POLYFENOLY Z VINAŘSKÝCH ODPADŮ JAKO FUNKČNÍ TEXTILNÍ BARVIVA A JEJICH TESTOVÁNÍ UV ZÁŘENÍM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POLYFENOLY Z VINAŘSKÝCH ODPADŮ JAKO FUNKČNÍ TEXTILNÍ BARVIVA A JEJICH TESTOVÁNÍ UV ZÁŘENÍM"

Transkript

1 POLYFENOLY Z VINAŘSKÝCH ODPADŮ JAKO FUNKČNÍ TEXTILNÍ BARVIVA A JEJICH TESTOVÁNÍ UV ZÁŘENÍM Hana KŘÍŽOVÁ, Jakub WIENER Katedra materiálového inženýrství, Fakulta textilní, Technická univerzita v Liberci Abstrakt: Cílem této práce bylo ověřit funkčnost barviv extrahovaných z výlisků modré révy a sorbovaných na vlněnou tkaninu. Tyto polyfenolické látky (především antokyany a taniny) mohou sloužit jako textilní barviva, která mají široké spektrum biogenních účinků, mj. jsou to antioxidanty schopné likvidovat volné radikály. Byly ověřovány změny, ke kterým dochází po expozici UV zářením u tkanin nabarvených těmito polyfenolickými extrakty. Byl proměřen obsah polyfenolů před a po expozici UV zářením a zároveň byly zjišťovány změny v jejich antioxidačním účinku. Bylo zjištěno, že po 24hodinové expozici UV zářením zůstal zachován vysoký obsah celkových polyfenolů na vlněné tkanině, kde došlo zároveň ke změně barevného odstínu a že i přes nízkou světelnou stabilitu barevných antokyanů si ostatní polyfenoly sorbované ve vlněné tkanině zachovaly vysokou schopnost deaktivovat volné radikály. 1. Úvod Hroznové víno je jedna z nejvýznamnějších světových zemědělských plodin. Produkce vína však sebou nese i velké množství odpadního materiálu v podobě výlisků, které jsou po maceraci a prokvašení stále velmi bohaté na obsah polyfenolických látek, především na barviva (antokyany u modré révy) a kondenzované taniny. V menším množství jsou zde obsaženy další fenolické látky, např. resveratrol a kvercetin. Všechny tyto látky mají výrazné biogenní účinky, především se jedná o antioxidanty a látky schopné zhášet volné radikály, některé, jako např.kvercetin mají i prokazatelné antimikrobiální účinky. Tyto vlastnosti mají jak v rostlinných pletivech, tak i v organismu jejich konzumentů a take in vitro a při lokálním použití. [1] Česko je se svou roční produkcí kolem 800 tisíc hektolitrů vína [2] považováno sice jen za okrajového producenta, přesto i u nás činí vinařský odpad nezanedbatelné množství řádově desítek tisíc tun ročně. Látky obsažené ve výliscích mohou nalézt využití např. v barvířství nebo potravinářství (barevné antokyany), v kosmetice a farmacii (antioxidanty a protizánětlivé léky) a jako vstupní surovina v dalších průmyslových odvětvích (např. kondenzované taniny pro výrobu pryskyřic, pojiv a dřevotřísek). Hlavními důvody, proč věnovat pozornost a snahu dalšímu

2 využití těchto odpadů, je ochrana životního prostředí a ekonomický přínos, protože se jedná o levný zdroj fenolických sloučenin. 2. Polyfenoly ve vinné révě Antokyany, taniny a další polyfenoly v hroznovém víně vznikají podobnými metabolickými cestami, proto je jejich chemická stavba vlastně jen nízko- či vysokomolekulární různě substituovanou variací základního stavebního kamene, kterým je flavan-3-ol a toto uspořádání je řadí do skupiny flavonoidů. Nejhojnějším zástupcem antokyanů v modré révě je na glukózu vázaný aglykon malvidin (Obr.1) a ve směsi révových taninů dominuje v peckách procyanidin (Obr.2). [3] Antokyany v rostlinách plní kromě úlohy barevné rozmanitosti druhů v rámci allogenního boje o přežití i úlohu individuální ochrany buněk před UV zářením a vyskytují se především v povrchové části listů, květů nebo plodů. Taniny mají trpkou a svíravou chuť a procesem inaktivace trávicích enzymů jsou pro některé živočišné druhy nestravitelné, čímž chrání rostlinu spíše před škůdci a býložravci. Kromě toho jsou součástí komplexního uspořádání osemeníku, které chrání zárodky v semenech před dlouhodobým oxidačním stresem a vysušením. [4] Obr.1: Malvidin [en.wikipedia.org] Obr.2: Procyanidin [sigmaaldrich.com] 3. Polyfenoly z révy jako funkční textilní barvivo Jak již bylo zmíněno, jedním z možných využití odpadních výlisků je barvířství, konkrétně barvení textilních materiálů. Antokyany poskytují různé odstíny růžové až fialové barvy a taniny slouží jako mořidlo i barvivo poskytující různé odstíny hnědi. Rostlinné polyfenoly lze vzhledem k jejich biogenním účinkům považovat za tzv. funkční barviva, tedy barviva, která vedle své barevnosti plní ještě další fyzikální, chemickou či biologickou funkci, v případě antokyanů a taninů lze očekávat i po extrakci z výlisků a sorpci na textilní materiál zachování určité antioxidační aktivity. Biosyntéza fenolických látek v rostlinách je citlivá na množství světla, což odráží možnou roli těchto látek při ochraně rostlinných buněk před slunečním zářením. [5]. Polyfenolické komponenty ve vinné révě mají podobný chemický základ a všechny vykazují antioxidační vlastnosti, jejich funkce a molekulová hmotnost se však liší a lze předpokládat

3 odlišné chování nízkomolekulárních antokyanů a makromolekulárních taninů. Proto byla reakce těchto látek na UV zátěž testována odděleně: extrakt ze slupek modré révy bohatý na obsah nízkomolekulárních barevných antokyanů (ACY) a extrakt z révových pecek bohatý především na obsah vysokomolekulárních kondenzovaných taninů (TAN). 4. Barvení přírodních vláken Vlna (WO) je textilní materiál živočišného původu, jehož chemickým základem je bílkovina keratin (Obr.3). Rozmanitost chemického složení vlny, která obsahuje aminoskupiny, karboxylové skupiny, hydroxyly, thiolové skupiny, resp. disulfidové můstky atd. vzhledem k obsahu různých aminokyselin v bílkovinném řetězci, je příčinou toho, proč se vlna snadněji a výrazněji barví nejen přírodními barvivy. 5. Materiál a chemikálie Výlisky z modré révy odrůdy Fratava (Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem, s.r.o.) Vlněná tkanina (100 g / m 2 ) Folin-Ciocalteau činidlo (Penta Chrudim) Stabilní radikál 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), (Sigma- Aldrich) Ethylalkohol pro spektrometrii 96% (Lachema) Bezvodý uhličitan sodný (Lachema) Kyselina gallová (Sigma-Aldrich) 6. Experimentální část 6.1. Extrakce polyfenolů a jejich sorpce na tkaninu V patronách barvicího aparátu Ahiba Nuance byla provedena současně extrakce polyfenolů i jejich sorpce na textilní materiály: 1g vlněné tkaniny,150 l destilované vody a 5g sušených slupek a 1g vlněné tkaniny, 150 ml destilované vody a 5g sušených drcených pecek byly barveny po dobu 30 (slupky) a 60 (pecky) minut při 95 o C. Textilie byly poté promyty ve studené destilované vodě a usušeny při 50 o C. Obr.3: Vlna [ygallerysalon.com]

4 6.2. Expozice UV záření Každá obarvená textilie byla rozdělena na polovinu, jedna nebyla vystavena UV záření a druhá byla vystavena UV-A záření po dobu 24 hodin na jedné a 24 hodin na druhé straně Desorpce polyfenolů z vlněné tkaniny 0,5 g každé obarvené textilie byl propírán v 60 ml destilované vody v patronách barvicího aparátu při 50 o C po dobu 60 minut s rotací patron 50 otáček/min. a s použitím abrazivních elementů (kuličky z nerez oceli), a tím byly získány slabé roztoky polyfenolů stržením barviva z vláken zpět do roztoku. Rostlinná barviva jsou ve velké většině vázána na textilní vlákna substantivně pomocí slabších vazebných interakcí stejně jako tzv. textilní barviva přímá, proto dochází k jejich uvolňování např. do lázně nebo při pocení v závislosti na podmínkách, kterým jsou vystaveny (teplota, složení prací lázně, ph potu, mechanické namáhání). Lázně získané z vymývání bavlny a vlny, do nichž byly sorbovány extrakty ze slupek nebo pecek (WO/ACY, WO/TAN), byly proměřeny na obsah polyfenolů a antokyanů a byla zjištěna jejich antioxidační aktivita Stanovení celkových fenolických sloučenin (TPF) Obsah všech polyfenolů byl měřen spektrofotometricky pomocí Folin-Ciocalteau činidla (FC). Tato reakce je založena na kolorimetrické redox reakci fenolů s komplexním činidlem, ve kterém dochází v zásaditém prostředí ke vzniku modrého oxidu molybdenu. K 1 ml FC činidla (zředěné 1:9 vodou) byl přidán 1 ml vodného extraktu polyfenolů a 1 ml bezvodého Na 2 CO 3 (koncentrace 75 g/litr). Vzorky byly inkubovány po dobu 60 minut. Absorbance byla měřena na UV/VIS spektrofotometru Helios v absorpčním maximu 765 nm. Tyto analýzy byly provedeny v pěti vyhotoveních a vypočítána průměrná hodnota absorbance. K vyjádření koncentrace celkových polyfenolů byla použita kyselina gallová, jejíž koncentrační řada od 0,005 do 0,04 mg/ml po reakci s Folin-Ciocalteau činidlem posloužila k vytvoření regresní přímky a rovnice závislosti absorbance na koncentraci. (Obr.6). Obsah polyfenolů je tedy vyjádřen v mg/ml kyseliny gallové. [6] 6.5. Stanovení antioxidační aktivity Antioxidační aktivitu polyfenolů lze vyjádřit schopností zhášet stabilní radikál DPPH (Obr.4). [7] Rozpuštěním 8 mg DPPH ve 150 ml etanolu vznikl roztok s absorbancí 1,3 s absorpčním maximem při vlnové délce 515 nm. Po přidání 0,25 ml u výluhu z tkaniny do kyvety se 2 ml

5 roztoku DPPH a po promíchání dochází k různě rychlé degresi a poklesu absorbance tohoto roztoku, který je projevem destabilizace a zhášení DPPH radikálu polyfenoly. Tato antiradikálová a zároveň antioxidační schopnost polyfenolů byla vyjádřena jako % antioxidační aktivity (AA) z rozdílu počáteční absorbance (A 0 ) a absorbance po 5 minutách (A 5 ) ze vztahu: A 0 A 5 AA = x 100 [%] A Stanovení změn v obsahu antokyanů Charakteristickou reakcí antokyanů je jejich výrazná barevná vizualizace v silně kyselém ph, kdy dochází k propojení konjugovaného systému všech kruhů flavanového skeletu, který je spojen s hypsochromním posunem a vznikem jasně růžového flavyliového kationtu. (Obr.5) K 5 ml extraktu z tkanin nabarvených slupkami bylo přidáno 5 ml KCl/HCl pufru o ph 1 a po 60 minutách byla proměřena absorbance v maximu 515 nm. [6] Obr.4: DPPH [en.wikipedia.org] Obr.5: Flavyliový kationt [en.wikipedia.org] 7. Výsledky a diskuze 7.1. Výsledek barvení tkanin Obr.7 ukazuje vizuální rozdíly ve vybarvení vlněné tkaniny před a po expozici UV zářením. Vlněná tkanina se extraktem z pecek (TAN) zabarvila středně hnědooranžovým a extraktem ze slupek (ACY) tmavě hnědofialovým odstínem. UV záření způsobilo, že se ze vzorku WO/ACY vytratil vínový nádech a došlo k posunu k hnědé barvě, na vzorku WO/TAN došlo k prohloubení odstínu a ke ztmavnutí. Obr.6: Koncentrační přímka kyseliny gallové

6 Obr.7: Vlněná tkanina obarvená extrakty z výlisků (nahoře WO/TAN, dole WO/ACY vlevo neozářené tkaniny,vpravo tkaniny po 24 hod. expozici UV-A) 7.2. Změny po UV expozici Tab. 1 Hodnoty polyfenolů, antokyanů a antiox.aktivita v roztocích s desorbovanými barvivy TPF [mg/ml kys.gallové] ph 1 A 510 [-] DPPH AA [%] TPF [mg/ml] UV ph 1 A 510 [-] DPPH AA [%] UV Tkanina/ extrakt UV WO/ACY 0, WO/TAN 0, Tab. 2 Percentuální změny v obsahu polyfenolů, antokyanů a antiox.aktivity po UV expozici Tkanina / extrakt TPF [%] ACY [%] DPPH AA [%] WO/ACY WO/TAN Pozn.: pokles o x %, vzestup o x %, 0 beze změny Tab.1 je přehledem obsahu polyfenolů a antokyanů v lázních s barvivem desorbovaným z textilií před a po 2x 24hodinové expozici UV zářením, Tab.2 je přehledem percentuálních změn v ozařovaných tkaninách.

7 Porovnáním obou lázní obsahujících desorbovaná barviva z neozářené a ozářené tkaniny ke patrné, že obsah antokyanů u ozářené tkaniny WO/ACY klesl téměř na polovinu, což však celkový obsah polyfenolů ani antioxidační aktivitu neovlivnilo. To lze vysvětlit obsahem dalších oligomerních a polymerních polyfenolů (i ve slupkách jsou přítomny taniny, ovšem jejich složení se od taninů v semenech poněkud liší), které nejsou na UV záření tak citlivé jako antokyany a vzhledem k jejich velké antioxidační síle zůstává schopnost tohoto extraktu likvidovat volné radikály dostatečně vysoká i po 24 hodinách působení UV záření. Velmi zajímavý výsledek přinesla UV expozice vlněné tkaniny se sorbovanými taniny z pecek (WO/TAN), kde došlo nejen k prohloubení barevného odstínu, ale i k 24% vzestupu v obsahu celkových polyfenolů a také ke 12% nárůstu antioxidační aktivity. Lze předpokládat, že UV záření způsobuje částečnou depolymerizaci kondenzovaných taninů, která je spojena se vznikem a obnažením dalších fenolických skupin, které jsou FC činidlem indikovány (např. polymerní kyselina tříslová, což je komerční hydrolyzovatelný tanin, totiž dává velmi podobné výsledky absorbance při stejné koncentraci jako monomerní kyselina gallová při reakci s FC činidlem, takže i když je poměr jejich molárních hmotností zhruba 10:1, není v polymerní kyselině tříslové dost volných fenolických skupin k reakci s činidlem). 8. Závěr Experiment ukázal, že výlisky z modré révy, které jsou bohatým zdrojem antokyanů a kondenzovaných taninů, jsou dobře použitelné jako barvivo pro přírodní vlákna a že si navíc zachovávají velmi dobrou schopnost likvidovat volné radikály, které vznikají v kůži při kontaktu s UV zářením. Problematická nízká světlostálost textilií barvených antokyany [8] [9] vede k myšlence využít tyto látky spíše jako indikátory určité limitní dávky UV záření. Textilie byly barveny odděleně slupkami a peckami pro zvýraznění odlišného chování látek, které jsou v těchto částech révy obsaženy, ale pokud nabarvíme textil neseparovanými výlisky, aplikujeme tak na textilní vlákna celý komplex polyfenolů, jejichž vlastnosti budou mít synergický efekt: taniny jako mořidlo zvýší množství antokyanů sorbovaných na vlákno a tím zároveň vzroste světelná stálost této tkaniny. Přestože důvodem k barvení textilií révovými výlisky je spíše snaha o využití přírodního barviva z odpadního materiálu než požadavek na antioxidační vlastnosti tohoto barviva, je dobré si uvědomit, že v případě rostlinných barviv obecně získáváme ještě přidanou hodnotu v podobě biogenních účinků přírodních látek, ať je to antimikrobiální nebo hojivý účinek nebo např. schopnost likvidovat volné radikály, jako je tomu u polyfenolů z révy.

8 Poděkování Tato práce vznikla díky podpoře SGS projektu č na Fakultě textilní Technické univerzity v Liberci. Použitá literatura: [1] Zhi-Cai Xing et al.: In vitro assessment of antibacterial activity and cytocompatibility of quercetincontaining PLGA nanofibrous scaffolds for tissue engineering. Journal of Nanomaterials (2012), p.1-7 [2] on line <http://www.vinopark.cz/magazin/clanek/mze:tuzemska-produkce-vina-loni-vzrostla-narekordnich hl--/>, cit [3] Cheynier, V. et al.: The Structures of Tannins in Grapes and Wines and Their Interactions with Proteins. Wine: ACS Symposium Series, 661/8 (2007), Washington DC, p [4] Schofield, P. et al.: Analysis of condensed tannins: a review. Animal Feed Science and Technology 91 (2001), p [5] Koyama, K. et al.: Light quality affects flavonoid biosynthesis in young berries of Cabernet Sauvignon grape. Phytochemistry 78 (2012), p [6] Wrolstad, R.E. et al.: Handbook of Food Analytical Chemistry: Pigments, Colorants, Flavors, Texture, and Bioactive Food Components. Wiley-Instercience, 2005, p and [7] Wootton-Beard, P.C et al.: Stability of the total antioxidant capacity and total polyphenol content of 23 commercially available vegetable juices before and after in vitro digestion measured by FRAP, DPPH, ABTS and Folin Ciocalteu methods. Food Research International, 44/1 (2011), p [8] Bechtold, T. et al.: Anthocyanin dyes extracted from grape pomace for the purpose of textile dyeing..journal of the Science of Food and Agriculture 87 (2007), p [9] Krizova, H., Wiener, J.: Colour changes and instability of anthocyanins. ACC Journal XVIII, A/1 (2012), p Summary The aim of this work was to verify the functionality of dyes extracted from blue grape pomace and sorbed on wool fabric. These polyphenolic substances (in particular anthocyanins and tannins) have significant biochemical effects, including antioxidant ones able to destroy free radicals. There were examined changes occurring in this complex of polyphenols after exposure of wool fabrics to UV radiation. Polyphenols content was measured before and after exposure to UV radiation and simultaneously determined changes in their antioxidant effect. It was found out that despite the very low light stability of coloured anthocyanins - even after 24 hour exposure to UV radiation the high content of total polyphenols was maintained and especially did not occur any significant change in their ability to quench free radicals.

Testování světlostálosti textilií barvených přírodními barvivy ze zemědělských odpadů

Testování světlostálosti textilií barvených přírodními barvivy ze zemědělských odpadů Testování světlostálosti textilií barvených přírodními barvivy ze zemědělských odpadů Hana KŘÍŽOVÁ Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Technická univerzita v Liberci (hana.krizova@tul.cz)

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Spektrofotometrie (UV/VIS)

Spektrofotometrie (UV/VIS) Spektrofotometrie (UV/VIS) Speciální analytická chemie Luboš Paznocht absorpce ultrafialového (UV) a viditelného záření (VIS) zředěnými roztoky molekul UV (10-380 nm) VIS (380-780 nm) zdroj elektromag.

Více

Úloha č. 15 Stanovení antiradikálové aktivity metodou DPPH

Úloha č. 15 Stanovení antiradikálové aktivity metodou DPPH Úloha č. 15 Stanovení antiradikálové aktivity metodou DPPH Úvod Mezi inhibitory oxidace patří sloučeniny s rozličnou chemickou strukturou a různými mechanismy účinku. Principem účinku primárních antioxidantů

Více

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek

IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I. Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek IZOLACE, SEPARACE A DETEKCE PROTEINŮ I Vlasta Němcová, Michael Jelínek, Jan Šrámek Studium aktinu, mikrofilamentární složky cytoskeletu pomocí dvou metod: detekce přímo v buňkách - fluorescenční barvení

Více

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU.

SACHARIDY FOTOSYNTÉZA: SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. SACHARIDY SAHARIDY JSOU ORGANICKÉ SLOUČENINY SLOŽENÉ Z VÁZANÝCH ATOMŮ UHLÍKU, VODÍKU A KYSLÍKU. JSOU TO HYDROXYSLOUČENINY, PROTOŽE VŠECHNY OBSAHUJÍ NĚKOLIK HYDROXYLOVÝCH SKUPIN -OH. Sacharidy dělíme na

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Dominantní FL ječmene jarního

Dominantní FL ječmene jarního Materová Zuzana SGS OU Hlavní cíl prezentace Kvantitativní vyhodnocení vlivu dopadající radiace na obsah volných FL v listech ječmene jarního srovnání napříč experimenty KFY (-) Podmínka srovnatelnosti

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Bioanalytické metody Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Úvod Kritéria výběru metod stanovení koncentrace proteinů jsou založena na možnostech pro vlastní analýzu,

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například:

Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: Používá se například: Látka toxická pro mikroorganismy a vyšší živočichy i v nízké koncentraci. Do prostředí se dostává: při rozkladu organických zbytků lesních požárech většina má průmyslový původ Používá se například: při

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Stanovení antioxidační aktivity a redukční síly na ječmeni jarním (Hordeum vulgare, L. cv. Bonus)

Stanovení antioxidační aktivity a redukční síly na ječmeni jarním (Hordeum vulgare, L. cv. Bonus) Stanovení antioxidační aktivity a redukční síly na ječmeni jarním (Hordeum vulgare, L. cv. Bonus) Autor: Bc. Ursula Ferretti Spoluautor: Mgr. Jakub Nezval Ostravská Univerzita v Ostravě Přírodovědecká

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Stanovení obsahu křemíku v biologických materiálech v závislosti na konzumaci minerální vody Krondorf

Stanovení obsahu křemíku v biologických materiálech v závislosti na konzumaci minerální vody Krondorf Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole Stanovení obsahu křemíku v biologických materiálech v závislosti na konzumaci minerální vody

Více

VYUŽITÍ METOD UV-VIS SPEKTROFOTOMETRIE A NIR SPEKTROFOTOMETRIE PŘI ANALÝZE ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ

VYUŽITÍ METOD UV-VIS SPEKTROFOTOMETRIE A NIR SPEKTROFOTOMETRIE PŘI ANALÝZE ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ VYUŽITÍ METOD UV-VIS SPEKTROFOTOMETRIE A NIR SPEKTROFOTOMETRIE PŘI ANALÝZE ROSTLINNÝCH PRODUKTŮ Martina Ošťádalová a kol. Ústav vegetabilních potravin a rostlinné produkce, Fakulta veterinární hygieny

Více

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV

EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV Úloha č. 7 Extrakce a chromatografické dělení (C18 a TLC) a stanovení listových barviv -1 - EXTRAKCE, CHROMATOGRAFICKÉ DĚLENÍ (C18, TLC) A STANOVENÍ LISTOVÝCH BARVIV LISTOVÁ BARVIVA A JEJICH FYZIOLOGICKÝ

Více

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních. 1 (3) CHEMICKÉ SLOŢENÍ ORGANISMŮ Prvky Stejné prvky a sloučeniny se opakují ve všech formách života, protože mají shodné principy stavby těla i metabolismu. Např. chemické děje při dýchání jsou stejné

Více

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky

Stanovení kvality humusu spektrofotometricky Stanovení kvality humusu spektrofotometricky Definice humusu Synonymum k půdní organické hmotě Odumřelá organická hmota v různém stupni rozkladu a syntézy, jejíž část je vázána na minerální podíl Rozdělení

Více

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES

THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES THE USE OF HIGH PRESSURE PROCESSING ON ELIMINATION OF MICROORGANISMS IN VEGETABLE AND FRUIT JUICES VYUŽITÍ VYSOKÉHO TLAKU PRO LIKVIDACI MIKROORGANISMŮ U ZELENINOVÝCH A OVOCNÝCH ŠŤÁV Kvasničková B., Šroubková

Více

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS

RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS RESEARCH OF ANAEROBIC FERMENTATION OF ORGANIC MATERIALS IN SMALL VOLUME BIOREACTORS Trávníček P., Vítěz T., Dundálková P., Karafiát Z. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

Protokol 04. pšeničná bílkovina. masné výrobky. zkrácená verze

Protokol 04. pšeničná bílkovina. masné výrobky. zkrácená verze 1 Popis vzorku Podle protokolu č. 04 lze vyšetřit vzorky různých druhů masných výrobků na přítomnost pšeničné bílkoviny. 2 Detekční limit vyšetření Přítomnost pšeničné bílkoviny lze spolehlivě prokázat,

Více

1. Proteiny. relativní. proteinu. Tento. České republiky.

1. Proteiny. relativní. proteinu. Tento. České republiky. Určení koncentrace celkových proteinů v krevním séru za využití různých metod Teoretická část: krátký úvod k metodám pro stanovení, analýzu a separaci proteinů. Praktická část: testt tří různých technik

Více

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů

Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých materiálů VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA HORNICKO GEOLOGICKÁ FAKULTA Institut čistých technologií těžby a užití energetických surovin Vliv chemické aktivace na sorpční charakteristiky uhlíkatých

Více

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.)

Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Vliv selenu, zinku a kadmia na růstový vývoj česneku kuchyňského (Allium sativum L.) Botanická charakteristika: ČESNEK KUCHYŇSKÝ (ALLIUM SATIVUM L.) Pravlastí je Džungarsko (severní Čína) v Střední Asii,

Více

Interní norma č. 22-108-01/01 Rozlišení lnu a konopí ve formě vláken Kroucení vláken při dehydrataci

Interní norma č. 22-108-01/01 Rozlišení lnu a konopí ve formě vláken Kroucení vláken při dehydrataci Kroucení při dehydrataci Předmluva Text vnitřní normy byl vypracován v rámci Výzkumného centra Textil LN00B090 a schválen oponentním řízením dne 16.12. 2003. Předmět normy Len a konopí jsou celulózová

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ KYANIDŮ Z MODELOVÝCH VOD Jana Muselíková 1, Jiří Palarčík 1, Eva Slehová 1, Zuzana Blažková 1, Vojtěch Trousil 1, Sylva Janovská 2 1 Ústav environmentálního a chemického inženýrství, Fakulta

Více

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch Atom, složení a struktura Chemické prvky-názvosloví, slučivost Chemické sloučeniny, molekuly Chemická vazba

Více

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM

MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM MECHANISMUS TVORBY PORÉZNÍCH NANOVLÁKEN Z POLYKAPROLAKTONU PŘIPRAVENÝCH ELEKTROSTATICKÝM ZVLÁKŇOVÁNÍM Daniela Lubasová a, Lenka Martinová b a Technická univerzita v Liberci, Katedra netkaných textilií,

Více

Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku

Základy analýzy potravin Přednáška 8. Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách. určování původu suroviny, autenticita výrobku BÍLKOVINY Důvody pro analýzu bílkovin v potravinách posuzování nutriční hodnoty celkový obsah bílkovin aminokyselinové složení bílkoviny, volné aminokyseliny obsah cizorodých nebo neplnohodnotných bílkovin

Více

Extrakční fotometrické stanovení huminových látek ve vodě

Extrakční fotometrické stanovení huminových látek ve vodě Extrakční fotometrické stanovení huminových látek ve vodě Úvod Huminové látky jsou komplexem vysokomolekulárních organických látek, částečně cyklického charakteru, obsahující uhlík, kyslík, vodík, dusík

Více

Úloha 1 Stanovení katalytické koncentrace aspartátaminotransferázy (AST)

Úloha 1 Stanovení katalytické koncentrace aspartátaminotransferázy (AST) Datum... Jméno... Kroužek... Návod a protokol z praktického cvičení z biochemie Téma: Vyšetření jater a pankreatu Úloha 1 Stanovení katalytické koncentrace aspartátaminotransferázy (AST) Pro stanovení

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M.

BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN. Baroň M. BIOLOGICKÉ ODBOURÁNÍ KYSELIN Baroň M. Biologické odbourání kyselin, jablečno-mléčná či malolaktická (od malic acid = kyselina jablečná, lactic acid = kyselina mléčná) fermentace je proces, při němž dochází

Více

Hroznovy olej - TO NEJLEPŠÍ Z VINIC -

Hroznovy olej - TO NEJLEPŠÍ Z VINIC - Hroznovy olej WELLNESS KOSMETIKA KULINÁŘSTVÍ DOPLŇKY STRAVY - TO NEJLEPŠÍ Z VINIC - Naše filozofie Při výrobě hroznového oleje zúročujeme dlouholetou praxi z výroby kvalitních vín, kdy se snažíme přenést

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie?

The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB. Krásný skleník. K čemu je dobrá spektroskopie? Krásný skleník K čemu je dobrá spektroskopie? V časopise Zahrádkář se v dopisech čtenářů objevil tento problém: Pan Sklenička se rozhodl postavit na zahradě nový skleník. Bylo to na popud jeho manželky,

Více

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání

LIPIDY. Látka lanolin se získává z ovčí vlny. ANO - NE. tekutý lipid s vázanými nenasycenými mastnými kyselinami. olej vystavený postupnému vysychání LIPIDY autor: Mgr. Hana Sloupová 1. Doplň tvrzení: Lipidy jsou přírodní látky. Patří mezi ně...,... a... Tuky jsou estery... a mastných... kyselin. Nasycené tuky obsahují ve svých molekulách karboxylové

Více

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika

Otázka: Vodík. Předmět: Chemie. Přidal(a): Anonym. Základní charakteristika Otázka: Vodík Předmět: Chemie Přidal(a): Anonym Základní charakteristika Mezinárodní název: hydrogenium První člen periodické soustavy prvků Tvoří základ veškeré živé hmoty Izotopy vodíku Lehký vodík (protium)

Více

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

DUM VY_52_INOVACE_12CH33 Základní škola Kaplice, Školní 226 DUM VY_52_INOVACE_12CH33 autor: Kristýna Anna Rolníková období vytvoření: říjen 2011 duben 2012 ročník, pro který je vytvořen: 9. vzdělávací oblast: vzdělávací obor:

Více

53. ročník 2016/2017

53. ročník 2016/2017 Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor 30 bodů Úkoly: 1. Doplněná Tabulka

Více

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že

Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že Jako kyseliny jsou označovány všechny látky, jejichž molekuly se ve vodě rozkládají a uvolňují vodíkové kationty. Některé kyseliny jsou tak slabé, že jsou poživatelné. Jiné jsou tak silné, že poleptají

Více

KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU?

KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU? KOLIK JE BARVIVA VE VZORKU? Spektroskopická kvantitativní analýza Karel a Mirek rádi navštěvují restauraci. Tuhle si dali Zelenou (zelený peprmintový likér) a Mirek se při pohledu na ostře zelený nápoj

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Potravinářské aplikace

Potravinářské aplikace Potravinářské aplikace Nanodisperze a nanokapsle Funkční složky (např. léky, vitaminy, antimikrobiální prostředky, antioxidanty, aromatizující látky, barviva a konzervační prostředky) jsou základními složkami

Více

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková

Název: Vypracovala: Datum: 7. 2. 2014. Zuzana Lacková Název: Vypracovala: Zuzana Lacková Datum: 7. 2. 2014 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu MĚLI BYCHOM ZNÁT: informace,

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek

Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301, Číslo a název

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H

H H C C C C C C H CH 3 H C C H H H H H H Alkany a cykloalkany sexta Martin Dojiva uhlovodíky obsahující pouze jednoduché vazby obecný vzorec alkanů: C n 2n+2 cykloalkanů: C n 2n homologický přírůstek C 2 Dělení alkanů přímé větvené u větvených

Více

Izolace nukleových kyselin

Izolace nukleových kyselin Izolace nukleových kyselin Požadavky na izolaci nukleových kyselin V nativním stavu z přirozeného materiálu v dostatečném množství požadované čistotě. Nukleové kyseliny je třeba zbavit všech látek, které

Více

Klíčová slova: kopr, Anethum graveolens, kyselina askorbová, celkový obsah flavonoidů, celkový obsah polyfenolů,

Klíčová slova: kopr, Anethum graveolens, kyselina askorbová, celkový obsah flavonoidů, celkový obsah polyfenolů, VLIV ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ NA OBSAH ANTIOXIDAČNÍCH LÁTEK ANETHUM GRAVEOLENS L. Vábková Jindřiška, Neugebauerová Jarmila Ústav zelinářství a květinářství, Zahradnická fakulta Lednice, MZLU v Brně, Valtická

Více

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D.

Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Vliv pěstebních postupů na výživovou hodnotu potravin doc. Ing. Lenka Kouřimská, Ph.D. Katedra kvality zemědělských produktů, Česká zemědělská univerzita v Praze Produkční systémy Konvenční Integrované

Více

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ VY_52_INOVACE_08_II.2.2 _HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ NOVÉ UČIVO KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ HYDROXYLOVÉ SLOUČENINY 9. TŘÍDA KYSLÍKATÉ DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

Více

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00

Studentská vědecká konference 2015. Sekce: Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Studentská vědecká konference 2015 Technologie potravin I (přednášková) Ústav Konzervace potravin (324) 20. 11. 2015 Učebna B11, 9:00 Sponzoři: Seznam sekcí a složení komisí ústav 324 Komise: Předseda:

Více

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie Pracovní postup v kvalitativní analytické chemii 1. mikrozkumavky 2. stojánek na mikrozkumavky 3. kapátka 4. skleněné tyčinky 5. kapkovací destička 6. hodinová sklíčka 7. špachtlička 8. centrifuga 1. roztoky

Více

Stanovení chmelových silic metodou SPME GC

Stanovení chmelových silic metodou SPME GC Stanovení chmelových silic metodou SPME GC Eva Kašparová, Martin Adam, Karel Ventura Katedra analytické chemie, Fakulta chemicko-technologická, Univerzita Pardubice, nám. Čs. legií 565, 532 1 Pardubice,

Více

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity

Více

VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU

VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU 1. Úvod Kyselina šťavelová se v restaurátorské praxi používá při odstraňování rezavých skvrn vzniklých společným působením železných předmětů (sponky, svorky..)

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Nové komerční aplikace

Nové komerční aplikace 115.42 nm 57.71 nm 0 nm 2000 nm 2000 nm 1000 nm Nové komerční aplikace 1000 nm 0 nm 0 nm nanomateriálů - zlato a stříbro Co jsou to nanotechnologie Richard Feynman There is plenty room at the bottom (Tam

Více

Obsah fenolických látek v různých odrůdách révy vinné. Bc. Romana Machovská

Obsah fenolických látek v různých odrůdách révy vinné. Bc. Romana Machovská Obsah fenolických látek v různých odrůdách révy vinné Bc. Romana Machovská Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá obsahem polyfenolických látek ve vybraných odrůdách révy vinné. K

Více

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY

LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY LABORATORNÍ PŘÍSTROJE A POSTUPY POROVNÁNÍ METOD STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ AKTIVITY V OVOCNÝCH A ZELENINOVÝCH ŠŤÁVÁCH MARIE HOLASOVÁ a VLASTA FIEDLEROVÁ Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i., Radiová

Více

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing.

Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Stanovení biomarkerů oxidativního stresu u kapra obecného (Cyprinus carpio L.) po dlouhodobém působení simazinu Hlavní řešitel Ing. Alžběta Stará Vedoucí projektu dr. hab. Ing. Josef Velíšek, Ph.D. 1 Úvod

Více

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA ČAJŮ Princip metodiky: Analyzátor Photochem je určen pro stanovení antioxidační kapacity vybraných

Více

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová

Chemické výpočty II. Vladimíra Kvasnicová Chemické výpočty II Vladimíra Kvasnicová Převod jednotek pmol/l nmol/l µmol/l mmol/l mol/l 10-12 10-9 10-6 10-3 mol/l µg mg g 10-6 10-3 g µl ml dl L 10-6 10-3 10-1 L Cvičení 12) cholesterol (MW=386,7g/mol):

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

Seminář izolačních technologií

Seminář izolačních technologií Seminář izolačních technologií Zpracoval: Karel Bílek a Kateřina Svobodová Podpořeno FRVŠ 2385/2007 a 1305/2009 Úpravy a aktualizace: Pavla Chalupová ÚMFGZ MZLU v Brně 1 Lokalizace jaderné DNA 2 http://www.paternityexperts.com/basicgenetics.html

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

Obor: Zemědělské biotechnologie Specializace: Rostlinné biotechnologie Katedra agroekologie. Bakalářská práce

Obor: Zemědělské biotechnologie Specializace: Rostlinné biotechnologie Katedra agroekologie. Bakalářská práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Obor: Zemědělské biotechnologie Specializace: Rostlinné biotechnologie Katedra agroekologie Bakalářská práce Vliv genotypu na obsah rutinu

Více

AMINOKYSELINY REAKCE

AMINOKYSELINY REAKCE CHEMIE POTRAVIN - cvičení AMINOKYSELINY REAKCE Milena Zachariášová (milena.zachariasova@vscht.cz) Ústav chemie a analýzy potravin, VŠCHT Praha REAKCE AMINOKYSELIN část 1 ELIMINAČNÍ REAKCE DEKARBOXYLACE

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 53. ročník 2016/2017. TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D. ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 TEORETICKÁ ČÁST OKRESNÍHO KOLA kategorie D ZADÁNÍ: 70 BODŮ časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Je přítomen lignin? 19 bodů Při zpracování dřeva pro

Více

SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU

SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU SLEDOVÁNÍ VZTAHU MEZI OBSAHEM ENZYMU RUBISCO A KONCENTRACÍ CO 2 V CHLOROPLASTU Nikola Burianová Experimentální biologie 2.ročník navazujícího studia Katedra Fyziky Ostravská univerzita v Ostravě OBSAH

Více

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ

HYDROXYDERIVÁTY UHLOVODÍKŮ Na www.studijni-svet.cz zaslal(a): Nemám - Samanta YDROXYDERIVÁTY ULOVODÍKŮ - deriváty vody, kdy jeden z vodíkových atomů je nahrazen uhlovodíkovým zbytkem alkyl alkoholy aryl = fenoly ( 3 - ; 3 2 - ;

Více

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 1)

OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 1) OBCHOD S KOVOVÝM ŠROTEM (ČÁST 1) Měď je rozšířený kov používaný například do počítačů, jako elektrické kabely, okapy, instalatérské prvky a všemožný spojovací materiál. Po mědi je tedy velká poptávka,

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

Jana Fauknerová Matějčková

Jana Fauknerová Matějčková Jana Fauknerová Matějčková převody jednotek výpočet ph ph vodných roztoků ph silných kyselin a zásad ph slabých kyselin a zásad, disociační konstanta, pk ph pufrů koncentace 1000mg př. g/dl mg/l = = *10000

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Rostlinné fenoly autor: MVDr. Alexandra Gajová vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační číslo projektu:

Více

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM

STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM STANOVENÍ ANTIOXIDAČNÍ KAPACITY METODOU FOTOCHEMILUMINISCENCE NA PŘÍSTROJI PHOTOCHEM ANTIOXIDAČNÍ KAPACITA RŮZNÝCH DRUHŮ MASA (drůbeží, rybí) Princip metodiky: Analyzátor Photochem je určen pro stanovení

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

IN TACT. okamžitě viditelným účinkem

IN TACT. okamžitě viditelným účinkem IN TACT Light Skinsnižuje poruchy pigmentaces okamžitě viditelným účinkem OBSAH Strana INTACT 1. Obsah 2 2. Princip přípravků INTACT Light Skin 3 3. Přípravky INTACT Light Skin 3.1. INTACT Light Skin Cream

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0

Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 Otázka: Prvky V. A skupiny Předmět: Chemie Přidal(a): kevina.h Prvek Značka Z - protonové číslo Elektronegativita Dusík N 7 3,0 Fosfor P 15 2,2 Arsen As 33 2,1 Antimon Sb 51 2,0 Bismut Bi 83 2,0 valenční

Více

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010

TEST + ŘEŠENÍ. PÍSEMNÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z CHEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 30 otázek maximum: 60 bodů TEST + ŘEŠEÍ PÍSEMÁ ČÁST PŘIJÍMACÍ ZKUŠKY Z CEMIE bakalářský studijní obor Bioorganická chemie 2010 1. apište názvy anorganických sloučenin: (4 body) 4 BaCr 4 kyselina peroxodusičná

Více

Základy pedologie a ochrana půdy

Základy pedologie a ochrana půdy Základy pedologie a ochrana půdy 6. přednáška VZDUCH V PŮDĚ = plynná fáze půdy Význam (a faktory jeho složení): dýchání organismů výměna plynů mezi půdou a atmosférou průběh reakcí v půdě Formy: volně

Více

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení konstant stability citrátokomplexů holmia potenciometricky Vaňura Petr, Jedináková-Křížová Věra, Munesawa Yiji Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická

Více

1 Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály

1 Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály 1 Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály Zpráva o výsledcích grantového projektu MK00002322103 za rok 2010 Ing. Magda Součková Experimentální část - pokračování 1.1 Vyhodnocení stárnutí

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů

Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Denitrifikace odpadních vod s vysokou koncentrací dusičnanů Dorota Horová, Petr Bezucha Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s., Ústí nad Labem dorota.horova@unicre.cz Souhrn Biologická denitrifikace

Více

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD..

Izolace RNA. doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD.. Izolace RNA doc. RNDr. Jan Vondráček, PhD.. Metodiky izolace RNA celková buněčná RNA ( total RNA) zahrnuje řadu typů RNA, které se mohou lišit svými fyzikálněchemickými vlastnostmi a tedy i nároky na jejich

Více

Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms)

Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms) Přímá analýza reálných vzorků hmotnostní spektrometrií s využitím nanodesorpčního elektrospreje (nano-desi-ms) Teorie: Desorpční elektrosprej (DESI) byl popsán v roce 2004 Zoltánem Takátsem. Jedná se o

Více

Voltametrie (laboratorní úloha)

Voltametrie (laboratorní úloha) Voltametrie (laboratorní úloha) Teorie: Voltametrie (přesněji volt-ampérometrie) je nejčastěji používaná elektrochemická metoda, kdy se na pracovní elektrodu (rtuť, platina, zlato, uhlík, amalgamy,...)

Více