VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Adresa školy: Boţeny Němcové 482, Mladá Boleslav Zřizovatel: od Středočeský kraj IČO ředitelství: IZO ředitelství: Kontakty Číslo telefonu: Číslo faxu: ová adresa: www stránky: Jméno ředitele školy: Mgr. Ladislava Ulrychová Statutární zástupce: PaedDr. Zdeňka Kačírková (pověřená zastupováním ŘŠ) Zástupce pro VOS: Mgr. Lucie Kopalová Seznam členů školské rady při SZŠ Mladá Boleslav (koho zastupují): Jarmila Česáková, zástupce nezletilých a zletilých ţáků předsedkyně školské rady PhDr. Eva Pešková, zástupce zřizovatele Středočeský kraj Gabriela Zedníková, zástupce zřizovatele Středočeský kraj Bc. Eva Matoušková, zástupce pedagogických pracovníků školy Eliška Jonášová, zástupce pedagogických pracovníků školy Dana Čubanová, zástupce nezletilých a zletilých ţáků Školská rada má 3leté funkční období od do konce roku Seznam členů školské rady při VOŠZ Mladá Boleslav (koho zastupují): PhDr. Markéta Bednářová, zástupce pedag. pracovníků školy, předsedkyně Ing. Marie Zajíčková, zástupce zřizovatele Středočeský kraj Andrea Svobodová, zástupce ţáků Strana 1 (celkem 43)

2 Školská rada má 3leté funkční období, které začalo běţet SRPŠ při SZŠ: Eva Kosařová předsedkyně Josef Seibt - hospodář Bc. Irena Tondrová zástupce SRPŠ za školu a správce inventáře SRPŠ Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Do školského rejstříku byl zapsán obor vzdělání Ošetřovatel H/01, denní a dálková forma, s účinností od Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy a) Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen zákon č. 561/2004 Sb.), a prováděcími předpisy. b) Příspěvková organizace sdruţuje: Střední zdravotnická škola hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. Domov mládeţe hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 117 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. Školní jídelna hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 119 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje s účinností od 1. ledna 2005 závodní stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem. c) Doplňková činnost: 1. Hostinská činnost 2. Kopírování a rozmnoţování tiskovin 3. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 4. Ubytovací sluţby Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Budova školy je ve vlastnictví Středočeského kraje a byla předána do správy naší PO ke dni Předchozím správcem budovy bylo Sdruţení zdravotnických zařízení Mladá Boleslav. Budova školy je z roku 1927, původně slouţila jako škola pro ţenská povolání. Od roku 1949 vychovává a odborně připravuje zdravotnické pracovníky. V jedné budově jsou všechny její součásti - škola, školní jídelna i domov mládeţe. Ve škole je 19 učeben, z nichţ 9 je vyuţíváno pro odbornou výuku. Od března 2011 jsme 2 malé učebny uvolnili k pronájmu Soukromé škole Spektrum. Strana 2 (celkem 43)

3 Budova školy je relativně v dobrém technickém stavu. V minulých letech jsme se snaţili pravidelně o údrţbu a zvýšení uţitné hodnoty budovy. V posledním desetiletí se nám podařilo realizovat tyto akce výměna oken za plastová (dokončeno v roce 2006), rekonstrukce provozu školní kuchyně (2005), výdej stravy, příjem pouţitého nádobí, zavedení vzduchotechniky (2006). V roce 2007 byla realizována poslední větší oprava školy z fondu investičního majetku (dokončení opravy fasády). V posledních asi třech letech, vzhledem k nedostatku finančních prostředků, nebylo moţné nic realizovat. Řešeny byly pouze havarijní stavy po zatékány do budovy školy v době jarního tání. Výuka probíhá v prostorných, světlých a vzdušných učebnách. Mnohé jsou vybaveny ţaluziemi. V některých učebnách je nutná výměna podlahové krytiny včetně podkladu a v některých učebnách je třeba zajistit výměnu nevyhovujícího osvětlení. Naším záměrem je přizpůsobit nevyuţitý půdní prostor ze zřízení speciální učebny pro výuku psychologie. Praktická výuka probíhá v Oblastní nemocnici Ml.Boleslav, a.s. Toto zdravotnické zařízení sousedí se školou, coţ umoţňuje těsnou spolupráci školy a zdravotnických pracovišť, kde probíhá praktická výuka ţáků. Jednotlivá pracoviště jsou na vysoké odborné úrovni, dobře materiálně vybavená a průběţně rekonstruovaná. Materiální vybavení učeben se převratným způsobem změnilo díky grantu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu je Vyuţívání ICT ve výuce všeobecných a odborných předmětů. Vlivem tohoto projektu získala škola celkem 11 počítačů s dataprojektorem, 1 interaktivní tabuli, 2 notebooky, 1 videokameru. Součástí materiálního zajištění projektu je i zhotovení nových webových stránek školy. Z prostředků SRPŠ byla zakoupena druhá interaktivní tabule. Jeden počítač s dataprojektorem byl pořízen z prostředků školy. Nová výuková technika vytlačila pouţívání meotarů ze tříd a přímo revolučním způsobem změnila styl výuky. Kaţdá kmenová učebna je nově vybavena počítačem s dataprojektorem a dále videopřehrávačem, DVD přehrávačem a televizí. Nadstandartně od ostatních učeben je vybavena učebna anglického jazyka č. 19, která byla roku 2006 zařízena jako multimediální jazyková učebna - vybavení počítačem s přístupem na internet, kaţdý ţák má moţnost pracovat individuálně pomocí mikrofonu a sluchátek, lze provádět záznam na záznamové zařízení s moţností opakovaného přehrávání skupině ţáků či jednotlivci, vyučující si sám volí připoslech jednotlivých ţáků. Učebna byla dovybavena interaktivní tabulí (2008) a dataprojektorem. Vyučující anglického jazyka s materiálním vybavením aktivně pracuje. Všechny učebny vybavené PC mají připojení na internet a školní síť. Na domově mládeţe se zvýšil počet počítačů s moţností připojení na internet k volnému pouţití ţáků na 7 PC. Strana 3 (celkem 43)

4 Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Vzdělávací program školy vychází z učebních dokumentů oborů: 1. Zdravotnický asistent, (od r. 2006/2007 nahradil dobíhající obor Všeobecná sestra). Výuka podle ŠVP pro obor Zdravotnický asistent probíhala v tomto školním roce v 1. ročníku. Název ŠVP Zdravotní sestra. Kromě denního studia probíhala výuka ve 1., 3. a 5. ročníku dálkového studia. 2. Sociální péče pečovatelská činnost (zahájení vzdělávání v oboru od ).Vzdělávání probíhalo v 1. a ve 2. ročníku. V letošním školním roce vyvrcholila příprava nových učebních dokumentů ŠVP. Zahájení výuky podle těchto dokumentů bude od VOS - Diplomovaná všeobecná sestra, zařazení do sítě a zahájení činnosti od Vzdělávání probíhalo v 1. a 2. ročníku. 4. Ošetřovatel učební obor zařazený k v denní a dálkové podobě. Vzdělávání probíhalo v 1. ročníku denní formě studia. Rámcový vzdělávací program pro obor Zdravotnický asistent zpracoval tým učitelů pod vedením Mgr. Benešové, pro obor Sociální činnost kolektiv pedagogů vedený Bc. Höferovou, a pro obor Ošetřovatel vedla kolektiv pedagogů Mgr. Řezáčová, jeho ověřování zajišťuje Bc. Matoušková. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Cílem našeho VVP je především ţáky vzdělat, vychovat a připravit na ţivot ve sloţitých podmínkách 21. století. Je naším cílem, aby se absolventi školy dobře uplatnili nejen ve svém oboru, ale i jako občané našeho státu a EU. Důleţité je, aby se uplatnili na trhu práce, dokázali ţít spokojený ţivot, vyrovnat se s různými překáţkami a zvládali reagovat na změny v oboru i na změny celospolečenské. V neposlední řadě si uvědomujeme, ţe pro zdárný výkon jejich profese (poslání) je bezpodmínečně nutné, aby dokázali ţít spokojeným rodinným ţivotem, aby zvládli skloubit poţadavky péče o rodinu i náročnost povolání. K tomu ostatně směřují klíčové kompetence celého výchovně vzdělávacího procesu ve střední zdravotnické škole i vyšší odborné škole zdravotnické. Letošní školní rok byl praktickou realizací 14ti letých příprav na novou podobu (státní) maturitní zkoušky. Vyučující maturitních předmětů hodnotitelé, komisař a zadavatelé opět prošli aktualizovanými školeními pro výkon svých funkcí. Maturanti prošli generální přípravou na maturitní zkoušku (MAG 10) v listopadu 2010, poté dobrovolným testováním v březnu 2011 a poté následovala ostrá verze maturitních zkoušek. Celá příprava, průběh, ale i následné vyhodnocení maturitních zkoušek bylo velmi časově i obsahově náročné na zabezpečení. Strana 4 (celkem 43)

5 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ stud. Skutečný počet ţáků/ stud. 1 Počet ţáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV SOŠ a VOŠ /zdravotnická ,1 1 všechny formy vzdělávání; 2 denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet ţáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z počet Školské zařízení IZO ţáků/stud. toho ţáků/stud. (ubyt. cizích (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) Přepočtený počet pracovníků Školní jídelna Neuvádí se ,2 Domov mládeţe Celkově se stravovalo 168 ţáků (38 ubytovaných v DM), 39 pracovníků školy a 10 strávníků cizích.. Na DM z 38 ubytovaných ţáků bylo 9 z jiné školy (SEPŠ 1, SSŠ MAJA 2, Škoda Auto 3, Hermes 1, OA 1, SŠ hotel. 1). Z celkového počtu ubytovaných bylo 29 ţákyň ze SZŠ a VOŠZ. 4. Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich I. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/007 Zdravotnický asistent , M/003 Sociální péče pečovatelská činnost H/01 Ošetřovatel Celkem Strana 5 (celkem 43)

6 II. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v ostatních formách vzdělávání OFV (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 2 Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/007 Zdravotnický asistent DK Celkem DK formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO kombinovaná III. Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet studentů Počet skupin Průměrný počet stud./skup N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Celkem IV. Počet skupin a studentů VOŠ v ostatních formách vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Průměrný Forma Počet Počet Kód a název oboru vzdělávání 1 počet studentů skupin stud./skup Celkem formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná V průběhu školního roku přestoupily na naši školu 2 studentky do vyššího odborného studia ( VŠCHT Neratovice, VŠ Ústí nad Labem), 4 ţákyně přestoupily do 1. ročníku SZŠ (SZŠ Praha, SZŠ Nymburk, gymnázium Hořice, ISŠ MB), 2 ţákyně byly dodatečně přijaty do 1. ročníku dálkového studia. Na střední škole studovalo v denním studiu 10 cizích státních příslušníků ( 1 x Bulharsko, 1 x Ukrajina, 1 x Rusko, 7 x Slovensko). Celkem 68 ţáků a studentů školy dojíţdělo z jiných krajů, nejvíce z libereckého (39) a královéhradeckého kraje (22). Z tohoto počtu je 28 ţáků denního studia SŠ, 21 ţáků dálkového studia a 19 studentů VOŠ ( 33 ţáků a 5 studentek bylo ubytováno v DM). Strana 6 (celkem 43)

7 5. Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů nadaných Vyučujícím byly předávány výtahy ze zpráv PPP, na jejichţ základě byly ţákům individuálně přizpůsobeny metodické přístupy, které se např. týkají úpravy pracovního tempa ţáků, forem zkoušení (dle poruchy učení je preferováno buď ústní, nebo písemné zkoušení). Uzpůsobena byla většinou i klasifikace. Ve školním roce 2010/2011 bylo na škole evidováno celkem 23 ţáků s SVP, z toho v prvním ročníku 8 ţáků, ve druhém 6, ve třetím 3 a ve čtvrtém ročníku 5 ţáků. V evidenci byl rovněţ jeden student DS. Dle zpráv z PPP převládají u ţáků specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie).u jednoho ţáka bylo diagnostikováno lehké mentální postiţení, u dalšího kombinované tělesné a mentální postiţení. Ţáci maturitních ročníků nepředloţili ve stanoveném termínu aktuální odborný posudek z pedagogicko psychologické poradny a nemohli tak být zařazeni mezi ţáky s PUP MZ. Ţáci a studenti se zdravotním postiţením podle druhu postiţení (k ) Počet ţáků/studentů Druh postiţení UO SŠ VOŠ Mentální postiţení Sluchové postiţení Zrakové postiţení Vady řeči Tělesné postiţení Souběţné postiţení více vadami Vývojové poruchy učení a chování Autismus Strana 7 (celkem 43)

8 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria pro studijní obory: posouzení studijních výsledků předchozího studia a) studijní výsledky ze základní školy celkový průměr (pol. a výroč. vysvědčení 8.tř., pol. 9. tř.) max. 50 bodů z celkového hodnocení b) studijní výsledky ze ZŠ profilové předměty profilovými předměty jsou: český jazyk a jeden cizí jazyk (hlavní) za 8.a 9.třídu biologie 8. třída (7 známek) max. 40 bodů z celkového hodnocení výstupní hodnocení ţáka ze ZŠ se zaměřením na morální a charakterové osobnosti s ohledem na budoucí profesi max. 5 bodů z celkového hodnocení bonifikace /hodnocení schopností, vědomostí a zájmu ţáka ze ZŠ, doklad o výsledku v soutěţích ověřený ZŠ max. 5 bodů z celkového hodnocení Kritéria pro učební obor: splněná povinná školní docházka zdravotní způsobilost (potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu) Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny na webových stránkách školy a současně na veřejně přístupném místě školy. Po 2 dny bylo moţné osobně převzít rozhodnutí na sekretariátu školy. Po uplynutí 2 dnů byla zbylá rozhodnutí odeslána poštou. Strana 8 (celkem 43)

9 I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 zdravotnický asistent M/01 sociální činnost Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 ošetřovatel Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem Přijímací řízení probíhá na základě stanovených kritérií zejména porovnáním průměrného prospěchu a stanovených profilových předmětů ze ZŠ. Přijímací zkouška se nekoná. Přijímací řízení probíhalo podle 59, 60, 60a, 60b, 64, 165 odst. 2 písm. f) a 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), úplné znění. Uchazeči měli moţnost podat v 1. kole 3 přihlášky! Pro méně úspěšné ţáky ze základních škol bylo moţné rozšířit nabídku o učební obor Ošetřovatel. V přijímacím řízení se do studijních oborů přihlásilo celkem 106 ţáků, přijato 102, přijetí potvrdilo odevzdáním zápisového lístku 57 ţáků. Do učebního oboru Ošetřovatel se přihlásilo 20 ţáků, přijato 19 a zápisový lístek odevzdalo 13. V letošním školním roce byl zájem o studium oboru zdravotnický asistent vyšší o 22 uchazečů, o obor sociální péče pečovatelská činnost byl zájem niţší neţ vloni. V přijímacím řízení nebylo přijato ke studiu 5 uchazečů do oboru zdravotnický asistent a 1 uchazečka do oboru Ošetřovatel. V prvním kole přijímacího řízení se nepodařilo naplnit plánované 3 třídy, proto byla vyhlášeno další kolo - celkem 2. V 2. kole bylo minimum přihlášených, někteří uchazeči si zápisový lístek odnesli na jinou školu, kde podávali odvolání a bylo jim vyhověno. Podruhé probíhalo přijímací řízení do učebního oboru ošetřovatel. Třída Ošetřovatele byla doplněna o 3 neprospívající ţáky, kteří byli neúspěšní v 1. ročníku studia oboru zdravotnický asistent. Studium učebního oboru ošetřovatel zahájilo celkem 18 ţáků. Strana 9 (celkem 43)

10 V tomto roce naši ţáci nedostávali stipendium z Podpory učebních oborů hrazených z finančních prostředků Středočeského kraje. Toto stipendium však bylo KÚ SK odsouhlaseno pro příští školní rok. II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 0 0 x M/01 Sociální činnost DK Celkem DK 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Přijímací řízení do dálkového studia oboru Sociální činnost pro malý počet přihlášek zrušeno. 6.2 Přijímací řízení do 1. ročníků VOŠ Obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra, dle akreditace MŠMT 636/2009 ze dne , byl na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické realizován druhým rokem. Studenti 1. ročníku odboru Diplomovaná všeobecná sestra byli nejprve zařazeni do 2 studijních skupin. Vedoucími skupin byla PhDr. Bednářová a Mgr. Kopalová. Po sníţení počtu zůstala 1 studijní skupina vedená PhDr. Bednářovou. Školní rok 1. ročníku byl členěn na zimní a letní období v délce 14 týdnů teoretické a 2 týdnů praktické výuky. Školní rok 2. ročníku byl členěn na 8týdnů teoretické a 8týdnů praktické výuky. Výuka probíhala podle učebního plánu v plném rozsahu a na teoretickou výuku byly vyuţity učebny školy. Odborná praktická část byla realizována v prostorách Oblastní nemocnice M.B. na základě smlouvy. Odborná praxe byla realizována na základě smluvního vztahu mezi školou a zdravotnickým zařízením. Kritéria přijímacího řízení do VOŠ podle oboru vzdělání. 1. Posouzení studijních výsledků ze střední školy (studijní průměr ve 3. a 4. Ročníku 2. Předloţení maturitního vysvědčení 3. Souhlasné stanovisko lékaře Strana 10 (celkem 43)

11 Údaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání počet počet počet Počet Kód a název oboru přih poda- kladně skup. 1 FV 2 přij. přihl. přij. l. ných vyříz N/11 Diplomovaná všeobecná sestra D 1 pouze u těch forem vzdělávání, kde lze počty skupin sledovat 2 FV formu vzdělávání označte: D - denní, VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Vyšší odborné vzdělávání probíhá na naší škole pouze v denní formě. Do 1. ročníku VOS bylo zapsáno 33 studentů k Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Počet ţáků/studentů 1.DVS/2.DVS Studenti celkem 34/29 Prospěli 28/26 Neprospěli 6/13 - z toho opakující ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených 28,2/19,9 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Ţáci celkem 240 Prospěli s vyznamenáním 13 Prospěli 185 Neprospěli 42 - z toho opakující ročník 9 Průměrný prospěch ţáků 2,65 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 58,4/0,45 K neprospělo 42 ţáků střední školy. Ţáci s větším počtem nedostatečných odešli ze školy nebo přešli do nově otevřeného učebního oboru ošetřovatel někteří poţádali ředitelku školy o opakování ročníku. 25 ţáků konalo opravné zkoušky v srpnu 2011, z tohoto počtu 7 ţáků konali opravnou zkoušku ze 2 předmětů. Jednalo se o předměty: Matematika - 11x Německý jazyk 3x Anglický jazyk 1x Dějepis 9x Fyzika 1x Chemie 1x Somatologie 1x Latinská terminologie 1x Kazuistika 1x ZPV 1x Strana 11 (celkem 43)

12 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Ţáci/studenti Prospěli konající s vyznamenáním zkoušky celkem Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/007 Zdravotnický asistent, denní studium M/007 Zdravotnický asistent, dálkové studium Celkem Letošní rok byl prvním rokem nové podoby maturitní zkoušky společná ústní a písemná zkouška a profilová zkouška. V průběhu roku probíhala intenzivní příprava na novou podobu Mzk. Přihlásili jsme se jak na maturitní generálku tak i na testování vědomostí formou písemných testů (březen 2011). V letošním školním roce maturovali ţáci oboru Zdravotnický asistent - denní, dálková forma studia. Ve 4. ročníku tohoto oboru studovalo v denní formě 50 ţáků k Mzk přistoupili všichni, v dálkové formě studia studovalo 11 ţáků rovněţ všichni přistoupili k MZK. V denním studiu prospělo s vyznamenáním 5 ţáků, prospělo 25 ţáků. 20 ţáků nevyhovělo poţadavkům nové formy MZK zejména v její písemné části. V dálkovém studiu přistoupilo k maturitám 11 studentů, s vyznamenáním prospělo 7 studentů, prospěli 2, neprospěli také 2 studenti. Ze 7 vyznamenaných studentů jich 6 dělalo Mzk jen z profilové části. Uznání společné části Mzk bylo podloţeno předchozím sloţením Mzk na jiné škole. Všichni ţáci denního i dálkového studia prospěli u profilových zkoušek praktické i ústní profilové zkoušky. Ve společné části ústní maturitní zkoušky v jarním období neprospělo 6 ţáků, coţ by odpovídalo dlouhodobému výsledku u maturitních zkoušek. Zvrat v hodnocení ţáků nastal u písemných zkoušek. Z písemné práce neprospělo 6 ţáků z ČJ, 1 ţákyně z AJ, 1 z NJ. V didaktickém testu neprospělo z ČJ 5 ţáků, z MAT 10 ţáků. Povinným profilovým předmětem bylo Ošetřovatelství a Ošetřování nemocných (praktická zkouška). Pro tento školní rok byly stanoveny povinně pouze 2 profilové předměty. Volitelným profilovým předmětem bylo Vnitřní lékařství, které si zvolili 3 ţáci. Povinnými předměty společné části Mzk byly zkouška z ČJ a volitelná zkouška z cizího jazyka nebo matematiky. Někteří ţáci se obávali náročnosti třídílné jazykové zkoušky a na poslední chvíli se rozhodli na matematiku, kde stačilo napsat jediný zkušební test. Podcenili přípravu a výsledek byl téměř tragický. Ze 17 ţáků, kteří zvolili matematiku jich 10 neprospělo. Výsledky maturitních zkoušek společné části potvrdili dobrou přípravu ţáků v anglickém jazyce. Ţáci spolu s maturitním vysvědčením obdrţeli také protokoly s podrobnými výsledky a dále Europass v jazyce, ve kterém studovali. Strana 12 (celkem 43)

13 K podzimnímu opravnému maturitnímu termínu bylo přihlášeno všech 22 neúspěšných maturantů z jarních zkoušek. Opravná zkouška z ČJ a CJ byla komplexní (ústní i písemná). Maturitní zkoušku sloţilo úspěšně 11 ţáků. Počet neúspěšných maturantů u opravných maturitních zkoušek: 5 ţáků z MAT, 3 ţáci z AJ, 2 ţáci z NJ, 1 ţákyně z ČJ. Další opravný termín pro tyto maturanty je stanoven na květen/červen Škola těmto maturantům v rámci přípravy na další opravný termín nabízí konzultace s vyučujícími v jejich konzultačních hodinách. 8. Hodnocení chování ţáků/studentů Chování ţáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet ţáků/studentů - hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé SOŠ V průběhu školního roku nebyl ţádný ţák ze studia vyloučen. U studentů dálkového studia a ve VOS se chování nehodnotí. Do hodnocení chování k jiţ nejsou do celkového počtu ţáků zahrnuti maturanti. Kázeňská opatření: Napomenutí třídního učitele 24 Důtka třídního učitele 22 Důtka ředitele školy 2 2. stupeň z chování 2 3. stupeň z chování 0 Vyloučení ze studia 0 Pochvaly: Pochvala třídního učitele 28 Pochvala ředitele školy 26 V průběhu školního roku byla na DM udělena tato výchovná opatření : 2 napomenutí vyslovená vychovatelem 2 důtky udělené ředitelkou školy a DM 1 podmínečné ukončení ubytování se zkušební lhůtou do pochvaly za vzorné plnění povinností Strana 13 (celkem 43)

14 Pochvalu ředitele školy spolu s kniţní odměnou dostalo 10 ţáků (výborný prospěch, reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv a j.). Dalších 16 ţáků bylo oceněno věcnou odměnou od SRPŠ za aktivní dlouhodobou práci pro třídní kolektiv či výborný prospěch u maturitní zkoušky. Oblastní pobočka ČČK pravidelně odměňuje věcnou odměnou dobrovolné dárce krve u příleţitosti slavnostního vyřazení absolventů. V letošním roce bylo oceněno 9 absolventů dobrovolných dárců krve. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na ţádnou školu SOŠ/SZŠ VOŠ Přehled přijatých ţáků na VŠ a VOŠ škola nemá. Nemáme rovněţ zpětnou informaci, kolik absolventů nastoupilo do zdravotnických zařízení. Z registru ÚP M.B. však jiţ po několik let vyplývá, ţe naši absolventi se mezi nezaměstnanými ocitají pouze výjimečně. Během školního roku zanechalo vzdělávání na naší škole celkem 49 ţáků a studentů. Z denní formy studia přestoupilo 12 ţáků na jinou střední školu učební nebo maturitní obor, 8 ţáků zanechalo studi. Dálkovou formu studia ukončilo 10 ţáků. Vzdělávání na VOŠ zanechalo během školního roku 16 studentů. 3 ţáci studium přerušili. Ve většině případů bylo hlavním důvodem zanechání vzdělávání nezvládání nároků studia. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2009/2010 Z nich počet nezaměstnaných duben M/007 Zdravotnický asistent 64 1 Strana 14 (celkem 43)

15 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Ţáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet ţáků Počty ţáků/studentů ve skupině Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr Anglický jazyk VOŠ VOŠ Německý jazyk VOŠ VOŠ Latinský jazyk 44 VOŠ VOŠ Lat.terminologie 45 SZŠ II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Počet Kvalifikace vyučujících Jazyk učitelů celkem odborná částečná ţádná Rodilí mluvčí Anglický jazyk Německý jazyk Latinský jazyk Výuku většiny hodin německého jazyka zabezpečuje plně kvalifikovaná vyučující. S částečnou kvalifikací probíhala výuka německého jazyka pouze v dálkovém studiu. Výuka anglického jazyka probíhá na velmi dobré úrovni, i kdyţ je zabezpečena vyučující s částečnou kvalifikací (vystudováno tlumočnictví, doplňkové pedagogické studium dokončeno v r. 2008). Pravidelně a aktivně se tato vyučující zúčastňuje letní školy. V rámci národní agentury je zapojena do projektu Comenius - zúčastní se dalšího vzdělávání. K výuce vyuţívá multimediální učebnu s nejlepším přístrojovým vybavením, které na škole máme (dataprojektor, interaktivní tabule). Druhá vyučující anglického jazyka odborné kvalifikační poţadavky zcela splňuje. Třetí vyučující AJ, absolventka VŠ, dokončila studium pedagogiky. Má práci na částečný úvazek. Povaţujeme za úspěch, ţe se nám po dlouhé době podařilo plně kvalifikovanou vyučující anglického jazyka najít a zaměstnat. Ţáci navštěvující AJ byli z podnětu svých vyučujících rozděleni do skupin s ohledem na volbu maturitního předmětu, aby příprava na MZK mohla být intenzivnější. Kaţdým rokem se poměr volby cizího jazyka u ţáků posouvá ve prospěch angličtiny. Proto i v letošním roce byli sloučeni ţáci málopočetné skupiny německého jazyka stejného ročníku. Strana 15 (celkem 43)

16 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole V předchozím školním roce došlo ke zlomu v pouţívání počítačů v hodinách odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů díky pořízení PC + dataprojektorů do téměř všech učeben. V učebně č. 19 tato technika slouţí k výuce anglického jazyka spolu s interaktivní tabulí. O výuku na dataprojektorech je mezi učiteli veliký zájem a všichni učitelé jiţ vyuţívají ve výuce prezentace a audiovizuální materiály, které si sami v rámci realizace projektu OPVK připravují. Za úspěch povaţujeme, ţe ve školním roce 2008/09 získala škola grant z projektu EU: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OPVK ), název projektu je Vyuţívání ICT ve výuce všeobecných a odborných předmětů. Tento projekt byl ukončen v srpnu Na základě vypracovaného projektu a přiznaných finančních dotací bylo jiţ vybaveno 11 učeben dataprojektory s příslušenstvím a PC s příslušenstvím. Pro výukové účely byly zakoupeny 2 notebooky. Disponujeme bezdrátovým připojením na internet s rychlostí 6,0 Mbps. Od března 2011 vyuţíváme vybavené PC učebny soukromé školy Spektrum.jedná se o konfiguraci WIN 7 a OFFICE Celkem 24 PC stanic.k výuce je k dispozici celkem 15 učeben vybavených PC s připojením na internet a dataprojektorem a 2 učebny z nich jsou navíc vybaveny interaktivní tabulí. Pět PC s připojením na internet slouţí jednak domovu mládeţe, ale i ostatním ţákům mimo výukové hodiny. Dva počítače vyuţívají vyučující v jazykových učebnách a 9 PC je rozmístěno v jednotlivých kabinetech pedagogů. V učebnách č. 2 a č. 15 jsou PC s konfigurací roku 2007 včetně dataprojektorů. Ţáci školy a DM mají moţnost vyuţívat 7 PC i připojení na internet bez omezení po celý den. Počítače v učebně IKT jsou ţákům přístupné i mimo hodiny výuky (v odpoledních hodinách obvykle v rozsahu jedné vyučovací hodiny za týden).tato moţnost je vyuţívána zejména ke zpracovávání zadaných seminárních prací, referátů a k nácviku práce na PC ţáky prvních ročníků. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet ţáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 43/28 14/15,5 27/26,5 27/ II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag Do 30 let pracovníků let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,3 z toho ţen ,4 Strana 16 (celkem 43)

17 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosaţené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let Škola vzhledem ke svému odbornému zaměření nemá ţáky se zdravotním postiţením, kteří by měli své asistenty. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Český jazyk a literatura Německý jazyk Anglický jazyk Všeobecně vzdělávací předměty Tělesná výchova Odborné předměty Praktická odbor.výuka ve zdrav. zařízeních CELKEM Personální změny ve školním roce: K byla nově přijata učitelka anglického jazyka na částečný úvazek. Tato potřeba vznikla rostoucím počtem ţáků, kteří studují anglický jazyk, úměrně tomu ubývá ţáků, kteří volí německý jazyk. Jedna učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů nastoupila po mateřské dovolené na zkrácený úvazek za vyučující, která odešla do starobního důchodu. Jedna učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů pracuje rovněţ na částečný úvazek (starobní důchod). Strana 17 (celkem 43)

18 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Všechny odborné učitelky se vzdělávají v rámci systému kreditního vzdělávání - zejména na akcích pořádaných ČAS, které se uskutečňují v průběhu celého roku. Učitelé VVP vyuţívají nabídky vzdělávacích středisek pro pedagogy zejména v Mladé Boleslavi (úspora cestovného), ale dle potřeby vyuţívají i nabídky vzdělávacích akcí v Praze, popř. jiných městech. Doplňující kvalifikační studium dokončeno: pedagogika, Pedagogická fakulta Praha : ing. Kateřina Šrytrová Studium k prohlubování odborné kvalifikace viz. Příloha č. 1 Evidence DVPP v systému Bakalář Samostudium pedagogických pracovníků je řízeno plánem osobního růstu, který má vypracovaný kaţdý pedagog s výjimkou externích učitelů Další vzdělávání výchovného poradce je dále uvedeno v odd. 17. Výchovné a kariérní vzdělávání 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školení v obsluze EKG přístroje V rámci přípravného týdne OSN v září 2010 proběhlo ve 3. ročníku školení v obsluze EKG přístroje. Celkem si obsluhu EKG přístroje osvojilo 27 studentů ze třídy 3.A. Školení probíhalo v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Metodika první pomoci Jiţ osmým rokem funguje na naší škole výuka metodiky první pomoci. Ţáci si zde prohlubují vědomosti z oblasti poskytování předlékařské první pomoci a na pravidelných schůzkách se rovněţ připravují na účast v celostátní soutěţi s mezinárodní účastí středních zdravotnických škol v poskytování první pomoci v Jihlavě. V letošním školním roce se ţáci rovněţ připravovali na první ročník celoškolní soutěţe v první pomoci. Významná je činnost lektorská, kdy se ţáci účastní různých školení první pomoci na základních i středních školách a jsou vedeni k tomu, aby dokázali svým mladším vrstevníkům předávat znalosti a dovednosti z oblasti poskytování první pomoci. Ţáci jsou při těchto činnostech velmi aktivní, ochotně a s trpělivostí předávají své dovednosti. Vyuţívají moderní výukové pomůcky pro nácvik resuscitace modely. Strana 18 (celkem 43)

19 Ţáci se scházejí na pravidelných schůzkách jednou za 14 dní. Jejich činnost je zaměřena rovněţ na získání dovedností v oblasti lektorské. Za účast 20 hodin na této metodice obdrţí osvědčení naší školy a stanou se lektory první pomoci po dobu studia. Členové metodiky PP se rovněţ zúčastnili jako pořadatelé na akci Soutěţ hlídek mladých zdravotníků, kterou pořádá kaţdoročně OS ČČK v Mladé Boleslavi. Školení první pomoci probíhalo na těchto školách: Střední školy : Obchodní akademie Gymnázium J.Pekaře ISŠ Karmel proškoleno: 400 ţáků 200 ţáků 200 ţáků Základní školy 8.a 9. třídy : 3. ZŠ ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Brodce nad Jizerou 1. ZŠ 7. ZŠ 2. ZŠ ZŠ Semčice Speciální škola Na Celně 8 leté gymnázium M.B. 4.ZŠ Celkem 450 ţáků Celkem bylo proškoleno ţáků. V letošním roce obdrţí osvědčení lektora první pomoci po absolvování metodického kurzu Bc. Höferové na SZŠ a VOŠZ 14 ţáků. Celostátní a mezinárodní soutěţ středních zdravotnických škol v poskytování první pomoci v Jihlavě 2011 Termín konání : Pedagogický dozor : Bc. Höferová Hana Členové druţstva : 2.ZA Pollák Viktor velitel druţstva Cepková Marie 1.ZB Kosař Milan 1.ZB Řezáčová Zuzana Soutěţ probíhala v rekreační oblasti ZÁLESÍ u obce Mladé Bříště. Organizátorem celé soutěţe byla SZŠ a VOŠZ Jihlava. Celkem se soutěţe zúčastnilo 36 druţstev. Z toho soutěţilo 6 druţstev ze zahraničí ( Rakousko, Německo, Nizozemsko, Norsko). Pro ţáky byla tato soutěţ velmi přínosná a náročná. Získali zkušenosti v rámci poskytování první pomoci, intenzivně probíhala diskuze se záchranáři z Jihlavy, porovnávali si vědomosti z teorie s praxí. Měli moţnost komunikovat s ţáky ze zahraničí v cizím jazyce. Strana 19 (celkem 43)

20 Celá akce byla velmi náročná psychicky i fyzicky. O to více si váţíme jejich účasti, vystupování a umístění. Naše druţstvo se umístilo na 5. místě, a velitel druţstva skončil na 4. místě. Dobrovolnictví Jiţ několik let spolupracuje naše škola s TyfloCentrem, kde se 4 studentky zařadily na pozici osobních asistentů nevidomých. Do této spolupráce se zapojily i ţákyně prvního ročníku, protoţe TyfloCentrum si ţákyně samo proškolilo a opakovaně pořádá tzv. supervizí setkání dobrovolníků. Při tomto setkání si předávají zkušenosti s problémy u jednotlivých klientů. V této aktivitě máme zařazeny ţákyně prvních a třetích ročníků. Náplní jejich práce je skutečně osobní asistence u slabozrakých nebo nevidomých klientů. Asistenti jezdí s klientkami na besedy, výlety, výstavy, doprovázejí je na výuku anglického jazyka. Ţákyně v rámci spolupráce také zajišťovaly sluţbu na Sportovním dnu handicapovaných, určeném nejen pro handicapované, ale i pro veřejnost. Další náplní práce ţákyň je skutečné dobrovolnictví pod záštitou Magistrátu města Mladé Boleslav a ve spolupráci s paní V. Pechovou, která zajišťuje proškolování nových zájemců. Dobrovolníci v rámci spolupráce se spolupodílí na zajištění akcí (besed a seminářů) v rámci Evropského roku dobrovolnictví. Dobrovolné dárcovství krve Bezplatné dárcovství krve patří jiţ tradičně k programovým činnostem Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Mladé Boleslavi, která s transfúzní stanicí v Oblastní nemocnici M.B. spolupracuje při náboru nových bezplatných dárců krve. Cílem této činnosti je jak zvýšení povědomí o nutnosti bezpříspěvkového dárcovství krve, tak i upoutání zájmu mladých lidí, ochotných darovat krev. Koncept bezpříspěvkového dárcovství hraje klíčovou roli, neboť pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou, je z hlediska moderního pojetí povaţován za dárce bezpečného. Dárci krve na SZŠ a VOŠZ se rekrutují z řad studentů VOŠ a ţáků třetích a čtvrtých ročníků, neboť je podmínkou dovršení věkové hranice osmnácti let a splnění dalších základních předpokladů dárcovství. V současné době se jedná o 15 ţáků a studentů, kteří mají jeden aţ 3 odběry krve. Samozřejmostí je i účast pedagogů a zaměstnanců školy, kteří jsou příkladem pro ostatní a mají za sebou celkem více jak 70 bezplatných odběrů. Strana 20 (celkem 43)

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHARAKTERISTIKA ŠVP CELKOVÉ POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Pojetí vzdělávacího programu STROJÍRENSTVÍ je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010/2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MANAGEMENTU A PRÁVA, s.r.o. pobočka Rumburk Žitná 1119/12, Rumburk 408 01 Obsah : Základní údaje o škole, zřizovatel, součásti školy Materiálně

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení ţáků a autoevaluace školy 6.1. Pravidla pro hodnocení ţáků Hodnocení ţáků se řídí Vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno jinak. Rozpracováno

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 10 Praha 10 Strašnice, Saratovská 159 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zřizovatel: Diakonie Českobratrské církve evangelické Belgická

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha

PhDr. Ivanka Kohoutová, Ph.D. ředitelka školy Zřizovatel Hlavní město Praha Střední zdravotnická škola Školní rok 2012 2013 (Secondary Nursing School - Krankenpflegeschule) Ruská 91, Praha 10 - Vinohrady www.szs-ruska.cz / tel.: 246 090 805 / fax: 246090835 PhDr. Ivanka Kohoutová,

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-653/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-653/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola strojírenská a elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 Sídlo:

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 P. Jilemnického 420, 503 01 Hradec Králové Plotiště

Více

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM

KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM KVALITNÍM VZDĚLÁVÁNÍM K ÚSPĚŠNÝM ABSOLVENTŮM Cíle projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky s ohledem na zavádění nových ŠVP na SOŠ a SOU stavebním Kolín a uplatnitelnost jejich absolventů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Gymnázium Hády Horníkova 1 628 00 Brno a) Charakteristika školy Gymnázium Hády, s.r.o. Horníkova 1 628 00 Brno Zřizovatel: Mgr. Petr Holeček, Ctibor Nezdařil Datum

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9. Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 Čajkovského 9/68, 779 00 Olomouc Identifikátor: 600 016 935 Termín konání inspekce: 7. - 8. a 12. - 13. únor

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

za za školní rok 2011 1997-2012 98

za za školní rok 2011 1997-2012 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2011 1997-2012 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

ICT plán. na roky 2015 a 2016

ICT plán. na roky 2015 a 2016 ICT plán na roky 2015 a 2016 1 Úvod ICT plán je vypracován na základě metodického pokynu č.j. 30799/2005-551. ICT plán je zpracován na období 2 let. Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy

Školní rok 2008/2009. Nové Město na Moravě, 30.9.2009. Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2008/2009 Nové Město na Moravě, 30.9.2009 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy O B

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243. Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 Adresa: Volanovská 243, 541 01 Trutnov Identifikátor: 600 012

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 071-2305/98-003006 Oblastní pracoviště č. 07 Signatura: bg1fs201 Okresní pracoviště České Budějovice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Obchodní akademie, Husova 1, 370

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany. 273 28 Zákolany 50. Identifikátor: 600 044 122 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Pod Budčí, Zákolany 273 28 Zákolany 50 Identifikátor: 600 044 122 Termín konání inspekce: 11. a 13. červen

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola. Školní 764, 396 27 Humpolec. Identifikátor školy: 600 008 479 Česká školní inspekce Inspektorát v kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 396 27 Humpolec Identifikátor školy: 600 008 479 Termín konání inspekce:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát. Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově. Komenského 17, 786 01 Prostějov - Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Cyrilometodějské gymnázium v Prostějově Komenského 17, 786 01 Prostějov Identifikátor školy: 600 015 211 Termín konání inspekce: 9. - 11.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Č.j.: GUL S7/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2007/2008 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy Sídlo školy Zřizovatel Gymnázium dr. Václava Šmejkala, Ústí nad Labem Stavbařů 5, příspěvková

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola Luhačovice. Masarykova 101, 763 26 Luhačovice. Identifikátor školy: 600 171 078 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Luhačovice Masarykova 101, 763 26 Luhačovice Identifikátor školy: 600 171 078 Termín konání inspekce: 24. 26. května 2006

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Charakteristika školy Škola vznikla v roce 1993 jako jedna z prvních soukromých škol v České republice. Od 1.9.2012 se škola přestěhovala na nábřeží

Více