Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny"

Transkript

1 Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají jak pro diagnostické, tak i radioterapeutické účely. V obou případech vyžadujeme specifickou vazbu příslušných radionuklidů na zcela specifickou tkáň organismu. Toho se dosahuje použitím vhodných proteinů, jejichž vazba na určité tkáně je selektivní na principu zámekklíč. Problémem bývá, že tyto sloučeniny zpravidla není možné chemicky navázat přímo na radionuklid, vyskytující se zpravidla v iontové formě. Jako mezičlánek využíváme proto komplex radionuklidu s vhodným organickým ligandem. V případě radionuklidů, které tvoří kationy je k dispozici řada komplexovadel, ze kterých největší rozšíření nalezla DTPA a EDTMP, Radioisotopy rhenia 186 Re a 188 Re a radionuklid technecia 99m Tc, sloužící pro terapeutické účely jsou často vázány v aniontové formě jako Re 4 a Tc 4. ledání vhodných ligandů pro komplexaci anionů stále probíhá, ačkoliv se podařilo nalézt novou skupinu makrocyklických sloučenin na bázi porfyrinů, které s Re 4 a Tc 4 vytvářejí relativně pevné komplexy 14. Cílem této práce je sledovat tvorbu komplexů Re 4 s ligandy na bázi porfyrinů a pro vybrané z nich určit i jejich složení a konstanty stability. Experimentální část Rhenistan draselný o chemické čistotě > 99% (Fluka) i ostatní chemikálie (Lachema no, čistoty p.a.) byly použity bez dalších úprav. Syntéza porfyrinů je popsána v práci 5. Tvorba komplexů Re 4 s porfyriny byla sledována spektrofotometrickou nebo fluorescenční titrací. Titrovaný roztok tvořil porfyrin, který byl titrován roztokem KRe 4. nebo roztokem obsahujícím vedle KRe 4. i porfyrin o stejné koncentraci, jaká byla přítomna v titrovaném roztoku. UV/VIS spektroskopie byla prováděna na dvoupaprskovém přístroji Varian Cary UV/VIS. Fluorescenční spektroskopie byla prováděna na přístroji Fluoro Max 2. Všechna měření byla prováděna v kyvetách o tloušťce 1 cm, zhotovených z křemenného skla. Koncentrace porfyrinu byly voleny tak, aby výsledná hodnota absorbance A byla menší než A = 2. Analogicky byly vybrány koncentrace pro fluoromertická měření. Fluorescenční titraci lze provádět v oblasti nižších koncentrací Re 4, než měření absorbance. Vlnová délka excitačního záření byla cca 42 nm, emisní spektra byla měřena pro vlnovou délku emitovaného záření 645 nm. Šířka štěrbiny byla v obou případech 2,3 nm. omogenita měřeného vzorku byla dosažena promícháváním roztoku pomocí magnetického míchadla po dobu 2 min. Každá sada měření byla opakována minimálně dvakrát. Výsledky a diskuse Byla sledována tvorba komplexů iontu Re 4 s celou řadou porfyrinů a také s komplexy porfyrinů s kovy. Podrobněji byly sledovány porfyriny I IV, jejichž strukturní vzorce jsou uvedeny na schématech 1 4, a také pro komplexy porfyrinů V a VI (schémata 5 a 6) s Fe 3+, Co 2+, i 2+, Cu 2+, Zn 2+ a Co(III)Cl 2+. Byly změřeny závislosti absorbancí sady roztoků o konstantní koncentraci Porfyrinu I na koncentraci přidaného KRe 4. Tato závislost je pro Porfyrin I zobrazena na br. 1. Vedle toho byla změřena emisní a excitační spektra, rovněž pro titraci roztoků porfyrinu roztokem KRe 4 (br. 2 a br. 3). 53

2 C 3 C 3 C 3 C 3 3 C 3 C 3 C 3 C Schéma 1 Strukturní vzorec Porfyrinu I, C (MW =243,19). Schéma 2 Strukturní vzorec Porfyrinu II C (MW = 2564,28). Schéma 3 Strukturní vzorec Porfyrinu III, C (MW=4527,9). Schéma 4 Strukturní vzorec Porfyrinu IV C (MW=4483,89). 54

3 A λ br. 1 Spektrofotometrická titrace mol/l roztoku Porfyrinu I roztokem KRe 4 v porfyrinu. V legendě jsou uvedeny koncentrace KRe 4, odpovídající jednotlivým křivkám v mmol/l I br. 2 Emisní spektra 1, mol/l roztoku Porfyrinu I při titraci roztokem KRe 4 rozpuštěném v porfyrinu téže koncentrace λ I br. 3 Excitační spektra 3, mol/l roztoku Porfyrinu I při titraci roztokem KRe 4 rozpuštěném v porfyrinu téže koncentrace λ 55 Výsledky byly zpracovány pomocí programu LTGWSpefo, odvozeného od programu Letagrop. Vstupem programu jsou závislosti absorbance nebo intenzity fluorescence roztoku porfyrinu na koncentraci KRe 4. Program předpokládá, že ve sledovaném systému probíhají reakce p Re 4 + q L (Re 4 ) p L q, (1) kde L značí porfyrin, takže rovnovážnou konstantu reakce (1) lze vyjádřit jako K(p,q) [(Re ) Lq] =. (2) q [Re [L] Uvažována byla tvorba komplexů (Re 4 )L, (Re 4 ) 2 L a (Re 4 ) 2 L. Pro UVVIS data byly minimalizovány hodnoty absorbancí A, takže pro minimalizovanou sumu čtverců odchylek U platí 4 p p 4 ] 55

4 U = Σ(log A calc log A exp ) 2, (3) kde A exp je naměřená hodnota absorbance v daném bodě, A calc hodnota absorbance vypočtená pro minimalizované hodnoty konstant K(p,q) za předpokladu platnosti Lambert Beerova zákona. Pro fluorescenční data byl výpočet prováděn analogickým způsobem za předpokladu aditivity intenzity fluorescenčního záření emitovaného jednotlivými komplexy a volným porfyrinem a linearity závislosti intenzity záření, emitovaného danou složkou na její koncentraci, takže U = Σ(log I calc log I exp ) 2, (4) kde I je intenzita emitovaného záření. Kritériem pro potvrzení přítomnosti dané sady komplexů byla jednak hodnota funkce U a dále grafická shoda teoretických závislostí hodnot A resp. I s naměřenými daty (viz br. 47,9). brázky obsahují naměřená experimentální data spolu s teoretickými křivkami, vypočtenými na základě spočtených rovnovážných konstant. Testovány byly i složitější modely ale bylo zjištěno, že experimentální data lze vysvětlit za předpokladu existence maximálně tří komplexů 1:1 (tj. Re 4 )L), 1:2 (tj. (Re 4 )L 2 ) a 2:1 (tj. (Re 4 ) 2 L) přičemž komplex (Re 4 ) 2 L) za daných podmínek převládá. br. 4 Spektrofotometrická titrace 1, mol/l roztoku Porfyrinu I roztokem KRe 4. λ = 416 nm; λ = 42 nm; λ = 433 nm. br. 5 Spektrofotometrická titrace 2, mol/l roztoku Porfyrinu II roztokem KRe 4. λ = 397 nm ; λ = 414 nm; λ = 418 nm; λ = 423 nm; λ = 432 nm. Pokud jsou tabelovány hodnoty konstant, získané pro jednotlivé titrace (Tab. 1, 2), je uvedena hodnota směrodatné odchylky pro průměr z veškerých měření, zahrnující jak spektrofotometrickou, tak fluorometrickou titraci. V ostatních případech se interval spolehlivosti týká měření jednou metodou a interval spolehlivosti je spočten programem Letagrop postupem, popsaným v práci 6. Závislost absorbance roztoku porfyrinu I na koncentraci přidaného KRe 4 je na br. 4. Bylo zjištěno, že ve sledovaném systému existují komplexy 1:1, 1:2 i 2:1. alezené hodnoty konstant stability pro jednotlivá měření jsou shrnuty v Tab. 1, spolu s výsledky, získanými z excitačních a emisních spekter. Z tabulky je zřejmé, že hodnoty konstant, spočtených pro UVVIS, emisní fluorescenční a excitační fluorescenční titraci jsou blízké, takže předpokládaný model dobře vystihuje experimentální data. 56

5 Porfyrinu I se podobá Porfyrin II, výsledky jehož spektrofotometrické titrace jsou zobrazeny na br. 5. Konstanty stability pro komplexy, předpokládané v systému s tímto porfyrinem jsou uvedeny v Tab. 2. Tab. 1 Konstanty stability K(p,q) komplexů (Re 4 ) p L q s Porfyrinem I jako ligandem (L) Měření log K (1,1) Log K (1,2) log K (2,1) UVVIS č 1 4,91 1,6 7,59 UVVIS č 2 5,36 11,39 7,98 Emisní 1 4,31 11,71 7,45 Emisní 2 3,59 9,64 6,94 Excitační 1 4,84 11,29 8,3 Excitační 2 3,94 11,6 6,56 Průměr 4,49 1,95 7,42 Směr. odchylka průměru,27,36,24 Tab. 2 Konstanty stability K(p,q) komplexů (Re 4 ) p L q s Porfyrinem II jako ligandem (L) Měření log K (1,1) log K (1,2) log K (2,1) UVVIS č 1,6 11,63 7,76 UVVIS č 2 3,92 11,59 7,51 UVVIS č 3 2,52 9,91 6,35 Emisní 1 4,45 11,84 7,11 Emisní 2 5,5 13,93 7,7 Emisní 3 3,74 11,51 6,78 Průměr 1,7 11,73 7,2 Směr. odchylka průměru 1, V tomto případě se ale nepodařilo prokázat existenci komplexu 1:1, jehož podíl ve sledovaných systémech vychází nízký a rozdíly v hodnotách příslušné rovnovážné konstanty mezi jednotlivými měřeními jsou vysoké. Jistá je jen existence komplexů (Re 4 ) 2 L a pravděpodobně jsou přítomny i částice (Re 4 )L 2. Třeba poznamenat, že existenci sendvičových komplexů, kde částice receptoru leží mezi dvěma ionty Re 4 ) předpokládá i Katayev a spol. 3 Porfyriny III a IV obsahují na rozdíl od porfyrinů I a II dva kruhy. Ačkoliv by se mohlo předpokládat, že dochází ke vzniku sendvičových komplexů typu (Re 4 )L, naměřená data tento předpoklad nepotvrdila (br. 6 a 7). Ve sledované oblasti rovněž převládají komplexy (Re 4 ) 2 L. Pro Porfyrin III byly při opakovaných měřeních zjištěny hodnoty log K(2,1) = 5,66±,1 (UVVIS, 5 měření, c(l) = 1 4 mol/l), log K(2,1) = 6,1±,6 (emisní spektra, 3 57

6 měření, c(l) = 3, mol/l) a log K(2,1) = 6,1±,6 (excitační spektra, 3 měření c(l) = 3, mol/l). Ačkoliv se zjištěné konstanty stability pro spektrofotometrická a fluorescenční měření liší, není vzhledem k rozdílu v koncentracích tento rozdíl výrazný. V případě Porfyrinu IV byly výsledky analogické jako pro Porfyrin III. Ze spektrofotometrických dat byla spočtena hodnota log K(2,1) = 5,14±,7 (UVVIS, 5 měření, c(l) = 6, mol/l). Z emisních spekter byla vypočtena hodnota log K(2,1) = 5,19±,2 (4 měření, c(l) = 2,71 7 mol/l), z excitačních spekter log K(2,1) = 6,35±.15 (4 měření, c(l) = 2,7.1 7 mol/l). V tomto případě dávají spektrofotometrická a emisní měření téměř shodné výsledky, zatímco hodnota konstanty stability zjištěná z excitačních měření je o řád vyšší. Pro Porfyrin IV nevystihuje však teoretická závislost plně experimentální data. Pokud byly k jednoduchému modelu přidány i komplexy (Re 4 )L 2 a (Re 4 )L, shoda mezi teoretickými a naměřenými daty se sice zlepší, ale vypočtené hodnoty konstant stability jsou zatíženy velkou nejistotou, takže přítomnost těchto komplexů nelze považovat za prokázanou. br. 6 Spektrofotometrická titrace 6, mol/l roztoku Porfyrinu III roztokem KRe 4. λ = 387 nm; λ = 418 nm; λ = 422 nm; λ = 433 nm. br. 7 Spektrofotometrická titrace 9, mol/l roztoku Porfyrinu IV roztokem KRe 4. λ = 418 nm; λ = 423 nm; λ = 435 nm. Vedle samotných porfyrinů tvoří komplexy s anionem Re 4 také komplexy porfyrinů s dvojmocnými kovy. Byla sledována tvorba komplexů anionu Re 4 s porfyriny, obsahujícími kation, pevně navázaný uprostřed kruhu. Bylo zjištěno, že tento komplex se chová velice podobně jako samotný porfyrin. Titrační závislosti pro Zn formu porfyrinu VI jsou uvedeny na br. 8 a 9. V případě těchto porfyrinů byla titrace prováděna ve vodných roztocích, pufrovaných pufrem EPES ((4(2 hydroxyethyl)1piperazinethansulfonová kyselina) na p = 7. Z obrazů je zřejmé, že kovové formy porfyrinu reagují s anionem Re 4 téměř stejně, jako samotný ligand. Složení a konstanty stability komplexů, které vytváří kovové formy porfyrinů a Re 4 jsou uvedeny v Tab. 3. Z tabulky je zřejmé, že sledované kovové formy porfyrinů se při komplexaci chovají stejně bez ohledu na centrální ion kovu. Ve všech případech převládají 58

7 částice log K((Re 4 ) 2 L), jejichž konstanty stability mají přibližně stejnou hodnotu, log K = 6. V případě komplexů s Co 2+ a i 2+ byl pozorován i možný vznik komplexu log K(Re 4 L), jehož konstanta je však zatížena značnou nejistotou, takže jeho existenci nelze považovat za prokázanou. 3 C C 3 3 C C 3 3 C C 3 3 C C 3 3 C C 3 M 3 C C 3 3 C C 3 M 3 C C 3 Schéma 5 Strukturní vzorec Porfyrinu V. Schéma 6 Strukturní vzorec Porfyrinu VI. 1 A br. 8 Spektrofotometrická titrace mol/l roztoku Zn komplexu Porfyrinu VI roztokem KRe 4.. V legendě jsou uvedeny koncentrace KRe 4., odpovídající jednotlivým křivkám v mmol/l. λ br. 9 Spektrofotometrická titrace mol/l roztoku Zn komplexu Porfyrinu VI roztokem KRe 4.. λ = 418 nm; λ = 435 nm; λ = 42 nm; λ = 44 nm. 59

8 Tab. 3 Tvorba komplexů sloučenin porfyrin kov s anionem Re 4 ve vodě za přítomnosti pufru, tvořeného,2 M roztokem EPES (4(2hydroxyethyl)1piperazinethansulfonová kyselina) Porfyrin Iont M r log K((Re 4 )L) log K((Re 4 ) 2 L) VI Zn ,65 6,9 ±,14 V Cu ,81 5,83 ±,24 VI Co ,2 1,66 (1,89) 5,6 ±,5 V i ,96 2,68 (3,8) 6,27(6,6) VI i ,96 5,7 ±,11 V Co(III)Cl 2656,65 6,4 ±,12 VI Fe ,11 6,1±,9 Závěr Bylo prokázáno, že řada porfyrinů vytváří a anionem Re 4 ve vodě poměrně pevné komplexy. Přestože pravděpodobně vznikají i komplexy K(Re 4 L) a Re 4 )L 2, za podmínek, kdy je anion v přebytku převládají komplexy (Re 4 ) 2 L, které byly jednoznačně prokázány pro všechny sledované porfyriny a také pro komplexy porfyrinů s dvojmocnými ionty přechodných kovů (Zn 2+, Cu 2+, Co 2+, i 2+ ), s iontem Fe 3+ a také s částicí Co(III)Cl Katayev E. A., Kolesnikov G. V., Sessler J. L., Chem. Soc. Rev., 38 (29) Gorden A. E. V., Davis J., Sessler J. L., Král V., Keogh D. W., Schroeder. L., Supramolecular Chemistry, 16 (24) Katayev E. A., Kolesnikov G. V., Khrustalev V.., Antipin M. Yu., Askerov R. K., Maharramov A. M., German K. E., Kirakosyan G. A., Tananaev I. G., Timofeeva T.V., J. Radioanal. ucl. Chem., 282 (29) Kolesnikov G. V., German K. E., Kirakosyan G., Tananaev I. G., Ustynyuk Y. A., Khrustalev V.., Katayev E. A., rg. Biomol. Chem., 9 (211) Král V., Pataridis S., Setnička V., Záruba K., Urbanová M., Volka K., Tetrahedron, 61 (25) Sillén L. G., Warnqvist B., Arkiv Kemi, 31 (1969) 315. Complexes of perrhenate anion with porphyrins Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemical Technology in Prague, Prague, Czech Republic Complex formation of perrhenate anion with porphyrins and porphyrin metal complexes was investigated by means of spectrophotometric and fluorescence titrations. It was found that (Re 4 )L, (Re 4 )L 2 and (Re 4 ) 2 L complexes are formed in the systems under study and the complex (Re 4 ) 2 L prevails. The stability constants of the above complexes have been calculated by the leastsquares minimizing program LetagropSpefo. 6

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická 5, 166 28 Praha 6 Stanovení konstant stability citrátokomplexů holmia potenciometricky Vaňura Petr, Jedináková-Křížová Věra, Munesawa Yiji Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ustav analytické chemie, Technická

Více

INTERAKCE MODIFIKOVANÝCH ZLATÝCH NANOČÁSTIC S NUKLEOTIDY. Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král

INTERAKCE MODIFIKOVANÝCH ZLATÝCH NANOČÁSTIC S NUKLEOTIDY. Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král ITERKCE MDIFIKVÝCH ZLTÝCH ČÁSTIC S UKLETIDY Pavel Řezanka, Kamil Záruba, Vladimír Král Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha

Více

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I

1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I 1. Příloha 1 Návod úlohy pro Pokročilé praktikum z biochemie I Vazba bromfenolové modři na sérový albumin Princip úlohy Albumin má unikátní vlastnost vázat menší molekuly mnoha typů. Díky struktuře, tvořené

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL nano.tul.cz Tyto materiály byly vytvořeny v rámci projektu ESF OP VK: Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na Technické univerzitě v Liberci Experimentální

Více

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody

Chelatometrie. Stanovení tvrdosti vody Chelatometrie Stanovení tvrdosti vody CHELATOMETRIE Cheláty (vnitřně komplexní sloučeniny; řecky chelé = klepeto) jsou komplexní sloučeniny, kde centrální ion je členem jednoho nebo více vznikajících kruhů.

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ; (c) David MILDE,

SPEKTRÁLNÍ METODY. Ing. David MILDE, Ph.D. Katedra analytické chemie Tel.: ;   (c) David MILDE, SEKTRÁLNÍ METODY Ing. David MILDE, h.d. Katedra analytické chemie Tel.: 585634443; E-mail: david.milde@upol.cz (c) -2008 oužitá a doporučená literatura Němcová I., Čermáková L., Rychlovský.: Spektrometrické

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Speciace farmakologicky významných radionuklidů Y, Sm a Ho s kyselinou ethylendiamin N,N,N ',N '-tetra(methylenfosfonovou)

Speciace farmakologicky významných radionuklidů Y, Sm a Ho s kyselinou ethylendiamin N,N,N ',N '-tetra(methylenfosfonovou) Speciace farmakologicky významných radionuklidů Y, Sm a Ho s kyselinou ethylendiamin N,N,N ',N '-tetra(methylenfosfonovou) Vaňura Petr, Jedináková-Křížová Věra, Civan Neslihan, Chen Jie, Rekova Marie Vysoká

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Výpočet nejistoty analytického stanovení Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 19 Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku

Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Kurz 1 Úvod k biochemickému praktiku Pavla Balínová http://vyuka.lf3.cuni.cz/ Důležité informace Kroužkový asistent: RNDr. Pavla Balínová e-mailová adresa: pavla.balinova@lf3.cuni.cz místnost: 410 studijní

Více

Komplexotvorné rovnováhy

Komplexotvorné rovnováhy Komplexotvorné rovnováhy ion kovu (analyt) + komplexotvorné činidlo (ligand) rozpustných komplexních sloučenin (koordinační sloučenina) podmínky vzniku: ligand obsahovat alespoň jeden nevazebný elektronový

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS

Spektroskopické é techniky a mikroskopie. Spektroskopie. Typy spektroskopických metod. Cirkulární dichroismus. Fluorescence UV-VIS Spektroskopické é techniky a mikroskopie Spektroskopie metody zahrnující interakce mezi světlem (fotony) a hmotou (elektrony a protony v atomech a molekulách Typy spektroskopických metod IR NMR Elektron-spinová

Více

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK.

VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK. VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK. František Eichler 1), Jan Holeček 2) 1) Jáchymovská 282/4, 460 10,Liberec 10 Františkov,

Více

KOMPLEXOMETRIE C C H 2

KOMPLEXOMETRIE C C H 2 Úloha č. 11 KOMPLEXOMETRIE Princip Při komplexotvorných reakcích vznikají komplexy sloučeniny, v nichž se k centrálnímu atomu nebo iontu vážou ligandy donor-akceptorovou (koordinační) vazbou. entrální

Více

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod

přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod přesnost (reprodukovatelnost) správnost (skutečná hodnota)? Skutečná hodnota použití různých metod Měření Pb v polyethylenu 36 různými laboratořemi 0,47 0 ± 0,02 1 µmol.g -1 tj. 97,4 ± 4,3 µg.g -1 Měření

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

Spektrofotometrie (UV/VIS)

Spektrofotometrie (UV/VIS) Spektrofotometrie (UV/VIS) Speciální analytická chemie Luboš Paznocht absorpce ultrafialového (UV) a viditelného záření (VIS) zředěnými roztoky molekul UV (10-380 nm) VIS (380-780 nm) zdroj elektromag.

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace železnaté soli Aleš Mareček

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace železnaté soli Aleš Mareček Výstup RVP: Klíčová slova: Komplexní sloučeniny Aleš Mareček žák se seznámí s moderní měřicí technikou a propojí poznatky z oblasti fyziky s metodami chemické analýzy, dále si rozšíří vědomosti z oblasti

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Obecně lze tyto interakce modelovat reakcemi makromolekuly M s menšími ligandy X podle schématu

Obecně lze tyto interakce modelovat reakcemi makromolekuly M s menšími ligandy X podle schématu Stanovení termodynamických dat pomocí titrační kalorimetrie Karel Řehák, Ústav fyzikální chemie VŠCHT Praha 1. Úvod Titrační kalorimetrie je technika, která je v současné době intenzivně používaná pro

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Aspartátaminotransferáza (AST)

Aspartátaminotransferáza (AST) 1 Aspartátaminotransferáza (AST) AST je buněčný enzym přítomný v řadě tkání, jako jsou srdce, kosterní svaly, ledviny, mozek, játra, pankreas či erytrocyty. Vyskytuje se ve dvou izoformách, cytoplazmatické

Více

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody

Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Monitoring složek ŽP - instrumentální analytické metody Seznámení se základními principy sledování pohybu polutantů v životním prostředí. Přehled používaných analytických metod. Způsoby monitoringu kvality

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA (c) -2008 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo látku

Více

Anizotropie fluorescence

Anizotropie fluorescence Anizotropie fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 6 1 Jev anizotropie Jestliže dochází k excitaci světlem kmitajícím v jedné rovině, emise fluorescence se často

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK FYZIKÁLNÍ PRAKTIKUM III Úloha číslo: 16 Název: Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou Vypracoval: Ondřej Hlaváč stud. skup.: F dne:

Více

KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE

KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE KOMPLEXOTVORNÉ REAKCE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Cvičení z analytické chemie ZS 2014/2015 Komplexní sloučeniny - ligandy (L) se váží k centrálnímu atomu (M) - komplexem může být elektroneutrální nebo nabitý

Více

Obecná a anorganická chemie. Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny

Obecná a anorganická chemie. Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny Šablona č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Chemie Obecná a anorganická chemie Halogenovodíky a halogenovodíkové kyseliny Ročník 9. Anotace Očekávaný

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne:

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. Úloha č. VII Název: Studium kmitů vázaných oscilátorů Pracoval: Pavel Ševeček stud. skup.: F/F1X/11 dne: 27. 2. 2012 Odevzdal

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/VIS OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/VIS OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/VIS OBLASTI SPEKTRA Lenka Veverková, 2013 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE ABSORPCE ZÁŘENÍ VE VIS OBLASTI Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo

Více

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce

Extrakce. Dělení podle způsobů provedení -Jednostupňová extrakce - mnohastupňuvá extrakce - kontinuální extrakce Extrakce Slouží k izolaci, oddělení analytu nebo skupin látek s podobnými vlastnostmi od matrice a ostatních látek, které nejsou předmětem analýzy (balasty). Extrakce je založena na ustavení rovnováhy

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica Richard Pastorek ph-metrické stanovení disociačních konstant komplexů v kyselé oblasti systému Cr 3+ ---

Více

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv

Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Úvod do spektrálních metod pro analýzu léčiv Pavel Matějka, Vadym Prokopec pavel.matejka@vscht.cz pavel.matejka@gmail.com Vadym.Prokopec@vscht.cz

Více

11. Chemické reakce v roztocích

11. Chemické reakce v roztocích Roztok - simila similimbus solventur Typy reakcí elektrolytů Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti roztok - simila similimbus solventur rozpouštědla (nečistoty vůči rozpuštěným

Více

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha

Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie. Miroslav Průcha Příklady biochemických metod turbidimetrie, nefelometrie Miroslav Průcha Příklady optických technik Atomová absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie Absorpční spektrofotometrie kinetická

Více

Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3 Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Metody instrumentální analýzy, vy_32_inovace_ma_11_09

Více

(Návod k praktiku) Produkty. I.typ II.typ. X 1 Σ + g. 1926 nm. 1269 nm. Kyslík

(Návod k praktiku) Produkty. I.typ II.typ. X 1 Σ + g. 1926 nm. 1269 nm. Kyslík Laserová kinetická spektroskopie aneb laserová zábleská fotolýza (Návod k praktiku) Úvod Jedním ze způsobů diagnostiky a léčení rakoviny je fotodynamická terapie [1]. Využívá vlastností některých sloučenin

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

SADA VY_32_INOVACE_CH2

SADA VY_32_INOVACE_CH2 SADA VY_32_INOVACE_CH2 Přehled anotačních tabulek k dvaceti výukovým materiálům vytvořených Ing. Zbyňkem Pyšem. Kontakt na tvůrce těchto DUM: pys@szesro.cz Výpočet empirického vzorce Název vzdělávacího

Více

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček

MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN. Jakub Hraníček MINIATURIZACE PRŮTOKOVÝCH ELEKTROCHEMICKÝCH CEL PRO GENEROVÁNÍ TĚKAVÝCH SLOUČENIN Jakub Hraníček Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova, Albertov 6, 128 43 Praha 2 E-mail:

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207

NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 NÁVOD K POUŽITÍ VÁPNÍK 600 KATALOGOVÉ ČÍSLO 207 POUŽITÍ Souprava Vápník 600 se používá ke kvantitativnímu stanovení koncentrace vápenatých iontů v séru a moči. SOUHRN V lidském organismu je vázána převážná

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

Barevné principy absorpce a fluorescence Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické složky, které

Více

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. Úvod do biochemie Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co je to biochemie? Biochemie je chemií živých soustav.

Více

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku.

Rozpustnost s. Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. Rozpustnost 1 Rozpustnost s Rozpouštění = opakem krystalizace Veličina udávající hmotnost rozpuštěné látky v daném objemu popř. v hmotnosti nasyceného roztoku. NASYCENÝ = při určité t a p se již více látky

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA -2014 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE ACH/IM 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa ve

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací UPOZORNĚNÍ V tabulkách pro jednotlivé úlohy jsou uvedeny předpokládané pomůcky, potřebné pro vypracování experimentální části úlohy. Některé pomůcky (lžička, váženka, stopky, elmag. míchadélko, tyčinka

Více

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném

Zápis o rozboru. E skleněné ISE závislé na ph roztoku, lze pomocí kombinované skleněné ISE sestrojit závislost ph na přidávaném 1 Princip metody Zápis o rozboru Tato laboratorní práce byla rozdělena na tři části.v první bylo úkolem stanovit s pomocí potenciometrické titrace hmotnost kyseliny fosforečné a dihydrogenfosforečnanu

Více

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky.

2) Připravte si 3 sady po šesti zkumavkách. Do všech zkumavek pipetujte 0.2 ml roztoku BAPNA o různé koncentraci podle tabulky. CVIČENÍ Z ENZYMOLOGIE 1) Stanovení Michaelisovy konstanty trypsinu pomocí chromogenního substrátu. Aktivita trypsinu se určí změřením rychlosti hydrolýzy chromogenního substrátu BAPNA (Nα-benzoyl-L-arginin-p-nitroanilid)

Více

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012

Validace sérologických testů výrobcem. Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Validace sérologických testů výrobcem Vidia spol. s r.o. Ing. František Konečný IV/2012 Legislativa Zákon č. 123/2000 Sb. o zdravotnických prostředcích ve znění pozdějších předpisů Nařízení vlády č. 453/2004

Více

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů

pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta Komplexní sloučeniny Stanovení koncentrace kationtů přechodných kovů Aleš Mareček žák se seznámí s moderními metodami kvantitativní analýzy (práce propojuje

Více

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE

STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE STANOVENÍ ETHANOLU V ALKOHOLICKÉM NÁPOJI POMOCÍ NIR SPEKTROMETRIE Úvod Infračervená spektrometrie v blízké oblasti (Near-Infrared Spectrometry NIR spectrometry) je metoda molekulové spektrometrie, která

Více

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika)

Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) Elektrolytické vylučování mědi (galvanoplastika) 1. Úvod Často se setkáváme s požadavkem na zhotovení kopie uměleckého nebo muzejního sbírkového předmětu. Jednou z možností je použití galvanoplastické

Více

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII

STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRÝCH AOČÁSTIC A JEJICH MOŽÉ VYUŽITÍ V AALYTICKÉ CHEMII Pavel Žvátora, Kamil Záruba, Pavel Řezanka, Vladimír Král Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská,

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500

ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500 ZKUŠENOSTI S POUŽITÍM MĚŘIČE AKTIVITY ATOMLAB 500 Jiří Štěpán KNM FN Brno a LF MU 33. Pracovní dny sekce radiofarmacie, 1. - 3. 6. 2011 - Rožnov pod Radhoštěm Charakteristiky důležité pro praktické použití

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

Barevné principy absorpce a fluorescence

Barevné principy absorpce a fluorescence Barevné principy absorpce a fluorescence Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 27.9.2007 2 1 Světlo je elektromagnetické vlnění Skládá se z elektrické složky a magnetické

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Adsorpce barviva na aktivním uhlí

Adsorpce barviva na aktivním uhlí Adsorpce barviva na aktivním uhlí TEORIE ABSORBANCE Prochází-li světelný tok monochromatických paprsků o intenzitě I 0 určitým prostředím dojde k pohlcení jisté části záření a intenzita záření se sníží

Více

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie

Pracovní postup. Kvalitativní analytická chemie Pracovní postup v kvalitativní analytické chemii 1. mikrozkumavky 2. stojánek na mikrozkumavky 3. kapátka 4. skleněné tyčinky 5. kapkovací destička 6. hodinová sklíčka 7. špachtlička 8. centrifuga 1. roztoky

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie: 28 44- M/01 ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata

Více

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů

Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Název: Školitel: Moderní vizualizační nástroje pro elektrochemickou detekci iontů těžkých kovů Renáta Kenšová, Marie Konečná Datum: 11. 9. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0148 Název projektu: Mezinárodní

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP.

Chemie - 5. ročník. přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata. očekávané výstupy RVP. témata / učivo. očekávané výstupy ŠVP. očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 5. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.2., 2.1., 2.2., 2.4., 3.3. 1. Přeměny chemických soustav chemická

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA Ústav technologie potravin Sledování jakostních ukazatelů mražených krémů pomocí NIR spektroskopie Teze diplomové práce Vedoucí práce: Ing. Táňa Lužová,

Více

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1.

Diskutujte, jak široký bude pás spojený s fosforescencí versus fluorescencí. Udělejte odhad v cm -1. S použitím modelu volného elektronu (=částice v krabici) spočtěte vlnovou délku a vlnočet nejdlouhovlnějšího elektronového přechodu u molekuly dekapentaenu a oktatetraenu. Diskutujte polohu absorpčního

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ POJMY A ZÁKONY Klíčová slova: relativní atomová hmotnost (A r ), relativní molekulová hmotnost (M r ), Avogadrova konstanta (N A ), látkové množství (n, mol), molární hmotnost (M, g/mol),

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1.

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0290. Ročník: 1. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední škola Cheb, Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb Číslo projektu:

Více

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání:

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání: Protokol č. 1 Tloušťková struktura Zadání: Pro zadané výčetní tloušťky (v cm) vypočítejte statistické charakteristiky a slovně interpretujte základní statistické vlastnosti tohoto souboru tloušťek. Dále

Více

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek

Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví. René Kizek Moderní nástroje pro zobrazování biologicky významných molekul pro zajištění zdraví René Kizek 12.04.2013 Fluorescence je fyzikálně chemický děj, který je typem luminiscence. Luminiscence se dále dělí

Více

Název: Redoxní titrace - manganometrie

Název: Redoxní titrace - manganometrie Název: Redoxní titrace - manganometrie Autor: RNDr. Markéta Bludská Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: chemie a její aplikace, matematika Ročník:

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Fluorescenční mikroskopie

Fluorescenční mikroskopie Fluorescenční mikroskopie Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 1 VYUŽITÍ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ FLUORESCENCE, PŘÍMÁ A NEPŘÍMA IMUNOFLUORESCENCE, BIOTIN-AVIDINOVÁ METODA IMUNOFLUORESCENCE

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod

Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1. Úkol 1. Ředění roztoků. Teoretický úvod - viz návod Úloha č. 1 Odměřování objemů, ředění roztoků Strana 1 Teoretický úvod Uveďte vzorec pro: výpočet směrodatné odchylky výpočet relativní chyby měření [%] Použitý materiál, pomůcky a přístroje Úkol 1. Ředění

Více

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS

Optimalizace podmínek měření a práce s AAS S (KT & Geochemie) Optimalizace podmínek měření a práce s S Teoretický základ úlohy: 1: OPTIMLIZCE PRCOVNÍCH PODMÍNEK Jedním z prvních úkolů při práci s atomovým absorpčním spektrometrem (S) je vždy nalezení

Více