Článek I. Smluvní strany

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Článek I. Smluvní strany"

Transkript

1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: DIČ: Statutární město Opava Horní náměstí 69, Opava CZ Číslo účtu: /0800 Bankovní spojení: Zastoupeno: Zastoupeno ve věcech technických: dále jen zadavatel Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem Bc. Eva Balarinová, DiS., vedoucí Městského informačního centra Opava tel.: , Název Macron Software, spol. s r.o. Adresa: Radlická 740/113c, Praha 5 IČ: DIČ: CZ Číslo účtu: /0300 Bankovní spojení: ČSOB Zastoupeno: Ing. Martin Šafář, jednatel dále jen zhotovitel

2 Článek II. Základní ustanovení 1. Zadavatel uzavírá tuto smlouvu v rámci projektu Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko, spolufinancovaného Evropskou unií prostřednictvím ROP (dále jen projekt ). 2. Účelem uzavření této smlouvy je vytvoření webových stránek turistické oblasti Opavské Slezsko (dále jen TO OS) a příručky pro ovládání a nastavování administrace členěná podle typických uživatelských rolí (autor, editor, administrátor) a jejich úkolů. 3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k předmětu plnění dle této smlouvy a má oprávnění na území České republiky poskytovat za úplatu všechny služby, jejichž poskytnutí je předmětem této smlouvy. Článek III. Předmět smlouvy Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě zhotovit a předat zadavateli dílo specifikované v čl. IV. smlouvy a zadavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu. Článek IV. Vytvoření webových stránek 1. Dílem se pro potřeby této smlouvy rozumí vytvoření, grafické zpracování a dodání webových stránek turistické oblasti Opavské Slezsko (dále jen webové stránky ). 2. Vytvoření, grafické zpracování a dodání webových stránek zahrnuje zajištění přípravy a spuštění webových stránek, které zpřístupní veřejnosti informace o turistické oblasti Opavské Slezsko dle požadavků uvedených v Příloze č. 1 této smlouvy. 3. Grafická podoba webových stránek bude korespondovat s grafickým manuálem TO OS, který byl zhotoviteli dodán zadavatelem v elektronické podobě dne Struktura webových stránek je uvedena v Příloze č. 2 Struktura webových stránek, která je nedílnou součástí této smlouvy. 5. Při zhotovení díla je zhotovitel povinen postupovat podle platných právních předpisů a podle přímo závazných norem vydaných orgány Evropské unie. Článek V. Práva a povinnosti zadavatele 1. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou pro řádné plnění předmětu této smlouvy spočívající mj. v odsouhlasení grafických návrhů či součinnosti při předání díla. Zadavatel je povinen poskytnout součinnost do 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti zhotovitele. Prodlení zadavatele s poskytnutím uvedené součinnosti má za následek prodloužení termínu plnění díla o dobu, po kterou byl zadavatel v prodlení s poskytnutím součinnosti.

3 2. Zadavatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu dle čl. VIII. této smlouvy, a to způsobem a za podmínek tam stanovených. 3. Zadavatel se zavazuje bezodkladně informovat zhotovitele o všech změnách a jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. 4. Zadavatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla kontrolovat kvalitu, způsob provedení a soulad provádění díla s podmínkami sjednanými v této smlouvě a zhotovitel je povinen zhotoviteli na požádání poskytnout rozpracované části díla dle této smlouvy ke kontrole. Článek VI. Práva a povinnosti zhotovitele 1. Zhotovitel se zavazuje, že bude poskytovat plnění v rozsahu a způsobem stanoveným touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje během zpracovávání dílo konzultovat se zadavatelem a případné změny při provádění díla může provádět jen se souhlasem zadavatele. Zhotovitel se při plnění předmětu této smlouvy bude řídit pokyny zadavatele a postupovat v úzké součinnosti s zadavatelem. Jednotlivé kroky zajištění předmětu díla budou realizovány až po odsouhlasení jejich finálních návrhů zadavatelem. Pokud zadavatel neposkytne v dostatečném předstihu zhotoviteli potřebné pokyny, je zhotovitel oprávněn postupovat samostatně tak, aby byly řádně chráněny zájmy zadavatele, které zhotovitel zná nebo znát má. Zhotovitel dílo jako celek i jeho jednotlivé výstupy zpracuje bez věcných a formálních chyb, v řádné kvalitě, včas a v dohodnuté formě. 2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat zadavatele o skutečnostech, které mohou mít vliv na provedení díla. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s náležitou odbornou péčí, zajišťovat plnění smlouvy v souladu se zájmy zadavatele, které zná nebo znát má, oznámit zadavateli všechny okolnosti, které zjistí při výkonu své činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů zadavatele. Zjistí-li zhotovitel kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy, že pokyny zadavatele jsou nevhodné či pro plnění předmětu této smlouvy neúčelné, je povinen na to zadavatele upozornit. 3. Všechna upozornění dle předchozích odstavců činí zhotovitel vůči zadavateli bez zbytečného odkladu, a to písemně em. Pokud o to zadavatel požádá, je zhotovitel povinen upozornění učinit písemně, v opačném případě se má za to, že zadavatele neupozornil. 4. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně (nejpozději do 7 kalendářních dnů) písemně informovat zadavatele o všech změnách, které se dotýkají plnění závazků vyplývajících z této smlouvy či identifikačních údajů zhotovitele, o změnách v osobách statutárních zástupců, o vstupu zhotovitele do likvidace, o úpadku apod. 5. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s příslušnými právními předpisy a dbát, aby příslušné účetní doklady vztahující se k poskytování plnění dle této smlouvy byly správné, úplné, průkazné a splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 6. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení této smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy do roku 2018 včetně. Po tuto dobu je zároveň povinen umožnit osobám provádějícím kontrolu projektu, provést kontrolu těchto dokladů. Osobami oprávněnými ke kontrole podle tohoto odstavce se přitom rozumí osoby oprávněné k výkonu kontroly dle této smlouvy nebo dle právních předpisů, především zaměstnanci a pověřené osoby zadavatele, Úřadu regionální rady Moravskoslezsko, územních finančních orgánů, Ministerstva financí, Ministerstva pro místní rozvoj, Nejvyššího kontrolního úřadu,

4 Evropské komise a Evropského účetního dvora, a rovněž jejich zmocněnci, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. 7. Zhotovitel je povinen realizovat nápravná opatření, která mu byla v rámci kontroly uložena. Zhotovitel je povinen o splnění nápravných opatření informovat toho, kdo tato opatření uložil. 8. Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytnout na žádost zadavatele v písemné podobě informace, které se týkají realizace předmětu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle předmětu této smlouvy se zástupcem zadavatele, tj. kontaktní osobou ve věcech technických zadavatele, uvedené v článku I. této smlouvy. 9. Zhotovitel se zavazuje, že žádným způsobem nezneužije informace, které získá v souvislosti s realizací činností dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje nezveřejňovat informace získané při plnění této smlouvy bez souhlasu zadavatele, ledaže by to vyplývalo z předmětu plnění. Zhotovitel se zavazuje k mlčenlivosti o důvěrných informacích, s nimiž při plnění této smlouvy přišel do styku, a to po dobu 5 let od splnění závazků z této smlouvy vyplývajících. 10. Zhotovitel je povinen v souvislosti s plněním této smlouvy chránit dobré jméno zadavatele. Zhotovitel je povinen si při plnění povinností z této smlouvy počínat tak, aby v rámci své činnosti nezpůsobil zadavateli škodu nebo nepoškodil jméno zadavatele. Zhotovitel odpovídá při plnění povinností z této smlouvy za škody způsobené porušením svých povinností podle této smlouvy. 11. Zhotovitel se zavazuje, že dílo nebude obsahovat žádné utajované skutečnosti, skutečnosti tvořící předmět obchodního tajemství, včetně osobních údajů, které není oprávněn sdělit jinému. Zhotovitel také prohlašuje, že dílo nebude obsahovat žádné skutečnosti, které mohou bez dalšího zasáhnout do práv a právem chráněných zájmů jiných osob nebo budou v rozporu s dobrými mravy. Článek VII. Splnění díla a majetková práva k dílu 1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním díla zadavateli na základě písemného předávacího protokolu podepsaného zhotovitelem i zadavatelem. 2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat zadavateli v termínu do Místem předání je sídlo zadavatele. Zhotovitel je povinen zadavateli poskytnout grafický návrh webových stránek včetně (ve formátu Adobe *.psd nebo *.ai pro design webových stránek, šablony jednotlivých webových stránek včetně jejich podstránek a všech prvků, které na stránkách budou používány) k odsouhlasení minimálně 14 kalendářních dnů před předáním hotového díla. K předání a spuštění webového portálu, k předání příslušné dokumentace a uživatelských manuálů dojde nejpozději v termínu do Předmětem této smlouvy není udělení licencí k open-source komponentám řešení (např. CMS Drupal), které jsou dostupné přímo zadavateli na základě licence GNU/GPL. 4. Zhotovitel poskytuje zadavateli licenci k užití všech výstupů plnění, neuvedených v předchozím ustanovení, a to ve smyslu 46 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Cena za poskytnutí této licence je již zahrnuta v ceně za předmět smlouvy. Licence se považuje za udělenou dnem předání díla.

5 Článek VIII. Cena díla 1. Zadavatel je povinen zaplatit zhotoviteli za dodání řádně a včas provedeného díla cenu sjednanou v této smlouvě. 2. Cena díla je stanovena podle rozsahu předmětu plnění dohodou takto: Celková cena bez DPH: DPH: ,00 Kč ,00 Kč Celková cena včetně DPH: ,00 Kč 3. Cena včetně DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 4. Cena podle odstavce 1. tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené se splněním jeho závazků vyplývajících z této smlouvy se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku. 5. Do sjednané ceny jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na vytvoření celého díla dle této smlouvy a jeho hmotné zachycení, zejména cestovní výdaje, náklady na softwarové vybavení použité pro vytvoření díla a jeho hmotné zachycení, odměny autorům jednotlivých částí díla. Cena zahrnuje i odměnu zhotovitele za oprávnění zadavatele a případně třetích osob užívat majetková práva k dílu. Jakékoliv vícenáklady nebudou ze strany zadavatele akceptovány. 6. Cena zahrnuje i případné zvýšené náklady spojené s nárůstem vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Článek IX. Platební podmínky 1. Platba za zhotovení díla zhotovitelem bude provedena v Kč na bankovní účet zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy. 2. Zadavatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel vystaví a zadavatel uhradí fakturu po dodání díla zadavateli. 3. Platba bude uhrazena ze strany zadavatele na základě daňového dokladu faktury. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat dále uvedené náležitosti: - adresa zadavatele pro doručování faktur: Statutární město Opava, odbor Kancelář primátora, Horní náměstí 69, Opava, - evidenční číslo smlouvy pro fakturaci, - identifikaci příslušného odboru včetně kontaktní osoby, jejich sídlo, IČ a DIČ, - označení zhotovitele, jejich sídlo, IČ a DIČ, - číslo faktury, - den vystavení a den splatnosti, - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,

6 - soupis provedených prací za fakturační období, - fakturovanou částku, - označení díla, - razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby, - informaci o spolufinancování této aktivity z prostředků ROP, uvedením věty: Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím ROP. 4. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude chybně vyúčtována cena, je zadavatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění, přičemž ve vadné faktuře vyznačí důvod vrácení. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti započne běžet doručením opravené faktury zadavateli. 5. Splatnost daňových dokladů činí 14 kalendářních dnů. 6. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy správce daně nevydal podle 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů rozhodnutí o tom, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem. Pokud takové rozhodnutí správce daně vydá je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit zadavateli. Smluvní strany se v této souvislosti výslovně dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, zadavatel je oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu 109a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu zadavatele vůči zhotoviteli. 7. Smluvní strany se dále výslovně dohodly, že pokud číslo účtu zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy nebude zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je zadavatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na účet správce daně ve smyslu 109a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Taková úhrada bude považována za řádné splnění dluhu zadavatele vůči zhotoviteli. Článek X. Záruka, odpovědnost a sankce 1. Zhotovitel poskytuje zadavateli záruku za věcnou a formální správnost díla, což znamená, že dílo bude provedeno v souladu s požadavky zadavatele. Vadou díla se pro účely této smlouvy rozumí rozpor mezi sjednanými podmínkami provedení díla a skutečným stavem díla. 2. Záruční doba činí 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání díla zhotovitelem zadavateli. 3. Smluvní strany se dohodly, že za včasné oznámení vad díla považují oznámení vad díla kdykoli v záruční době. 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla, kterou zadavatel uplatní v záruční době, má zadavatel především právo požadovat na zhotoviteli její bezplatné odstranění v přiměřené lhůtě, kterou zadavatel zhotoviteli za tímto účelem stanoví. Zadavatel má vůči zhotoviteli dále tato práva z odpovědnosti za vady:

7 a) právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků, b) právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že ztěžují či dokonce brání v užívání díla. 5. Uplatnění nároku na odstranění vad musí být podáno písemně neprodleně po jejím zjištění. Tím není dotčeno ustanovení odst. 3 tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla bez zbytečného odkladu po jejich uplatnění zadavatelem. O době a předmětu odstranění vady dle tohoto ustanovení sepíší smluvní strany písemný zápis, který obě smluvní strany podepíší. 6. Záruční doba se prodlužuje o dobu potřebnou k odstranění zjištěné vady. 7. Smluvní strana odpovídá za škodu, která vznikla druhé smluvní straně porušením svých povinností stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy České republiky včetně přímo závazných norem vydaných orgány Evropské unie. Uplatnění náhrady škody nebrání uplatnění dalších sankcí vyplývajících z uvedených právních předpisů. 8. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat celé dílo nebo část díla ve sjednaném rozsahu a čase plnění, je zadavatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení s řádným a včasným splněním díla dle této smlouvy. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé zadavateli v příčinné souvislosti s porušením povinnosti ze strany zhotovitele, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 9. Je-li zadavatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn vyúčtovat zadavateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení po termínu splatnosti až do doby zaplacení. 10. V případě porušení jiných povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou, se zhotovitel zavazuje zaplatit zadavateli smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každé takovéto porušení smluvní povinnosti zhotovitele. 11. Náhrada škody, úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 14 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní straně. 12. Jakákoliv sankce dle této smlouvy se nedotýká práva zadavatele na náhradu způsobené škody, ani toto právo jakkoliv nelimituje. Článek XI. Změny a zánik smlouvy 1. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. 2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených v této smlouvě. 3. Zadavatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí, že zhotovitel při podání nabídky na poptávku Vytvoření turisticko-informačního portálu turistické oblasti Opavské Slezsko uvedl nepravdivá prohlášení nebo informace či předložil falešné doklady za účelem získat zakázku nebo jiný majetkový prospěch. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo od této smlouvy odstoupit v případě závažného porušení povinností ze strany zhotovitele, stejně tak v případě, že zhotovitel poruší své povinnosti méně závažným způsobem, avšak stane se tak alespoň ve třech případech. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele

8 se považuje zejména nedodržení dohodnutého předmětu plnění a nedodržení doby plnění. Rozhodnutí o tom, zda se jedná o závažné či méně závažné porušení, náleží zadavateli. 5. Je-li zřejmé již v průběhu plnění díla, že právní, technické, finanční či organizační změny na straně zhotovitele budou mít podstatný vliv na plnění této smlouvy, může zadavatel od smlouvy odstoupit. 6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné od jeho doručení druhé smluvní straně. 7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po odstoupení. 8. V případě zániku tohoto závazkového vztahu před řádným splněním závazků z této smlouvy vyplývajících je zhotovitel povinen ihned předat zadavateli nedokončené výstupy díla a uhradit případně vzniklou škodu. Článek XII. Termín a místo plnění 1. Dílo bude dodáno nejpozději Místem dodání je adresa zadavatele: Statutární město Opava, Horní náměstí 69, Opava. Článek XIII. Závěrečná ustanovení 1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem o smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami. 2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží zadavatel a jeden zhotovitel. 3. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. 4. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena svobodně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 5. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Opavy (www.opava-city.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy Statutární město Opava má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.

9 6. Doložka platnosti právního úkonu dle 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpis: O uzavření této smlouvy o dílo rozhodla Rada statutárního města Opavy usnesením č. 1974/57 RM 13 ze dne Za zadavatele: Za zhotovitele: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. v.r. primátor Statutárního města Opavy Ing. Martin Šafář v.r. jednatel

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel )

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., č. ú.: 43-9607120237/0100 na straně jedné (dále jen objednatel ) SMLOUVA O DÍLO na zpracování Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji 2014-2017 evidenční číslo objednatele: OLP/218/2013 evidenční číslo zhotovitele: LB 13-02 uzavřená v souladu

Více

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy

Příloha č. 02. Závazný návrh smlouvy Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.

Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08. Smlouva o výkonu činností autorského dozoru na akci,,lázeňská zóna Lednice doplnění infrastruktury, registrační č. CZ. 1.11/2.1.00/08.01124, kterou podle ustanovení 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb.,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém

Výzva k podání cenové nabídky. Elektronický docházkový systém Zikova č. 618/14, 770 10 Olomouc * IČ 75004259 * tel.: 585757061 * fax: 585757066* E-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz * cn5k73h Zn: SSpS/Bo/2014 V Olomouci dne 15. května 2014 Výzva k podání cenové nabídky

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY Číslo zhotovitele: " " ------------------------------------------------------------------------- uzavřená podle ustanovení 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení

CR Haná Zajištění odborného přesunu přístrojového a ostatního vybavení Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ust. 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany

NÁVRH SMLOUVY O DÍLO. I. Smluvní strany Příloha č. 3 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu 536 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. v platném znění. I. Smluvní strany Objednatel : AVEFLOR, a. s., Budčeves 26,

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Kupní smlouva. uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Kupní smlouva uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: 1. Ústav molekulární genetiky AV ČR, v.v.i. se

Více

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do...

OBSAH NABÍDKY. v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... Příloha č. 2 Obsah nabídky OBSAH NABÍDKY v rámci podlimitní veřejné zakázky pod názvem: Nákup zdravotnické techniky pro Nemocnici Na Františku. 1 Nabídkový list listy od do... 2 Obsah nabídky listy od

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

Kupní smlouva. Smluvní strany:

Kupní smlouva. Smluvní strany: Kupní smlouva uzavřená podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní stran Smluvní strany: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti INTERNET Pb, spol. s r.o. Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek

Obecná část Podmínek. 1 Předmět Podmínek Obecná část Podmínek Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti GREPA Networks s.r.o. (dále jen Podmínky") vydané s účinností od 1.4.2014. 1 Předmět

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15

Všeobecné obchodní podmínky strana 1 / 15 strana 1 / 15 MgA. Zdeněk Klauda - FinalTek.com Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s. Mikovcova 574/3, 120 04 Praha 2 - Vinohrady Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1, ČR zapsán v ŽR, příslušný ÚMČ Praha 2 Číslo

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací.

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací. 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1 Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Více

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ

Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Česká republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257042590 FAX: 257042609 IČ 00006947 V Praze dne 26.3.2012 Č. j.: MF- 24867/2012/23-232/T Věc: Výzva k podání

Více