příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením"

Transkript

1 příručka vzdělávacích činností s cílem pracovní integrace osob se zdravotním postižením

2

3 PŘÍRUČKA VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ S CÍLEM PRACOVNÍ INTEGRACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Ostrava 214

4 AUTORSKÝ TÝM: Vedoucí týmu: Mgr. Zdenka Kozáková, Ph.D. Autorský tým: doc. PhDr. PaedDr. Olga Krejčířová, Ph.D., doc. Dita Finková, Ph.D., Mgr. et Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., Mgr. Jaromír Hublar, Ph.D., Mgr. Martina Hubištová, Mgr. Olga Rosenbergerová, doc. PhDr. Eva Souralová, Ph.D., Mgr. Michal Škrabánek, Mgr. Ing. Ivana Treznerová. Recenze: Mgr. Kristýna Krahulcová, Ph.D. Mgr. Lubomír Řehůřek Odpovědná redaktorka Mgr. Jana Kreiselová Technická redakce Mgr. Věra Benešová Fotodokumentace: Mgr. Jakub Sekera Vydala Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 8, Olomouc Olomouc vydání Neoprávněné užití tohoto díla je porušením autorských práv a může zakládat občanskoprávní, správněprávní popř. trestněprávní odpovědnost. Tato publikace neprošla redakční jazykovou úpravou. Asociace TRIGON 214 č. z. 215/3 ISBN Neprodejná publikace

5 OBSAH ÚVOD Část 1 1 Příprava na práci a pracovní integrace OZP 6 (Olga Krejčířová) 2 Člověk se zdravotním postižením na volném pracovním trhu 12 (Michal Škrabánek) 3 Zaměstnávání osob se sluchovým postižením..23 (Eva Souralová) 4 Problémy zaměstnavatelů osob se zrakovým postižením.3 (Dita Finková) 5 Možnosti a limity v oblasti pracovního uplatnění osob s omezenou hybností...4 (Jan Chrastina) 6 Chráněná pracovní místa a podporované zaměstnávání..51 (Zdenka Kozáková) 7 Rekvalifikace osob se zdravotním postižením 63 (Zdenka Kozáková) 8 Rekvalifikace OZP se středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením 74 (Zdenka Kozáková) 9 Zahradnické práce jako vhodný prostředek pracovní rehabilitace osob se středně těžkým mentálním a kombinovaným postižením. 83 (Jaromír Hublar) 1 Finanční gramotnost jako jedna z cest k uplatnění na trhu práce..91 (Martina Hubištová) 11 Implementace metod do systému práce v oblasti pracovní integrace osob...99 se zdravotním postižením (Ivana Treznerová, Olga Rosenbergerová) Medailonky autorů 121

6 ÚVOD Vážení přátelé, materiál, který právě otevíráte, patří k vyvrcholení výstupů projektu Implementace metod do systému práce v oblasti pracovní integrace osob se ZP. Je tvořen převážně lektory, kteří se ve svých přednáškách inspirovali rozhovory a zkušenostmi účastníky seminářů. Je ale i potěšující, že autorsky přispěli i frekventanti kurzů. Všechny diskuse napomohly k realizaci sborníku, jehož obsahem a výstupem jsou návrhy inovativního přístupu k řešené problematice, vyhodnocení současných metod, nástrojů a přístupů a návrh jejich dalšího inovativního vývoje. Tým autorů se snažil ve svých obsazích podat návrhy, které přispějí k prosazování změn v zavedených systémech v oblasti trhu práce a zvýší intenzitu kontaktů mezi spolupracujícími subjekty. Osoby se ZP představují rizikovou cílovou skupinu, jejíž schopnosti a dovednosti nalézt a udržet si placené zaměstnání jsou natolik sníženy, že vyžadují individuální specifickou podporu a dlouhodobou zvýšenou péči. Z toho důvodu bychom byli rádi, aby text oslovil potenciální zaměstnavatele OZP přestavované veřejnou správou a podnikovou sférou a napomohl dosáhnout rovnějších příležitostí osob se ZP v oblasti trhu práce, a tím minimalizoval jejich sociální a pracovní vyloučení, protože získané know-how chceme šířit mezi relevantní klíčové aktéry dané oblasti a ve spolupráci s ostatními NNO. Věříme, že jak realizace projektu, tak i text sborníku bude mít celospolečenský dopad, protože přispěje k eliminaci diskriminace osob se ZP v oblasti trhu práce, přispěje k rovným příležitostem těchto osob a k osvětě problematiky zaměstnávání OZP jak mezi veřejností tak mezi odborníky, což bude mít významný vliv na kvalitu života cílové skupiny - osob se ZP. Zaměření textu není v obecné rovině směrováno na osoby se zdravotním postižením a jejich uplatnění na trhu práce, ale vymezuje i specifické problémy sluchově, zrakově, tělesně, mentálně a kombinovaných postižení. Proto jsme přesvědčeni, že každý z Vás si najde metodický návod, který mu pomůže v jeho náročné práci. Za autorský kolektiv Olga Krejčířová

7 1 PŘÍPRAVA NA PRÁCI A PRACOVNÍ INTEGRACE OZP Olga Krejčířová Anotace: Předložený článek je zaměřen na objasnění možností profesní orientace OZP a výběru jejich profesní přípravy. Výrazně si všímá ale překážek, které mohou nastat při jejich pracovní integraci při zařazení na trhu práce. Tento problém je řešen profesní adjustací a vymezením eliminace jejích negativních dopadů na OZP. Na straně druhé ale vyzdvihuje význam neocenitelných benefitů, které provázejí zaměstnávání OZP a které nejsou závislé na finančním ohodnocení a mají pro OZP velký význam v posilování jejich sebevědomí. Východisko: Smyslem textu je několik kritérií, které je potřeba nejen respektovat, ale také se s nimi vyrovnávat ve smyslu zvýšení kvality života OZP. V první řadě je to Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením potřebují intenzivní pomoc ze strany společnosti, aby mohli rozvinout své schopnosti a zapojit se do normálního života. Dalšími významnými antecedenty jsou: Růst nezaměstnanosti OZP. Jejich vyčleňováni z procesu uplatňování na trhu práce. Problematika zaměstnávání těžce mentálně postižených. Východiskem je i Evropský standard, který pregnantně vymezuje rovné zacházen., Zákaz diskriminace a vyrovnání příležitostí v rámci kvalitní přípravy na výkon povolání. 1.1 Co je to profese? Velmi zjednodušeně bychom mohli konstatovat, v rámci jednoduché rovnice: Profese = povolání s kvalifikací. Před výběrem vlastní profese je nutné v systému základního školství nastavit profesní orientaci, která musí uplatňovat další vztah rovnosti: cílevědomost + záměrnost = orientace + specializace. Teprve na základě prodiskutovaných vztahů si žák vybírá povolání, kterému předchází díky institucionálnímu systému profesní specifická příprava. Osoby se zdravotním postižením ale mají tuto cestu značně ztíženou. Je to v první řadě jejich zdravotní stav, který jim nedovoluje některé profese vykonávat, což je může vést ke skepsi a nezájmu o profesní specifickou přípravu. Příklad: Žák s poruchou rovnováhy nemůže být klempířem, alergik na cement zase zedníkem, atd. Toto a další faktory této cílové skupině znemožňuje profesní uplatnění na trhu práce, ke kterému výrazně přispívají 5

8 negativní projevy profesní adjustace (o které budeme psát dále). Pozitivně ale musíme připustit i klad, která spočívá v nastavování rekvalifikačních programů pro OZP a, který již přináší první výsledky. 1.2 Institucionální systém středních škol pro OZP V první řadě si musíme uvědomit, že žádný z absolventů základního vzdělání není eliminován výběrem školy, může navštěvovat Všechny typy středních škol. Marginálie Střední vzdělávání má všeobecný nebo odborný charakter a je ukončeno maturitní zkouškou, výučním listem, nebo závěrečnou zkouškou. Obecné cíle středního vzdělávání stanoví školský zákon. Zákon 561/24 a 562/24 Sb. zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Tento zákon je základní právní normou pro oblast vzdělávání pro celý vzdělávací systém, (kromě škol vysokých) v České republice. Střední vzdělávání: rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince, poskytuje žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné vzdělání spojené se všeobecným vzděláním a upevňuje jejich hodnotovou orientaci, vytváří předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. I přes všechny možnosti typů středních škol, nemohou někteří žáci zvládnout typy běžných středních škol a mají možnost si vybírat ze specializovaných škol pro jejich profesní přípravu. K nim patří: Odborná učiliště, ve kterých můžeme sledovat výrazný akcent na předávání praktických dovedností, ve svých dvouletých a tříletých programech a zajišťují širokou škálu profesí, (v některých textech je uváděno až 7 profesních možností). Tyto možnosti lze rozdělit do tří oblastí: a) stavebnictví b) zemědělství c) služby d) regionální odborná učiliště (rybářské, vinařské, atd). Výstupem je vždy výuční list, který ale má omezení ve zdůraznění pomocné. Praktická škola je určena především pro absolventy se speciálními vzdělávacími potřebami a respektuje: a) dosaženou úroveň vzdělání, b) stupeň postižení, c) profesní zájem. 6

9 Je realizována ve dvouletých a jednoletých vzdělávacích programech. Výstupem je osvědčení o absolvování. Pamatujme: Všechny tyto školy patří do systému středních škol. 1.3 Eliminace negativních dopadů profesní adjustace V zájmu socializace osob s MP i v zájmu naší společnosti je, aby se alespoň osoby s lehkým mentálním postižením začlenily do běžného společenského života a žily a pracovaly společně s intaktními lidmi. Eliminovat negativní jevy v průběhu pracovní adjustace mentálně postižených je nutné na více frontách. Jako například: Zaměstnavatelé: přesvědčit zaměstnavatele o kvalitách osob s mentálním postižením jako zaměstnanců, zajistit osvětu v této oblasti, informovat zaměstnavatele o výhodách a sankcích státu týkajících se zaměstnávání osob s mentálním postižením, pomoci zprostředkovat kontakt mezi zaměstnavateli a osobami s mentálním postižením, Pomoc osobám s mentálním postižením při adaptování se na novou pracovní pozici. Osoby s mentálním postižením: vytvářet u těchto jedinců kladný vztah k práci a pomáhat jim adaptovat se na práci a záležitosti s ní spojené. pomáhat osobám s mentálním postižením v komunikaci s (potencionálními) zaměstnavateli, zajištění školní přípravy, zajišťování alternativních forem přípravy na zaměstnání, ale i alternativních forem samotného zaměstnání. Stát: rozvíjení pracovní rehabilitace pro osoby s mentálním postižením, podporování zaměstnavatelů osob s mentálním postižením a sankcionování zaměstnavatelů, kteří neplní dané kvóty, financování projektů týkajících se osob s mentálním postižením. 1.4 Fáze činnosti pracovního uplatnění Učitel na odborném učilišti a praktické škole má velké možnosti přispět k eliminaci negativních dopadů profesní adjustace. Vodítkem mu mohou být jednotlivé fáze, které je nutné během celé profesní přípravy realizovat. 7

10 Fáze činnosti Cílová skupina Praktická škola, OU (žák) Depistážní Diagnostická Poradenská Kontaktní Kontrolní Žáci bez konkrétní představy o budoucím uplatnění (předpoklad) Rozbor připravenosti pro pozdější uplatnění Potenciální zaměstnavatel Vyhledávání zaměstnavatelů, spolupráce s úřadem práce Konzultace o možnostech pracovních míst příslušné firmy Korekce představ o pracovním Sledování aktuálních možností absolventů uplatnění, sociální cvičení vzhledem k nabídce Ověřování reálnosti záměru Smluvní vztah, zařazení do databáze pracovního uplatnění spolupracujících firem Nabídka konzultace na praktické škole v rámci profesionální adjustace Ověření poznatků o uplatnění absolventů v pracovním procesu (po půl roce) Je zřejmé, že jednotlivé složky se prolínají v konkrétních fázích činnosti pro pracovní uplatnění. Považujeme za nutné, aby byla takto pojatá východiska přijímána všemi odborníky obou subjektů školy i potenciálního zaměstnavatele.je tedy zřejmé, že se zde promítají základní složky edukačního působení. Signalizačně-iniciační - fáze depistážní Analyticko-diagnostická - fáze diagnostická, Poradensko-psychoterapeutická - poradenská fáze Kontrolně-katamnestická - kontrolní fáze. Pokusme se tyto fáze rozebrat: Depistážní fáze. Obsah je dán iniciačním působením s nabídkou pracovních činností ve směru k žákovi. Vyhledávání zaměstnavatelů se při realizaci první fáze činnosti pracovního uplatnění může jevit jako diskrepance ve smyslu vztahu potenciálního zaměstnavatele a OU a praktické školy. Rozpor je ale relativní vzhledem k tomu, že povinností zaměstnavatelů je vykazovat možná a požadovaná pracovní místa i pro osoby se zdravotním postižením. Nesoulad se však projevuje ve vůli (chtění) zaměstnávat zdravotně postižené (vůle je oproti potřebě velmi nízká). Často uváděným důvodem, proč nezaměstnat člověka se zdravotním postižením, je nutnost vypořádat se s jeho častou nemocností, nízkým vzděláním a požadovanou omezenou pracovní dobou. Velké firmy se dokáží s takovými problémy vyrovnat, protože mají možnost snazší zastupitelnosti. 8

11 Pro malé firmy jsou časté absence obtížněji řešitelné. Vysoce frekventovaným zdůvodněním je i nedostatek času pro individuální práci a časová dimenze, po kterou jsou povinni zaměstnávat zdravotně postiženého občana. Poradensko-diagnostická fáze. Ta vychází z objektivních požadavků formulovaných klíčovými dovednostmi, jež jsou nezbytné pro výkon dané profese. Práce s potencionálním zaměstnavatelem v této fázi patří k vysoce významným aktivitám, protože jde o vstupní kontakt s předpokládaným partnerem v oblasti zaměstnávání absolventů praktické školy. Konzultační činností dáváme zaměstnavatelským subjektům prostor k naplnění zákonné povinnosti. Vymezuje se však bezpodmínečně nutný požadavek ve směru k praktické škole (pověřených konzultantů) spočívající ve znalosti a orientaci ve výkladu všech zákonných opatření tak, aby bylo možné argumentovat vůči případným důvodům, které by vyzněly v neprospěch jednání. Do poradenské fáze zařazujeme i požadavek sociálních cvičení. Jejich pozice je prezentována s vědomím, že mají místo v každé fázi činnosti pracovního uplatnění. V poradenství je funkce posílena o nácvik odvozený z potřeby aktuálních dovedností, jež jsou nezbytně nutné pro zařazení na pracoviště. Vztah zaměstnavatel-zaměstnanec. Pracovní uplatnění a orientace na volném trhu práce vyžadují celou řadu dovedností, kterými žáci praktické školy nedisponují a které je potřebné rozvíjet v souladu se společenskými požadavky. Nejde o elementární sociální dovednosti, ale o ty, jež jsou běžnou součástí komunikačních modelů ve vztahu zaměstnavatel zaměstnanec. Kontaktní fáze. Touto fází vrcholí proces pracovního uplatnění. Jeho výstupem je smluvní vztah se zaměstnavatelem vytvořený na základě nových kontaktů. Za stěžejní momenty úmluvy považujeme specifikaci pracovněprávního vztahu a precizaci všech formalit týkajících se nástupu do zaměstnání. Kontrolní fáze je významná pro analýzu pozitivních výsledků a pro hledání cest a postupů pro ty, kteří na trhu práce neuspěli. Zároveň sledujeme dodržování všech smluvních dohod. Jejich ověřování je opodstatněné, protože máme právo vědět, s kým uzavíráme smlouvu. 1.5 Neocenitelné benefity zaměstnávání OZP Neocenitelné benefity sledují efektivnosti pracovního uplatnění ve směru užitku pro kvalitu života OZP a to nejen z hlediska přínosů finančních toků, ale primárně z hlediska neocenitelných benefit. Mají celospolečenský efekt jako určující faktor. Benefity negenerují záporné finanční toky a nepopírají smysluplnost zaměstnávání, ale podporují kvalitu života. Společenské procesy svým dynamickým charakterem postihují všechny stránky našeho života. Profesní příprava formovala postoje k práci a k profesnímu uplatnění. Společenské normy vztahu k pracovním činnostem se promítaly do všech předmětů teoretické roviny i praktického výcviku. Při neuplatnění na trhu práce musí nutně docházet k rozporu s již poznaným a realitou. Nejčastějším reakcí je rychlá rezignace. 9

12 Uvedený prostoj mezi školou a zařazením na trh práce je v přímé úměrnosti: Čím větší je prostoj, tím prohloubenější je negativní vztah k práci. Délka nezaměstnanosti je demotivující vzhledem k hledání práce a k její potřebě. Permanentní práce na sobě s cílem dosáhnout vnitřní integrity je významným edukačním faktorem práce OZP. Úspěšné zařazení OZP do zaměstnání, můžeme počítat jako benefitu, protože posiluje sebepoznávání a sebevědomí. Co tedy patří k neocenitelným benefitům? Trvalé zaměstnání jednoznačně zvyšuje i postavení OZP v rodině. Narušuje se tím mnohdy přetrvávající ochranitelský vztah rodičů, kteří mají tendenci v OZP vidět děti a ne dospělé osoby. Skutečnost, že člověk s mentálním postižením začal pracovat na otevřeném trhu práce, může pomoci pochopit i jeho rodině a nejbližšímu okolí, že dospěl a je schopen se v mnoha situacích samostatně rozhodovat. Zaměstnání mu pomáhá v orientaci ve společenských požadavcích. Stabilizace neuváženého jednání a eliminace společensky nežádoucích projevů. Posílení pocitu důležitosti, významnosti, jedinečnosti. Smysluplnost a cílevědomost chování je určována motivem. Způsob chování je však determinován situací, v níž se jedinec nachází. V rámci volnočasových aktivit posilujeme aktivní sociální dovednosti, které mohou navíc podstatně zvýšit šance mladých lidí na úspěšnost i v celé další profesní a osobní kariéře. Formy nejčastějších volnočasových aktivit mládeže přímo odpovídají trendům ve společnosti, v níž se pohybují a žijí. Jsou nejen důležitým pedagogickým aspektem, ale i zcela konkrétní otázkou a výzvou nám všem. Preventivní přístupy je nutno diferencovat při respektování osobních zvláštností jedinců a cílových skupin, včetně specifik sociálního prostředí, s nímž jsou ve vzájemné interakci. Prevence je z ekonomického hlediska efektivnější než pozdější pokusy o nápravu získání kvalitativně nových vztahů, možnost kontaktovat absolventy jiných škol, kteří pracují na stejném pracovišti jako on, vzniká šance rozšířit okruh přátel, rozvíjí se i poznání a zájmy v návaznosti na nová přátelství. Závěr Pracovní uplatnění na trhu práce má pro OZP velký význam a je možné mu inovativně napomoci již při profesní přípravě ve spolupráci s potenciálními zaměstnavateli. V metodologických přístupech musíme také počítat s neocenitelnými benefity pracovního uplatnění, které jsou v rámci vzdělávacího procesu zdůrazňovány a které mohou pomoci při eliminaci případných negativních dopadů profesní adjustace. V této souvislosti jmenujeme ty nejvýznamnější: 1

13 společenské uplatnění, formování imaginativně-emotivních složek integrity osobnosti, rozvoj zájmů a společenských aktivit, možnost eliminace sociálně patologických jevů, navázání nových kontaktů a přátelství, zvýšení prestiže v postavení v rodině a okolí. Klíčová slova: Etické krédo, osoby se zdravotním postižením, profese, profesní orientace, profesní specifická příprava, odborné učiliště, praktická škola, profesní adjustace, fáze činnosti pracovního uplatnění, neocenitelné benefity. Použitá literatura JOUZA, L. (24)Zákon o zaměstnanosti a předpisy související s komentářem, Praha:Bova Polygon, KELLER, J. (1996) Sociologie byrokracie a organizace. Praha: SLON. 191 stran. ISBN X MAREŠ, P. (1994) Nezaměstnanost jako psychosociální problém. Praha: Slon. 151 s. ISBN KRAUS, B. (1998) Sociální aspekty výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, ISBN KREJČÍŘOVÁ, O. (24) Profesní příprava a pracovní uplatnění osob s mentálním postižením. Ostrava: Montanex, ISBN NÁDAŽDYOVÁ, M. Podporované zamestnávanie ludí s mentálnym postihnutím vo svetle principov a cielov transformácie sociálnej sféry a jako pozícia v systéme nových služieb. In II. Mezinárodní kongres ZPMP. Bratislava, Vyhláška MPSV ČR č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností, ve znění vyhlášky č. 232/1997 Sb. Praha: MPSV ČR, Zákon č. 435/24 Sb. o zaměstnanosti. Praha: Vláda ČR, 24. Doporučená literatura KREJČÍŘOVÁ, O. Odborná připravenost pracovníků v systému předprofesní přípravy a chráněných dílen. In XII. ročník česko-francouzské dny v Ostravě - integrace, handicap. Ostrava: Statutární město Ostrava, 24, s ISBN

14 2 ČLOVĚK SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA VOLNÉM PRACOVNÍM TRHU Michal Škrabánek Anotace Také jste slyšeli, že lidé se zdravotním postižením, kteří chtějí pracovat, už pracují? Možná na tom bude kousek pravdy (problém motivace je s ohledem na rozsah textu zcela pominut), ale já také slyšel hodně lidí se zdravotním postižením, kteří si přišli pro radu, co ještě mají udělat proto, aby nějakou práci našli. Bez ohledu na to, zda někdo má zdravotní postižení nebo ne, je k tomu aby pracovní vztah vznikl, zapotřebí ochota obou stran. Východisko V minulosti vznikaly některé organizace zaměstnávající lidi se zdravotním postižením spíše se sociálním posláním. Pokud v takových nedošlo k transformaci na sociální službu a dožily se dnešních dní, pak s razantními organizačními změnami včetně fluktuace některých dřívějších stálých zaměstnanců (klientů?). Současná ekonomická politika má za to, že na volném pracovním trhu musí člověk se zdravotním postižením splňovat tytéž pracovní předpoklady jako kdokoli jiný bez takového statusu. Následující stručný text je náhledem na skupinu osob s postižením, jejich možnost v oblasti práce na volném pracovním trhu a zaměstnavatele - subjekt, který by měl odpovídající pracovní místa tvořit. 2.1 Co říká o lidech se zdravotním postižením statistika? O tom, jaký je typický zástupce skupiny osob se zdravotním postižením má každý svou představu, která bude více nebo méně vzdálená realitě. Protože objektivním měřítkem mohou být statistická1 data, uvádím dále ve vztahu k tématu příspěvku krátký výběr z výběrového šetření o osobách se zdravotním postižením VŠPO 13, realizovaného v ČR v roce 213 Českým statistickým úřadem. K celkovému počtu lidí, kteří jsou nositeli stigmatu zdravotního postižení, uvádí statistické šetření (ČSSU 214, str. 47) následující: Z výsledků šetření vyplývá základní skutečnost, že z celkového počtu obyvatel ČR k bylo celkem osob se zdravotním postižením, tj. 1,2 Porovnáním dosavadních dat bylo dále zjištěno (ČSSU 214, str. 43), že podíl počtu zdravotně postižených osob se za posledních 6 let zvýšil o,3 procentního bodu (9,9 na 1,2), přičemž výrazně vyšší zvýšení bylo šetřením zjištěno u žen (o,6 procentního 1 Česká republika má od letošního (214) dubna k dispozici historicky druhé Výběrové šetření osob se zdravotním postižením VŠPO 13 zpracované Českým statistickým úřadem. První šetření se uskutečnilo v roce 27 pod označením VŠPO 7. Srovnání obou by mělo posloužit k seriózním úvahám a strategickým rozhodnutím o dalším zlepšování dosavadní úrovně a podmínek života osob se zdravotním postižením. 12

15 bodu z 1, na 1,6). U mužů je zvýšení podílu poměrně malé (o,1 procentního bodu z 9,8 na 9,9). Chápu-li práci jako prostředek zajištění relativní nezávislosti člověka, který jí vykonává, s dovolením čtenáře zúžím další výběr statistických dat pouze na věkové rozpětí odpovídající tomu, kdy převážná většina lidí naší kultury zajišťuje svou existenci ekonomickou aktivitou - prací. Tzv. produktivní věk je v rámci tohoto textu vymezen věkem člověka od 3 do 59 let (obr. 1 a 2). Obr. 1 Obr. 2 (srov. ČSSU 214, str. 9.) "produktivní" věk V zúženém věkovém rozpětí pochopitelně existuje jiná průměrná hodnota podílu osob se zdravotním postižením v celkové populaci (obr. 3). Obr. 3 (srov. ČSSU 214, str. 9.) 13

16 Dále je nutno vzít v úvahu škálu míry zdravotního postižení. Statistická data (ČSSU 214, str. 6) uvádí tzv. práh zdravotního postižení, který udává míru resp. intenzitu zdravotního postižení, od kterého byla vybraná osoba do celkového počtu postižených v rámci šetření zahrnuta (pacienti od míry postižení 1 lehké postižení) resp. nezahrnuta (pacienti s mírou postižení žádné resp. minimální postižení). Ve vybrané věkové kategorii je 36 osob nositelem těžkého, resp. velmi těžkého zdravotního postižení (obr. 4). Obr. 4 (srov. ČSSU 214, str. 29) Míra či intenzita zdravotního postižení významně snižuje podíl osob, které aspirují k uplatnění na volném pracovním trhu. Obecně lze popsat vztah míry zdravotního postižení s možností člověka takto postiženého uplatnit se na volném pracovním trhu tak, že čím vyšší je míra zdravotního postižení, tím nedostupnější je volný pracovní trh dle obr

17 Obr. 5 Ve vztahu k pracovnímu uplatnění je zapotřebí zmínit ještě vzdělanostní úroveň, která byla statistickým výběrem zachycena (obr. 6). Obr. 6 (srov. ČSSU 214, str. 13.) Přesto, že ze srovnání dosavadních statistických šetření (ČSSU 214, str. 44) vyplývá určitý pozitivní vývoj: poklesy u kategorií bez vzdělání (-,3) a základního vzdělání (- 8,1) resp. nárůsty v kategoriích středního vzdělání s maturitou (+ 3,4) a vysokoškolského vzdělání (+ 1,3), je třeba zdůraznit, z pohledu potencionálních zaměstnavatelů představuje vzdělání pouze dílčí část kompetenčního vybavení, které je k úspěšnému pracovnímu uplatnění vyžadováno (obr. 7). Obr. 7 15

18 Údaj o reálné míře pracovního zapojení lidí se zdravotním postižením, který statistické šetření nabízí (srov. ČSSU 214, str. 21), nijak nerozlišuje, zda jde o pracovní uplatnění na volném, respektive chráněném pracovním trhu. Ve srovnání s údajem o míře zdravotního postižení vybrané věkové skupiny je patrné, že ačkoli 61 lidí, kteří mají lehké a středně těžké zdravotní postižení a teoreticky by měli vyšší šanci uspět na běžném pracovním trhu, uvádí zaměstnání/osvč zhruba jen jedna třetina z celkového počtu osob se zdravotním postižením. V produktivním věku jde o pouhých 24 (Obr. 8). Obr Nástroj zaměřený na jedince Existuje-li potenciál k úspěšné inkluzi lidí se zdravotním postižením do pracovního života, existuje také představa, jak by v ní měl být takový člověk podporován. Pokud můžeme zachytit vlastní pohled člověka na význam zdravotního postižení v jeho životě, je pravděpodobně nejnázornějším výstupem autobiografická křivka života. Podobně lze vyjádřit ideální působení na jedince v rámci koordinované rehabilitace (Obr. 9). Obr. 9 16

19 Jiný model křivky života může pochopitelně ve vztahu k jeho subjektivně hodnocené kvalitě nabývat jiných hodnot (Obr. 1). Obr. 1 Z rozdílu mezi načrtnutými křivkami, kdy jedna dosahuje úspěšné inkluze do společnosti ve srovnatelných hodnotách před traumatem a druhá výrazně pod nimi, lze predikovat rozdílné podpůrné přístupy k lidem se zdravotním postižením, kteří by po aplikaci přístupů koordinované rehabilitace vyjadřovali podobné hodnocení, respektive ho reálně dosahovali. Pokud člověk se zdravotním postižením v rámci koordinované rehabilitace dosáhne maximálního rozvoje, měl by v optimálním případě aspirovat na účast na volném pracovním trhu. Pokud dosáhne pouze určitého rozvoje, může být dále zapojen v takových činnostech, které mohou rozvíjet část její osobnosti či udržovat její schopnosti a dovednosti na jisté úrovni tak, aby byla v maximální možné míře udržena její autonomie. Koordinovaná rehabilitace může řešit problémy lidí se zdravotním postižením do určité míry. V některých případech může člověk dosáhnout úspěšné inkluze také v rámci pracovní oblasti jeho života (obr. 11)2. Mnohdy ovšem může být právě tato oblast zdrojem psychického diskomfortu s dopadem na ostatní oblasti lidského života. Proto je vhodné usilovat o nastavení takového řešení, které rozšíří oblast působení také na subjekty, které práci nabízejí. V podstatě jde o určité propojení komerční sféry s oblastí ryze sociální. Motivace představitelů komerčního sektoru může být vázána na právní prostředí, je ovšem spojena spíše s otázkou morálních principů či širšího společenského prostředí. Obr Srov. Základní východiska zavedení koordinované rehabilitace zdravotně postižených v ČR,

20 2.3 Kde je ten volný pracovní trh? Zaměstnavatel má určité povinnosti ve vztahu k zaměstnávání OZP dané platnými právními předpisy (obr. 12). Obr. 12 ( 81 odst. 1 zákona o zaměstnanosti graficky) Podle 67 zákona č. 435/24 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů jsou osobami se zdravotním postižením fyzické osoby, které jsou: orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními ve třetím stupni, orgánem sociálního zabezpečení uznány invalidními v prvním nebo druhém stupni. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, dokládá fyzická osoba posudkem nebo potvrzením orgánu sociálního zabezpečení. Od nebylo Úřadu práce ČR umožněno vydávat rozhodnutí o uznání osobou zdravotně znevýhodněnou, institut této osoby opět zavádí do zákona příslušná novela s účinností od r Souhrn možností pracovního uplatnění pro člověka se zdravotním postižením dle zákona je uveden v následujícím schématu: VOLNÝ PRACOVNÍ TRH CHRÁNĚNÝ PRACOVNÍ TRH A. Společnost zaměstnávající OZP ve výši nad 5 z přepočteného počtu zaměstnanců firmy B. Osoba se zdravotním postižením podnikající jako OSVČ 18 Zaměstnavatel (Ten, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců) má povinnost zaměstnávat povinný podíl OZP a to ve výši 4 z přepočteného počtu zaměstnanců firmy. Osoby ve 3. stupni invalidity se započítávají do celkového počtu OZP 3x

21 2.4 Zaměstnavatel Vychází z nutnosti zajištění personálu pro svou činnost. Z jeho hlediska nastává nejvhodnější situace, kdy existuje rovnováha mezi kompetenčním profilem zaměstnance a kompetenčním modelem daného pracovního místa. Vycházím li z pojetí typových pozic Národní soustavy povolání, pak ve vztahu k zaměstnávání lidí se zdravotním postižením je nezbytné, aby zaměstnavatel v určité míře řešil nejen zdravotní indikace, které uvedená typologie obsahuje, ale také faktory3 konkrétního pracovního prostředí (obr. 13). Obr. 13 Jiný přístup jistá speciální opatření - znamená pro firmu zvýšené minimálně časové náklady. Proto neleze opomenout, že firma může zaměstnáním kompetentního člověka se zdravotním postižením: Uspořit (nižší odvod do státního rozpočtu, sleva na dani) Profitovat (úhrady nákladů spojených s přípravou k práci, příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa, příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa)4 a dále jistá přidaná hodnota: Motivovaný zaměstnanec (co je téměř nedostupné má v našich myslích obyčejně vysokou hodnotu, pro lidi se zdravotním postižením to bývá práce) 3 Zde míněny technické, architektonické, ale také sociální faktory pracovního prostředí. Zákon č. 435/24 Sb., o zaměstnanosti v platném znění: 73 příspěvek na náklady spojené s přípravou k práci OZP, 75 příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa (limit 3 let, OSVČ vyloučeny), 76 - příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa (po uplynutí 12 měsíců ode dne obsazení / vymezení zřízeného chráněného pracovního místa), 78 - Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě (5 OZP) Příspěvek na vyhrazení společensky účelného pracovního místa (limit 12ti měsíců, souvislost s prům. mírou nezaměstnanosti). 4 19

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity

Eliminace negativních dopadů profesní adjustace. Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Eliminace negativních dopadů profesní adjustace Neocenitelné zaměstnavatelské benefity Labour vincit omnia Práce pomáhá překonávat všechno. Práce = nezbytná potřeba. Etické krédo: Lidé se zdravotním postižením

Více

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZAMĚSTNÁVÁNÍ OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM PROČ SE ZAPOJIT DO PRACOVNÍHO PROCESU? Pocit užitečnosti. Překonání handicapu uvnitř sebe sama. Alespoň částečná finanční nezávislost. Aktivní zapojení do formování

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí

Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Nabídka kurzů pro práci s žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí Sociální znevýhodnění osob se sluchovým postižením pravidla komunikace 1 den Cílem kurzu je seznámit frekventanty s jazykovou a

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Hana Potměšilová 7. února 2013 Zákonná úprava 2 Ústava Souběh invalidního důchodu s výdělečnou činností Zákon 435/2004 Sb. o zaměstnanosti ( ZoZ ) část III. 67-84

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Hospodářská komora České republiky

Hospodářská komora České republiky Hospodářská komora České republiky Proč a jak zaměstnávat OZP, kde hledat motivované pracovníky Michal Vokurka Cíl prezentace Uvedení souvislostí zaměstnávání OZP Rekapitulace důvodů proč zaměstnávat OZP

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011

Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Vyhodnocení dotazníkového šetření ČUPZ za rok 2010, září 2011 Shrnutí Dotazníkového šetření se zúčastnilo 23 ze 36 oslovených poskytovatelů PZ (včetně jejich poboček) Poskytovatelé PZ zastoupeni ve 13

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují

Střední škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218. Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Strategie kariérového poradenství při Střední škole Nové Město nad Metují Cíl 1) Pomáhat žákům orientovat se ve světě práce a vzdělávacích příležitostí a vytvářet si představu o nabídce profesních a vzdělávacích

Více

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst

Studijní a profesní příprava žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, kariérní růst Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV)

Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Politika zaměstnanosti I. (PZ, osoby se zdravotním postižením, portál MPSV) Zpracoval: Bc. Jaroslav Mikšaník, Úřad práce ČR E-mail: Jaroslav.Miksanik@ol.mpsv.cz Olomouc, 12. 10. 2011 Obsah přednášky 1)

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele

Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Informační dokument Úřadu práce ČR pro zaměstnavatele Vážení zaměstnavatelé, dovolujeme si Vás oslovit jménem Kontaktního pracoviště Šumperk, Úřadu práce České republiky, Krajské pobočky v Olomouci s informací

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti, na celkový osobnostní rozvoj

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika

Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika Zaměstnávání osob se ZP na volném trhu práce Prostředí, legislativa a ekonomika 1 O čem to je Souvislosti a aktuální stav OZP na pracovišti Postoje zaměstnavatele Legislativa a změny Je problém jen v legislativě?

Více

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Zaměstnávání osob se zdravotním postižením Dominika Linhartová pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 OZP Osobami se zdravotním postižením (OZP) jsou podle

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3.

Vzdělávací modul MK-01. Multikulturalismus. Šance pro Šluknovský výběžek. Autor: Mgr. Andrea Angelová. Klíčová aktivita č. 3. Šance pro Šluknovský výběžek Klíčová aktivita č. 3 Vzdělávací modul MK-01 Multikulturalismus Autor: Mgr. Andrea Angelová Varnsdorf 2013 Projekt Šance pro Šluknovský výběžek reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0030

Více

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i

Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i Manuál o rané péči v M o r av s k o s l e z s k é m k r a j i R a n á p é č e t e r é n n í s o c i á l n í s l u ž b a Péče o rodinu s dítětem s postižením je jednou z priorit sociální politiky, proto

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné

Zadání tohoto úkolu, jeho potřebnost a jeho důležitost vyplývají ze stavu: probíhající reformy veřejného sektoru, což je jistě závislé na odborné HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ MANUÁL PRO LEKTORY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů

Více

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR

Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha dne 17. března 2014 Pro jednání 107. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR Věc: Aktivní politika zaměstnanosti, vyhodnocení programů na podporu

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s.

Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí. ANIMA VIVA o.s. Projekt OP RLZ CZ. 04.1.03/2.1.25.2/2306 Začlenění skupin ohrožených sociální exkluzí ANIMA VIVA o.s. O nás Jsme občanské sdružení ANIMA VIVA o. s., které vzniklo z iniciativy svépomocné organizace rodičů

Více

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA

Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Sociální pilíř CSR ve vztahu k zaměstnávání OZP LEGISLATIVA Karel Rychtář (AZZP ČR) Ostrava, 15.9.2014 OP LZZ, CZ.1.04.5.1.01/77.00003 PPS pilotní kurz legislativa 1. Úvod 2. Osoba se zdravotním postižením

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o.

Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Projekt realizuje ASISTA, s. r. o. Jaké bariéry chceme odstranit Především na první pohled neviditelné bariéry: Snížená ochota zaměstnavatelů zdravotně postižené občany zaměstnávat a dát jim šanci Překážky

Více

Stručná charakteristika

Stručná charakteristika Obsah: 1. Stručná charakteristika 2. Cíl bilanční diagnostiky 3. Klient bilanční diagnostiky 4. Postup a metody bilanční diagnostiky Informativní část Individuální pohovor Vlastní šetření Závěrečná zpráva

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR

Dotazníkový průzkum k zaměstnávání neslyšících ČR Projekt Deaf Support, reg.č. CZ.1.04/5.1.01/77.00055, byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Dotazníkový průzkum k zaměstnávání

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I.

MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. PRŮVODCE STUDIEM PRO PREZENČNÍ FORMU STUDIA MODULU UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE ČÁST I. Milan Šimek Ostrava 2011 1 Název: Průvodce studiem pro prezenční formu studia modulu Uplatnění na trhu práce, část I Uplatnění

Více

Statut. Článek I Úvodní ustanovení

Statut. Článek I Úvodní ustanovení Č E S K Á U N I E N E S L Y Š Í C Í C H Statut Center sociálních služeb České unie neslyšících Článek I Úvodní ustanovení Statut Center sociálních služeb ČUN (dále jen CSS) je soubor základních informací

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČ: 00852538 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE 2014 / 2015 Na základě vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování

Více

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové

Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové Školní vzdělávací program Domu dětí a mládeže Hradec Králové 1 Obsah: 1. Identifikační údaje a. Základní údaje organizace b. Charakteristika organizace 2. Cíle zájmového vzdělávání 3. Délka a časový plán

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ

NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU REALIZACE KONCEPCE VČASNÉ PÉČE O DĚTI ZE SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODŇUJÍCÍHO PROSTŘEDÍ Vláda ČR na svém zasedání dne 14. května 2008 schválila usnesením č. 539 Zprávu vlády o realizaci Koncepce

Více

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE?

JAK JE PLNĚN PROJEKT ESF V RÁMCI OP RZL, PROBĚHLO- LI JIŢ 6 MOTIVAČNÍCH KURZŮ A PRVNÍ SPOLEČNÁ KONFERENCE? TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT OP RLZ, OPATŘENÍ 2.2 Číslo projektu CZ 4.1.03/2.2.15.1/0069 Název ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD

Příloha č. 2 Legislativa. Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Příloha č. 2 Legislativa materiálu Zaměstnávání osob se zdravotním postižením v ČR podklad pro teoretickou část výukového DVD Pracovní materiál vytvořený v rámci KA č. 1 projektu Diverzita pro OZP, OP

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením

Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Koordinace ucelené rehabilitace osob se zdravotním postižením Pilotní projekt Praha, 22. 10. 2010 Mgr. Pavel Duba, MPSV Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Ucelená rehabilitace -je souvislá

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Podpora neformálních pečovatelů

Podpora neformálních pečovatelů Podpora neformálních pečovatelů Sociální služby efektivně, transparentně, aktivně Praha, 10. března 2015 Parametry projektu od 1. 2. 2014 důvody realizace neexistuje komplexní zmapování potřeb pečujících

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Problematika seniorů v České republice

Problematika seniorů v České republice Problematika seniorů v České republice Obsah Demografický vývoj v České republice a Evropské unii Aktivní stárnutí z pohledu MPSV Národní akční plán podporující pozitivního stárnutí pro období 2013 až

Více

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8

Zaměstnávání OZP. Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 Zaměstnávání OZP Mgr. Lucie Čížková sociální pracovnice, pracovní konzultantka APLA Praha, Střední Čechy, o. s. V Holešovičkách 593/1a, Praha 8 7. 3. 2014 Legislativa osoba se zdravotním postižením OZP

Více

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech:

Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: Základní informace o námi nabízených a projektově ověřených akreditovaných kurzech: 1.AKTIVIZAČNÍ TECHNIKY: 1.Psychologická gramotnost pedagoga (rozsah 25 hodin, třídenní celodenní kurz) Prožitkový seminář

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace: Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu

Studie č. 13. Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu Žádoucí změny v systému vzdělávání v odvětví textilního a oděvního průmyslu, s důrazem na rovnováhu mezi konkurenceschopností a sociální soudržností Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: Název projektu: Objednatel:

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více