MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D. Vypracovala: Bc. Jana Sejpková

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně a uvedla jsem všechny použité prameny literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v Brně v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům. Brno, Jana Sejpková

3 Touto cestou bych ráda poděkovala PhDr. Dagmar Přinosilové, Ph.D. za odborné metodické vedení diplomové práce a za poskytování rad. Jana Sejpková

4 OBSAH ÚVOD SOUČASNÝ STAV POZNATKŮ O DOWNOVĚ SYNDROMU Historické pozadí Příčiny Downova syndromu Fyziognomie dítěte s Downovým syndromem Zvláštnosti vývoje a způsoby chování VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM Formální vzdělávací systém Pobyt v mateřské škole Školní výuka Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy RODINA DÍTĚTE S DOWNOVÝM SYNDROMEM Rodina ze sociálního hlediska Vliv postižení dítěte na rodinnou situaci Sourozenci dítěte s Downovým syndromem Dospělost EDUKACE ŽÁKŮ S DOWNOVÝM SYNDROMEM V ZÁKLADNÍ ŠKOLE SPECIÁLNÍ Cíl diplomové práce, metody výzkumného šetření, časový harmonogram práce Charakteristika zařízení a výzkumného vzorku pokusných osob Vlastní výzkumná činnost Vyhodnocení šetření ZÁVĚR SHRNUTÍ RESUMÉ SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM PŘÍLOH... 79

5 Úvod Motto: Není těžké milovat dítě zdravé a krásné, avšak jen velká láska se dovede sklonit k dítěti postiženému. Prof. Rudolf Jedlička Tato diplomová práce je zaměřena na výchovu, vzdělávání a zvláštnosti vývoje a chování klientů s Downovým syndromem. Práce s dětmi je velice pestrá, rozmanitá, ale často také dost náročná. Dětská duše je plná tajných přání, tužeb a tajemných zákoutí, kam dospělý člověk dokáže jen obtížně nahlédnout. Svět dětí s těžkým zdravotním postižením je nám vzdálen ještě mnohem více. Osoby se specifickými potřebami mají zúžené možnosti, jak dávat svá přání a touhy najevo. I když je dnešní svět jedincům se zdravotním postižením nakloněn mnohem více, než tomu bylo dříve, okolí je často nedokáže pochopit a pomoci jim uspokojit jejich potřeby. Stále se setkáváme s velkým množstvím problémů a překážek, jež musí tito jedinci a jejich blízcí překonávat. Diplomová práce je členěna do čtyř kapitol. První tři kapitoly jsou teoretickými východisky pro čtvrtou kapitolu, která je samotným výzkumem. První kapitola se zabývá vývojem a současným stavem poznatků o Downově syndromu. Ukazuje historické pozadí postižení a některé příčiny vzniku Downova syndromu. Věnuje se také fyziognomii dítěte s Downovým syndromem a zvláštnostem ve vývoji. Druhá kapitola je zaměřena na výchovu a vzdělávání klientů s Downovým syndromem. Je zde nastíněn formální systém vzdělávání, význam pobytu dětí s Downovým syndromem v mateřské škole, školní výuka a vzdělávání v rehabilitační třídě. Třetí kapitola poukazuje na život dítěte s Downovým syndromem v rodině. Věnuje se rodině ze sociálního hlediska, vlivu postižení na rodinnou situaci, vztahům mezi sourozenci, a konečně také dospělosti. 5

6 Obsahem čtvrté kapitoly je realizace vlastního výzkumného šetření. V této kapitole jsou uvedeny cíle a metody použité při výzkumu, charakteristika zařízení a zkoumaného vzorku dětí. Závěrečná část práce obsahuje kazuistiky dětí a je zaměřena na jejich konkrétní schopnosti, dovednosti, vlastnosti i projevy. Ke zpracování diplomové práce bylo použito kvalitativní metody výzkumu a následujících technik: analýza dokumentů, obsahová analýza, nestandardizovaný rozhovor, pozorování. K práci je připojena příloha ve formě fotografií z rehabilitační třídy a prací dětí. 6

7 1 Současný stav poznatků o Downově syndromu Downův syndrom /DS/ není nemoc v klasickém slova smyslu. Je to genetická anomálie s důsledky na celý život, kterou provází řada typických fyzických příznaků /šikmo posazené oči, nižší postava, krátký krk/ a náchylnost k určitým nemocem /změněná funkce štítné žlázy, nemoci respiračního traktu, srdeční vady, snížená imunita/. Vždy je přítomna mentální retardace různého stupně. Soubor vnějších znaků se nazývá fenotyp a je odrazem genotypu souboru všech dědičných informací /genů/ organizmu. Zkušenosti odborníků a rodičů z vyspělých zemí dokládají, že vývoj dětí s Downovým syndromem probíhá vcelku normálně, ale je mnohem zdlouhavější, pomalejší, a proto jejich výchova a učení vyžaduje specifický přístup. Obecně je základní diagnózou méně ovlivněna emocionální a sociální stránka dítěte, motorický vývoj a vývoj řeči jsou poznamenány mnohem více / Langer, 1995/. Podle nejnovějších údajů se na celém světě rodí každoročně přibližně novorozenců s DS tj. na každých 700 živě narozených dětí připadá 1 dítě s DS. V České republice se v posledních letech rodilo ročně přibližně 70 dětí s Downovým syndromem, což představuje 1 dítě s DS na 1500 živě narozených dětí /http://www.volny.cz/downsyndrom/. 1.1 Historické pozadí Častá otázka rodičů zní, zda je Downův syndrom tak starý jako lidstvo samo, nebo jestli se objevil v poslední době. Můžeme předpokládat, že v průběhu dějin přírody i dějin lidských docházelo ke genetickým změnám, a tak existovaly i změny chromozomální. Z toho lze vyvodit závěr, že mnoho genetických chorob, k nimž patří i Downův syndrom, se vyskytuje již po celá staletí. Pravděpodobně nejstarší antropologický odkaz na Downův syndrom pochází z vykopávek: anglosaská dětská lebka ze sedmého století vykazuje strukturální změny, se kterými se setkáváme u dětí s Downovým syndromem /Pueschel,1997, s. 25/. Někteří lidé jsou přesvědčeni, že v minulosti byl Downův syndrom vyobrazen také v malířství a 7

8 sochařství. Například obličejové rysy postav olomoucké kultury se podobají rysům lidí s Downovým syndromem. Prozkoumání těchto soch však vyvolává o tomto tvrzení pochybnosti. Přes veškeré historické domněnky nebyla do devatenáctého století zveřejněna žádná věrohodnými dokumenty podložená zpráva o osobách s Downovým syndromem. První popis dítěte, které zřejmě skutečně mělo Downův syndrom, pochází z roku 1838 od Jeana Esquiroly. Krátce poté, v roce 1846, popsal Eduard Sequin pacienta, jehož vzhled odpovídá Downově syndromu. Tento stav nazval strupovitou idiocií. V roce 1866 psal Ducan o dívce s malou hlavou, čínsky vyhlížejícíma očima a velkým z úst vystrčeným jazykem, která ovládala jen malé množství slov /Pueschel, 1997, s. 27/. Jako samostatná diagnóza byl Downův syndrom uznán v roce 1866, kdy doktor John Langdon Down / /, anglický lékař pracující v Surrey, charakteristické rysy tohoto syndromu poprvé popsal. Zasloužil se tak o charakteristiku některých klasických zvláštností tohoto syndromu a odlišil tím tyto děti od ostatních mentálně postižených. Doktor Down příčinu popsané diagnózy neznal. Podle Darwinovy evoluční teorie věřil, že stav, který dnes označujeme jako Downův syndrom, představuje přeměnu v primitivnější rasový typ. Z důvodu lehce asijského vzezření razil pojem mongolismus a stav pojmenoval mongolská idiocie. Jeho domněnku však brzy zavrhl jeho syn Reginald, též lékař. V následujících deseti letech nebyla zveřejněna žádná zpráva o Downově syndromu. V roce 1876 seznámili veřejnost s novými postřehy J. Fraser a A. Mitchell. Mluvili o kalmyckých idiotech a upozornili na zmenšenou hlavu a vysoký věk matek v době porodu. V roce 1877 se William Ireland zabýval ve své knize Idiocy and Imbecillity pacientem s Downovým syndromem jako zvláštním typem. G. E. Shuttleworth tvrdil v roce 1886, že tyto děti jsou zřejmě nehotové a že jejich zvláštní vzhled je vlastně jednou z vývojových fází plodu /Pueschel, 1997, s. 28/. Koncem 19. století byl zaznamenán u osob s Downovým syndromem zvýšený počet srdečních vad. Začátkem dvacátého století bylo zveřejněno mnoho lékařských zpráv, ve kterých byly popisovány další zvláštnosti u lidí s tímto syndromem. V roce 1932 přišel doktor Waardenburg s myšlenkou, že příčinou Downova syndromu by mohla být chromozomální abnormalita. Trvalo však ještě nějaký čas, než byly jeho závěry potvrzeny. Teprve v polovině 50. let umožnily metodické pokroky 8

9 dosažené při zkoumání chromozomů přesnější studie Downova syndromu. Ty vedly v roce 1959, to je 93 let po původním Downově popisu, ve Francii k objevům Lejeuna, že u dětí s tímto syndromem se vyskytuje navíc jeden chromozom /Selikowitz, 2005/. 1.2 Příčiny Downova syndromu Při zkoumání dětí s Downovým syndromem bylo zjištěno, že mají jeden malý chromozom navíc. Místo běžných 46 chromozomů v buňce bylo nalezeno 47 chromozomů, místo dvou běžných chromozomů číslo 21 byly nalezeny v každé buňce tři. Tento jev byl označen termínem trisomie. Genetici také zjistili, že u dětí s Downovým syndromem se mohou vyskytovat ještě další chromozomální abnormality: translokace /přemístění/ a mozaika /Machová, 2002/. Často se objevuje otázka, jak se chromozom navíc do buněk dostal. Vadné dělení buňky nastane v jednom ze tří případů: ve spermii, ve vajíčku nebo během prvního dělení buňky po oplodnění. Poslední možnost je pravděpodobně velice vzácná. Předpokládá se, že mechanismus chybného dělení buněk je stejný ve všech třech případech: chromozomy číslo 21 jsou poněkud slepeny dohromady a správně se nedělí. Proces chybného dělení chromozomů se nazývá nedělení /nondisjunkce/, protože dva chromozomy se neseparují jako u běžného dělení buňky. Přibližně 95 % dětí s Downovým syndromem má tuto formu chromozomální abnormality, tj.trisomii. U dalších 3 4 % dětí s Downovým syndromem se objevuje další chromozomální vada, tzv. translokace /přemístění/. U těchto dětí je celkový počet chromozomů v buňce 46, navíc chromozom číslo 21 je připojen k dalšímu chromozomu, takže celkově jsou zde opět tři chromozomy číslo 21 přítomné v každé buňce. Oproti předchozímu typu třetí chromozom číslo 21 není volný, ale je spojen nebo přesunut k dalšímu chromozomu, obyčejně k číslu 14, číslu 21 nebo číslu 22. Část chromozomu číslo 21 může být připojena k dalšímu chromozomu. Třetí typ chromozomální poruchy u dětí s Downovým syndromem se vyskytuje asi u 1 % dětí a je nazván mozaika. Předpokládá se, že je způsobena následkem chybného prvního dělení oplodněné zárodečné buňky. Později po narození se dají nalézt některé buňky se 47 chromozomy a jiné buňky s normálním počtem 46 chromozomů. Vytváří se tak jakýsi mozaikový obrázek, odtud název mozaika /Pueschel, 1997/. 9

10 Bez ohledu na typ Downova syndromu se vždy jedná o chromozom číslo 21, který způsobuje specifické fyzické rysy a omezuje intelektuální možnosti u většiny dětí. Během posledních 30 let byly vysloveny i další teorie o původu syndromu, jako například podávání různých léků, vystavení rentgenovým paprskům, spermatocidní sloučeniny atd. I když je teoreticky zdůvodněno, že tyto okolnosti mohou vést k chromozomálním abnormalitám, zatím neexistuje jasný přímý důkaz, že kterákoli z uvedených možností je pravou příčinou Downova syndromu. Je obecně známo, že výskyt Downova syndromu je spojován s vyšším věkem matky. Proto lékaři doporučují, aby matky starší 35 let podstoupily prenatální test, který určí, zda je plod postižen /Selikowitz, 2005/. V současnosti nevíme, co způsobuje nesprávné dělení buněk a proč se chromozomy nedělí běžným způsobem. Předpokládá se, že v budoucnu se i tyto otázky objasní /Říčan, Krejčířová,1997/. 1.3 Fyziognomie dítěte s Downovým syndromem Podoba a funkce každé lidské bytosti jsou určovány geny. Fyzické rysy dítěte s Downovým syndromem jsou ovlivněny jeho genetickou výbavou. Dítě dědí geny od otce i matky, takže se bude do jisté míry podobat svým rodičům. Vzhledem k dodatečné genetické výbavě v chromozomu číslo 21 mají děti s Downovým syndromem také fyzické rysy, které je činí odlišnými od svých rodičů, sourozenců a dětí bez handicapu. Protože se tento třetí chromozom číslo 21 nachází v buňkách každého dítěte s Downovým syndromem, má shodný vliv na stavbu jejich těla. Proto mají tyto děti mnoho fyzických rysů společných a vypadají podobně. Geny dodatečného chromozomu číslo 21 jsou zodpovědné za odlišný vývoj různých částí těla během první etapy života ještě nenarozeného dítěte. Nevíme však, jak tyto změny nastávají a jakým způsobem geny extra chromozomů zasahují do normálních vývojových etap. Neumíme vysvětlit, proč některé děti s Downovým syndromem mají jisté rysy a předpoklady a jiné je nemají. Nevíme například, proč asi 40 % dětí s tímto syndromem má vrozenou srdeční vadu, přestože se u 60 % dětí tento problém nevyskytuje /Machová, 2002/. 10

11 V následujících odstavcích jsou popsány fyzické rysy dítěte s Downovým syndromem. Ačkoli se některé z nich objevují často a jsou považovány pro tento syndrom za typické, jedná se většinou o vedlejší znaky, které nemusí všeobecně narušovat projevy dítěte. Fyzické rysy dítěte s Downovým syndromem jsou důležité pro lékařskou diagnostiku. Hlava dítěte s tímto syndromem je v porovnání se zdravým dítětem menší, její zadní část bývá plošší. Ve střední části, kde se kosti lebky setkávají, je často dodatečné měkké místo. Obličej malých dětí s Downovým syndromem má vzhledem k nedostatečně vyvinutým obličejovým kostem a malému nosu poněkud plošší průchody. Oči mají normální tvar. Oční víčka bývají úzká a šikmá, ve vnitřním koutku očí se u mnoha dětí vyskytuje kožní řasa. Uši jsou menší, horní okraj ucha je často přeložen. Stavba ucha bývá někdy mírně pozměněna ušní kanálky jsou úzké. Ústa dítěte s Downovým syndromem jsou malá. Některé z dětí mají ústa stále otevřena a jazyk může vyčnívat. U starších dětí se může objevovat vrásčitý jazyk. Rty jsou během zimy popraskané. Patro v ústech je užší a růst chrupu bývá opožděn. Občas jeden nebo i více zubů chybí. Čelisti jsou malé, což vede k chybnému postavení ostatních zubů. Krk je často širší a mohutnější. U předškolních dětí se mohou objevit nápadně volné záhyby kůže, které se mohou ztratit, až dítě vyroste. Hrudník může mít v některých případech zvláštní tvar a prsní kost může být vpáčená nebo může vyčnívat. Plíce dětí s Downovým syndromem jsou většinou normální, u některých malých dětí se mohou vyskytnout plíce nedostatečně vyvinuté. Břišní stěna těchto dětí nevykazuje obvykle žádné abnormality. Břišní svaly bývají oslabené a často vyčnívá střed břicha, protože je nedostatečně vyvinuta tato svalová oblast. Více než 90 % dětí má malou pupeční kýlu. Končetiny mají obvykle normální tvar, ruce a chodidla bývají malé a mohutné. Mnohé děti s tímto syndromem mají kratší prsty a malíček zakřivený mírně dovnitř. Otisky prstů bývají také odlišné. V minulosti se jich využívalo pro zjišťování Downova syndromu. Prsty u nohou jsou obvykle kratší, na plosce nohy se objevuje rýha. Mnohé děti mají z důvodu nedostatečné pevnosti šlach ploché nohy. Vzhledem k celkové 11

12 ochablosti vazů mají děti volné klouby, což nezpůsobuje větší problémy, kromě případů, kdy dojde k vymknutí kolene nebo kyčle. Pleť bývá světlá a v dětství skvrnitá. Během chladného počasí je kůže suchá, ruce a tváře snadno praskají. Starší děti a dospělí s tímto postižením mívají kůži na omak hrubou /Pueschel, 1997/. Mnohé z výše popsaných fyzických dispozic mohou být zjištěny i u dětí, které Downův syndrom nemají. Naopak u dětí s Downovým syndromem se mohou vyskytnout další vrozené vady, které zde nejsou uvedeny. Je však naprosto nezbytné, aby fyzické nedostatky dětí s Downovým syndromem nebyly zdůrazňovány, ale aby prezentovaly dítě jako lidskou bytost, jež potřebuje péči a lásku. 1.4 Zvláštnosti vývoje a způsoby chování Duševní a tělesný vývoj dětí s Downovým syndromem je v porovnání s nepostiženými dětmi celkově zpomalen. Tuto skutečnost lze vysvětlit chybným dělením zárodečných buněk ještě před zplozením. O chybném vývoji je tedy rozhodnuto již v okamžiku oplodnění a není ovlivněn průběhem těhotenství. Tělesné a duševní postižení, které vznikne, nelze napravit, může být ale kladně ovlivněno dobrou a včasnou péčí a další podporou až do dospělosti /Marková, Středová, 1987/. V minulosti byli lidé s Downovým syndromem stereotypně popisováni jako těžce postižení a nezajímaví, tento popis se ale nehodí na děti s Downovým syndromem, jak je známe dnes /Pueschel, 1997, s. 51/. Individuální rozdíly mezi osobami postiženými Downovým syndromem mohou být v jednotlivých oblastech rozvoje značné, dokonce větší než u nepostižených dětí. Poslední výzkumy vyvrátily dosavadní předpoklad, podle něhož vývoj dětí s tímto syndromem probíhá s občasnými přestávkami. Vývoj je sice výrazně zpomalen, ale přitom je stálý a na rozdíl od dřívějšího předpokladu se nezastaví na určité věkové úrovni. V prvních pěti letech probíhá vývoj zdravých i postižených dětí obdobně, ovšem u dětí s Downovým syndromem přibližně v polovičním tempu. 12

13 Duševní vývoj postupuje během prvních tří let u těchto dětí obvykle rychleji než jejich motorický vývoj. Po tomto období se zpoždění motorického vývoje vyrovnává. I zde je třeba zdůraznit, že průběh vývoje je u jednotlivých dětí značně odlišný. Děti postižené Downovým syndromem potřebují delší dobu, než dokážou reagovat na nabízené podněty. Tyto děti reagují velmi citlivě již na malé přetížení. Zatímco malé děti svoji pozornost předčasně odpoutávají, větší děti reagují spíše vyhýbavým chováním. Od dospělých se tedy vyžaduje velká schopnost vcítit se do situace dětí s tímto syndromem, dostatek času, mnoho trpělivosti a pozornosti, aby se dítěti nabídl dostatek podnětů odpovídajících jeho schopnostem. Velký význam má včasná péče /Strusková, 2000/. Závěrem lze říci, že tato kapitola shrnuje současný stav poznatků o Downově syndromu. Zabývá se historickým pozadím a příčinami syndromu, popisuje fyzické rysy dítěte s Downovým syndromem a objasňuje biologické odlišnosti, které lze u dítěte s Downovým syndromem vypozorovat. Díky láskyplné podpoře v rodině a snaze odborníků dostává budoucnost dětí s Downovým syndromem v dnešní době mnohem příznivější podobu, než tomu bylo dříve. 13

14 2 Výchova a vzdělávání dětí s Downovým syndromem V naší zemi dochází k velkým změnám ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami po roce Koncepce vzdělávání se přizpůsobuje požadavkům evropské společnosti. Cíle vzdělávání se odvozují jak z individuálních, tak společenských potřeb. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se u nás realizuje v průběhu povinné školní docházky po dobu devíti /deseti/ let na dvou úrovních: úroveň základního vzdělání poskytovaného základní školou a základní školou praktickou a úroveň základů vzdělání poskytovaného základní školou speciální. Stále častěji se setkáváme s integrativním / inkluzívním vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v základní škole. Podmínky pro ně jsou zde upraveny legislativně /Pipeková,2006/. 2.1 Formální vzdělávací systém Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje s pomocí podpůrných opatření, která jsou odlišná nebo jsou poskytována nad rámec individuálních pedagogických a organizačních opatření spojených se vzděláváním žáků stejného věku ve školách, které nejsou samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Podpůrnými opatřeními při speciálním vzdělávání se rozumí využití speciálních metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, kompenzačních, rehabilitačních a učebních pomůcek, speciálních učebnic a didaktických materiálů, zařazení předmětů speciálně pedagogické péče, poskytování pedagogicko-psychologických služeb, zajištění služeb asistenta pedagoga, snížení počtu žáků ve třídě, oddělení nebo studijní skupině nebo jiná úprava organizace vzdělávání zohledňující speciální vzdělávací potřeby žáka. 14

15 Zásady a cíle speciálního vzdělávání Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školským poradenským zařízením a jejich rozsah a závažnost jsou důvodem k zařazení žáků do režimu speciálního vzdělávání. Formy speciálního vzdělávání žáků se zdravotním postižením Speciální vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajišťováno: a) formou individuální integrace; b) formou skupinové integrace; c) ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením; d) kombinací uvedených forem pod písmeny a) až c). Individuální integrací se rozumí vzdělávání žáka: a) v běžné škole; b) v případech hodných zvláštního zřetele ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. Skupinovou integrací se rozumí vzdělávání žáka ve třídě, oddělení nebo studijní skupině zřízené pro žáky se zdravotním postižením v běžné škole nebo ve speciální škole určené pro žáky s jiným druhem zdravotního postižení. Žák se zdravotním postižením se přednostně vzdělává formou individuální integrace v běžné škole, pokud to odpovídá jeho potřebám a možnostem a současně také podmínkám a možnostem školy. Typy speciálních škol a) mateřská škola pro zrakově postižené, základní škola pro zrakově postižené, střední škola pro zrakově postižené /střední odborné učiliště pro zrakově postižené, odborné učiliště pro zrakově postižené, praktická škola pro zrakově postižené, gymnázium pro zrakově postižené, střední odborná škola pro zrakově postižené, konzervatoř pro zrakově postižené; b) mateřská škola pro sluchově postižené, základní škola pro sluchově postižené, střední škola pro sluchově postižené, střední odborné učiliště pro sluchově 15

16 postižené, odborné učiliště pro sluchově postižené, praktická škola pro sluchově postižené, gymnázium pro sluchově postižené, střední odborná škola pro sluchově postižené; c) mateřská škola pro hluchoslepé, základní škola pro hluchoslepé; d) mateřská škola pro tělesně postižené, základní škola pro tělesně postižené, střední škola pro tělesně postižené, střední odborné učiliště pro tělesně postižené, odborné učiliště pro tělesně postižené, praktická škola pro tělesně postižené, gymnázium pro tělesně postižené, střední odborná škola pro tělesně postižené; e) mateřská škola logopedická, základní škola logopedická; f) mateřská škola speciální, základní škola praktická, základní škola speciální, odborné učiliště, praktická škola; g) základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení, základní škola pro žáky se specifickými poruchami chování; h) mateřská škola při zdravotnickém zařízení, základní škola při zdravotnickém zařízení, základní škola speciální při zdravotnickém zařízení. /Viz. Vyhláška číslo 73 ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných/ Vzdělávání dětí a žáků s Downovým syndromem a) mateřská škola formou integrace; b) mateřská škola speciální; c) základní škola formou integrace; d) základní škola praktická; e) základní škola speciální; f) odborné učiliště; g) praktická škola. Žáci s Downovým syndromem, jejichž rozumové schopnosti jsou v pásmu střední až těžké mentální retardace, jsou často vzděláváni v rehabilitačních třídách zřizovaných v základních školách speciálních. 16

17 2.2 Pobyt v mateřské škole Vzdělávání poskytované mateřskou školou se v mnohém liší od vzdělávání poskytovaného školou základní. Jeho specifika se odvíjejí především z dosud nehotových a postupně se rozvíjejících osobnostních struktur dítěte předškolního věku a jeho specifických potřeb. Proto se předškolní vzdělávání přizpůsobuje vývojovým kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny. První roky mají pro život dítěte dalekosáhlý význam. Poznatky lékařů, psychologů a pedagogů dokazují, že většinu toho, co dítě v tomto věku prožije a co z podnětů okolního prostředí přijme, je trvalé, a že rané zkušenosti, které dítě získává svým životem v rodinném i mimorodinném prostředí, se v jeho životě zhodnotí a najdou své uplatnění /Švejcar, 1988/. Každé dítě je i v nahodilých podmínkách zpravidla schopno se rozvíjet a spontánně se učit. V přirozeném prostředí rodiny tomu také tak většinou je. V předškolním věku dítěte je právě rodina, která je v této roli nezastupitelná. Zkušenosti však ukazují, že dnešní rodina není vždy schopná zajistit plnou škálu podnětů k rozvoji dítěte. Mateřská škola představuje jednu z možností, jak doplnit rodinnou výchovu a pomoci zajistit dítěti již od útlého věku prostředí s dostatkem přiměřených a mnohostranných podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení /Rámcový program pro předškolní vzdělávání, 2001/. Nejdůležitějším posláním mateřské školy je poskytnout malým dětem sociální prostor, v němž si mohou společně s ostatními dětmi hrát a postupně zvládat okolní prostředí. Pro děti postižené Downovým syndromem je zmíněné prostředí mateřské školy stejně důležité. Na rozdíl od jiných dětí vyžadují více než ostatní, aby byly umístěny ve skupině o přehledné velikosti a aby měly zajištěný trvalý přísun podpůrných podnětů. Důležitým rozhodnutím pro rodiče bývá volba mateřské školy. Pro každé dítě jsou důležité sociální zkušenosti, soužití s různými lidmi s rozličnými způsoby chování. Zlepšuje se vlastní samostatnost, nácvik koordinace hrubé i jemné motoriky /Valenta, Müller, 2003/. Dítě s Downovým syndromem se může v mateřské škole naučit nekonečně mnoho. Stejně jako u všech ostatních tří až šestiletých dětí jsou jejich schopnosti a dosažený stupeň vývoje velmi rozdílné /Pueschel, 1997, s. 83/. 17

18 Samostatná hra je jednou z nejdůležitějších dovedností, které může dítě v mateřské škole získat. Hraní je přirozený prostředek k učení a k rozvoji osobnosti dítěte. V rané fázi potřebují děti s Downovým syndromem pomoci, aby se formou napodobování naučily, že se věci nepodrobí jejich vůli. Musí se rozhodovat a dělit s ostatními. Kombinace těchto dovedností formuje pozitivní chování a pomáhá rodičům i vychovatelům naplňovat cíle pro dítě stanovené. Jako všechny děti i dítě s Downovým syndromem je jedinečnou bytostí, která má právo na rozvoj všech svých skrytých možností. 2.3 Školní výuka U dětí s Downovým syndromem je třeba prověřit každého jedince, aby bylo možno odpovědět na otázku, jakou zvláštní péči potřebuje a kde ji dostane. Intelektuální úroveň dětí s Downovým syndromem se pohybuje v oblasti od mentálního postižení až k poruše učení. Většina těchto dětí navštěvuje v současnosti speciální školy. Společným specifickým rysem téměř všech dětí postižených Downovým syndromem je, že rozumí podstatně více, než dokážou říct. Prokázalo se, že se učí lépe, jestliže vidí a současně i slyší, protože viděné se vzhledem k jejich dobré paměti lépe pamatuje. V každém případě je velmi obtížné udržet jejich pozornost po delší dobu. Postižené děti se často dokážou soustředit krátce a jen postupně se učí uposlechnout vydávaných příkazů a plnit zadávané úkoly. O to je také důležitější formulovat učební úkoly ve škole a zejména i doma tak, aby byly pro dítě zajímavé. Dítě musí vždy dostat možnost učit se na základě vlastních zkušeností. Je nutné dbát na to, aby učivo bylo pro dítě pokud možno názorné a současně rozumově přijatelné, takže slovní projev by neměl být hlavním způsobem výkladu /Marková, Středová, 1987/. Psaní představuje pro tyto děti často značný problém, jehož kořeny lze hledat v jejich snížené pohyblivosti. Některé děti mají ale hezký rukopis, u jiných se alespoň vyvine určitý vztah ke psaní. Počítání bývá také obtížné vzhledem k jejich problémům s abstraktním myšlením. Jsou ale docela dobře schopné chápat čísla a pojmy množství, které dokážou používat v každodenním životě. U dětí s Downovým syndromem je dobře rozvinuta schopnost rychle vizuálně vnímat informace a zapamatovat si je. Tím je možno také vysvětlit jejich oblibu počítačů, kde 18

19 jsou informace zobrazovány na stínítku obrazovky. Další předností práce s počítačem je, že si žák určí sám rychlost výuky. Hlavním úkolem veškerého vzdělávání od dětství po dospívání je příprava na život v dospělosti. Dobré vzdělání je proto směsicí stěžejních všeobecných i specializovaných dovedností. Je velmi důležité vytvořit dětem s Downovým syndromem takové pedagogické prostředí, v němž mohou výchovných cílů dosáhnout. 2.4 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy Podle Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy jsou vzděláváni žáci s tak závažným mentálním postižením, které jim znemožňuje vzdělávání v jiných třídách základní školy speciální. V rehabilitační třídě si v přizpůsobených podmínkách a za odborného speciálně pedagogického vedení osvojují některé elementární vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní získat určitou míru soběstačnosti, najít vhodnou formu komunikace s okolím a budou napomáhat rozvoji jejich motoriky. Velkým problémem, který komplikuje vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením, je nízká míra rozvinutosti jejich psychických funkcí, zejména pozornosti, paměti, ale i volních vlastností potřebných k systematickému osvojování učiva. Tyto funkce je potřeba u žáků probouzet, i když míra úspěšnosti této činnosti bude u jednotlivých žáků odlišná. U většiny žáků zařazených do rehabilitační třídy a vzdělávaných podle rehabilitačního programu nelze reálně počítat se zvládnutím trivia. Lze u nich rozvíjet komunikační dovednosti, pomocí kterých budou moci navázat kontakty s okolím, rozvíjet jejich pohyblivost tak, aby dosáhli co nejvyšší pohybové samostatnosti, a naučit je základům sebeobsluhy, která jim umožní určitou míru soběstačnosti. Každá nová dovednost se projeví ve zlepšení kvality jejich dalšího života. Prostředkem vzdělávání v rehabilitační třídě není psané slovo a v některých případech ani mluvená řeč. Pracuje se zde s různými formami alternativní a augmentativní komunikace. Učitelé se snaží pro každého žáka najít vhodnou formu dorozumívání. Využívá se kompenzačních pomůcek analogických pomůckám používaným ve školách pro žáky s tělesným, případně smyslovým postižením. Učební pomůcky se přizpůsobují schopnostem a možnostem jednotlivých žáků a jsou pro ně často vytvářeny individuálně na míru. 19

20 Důležitým úkolem vzdělávání žáků v rehabilitačních třídách je působení na jejich chování tak, aby soužití s nimi nekladlo mimořádné nároky na jejich okolí, rozvíjení jejich estetického cítění a zájmů, zejména v oblasti hudebních i výtvarných schopností a jednoduchých pracovních dovedností. Učební osnovy Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy Smyslová výchova Smyslová výchova je zaměřena na rozvíjení psychických funkcí prostřednictvím smyslového vnímání, především na vytváření vztahů smyslového vnímání, myšlení a řeči. Touto výchovou rozvíjíme jednotlivé smyslové analyzátory, které jsou podmínkou správného vnímání, koncentrace pozornosti, prostorové, směrové a časové orientace a jsou základem pro vytváření představ a pojmů. Ve smyslové výchově si žáci procvičují zrakové, sluchové, chuťové a čichové vnímání na konkrétním názorném materiálu, hmat a prostorovou orientaci v konkrétních situacích. Smyslová výchova prolíná všemi předměty a pomocí ní zdokonalujeme i úroveň motoriky, rozvíjíme schopnost komunikace a verbálního vyjadřování. Rozumová výchova Rozumová výchova se v rehabilitačních třídách skládá z několika neoddělitelných složek: - rozvíjení poznávacích schopností a komunikačních dovedností; - rozvíjení logického myšlení, paměti a pozornosti; - vytváření početních představ; - rozvíjení grafických dovedností. Cílem rozumové výchovy v rehabilitační třídě je rozvinutí rozumových schopností žáků na optimální možnou úroveň. Pracovní a výtvarná výchova Úkolem pracovní výchovy je rozvíjet jemnou motoriku žáků, zvyšovat jejich samostatnost, soběstačnost a nezávislost. V rehabilitační třídě se pracovní výchova 20

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PEDAGOGIKY CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM DIPLOMOVÁ PRÁCE BRNO 2007 VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: PhDr. Mgr. Barbora

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku

Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Vzdělávání osob s mentálním postižením na Olomoucku Erika Sychrová, DiS. Katedra: Katedra sociální pedagogiky Vedoucí práce: Mgr.

Více

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce

Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením na odměny a tresty Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Dagmar Polášková Kučerová 6. ročník Obor: pedagogika sociální práce Současné trendy v rodičovské výchově se zaměřením

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury. DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury DIPLOMOVÁ PRÁCE (magisterská) 2011 Eva Kinclová Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Postoje žáků k integrované tělesné výchově

Více

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy

Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy 1 Masarykova univerzita Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Problémový žák na prvním stupni základní školy a jeho vliv na klima třídy Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Jana Veselá, PhD.

Více

Potřeby dětí se zdravotním postižením

Potřeby dětí se zdravotním postižením Národní centrum podpory transformace sociálních služeb, 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Potřeby dětí se zdravotním

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně

výzkumné části, její součástí je vymezení hlavních cílů a metod šetření, charakteristika místa šetření, uvedení kazuistik žáků individuálně Úvod Tematiku integrace a prointegračních či inkluzivních snah a jejich reálných možností v aktuálních podmínkách české společnosti, jsem zvolila na základě vlastní zkušenosti a osobní angažovanosti v

Více

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace

1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE. 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace 8 1 SPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A JEJICH ETIOLOGIE 1.1 Specifické poruchy učení definice, klasifikace V odborné literatuře pedagogické, psychologické se setkáváme s termínem specifické poruchy učení a chování,

Více

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ Profesní rozvoj pedagogických pracovníků MŠ 2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA PROJEKT ŠIKULKOVÉ (REG. ČÍSLO: CZ.1.07/1.3.00/48.0094) JE SPOLUFINANCOVÁN Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel

Více

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí

Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie a andragogiky Volnočasové aktivity seniorů žijících v domácím prostředí Bakalářská diplomová práce Libuše Jelínková Vedoucí práce:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Narušená komunikační schopnost u žáků 1. a 2. ročníků ZŠ v hlineckém regionu Bakalářská práce Brno 2008 Autor práce: Romana Charvátová

Více

Psychologie pro pomáhající profese

Psychologie pro pomáhající profese Psychologie pro pomáhající profese MARIE VÁGNEROVÁ Variabilita a patologie lidské psychiky Obsah Předmluva............................................................. 6 ČÁST PRVNÍ Základní okruhy obecné

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Současné možnosti vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND

Monika Martochová Dudová Michal Martoch. Problematika nerovnoměrného vývoje u MND Monika Martochová Dudová Michal Martoch Problematika nerovnoměrného vývoje u MND NADANÉ DÍTĚ A VRSTEVNÍCI Monika Martochová Dudová Michal Martoch Tato práce mohla vzniknout pouze díky dnešním moderním

Více

Vývojová psychologie pro sociální práci

Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Vývojová psychologie pro sociální práci Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s: Autoři: PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D., MBA 1,2 RNDr. Hana Kuželová

Více

Diagnostika narušené komunikační schopnosti

Diagnostika narušené komunikační schopnosti MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Diagnostika narušené komunikační schopnosti Diplomová práce Brno 2012 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Barbora Bočková, Ph.D. Vypracovala:

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Komunikace u dětí s autismem Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce : Autor práce : PhDr. Mgr. Lucie Procházková Markéta

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta. Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav speciálněpedagogických studií HANA ČÍŠECKÁ III. ročník kombinované studium Obor: Speciální pedagogika předškolního věku ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně

Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra pedagogiky sportu Analýza nabídky volnočasově - pohybových aktivit pro děti základních škol v Brně Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Morální hodnoty a životní styl žáků 2. stupně Bakalářská práce Brno 2011 Vedoucí práce: PhDr. Milan Valach, Ph.D. Autor práce: Tereza

Více

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Rámcový vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Výzkumný ústav pedagogický v Praze 2004 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j. 32 405/2004-22 V Praze dne 3. ledna 2005 Opatření ministryně

Více

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ

RODINA A JEJÍ VLIV NA VOLNÝ ČAS ADOLESCENTŮ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií Bc. Helena Zapletalová Obor: Řízení volnočasových aktivit II. ročník kombinovaná forma studia RODINA A JEJÍ VLIV

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie)

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie. Bakalářská práce (obor psychologie) Ústřední knihovna FSS MU Brno ^ fžj 0 llľlllľllľlllllľlľlllľll II 4240737716 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra psychologie Bakalářská práce (obor psychologie) MANŽELSKÉ SOUŽITÍ

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE

I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á I N T E G R A C E DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI V Z DĚLÁVA C Í M I P O TŘEBAMI V M A T EŘSKÉ ŠKOLE U n i v e r z i t a P a l a c k é h o v O l o m o u c i Filozofická fakulta katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie obor: Školský management I N D I V I D U Á L N Í A S K U P I N O V Á

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola - cesta do života Školní vzdělávací program Mateřské školy a Základní školy pro tělesně postižené,brno, Kociánka 6 zpracovaný podle RVP ZŠS č.j.

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více