VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Struktura vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 vyhlášky MŠMT č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Výroční zpráva školy je dále zpracována v souladu se směrnicí Krajského úřadu Středočeského kraje č. 48 Zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací. 1. Základní údaje o škole Název školy: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 Adresa školy: Boţeny Němcové 482, Mladá Boleslav Zřizovatel: od Středočeský kraj IČO ředitelství: IZO ředitelství: Kontakty Číslo telefonu: Číslo faxu: ová adresa: www stránky: Jméno ředitele školy: Mgr. Ladislava Ulrychová Statutární zástupce: PaedDr. Zdeňka Kačírková (pověřená zastupováním ŘŠ) Zástupce pro VOS: Mgr. Lucie Kopalová Seznam členů školské rady při SZŠ Mladá Boleslav (koho zastupují): Jarmila Česáková, zástupce nezletilých a zletilých ţáků předsedkyně školské rady PhDr. Eva Pešková, zástupce zřizovatele Středočeský kraj Gabriela Zedníková, zástupce zřizovatele Středočeský kraj Bc. Eva Matoušková, zástupce pedagogických pracovníků školy Eliška Jonášová, zástupce pedagogických pracovníků školy Dana Čubanová, zástupce nezletilých a zletilých ţáků Školská rada má 3leté funkční období od do konce roku Seznam členů školské rady při VOŠZ Mladá Boleslav (koho zastupují): PhDr. Markéta Bednářová, zástupce pedag. pracovníků školy, předsedkyně Ing. Marie Zajíčková, zástupce zřizovatele Středočeský kraj Andrea Svobodová, zástupce ţáků Strana 1 (celkem 43)

2 Školská rada má 3leté funkční období, které začalo běţet SRPŠ při SZŠ: Eva Kosařová předsedkyně Josef Seibt - hospodář Bc. Irena Tondrová zástupce SRPŠ za školu a správce inventáře SRPŠ Datum poslední změny zařazení do rejstříku škol a školských zařízení: Do školského rejstříku byl zapsán obor vzdělání Ošetřovatel H/01, denní a dálková forma, s účinností od Charakteristika školy Vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy a) Hlavní účel a předmět činnosti příspěvkové organizace je vymezen zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dále jen zákon č. 561/2004 Sb.), a prováděcími předpisy. b) Příspěvková organizace sdruţuje: Střední zdravotnická škola hlavní účel a předmět činnosti školy je vymezen 57 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. Domov mládeţe hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 117 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. Školní jídelna hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 119 zákona č. 561/2004 Sb., a prováděcími předpisy. V rámci hlavního účelu a předmětu činnosti toto školské zařízení poskytuje s účinností od 1. ledna 2005 závodní stravování pro zaměstnance škol a školských zařízení zřizovaných Středočeským krajem. c) Doplňková činnost: 1. Hostinská činnost 2. Kopírování a rozmnoţování tiskovin 3. Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti 4. Ubytovací sluţby Materiálně technické podmínky pro výuku (budovy a jejich vlastnictví, odloučená pracoviště, prostorové zabezpečení výuky, materiální vybavení apod.) Budova školy je ve vlastnictví Středočeského kraje a byla předána do správy naší PO ke dni Předchozím správcem budovy bylo Sdruţení zdravotnických zařízení Mladá Boleslav. Budova školy je z roku 1927, původně slouţila jako škola pro ţenská povolání. Od roku 1949 vychovává a odborně připravuje zdravotnické pracovníky. V jedné budově jsou všechny její součásti - škola, školní jídelna i domov mládeţe. Ve škole je 19 učeben, z nichţ 9 je vyuţíváno pro odbornou výuku. Od března 2011 jsme 2 malé učebny uvolnili k pronájmu Soukromé škole Spektrum. Strana 2 (celkem 43)

3 Budova školy je relativně v dobrém technickém stavu. V minulých letech jsme se snaţili pravidelně o údrţbu a zvýšení uţitné hodnoty budovy. V posledním desetiletí se nám podařilo realizovat tyto akce výměna oken za plastová (dokončeno v roce 2006), rekonstrukce provozu školní kuchyně (2005), výdej stravy, příjem pouţitého nádobí, zavedení vzduchotechniky (2006). V roce 2007 byla realizována poslední větší oprava školy z fondu investičního majetku (dokončení opravy fasády). V posledních asi třech letech, vzhledem k nedostatku finančních prostředků, nebylo moţné nic realizovat. Řešeny byly pouze havarijní stavy po zatékány do budovy školy v době jarního tání. Výuka probíhá v prostorných, světlých a vzdušných učebnách. Mnohé jsou vybaveny ţaluziemi. V některých učebnách je nutná výměna podlahové krytiny včetně podkladu a v některých učebnách je třeba zajistit výměnu nevyhovujícího osvětlení. Naším záměrem je přizpůsobit nevyuţitý půdní prostor ze zřízení speciální učebny pro výuku psychologie. Praktická výuka probíhá v Oblastní nemocnici Ml.Boleslav, a.s. Toto zdravotnické zařízení sousedí se školou, coţ umoţňuje těsnou spolupráci školy a zdravotnických pracovišť, kde probíhá praktická výuka ţáků. Jednotlivá pracoviště jsou na vysoké odborné úrovni, dobře materiálně vybavená a průběţně rekonstruovaná. Materiální vybavení učeben se převratným způsobem změnilo díky grantu z Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, název projektu je Vyuţívání ICT ve výuce všeobecných a odborných předmětů. Vlivem tohoto projektu získala škola celkem 11 počítačů s dataprojektorem, 1 interaktivní tabuli, 2 notebooky, 1 videokameru. Součástí materiálního zajištění projektu je i zhotovení nových webových stránek školy. Z prostředků SRPŠ byla zakoupena druhá interaktivní tabule. Jeden počítač s dataprojektorem byl pořízen z prostředků školy. Nová výuková technika vytlačila pouţívání meotarů ze tříd a přímo revolučním způsobem změnila styl výuky. Kaţdá kmenová učebna je nově vybavena počítačem s dataprojektorem a dále videopřehrávačem, DVD přehrávačem a televizí. Nadstandartně od ostatních učeben je vybavena učebna anglického jazyka č. 19, která byla roku 2006 zařízena jako multimediální jazyková učebna - vybavení počítačem s přístupem na internet, kaţdý ţák má moţnost pracovat individuálně pomocí mikrofonu a sluchátek, lze provádět záznam na záznamové zařízení s moţností opakovaného přehrávání skupině ţáků či jednotlivci, vyučující si sám volí připoslech jednotlivých ţáků. Učebna byla dovybavena interaktivní tabulí (2008) a dataprojektorem. Vyučující anglického jazyka s materiálním vybavením aktivně pracuje. Všechny učebny vybavené PC mají připojení na internet a školní síť. Na domově mládeţe se zvýšil počet počítačů s moţností připojení na internet k volnému pouţití ţáků na 7 PC. Strana 3 (celkem 43)

4 Vzdělávací program školy, další vzdělávací programy schválené MŠMT, příprava vlastních školních vzdělávacích programů; inovace, nové metody a formy práce Vzdělávací program školy vychází z učebních dokumentů oborů: 1. Zdravotnický asistent, (od r. 2006/2007 nahradil dobíhající obor Všeobecná sestra). Výuka podle ŠVP pro obor Zdravotnický asistent probíhala v tomto školním roce v 1. ročníku. Název ŠVP Zdravotní sestra. Kromě denního studia probíhala výuka ve 1., 3. a 5. ročníku dálkového studia. 2. Sociální péče pečovatelská činnost (zahájení vzdělávání v oboru od ).Vzdělávání probíhalo v 1. a ve 2. ročníku. V letošním školním roce vyvrcholila příprava nových učebních dokumentů ŠVP. Zahájení výuky podle těchto dokumentů bude od VOS - Diplomovaná všeobecná sestra, zařazení do sítě a zahájení činnosti od Vzdělávání probíhalo v 1. a 2. ročníku. 4. Ošetřovatel učební obor zařazený k v denní a dálkové podobě. Vzdělávání probíhalo v 1. ročníku denní formě studia. Rámcový vzdělávací program pro obor Zdravotnický asistent zpracoval tým učitelů pod vedením Mgr. Benešové, pro obor Sociální činnost kolektiv pedagogů vedený Bc. Höferovou, a pro obor Ošetřovatel vedla kolektiv pedagogů Mgr. Řezáčová, jeho ověřování zajišťuje Bc. Matoušková. Základní cíle výchovně vzdělávacího procesu Cílem našeho VVP je především ţáky vzdělat, vychovat a připravit na ţivot ve sloţitých podmínkách 21. století. Je naším cílem, aby se absolventi školy dobře uplatnili nejen ve svém oboru, ale i jako občané našeho státu a EU. Důleţité je, aby se uplatnili na trhu práce, dokázali ţít spokojený ţivot, vyrovnat se s různými překáţkami a zvládali reagovat na změny v oboru i na změny celospolečenské. V neposlední řadě si uvědomujeme, ţe pro zdárný výkon jejich profese (poslání) je bezpodmínečně nutné, aby dokázali ţít spokojeným rodinným ţivotem, aby zvládli skloubit poţadavky péče o rodinu i náročnost povolání. K tomu ostatně směřují klíčové kompetence celého výchovně vzdělávacího procesu ve střední zdravotnické škole i vyšší odborné škole zdravotnické. Letošní školní rok byl praktickou realizací 14ti letých příprav na novou podobu (státní) maturitní zkoušky. Vyučující maturitních předmětů hodnotitelé, komisař a zadavatelé opět prošli aktualizovanými školeními pro výkon svých funkcí. Maturanti prošli generální přípravou na maturitní zkoušku (MAG 10) v listopadu 2010, poté dobrovolným testováním v březnu 2011 a poté následovala ostrá verze maturitních zkoušek. Celá příprava, průběh, ale i následné vyhodnocení maturitních zkoušek bylo velmi časově i obsahově náročné na zabezpečení. Strana 4 (celkem 43)

5 3. Školy a školská zařízení členění I. Školy nejvyšší povolený počet ţáků/studentů a naplněnost (k ) Druh/typ školy IZO Nejvyšší povolený počet ţáků/ stud. Skutečný počet ţáků/ stud. 1 Počet ţáků/ stud. v DFV 2 Přepočtený počet ped. prac. Počet ţáků/stud. na přep. počet ped. prac. v DFV SOŠ a VOŠ /zdravotnická ,1 1 všechny formy vzdělávání; 2 denní forma vzdělávání II. Školská zařízení nejvyšší povolený počet ţáků/studentů (strávníků, ubytovaných, klientů) a naplněnost (k ) Nejvyšší Skutečný povolený počet Z počet Školské zařízení IZO ţáků/stud. toho ţáků/stud. (ubyt. cizích (ubyt./ /stráv./klientů) stráv./klientů) Přepočtený počet pracovníků Školní jídelna Neuvádí se ,2 Domov mládeţe Celkově se stravovalo 168 ţáků (38 ubytovaných v DM), 39 pracovníků školy a 10 strávníků cizích.. Na DM z 38 ubytovaných ţáků bylo 9 z jiné školy (SEPŠ 1, SSŠ MAJA 2, Škoda Auto 3, Hermes 1, OA 1, SŠ hotel. 1). Z celkového počtu ubytovaných bylo 29 ţákyň ze SZŠ a VOŠZ. 4. Obory vzdělání a údaje o ţácích v nich I. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/007 Zdravotnický asistent , M/003 Sociální péče pečovatelská činnost H/01 Ošetřovatel Celkem Strana 5 (celkem 43)

6 II. Počet tříd a ţáků SŠ (bez VOŠ) v ostatních formách vzdělávání OFV (k ) Kód a název oboru Forma vzdělávání 2 Počet ţáků Počet tříd Průměrný počet ţáků/tř. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/007 Zdravotnický asistent DK Celkem DK formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO kombinovaná III. Počet skupin a studentů VOŠ v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru Počet studentů Počet skupin Průměrný počet stud./skup N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Celkem IV. Počet skupin a studentů VOŠ v ostatních formách vzdělávání podle oborů vzdělání (k ) Průměrný Forma Počet Počet Kód a název oboru vzdělávání 1 počet studentů skupin stud./skup Celkem formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná V průběhu školního roku přestoupily na naši školu 2 studentky do vyššího odborného studia ( VŠCHT Neratovice, VŠ Ústí nad Labem), 4 ţákyně přestoupily do 1. ročníku SZŠ (SZŠ Praha, SZŠ Nymburk, gymnázium Hořice, ISŠ MB), 2 ţákyně byly dodatečně přijaty do 1. ročníku dálkového studia. Na střední škole studovalo v denním studiu 10 cizích státních příslušníků ( 1 x Bulharsko, 1 x Ukrajina, 1 x Rusko, 7 x Slovensko). Celkem 68 ţáků a studentů školy dojíţdělo z jiných krajů, nejvíce z libereckého (39) a královéhradeckého kraje (22). Z tohoto počtu je 28 ţáků denního studia SŠ, 21 ţáků dálkového studia a 19 studentů VOŠ ( 33 ţáků a 5 studentek bylo ubytováno v DM). Strana 6 (celkem 43)

7 5. Vzdělávání ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků a studentů nadaných Vyučujícím byly předávány výtahy ze zpráv PPP, na jejichţ základě byly ţákům individuálně přizpůsobeny metodické přístupy, které se např. týkají úpravy pracovního tempa ţáků, forem zkoušení (dle poruchy učení je preferováno buď ústní, nebo písemné zkoušení). Uzpůsobena byla většinou i klasifikace. Ve školním roce 2010/2011 bylo na škole evidováno celkem 23 ţáků s SVP, z toho v prvním ročníku 8 ţáků, ve druhém 6, ve třetím 3 a ve čtvrtém ročníku 5 ţáků. V evidenci byl rovněţ jeden student DS. Dle zpráv z PPP převládají u ţáků specifické poruchy učení (dyslexie, dysortografie).u jednoho ţáka bylo diagnostikováno lehké mentální postiţení, u dalšího kombinované tělesné a mentální postiţení. Ţáci maturitních ročníků nepředloţili ve stanoveném termínu aktuální odborný posudek z pedagogicko psychologické poradny a nemohli tak být zařazeni mezi ţáky s PUP MZ. Ţáci a studenti se zdravotním postiţením podle druhu postiţení (k ) Počet ţáků/studentů Druh postiţení UO SŠ VOŠ Mentální postiţení Sluchové postiţení Zrakové postiţení Vady řeči Tělesné postiţení Souběţné postiţení více vadami Vývojové poruchy učení a chování Autismus Strana 7 (celkem 43)

8 6. Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí uchazečů do 1. ročníků SŠ a VOŠ Přijímací řízení do 1. ročníku SŠ Kritéria pro studijní obory: posouzení studijních výsledků předchozího studia a) studijní výsledky ze základní školy celkový průměr (pol. a výroč. vysvědčení 8.tř., pol. 9. tř.) max. 50 bodů z celkového hodnocení b) studijní výsledky ze ZŠ profilové předměty profilovými předměty jsou: český jazyk a jeden cizí jazyk (hlavní) za 8.a 9.třídu biologie 8. třída (7 známek) max. 40 bodů z celkového hodnocení výstupní hodnocení ţáka ze ZŠ se zaměřením na morální a charakterové osobnosti s ohledem na budoucí profesi max. 5 bodů z celkového hodnocení bonifikace /hodnocení schopností, vědomostí a zájmu ţáka ze ZŠ, doklad o výsledku v soutěţích ověřený ZŠ max. 5 bodů z celkového hodnocení Kritéria pro učební obor: splněná povinná školní docházka zdravotní způsobilost (potvrzena lékařem na přihlášce ke studiu) Výsledky přijímacího řízení byly zveřejněny na webových stránkách školy a současně na veřejně přístupném místě školy. Po 2 dny bylo moţné osobně převzít rozhodnutí na sekretariátu školy. Po uplynutí 2 dnů byla zbylá rozhodnutí odeslána poštou. Strana 8 (celkem 43)

9 I. Údaje o přijímacím řízení do denní formy vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (k ) Kód a název oboru 1. kolo počet Další kola počet Odvolání počet Počet přihl. přij. přihl. přij. poda- kladně tříd 1 ných vyříz. Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou M/01 zdravotnický asistent M/01 sociální činnost Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem H/01 ošetřovatel Celkem víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem Přijímací řízení probíhá na základě stanovených kritérií zejména porovnáním průměrného prospěchu a stanovených profilových předmětů ze ZŠ. Přijímací zkouška se nekoná. Přijímací řízení probíhalo podle 59, 60, 60a, 60b, 64, 165 odst. 2 písm. f) a 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), úplné znění. Uchazeči měli moţnost podat v 1. kole 3 přihlášky! Pro méně úspěšné ţáky ze základních škol bylo moţné rozšířit nabídku o učební obor Ošetřovatel. V přijímacím řízení se do studijních oborů přihlásilo celkem 106 ţáků, přijato 102, přijetí potvrdilo odevzdáním zápisového lístku 57 ţáků. Do učebního oboru Ošetřovatel se přihlásilo 20 ţáků, přijato 19 a zápisový lístek odevzdalo 13. V letošním školním roce byl zájem o studium oboru zdravotnický asistent vyšší o 22 uchazečů, o obor sociální péče pečovatelská činnost byl zájem niţší neţ vloni. V přijímacím řízení nebylo přijato ke studiu 5 uchazečů do oboru zdravotnický asistent a 1 uchazečka do oboru Ošetřovatel. V prvním kole přijímacího řízení se nepodařilo naplnit plánované 3 třídy, proto byla vyhlášeno další kolo - celkem 2. V 2. kole bylo minimum přihlášených, někteří uchazeči si zápisový lístek odnesli na jinou školu, kde podávali odvolání a bylo jim vyhověno. Podruhé probíhalo přijímací řízení do učebního oboru ošetřovatel. Třída Ošetřovatele byla doplněna o 3 neprospívající ţáky, kteří byli neúspěšní v 1. ročníku studia oboru zdravotnický asistent. Studium učebního oboru ošetřovatel zahájilo celkem 18 ţáků. Strana 9 (celkem 43)

10 V tomto roce naši ţáci nedostávali stipendium z Podpory učebních oborů hrazených z finančních prostředků Středočeského kraje. Toto stipendium však bylo KÚ SK odsouhlaseno pro příští školní rok. II. Údaje o přijímacím řízení do ostatních forem vzdělávání (včetně nástavbového studia) na SŠ pro školní rok 2011/2012 podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání Kód a název oboru počet počet počet Počet poda- kladně tříd 1 přihl. přij. přihl. přij. ných vyříz. FV 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou 0 0 x M/01 Sociální činnost DK Celkem DK 1 víceoborové třídy u jednotlivých oborů vzdělání označte vámi zvoleným symbolem 2 FV formu vzdělávání označte: VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Přijímací řízení do dálkového studia oboru Sociální činnost pro malý počet přihlášek zrušeno. 6.2 Přijímací řízení do 1. ročníků VOŠ Obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra, dle akreditace MŠMT 636/2009 ze dne , byl na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické realizován druhým rokem. Studenti 1. ročníku odboru Diplomovaná všeobecná sestra byli nejprve zařazeni do 2 studijních skupin. Vedoucími skupin byla PhDr. Bednářová a Mgr. Kopalová. Po sníţení počtu zůstala 1 studijní skupina vedená PhDr. Bednářovou. Školní rok 1. ročníku byl členěn na zimní a letní období v délce 14 týdnů teoretické a 2 týdnů praktické výuky. Školní rok 2. ročníku byl členěn na 8týdnů teoretické a 8týdnů praktické výuky. Výuka probíhala podle učebního plánu v plném rozsahu a na teoretickou výuku byly vyuţity učebny školy. Odborná praktická část byla realizována v prostorách Oblastní nemocnice M.B. na základě smlouvy. Odborná praxe byla realizována na základě smluvního vztahu mezi školou a zdravotnickým zařízením. Kritéria přijímacího řízení do VOŠ podle oboru vzdělání. 1. Posouzení studijních výsledků ze střední školy (studijní průměr ve 3. a 4. Ročníku 2. Předloţení maturitního vysvědčení 3. Souhlasné stanovisko lékaře Strana 10 (celkem 43)

11 Údaje o přijímacím řízení do všech forem vzdělávání na VOŠ podle oborů vzdělání (stav k ) 1. kolo Další kola Odvolání počet počet počet Počet Kód a název oboru přih poda- kladně skup. 1 FV 2 přij. přihl. přij. l. ných vyříz N/11 Diplomovaná všeobecná sestra D 1 pouze u těch forem vzdělávání, kde lze počty skupin sledovat 2 FV formu vzdělávání označte: D - denní, VČ - večerní, DK - dálková, DČ - distanční, KO - kombinovaná Vyšší odborné vzdělávání probíhá na naší škole pouze v denní formě. Do 1. ročníku VOS bylo zapsáno 33 studentů k Údaje o výsledcích ve vzdělávání I. Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků celkem (včetně závěrečných ročníků) k Prospěch a docházka ţáků/studentů všech ročníků Obory vzdělání poskytující vyšší odborné vzdělání Počet ţáků/studentů 1.DVS/2.DVS Studenti celkem 34/29 Prospěli 28/26 Neprospěli 6/13 - z toho opakující ročník 0 Průměrný počet zameškaných hodin na studenta/z toho neomluvených 28,2/19,9 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Ţáci celkem 240 Prospěli s vyznamenáním 13 Prospěli 185 Neprospěli 42 - z toho opakující ročník 9 Průměrný prospěch ţáků 2,65 Průměrný počet zameškaných hodin na ţáka/z toho neomluvených 58,4/0,45 K neprospělo 42 ţáků střední školy. Ţáci s větším počtem nedostatečných odešli ze školy nebo přešli do nově otevřeného učebního oboru ošetřovatel někteří poţádali ředitelku školy o opakování ročníku. 25 ţáků konalo opravné zkoušky v srpnu 2011, z tohoto počtu 7 ţáků konali opravnou zkoušku ze 2 předmětů. Jednalo se o předměty: Matematika - 11x Německý jazyk 3x Anglický jazyk 1x Dějepis 9x Fyzika 1x Chemie 1x Somatologie 1x Latinská terminologie 1x Kazuistika 1x ZPV 1x Strana 11 (celkem 43)

12 II. Výsledky maturitních zkoušek, absolutorií, závěrečných zkoušek (bez opravných zkoušek) Kód a název oboru Ţáci/studenti Prospěli konající s vyznamenáním zkoušky celkem Prospěli Neprospěli Maturitní zkouška: M/007 Zdravotnický asistent, denní studium M/007 Zdravotnický asistent, dálkové studium Celkem Letošní rok byl prvním rokem nové podoby maturitní zkoušky společná ústní a písemná zkouška a profilová zkouška. V průběhu roku probíhala intenzivní příprava na novou podobu Mzk. Přihlásili jsme se jak na maturitní generálku tak i na testování vědomostí formou písemných testů (březen 2011). V letošním školním roce maturovali ţáci oboru Zdravotnický asistent - denní, dálková forma studia. Ve 4. ročníku tohoto oboru studovalo v denní formě 50 ţáků k Mzk přistoupili všichni, v dálkové formě studia studovalo 11 ţáků rovněţ všichni přistoupili k MZK. V denním studiu prospělo s vyznamenáním 5 ţáků, prospělo 25 ţáků. 20 ţáků nevyhovělo poţadavkům nové formy MZK zejména v její písemné části. V dálkovém studiu přistoupilo k maturitám 11 studentů, s vyznamenáním prospělo 7 studentů, prospěli 2, neprospěli také 2 studenti. Ze 7 vyznamenaných studentů jich 6 dělalo Mzk jen z profilové části. Uznání společné části Mzk bylo podloţeno předchozím sloţením Mzk na jiné škole. Všichni ţáci denního i dálkového studia prospěli u profilových zkoušek praktické i ústní profilové zkoušky. Ve společné části ústní maturitní zkoušky v jarním období neprospělo 6 ţáků, coţ by odpovídalo dlouhodobému výsledku u maturitních zkoušek. Zvrat v hodnocení ţáků nastal u písemných zkoušek. Z písemné práce neprospělo 6 ţáků z ČJ, 1 ţákyně z AJ, 1 z NJ. V didaktickém testu neprospělo z ČJ 5 ţáků, z MAT 10 ţáků. Povinným profilovým předmětem bylo Ošetřovatelství a Ošetřování nemocných (praktická zkouška). Pro tento školní rok byly stanoveny povinně pouze 2 profilové předměty. Volitelným profilovým předmětem bylo Vnitřní lékařství, které si zvolili 3 ţáci. Povinnými předměty společné části Mzk byly zkouška z ČJ a volitelná zkouška z cizího jazyka nebo matematiky. Někteří ţáci se obávali náročnosti třídílné jazykové zkoušky a na poslední chvíli se rozhodli na matematiku, kde stačilo napsat jediný zkušební test. Podcenili přípravu a výsledek byl téměř tragický. Ze 17 ţáků, kteří zvolili matematiku jich 10 neprospělo. Výsledky maturitních zkoušek společné části potvrdili dobrou přípravu ţáků v anglickém jazyce. Ţáci spolu s maturitním vysvědčením obdrţeli také protokoly s podrobnými výsledky a dále Europass v jazyce, ve kterém studovali. Strana 12 (celkem 43)

13 K podzimnímu opravnému maturitnímu termínu bylo přihlášeno všech 22 neúspěšných maturantů z jarních zkoušek. Opravná zkouška z ČJ a CJ byla komplexní (ústní i písemná). Maturitní zkoušku sloţilo úspěšně 11 ţáků. Počet neúspěšných maturantů u opravných maturitních zkoušek: 5 ţáků z MAT, 3 ţáci z AJ, 2 ţáci z NJ, 1 ţákyně z ČJ. Další opravný termín pro tyto maturanty je stanoven na květen/červen Škola těmto maturantům v rámci přípravy na další opravný termín nabízí konzultace s vyučujícími v jejich konzultačních hodinách. 8. Hodnocení chování ţáků/studentů Chování ţáků/studentů (k ) Druh/typ školy Počet ţáků/studentů - hodnocení velmi dobré uspokojivé neuspokojivé SOŠ V průběhu školního roku nebyl ţádný ţák ze studia vyloučen. U studentů dálkového studia a ve VOS se chování nehodnotí. Do hodnocení chování k jiţ nejsou do celkového počtu ţáků zahrnuti maturanti. Kázeňská opatření: Napomenutí třídního učitele 24 Důtka třídního učitele 22 Důtka ředitele školy 2 2. stupeň z chování 2 3. stupeň z chování 0 Vyloučení ze studia 0 Pochvaly: Pochvala třídního učitele 28 Pochvala ředitele školy 26 V průběhu školního roku byla na DM udělena tato výchovná opatření : 2 napomenutí vyslovená vychovatelem 2 důtky udělené ředitelkou školy a DM 1 podmínečné ukončení ubytování se zkušební lhůtou do pochvaly za vzorné plnění povinností Strana 13 (celkem 43)

14 Pochvalu ředitele školy spolu s kniţní odměnou dostalo 10 ţáků (výborný prospěch, reprezentace školy, práce pro třídní kolektiv a j.). Dalších 16 ţáků bylo oceněno věcnou odměnou od SRPŠ za aktivní dlouhodobou práci pro třídní kolektiv či výborný prospěch u maturitní zkoušky. Oblastní pobočka ČČK pravidelně odměňuje věcnou odměnou dobrovolné dárce krve u příleţitosti slavnostního vyřazení absolventů. V letošním roce bylo oceněno 9 absolventů dobrovolných dárců krve. 9. Absolventi a jejich další uplatnění I. Přehled podaných přihlášek k dalšímu studiu absolventi SŠ s dosaţeným středním vzděláním s maturitní zkouškou a absolventi VOŠ Druh/typ školy Počet absolventů celkem Podali přihlášku na VŠ Podali přihlášku na VOŠ Podali přihlášku na jiný typ školy Nepodali přihlášku na ţádnou školu SOŠ/SZŠ VOŠ Přehled přijatých ţáků na VŠ a VOŠ škola nemá. Nemáme rovněţ zpětnou informaci, kolik absolventů nastoupilo do zdravotnických zařízení. Z registru ÚP M.B. však jiţ po několik let vyplývá, ţe naši absolventi se mezi nezaměstnanými ocitají pouze výjimečně. Během školního roku zanechalo vzdělávání na naší škole celkem 49 ţáků a studentů. Z denní formy studia přestoupilo 12 ţáků na jinou střední školu učební nebo maturitní obor, 8 ţáků zanechalo studi. Dálkovou formu studia ukončilo 10 ţáků. Vzdělávání na VOŠ zanechalo během školního roku 16 studentů. 3 ţáci studium přerušili. Ve většině případů bylo hlavním důvodem zanechání vzdělávání nezvládání nároků studia. 10. Údaje o nezaměstnanosti absolventů škol Nezaměstnaní absolventi škol podle statistického zjišťování úřadů práce (k ) Kód a název oboru Počet absolventů škol. rok 2009/2010 Z nich počet nezaměstnaných duben M/007 Zdravotnický asistent 64 1 Strana 14 (celkem 43)

15 11. Úroveň jazykového vzdělávaní na škole I. Ţáci/studenti v denním studiu učící se cizí jazyk (k ) Jazyk Počet ţáků Počty ţáků/studentů ve skupině Počet skupin /studentů minimálně maximálně průměr Anglický jazyk VOŠ VOŠ Německý jazyk VOŠ VOŠ Latinský jazyk 44 VOŠ VOŠ Lat.terminologie 45 SZŠ II. Učitelé cizích jazyků rozloţení kvalifikace (k ) Počet Kvalifikace vyučujících Jazyk učitelů celkem odborná částečná ţádná Rodilí mluvčí Anglický jazyk Německý jazyk Latinský jazyk Výuku většiny hodin německého jazyka zabezpečuje plně kvalifikovaná vyučující. S částečnou kvalifikací probíhala výuka německého jazyka pouze v dálkovém studiu. Výuka anglického jazyka probíhá na velmi dobré úrovni, i kdyţ je zabezpečena vyučující s částečnou kvalifikací (vystudováno tlumočnictví, doplňkové pedagogické studium dokončeno v r. 2008). Pravidelně a aktivně se tato vyučující zúčastňuje letní školy. V rámci národní agentury je zapojena do projektu Comenius - zúčastní se dalšího vzdělávání. K výuce vyuţívá multimediální učebnu s nejlepším přístrojovým vybavením, které na škole máme (dataprojektor, interaktivní tabule). Druhá vyučující anglického jazyka odborné kvalifikační poţadavky zcela splňuje. Třetí vyučující AJ, absolventka VŠ, dokončila studium pedagogiky. Má práci na částečný úvazek. Povaţujeme za úspěch, ţe se nám po dlouhé době podařilo plně kvalifikovanou vyučující anglického jazyka najít a zaměstnat. Ţáci navštěvující AJ byli z podnětu svých vyučujících rozděleni do skupin s ohledem na volbu maturitního předmětu, aby příprava na MZK mohla být intenzivnější. Kaţdým rokem se poměr volby cizího jazyka u ţáků posouvá ve prospěch angličtiny. Proto i v letošním roce byli sloučeni ţáci málopočetné skupiny německého jazyka stejného ročníku. Strana 15 (celkem 43)

16 12. Úroveň informační a počítačové gramotnosti ve škole V předchozím školním roce došlo ke zlomu v pouţívání počítačů v hodinách odborných a všeobecně vzdělávacích předmětů díky pořízení PC + dataprojektorů do téměř všech učeben. V učebně č. 19 tato technika slouţí k výuce anglického jazyka spolu s interaktivní tabulí. O výuku na dataprojektorech je mezi učiteli veliký zájem a všichni učitelé jiţ vyuţívají ve výuce prezentace a audiovizuální materiály, které si sami v rámci realizace projektu OPVK připravují. Za úspěch povaţujeme, ţe ve školním roce 2008/09 získala škola grant z projektu EU: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost ( OPVK ), název projektu je Vyuţívání ICT ve výuce všeobecných a odborných předmětů. Tento projekt byl ukončen v srpnu Na základě vypracovaného projektu a přiznaných finančních dotací bylo jiţ vybaveno 11 učeben dataprojektory s příslušenstvím a PC s příslušenstvím. Pro výukové účely byly zakoupeny 2 notebooky. Disponujeme bezdrátovým připojením na internet s rychlostí 6,0 Mbps. Od března 2011 vyuţíváme vybavené PC učebny soukromé školy Spektrum.jedná se o konfiguraci WIN 7 a OFFICE Celkem 24 PC stanic.k výuce je k dispozici celkem 15 učeben vybavených PC s připojením na internet a dataprojektorem a 2 učebny z nich jsou navíc vybaveny interaktivní tabulí. Pět PC s připojením na internet slouţí jednak domovu mládeţe, ale i ostatním ţákům mimo výukové hodiny. Dva počítače vyuţívají vyučující v jazykových učebnách a 9 PC je rozmístěno v jednotlivých kabinetech pedagogů. V učebnách č. 2 a č. 15 jsou PC s konfigurací roku 2007 včetně dataprojektorů. Ţáci školy a DM mají moţnost vyuţívat 7 PC i připojení na internet bez omezení po celý den. Počítače v učebně IKT jsou ţákům přístupné i mimo hodiny výuky (v odpoledních hodinách obvykle v rozsahu jedné vyučovací hodiny za týden).tato moţnost je vyuţívána zejména ke zpracovávání zadaných seminárních prací, referátů a k nácviku práce na PC ţáky prvních ročníků. 13. Údaje o pracovnících školy I. Základní údaje o pracovnících školy (k ) Počet pracovníků celkem fyzický/přepočtený nepedagogických fyzický/přepočtený pedagogických fyzický/přepočtený pedagogických interních/externích pedagogických s odbornou kvalifikací 1 Počet ţáků v DFV na přepočtený počet pedagog. prac. 43/28 14/15,5 27/26,5 27/ II. Věková struktura pedagogických pracovníků (k ) Počet pedag Do 30 let pracovníků let let let Nad 60 let Z toho důchodci Průměrný věk Celkem ,3 z toho ţen ,4 Strana 16 (celkem 43)

17 III. Pedagogičtí pracovníci podle nejvyššího dosaţeného vzdělání (k ) Počet ped. pracovníků dosaţené vzdělání vysokoškolské - magisterské a vyšší vysokoškolské - bakalářské vyšší odborné střední základní IV. Pedagogičtí pracovníci podle délky praxe (k ) Počet ped. pracovníků s praxí do 5 let do 10 let do 20 let do 30 let více neţ 30 let Škola vzhledem ke svému odbornému zaměření nemá ţáky se zdravotním postiţením, kteří by měli své asistenty. V. Zajištění výuky učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzdělání 1 (k ) Předmět Celkový počet hodin odučených týdně Z toho odučených učiteli s odbornou kvalifikací v příslušném oboru vzděl. Český jazyk a literatura Německý jazyk Anglický jazyk Všeobecně vzdělávací předměty Tělesná výchova Odborné předměty Praktická odbor.výuka ve zdrav. zařízeních CELKEM Personální změny ve školním roce: K byla nově přijata učitelka anglického jazyka na částečný úvazek. Tato potřeba vznikla rostoucím počtem ţáků, kteří studují anglický jazyk, úměrně tomu ubývá ţáků, kteří volí německý jazyk. Jedna učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů nastoupila po mateřské dovolené na zkrácený úvazek za vyučující, která odešla do starobního důchodu. Jedna učitelka všeobecně vzdělávacích předmětů pracuje rovněţ na částečný úvazek (starobní důchod). Strana 17 (celkem 43)

18 14. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně vedoucích pracovníků Všechny odborné učitelky se vzdělávají v rámci systému kreditního vzdělávání - zejména na akcích pořádaných ČAS, které se uskutečňují v průběhu celého roku. Učitelé VVP vyuţívají nabídky vzdělávacích středisek pro pedagogy zejména v Mladé Boleslavi (úspora cestovného), ale dle potřeby vyuţívají i nabídky vzdělávacích akcí v Praze, popř. jiných městech. Doplňující kvalifikační studium dokončeno: pedagogika, Pedagogická fakulta Praha : ing. Kateřina Šrytrová Studium k prohlubování odborné kvalifikace viz. Příloha č. 1 Evidence DVPP v systému Bakalář Samostudium pedagogických pracovníků je řízeno plánem osobního růstu, který má vypracovaný kaţdý pedagog s výjimkou externích učitelů Další vzdělávání výchovného poradce je dále uvedeno v odd. 17. Výchovné a kariérní vzdělávání 15. Údaje o dalších aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Školení v obsluze EKG přístroje V rámci přípravného týdne OSN v září 2010 proběhlo ve 3. ročníku školení v obsluze EKG přístroje. Celkem si obsluhu EKG přístroje osvojilo 27 studentů ze třídy 3.A. Školení probíhalo v rozsahu 2 vyučovacích hodin. Metodika první pomoci Jiţ osmým rokem funguje na naší škole výuka metodiky první pomoci. Ţáci si zde prohlubují vědomosti z oblasti poskytování předlékařské první pomoci a na pravidelných schůzkách se rovněţ připravují na účast v celostátní soutěţi s mezinárodní účastí středních zdravotnických škol v poskytování první pomoci v Jihlavě. V letošním školním roce se ţáci rovněţ připravovali na první ročník celoškolní soutěţe v první pomoci. Významná je činnost lektorská, kdy se ţáci účastní různých školení první pomoci na základních i středních školách a jsou vedeni k tomu, aby dokázali svým mladším vrstevníkům předávat znalosti a dovednosti z oblasti poskytování první pomoci. Ţáci jsou při těchto činnostech velmi aktivní, ochotně a s trpělivostí předávají své dovednosti. Vyuţívají moderní výukové pomůcky pro nácvik resuscitace modely. Strana 18 (celkem 43)

19 Ţáci se scházejí na pravidelných schůzkách jednou za 14 dní. Jejich činnost je zaměřena rovněţ na získání dovedností v oblasti lektorské. Za účast 20 hodin na této metodice obdrţí osvědčení naší školy a stanou se lektory první pomoci po dobu studia. Členové metodiky PP se rovněţ zúčastnili jako pořadatelé na akci Soutěţ hlídek mladých zdravotníků, kterou pořádá kaţdoročně OS ČČK v Mladé Boleslavi. Školení první pomoci probíhalo na těchto školách: Střední školy : Obchodní akademie Gymnázium J.Pekaře ISŠ Karmel proškoleno: 400 ţáků 200 ţáků 200 ţáků Základní školy 8.a 9. třídy : 3. ZŠ ZŠ a MŠ T.G. Masaryka Brodce nad Jizerou 1. ZŠ 7. ZŠ 2. ZŠ ZŠ Semčice Speciální škola Na Celně 8 leté gymnázium M.B. 4.ZŠ Celkem 450 ţáků Celkem bylo proškoleno ţáků. V letošním roce obdrţí osvědčení lektora první pomoci po absolvování metodického kurzu Bc. Höferové na SZŠ a VOŠZ 14 ţáků. Celostátní a mezinárodní soutěţ středních zdravotnických škol v poskytování první pomoci v Jihlavě 2011 Termín konání : Pedagogický dozor : Bc. Höferová Hana Členové druţstva : 2.ZA Pollák Viktor velitel druţstva Cepková Marie 1.ZB Kosař Milan 1.ZB Řezáčová Zuzana Soutěţ probíhala v rekreační oblasti ZÁLESÍ u obce Mladé Bříště. Organizátorem celé soutěţe byla SZŠ a VOŠZ Jihlava. Celkem se soutěţe zúčastnilo 36 druţstev. Z toho soutěţilo 6 druţstev ze zahraničí ( Rakousko, Německo, Nizozemsko, Norsko). Pro ţáky byla tato soutěţ velmi přínosná a náročná. Získali zkušenosti v rámci poskytování první pomoci, intenzivně probíhala diskuze se záchranáři z Jihlavy, porovnávali si vědomosti z teorie s praxí. Měli moţnost komunikovat s ţáky ze zahraničí v cizím jazyce. Strana 19 (celkem 43)

20 Celá akce byla velmi náročná psychicky i fyzicky. O to více si váţíme jejich účasti, vystupování a umístění. Naše druţstvo se umístilo na 5. místě, a velitel druţstva skončil na 4. místě. Dobrovolnictví Jiţ několik let spolupracuje naše škola s TyfloCentrem, kde se 4 studentky zařadily na pozici osobních asistentů nevidomých. Do této spolupráce se zapojily i ţákyně prvního ročníku, protoţe TyfloCentrum si ţákyně samo proškolilo a opakovaně pořádá tzv. supervizí setkání dobrovolníků. Při tomto setkání si předávají zkušenosti s problémy u jednotlivých klientů. V této aktivitě máme zařazeny ţákyně prvních a třetích ročníků. Náplní jejich práce je skutečně osobní asistence u slabozrakých nebo nevidomých klientů. Asistenti jezdí s klientkami na besedy, výlety, výstavy, doprovázejí je na výuku anglického jazyka. Ţákyně v rámci spolupráce také zajišťovaly sluţbu na Sportovním dnu handicapovaných, určeném nejen pro handicapované, ale i pro veřejnost. Další náplní práce ţákyň je skutečné dobrovolnictví pod záštitou Magistrátu města Mladé Boleslav a ve spolupráci s paní V. Pechovou, která zajišťuje proškolování nových zájemců. Dobrovolníci v rámci spolupráce se spolupodílí na zajištění akcí (besed a seminářů) v rámci Evropského roku dobrovolnictví. Dobrovolné dárcovství krve Bezplatné dárcovství krve patří jiţ tradičně k programovým činnostem Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Mladé Boleslavi, která s transfúzní stanicí v Oblastní nemocnici M.B. spolupracuje při náboru nových bezplatných dárců krve. Cílem této činnosti je jak zvýšení povědomí o nutnosti bezpříspěvkového dárcovství krve, tak i upoutání zájmu mladých lidí, ochotných darovat krev. Koncept bezpříspěvkového dárcovství hraje klíčovou roli, neboť pouze dárce, který není motivován přímou finanční částkou, je z hlediska moderního pojetí povaţován za dárce bezpečného. Dárci krve na SZŠ a VOŠZ se rekrutují z řad studentů VOŠ a ţáků třetích a čtvrtých ročníků, neboť je podmínkou dovršení věkové hranice osmnácti let a splnění dalších základních předpokladů dárcovství. V současné době se jedná o 15 ţáků a studentů, kteří mají jeden aţ 3 odběry krve. Samozřejmostí je i účast pedagogů a zaměstnanců školy, kteří jsou příkladem pro ostatní a mají za sebou celkem více jak 70 bezplatných odběrů. Strana 20 (celkem 43)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Základní škola Školní družina TUVP Počet tříd 5 Počet oddělení 2 Počet tříd 2 Počet ţáků do 160 Počet ţáků do 50 Počet ţáků do 20 Ţáků na třídu do 30 Ţáků na oddělení do 25 Ţáků

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIA-565/13-A Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIA-565/13-A Název právnické osoby Střední zdravotnická škola vykonávající činnost školy: Sídlo: Ruská 91/2200, 100 00 Praha 10 IČO: 00638765

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-579/13-B Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-579/13-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21 Sídlo: Lipová alej

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 29/21 pro školy samostatně zřízené pro děti a ţáky se zdravotním postiţením 1. Základní údaje o škole Název Základní škola speciální Psáry, Jílovská 141, 252

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80

ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. Stránka 1 z 80 V ÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 204/205 INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, BENEŠOV, ČERNOLESKÁ 997 Stránka z 80 OBSAH. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.. Charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy typ školy : zřizovatel : Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 Asociace samaritánů České republiky právní forma - obecně prospěšná společnost IČO 25767020 poskytované

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIE-510/13-E Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Název právnické osoby Střední zdravotnická škola, Svitavy, Purkyňova 256 vykonávající činnost školy a školského zařízení: Sídlo: Purkyňova

Více

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012

Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 Strategický plán rozvoje školy na období roků 2007 2012 ŠKOLA PRO ŢIVOT, VE KTERÉM CHCEME OBSTÁT JAKO LIDÉ Cílem je připravit takového žáka, který bude mít dovednosti, vědomosti i morální vlastnosti použitelné

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL

PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL PRACOVNÍ SETKÁNÍ S PEDAGOGY ZAHRANIČNÍCH ŠKOL Německo 18. 20. března 2010 Realschule v Hilposteinu (partnerská škola Obchodní akademie Rakovník) Ţáci od 5. do 10. třídy (11 17 let) Počet ţáků 1 030 Průměrný

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIH-367/10-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIH-367/10-H Název školy: Gymnázium, Broumov, Hradební 218 Adresa: Hradební 218, 550 01 Broumov Identifikátor: 600 012 107 IČ: 48

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

PLÁN DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, PSČ 340 04, + 420 376 397 024 e-mail: skola@zszeleznaruda cz www.skolaruda.cz PLÁN DALŠÍHO

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO,

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ, VYSOKÉ MÝTO, MLÁDEŢNICKÁ 380 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Leden 2016 Ing. Luděk Roleček ředitel ISŠT Harmonogram náboru a přijímacího řízení pro školní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram. Malá Hraštice 57, Nový Knín. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Malá Hraštice, okres Příbram Malá Hraštice 57, 262 03 Nový Knín Identifikátor školy: 600 054 659 Termín konání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem

M 8. VÝKAZ o střední škole podle stavu k MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. III. Počet tříd podle ročníků, počet ţáků celkem Třídy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice Organizační směrnice k přijímacímu řízení na Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Svitavy (dále jen Gymnázia ve Svitavách) ve šk. r. 2014/2015 č.j. GJŠS/13/2015 MŠMT ČR vyhlásilo

Více

Střední škola obchodu a sluţeb s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Střední škola obchodu a sluţeb s. r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Střední škola obchodu a sluţeb s. r. o. Identifikátor zařízení: 600 011 399 Adresa: Velká hradební 19, 400 01 Ústí nad Labem Právní forma: společnost s ručením omezeným Zřizovatel:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2008 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Příbram VII, Bratří Čapků 279 Bratří Čapků 279, 261 01 Příbram Identifikátor školy: 600 054 586 Vedoucí týmu: Mgr. Petr Jiroš

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014

Střední odborná škola Emila Holuba, s. r. o. Dukelská třída 467/65, 614 00 Brno. Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 BRNO 2014 Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 Základní charakteristika právnické osoby vykonávající činnost školy Název školy, sídlo, právní forma,

Více

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016

ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ. pro školní rok 2015/2016 ŘÁD PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ŘŠ-01-2015-2 IČO 7 0 8 3 1 4 3 2 Č.j. ZŠspecVM 40/2015 Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Více

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení

Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529. Řád přijímacího řízení Základní škola a Praktická škola Chotěboř, Hradební 529 Řád přijímacího řízení Datum: 22.1.2016 Vypracovala: Mgr. Danielková Drahomíra Řád přijímacího řízení je vydán v souladu s 59 a 60 Zákona 561/2004

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Úvod Výroční zpráva občanského sdružení Vzdělávacího centra Podkrušnohoří za rok 2007 Občanské sdruţení bylo zaloţeno koncem roku 2001, činnost sdruţení zahájena 4.1.2002. Obsahem činnosti občanského sdruţení

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín. Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín. Identifikátor: 600 083 845 Ceská školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Horní Jiřetín Adresa: Školní 126, 435 43 Horní Jiřetín Identifikátor: 600 083 845 Termín konání inspekce: 17.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více