OVLIVNENÍ SUBSTRÁTU SLINUTÉHO KARBIDU IONTOVÝM BOMBARDEM PRED PVD DEPOZICÍ TENKÝCH VRSTEV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVLIVNENÍ SUBSTRÁTU SLINUTÉHO KARBIDU IONTOVÝM BOMBARDEM PRED PVD DEPOZICÍ TENKÝCH VRSTEV"

Transkript

1 OVLIVNENÍ SUBSTRÁTU SLINUTÉHO KARBIDU IONTOVÝM BOMBARDEM PRED PVD DEPOZICÍ TENKÝCH VRSTEV IMPACT OF ION BOMBARDMENT ON A SINTERED CARBIDE SUBSTRATE PRIOR TO THIN FILM PVD DEPOSITION Antonín Kríž ZCU v Plzni, Univerzitní 22, Plzen, Abstrakt Tento príspevek svými experimenty navazuje na výsledky presentované na predchozí konferenci METAL 03 pod názvem Vliv iontového bombardu na vlastnosti systému vytvárených PVD technologií. V záveru citovaného príspevku bylo konstatováno, že na povrchový stav substrátu mají vliv nejen parametry preddepozicního iontového bombardu, ale i jeho vlastnosti. S ohledem na problematiku iontového bombardu slinutých karbidu byly zvoleny ruzné slinuté materiály lišící se chemickým složením a velikostí karbidických zrn. Tento pokracující príspevek sleduje svými experimenty korelaci mezi stavem povrchu substrátu ovlivneného iontovým bombardem a výslednými vlastnostmi systému tvoreného vrstvou TiAlSiN. Opet je venována pozornost materiálovému vlivu substrátu v souvislosti s chemickým složením a strukturou. Vlastnosti jsou popsány výsledky tribologické analýzy Pin-on-Disc, adhezivne-kohezivním chováním sledované vnikací metodou, hloubkovými koncentracními profily spektrální analýzy. K dokumentaci byl použit svetelný i rádkovací elektronový mikroskop. Experiments conducted within this study follow up previous results, which had been presented at last-year METAL 03 conference. The article was titled Influence of ion bombardment upon properties of PVD-produced systems. Conclusions of the said article included the finding that the surface state of substrate is controlled not only by the parameters of prior ion bombardment but also by its properties. With regard to issues involved in ion bombardment of sintered carbides, different sintered materials have been selected for experiments. The difference consisted in chemical composition and grain size. This follow-up study traces the correlation between the substrate surface state, which had been influenced by ion bombardment, and resulting properties of the TiAlSiN thin film system. The effects of substrate properties with reference to chemical composition and structure has been investigated. For this purpose, Pin-on-Disc tribological test, indentation method describing the adhesive cohesive behaviour of the film and measurements of depth concentration profiles by means of spectral analysis have been used. Micrographs have been taken with use of light and scanning electron microscopes. 1. ÚVOD Jak již bylo uvedeno, tento príspevek navazuje na predchozí experimenty, jejichž závery byly uvedeny v práci[1], kde byl prokázán nejen vliv parametru preddepozicního procesu iontového bombardu, ale i vliv použitého substrátu - slinutého karbidu. Z tohoto duvodu nebude již v tomto clánku venována pozornost teoretickému popisu degradacních procesu slinutých karbidu iniciovaných iontovým bombardem, které jsou podrobne uvedeny v citované práci. 1

2 2. EXPERIMENTÁLNÍ MATERIÁL Snahou provedených experimentu bylo zachytit vliv strukturního složení a velikosti zrn slinutých karbidu na degradacní procesy vyvolané následkem iontového bombardu, jehož vliv parametru byl rovnež sledován. Následující tabulka 1 zachycuje parametry použitých substrátu slinutých karbidu. Dalším cílem bylo provést korelaci mezi výslednými vlastnostmi systému tenká vrstva substrát a procesy sledovanými na substrátu po iontovém bombardu. Z tohoto duvodu byla depozice rozdelena na dve cásti. V první cásti (proces ) byl proveden pouze iontový bombard aplikovaný na uvedených substrátech. Tyto vzorky jsou oznaceny jako 1_26 až 4_26 (první císlo zachycuje použitý substrát). Druhý proces ( ) byl již kompletní tj. byly použity stejné podmínky preddepozicního procesu a následne depozice vrstvy TiAlSiN. Pro tuto vrstvu je charakteristické, že v oblasti rozhraní tenká vrstva substrát je adhezní monovrstva TiN. Tyto vzorky jsou oznaceny jako 1_29 až 4_29. Parametry techto procesu jsou zachyceny v tabulce 2. Parametry iontového bombardu byly zvoleny tak, aby se projevil vliv procesu na degradacní deje kobaltu v povrchových lokalitách substrátu. Z tohoto duvodu byla doba procesu oproti bežne používané technologii zdvojnásobena. Tabulka 1 Složení použitých slinutých karbidu Table 1 Chemical composition of sintered carbides znacení Pramet obsah WC Co TiC (Ta,Nb)C str. vel.zrn WC 1 S ,5 2 H10 91,5 7-1,5 1 3 H30 90,4 9-0,6 3 4 HF ,8 Tabulka 2 Parametry depozice a iontového bombardu Table 2 Deposition and ion bombardment parameters Parametr iontového bombardu ozn. procesu Tlak pred zacátkem procesu (Pa) 0,0056 0,0047 Teplota pred zacátkem procesu Doba cištení obloukem (min) Tlak behem cištení obloukem (Pa) 0,095 0,105 Bias behem cištení obloukem (V) Proud.hustota pri cištení obloukem (ma/cm2) 0,4 0,4 Teplota po skoncení iont.cištení 450 C 450 C Parametry procesu depozice vrstvy TiAlSiN tlak N 2 2,5 Pa 1. nosná vrstva: proud Ti 150A 2

3 proud AlSi bias teplota 120A 100V 450 C cca 2?? m 2. monovrstva AlSiTiN s vysokým oibsahem AlSi cca 0,5?? m 3. PROVEDENÉ ANALÝZY K potrebnému citlivému zachycení vlivu preddepozicního procesu iontového bombardu na povrchový stav substrátu a posléze i vlastnosti celého systému byly použity následující laboratorní analýzy a prístroje. Stav povrchu byl ve všech prípadech dokumentován nejen pomocí svetelného mikroskopu, ale i rádkovacím elektronovým mikroskopem. U vzorku 1_26 až 4_26 (tj. pouze iontove bombardovaných bez depozice) byla venována pozornost predevším lokalitám kobaltu, kde nastala zmena. Pomocí obrazové analýzy byly kvantifikovány titanové makrocástice. Pri vyhodnocování povrchu pomocí rádkovacího elektronového mikroskopu bylo s úspechem využito energiove disperzní mikroanalýzy. Pomocí spektrální mikroanalýzy GD-OES[1] byl u všech vzorku proveden hloubkový koncentracní profil. Hlavní pozornost byla opet venována prubehu kobaltu a titanu v povrchové lokalite substrátu. U všech vzorku byla provedena tribologická analýza metodou PIN-on-DISC [2]. Pro tuto analýzu byly použity následující parametry: materiál PIN telíska kulicka z Al 2 O 3 o polomeru 6 mm, zatížení F=10 N, polomer 4mm. Pocet cyk lu byl volen tak, aby se projevil vliv nejen iontove ovlivnené povrchové vrstvy substrátu, ale i neovlivneného materiálu. Z tohoto duvodu bylo u vzorku bez vrstvy použito cyklu a u vzorku s vrstvou cyklu. Tribologická stopa byla ve všech prípadech opet zdokumentována pomocí svetelného i rádkovacího elektronového mikroskopu. Pozornost byla venována i prubehu koeficientu trení a tribologické stope, jejíž profil byl rovnež zdokumentován. Po ukoncení testu byl vyhodnocen i rozsah poškození (oteru) PIN telíska. U vzorku, které byly po iontovém bombardu opatreny vrstvou TiAlSiN probehlo sledování adhezivne-kohezivních vlastností vnikací metodou[3]. Cílem bylo zachytit a popsat vliv iontového bombardu na adhezivne-kohezivní vlastnosti celého systému. Bohužel se v tomto prípade výrazneji než adhezivne-kohezivní chování tenké vrstvy projevil vliv substrátu. Poznatky získané ztohoto experimentu jsou cenné vtom, že jednoznacne prokazují casto opomíjeny vliv vlastností substrátu. U vzorku 1_29 došlo následkem pnutí iniciovaného vnikáním Rockwellova hrotu pri zatížení 1495 N k odtržení povrchové cásti substrátu. I v dalších prípadech se výrazneji projevil strukturní vliv substrátu než degradacní proces iniciovaný iontovým bombardem. Pri vyhodnocování adhezivne-kohezivního chování byla tato skutecnost zohlednena. S ohledem na množství informací a prostorové možnosti príspevku budou uvedeny snímky s podrobným hodnocením pouze u v praxi nejcasteji používaného substrátu uvedeného pod císlem 4. Ostatní vzorky budou popsány a snímky zachycující jejich stav budou uvedeny pri presentaci prednášky. Pro prehlednost budou uvedena hodnocení dle císelného oznacení. Jako první bude venována pozornost vzorku exploatovaným iontovým bombardem a následne vzorkum s vrstvou TiAlSiN. 4. VYHODNOCENÍ VLIVU IONTOVÉHO BOMBARDU 4.1. Vzorek 1_26 Na povrchu iontove exploatovaného vzorku je témer souvislá vrstva titanu (75% pokrytí). Pro její kompaktnost nelze vizuálne vyhodnotit stav kobaltu. Na povrchu je minimální množství klasických titanových makrocástic. Jejich velikost je však pomerne znacná mnohdy se pohybuje až okolo 20? m. Z výsledku hloubkového koncentracního profilu 3

4 vyplývá plošná souvislost této vrstvy. U zbylých trí vzorku nebylo analyzováno tak vysoké povrchové procento titanu. S ohledem na množství titanu v substrátu nenastává u tohoto vzorku tak výrazný pokles jeho koncentrace s hloubkou. Koeficient trení vzrost z pocátecní hodnoty 0,3 na témer ustálenou hodnotu 0,58. Z pozorování tribologické stopy vyplynula prícina této pomerne vysoké hodnoty. Souvislá vrstva mekkého titanu se plasticky deformovala a docházelo k vytvárení tzv. váznoucí vrstvy. Následkem toho docházelo k výraznému oteru PIN telíska (302? m), pricemž stopa dosahovala pouze šírky 70? m Vzorek 2_26 Jedinou prítomností titanu na povrchu tohoto vzorku jsou vyskytující se makrocástice titanu. Jejich množství je podstatne vetší než u predchozího vzorku (1_26) avšak nedosahují tak výrazné velikosti - 5? m. Ze snímku povrchu i z hloubkové koncentracní krivky vyplývá, že u tohoto vzorku došlo k vetšímu povrchovému úbytku kobaltu. Pro povrch tohoto vzorku jsou tak dominantní karbidická zrna. Koeficient trení na pocátku vzrostl z 0,3 na hodnotu 0,45. Po cca cyklech se koeficient trení ustálil na hodnote 0,3. Prubeh koeficientu trení byl poznamenán stavem povrchu, kdy v hodnote jeho rozptylu (i v okamžiku ustálení se pohybovala okolo 0,05) projevila vystupující tvrdá karbidická zrna a chybející místa kobaltu bez prítomnosti titanu. I pres prítomnost velmi tvrdých karbidických fází a vyšší drsnost povrchu nenastalo výrazné poškození PIN telíska (250? m). Naopak stopa dosahovala šírky okolo 140? m Vzorek 3_26 U tohoto vzorku byl prubeh hloubkové koncentracní krivky obdobný jako u predešlého vzorku (2_26) avšak zpusob rozložení titanu na povrchu více odpovídal vzorku 1_26. Na povrchu byly souvislé oblasti titanu (30%). Titan byl predevším v míste chybejícího kobaltu a vystupoval nad povrch pomerne cistých karbidických zrn. Koeficient trení vzrost z puvodních 0,15 na ustálenou hodnotu 0,45 s rozptylem jež odpovídal bežne ovlivnené tribologické stope. Tribologická stopa vykazovala malé množství povrchového titanu, který však nedosahoval tlouštky jako u vzorku 1_26. Zrejme z tohoto duvodu nenastalo vytvorení tzv. váznoucí vrstvy, která by zaprícinila vyšší koeficient trení. Poškození PIN telíska (260? m) bylo shodné tak jako šírka tribologické stopy (140? m) s predchozím vzorkem (2_26) Vzorek 4_26 Povrch tohoto vzorku je co do charakteru podobný povrchu vzorku 2_26. Opet je na povrchu pomerne velké množství malých makrocástic (do 5?? m). S ohledem na velmi jemnou strukturu strední velikost karbidických zrn 0,8? m, je obtížné i pomocí rádkovacího elektronového mikroskopu identifikovat rozsah odstranení kobaltu z povrchu. Z provedené bodové energiove disperzní mikroanalýzy vyplývá, že titan není v lokalitách chybejícího kobaltu. Z hloubkové koncentracní krivky nevyplývá výrazný úbytek kobaltu. Koeficient trení po pocátecním nárustu z hodnoty 0,32 na 0,45 opet klesl na ustálenou hodnotu 0,35. Témer po celou dobu dosahovala hodnota rozptylu okolo 0,15, až ke konci se rozptyl snížil na hodnotu 0,5. V tribologické stope nebyl zachycen titan. Pouze, tak jako ve všech prípadech byly místy zachyceny oblasti s ulpíváním materiálu z PIN telíska a odstraneného materiálu slinutého karbidu predevším kobaltu. Zvláštností je, že poškození PIN telíska dosahovalo nejnižších hodnot (215? m), pricemž tribologická stopa dosahovala naopak nejvyšších hodnot (180? m). 4

5 V následujících kapitolách budou uvedeny sledované vlastnosti analyzované na systému tvoreným iontove bombardovaným substrátem a vrstvou TiAlSiN. Jak již bylo uvedeno použitý iontový bombard byl stejných parametru, jako u predchozích vzorku bez vrstvy. U techto systému nebude venována pozornost stavu povrchu vrstvy, nebot rozložení makrocástic ve vrstve nemusí korespondovat s rozložením makrocástic vzniklých v preddepozicním procesu Vzorek 1_29 Z hloubkového koncentracního profilu, který zachycuje nejen chemické složení vrstvy, ale i substrátu vyplývá, že na povrchu substrátu je pomerne znacné množství titanu. Množství kobaltu v povrchových lokalitách substrátu nedoznalo výraznejších zmen. Tak jako u všech následne popisovaných systému je na rozhraní vrstva substrát vrstva TiN. U tohoto vzorku obsahuje substrát pomerne vysoké množství (15%) titanu - TiC. Koeficient trení se po celou dobu pohyboval na hodnote okolo 0,7 srozptylem 0,1. Z prubehu koeficientu trení není patrné, kdy došlo k odhalení substrátu. Z profilu tribologické stopy vyplývá, že její hloubka je okolo 3,4? m, tj. zasahuje již do substrátu. Šírka tribologické stopy je 529?m, pricemž v substrátu je odhalena stopa o rozmeru 84? m. Behem tribologické analýzy došlo k oteru PIN telíska o prumeru 175? m. Na snímcích z rádkovacího elektronového mikroskopu je v míste stopy sahající až do substrátu zachycena tzv. váznoucí vrstva titanu. I pres postupný prechod PIN telíska vrstvou až k substrátu nenastala zmena v hodnote koeficientu trení. Adhezivne-kohezivní vlastnosti systému hodnocené vnikací metodou byly klasifikovány stupnem A2/K3. Jak již bylo uvedeno, u tohoto vzorku se výrazneji, než adhezivne-kohezivní vlastnosti systému projevily vlastnosti substrátu, nebot vtiskem iniciované pnutí vyvolalo jeho destrukci Vzorek 2_29 U tohoto vzorku je z hloubkového koncentracního profilu z analýzy GD-OES prokazatelné, že v povrchové lokalite substrátu nastala zmena v rozložení kobaltu. Z prubehu koncentracních krivek byla stanovena hloubka zmeny na 0,1? m. Tato hodnota je v souladu se zkušenostmi, které byly získány z pozorování pouze iontove bombardovaného substrátu. Z uvedených zkušeností i z koncentracních krivek vyplývá, že iontovým bombardem se u zmíneného systému neinicioval vznik titanové vrstvy na povrchu substrátu. Po zhruba cyklech klesl koeficient trení z puvodní hodnoty 0,75 na hodnotu 0,45. Tato hodnota byla zjištena i u vzorku 2_26. Shoda techto hodnot rovnež poukazuje na stejný stav povrchu substrátu. Šírka tribologické stopy je 562? m, pricemž v substrátu je odhalena stopa o rozmeru 307? m. Rozmery tribologické stopy napovídají, že velká cást tribologického testu byla již po odhaleném substrátu. Tomu odpovídá i znacné poškození PIN telíska, které dosáhlo hodnoty 326? m. Detailní pozorování strední cásti tribologické stopy opet potvrdilo, že na povrchu substrátu se vytvorila pouze zanedbatelná vrstvicka titanu. Adhezivne - kohezivní chování systému bylo hodnoceno klasifikacním stupnem A2/K3, kdy opet prevládá kohezní poškození vrstvy. Rozmerove zanedbatelná adhezní poškození jsou predevším vyvolána kohezními defekty Vzorek 3_29 Obdobne, jako u predchozího vzorku nastala i u tohoto vzorku zmena koncentrace kobaltu na povrchu substrátu. Tato zmena je patrna z hloubkových koncentracních krivek, ale i ze snímku stredu tribologické stopy zasahující do substrátu. Pri iontovém bombardu se na povrchu substrátu vytvorila místy souvislá vrstva titanu - obdobne jako byla pozorována 5

6 u vzorku 3_26. Opet tato místa výskytu titanové vrstvy korespondují s lokalitami, kde je úbytek kobaltu. Tribologické vlastnosti je v tomto prípade obtížné hodnotit, nebot pri testu PIN-on-DISC došlo k uvolnení upevnení vzorku a následkem toho ke zmene trajektorie, címž se vytvorily dve protínající se tribologické stopy. Tato událost se odehrála zhruba v cyklech. Zbytek cyklu se již PIN telísko pohybovalo po nové dráze, na které v záveru nastalo poškození vrstvy až do oblasti substrátu. První tribologická stopa mela šírku 496? m, druhá dosahovala šírky 575? m. U tohoto vzorku se více než kde jinde projevil prednostne vliv materiálu substrátu pred adhezivne-kohezivním chováním systému tenká vrstva-substrát. Tento substrát má prumernou velikost karbidických zrn 3? m. S rostoucí hodnotou velikosti zrn dochází na jedné strane ke snižování ohybové pevnosti, na druhé však roste lomová houževnatost vyplývající z obtížnejšího šírení trhliny. Pnutí iniciované vniknutím Rockwellova indentoru melo za následek adhezní odtržení vrstvy ve vzdálených lokalitách. V okolí vtisku byla dominantní kohezivní poškození. Celkove byly defekty hodnoceny klasifikacním stupnem A4/K Vzorek 4_29 Jak již bylo uvedeno v úvodu, budou u tohoto vzorku uvedeny dokumentující snímky a grafy, jejímž cílem je priblížit slovní vyjádrení z predchozích popisu. Na obr.1. je zachycen prubeh hloubkových koncentracních krivek, z kterých vyplývá, že i u tohoto vzorku nastala následkem iontového bombardu zmena v koncentraci kobaltu. Tato zmena nedosáhla tak významného charakteru jako u predchozích systému. V oblasti rozhranní systému je pozorovatelná typická adhezní mezivrstva TiN. Zprubehu poklesu koncentrace titanu a ze snímku povrchu substrátu není duvod se domnívat, že se na jeho povrchu tento prvek vyskytuje. Obr. 1 Hloubkový koncentracní profil vzorku 4_29 Fig. 1 - Depth concentration profile of the 4_29 specimen Z prubehu koeficientu trení (obr.2) vyplývá, že pocátecní hodnota 0,75 byla konstantní po dobu cca 6000 cyklu, pak nastal jeho vzrust až k 0,9. Tato hodnota byla až na jeden okamžik konstantní po dobu cca cyklu. V záveru tribologického testu došlo k poklesu koeficientu trení až na hodnotu 0,6. Tato hodnota již odpovídá substrátu bez vrstvy. Narozdíl od vzorku 2_29, který má podobný povrchový stav substrátu nenastal pokles koeficientu trení až na hodnotu, která byla zjištena na vzorku 4_26 (koef. trení 0,32) tj. pouze iontove bombardovaném. Prícina vysoké hodnoty koeficientu trení je zrejme v pevne adhezne 6

7 ulpených cásticích obsahující jak materiál PIN telíska (Al 2 O 3 ), tak i substrátu vtribologické stope (obr. 3). V žádném prípade nebyl vysoký koeficient trení zpusoben, tak jako v nekterých predchozích prípadech, prítomností váznoucí titanové vrstvy. Vysokému koeficientu trení odpovídalo i nejvetší sledované opotrebení PIN telíska, které dosahovalo hodnoty 567? m (opotrebení u vzorku 3_29 není uvažováno, nebot tam nastala behem testu již popisovaná anomálie). Šírka tribologické stopy je 585? m, pricemž šírka odhaleného substrátu je 450? m. Adhezivne-kohezivní vlastnosti hodnocené vnikací metodou byly klasifikovány stupnem A1/K2. Tento systém tak dosahoval relativne nejlepších adhezivne-kohezivních výsledku. 4_29 pocet cyklu: ,9 0,8 0,7 koef. trení 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,000 0,032 0,064 0,096 0,128 0,160 0,191 0,223 0,255 0,287 0,319 0,351 0,383 0,415 0,447 0,479 Vzdálenost [km] Obr. 2 Prubeh koeficientu trení Fig. 2 - The course of friction coefficient a) b) Obr.3 Tribologická stopa zachycena pomocí a) svetelného mikroskopu; b) rádkovacího elektronového mikroskopu strední cást odkrytého substrátu s vyznacenými lokalitami bodové energiove disperzní mikroanalýzy. Fig.3 Tribological wear track micrograph obtained through a) light microscope; b) scanning electron microscope central part of the revealed substrate with marked locations, where energy-dispersive microanalysis has been performed. 7

8 Tabulka 3 Hodnoty chemického složení zjištené z bodové analýzy EDX Table 3 Chemical composition measured by EDX spot analysis Prvek Lokalita N 4,3 3,9 4,6 O 4,2 2,8 2,7 Al 1,6 1,8 1,8 Ti 1,4 1,4 1,6 Co 18,3 4,8 9,3 W 70,2 85, ZÁVER Z uvedených výsledku vyplývá, že ani extrémne zvolené podmínky iontového bombardu (dvojnásobný cas) nevyvolaly výrazné poškození substrátu. Na povrchu slinutého karbidu se v souvislosti s chemickým složením a velikostí karbidických zrn nepatrne zmenil obsah kobaltu, který byl v nekterých prípadech nahrazen titanem, který vytvárel až souvislé povrchové vrstvy. Prozatím nebyla prokázána žádná prímá souvislost mezi stavem povrchu substrátu a vlastnostmi celého systému. Krome prípadu, kdy došlo k výraznému úbytku kobaltu v povrchových lokalitách substrátu. Tato povrchová degradace se pak projevila ve výsledcích všech sledovaných vlastností vcetne trvanlivosti ostrí ovlivneného nástroje[1]. Z výsledku adhezivne-kohezivního chování vyplývá, jakou rozhodující roli mají v tomto prípade i vlastnosti substrátu. V prípade tribologického testu je rozhodující povrchový stav substrátu. Vlastnosti samotné vrstvy byly ve všech sledovaných prípadech shodné. V záveru analýzy bylo rozhodující, zda na povrchu substrátu byla vrstva titanu popr. zda se vytvárely adhezní vrstvicky z analyzovaného materiálu a PIN telíska. Další experimenty si budou klást za cíl najít materiál, který by bylo možné použít k iontovému bombardu nejen za úcelem, který má tento preddepozicní proces zajistit tj. ohrev a predevším ocištení, ale i pro zajištení lepších vlastností celého systému. Tento príspevek vznikl na základe rešení postdoktorandského grantu 106/03/P092 a spolupráce s firmou SHM s.r.o. LITERATURA [1] KRÍŽ, A.: Vliv iontového bombardu na vlastnosti systému vytvárených PVD technologií, Metal, Ostrava, [2] KRÍŽ, A.: Tribologická analýza Pin-on-Disc, Metal, Ostrava, [3] KRÍŽ, A.: Vlastnosti rezných nástroju s tenkými vrstvami TiN, ZrN. Disertacní práce, ZCU Plzen,

9 9

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána

Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami. Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Kroková hodnocení kombinovaného namáhání systémů s tenkými vrstvami Step by Step Analysis of Combination Stress of Systems with Thin Films Roman Reindl, Ivo Štěpánek, Radek Poskočil, Jiří Hána Západočeská

Více

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS

STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS STUDIUM VLIVU VYBRANÝCH DEPOSIČNÍCH PARAMETRŮ NA VLASTNOSTI A CHOVÁNÍ TENKOVRSTVÝCH SYSTÉMŮ STUDY OF SELECTED DEPOSITION PARAMETERS ON PROPERTIES AND BEHAVIOUR OF THIN FILM SYSTEMS Ivo Štěpánek a, Matyáš

Více

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU

TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU TEPLOTNÍ ODOLNOST PVD VRSTEV VŮČI LASEROVÉMU POVRCHOVÉMU OHŘEVU Beneš, P. 1 Sosnová, M. 1 Kříž, A. 1 Vrstvy a Povlaky 2007 Solaň Martan, M. 2 Chmelíčková, H. 3 1- Katedra materiálu a strojírenské metalurgie-

Více

HODNOCENÍ VRYPOVÉ ZKOUŠKY SVĚTELNOU A ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPIÍ EVALUATION OF THE SCRATCH TEST BY LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY

HODNOCENÍ VRYPOVÉ ZKOUŠKY SVĚTELNOU A ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPIÍ EVALUATION OF THE SCRATCH TEST BY LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY HODNOCENÍ VRYPOVÉ ZKOUŠKY SVĚTELNOU A ŘÁDKOVACÍ ELEKTRONOVOU MIKROSKOPIÍ EVALUATION OF THE SCRATCH TEST BY LIGHT AND SCANNING ELECTRON MICROSCOPY Martina Sosnová a - sosnova@kmm.zcu.cz. Antonín Kříž a

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE

3. VÝSLEDKY ZKOUŠEK A JEJICH DISKUSE SLEDOVÁNÍ STRUKTURNÍCH CHARAKTERISTIK A VLASTNOSTÍ VÁLCOVANÝCH VÝROBKU Z UHLÍKOVÝCH A MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ V SOUVISLOSTI S VLASTNOSTMI PRIMÁRNÍCH KONTISLITKU MONITORING THE STRUCTURE CHARACTERISTIC AND

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor

Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti. Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Vliv mikrolegování oceli dle ČSN 412050 na mechanické vlastnosti Ludvík Martínek, Martin Balcar, Pavel Fila, Jaroslav Novák, Libor Sochor Abstrakt Při tváření ingotů volným kováním docházelo ke vzniku

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM

Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Elektronová mikroskopie SEM, TEM, AFM Historie 1931 E. Ruska a M. Knoll sestrojili první elektronový prozařovací mikroskop 1939 první vyrobený elektronový mikroskop firma Siemens rozlišení 10 nm 1965 první

Více

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P

VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P VLIV TEPELNÉHO ZPRACOVÁNÍ NA TRIBOLOGICKÉ VLASTNOSTI BEZPROUDOVÝCH POVLAKŮ Ni-P INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF Ni-P ELECTROLESS COATINGS Michal Novák a Dalibor Vojtěch a Michala

Více

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE

CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE CFD SIMULACE VE VOŠTINOVÉM KANÁLU CHLADIČE Autoři: Ing. Michal KŮS, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni - Výzkumné centrum Nové technologie, e-mail: mks@ntc.zcu.cz Anotace: V článku je uvedeno porovnání

Více

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek

ANALYTICKÝ PRŮZKUM / 1 CHEMICKÉ ANALÝZY ZLATÝCH A STŘÍBRNÝCH KELTSKÝCH MINCÍ Z BRATISLAVSKÉHO HRADU METODOU SEM-EDX. ZPRACOVAL Martin Hložek / 1 ZPRACOVAL Martin Hložek TMB MCK, 2011 ZADAVATEL PhDr. Margaréta Musilová Mestský ústav ochrany pamiatok Uršulínska 9 811 01 Bratislava OBSAH Úvod Skanovací elektronová mikroskopie (SEM) Energiově-disperzní

Více

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Obrábění Trvanlivost,obrobitelnost,opotřebení břitu

Více

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí

Inveio Uni-directional crystal orientation. GC4325 stvořena pro dlouhou výdrž. Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Inveio Uni-directional crystal orientation stvořena pro dlouhou výdrž Extrémní trvanlivost a odolnost při soustružení ocelí Břity, na které je spolehnutí V malé zemi na severní polokouli, se tým specialistů

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b

TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS. Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b TECHNOLOGIE OHREVU PÁNVÍ NA VOD A JEJÍ PRÍNOSY TECHNOLOGY OF HEATING OF VOD LADLES AND ITS BENEFITS Milan Cieslar a Jirí Dokoupil b a) TRINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., Prumyslová 1000, 739 70 Trinec Staré Mesto,

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT.

SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT. SVĚTELNÁ A ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE SVAROVÉHO SPOJE OCELI P91 LIGHT AND ELECTRON MICROSCOPY OF THE STEEL P91 WELD JOINT Dagmar Jandová ŠKODA VÝZKUM, s. r. o., Tylova 57, 316 00 Plzeň, ČR, dagmar.jandova@skoda.cz

Více

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ

VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ VLIV TECHNOLOGIE SVAŘOVÁNÍ NA ZMĚNY MECHANICKÝCH HODNOT U MIKROLEGOVANÝCH OCELÍ INFLUENCE OF WELDING TECHNOLOGY ON CHANGES OF MECHANICAL VALUES OF MICRO-ALLOYED STEELS Antonín Kříž Department of Material

Více

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK

MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK MOŽNOSTI OPRAVY VAD KOTLOVÝCH TĚLES VE SVARECH PLÁŠŤ - NÁTRUBEK Ondřej Bielak, Jan Masák BiSAFE, s.r.o., Malebná 1049, 149 00 Praha 4,, e-mail: bielak@bisafe.cz Ve svarových spojích plášť nátrubek se vyskytují

Více

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com

univerzálnost T9315 T9325 Nové soustružnické materiály www.pramet.com univerzálnost www.pramet.com Nové soustružnické materiály řady T93 s MT-CVD povlakem P M nové soustružnické materiály řady T93 Přinášíme novou UP!GRADE GENERACI soustružnických materiálů s označením T93.

Více

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010

Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 2001-2010 VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí 8. - 9. září 21 Analýza vývoje hodnot ukazatelů průměrné osobní sazby daně a progresivity průměrné sazby u vybraných poplatníků v ČR v letech 21-21 Iveta

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com

odolnost M9315 M9325 M9340 nové frézovací materiály www.pramet.com odolnost www.pramet.com nové frézovací materiály řady M93 s MT-CVD povlakem P M Materiál je členem nové UP!GRADE GENERACE materiálů. Jedná se o frézovací materiál vyvinutý pro dosažení vysoké produktivity

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE

TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE TEPLOTNÍHO POLE V MEZIKRUHOVÉM VERTIKÁLNÍM PRŮTOČNÉM KANÁLE OKOLO VYHŘÍVANÉ NEREZOVÉ TYČE Autoři: Ing. David LÁVIČKA, Ph.D., Katedra eneegetických strojů a zařízení, Západočeská univerzita v Plzni, e-mail:

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5

OBSAH str. B 3. Frézovací nástroje s VBD str. B 5 Frézování OBSAH str. B 3 Frézovací nástroje s VBD Frézovací tělesa Frézovací vyměnitelné břitové destičky Technické informace Tvrdokovové monolitické stopkové frézy Tvrdokovové monolitické stopkové frézy

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 14 5 7 8 9 1 11 1 13 14 Leden 14 Únor 14 Březen 14 Duben 14 Květen 14 Červen 14 Červenec 14 Srpen 14 Září 14 Říjen 14 Listopad 14 Prosinec 5 7 8 9 1 11 1 13

Více

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ.

HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. HODNOCENÍ MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ KOTLOVÉHO TĚLESA PO DLOUHODOBÉM PROVOZU METODOU MALÝCH VZORKŮ. EVALUATION OF MATERIAL PROPERTIES OF BOILER DRUM AFTER LONG SERVICE USING SMALL SPECIMEN TECHNIQUE Ladislav

Více

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6

STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 100Cr6. RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 100Cr6 STUDIUM ODUHLIČENÍ POVRCHOVÝCH VRSTEV LOŽISKOVÝCH OCELÍ 00Cr6 RESEARCH OF DECARBURIZATION SURFACE LAYER OF BEARING STEEL 00Cr6 Petr Dostál a Jana Dobrovská b Jaroslav Sojka b Hana Francová b a Profi am

Více

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE

ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE ČISTICÍ PROSTŘEDEK A VAŠE RUCE Úvod Marta žije v městě, které má tvrdou vodu - obsahuje velké množství minerálních látek. 1 Jedním z problémů při používání tvrdé vody je, že v místech, kde voda stojí,

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE

TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE 15/H1 5 7 8 9 1 11 1 13 1 Leden 1 Únor 1 Březen 1 Duben 1 Květen 1 Červen 1 Červenec 1 Srpen 1 Září 1 Říjen 1 Listopad 1 Prosinec 15 Leden 15 Únor 15 Březen

Více

www.pedagogika.skolni.eu

www.pedagogika.skolni.eu 2. Důležitost grafů v ekonomických modelech. Náležitosti grafů. Typy grafů. Formy závislosti zkoumaných ekonomických jevů a jejich grafické znázornění. Grafy prezentují údaje a zachytávají vztahy mezi

Více

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH

BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH BEZPEČNÁ PŘEPRAVA NA NOVÝCH KOLECH www.pramet.com VYMĚNITELNÉ BŘITOVÉ DESTIČKY RCMH - RCMT - RCMX - RCUM OBRÁBĚNÍ NOVÝCH ŽELEZNIČNÍCH KOL ŽELEZNIČNÍ KOLA Železniční kola patří mezi nejdůležitější součásti

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Metody studia mechanických vlastností kovů

Metody studia mechanických vlastností kovů Metody studia mechanických vlastností kovů 1. Zkouška tahem Zkouška tahem při pomalém zatěžování a za tzv. okolní teploty (10 C 35 C) je zcela základní a nejběžněji prováděnou zkouškou mechanických vlastností

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB

ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB ANALÝZA: Nesezdaná soužití v ČR podle výsledků SLDB Informace o nesezdaném soužití (Český statistický úřad používá k označení vztahu druha a družky pojem faktické manželství) byly zjišťovány ve Sčítáních

Více

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová

Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Výzkum komunikačního účinku propagace firmy GOTECH s.r.o. Eva Solařová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá analýzou marketingové komunikace firmy GOTECH s.r.o. Rozbor probíhá

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STOMATOLOGICKÝCH A ORTOPEDICKÝCH IMPLANTÁTŮ POVLAKY TiN A ZrN. THE SURFACING OF DENTAL AND ORTHOPEDIC IMPLANTS BY TiN AND ZrN LAYERS

POVRCHOVÉ ÚPRAVY STOMATOLOGICKÝCH A ORTOPEDICKÝCH IMPLANTÁTŮ POVLAKY TiN A ZrN. THE SURFACING OF DENTAL AND ORTHOPEDIC IMPLANTS BY TiN AND ZrN LAYERS POVRCHOVÉ ÚPRAVY STOMATOLOGICKÝCH A ORTOPEDICKÝCH IMPLANTÁTŮ POVLAKY TiN A ZrN THE SURFACING OF DENTAL AND ORTHOPEDIC IMPLANTS BY TiN AND ZrN LAYERS Jitka Kabátová a Sonia Bartáková b František Hnilica

Více

Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM

Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM Studium růstu kovových nanostruktur na povrchu křemíku Si(100)-(2 1) pomocí techniky STM Jan Pudl, KEVF MFF UK Technika STM Technika řádkovací tunelové mikroskopie (STM) umožňuje dosáhnout atomárního rozlišení

Více

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ

NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ NOVÉ VÝROBNÍ TECHNOLOGIE VYBRANÝCH JAKOSTÍ SE ZAMĚŘENÍM NA SNÍŽENÍ VÝROBNÍCH NÁKLADŮ a Miloš MASARIK, b Libor ČAMEK, a Jiří DUDA, a Zdeněk ŠÁŇA a EVRAZ VÍTKOVICE STEEL, a. s., Štramberská 2871/47, Czech

Více

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ. (Bl) (И) ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ČESKOSLOVENSKA SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA ( 1S ) POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ 262470 (И) (Bl) (22) přihláženo 25 04 87 (21) PV 2926-87.V (SI) Int Cl* G 21 G 4/08 ÚFTAD PRO VYNÁLEZY A OBJEVY (40)

Více

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1

NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT. Robert Brázda 1 The International Journal of TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárodný časopis DOPRAVA A LOGISTIKA NOVÉ POZNATKY V EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI NA SVISLÝCH SKLADOVACÍCH SYSTÉMECH SYPKÝCH HMOT ISSN 1451-107X Robert

Více

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1 GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU Veronika Berková 1 1 Katedra mapování a kartografie, Fakulta stavební, ČVUT, Thákurova 7, 166 29, Praha, ČR veronika.berkova@fsv.cvut.cz Abstrakt. Metody

Více

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V

NÁSTROJOVÉ OCELI CPM 10 V NÁSTROJOVÁ OCEL CPM 10 V CERTIFIKACE DLE ISO 9001 Chem. složení C 2,45 % Cr 5,25 % V 9,75 % Mo 1,30 % Mn 0,50 % Si 0,90 % CPM 10 V Je jedinečná vysokovýkonná ocel, vyráběná společností Crucible (USA) metodou

Více

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky

Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Úplné zatmění Slunce 29.3.2006 první výsledky Miloslav Druckmüller, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Hana Druckmüllerová, VUT Brno, druckmuller@fme.vutbr.cz Eva Marková, Hvězdárna v Úpici, markova@obsupice.cz

Více

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici

Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici Objektiv Merz 160/1790 refraktoru Hvězdárny v Úpici Zdeněk Rail 1, Bohdan Šrajer 2, Vít Lédl 1, Daniel Jareš 1, Pavel Oupický 1, Radek Melich 1, Zbyněk Melich 1 1 Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., oddělení

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.19 Strojní opracování dřeva Kapitola 4 Nástroj

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně

Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra Financí.-. září 8 Analýza citlivosti vybraných mikroekonomických ukazatelů daňového zatížení na změny parametrů výpočtu osobní důchodové daně Iveta Ratmanová

Více

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR

Vývoj a analýza nutričního hodnocení spotřeby potravin v ČR Abstrakt Z analýzy dlouhodobého vývoje nutričního hodnocení vyplývá, že k nejvýraznějším změnám došlo v prvních porevolučních letech, v dalším období byly změny podstatně mírnější. Tento vývoj úzce koresponduje

Více

Quantitative Results. 1000 Ni Cu Fe Ni. kev

Quantitative Results. 1000 Ni Cu Fe Ni. kev Hutnické listy č.1/21, roč. LXIII ISSN 18-869 slévárenství Vady u odlévaných automobilových pístů gravitačním litím do kovové formy Defects in Automotive Pistons Manufactured by Gravity Casting into Metal

Více

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI

TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ŽÁROBETONŮ (ŽB) Jiří Hamáček, Jaroslav Kutzendörfer VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Ústav skla a keramiky & ŽÁROHMOTY, spol. s r.o. Třemošná VŠCHT, Praha 2008 TERMOMECHANICKÉ

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 2 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 3 Obsah: 1. Cíl, záměr testů

Více

Úvod. Postup praktického testování

Úvod. Postup praktického testování Testování vzorků kalů odebraných v rámci Doškolovacího semináře Manažerů vzorkování odpadů 21. 10. 2014 v ČOV Liberec, akciové společnosti Severočeské vodovody a kanalizace Úvod Společnost Forsapi, s.r.o.

Více

Sledování změn ve struktuře třísky obráběného materiálu pomocí rentgenografické metody

Sledování změn ve struktuře třísky obráběného materiálu pomocí rentgenografické metody 34. mezinárodní konference DEFEKTOSKOPIE 2004 Sborník příspěvků, str. 317 323, 3. 5. listopad 2004, Špindlerův Mlýn, Česká společnost pro nedestruktivní testování - ČNDT Sledování změn ve struktuře třísky

Více

Tvorba technické dokumentace

Tvorba technické dokumentace Tvorba technické dokumentace Požadavky na ozubená kola Rovnoměrný přenos otáček, požadavek stálosti převodového poměru. Minimalizace ztrát. Volba profilu boku zubu. Materiály ozubených kol Šedá a tvárná

Více

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský

Ultrazvuková defektoskopie. Vypracoval Jan Janský Ultrazvuková defektoskopie Vypracoval Jan Janský Základní principy použití vysokých akustických frekvencí pro zjištění vlastností máteriálu a vad typické zařízení: generátor/přijímač pulsů snímač zobrazovací

Více

Katedra obrábění a montáže, TU v Liberci při obrábění podklad pro výuku předmětu TECHNOLOGIE III - OBRÁBĚNÍ je při obrábění ovlivněna řadou parametrů řezného procesu, zejména řeznými podmínkami, geometrií

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Katedra textilních materiálů ENÍ TEXTILIÍ PŘEDNÁŠKA 7 MECHANICKÉ VLASTNOSTI PŘEDNÁŠKA 7 Definice: Mechanické vlastnosti materiálů - odezva na mechanické působení od vnějších sil: 1. na tah 2. na tlak 3. na ohyb 4. na krut 5. střih F F F MK F x F F F MK 1. 2. 3. 4. 5. Druhy namáhání

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt:

Zatmění Slunce v roce 2012. Jan Sládeček. Abstrakt: Zatmění Slunce v roce 2012 Jan Sládeček Abstrakt: V roce 2012 došlo k prstencovému i úplnému zatmění Slunce a také k přechodu planety Venuše přes sluneční disk. Tento úkaz lze rovněž považovat za miniaturní

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin

Řezná keramika. Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Řezná keramika Moderní a produktivní způsob obrábění žárovzdorných slitin Obrábění pomocí řezné keramiky Použití Keramické třídy je možné použít pro široký okruh aplikací a materiálů, přičemž nejčastěji

Více

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel

Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Řešení vnější aerodynamiky kolejových vozidel Milan Schuster Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o., Tylova 46, 301 00 Plzeň, e-mail: schuster@vzuplzen.cz Abstract: This paper deals with numerical simulations

Více

VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU

VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU VRSTVY Pd NANOČÁSTIC NA InP TYPU N PŘIPRAVENÉ ELEKTROFORETICKOU DEPOZICÍ PRO DETEKCI VODÍKU Ondřej ČERNOHORSKÝ a,b, Karel ŽĎÁNSKÝ b, Jiří ZAVADIL b, Pavel KACEROVSKÝ b, Kateřina PIKSOVÁ a, Anton FOJTÍK

Více

VD HVĚZDA HYDRAULICKÝ VÝZKUM

VD HVĚZDA HYDRAULICKÝ VÝZKUM VD HVĚZDA HYDRAULICKÝ VÝZKUM M. Králík Abstrakt Příspěvek se zabývá hydraulickým posouzením bezpečnostního objektu vodního díla na základě vyhodnocení experimentálních měření prováděných na fyzikálním

Více

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR

VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR VLIV CEN ROPY NA CENY SILOVÉ ELEKTŘINY V ČR Nový, F., Hejtmánková, P., Majer, V. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a technické ekologie Univerzitní 8, 306

Více

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA UKRYTÍM III. VLASTNOSTI PLASTOVÉHO OKNA IMPROVISED PROTECTION BY CONCEALMENT III. PROPERTIES OF PLASTIC WINDOW

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA UKRYTÍM III. VLASTNOSTI PLASTOVÉHO OKNA IMPROVISED PROTECTION BY CONCEALMENT III. PROPERTIES OF PLASTIC WINDOW IMPROVIZOVANÁ OCHRANA UKRYTÍM III. VLASTNOSTI PLASTOVÉHO OKNA IMPROVISED PROTECTION BY CONCEALMENT III. PROPERTIES OF PLASTIC WINDOW Vlastimil SÝKORA, Čestmír HYLÁK, Ján PIVOVARNÍK vlastimil.sykora@ioolb.izscr.cz

Více

EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S.

EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH ŽELEZÁRNÁCH, A.S. Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 2012 October 30 - November 1, 2012 - Seč u Chrudimi - Czech Republic EXPERIMENTÁLNÍ POUŽITÍ LASEROVÉ TRIANGULÁČNÍ METODY V TŘINECKÝCH

Více

OVMT Zkoušky tvrdosti

OVMT Zkoušky tvrdosti Zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je společně s pevností a houževnatostí jednou ze základních mechanických vlastností. Tvrdost je definována jako odpor materiálu proti vnikání cizího tělesa. Rozdělení

Více

FRVŠ 1230 / 2006. Kluzné vrstvy a metody hodnocení adhezivně-kohezivního a tribologického chování.

FRVŠ 1230 / 2006. Kluzné vrstvy a metody hodnocení adhezivně-kohezivního a tribologického chování. FRVŠ 1230 / 2006 Kluzné vrstvy a metody hodnocení adhezivně-kohezivního a tribologického chování. Řešitel: Spoluřešitel: Ing. Martina Sosnová Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž 2006 Úvod... 4 1 Tenká vrstva...

Více

Key words: impact echo, roof tiles, frost resistance, ultrasonic impulse method

Key words: impact echo, roof tiles, frost resistance, ultrasonic impulse method Czech Society for Nondestructive Testing NDE for Safety / DEFEKTOSKOPIE 211 November 9-11, 211 - Harmony Club Hotel, Ostrava - Czech Republic POROVNÁNÍ DETEKCE VNITŘNÍCH VAD MRAZEM POŠKOZENÝCH STŘEŠNÍCH

Více

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project )

Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Srovnání kanalizačních sítí v Evropě projekt SMP ( SMP - Sustainable Municipal Project ) Ing. Pavel Prokop, ADPP I. Úvod Historie inženýrských sítí sahá do hluboké minulosti. Bylo potřeba vést či přivádět

Více

chemického modulu programu Flow123d

chemického modulu programu Flow123d Testovací úlohy pro ověření funkčnosti chemického modulu programu Flow123d Lukáš Zedek, Jan Šembera 20. prosinec 2010 Abstrakt Předkládaná zpráva představuje přehled funkcionalit a výsledky provedených

Více

Kde se vzala v Asii ropa?

Kde se vzala v Asii ropa? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Pracovní list č. 24 Kde se vzala v Asii ropa? Pro

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu.

2. Určete frakční objem dendritických částic v eutektické slitině Mg-Cu-Zn. Použijte specializované programové vybavení pro obrazovou analýzu. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte střední velikost zrna připraveného výbrusu polykrystalického vzorku. K vyhodnocení snímku ze skenovacího elektronového mikroskopu použijte kruhovou metodu. 2. Určete frakční

Více

VLIV TEPLOTY PODLOŽKY 3D TISKÁRNY NA KVALITU TISKU

VLIV TEPLOTY PODLOŽKY 3D TISKÁRNY NA KVALITU TISKU VLIV TEPLOTY PODLOŽKY 3D TISKÁRNY NA KVALITU TISKU INFLUENCE WASHERS TEMPERATURE OF 3D PRINTERS ON PRINT QUALITY PAVEL MOC Resumé Při vlastním použití 3D tiskárny a tisku pomocí plastu PLA nastal problém

Více

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31

Rozdělení a označení ocelí. Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 Rozdělení a označení ocelí Co je lehčí porozumět hieroglyfům, japonskému písmu, nebo značení ocelí? Ocel ČSN 12 050 1/31 2/31 3/31 4/31 Význam zbývajících tří číslic v základní značce ocelí je u různých

Více