MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE"

Transkript

1 MODERNÍ SVĚTELNÉ ZDROJE A JEJICH APLIKACE DOC. ING. MILOSLAV STEINBAUER, PH.D. UTEE FEKT VUT V BRNĚ KOLEJNÍ 2906/4 BRNO

2 OSNOVA O podstatě světla Vnímání světla Světelná technika Návrh osvětlení Světelné zdroje Dopady nařízení EU 244/2009 Porovnání závěrem

3 O PODSTATĚ SVĚTLA TROCHU FYZIKY NA ÚVOD

4 FYZIKÁLNÍ PODSTATA SVĚTLA Optické záření je elektromagnetické vlnění v definovaném intervalu vlnových délek 1 nm až 1 mm Druh záření Označení Vlnová délka (nm) Ultrafialové UV-C (UV) UV-B Viditelná část optického záření (VIS) je přibližně v rozsahu vlnových délek λ = 380 až 790 nm Viditelné (VIS) Infračervené (IR) UV-A Fialová Modrá Zelená Žlutá Oranžová Červená IR-A IR-B IR-C

5 ZÁŘENÍ ČERNÉHO TĚLESA Se zvyšováním teploty (jakéhokoliv) tělesa dochází k excitaci atomů materiálu, např. kovového vlákna žárovky Spontánní emisí fotonů vzniká teplotní záření se spojitým spektrem. Toto spektrum je definováno Planckovým vyzařovacím zákonem H e 2 2π hc 1 2 ( λ ) = 5 hc ( W m ) λ kt e λ 1

6 DENNÍ SVĚTLO Zdrojem je Slunce s povrchovou teplotou asi 5800 K. Spektrum je spojité s maximální intenzitou ve VIS. Světlo se atmosférou pohlcuje a rozptyluje vlivem aerosolových částic a prachu. Absorpce záření také závisí na úhlu, pod kterým světlo dopadá na zemský povrch. Teplota chromatičnosti denního světla se během dne významně mění. Nejvíce se pohlcuje a rozptyluje krátkovlnná oblast VIS (Rayleighův rozptyl - modrá obloha). Slunce se jeví při východu a západu červenější - světlo překonává větší dráhu.

7 BÍLÉ SVĚTLO A SPEKTRUM Bílé světlo vzniká smíšením základních barev spektra Podle poměru složek může mít různé odstíny - není bílá jako bílá. Je třeba posuzovat spektrum světla Míšení tří základních barev Diagram chromatičnosti mezinárodní kolorimetrické soustavy

8 BÍLÉ SVĚTLO A SPEKTRUM Žárovka Metalhalogenidová výbojka Zářivka teple bílá

9 VNÍMÁNÍ SVĚTLA JAK TO VIDÍME.

10 LIDSKÝ ZRAK Lidské oko obsahuje různé fotoreceptory Tyčinky Pro noční vidění (skotopické) Asi 125 miliónů Uplatní se při jasu méně než 0,001 cd/m 2 Nejcitlivější na modrofialovou barvu Čípky Pro denní barevné vidění (fotopické) Asi 6,5 miliónů Uplatní se při jasu více než 10 cd/m 2 Několik typů čípků, každý specializovaný na vnímání určité barvy. V rozmezí 0,001 až 10 cd/m 2 jde o mezopické vidění Cirkadiánní čidla Řídí mnoho biologických pochodů v 24hodinovém (cirkadiánním) cyklu Teplota, tlak, tep, metabolismus, psychika Zrakové nervy vedou do mozkové kůry a jsou provázány s dalšími signály světlo tedy nesouvisí jen se zrakovým vjemem, ale má na lidský organismus komplexní účinky

11 LIDSKÝ ZRAK K vývoji barevného vidění Primitivní obratlovci měli v oku hned čtyři druhy čípkových buněk (s maximem citlivosti kolem 370 nm, 445 nm, 508 nm a 560 nm). Toto tzv. tetrachromické vidění přetrvává u mnoha ryb, želv, ještěrů a ptáků. U savců došlo k ztrátě dvou typů čípkových buněk a většina savců má tedy dichromatické vidění (oranžová a fialová oblast). U lidoopů však evolucí vznikl třetí typ čípků. Mají tedy čidla pro modrofialovou (cca 425 nm), zelenou (cca 530 nm) a oranžovou (cca 560 nm) barvu a trichromické vidění Na povrch Země dopadá nejvíce záření právě ve VIS oblasti, proto se u lidského zraku vyvinula citlivost právě na tento obor vlnových délek. Graf závislosti citlivosti lidského oka na vlnové délce je na obrázku. Největší citlivost lidského oka pro fotopické vidění je pro λ = 555 nm a pro skotopické vidění λ = 507 nm Je zobrazen i posun pro mezopické vidění v rozmezí jasu 0,001 až 10 cd/m 2

12 ÚČINKY SVĚTLA NA ČLOVĚKA Fotochemické změny tvorba vitamínu D 3 ozářením v horní vrstvě kůže ozářením UV-B nedostatek vitamínu D 3 vede k poruchám metabolismu, křivici a osteromalacii) Psychovegetativní a psychosomatické vlivy normalizuje nervový systém působí na oběhové funkce, krevní tlak, srdeční puls, plicní ventilaci a zvýšení svalové síly navozuje pocit svěžesti a výkonnosti působí na psychickou pohodu člověka

13 VLIV BAREV NA ČLOVĚKA Teplé barvy (žlutá, červená, oranžová) zrychlují puls zvyšují krevní tlak podporují chuť k jídlu a sexuální apetit stupňují vnímání hluku Studené barvy (modrá, zelená) tlumí tělesné funkce obecně uklidňují

14 SVĚTELNÁ TECHNIKA DALŠÍ TROCHA TEORIE

15 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Radiometrické veličiny popisují přenos energie zářením. Nejdůležitější jsou: Zářivý tok Φ e (W) - zářivá energie za jednotku času procházející určitou plochou Spektrální zářivý tok Φ eλ (W) - množství energie jedné vlnové délky, které na určitou plochu dopadne za jednotku času Ozářenost E e (W/m 2 ) - výkon dopadající na plochu - udává plošnou hustotu světelného toku. dφe Φ eλ = dλ E e dφ = ds e

16 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Fotometrické veličiny jsou vztažené pouze k viditelnému světlu (VIS) a kvantitativně hodnotí tohoto záření velikostí možného vizuálního vjemu lidským okem. Nejdůležitější jsou: Svítivost I (cd - kandela) - základní jednotka SI pro bodové zdroje Světelný tok Φ (lm - lumen) světelná energie za jednotku času procházející určitou plochou; vyjadřuje tok zdroje o svítivosti I do prostorového úhlu Ω Φ= IdΩ Bodový světelný zdroj má svítivost 1 cd, vyzařuje-li do prostorového úhlu 1 sr světelný tok 1 lm. Pro kulový zářič 1 (cd) = 4π = 12,6 (lm)

17 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Fotometrické veličiny : Jas L (cd/m 2 ) - používá se pro plošné zdroje Spektrální světelný tok Φ λ (lm) - množství světelné energie jedné vlnové délky, které na určitou plochu dopadne za jednotku času Osvětlení E (lx - lux) světelný výkon dopadající na plochu - udává plošnou hustotu světelného toku. di L = ds dφ Φ λ = dλ dφ E = ds Světelný tok 1 lm dopadající rovnoměrně na plochu 1 m 2 vytvoří osvětlení 1 lx.

18 JAS A OSVĚTLENÍ NĚKTERÝCH ZDROJŮ Zdroj světla Jas L (cd/m 2 ) Slunce Vlákno žárovky při 2700 K Bílý papír na slunci 2, Zářivka Plamen svíčky Měsíc Oblačná obloha Zdroj osvětlení Osvětlení v noci při úplňku Osvětlení k pohodlnému čtení Osvětlení E (lx) 0,2 50 Kancelářské osvětlení 300 Výborné osvětlení v 700 místnosti Sluneční světlo, hodinu před západem Denní světlo, zataženo Slunný den ve stínu stromu Ostrý sluneční svit v poledne

19 RADIOMETRICKÉ A FOTOMETRICKÉ VELIČINY Vzájemný vztah mezi fotometrickými a radiometrickými veličinami vychází z definice kandely: Kandela (cd) je svítivost světelného zdroje, který emituje monochromatické záření o frekvenci Hz (λ = 555 nm) a jehož zářivost je 1/683 W/sr Vztah mezi světleným a zářivým tokem ( λ) K V( λ) ( λ) Φ = Φ m e Zde je K m = 683 lm/w a V(λ) je poměrná spektrální citlivost zraku (viz graf) Příklad: Zdroj zeleného monochromatického světla λ = 550 nm (V=0,995) o zářivém výkonu 1 W má světelný tok 683 0,995 1= 680 lm. Zdroj červeného monochromatického světla λ = 650 nm (V=0,107) o zářivém výkonu opět 1 W má světelný tok pouze 683 0,107 1= 73 lm.

20 PARAMETRY ZDROJŮ SVĚTLA Index podání barev R a (CRI color rendering index) Bezrozměrné číslo nabývající hodnot CRI = 100 znamená zcela věrné barevné podání (toho dosahují žárovky) CRI = 0 znamená, že nelze barvy rozlišit (monochromatický zdroj, např. LPS nízkotlaká sodíková výbojka) Teplota chromatičnosti T c Charakterizuje spektrum bílého světla Kalibrace na černé těleso s teplotou T c T c = 2700 K žárovka, západ a východ slunce 3000 K teplá, 4000 K neutrální a 6500 K chladná bílá

21 PARAMETRY ZDROJŮ SVĚTLA

22 TEORETICKÁ ÚČINNOST ZDROJE SVĚTLA Pro fotopicky nejúčinnější monochromatické světlo (555 nm) odpovídá 1 W zářivého výkonu 683 lm. Je-li záření zdroje složeno z více vlnových délek, je k určení světelné účinnosti K třeba znát spektrum záření, tedy rozložení výkonu mezi jednotlivé vlnové délky (spektrální hustotu zářivého toku). Zářivý výkon H e černého tělesa je třeba korigovat citlivostí oka V(λ) a tento světelný výkon integrovat přes všechny vlnové délky Dostaneme světelnou účinnost zdroje: H e = 2 2π hc 1 5 hc λ kt e λ 1 V ( λ ) 0 ( ) ( ) K = 683 He λ V λ dλ Je vidět, že světelný účinek má jen malá část zářivého spektra

23 TEORETICKÁ ÚČINNOST ZDROJE SVĚTLA Světelná účinnost černého tělesa závisí na jeho teplotě Nejvyšší hodnota K = 95 lm/w je pro T = 6500 K a to je asi 14 % maximální účinnosti Žárovky s teplotou 2700 K mají účinnost asi 10 lm/w Jiné zdroje (s jiným spektrem) budou vykazovat jinou světelnou účinnost Např. pro bílé zdroje, nevyzařující mimo VIS, vychází teoretická účinnost v rozmezí lm/w 0 ( ) ( ) K = 683 He λ V λ dλ

24 ÚČINNOST POUŽÍVANÝCH ZDROJŮ Zdroje světla se musí označovat podle Směrnice komise 98/11/ES Netýká se zdrojů: < 4W > 6500 lm reflektorových žárovek pro jiné světlo než VIS

25 NÁVRH OSVĚTLENÍ JAK SI NA TO POSVÍTIT

26 KRITÉRIA NÁVRHU OSVĚTLENÍ Požadavky na osvětlení jsou odvozovány od charakteristik zrakové činnosti s přihlédnutím k dalším funkcím osvětlovaných objektů. Základní kritéria pro návrh osvětlení: zrakový výkon zraková pohoda Základní charakteristiky osvětlení: kvantitativní zrakový výkon je úměrný intenzitě E osvětlení zrakového úkolu kvalitativní zrakový výkon je úměrný rovnoměrnosti rozložení intenzity osvětlení

27 KRITÉRIA NÁVRHU OSVĚTLENÍ Kategorie osvětlení podle druhu vykonávané činnosti: A - s velkými požadavky na zrakový výkon, např. operační sály E > 3300 lx B - s průměrnými požadavky na zrakový výkon, např. rýsovny E = ( ) lx C - s malými požadavky na zrakový výkon např. sklady, WC, E = (20-500) lx D - s přednostními požadavky na vnímání prostoru, tvaru a barev, např. odpočinkové místnosti, kina, divadla, tělocvičny, E = (20-500) lx

28 POŽADOVANÉ ÚROVNĚ OSVĚTLENÍ (ČSN EN 12464) Prostory a činnost Osvětlení E (lx) Osvětlení venkovních prostor bezprostředně provozně souvisejících s obytným objektem Vnitřní prostory pro činnosti, při nichž postačí jednoduchá orientace, nebo pro krátkodobý pobyt (garáže, pomocné prostory apod.) Celkové nebo odstupňované osvětlení obytných místností vybavených místním osvětlením Celkové nebo odstupňované osvětlení domovního vybavení a příslušenství bytů (koupelny, WC, spíže, haly, prádelny ) Celkové nebo odstupňované osvětlení pracovních prostorů, které nemají místní osvětlení (pracovny, domácí dílny, ateliéry ) Osvětlení místa pro činnosti zrakově náročné (jemné ruční práce, rýsování, modelářství ) Osvětlení místa pro činnosti zrakově velmi náročné

29 KRITÉRIA NÁVRHU OSVĚTLENÍ Kromě intenzity osvětlení E je důležité vzít při návrhu v úvahu: rovnoměrnost rozložení osvětlení barvu světla (vyjadřovanou teplotou chromatičnosti T c ) jasové poměry estetické hledisko celkový čas osvětlení (svítí stále, občas, ) typ prostoru interiér / exteriér životnost zdrojů finanční náklady

30 SVĚTELNÉ ZDROJE A ČÍM SI POSVÍTIT

31 SVĚTELNÉ ZDROJE - ROZDĚLENÍ Teplotní žárovky vakuované plněné plynem klasické halogenové Speciální LED lasery UV, IR projektorové kalibrační Výbojové nízkotlaké zářivky kompaktní zářivky indukční výbojky sodíkové výbojky vysokotlaké rtuťové halogenidové xenonové plazmové

32 SVĚTELNÉ ZDROJE - PŘEHLED

33 KLASICKÉ ŽÁROVKY Vlákno z W drátu, dvojitě vinutá spirála Vyzařování světla tepelným buzením Spojité spektrum (černé těleso) Nízká cena Okamžité zapnutí Možnost stmívání CRI 100 Životnost h (klesá s U 3,5 ) Značný pokles světelného toku s U Měrný světelný tok 5-18 lm/w Do 25 W vnitřní prostor baňky vyčerpán Nad 25 W je náplní směs N a Ar nebo Kr, kvůli snížení naprašování W na baňku

34 HISTORICKÉ ŽÁROVKY tříletý Dickey Jackson s žárovkou o výkonu 50 kw Foto: Smithsonian Institution

35 HISTORICKÉ ŽÁROVKY Heinrich Goebel, 1858 T. A. Edison, komerční provedení žárovky s uhlíkovým vláknem, 1881

36 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Plní se většinou plní směsí dusíku a argonu, kryptonem a v poslední době i xenonem Baňky žárovek, které jsou plněné Xe, nečernají. Do náplně je přidán halogen (jód, bróm) nejčastěji ve formě organické sloučeniny (methyljodid, bromofosfonitrit, methylenbromid atd.) Baňky halogenových žárovky se vyrábí většinou z křemenného skla nebo jiných těžkotavitelných materiálů. Znečištění povrchu baňky může mít za následek prasknutí baňky v důsledku rekrystalizačního procesu Úprava přináší při zvýšení světelného toku asi o 30% a přibližně 2 delší životnost oproti klasické žárovce Tungsram: Halogenová žárovka 5000 W plněná jódem, ve své době revoluční unikát. Nafialovělá barva náplně je způsobena parami jódu. Žárovka proto svítila fialově. Foto: Muzeum pražské energetiky

37 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Atomy wolframu, které se uvolní z vlákna, se dostávají ke stěně baňky, kde je nižší teplota. U obyčejné žárovky by se wolfram usadil na skle, ale v halogenové žárovce se naváže na halogen. Vzniklý halogenid wolframu se díky difúzi dostává zase zpět k vláknu, kde se opět rozloží a wolfram se usadí zpátky na vlákno a halogen difunduje ke stěně baňky a může opět reagovat. Halogenové žárovky dosahují teploty vlákna až C, teplota tání wolframu je 3653 C

38 HALOGENOVÉ ŽÁROVKY Existují halogenové žárovky s UV filtrem (pro speciální účely např., v muzeích, reflektorech aut atp.) Zvláštní druh - s dichroitickým zrcadlem zajišťuje max. světelný tok v daném směru omezuje až o 60% nežádoucí IR záření osvětlovaný předmět je vystaven nižšímu tepelnému zatížení než u žárovky s klasickým Al reflektorem

39 PŘEHLED VÝVOJE ŽÁROVKY Typ Rok Světelná účinnost (lm/w) Vakuová s uhlíkovým vláknem Vakuová s vláknem s osmia Životnost (h) Vakuová s wolframovým vláknem Plynem plněná, wolframová spirála Plynem plněná, dvojitá wolframová spirála Halogenová

40 ZDOKONALENÉ HALOGENOVÉ ŽÁROVKY TŘÍDY C U halogenových žárovek nové generace jsou kromě xenonové náplně ostatní charakteristiky jako objímka a rozměry stejné jako u klasických halogenových žárovek, a proto je lze používat pouze ve svítidlech pro halogenové žárovky určených tj. ve svítidlech se speciální halogenovou objímkou. Tyto halogenové žárovky zůstanou na trhu i po roce 2016, aby bylo možno svítidla s halogenovou objímkou používat. U zdokonalených halogenových žárovek je vylepšená halogenová kapsle umístěna ve skleněné baňce, která má tvar klasické žárovky s kovovým vláknem a s klasickou objímkou. Představují tudíž přímou náhradu klasických žárovek s kovovým vláknem. Zdokonalené žárovky s kovovým vláknem třídy C budou od roku 2016 dále zdokonalovány na třídu B nebo A.

41 ZDOKONALENÉ HALOGENOVÉ ŽÁROVKY TŘÍDY B Díky speciálnímu infračervenému povlaku došlo u žárovek s vlákny k dalšímu zvýšení energetické účinnosti. Infračervený povlak na žárovce zvyšuje její energetickou účinnost o více než 45 % ve srovnání s klasickými žárovkami. Toto zdokonalení lze ale použít pouze u nízkonapěťových žárovek. K tomu, aby bylo technologii možno použít i u žárovek síťového napětí, je nutný transformátor. Transformátor se ukrývá v patici Žárovku lze vyměnit zvlášť

42 NÍZKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY - ZÁŘIVKY UV záření výboje se transformuje vrstvou luminoforu na VIS Luminofor - různé spektrální složení světla a různý měrný výkon Životnost: h s tlumivkou a až h s el. předřadníkem Měrný světelný tok 50 až 106 lm W -1 Teplota chromatičnosti T c = K CRI Obtížně stmívatelné U starších typů s elektromagnetickým předřadníkem je stroboskopický jev Obsahují rtuť nebezpečný odpad

43 HISTORIE ZÁŘIVKY Pokusy se zářivkami proběhly v průběhu 30. let v USA, Anglii, Německu a v bývalém Sovětském svazu. Na fotografii jsou první prakticky použitelné zářivky. Tehdejší luminofory nebyly příliš dokonalé. Nicméně již první pokusy ukázaly zvýšené využití elektrické energie, a to až na čtyřnásobek proti žárovkám, při delší životnosti světelného zdroje. Foto: Smithsonian Institute

44 KONSTRUKCE ZÁŘIVKY Energetická bilance: světlo 21 % infračervené záření 24 % odvedené teplo 55 % argon + páry rtuti ,6 Pa kontakty luminofor žhavené elektrody W + oxidy Ba,Sr,Ca startér bimetal odrušovací kondenzátor 230 V / 50 Hz kompenzační kondenzátor tlumivka

45 KONSTRUKCE ZÁŘIVKY Zářivky jsou označovány trojčíslím, například 840, v němž první číslo prozrazuje index barevného podání, zde CRI > 80, další dvojice čísel značí teplotu chromatičnosti, zde 4000 K (neutrální bílá) Pro intimní osvětlení se hodí zdroj s teplejší barvou světla (do 3000 K, označení např. 827, 830). Na pracovní stůl použijeme neutrální až studené světlo (4000 až 6500 K, označení např. 840, 854, 865).

46 KOMPAKTNÍ ZÁŘIVKY (CFL) Menší rozměry než lineární zářivky Větší výkon v daném prostoru, ale menší měrný výkon Výkonová řada od cca 5 do 55 W Nemají stroboskopický jev Nižší povrchová teplota Neoslňují jako žárovky Mnoho provedení Jednopaticová zářivka, potřebuje pro svůj provoz předřadník Náhrada žárovky, s elektronickým předřadníkem v patici E27 nebo E14

47 SROVNÁNÍ CFL A ŽÁROVKY Příkon Světelný tok Příkon CFL 40 W 400 lm 7 W 60 W 600 lm 12 W 75 W 850 lm 15 W 100 W 1200 lm 20 W

48 NÍZKOTLAKÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY (LPS) Spektrum čárové ve viditelné části optického spektra blízko maximální citlivosti lidského oka (555 nm) Není nutná přeměna UV na VIS luminoforem Vysoký měrný světelný tok až 200 lm/w Díky nízkému CRI (< 30) se u nás tyto výbojky příliš nerozšířily

49 VYSOKOTLAKÉ SODÍKOVÉ VÝBOJKY (HPS) Zvýšení tlaku sodíkových par na Pa znamená vysokou koncentraci výkonu i vzrůst pracovní teploty Vlastnosti vysokotlakého výboje mohly být využity až s vyvinutím průsvitného korundu (Al 2 O 3 ). Měrný světelný tok až 150 lm/w CRI až 70, lepší oproti LPS životnost až h osvětlení veřejných komunikací a prostranství i výrobních hal

50 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY Vysoký tlak rtuťových par = zvýšení proudové hustoty oproti zářivkám Posun maxima vyzařované energie k větším vlnovým délkám Růst měrného výkonu, vznik spojitého spektra Velký měrný světelný tok (32-60 lm/w) Životnost až hodin Ve spektru světla úplně chybí červená složka Špatné podání barev Snaha o odstranění nedostatku Transformace UV záření luminoforem - rtuťové výbojky s luminoforem Kombinace modro-zeleného záření rtuťových výbojek se zářením žárovek směsové výbojky Přidání příměsí (halogenidů) do rtuťové náplně - halogenidové výbojky CRI 40 až 80

51 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY Tlumivka Nosníky U patice E 40 nebo E 27 Kompenzační kondenzátor Výbojka N odpor pomocn á elektrod a hlavní elektrody Tlak 300 Pa vzroste až na 900 kpa Teplota výboje 5200 o C

52 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ VÝBOJKY S LUMINOFOREM Tyto výbojky jsou dnes vytlačovány účinnějšími halogenidovými a vysokotlakými sodíkovými výbojkami.

53 VYSOKOTLAKÉ RTUŤOVÉ SMĚSOVÉ VÝBOJKY Úpravy spektra rtuťového výboje přidáním záření W vlákna, které doplňuje spektrum v červené části. Do série se rtuťovým hořákem je zapojeno W vlákno, plnící i funkci předřadníku, odpadá nutnost použít tlumivku. Hořák i vlákno jsou namontovány do společné baňky s běžnou závitovou paticí. Směsové výbojky tady nepotřebují předřadník a montují se jako žárovky CRI = 60 až 70 T c = až K Měrný světelný tok 20 až 30 lm/w Pro přímou náhradu žárovek 200 až 500 W bez zvýšených nároků na kvalitu podání barev.

54 METALHALOGENIDOVÉ VÝBOJKY Vnesením kovů do výboje dojde k rozšíření spektra záření doplňujících spektrum rtuti (Na, Tl, In, Sc, Dy, Tm, Ho používá se celkem asi 50 kovů) Nejvhodnější jsou sloučeniny - halogenidy (jodidy, popř. bromidy) K zapalování slouží vysokonapěťový zapalovač s amplitudou impulsu až 4,5 kv Výboj nejprve probíhá v parách rtuti a v inertním plynu, s nárůstem teploty se zvyšuje koncentrace kovů ve výboji Větší změna kolorimetrických parametrů v průběhu života Používá se keramickým hořák z polykrystalického oxidu hlinitého nebo klasický ze speciálního křemenného skla

55 INDUKČNÍ VÝBOJKY Nízkotlaký výbojový zdroj Využívá principu indukce Pohyb elektronů není funkčně svázán s elektrodami ve výbojovém prostoru, ale je dosahován pomocí magnetického pole (indukce) s kmitočtem cca 2,5 MHz a speciální geometrií výbojového prostoru Životnost asi hodin Možnost znovuzapnutí v horkém stavu Okamžitý náběh (< 2 s) Uplatnění v aplikacích se složitou a nákladnou výměnou světelných zdrojů např. do tunelů, výrobních hal

56 XENONOVÉ VÝBOJKY Vysokotlaký výbojový zdroj (Xe až kpa) Při výměně je nutno dbát nebezpečí hrozící exploze při nevhodné manipulaci Zapaluje se vn až 60 kv Životnost jen několik tisíc hodin Uplatnění v aplikacích s nároky na barevné podání (CRI > 90) Použití zejména v automobilovém průmyslu a pro projektory kin Xe výbojka pro kinopromítačku, příkon 3 kw

57 SVĚTLOEMITUJÍCÍ DIODY (LED) Principiálně jde o monochromatické zdroje Bílá barva se dosahuje luminoforem přímo na čipu Vysoká světelná účinnost Životnost až hodin Malé rozměry, vysoká mechanická odolnost Cena neustále klesá Problém s chlazením Neobsahuje rtuť

58 HISTORIE LED První LED se podařilo vyrobit v roce 1962 v laboratořích General Electric. První LED byly červené a měly svítivost < 1 cd Až od 1971 vznikají další barevné varianty Modrá LED v roce1993 Bílá luminoforová LED vznikla v roce 1995

59 BÍLÉ LED Bílá barva se dosahuje Kombinací modré LED a luminoforu emitujícího žlutě Vysoká světelná účinnost, nízké CRI Kombinací UV LED a směsného luminoforu Nízká světelná účinnost, vysoké CRI Kombinací RGB LED Průměrná světelná účinnost, vysoké CRI Neobsahuje plné spektrum (pouze 3 monochromatické čáry)

60 CHLAZENÍ LED ZDROJŮ LED zdroje musí odvádět značné množství tepla z čipu velkého jen milimetry čtvereční. I když je LED velmi účinným zdrojem, je účinnost asi jen 30 % ze spotřebované elektrické energie. Zbytek se mění na teplo. Provozní teplota čipu nesmí překročit cca 150 C, proto musí být použity masivní chladiče (na pracovní teplotu asi 70 C) Bez chlazení klesá prudce životnost zdroje - výrazné kovové žebrování je viditelný prvek napovídající, že jde o kvalitní výrobek.

61 LED V AUTOMOBILECH Studie kupé Opel GTC Concept LED od firmy OSRAM Opto Semiconductors Pro parkovací světla a denní světlo jsou použity LED typu Golden Dragon Pro potkávací světla jsou v každém světlometu použity dvě LED OSTAR, pro dálkové světlo tři tyto diody Mlhová světla obsahují jeden OSTAR LED Červené svítivé diody TOPLED byly použity pro stylové osvětlení do stejné barvy laděného interiéru. Výhodou diodového osvětlení je rychlost účinku, doba života LED přes hodin a proti klasickým světelným zdrojům větší volnost pro designéry automobilu.

62 SVĚTELNÁ ÚČINNOST LED Dosažitelná účinnost (lm/w) závisí na spektru bílé LED V LED je dosažitelná účinnost přeměny elektrické energie na zářivou asi 67 % V praxi dosažitelná hodnota světelné účinnosti je tedy 67 % teoretické hodnoty

63 PLAZMOVÁ MIKROVLNNÁ VÝBOJKA (PLS) Mikrovlnná plazmová výbojka s parami síry Zdrojem světla je rotující křemenná kulička velikosti pingpongového míčku se stopkou, naplněná argonem a malým množstvím síry. Je umístěna v ohnisku mikrovlnného zdroje. Vyzařuje spojité spektrum s barevnou teplotou K Index barevného podání CRI >80 Světelný tok je možno regulovat v rozmezí % Životnost světelného zdroje je hodin s malým poklesem světelného toku Je zatím velmi málo rozšířena pro vysokou cenu

64 PLAZMOVÁ MIKROVLNNÁ VÝBOJKA (PLS) Srovnání spektra PLS a metalhalogenidové výbojky Srovnání poklesu světelného toku a doby života

65 NAŘÍZENÍ EU 244/2009 A CO DÁL?

66 NAŘÍZENÍ EU 244/2009 Evropská komise vydala 18. března 2009 nařízení č. 244/2009, které stanovuje do roku 2012 postupně ukončit prodej klasických žárovek. Světelné zdroje s neprůhlednou (matnou, bílou, mléčnou...) baňkou jsou zakázány od 1. září 2009, pokud nespadají do energetické třídy A. Od stejného data jsou zakázány také čiré (průhledné) světelné zdroje, které mají buď příkon 100 W a vyšší a patří do horší energetické třídy než C, anebo mají nižší příkon, ale patří do horší třídy než E. V ročních intervalech se zákaz posouvá ke světelným zdrojům nižších příkonů (v roce 2010 zákaz pro čiré žárovky o příkonu 75 W a vyšším, v roce W) a v září 2012 pak zákaz pro veškeré světelné zdroje pro běžné osvětlování, které patří do horší třídy než C. Od září 2013 vstoupí v účinnost další úroveň funkčních požadavků uvedených v nařízení. Od září 2016 budou zakázány světelné zdroje spadající do energetických tříd horších než B (kromě výjimek - speciálních halogenových žárovek, které budou spadat do třídy C).

67 NAŘÍZENÍ EU 244/2009

68 NAŘÍZENÍ EU 244/ ALTERNATIVY Halogenové žárovky s třídou účinnosti alespoň C (nízkonapěťové, Xenonem plněné, s IR odraznou vrstvou) Kompaktní zářivky (CFL) LED zdroje

69 OZNAČOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Příkon klasické žárovky CFL Halogonové žárovky LED 15 W 125 lm 119 lm 136 lm 25 W 229 lm 217 lm 249 lm 40 W 432 lm 410 lm 470 lm 60 W 741 lm 702 lm 806 lm 75 W 970 lm 920 lm 1055 lm 100 W 1398 lm 1326 lm 1521 lm 150 W 2253 lm 2137 lm 2452 lm 200 W 3172 lm 3009 lm 3452 lm Zdroj: nařízení EK 244/2009 Povinné údaje Energetický štítek Světelný tok (lm) Srovnání se žárovkou (W) Životnost (h), ekvivalent (roků) pro 2,7 h/d Počet spínacích cyklů Rychlost náběhu Obsah rtuti Hg (mg) Stmívatelnost Rozměry Provozní teplota

70 JEVONSŮV PARADOX Anglický ekonom William Jevons v 60. letech 19. století upozornil, že dlouhá série technologických zlepšení u parních strojů a dalších zařízení zvýšila efektivnost využití uhlí, což vedlo ke zvýšení jeho celkové spotřeby a k rozšiřování využití uhlí do dalších odvětví. Moderní ekonomové tento paradox potvrdili a upřesnili, že zvýšená účinnost zdroje snižuje náklady jeho využití proti jiným zdrojům, což zvyšuje poptávku po něm a ruší jakýkoli vliv úspor na snížení jeho spotřeby. Zvýšená efektivnost zdroje navíc urychluje ekonomický růst, který dál zvyšuje poptávku po všem a zejména po energii. Existuje studie, ze které vyplývá, že zavedením úsporných zdrojů světla se spotřeba energie na svícení (je to v současnosti asi 6,5% celkové spotřeby) nesníží, ale zvýší. Poptávka po světle není nasycena - interiéry obydlí a pracovišť jsou osvětleny obvykle jen na deset procent venkovního světla při zatažené obloze. Studie předpovídá, že všeobecné zavedení energeticky úsporných zdrojů světla může zvýšit spotřebu světla v lumenhodinách během dvou desetiletí na desetinásobek. To by znamenalo, že v případě zachování reálné ceny elektřiny po odpočtení inflace na současné úrovni vzroste spotřeba energie na osvětlení na více než dvojnásobek. Úsporné inovace zvyšují celkovou spotřebu energie.

71 POROVNÁNÍ ZÁVĚREM

72 SROVNÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Světelný zdroj Index CRI Měrný výkon (lm/w) Životnost (h) Žárovka obyčejná Žárovka halogenová Zářivka lineární Zářivka kompaktní (CFL) Výbojka metalhalogenidová Výbojka rtuťová Výbojka sodíková vysokotlaká (HPS) Výbojka sodíková nízkotlaká (LPS) < Indukční výbojka (LVD) > Sirná výbojka (PLS) > Xenonová výbojka > LED (bílá s luminoforem)

73 SROVNÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ Srovnání světelné účinnosti lm/w hodin Srovnání doby života

74 VÝVOJ SVĚTELNÉ ÚČINNOSTI ZDROJŮ

75 ÚSPORY ENERGIE Srovnání ročních nákladů na provoz zdroje světla odpovídajícího 60 W žárovce Parametr Klasická žárovka Halogenová žárovka Kompaktní zářivka LED žárovka Orientační cena značkového zdroje světla [Kč] Příkon [W] Světelný tok [lm] Životnost [h] při 3 hodinách svícení denně Životnost zdroje [roků] 0,9 1,8 11,0 22,8 Roční cena za spotřebu [Kč] Roční cena za zdroj [Kč] Náklady za rok [Kč] Ceny zdrojů na podzim 2012 Cena energie 4,64 Kč/kWh

76 LIKVIDACE STARÝCH ZDROJŮ Recyklovat je nutné všechny zářivky, neboť každá obsahuje malé množství toxické rtuti (2 až 5 mg). Pokud se zářivka rozbije, rtuť se uvolní. I tak malé množství by mohlo znečistit až litrů vody. Se zářivkou je dobré zacházet jako s elektroodpadem. Sběrných míst je více než tři tisíce. Zářivku můžete odevzdat v obchodě s elektronikou, ve sběrných dvorech a do malých sběrných nádob. Jako s elektroodpadem je třeba zacházet s lineárními a kompaktními zářivkami, halogenidovými, sodíkovými a rtuťovými výbojky světelné zdroje s LED diodami. Do popelnice můžeme vyhodit běžné žárovky a také reflektorové a halogenové žárovky.

77 DĚKUJI ZA POZORNOST UTEE FEKT VUT KOLEJNÍ 2906/ BRNO T: F: E:

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD

VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD VZOROVÁ ŘEŠENÍ OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD OSVĚTLENÍ ŠKOLNÍCH TŘÍD Sortiment svítidel MODUS I AL I ALDP, MTDP I ALMAT I B I ALS I ALU I T5, model A I T5, model B I T5, model C I T5, model D IKP, IKO I KP/IP54,

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Jak správně vybrat TV

Jak správně vybrat TV Jak správně vybrat TV aneb NENECHTE SE OKLAMAT! Autoři_ Roman Svoboda Vladimír Kaděra Václav Vozáb Tomáš Malík Obsah_ 1. Předmluva 01 2. Obecné principy a funkce TV 02 Historický vývoj ČB, CRT, Trinitron,

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie

Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta. Oči a počítač. Bakalářská práce. Optometrie Masarykova Univerzita Brno Lékařská fakulta Oči a počítač Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Jurečka Optometrie Autor práce: Jana Rytířová, Brno, květen 2008 Obsah Obsah... - 2 - Prohlášení...

Více

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení

Aplikace ergonomických norem při konstrukci strojního zařízení Úvod Ergonomický přístup k posuzování pracovního prostředí a pracovního procesu je možné převzít z jakéhokoliv projektu zabývajícího se navrhováním nebo nákupem pracovního zařízení. Ergonomický přístup

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma) Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35 R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55 Průměr v mm Tvar (mezinárodní norma) Základní druhy patic E14 E27 G4 GY6,35 G9 GU4 GU5.3 GU10 R7S G53 GX53 G13 G5

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

Manuál pro vývoj LED svítidel

Manuál pro vývoj LED svítidel Manuál pro vývoj LED svítidel Tento dokument poskytuje návod a rady pro vývoj svítidel obsahujících výkonové LED diody jako zdroj světla. V textu je uveden jako příklad rozbor návrhu interiérového svítidla

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Jak lze využít Slunce?

Jak lze využít Slunce? Jak lze využít Slunce? Obsah 1 Sluneční energie 2 1.1 Projevy sluneční energie na Zemi 2 1.2 Dopad sluneční energie na Zemi 2 1.3 Základní přeměny sluneční energie 4 1.4 Využití sluneční energie 4 1.5

Více

Poměr hodnoty odporu při 100 C a při 0 C se nazývá ODPOROVÝ POMĚR. Tento poměr současně vyjadřuje jakost odporu odporového čidla (platina 1,385).

Poměr hodnoty odporu při 100 C a při 0 C se nazývá ODPOROVÝ POMĚR. Tento poměr současně vyjadřuje jakost odporu odporového čidla (platina 1,385). Teplota Teplota je základní fyzikální veličinou (označujeme T, jednotky K - kelvin). Vztah mezi C a K je : TK = T-283,16, kde TK je teplota v kelvinech a T je teplota ve C. Za 0K (kelvinů) se považuje

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni. jana.lepsi@zuplzen.cz

Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni. jana.lepsi@zuplzen.cz Potřebuje člověk k světlo? Ing. Jana Lepší Oddělení faktorů prostředí Zdravotní ústav se sídlem v Plzni Lidé dávno vědí, že světlo je základem života, pohody a zdraví. Kam nechodí slunce, tam chodí lékař.

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

Barva, barevné obrazy a správa barev

Barva, barevné obrazy a správa barev Barva, barevné obrazy a správa barev Václav Hlaváč České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická, katedra kybernetiky Centrum strojového vnímání http://cmp.felk.cvut.cz/ hlavac, hlavac@fel.cvut.cz

Více

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace...

2.1.1 Hlavní kritéria pro výběr správného relé... 6 2.1.2 Kontakt... 7. Přepínací kmitočet kontaktu... 9 2.1.3 Vinutí a energizace... TECHNICKÉ INFORMACE O RELÉ 1. DRUHY RELÉ... 2 1.1 Montáž a tvar vývodů relé... 2 1.2 Relé pro plošné spoje... 2 1.2.1 Druhy subminiaturních relé... 2 1.2.2 Konstrukce subminiaturních relé... 2 1.2.3 Způsoby

Více

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE

ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE ÚVOD DO OBORU FOTOGRAFIE Vladan Krumpl 1. DĚJINY ZOBRAZOVÁNÍ K vynalezení fotografie bylo třeba prakticky spojit poznatky z oblasti výtvarného umění, optiky a chemie, aby s použitím vytvořeného fotografického

Více

Návrh a konstrukce datového projektoru

Návrh a konstrukce datového projektoru Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jiří Wallenfels Návrh a konstrukce datového projektoru Bakalářská práce 2008 Prohlašuji,

Více

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...

ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE... OBSAH: 1. ZÁKLADY STROJÍRENSKÉ METROLOGIE...4 1.1 ZÁKLADNÍ POJMY...4 1.2 ZÁKLADNÍ MĚŘÍCÍ JEDNOTKY...5 1.3 CHYBY MĚŘENÍ, JEJICH PŘÍČINY A ČLENĚNÍ...8 1.4 STRUKTURA POVRCHU...13 1.4.1 Výškové parametry...14

Více

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY

DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA OPTIKY DALEKOHLEDOVÉ SYSTÉMY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vypracovala: Nina Mišingerová Obor 5345R008 Optometrie Studijní rok 2011/2012 Vedoucí práce:

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. učební text OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE učební text Sestavil kolektiv autorů při ISŠ Cheb Vytvořeno v rámci grantového projektu Učíme správně technické obory Obsah Obnovitelný zdroj energie... 4 Vyuţití obnovitelných

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha

VODNÍ ENERGIE. Ing. Milan Říha VODNÍ ENERGIE Ing. Milan Říha Obsah 1. Úvod... 3 2. Historie zkoumání a využití vodní energie... 3 3. Co je to vodní energie a jak vzniká... 4 3.1. Průtok turbínou a vodní elektrárnou... 6 3.2. Turbíny...

Více