KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KONCEPCE sluāeb pro osoby se zdravotním postiāením na území Mikroregionu Vsetínsko"

Transkript

1 KONCEPCE ā ā ā

2 Koncepce služeb pro orientaci pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením specifické zaměření na osoby se zrakovým postižením Zpracovala: Veronika Růžičková

3 Obsah 1 CÍLOVÁ SKUPINA ANALÝZA POTŘEB CÍLOVÉ SKUPINY V MIKROREGIONU VSETÍNSKO PRACOVNÍ PŘÍPRAVA ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH HISTORICKÝ POHLED NA PRACOVNÍ PŘÍPRAVU ZP SOUČASNÁ PŘÍPRAVA ZP NA POVOLÁNÍ SYSTÉM PORADENSTVÍ PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ A NEZISKOVÉ ORGANIZACE PRO ZP V MIKROREGIONU VSETÍNSKO Střední školství Poradenství NÁVRHY V SYSTÉMU KONCEPCE ZAJIŠTĚNÍ NA ODBORNÉ ÚROVNI ZAJIŠTĚNÍ ORGANIZAČNÍ A SYSTÉMOVÉ MOŽNOSTI INTERVENCE MIKROREGIONU VSETÍNSKO PŘI ZVYŠOVÁNÍ ZAMĚSTNANOSTI ZP PŘÍLOHA Č. 1 STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ PŘÍLOHA Č. 2 HLEDÁNÍ PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ A ZAMĚSTNANCE

4 Šťasten ten, kdo nalezl svou práci, ať si již nežádá více štěstí. Thomas Carlyle Citát v úvodu této koncepce částečně vystihuje to proč každý z nás hledá práci, která ho bude bavit a živit zároveň. Ne každý má ovšem možnost výběru a je rád, že alespoň na přechodnou dobu získá práci, jež ho bude živit a v níž se bude setkávat s novými věcmi, myšlenkami, názory a lidmi. Problematika pracovního uplatnění osob různého věku, různých profesí, různého pohlaví i různého typu a stupně postižení je jednou z nejdiskutovanějších a nejzávažnějších otázek nového století. Uplatnitelnost pro osoby se zrakovým postižením na volném trhu práce při stálé míře nezaměstnanosti, která se v České republice neustále pohybuje mezi devíti a desíti procenty, se hledá stále hůř. Ze zmíněného důvodu se zároveň také nezaměstnanost osob zrakově postižených ve výdělečném věku pohybuje kolem 70% a zrakově postižení jsou pak odkázání pouze na finanční dávky invalidního důchodu, nebo jiných sociálních příspěvků. Předkládaná koncepce se nebude snažit vyřešit tento závažný problém, ale pokusí se alespoň o nastínění základních problémů a zároveň jejich možných řešení vztahující se k dané problematice. 3

5 1 Cílová skupina Problematika osob se zrakovým postižením je široká např. i proto, že skupina osob se zrakovým postižením je jednou z nejrozmanitějších a nejpestřejších skupin mezi zdravotně postiženými osobami. Za zrakově postiženého podle pouček, již dlouho známých i mezi nejširší společností, považujeme toho jedince jemuž jeho zraková vada činí problémy v běžném životě, a to i s použitím veškeré možné dostupné korekce, za níž považujeme jak chirurgický zákrok, tak léčení medikamentózní, tak také optickou korekci. Osoby se zrakovým postižením je možno členit podle několika kritérií, nejvýznamnějšími z nich však jsou klasifikace zrakově postižených podle stupně a podle typu postižení. V současné době podle stupně postižení rozlišujeme čtyři základní skupiny zrakově postižených: 1. osoby nevidomé, 2. osoby se zbytky zraku, 3. osoby slabozraké, 4. osoby s poruchami binokulárního vidění (tupozraké a šilhavé). Ad 1. Nevidomost je nezvratný pokles centrální zrakové ostrosti od 3/60 1 až po ztrátu světlocitu. Kdy právě zachování světlocitu, tedy minimálně vnímání světla a tmy, pomáhá jedinci při orientaci v pohybu. Nevidomí jedinci nejsou skupinou nejčastější mezi zrakově postiženými, avšak jsou pravděpodobněji skupinou nejnápadnější a tím pádem také nejvíc řešenou jak v médiích, tak i v myslích laické veřejnosti. Ad 2. Osoby se zbytky zraku jsou ty osoby, jejichž zraková vada se pohybuje na rozmezí praktické slepoty a těžké slabozrakosti. Zbytky zraku jsou souhrnné označení pro stupeň poškození vidění, které umožňuje hrubou orientaci v osvětleném prostoru. Částečné vidění se v průběhu života může měnit jak ve směru zlepšení, tak i zhoršení /60 vizus, rozlišovací schopnost oka, kdy tato hranice znamená, že ze tří metrů jedinec vidí, to co osoby bez zrakového postižení z metrů šedesáti 4

6 Ad 3. Slabozrakost definuje Dotřelová in Kraus (1997) jako ireverzibilní pokles zrakové ostrosti na lepším oku pod 6/18 až 3/60 včetně. Z praktického hlediska je tato vada dělena do tří stupňů, a sice lehká, střední a těžká. 3 Ad 4. Mezi osoby s poruchou binokulárního vidění řadíme osoby tupozraké a šilhavé. Tato skupina osob je jednou z nejčastějších vad zraku dětského věku. Tupozrakost (amblyopie) je funkční vada zraku, při které se jedná o snížení zrakové ostrosti jednoho oka, způsobené útlumem zrakového vnímání. 4 Šilhavost (strabismus) je porucha rovnovážného postavení očí. Osy očí nejsou rovnoběžné, obrázky v pravém a levém oku nevznikají na stejném místě na sítnici a nemohou proto splynout, ale vznikne takto dvojitý obrázek (diplopie). 5 Jinou klasifikaci zrakového postižení použila Lea Květoňová Švecová 6, která k předchozí klasifikaci dodává navíc typologii zrakových vad podle typu postižení, kde vizus již není základním parametrem hodnoceni hloubky zrakového postižení. Ztrátu zrakové ostrosti Osoba s touto poruchou nevidí zřetelně, má pravděpodobně problémy s rozlišováním detailů, ale nemusí mít problémy s identifikací velkých předmětů. Zrakovou ostrost měříme nejčastěji Snellenovými optotypy. Postižení (šíře) zorného pole Znamená omezení prostoru, které dítě vidí. Při tomto omezení se může, ale i nemusí projevit ztráta zrakové ostrosti. Mezi postižení zorného pole patří nejen skotomy, ale také celostranné výpadky v zorném poli 2 ZÁŠKODNÁ, H. Psychopatologie a speciální pedagogika pro první stupeň základní školy a výchovné poradce. Ostrava: PdF. 1985, s KVĚTOŇOVÁ ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, ISBN , s LUDÍKOVÁ, L.: Tyflopedie I. Olomouc: UPOL, 1988., s LUDÍKOVÁ, L.: Tyflopedie I. Olomouc: UPOL, 1988., s KVĚTOŇOVÁ ŠVECOVÁ, L. Oftalmopedie. Brno: Paido, ISBN

7 Okulomotorické problémy Nastávají při vadné koordinaci pohybu očí. Většinou nastává problém při koordinaci obou očí současně. Projevují se problémy při uchopování předmětu. Může se projevit i nystagmus trhavé, mimovolní, rytmické pohyby očí. Nystagmus nepatří mezi poruchy koordinace očních svalů. Obtíže se zpracováním zrakových informací Vznikají u dětí s postižením zrakových center v kůře mozku. Často se v počátcích projevují jako náhlé výpadky zraku dítěte, kdy pozorovatel může spatřit změnu v jeho chování např. nemůže nalézt hračku, kterou ještě před chvílí viděl a ta leží před ním. Poruchy barvocitu Barevné vidění je schopnost oka odlišovat různé délky elektromagnetického vlnění. Poruchy barvocitu jsou mnohem častější v mužské populaci. Zároveň je rozdíl, zda o těchto poruchách jedinec ví a dokáže je kompenzovat, nebo neví a objevují se v nevhodnou dobu. 6

8 2 Analýza potřeb cílové skupiny v mikroregionu Vsetínsko Předchozí řádky nám prokázaly jen již v úvodu zmíněný fakt, že skupina osob se zrakovým postižením je skupinou velmi rozmanitou, a proto také není možno důsledky vyplývající ze zrakového postižení generalizovat. I přesto bych ráda zmínila některé závažné důsledky pro jednotlivé stupně postižení: Osoby se zbytky Osoby Osoby Osoby nevidomé zraku slabozraké s poruchou BV Senzorická deprivace Senzorická Problémy Problémy se deprivace v raném s prostorovou zrakovou pamětí dětství orientací Problémy Problémy Zhoršený výběr Problémy při s prostorovou s prostorovou povolání zpracování orientací orientací zrakových informací Nemožnost číst Zhoršený výběr Ztížená příprava Časté poruchy černotisk povolání na povolání barvocitu Zhoršený výběr Nutnost práce Vada jež z 70% Problémy povolání dvojmetodou není ve s prostorovou společnosti orientací a nápadná samostatným pohybem Vysoká míra Problémy při Problémy při Problémy nezaměstnanosti zpracování zpracování v lokalizaci, zrakových zrakových analýze a syntéze informací informací Nápadnost ve Vysoká míra Časté poruchy Problémy společnosti nezaměstnanosti barvocitu s představivostí Obtíže s navazováním Nutnost využívání Nutnost Nutnost využívání sociálních vztahů kompenzačních využívání rehabilitačních pomůcek kompenzačních pomůcek pomůcek 7

9 Nutnost využívání kompenzačních pomůcek Nutná znalost Braillova písma Předpokládaná znalost Braillova písma Na základě důsledků jednotlivých stupňů a typů postižení můžeme velice jednoduše vyvodit také potřeby jednotlivých skupin zrakově postižených. V rámci mikroregionu Vsetínsko poté můžeme stanovit následující požadavky různých skupin zrakově postižených na žádanou změnu jak při pomoci při prostorové orientaci, tak také při pracovním uplatnění či vzdělávání: - ozvučení veřejných budov akustickými či digitálními hlasovými majáčky, - ozvučení většiny světelných přechodů v regionu, - součinnost organizací pro zrakově postižené v mikroregionu s organizacemi v širším okolí, - úzká spolupráce ZŠ Integra s SPC ve Zlíně možnost zácviku rodičů zrakově postižených dětí a žáků, možnost zácviku speciálních pedagogů základní školy v poradenských otázkách výuka slabozrakých žáků středních škol braillovu písmu - zřízení průvodcovské služby. 8

10 3 Pracovní příprava zrakově postižených Vzhledem k tomu, že si tato koncepce za svůj cíl vytkla zpracování a posouzení současného stavu uplatnění osob se zrakovým postižením v Mikroregionu Vsetínsko se nám jeví jako vhodné vnést do problematiky přehled tím, že se na práci ZP podíváme globálně, a to nejprve z historického hlediska Historický pohled na pracovní přípravu ZP Prvním osvíceným vzdělancem, který se rozhodl účelně vychovávat a při tom také vzdělávat nevidomé jedince byl Valentin Haüy, který v Paříži roku 1784 založil první výchovně vzdělávací ústav pro nevidomé. Tento ústav připravoval chovance na povolání opravdu jen rámcově, ale přesto je možno jej nazvat prvním předchůdcem školského zařízení připravujícího na povolání. Na tento ústav navázala spousta současníků V. Haüye a díky tomu mohly být založeny také první ústavy v ČR. Kromě tzv. Hradčanského ústavu (zřízen 1807), byl v Českých zemích zřízen první ústav připravujíci na povolání, jež zároveň plnil i formu přibližně podobnou chráněné dílně, roku 1832 a v pozdější době se stal známý pod jménem svého zakladatele Klárův ústav. Posledním ústavem, jež stojí za zmínku, byl Moravskoslezský ústav, odborná škola vybraných řemesel pro nevidomé, kterého založil roku 1845 Jan Rafael Beitel. Zmíněné školy (ústavy) však nejsou zajímavé pouze pro milovníky historie, neboť na jejich základech staví dnešní školy a Ústavy sociální péče Současná příprava ZP na povolání Vysoká míra nezaměstnanosti mezi zrakově postiženými, která byla zmíněna již v úvodu této práce, je důsledkem nejen strachu zaměstnavatelů zaměstnávat zrakově postižené, jejich neznalostí problematiky, ale také velmi často nevyhovujícím a nedostatečným vzděláním zrakově postižených. Doby, kdy některá zaměstnání byla monopolem zrakově postižených a Svaz invalidů si je také tak pečlivě chránil, jsou dávno pryč. Stejně tak již, bohužel vzhledem k zrakově postiženým, vymizela z nabídky pracovních úřadů díky modernizaci, zaváděním počítačů do mnohem více 9

11 provozů a denních činností a stále většímu důrazu na přesnost, kvalitu, ale hlavně rychlost, právě zmiňovaná pracovní místa pro zrakově postižené. Z předchozích řádků jasně vyplývá, že díky neexistenci jakékoli formy tzv. pozitivní diskriminace při přijímání do zaměstnání je potřeba, aby nevidomí dosáhli co nejvyššího možného vzdělání, které bude odpovídat jejich schopnostem a přáním. Na základě Školského zákona 561/2004 je zrakově postiženým umožněno nejen vzdělávání na středních školách tzv. speciálních, ale také na tzv. běžných školách. Při výběru školského zařízení připravujícího na povolání je však zapotřebí brát v úvahu nejen schopnosti a přání zrakově postiženého, ale především také stupeň jeho zrakové vady a z ní vyplývající omezení (např. masérství jako jedno z nejznámějších povolání pro nevidomé, není díky požadavkům na fyzickou průpravu a fyzický výkon vhodné pro jedince se zbytky zraku či jedince slabozraké). Střední školy primárně určené pro zrakově postižené mají své sídlo pouze v pár městech v České republice a tak často dochází právě ke středoškolské integraci. Na následujících řádcích uvedeme pouze výčet škol pro zrakově postižené (jejich vzdělávací náplň a místo působení bude uvedeno v přílohách. Speciálně pro zrakově postižené žáky existují tyto střední školy: - Gymnázium pro zrakově postiženou mládež, Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež a obchodní škola pro zrakově postiženou mládež, - Střední odborné učiliště Aloise Klára v Praze, - Škola Jaroslava Ježka pro zrakově postižené v Praze, - Konzervatoř a ladičská škola Jana Dejla v Praze, - Střední školy pro zrakově postižené v Brně, - Obchodní akademie pro zrakově postižené v Opavě, - Střední odborné učiliště pro smyslově postižené žáky, Odborné učiliště a Praktická škola v Olomouci, - Rodinná škola pro zrakově postižené v Moravské Třebové. 10

12 4 Systém poradenství pro zrakově postižené Svaz invalidů již neexistuje, ale přesto, nebo spíše právě proto začala po roce 1989 vznikat jednotlivá státní i nestátní zařízení pro pomoc a na poskytování služeb zrakově postiženým. Dětem školního věku a často také žákům navštěvujícím střední školy jsou k dispozici Speciálně pedagogická centra tedy státní zařízení zřizována Ministerstev školství, mládeže a tělovýchovy. Avšak vzhledem k tomu, že stát nebyl schopen zajistit poptávku po službách určených výlučně dospělým zrakově postiženým, začaly vznikat organizace, které se touto tématikou zabývaly. Dvě z největších neziskových organizací se po té v roce 1997 spojily a vytvořily tak největší nestátní a neziskovou organizaci, která poskytuje služby zrakově postiženým starším 15 let vznikla Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS). SONS je organizací natolik velkou, že svou působnost a nabídku služeb rozdělila do několika speciálních oddělení a organizací, které fungují v jednotlivých městech. Ne v každém městě však najdeme organizaci s každým specifickým zaměřením (viz. níže), a tak se často stává, že jednotlivé oddělení přebírá i funkci jiného. Tyfloservisy které se podle vlastních internetových stránek 7 se Tyfloservis, o. p. s. se snaží: - vybavit zrakově postiženého člověka staršího patnácti let takovými dovednostmi a informacemi, aby byl schopen v maximální možné míře samostatně naplňovat své životní potřeby, získal přiměřené sebevědomí, zaměřil se na možnosti svého dalšího rozvoje, ale dokázal též rozpoznat své meze a požádat o pomoc, - vybavit okolní společnost dovednostmi a informacemi, aby byla schopna odstraňovat a nevytvářet nové architektonické ani mezilidské bariéry, které by nadbytečně ztěžovaly situaci nevidomých a slabozrakých, aby byla schopna rozpoznat jejich možnosti a limity a v případě potřeby jim poskytnout konkrétní pomoc, 7 ( ) 11

13 - u svých klientů podporovat převzetí odpovědnosti za vlastní život, samostatnost a aktivitu, využívání všech potenciálů, kterými je člověk vybaven, a celospolečensky podporovat zájem o druhé, toleranci a pomoc. Proto aby tyfloservisy byly schopny naplnit myšlenky formulované ve svých osnovách, poskytují zrakově postiženým služby rehabilitace I. stupně, čímž myslíme především nabídku výukových kurzů. Za mnohé z těchto kurzů si jmenujme alespoň ty základní - čtení a psaní Braillova písma; tyflografika; domácí sebeobslužné činnosti vaření, žehlení, uklízení; psaní na kancelářském psacím stroji; nácvik prostorové orientace a samostatného pohybu nácvik tras, atp. Metodické středisko pro informatiku a braillnet zajišťuje digitalizaci textů, navrhuje a připomínkuje nově vznikající software či hardware pro zrakově postižené, zacvičuje práci s počítačem, pomáhají připojit zrakově postižené, atp. Tyflokabinet Metodické centrum tyflotechnických pomůcek poskytuje komplexní informaci a konzultaci v oblasti pomůcek, tj. možnostech jejich získání a informovanosti o technických parametrech, cenách a obsluze; podává podněty pro vylepšení pomůcek a inicializace nových pomůcek, provádí demonstrace a posuzování vhodnosti náročných elektronických pomůcek; školení v obsluze náročných elektronických pomůcek; podává podnětů pro tvorbu příslušné legislativy týkající se těchto pomůcek. 8 Oddělení sociálně právního poradenství poskytuje poradenství jak ústní, tak i písemnou formou, školí pracovníky, kteří později poskytují právní poradenství, připomínkují nově vzniklé zákony. Poskytují kvalifikované sociálně právní a pracovně poradenství těžce zrakově postiženým klientům formou obecných konzultací, radou při řešení konkrétních situací, doporučením kontaktů s úřady a institucemi a dalšími odbornými pracovišti, středisky SONS a obecně prospěšnými společnostmi jí zřízených, včetně intervence ve složitých případech; zpracováním, případně sepsáním žádosti, stížnosti, odvolání

14 nebo jiného právního úkonu úřadům nebo jiným institucím při řešení sociálních problémů zrakově postižených občanů, včetně problému pracovně právních. 9 Sociálně právní poradci působí buď ve Střediscích integračních aktivit, nebo Tyfloservisech, pokud však ani jedno nemá ve městě zastoupení, tak pracují také v jednotlivých odbočkách SONS. Středisko integračních aktivit nabízí mimo jiného taky následující aktivity: základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, pomůckách denní potřeby i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem; speciální sociálně právní a pracovně právní poradenství; setkávání ve svépomocných klubech a socioterapeutických skupinách pro zrakově postižené občany; rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace; podporu pracovního uplatnění zrakově postižených občanů zahrnující vyhledávání pracovních míst, pomoc při zřizování a úpravách pracovišť nebo setkávání v aktivačních job-klubech; odstraňování architektonických bariér v regionech; tam, kde jsou k tomu podmínky, koordinaci a zajišťování průvodcovské a předčitatelské služby. 10 Středisko pro odstraňování architektonických bariér zabývá se shromažďováním a tuzemských i zahraničních informací o možnostech úpravy prostředí pro samostatný a bezpečný pohyb lidí s těžkým zrakovým handicapem; organizuje síť odborných poradců z této problematiky pro pomoc projektantům, investorům a stavebním úřadům; zabývá se publicitou tohoto problému směrem k široké i odborné veřejnosti nejrůznějšími formami; vyhledává výrobce a iniciuje výrobu potřebných materiálů a zařízení; snaží se formulovat a prostřednictvím Vládního výboru pro zdravotně postižené osoby prosazovat náměty do příslušné legislativy z této oblasti. 11 Tyflocentra jsou v současné době samostatné organizace, které se na konci 90. let minulého století začaly vyčleňovat ze SONS proto, aby finance jimi získané proudili přímo do regionu ve kterém dané zařízení funguje. Tyflocentra si, právě díky zmíněným financím, za svůj cíl vytyčily rozšíření služeb poskytovaných tyfloservisy

15 zrakově postiženým. Zároveň jednotlivé nabízené služby vycházejí z potřeb a požadavků daného regionu, ne které jsou schopny promtně reagovat. Tyflocentra poskytují služby rehabilitace II. stupně, to mimo jiné znamená vyplnění poptávky volnočasových aktivit a poskytnutí nabídky kurzů práce s počítačem, digitalizace textů, atp Výcvikové středisko vodících psů nachází se v Praze Jinonicích. Toto středisko jež na profesionální úrovní již několik let cvičí vodící psy pro nevidomé klienty je zároveň jako jediné v ČR členem Mezinárodní federace vodicích psů se sídlem v Londýně. Rekvalifikační středisko Dědina nabízející nevidomým a později osleplým nejen kurzy prostorové orientace a samostatného pohybu, psaní na stroji, čtení a psaní Braillova písma, ale také, jak již z názvu vyplývá, rekvalifikační kurzy, např. práce s počítačem, masérství Školská zařízení a neziskové organizace pro ZP v mikroregionu Vsetínsko Problematika zrakově postižených a jejich sociálního, školského a pracovního zařazení do nejširší společnosti by vždy měla být podněcována jak na celostátní, tak také na lokální úrovni v rámci krajů a regionů. Obec a její představitelé by vždy měli mít nejlepší přehled o svých obyvatelích a jejich potřebách. Bohužel ne vždy je jim umožněno se na všech aktivitách, jež by mohly pomoci, a jež by byly prospěšné, podílet. Tento případ se částečně týká právě také mikroregionu Vsetínsko a to v oblasti středního školství a tím pádem i přípravy na povolání zrakově postižených Střední školství Vzhledem k tomu, že všechny střední školy pro zrakově postižné jsou vypsány v předchozí kapitole, je při pohledu do ní zřejmé, že na Vsetínsku žádné specializované střední školy neexistují. 14

16 Zrakově postižení mladí lidé, jež si volí další působení ve školském systému a zároveň budoucí práci, mají tedy dvě základní možnosti garantované výše jmenovaným zákonem 561/2004: - integrované vzdělávání v okolí místa bydliště, - vzdělávání na střední škole pro zrakově postižené, což předpokládá týdenní pobyt na internátě, nebo v horším případě každodenní dloué dojíždění do školy. Při volbě budoucího povolání je tedy třeba poskytnout žákovi, jeho rodičům i školském zařízení dostatečně relevantní informace jak o samotném zrakovém postižení a jeho důsledcích, tak také o zvoleném studijním oboru a jeho vhodnosti pro ZP. Danou radu a pomoc může poskytnout jak speciálně pedagogické centrum, tak také jiná organizace poskytující své služby dospělým osobám se zrakovým postižením Poradenství Profesní poradenství existuje na každé základní škole, ne však na každé je dostatečně proškolený personál, který ví jaké povolání je pro toho určitého zrakově postiženého žáka vhodné. K profesnímu poradenství na základní škole má opět nejblíže speciálně pedagogické centrum. SPC pro zrakově postižené však nalezneme až ve Zlíně. Pro dospělé zrakově postižené existuje na Vsetínsku profesní poradenství pouze v rámci následující organizace: Středisko integračních aktivit (Na Kamencov 1332, Vsetín) jak již bylo zmíněno výše, v rámci SIA působí nejen odborníci na problematiku rehabilitace 12 zrakově postižených, ale také rekvalifikace zrakově postižených a sociálně právní poradenství. 12 Pracovní rehabilitace je součástí procesu komprehensivní rehabilitace, a jako taková umožňuje postiženým lidem možnost vykonávat stávající povolání, případně jim poskytuje jiné vhodné zaměstnání. Jesenský (1995) definuje pojem pracovní rehabilitace následovně:...překonání práce neschopnosti (nebo změněné pracovní schopnosti) a vytvoření vnitřních podmínek pro pracovní uplatnění. Tentýž autor podrobuje kritice stávající vymezení pojmu a dále 15

17 SIA nabízí: - služby prvního kontaktu s těžce zrakově postiženým člověkem; - základní poradenství o možnostech kompenzace handicapu zrakového postižení, pomůckách denní potřeby i poskytovatelích služeb takto postiženým lidem; - speciální sociálně právní a pracovně právní poradenství; - setkávání ve svépomocných klubech a socioterapeutických skupinách pro zrakově postižené občany; - rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.) realizovaných ve střediscích Tyfloservisu, o.p.s., Pobytové rehabilitační a rekvalifikační středisko Dědina, o.p.s. a u dalších poskytovatelů těchto služeb; - zpřístupňování informací nevidomým a jinak těžce zrakově postiženým občanům včetně vydávání regionálních informačních časopisů a bulletinů; - podporu pracovního uplatnění zrakově postižených občanů zahrnující vyhledávání pracovních míst, pomoc při zřizování a úpravách pracovišť nebo setkávání v aktivačních job-klubech; - odstraňování architektonických bariér v regionech; - tam, kde jsou k tomu podmínky, koordinaci a zajišťování průvodcovské a předčitatelské služby. 13 Pracovní rehabilitace a výběr vhodného zaměstnání je důležitý především pro dospělé zrakově postižené osoby, které přišly o část zraku až po ukončené přípravě na povolání. Na osoby později osleplé se specializují jak SIA, tak také tyfloservisy a tyflocentra, jejichž sídlo je však nejblíže ve Zlíně. Tato zařízení jsou však přece jen blíž než jedno z rekvalifikačních středisek pro zrakově postižené, a to ať již v Brně Chrlicích, nebo v Praze Dědině. jej specifikuje:...vlastní pracovní rehabilitace představuje především obnovu pracovního potenciálu a proces přípravy na produktivní práci. ( leden

18 Při návratu do práce, či hledání a vstupu do prvního nebo nového zaměstnání je vždy důležité dodržovat zásady, které shrnul prof. Jesenský 14 již v roku 1973: - Zohledňovat humánně sociální aspekty pracovního uplatnění. - Sladit práci postižených s vývojem technologií a výrobních sil společnosti. - Vyrovnávat produktivitu postižených s produktivitou intaktních. - Respektovat poměry na trhu práce. Předchozí řádky se v příští kapitole pokusíme rozvést, tak aby korespondovali s potřebami zrakově postižených v mikroregionu Vsetínsko. 14 JESENSKÝ, J.Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Karolinum,

19 5 Návrhy v systému koncepce Na základě právních úprav zákonů, vyhlášek a směrnic 15 přijatých v České republice během předchozích několik desítek let není zaměstnávání zrakově postižených povinné, ale za to usnadňuje zaměstnavatelům zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Usnadnění zaměstnávání však neznamená, že zaměstnavatelé se přenesu přes své vnitřní předsudky a obavy a dají příležitost zrakově postiženým, tím, že alespoň jednoho z nich zaměstnají a vytvoří tak precedens. Vzhledem k již výše zmíněnému faktu, kterým je relativně vysoká nezaměstnanost v některých oblastech ČR (na Vsetínsku se nezaměstnanost pohybuje neustále nad 10%) je třeba spatřovat příčiny k vysoké nezaměstnanosti zrakově postižených, nejen v nechuti zaměstnavatelů přijmout osoby s tímto handicapem do stálého pracovního poměru, ale také v: - jejich nedostatečném vzdělání, - nedostatečné a ochabující motivaci, - nedostatku vhodných pracovních míst, - neschopnosti, či nechuti k dojíždění, - zvýšeným požadavkům na úpravu pracovního prostředí, - počáteční nutnosti zapracování se. 15 Zákon 435/2004 Zákon o zaměstnanosti - zaměstnání osob se zdravotním postižením 67 stanovil, že fyzickým osobám se zdravotním postižením se poskytuje zvýšená ochrana na trhu práce. Osobami se zdravotním postižením jsou osoby, které jsou: - orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidní (osoby s těžším zdravotním postižením), - nemoc nebo funkční porucha způsobující nutnost uplatňování zvláštních forem, metod a postupů při vzdělávání nebo duševní poruchy nebo poruchy chování., Chráněné pracovní místo a chráněná pracovní dílna - chráněná pracovní místa a chráněné dílny - zaměstnavateli úřady práce poskytují až na dotaci pracovního místa těžce zdravotně postiženého občana a u zdravotně postiženého občana. Na zřízení pracovního místa až u ZP,-a u TZP občana. Zaměstnavateli jež zaměstnává více než 50% občanů se zdravotním postižením přispívá stát 0,35 násobkem průměrné mzdy v národním hospodářství, - Zaměstnávání občanů se zdravotním postižením do výše tzv. povinného podílu Více než 25 zaměstnanců 4% (je ponecháno na vůli zaměstnavatele co si zvolí přímé zaměstnání, odebrání výrobků od zaměstnavatele s více než 50% zaměstnanců a odvodem do státního rozpočtu, 18

20 5. 1 Zajištění na odborné úrovni Aby bylo možno přistoupit k potřebám zrakově postiženého uchazeče o práci komplexně a po té mu na odborné úrovni zprostředkovat vhodné zaměstnání, je potřeba vždy vědět co dělat v té které fázi: 1. Fáze vyhledávání depistáže: - v této fázi je potřeba za prvé zjistit, kolik zrakově postižených potenciálních klientů v mikroregionu Vsetínsko působí, - je zapotřebí se setkat s klientem a zjistit jeho požadavky a představy o budoucí práci (u osob později osleplých o práci předchozí je možné, že by se v tom nejlepším případě dalo zařídit, aby ZP zastával podobné nebo dokonce stejné místo jako před úrazem), - depistáž se také dotýká vyhledávání potenciálních zaměstnavatelů a to jak ochotných zřídit chráněné místo (viz. výše), tak také těch, kteří práci nabízí v běžném provozu podniku. 2. Fáze diagnostiky: - diagnostická fáze je zaměřena jak na klienta, tak na potenciálního zaměstnavatele, - u zaměstnavatele se zjišťuje ochota zaměstnat zrakově postiženého, za jakých okolností a podmínek bude ochotný jej zaměstnat, schopnost orientovat se v zákonných a státních pobídkách, - u zrakově postiženého zjišťujeme jak jeho motivaci, tak také schopnosti, znalosti a vůli a schopnost umět se přizpůsobit neznámému okolí. 3. Fáze poradenská: - korekce představ jak klienta, ta také potenciálního zaměstnavatele, - nácvik základních dovedností u zrakově postižených je důležité naučit napsat správně strukturovaný životopis, pomoci s výběrem vhodného oblečení, zbavení počátečního ostychu před vstupem do neznámého prostředí. 19

21 4. Fáze kontaktu: - týká se především firem, kterým nabízíme spolupráci, zařazujeme je do databáze možných spolupracujících firem. 5. Kontrolní fáze: - kontrola úspěšnosti zaměstnance na novém pracovním místě, - kontrola spokojenosti zaměstnavatele se zaměstnancem, - ověření naplnění představ obou smluvních stran, - nabídka nového pracovního místa ZP Zajištění organizační a systémové Zrakově postižení jsou skupinou, která nepotřebuje zakládání chráněných dílen, neboť zrakově postižení jsou, pokud mají rozumové schopnosti v normě (i když normalita se ve speciální pedagogice nepovažuje za dobré měřítko posuzování, zde je možno držet se Gausovy křivky v populaci ČR) Problémem zrakově postižených při hledání vhodného pracovního místa je ta skutečnost, že na rozdíl od osob s mentálním postižením, není jejich problém příliš vidět. Společnost sice v poslední době bývá prostřednictvím médií informována o problematice v prostorové orientaci a samostatném pohybu, při zařizování si domácnosti apod., ale už se nedozví, že vysokoškolsky vzdělaná nevidomá žena má oproti ženě se stejným vzděláním, stejnou praxí, stejným rodinným zázemím, ale bez zrakového postižení asi mnohokrát nižší šanci, že bude při přijímacím pohovoru posuzována jen na základě vzhledu, schopností, dovedností a vlastností. To dále plyne k nezaměstnanosti i vysokoškolsky vzdělaných zrakově postižených a tím pádem k nižší motivaci na straně jejich okolí. Veřejnost, a to i minorita zrakově postižených, by se měla prostřednictvím médií dozvědět, že díky vzdělání nejen, že se nevidomým a zrakově postiženým otvírají nové možnosti uplatnění v zaměstnání, ale také že ve skupině zrakově postižených vysokoškoláků je mnohem nižší nezaměstnanost. V předchozí kapitole bylo nastíněno, že chráněné dílny nejsou pro zrakově postižené (bez přidruženého dalšího smyslového, mentálního, či tělesného postižení) 20

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Poradenství pro osoby se zrakovým postižením

Poradenství pro osoby se zrakovým postižením Poradenství pro osoby se zrakovým postižením Mgr. Dita Finková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je získat základní přehled o oblasti poradenství pro osoby se zrakovým postižením na úrovni jednotlivých resortů,

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5

denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 Výroční zpráva - rok 2010 denní centrum sociálních služeb pro nevidomé a slabozraké občany v Libereckém kraji Na Výšinách 451, 460 05 Liberec 5 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA TyfloCentrum Liberec o. p. s. poskytuje

Více

VI. NO a jejich role ve společnosti Servisní funkce Kontrolní funkce Výchovná funkce Informační funkce Participační (demokratizační) funkce 1 Servisní funkce NO Role státu, stát blahobytu x liberální systém

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ TyfloCentrum Ostrava, o. p. s. náměstí Msgre Šrámka 1760/4, 702 00 Ostrava IČ: 25863151 INFORMACE O PRŮBĚHU POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Obsah 1. Poslání služeb odborného sociálního poradenství

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Jak používat název TyfloCentrum

Jak používat název TyfloCentrum Jak používat název TyfloCentrum Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR v roce 2000 založila obecně prospěšné společnosti a předala jim k realizaci některé sociální služby, které dosud sama

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Poradna pro osoby se zdravotním postižením Frýdek-Místek Poslání Posláním služby je poskytovat odbornou poradenskou pomoc a podporu

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE

FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE 1 FUNDRASING A NEZISKOVÉ ORGANIZACE Neziskové organizace (NO) neziskové organizace jsou organizace, které nebyly založeny za účelem podnikání zde kladen větší důraz na důležitost výsledků hlavního poslání,

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením. Libuše Ludíková

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením. Libuše Ludíková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI MANUÁL základních postupů jednání při kontaktu s osobami se zrakovým postižením Libuše Ludíková Olomouc 2007 Oponent: doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D. 1. vydání Sdružení

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Pracovní skupina OBČANÉ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM Manažerka PS: Kamila Vašutová, DiS. Středisko rané péče SPRP Ostrava Kontaktní osoba PS: Mgr. Markéta Heglová MMO, odbor sociálních věcí, školství, sportu

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí

Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Koncepce rozvoje MŠ Kamarád Nové Veselí Tato koncepce vychází z analýzy současného stavu a jejím záměrem je nastínit profilaci školy, tedy specifický směr, kterým se bude MŠ ubírat. Profilace školy je

Více

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza

Velcí podnikatelé v zemědělství. Sociální anamnéza Velcí podnikatelé v zemědělství Sociální anamnéza Celkem bylo osloveno 75 velkých zemědělských hospodářských jednotek. Většinu (83%) tvořila zemědělská družstva s výrobní specializací na rostlinnou a živočišnou

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011

Zpracovala: PhDr. Pavlína Šumníková, PhD., doc. PhDr. Lea Květoňová, PhD., duben 2011 ZÁKLADNÍ POJMY A INFORMACE SOUVISEJÍCÍ S TEMATIKOU POSTIŽENÍ ZRAKU (ZRAKOVÉ VADY, DŮSLEDKY POSTIŽENÍ ZRAKU, REHABILITACE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH OSOB, DALŠÍ FORMY PODPORY) Studijní materiál pro účastníky kurzu

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti

6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti 6.4.1. Nástroje 1 aktivní politiky zaměstnanosti Aktivní politika zaměstnanosti napomáhá sociální průchodnosti ekonomické reformy, strukturálním změnám zaměstnanosti, sociálně-ekonomickému rozvoji v regionech,

Více

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014)

PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) [PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU] 1 PRŮBĚŽNÁ EVALUACE PROJEKTU (ke dni 30. 4. 2014) Realizovaný v rámci projektu Genderová politika - už víme jak na to! Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Realizátor

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona

Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona Oddělení prevence a speciálního vzdělávání 16 školského zákona 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz OBSAH PŘÍSPĚVKU

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Pracovní rehabilitace a zaměstnávání osob se zdravotním postižením Mgr. Libor Buganský Mgr. Andrea Pavelková libor.bugansky@ot.mpsv.cz andrea.pavelkova@ot.mpsv.cz Ostrava, 7.10.2011 Nezaměstnanost k 31.7.2011

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43

Zrakové postižení. Zdeněk Míkovec. katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové postižení Zdeněk Míkovec katedra počítačové grafiky a interakce ČVUT FEL 1 / 43 Zrakové vady 2 / 43 Základní pojmy (těžké) zrakové postižení běžná optická korekce nepostačtuje poškození zraku ovlivňuje

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY

OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY OČNÍ VYŠETŘENÍ PRO POSUDKOVÉ ÚČELY Lidmila PROCHÁZKOVÁ Oční odd. Masarykovy nemocnice Ústí n.l. prim. MUDr. Pavel Sušický CO PACIENTI ŽÁDAJÍ částečný invalidní důchod (ČID) plný invalidní důchod (PID)

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády 1. 1. V rámci své mediální politiky a s ohledem na průřezový charakter politiky rovných příležitostí žen a mužů zdůrazňovat tento

Více

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková

ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková ZPRÁVA Z MOBILITY Č. 5 POBYT VE STOCKHOLMU, ŠVÉDSKO Mgr. Lenka Pláteníková Cílem mobility byla inspirace dobrou praxí v oblasti přístupnosti a vytváření bezbariérového prostředí pro osoby se zdravotním

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) NABÍDKA ZABEZPEČENÍ PRACOVNÍ REHABILITACE ( 69 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti) Identifikační údaje právnické nebo fyzické osoby 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti

o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti o zaměstnávání tuto oblast upravuje zákon č. 435/2004 Sb.,o zaměstnanosti 1) Rovné zacházení a zákaz diskriminace při uplatňování práva na zaměstnání 2) Kompetence úřadů práce 3) Právo na zprostředkování

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání

Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání Informační a poradenské středisko pro volbu a změnu povolání IPS poskytuje informace o: - síti středních, vyšších odborných a vysokých škol v Praze a v celé ČR - možnostech uplatnění absolventů škol v

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce Náplň práce výchovného poradce je stanovena vyhláškou MŠMT ČR č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Novelizace vyhláška

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Aktivní a pasivní politika zaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu

Více

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb

Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb Služby pro domácnost jako potencionální nástroj tvorby nových pracovních míst v oblasti sociálních služeb LADISLAV P R Ů Š A BANSKÁ BYSTRICA, 25. BŘEZNA 2014 Osnova 1. Aktuální situace na trhu práce 2.

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci

Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Představení veřejné zakázky v rámci projektu PREGNET Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci Mgr. Rücker Patrik, Vzdělávací společnost EDOST spol. s r.o. 3. národní konference o podporovaném

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013

Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. 25. října 2013 Kulatý stůl APLA Praha Zaměstnávání osob se zdravotním postižením 25. října 2013 Legislativní změny od 1. 1. 2012 S účinností od 1. 1. 2012 novelizována ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra

Sociální služby v Pardubickém kraji. v kontextu péče o osoby s poruchou. autistického spektra Sociální služby v Pardubickém kraji v kontextu péče o osoby s poruchou autistického spektra Bc. Edita Moučková Krajský úřad Pardubického kraje 20. 4. 2015 ÚVOD Poruchou autistického spektra trpí v ČR odhadem

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách

1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY. 1.1 Sociální služby dle zákona o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ SLUŽBY Obce mají základní povinnosti v oblasti sociální politiky vymezené zákonem o obcích, a to tak, že obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012

NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 NÁVRH 2. KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA OLOMOUCE NA OBDOBÍ LET 2010-2012 Vážení přátelé, předkládáme vám k připomínkování návrh 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce na období

Více

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava

Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava Tyflo Vysočina Jihlava o.p.s., Havlíčkova 38, 586 01 Jihlava IČO: 263 04 856 Telefon: 567 155 083, mobil: 608 805 838 e-mail: tyflo@tiscali.cz www.tyflovysocina.com VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 o činnosti a hospodaření

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence

Standard č. 9. Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Standard č. 9 Personální a organizační zajištění Terénní osobní asistence Počet zaměstnanců, jejich vzdělání a dovednosti odpovídají potřebám uživatelů a plně umožňují naplňování standardů kvality námi

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více