Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny"

Transkript

1 Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají jak pro diagnostické, tak i radioterapeutické účely. V obou případech vyžadujeme specifickou vazbu příslušných radionuklidů na zcela specifickou tkáň organismu. Toho se dosahuje použitím vhodných proteinů, jejichž vazba na určité tkáně je selektivní na principu zámekklíč. Problémem bývá, že tyto sloučeniny zpravidla není možné chemicky navázat přímo na radionuklid, vyskytující se zpravidla v iontové formě. Jako mezičlánek využíváme proto komplex radionuklidu s vhodným organickým ligandem. V případě radionuklidů, které tvoří kationy je k dispozici řada komplexovadel, ze kterých největší rozšíření nalezla DTPA a EDTMP, Radioisotopy rhenia 186 Re a 188 Re a radionuklid technecia 99m Tc, sloužící pro terapeutické účely jsou často vázány v aniontové formě jako Re 4 a Tc 4. ledání vhodných ligandů pro komplexaci anionů stále probíhá, ačkoliv se podařilo nalézt novou skupinu makrocyklických sloučenin na bázi porfyrinů, které s Re 4 a Tc 4 vytvářejí relativně pevné komplexy 14. Cílem této práce je sledovat tvorbu komplexů Re 4 s ligandy na bázi porfyrinů a pro vybrané z nich určit i jejich složení a konstanty stability. Experimentální část Rhenistan draselný o chemické čistotě > 99% (Fluka) i ostatní chemikálie (Lachema no, čistoty p.a.) byly použity bez dalších úprav. Syntéza porfyrinů je popsána v práci 5. Tvorba komplexů Re 4 s porfyriny byla sledována spektrofotometrickou nebo fluorescenční titrací. Titrovaný roztok tvořil porfyrin, který byl titrován roztokem KRe 4. nebo roztokem obsahujícím vedle KRe 4. i porfyrin o stejné koncentraci, jaká byla přítomna v titrovaném roztoku. UV/VIS spektroskopie byla prováděna na dvoupaprskovém přístroji Varian Cary UV/VIS. Fluorescenční spektroskopie byla prováděna na přístroji Fluoro Max 2. Všechna měření byla prováděna v kyvetách o tloušťce 1 cm, zhotovených z křemenného skla. Koncentrace porfyrinu byly voleny tak, aby výsledná hodnota absorbance A byla menší než A = 2. Analogicky byly vybrány koncentrace pro fluoromertická měření. Fluorescenční titraci lze provádět v oblasti nižších koncentrací Re 4, než měření absorbance. Vlnová délka excitačního záření byla cca 42 nm, emisní spektra byla měřena pro vlnovou délku emitovaného záření 645 nm. Šířka štěrbiny byla v obou případech 2,3 nm. omogenita měřeného vzorku byla dosažena promícháváním roztoku pomocí magnetického míchadla po dobu 2 min. Každá sada měření byla opakována minimálně dvakrát. Výsledky a diskuse Byla sledována tvorba komplexů iontu Re 4 s celou řadou porfyrinů a také s komplexy porfyrinů s kovy. Podrobněji byly sledovány porfyriny I IV, jejichž strukturní vzorce jsou uvedeny na schématech 1 4, a také pro komplexy porfyrinů V a VI (schémata 5 a 6) s Fe 3+, Co 2+, i 2+, Cu 2+, Zn 2+ a Co(III)Cl 2+. Byly změřeny závislosti absorbancí sady roztoků o konstantní koncentraci Porfyrinu I na koncentraci přidaného KRe 4. Tato závislost je pro Porfyrin I zobrazena na br. 1. Vedle toho byla změřena emisní a excitační spektra, rovněž pro titraci roztoků porfyrinu roztokem KRe 4 (br. 2 a br. 3). 53

2 C 3 C 3 C 3 C 3 3 C 3 C 3 C 3 C Schéma 1 Strukturní vzorec Porfyrinu I, C (MW =243,19). Schéma 2 Strukturní vzorec Porfyrinu II C (MW = 2564,28). Schéma 3 Strukturní vzorec Porfyrinu III, C (MW=4527,9). Schéma 4 Strukturní vzorec Porfyrinu IV C (MW=4483,89). 54

3 A λ br. 1 Spektrofotometrická titrace mol/l roztoku Porfyrinu I roztokem KRe 4 v porfyrinu. V legendě jsou uvedeny koncentrace KRe 4, odpovídající jednotlivým křivkám v mmol/l I br. 2 Emisní spektra 1, mol/l roztoku Porfyrinu I při titraci roztokem KRe 4 rozpuštěném v porfyrinu téže koncentrace λ I br. 3 Excitační spektra 3, mol/l roztoku Porfyrinu I při titraci roztokem KRe 4 rozpuštěném v porfyrinu téže koncentrace λ 55 Výsledky byly zpracovány pomocí programu LTGWSpefo, odvozeného od programu Letagrop. Vstupem programu jsou závislosti absorbance nebo intenzity fluorescence roztoku porfyrinu na koncentraci KRe 4. Program předpokládá, že ve sledovaném systému probíhají reakce p Re 4 + q L (Re 4 ) p L q, (1) kde L značí porfyrin, takže rovnovážnou konstantu reakce (1) lze vyjádřit jako K(p,q) [(Re ) Lq] =. (2) q [Re [L] Uvažována byla tvorba komplexů (Re 4 )L, (Re 4 ) 2 L a (Re 4 ) 2 L. Pro UVVIS data byly minimalizovány hodnoty absorbancí A, takže pro minimalizovanou sumu čtverců odchylek U platí 4 p p 4 ] 55

4 U = Σ(log A calc log A exp ) 2, (3) kde A exp je naměřená hodnota absorbance v daném bodě, A calc hodnota absorbance vypočtená pro minimalizované hodnoty konstant K(p,q) za předpokladu platnosti Lambert Beerova zákona. Pro fluorescenční data byl výpočet prováděn analogickým způsobem za předpokladu aditivity intenzity fluorescenčního záření emitovaného jednotlivými komplexy a volným porfyrinem a linearity závislosti intenzity záření, emitovaného danou složkou na její koncentraci, takže U = Σ(log I calc log I exp ) 2, (4) kde I je intenzita emitovaného záření. Kritériem pro potvrzení přítomnosti dané sady komplexů byla jednak hodnota funkce U a dále grafická shoda teoretických závislostí hodnot A resp. I s naměřenými daty (viz br. 47,9). brázky obsahují naměřená experimentální data spolu s teoretickými křivkami, vypočtenými na základě spočtených rovnovážných konstant. Testovány byly i složitější modely ale bylo zjištěno, že experimentální data lze vysvětlit za předpokladu existence maximálně tří komplexů 1:1 (tj. Re 4 )L), 1:2 (tj. (Re 4 )L 2 ) a 2:1 (tj. (Re 4 ) 2 L) přičemž komplex (Re 4 ) 2 L) za daných podmínek převládá. br. 4 Spektrofotometrická titrace 1, mol/l roztoku Porfyrinu I roztokem KRe 4. λ = 416 nm; λ = 42 nm; λ = 433 nm. br. 5 Spektrofotometrická titrace 2, mol/l roztoku Porfyrinu II roztokem KRe 4. λ = 397 nm ; λ = 414 nm; λ = 418 nm; λ = 423 nm; λ = 432 nm. Pokud jsou tabelovány hodnoty konstant, získané pro jednotlivé titrace (Tab. 1, 2), je uvedena hodnota směrodatné odchylky pro průměr z veškerých měření, zahrnující jak spektrofotometrickou, tak fluorometrickou titraci. V ostatních případech se interval spolehlivosti týká měření jednou metodou a interval spolehlivosti je spočten programem Letagrop postupem, popsaným v práci 6. Závislost absorbance roztoku porfyrinu I na koncentraci přidaného KRe 4 je na br. 4. Bylo zjištěno, že ve sledovaném systému existují komplexy 1:1, 1:2 i 2:1. alezené hodnoty konstant stability pro jednotlivá měření jsou shrnuty v Tab. 1, spolu s výsledky, získanými z excitačních a emisních spekter. Z tabulky je zřejmé, že hodnoty konstant, spočtených pro UVVIS, emisní fluorescenční a excitační fluorescenční titraci jsou blízké, takže předpokládaný model dobře vystihuje experimentální data. 56

5 Porfyrinu I se podobá Porfyrin II, výsledky jehož spektrofotometrické titrace jsou zobrazeny na br. 5. Konstanty stability pro komplexy, předpokládané v systému s tímto porfyrinem jsou uvedeny v Tab. 2. Tab. 1 Konstanty stability K(p,q) komplexů (Re 4 ) p L q s Porfyrinem I jako ligandem (L) Měření log K (1,1) Log K (1,2) log K (2,1) UVVIS č 1 4,91 1,6 7,59 UVVIS č 2 5,36 11,39 7,98 Emisní 1 4,31 11,71 7,45 Emisní 2 3,59 9,64 6,94 Excitační 1 4,84 11,29 8,3 Excitační 2 3,94 11,6 6,56 Průměr 4,49 1,95 7,42 Směr. odchylka průměru,27,36,24 Tab. 2 Konstanty stability K(p,q) komplexů (Re 4 ) p L q s Porfyrinem II jako ligandem (L) Měření log K (1,1) log K (1,2) log K (2,1) UVVIS č 1,6 11,63 7,76 UVVIS č 2 3,92 11,59 7,51 UVVIS č 3 2,52 9,91 6,35 Emisní 1 4,45 11,84 7,11 Emisní 2 5,5 13,93 7,7 Emisní 3 3,74 11,51 6,78 Průměr 1,7 11,73 7,2 Směr. odchylka průměru 1, V tomto případě se ale nepodařilo prokázat existenci komplexu 1:1, jehož podíl ve sledovaných systémech vychází nízký a rozdíly v hodnotách příslušné rovnovážné konstanty mezi jednotlivými měřeními jsou vysoké. Jistá je jen existence komplexů (Re 4 ) 2 L a pravděpodobně jsou přítomny i částice (Re 4 )L 2. Třeba poznamenat, že existenci sendvičových komplexů, kde částice receptoru leží mezi dvěma ionty Re 4 ) předpokládá i Katayev a spol. 3 Porfyriny III a IV obsahují na rozdíl od porfyrinů I a II dva kruhy. Ačkoliv by se mohlo předpokládat, že dochází ke vzniku sendvičových komplexů typu (Re 4 )L, naměřená data tento předpoklad nepotvrdila (br. 6 a 7). Ve sledované oblasti rovněž převládají komplexy (Re 4 ) 2 L. Pro Porfyrin III byly při opakovaných měřeních zjištěny hodnoty log K(2,1) = 5,66±,1 (UVVIS, 5 měření, c(l) = 1 4 mol/l), log K(2,1) = 6,1±,6 (emisní spektra, 3 57

6 měření, c(l) = 3, mol/l) a log K(2,1) = 6,1±,6 (excitační spektra, 3 měření c(l) = 3, mol/l). Ačkoliv se zjištěné konstanty stability pro spektrofotometrická a fluorescenční měření liší, není vzhledem k rozdílu v koncentracích tento rozdíl výrazný. V případě Porfyrinu IV byly výsledky analogické jako pro Porfyrin III. Ze spektrofotometrických dat byla spočtena hodnota log K(2,1) = 5,14±,7 (UVVIS, 5 měření, c(l) = 6, mol/l). Z emisních spekter byla vypočtena hodnota log K(2,1) = 5,19±,2 (4 měření, c(l) = 2,71 7 mol/l), z excitačních spekter log K(2,1) = 6,35±.15 (4 měření, c(l) = 2,7.1 7 mol/l). V tomto případě dávají spektrofotometrická a emisní měření téměř shodné výsledky, zatímco hodnota konstanty stability zjištěná z excitačních měření je o řád vyšší. Pro Porfyrin IV nevystihuje však teoretická závislost plně experimentální data. Pokud byly k jednoduchému modelu přidány i komplexy (Re 4 )L 2 a (Re 4 )L, shoda mezi teoretickými a naměřenými daty se sice zlepší, ale vypočtené hodnoty konstant stability jsou zatíženy velkou nejistotou, takže přítomnost těchto komplexů nelze považovat za prokázanou. br. 6 Spektrofotometrická titrace 6, mol/l roztoku Porfyrinu III roztokem KRe 4. λ = 387 nm; λ = 418 nm; λ = 422 nm; λ = 433 nm. br. 7 Spektrofotometrická titrace 9, mol/l roztoku Porfyrinu IV roztokem KRe 4. λ = 418 nm; λ = 423 nm; λ = 435 nm. Vedle samotných porfyrinů tvoří komplexy s anionem Re 4 také komplexy porfyrinů s dvojmocnými kovy. Byla sledována tvorba komplexů anionu Re 4 s porfyriny, obsahujícími kation, pevně navázaný uprostřed kruhu. Bylo zjištěno, že tento komplex se chová velice podobně jako samotný porfyrin. Titrační závislosti pro Zn formu porfyrinu VI jsou uvedeny na br. 8 a 9. V případě těchto porfyrinů byla titrace prováděna ve vodných roztocích, pufrovaných pufrem EPES ((4(2 hydroxyethyl)1piperazinethansulfonová kyselina) na p = 7. Z obrazů je zřejmé, že kovové formy porfyrinu reagují s anionem Re 4 téměř stejně, jako samotný ligand. Složení a konstanty stability komplexů, které vytváří kovové formy porfyrinů a Re 4 jsou uvedeny v Tab. 3. Z tabulky je zřejmé, že sledované kovové formy porfyrinů se při komplexaci chovají stejně bez ohledu na centrální ion kovu. Ve všech případech převládají 58

7 částice log K((Re 4 ) 2 L), jejichž konstanty stability mají přibližně stejnou hodnotu, log K = 6. V případě komplexů s Co 2+ a i 2+ byl pozorován i možný vznik komplexu log K(Re 4 L), jehož konstanta je však zatížena značnou nejistotou, takže jeho existenci nelze považovat za prokázanou. 3 C C 3 3 C C 3 3 C C 3 3 C C 3 3 C C 3 M 3 C C 3 3 C C 3 M 3 C C 3 Schéma 5 Strukturní vzorec Porfyrinu V. Schéma 6 Strukturní vzorec Porfyrinu VI. 1 A br. 8 Spektrofotometrická titrace mol/l roztoku Zn komplexu Porfyrinu VI roztokem KRe 4.. V legendě jsou uvedeny koncentrace KRe 4., odpovídající jednotlivým křivkám v mmol/l. λ br. 9 Spektrofotometrická titrace mol/l roztoku Zn komplexu Porfyrinu VI roztokem KRe 4.. λ = 418 nm; λ = 435 nm; λ = 42 nm; λ = 44 nm. 59

8 Tab. 3 Tvorba komplexů sloučenin porfyrin kov s anionem Re 4 ve vodě za přítomnosti pufru, tvořeného,2 M roztokem EPES (4(2hydroxyethyl)1piperazinethansulfonová kyselina) Porfyrin Iont M r log K((Re 4 )L) log K((Re 4 ) 2 L) VI Zn ,65 6,9 ±,14 V Cu ,81 5,83 ±,24 VI Co ,2 1,66 (1,89) 5,6 ±,5 V i ,96 2,68 (3,8) 6,27(6,6) VI i ,96 5,7 ±,11 V Co(III)Cl 2656,65 6,4 ±,12 VI Fe ,11 6,1±,9 Závěr Bylo prokázáno, že řada porfyrinů vytváří a anionem Re 4 ve vodě poměrně pevné komplexy. Přestože pravděpodobně vznikají i komplexy K(Re 4 L) a Re 4 )L 2, za podmínek, kdy je anion v přebytku převládají komplexy (Re 4 ) 2 L, které byly jednoznačně prokázány pro všechny sledované porfyriny a také pro komplexy porfyrinů s dvojmocnými ionty přechodných kovů (Zn 2+, Cu 2+, Co 2+, i 2+ ), s iontem Fe 3+ a také s částicí Co(III)Cl Katayev E. A., Kolesnikov G. V., Sessler J. L., Chem. Soc. Rev., 38 (29) Gorden A. E. V., Davis J., Sessler J. L., Král V., Keogh D. W., Schroeder. L., Supramolecular Chemistry, 16 (24) Katayev E. A., Kolesnikov G. V., Khrustalev V.., Antipin M. Yu., Askerov R. K., Maharramov A. M., German K. E., Kirakosyan G. A., Tananaev I. G., Timofeeva T.V., J. Radioanal. ucl. Chem., 282 (29) Kolesnikov G. V., German K. E., Kirakosyan G., Tananaev I. G., Ustynyuk Y. A., Khrustalev V.., Katayev E. A., rg. Biomol. Chem., 9 (211) Král V., Pataridis S., Setnička V., Záruba K., Urbanová M., Volka K., Tetrahedron, 61 (25) Sillén L. G., Warnqvist B., Arkiv Kemi, 31 (1969) 315. Complexes of perrhenate anion with porphyrins Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Department of Analytical Chemistry, Institute of Chemical Technology in Prague, Prague, Czech Republic Complex formation of perrhenate anion with porphyrins and porphyrin metal complexes was investigated by means of spectrophotometric and fluorescence titrations. It was found that (Re 4 )L, (Re 4 )L 2 and (Re 4 ) 2 L complexes are formed in the systems under study and the complex (Re 4 ) 2 L prevails. The stability constants of the above complexes have been calculated by the leastsquares minimizing program LetagropSpefo. 6

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Environmentální chemie I

Environmentální chemie I Environmentální chemie I Environmentální chemie I Předmět je zaměřen na studium chemických a fyzikálně-chemických dějů probíhajících v přirozeném a antropogenně ovlivněném prostředí. Součástí jsou také

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu

Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu Czech Phycology, Olomouc, 4: 191-201, 2004 191 Vliv mineralizace vzorku na citlivost řasového biotestu The influence of sample mineralization on algal bioassy sensitivity Vladimír K o č í 1, Hynek B e

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část

STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH OZONU. MALEC a VIKTOR TEKÁČ. Experimentální část STUDIUM FAKTORŮ OVLIVŇUJÍCÍCH VZNIK A ZÁNIK TROPOSFÉRICKÉHO OZONU KAREL ŠEC, FRANTIŠEK SKÁCEL, LUKÁŠ MALEC a VIKTOR TEKÁČ Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší, Vysoká škola chemicko-technologická,

Více

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all!

The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! The Brave may not live forever but the cautious do not live at all! Z knihy Byznys v plné nahotě od Richarda Bransona Úvodem bych chtěl poděkovat svému školiteli docentu Antonínu Blahovi za jeho podněty

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

POROVNÁNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CHEMICKÝCH BÁZÍ DAT PROGRAMU SCIFINDER A DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU REAXYS

POROVNÁNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CHEMICKÝCH BÁZÍ DAT PROGRAMU SCIFINDER A DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU REAXYS POROVNÁNÍ NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH CHEMICKÝCH BÁZÍ DAT PROGRAMU SCIFINDER A DATABÁZOVÉHO SYSTÉMU REAXYS JAROSLAV ŠILHÁNEK Ústav organické technologie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Technická 5, 166

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

1 Přednáška Konstrukční materiály

1 Přednáška Konstrukční materiály 1 Přednáška Konstrukční materiály Stručný obsah přednášky: Základní skupiny konstrukčních materiálů. Vazby v pevných látkách. Vlastnosti materiálů. Krystalová stavba kovů. Millerovy indexy Motivace k přednášce

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích

Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Doporučení pro určení odhadů nejistot výsledků měření/klinických testů v klinických laboratořích Suchánek M. 1, Friedecký B. 2, Kratochvíla J. 2, Budina M. 2, Bartoš V. 3 1 VŠCHT Praha 2 SEKK Pardubice

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer

Kvalita povrchových vod a jejich ochrana. Jakub Langhammer Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Jakub Langhammer Katedra fyzické geografie a geoekologie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova Praha 2002 Kvalita povrchových vod a jejich ochrana Skripta jsou

Více

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE

OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE OBECNÁ A ANORGANICKÁ CHEMIE 1. díl pro vyšší stupeň Gymnázia v Duchcově JIŘÍ ROUBAL motto: Z ničeho se nemá dělat věda ani z vědy. Jan Werich Předmluva k třetímu vydání. Předkládaná skripta představují

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X

Ing. Petr Unucka. STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Fakulta strojního inženýrství Ústav materiálových věd a inženýrství Ing. Petr Unucka STUDIUM ROVNOVÁŽNÝCH STAVŮ V MULTIKOMPONENTNÍCH SYSTÉMECH C-Cr-Fe-Mo-X EQUILIBRIA IN MULTICOMPONENT

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná

Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Č E S K Á Z E MĚDĚLS K Á U N I V E R Z I T A V P R A Z E Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Chemické hodnocení kvality vody potoka Raná Bakalářská práce

Více

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření

radiační ochrana Doporučení Státní úřad pro jadernou bezpečnost Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Státní úřad pro jadernou bezpečnost radiační ochrana Doporučení Zabezpečení osobního monitorování při činnostech vedoucích k ozáření Část I. zevní ozáření SÚJB říjen 2007 Zabezpečení osobního monitorování

Více

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005

SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 SBORNÍKY TECHNICKÉ HARMONIZACE 2005 NEJISTOTY MĚŘENÍ, PŘESNOST MĚŘENÍ, SPRÁVNOST MĚŘENÍ A OTÁZKY SPOJENÉ SE VZÁJEMNOU POROVNATELNOSTÍ VÝSLEDKŮ MĚŘENÍ A S PROHLÁŠENÍM O SHODĚ S TECHNICKÝMI SPECIFIKACEMI

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y

ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y ČÁST IX - M A K R O S K O P I C K É S Y S T É M Y 38 Struktura makroskopických systémů 39 Mechanické vlastnosti 40 Tepelné vlastnosti 41 Elektrické vlastnosti 42 Magnetické vlastnosti 43 Termoelektrické

Více

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU

EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU EXTRAPOLACE INTENZITNÍCH KŘIVEK PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ SRÁŽKOODTOKOVÉHO PROCESU P. Ježík Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství krajiny, Žižkova 17, 602 00 Brno Abstrakt

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více