KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko"

Transkript

1 KONCEPCE ā ā ā

2 Koncepce služeb pro orientaci pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením specifické zaměření na osoby se zrakovým postižením Zpracovala: Veronika Růžičková

3 Obsah 1 CÍLOVÁ SKUPINA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY V MIKROREGIONU VSETÍNSKO PRACOVNÍ PŘÍPRAVA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH HISTORICKÝ POHLED NA PRACOVNÍ PŘÍPRAVU ZP SOUČASNÁ PŘÍPRAVA ZP NA POVOLÁNÍ SYSTÉM PORADENSTVÍ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE PRO ZP V MIKROREGIONU VSETÍNSKO Střední školství Poradenství NÁVRHY V SYSTÉMU KONCEPCE ZAJIŠTĚNÍ NA ODBORNÉ ÚROVNI ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZAČNÍ A SYSTÉMOVÉ MOŽNOSTI INTERVENCE MIKROREGIONU VSETÍNSKO PŘI ZVYŠOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI ZP PŘÍLOHA Č. 1 STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ PŘÍLOHA Č. 2 HLEDÁNÍ PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ A ZAMĚSTNANCE

4 Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle Citát v úvodu této koncepce částečně vystihuje to proč každý z nás hledá práci, která ho bude bavit a živit zároveň. Ne každý má ovšem možnost výběru a je rád, že alespoň na přechodnou dobu získá práci, jež ho bude živit a v níž se bude setkávat s novými věcmi, myšlenkami, názory a lidmi. Problematika pracovního uplatnění osob různého věku, různých profesí, různého pohlaví i různého typu a stupně postižení je jednou z nejdiskutovanějších a nejzávažnějších otázek nového století. Uplatnitelnost pro osoby se zrakovým postižením na volném trhu práce při stálé míře nezaměstnanosti, která se v České republice neustále pohybuje mezi devíti a desíti procenty, se hledá stále hůř. Ze zmíněného důvodu se zároveň také nezaměstnanost osob zrakově postižených ve výdělečném věku pohybuje kolem 70% a zrakově postižení jsou pak odkázání pouze na finanční dávky invalidního důchodu, nebo jiných sociálních příspěvků. Předkládaná koncepce se nebude snažit vyřešit tento závažný problém, ale pokusí se alespoň o nastínění základních problémů a zároveň jejich možných řešení vztahující se k dané problematice. 3

5 1 Cílová skupina Problematika osob se zrakovým postižením je široká např. i proto, že skupina osob se zrakovým postižením je jednou z nejrozmanitějších a nejpestřejších skupin mezi zdravotně postiženými osobami. Za zrakově postiženého podle pouček, již dlouho známých i mezi nejširší společností, považujeme toho jedince jemuž jeho zraková vada činí problémy v běžném životě, a to i s použitím veškeré možné dostupné korekce, za níž považujeme jak chirurgický zákrok, tak léčení medikamentózní, tak také optickou korekci. Osoby se zrakovým postižením je možno členit podle několika kritérií, nejvýznamnějšími z nich však jsou klasifikace zrakově postižených podle stupně a podle typu postižení. V současné době podle stupně postižení rozlišujeme čtyři základní skupiny zrakově postižených: 1. osoby nevidomé, 2. osoby se zbytky zraku, 3. osoby slabozraké, 4. osoby s poruchami binokulárního vidění (tupozraké a šilhavé). Ad 1. Nevidomost je nezvratný pokles centrální zrakové ostrosti od 3/60 1 až po ztrátu světlocitu. Kdy právě zachování světlocitu, tedy minimálně vnímání světla a tmy, pomáhá jedinci při orientaci v pohybu. Nevidomí jedinci nejsou skupinou nejčastější mezi zrakově postiženými, avšak jsou pravděpodobněji skupinou nejnápadnější a tím pádem také nejvíc řešenou jak v médiích, tak i v myslích laické veřejnosti. Ad 2. Osoby se zbytky zraku jsou ty osoby, jejichž zraková vada se pohybuje na rozmezí praktické slepoty a těžké slabozrakosti. Zbytky zraku jsou souhrnné označení pro stupeň poškození vidění, které umožňuje hrubou orientaci v osvětleném prostoru. Částečné vidění se v průběhu života může měnit jak ve směru zlepšení, tak i zhoršení /60 vizus, rozlišovací schopnost oka, kdy tato hranice znamená, že ze tří metrů jedinec vidí, to co osoby bez zrakového postižení z metrů šedesáti 4

6 Ad 3. Slabozrakost definuje Dotřelová in Kraus (1997) jako ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. Z praktického hlediska je tato vada dělena do tří stupňů, a sice lehká, střední a těžká. 3 Ad 4. Mezi osoby s poruchou binokulárního vidění řadíme osoby tupozraké a šilhavé. Tato skupina osob je jednou z nejčastějších vad zraku dětského věku. Tupozrakost (amblyopie) je funkční vada zraku, při které se jedná o snížení zrakové ostrosti jednoho oka, způsobené útlumem zrakového vnímání. 4 Šilhavost (strabismus) je porucha rovnovážného postavení očí. Osy očí nejsou rovnoběžné, obrázky v pravém a levém oku nevznikají na stejném místě na sítnici a nemohou proto splynout, ale vznikne takto dvojitý obrázek (diplopie). 5 Jinou klasifikaci zrakového postižení použila Lea Květoňová Švecová 6, která k předchozí klasifikaci dodává navíc typologii zrakových vad podle typu postižení, kde vizus již není základním parametrem hodnoceni hloubky zrakového postižení. Ztrátu zrakové ostrosti Osoba s touto poruchou nevidí zřetelně, má pravděpodobně problémy s rozlišováním detailů, ale nemusí mít problémy s identifikací velkých předmětů. Zrakovou ostrost měříme nejčastěji Snellenovými optotypy. Postižení (šíře) zorného pole Znamená omezení prostoru, které dítě vidí. Při tomto omezení se může, ale i nemusí projevit ztráta zrakové ostrosti. Mezi postižení zorného pole patří nejen skotomy, ale také celostranné výpadky v zorném poli 2 ZÁŠKODNÁ, H. Psychopatologie a speciální pedagogika pro první stupeň základní školy a výchovné poradce. Ostrava: PdF. 1985, s KVĚTOŇOVÁ ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, ISBN , s LUDÍKOVÁ, L.: Tyflopedie I. Olomouc: UPOL, 1988., s LUDÍKOVÁ, L.: Tyflopedie I. Olomouc: UPOL, 1988., s KVĚTOŇOVÁ ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, ISBN

7 Okulomotorické problémy Nastávají při vadné koordinaci pohybu očí. Většinou nastává problém při koordinaci obou očí současně. Projevují se problémy při uchopování předmětu. Může se projevit i nystagmus trhavé, mimovolní, rytmické pohyby očí. Nystagmus nepatří mezi poruchy koordinace očních svalů. Obtíže se zpracováním zrakových informací Vznikají u dětí s postižením zrakových center v kůře mozku. Často se v počátcích projevují jako náhlé výpadky zraku dítěte, kdy pozorovatel může spatřit změnu v jeho chování např. nemůže nalézt hračku, kterou ještě před chvílí viděl a ta leží před ním. Poruchy barvocitu Barevné vidění je schopnost oka odlišovat různé délky elektromagnetického vlnění. Poruchy barvocitu jsou mnohem častější v mužské populaci. Zároveň je rozdíl, zda o těchto poruchách jedinec ví a dokáže je kompenzovat, nebo neví a objevují se v nevhodnou dobu. 6

8 2 Analýza potřeb cílové skupiny v mikroregionu Vsetínsko Předchozí řádky nám prokázaly jen již v úvodu zmíněný fakt, že skupina osob se zrakovým postižením je skupinou velmi rozmanitou, a proto také není možno důsledky vyplývající ze zrakového postižení generalizovat. I přesto bych ráda zmínila některé závažné důsledky pro jednotlivé stupně postižení: Osoby se zbytky Osoby Osoby Osoby nevidomé zraku slabozraké s poruchou BV Senzorická deprivace Senzorická Problémy Problémy se deprivace v raném s prostorovou zrakovou pamětí dětství orientací Problémy Problémy Zhoršený výběr Problémy při s prostorovou s prostorovou povolání zpracování orientací orientací zrakových informací Nemožnost číst Zhoršený výběr Ztížená příprava Časté poruchy černotisk povolání na povolání barvocitu Zhoršený výběr Nutnost práce Vada jež z 70% Problémy povolání dvojmetodou není ve s prostorovou společnosti orientací a nápadná samostatným pohybem Vysoká míra Problémy při Problémy při Problémy nezaměstnanosti zpracování zpracování v lokalizaci, zrakových zrakových analýze a syntéze informací informací Nápadnost ve Vysoká míra Časté poruchy Problémy společnosti nezaměstnanosti barvocitu s představivostí Obtíže s navazováním Nutnost využívání Nutnost Nutnost využívání sociálních vztahů kompenzačních využívání rehabilitačních pomůcek kompenzačních pomůcek pomůcek 7

9 Nutnost využívání kompenzačních pomůcek Nutná znalost Braillova písma Předpokládaná znalost Braillova písma Na základě důsledků jednotlivých stupňů a typů postižení můžeme velice jednoduše vyvodit také potřeby jednotlivých skupin zrakově postižených. V rámci mikroregionu Vsetínsko poté můžeme stanovit následující požadavky různých skupin zrakově postižených na žádanou změnu jak při pomoci při prostorové orientaci, tak také při pracovním uplatnění či vzdělávání: - ozvučení veřejných budov akustickými či digitálními hlasovými majáčky, - ozvučení většiny světelných přechodů v regionu, - součinnost organizací pro zrakově postižené v mikroregionu s organizacemi v širším okolí, - úzká spolupráce ZŠ Integra s SPC ve Zlíně možnost zácviku rodičů zrakově postižených dětí a žáků, možnost zácviku speciálních pedagogů základní školy v poradenských otázkách výuka slabozrakých žáků středních škol braillovu písmu - zřízení průvodcovské služby. 8

10 3 Pracovní příprava zrakově postižených Vzhledem k tomu, že si tato koncepce za svůj cíl vytkla zpracování a posouzení současného stavu uplatnění osob se zrakovým postižením v Mikroregionu Vsetínsko se nám jeví jako vhodné vnést do problematiky přehled tím, že se na práci ZP podíváme globálně, a to nejprve z historického hlediska Historický pohled na pracovní přípravu ZP Prvním osvíceným vzdělancem, který se rozhodl účelně vychovávat a při tom také vzdělávat nevidomé jedince byl Valentin Haüy, který v Paříži roku 1784 založil první výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé. Tento ústav připravoval chovance na povolání opravdu jen rámcově, ale přesto je možno jej nazvat prvním předchůdcem školského zařízení připravujícího na povolání. Na tento ústav navázala spousta současníků V. Haüye a díky tomu mohly být založeny také první ústavy v ČR. Kromě tzv. Hradčanského ústavu (zřízen 1807), byl v Českých zemích zřízen první ústav připravujíci na povolání, jež zároveň plnil i formu přibližně podobnou chráněné dílně, roku 1832 a v pozdější době se stal známý pod jménem svého zakladatele Klárův ústav. Posledním ústavem, jež stojí za zmínku, byl Moravskoslezský ústav, odborná škola vybraných řemesel pro nevidomé, kterého založil roku 1845 Jan Rafael Beitel. Zmíněné školy (ústavy) však nejsou zajímavé pouze pro milovníky historie, neboť na jejich základech staví dnešní školy a Ústavy sociální péče Současná příprava ZP na povolání Vysoká míra nezaměstnanosti mezi zrakově postiženými, která byla zmíněna již v úvodu této práce, je důsledkem nejen strachu zaměstnavatelů zaměstnávat zrakově postižené, jejich neznalostí problematiky, ale také velmi často nevyhovujícím a nedostatečným vzděláním zrakově postižených. Doby, kdy některá zaměstnání byla monopolem zrakově postižených a Svaz invalidů si je také tak pečlivě chránil, jsou dávno pryč. Stejně tak již, bohužel vzhledem k zrakově postiženým, vymizela z nabídky pracovních úřadů díky modernizaci, zaváděním počítačů do mnohem více 9

11 provozů a denních činností a stále většímu důrazu na přesnost, kvalitu, ale hlavně rychlost, právě zmiňovaná pracovní místa pro zrakově postižené. Z předchozích řádků jasně vyplývá, že díky neexistenci jakékoli formy tzv. pozitivní diskriminace při přijímání do zaměstnání je potřeba, aby nevidomí dosáhli co nejvyššího možného vzdělání, které bude odpovídat jejich schopnostem a přáním. Na základě Školského zákona 561/2004 je zrakově postiženým umožněno nejen vzdělávání na středních školách tzv. speciálních, ale také na tzv. běžných školách. Při výběru školského zařízení připravujícího na povolání je však zapotřebí brát v úvahu nejen schopnosti a přání zrakově postiženého, ale především také stupeň jeho zrakové vady a z ní vyplývající omezení (např. masérství jako jedno z nejznámějších povolání pro nevidomé, není díky požadavkům na fyzickou průpravu a fyzický výkon vhodné pro jedince se zbytky zraku či jedince slabozraké). Střední školy primárně určené pro zrakově postižené mají své sídlo pouze v pár městech v České republice a tak často dochází právě ke středoškolské integraci. Na následujících řádcích uvedeme pouze výčet škol pro zrakově postižené (jejich vzdělávací náplň a místo působení bude uvedeno v přílohách. Speciálně pro zrakově postižené žáky existují tyto střední školy: - Gymnázium pro zrakově postiženou mládež, Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež a obchodní škola pro zrakově postiženou mládež, - Střední odborné učiliště Aloise Klára v Praze, - Škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze, - Konzervatoř a ladičská škola Jana Dejla v Praze, - Střední školy pro zrakově postižené v Brně, - Obchodní akademie pro zrakově postižené v Opavě, - Střední odborné učiliště pro smyslově postižené žáky, Odborné učiliště a Praktická škola v Olomouci, - Rodinná škola pro zrakově postižené v Moravské Třebové. 10

12 4 Systém poradenství pro zrakově postižené Svaz invalidů již neexistuje, ale přesto, nebo spíše právě proto začala po roce 1989 vznikat jednotlivá státní i nestátní zařízení pro pomoc a na poskytování služeb zrakově postiženým. Dětem školního věku a často také žákům navštěvujícím střední školy jsou k dispozici Speciálně pedagogická centra tedy státní zařízení zřizována Ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy. Avšak vzhledem k tomu, že stát nebyl schopen zajistit poptávku po službách určených výlučně dospělým zrakově postiženým, začaly vznikat organizace, které se touto tématikou zabývaly. Dvě z největších neziskových organizací se po té v roce 1997 spojily a vytvořily tak největší nestátní a neziskovou organizaci, která poskytuje služby zrakově postiženým starším 15 let vznikla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). SONS je organizací natolik velkou, že svou působnost a nabídku služeb rozdělila do několika speciálních oddělení a organizací, které fungují v jednotlivých městech. Ne v každém městě však najdeme organizaci s každým specifickým zaměřením (viz. níže), a tak se často stává, že jednotlivé oddělení přebírá i funkci jiného. Tyfloservisy které se podle vlastních internetových stránek 7 se Tyfloservis, o. p. s. se snaží: - vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc, - vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých, aby byla schopna rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě potřeby jim poskytnout konkrétní pomoc, 7 ( ) 11

13 - u svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, a celospolečensky podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc. Proto aby tyfloservisy byly schopny naplnit myšlenky formulované ve svých osnovách, poskytují zrakově postiženým služby rehabilitace I. stupně, čímž myslíme především nabídku výukových kurzů. Za mnohé z těchto kurzů si jmenujme alespoň ty základní - čtení a psaní Braillova písma; tyflografika; domácí sebeobslužné činnosti vaření, žehlení, uklízení; psaní na kancelářském psacím stroji; nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu nácvik tras, atp. Metodické středisko pro informatiku a braillnet zajišťuje digitalizaci textů, navrhuje a připomínkuje nově vznikající software či hardware pro zrakově postižené, zacvičuje práci s počítačem, pomáhají připojit zrakově postižené, atp. Tyflokabinet Metodické centrum tyflotechnických pomůcek poskytuje komplexní informaci a konzultaci v oblasti pomůcek, tj. možnostech jejich získání a informovanosti o technických parametrech, cenách a obsluze; podává podněty pro vylepšení pomůcek a inicializace nových pomůcek, provádí demonstrace a posuzování vhodnosti náročných elektronických pomůcek; školení v obsluze náročných elektronických pomůcek; podává podnětů pro tvorbu příslušné legislativy týkající se těchto pomůcek. 8 Oddělení sociálně právního poradenství poskytuje poradenství jak ústní, tak i písemnou formou, školí pracovníky, kteří později poskytují právní poradenství, připomínkují nově vzniklé zákony. Poskytují kvalifikované sociálně právní a pracovně poradenství těžce zrakově postiženým klientům formou obecných konzultací, radou při řešení konkrétních situací, doporučením kontaktů s úřady a institucemi a dalšími odbornými pracovišti, středisky SONS a obecně prospěšnými společnostmi jí zřízených, včetně intervence ve složitých případech; zpracováním, případně sepsáním žádosti, stížnosti, odvolání

14 nebo jiného právního úkonu úřadům nebo jiným institucím při řešení sociálních problémů zrakově postižených občanů, včetně problému pracovně právních. 9 Sociálně právní poradci působí buď ve Střediscích integračních aktivit, nebo Tyfloservisech, pokud však ani jedno nemá ve městě zastoupení, tak pracují také v jednotlivých odbočkách SONS. Středisko integračních aktivit nabízí mimo jiného taky následující aktivity: základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, pomůckách denní potřeby i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem; speciální sociálně právní a pracovně právní poradenství; setkávání ve svépomocných klubech a socioterapeutických skupinách pro zrakově postižené občany; rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace; podporu pracovního uplatnění zrakově postižených občanů zahrnující vyhledávání pracovních míst, pomoc při zřizování a úpravách pracovišť nebo setkávání v aktivačních job-klubech; odstraňování architektonických bariér v regionech; tam, kde jsou k tomu podmínky, koordinaci a zajišťování průvodcovské a předčitatelské služby. 10 Středisko pro odstraňování architektonických bariér zabývá se shromažďováním a tuzemských i zahraničních informací o možnostech úpravy prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb lidí s těžkým zrakovým handicapem; organizuje síť odborných poradců z této problematiky pro pomoc projektantům, investorům a stavebním úřadům; zabývá se publicitou tohoto problému směrem k široké i odborné veřejnosti nejrůznějšími formami; vyhledává výrobce a iniciuje výrobu potřebných materiálů a zařízení; snaží se formulovat a prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby prosazovat náměty do příslušné legislativy z této oblasti. 11 Tyflocentra jsou v současné době samostatné organizace, které se na konci 90. let minulého století začaly vyčleňovat ze SONS proto, aby finance jimi získané proudili přímo do regionu ve kterém dané zařízení funguje. Tyflocentra si, právě díky zmíněným financím, za svůj cíl vytyčily rozšíření služeb poskytovaných tyfloservisy

15 zrakově postiženým. Zároveň jednotlivé nabízené služby vycházejí z potřeb a požadavků daného regionu, ne které jsou schopny promtně reagovat. Tyflocentra poskytují služby rehabilitace II. stupně, to mimo jiné znamená vyplnění poptávky volnočasových aktivit a poskytnutí nabídky kurzů práce s počítačem, digitalizace textů, atp Výcvikové středisko vodících psů nachází se v Praze Jinonicích. Toto středisko jež na profesionální úrovní již několik let cvičí vodící psy pro nevidomé klienty je zároveň jako jediné v ČR členem Mezinárodní federace vodicích psů se sídlem v Londýně. Rekvalifikační středisko Dědina nabízející nevidomým a později osleplým nejen kurzy prostorové orientace a samostatného pohybu, psaní na stroji, čtení a psaní Braillova písma, ale také, jak již z názvu vyplývá, rekvalifikační kurzy, např. práce s počítačem, masérství Školská zařízení a neziskové organizace pro ZP v mikroregionu Vsetínsko Problematika zrakově postižených a jejich sociálního, školského a pracovního zařazení do nejširší společnosti by vždy měla být podněcována jak na celostátní, tak také na lokální úrovni v rámci krajů a regionů. Obec a její představitelé by vždy měli mít nejlepší přehled o svých obyvatelích a jejich potřebách. Bohužel ne vždy je jim umožněno se na všech aktivitách, jež by mohly pomoci, a jež by byly prospěšné, podílet. Tento případ se částečně týká právě také mikroregionu Vsetínsko a to v oblasti středního školství a tím pádem i přípravy na povolání zrakově postižených Střední školství Vzhledem k tomu, že všechny střední školy pro zrakově postižné jsou vypsány v předchozí kapitole, je při pohledu do ní zřejmé, že na Vsetínsku žádné specializované střední školy neexistují. 14

16 Zrakově postižení mladí lidé, jež si volí další působení ve školském systému a zároveň budoucí práci, mají tedy dvě základní možnosti garantované výše jmenovaným zákonem 561/2004: - integrované vzdělávání v okolí místa bydliště, - vzdělávání na střední škole pro zrakově postižené, což předpokládá týdenní pobyt na internátě, nebo v horším případě každodenní dloué dojíždění do školy. Při volbě budoucího povolání je tedy třeba poskytnout žákovi, jeho rodičům i školském zařízení dostatečně relevantní informace jak o samotném zrakovém postižení a jeho důsledcích, tak také o zvoleném studijním oboru a jeho vhodnosti pro ZP. Danou radu a pomoc může poskytnout jak speciálně pedagogické centrum, tak také jiná organizace poskytující své služby dospělým osobám se zrakovým postižením Poradenství Profesní poradenství existuje na každé základní škole, ne však na každé je dostatečně proškolený personál, který ví jaké povolání je pro toho určitého zrakově postiženého žáka vhodné. K profesnímu poradenství na základní škole má opět nejblíže speciálně pedagogické centrum. SPC pro zrakově postižené však nalezneme až ve Zlíně. Pro dospělé zrakově postižené existuje na Vsetínsku profesní poradenství pouze v rámci následující organizace: Středisko integračních aktivit (Na Kamencov 1332, Vsetín) jak již bylo zmíněno výše, v rámci SIA působí nejen odborníci na problematiku rehabilitace 12 zrakově postižených, ale také rekvalifikace zrakově postižených a sociálně právní poradenství. 12 Pracovní rehabilitace je součástí procesu komprehensivní rehabilitace, a jako taková umožňuje postiženým lidem možnost vykonávat stávající povolání, případně jim poskytuje jiné vhodné zaměstnání. Jesenský (1995) definuje pojem pracovní rehabilitace následovně:...překonání práce neschopnosti (nebo změněné pracovní schopnosti) a vytvoření vnitřních podmínek pro pracovní uplatnění. Tentýž autor podrobuje kritice stávající vymezení pojmu a dále 15

17 SIA nabízí: - služby prvního kontaktu s těžce zrakově postiženým člověkem; - základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, pomůckách denní potřeby i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem; - speciální sociálně právní a pracovně právní poradenství; - setkávání ve svépomocných klubech a socioterapeutických skupinách pro zrakově postižené občany; - rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.) realizovaných ve střediscích Tyfloservisu, o.p.s., Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o.p.s. a u dalších poskytovatelů těchto služeb; - zpřístupňování informací nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým občanům včetně vydávání regionálních informačních časopisů a bulletinů; - podporu pracovního uplatnění zrakově postižených občanů zahrnující vyhledávání pracovních míst, pomoc při zřizování a úpravách pracovišť nebo setkávání v aktivačních job-klubech; - odstraňování architektonických bariér v regionech; - tam, kde jsou k tomu podmínky, koordinaci a zajišťování průvodcovské a předčitatelské služby. 13 Pracovní rehabilitace a výběr vhodného zaměstnání je důležitý především pro dospělé zrakově postižené osoby, které přišly o část zraku až po ukončené přípravě na povolání. Na osoby později osleplé se specializují jak SIA, tak také tyfloservisy a tyflocentra, jejichž sídlo je však nejblíže ve Zlíně. Tato zařízení jsou však přece jen blíž než jedno z rekvalifikačních středisek pro zrakově postižené, a to ať již v Brně Chrlicích, nebo v Praze Dědině. jej specifikuje:...vlastní pracovní rehabilitace představuje především obnovu pracovního potenciálu a proces přípravy na produktivní práci. (http://www.ped.muni.cz/wsedu/mu/equal/sborniky/eq1/text/svecova_cz.htm, ) leden

18 Při návratu do práce, či hledání a vstupu do prvního nebo nového zaměstnání je vždy důležité dodržovat zásady, které shrnul prof. Jesenský 14 již v roku 1973: - Zohledňovat humánně sociální aspekty pracovního uplatnění. - Sladit práci postižených s vývojem technologií a výrobních sil společnosti. - Vyrovnávat produktivitu postižených s produktivitou intaktních. - Respektovat poměry na trhu práce. Předchozí řádky se v příští kapitole pokusíme rozvést, tak aby korespondovali s potřebami zrakově postižených v mikroregionu Vsetínsko. 14 JESENSKÝ, J.Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Karolinum,

19 5 Návrhy v systému koncepce Na základě právních úprav zákonů, vyhlášek a směrnic 15 přijatých v České republice během předchozích několik desítek let není zaměstnávání zrakově postižených povinné, ale za to usnadňuje zaměstnavatelům zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Usnadnění zaměstnávání však neznamená, že zaměstnavatelé se přenesu přes své vnitřní předsudky a obavy a dají příležitost zrakově postiženým, tím, že alespoň jednoho z nich zaměstnají a vytvoří tak precedens. Vzhledem k již výše zmíněnému faktu, kterým je relativně vysoká nezaměstnanost v některých oblastech ČR (na Vsetínsku se nezaměstnanost pohybuje neustále nad 10%) je třeba spatřovat příčiny k vysoké nezaměstnanosti zrakově postižených, nejen v nechuti zaměstnavatelů přijmout osoby s tímto handicapem do stálého pracovního poměru, ale také v: - jejich nedostatečném vzdělání, - nedostatečné a ochabující motivaci, - nedostatku vhodných pracovních míst, - neschopnosti, či nechuti k dojíždění, - zvýšeným požadavkům na úpravu pracovního prostředí, - počáteční nutnosti zapracování se. 15 Zákon 435/2004 Zákon o zaměstnanosti - zaměstnání osob se zdravotním postižením 67 stanovil, že fyzickým osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Osobami se zdravotním postižením jsou osoby, které jsou: - orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidní (osoby s těžším zdravotním postižením), - nemoc nebo funkční porucha způsobující nutnost uplatňování zvláštních forem, metod a postupů při vzdělávání nebo duševní poruchy nebo poruchy chování., Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna - chráněná pracovní místa a chráněné dílny - zaměstnavateli úřady práce poskytují až na dotaci pracovního místa těžce zdravotně postiženého občana a u zdravotně postiženého občana. Na zřízení pracovního místa až u ZP,-a u TZP občana. Zaměstnavateli jež zaměstnává více než 50% občanů se zdravotním postižením přispívá stát 0,35 násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství, - Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením do výše tzv. povinného podílu Více než 25 zaměstnanců 4% (je ponecháno na vůli zaměstnavatele co si zvolí přímé zaměstnání, odebrání výrobků od zaměstnavatele s více než 50% zaměstnanců a odvodem do státního rozpočtu, 18

20 5. 1 Zajištění na odborné úrovni Aby bylo možno přistoupit k potřebám zrakově postiženého uchazeče o práci komplexně a po té mu na odborné úrovni zprostředkovat vhodné zaměstnání, je potřeba vždy vědět co dělat v té které fázi: 1. Fáze vyhledávání depistáže: - v této fázi je potřeba za prvé zjistit, kolik zrakově postižených potenciálních klientů v mikroregionu Vsetínsko působí, - je zapotřebí se setkat s klientem a zjistit jeho požadavky a představy o budoucí práci (u osob později osleplých o práci předchozí je možné, že by se v tom nejlepším případě dalo zařídit, aby ZP zastával podobné nebo dokonce stejné místo jako před úrazem), - depistáž se také dotýká vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů a to jak ochotných zřídit chráněné místo (viz. výše), tak také těch, kteří práci nabízí v běžném provozu podniku. 2. Fáze diagnostiky: - diagnostická fáze je zaměřena jak na klienta, tak na potenciálního zaměstnavatele, - u zaměstnavatele se zjišťuje ochota zaměstnat zrakově postiženého, za jakých okolností a podmínek bude ochotný jej zaměstnat, schopnost orientovat se v zákonných a státních pobídkách, - u zrakově postiženého zjišťujeme jak jeho motivaci, tak také schopnosti, znalosti a vůli a schopnost umět se přizpůsobit neznámému okolí. 3. Fáze poradenská: - korekce představ jak klienta, ta také potenciálního zaměstnavatele, - nácvik základních dovedností u zrakově postižených je důležité naučit napsat správně strukturovaný životopis, pomoci s výběrem vhodného oblečení, zbavení počátečního ostychu před vstupem do neznámého prostředí. 19

21 4. Fáze kontaktu: - týká se především firem, kterým nabízíme spolupráci, zařazujeme je do databáze možných spolupracujících firem. 5. Kontrolní fáze: - kontrola úspěšnosti zaměstnance na novém pracovním místě, - kontrola spokojenosti zaměstnavatele se zaměstnancem, - ověření naplnění představ obou smluvních stran, - nabídka nového pracovního místa ZP Zajištění organizační a systémové Zrakově postižení jsou skupinou, která nepotřebuje zakládání chráněných dílen, neboť zrakově postižení jsou, pokud mají rozumové schopnosti v normě (i když normalita se ve speciální pedagogice nepovažuje za dobré měřítko posuzování, zde je možno držet se Gausovy křivky v populaci ČR) Problémem zrakově postižených při hledání vhodného pracovního místa je ta skutečnost, že na rozdíl od osob s mentálním postižením, není jejich problém příliš vidět. Společnost sice v poslední době bývá prostřednictvím médií informována o problematice v prostorové orientaci a samostatném pohybu, při zařizování si domácnosti apod., ale už se nedozví, že vysokoškolsky vzdělaná nevidomá žena má oproti ženě se stejným vzděláním, stejnou praxí, stejným rodinným zázemím, ale bez zrakového postižení asi mnohokrát nižší šanci, že bude při přijímacím pohovoru posuzována jen na základě vzhledu, schopností, dovedností a vlastností. To dále plyne k nezaměstnanosti i vysokoškolsky vzdělaných zrakově postižených a tím pádem k nižší motivaci na straně jejich okolí. Veřejnost, a to i minorita zrakově postižených, by se měla prostřednictvím médií dozvědět, že díky vzdělání nejen, že se nevidomým a zrakově postiženým otvírají nové možnosti uplatnění v zaměstnání, ale také že ve skupině zrakově postižených vysokoškoláků je mnohem nižší nezaměstnanost. V předchozí kapitole bylo nastíněno, že chráněné dílny nejsou pro zrakově postižené (bez přidruženého dalšího smyslového, mentálního, či tělesného postižení) 20

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Dita Finková SPECIFIKA ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM JAK NAŠE SPOLEČNOST POHLÍŽÍ NA OSOBY S POSTIŽENÍM? Vše posuzujeme na základě určité normy (legislativně daná x subjektivní) Na co se v

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Věra Linhartová, podzim 2013 Zrakové postižení omezení příjmu vizuálních informací ztížení příjmu vizuálních informací vliv na celou osobnost, psychický vývoj i fyzický

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Název: Terénní program, Člověk v tísni o. p. s Šafaříkova 24, Praha Svaz bojovníků za svobodu 68 37701 Rokycany Telefon služby +420 777787691, +420 739220905 Terénní pracovnice:

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA

WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA WORKSHOP - POSTAVENÍ NEVIDOMÝCH A PŘÍSTUPNOST PROSTŘEDÍ PRO TUTO SKUPINU OBYVATELSTVA Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 25.03.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 25.03.1992 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 115 V Y H L Á Š K A ministerstva práce

Více

Poradenství pro osoby se zrakovým postižením

Poradenství pro osoby se zrakovým postižením Poradenství pro osoby se zrakovým postižením Mgr. Dita Finková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je získat základní přehled o oblasti poradenství pro osoby se zrakovým postižením na úrovni jednotlivých resortů,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena

DOTAZNÍK. Příloha Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena Příloha 1 DOTAZNÍK 1. Prosím, uveďte, zda jste muž nebo žena. muž žena 2. Uveďte, prosím, Váš věk. méně než 20 let 20 29 let 30 39 let 40 49 let 50 59 let 60 a více let 3. Jaká je kategorie Vašeho zrakového

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce 1 Servisní funkce NO Role státu, stát blahobytu x liberální systém

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková

jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková jaro 2011 EDUKACE ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Zita Nováková Zita Nováková znovakova@ped.muni.cz pracovna 02009, Poříčí 9, 1. patro písemný test s výběrem otázek termín dohodou, květen-červen 2011 8:00-10:00

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Jak používat název TyfloCentrum

Jak používat název TyfloCentrum Jak používat název TyfloCentrum Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 založila obecně prospěšné společnosti a předala jim k realizaci některé sociální služby, které dosud sama

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, www.zsbecov.cz Výchovné poradenství Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Wolfová Konzultační hodiny:

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 24. května 2011 Posudkové lékařství v sociální reformě MUDr. Bc. Rostislav Čevela ředitel Odboru posudkové služby MPSV Obsah prezentace 1. Posudkové lékařství

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/

NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/ Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NESEĎTE DOMA! CZ 1.04/2.1.00/13.00059 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji

Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji SPOLU Olomouc Rozvoj služby Podporované zaměstnávání v Olomouckém kraji 1.1.2006 31.12.2007 Projekt byl financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Realizátor projektu: Agentura podporovaného

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS

analýza sociálních služeb jednotlivých organizací pro cílové skupiny PS ZÁPIS SETKÁNÍ Pracovní skupina Číslo zápisu: 2 Datum: 25. listopadu 2008 Místo setkání: místnost 153, 1.patro, Malinovské nám. 3 Program: 1. přivítání, představení programu, prezence 2. analýza sociálních

Více

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Výzva č. 14, oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami V oblasti podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči

Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči Speciálně pedagogické centrum pro vady řeči při ZŠ pro žáky se specifickými poruchami učení Karlovy Vary, příspěvková organizace Zahájení činnosti: 1.9.2011 Ředitelka: Mgr. Klára Píšová Kontakty: 351 161

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 013 20/99-4008 Oblastní pracoviště č.01 Signatura: aa1ns301 Obvodní pracoviště: Praha 4 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Speciální odborné učiliště pro mládež s kombinovanými

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky

Specifické cíle odpovídající prioritě a očekávané výsledky INVESTIČNÍ PRIORITA 10 prioritní osy 2: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou

Více

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma studia: Forma zkoušky: 75-41-M/01 Sociální činnost - sociálně výchovná činnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Základní škola Louny, Školní 2426, příspěvková organizace Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v roce 2016/2017 Ředitel Základní školy Louny, Školní 2426, příspěvková organizace vydává v souladu

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vzdělávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vzdělávání osob se zdravotním postižením { JUDr. Pavel PTÁČNÍK Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vládní výbor pro zdravotně postižené občany: - je koordinačním, iniciativním a poradním orgánem

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE

SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE SOCIÁLNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ NA TRH PRÁCE Mezinárodní konference Sociální podnikání a sociální inovace v praxi Mgr. Markéta Korbelová, Mgr. Zuzana Medňanská 22. listopadu 2017 Zelný trh 1 Brno, 602 00 AGAPO, o.p.s.

Více

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb.

Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Školský zákon, ve znění zákona č. 82/2015 Sb. Od 1.9. 2016 dochází k redefinici žáka. Namísto znevýhodnění, zdravotního postižení, statutu azylanta a sociálně znevýhodněného je definován žák s potřebou

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

V padesáti není pozdě

V padesáti není pozdě Projekt V padesáti není pozdě Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa: 2. Aktivní politika trhu práce Oblast podpory: 2.1 Posílení aktivních politik zaměstnanosti Střední odborné učiliště

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č.

Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. Legislativní oporu při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) nejdeme v zákonu o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. a jeho prováděcí vyhlášce č. 518/2004 Sb. Kdo je v ČR osobou se zdravotním postižením

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Únor 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1: Adaptabilita... 2 Prioritní osa 2: Aktivní politika trhu práce... 2 Prioritní

Více

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT

NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT Závěrečná konference regionálního individuálního projektu NA SVÉM ZÁKLADU MŮŢETE STAVĚT CZ 1.04/2.1.00/13.00061 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení

Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dotazník pro uživatele sociálních služeb: Zdravotně postižení Dobrý den, obracíme se na Vás s krátkým dotazníkem, jehož cílem je zjistit, jak jste spokojeni se sociálními službami v Táboře. Výsledky budou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Věc: návrh na novelizaci ustanovení vyhlášky MŠMT č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami Doc. Mgr. PaedDr. Jan Michalík, Ph.D. Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc, tel.: 777809040, fax: 585 231 400, mail:janmichalik@email.cz

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE

NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE NOVÝ ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI A ZAČLEŇOVÁNÍ OSOB S POSTIŽENÍM DO SVĚTA PRÁCE Jan Šiška 1 Evropský kontext zaměstnávání osob s postižením Zaměstnávání osob s postižením patří mezi priority Evropské unie. Antidiskriminační

Více

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.

Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso. Výběrové šetření o zdravotně postižených osobách v ČR za rok 2007 Kdo se na výběrovém šetření podílel MZ, MPSV a MŠMT Úřad pro ochranu osobních údajů statistická a výzkumná pracoviště - ČSÚ, ÚZIS, ÚIV,

Více

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění rámcové vzdělávací programy středního odborného vzdělávání Opatření č. 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-21703/2016-1

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Školní poradenské pracoviště (ŠPP) Vážení rodiče, pedagogové a přátelé školy, milí žáci, dovolte nám, abychom vás informovali o zřízení školního poradenského pracoviště, které vzniklo 1.9.2016 na naší

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více