Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti nm

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm"

Transkript

1 Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový odstín červenofialové závisí na koncentraci c(kmno 4 ) 1

2 Proč je roztok barevný? KMnO 4 absorbuje doplňkovou barvu k červenofialové - zelenou (526 a 546 nm) vložit ukázku spektra KMnO vlnová délka (nm) Proč je roztok barevný? Stavy atomů a molekul elektronový obal elektony spin up, down spin up = 1/2 down = - 1/2 orbitaly jádro 1 orbital = max. 2 elektrony (1 up, 1 down) spin = n.up + m.down 2.1/ /2 = 2

3 Stavy atomů a molekul s = singlet s = 1/2 dublet s = 1 triplet multiplicita stavu S = 2.s + 1 S=1 S=2 S=3 Proč látka absorbuje? Energie S 1 Excitace S excitovaný stav vzbuzený stav základní stav světlo (energie) excitovaný singletový stav elektrony obsazují vyšší en. hladiny, porušuje se párování elektronů na hladinách spin elektronů se při excitaci nemění rychlý proces (1-15 s) nemění se geometrie vertikální přechod, Frank-Condonův princip UV-VIS spektroskopie se nazývá také elektronová spektroskopie singletový stav - všechny elektrony jsou spárovány Excitace molekul 3

4 Typy přechodů u molekul Absorpce světla Absorbance a transmitance intenzita světla I I T = I I A = logt transmitance 4

5 Transmitance T nabývá hodnot od do 1 ( - 1 %) bezrozměrná veličina T=1 vzorek pro světlo dokonale propustný T= vzorek světlo dokonale absorbuje Absorbance A nabývá hodnot od do bezrozměrná veličina A = vzorek neabsorbuje A = vzorek absorbuje vše s rostoucí koncentrací c, A roste s rostoucí délkou vzorku l, A roste ε je charakteristikou látky c se udává v mol/dm 3, l se udává v cm Spektrum 1.2 závislost A na λ vlnová délka (nm) Pozn. spektrum vodného roztoku KMnO 4 (λ max 526 a 546 nm) 5

6 Spektrum 1.2 závislost A (T) na λ transmitance % Abs %T.4.2 pík (peak) maximum vlnová délka (nm) Pozn. spektrum vodného roztoku methyloranže (λ max 465nm) Absorbance a transmitance Krystalová violeť transmitance % Abs %T vlnová délka (nm) Proč je roztok barevný? KMnO 4 absorbuje doplňkovou barvu k červenofialové - zelenou (526 a 546 nm) vložit ukázku spektra KMnO vlnová délka (nm) 6

7 Doplňkové barvy Doplňkové barvy Vlnové délky a barvy absorbovaného záření a příslušné doplňkové barvy (barvy roztoku) Absorbované Barva Barva záření (nm) absorbovaného doplňková záření (barva roztoku) fialová žlutozelená modrá žlutá zelenomodrá oranžová 49-5 modrozelená červenooranžová 5-56 zelená purpurová zelenožlutá fialová žlutooranžová modrá červenooranžová zelenomodrá červená modrozelená Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový odstín fialové závisí na koncentraci c(kmno 4 ) s rostoucí koncentrací c roste intenzita zbarvení, tedy roste i A 7

8 Spektrum krystalové violeti koncentrace vlnová délka (nm) Vliv délky optické dráhy S rostoucí délkou optické dráhy paprsku, tedy s širší kyvetou, roste i Lambert-Beerův zákon I koncentrace c Lambert - Beerův zákon platí pro konstantní T, λ,... l délka I A = clε koncentrace molární absorpční koeficient platnost zákona je spolehlivě zajištěna v oblasti do cca A < 1-2 8

9 Lambert Beerův zákon A = ε λlc λ s rostoucí koncentrací c, A roste s rostoucí délkou vzorku l, A roste ε je charakteristikou látky konstanta (pro danou λ) c se udává v mol/dm 3, l se udává v cm Vícesložkový systém za přítomnosti více složek platí A = l n i= 1 i c i výsledná je součtem příspěvků všech složek v systému ε Směsi A A Absorbance B Absorbance B λ 1 λ 2 λ 1 λ 2 bez překrytí pásů s překrytím pásů 9

10 Schéma spektrometru zdroj hranol vzorek detektor obsluha Experimentální měření měří se intenzita světla I a I za konstantní délky kyvety l (1 cm) uspořádání zdroj detektor jednopaprskové dvoupaprskové Experimentální uspořádání jednopaprskové nutno měřit 2x 1 měření slepý vzorek (blank) 2 měření zkoumaná látka dvoupaprskové měří se přímo proti slepému vzorku 1

11 Experimentální měření zdroje pro UV oblast - deuterové lampy pro VIS oblast - halogenové, kryptonové lampy kyvety pro UV oblast - křemenné sklo pro VIS oblast - sklo, plasty detektory diode array vs. mřížka + detektor Schema diode-array spektrofotometru Charakteristiky přístrojů rozsah (např nm) přesnost (např. 2 nm) čas na sejmutí spektra (např. 1 s.) příslušenství - zásobník na více kyvet, směšovací nástavec atp. programové vybavení 11

12 Přístroje na měření spektrometry měření pouze za jedné vlnové délky snímání spekter kolorimetry zjednodušený spektrometr zejména pro terénní praxi UV spektroskopie sklo a plasty absorbují < ~3 nm používají se křemenné kyvety vzduch absorbuje < 2 nm nutná evakuace aparatur oblast 1-2 nm - vakuová UV oblast Spektrum skla transmitance % Abs %T vlnová délka 12

13 Spektrum křemenné kyvety transmitance % Abs %T vlnová délka (nm) Kyvety pro UV/VIS ukázky kyvet pro UV/VIS spektroskopii vlastnosti komerčních materiálů pro výrobu kyvet nm Využití detekce a stanovení kinetická měření stanovení pk a stabilita látek vliv prostředí 13

14 Detekce pomocí UV-VIS řada látek má charakteristické spektrum obvykle však bývají ve vzorcích směsi látek a jednoznačná identifikace se stává nemožnou A =,634 A =,462 Stanovení látky kalibrační přímka proměří se A pro několik hodnot c ze změřené A se odečte c X c = 5.83 mm Stanovení ε sestrojí se kalibrační přímka A = kc jelikož A = εcl, l = konst. = 1 cm směrnice k je rovna ε [ε] = dm 3.mol -1.cm -1 14

15 Spektrum krystalové violeti vlnová délka (nm) Lambert-Beerův zákon.7.6 krystalová violeť ε(591nm) dm 3.mol -1.cm -1.5 y = 65523x R 2 =.9976 y = 15928x R 2 =.9966 ε(33nm) dm 3.mol -1.cm -1.1 vypočteno lineární regresí..e+ 2.E-6 4.E-6 6.E-6 8.E-6 1.E-5 1.2E-5 Koncentrace (mol/l) Směs Tyrosin a Tryptofan A = Tyrosin (Tyr) B = Tryptofan (Trp) λ 1 = 24 nm λ 2 = 28 nm Absorbance A B ε 24 (Tyr) = 11,3 M -1 cm -1 ε 28 (Tyr) = 1,5 ε 24 (Trp) = 1,95 ε 28 (Trp) = 5,38 λ 1 λ 2 A 24 = [ε 24 (Tyr) c(tyr) + ε 24 (Trp) c(trp)] L A 28 = [ε 28 (Tyr) c(tyr) + ε 28 (Trp) c(trp)] L 15

16 Kinetická měření měří se změna A v závislosti na čase snímá se celé spektrum měří se za konstantní λ Kinetické křivky Kinetická měření měří se reakce s T 1/2 > 1 s pro rychlejší reakce je nutné použít směšovací nástavec použít techniku stop-flow kinetickou laserovou spektroskopii 16

17 Stanovení pk a měří se A v závislosti na ph HB + H 2 O B - + H 3 O + K a a + H3O a = ahb B A A B pk a = ph + log A A HB a pk a = ph + log a a a HB B A A B = A A HB HB B Isozbestický bod A Absorbance B isozbestický bod λ 1 λ 2 Jestliže při určité vlnové délce jsou molární absorpční koeficienty dvou látek rovny, tato vlnová délka se označuje jako isozbestický bod. V isozbestickém bodě lze snadno vypočítat celkovou koncentraci obou látek: ε A = ε B =ε A = ε A c A L+ ε B c B L= ε L [c A + c B ] Isozbestický bod 17

18 Vliv prostředí ph polarita prostředí přítomnost tenzidu Vliv ph ph = 6 ph = 13 O O H 2N CH C O - H 2N CH C O - CH 2 CH 2 OH O - pk a (OH) = 1.1 Spektrum tyrosinu s rostoucím ph dochází k posunu abs. maxima λ max k delším vl. délkám a růstu v důsledku deprotonace fenolické OH skupiny Vliv solventu Solvent = H 2 O Solvent = 2% Ethylene Glycol / 8% H 2 O v méně polárním prostředí se λ max posouvá k delším vlnovým délkám - batochromní posun (červený posun) solvatace ovlivňuje rozložení energetických hladin základního a exitovaného stavu spektrum tyrosinu absorpční spektrum může ovlivnit i přítomnost povrchově-aktivních látek! 18

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie

Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Klin. Biochem. Metab., 14 (35), 2006, No. 3, p. 146 151. Současné možnosti turbidimetrie a nefelometrie Štern P. Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1. LF UK, Katedra klinické biochemie

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia

Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Václav Pazdera Jan Diviš Jan Nohýl Měření fyzikálních veličin se systémem Vernier Pracovní listy OKTÁVA pro základní školy a víceletá gymnázia Fyzika na scéně - exploratorium pro žáky základních a středních

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera

Optika Emisní spektra různých zdrojů Mirek Kubera Výstup RVP: Klíčová slova: informace pro učitele Optika Mirek Kubera žák využívá poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů optický hranol, spektrum, emisní spektrum,

Více

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz

Analýza vod. Literatura. Znečištění povrchových vod. Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Literatura Analýza vod Analytická chemie životního prostředí Popl, Fahnrich VŠCHT, 1999 Eva Tesařová tesarove@natur.cuni.cz Introduction to Environmental Analysis Roger Reeve Wiley; 2002 Znečištění povrchových

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi

Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Kvalita v laboratorní a kontrolní praxi Část: Metrologická návaznost a kalibrace Vladimír Kocourek Praha, 2015 Historie metrologie Metrický systém pozdější jednotky SI: Míry a váhy začaly vznikat v 4.-3.

Více

Optické vlastnosti koloidních soustav

Optické vlastnosti koloidních soustav Optické vlastnosti koloidních soustav (fyzikální princip metody měření velikosti částic a zeta potenciálu) Optické vlastnosti koloidních soustav jsou silně závislé zejména na fyzikálních vlastnostech koloidních

Více

Hydrobiologie přednáška 2

Hydrobiologie přednáška 2 Hydrobiologie přednáška 2 Abiotické podmínky fyzikální vlastnosti ovlilvňující života ve vodě VODA Za normální teploty a tlaku je to bezbarvá, čirá kapalina bez zápachu, v silnější vrstvě namodralá. V

Více

Poměr hodnoty odporu při 100 C a při 0 C se nazývá ODPOROVÝ POMĚR. Tento poměr současně vyjadřuje jakost odporu odporového čidla (platina 1,385).

Poměr hodnoty odporu při 100 C a při 0 C se nazývá ODPOROVÝ POMĚR. Tento poměr současně vyjadřuje jakost odporu odporového čidla (platina 1,385). Teplota Teplota je základní fyzikální veličinou (označujeme T, jednotky K - kelvin). Vztah mezi C a K je : TK = T-283,16, kde TK je teplota v kelvinech a T je teplota ve C. Za 0K (kelvinů) se považuje

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ

MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ MODUL 4. OPTIKA 4.1. ÚVODNÍ POJMY, SVĚTLO, ŠÍŘENÍ SVĚTLA, INDEX LOMU SHRNUTÍ Světlo - ze zdroje světla se světlo šíří jako elektromagnetické vlnění příčné, které má ve vakuu vlnovou délku c λ = υ, a to

Více

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch

VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch 42 VedenÌ elekt iny v pevn ch l tk ch Skupina pracovnìk tov rny v Rio Rancho v NovÈm Mexiku. Tov rna p edstavuje investici ve v öi 2,5 miliardy US dolar a m rozlohu jako dva tucty fotbalov ch h iöù. Podle

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Barva, barevné obrazy a správa barev

Barva, barevné obrazy a správa barev Barva, barevné obrazy a správa barev Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna.

Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. Vnitřní energie. Teplo. Tepelná výměna. A) Výklad: Vnitřní energie vnitřní energie označuje součet celkové kinetické energie částic (tj. rotační + vibrační + translační energie) a celkové polohové energie

Více

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD.

Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod. RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Využití fluorescence sinic a řas při hodnocení kvality vod RNDr. Štěpán Zezulka, PhD. Kvalita vod Přehrady zdroje pitné vody Umělé i přírodní nádrže pro rekreaci Řeky, potoky, rybníky Odpadní vody Kvalita

Více