Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené"

Transkript

1 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií Práce vychovatele na základní škole pro zrakově postižené Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Dita Finková, Ph.D. Olomouc 2010 Klára Odehnalová

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracovala samostatně za použití uvedené literatury a poznatků z praxe. V Olomouci Klára Odehnalová

3 Poděkování: Děkuji tímto paní Mgr. Ditě Finkové, Ph.D. za odborné vedení mé bakalářské práce a za její ochotu vždy mi pomoci.

4 Obsah Úvod...6 Teoretická část Problematika tyflopedie Vymezení pojmu tyflopedie Kategorie osob se zrakovým postižením Typy zrakových vad Vybrané typy zrakových vad Vývoj osobnosti zrakově postiženého dítěte Mladší školní věk Puberta Adolescence Výchova a vzdělávání zrakově postiženého dítěte Výchova Výchovný styl Výchovný cíl Činitelé výchovy Vychovatel Vychovávaný jedinec Práce vychovatele se zrakově postiženými dětmi, internát Pracovní náplň vychovatele Internát Internát při MŠ, ZŠ a SŠ pro zrakově postižené v Brně Organizace dne na internátě Sebeobsluha a rozvoj ostatních smyslů Zájmová činnost Zájmové kroužky Zájmové kroužky ve fotografiích...33 Praktická část Cíl práce Výzkumné otázky 38 6 Výzkumný soubor....39

5 7 Metodologie (dotazník) Konkrétní dotazník Výsledky realizovaného výzkumu...44 Závěr.. 55 Seznam literatury a zdrojů Přílohy Anotace práce

6 Úvod V současné době se setkáváme se stále větším začleňováním zdravotně postižených jedinců do společnosti intaktní populace. Já se ve své bakalářské práci zabývám zrakově postiženými dětmi, a to hlavně náplní jejich času po vyučování. Myslím si, že nejen vzdělání je důležité, ale také účelné vyplnění volného času, kdy se děti mohou věnovat svým zájmům, volnočasovým aktivitám, které formují jejich osobnost. Cílem mé bakalářské práce je snaha přiblížit osobnost zrakově postižených dětí a zejména právě činnosti, které mohou provozovat na internátě, kde jsou přes týden ubytované. Bakalářská práce je rozdělená na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je členěna do tří kapitol. V první kapitole se snažím o vymezení pojmu tyflopedie, dále jsou zde charakterizovány kategorie osob se zrakovým postižením, některé zrakové vady a vývoj osobnosti zrakově postiženého dítěte. Druhá kapitola je zaměřená na výchovu a vzdělávání dětí se zrakovým postižením. Věnuji se převážně výchově v obecné rovině. Ve třetí kapitole se zabývám konkrétně prací vychovatele se zrakově postiženými dětmi a činností internátu. Zaměřila jsem se na oblast sebeobsluhy, rozvoje ostatních smyslů, zájmovou činnost a zájmové kroužky provozované na konkrétním internátě. V praktické části jsem využila dotazníkovou metodu, abych zjistila jak jsou děti se zrakovou vadou spokojené s náplní volného času, s nabídkou zájmových kroužků a různých akcí na mnou vybraném internátě při škole pro zrakově postižené děti. Ve své bakalářské práci jsem se snažila vystihnout práci vychovatelů se zrakově postiženými dětmi, které pobývají na internátě a dát návrh na některé aktivity, kterých je možné využít pro vyplnění volného času dětí. 6

7 TEORETICKÁ ČÁST 1. Problematika tyflopedie V první kapitole bych se ráda věnovala vymezení pojmu tyflopedie, dále bych se zaměřila na charakteristiku kategorií osob se zrakovým postižením a některých zrakových vad. V neposlední řadě se budu snažit popsat vývoj osobnosti zrakově postiženého dítěte. 1.1 Vymezení pojmu tyflopedie Tyflopedie ( z řeckého tyflos slepý, paidea výchova) je jeden z oborů speciální pedagogiky, který se zabývá problematikou spjatou s rozvojem, výchovou a vzděláváním osob se zrakovým postižením. Formování moderního pojetí teoretických východisek tyflopedie předcházelo poměrně dlouhé období vývoje, kdy sice jedincům se zrakovým postižením již byla poskytována odborná lékařská pomoc a existovala pro jejich výchovu ústavní zařízení, ale nebyla vytvořena ucelená vědecky podložená koncepce výchovně vzdělávací péče zaměřené na všechny kategorie osob se zrakovým postižením. (Finková., Ludíková, Růžičková, 2007) Zásadní obrat nastal u nás po roce 1948, souvisí se zestátněním soukromých ústavů pro zrakově postižené a s jejich vřazením do soustavy jednotné školy. (Flenerová, 1982) Finková, Ludíková, Růžičková (2007) uvádí, že kvantitativní a kvalitativní posun nastal až na počátku 70.let 20.století, kdy v naší republice změnila situace a byla přijata koncepce speciální pedagogiky prof. Sováka, která v sobě zakotvila základních šest oborů a jedním z nich je právě tyflopedie, která je zde pojímána jako speciální pedagogika zrakově postižených. V České republice se nyní používají současně dva názvy tyflopedie a oftalmopedie. Cílem tyflopedie je maximální rozvoj osobnosti jedince se zrakovým postižením. 7

8 1.2 Kategorie osob se zrakovým postižením Pro klasifikaci existuje řada měřítek. Jedním ze základních kritérií je zraková ostrost-vízus. Hycl a Valešová (2003) uvádí následující členění: 1. slabozrakost: vízus lepšího oka pod 6/18 až 3/60 včetně 1a) lehká slabozrakost: do 6/60 včetně 1b) těžká slabozrakost: pod 6/620 do 3/60 2. nevidomost: pokles vízu pod 3/60 až po světlocit 3. praktická nevidomost: pokles vízu pod 3/60 do 1/60 včetně, nebo binokulárně zorné pole méně než 10 stupňů, ale více než 5 stupňů 4. skutečná nevidomost: pokles vízu pod 1/60 až světlocit, nebo oboustranně zorné pole pod 5 stupňů 5. plná slepota: od světlocitu s chybnou projekcí světla po ztrátu světlocitu (amauróza). Dále můžeme uvést například klasifikaci zrakového postižení podle WHO (Světové zdravotnické organizace): 1. Střední slabozrakost - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/18 (0,30) - minimum rovné nebo lepší než 6/60 (0,10); 3/10-1/10, kategorie zrakového postižení 1 2. Silná slabozrakost - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 6/60 (0,10) - minimum rovné nebo lepší než 3/60 (0,05); 1/10-10/20, kategorie zrakového postižení 2 3. Těžce slabý zrak: a) zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí: maximum menší než 3/60 (0,05) - minimum rovné nebo lepší než 1/60 (0,02); 1/20-1/50, kategorie zrakového postižení 3 b) koncentrické zúžení zorného pole obou očí pod 20 stupňů, nebo jediného funkčně zdatného oka pod 45 stupňů 4. Praktická nevidomost - zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 1/60 (0,02), 1/50 až světlocit nebo omezení zorného pole do 5 stupňů kolem centrální fixace, i když centrální ostrost není postižena, kategorie zrakového postižení 4 5. Úplná nevidomost - ztráta zraku zahrnující stavy od naprosté ztráty světlocitu až po zachování světlocitu s chybnou světelnou projekcí, kategorie zrakového postižení 5 (http://www.icm.cz/klasifikace-zrakoveho-postizeni) Další dělení uvádí ve své publikaci např. Květoňová-Švecová (1998, s. 19). 8

9 Slabozrakost - představuje snížení zrakové ostrosti obou očí, a to i s optimální brýlovou korekcí od 5/15 do 3/50. Rozlišujeme slabozrakost lehkou, střední a těžkou. Nejtěžší slabozrakost bývá označována jako částečné vidění nebo zbytky zraku. Praktická slepota tuto kategorii vymezujeme vízem, 3/50 a méně. Slepota je definována jako neschopnost jedince vnímat zrakem, i když je zachováno určité zrakové čití světlocit. 1.3 Typy zrakových vad Květoňová-Švecová (1998) rozlišuje čtyři typy zrakových vad: 1. ztráta zrakové ostrosti: Dítě nevidí zřetelně, bude mít obtíže s rozlišováním detailů, ale nemusí mít potíže s identifikací velkých předmětů. Stupeň poškození je velmi rozdílný a nenajdou se dvě děti se stejným zrakem. Do této kategorie můžeme zařadit například refrakční vady (hypermetropie, myopie, astigmatismus, afakie, ). 2. postižení zorného pole: Znamená omezení prostoru, který dítě vidí. Při této vadě se může, ale nemusí projevit omezení zrakové ostrosti. Ztrátu zorného pole je obtížné změřit, zejména u malých dětí. Pokud má dítě výpadek v centru zrakového pole, bude mít problémy při pohledu přímo před sebe a bude se dívat stranou, aby vidělo zřetelněji. Jako příklad mohu uvést glaukom. 3. okulomotorické poruchy: Nastávají při vadné koordinaci pohybu očí, dítě může mít potíže při používání obou očí, při sledování pohybujícího se předmětu nebo při jeho prohlížení, předmět sleduje nejprve jedním, pak druhým okem. Objevují se obtíže při uchopování předmětu a s přesně mířenými pohyby. 4. problémy zpracování zrakových podnětů: Vznikají u dětí s poškozením zrakových center v kůře mozku. Děti s kortikálním postižením zraku, tzv. korovou slepotou, mají problémy se zpracováním zrakoví informace i když není poškozena sítnice ani zrakový nerv. U dítěte se objevují problémy s interpretací zrakové informace a jejím spojením s ostatními smyslovými vjemy při vytváření zrakového obrazu. 9

10 1.3.1 Vybrané zrakové vady V této kapitole se zaměřím na zrakové vady, které se podle mého názoru vyskytují u dětí nejčastěji. 1) Refrakční vady a) Hypermetropie (dalekozrakost) Hycl a Valešová (2003) uvádí, že příčinou je relativně krátký bulbus (oční koule). Paprsky se sbíhají za sítnicí. Zkrácení bulbu o jeden milimetr představuje dioptrickou vadu +3D. K dobrému vidění je nutná přídavná konvergenční síla zapojení vlastní akomodace nebo plusová korekce. Hypermetropům se předepisují plusová skla (spojky). U předškolních dětí jsou brýle předepisována jen u vysokých vad, při tupozrakosti a strabismu. Malý stupeň hypermetropie je v tomto věku fyziologický. U školních dětí jsou brýle předepisovány u vad vyšších než 3D. b) Myopie (krátkozrakost) podle Hycla a Valešové (2003) je myopické oko relativně dlouhé, paprsky se sbíhají před sítnicí. K dobrému vidění je nutno oslabit lomivý aparát oka rozptylnou čočkou. Vysoká myopie je spojena s rizikem vzniku odchlípení sítnice a glaukomu. Jsou předepisována minusová skla (rozptylky) c) Astigmatismus je stav, kdy oko nemá ve všech rovinách stejnou optickou mohutnost. Nejčastějším zdrojem je vrozené nepravidelné zakřivení rohovky, poúrazové a pooperační stavy. Malý stupeň astigmatismu (asi +0,25) se vyskytuje takřka u všech jedinců. Astigmatikům jsou předepisována cylindrická skla, která lámou paprsky pouze v jedné rovině.(hycl, Valešová 2003) d) Afakie a pseudoafakie podle Hycla a Valešové (2003) je afakie stav, kdy v oku chybí čočka. Vyskytuje se u pacientů dříve operovaných pro kataraktu nebo jako důsledek úrazu. K dobrému vidění jsou třeba afakické brýle o síle cca +10D. Afakická korekce zvětšuje (o 30%) a omezuje zorné pole. Afakik nemá schopnost akomodace, a proto potřebuje další brýle na čtení (+14D). Afakici nesmí řídit motorová vozidla. Pseudoafakie je náhrada čočky implantovanou umělou intraokulární čočkou, která je fixována v zachovalém pouzdru původní čočky a vydrží až do konce života. e) Presbyopie (vetchozrakost) je fyziologický stav neschopnosti zaostřit na běžnou čtecí vzdálenost. Objevuje se obvykle po 40. roce věku. Příčinou jsou sklerotické měny čočky. Příznaky presbyopie zahrnují prodlužující se čtecí vzdálenost, pokles vízu při nedokonalém osvětlení, neschopnost zaostřit na krátkou vzdálenost, (Hycl, Valešová 2003) f) Anizometropie Hycl a Valešová (2003) uvádí, že anizometropie je stav, kdy refrakce obou očí není shodná. Každých 0,25D anizometropie má za důsledek 0,5= rozdíl velikosti sítnicových 10

11 obrázků. Brýlovou korekci s vyšším rozdílem pacienti obvykle nesnášejí. Řešením je některý z postupů refrakční chirurgie nebo kontaktní čočky. 2) Onemocnění čočky a) Katarakta (šedý zákal) podle Hycla a Valešové (2003) představuje katarakta zkalení čočky. Typický je pomalý pokles zrakové ostrosti progredující měsíce a roky. Senilní katarakta: označujeme jí šedý zákal, který se objevuje po 50. roce věku a u kterého neznáme jinou příčinu. Zkalení čočky postihuje jednotlivé struktury čočky odlišnou intenzitou, která se časem může vyvíjet. Traumatická katarakta: vzniká při penetrujícím očním poranění, vlivem ionizujícího záření (ozařování tumorů), při zasažení elektrickým výbojem, může zůstat stacionární, většinou však progreduje do úplného zkalení. Komplikovaná katarakta: je komplikací celkové či oční choroby nebo nežádoucím projevem jejich léčby. Objevuje se u vysoké myopie, pigmentové degenerace sítnice, při nitroočních operacích, při metabolických poruchách (diabetes, ). Vrozené katarakty: jako vrozené označujeme katarakty přítomné v době narození. Katarakty, které se vyvinou v průběhu 1.roku života, nazýváme infantilní. Konkrétní příčinou mohou být zevní vlivy v průběhu těhotenství (ozáření, předčasný porod, ), kožní choroby (atopie), poruchy metabolismu (diabetes, hypoglykémie, ), oční anomálie, chromozomální aberace, trauma, b) Ektopie čočky čočka je mimo svou přirozenou polohu. (Hycl, Valešová 2003) 3) Glaukom (zelený zákal) podle Hycla a Valešové (2003) je to skupina chorobných stavů, při kterých je tlak uvnitř oka individuálně dostatečně vysoký na to, aby docházelo k poškození nervových vláken zrakového nervu. Vysoký nitrooční tlak je hlavní, ale ne jedinou příčinou. Poškození nervových vláken se projevuje jako exkavace zrakového nervu, změny zorného pole a později i jako pokles zrakové ostrosti. Glaukomy dělíme podle stavu komorového úhlu a podle toho, zda se jedná o primární chorobu nebo výsledek jiného chorobného procesu. 4) Retinopatie nedonošených (ROP) objevuje se u nedonošených dětí. Rizikovými faktory jsou: narození dítěte v 32. a nižším textačním týdnu, porodní váha je menší než 1500 g, oxygenoterapie a jiné přidružené onemocnění. V době porodu ještě není dokončená fyziologická vaskularizace periferie sítnice. Pokud se přirozený postup vaskularizace zastaví, vznikají na hranici mezi vaskularizovanou a vaskulární sítnicí arteriovenózní spojky, neovaskularizace, fibróza a ve finále i trakční odchlípení sítnice. Tento proces se může v různých fázích spontánně nebo po léčbě zastavit. Prognóza podle stupně rozvoje a reakce na léčbu kolísá od slepoty k normálnímu vízu. I u 11

12 dětí s normální výslednou zrakovou ostrostí je častější výskyt krátkozrakosti, katarakty, strabismu, glaukomu nebo odchlípení sítnice. (Hycl, Valešová 2003) 5) Nystagmus Hycl a Valešová (2003) definují nystagmus jako bezděčné pohyby očí. Vzniká jako porucha tonické inervace okohybných svalů řízené z CNS, labyrintů a sítnic. 6) Strabismus a amblyopie strabismus (šilhání) je podle Hycla a Valešové (2003) poruchou vzájemné spolupráce očí, která vede k tomu, že je porušena bifoveolární fixace. Při strabismu v daném okamžiku dopadá obraz pozorovaného předmětu pouze do fovey jednoho oka. Rozlišujeme: manifestní strabismus (heterotropie) a latentní strabismus (heteroforie, patrný při střídavém zakrývání očí). Strabismus postihuje cca 2% dětí. Při klasifikaci se používají předpony eso- (konvergentní), exo- (divergentní), hypo- (dolů) a hyper- (nahoru) v kombinaci se základy tropia a foria. Rotační strabismus označujeme jako cyclotropie. Strabismy dále dělíme na konkomitantní (souhybné neparetické dynamické strabismy) a inkomitantní (paretické strabismy). Amblyopii (tupozrakost) definují Hycl a Valešová (2003, s. 128) jako snížení zrakové ostrosti při optimálním vykorigování bez viditelných známek nemoci. Je většinou jednostranná. Amblyopie je komplexní porucha, postiženo je především centrální vidění. Pro cvičení tupozrakého oka využíváme pleoptiku a ortoptiku. Pleoptika je výcvik vidění tupozrakého oka vyloučením lepšího oka z vidění okluzí. Lepší oko zakrýváme náplastí, okluzorem na brýlích, kontaktní čočkou, Ortoptika je cvičení binokulárních funkcí na speciálních přístrojích (stereoskop, troposkop). 1.4 Vývoj osobnosti zrakově postiženého dítěte Psychický vývoj zrakově postiženého dítěte prochází sice stejnými vývojovými fázemi jako vývoj dítěte zdravého, ale má i svoje specifické znaky, kterými se od obecné normy může lišit. Platí zde tyto základní předpoklady: 1. Každá osobnost se vyvíjí pod vlivem prostředí. 2. Následkem zrakového defektu působí toto prostředí jinak než za normálních okolností. 3. Zrakově postižený jedinec reaguje na své okolí a v jeho chování se odráží nejen jeho zraková vada, ale i výchovné postoje rodiny a další sociální vlivy. (Vágnerová 1995, s. 42, 43) Vzhledem k tématu mé bakalářské práce se budu věnovat vývoji osobnosti zrakově postiženého dítěte mladšího školního věku, období puberty a adolescence. 12

13 1.4.1 Mladší školní věk Období, kdy dítě poprvé nastupuje do školy, je v jeho životě velkým mezníkem. Zvláště pak pro zrakově postižené dítě je toto období velmi náročné. Vágnerová (1995) uvádí, že vstup do školy je u dítěte důležitým sociálním mezníkem. U postižených dětí je o to důležitější, protože funguje i jako potvrzení určité úrovně normality. Zrakově postižené děti však často mají nerovnoměrně rozvinuty schopnosti a dovednosti potřebné pro zvládnutí školních nároků. Nástup do školy lze proto mnohdy charakterizovat jako období krize identity dítěte. V rámci nové role se pro dítě stává škola symbolem, se kterým se postupně identifikuje. V roli žáka je obsažena i nutnost přijmout autoritu učitele. Změnou je to, že dítě není učitelem akceptováno automaticky, jak bylo zvyklé z domova, ale vždy ve vztahu k plnění nějakých požadavků a norem. Další změnou pro dítě je tlak na osamostatnění, přijetí zodpovědnosti za vlastní jednání a jeho následky. V závislosti na tom nabývá na významu potřeba nové jistoty a bezpečí, která bývá často upokojována ve vazbě na učitele. Ten má pro dítě na počátku docházky mnohem větší význam, než kdykoliv později. Vztah malého školáka k učiteli mívá zpočátku charakter identifikace. Umožní dítěti lépe překonat počáteční nejistotu a snáze se na školu adaptovat. Ve škole je sebehodnocení dítěte čím dál víc ovlivňováno skupinou dětí. I postižené dítě se hodnotí ve vztahu k ostatním dětem ve třídě, kde má určité postavení a určitou roli. Dítě je uspokojeno, pokud je ostatními dětmi akceptováno. Velký význam pro sociální akceptaci a tudíž i na sebehodnocení, má viditelný defekt očí. Pro vrstevníky postiženého dítěte představuje takový defekt potvrzení abnormality. Zrakově postižené děti, které mají dobrou inteligenci, si dovedou vytvořit určitou strategii v přístupu k realitě, která jim pomůže omezení zvládnout. Nedovedou ale uspokojivě řešit problémy v situacích, se kterými nemají zkušenost. V průběhu rozvoje osobnosti zrakově postiženého dítěte hrají významnou roli základní psychické potřeby, zejména jejich vývojová proměna. Jsou to zejména potřeba stimulace u učení, která bývá ve školním věku uspokojována celkem snadno,potřeba pohybové aktivity, která bývá u zrakově postižených někdy omezena nedostatkem zrakových funkcí, potřeba bezpečí, jež může být u postiženého dítěte vyšší. Dále pak potřeba pozitivní identity a seberealizace. Ta se v tomto období upokojuje především ve škole. Potřeba otevřené budoucnosti není pro mladšího školáka aktuální. V tomto období je problémem jeho rodičů. 13

14 1.4.2 Puberta Puberta je období, kdy dítě začíná dospívat, dochází k tělesným změnám, při kterých se mění jeho dětské tělo na tělo dospělého člověka a v neposlední řadě i ke změnám psychickým. Toto období je velmi náročné jak pro zdravého jedince, tak i pro zrakově postiženého. Vágnerová (1995) uvádí jako nejdůležitější úkol puberty osamostatnění z vazby na rodinu a počátek hledání vlastní identity. Další zátěží je volba povolání. Zraková vada je omezující ve všech složkách života a dospívající jedinec mnohem více než kdykoliv předtím uvažuje o možnostech seberealizace. Dítě se zrakovým postižením je v této době konfrontováno s vlastním handicapem jiným způsobem než dříve. V rámci sebepoznání si uvědomuje, že jeho postižení má trvalý charakter a že ho musí přijmout jako součást sebe sama a musí k němu zaujmout určitý přijatelný postoj. Dalším problémem, jež s sebou puberta přináší jsou hormonální změny. Ty vyvolávají kolísavost emočního ladění, větší labilitu a nepřiměřené reakce. U zrakově postižených se to odrazí i v postoji k vlastnímu handicapu, který hodnotí citlivěji a představuje pro ně mnohem větší subjektivní problém než dříve. V tomto období se proto často objevují pocity nejistoty a méněcennosti. Volba povolání, nebo spíše volba další školy, vyžaduje úvahu o možnostech, které ještě neexistují. Zrakový handicap zásadním způsobem limituje možnosti postiženého dítěte. Volba budoucí profese může představovat jeden z konfliktů s realitou, který funguje jako počátek krize identity. Omezení možností může postiženého deprivovat v oblasti potřeby seberealizace Adolescence Adolescence je období, kdy se jedinec připravuje na budoucí povolání, stává se nezávislým na své rodině, hledá si životního partnera, Vágnerová (1995) popisuje toto období jako další rozvoj vlastní identity a fázi přípravy na povolání. Pro zrakově postiženého je nejvýznamnější skutečností to, že na konci tohoto období, po nástupu do zaměstnání, se zařazuje mezi zdravou populaci. Na významu nabývá potřeba seberealizace a potřeba otevřené budoucnosti. U jedince se zrakovým postižením je vyšší riziko, že tyto potřeby budou obtížněji uspokojeny. Zrakově postižený adolescent má poslední šanci uvolnit se z vazeb rodiny a získat tak pocit jistoty ve vztazích k vrstevníkům. 14

15 Další oblast, která může být u zrakově postiženého jedince hůře uspokojena, je volba partnera. Postižený adolescent klade důraz na jistotu a trvalost této vazby. První sexuální zkušenost je velmi důležitým mezníkem v životě adolescenta. Má biologický i psychosociální význam. Pro zrakově postiženého je potvrzením kompetence, která ho přibližuje normalitě. Adolescenti potřebují najít jistotu, která by jim pomohla vymezit hranici přijatelného chování. Pro zrakově postižené je vymezení takové hranice složitější, protože společnost některé projevy vzhledem k postiženému jedinci na jedné straně více toleruje, ale na druhé projevy, které jsou přijatelné u zdravé populace, odmítá. Většina jedinců dosáhne v tomto období dalšího sociálního mezníku, kterým je nástup do zaměstnání. Zrakově postižení musí zvládnout roli postiženého zaměstnance a musí se vyrovnat s postojem zdravých spolupracovníků. Ale ani role nezaměstnaného není bezproblémová. U zrakově postižených je riziko hledání práce vyšší. Neschopnost nalézt zaměstnání zvyšuje závislost na rodině a existuje nebezpečí, že postižený tuto variantu přijme, zaujme roli pasivní oběti a dále nebude schopen práci hledat. 15

16 2. Výchova a vzdělávání zrakově postiženého dítěte Žáci se zrakovým postižením jsou vzděláváni podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Podle 16, odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotní postižení je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Vyhláška č. 73/2005 Sb. uvádí formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením: 1) speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je možné o formou individuální integrace o formou skupinové integrace o ve škole zřízené samostatně pro žáky se zdravotním postižením (speciální škola) o kombinací výše uvedených forem 2) individuální integrace o vzdělávání žáka v běžné škole o vzdělávání žáka ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení 3) skupinová integrace vzdělávání žáka ve třídě zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. Žáci se zrakovým postižením se mohou podle vyhlášky č.73/2005 Sb. vzdělávat podle následujících typů speciálních škol: 1) mateřská škola pro zrakově postižené (dále ZP) 1) základní škola pro ZP 2) střední škola pro ZP (střední odborné učiliště pro ZP, odborné učiliště pro ZP, praktická škola pro ZP, gymnázium pro ZP, střední odborná škola pro ZP) 3) konzervatoř pro ZP 16

17 2.1 Výchova Výchova je velmi složitý pojem a neexistuje jednotná definice. Záleží z kterého pohledu se na výchovu jako takovou díváme. Proto zde nabízím několik definicí výchovy od různých autorů: - Pelikán (1995) hovoří o výchově, jako o cílevědomém a systematickém utváření osobnosti, jejímž cílem je dosažení trvalejších změn v osobnosti člověka v jeho chování a jednání. Cílem je změna samotné osobnosti a její formování. - Proces záměrného působení na osobnost člověka s cílem dosáhnout pozitivních změn v jejím vývoji. (Průcha, Walterová, Mareš 1998, s.286) - Už ve starém Řecku byla výchova chápána jako významný společenský proces. V tomto pojetí se s výchovou setkáváme jak u Platona, tak i u Aristotela. Nejinak se dívá na výchovu i učitel národů Jan Amos Komenský. Výchovou usiluje o nápravu lidských věcí. Současná doba přihlíží ke třem důležitým funkcím výchovy: 1) k funkci kontinuální či transformační, 2) k funkci sociogenetické, 3) k funkci ontogenetické. Funkce kontinuální či transformační se vyjevuje ve vývoji celého lidstva, sociogenetická funkce ve vývoji zcela určitého společenství, národa, funkce ontogenetická je zřetelná ve vývoji jedince v průběhu celého života. Takto pojímaná výchova se nám jeví jako ucelený a zároveň otevřený systém, jehož základním prvkem je jedinec. (Spousta 1996, s. 10,11)) - Výchova je důležitým regulativním a integrujícím činitelem socializačního procesu, spočívající v záměrném předávání a osvojování pozitivních hodnot. Pokud se výchova uskutečňuje ve výchovných institucích, stává se zvláštním druhem záměrně organizované socializace individua. ( Špičák 1992, s. 7, 8) - Výchova je uvědomělé a plánovitě organizované a řízené působení na člověka podle předem určených cílů a požadavků na jeho život ve společnosti. Musí potlačovat negativní důsledky dědičnosti, rozvíjet pozitivní důsledky dědičnosti, využívat pozitivních vlivů prostředí, měnit prostředí, působí-li negativně a tím rozšiřovat svůj význam při formování člověka a při urychlování jeho vývoje (Krejčí in Svobodová, Šmahelová 2007, s. 51) - Výchova je složitý společenský jev, jehož jednotlivé části na sebe vzájemně působí. Podstatným znakem výchovy je záměrné, soustavné a organizované působení na člověka. Výchova má svou účelovost, která je vyjádřena jejími cíli. Výchova kultivuje vztah člověka ke světu. (Pařízek in Svobodová, Šmahelová 2007, s. 51) - Výchova je proces, který se podílí na všestranné humanizaci a kultivaci člověka (socializace, enkulturace, personalizace), proces uvědomělé seberealizace člověka. (Kučerová in Svobodová, Šmahelová 2007, s. 52) 17

18 Na výchovu můžeme dále pohlížet jako na přímou a nepřímou. Svobodová a Šmahelová ( 2007) definují tyto pojmy následovně: přímá výchova (přímé výchovné působení): - pedagog vymezuje cíl činnosti žáků - pedagog stanoví postup činnosti žáků - pedagog stanovuje žákům požadavky - pedagog ovlivňuje rozhodovací proces žáků - pedagog řídí samotnou činnost - pedagog vymezuje jednotlivé kroky - pedagog hodnotí výsledky činnosti nepřímá výchova (nepřímé výchovné působení): - výchovný cíl klade jen pedagog, žák může sledovat jiný cíl - pedagog se snaží o změnu nebo úpravu podmínek - působení je prostřednictvím skupiny nebo kolektivu - vychovatel se snaží vytvářet výchovné situace tak, aby je žák chápal jako přirozené a neřízené - situace nevyžaduje přímý kontakt žáka a pedagoga 2.2 Výchovný styl Podle Svobodové a Šmahelové (2007) ve volbě výchovného stylu odpovídáme na otázku, jak se vychovatel projevuje ve vztahu ke svému vychovávanému jedinci, s jakým zájmem, jaké k tomu používá prostředky a zda v jejich vztahu dominuje nadřazenost, důstojnost, zájem, respekt,. V praxi neexistují čisté styly výchovy, ale vždy se mísí několik typů výchovných stylů. Styl výchovy dělíme na autokratický, liberální a demokratický: - Autokratický styl neboli autoritativní, je nejméně vhodný jak pro žáky, tak pro vychovatele. Ale naopak s sebou nese i příznivější skutečnost, a to, že tu je někdo, kdo přesně ví, co se má dělat. Tento styl většinou vytváří překážky pro vlastní tvořivost a iniciativu dětí. Vychovatel nejčastěji používá příkazy a zákazy, protože sám ví nejlépe, co dítě potřebuje, vyžaduje jednotný postup, není příznivý samostatnosti a aktivitě dětí. Často stanovuje cíle bez ohledu na 18

19 děti, je netrpělivý, vyhrožuje a trestá děti. Děti nemají možnost vyslovit vlastní názor a vyjádřit se. - Liberální styl vypadá na první pohled oproti stylu autokratickému jako mnohem příjemnější, uvolněnější a méně frustrující pro děti, ale v závěru je stejně nevyhovující. Vychovatel klade malé požadavky, často vůbec nekontroluje jejich splnění, o činnosti ve třídě nejeví zájem a o výchovu se příliš nezajímá. Takové působení může v dětech vyvolávat pocity nejistoty a proto často reagují na takové dění nezájmem. Nechtějí se učit, často vyrušují, tento styl výchovy je nevhodný, protože snižuje příležitosti naučit se překonávat překážky, být vytrvalý, svědomitý - Demokratický neboli sociálně integrační styl výchovy předurčuje, že učitel je je k žákům taktní, chová se k nim s respektem, neponižuje je, a v neposlední řadě uznává jejich práva. Na děti klade přiměřené požadavky, které mohou děti splnit a pomáhá jim. Dává dětem prostor pro rozhodování, podněcuje je tím, že jim klade otázky. Tresty volí tak, aby žák věděl, proč je trestaný, aby jim rozuměl a hlavně aby byl potrestaný pouze špatný čin nebo chování a ne celá osobnost dítěte. 2.3 Výchovný cíl Výchovný cíl je jedna ze základních pedagogických kategorií. Chceme-li poznat a pochopit kteroukoliv výchovnou koncepci, musíme především zkoumat výchovné cíle, které si daná koncepce z těch či oněch důvodů klade. Z výchovných cílů vyplývají jak adekvátní výchovné prostředky, tak odpovídající výchovné principy, formy i metody. (Jůva 1999, str.34) Jůva (1999) dělí výchovné cíle na: Individuální Výchova je zaměřena především na osobní rozvoj jedince, usiluje o jeho uplatnění a prospěch. Sociální Zaměřujeme se na to, aby se vychovávaný jedinec stal co nejprospěšnějším pro společnost a aby byl schopný plnit své sociální role kvalifikovaně a odpovědně. o Obecné Obecné cíle jsou ty, které jsou společné pro veškerou výchovu, např. mnohostranný rozvoj jedince, podněcování jeho vztahu ke společnosti, k ostatním lidem, pomoc při formování jeho chování a charakteru. o Specifické Osvojení konkrétních dovedností, vědomostí a návyků, které jsou spjaté s oborem, ve kterém se koná výchova daného jedince. 19

20 Materiální Materiální neboli informativní cíle. Zaměřujeme se na osvojení konkrétních dovedností, vědomostí a návyků potřebných k zvládnutí různých praktických a teoretických úkolů. Formální Formální neboli formativní cíle. Zaměřujeme se na rozvoj schopností. Teoretické Podstata těchto cílů tkví ve vědomostech. Praktické Těžiště praktických cílů je v dovednostech a návycích. Autonomní Cíl, který si během výchovy stanoví vychovávaný jedinec. Heteronomní Jsou stanoveny jinými činiteli výchovy, např. pedagogem, skupinou, rodiči, 2.4 Činitelé výchovy Pedagogický proces je stálou interakcí mezi pedagogickým pracovníkem a vychovávaným jedincem nebo skupinou která probíhá za působení nejrozmanitějších výchovných prostředků. (Jůva 1999, s. 59). Pro potřeby mé práce podrobněji vymezím pojmy vychovatel a vychovávaný jedinec Vychovatel Pojmem vychovatel můžeme obecně označit, člověka, který se podílí na výchově určitého jedince. Podle Svobodové a Šmahelové (2007) vychovatelem může být rodič, učitel, vedoucí zájmového kroužku, trenér, sbormistr, školitel, Dále můžeme pojem vychovatel také definovat jako pedagogický pracovník působící ve školách a školských zařízeních internátního typu a v oblasti výchovy mimo vyučování (Průcha, Walterová, Mareš 1998, s. 288). Podle 2 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Pedagogický pracovník je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálně pedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu. Podle téhož zákona musí pedagogický pracovník splňovat následují předpoklady: - být plně způsobilý k právním úkonům 20

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Základy oční patologie

Základy oční patologie Základy oční patologie Literatura: Vítková, Marie; řehůřek jaroslav: možnosti reedukace zraku při kombinovaném postižení (paido 1999) Hromádková lada: šilhání (idvpz 1995) Rozdělení vad Základní dělení:

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník

FYZIKA. Oční vady. 9. ročník FYZIKA Oční vady 9. ročník 13. 2. 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443 Projekt je

Více

Seminární práce Lidské oko Fyzika

Seminární práce Lidské oko Fyzika Střední škola informačních technologií, s.r.o. Seminární práce Lidské oko Fyzika Dávid Ivan EPS 2 čtvrtek, 26. února 2009 Obsah 1.0 Anatomie lidského oka 1.1 Složení oka 2.0 Vady oka 2.1 Krátkozrakost

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS

Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče Dětská skupina Břežánek SVĚT KOLEM NÁS Předmět vymezení: Dětská skupina Břežánek Obsah : 1. Úvod 2. Charakteristika, složení skupiny 3. Věcné podmínky 4. Psychosociální podmínky 5.

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením

Metodický materiál pro 45 min. výuku. Specifika Života Se Zrakovým Postižením Metodický materiál pro 45 min. výuku Specifika Života Se Zrakovým Postižením Zrak Motto: Téma: : Cesta k porozumění leží před námi. Zrakové postižení omezuje především orientaci v prostoru em hodiny je

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk

Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Výchovně vzdělávací program školní družiny ZŠ NEPOMUK Školní 546, 33501 Nepomuk Provoz ŠD : 6.15 16.30 hod. Počet oddělení: 5 Věk žáků ŠD: 6 9 let Platnost dokumentu: od 1. 9. 2015 Obsah: 1.Úvod 2.Informace

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci

F. Pluháček. František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci František Pluháček Katedra optiky PřF UP v Olomouci Obsah přednášky Optický systém lidského oka Zraková ostrost Dioptrické vady oka a jejich korekce Další vady optické soustavy oka Akomodace a vetchozrakost

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují text, který

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách

Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách Stávající příprava pedagogů na dvouleté děti v mateřských školách 23. 3. 2017 Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Střední odborná škola pedagogická a Gymnázium, Praha 6, Evropská 33 Legislativní

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20:

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: PŘÍLOHY Příloha č. 1 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů, uvádí požadavky na odbornou kvalifikaci v 20: (1) Asistent pedagoga, který vykonává přímou pedagogickou

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01092016 Verze: 1.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument

Více

Konference pracovníků DMI 2014

Konference pracovníků DMI 2014 Návrh koncepce domovů mládeže Konference pracovníků DMI 2014 Úvod Neexistuje rámcový vzdělávací program pro DM a návrh koncepce nemá ambice ho ani vytvořit Nevíme o žádném dokumentu, který by konkretizoval

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK

ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Základní škola Sedmikráska, o.p.s. Bezručova 293, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm ŽIVOT SE ZNEVÝHODNĚNÍM ZRAK Autor: Pavla Jalůvková Vytvořeno: únor 2013 Název: VY_32_INOVACE_PRV_15_SMYSLY 3. 5. ročník Projekt

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní

Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní Základní škola Jedovnice, Nad Rybníkem 401, Jedovnice 679 06 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávaní ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB ZŠ Jedovnice Identifikační údaje: Název ŠK Školní klub

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku

Specifika vzdělávání. dětí slabozrakých. dětí se zbytky zraku Specifika vzdělávání dětí slabozrakých a dětí se zbytky zraku Které děti máme na mysli? Jde o děti, které ani s využitím běžné korekce (brýle) nedosáhnou normálního zrakového vnímání a potřebují tak další

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola a mateřská škola Zlatníky-Hodkovice 1 Obsah 1. Identifikace ŠD 3 2. Charakteristika ŠD 4 3. Materiální, ekonomické a personální podmínky 4 1.

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte:

Zásady, formy a metody práce Výchovná zaměstnání: Pravidla vedoucí k rozvoji dítěte: OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS Plán výchovy a péče DS. Záměrem tohoto plánu výchovy a péče je rozvoj psychické, fyzické a sociální samostatnosti dětí. Rozvíjet poznávání prostředí kolem nich, naučit je dovednostem

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

1. Člověk a zdraví. 1.1 Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1. Člověk a zdraví 1.1 Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Výchova ke zdraví bezprostředně navazuje na vzdělávací

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky:

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE. Tyršova 482, Trmice IČO: Tel.: Webové stránky: ZÁKLADNÍ ŠKOLA TRMICE Tyršova 482, 400 04 Trmice IČO: 44226250 Tel.: 475 620 397 E-mail: skola@zstrmice.cz Webové stránky: www.zstrmice.cz CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola v Trmicích byla postavena

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Částka: 34/2005 Sb. Datum přijetí: 22. února 2005 Datum účinnosti od: 8. března 2005 Ministerstvo

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015

Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu. Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 Návštěvníci s mentálním postižením v muzeu Mgr. Soňa Mertová, Muzeum bez bariér, 14.-15. 10. 2015 mentální postižení vrozené nebo do 2 let získané postižení psychických schopností člověka nemožnost dosáhnout

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z VOLNÉHO ČASU KLIENTA Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok

Tematický plán. Střední škola AGC a.s., Rooseveltovo nám. 5, Teplice TEMATICKÝ PLÁN. Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok TEMATICKÝ PLÁN Vyučující: Mgr. Chloubová Klára Školní rok: 2014/2015 Třída: 1D Předmět: Značka osnov: Ročník: Hodin týdně/rok: Hudební výchova s metodikou HVM první 20 konzultací za rok Charakteristika

Více

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA

412/2006 Sb. VYHLÁŠKA 412/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 14. srpna 2006, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Ministerstvo

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben, 2011 Mgr. Monika Řezáčová FYLOGENEZE PSYCHIKY historický vývoj živých bytostí od jednodušších

Více

Hodnocení žáka s LMP

Hodnocení žáka s LMP Hodnocení žáka s LMP Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace Opavská 350, Velká Polom ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY 1. Identifikační údaje Základní škola a Mateřská škola Velká Polom, příspěvková organizace IČ 75026970 DIČ 75026970 Tel: 553 770 221 E-mail: zs.velka.polom@volny.cz

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více