SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ"

Transkript

1 SPEKTRUM ELEKTROMAGNETICKÉHO ZÁENÍ Elektromagnetická vlna Z elektiny a magnetismu již víte, že v elektrickém obvodu, do kterého je zapojen kondenzátor a cívka, vzniká elektromagnetické kmitání, které lze pomocí dvouvodiového vedení penášet, resp. pomocí plvlnného dipólu penášet tzv. elektromagnetickým polem. Toto pole se penáší prostednictvím elektromagnetických vln. Každá elektromagnetická vlna má dv složky: elektrickou složku, kterou pedstavuje vektor intenzity elektrického pole E, a magnetickou složku, kterou tvoí vektor magnetické indukce B. Ob složky jsou na sebe navzájem kolmé a ješt navíc jsou ob kolmé na smr šíení vlnní. To znamená, že každé elektromagnetické vlnní je píné vlnní. Na obrázku. 1 se elektromagnetická vlna šíí v kladném smru osy x, vektor intenzity elektrického pole se promítá do osy y a vektor magnetické indukce do osy z. Navíc platí, že u postupné vlny jsou oba vektory ve fázi ob veliiny nabývají svých maximálních hodnot ve stejném okamžiku. Obr. 1: Elektromagnetická vlna Z vlastní zkušenosti a z pedchozích lekcí víte, že krom svtla existují další druhy elektromagnetických vln: nkteré penášejí rozhlasové a televizní vysílání, jiné ohívají jídlo v mikrovlnné troub, další zpsobují opálení pokožky nebo procházejí pes rzná tlesa a umožují zkoumat vnitní složení. Díky dalším elektromagnetickým vlnám mžeme používat mobilní telefony nebo být pipojeni k internetu, poslouchat kompaktní disky nebo sledovat filmy na DVD nebo ovládat televizor dálkovým ovládáním. Cílem této lekce je vytvoit pehled elektromagnetických vlnní a jejich nejdležitjších vlastností. Jednotlivé druhy elektromagnetického vlnní se od sebe liší nap. vlnovou délkou, schopností pronikat látkami nebo vznikem. Mají však také spoustu spolených vlastností. Všechny se ve vakuu šíí stejnou rychlostí jako svtlo (tj m.s -1 ), všechny mají elektrickou i magnetickou složku, které nelze oddlit. Všechny druhy také pi šíení podléhají ohybu vlnní, interferenci a v neposlední ad také disperzi. Maxwellova duha První úplné vysvtlení teorie elektromagnetických vln podal v roce 1865 James Clerk Maxwell. Z jeho teorie elektromagnetického vlnní poprvé vyplynulo, že svtlo je elektromagnetické vlnní. Na jeho poest se íká spektru

2 elektromagnetických vln seazených podle vlnové délky Maxwellova duha. Je schématicky zaznaena na obr.. 2. Obr. 2: Maxwellova duha (pevzato z (Pozn. Další povedené zpracování spektra najdete v [2]) Mezi jednotlivými druhy elektromagnetického vlnní není ostrá hranice, jednotlivé druhy se mohou ásten pekrývat. Technické vlny Nejvtší vlnovou délku mají tzv. technické vlny, nkdy též oznaované jako nízkofrekvenní vlny. Jsou to elektromagnetické vlny, které vznikají v rzných technických zaízeních. Jejich vlnová délka dosahuje ádov nkolik desítek až tisícovek kilometr. Pedstavte si nap. elektrický obvod pipojený do bžné rozvodné sít. Frekvence stídavého proudu je 50 Hz. Ze vztahu mezi frekvencí a vlnovou délkou mžeme urit jejich vlnovou délku: f c m m Rozhlasové a televizní vlny Elektromagnetické vlny, které penášejí rozhlasové a televizní vysílání oznaujeme jako rozhlasové a televizní vlny. Jejich vlnová délka leží v intervalu 10 4 m až 10-2 m. Všechny vznikají v tzv. oscilaních obvodech jako dsledek pemny energie elektrického pole na energii magnetického pole. V tomto rozsahu také leží elektromagnetické vlny, které používají mobilní telefony. Mikrovlny Mikrovlny jsou elektromagnetické vlny, jejichž vlnová délka leží v rozmezí 10-2 m až 10-4 m. Našly rozsáhlé využití v technické praxi: používají se v radarové technice ke zjišování polohy a vzdálenosti letících tles, v moderní komunikaní technice se používají k bezdrátovému propojení poíta. Své místo našly také v kuchyni jejich psobení na molekuly vody se využívá k ohevu pokrm v mikrovlnné troub (tato vlastnost byla objevena náhodou pracovníkovi radarové stanice se v blízkosti zdroje mikrovlnného záení rozpustila okoláda). Jak vlastn funguje mikrovlnná trouba se mžete podívat na sérii navazujících java aplet na stránkách Coloradské univerzity, resp. na stránkách NASA. Infraervené záení V roce 1800 provádl jeden z nejvýznamnjších astronom všech dob, William Herschel, sérii pokus, pi kterých studoval teplotní úinky jednotlivých ástí sluneního záení. Zjistil, že teplota v oblasti, kde dopadá modré svtlo, je menší než teplota v oblasti, kam dopadá svtlo ervené, a dokonce že v oblasti tsn za

3 ervenou hranou spektra (mimo oblast viditelného záení) je teplota ješt vyšší. Toto nov objevené záení dostalo oznaení infraervené záení (= záení, které leží pod ervenou oblastí; zkrácen jej oznaujeme jako IR záení z anglického infra red). Herschel také pozdji dokázal, že pro toto záení platí zákon odrazu vlnní a lomu vlnní. Dnes již víme, že zdrojem infraerveného záení jsou tlesa s vysokou teplotou, pípadn speciální výbojky i diody. Infraervené záení vysílají prakticky všechna tlesa. Této vlastnosti tles se používá v dalekohledech pro noní pozorování nebo v tzv. termovizi. Také podstatn lépe než svtlo prochází zakalenými prostedími (nap. mlha, ), což našlo uplatnní v meteorologii nebo ve vojenské technice (letecká technika tepeln navádné ízené stely, pístroje pro noní létání). Velmi rozsáhlé použití našlo v elektronice veškerá dálková ovládání v sob obsahují diodu, která vyzauje v infraervené oblasti pokyny nap. pro zmnu programu, snížení hlasitosti, atd. S dalším využitím infraerveného záení se mžete seznámit zde. Tamtéž také najdete nkteré snímky vyfotografované v infraervené oblasti. Svtlo Svtlo je elektromagnetické vlnní vnímatelné lidským okem. Jeho vlnové délky leží v intervalu 390 nm 790 nm. Podrobnji jsou jeho vlastnosti popsány v lekci Úvod do optiky. Ultrafialové záení Ultrafialové záení bylo objeveno pouze rok (1861) po objevu infraerveného záení. Nmecký fyzik Johann Wilhelm Ritter zkoumal, jestli existuje neviditelné záení také za modrým koncem spektra. Pi experimentu, pi kterém studoval rozklad chloridu stíbrného vlivem sluneního svtla v rzných ástech sluneního spektra (rozkládá se na chlor a tmavé stíbro). Zjistil, že nejrychleji reakce probhne až za modrým koncem spektra, kde není oima nic viditelné. Nové záení se pvodn jmenovalo chemické, dnes jej oznaujeme jako ultrafialové záení (= za fialovou; zkrácen jej oznaujeme jako UV záení z anglického ultra violet). Vlnové délky ultrafialového záení leží v intervalu 400 nm 10 nm. Podle vlnové délky dále rozlišujeme ti typy ultrafialového záení: UV A (vlnové délky od 390 nm do 320 nm), UV B (vlnové délky od 320 nm do 280 nm), a UV C (vlnové délky od 280 nm do 10 nm). Zdrojem UV záení jsou tlesa s vysokou teplotou (nap. Slunce, další hvzdy nebo elektrický oblouk) nebo speciální výbojky (nap. výbojka plnná párami rtuti, která se používá jako horské slunce). Neprochází obyejným sklem, proto je nutné pi výrob speciálních výbojek používat zvláštní druh skla tzv. kemenné sklo. Zpsobuje ionizaci vzdušného kyslíku ( podílí se na tvorb ozónu), má chemické úinky (zernání fotocitlivé vrstvy), biologické úinky (zhndnutí pokožky, ve velkých dávkách mže vyvolat rakovinu kže). Opt se mžete podívat na stránky NASA vnované ultrafialovému záení.

4 Rentgenové záení Rentgenové záení objevil v roce 1895 nmecký fyzik Willhelm Conrad Röntgen, když zkoumal vlastnosti katodového záení (= záení tvoené svazkem urychlených elektron). Toto záení po dopadu na kovovou elektrodu vyvolává vznik nového elektromagnetického záení, které Röntgen oznail jako paprsky X (toto oznaení se stále ješt používá v anglicky mluvících zemích X rays). Paprsky X mají velkou energii a jsou schopny procházet také neprhlednými pedmty. Rentgenové záení je tedy záení s vlnovými délkami 10 nm až 1 pm které vzniká ve speciálních výbojových trubicích rentgenkách viz obr.. 3. Její hlavní souást tvoí žhavená katoda, ze které v dsledku termoemise vyletují elektrony. Tyto elektrony jsou urychlovány elektrickým naptím a dopadají na anodu (vtšinou vyrobenou z wolframu). Elektrony na anod zabrzdí a pedají svou kinetickou energii atomm, které tvoí látku anody. V dsledku toho se anoda zahívá a je teba ji chladit (vodou, otáením kolem její osy). Tímto zpsobem vzniká spojité (= brzdné = bílé) rentgenové záení. Na energii rentgenového záení se pemní pouze velmi malá ást (1 % - 2 %) energie dopadajících elektron. Vlnová délka vzniklého rentgenového záení závisí na energii letících elektron, tj. na urychlovacím naptí. ím je urychlovací naptí vtší, tím je vlnová délka rentgenové záení kratší. Velikost elektrického proudu v rentgence ovlivuje intenzitu rentgenového záení. Pozn.: Vznik rentgenového záení je inverzním jevem k fotoelektrickému jevu, kdy dopadající záení uvoluje z kovu elektrony. Obr. 3: Rentgenka (pevzato z: Rozlišujeme dva základní druhy rentgenového záení: 1. spojité závisí pouze na urychlovacím naptí, nezávisí na materiálu, z nhož je anoda vyrobena; rozložení intenzity rentgenového záení v závislosti na vlnové délce je zachyceno na obr. 4: z nj vyplývá, že existuje pro každou hodnotu

5 urychlovacího naptí existuje minimální vlnová délka rentgenového záení; tuto nejkratší vlnovou délku oznaujeme jako krátkovlnná mez spojitého záení. Mžeme ji vypoítat na základ zákona zachování energie: energie dopadajícího elektronu se všechna pemní na energii fotonu rentgenového záení. Platí: E eu hf hc hc 0. 0 eu Po dosazení íselných hodnot získáme vztah mezi krátkovlnnou mezí a urychlovacím naptím: 1234,5 0 U nm. Obr. 4: Rozložení intenzity spojitého RTG záení podle vlnové délky (pevzato z [3]) Pozn.: Všimnte si, že se tvar tchto kivek mírn liší od kivky popisující záení absolutn erného tlesa u erného tlesa existovala nenulová pravdpodobnost, že se vyzáí foton s libovolnou vlnovou délkou. U spojitého RTG záení se mže pi daném naptí vyzáit s nejkratší vlnovou délkou 0, protože jinak by byl porušen zákon zachování energie (vznikající foton by ml vtší energii než elektron, který jeho vznik zpsobil) 2. charakteristické závisí na vlastnostech látky, z níž je vyrobena anoda; na rozdíl od spojitého záení má výrazné árové spektrum vzniká pi interakci elektronu (vyletivšího ze žhavené katody) s elektronem ve vnitních slupkách elektronového obalu tento elektron je vyražen z atomu a na jeho místo sestupují elektrony z vyšších slupek; pi tom se vyzáí charakteristická série ar. rozložení intenzity podle vlnové délky Rentgenové záení opt našlo velmi rozsáhlé použití v praxi. Nejastji se s ním setkáte v lékaství (každý z vás už urit nkdy byl na rentgenu prohlédnte si

6 hezký java aplet, který simuluje vznik rentgenového snímku ruky; krom klasického rentgenového vyšetení se v posledních letech hodn zaíná využívat poítaové tomografie (CT z anglického Computer Tomography) její princip mžete najít teba v [5]. Díky velmi krátké vlnové délce rentenového záení mžeme pozorovat jeho ohyb na krystalických látkách ( tzv. rentgenová strukturní analýza). Další využití rentgenového záení v prmyslu a v lékaství najdete zde. Stejn jako ultrafialové záení je rentgenové záení ve velkých dávkách škodlivé, a proto je teba se ped ním chránit. Gama záení Záení gama objevil roku 1900 Paul Villard. Na rozdíl od rentgenového záení, které vzniká jako dsledek energetických pemn v elektronovém obalu atomu, vzniká gama záení v atomovém jáde pi djích, které doprovázejí vznik záení alfa nebo beta. Je vysoce pronikavé, do materiál proniká lepe než záení alfa nebo záení beta. Na pohlcení záení je teba velké masy materiálu. Vhodnjší jsou materiály s vyšším atomovým íslem a hustotou. Používá se nap. pi sterilizaci nástroj, pi ošetování jídla, hlavn masa a zeleniny (aby zstaly déle erstvé). Pestože mže samo zpsobovat rakovinu, používá se pi jejím léení (tzv. Lekselv gama nž využívá nkolika paprsk záení zamených na místo nádoru, aby zabil rakovinou zasažené buky; v ostatních místech prochází jen jeden paprsek, a proto jsou zdravé buky mén poškozené a pežijí). Stránky NASA vnované gama záení. Použitá literatura: [1] BARTUŠKA, K. Sbírka ešených úloh z fyziky IV. 1. vyd. Praha: Prometheus 2000 [2] HALLIDAY, D., RESNICK, R., WALKER, J.: Fyzika. 1. vyd. Brno: VUTIUM, 2000 [3] HORÁK, Z., KRUPKA, F.: Fyzika. 2. vyd. Praha: SNTL, 1976 [4] JAVORSKIJ, B. M., SELEZN V, J. A. Pehled elementární fyziky. 1. vyd., Praha: SNTL, 1989 [5] LEPIL, O. Fyzika pro gymnázia Optika. 3. vyd. Praha: Prometheus, 2002 [6] PIŠÚT, J. a kol. Fyzika pro IV. roník gymnázií. 1. vyd. Praha: SPN, 1987 [7] VON LAUE, M. Djiny fyziky. 1. vyd. Praha: Orbis, 1958

28. Základy kvantové fyziky

28. Základy kvantové fyziky 8. Základy kvantové fyziky Kvantová fyzika vysvtluje fyzikální principy mikrosvta. Megasvt svt planet a hvzd Makrosvt svt v našem mítku, pozorovatelný našimi smysly bez jakéhokoli zprostedkování Mikrosvt

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M02 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ DALIBOR BARTONK POÍTAOVÁ GRAFIKA I MODUL M2 TECHNICKÉ PROSTEDKY, ZPRACOVÁNÍ OBRAZU A ZÁKLADY 3D GRAFIKY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

DIFRAKCE SVTLA. Rozdlení ohybových jev. Ohybové jevy mžeme rozdlit na dv základní skupiny:

DIFRAKCE SVTLA. Rozdlení ohybových jev. Ohybové jevy mžeme rozdlit na dv základní skupiny: DIFRAKCE SVTLA V paprsové optice jsme se zabývali opticým zobrazováním (zrcadly, oami a jejich soustavami). Pedpoládali jsme, že se svtlo šíí pímoae podle záona pímoarého šíení svtla. Ve sutenosti je ale

Více

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích

26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích 26. Optické zobrazování lomem a odrazem, jeho využití v optických pístrojích Svtlo je elektromagnetické vlnní, které mžeme vnímat zrakem. Rozsah jeho vlnových délek je 400 nm 760 nm. ODRAZ A LOM SVTLA

Více

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty.

Zjistil, že při dopadu elektronů s velkou kinetickou energií na kovovou anodu vzniká záření, které proniká i neprůhlednými předměty. 2.snímek Historie rentgenového záření Na počátku vzniku stál německý fyzik W.C. Röntgen (1845-1923). V roce 1895 objevil při studiu výbojů v plynech neznámý druh záření. Röntgen zkoumal katodové záření,

Více

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice

Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Keramické materiály a jejich použití v elektrotechnice Ing. Vladimír Skácel, Ing. Jana Fiedlerová, Ing. Karel Nejezchleb CSc. T-CERAM s.r.o., Libice 60, skacel@t-ceram.com, www.t-ceram.com Keramika je

Více

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule

Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Lekce k výuce pírodovdných pedmt s využitím interaktivní tabule Gymnázium a Stední odborná škola Rájec-Jestebí, o. p. s. Komenského 240 679 02 Rájec-Jestebí Kontakt: kancelar@gymnaziumrajec.cz Autoi: Ing.

Více

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu

Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu STEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ INNOST obor 01 Praktické využití metod digitálního zpracování obrazu Vypracoval: Ondej Mikšík Oktáva B Gymnázium Kromíž Masarykovo nám. 496 2007 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Digitální obraz...

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie

Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí. Základy analytické chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyn Fakulta životního prostedí Základy analytické chemie Ing. Sylvie Kíženecká 007 1 Obsah: ANALYTICKÁ CHEMIE - ÚVOD... 6 ROZDLENÍ ANALYTICKÝCH METOD... 7 DLEŽITÉ POJMY V

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

27. Vlnové vlastnosti svtla

27. Vlnové vlastnosti svtla 7. Vlnové vlastnosti svtla Základní vlastnosti svtla Viditelné svtlo = elektromagnetické vlnní s vlnovými délkami 400 760 nm Pozn.: ultrafialové záení (neviditelné) 400nm (fialové) 760nm (ervené) infraervené

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ PROF. ING. JINDICH MELCHER, DrSc. DOC. ING. MIROSLAV BAJER, CSc. PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ MODUL BO02-M01 MATERIÁL A KONSTRUKNÍ PRVKY OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ STUDIJNÍ

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E

1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E 1. Atomová fyzika 9 1. 1 V Z N I K A V Ý V O J A T O M O V É T E O R I E V této kapitole se dozvíte: které experimentální skutečnosti si vynutily vznik atomové teorie; o historii vývoje modelů atomů. Budete

Více

Vypracoval P.Vida 2007

Vypracoval P.Vida 2007 Vypracoval P.Vida 2007 Pekážkový bh Pekážkový bh lze charakterizovat jako technicko-sprinterskou disciplínu, tzn., že pekážková technika má stejnou dležitost jako sprinterská rychlost. Podstata souasné

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY

PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ PRINCIPY SENZORICKÉ ANALÝZY ZAVÁDĚNÍ NOVÝCH METOD ROZBORŮ A TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ U PRVOVÝROBCŮ A ZPRACOVATELŮ MLÉKA Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje

Více

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

Bruno Kostura ESF ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI PRO VŠECHNY VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA CHEMIE I (Obecná chemie) Bruno Kostura Vytvořeno v rámci projektu Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů CZ.04.1.03/3..15.1/0016 Studijní opory s převažujícími

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky

Optická vlákna. VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky VŠB - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra elektroniky a sdělovací techniky Optická vlákna verze 2.1.3 2006 Ing. Leoš Maršálek Tento dokument je určen čtenářům, kteří

Více

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA

Srpen/Prosinec 2008 ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA ÁST TETÍ MATERIÁLOVÁ PRAVIDLA 1 2 I. Výzbroj a vybavení šermí Kapitola 1 Výzbroj Charakteristiky shodné pro všechny zbran. m.1 1 Existují ti typy zbraní: fleret, kord a šavle. 2 Všechny zbran smjí být

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model

1. MODELY A MODELOVÁNÍ. as ke studiu: 30 minut. Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: Výklad. 1.1. Model 1. MODELY A MODELOVÁNÍ as ke studiu: 30 minut Cíl: Po prostudování této kapitoly budete umt: charakterizovat model jako nástroj pro zobrazení skutenosti popsat proces modelování provést klasifikaci základních

Více

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování.

Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. 1 Pehled zmn probíhající v potravináských surovinách a potravinách bhem zpracování a skladování. Smyslem technologického zpracování a skladování potravináských surovin a potravin je vytvoit a udržet nutriní

Více

Vlnové vlastnosti světla

Vlnové vlastnosti světla Vlnové vlastnosti světla Odraz a lom světla Disperze světla Interference světla Ohyb (difrakce) světla Polarizace světla Infračervené světlo je definováno jako a) podélné elektromagnetické kmity o frekvenci

Více

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY

STROJE A DOPRAVNÍ PROST EDKY STROJE A DOPRAVNÍ PROSTEDKY METODICKÝ MANUÁL VÝSTUP PROJEKTU CZ.1.07/1.1.16/02.0041 OBSAH CO JSOU TO STROJE? 6 1. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 7 PÍPRAVA 1 8 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ TEXTU 9 PRACOVNÍ LIST- POROZUMNÍ

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

Úvod do obecné chemie

Úvod do obecné chemie Úvod do obecné chemie Hlavním úkolem chemie je - zkoumání látek a jejich přeměn při chemických dějích - zjišťování podmínek, za jakých tyto děje probíhají - zkoumání vnitřní stavby látek, která podmiňuje

Více

Základní metody světelné mikroskopie

Základní metody světelné mikroskopie Základní metody světelné mikroskopie Brno 2004 2 Předmluva Předkládáme Vám pomocný text o světelných mikroskopech, abychom Vám umožnili alespoň částečně proniknout do tajů, kterými je obestřena funkce

Více