Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově"

Transkript

1 Jabok Vyšší sociálně pedagogická a teologická škola Absolventská práce Zájmové aktivity dětí se zrakovým postižením: Základní škola pro zrakově postižené a její zájmová činnost. Lenka Lochmanová Vedoucí práce: Mgr. Marie Ortová

2 Úvod Ve své práci jsem se rozhodla psát o zrakově postižených dětech a o způsobu trávení jejich volného času. Zdravé děti jsou k vývoji a učení přirozeně nastaveny, nic neomezuje jejich rozvoj, při hře jsou zkoumaví a veškeré nové poznatky se snaží spojit do smysluplných celků, které slouží k pochopení okolního světa, které děti obklopuje. Zdravé děti jsou vybaveny motivací i možnostmi k dalšímu vývoji, neomezeně rádi tvoří a zkoušejí, mají zájem o poznávání od dospělých vyžadují podporu a potřebné informace. U postižených dětí není situace pro rozvoj tak jednoznačná, potřeba pomoci a podpory, motivace, získávání informací je stejná, ale v některých vývojových úkolech se neposunou samy vpřed, je třeba jim pomoci. Je nutností přizpůsobovat dětem hry podle druhu postižení a pomáhat jim se specifickými problémy. 1 Zrakově postiženým dětem pomáhají v rozvoji i aktivity volného času. Při aktivitách volného času se děti učí, jak trávit svůj volný čas. Učí se, jak rozvinout své schopnosti. Při aktivitách volného času děti rozvíjí smysly i schopnost tvořit a orientovat se v současném světě. Pro děti s postižením zraku je důležité, aby se zařadily co nejlépe do společnosti. K tomu jim mohou pomoci činnosti, kterým se věnují ve volném čase. Jak se podílí volnočasové aktivity na rozvoji zrakově postiženého dítěte? Děti mají možnost věnovat se aktivitám volného času také v rámci vzdělávacích programů základních škol. Pro zrakově postižené děti je třeba zvolit vhodný druh činností. Jaké jsou vhodné aktivity pro dítě s postižením zraku? Orientovat se v nabídce vhodných aktivit pomáhají právě činnosti realizované na základních školách. Příkladem základní školy, která se specializuje na žáky s poruchou zraku, je Základní škola pro zrakově postižené. Jaké aktivity volného času jsou na této škole provozovány? Hlavním tématem práce tedy jsou volnočasové aktivity zrakově postižených dětí a seznámení s praxí jednoho konkrétního zařízení, které se aktivitami volného času zabývá. Cílem práce bude poukázat na význam aktivit volného času v životě zrakově postiženého dítěte a zjistit jaké možnosti trávení volného času zrakově postižené děti mají. Mohou si zrakově postižené děti v zájmové činnosti vybírat? Je nabídka zájmových aktivit pro zrakově postižené omezená? Pokusím se najít a popsat vhodné 1 Newman, Sarah : Hry pro děti s postižením,s.14 2

3 zájmové aktivity. Text by měl seznámit čtenáře s nabídkou aktivit volného času, které jsou doporučovány pro děti s poruchou zraku. Jak již bylo zmíněno, aktivity volného času se podílí na rozvoji zrakově postiženého dítěte. Posilují psychickou i fyzickou odolnost dítěte. Podílí se na zařazení dítěte do společnosti, a to hlavně tím, že dítěti pomáhají vyrovnat se svým handicapem. V životě zrakově postiženého mohou mít velký význam, a proto si zaslouží pozornost. Význam práce spočívá v seznámení s aktivitami volného času. Toto téma jsem zvolila pro jeho zajímavost. Hlavní motivem, ale byly mé zkušenosti z několikaleté praxe v Základní škole pro zrakově postižené. Pracovala jsem ve školní družině jako vychovatelka. Poznala jsem, že práce se zrakově postiženými dětmi má svá omezení i své kouzlo. Práce vyžaduje odlišné přístupy. Poznatky z mé praxe se pokusím shrnout v následující práci. Ve své práci použiji metodu popisu a rozhovoru. Pokusím se shromáždit dostatek informací o aktivitách volného času zrakově postižených dětí. Získané informace využiji při rozhovoru s vedoucí vychovatelkou Základní školy pro zrakově postižené. Z rozhovoru se pokusím zjistit další informace o zájmové činnosti zrakově postižených. Chtěla bych zjistit, která ze zájmových činností organizovaných na Základní škole pro zrakově postižené, patří mezi žáky školy k nejoblíbenějším. Porovnání teorie s praxí konkrétního zařízení umožní najít nové postupy, které by mohly být použity v Základní škole pro zrakově postižené. 3

4 1. Aktivity volného času základní pojmy Volný čas (Bláha) 2 je opakem nutné práce a povinností. Pod pojem volný čas se zahrnuje odpočinek, relaxace, zájmová činnost, zábava, dobrovolné vzdělávání. U dětí znamená volný čas dobu po splnění všech povinností. Mezi tyto povinnosti patří úkoly vyplývající ze školní docházky, úkoly zadané dospělými a uspokojení biologických potřeb (spánku, osobní hygieny,aj.). Volný čas je oblast svobodné volby každého dítěte. Ve volném čase se děti věnují aktivitám svobodně a dobrovolně. Tyto činnosti jim přinášejí uspokojení. Děti se věnují svým zájmům. Zájem (Pavlíková, Hájek) 3 je významná psychická vlastnost osobnosti. Zájem se projevuje trvalejším zabýváním se předměty či jevy, ke kterým má dítě citový vztah a chce je lépe poznat. Zájmy vychází z motivace člověka. Za nejlépe strávený volný čas, je považován čas vyplněný zájmovou činností, která uspokojí lidskou potřebu odpočinku, zábavy i rozvoje. Náplň volného času tvoří činnosti organizované a spontánní, kolektivní a individuální. Z pedagogického hlediska má trávení volného času dětí velký význam. Ze způsobu trávení volného času dítěte lze vyvodit, zda přinese společnosti i samotnému dítěti užitek. Ovlivnění způsobu trávení volného času dětí je hlavním výchovným cílem pedagogiky volného času. 1.1 Cíle volnočasových aktivit,,ve všech dobách a ve všech společnostech jsou výchova a vzdělávání nutné pro úspěšnou socializaci jedince pro to, aby se mladý člověk dokázal zapojit do společnosti a jejich různých skupin, osvojil si normy a hodnoty, naučil se rozličným sociálním jevům a dalším nezbytným dovednostem a znalostem. Za obecný cíl výchovy 2 Bláha.Václav.: Výchova mimo vyučování, s Pavlíková,Hájek: Pedagogika volného času, s. 96 4

5 můžeme považovat v tom smyslu např. tradiční ideál- všestranně harmonicky rozvinutého člověka. 4 Obecným výchovným cílem je tedy všestranně harmonicky rozvinutý člověk. A to jak po stránce psychické tak i fyzické. Hlavním cílem pedagogiky volného času je ovlivnit trávení volného času dětí tak, aby tento ideál byl naplněn co nejlépe. Mezi důležité výchovné cíle u volnočasových aktivit patří vedení dětí k tvořivosti, motivování dětí k činnosti, celkové rozvíjení dovedností dětí. Volný čas má trojí funkci: 5 - Relaxační a zdravotně hygienickou přispívá k obnovení sil a udržování fyzického a duševního zdraví (např. při sportu, malbě, tanci, aj.). - Vzdělávací a sebevzdělávací to se projevuje hlavně v různých oblastech zájmových činností (např. chovatelství, astronomie, šachy,aj.). - Společenského uplatnění přispívá k pocitu osobního uspokojení jedince v životě kolektivu dětí, v rodině, v činnosti společenských organizací. Proč chceme, aby se děti věnovaly zájmovým činnostem? Protože chceme, aby se rozvíjely a učily se novým věcem. Chceme, aby si našly činnost, která je bude naplňovat. Při zájmových činnostech si děti nachází přátelé- učí se přátelským vztahům. Nevhodný způsob trávení volného času může vést k disharmonii životního stylu dítěte (např. workoholismus, nedostatek zájmů, sociálních kontaktů, apod.). V nejhorším případě jde o drogy, kriminalitu, záškoláctví, gangy, sekty, a jiné. Aktivity volného času slouží k prevenci proti patologickým jevům a nevhodnému způsobu trávení volného času. Výchovné cíle se snaží naplnit aktivity institucí zabývajících se pedagogikou volného času - školy, kluby aj. Důležitým úkolem institucí je vybrat vhodnou skladbu nabízených volnočasových aktivit. Výběrem vhodných volnočasových aktivit učí pedagogové své žáky naplnit užitečně volný čas a tím vytvořit u dítěte žádoucí návyky trávení volného času. Pedagogice volného času se věnují instituce volného času. 1.2 Instituce volného času 4 Hájek, Pávková: Školní družina, s. 12,13 5 Bláha.Václav.: Výchova mimo vyučování, s. 11 5

6 Výchova a vzdělávání jsou v moderní době institucionalizovaným procesem. Instituce jsou zařízení (orgány, úřady), které plní pro společnost určitou funkci. Jejich úkolem je hlídat rovnováhu mezi pořádkem a svobodou. Působení institucí je běžné i v oblasti výchovy. Zabývají se výchovou mimo vyučování. Hlavním polem působnosti výchovných institucí jsou výchovné a vzdělávací cíle. Výchovné instituce se snaží o uspokojení individuálních i společenských potřeb. V praxi se činnost konkrétní instituce omezuje na práci s některými dětmi, v určitém časovém úseku, s určitým personálem a prostředky. Instituce vytváří pro realizaci výchovného cíle projekt. Projekt vychází z konkrétní situace a potřeb cílové skupiny (př. prevence drog, zařazení postiženého dítěte do školního klubu, aj.). V projektu jsou obecné cíle rozvrstveny do dílčích cílů. Zaměření a typ výchovné instituce má vliv na stanovení výchovného cíle. Výchovné instituce v České republice jsou zřizovány státem, obcí, nebo nestátním zařízením. Mohou být tedy státní, komunální a nestátní (např. privátní a církevní). Instituce, které se podílejí na formování osobnosti dětí a mládeže výchovou ve volném čase a výchovou k volnému času, dělíme 6 na: - školy - školská zařízení - mimoškolská zařízení Školské instituce pro volnočasové aktivity Výchovu mimo vyučování organizují školy a školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování. Školy a školská zařízení pedagogicky ovlivňují způsob trávení volného času dětí a mládeže. Mezi školská výchovná zařízení pro výchovu mimo vyučování patří 7 : - střediska pro volný čas dětí a mládeže- zaměřují se především na realizaci specializovaných zájmových činností pod odborným pedagogickým vedením (domovy dětí a mládeže, stanice zájmových činností) - školní družina - školní klub 6 Blížkovský, Bohumír: Systémová pedagogika pro studium a tvůrčí praxi 6

7 - školní knihovna - domov mládeže- pro žáky, kteří nemohou denně dojíždět do míst trvalého bydliště. Zajišťují výchovnou péči, ubytování a stravování. - dětské domovy zařízení ústavní výchovy, jedním z jejich úkolů je dbát na hodnotné využívání volného času Jedním z hlavních úkolů zařízení pro výchovu mimo vyučování je poskytnutí řady možností pro aktivní trávení volného času. Tyto aktivity jsou určené hlavně pro děti základních a středních škol. Školní družiny a kluby jsou nejčastějším typem školského výchovného zařízení. Jsou zřizovány při základních školách. Školní družina i klub jsou zřizovány podle školského zákona. 8 Družiny bývají většinou určeny žákům prvního stupně základní školy. Pro děti druhého stupně slouží školní kluby. Družiny i kluby mohou poskytovat zájmové kroužky za úplatu, a to pro členy i nečleny. Družiny plní i funkci sociální, zajišťují péči a bezpečnost dětí v době, kdy jsou rodiče v zaměstnání. Výchovná činnost školní družiny se orientuje na pestrou nabídku zájmových aktivit a uspokojení velké potřeby pohybu. Družiny se dělí na oddělení (do 25 žáků). O děti v družině se stará pedagogický pracovník (vychovatel/ka) s odpovídajícím typem vzdělání. Vychovatelé se starají i o děti ve školních klubech. Kluby se dělí na skupiny, které se vytvářejí podle zaměření činnosti. Kluby pracují s dětmi středního školního věku. Ve výchovné práci vychází kluby z charakteristik této věkové skupiny. Děti jsou samostatnější, vyhraněnější, což vyžaduje specializované zájmové činnosti. Na rozdíl od družiny neplní tolik kluby sociální funkci. Docházka do klubů je (na rozdíl od družin) postavena na dobrovolnosti Mimoškolská zařízení volného času Školská zařízení pro volný čas často spolupracují i s mimoškolskými středisky pro volný čas. Mezi tyto střediska patří instituce a organizace, sportovní, odborné, vědecké, umělecké, technické, a jiné. Tvoří součást náplně volného času a nazývají se 7 Jesenský,Ján: Tyflologické minimum, s pozn. Zákon č. 76/1978 Sb., o předškolních zařízení a školských zařízení ve znění pozdějších předpisů. Řídí se vyhláškou MŠMT ČR č. 87/1992 Sb., o školních družinách a školních klubech 9 UN,Informatorium,Bc. Jiří.Machart: Trendy výchovy a vzdělávání, číslo 3/2004, s. 10 7

8 zájmové vzdělávání. Do zájmového vzdělávání patří základní umělecké školy, jazykové školy, občanská sdružení dětí a mládeže, tělovýchovné a sportovní organizace, kulturní a osvětová zařízení. 10 Nejčastějšími mimoškolskými institucemi jsou Kulturní střediska. Ty jsou rozpočtovými organizacemi, které jsou dotované obecními či okresními úřady. Druhým typem jsou střediska, která jsou společnostmi s.r.o.(např. soukromé společnosti provozující taneční či jazykové kurzy). Kulturní střediska jsou svoji pestrou nabídkou určeny pro všechny věkové skupiny (např. vzdělávací a taneční kursy, kluby- výtvarné, technické, apod.). Dalšími mimoškolskými institucemi jsou, například: o muzea, planetária, hvězdárny o divadla, kina, koncertní sály o plavecké bazény, zimní stadiony, sportovní kluby a svazy 2. Volnočasové aktivity se zrakově postiženými dětmi Život osob zrakově postižených je fenomén, který je zkoumán řadou vědních oborů, např. v oftalmologii, psychologii, sociologii, pedagogice, v technických oborech, a v mnoha dalších. Problematika zrakově handicapovaných je velmi široká. Věda se snaží nalézt odpovědi, které zrakově postiženým v životě pomohou. Zrakové postižení, více či méně, ovlivňuje aktivity hadicapovaného dítěte. Vady zraku zasahují i do psychického a fyzického stavu dítěte. Proto u většiny aktivit vyžadují zrakově postižení individuální výchovné a vzdělávací postupy. Těchto postupů je nutno využívat i při zájmových činnostech. Patří sem metody reedukace, kompenzace a rehabilitace. Metody jsou používány ve školských i mimoškolských institucích pro volný čas. Dobře zvolené volnočasové aktivity pomáhají zrakově postiženému dítěti v rozvoji jeho schopností. Zájmové aktivity čerpají poznatky z vědních oborů a respektují možnosti a schopnosti zrakově postiženého dítěte. Dále rozvíjí tvořivost, psychické dovednosti a posilují tělesnou stránku zrakově postižených osob. Zraková vada není při vhodných volnočasových aktivitách obtíží, ale musí se s ní počítat

9 2.1 Dítě se zrakovým postižením V životě člověka hraje zrak důležitou roli. Zrak lidem umožňuje příjem informací na dálku. Člověk zrakem získává 85-90% informací. 11 Poškozené vidění zasahuje podstatnou měrou do samostatného rozvoje člověka. Dochází k narušení informovanosti a orientace. Dítě s narušeným zrakovým vnímáním má tzv. zrakovou vadu. Za zrakovou vadu jsou označovány nedostatky zrakové percepce různé etiologie a významu. Jedná se o onemocnění s následným oslabením zrakového vnímání, stavy po úrazech, vrozené či získané anatomicko fyziologické poruchy. Rozlišuje se pět skupin poruch zraku (Květoňová) 12 : - ztráta zrakové ostrosti - postižení šíře zorného pole - okulomotorické problémy - obtíže se zpracováním zrakových informací - poruchy barvocitu Zrakové vady se dále dělí dle stupně na: slabozrakost zbytky zraku nevidomost. Z typu vady vyplývají i specifická omezení v životě dítěte (např. daltonismus, šedý zákal, aj.). Stupeň a typ zrakové vady má významný vliv na orientaci dítěte v okolí a na schopnosti dítěte. Zrakově postižení mají stíženou orientaci v prostoru; proto musí neustále cvičit samostatný pohyb a orientaci v prostoru. Zraková vada ovlivňuje i psychický a fyzický stav dítěte. Vhodné aktivity volného času jsou takové, které respektují typ vady a následná omezení vyplývající z vady zraku tělesný stav 11 Jesenský.Ján.:Tyflologické minimum, s.26 9

10 Zraková vada má vliv na celkový tělesný stav dítěte. U zrakově postiženého dítěte dochází ke kompenzaci narušeného smyslu rozvojem smyslů jiných (např. sluch, hmat). Hmatové schopnosti jsou v životě zrakově postiženého důležitým poznávacím prvkem. Zrakově postižené dítě používá prsty k poznání okolí a ke čtení Braillova písma. Hmat se cvičí při práci s materiály (např. keramika). Dalším z významných smyslů je sluch. Rozvoj sluchu je pomůckou k nácviku orientace v prostou. Zrakově postižené dítě při vhodných volnočasových aktivitách (např. goalball, showdown, ozvučené míče, hudební výchova, apod.) si cvičí schopnost slyšet a orientovat se. Dítě se dle intenzity zvuku učí rozeznat překážky, vzdálenosti a jiné. Ztížená schopnost orientace v prostoru má za následek sníženou pohyblivost zrakově postiženého. Na pohyblivost má také vliv kombinace postižení. Zrakové postižení je často kombinováno s jiným typem postižení, jde o tzv. kombinovaná postižení. Nevhodné činnosti mohou zrakové postižení zhoršit. U většiny zrakových onemocnění (např. zelený zákal) vedou poranění a otřesy ke zhoršení zraku. U sportovních činností je za potřebí vyhnout se hlubokým předklonům, poskokům, zvýšené námaze, a jiným psychický stav Zrakový handicap má vliv na osobnost dítěte a jeho psychický vývoj. (Vágnerová) 13 Zrakové postižení vytváří odlišnost. Tato odlišnost je výrazným bodem v životě dítěte. Dítě se musí naučit svoji odlišnost přijmout. Na psychický stav dítěte působí také okolí, ve kterém dítě žije (rodina, škola, postoje společnosti). Negativní vlivy okolí mohou způsobit prohloubení negativních postojů, které dítě v sobě nosí, například komplexy méněcenosti, pocity rezignace, poruchy komunikace, malá motivace a jiné. Důležité je i s jakou skupinou se dítě identifikuje, tedy v jakém okolí vyrůstá. Odlišné zkušenosti má dítě věnující se zájmům a studiu v běžné škole oproti žáku ze škol pro handicapované žáky. Dítě potřebuje od okolí vzhledem ke svému handicapu pomoc; tato pomoc však musí být v rozumné míře. Přehnaná péče vede k nesamostatnosti dítěte, k neschopnosti řešit úkoly a problémy života. Zájmové aktivity mohou pomoci dítěti s vyrovnáním se se svým handicapem. Dítě se při nich učí 12 Květoňová-Švecová,Lea : Oftalmopedie, str.18 10

11 samostatnosti i umění komunikovat s okolím (např. kolektivní sporty, tábory,aj.)- tedy umění zařadit se do společnosti Cíle aktivit volného času u zrakového handicapu I při zájmových činnostech zrakově postižených je základním výchovným cílem ideál všestranně harmonicky rozvinutého jedince. U zrakově postižených vystupuje do popředí snaha o zařazení handicapovaného do společnosti. Zařazení do společnosti probíhá na dvou rovinách- posílení pozitivních postojů společnosti k handicapovaným a posílení pozitivních postojů handicapovaného dítěte ke společnosti. Zájmové aktivity plní funkci setkávání. Setkávání lidí handicapovaných s lidmi bez handicapu. Toto setkávání je pro obě skupiny zdrojem komunikace, poznatků, získání nových dovedností. Při zájmových aktivitách dochází nenásilnou formou k pochopení druhých. Zájmové aktivity rozvíjí osobnost zrakově postiženého. Dítě se učí novým dovednostem, cvičí své tělesné a psychické dovednosti, rozvíjí svoji tvořivost. Hlavním cílem všech institucí volného času, které pracují se zrakově postiženými osobami, musí být poskytování pestré nabídky zájmových aktivit. Pestrá nabídka zájmových aktivit umožňuje handicapovanému dítěti možnost volby. Dítě si tak může zvolit oblast, které mu bude nejvíce vyhovovat. Oblast, ve které se může plně realizovat. Tím je umožněno zrakově postiženým osobám vyrovnat své příležitosti v pracovním i společenském začlenění podpora psychiky a tělesného rozvoje Z kapitol o psychickém a fyzickém stavu zrakově postižených vyplývá jasný cílpodpora psychiky a tělesného rozvoje. Při zájmových aktivitách děti trénují tyto dovednosti. Na fyzické rovině jde především o cvičení jemné motoriky prstů, nácvik koordinace pohybů, schopnosti orientace a reakcí v prostoru, posílení celkového 13 Vágnerová, Marie: Oftalmopsychologie dětského věku, s viz.čačka,otto: Vývojová psychologie

12 fyzického stavu. Posílení celkového fyzického stavu slouží k posílení imunity tedy odolnosti proti chorobám. Podpora tělesných schopností umožňuje prožívání radosti i rozvoj tělesných vlastností a kvalit v souvislosti s charakterovými vlastnostmi (např. vytrvalost, přesnost, rychlost). Z hlediska psychiky v rámci zájmových aktivit dochází k rozvoji intelektu, citové a volní sféry. Zájmová činnost poskytuje podněty pro rozvoj poznávacích procesů (vnímání, představivosti, fantazie, myšlení, řeči). Při zájmových činnostech se děti učí teoretické poznatky ověřovat v praxi. Děti se učí formulovat své cíle a nachází způsoby k jejich realizaci. Důležitým prvkem pro psychickou oblast je moment odreagování. Děti při zájmových činnostech mají možnost odreagovat se. Při společných zájmech děti posilují pozitivní sociální vztahy. Zájmová činnost plní funkci výchovnou i vzdělávací. Zájmová činnost působí na děti motivačně i socializačně a vede k jejich seberealizaci. Pro psychiku dítěte jsou zdrojem relaxace odpočinku. Zájmové činnosti posilují psychickou i fyzickou kondici zrakově postiženého dítěte Tvořivost Tvořivost je jedním z hlavních cílů aktivit volného času. Při aktivitách volného času se děti učí tvořivé práci. Zrakově postižené dítě při tvořivé práci realizuje svůj vnitřní svět - své vnitřní já. Zájmová činnost tedy podporuje samostatnost a tvořivost. Tvořivost je proces, kterým jedinec vyjadřuje svoji základní podstatu prostřednictvím určité formy nebo média takovým způsobem, jenž v něm vyvolává pocit uspokojení, proces posléze vyústí v produkt, který o této osobě, tedy o svém původci, něco sděluje ostatním. 17 Tvořivá činnost podporuje individualitu dítěte a pomáhá mu v jeho seberealizaci. Tvořivá práce posiluje sebevědomí dětí. Při tvoření se dítě realizuje. Uvědomění si své jedinečnosti vede k posílení sebeúcty a tedy i sebedůvěry. Svoji tvořivost můžou děti vyjádřit v libovolných zájmových činnostech. Jedná se o činnosti,,estetické (např. malba, keramika, zpěv, divadlo, tance) i činnosti pohybové. Vyjádřením svého vnitřního já komunikuje dítě se svým okolím. 16 pozn. více viz Pávková.Jiřina. a kol.: Pedagogika volného času, viz str. 102, srov.bean,reynold:jak rozvíjet tvořivost dítěte, s.15 12

13 2.3 Instituce volného času pro zrakově postižené Do zájmových kroužků mohou zrakově postižené děti docházet do mimoškolských i školských institucí volného času. 18 Děti mohou vybírat z pestré nabídky těchto institucí. Při výběru je nutné respektovat zrakovou vadu a možnosti zrakově postiženého dítěte. Děti se zrakovým handicapem mohou být také integrováni do běžných volnočasových zařízení. Avšak některé instituce se přímo specializují na zájmovou činnost se zrakově postiženými dětmi. Školské instituce připravují pro své žáky zájmovou činnost v rámci učebních plánů. Ve specializovaných školských institucích je pro každého žáka vytvořen individuální vzdělávací plán. Plán respektuje individualitu dítěte- jeho intelektové a zdravotní možnosti. V běžných školách je do zájmových aktivit dítě integrováno. Mezi školské instituce patří 19 : Praha: Škola Jaroslava Ježka, Konzervatoř a Ladičská škola Jana Deyla, Základní škola pro zrakově postižené, Základní škola pro nevidomé, Střední odborné učiliště pro zrakově postiženou mládež Aloyse Klara, Gymnázium a Obchodní akademie pro zrakově postiženou mládež, a jiné. Okolí: Základní školy, Střední školy a Mateřské školy pro zrakově postižené (Plzeň, České Budějovice, Moravská Třebová, Brno, Zlín, Litovel,), Odborné učiliště (Brno), Obchodní akademie (Opava), Praktická škola (Moravská Třebová) pro zrakově postižené, a jiné. 20 V mimoškolských institucích mohou děti vybírat opět mezi specializovanými institucemi a běžnými institucemi pro volnočasové aktivity. Do specializovaných mimoškolských institucí patří např.: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), Tyflocentrum, TJ ZORA, Hapateliér-Brno, Psi pro život, Okamžik, Dědina, muzea, divadla, knihovny a tiskárny pro nevidomé, a jiné Metody 18 viz text kapitola instituce volného času pozn. více na 13

14 Při aktivitách volného času se zrakově postiženými ve školských i mimoškolských institucích je nutné vycházet z odborných informací. Speciální pedagogika poskytuje informace o výchově a vzdělávání dětí s postižením. Speciálně pedagogickou péčí o osoby se zrakovým postiženým se zabývá oftalmopedie (oftalmos = oko, paidea = výchova, výuka) či vědní obor tyflopedie- z řeckého tyflos= slepec). 22 Aby mohl být splněn požadavek všestranného rozvoje zrakově postiženého, vytvořila speciální pedagogika řadu metod. Tyto metody (Jesenský) 23 jsou využívány i při zájmových aktivitách zrakově postižených: metody reedukační- jsou to postupy zaměřené na rozvoj či nápravu poškozeného orgánu či jeho funkce. Při této metodě jsou používány různé korekční technické pomůcky a prostředky (lupy, brýle, apod.). metody kompenzační- metody vedoucí k zdokonalení nepostižených smyslů či funkcítzv. zastupující, náhradní (např.sluch, hmat, čich,aj.). Při využití více smyslů a funkcí jde o multisenzoriální přístup. Zahrnuje i nácvik speciálních prostředků a technik (reliéfní bodové písmo, tyflografika, nácvik s holí,aj.). metody rehabilitace- komplex postupů zaměřených na obnovu porušených zrakových funkcí a jejich kompenzací; všestranný rozvoj osobnosti, její socializaci a pracovní uplatnění. V této metodě se uplatňuje řada léčebných prostředků: psychologických, speciálně pedagogických i technických. Hlavním cílem rehabilitace je snaha o utvoření všestranně rozvinuté, rovnocenné, integrované osobnosti. Je to snaha o vyrovnání kvality života zrakově postižených s kvalitou života nepostižených osob; dosažení životního standardu a pohody zrakově postižených osob. 3. Zájmová činnost Zájmové činnosti chápeme jako cílevědomé aktivity zaměřené na uspokojování a rozvíjení individuálních potřeb, zájmů a schopností. Mají silný vliv na rozvoj osobnosti i na správnou společenskou orientaci. Zájmy se rozvíjejí na základě existujících potřeb, umožňují jejich uspokojování, a tím zároveň ovlivňují jejich 21 pozn. více na 22 Květoňová-Švecová,Lea : Oftalmopedie, str.9 23 Jesenský.Jan.:Rehabilitace zrakově postižených a způsoby její realizace:s

15 charakter a vznik dalších potřeb. 24 Zájmy jsou ovlivňovány celkovým zaměřením osobnosti. Pro osobnost mají motivační funkci, motivují člověka. Zájmy můžeme dělit (Pávková) podle úrovně činnosti, časového trvání, koncentrace, společenské hodnoty a podle obsahu. - podle úrovně činnosti- aktivní a pasivní, hluboké a povrchní zájmy - podle časového trvání- krátkodobé, dočasné, přechodné a trvalé zájmy - podle stupně koncentrace- jednostranné, mnohostranné zájmy - podle společenských norem- žádoucí a nežádoucí zájmy - podle obsahu- společenskovědní, pracovně-technické, přírodovědně-ekologické, estetickovýchovné, tělovýchovné, sportovní a turistické. Získané znalosti ze zájmových činností mohou zrakově postižené děti uplatnit ve svých budoucích profesích (např. keramika. práce s PC, chovatelství, aj.). Vzorem mohou být přesvědčivé osudy i zvučná jména zrakově postižených osob- Mario Bihári (člen hudební skupiny KOA), Pavel Sláma (sochař), Pavla Francová (malířka, učitelka, závodní běžkyně), Anna Kulíšková (vítězná lyžařka- 2006), a další. 3.1 Zájmové činnosti společenskovědní Při zájmových činnostech společenskovědních děti poznávají současnou společnost i společnost v běhu historie. U těchto zájmových aktivit děti budují svůj vztah k vlasti, rodnému jazyku i k tradicím naší země. Mezi oblasti společenskovědních zájmů patří společenská výchova, výchova k vlastenectví, k partnerství a k rodičovství, sběratelství a jazykověda (studium cizích jazyků). Děti se seznamují s významnými objekty v místě bydliště (např. veřejné a kulturní instituce, historická a památná místa). Zrakově postižené dítě se hůře orientuje ve svém okolí. Seznámení s institucemi v místě jeho bydliště hraje v životě zrakově postiženého důležitou roli. Při poznávání historie, získávají děti informace o významných osobnostech jednotlivých historických etap. Do těchto zájmových činností jsou zařazována i setkání a společné akce dětí z různých měst a zemí. Tato setkávání jsou pro zrakově postiženého zdrojem informací a navázání nových sociálních kontaktů. Do společenskovědních zájmových činností patří 24 Pávková.Jiřina.a kol.: Pedagogika volného času,s

16 seznamování se s filozofickými a náboženskými směry. Děti také získávají základy právního vědomí- jsou vedeni ke sledování politických a společenských událostí u nás i ve světě (rozhlas, komentované kino, četba, apod.). Při společenskovědních činnostech se děti učí i sociálním dovednostem: 25 - zodpovědnosti za svou osobu a své zdraví, k zodpovědnosti za své chování - objektivnímu hodnocení svého jednání, posilování citových vazeb - děti si osvojují společensky,,žádoucí hodnotové orientace (např. toleranci, porozumění) Studium cizích jazyků: děti se učí rozvíjet komunikační schopnosti, poznávají jiné národy, jejich zvyky a jazyk. Školské i mimoškolské instituce organizují různé mezinárodní projekty, např.mezinárodní výměnné pobyty (SONS 26, projekt Sokrates). Vytváří se specializované PC programy 27 s jazykovými kurzy pro zvukové i běžné počítače. V tiskárně a knihovně pro zrakově postižené je možno získat jazykové kurzy jako audio nahrávky a knihy v Braillově či zvětšeném písmu. Seznamování s významnými institucemi, historií vlasti a národními zvyky: probíhá formou četby, v rámci rozhlasových a přednáškových pořadů, návštěvou významných institucí a památek. Příkladem může být akce v Českém Krumlově nazvaná Den s handicapem- den bez bariér. Během akce bylo umožněno zrakově handicapovaným občanům bezbariérově navštívit významné instituce a památky Českého Krumlova. 28 Posilování komunikačních dovedností: Jedná se na příklad o projekty, které jsou zaměřeny na odstraňování bariér mezi vidoucími a zrakově postiženými (SONS, Manus, Okamžik, Dědina, aj.). Při projektech se zrakově postižené děti setkávají s vidoucími dětmi a v rámci aktivit volného času se učí komunikovat mezi sebou. 3.2 Zájmové činnosti pracovně-technické 25 Hájek, Pávková: Školní družina, s pozn. více na 27 pozn

17 U pracovně-technické zájmové činnosti dochází ke zlepšení manuální schopnosti dítěte. Dítě má možnost poznat technické zákonitosti a jejich využití v praxi. Jedná se o tvořivou zájmovou činnost, která rozvíjí technické myšlení a představivost. Pomáhají v rozvoji, jemné motoriky, v rozvoji estetického cítění a prostorového cítění, ale také učí děti k citu pro materiál. Praktické činnosti, vedou děti k trpělivosti, pečlivosti a přesnosti. Děti se seznamují s bezpečností práce a se zásadami hygieny. Činnosti poskytují informace o rozvoji vědy a techniky. Získané informace a dovednosti pomáhají k profesní orientaci žáků (např.výpočetní technika, elektrotechnika, aj.). Při činnostech děti pracují s různými materiály (např. papír, modelovací hmoty, dřevo, aj.). Práce s materiálem trénuje hmatové dovednosti zrakově postiženého. Děti si osvojí různé pracovní dovednosti- montáž a demontáž, konstruktivní práci, práci se stavebnicemi, modelářské práci. Dítě je učeno ukládat si věci na stejná místa, hmatově rozeznávat různé suroviny, obaly, náčiní, tvary. Pro snadnější orientaci těžce zrakově postižených osob se obaly či náčiní opatřuje popiskami v braillově písmu či jiným poznávacím znaménkem. Do pracovně-technických zájmových činností se řadí i elektrotechnika, výpočetní technika, audio a video technika. Práce s technikou ulehčuje zrakově postiženému život. Pomáhá mu v praktickém životě, umožňuje mu větší samostatnost (např.zvukové počítače, audio nahrávky,aj.). Děti slabozraké a s lehčí vadou zraku si s počítačem, audio a video technikou snadno poradí. Při práci s počítačem a internetem využívají nevidomé děti a děti se zbytky zraku specializované techniky. Nevidomé dítě používá běžné klávesnice jako dítě vidomé. Kontrolu nad správným použitím klávesnice poskytuje zvuková odezva, která vyslovuje znaky, které nevidomý píše. Tzv. hlasový syntetizér a nebo braillský řádek interpretují informaci hlasově nebo ve hmatové formě zrakově postiženému. 29 Dále je do pracovnětechnických činností řazena i příprava pokrmů a činnosti související s dopravní výchovou. Příprava pokrmů a dopravní výchova také napomáhají k větší samostatnosti a lepší orientaci zrakově postiženého. Při dopravní výchově se zrakově postižené dítě učí především správné a bezpečné orientaci na ulicích a nácviku pohybu v dopravních prostředcích. Dítě získá potřebné informace o městské dopravě a jejím využití. Dopravní výchově se učí zrakově postižené dítě s pomocí vidoucího doprovodu. Při přípravě pokrmů se zrakově postižený sám učí uvařit si libovolný pokrm. Tedy osvojí si

18 techniky úpravy pokrmů. Naučí se bezpečně a samostatně se orientovat v kuchyňském prostředí Modelování a keramika Z pracovních činností zrakově postižených patří k nejvýraznějšímmodelování. 30 Všechny druhy výtvarných činností přispívají k rozvoji motorických dovedností. Z hlediska fyzického rozvoje dítěte je program výtvarných aktivit nutně determinován poznáním, že výtvarný projev stojí na svém počátku na základě pohybovém, že vychází z dětské motoriky a z prvotních pohybů celého těla a postupně se soustřeďuje k pohybům, paže, ruky a nakonec prstů. Pohybovou obratnost a koordinaci rukou napomáhá cvičit zejména modelování. Působí účinně na rozvoj hmatu, na jemnou motoriku ruky, napomáhá vývoji drobných svalů prstů, dlaně a zápěstí. Při modelování, stejně jako při konstruování se rozvíjí nejen manuální zručnost, ale i vnímání, zvláště vnímání času a prostoru. Modelováním se u předškolního dítěte zdokonaluje také koordinace ruka - oko. Z těchto důvodů jsou výtvarné činnosti velmi důležité pro rozvoj dětí postižených. 31 Modelování s různými druhy materiálů (např. modelína, modurit, hlína,aj.) posiluje citlivost rukou. Práce s různými typy modelovacích hmot učí zrakově postižené rozlišovat materiály. Vhodnou zájmovou činností pro zrakově postižené dítě je keramika. Děti při keramice trénují tvořivé a motorické dovednosti. Tvoří především hmatem a za nejpoužívanější nástroj jim slouží vlastní ruce. Zrakově postižené děti mohou tvořit bez velké závislosti na zraku. K ozdobení výrobku postačí dětem hmat samotný. Na výrobku mohou děti vytvářet rozmanité motivy za pomocí rydel, nehtů, obtisků, ale také mohou různě hlínu hníst, válet, koulet, mačkat, vytahovat, ubírat, vykrajovat a modelovat. Poslední světovou novinkou v zájmové činnosti zrakově postižených je tzv. Axmanova technika modelování (ATM) či tzv. hmatové modelování. 32 Technika poskytuje nevidoucím osobám možnost samostatně, autorsky tvořit z hlíny aniž by musely napodobovat díla 30 pozn. Zařazení modelování do pracovních činností není zcela přesné. Svým zaměřením je modelování možné zařadit také do estetickovýchovných zájmových činností. 31 Vítková, Marie: Speciální pedag. v raném a předšk. věku se zřetelem na rozvoj výt. aktivit, s

19 jiných. Pracovní postup je založen na 2 základních parametrech- uhnětení hadu vhodné velikosti a jeho stáčení a formování do potřebného tvaru na zvolenou formu. Výuku vede učitel, který zná způsob práce s hlínou bez zrakové korektury. Rozdíl mezi ATM a klasickou keramikou je zásadní. Při keramice je nutné používat vodu i řadu jiných pomůcek ( kruh, různé špachtle, apod.). Při ATM se používá pouze prstů a tvoří se z jednoho kusu. ATM je více sochařstvím. ATM umožňuje zrakově postiženým osobám profesně se realizovat v uměleckém řemesle Zájmové činnosti přírodovědně-ekologické Zájmová činnost přírodovědně-ekologická učí děti vztahu k přírodě a k její ochraně. Děti se seznamují s ochranou a tvorbou životního prostředí, poznávají faunu, floru i neživou přírodu. Učí se pečovat o květiny a živočichy. Přes tuto péči posilují citlivost k jiným tvorům. Zájem dětí může zasahovat do mnoha přírodovědných oblastí (např.botaniky, zoologie, mineralogie, astronomie, aj.). Přírodu dítě může poznávat v rámci specializovaných přednášek, vycházek a ve spolupráci se specializovanými institucemi (např.muzea, hvězdárny, planetária, zoo, aj.), které umožňují zrakově postiženým poznat přírodu hmatem. Těžce zrakově postižené děti mohou poznávat živou i neživou přírodu hmatem, čtením braillových popisků, či poslechem tématických audio záznamů. Některá muzea a hvězdárny připravují pro zrakově postižené osoby specializované programy. Mezi obsahy přírodovědných zájmových činností patří: 34 Pozorování přírodních objektů- je základem přírodovědných zájmových činností a je realizováno v rámci rekreačních a odpočinkových činností (např. četba zvukových, zvětšených knih či knih v braillu, rukodělné a výtvarné činnosti v přírodě,aj.). Příkladem poznávání přírodních objektů zrakově postiženými je pořad Dotkněte se hvězd 35 hvězdárny a planetária M. Koperníka v Brně. Děti jsou seznámeny nejdříve s hvězdárnou, s pomocí plastického modelu získají představu o podobě hvězdárny. Poté probíhá poslech knihy Dotkněte se hvězd, který je doprovázen hmatovými 33 pozn. školení v ATM provádí výukové centrum ATM pro zdravotně postižené, toto centrum provádí i výukové kurzy a semináře ATM pro MŠ A ZŠ 34 Hájek, Pávková: Školní družina, s

20 pomůckami (např. model měsíce, který poskytne dětem základní představu o rozložení kráterů, měsíčních moří i pohoří). Také se využívá mikrokapslového papíru, na kterém jsou snímky hvězdokup a galaxií. Hvězdárna má pro zrakově postižené osoby připravené i hmatové planetárium o průměru asi metr a půl, na kterém jsou z vnější strany připevněny nejnápadnější hvězdy z různých souhvězdí. Na modelu je možné poznat i jasnost stálic. Jasnosti jsou rozlišeny různými výškami nalepených hvězd. Hmatové planetárium je umístěno na nohách. To umožňuje zrakově postiženým dětem vejít do planetária a osahat si aktuální podobu hvězdné oblohy. Dva návštěvníci vchází do planetária s demonstrátorem, který pomáhá vést ruku zrakově postižených osob. Pěstitelství- pěstování pokojových květin, práce na zahradě, užitkové i okrasné květiny. Zrakově postižené děti poznávají druhy rostlin na připravených modelech. Využívají se také hmatové herbáře. Děti slabozraké k rozeznání druhu rostliny využívají zvětšovací lupy. Pro práci na zahradě je potřeba zrakově postižené seznámit s prostředím zahrady. Pro orientaci v zahradě se využívají vodící prvky (např. silný provázek, zvednutý okraj záhonu, apod.). Veškeré náčiní je možné opatřit popisky. Chovatelství- chov živočichů. Touha dětí mít zvíře a pečovat o ně je častým jevem. Kontakt dítěte se zvířetem pomáhá dětem po psychické stránce. Pro zrakově postižené je nejvhodnějším zvířecím společníkem pes. Zvíře může zrakově postiženému dítěti poskytovat pocit jistoty, bezpečí a ochrany. Děti, věnující se výcviku zvířete, se učí dominantnímu, ale i vlídnému jednání. Pro nevidomé je chovatelství slepeckých psů podstatnou pomocí v jejich životě. Nevidomí se výcviku slepeckého psa mohou věnovat ve spolupráci s odborníky. Pro handicapované je práce se zvířaty také léčebným prostředkem (např. hipoterapie). Pro zrakově postižené děti je vhodnou metodou canisterapie. Metoda využívá kontaktu postižených dětí se psem. Metoda pomáhá rozvíjet děti v oblastech: sociálně emoční, kognitivní, v oblasti tělesné i řečové. Hmatem mohou děti se psem komunikovat. Informace, které dítě pomocí kontaktu se psem získá rozvíjí smysly (např. srst hřeje, čenich je vlhký, drápky ostré, aj.) Zájmové činnosti estetickovýchovné

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina

Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Základní škola, Praha 10 Hostivař Hornoměcholupská 873 Školní vzdělávací program školní družina Charakteristika školní družiny Školní družina je důležitý výchovný partner rodiny a školy, který plní vzdělávací

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých.

Kompetence sociální a personální cílem je rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit práci vlastní i druhých. 5.8. Vyučovací oblast: Člověk a zdraví 5.8.2. Tělesná výchova pro 1. stupeň Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Tělesná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Hlavním

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny

Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice Školní vzdělávací program. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny Základní škola Vizovice, Školní 790, Vizovice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN školní družiny HRAJEME SI S ÚSMĚVEM ZÁKLADNÍ ŠKOLA VIZOVICE ŠKOLNÍ 790 VIZOVICE 1. Identifikační údaje Základní škola Vizovice, Školní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2. 1. Úplnost a velikost školy 2. 2. Vybavení školy 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru 2. 4. Dlouhodobé projekty,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

V. 9 Člověk a svět práce

V. 9 Člověk a svět práce 1/5 V. 9 Člověk a svět práce V.9.I 1. stupeň V.9.I. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Člověk a svět práce se vyučuje v 1. až 5. ročníku po jedné hodině týdně. Žáci

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu

Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Školního klubu Základní škola Ilji Hurníka, Opava, Ochranova 6 příspěvková organizace Školní vzdělávací program Školního klubu Platnost: od 1. září 2013 Obsah Základní charakteristika školy... 3 Konkrétní cíle vzdělávání...

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

5.8.7. Školní projekty

5.8.7. Školní projekty 5.8.7. Školní projekty Školní projekty jsou připravovány napříč pedagogickým sborem a do výuky zařazovány během školního roku. Reflektují na aktuální otázky, potřeby a problémy, které si vyžadují řešení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, okres Náchod IČO: 71003223 Školní vzdělávací program školní družiny Vypracovala: Milena Rydlová Schválila: Mgr. Jana Hladíková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE

II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE II. MATEMATIKA A JEJÍ APLIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Tato oblast je v našem vzdělávání zastoupena jedním předmětem matematikou, od 1. do 9. ročníku. Podle vývoje dětské psychiky a zejména

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY. Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okres Uherské Hradiště Identifikační údaj Název vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět.

Obsahem vyučovacího předmětu je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět. PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Přírodověda je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v následujících okruzích: Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Školní vzdělávací program pro školní klub

Školní vzdělávací program pro školní klub Školní vzdělávací program pro školní klub Ředitel : Mgr. Miloš Sobotka Zástupce ředitele : Mgr. Dana Černíková Vychovatelka školního klubu : Mgr. Petra Plšková Charakteristika, umístění a vybavení školního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu Základní škola Cheb, Kostel.nám.14, příspěvková organizace Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: ŠVP podle RVP ZŠ pro přípravnou třídu Adresa školy:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány.

Školní družina. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou dány Školním řádem a ve školní družině důsledně dodržovány. Školní družina Charakteristika ŠD Školní družina je umístěna v budově 1. stupně naší školy (Beethovenova ulice). ŠD mají možnost navštěvovat žáci 1. 5. ročníku. ŠD je otevřená dětem od 5,30 hod. do 16,30

Více

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03

Školní vzdělávací program školní družiny. Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola Tábor, Zborovská 2696, Tábor 390 03 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Tábor, Zborovská 2696, Tábor Název školy:

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Mateřská škola Juliánka Jihlava, Erbenova 37 Erbenova 37, 586 04 Jihlava Identifikátor zařízení: 600 116 417 Zřizovatel: Městský úřad,

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání

ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO. Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE BOROVSKÉHO Školní vzdělávací program Základní školy Borovského pro zájmové vzdělávání Platnost dokumentu 1.9.2007 ŠKOLNÍ DRUŽINA Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola, Brno, Gajdošova 3 DOKUMENTACE ŠKOLY Školní vzdělávací program pro školní družinu Číslo dokumentu: 01.62 01092013 Platnost: 01.09.2013 Počet stran: 8 Počet příloh: 0 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola a mateřská škola Řenče, příspěvková organizace Řenče 44, 334 45 Obsah: 1. Cíle vzdělávání 2. Délka a časový plán zájmového vzdělávání 3.

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka

KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka KURZ 11.A1, 11.B1, 11.A2, 11.B2 KONSTRUKČNÍ ČINNOSTI V MŠ garant Mgr. Vladimír Vochozka I. Tvořivá dílna: Konstruktivistické pojetí předškolní technické gramotnosti- aktuální a konkrétní vymezení pro předškolní

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace

POZNÁMKY. OSVsebepoznávání,seberegulace 1 VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÉ TÉMA MEZIPŘEDMĚTOVÉ VZTAHY 1. ROČNÍK žák - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené příležitosti -význam pohybu pro zdraví a vývoj organismu

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod

Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A ZDRAVÍ Týdenní počet hodin 29 hod z toho 1.stupeň 15 hod 2.stupeň 14 hod Vyučovací předměty Výchova ke zdraví Tělesná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v

Více

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy

Školní vzdělávací program. Školní družiny. při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy Školní vzdělávací program Školní družiny při Základní škole Moravská Třebová, Kostelní náměstí 21, okres Svitavy.. Školní vzdělávací program školní družiny Identifikační údaje Název školy: Základní škola

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více