Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán"

Transkript

1 pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

2 základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze, platnost dokumentu od

3 Obsah 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Ročníkové a celoškolní projekty Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciální vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán První stupeň základního vzdělávání Druhý stupeň základního vzdělávání Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vzdělávací obor - Další cizí jazyk Vzdělávací obor - Další cizí jazyk Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Název vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Název vyučovacího předmětu - Přírodověda Název vyučovacího předmětu - Vlastivěda Vzdělávací oblast Člověk a společnost Název vyučovacího předmětu Dějepis Název vyučovacího předmětu Výchova k občanství Vzdělávací oblast Člověk a příroda Název vyučovacího předmětu Fyzika Název vyučovacího předmětu Chemie Název vyučovacího předmětu Přírodopis Název vyučovacího předmětu Zeměpis Vzdělávací oblast Umění a kultura Název vyučovacího předmětu Hudební výchova Název vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4 5.8. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Název vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Název vyučovacího předmětu Tělesná výchova Vzdělávací oblast Člověk a svět práce Název vyučovacího předmětu Praktické činnosti Rozšiřující oblast Přehled volitelných předmětů Obsahová náplň volitelných předmětů Nepovinné předměty římskokatolické náboženství Hodnocení žáků Analýza způsobů hodnocení žáků na škole Hodnocení žáka Hodnocení žáků, školní řád a školní vzdělávací program Řád základní školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Příloha č. 1 : Standardy pro základní vzdělávání Příloha č. 2: Seznam výukových materiálů vytvořených v průběhu realizace projektu TMVM

5 1.1. Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Velký Beranov 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Velký Beranov Škola pro každého zpracovaný podle RVP ZV Motto: Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejprve sám sebou Údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, Velký Beranov 331, Ředitel statutární orgán: Mgr. Zdeňka Pavlíčková Kontakty: fax: telefony: sekretariát: , mob.: ředitel: , mob.: zástupce ředitele: , školní družina: školní jídelna: , mob.: IČO: Zřizovatel: Název: Obec Velký Beranov Adresa: Velký Beranov 58, Kontakty: Bohumil Kříž, tel: , IČO: Platnost dokumentu od: Podpis ředitele školy: Razítko školy IZO (ZŠ): IZO (ŠD): IZO (ŠK): IZO (ŠJ): RED-IZO Jméno koordinátora tvorby ŠVP: Mgr. Renata Doležalová ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 5

6 2. Charakteristika školy Jsme tradiční škola, která patří ke škole novější. Škola je umístěna na okraji obce Velký Beranov ve třech pavilónech spojených chodbami (celý komplex byl dokončen v roce 1992). První část byla otevřena v roce 1987 a to, 1. stupeň a spolu s tím i školní jídelna. Druhá část s 2. stupněm v roce V okolí školy jsou rozsáhlé travnaté plochy osázené stromy. V areálu školy se nachází travnaté hřiště na malou kopanou a víceúčelový asfaltový kurt. Škola nabízí žákům aktivní využití volného času formou volnočasových aktivit zaměřených na jazykový rozvoj, informační technologie a sportovní vyžití a reaguje na aktuálnost a naléhavost problematiky ochrany životního prostředí zkvalitněním výuky v oblasti EVVO prostřednictvím Školního programu EVVO a v rámci programu Ekoškola, do něhož je škola zapojena. Občanská a rodičovská veřejnost může celoročně využívat tělocvičnu. Poskytujeme služby integrovaným žákům, nabízíme pobyt venku s možností výuky v krásném prostředí nově vzniklé přírodní učebny, odpočinkové kouty s možností využití k relaxaci v době přestávek a hernu pro ping pong. Škola má velmi dobrou dopravní obslužnost Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace je plně organizovaná základní škola s ročníkem. Na 1. stupni je 5 tříd, na 2. stupni 4 třídy. Kapacita školy je 360 žáků a v současné době ji navštěvuje 192 žáků. Je spádovou školou pro neúplné školy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitele, 11 pedagogů a 2 vychovatelky školní družiny. Ve sboru převažují ženy, s věkovým průměrem 42 let. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péči o žáky a to na 1. i 2. stupni. V uplynulých letech prošli pedagogové řadou školení v oblasti činnostního učení, komunikačních dovedností a školením zaměřeným na tvorbu multimediálních výukových programů v rámci projektu TMVM CZ. 1.07/1.1.01/ podpořeného z prostředků EU. Cílem je vytváření výukových programů pro žáky a rozvoj interaktivní výuky Dlouhodobé projekty Ročníkové a celoškolní projekty Vzdělávací projekty spoluvytvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou zejména: ročníkové (krátkodobé, celoroční), meziročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů. Páteří systému projektové činnosti ve škole jsou celoškolní projekty. Navozují pozitivní vztahy mezi žáky a učiteli. Nabízí možnost zapojení a specializace pro různorodé skupiny žáků. Akce probíhají napříč celou školou, v cílených skupinách, ale i v jednotlivých třídách. Obohacují jednotlivé předměty a zároveň využívají mezipředmětové vztahy a vazby na průřezová. Různorodá skladba témat poskytuje všestranný rozvoj žáků a stává se vzdělávací strategií učitelů. Jsou připravovány týmem pedagogů, a to na podzim a na jaře. Škola má vypracovanou dlouhodobou koncepci. Součástí jsou dlouhodobé projekty Ekoškola, Recyklohraní, Les ve škole škola v lese. Škola je členem sítě M. R. K. E. V., která soustavně usiluje o kvalitní a trvale se ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 6

7 zlepšující zařazení environmentální výchovy do výuky a celkového života školy ve smyslu Státního programu EVVO. Pro žáky 9. třídy od školního roku připravujeme dlouhodobý projekt absolventskou práci. Její vypracování chápeme jako završení působení absolventského ročníku na půdě školy, neboť v jeho průběhu předvedou široký repertoár nabytých vědomostí, dovedností, názorů, postojů či jiných schopností (kompetencí). Součástí projektu je rovněž veřejná prezentace práce, zodpovězení otázek položených vedoucími práce a oponenty a obhajoba vlastních názorů a postojů před ostatními spolužáky a učiteli. Cíle projektu - ověření znalostí, dovedností a schopností žáků závěrečného ročníku - integrování poznatků z různých vědních oborů (předmětů) - analýza zadané problematiky - nalézání souvislostí mezi jevy a poznatky jednotlivých vědních oborů (předmětů) - formulace vlastní úvahy - dlouhodobá samostatná práce - vyhledávání a zpracování informací - hodnocení pramenů, zdrojů informací, schopnost kritického odstupu od informací - využití textového editoru - jednotné textové, grafické a výtvarné zpracování tématu - přesné odborné vyjadřování - schopnost rozvrhnout si čas, postupovat systematicky - schopnost dovést samostatnou práci do cíle - kultivovaný projev při prezentaci a obhajobě práce - prostor pro projevení vlastní kreativity, nápaditosti Hodnocení práce Vypracování, odevzdání a prezentace práce je nedílnou součástí povinností žáka 9. třídy. Práce hodnotí komise učitelů-konzultantů. K případné obhajobě práce zadají konzultant a oponent žákovi otázky. Komise práci hodnotí na základě předloženého textu, ústní prezentace a obhajoby. Obhajoba (prezentace) práce tvoří až 50 % výsledného hodnocení absolventské práce. Práce vyhovující stanoveným požadavkům je hodnocena stupni: vynikající, velmi dobrý, dostačující a nevyhovující. Hodnocení absolventské práce se výrazně projeví v celkovém hodnocení těch předmětů, k nimž se práce vztahuje. Kritéria hodnocení práce - dodržení formálních náležitostí práce - jazyková úroveň práce - stylistická úroveň práce ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 7

8 - dodržení tématu práce - naplnění tématu, úroveň práce - věcná správnost - formulace a obsah vlastní úvahy - využití rozličných informačních zdrojů - grafická a výtvarná úprava práce - nápaditý a originální přístup k řešení problematiky - způsob prezentace práce Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Koordinátor EVVO: Ing. Ivana Pejčochová Východiska: Při tvorbě programu EVVO jsme vycházeli metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních MŠMT č.j / z 27. října 2008, z tématických plánů pro jednotlivé předměty a ročníky, z plánů předmětových týmů a ze současného stavu a situace ve škole i obci. Ve Velkém Beranově se dlouhodobě třídí odpad, probíhá sběr starého papíru organizovaný školou, žáci školy se zapojují do péče o čistotu a úpravu prostředí. Rodiče a veřejnost aktivně spolupracují se školou při sběrových akcích. Cíle EVVO: získat soustavu znalostí a dovedností týkajících se vztahů člověka a životního prostředí vychovávat systematicky žáky ke vztahu k přírodě rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech prosazovat ve škole ekologické cítění a jednání ovlivňovat vztah k přírodě a prostředí, odpovědnost za jednání vůči prostředí, ohleduplnost v mezilidských vztazích působit na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje Dosažení cílů programu environmentálního vzdělávání zajistíme zejména: Ekologizací provozu školy: třídění odpadu již při jeho vzniku koše na tříděný odpad jsou v prostorách školy ne teoretický popis třídění, ale aktivní účast všech zúčastněných šetření energií zhasínání v šatnách, WC, na chodbách po přestávkách (školník, uklízečky, učitelský dozor), sběr starého papíru jedenkrát ročně mezitřídní soutěž o ceny (vedení školy, třídní učitelé, žáci, rodiče, obec) recyklohraní sběr baterií a elektrozařízení program Ekoškola Zvyšováním odborné úrovně všech vyučujících umožnění účasti na vzdělávacích akcích s tématikou EVVO samostudium odborné literatury ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 8

9 Vzděláváním žáků (žáci a vyučující) vzděláváním žáků v jednotlivých předmětech, začlenění EVVO do plánů jednotlivých předmětů průřezová vyhledávání, třídění a vyhodnocování informací s ekologickou tématikou péče o zeleň v okolí školy, postupné vybudování přírodní zahrady praktické poznávání přírody, zkoumání vztahů mezi organismy, pěstování rostlin, chov drobných živočichů a jejich nároky na péči využívání vzdělávací nabídky Střediska pro ekologickou výchovu Chaloupky k naplnění tohoto programu využívat blokovou výuku (exkurze a výlety do chráněných oblastí, přírodopisné a ekologické vycházky ) exkurze do míst užité ekologie čistička odpadních vod, třídička odpadů, ekofarma zapojení žáků do soutěží využitím spolupráce se záchranou stanicí ohrožených druhů dravců a sov a dalších organizací zaměřených na ochranu zvířat využívat jednorázové akce ( Den bez aut, Den Země, Světový den životního prostředí.) ekologické dny školy aneb jak žijeme s přírodou rozvíjet postoje a životní hodnoty žáků spojené se změnou chování vůči životnímu prostředí metody, formy a postupy práci budou založené na prožitcích a zkušenostech žáků kooperativní učení skupinové řešení problémů, diskuze, hraní rolí, projekty forma a metody na rozhraní kooperativního a individuálního učení experimenty, laboratorní práce individuální učení referáty, exkurze ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 9

10 3. Charakteristika ŠVP Základní vzdělávání je službou občanům a reflektuje i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy není pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce v dětech mimo jiné podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Naší prvořadou snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě. Škola klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání. Škola je zaměřena na: spolupráci se zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí práce pedagogů školy práci s výpočetní a komunikační technikou výuku cizích jazyků širokou nabídku zájmových sekcí interaktivní výuku Škola chce: umožnit žákům osvojit si potřebné strategie a motivovat je pro celoživotní vzdělávání podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést je k všestranné účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a vzájemnému respektu vést žáky k práci s různými zdroji informací (internet, učebnice, encyklopedie, ) podporovat výuku na počítačích, využívat výpočetní techniku ve všech předmětech vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu partnerský vztah mezi učitelem a žákem vytvářet podmínky pro talentované žáky rozvíjet interaktivní výuku s využitím nově vytvořených multimediálních výukových materiálů v rámci projektu TMVM CZ. 1.07/1.1.01/ podpořeného z prostředků EU Kvalitní základní vzdělání považujeme za standart. ICT a jazyky, práce školního parlamentu, partnerské vztahy se žáky. Název Škola pro každého vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu, že nabízíme otevřenou školu pro děti, rodiče i veřejnost a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, naplňováním základních potřeb, tak zapojením školy i jejich absolventů do veřejného života, ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 10

11 jejich profesní orientace, schopnost samostatného myšlení a odpovědného rozhodování. ŠVP klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti člověka. Důležitou úlohu plní činnost školní družiny a školního klubu s širokou nabídkou zájmových útvarů. Škola usiluje o prohloubení jazykových dovedností a důraz je kladen na informační a komunikační technologie Zaměření školy poznávání individuálních potřeb žáků různé formy výuky týmová spolupráce učitelů partnerský vztah mezi učitelem a žákem práce žáků s různými zdroji informací (internet, slovníky, odborná literatura, ) uplatnění znalostí a dovedností v životě rozvoj schopnosti spolupráce a komunikace v pracovním týmu spolupráce s rodiči rodič jako partner široká nabídka zájmových sekcí 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence pomáhají žákům k získání základu všeobecného vzdělání. Získané kompetence na základní škole nejsou konečné, ale tvoří základ pro další celoživotní vzdělávání a umožňují orientaci v praktickém životě. (Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků, jsou to ty metody a formy práce, které jsou akceptovatelné pro všechny pedagogy školy, stručně řečeno, co jsme my, všichni učitelé naší školy schopni a ochotni dělat pro rozvoj klíčových kompetencí našich žáků) Kompetence k učení Rozvíjíme na naší škole tím, že: žákům umožňujeme vyhledávat a třídit informace vedeme žáky k propojování věcí do vzájemných souvislostí žákům umožňujeme samostatně pozorovat, experimentovat a organizovat zadáváme problémové úkoly, u kterých samostatně vyvozují závěry umožníme žákům zvládnout čtení s porozuměním vedeme k sebehodnocení Kompetence k řešení problémů Rozvíjíme na naší škole tím, že: výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení dokázali následně obhájit propojujeme výuku s praktickými činnostmi formou laboratorních prací vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích učebních činností, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení vedeme žáky úměrně věku k používání internetu zapojujeme žáky podle schopností a dovedností do soutěží učíme žáky vnímat problémové situace ve škole i mimo ni ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 11

12 Kompetence komunikativní Rozvíjíme na naší škole tím, že: vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných používáme metody týmové práce a děti vedeme ke spolupráci při vyučování učíme žáky naslouchat a ptát se učíme žáky formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog a diskusi, chápat postoje a záměry účastníků komunikace učíme žáky schopnosti vyslechnout a přijímat názory druhých v hodinách vedeme žáky k prezentaci svého názoru a jeho obhajobě, formulaci svých myšlenek v logickém sledu, k výstižnému a souvislému vyjadřování vedeme žáky ke kultivovanému projevu v písemné a ústní podobě v rámci možností i jinými prostředky (hudbou, malbou, pohybem apod.) vedeme žáky k dodržování základních principů a pravidel komunikace učíme žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám Kompetence sociální a personální Rozvíjíme na naší škole tím, že: vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování žáci se podílejí na tvorbě těchto pravidel vedeme žáky k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky během vzdělávání používáme skupinovou práci pro vzájemnou pomoc při učení chceme žáky naučit základům týmové práce usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině poskytujeme žákům různé příležitosti dosáhnout úspěchu, prožít pocit uspokojení při jeho dosažení Kompetence občanské Rozvíjíme na naší škole tím, že: respektujeme osobnost žáka a jeho práva žáci jsou vedeni k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního vyjadřování netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků kázeňské přestupky řešíme individuálně osobním příkladem a profesionalitou budujeme přátelskou, otevřenou atmosféru ve třídě i škole žáci jsou povzbuzováni k aktivní účasti na práci školního parlamentu všichni žáci mají možnost se aktivně podílet na činnosti školní samosprávy, vytváříme u žáků smysl pro kulturu a tvořivost aktivně žáky zapojujeme do kulturního dění a aktivit žáky vedeme k třídění odpadů ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 12

13 žáci jsou vedeni k ochraně přírody, pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů žáky vedeme k získání pozitivního vztahu ke svému fyzickému a duševnímu zdraví a jeho aktivní ochraně Kompetence pracovní Rozvíjíme na naší škole tím, že: Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci Laboratorní práce jsou využívány jako příležitost k rozvoji pracovních návyků Žáci se podílejí na zlepšování školního prostředí Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblastí Svět práce Na škole je vypracován celoroční plán k volbě povolání Nabídkou zájmových činností podněcujeme u žáků smysluplné využití volného času V praktických činnostech vedeme žáky k dodržování pracovních postupů a pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví svého a druhých Pestrou nabídkou zájmových sekcí podněcujeme u žáků zájem o další orientaci 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciální vzdělávacími potřebami Škola v souladu s 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších úprav, identifikuje tyto skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: - zdravotní postižení - mentální, tělesné, sluchové, vady řeči, postižení s více vadami, autismus a vývojové poruchy učení a chování. - zdravotní znevýhodnění zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. - sociální znevýhodnění rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy Vzdělávání žáků je v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků zajištěno personálně výchovnou poradkyní, metodikem prevence, učitelkou poskytující dyslektickou nápravnou péči, učiteli, kteří pracují se žáky. Dále je výuka zajištěna možností využití individuální integrace, kterou povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka doloženého písemným doporučením školského poradenského zařízení. Tato možnost souvisí i s možností využití slovního hodnocení žáků. ( viz Pravidla o hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů). Dále využíváme podpůrná opatření jako speciální výukové metody, formy a postupy práce zohledňující diagnózu, aktivní spolupráci s rodiči, pravidelnou spolupráci s odborníky ze školských poradenských zařízení. Vzdělávání dětí se SVP probíhá běžným způsobem s tím, že učitelé se ve vztahu k žákům s SVP zaměřují na přiměřené zpracování obsahu a formy učiva při naplňování očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola v souladu s 17 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdější předpisů a specifikováno vyhláškou č. 73/2005 Sb.vytváří podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Zákonní zástupci mimořádně nadaného žáka mohou na základě doporučení školského poradenského zařízení žádat písemně ředitelku školy o povolení individuálního vzdělávacího plánu. Žáci mimořádně nadaní jsou integrováni do běžných tříd. Výuka probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, jehož součástí může být i účast ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 13

14 ve výuce některých předmětů ve vyšším ročníku, než který navštěvuje. V mimořádných případech je možné přeřadit žáka do vyššího ročníku. Cílem školy je rozvíjet nadání volbou vhodných metod s ohledem na typologii žákovy osobnosti, aktivizovat jeho pracovní úsilí v rámci běžné výuky Začlenění průřezových témat Průřezová jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Formy integrace tématického okruhu průřezového tématu P projekt Osobností a sociální výchova OSV Výchova demokratického občana VDO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VEMGS Multikulturní výchova MkV Environmentální výchova EV Mediální výchova MdV ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 14

15 Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace 1.stupeň 2.stupeň Ročníky Ročníky Čj, M, Čj, M, Čj, M, Aj Prv Čj, M Čj, M, Aj Aj Aj Tv Tv, Aj - psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv, Aj - kreativita Vv, Pč Vv, Pč Vv, Pč Vv, Pč Sociální rozvoj Vv, Pč M, Vv M, Hv Vv, Aj Hv, Tv Ov, VkZ Ov, VkZ, Pč, Tv Ov, VkZ, Pč, Tv Čj, Hv Vv, Aj Tv VkZ Pč, Tv, VkZ Tv VkZ Čj, Hv Vv, Aj M, Ch, Hv VkZ, Hv, Tv Aj, Tv, VkZ VkZ, Aj, Tv Čj, Hv Vv, Aj M, Nj VkZ, Aj, Hv Tv Tv, VkZ Tv, VkZ Čj, Aj, Hv - poznávání lidí Prv Prv, Aj Ov, Aj Ov - mezilidské vztahy Prv Prv, Aj Prv - komunikace Čj Čj, Aj Čj, Aj Čj, Aj Čj, Aj - kooperace a kompetence - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Čj, Tv Vv, Aj, Tv Tv Tv Tv Tv Tv Morální rozvoj M M VkZ, Tv Nj, Aj Čj, Nj Vv, Ov, Tv Aj Nj, Pč, Tv Tv VkZ Nj, Ov, Ch Čj Nj Vv, Aj, Tv Nj, Tv Ov, VkZ, Ch, Aj, Tv Nj, Ov Čj Nj, Aj, Tv Tv VkZ, Aj, Tv - hodnoty, postoje, praktická etika Čj Čj VkZ Ov, VkZ Ch VkZ ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 15

16 Výchova demokratického občana Tematické okruhy průřezového tématu - občanská společnost a škola 1.stupeň 2.stupeň Ročníky Ročníky Čj Čj Ov, Aj Aj Z - občan, občanská společnost a stát Prv Vl VkZ VkZ VkZ Ov, VkZ - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl Ov Ov Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy průřezového tématu - Evropa a svět nás zajímá 1. stupeň 2. stupeň Ročníky Ročníky M, Aj, Čj Ov, M, Z, Aj, Vl, Čj, Z, Čj, Z, Čj, Čj, Hv Aj Hv Nj Hv, Ch, Aj Ch, - objevujeme Evropu a svět Aj, Hv Vl, Aj, Hv Z Z, Hv Ov Z, Aj - jsme Evropané Vl, Aj Hv Nj Nj, Aj, Hv Nj, D, Aj, Hv Multikulturní výchova Tematické okruhy průřezového tématu - kulturní diference 1. stupeň 2. stupeň Ročníky Ročníky Aj, Prv Ov, Aj, Hv Aj Z ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 16

17 Tematické okruhy průřezového tématu - lidské vztahy Tv 1. stupeň 2. stupeň Ročníky Ročníky Tv, Aj, Prv Čj, Tv, Aj Čj, Tv, Čj, Tv, VkZ Ov, Aj VkZ - etnický původ Aj Vl Z Př VkZ, Hv, Aj Aj, VkZ - multikulturalita Aj Hv Z, Ov, Aj Nj - princip sociálního smíru a solidarity Vl Ov Z Environmentální výchova Tematické okruhy průřezového tématu 1. stupeň Ročníky stupeň Ročníky ekosystémy Př Př Pč Př Z - základní podmínky života Prv Př Př Z F Z, F - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv Př Př Vv, Prv Vv, Př Vv, Př Z, VkZ Aj, Př, VkZ Z, Pč, Př, VkZ M, Hv, Př, VkZ Z, Ch, Př, VkZ M, Ch, Př, VkZ Z, Př, VkZ M, Ch, Př, VkZ Mediální výchova Tematické okruhy průřezového tématu - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1. stupeň 2. stupeň Ročníky Ročníky Čj Čj Čj, Vv Čj, Aj Čj, Aj ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 17

18 Tematické okruhy průřezového tématu - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálních sdělení - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti 1. stupeň 2. stupeň Ročníky Ročníky Čj Čj Čj Čj Hv, Čj Čj Ov Aj Čj, Ch Čj Čj, Ch - tvorba mediálního sdělení Čj Vv, Aj Aj, Hv Čj, Vv Čj, Vv - práce v realizačním týmu Aj Ov, Aj Práce v realizačním týmu prolíná všemi vyučovacími předměty ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 18

19 4. Učební plán 4.1. První stupeň základního vzdělávání RVP Oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie RVP Obor Český jazyk a literatura RVP hodiny Cizí jazyk 9 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 12 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova ŠVP předmět ŠVP hodiny 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kontrola 35 Český jazyk - Čj Anglický jazyk - Aj Matematika - M Informační a komunikační technologie - Ict Prvouka - Prv Vlastivěda - Vl Přírodověda - Pří Hudební výchova - Hv Výtvarná výchova - Vv Výchova ke zdraví 0 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 10 - Tv Člověk a svět Pracovní činnosti Člověk a svět práce 5 práce - Pč Disponibilní hodinová dotace Ročníková minima Celkem hodin v ročníku Ročníková maxima ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 19

20 4.2. Druhý stupeň základního vzdělávání RVP Oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce RVP Obor RVP hodiny ŠVP předmět ŠVP hodiny 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kontrola Český jazyk a literatura 15 Český jazyk - Čj Anglický jazyk - Aj Cizí jazyk 12 Další cizí jazyk NJ/Konverzece Aj Matematika a její aplikace 15 Matematika - M Informační a Informační a komunikační 1 komunikační technologie technologie Ict Dějepis Dějepis - D Výchova k 11 Výchova občanství k občanství - Ov Fyzika Fyzika - F Chemie Chemie - Ch Přírodopis Přírodopis - Př Zeměpis Zeměpis - Z Hudební Hudební výchova výchova Hv 10 Výtvarná Výtvarná výchova výchova Vv Výchova ke Člověk a zdraví zdraví VkZ 10 Tělesná Tělesná výchova výchova Tv Člověk a svět Pracovní činnosti - 3 práce Pč /1 3 ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 20

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby. JAZYKOVÁ VÝCHOVA hláska, písmeno, slabika, slovo slovní přízvuk určování počtu slabik Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Časová dotace: 8 hodin týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, členění slov na hlásky, dlouhé a krátké samohlásky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 3. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 5. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas vymyslí

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 2. období 4. ročník Český jazyk pro 3. ročník II. část (Fortuna) Český jazyk pro 4. ročník I. část (Fortuna), Čítanka pro 4. ročník

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti 2. porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 4. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas čte s porozuměním

Více

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník II. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Jazyková výchova Zvuková stránka jazyka-sluch, rozlišení hlásek, výslovnost samohlásek, souhlásek a souhláskových skupin. Modelace souvislé řeči/tempo, intonace, přízvuk/ Hláska, slabika, slovo, věta,

Více

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník V. Český jazyk. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Komunikační a slohová výchova Praktické a věcné čtení Praktické a věcné naslouchání Základy mluveného projevu Pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vyprávění, dialog, mimika, gesta

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 5. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Žák: - ovládá plně

Více

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy

ŠVP ZV Královácká škola Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy . Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 4. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas - rozlišuje podstatné

Více

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami

RVP ŠVP UČIVO - samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu, se Slovníkem spisovné češtiny a s dalšími slovníky a příručkami DODATEK č. 27 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 9. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Fujavová, Krausová, Javorská Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby. říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace. hláskosloví, stavba slov, nauka o slově Český jazyk a literatura - 1. ročník Pečlivě vyslovuje, opravuje svou nedbalou výslovnost říkadla, básničky s jazykolamy, komunikační situace OSV sebepoznání a sebepojetí (sebekontrola při výslovnosti)

Více

Předmět:: Český jazyk a literatura

Předmět:: Český jazyk a literatura Přípravné cviky pro uvolňování ruky ZÁŘÍ 19 hod. OSV3 2.porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti 3. respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru OSV3: Seberegulace a sebeorganizace

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 1. období 3. ročník Počet hodin : 297 H. Burianová : Český jazyk pro 3. ročník (Didaktis) H. Burianová :

Více

Předmět: Český jazyk a literatura

Předmět: Český jazyk a literatura 21. sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 30. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín/hodiny Komunikační a slohová výchova 12 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas Komunikační a slohová výchova Čtení plynulé tiché i hlasité, s porozuměním, zážitkové Naslouchání praktické, věcné ZÁŘÍ 13 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné

Více

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura

5. Učební osnovy. Předmět: Český jazyk a literatura. 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace. 5.1.1 Obor: Český jazyk a literatura 5. Učební osnovy 5.1 Oblast: Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Obor: Předmět: Charakteristika předmětu český jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor se realizuje v předmětu

Více

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015

Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Tematický plán ZŠ Tichá Český jazyk, 3. ročník 2014/2015 Měsíc Učivo Poznámka Výstupy ŠVP ZÁŘÍ ŘÍJEN Opakování učiva 2. ročníku Význam slova Slabika, hláska, slovo Vlastní jména osob, zvířat, měst, řek,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Předmět: ČESKÝ JAZYK Ročník: 3. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti - Žák: - zvládne

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Český jazyk a literatura 1. období 2. ročník Konopková, L.: Český jazyk pro 2. ročník 1. a 2.díl (Fortuna) Wildová, R.: Psaní a mluvnická cvičení 1. a 2.

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky. Žák rozlišuje počet slabik a písmen ve slovech Postupné rozšiřování slovní zásoby Učí se užívat

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín 4. ZÁŘÍ Komunikační a slohová výchova 21 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti 18 volí náležitou intonaci, přízvuk, frázování pauzy

Více

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura

Jazyk a jazyková komunikace. Český jazyk a literatura Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 1. 9. ročník 1. ročník 9 hodin týdně 2. a 3. ročník 10

Více

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5

ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 ŠVP Gymnázium Jeseník Český jazyk a literatura prima 1/5 JAZYKOVÁ VÝCHOVA žák rozlišuje spisovný jazyk, nářečí a obecnou češtinu a zdůvodní jejich užití samostatně pracuje s Pravidly českého pravopisu,

Více

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk 2. období 5. ročník Počet hodin : 231 Učební texty : J. Štroblová, D. Benešová: Český jazyk pro 5. ročník

Více

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník)

ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) ČESKÝ JAZYK I. období (1. 3. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce českého jazyka a literatury v prvním období (1. 3. ročník) klademe důraz na výuku čtení a psaní. Tyto složky jsou pro žáky prvotní

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období

Český jazyk a literatura Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období Tematický plán třídy 2. B Charakteristika vzdělávacího oboru Český jazyk v prvním období je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které

Více

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ. 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5. Učební osnovy vyučovacích předmětů 1. a 2. stupně ZŠ 5.1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1. Český jazyk a literatura pro 1. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 6. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování, dodržuje časovou posloupnost, sestavuje osnovu vypravování; - popisuje ústně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 8. ročník Zpracovala: Mgr. Marie Čámská Jazyková výchova spisovně vyslovuje běžně užívaná cizí slova umí spisovně vyslovit běžná cizí slova

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK JAZYKOVÁ VÝCHOVA Žák porovnává významy slov, zvláště slova podobného nebo stejného významu a slova vícevýznamová O jazyce Opakování učiva 3. ročníku Národní jazyk Naše vlast a národní jazyk Nauka o slově Slova a pojmy,

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu.

ŠVP Základní škola Bohutín, okres Příbram Škola porozumění a bezpečí, ŠVP pro ZV 5. verze 2013/2014. Nácvik správné techniky mluveného projevu. vzdělávací oblast vyučovací předmět zpracovala Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Lenka Malá Výstupy RVP ZV Výstupy žáka (ŠVP) Ročník Učivo Kompetence Průřezová témata Komunikační a slohová výchova

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - zvládá techniku čtení s porozuměním - reaguje na otázky - vyjadřuje se vlastními slovy, tvoří jednoduché věty - vyvozuje a upevňuje si hygienické a pracovní návyky - rozvijí se grafomotoricky

Více

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník

Čj a literatura (komunikační a slohová výchova) 6. ročník. ČJ a literatura (jazyková výchova) 6. ročník Čj a (komunikační a slohová výchova) 6. ročník rozpozná jednoduché případy manipulativní komunikace, osvojuje si základní normy písemného vyjadřování, zvládá jednoduchou grafickou úpravu textu, dokáže

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovacího předmět: Český jazyk a literatura, II. stupeň 1/Charakteristika vyučovacího předmětu a/ obsahové vymezení Vyučovací předmět Český jazyk vychází

Více

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník)

ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) ČESKÝ JAZYK - II. období (4. 5. ročník) Charakteristika předmětu Ve výuce Českého jazyka v 2. období žáci opakují a prohlubují své znalosti z 1. období. V komunikační a slohové výchově se žáci učí vnímat

Více

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno

Gymnázium Globe, s.r.o., Bzenecká 23, 628 00 Brno 1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE 1.1 Další (druhý) cizí jazyk - Německý jazyk 1.2 Další (druhý) cizí jazyk - Ruský jazyk 1. 2. Hodinová dotace Další cizí jazyk - - 3 3 Předmět realizuje

Více

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ

5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ 5.1.1.1 CHARAKTERISTIKA 1. STUPEŇ Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Český jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura. Hlavním cílem vyučovacího předmětu je vést žáka

Více

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova

ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova ČJ 1.ročník Očekávaný výstup /dle RVP/ Žák: Konkretizace výstupu, učivo, návrh realizace výstupu PT Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti zrakové,

Více

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura

Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura ČESKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Název kompetence

Více

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk

I. Sekaniny1804 Ruský jazyk Ruský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Ruský jazyk je v rámci RVP zařazen do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Další cizí

Více

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká:

Dodatek č. I. K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: Dodatek č. I K 1. 9. 2012 dochází ke změně ŠVP Vyhlídka do života. Změna se týká: 1. Učebního plánu hodinová dotace se ve 4. ročníku mění v Českém jazyce ze 7 hodin na 8 hodin týdně a v Informatice z 1

Více

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk

Mezipředmětové vztahy Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Anglický jazyk 4 UČEBNÍ OSNOVY NIŽŠÍHO STUPNĚ GYMNÁZIA 4.1 VZDĚLÁVACÍ OBLAST JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACI 4.1.2 Cizí jazyk - Anglický jazyk 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Anglický jazyk 3 3 3 3 Realizuje obsah vzdělávacího

Více

Český jazyk a literatura

Český jazyk a literatura Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Český jazyk a literatura 3. období 7. ročník Český jazyk pro 7.ročník ZŠ a sekundu víceletého gymnázia (Fraus 2004) Pracovní sešit pro 7.ročník ZŠ a sekundu

Více

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň

5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. 5.1.1 Český jazyk a literatura 1. stupeň 5. UČEBNÍ OSNOVY 5.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury je podstatným znakem

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Komunikace v českém jazyce Charakteristika předmětu V předmětu Komunikace v českém jazyce je realizován obsah vzdělávací oblasti Jazyk

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové

Více

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15)

MENSA GYMNÁZIUM, o.p.s. TEMATICKÉ PLÁNY TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) TEMATICKÝ PLÁN (ŠR 2014/15) PŘEDMĚT Český jazyk TŘÍDA/SKUPINA VYUČUJÍCÍ ČASOVÁ DOTACE UČEBNICE (UČEB. MATERIÁLY) - ZÁKLADNÍ POZN. (UČEBNÍ MATERIÁLY DOPLŇKOVÉ aj.) sekunda Mgr. Barbora Maxová 2hod/týden,

Více

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti

3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti 29 3.1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE (ČJ) Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu, neboť dobré jazykové vzdělání

Více

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň

5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň 5.1.5 Německý jazyk - 2. stupeň Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vzdělávání v předmětu Německý jazyk směřuje k: rozvíjení písemného i ústního projevu, vyjádření

Více

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník

Český jazyk. 5 Učební osnovy. 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník 5 Učební osnovy 5.1 Učební osnovy pro 1. 5. ročník Český jazyk Anglický jazyk Matematika Informatika Prvouka Přírodověda Vlastivěda Hudební výchova Výtvarná výchova Dramatická výchova Tělesná výchova Pracovní

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Německý jazyk Období: 2. období, 3. období Počet hodin ročník: 0 66 66 66 Učební texty: 2. období A)

Více

1. Český jazyk a literatura

1. Český jazyk a literatura 1. Český jazyk a literatura 23 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Český jazyk a literatura - 1. ročník

Český jazyk a literatura - 1. ročník Český jazyk a literatura - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova zvládá analýzu a syntézu slabiky, slova, věty odlišuje písmeno malé, velké, tiskací, psací Jazykové

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy.

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Český jazyk Ročník: 7. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. KOMUKIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Žák - vypravuje ústně i písemně scény z filmu či ukázky z knih, využívá jazykových prostředků vhodných k oživení vypravování,; - popisuje ústně i písemně umělecké dílo, výrobek,

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Školní vzdělávací program PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA JAVORNÍK, OKRES JESENÍK Příloha změny pro školní rok 2014/2015 (příloha mění některé kapitoly a přidává některé kapitoly navíc) 4.6. UČEBNÍ

Více

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník

Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Český jazyk komunikační a slohová výchova, 6. ročník Odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje fakta pomocí otázek nebo porovnáváním s dostupnými informačními zdroji.

Více

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící.

Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. Základní škola pro sluchově postižené v Liberci má zpracované dvojí osnovy - pro žáky nedoslýchavé a pro žáky neslyšící. V charakteristice předmětů je uvedena informace o očekávaných výstupech, barevné

Více

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová

Tematický plán učiva. Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová Tematický plán učiva Předmět : Český jazyk a literatura Školní rok : 2012-2013 Třída-ročník : 4. Vyučující : Věra Ondrová 1.Vyjadřuje se v běžných komunikačních situacích, neskáče do řeči a naslouchá,

Více

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6.

Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Vzdělávací oblast: JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Vyučovací předmět: Český jazyk a literatura Ročník: 6. Jazyková výchova - zná pojem mateřský jazyk 1. Čeština jako mateřský jazyk MKV 4.4 - zná základní složky

Více

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

9.1.1 Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk Hlavní kompetence Navázání na dosažené kompetence Hlavní okruhy Výstupy z RVP ZV realizace Metody práce, Projekty Průřezová tém. obor zvlád. téma ročník JAZYKOVÁ VÝCHOVA KOMPETENCE K UČENÍ Využívá znalostí

Více

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu

Český jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Český jazyk a literatura Český jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 1.-3. ročník 9 hodin týdně 4.-5. ročník 8 hodin týdně Vzdělávací

Více

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova

Český jazyk 1.ročník str. učivo - témata jazyková výchova slohová výchova literární výchova Český jazyk 1.ročník str. předslabičná slabičná část uvolňovací cviky žák se orientuje ve všech směrech rozpozná velikost předmětů, jejich barvu a pozici pečlivě vyslovuje délku všech samohlásek odliší

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. zpracovaný podle RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Motivační název: Škola pro všechny č. j. 377/2013 Charakteristika ŠVP Zaměření školy ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a

Více

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník.

Jako ukázka jsou v příloze uvedeny očekávané školní výstupy z českého jazyka pro 7. ročník. Již čtvrtým rokem vyučujeme na naší škole podle vlastního školního vzdělávacího programu. V červnu jsme se pokusili vyhodnotit, jak se nám daří naplňovat cíle, které jsme si stanovili. Pro testování jsme

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1

CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MOTIVAČNÍ NÁZEV. PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT PŘEDKLADATEL Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT

ŠVP ZŠ Rýmařov, Jelínkova 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT NÁZEV PROGRAMU MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CHTÍT - UMĚT - ZNÁT ÚDAJE O ŠKOLE Základní škola Rýmařov, Jelínkova 1 ADRESA, KONTAKTY ŘEDITEL ŠKOLY KOORDINÁTOR ŠVP PRÁVNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Josef Pulkrab telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět: Anglický jazyk, II. stupeň 1/ Charakteristika vyučovacího předmětu a) obsahové vymezení Vyučovací předmět Anglický jazyk je koncipován

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby žák: - pozná začátek a konec věty Věta oblast: JAZYKOVÁ VÝCHOVA + MP vazby 1. - pozná začátek a konec věty Věta - pozná počet vět v krátkém textu 1. Slovo - určí počet slov ve větě - pozná všechna písmena 1. Hláska - pozná první a poslední

Více

Český jazyk a literatura 2. období

Český jazyk a literatura 2. období Vyučovací předmět: Období ročník: Český jazyk a literatura 2. období Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3

ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRMILOV T Y R Š O V A 3 6 6 S T R M I L O V 3 7 8 5 3 Ředitel: Mgr. Ludmila Plachá telefon: 384 392 430 zřizovatel: Město Strmilov e-mail: reditel@zsstrmilov.cz fax: 384 392 354 typ školy:

Více

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: Francouzský jazyk. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.6. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Jazyk a jazyková komunikace Další cizí jazyk Vyučovací předmět: Francouzský jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Francouzský jazyk je součástí

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

5.1.1 Český jazyk povinný předmět

5.1.1 Český jazyk povinný předmět 5.1.1 Český jazyk povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 7+2 7+1 7+1 7+1 7+1 4 4 3+1 4+1 Vyučovací předmět český

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura

5. Jazyk a jazyková komunikace. 5.1. Český jazyk a literatura 5. Jazyk a jazyková komunikace 5.1. Český jazyk a literatura 5.1.1. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Více

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň

5 Učební osnovy. 5.1 Jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk 5.1.1.1 1. stupeň 5 Učební osnovy Rozdělení vzdělávacích oblastí na jednotlivé obory (předměty) je prezentováno v kapitole 4 Učební plán (nebo viz. obsah). Na vzdělávání v rámci oblastí se podílejí i volitelné předměty,

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197

Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Obsah 5. Učební osnovy 3 5.1 Obecné principy 3 Český jazyk 4-103 Anglický jazyk 104-117 Německý jazyk 118 127 Ruský jazyk 128 137 Matematika 138-197 Informatika 198-201 Člověk a jeho svět 202-218 Vlastivěda

Více

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

- 1 - Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy - 1 - Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura (komunikační a slohová výchova) Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové - odlišuje ve čteném nebo slyšeném textu fakta od názorů a hodnocení, ověřuje

Více

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium

6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6. Učební osnovy pro nižší gymnázium 6.1 Český jazyk a literatura 6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět Český jazyk a literatura vychází ze vzdělávacího

Více

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní.

Komunikač. a sloh. výchova: - hyg. návyky držení psacího náčiní. - činnosti a přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní. ČESKÝ JAZYK: 1. ročník ( tématický plán) Výstupy: ( cíl vyuč. hodiny) ZÁŘÍ: - pozdraví, omluví se, rozloučí Učivo: ( téma) Komunikač. a sloh. - pozdrav,oslovení Klíčové KU: - žák se přizpůsobí různým výukovým

Více