P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o."

Transkript

1 P O L I Č K A Ú Z E M N Í P L Á N C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r..

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r Brn, Příkp 8 tel.: fax: Akce: ÚZEMNÍ PLÁN POLIČKA 2. NÁVRH Evidenční čísl: Přizvatel: Městský úřad Plička Zhtvitel: Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé splečnsti: Prjektanti: Ing. arch. Vanda Ciznervá Ing. arch. Milš Schneider urbanismus, architektura: dpravní řešení: Ing. arch. Vanda Ciznervá, Ing. arch. Pavel Ducháček vdní hspdářství: Ing. Pavel Veselý energetika, spje: eklgie, živtní prstředí: Mgr. Martin Nvtný chrana ZPF, PUPFL: Datum: Srpen 2011

3 OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP D. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP: 4 OCHRANA A ROZVOJ HODNOT ÚZEMÍ 1 : KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : a VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1 : b ENERGETIKA A SPOJE 1 : ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : VÝKRES PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁBORŮ PŮDNÍHO FONDU 1 :

4 C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

5 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ URBANISTICKÁ KONCEPCE, ZDŮVODNĚNÍ VYBRANÉ VARIANTY URBANISTICKÁ KONCEPCE ZDŮVODNĚNÍ VYBRANÉ VARIANTY KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY POPIS SOUČASNÉHO STAVU ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY POPIS SOUČASNÉHO STAVU ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY A ÚSES VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ ÚZEMNÍ SYSTÉM EKOLOGICKÉ STABILITY PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVO K POZEMKŮM A STAVBÁM VYVLASTNIT VYMEZENÍ DALŠÍCH VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ, PRO KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA A JEHO PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ SOULAD NÁVRHU S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ OCHRANA OBYVATELSTVA INFORMACE O VÝSLEDCÍCH VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ SPOLU S INFORMACÍ, ZDA A JAK BYLO RESPEKTOVÁNO STANOVISKO K VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL) VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA... 47

6 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část 1. VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ, VČETNĚ SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM 1.1. VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI ZÁKLADNÍ ÚDAJE: řešené území k.ú. Plička, k.ú. Střítež, k.ú. Lezník, k.ú. Mdřec kód bce pčet byvatel 9187 (sčítání v r. 2001) rzlha řešenéh území 3312 ha kraj Pardubický bec s rzšířenu půsbnstí Plička bec s pvěřeným becním úřadem Plička POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: Řešené území se nachází na jižním kraji Pardubickéh kraje, v krese Svitavy. Leží mim hlavní sy a prstry kraje, přest je dpravně dbře napjen na Svitavy (cca 16 km) a Litmyšl (cca 18 km). Nevyhvující je dpravní dstupnst krajskéh města Pardubic (cca km). Plička zastává funkci bce s rzšířenu půsbnstí (ORP) a bce s pvěřeným becním úřadem (POÚ). Jak zájmvé území lze značit území přilehlých sídel náležících d správníh bvdu ORP a POÚ, s významnými stávajícími i buducími vzájemnými vazbami jak je djížďka za prací, šklstvím, kulturu a zdravtnickými zařízeními, státní správu apd., dále spád za rekreací, napjení na technicku infrastrukturu, svz kmunálníh dpadu, turistický ruch atd. Vazby řešenéh území na klí z hlediska hierarchie větších sídel jsu směrvány zejména na Litmyšl a Svitavy. Susedící bce: k. ú. bec pznámka Sebranice u Litmyšle Sebranice sever Phra Sebranice sever Chmelík Chmelík severvýchd Květná Květná výchd Pmezí Pmezí výchd Stašv Stašv jihvýchd Jedlvá u Pličky Jedlvá jih Kruhev Kruhev jihzápad Kamenec u Pličky Kamenec u Pličky západ Širký Důl Širký Důl severzápad Návrh urbanistické kncepce nevlivňuje přím navazující území, vazby a pžadavky na krdinaci jsu zejména v dpravní a technické infrastruktuře a v územním systému eklgické stability. v rámci ÚP je řešena návaznst na susední bce u těcht záměrů: plcha dpravní infrastruktury (Z89B) pr přelžku silnice I/34 přecházející na západním kraji řešenéh území d k.ú. Kamenec u Pličky a na výchdním kraji d k.ú. Pmezí plcha dpravní infrastruktury (Z91) úprava trasy silnice II/353 přecházející na západním kraji řešenéh území d k.ú. Kamenec u Pličky kridry pr nadzemní vedení vvn (KT1, KT2) přecházející na západním kraji řešenéh území d k.ú. Kamenec u Pličky a na výchdním kraji d k.ú. Pmezí kridry pr kanalizaci (KT6, KT8) dvedení dpadních vd ze Stříteže a Lezníku na ČOV Sebranice na severzápadním a severním kraji řešenéh území (k.ú. Sebranice u Litmyšle) kridr pr kanalizaci (KT11) dvedení dpadních vd z Kamence na ČOV Plička na západním kraji řešenéh území (k.ú. Kamenec u Pličky) širší vztahy a návaznst ÚSES: Vymezený reginální a nadreginální územní systém eklgické stability respektuje nadřazenu územně plánvací dkumentaci a brvu dkumentaci zpracvanu na úrvni Pardubickéh kraje. V jižní části katastru je vymezený územní systém eklgické stability zastupen 1

7 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část nadreginálním bikridrem K83, který na výchdní hranici navazuje na území katastru Kamenec u Pličky, na výchdní hranici pak na území bce Pmezí. V severní části území navazuje na k.ú. Lubná u Pličky reginální bikridr RK 882, který je v katastru města Plička zastupen vlženým bicentrem lkálníh významu. V severvýchdní části území navazuje na katastr bce Chmelík reginální bikridr RK884A a reginální bicentrum 9012 V bucích. VÝVOJ POČTU OBYVATEL: Pčet byvatel v řešeném území v psledních 50 letech neustále stupal - ze byvatel v rce 1961 na 9187 byvatel v rce V psledním bdbí se však tent trend brací a je zaznamenán úbytek byvatelstva. V prvnání s statními částmi řešenéh území je nejvýraznější úbytek byvatel v Hrním Předměstí za bdbí cca 240 sb (cca 10 %). Sučasně se začíná prjevvat trend stárnutí byvatel - věkvý index je v sučasnsti 68, cž v prvnání s rkem 2001, kdy byl věkvý index vyvážený (101), znamená výrazně nepříznivý psun. Návrh územníh plánu vytváří pdmínky pr stabilizaci pčtu byvatel, zlepšení věkvé struktury byvatelstva a udržení byvatel ve městě a jeh částech vymezením nvých plch pr bydlení, výrbu a sprt SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: Zpracvání územníh plánu je v suladu s Plitiku územníh rzvje České republiky 2008 vydanu vládu České republiky usnesením č. 929 ze dne Územní plán respektuje a řeší republikvé pririty územníh plánvání pr zajištění udržitelnéh rzvje území: (14) Jsu chráněny a rzvíjeny kulturní, přírdní a civilizační hdnty území, včetně urbanistickéh, architektnickéh a archelgickéh dědictví. Jsu respektvány hdnty s legislativní chranu, pr chranu a rzvj statních hdnt území jsu stanveny pdmínky. Je zachván ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury sídlení a jedinečné kulturní krajiny. Urbanistická struktura území, která je dluhdbě stabilizvána a vymezena dpravním skeletem, je respektvána, ÚP puze tent skelet dplňuje v měřítku dpvídajícím charakteru území. (15) Při vymezvání změn a vytváření urbánníh prstředí byl předcházen prstrvě sciální segregaci s negativními vlivy na sciální sudržnst byvatel. ÚP vymezuje plchy se smíšeným využitím (plchy smíšené bytné, plchy smíšené výrbní), umžňující plyfunkční využití území s dpvídající vybavenstí a stanvenu urbanisticku kncepcí čelí nežáducím trendům (mnfunkční plchy bez vazby na veřejné vybavení a pracvní příležitsti, suburbanizace apd.). (16) V rámci ÚP jsu vymezeny plchy a stanveny pdmínky pr kmplexní řešení zajišťující udržitelný rzvj města, při respektvání pžadavků vyplývajících ze strategických dkumentů rzvje města a kraje. Dílčí pžadavky byly prjednány na výrbních výbrech a byl přijat řešení, které představuje přijatelný kmprmis s hledem na cíle územníh plánvání. (17) Pdmínky k dstraňvání důsledků náhlých hspdářských změn jsu v území vytvřeny vymezením plch pr vytváření pracvních příležitstí, zejména plch smíšených výrbních a plch výrby a skladvání. Nvé plchy jsu navrženy ve vazbě na nadřazené dpravní kmunikace a stávající průmyslvé areály, především v severní a severzápadní části města. (18) Je pdpřen plycentrický rzvj sídelní struktury, ve městě a klních sídlech jsu stabilizvány a rzvíjeny plchy veřejnéh bčanskéh vybavení, případně je umžněn jejich rzvj v rámci plch smíšených bytných. Předpklad pr rzvj partnerství mezi městsku a venkvsku blastí je psílen řešením dpravní infrastruktury rzvjem a dplněním stávající sítě účelvých kmunikací a stezek pr pěší a cyklisty. (19) V rámci navržených plch přestavby (zejména plch smíšených výrbních) jsu vytvřeny pdmínky pr plyfunkční využívání puštěných areálů a plch tzv. brwnfields, převážně průmyslvéh půvdu. Tím dchází k hspdárnému využívaní zastavěnéh území a zárveň je zajištěna i chrana nezastavěnéh území (zejména zemědělské a lesní půdy). 2

8 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část (20) Rzvjvé záměry jsu umisťvány s hledem na charakter krajiny, při respektvání krajinnéh rázu a nerzšiřvání zástavby d vlné krajiny. Převážná část navržených plch je situvána v návaznsti na stávající zástavbu. Stanvením zásad a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí a respektváním zvláště chráněných území, mkřadů, chranných pásem vdních zdrjů a chranu zemědělskéh a lesníh půdníh fndu jsu respektvány veřejné zájmy - zejména kvalita živtníh prstředí. ÚP vytváří, v rámci kncepce uspřádání krajiny, územní pdmínky pr implementaci a respektvání územních systémů eklgické stability, zvyšvání a udržvání eklgické stability, zajištění eklgických funkcí krajiny a zvyšvání a udržvání rzmanitsti venkvské krajiny. V rámci kncepce chrany a rzvje hdnt území a kncepce uspřádání krajiny jsu stanveny pdmínky pr chranu krajinnéh rázu. (21) V rámci kncepce chrany a rzvje hdnt území jsu vymezeny významné plchy sídelní zeleně s cílem zachvat prlínání krajinné a sídelní (městské) zeleně a spjitst těcht plch v krdinaci s územním systémem eklgické stability. (22) Stabilizací (příp. rzšířením) stávajících rekreačních areálů, splu s rzvjem stávající sítě tras a stezek pr pěší a cyklisty (prpjením míst atraktivních z hlediska cestvníh ruchu), vytváří ÚP pdmínky pr rzvj různých frem cestvníh ruchu, při zachvání hdnt území. (23) V ÚP jsu vymezeny a navrženy plchy dpravní infrastruktury a dále kridry technické infrastruktury pr vedení nvých tras neb přelžek vedení, která výrazně mezují rzvj města v knkrétních rzvjvých plchách. Dpravní a technická infrastruktura je navržena s hledem na prstupnst krajiny a s hledem na minimalizaci fragmentace krajiny. (24) Pr zlepšení dstupnsti území jsu navrženy plchy dpravní infrastruktury především na severzápadním a severním kraji města s vazbu na rzvj průmyslvých zón. Pdmínky chrany a bezpečnsti byvatelstva a zlepšvání jeh chrany před hlukem a emisemi, s hledem na vytváření územních pdmínek pr envirnmentálně šetrné frmy dpravy, jsu řešeny stanvením zásad a patření na chranu zdravých živtních pdmínek a živtníh prstředí a dále frmu pdmínek (regulativů) k jedntlivým plchám s rzdílným způsbem využití. (25) ÚP vytváří pdmínky pr chranu území a byvatelstva před ptenciálními riziky a přírdními katastrfami v území (záplavy, erze...) jednak respektváním civilizačních hdnt a dále především v rámci kncepce uspřádání krajiny. ÚP stabilizuje stávající charakter krajiny s přirzenu retencí srážkvých vd a řeší chranu ptenciálně hržených území. Jsu navrženy plchy pr umístění pldrů a plchy prtipvdňvých patření na Bílém ptce a dále plchy prtierzních patření, které zahrnují celu škálu patření pr eliminaci rizik přírdních katastrf. ÚP stanvuje zásady pr zadržvání, vsakvání a využívání dešťvých vd tak, aby nedcházel ke zhršvání dtkvých pdmínek. V řešeném území se nenachází chráněná lžiskvá území, výhradní lžiska nerstných survin ani pddlvaná území. Sesuvná území jsu respektvána a plchy přestavby, které jsu na nich navrženy, mají stanveny pdmínky zpracvat inženýrsk gelgický psudek před realizací záměru. (26) Navržené zastavitelné plchy ani plchy přestavby nezasahují významně d aktivní zóny záplavvéh území. S hledem na rzsah záplavvéh území, knfiguraci terénu a mžnsti rzvje jedntlivých sídel v řešeném území se ÚP nevyhnul vymezení rzvjvých plch d záplavvéh území, s pdmínku řešit prtipvdňvu chranu a respektvat stanvené zásady pr chranu prti záplavám. (27) ÚP vytváří pdmínky pr krdinvané umísťvání veřejné infrastruktury stabilizací stávajících plch a návrhem nvých plch a kridrů veřejné infrastruktury. Kncepce řešení dpravní infrastruktury vytváří pdmínky pr zkvalitnění nadřazenéh dpravníh skeletu (severní bchvat města, úprava trasy silnice II/353 v ul. Heydukvě), vzájemné dpravní dstupnsti jedntlivých sídel v rámci řešenéh území a řeší prblémy bsluhy severzápadníh a severníh kraje města. ÚP stanvuje pdmínky pr stabilizaci a rzvj železniční a silniční dpravy a letiště. 3

9 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část (28) ÚP zhledňuje nárky na další vývj území v dluhdbých suvislstech a t jednak stanvením pdmínek pr mžnst realizace suvisející veřejné infrastruktury u smíšených plch a dále vymezením plch územních rezerv chránících území pr případnu realizaci buducích záměrů. Ochrana kvalitních prstrů ve městě a klních sídlech je zaktvena v kncepci chrany a rzvje hdnt území. (29) ÚP vymezuje plchy dpravní infrastruktury a veřejných prstranství, umžňující návaznst hrmadné dpravy na nadřazenu síť veřejné dpravy (vlaky, autbusy). Stabilizací a dplněním stávajícíh dpravníh skeletu vytváří ÚP pdmínky pr rzvj účinnéh a dstupnéh systému bsluhy území, včetně rzvje pěších a cyklistických tras. (30) Kncepce zásbvání vdu je v řešeném území stabilizvána. Čištění dpadních vd je řešen návrhem systému dkanalizvání jedntlivých sídel, včetně návrhu rzšíření ČOV. Kncepce vdníh hspdářství tak splňuje pžadavky na vysku kvalitu živta v sučasnsti i v buducnsti. (31) ÚP řeší zajištění ptřeb ddávky el. energie navržením kridrů pr nadzemní vedení vvn a rzšířením stávajícíh areálu rzvdny. Je navržena plynfikace klních sídel, využití alternativních zdrjů je v suladu se stanvenu kncepcí technické infrastruktury. (32) Při stanvvání urbanistické kncepce byla psuzena kvalitu bytvéh fndu, plchy vhdné k přestavbě byly navrženy také v bývalých areálech průmyslvéh charakteru (tzv. brwnfields) z důvdu jejich vhdnéh využití a začlenění d klní zástavby a krajiny. řešené území nenáleží d žádné z rzvjvých blastí řešených plitiku územníh rzvje řešeným územím neprchází žádná rzvjvá sa SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: Plička je sučástí území řešenéh ZÚR Pardubickéh kraje, které byly vydány dne a nabyly účinnsti dne řešené území leží na rzvjvé se krajskéh významu OSk 6: ÚP psiluje bslužnu funkci města stabilizací a rzvjem veřejné infrastruktury a rzvjem průmyslvé zóny na severzápadním a severním kraji ÚP respektuje prvky přírdních, kulturních a civilizačních hdnt území v rámci kncepce uspřádání krajiny dtváří ÚP krajinu s cílem zvýšení její estetické hdnty a eklgické stability ÚP vytváří pdmínky pr stabilizaci a rzvj reginálníh železničníh spjení Plička Svitavy v rámci kncepce rzvje území a urbanistické kncepce jsu stanveny směry rzvje města a jeh částí s hledem na kapacity bsluhy dpravní a technicku infrastrukturu, limity rzvje území a chranu krajiny v rámci kncepce chrany a rzvje hdnt území jsu respektvány pžadavky na chranu městské památkvé zóny Plička ÚP upřesňuje vymezení skladebných částí ÚSES ÚP respektuje zásady pr usměrňvání územníh rzvje a rzhdvání změnách v území stanvené pr centra sídlení, vytváří a stanvuje pdmínky pr: rzvj bslužné funkce (veřejnéh bčanskéh vybavení) udržení ppulačníh ptenciálu města rzvj eknmických aktivit a suvisející rzvj bslužných funkcí a pracvních příležitstí chranu kulturních a přírdních hdnt s využitím pr udržitelný rzvj cestvníh ruchu ÚP vytváří územní pdmínky pr rzvj bydlení, bslužných i eknmických aktivit ÚP krdinuje rzvj se susedními bcemi (viz. kap Vyhdncení návrhu z hlediska vlivu na území navazujících bcí, pžadavky na krdinaci) 4

10 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část řešením ÚP jsu respektvány záměry vyplývající z návrhu ZÚR Pardubickéh kraje, rzsah plch a kridrů byl přiměřeně upřesněn: zn. charakter záměru řešení v ÚP Plička D 33 přelžka silnice I/34 Plička Vymezena plcha dpravní infrastruktury Z89B. K 83 nadreginální bikridr Vymezen jak částečně existující nadreginální bikridr, neexistující část je dplněna v rámci navržené plchy smíšené nezastavěnéh území krajinná zeleň (zn. 133). Bikridr je ve výchdní části vymezen prti ZUR jižněji. Důvdem je respektvání brvé dkumentace Generelu ÚSES kresu Svitavy (Lw a spl, 2002), který vymezuje skladebné prvky na základě pdrbnějších pznatků, než generalizvaný zákres v ZUR reginální bicentrum Jelen Vymezen jak existující reginální bicentrum bez návrhu na změny využití území reginální bicentrum V bucích 882 reginální bikridr Lubná - Vyský les 884A reginální bikridr Vyský les - V bucích Vymezen jak existující reginální bicentrum bez návrhu na změny využití území. Vymezen v rámci vlženéh bicentra místníh významu zasahujícíh d řešenéh území, bez návrhu na změny využití území. Vymezen jak existující reginální bikridr, bez návrhu na změny využití území. je respektvána veřejně prspěšná stavba (D33 - přelžka silnice I/34 Plička), d ÚP je zapracvána VPS pd zn. VDT 27 jsu respektvána veřejně prspěšná patření (bikridry U10 a U49), d ÚP je v rámci VPO zapracvána neexistující část nadreginálníh bikridru K 83 (v ÚP zn. VU 1) SOULAD S OSTATNÍ DOKUMENTACÍ: je respektván Plán rzvje vdvdu a kanalizací Pardubickéh kraje: napjení dpadních vd z bce Pmezí a z části bce Kamenec u Pličky na městsku ČOV ÚP Plička respektuje Prgram rzvje Pardubickéh kraje, Strategický plán rzvje mikrreginu Pličsk a Strategický plán rzvje města Pličky 1.3. VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, ZEJMÉNA S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT V ÚZEMÍ A POŽADAVKY NA OCHRANU NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Cílem řešení je vytvřit územní předpklady pr stabilizaci a rzvj města a jeh částí frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území bce, při respektvání stávajících hdnt území. ÚP je zpracván v suladu s cíli a úkly územníh plánvání - vytváří pdmínky pr výstavbu a udržitelný rzvj území, tj. vyvážený vztah pdmínek pr příznivé živtní prstředí, pr hspdářský rzvj a pr sudržnsti splečenství byvatel kmplexním řešením účelnéh využití a prstrvéh uspřádání území vytváří ÚP pdmínky pr dsažení becně prspěšnéh suladu veřejných a sukrmých zájmů rzsah zastavitelných plch je řešen úměrně veliksti jedntlivých sídel, suvisejícím kapacitám veřejné infrastruktury a hspdářským pdmínkám ÚP vytváří pdmínky pr chranu a rzvj hdnt území (viz. kap Kncepce chrany a rzvje hdnt území) a chranu nezastavěnéh území 5

11 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část 2. ÚDAJE O SPLNĚNÍ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU Návrh ÚP Plička je zpracván na základě Zadání pr vypracvání územníh plánu Plička, které byl schválen Zastupitelstvem města dne Pžadavky vyplývající ze zadání byly respektvány. Pkyny pr zpracvání návrhu ÚP Plička, schválené Zastupitelstvem města dne , byly respektvány, upravený návrh ÚP Plička byl prjektantem předán přizvateli v březnu Z výsledků prjednání návrhu ÚP Plička a ze schválenéh Rzhdnutí námitkách uplatněných k návrhu ÚP Plička (schválen ZM dne ) vyplynula nutnst přepracvání návrhu ÚP Plička. Návrh Pkynů pr zpracvání 2. návrhu Územníh plánu Plička byl schválen Zastupitelstvem města dne Pžadavky, vyplývající z pkynů, jsu splněny a zapracvány d 2. návrhu ÚP Plička: 2.1. Pžadavky vyplývající ze stanvisek dtčených rgánů: v textvé části ÚP je stanvena pdmínka pr umisťvání staveb a zařízení v bezpečnstních pásmech Pličských strjíren 2.2. Pžadavky vyplývající ze stanvisek správců dpravní a technické infrastruktury a statních subjektů: d grafické části ÚP (chrana a rzvj hdnt území, krdinační výkres) a textvé části důvdnění ÚP je dplněn návrh přírdní památky PP Pd kpcem Jánský ptk je dplněn důvdnění upřesnění trasy nadreginálníh bikridru K83 je dplněna chranná zóna nadreginálníh bikridru K Pžadavky vyplývající z akceptvaných námitek právněných sb: je upraven rzsah navrhvané zastavitelné plchy smíšené bytné Z26 (část Mdřec) a je stanvena pdmínka na prvěření územní studií pr tut plchu je vymezena nvá zastavitelná plcha smíšená bytná (Z157) na pzemku p.č. 5709/1 (KN) v k.ú. Plička je vymezena nvá zastavitelná plcha pr zemědělsku výrbu (Z162) na pzemku p.č. 184/2 (PK) v k.ú. Lezník je upraven vymezení kridrů pr trasu nadzemníh vedení elektrické energie VVN 110 kv ve smyslu dhdy s ČEZ Distribuce z ÚP je vypuštěna zastavitelná plcha pr zemědělsku výrbu (Z75); plcha je, v suladu se stávajícím využitím, vymezena jak plcha smíšená nezastavěnéh území zemědělská pžadavky na změny funkčníh využití území byly prvěřeny a zapracvány d 2. návrhu ÚP 2.4. Pžadavky přizvatele vyplývající z veřejnéh prjednání návrhu ÚP, ddatečné pžadavky Města Pličky, pžadavky vyplývající z ddatečně známených a evidvaných záměrů a z aktualizvaných územně analytických pdkladů: jsu vymezeny nvé zastavitelné plchy smíšené bytné (Z159, Z161) v lkalitě Plička - Paseky je navržena plcha prtierzních patření (Y3) na jihzápadním kraji k.ú. Plička u hranice s k.ú. Kamenec u Pličky jsu navrženy plchy prtipvdňvých patření (PT) a jsu zařazeny mezi veřejně prspěšné stavby pr které lze práva k pzemkům a stavbám vyvlastnit je vymezena nvá zastavitelná plcha pr sprt (Z164) na západním kraji k.ú. Plička při hranicích s k.ú. Kamenec u Pličky je vymezena nvá zastavitelná plcha smíšená bytná (Z163) na pzemku p.č. 304 v k.ú. Střítež je zapracván řešení prtipvdňvé chrany bce Sebranice na území k.ú. Lezník vymezením zastavitelné plchy pr umístění pldru (Z165); v tét suvislsti dšl k úpravě trasy kridru pr technicku infrastrukturu KT8 pžadavky na změny funkčníh využití území byly prvěřeny a zapracvány d 2. návrhu ÚP textvá část důvdnění ÚP je dplněna vyhdncení suladu řešení s platnu Plitiku územníh rzvje (PÚR) ČR a platnými Zásadami územníh rzvje (ZÚR) Pardubickéh kraje 6

12 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část 3. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ A VYBRANÉ VARIANTY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ TOHOTO ŘEŠENÍ, ZEJMÉNA VE VZTAHU K ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ 3.1. KONCEPCE OCHRANY A ROZVOJE HODNOT ÚZEMÍ Cílem řešení je vytvřit územní předpklady pr stabilizaci a rzvj města a jeh částí frmu kmplexníh návrhu uspřádání a využití území bce, při respektvání stávajících hdnt území. Na základě syntézy chranných režimů, kvality a charakteru prstředí je navržena diferenciace území z hlediska chrany a rzvje hdnt území je vymezen území zásadníh významu pr chranu hdnt. Urbanistický a architektnický charakter prstředí je dán: charakterem prstru, který svým uspřádáním je charakterizván stupněm uzavřensti a celkvým půsbením na člvěka (určující je frma zástavby vlná, kmpaktní, měřítk prstru, keficient zastavění) strukturu prstru danu hmtvým uspřádáním zástavby (její výškvá gradace, tvary a rientace střech k uličním prstrům) brazem prstru vytvářeným stylem, pužitými materiály, barevnstí a urbanistickým mbiliářem phledvu expnvanstí nárží a bjekty zaknčující průhled ulicí, průhledy na dminanty, phledvě expnvané svahy Přírdní charakter prstředí je dán: charakteristikami krajinnéh rázu, rzmanitstí plch využívání území, krajinnými frmacemi, prstrvu diverzifikací, autchtnními druhy dřevin a jejich diverzifikací OCHRANA KULTURNÍCH, URBANISTICKÝCH A ARCHITEKTONICKÝCH HODNOT: respektvat kulturní hdnty s legislativní chranu viz. kap Limity využití území respektvat kulturní, urbanistické a architektnické hdnty bjekty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídel, které nepžívají záknné chrany památkvé péče: Architektnicky cenné stavby, subry: Plička - měst městské dmy č.p. 7, 8, 193 (ul. Masarykva) městské dmy č.p. 16, 17, 57, 58, 61, 63, , 183 (Palackéh nám.) městské dmy č.p. 24, 26, 29-32, 37, 38, 40, 42, 45, 47, 48 (ul. Riegrva) městské dmy č.p. 27, 28 (ul. Hradební) městské dmy č.p. 53, 54 (ul. U masných krámů) městské dmy č.p. 66, 68, 106 (ul. Šaffva) městské dmy č.p. 75, 76, 86, 87 (ul. Otakarva) městský dům č.p. 83 (ul. Kstelní) městské dmy č.p. 85, 95 (nám. B. Martinů) městské dmy č.p. 94, 102, 240 (ul. Václavská) městské dmy č.p. 120, 123, 129, 131, 152, 164 (ul. Pálená) městské dmy č.p , 168, 171, 174, 175, 177, 178 (ul. Tyršva) městské dmy č.p. 207, 212, 213, 225 (ul. Nvá) Dlní Předměstí městský dům č.p. 2 (ul. Riegrva) městské dmy č.p. 19, 145, 185 (ul. Vrchlickéh) městské dmy č.p. 28, 29, 37 (ul. Šaffva) dmek rdiny B. Martinů čp. 182 (Svépmc) břadní síň na centrálním hřbitvě 7

13 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část Hrní Předměstí městské dmy č.p. 20 (ul. Masarykva), 34 (ul. Tyršva), 49 (ul. Eimva), 71 (ul. Husva) Sklvna (č.p. 60) Gymnázium (č.p. 306) subr rndkubistických činžvních dmů (č.p. 384, - 385, 388, , 410) ZŠ Masarykva (č.p. 447) evangelický kstel (č.p. 506) kaple v ul. Hegerva, dům č.p. 350 (ul. Hegerva) secesní dům čp. 364 (ul. Hegerva) mlýn Hrubý, č.p. 425 (ul. Družstevní) funkcinalistický dvjdům čp. 484 a 493 (ul. E. Beneše) subr bytných dmů čp a čp (ul. E. Beneše, Obránců míru a 1. máje) budva SOŠ a SOU čp. 485 (ul. Čs. Armády) krytý plavecký bazén čp. 775 (ul. Nádražní) Prstry se zachvalu půvdní urbanisticku strukturu svji půdrysnu stpu a hmtvým uspřádáním jsu dkladem histrickéh vývje města a krajvých částí a zahrnují: histrické jádr města, městský park území mezi Nábřežím svbdy a ul. E. Beneše enklávu zástavby v ul. Svépmc jádrvá území v částech Lezník, Střítež a Mdřec Stavební dminanty: Plička kstel sv. Jakuba barkní radnice kstel sv. Michala Tylův dům Měšťanský pivvar Lezník kaple Mdřec kaple Nejsvětější Trjice Hlavní kmunikační sy výškvých dminant: kstel sv. Michala kstel sv. Jakuba barkní radnice Objekty přispívající k identitě území: Plička - měst drbná architektura - kříže Dlní Předměstí Měšťanský pivvar dům č.p. 59 (ul. Pivvarská) bývalá usedlst, č.p. 100 (ul. Hejdukva) drbná architektura kříže, bží muka, plastika v ul. Dukelské Hrní Předměstí bývalé usedlsti č.p. 96, 109 (ul. Hegerva) dům č.p. 398 (ul. Družstevní) drbná architektura kříže, bží muka, plastiky, pmníky Lezník kaple bývalé usedlsti a chalupy drbná architektura kříže, bží muka Střítež kaple sv. Václava bývalé usedlsti a chalupy drbná architektura kříže, bží muka Mdřec kaple Nejsvětější Trjice bývalé usedlsti a chalupy drbná architektura kříže, bží muka 8

14 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část OCHRANA PŘÍRODNÍCH A ENVIROMENTÁLNÍCH HODNOT: respektvat hdnty s legislativní chranu viz. kap Limity využití území respektvat přírdní a envirmentální hdnty: Významné plchy sídelní zeleně: parkvě upravené plchy, plchy městské zeleně, zelené plchy navazující bezprstředně na zastavěné území města, přispívající k harmnii v území (např. městský park u hradeb, lespark Libháj ) Plchy eklgicky hdntné: Pd Velkým vrchem krajintvrná lkalita s dchvaným systémem mezí, lučních prstů a rné půdy Jánský ptk I dlní tk Jánskéh ptka jižně d kupaliště mezfilní luky Jánský ptk II fragment mzaikvitéh území Jánskéh ptka p vybudvání systému vdních nádrží. Přirzený vdní tk, druhvě pestré mkřadní lučky a systém lšin a vrbin Trubný a Jakelský rybník dva rybníky na středním tku Baldeckéh ptka vyvinuté litrální pásm Primární přírdní hriznty uplatňují se při průhledech z města, případně v nejbližší návaznsti na zastavěné území města, z klních kmunikací a plních cest: svahy jihzápadní expzice výchdně d Mdřece svahy jihzápadně d Mdřece svahy v severzápadní části, v katastru Střítež svaky údlí Jánskéh ptka Sekundární přírdní hriznty uplatňují se při dálkvých výhledech d krajiny: svahy severně d města tvřící přirzenu phledvu bariéru phledům na měst d jihu svahy Libháje zalesněné svahy Jánskéh údlí Přírdní dminanty: Šibeniční vrch (614 m n.m.) Baldský vrch (692 m n.m.) Scenérické cesty umžňují výhledy d krajiny či na sídl v delším úseku jízdy či chůze. Knfigurace terénu umžňuje velký pčet výhledů a dálkvých phledů z cest. Mezi nejvýznamnější patří: k.ú. Plička: systém úseků plních cest a části kmunikace I. a třídy v prstru hlavníh evrpskéh rzvdí u letiště Plička dálkvé výhledy d krajiny úsek plní cesty jihvýchdně d Pličky nad údlím Baldeckéh ptka phledy na městské panrama úsek plní cesty jižně d Pličky výhledy na městské panrama část plní cesty na západní hranici Libháje k.ú. Střítež: úsek plní cesty severzápadně d zastavěné části k.ú. Lezník: úsek plní cesty výchdně d zastavěné části v trati Velká strana úsek plní cesty jihvýchdně zastavěné části Haná 9

15 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část Významné vyhlídkvé bdy, průhledy: Jedná se místa ze kterých je mžn shlédnut zajímavé partie sídla, dále místa dálkvých phledů a vyhlídkvé bdy, ze kterých lze sledvat sídl a krajinu, čast více směry. výhledy z terénních hran, d severu z hlavníh evrpskéh rzvdí severním a jižním směrem, výhledy z jižní části území (kmplex Libháje, svahy údlí Jánskéh ptka, kmunikace třídy Jedlvá Plička...) průhledy na dminanty v zastavěném území Pličky, Lezníku a Mdřece Významné linie vzrstlé zeleně: Vzrstlá zeleň utvářející braz a charakter území zeleň (aleje) pdél příjezdvých kmunikací, Králvská alej, alej v městském parku a dprvdná zeleň kl přilehlých ulic centra města. Významná sliterní zeleň: Vzrstlá zeleň utvářející braz a charakter území charakteristickým prvkem jsu významné sliterní dřeviny na celém území - lípy, javry, jírvce, které utvářejí charakter kulturní krajiny a zastavěných částí bcí jihvýchdníh Pličska. OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT: řešením ÚP Plička jsu respektvány a rzvíjeny civilizační hdnty území (hdnty území, spčívající např. v jeh vybavení veřejnu infrastrukturu, mžnstí pracvních příležitstí, v dpravní dstupnsti částí bce, v dstupnsti veřejné dpravy, v mžnsti využívání krajiny k zemědělským účelům apd.) 3.2. URBANISTICKÁ KONCEPCE, ZDŮVODNĚNÍ VYBRANÉ VARIANTY URBANISTICKÁ KONCEPCE Předmětem řešení územníh plánu je kmplexní a vyvážený rzvj řešenéh území v plchách s rzdílným způsbem využití, tak aby nebyl zásadním způsbem dtčen nezastavěné území. Rzvj města a jeh částí spčívá jednak v intenzivnějším využití zastavěnéh území (vymezení plch se smíšeným využitím) a dále ve využití plch navazujících na zastavěné území. Hlavní rzvj urbanistické struktury města je navržen jižním směrem kmpaktní městsku zástavbu (plchy bydlení) a na severním a severzápadním kraji (plchy smíšené výrbní). Na jihzápadním kraji města dchází k rzšíření stávající rekreačně - sprtvní zóny. V statních sídlech je respektván a dplněn stávající charakter urbanistické struktury. Z důvdů převedení tranzitní dpravy mim zastavěné území, pžadavků zklidnění dpravy a zlepšení živtníh prstředí ve městě je navržena přelžka nadřazené kmunikace (silnice I/34). A) PLOCHY SMÍŠENÉ CENTRÁLNÍ Důvdem vymezení plch smíšených centrálních je zachvání pestrsti a mnhstrannsti funkčníh využití centra Pličky jak jedné z pririt fungvání města. Mžnsti rzvje centra jsu v intenzivnějším využití stávajících plch (např. v zázemí zástavby centra) a v prlukách. B) PLOCHY BYDLENÍ Stabilizvané plchy ( čistéh ) bydlení jsu vymezeny převážně v krajvých klidvých plhách s perspektivu dalšíh rzvje. rzvjvé plchy pr bydlení v rdinných dmech jsu situvány na jižním kraji, plcha pr bydlení v bytvých dmech na severvýchdním kraji města, tzn. ve vazbě na plchy stávající C) PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ Vymezením plch smíšených bytných ve stabilizvaném území je pdpřena mžnst variabilnějšíh způsbu využití území pr služby, řemesla, cestvní ruch, zemědělství apd. rzvj plch smíšených bytných je vymezen v částech Střítež, Lezník a Mdřec, v Pličce jsu hlavní rzvjvé plchy situvány na západní a výchdní kraj města 10

16 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část D) PLOCHY REKREACE Vyčleněné stávající plchy hrmadné rekreace, rdinné rekreace a zahrádkářských sad jsu stabilizvané. je navržen rzšíření zahrádkářských sad na jihzápadním a severním kraji města E) PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Jsu respektvány stabilizvané plchy ve městě a krajvých částech s důrazem na zachvání plch veřejnéh bčanskéh vybavení. pr rzvj veřejnéh bčanskéh vybavení jsu vymezeny nvé plchy na jihvýchdním kraji města (dětský dmv) a v centru části Mdřec (plyfunkční bjekt), dále je navržen rzšíření centrálníh hřbitva nvé plchy kmerčníh bčanskéh vybavení jsu navrženy v návaznsti na pivvar a na stávající bchdní zařízení ve výchdní části města, v rámci plchy přestavby je navržena plcha pr bchdní zařízení za krytým plaveckým bazénem v případě ptřeby je bčanské vybavení umžněn rzvíjet v rámci stávajících a navržených smíšených plch F) PLOCHY SPORTU Stabilizvané plchy jsu v řešeném území zastupeny areály v severní části města, rekreačně - sprtvní zónu na jihzápadním kraji města a menšími hřišti v částech Střítež a Lezník. hlavní rzvjvé plchy sprtu jsu navrženy (v rámci psílení stávající rekreačně - sprtvní zóny) v návaznsti na areál kupaliště na jihzápadním kraji města dále je navržen sprtvní areál (paintballvé hřiště + hrlezecká stěna) na západním kraji města, rzšíření hřiště v Lezníku, v části Mdřec je vymezena plcha pr víceúčelvé hřiště G) PLOCHY VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ Veřejná prstranství vytváří urbanisticku kstru území, služí pr bsluhu území, krátkdbu rekreaci bčanů, situvání veřejné zeleně a dětských hřišť. ÚP navrhuje veřejná prstranství ve frmě uličních prstrů pr bsluhu navržených plch dpravní a technicku infrastrukturu H) PLOCHY SÍDELNÍ ZELENĚ Jsu respektvány stabilizvané plchy veřejné zeleně (městský park, Libháj ), stabilizvané plchy zeleně zahrad a zeleně statní, která plní zejména funkci izlační a kmpziční. nvé plchy jsu navrženy převážně ve vazbě na plchy bydlení a plchy smíšené bytné pr dclnění bytné zástavby d případných negativních vlivů z výrby, dpravy I) PLOCHY SMÍŠENÉ VÝROBNÍ Převážná část stávajících plch se nachází v severní a severzápadní části Pličky (průmyslvá zóna), další areály jsu rzptýleny v rámci zastavěnéh území města a na jihvýchdním kraji části Lezník. hlavní rzvj navazuje na vymezené stávající plchy v průmyslvé zóně, menší plchy jsu navrženy v ul. Hejdukvě, u pivvaru, v Lezníku a v části Mdřec zařízení pdnikatelských aktivit (malé prvzvny) se pdmíněně připuští v rámci plch smíšených bytných J) PLOCHY VÝROBY A SKLADOVÁNÍ Plchy, které vytvářejí rizik narušení živtníh prstředí nejen samtnu výrbu, ale i jejími druhtnými dpady. Stávající plchy pr průmyslvu výrbu jsu situvány v severní a severzápadní části Pličky v rámci průmyslvé zóny, zemědělská a lesnická výrba je zastupena zemědělskými areály situvanými na výchdním a západním kraji města a v klních sídlech. je navržen rzšíření stávajících zemědělských areálu ve Stříteži, Lezníku a v části Mdřec 11

17 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část M) PLOCHY SPECIFICKÉ Jsu zařazeny z důvdu ptřeby stanvení pdmínek pr využití plch se specifickým využitím. V rámci ÚP jsu vymezeny a respektvány stabilizvané plchy areál specifické výrby (průmyslvý areál se specifickým prvzem likvidací munice) na jižním kraji řešenéh území a kynlgický a chvatelský areál na jihzápadním kraji města, navazující na stávající rekreačně - sprtvní zónu ZDŮVODNĚNÍ VYBRANÉ VARIANTY Kncept ÚP Plička bsahval dvě varianty řešení přelžky silnice I/34 (severní bchvat města) mim zastavěné území. Na základě výsledků splečnéh jednání a veřejnéh prjednání byla Zastupitelstvem města Plička vybrána severní varianta bchvatu (varianta B). Důvdem je zejména vytvření pdmínek pr další rzvj průmyslvé zóny na severním kraji města, bezknfliktní dpravní přístupnst těcht plch a větší vzdálenst d centra města. Návrh ÚP s tut variantu dpravníh řešení splňuje pžadavky na udržitelný rzvj území KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY POPIS SOUČASNÉHO STAVU A) ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA Řešeným územím prchází jednklejná železniční trať č. 261 Svitavy Žďárec u Skutče, s dieslvu trakcí. Trať má reginální charakter, využívaná je pr sbní i nákladní dpravu. Těles dráhy je ve stabilizvané plze. Tat trať navazuje na trať č. 260 Česká Třebvá - Svitavy - Brn, která je sučástí I. železničníh kridru, tat trať je zmdernizvána pr rychlst d 160 km/hd. Řešené území je bsluhván ze stávající železniční stanice Plička (nádraží) a Pmezí zastávka (leží mim řešené území). Nádraží je situván severně d centra města vedle autbusvéh nádraží. V blízksti nádraží se nachází úrvňvý železniční přejezd zabezpečený závrami a výstražnými světly ul. T. Nvákvé (Tyršva). V pracvní den djíždí a přijíždí d stanice Plička 26 sbních vlaků ve směru na Svitavy, ve směru na Žďárec djíždí a přijíždí 27 sbních vlaků. Puze jeden spj Pličku prjíždí, statní spje zde mají pčáteční neb knečnu stanici. Pčet nákladních vlaků, které stanicí prjedu je průměrně dva. Vlečky jsu využívány minimálně, spíš sezóně. Ve výhledvých záměrech se řešenéh území nedtýká trasa vyskrychlstní tratě. B) SILNIČNÍ DOPRAVA Širší vztahy Silnice I/34 tvří plynulé prpjení d jihzápadu České republiky k výchdu s napjením u Svitav na silnici I/35 (Hrádek n. Nisu ČR/PL- Liberec Hradec Králvé Litmyšl Svitavy Mr. Třebvá Olmuc Lipník Hranice Val. Meziříčí Hlavatá Slvensk), resp. na výhledvu trasu rychlstní kmunikace R35. Katastrálním územím prcházejí v sučasné dbě tyt silnice: I/34 České Budějvice Třebň Jindřichův Hradec Jaršv n. Než. - Pelhřimv Humplec - Havlíčkův Brd Phled Ždírec Hlinsk Plička - Svitavy Kclířv (I/35) II/353 Plička Brvnice Fryšava Žďár n.sáz. Nvé Veselí Bhdalv D1 - Jihlava II/360 Jarměřice n. Rkytnu Třebíč Velké Meziříčí Křižanv Nvé Měst n. Mr. Jimramv Plička Lezník Litmyšl Ústí n. Orlicí Lethrad Šedivec křižvatka s I/11 II/362 II/363 Plička Bystré Nyklvice Olešnice Rzseč nad Kunštátem Pmezí - Brněnec 12

18 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část Silniční síť dplňují silnice I třídy: III/ III/ Lezník - Sebranice Plička Střítež Sebranice III/ křiž. s III/ Širký Důl křiž. s I/34 III/362 1 III/363 3 křiž. s II/362 Mdřec křiž. s II/362 (u k.ú. Jedlvá) Pmezí - Jedlvá Hlavní kmunikační systém města je tvřen stávajícími průtahy silnic I/34 a II/360, jež v zastavěném území mají charakter městských sběrných kmunikací. V histrickém jádru města je vymezena zóna bytná ulice (tzn. mezena rychlst vzidel na 20 km/h) s placeným parkváním, se zákazem vjezdu nákladních vzidel s výjimku pr dpravní bsluhu. Silnice I/34 prchází řešeným územím d západu d Brvé, vede přes celé území města ulicemi Starhradská, jižně klem histrickéh jádra ulicemi Vrchlickéh, p nábřeží Svbdy, ulicí Hegervu a dál směrem na Květnu. V nejzatíženějším a nejkritičtějších místě, křížení s ul. Masarykvu a Husvu (II/360), je vybudvána kružní křižvatka, před Gymnáziem je umístěna světelná signalizace pr přechd pěších. Pdél kmunikace jsu místy pdélná parkvací stání. Plní funkci sběrné kmunikace, ale také částečně hlavní bslužné kmunikace na území města. Silnice v průtahu zastavěným územím bude uvažvána ve funkční skupině B jak sběrná kmunikace s převážně dpravním významem s částečně přímu bsluhu území v kategrii MS2p 15/11,5/50, resp.bez pdélnéh parkvání MS2 11/7,5/50, mim zastavěné území v kategrii S 9,5/70. Je uvažván s přelžku silnice d nvé trasy severně zastavěnéh území města. Silnice II/353 vyúsťuje ze silnice I/34 (ul. Vrchlickéh), je vedena zastavěným územím města ulicí Heydukva, dále pkračuje na k.ú. Kamenec a směřuje k Brvnici. Pdél kmunikace jižně d hřbitva je vybudván rzšíření pr pdélná parkvací stání. Silnice v průtahu zastavěným územím plní funkci hlavní bslužné, ale i částečně sběrné kmunikace, na území města bude uvažvána ve funkční skupině B jak sběrná kmunikace s převážně dpravním významem s částečně přímu bsluhu území v kategrii MS2p 15/11,5/50, resp.bez pdélnéh parkvání MS2 11/7,5/50, mim zastavěné území v kategrii S 7,5/60. Silnice II/360 přichází ze severu d Litmyšle, vede zastavěným územím Lezníku, v severní části města (ul. T. Nvákvé) úrvňvě křižuje železniční trať, dál pkračuje ulicí Tyršva a Husva, zde v kružní křižvatce zaúsťuje d silnice I/34, vede s ní v peáži p nábřeží Svbdy, a vyúsťuje ze silnice I/34 (křižvatka ulic Vrchlickéh, náb. Svbdy a Zákrejsva), dále vede zastavěným územím města ulicí Zákrejsva, klem Libháje k Pličským strjírnám, dále směřuje k Brvnici. Silnice v průtahu zastavěným územím bude uvažvána ve funkční skupině B jak sběrná kmunikace s převážně dpravním významem s částečně přímu bsluhu území v kategrii MS2p 15/11,5/50, resp.bez pdélnéh parkvání MS2 11/7,5/50, mim zastavěné území v úseku Litmyšl Plička v kategrii S 9,5/70, v úseku Plička Jimramv S 7,5I60. Silnice II/362 vyúsťuje ze silnice I/34 (náb. Svbdy), je vedena zastavěným územím města ulicí Čs. Armády, směrem na Bystré. Silnice v průtahu zastavěným územím plní funkci hlavní bslužné, ale i částečně sběrné kmunikace, na území města bude uvažvána ve funkční skupině B jak sběrná kmunikace s převážně dpravním významem s částečně přímu bsluhu území v kategrii MS2p 15/11,5/50, resp.bez pdélnéh parkvání MS2 11/7,5/50, mim zastavěné území v kategrii S 7,5/60. Silnice I tř. mají puze místní význam a napjují území na nadřazenu silniční síť. Ze silnic je prváděna dpravní bsluha jedntlivých bjektů, které navazují na zástavbu, nebudu navrženy žádné pdstatné úpravy. V zástavbě budu pdle ČSN navrženy kmunikace ve funkční skupině C, jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů v kategrii MO2 10/6,5/50, mim bec - kategrie S 7,5/60. III/ vyúsťuje ze silnice II/360 v severní části Lezníku, vede zastavěným územím bce a dále pkračuje ve směru na Sebranice. III/ vyúsťuje ze silnice I/34 (ul. Starhradská), vede ulicí Střítežsku, úrvňvě křižuje železniční trať, severně města vede klem letiště a dále prchází částí Střítež ve směru na Sebranice. 13

19 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část III/ vyúsťuje v křižvatce se III/360 29, nevede zastavěným územím, směřuje na Širký Důl. III/362 1 vyúsťuje v křižvatce se II/362, křižuje zrušenu železniční vlečku a napjuje část Mdřec na nadřazenu silniční síť. Dále pkračuje jižním krajem řešenéh území s napjením pět na silnici II/362 na hranicích k.ú. Mdřec a k.ú. Jedlvá. III/363 3 vede jihvýchdním krajem řešenéh území, mim zastavěné území. Místní kmunikace zpřístupňují téměř všechny bjekty, budu pdle ČSN navrženy ve funkční skupině C, v kategrii MO2 10/6,5/30 jak bslužné kmunikace umžňující přímu bsluhu všech bjektů, případně jak zklidněné kmunikace v bytné zóně ve funkční skupině D1 s minimálním uličním prstrem 8 m. Úpravu rganizace dpravy se pdařil mezit dpravu v centru města na minimum. Již nyní jsu na sídlištích navrženy bytné ulice, případně mezení rychlsti na 30 km/h. C) NEMOTOROVÁ DOPRAVA Pěší dprava je vedena p chdnících pdél většiny kmunikací. Křížení pěších cest se silnicemi je čast již mžné na značených přechdech pr pěší, pr bezpečnst chdců ve městě jsu na frekventvaných přechdech instalvána bezpečnstní patření, střední strůvek, na nábřeží Svbdy je umístěn semafr pr pěší, v sídlištích jsu pužívány zpmalvací prahy a mezení rychlsti. V centru města je vymezena zóna bytné ulice se zákazem vjezdu nákl. vzidel s výjimku dpravní bsluhy a se zpplatněným parkváním (parkvací hdiny). Přes řešené území jsu směrvány tyt značené turistické trasy: - mdrá trasa vede d Zubří přes Jimramv, Kruhev, Jelínek d Libháje a na nám. d Pličky - červená turistická značka ze Svratky přes Kamenec, přes náměstí v Pličce, přes Šaldvský les d Bystréh - zelená d Buchtva kpce přes Telecí, Sádek d Libháje a na nám. d Pličky - žlutá turistická značka vede d Tulvcvých Maštalí přes Širký Důl na náměstí v Pličce Samstatné cyklstezky v řešeném území nejsu, cykltrasy vedu buď p stávajících silnicích, jsu t místní cykltrasy IV. tř., jejich značení začíná č. 40xx, dplňují je cykltrasy terénní s značením č. 41xx, které jsu v terénu značeny barevným pásvým značení a vedu převážně p účelvých kmunikacích. Přes řešené území jsu směrvány tyt značené cyklturistické trasy: Litmyšl Plička Bystré Svitavy Radiměř Pmezí Plička - Brvá České Milvy Kadv Balda Pmezí Trstěnice - Čistá Nedvědice Vír Jimramv Brvnice Sádek Plička Plička Telecí Kučerů Mlýn Plička Vyský Les Chmelík Plička Oldřiš Lubenská myslivna Plička Stašv Svjanv, hrad Plička Brvnice Krásné Květná Sebranice Na Babce Kamenec Jelínek Na přehradě Šibeniční vrch Nad Kůlnu Stráně Aiglův lm 14

20 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část D) HOSPODÁŘSKÁ DOPRAVA Zemědělská a lesní dprava využívá stávající účelvé kmunikace a silnice I třídy. V katastrálním území bce nejsu rzpracvané kmplexní pzemkvé úpravy. Se zahájením zpracvání kmplexních pzemkvých úprav v celém katastrálním území se przatím neuvažuje. Síť účelvých kmunikací napjuje izlvané bytné usedlsti a rekreační bjekty včetně zahrádkářských lkalit. E) VEŘEJNÁ DOPRAVA Veřejná dprava je zastupena železniční a autbusvu linkvu dpravu. Řešené území je bsluhván ze stávající železniční stanice Plička (nádraží) viz kap. Železniční dprava. Autbusvé nádraží (stanviště) je situván v těsné návaznsti na vlakvé nádraží. Plcha autbusvéh nádraží je v sučasné dbě využívána jen částečně, přest že je autbusvé nádraží rzlehlé, nevyužívají h všichni dpravci (prblémy dhdy s vlastníkem), pdél ul. Smetanvy navazují na něj przatímní zastávky p bu stranách ulice, jsu v klizi s parkváním. Veřejná autbusvá dprava je na řešeném území zastupena 7 dálkvými, 25 příměstskými autbusvými linkami. Ve městě jsu v prvzu 3 linky MHD (městská hrmadná dprava), které však nemají časvé intervaly dpvídající městské dpravě: - linka č.1 Bazén AS sídliště AS Bazén 5 spjů ve všední den - linka č.2 AS sídliště Jiráskva Penzin Paseky AS Bazén 6 spjů ve všední den - linka č.3 AS divadl Jiráskva přehrada Mdřec AS 3 spje ve všední den - víkendech je v prvzu cyklbus (2 spje za den) Litmyšl Prseč Plička Svitavy Litmyšl Na řešeném území se nachází autbusvé zastávky splečné s MHD Plička,,aut. st. Plička,,Hegerva (ne MHD) Plička,,mst Plička,,Pličské strjírny I (ne MHD) Plička,,Pličské strjírny II (ne MHD) Plička, Prima Plička,,prdejna Plička,,prvzvna ČSAD (ne MHD) Plička,,Starhradská Plička,,u divadla Plička,,Zákrejsva Plička, Lezník, dlní Plička, Lezník, Haná Plička, Lezník, škla Plička, Mdřec,křiž. (ne MHD) Plička, Mdřec, balvna Plička, Mdřec, rybník Plička, Střítež Sebranice, rzc. 15

21 ÚP Plička, důvdnění územníh plánu Textvá část Dále se na území města nacházejí zastávky služící puze pr místní dpravu (MHD). Plička, bazén Plička, sídliště Plička, Palackéh nám. Plička, Jiráskva - sambsluha Plička, u škly Plička, Dvřákva - ktelna Plička, Mánesva Plička, Penzin Plička, Zahrádky Plička, Družstevní mlýn Plička, Družstevní - Penny Plička, Paseky, křižvatka Plička, Hegerva - sídliště Plička, přehrada Zastávky autbusů ve městě jsu částečně vybaveny přístřešky pr cestující a zastávkvými zálivy. Izchrny dstupnsti 500 m pkrývají celé zastavěné území. F) STATICKÁ DOPRAVA Odstavení a parkvání vzidel v řešené blasti byl zjišťván vlastním průzkumem, pchůzku v terénu a také převzat z již dříve zpracvaných průzkumů. S dpravní situací velmi úzce suvisí pžadavky na staticku dpravu. V sučasné dbě je mim vlastní centrum města rzšířené bezplatné parkvání sukrmých vzidel na veřejných plchách. Je t "práv", které zabraňuje zavedení mnha důležitých patření jak pruhy pr cyklisty, autbusy neb přijatelné příčné uspřádání. Mžnsti pr parkvání a dstavení vzidel jsu nedstatečné. Nedknčené je řešení dpravy v klidu v pměru s nárůstem stupně autmbilizace. Nvá parkviště jsu zřízena u nvých průmyslvých bjektů a supermarketů jsu vyhrazena pr zaměstnance a návštěvníky. V histrickém centru města je vymezena zóna s placeným parkváním. V pracvní den vykazují placená parkvací místa velmi dbru bsazenst. Těsně za hranicí histrickéh centra je parkvání neplacené. Zvýšení pčtu parkvacích míst v klí centra města byl dcílen rganizací dpravy frmu jednsměrných kmunikací parkvání p bu stranách kmunikace (např. u nemcnice), prblém ale není vyřešen. Stávající pčet řadvých garáží cca 780 míst. Stávající pčet parkvacích stání cca 1011 míst. (Vyhrazené parkvání u supermarketů a pdniků nebilancvané, parkvání pdél kmunikací je čast v rzpru s nrmu, zužuje hlavní dpravní prstr a znemžňuje zásah hasičům, pkud není zřízen záliv neb pruh není bilancván) G) DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Čerpací stanice phnných hmt se nachází: - Starhradská, silnice I/34 Benzina (příjezd d Brvé) - Starhradská silnice I/34 Shell (příjezd d centra) - Střítežská v areálu ČSAD - Lezník u silnice II/360 Čerpací stanice phnných hmt jsu nvě realizvány s hledem na dpravní význam kmunikací, jsu vyhvující i pr další bdbí. 16

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

R O H A T E C. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. R O H A T E C ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 2 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 muskva@usbrn.cz tel.:

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE

NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE NOVÁ VČELNICE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA NOVÁ VČELNICE Evidenční čísl : 210 008 420 Přizvatel

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K O N C E P T C T E X T O V Á Č Á S T důvdnění územníh plánu (kncept) Název díla: Stupeň: územní plán Kncept varianta Evidenční čísl zhtvitele 211

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA II.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E. PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N N O V Á Ř Í Š E PŘÍLOHA I.A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: červenec 2013 1 N á v r h z a d á

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN VE ZNĚNÍ ZMĚNY Č. 1B TEXTOVÁ ČÁST 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Evidenční čísl: 26 003

Více

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í

S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í S L O U P O D Ů V O D N Ě N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U C TEXTOVÁ ČÁST důvdnění územníh plánu Název díla: Stupeň: územní plán OOP Evidenční čísl zhtvitele 211 001 457 Objednatel: Přizvatel: Městys Městský

Více

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST

BLUDOV. Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N upravený návrh A. TEXTOVÁ ČÁST Akce: BLUDOV - ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011

- 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ. (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ. září 2011 - 1 - ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LAŽIŠTĚ (k.ú. Lažiště) NÁVRH K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ září 2011 Vypracval : Městský úřad Prachatice, dbr stavebně správní a reginálníh rzvje ve splupráci s Prjektvým ateliérem

Více

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č.

SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN. Zadání územního plánu Sedlec bylo schváleno Zastupitelstvem obce Sedlec dne usn. č. SEDLEC ÚZEMNÍ PLÁN N Á V R H Z A D Á N Í Přizvatel : Magistrát města Mladá Bleslav Schvalující rgán : Zastupitelstv bce Sedlec Určený člen zastupitelstva : Václav Hrabě - starsta Zadání územníh plánu Sedlec

Více

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BOLERADICE Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 duchacek@usbrn.cz

Více

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území

2.2. Hlavní cíle ochrany a rozvoje hodnot území ČESKÝ DUB Textvá část ŽALUDA, prjektvá kancelář Autrský klektiv: Ing. Eduard Žaluda Ing. Milan Stejskal Ing. Kristina Lejkvá Mgr. et. Bc. Tmáš Marek Ing. arch. Alena Švandelíkvá Ing. arch. Michal Čapek

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RADOŠOVICE Přizvatel: MěÚ Straknice zhtvitel: A+U DESIGN, spl. s r.. Nvá 24, České Budějvice Veducí prjektant: Ing. arch. Jiří Brůha datum: říjen 2012 1 N á v r h z a d á n

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ ÚPO Bzvá - vyhdncení ÚZEMNÍ PLÁN OBCE BZOVÁ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Zpracván pdle ustanvení 55 dst. 1 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební zákn) v platném

Více

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN

LIPŮVKA I. ÚZEMNÍ PLÁN. textová část ÚZEMNÍ PLÁN LIPŮVKA ÚZEMNÍ PLÁN I. ÚZEMNÍ PLÁN textvá část Akce Lipůvka územní plán Evidenční čísl zhtvitele 27 001 144 Přizvatel Odd.ÚP a RR SÚ MěÚ Blansk Zhtvitel Urbanistické středisk Brn, spl. s r.. Jednatelé

Více

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N Č E J K O V I C E A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Územní plán Čejkvice byl splufinancván z rzpčtu Jihmravskéh kraje URBANISTICKÉ

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN důvdnění Změny č. 1 ÚP Hdnín II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HODONÍN UPRAVENÝ NÁVRH ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P Í S T I N A. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P Í S T I N A ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č. 1 ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: mackerle@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 duchacek@usbrno.cz

Více

Územní plán Bukovany

Územní plán Bukovany Územní plán Bukvany Návrh územníh plánu Pr splečné jednání Obec Bukvany 40, 262 72 Březnice Statutární zástupce: Jiří Macun, starsta bce Pvěřený zastupitel: Ing. David Kaiser Kntakt: bukvanypb@seznam.cz,

Více

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV

ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV ZMĚNA Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU BAKOV DOKUMENTACE PRO VEŘEJNÉ ŘÍZENÍ Ing. arch. Břetislav Malinvský ARCHINVEST 11/2014 Identifikační údaje přizvatele a zpracvatele Obec, vydávající ÚPD: Měst Bakv nad Jizeru

Více

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVNÁ Ú Z E M N Í P L Á N PŘÍLOHA A OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BOROVNÁ Územní plán Evidenční čísl: 26 002 090 Přizvatel: Městský úřad Telč, Odbr rzvje a územníh plánvání

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. ÚP Velké Bílvice - návrh textvá část Akce ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele 212 001

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice

NÁVRH ZADÁNÍ. Změna č. 1 ÚP Mičovice NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 1 ÚP Mičvice Pzn. : Knečný návrh zadání bude upraven na základě uplatněných pžadavků a pdnětů v rámci veřejnéh prjednání ORP PRACHATICE KRAJ JIHOČESKÝ PROSINEC 2013 Vypracval: Městský

Více

Opatření obecné povahy č. 1/2015

Opatření obecné povahy č. 1/2015 Opatření becné pvahy č. 1/2015 Zastupitelstv bce Skrchv jak příslušný správní rgán dle ust. 6 dst. 5 písm. c) zákna č.183/2006 Sb., územním plánu a stavebním řádu (stavební zákn), ve znění pzdějších předpisů

Více

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016)

STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) STŘEDOČESKÝ KRAJ ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE STŘEDOČESKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (2012 2016) návrh pr schválení dle 42 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

SKRCHOV A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N SKRCHOV Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 e-mail:ciznerva@usbrn.cz tel.: +420 545 175

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ČESKÝ BROD Schválené zadání Zpracvané v suladu s 47 zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu, v platném znění, a v suladu s 11 a s přílhu č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., územně analytických pdkladech,

Více

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ

B O R O V Y ODŮVODNĚNÍ OBEC B O R O V Y KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BOROVY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC BOROVY, B O R O V Y č. 21, 334 01 PŘEŠTICE POŘIZOVATEL : MěÚ PŘEŠTICE, ÚÚP, MASARYKOVO

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II

Územní studie Loučovice DVOREČNÁ II 2015 Územní studie Lučvice DVOREČNÁ II návrh POŘIZOVANÁ ÚZEMNÍ STUDIE LOUČOVICE DVOREČNÁ II BUDE SLOUŽIT JAKO PODKLAD PRO ROZHODOVÁNÍ V ÚZEMÍ V ROZSAHU VYMEZENÉ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ. ZPRACOVAL: Urbanistické

Více

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA

P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA P O L I Č K A LOKALITA MÁNESOVA Regulační plán A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce: POLIČKA LOKALITA MÁNESOVA regulační plán Evidenční čísl: 27 006 139 Přizvatel:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉ BÍLOVICE Přizvatel: Městský úřad Břeclav, dbr rzvje a správy Zpracvatel: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. (v rámci dbrné pmci) 602 00 Brn, Příkp 8 Datum zpracvání:

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dkumentace I. Územní plán... 5 I.1 Vymezení zastavěnéh území... 5 I.2 Kncepce rzvje území bce, chrany a rzvje jeh hdnt... 5 I.2.1 Kncepce rzvje území bce... 5 I.2.2 Kncepce chrany a rzvje hdnt území...

Více

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00

O D Ů V O D N Ě N Í územního plánu. Hať. odbor výstavby. Zpracovatel: David Brothers Ltd, organizační složka Stallichova 936/1, Praha 4, 140 00 O D Ů V O D N Ě N Í územníh plánu Hať Přizvatel: Městský úřad Hlučín dbr výstavby Zpracvatel: David Brthers Ltd, rganizační slžka Stallichva 936/1, Praha 4, 140 00 E- mail: inf@davidbrthers.cz Telefn:

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST

P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST P O L I Č K A ÚZEMNÍ PLÁN PRŮZKUMY A ROZBORY TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ PLÁN - POLIČKA průzkumy a rzbry Evidenční čísl zhtvitele: 27 006 138 Přizvatel:

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 SROVNÁVACÍ TEXT SAMOSTATNÁ PŘÍLOHA ODŮVODNĚNÍ 1 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN Stupeň: PŘÍLOHA 1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Více

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA

P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA P O L I Č K A LOKALITA BEZRUČOVA Územní studie A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8

Více

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST

Z L Í N. Ú Z E M N Í P L Á N návrh TEXTOVÁ ČÁST Z L Í N Ú Z E M N Í P L Á N TEXTOVÁ ČÁST ÚP Zlín, textvá část URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ZLÍN Územní plán - Evidenční čísl: 26 003 117 Přizvatel: Magistrát města

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Návrh zadání Územního plánu Vranov

Návrh zadání Územního plánu Vranov Návrh zadání Územníh plánu Vranv Přizvatel: MÚ Stříbr Odbr výstavby a územníh plánvání Masarykv náměstí 63 349 01 Stříbr Určený zastupitel: Milslava Svbdvá starstka bce Datum: září 2011 OBSAH: Návrh zadání

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY ORP NOVÝ BYDŽOV P R O S I N E C 2 0 1 0 ÚPLNÁ AKTUALIZACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ ORP NOVÝ BYDŽOV Městský úřad Nvý Bydžv Masarykv nám. 1, Nvý Bydžv

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

o o - - - - - - - Příloha č.3 Obsah OOP I. VÝROK 2 1. Vymezení zastavěného území 2 2. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana

Více

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

KOZLANY OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY KOZLANY. zasedání Zastupitelstva bce Kzlany, usnesení č. Dne OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstv bce Kzlany, příslušné pdle 6 dst. 5 písm. c) zákna č. 183/2006 Sb., územním plánvání a stavebním řádu (stavební

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE MĚSTO KOPŘIVNICE MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE Odbr majetku města Přílha č. 1 Specifikace veřejné zakázky maléh rzsahu na akci: Opravy chdníků - realizace akce Míst akce : následující chdníkvá tělesa - Ke Kryčce

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

Územní studie TOPĚLEC

Územní studie TOPĚLEC 2013 Územní studie TOPĚLEC návrh Přizvaná ÚS TOPĚLEC bude služit jak pdklad pr rzhdvání v území v rzsahu vymezené řešenéh území a dále studie služí též jak pdklad pr nvý územní plán Čížvé. Ing. arch. Radek

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 nvtny@usbrn.cz

Více

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO

ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO ÚZEMNÍ STUDIE Z5 ROZVOJ PÍSEČNÉ BLANSKO TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: ÚZEMNÍ STUDIE Z5 - ROZVOJ PÍSEČNÉ

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2

Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Územní plán obce Křtiny I. ZMĚNA Č. K2 Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KŘTINY ZMĚNA č. K2 Identifikační číslo zhotovitele: 28-001-249 Objednatel: Pořizovatel: Městys Křtiny Městský úřad Blansko, stavební

Více

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. P O L I Č K A R E G U L A Č N Í P L Á N MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A. TEXTOVÁ ČÁST RP ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz

Více

P O L I Č K A P R O G R A M R E G E N E R A C E M Ě S T S K É P A M Á T K O V É Z Ó N Y

P O L I Č K A P R O G R A M R E G E N E R A C E M Ě S T S K É P A M Á T K O V É Z Ó N Y P O L I Č K A P R O G R A M R E G E N E R A C E M Ě S T S K É P A M Á T K O V É Z Ó N Y URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: Objednatel: POLIČKA - PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ

Více

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI.

Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pro předmontáž a uskladnění technologie ELI. Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Na Slvance 2 182 21 Praha 8 eli-cz@fzu.cz www.eli-beams.eu Ppis Stavby: akce: Adaptace areálu ELI2 a výstavba haly pr předmntáž a uskladnění technlgie ELI. Na vyznačeném

Více

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l.

N á v rh. Poøizovatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsobnosti na : Obecní úøad Vysoký Újezd. f--- / pj,r, ~ 'i. ~~ l. N á v rh f / pjr 'i \ l Zpracvatel : / ng. arch. Miliè Maryška Lethradská 3/369 170 00 Praha 7 q Pøizvatel : Obec VYSOKÝ ÚJEZD v pøenesené pùsbnsti na : Obecní úøad Vyský Újezd duben 2004 :: _"F;)) C'.t'1

Více

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880

Příloha II/1 Koordinační výkres /lokalita č. 1, 2 M 1:2 880. Příloha II/2 Koordinační výkres /lokalita č. 3, 5, 7 M 1:2 880 OBSAH DOKUMENTACE II. Odůvodnění Změny č. 4 územního plánu A/ Textová část kapitola-název strana 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE...2 1.1 Název úkolu, objednatel, projektant...2 1.2 Obsah změny územního plánu...2 2.

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury

Zabezpečovací technika v kontextu koncepce rozvoje železniční infrastruktury Zabezpečvací technika v kntextu kncepce rzvje železniční infrastruktury Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie České Budějvice, 12. listpadu 2013 Kncepce rzvje železniční infrastruktury vstupy: technické

Více

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ODŮVODNĚNÍ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ODŮVODNĚNÍ. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. ÚZEMNÍ STUDIE REKREAČNÍ OBLAST VSETÍNSKÁ BEČVA ODŮVODNĚNÍ ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. listpad 2013 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: ciznerva@usbrn.cz 602 00 Brn,

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6

Metodika územního plánování Veřejný zájem v územním plánování. Územní plánování 1 / 6 Metdika územníh plánvání Veřejný zájem v územním plánvání Územní plánvání 1 / 6 Úrvně prstrvéh / územníh plánvání EVROPA (EU) nárdní plánvání ČESKÁ REPUBLIKA plánvání reginů KRAJE místní plánvání OBEC

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům

Informace o revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brn, 26. 5. 2014 František, Nantl Jednání s kraji, Staré Splavy u Dks, 5. 6. 2014 Infrmace revizi TEN-T k A-PÚR ČR 2014 a krajům Vznikl z těcht důvdů: Na základě ustanvení Smluvy

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č.

se sídlem Hudcova 78c, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek č. STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Hudcva 78c, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Znalecký psudek č. 1122-105-2014

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE ZAHRADNÍ KOLONIE BLATSKÝ RYBNÍK Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 21.03.2014 07:35:02 A B Okres: Nemvitsti Pzemky Parcela prkazující stav evidvaný k datu 21.03.2014 07:35:02 CZ0642 Brn-měst Vlastník, jiný právněný Vlastnické práv Jihmravský kraj, Žertínv náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brn

Více

územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel. 516 439 366, 728 152 871

územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel. 516 439 366, 728 152 871 T I T U L N Í L I S T Název akce: ZMĚNA Ru5 územního plánu obce RUDICE k. ú. Rudice u Blanska Objednatel: obec Rudice Projektant: Atelier Ja + Na Ing. arch. Naďa Rozmanová Bukovinka 140, PSČ 679 05 tel.

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek

se sídlem Purkyňova 125, Brno 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: objednavka@statikum.cz Znalecký posudek STATIKUM s.r.. znalecký ústav jmenvaný Ministerstvem spravedlnsti ČR se sídlem Purkyňva 125, Brn 612 00, IČ: 15545881, DIČ: CZ15545881, tel.: 776824201, e-mail: bjednavka@statikum.cz Ve věci : Znalecký

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více