Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán"

Transkript

1 pro základní vzdělávání Škola pro každého Mgr. Zdeňka Pavlíčková ředitelka statutární orgán

2 základní školy a mateřské školy Velký Beranov je otevřený dokument, který je postupně aktualizován. Třetí verze, platnost dokumentu od

3 Obsah 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Údaje o škole: Zřizovatel: Charakteristika školy Úplnost a velikost školy Charakteristika pedagogického sboru Dlouhodobé projekty Ročníkové a celoškolní projekty Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Charakteristika ŠVP Zaměření školy Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské Kompetence pracovní Zabezpečení výuky žáků se speciální vzdělávacími potřebami Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova Výchova demokratického občana Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Multikulturní výchova Environmentální výchova Mediální výchova Učební plán První stupeň základního vzdělávání Druhý stupeň základního vzdělávání Poznámky k učebnímu plánu Učební osnovy Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Cizí jazyk Vzdělávací obor - Další cizí jazyk Vzdělávací obor - Další cizí jazyk Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie Název vyučovacího předmětu Informační a komunikační technologie Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Název vyučovacího předmětu - Přírodověda Název vyučovacího předmětu - Vlastivěda Vzdělávací oblast Člověk a společnost Název vyučovacího předmětu Dějepis Název vyučovacího předmětu Výchova k občanství Vzdělávací oblast Člověk a příroda Název vyučovacího předmětu Fyzika Název vyučovacího předmětu Chemie Název vyučovacího předmětu Přírodopis Název vyučovacího předmětu Zeměpis Vzdělávací oblast Umění a kultura Název vyučovacího předmětu Hudební výchova Název vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4 5.8. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví Název vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví Název vyučovacího předmětu Tělesná výchova Vzdělávací oblast Člověk a svět práce Název vyučovacího předmětu Praktické činnosti Rozšiřující oblast Přehled volitelných předmětů Obsahová náplň volitelných předmětů Nepovinné předměty římskokatolické náboženství Hodnocení žáků Analýza způsobů hodnocení žáků na škole Hodnocení žáka Hodnocení žáků, školní řád a školní vzdělávací program Řád základní školy Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů Příloha č. 1 : Standardy pro základní vzdělávání Příloha č. 2: Seznam výukových materiálů vytvořených v průběhu realizace projektu TMVM

5 1.1. Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní školy Velký Beranov 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Velký Beranov Škola pro každého zpracovaný podle RVP ZV Motto: Kdo chce hýbat světem, musí pohnout nejprve sám sebou Údaje o škole: Název školy: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace Adresa školy: Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, Velký Beranov 331, Ředitel statutární orgán: Mgr. Zdeňka Pavlíčková Kontakty: fax: telefony: sekretariát: , mob.: ředitel: , mob.: zástupce ředitele: , školní družina: školní jídelna: , mob.: IČO: Zřizovatel: Název: Obec Velký Beranov Adresa: Velký Beranov 58, Kontakty: Bohumil Kříž, tel: , IČO: Platnost dokumentu od: Podpis ředitele školy: Razítko školy IZO (ZŠ): IZO (ŠD): IZO (ŠK): IZO (ŠJ): RED-IZO Jméno koordinátora tvorby ŠVP: Mgr. Renata Doležalová ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 5

6 2. Charakteristika školy Jsme tradiční škola, která patří ke škole novější. Škola je umístěna na okraji obce Velký Beranov ve třech pavilónech spojených chodbami (celý komplex byl dokončen v roce 1992). První část byla otevřena v roce 1987 a to, 1. stupeň a spolu s tím i školní jídelna. Druhá část s 2. stupněm v roce V okolí školy jsou rozsáhlé travnaté plochy osázené stromy. V areálu školy se nachází travnaté hřiště na malou kopanou a víceúčelový asfaltový kurt. Škola nabízí žákům aktivní využití volného času formou volnočasových aktivit zaměřených na jazykový rozvoj, informační technologie a sportovní vyžití a reaguje na aktuálnost a naléhavost problematiky ochrany životního prostředí zkvalitněním výuky v oblasti EVVO prostřednictvím Školního programu EVVO a v rámci programu Ekoškola, do něhož je škola zapojena. Občanská a rodičovská veřejnost může celoročně využívat tělocvičnu. Poskytujeme služby integrovaným žákům, nabízíme pobyt venku s možností výuky v krásném prostředí nově vzniklé přírodní učebny, odpočinkové kouty s možností využití k relaxaci v době přestávek a hernu pro ping pong. Škola má velmi dobrou dopravní obslužnost Úplnost a velikost školy Základní škola a mateřská škola Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace je plně organizovaná základní škola s ročníkem. Na 1. stupni je 5 tříd, na 2. stupni 4 třídy. Kapacita školy je 360 žáků a v současné době ji navštěvuje 192 žáků. Je spádovou školou pro neúplné školy Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitele, 11 pedagogů a 2 vychovatelky školní družiny. Ve sboru převažují ženy, s věkovým průměrem 42 let. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s kvalifikací pro dyslektickou péči o žáky a to na 1. i 2. stupni. V uplynulých letech prošli pedagogové řadou školení v oblasti činnostního učení, komunikačních dovedností a školením zaměřeným na tvorbu multimediálních výukových programů v rámci projektu TMVM CZ. 1.07/1.1.01/ podpořeného z prostředků EU. Cílem je vytváření výukových programů pro žáky a rozvoj interaktivní výuky Dlouhodobé projekty Ročníkové a celoškolní projekty Vzdělávací projekty spoluvytvářejí obsah vzdělávacího procesu ročníků i celé školy. Zařazované formy projektů jsou zejména: ročníkové (krátkodobé, celoroční), meziročníkové a celoškolní. Příprava, realizace, výstupy a evaluace projektů zvyšují efektivitu vyučovacího procesu. Projekty motivují žáky a podporují spolupráci žáků i pedagogů. Páteří systému projektové činnosti ve škole jsou celoškolní projekty. Navozují pozitivní vztahy mezi žáky a učiteli. Nabízí možnost zapojení a specializace pro různorodé skupiny žáků. Akce probíhají napříč celou školou, v cílených skupinách, ale i v jednotlivých třídách. Obohacují jednotlivé předměty a zároveň využívají mezipředmětové vztahy a vazby na průřezová. Různorodá skladba témat poskytuje všestranný rozvoj žáků a stává se vzdělávací strategií učitelů. Jsou připravovány týmem pedagogů, a to na podzim a na jaře. Škola má vypracovanou dlouhodobou koncepci. Součástí jsou dlouhodobé projekty Ekoškola, Recyklohraní, Les ve škole škola v lese. Škola je členem sítě M. R. K. E. V., která soustavně usiluje o kvalitní a trvale se ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 6

7 zlepšující zařazení environmentální výchovy do výuky a celkového života školy ve smyslu Státního programu EVVO. Pro žáky 9. třídy od školního roku připravujeme dlouhodobý projekt absolventskou práci. Její vypracování chápeme jako završení působení absolventského ročníku na půdě školy, neboť v jeho průběhu předvedou široký repertoár nabytých vědomostí, dovedností, názorů, postojů či jiných schopností (kompetencí). Součástí projektu je rovněž veřejná prezentace práce, zodpovězení otázek položených vedoucími práce a oponenty a obhajoba vlastních názorů a postojů před ostatními spolužáky a učiteli. Cíle projektu - ověření znalostí, dovedností a schopností žáků závěrečného ročníku - integrování poznatků z různých vědních oborů (předmětů) - analýza zadané problematiky - nalézání souvislostí mezi jevy a poznatky jednotlivých vědních oborů (předmětů) - formulace vlastní úvahy - dlouhodobá samostatná práce - vyhledávání a zpracování informací - hodnocení pramenů, zdrojů informací, schopnost kritického odstupu od informací - využití textového editoru - jednotné textové, grafické a výtvarné zpracování tématu - přesné odborné vyjadřování - schopnost rozvrhnout si čas, postupovat systematicky - schopnost dovést samostatnou práci do cíle - kultivovaný projev při prezentaci a obhajobě práce - prostor pro projevení vlastní kreativity, nápaditosti Hodnocení práce Vypracování, odevzdání a prezentace práce je nedílnou součástí povinností žáka 9. třídy. Práce hodnotí komise učitelů-konzultantů. K případné obhajobě práce zadají konzultant a oponent žákovi otázky. Komise práci hodnotí na základě předloženého textu, ústní prezentace a obhajoby. Obhajoba (prezentace) práce tvoří až 50 % výsledného hodnocení absolventské práce. Práce vyhovující stanoveným požadavkům je hodnocena stupni: vynikající, velmi dobrý, dostačující a nevyhovující. Hodnocení absolventské práce se výrazně projeví v celkovém hodnocení těch předmětů, k nimž se práce vztahuje. Kritéria hodnocení práce - dodržení formálních náležitostí práce - jazyková úroveň práce - stylistická úroveň práce ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 7

8 - dodržení tématu práce - naplnění tématu, úroveň práce - věcná správnost - formulace a obsah vlastní úvahy - využití rozličných informačních zdrojů - grafická a výtvarná úprava práce - nápaditý a originální přístup k řešení problematiky - způsob prezentace práce Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Koordinátor EVVO: Ing. Ivana Pejčochová Východiska: Při tvorbě programu EVVO jsme vycházeli metodického pokynu MŠMT k EVVO ve školách a školských zařízeních MŠMT č.j / z 27. října 2008, z tématických plánů pro jednotlivé předměty a ročníky, z plánů předmětových týmů a ze současného stavu a situace ve škole i obci. Ve Velkém Beranově se dlouhodobě třídí odpad, probíhá sběr starého papíru organizovaný školou, žáci školy se zapojují do péče o čistotu a úpravu prostředí. Rodiče a veřejnost aktivně spolupracují se školou při sběrových akcích. Cíle EVVO: získat soustavu znalostí a dovedností týkajících se vztahů člověka a životního prostředí vychovávat systematicky žáky ke vztahu k přírodě rozvíjet schopnost uvažovat v souvislostech prosazovat ve škole ekologické cítění a jednání ovlivňovat vztah k přírodě a prostředí, odpovědnost za jednání vůči prostředí, ohleduplnost v mezilidských vztazích působit na utváření hierarchie životních hodnot a celkového životního stylu ve smyslu potřeb udržitelného rozvoje Dosažení cílů programu environmentálního vzdělávání zajistíme zejména: Ekologizací provozu školy: třídění odpadu již při jeho vzniku koše na tříděný odpad jsou v prostorách školy ne teoretický popis třídění, ale aktivní účast všech zúčastněných šetření energií zhasínání v šatnách, WC, na chodbách po přestávkách (školník, uklízečky, učitelský dozor), sběr starého papíru jedenkrát ročně mezitřídní soutěž o ceny (vedení školy, třídní učitelé, žáci, rodiče, obec) recyklohraní sběr baterií a elektrozařízení program Ekoškola Zvyšováním odborné úrovně všech vyučujících umožnění účasti na vzdělávacích akcích s tématikou EVVO samostudium odborné literatury ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 8

9 Vzděláváním žáků (žáci a vyučující) vzděláváním žáků v jednotlivých předmětech, začlenění EVVO do plánů jednotlivých předmětů průřezová vyhledávání, třídění a vyhodnocování informací s ekologickou tématikou péče o zeleň v okolí školy, postupné vybudování přírodní zahrady praktické poznávání přírody, zkoumání vztahů mezi organismy, pěstování rostlin, chov drobných živočichů a jejich nároky na péči využívání vzdělávací nabídky Střediska pro ekologickou výchovu Chaloupky k naplnění tohoto programu využívat blokovou výuku (exkurze a výlety do chráněných oblastí, přírodopisné a ekologické vycházky ) exkurze do míst užité ekologie čistička odpadních vod, třídička odpadů, ekofarma zapojení žáků do soutěží využitím spolupráce se záchranou stanicí ohrožených druhů dravců a sov a dalších organizací zaměřených na ochranu zvířat využívat jednorázové akce ( Den bez aut, Den Země, Světový den životního prostředí.) ekologické dny školy aneb jak žijeme s přírodou rozvíjet postoje a životní hodnoty žáků spojené se změnou chování vůči životnímu prostředí metody, formy a postupy práci budou založené na prožitcích a zkušenostech žáků kooperativní učení skupinové řešení problémů, diskuze, hraní rolí, projekty forma a metody na rozhraní kooperativního a individuálního učení experimenty, laboratorní práce individuální učení referáty, exkurze ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 9

10 3. Charakteristika ŠVP Základní vzdělávání je službou občanům a reflektuje i jejich očekávání a individuální potřeby. Takového cíle nelze dosáhnout, aniž by se změnilo tradiční chápání funkcí školy. Posláním školy není pouhé zprostředkování sumy vědomostí a zkoušení žáků z faktografických přehledů. V našem pojetí je škola místem, které žáky motivuje a podporuje k aktivnímu učení. A to nikoli encyklopedickým vědomostem, ale pro život důležitým kompetencím učit se řešit problémy a sociálním dovednostem. Charakter práce v dětech mimo jiné podporuje pocit bezpečí, možnost pozitivního prožívání, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení. Naší prvořadou snahou je proměnit školu v prostředí, kde se dětem dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně. Chceme rozvíjet u žáků kompetence, které jsou nezbytné pro život v Evropě. Škola klade důraz na některé oblasti výchovy a vzdělávání. Škola je zaměřena na: spolupráci se zákonnými zástupci, která je nedílnou součástí práce pedagogů školy práci s výpočetní a komunikační technikou výuku cizích jazyků širokou nabídku zájmových sekcí interaktivní výuku Škola chce: umožnit žákům osvojit si potřebné strategie a motivovat je pro celoživotní vzdělávání podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů vést je k všestranné účinné a otevřené komunikaci rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, zavádět do výuky efektivní metody výuky, jako je skupinové a projektové vyučování, kterými vedeme žáky k týmové práci, vzájemné pomoci a vzájemnému respektu vést žáky k práci s různými zdroji informací (internet, učebnice, encyklopedie, ) podporovat výuku na počítačích, využívat výpočetní techniku ve všech předmětech vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu partnerský vztah mezi učitelem a žákem vytvářet podmínky pro talentované žáky rozvíjet interaktivní výuku s využitím nově vytvořených multimediálních výukových materiálů v rámci projektu TMVM CZ. 1.07/1.1.01/ podpořeného z prostředků EU Kvalitní základní vzdělání považujeme za standart. ICT a jazyky, práce školního parlamentu, partnerské vztahy se žáky. Název Škola pro každého vyjadřuje základní myšlenku vzdělávacího programu, že nabízíme otevřenou školu pro děti, rodiče i veřejnost a to jak obsahem vzdělání, demokratickými principy, respektováním žáka jako osobnosti, naplňováním základních potřeb, tak zapojením školy i jejich absolventů do veřejného života, ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 10

11 jejich profesní orientace, schopnost samostatného myšlení a odpovědného rozhodování. ŠVP klade důraz na všestranný rozvoj osobnosti člověka. Důležitou úlohu plní činnost školní družiny a školního klubu s širokou nabídkou zájmových útvarů. Škola usiluje o prohloubení jazykových dovedností a důraz je kladen na informační a komunikační technologie Zaměření školy poznávání individuálních potřeb žáků různé formy výuky týmová spolupráce učitelů partnerský vztah mezi učitelem a žákem práce žáků s různými zdroji informací (internet, slovníky, odborná literatura, ) uplatnění znalostí a dovedností v životě rozvoj schopnosti spolupráce a komunikace v pracovním týmu spolupráce s rodiči rodič jako partner široká nabídka zájmových sekcí 3.2. Výchovné a vzdělávací strategie Klíčové kompetence pomáhají žákům k získání základu všeobecného vzdělání. Získané kompetence na základní škole nejsou konečné, ale tvoří základ pro další celoživotní vzdělávání a umožňují orientaci v praktickém životě. (Společné postupy na úrovni školy, uplatňované ve výuce i mimo výuku, jimiž škola cíleně utváří a rozvíjí klíčové kompetence žáků, jsou to ty metody a formy práce, které jsou akceptovatelné pro všechny pedagogy školy, stručně řečeno, co jsme my, všichni učitelé naší školy schopni a ochotni dělat pro rozvoj klíčových kompetencí našich žáků) Kompetence k učení Rozvíjíme na naší škole tím, že: žákům umožňujeme vyhledávat a třídit informace vedeme žáky k propojování věcí do vzájemných souvislostí žákům umožňujeme samostatně pozorovat, experimentovat a organizovat zadáváme problémové úkoly, u kterých samostatně vyvozují závěry umožníme žákům zvládnout čtení s porozuměním vedeme k sebehodnocení Kompetence k řešení problémů Rozvíjíme na naší škole tím, že: výuku vedeme tak, aby žáci hledali různá řešení problému a svoje řešení dokázali následně obhájit propojujeme výuku s praktickými činnostmi formou laboratorních prací vedeme žáky k aktivnímu podílu na všech fázích učebních činností, na plánování, přípravě, realizaci a hodnocení vedeme žáky úměrně věku k používání internetu zapojujeme žáky podle schopností a dovedností do soutěží učíme žáky vnímat problémové situace ve škole i mimo ni ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 11

12 Kompetence komunikativní Rozvíjíme na naší škole tím, že: vedeme žáky ke vhodné komunikaci se spolužáky, s učiteli a ostatními dospělými ve škole i mimo školu učíme žáky obhajovat a argumentovat vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných používáme metody týmové práce a děti vedeme ke spolupráci při vyučování učíme žáky naslouchat a ptát se učíme žáky formulovat otázky, vysvětlovat, vést dialog a diskusi, chápat postoje a záměry účastníků komunikace učíme žáky schopnosti vyslechnout a přijímat názory druhých v hodinách vedeme žáky k prezentaci svého názoru a jeho obhajobě, formulaci svých myšlenek v logickém sledu, k výstižnému a souvislému vyjadřování vedeme žáky ke kultivovanému projevu v písemné a ústní podobě v rámci možností i jinými prostředky (hudbou, malbou, pohybem apod.) vedeme žáky k dodržování základních principů a pravidel komunikace učíme žáky žít společně s ostatními, být tolerantní a ohleduplní k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám Kompetence sociální a personální Rozvíjíme na naší škole tím, že: vedeme žáky k respektování společně dohodnutých pravidel chování žáci se podílejí na tvorbě těchto pravidel vedeme žáky k ohleduplnosti, úctě a slušnosti při jednání s druhými lidmi učíme žáky odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky během vzdělávání používáme skupinovou práci pro vzájemnou pomoc při učení chceme žáky naučit základům týmové práce usilujeme, aby žáci prokázali schopnost střídat role ve skupině poskytujeme žákům různé příležitosti dosáhnout úspěchu, prožít pocit uspokojení při jeho dosažení Kompetence občanské Rozvíjíme na naší škole tím, že: respektujeme osobnost žáka a jeho práva žáci jsou vedeni k odmítání fyzického násilí, hrubého zacházení a vulgárního vyjadřování netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků kázeňské přestupky řešíme individuálně osobním příkladem a profesionalitou budujeme přátelskou, otevřenou atmosféru ve třídě i škole žáci jsou povzbuzováni k aktivní účasti na práci školního parlamentu všichni žáci mají možnost se aktivně podílet na činnosti školní samosprávy, vytváříme u žáků smysl pro kulturu a tvořivost aktivně žáky zapojujeme do kulturního dění a aktivit žáky vedeme k třídění odpadů ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 12

13 žáci jsou vedeni k ochraně přírody, pochopení základních ekologických souvislostí a environmentálních problémů žáky vedeme k získání pozitivního vztahu ke svému fyzickému a duševnímu zdraví a jeho aktivní ochraně Kompetence pracovní Rozvíjíme na naší škole tím, že: Vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci Laboratorní práce jsou využívány jako příležitost k rozvoji pracovních návyků Žáci se podílejí na zlepšování školního prostředí Žáky motivujeme k aktivnímu zapojení do oblastí Svět práce Na škole je vypracován celoroční plán k volbě povolání Nabídkou zájmových činností podněcujeme u žáků smysluplné využití volného času V praktických činnostech vedeme žáky k dodržování pracovních postupů a pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví svého a druhých Pestrou nabídkou zájmových sekcí podněcujeme u žáků zájem o další orientaci 3.3. Zabezpečení výuky žáků se speciální vzdělávacími potřebami Škola v souladu s 16 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších úprav, identifikuje tyto skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami: - zdravotní postižení - mentální, tělesné, sluchové, vady řeči, postižení s více vadami, autismus a vývojové poruchy učení a chování. - zdravotní znevýhodnění zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. - sociální znevýhodnění rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy Vzdělávání žáků je v souladu s vyhláškou č. 73/2005 Sb. a v souladu se vzdělávacími potřebami žáků zajištěno personálně výchovnou poradkyní, metodikem prevence, učitelkou poskytující dyslektickou nápravnou péči, učiteli, kteří pracují se žáky. Dále je výuka zajištěna možností využití individuální integrace, kterou povoluje ředitelka školy na základě písemné žádosti zákonného zástupce žáka doloženého písemným doporučením školského poradenského zařízení. Tato možnost souvisí i s možností využití slovního hodnocení žáků. ( viz Pravidla o hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů). Dále využíváme podpůrná opatření jako speciální výukové metody, formy a postupy práce zohledňující diagnózu, aktivní spolupráci s rodiči, pravidelnou spolupráci s odborníky ze školských poradenských zařízení. Vzdělávání dětí se SVP probíhá běžným způsobem s tím, že učitelé se ve vztahu k žákům s SVP zaměřují na přiměřené zpracování obsahu a formy učiva při naplňování očekávaných výstupů v jednotlivých předmětech Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných Škola v souladu s 17 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdější předpisů a specifikováno vyhláškou č. 73/2005 Sb.vytváří podmínky pro vzdělávání mimořádně nadaných žáků. Zákonní zástupci mimořádně nadaného žáka mohou na základě doporučení školského poradenského zařízení žádat písemně ředitelku školy o povolení individuálního vzdělávacího plánu. Žáci mimořádně nadaní jsou integrováni do běžných tříd. Výuka probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, jehož součástí může být i účast ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 13

14 ve výuce některých předmětů ve vyšším ročníku, než který navštěvuje. V mimořádných případech je možné přeřadit žáka do vyššího ročníku. Cílem školy je rozvíjet nadání volbou vhodných metod s ohledem na typologii žákovy osobnosti, aktivizovat jeho pracovní úsilí v rámci běžné výuky Začlenění průřezových témat Průřezová jsou realizována především formou integrace do normální výuky. Formy integrace tématického okruhu průřezového tématu P projekt Osobností a sociální výchova OSV Výchova demokratického občana VDO Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech VEMGS Multikulturní výchova MkV Environmentální výchova EV Mediální výchova MdV ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 14

15 Osobnostní a sociální výchova Tematické okruhy průřezového tématu Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace 1.stupeň 2.stupeň Ročníky Ročníky Čj, M, Čj, M, Čj, M, Aj Prv Čj, M Čj, M, Aj Aj Aj Tv Tv, Aj - psychohygiena Tv Tv Tv Tv Tv, Aj - kreativita Vv, Pč Vv, Pč Vv, Pč Vv, Pč Sociální rozvoj Vv, Pč M, Vv M, Hv Vv, Aj Hv, Tv Ov, VkZ Ov, VkZ, Pč, Tv Ov, VkZ, Pč, Tv Čj, Hv Vv, Aj Tv VkZ Pč, Tv, VkZ Tv VkZ Čj, Hv Vv, Aj M, Ch, Hv VkZ, Hv, Tv Aj, Tv, VkZ VkZ, Aj, Tv Čj, Hv Vv, Aj M, Nj VkZ, Aj, Hv Tv Tv, VkZ Tv, VkZ Čj, Aj, Hv - poznávání lidí Prv Prv, Aj Ov, Aj Ov - mezilidské vztahy Prv Prv, Aj Prv - komunikace Čj Čj, Aj Čj, Aj Čj, Aj Čj, Aj - kooperace a kompetence - řešení problémů a rozhodovací dovednosti Čj, Tv Vv, Aj, Tv Tv Tv Tv Tv Tv Morální rozvoj M M VkZ, Tv Nj, Aj Čj, Nj Vv, Ov, Tv Aj Nj, Pč, Tv Tv VkZ Nj, Ov, Ch Čj Nj Vv, Aj, Tv Nj, Tv Ov, VkZ, Ch, Aj, Tv Nj, Ov Čj Nj, Aj, Tv Tv VkZ, Aj, Tv - hodnoty, postoje, praktická etika Čj Čj VkZ Ov, VkZ Ch VkZ ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 15

16 Výchova demokratického občana Tematické okruhy průřezového tématu - občanská společnost a škola 1.stupeň 2.stupeň Ročníky Ročníky Čj Čj Ov, Aj Aj Z - občan, občanská společnost a stát Prv Vl VkZ VkZ VkZ Ov, VkZ - formy participace občanů v politickém životě - principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Vl Vl Ov Ov Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Tematické okruhy průřezového tématu - Evropa a svět nás zajímá 1. stupeň 2. stupeň Ročníky Ročníky M, Aj, Čj Ov, M, Z, Aj, Vl, Čj, Z, Čj, Z, Čj, Čj, Hv Aj Hv Nj Hv, Ch, Aj Ch, - objevujeme Evropu a svět Aj, Hv Vl, Aj, Hv Z Z, Hv Ov Z, Aj - jsme Evropané Vl, Aj Hv Nj Nj, Aj, Hv Nj, D, Aj, Hv Multikulturní výchova Tematické okruhy průřezového tématu - kulturní diference 1. stupeň 2. stupeň Ročníky Ročníky Aj, Prv Ov, Aj, Hv Aj Z ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 16

17 Tematické okruhy průřezového tématu - lidské vztahy Tv 1. stupeň 2. stupeň Ročníky Ročníky Tv, Aj, Prv Čj, Tv, Aj Čj, Tv, Čj, Tv, VkZ Ov, Aj VkZ - etnický původ Aj Vl Z Př VkZ, Hv, Aj Aj, VkZ - multikulturalita Aj Hv Z, Ov, Aj Nj - princip sociálního smíru a solidarity Vl Ov Z Environmentální výchova Tematické okruhy průřezového tématu 1. stupeň Ročníky stupeň Ročníky ekosystémy Př Př Pč Př Z - základní podmínky života Prv Př Př Z F Z, F - lidské aktivity a problémy životního prostředí - vztah člověka k prostředí Prv Prv Prv Př Př Vv, Prv Vv, Př Vv, Př Z, VkZ Aj, Př, VkZ Z, Pč, Př, VkZ M, Hv, Př, VkZ Z, Ch, Př, VkZ M, Ch, Př, VkZ Z, Př, VkZ M, Ch, Př, VkZ Mediální výchova Tematické okruhy průřezového tématu - kritické čtení a vnímání mediálních sdělení 1. stupeň 2. stupeň Ročníky Ročníky Čj Čj Čj, Vv Čj, Aj Čj, Aj ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 17

18 Tematické okruhy průřezového tématu - interpretace vztahu mediálních sdělení a reality - stavba mediálních sdělení - vnímání autora mediálních sdělení - fungování a vliv médií ve společnosti 1. stupeň 2. stupeň Ročníky Ročníky Čj Čj Čj Čj Hv, Čj Čj Ov Aj Čj, Ch Čj Čj, Ch - tvorba mediálního sdělení Čj Vv, Aj Aj, Hv Čj, Vv Čj, Vv - práce v realizačním týmu Aj Ov, Aj Práce v realizačním týmu prolíná všemi vyučovacími předměty ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 18

19 4. Učební plán 4.1. První stupeň základního vzdělávání RVP Oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie RVP Obor Český jazyk a literatura RVP hodiny Cizí jazyk 9 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět 12 Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova ŠVP předmět ŠVP hodiny 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Kontrola 35 Český jazyk - Čj Anglický jazyk - Aj Matematika - M Informační a komunikační technologie - Ict Prvouka - Prv Vlastivěda - Vl Přírodověda - Pří Hudební výchova - Hv Výtvarná výchova - Vv Výchova ke zdraví 0 0 Člověk a zdraví Tělesná výchova Tělesná výchova 10 - Tv Člověk a svět Pracovní činnosti Člověk a svět práce 5 práce - Pč Disponibilní hodinová dotace Ročníková minima Celkem hodin v ročníku Ročníková maxima ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 19

20 4.2. Druhý stupeň základního vzdělávání RVP Oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Člověk a zdraví Člověk a svět práce RVP Obor RVP hodiny ŠVP předmět ŠVP hodiny 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník Kontrola Český jazyk a literatura 15 Český jazyk - Čj Anglický jazyk - Aj Cizí jazyk 12 Další cizí jazyk NJ/Konverzece Aj Matematika a její aplikace 15 Matematika - M Informační a Informační a komunikační 1 komunikační technologie technologie Ict Dějepis Dějepis - D Výchova k 11 Výchova občanství k občanství - Ov Fyzika Fyzika - F Chemie Chemie - Ch Přírodopis Přírodopis - Př Zeměpis Zeměpis - Z Hudební Hudební výchova výchova Hv 10 Výtvarná Výtvarná výchova výchova Vv Výchova ke Člověk a zdraví zdraví VkZ 10 Tělesná Tělesná výchova výchova Tv Člověk a svět Pracovní činnosti - 3 práce Pč /1 3 ZŠ a MŠ Velký Beranov, okres Jihlava, příspěvková organizace, 2013 strana 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vytvořený podle RVP ZV ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 1. Identifikační údaje 1. Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Zpracovaný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání. ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠVP pro základní vzdělávání Škola Hamry, č.j.258a/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hamry Hamry 12, Brno - Maloměřice OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

2.1.1.1 Poznámky... 11

2.1.1.1 Poznámky... 11 Obsah Charakteristika školy... 4 1.1 Identifikační údaje Základní školy a mateřské školy Drnholec... 4 1.2 Charakteristika školy... 4 1.2.1 Charakteristika žáků... 5 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.3.1

Více

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Datum vydání 25. 8. 2014 Obsah 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Úplnost a velikost školy 4 2.2 Umístění školy

Více

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název:

Spolu na jedné lodi. 1 Identifikační údaje. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Motivační název: 1 Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Motivační název: Spolu na jedné lodi Motto: Kvalitní vzdělání znamená nejen předávání vědomostí, ale i budování

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání č.j 822/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BLATENSKÁ 540, HORAŽĎOVICE 1 Identifikační údaje Název právnické osoby: Základní škola a Základní umělecká škola Horažďovice,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání POROZUMĚT - UMĚT VĚDĚT- POUŽÍT Obsah 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu 1.2. Předkladatel základní údaje 1.3. Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Č.j. 315/2012 Školní vzdělávací program Člověk přírodě - příroda člověku - ZŠ Odolena Voda Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV Základní škola Praha 5 Smíchov, Podbělohorská 26/720 Dobrý začátek vede k dobrému konci 1. Identifikační údaje Název programu:

Více

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ

JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ 53 Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: CHRAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK 1. stupeň ZŠ Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 9 8 + 1 7

Více

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice

Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Základní škola Opatovice nad Labem, okres Pardubice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 5 1.1. ZŘIZOVATEL... 6 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1. ÚPLNOST A

Více

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE

ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č.p. 174 IČ 70983259 ŠKOLA VŠESTRANNÉHO ROZVOJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: ZŠ

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013

Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Verze 2.9. z 03.09.2012 Školní rok 2012/2013 Krok za krokem k vědomostem verze 2.9. z 03.09.2012 1 O b s a h 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy 2.2. Charakteristika

Více

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011

Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu. Únor 2011 Doporučené učební osnovy předmětů ČJL, AJ a M pro základní školu Obsah Úvod I. Návrh učebního plánu pro základní školu Úvodní slovo k učebnímu plánu... I. 1 Učební plán pro 1. stupeň základní školy...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: Název programu: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LMP ŠKOLOU DO ŽIVOTA verze 7 2013/2014 Název školy: Adresa školy: Ředitelka: Speciální základní škola, Štětí, Ostrovní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007)

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (se změnami provedenými k 1. 9. 2007) Praha 2007 Autoři Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2007 Rámcový vzdělávací program pro

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM

Smysluplně, zajímavě a tvořivě TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM Základní škola Jablonec nad Nisou, Pivovarská 15, příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ PIVOVARSKÁ Smysluplně, zajímavě a tvořivě Verze 1.0 platnost: od 1. září 2007 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA (pro nižší stupeň víceletého gymnázia) 79-41-K/81 Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika školy III. Charakteristika ŠVP Zaměření školy Profil absolventa Organizace

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Žijeme v EU. Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Žijeme v EU Základní škola a mateřská škola, Jičín 17. listopadu 109 1 1. Identifikační údaje Adresa školy: Základní škola a mateřská škola, Jičín 17.

Více

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15

ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání "Naše škola" ŠVP ZŠ a ZUŠ Žlutice 2014-15 Základní škola a základní umělecká škola Žlutice, příspěvková organizace PLACE HERE

Více