Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví asb-portal.cz Tlač

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví asb-portal.cz Tlač"

Transkript

1 Stránka č. 1 z 9 Vysoce účinné fotokatalytické povrchy Multifunkční suspenze s fotokatalytickým efektem. Nanotechnologie slovo, které je stále častěji používáno v souvislosti s novými materiály a dalšími produkty, které se objevují na trhu. Mezi nanotechnologické produkty můžeme počítat i nátěrové hmoty. Komponenty těchto nátěrových hmot jsou nanočástice nebo nanovlákna, jejichž specifické vlastnosti výrazně zvyšují kvalitativní parametry a inovují vlastnosti nátěrových hmot, které se díky nim stávají mimořádně odolné proti otěru, absorbují neutrony radioaktivního záření, mají sníženou prostupnost elektromagnetického záření, vysoké tepelněizolační schopnosti, povrch se samočisticí funkcí, mají dokonce schopnost pročišťovat vzduch i vodu. Mezi takové produkty patří i nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem. Nátěrové hmoty s fotokatalytickým efektem Fotokatalytické vlastnosti nanočástic oxidu titaničitého (TiO 2 ) jsou popsány a masivně zkoumány již od sedmdesátých let minulého století. TiO 2 je velmi rozšířená látka, která se používá jako bílý pigment. Z fyzikálního hlediska jde o polovodič n-typu. Princip fotokatalýzy TiO 2 vychází z energetického rozdílu valenčního a vodivostního pásu o velikosti 3 až 3,2 ev. Tuto šířku zakázaného pásu lze překlenout pomocí excitace světlem o vlnové délce 410 nm a kratší (hluboká fialová a celé UV spektrum). Pokud se v kyslíkovém prostředí (vzduch) dotkne molekula nebo mikroskopická částice oxidovatelné látky povrchu tvořeného excitovanými nanočásticemi TiO 2 (fotokatalytické vrstvy), dojde k její reakci se vzdušným kyslíkem oxidaci (obr. 1). To má celou řadu praktických efektů. Fotokatalytická vrstva je schopna účinně čistit vzduch například od cigaretového kouře. V okamžiku, kdy se částice kouře dotkne osvětlené plochy aktivované fotokatalytické vrstvy, dojde k její reakci se vzdušným kyslíkem (oxiduje spálí se). Namísto kouře vzniká pár molekul převážně vody a oxidu uhličitého vzduch se vyčistí od kouře. Stejně tak dokáže osvětlená plocha aktivní vrstvy oxidovat i organické alergeny, karcinogeny, viry, bakterie, spory nebo rozkládat exhalace produkované průmyslovou výrobou a dopravou.

2 Stránka č. 2 z 9 Viry a bakterie i ostatní mikroorganismy si nejsou schopny, na rozdíl od chemických přípravků, vybudovat proti fotokatalýze rezistenci. Fotokatalýza totiž rozkládá bez rozdílu všechnu organickou hmotu. Na rozdíl od dezinfekcí a jiných chemických přípravků však nevnáší do prostředí další škodlivé látky. TiO 2 je plně excitován již v oblasti měkkého UV-A záření o neškodné vlnové délce 340 až 365 nm. To je výhodné pro jeho využití ve fotokatalýze, obzvláště musíme-li volit umělé osvětlení pro excitaci fotokatalytických vrstev. Z hlediska lidského zdraví jsou vlnové délky nad 340 nm zcela bezproblémové a setkáváme se s nimi běžně jako s dekoračními světly. Fotokatalytické vlastnosti nanočástic oxidu titaničitého přirozeně zaujaly nejenom vědce, ale i výrobce nátěrových hmot a stavebních materiálů. Lákavá vize nátěrových hmot, které vytvářejí samočisticí fotokatalytický povrch se schopností čistit vzduch, vedla ke vzniku první generace nátěrových hmot s fotokatalytickým efektem. Fotokatalytické nátěrové hmoty první generace Fotokatalytické nátěrové hmoty první generace jsou na bázi silikátových nebo akrylátových pojiv nebo sol-gel. Vyznačují se poměrně nízkou fotokatalytickou účinností. Vezmeme-li v úvahu teoretické maximum fotokatalytické účinnosti plochy tvořené čistou fotoaktivní látkou (100 % nanočástic TiO 2 ), potom 90 % fotokatalytických produktů na světovém trhu dosahuje účinnost do 3 %. Ostatní produkty s účinnějším sol-gel dosahují až 10 % účinnosti. Zejména u fotokatalytických nátěrových hmot pojených silikátovými a akrylátovými pojivy jsou samočisticí vlastnosti a schopnost čistit vzduch minimální. Důvodem jejich nízké fotokatalytické účinnosti je použití nevhodného pojiva, které obalí fotoaktivní nanočástice a téměř zamezí přístupu vzduchu a kontaminantů k jejich fotoaktivnímu povrchu. Na tomto základě pak téměř kompletně redukují fotokatalytický efekt. Tato skutečnost vedla českou společnost Advanced Materials-JTJ, s.r.o., (AMJTJ) k vyvinutí zcela nového speciálního pojiva vhodného pro fotokatalytické aplikace. AMJTJ patentovala a uvedla na trh zcela nový typ fotokatalytických nátěrových hmot s označením FN již v roce Fotokatalytické nátěrové hmoty druhé generace Rozdíl mezi strukturou vytvořenou fotokatalytickým nátěrem I. a II. generace (FN ) velmi dobře ukazují fotografie z elektronového mikroskopu (obr. 2 a 3).

3 Stránka č. 3 z 9 Obr. 2 Fotokatalytický nátěr 1. generace (silikátová kompozice): fotoaktivní částice jsou téměř dokonale obaleny silikátovým pojivem. Obr. 3 Fotokatalytický nátěr 2. generace speciální kompozice anorganických pojiv FN : nanočástice TiO2 jsou vytlačeny na povrch pojiva, v jehož houbovité síti jsou pevně uchyceny. To umožňuje volný přístup UV záření, vzduchu a škodlivin k fotoaktivnímu povrchu nanočástic. FN představují nejnovější generaci fotokatalytických nátěrů (II. generace) využívajících speciální pojiva, která jen minimálně redukují fotokatalytickou účinnost nanočástic TiO 2. Druhá generace je svým fotokatalytickým efektem až stokrát účinnější než obdobné produkty I. generace, které jsou založeny na silikátových, silikonových nebo akrylátových pojivech. Svým složením jsou FN vodní suspenze fotoaktivního oxidu titaničitého ve směsi anorganických pojiv. Nanesený nátěr po zaschnutí vytvoří na povrchu vysoce porózní tenkou vrstvu o síle 0,005 až 0,05 mm. Patentovaná kompozice FN vytváří takovou strukturu a morfologii vrstvy, v níž je maximálně zachována fotoaktivita nanočástic TiO 2. Jeden metr čtvereční plochy pokryté suspenzí FN tak vytváří 500 m 2 fotoaktivní plochy nanočástic TiO 2, na níž může probíhat fotokatalytický proces. To zajišťuje povrchům ošetřeným FN mimořádnou fotokatalytickou účinnost a samočisticí schopnost. Několikanásobně vyšší fotokatalytickou účinnost FN v porovnání s fotokatalytickými nátěry I. generace jednoznačně potvrdily laboratorní testy degradace NOx. Testy FN V testu prováděném nezávislou laboratoří podle normy ISO byla porovnávána relativní fotonická efektivita povrchů tvořených suspenzemi FN1 a FN2 a konvenčním fotokatalytickým nátěrem I. generace, který je založen na silikátových pojivech s povrchem tvořeným čistými nanočásticemi TiO 2 (Degussa P25 standard). Výsledky zaznamenané v grafu 1prokázaly extrémně vysokou účinnost suspenzí FN při degradaci NOx (obr. 4).

4 Stránka č. 4 z 9 Obr. 4 Graf 1 Obr. 5 Graf 2 (autor: prof. Josef Krýsa) Účinnost multifunkčních suspenzí FN při degradaci organických látek byla analyzována na VŠCHT. Byly provedeny testy odbourávání hexanu na nátěru FN2. Srovnání rychlostí degradace podle GC: P 25 4,1 mmol/h/ m 2 ; FN2 2,4 mmol/h/m 2. FN2 povrch = 59 % fotokatalytické účinnosti Degussa P 25 (100 %). Výsledky experimentu znázorňuje graf 2 (obr. 5). Výsledek experimentu prokázal vysokou fotokatalytickou účinnost suspenze FN2 při degradaci organických látek. Platí to obecně nejenom pro hexan, ale pro široké spektrum organických látek, u nichž byla mnoha vědeckými pracovišti prokázána jejich fotokatalytická degradovatelnost. Mezi látky rozložitelné fotokatalýzou patří například oxidy dusíku (NOx), oxidy síry (SOx), oxid uhelnatý (CO), ozón (O3), čpavek (NH 3 ), sirovodík (H 2 S), většina chlorovaných uhlovodíků, dioxiny, chlorobenzen, chlorofenol, jednoduché uhlovodíky (např. CH 3 OH, C 2 H 5 OH, CH 3 COOH, CH 4, C 2 H 6, C 3 H 8, C 2 H 4, C 3 H 6 ), aromatické uhlovodíky (benzen, fenol, toluen, etylbenzen, o-xylen), pesticidy (Tradimefon, Primicarb, Asulam, Diazinon, MPMC, atrazin), organická barviva a další. Současně na fotokatalytickém povrchu dochází k eliminaci bakterií, virů, kvasinek, hub a spor. Fotokatalytický efekt zároveň čistí povrch mikroprachu od nebezpečných organických látek. Prokázaná fotokatalytická účinnost FN při čištění vzduchu od organických i anorganických polutantů je taková, že umožňuje využití těchto nátěrů k efektivnímu čištění vzduchu jak v interiérech, tak i ovzduší měst a průmyslových aglomerací, které je znečištěno emisemi z automobilové dopravy a průmyslové výroby. Povrchová vrstva vytvořená suspenzemi FN Povrchová vrstva vytvořená suspenzemi FN je neškodná lidskému zdraví a životnímu prostředí. Nanočástice TiO 2 jsou pevně ukotveny v porézní struktuře vrstvy a nedochází k jejich samovolnému uvolňování do okolního prostředí. Dotyk s fotoaktivní vrstvou je pro všechny vyšší organismy

5 Stránka č. 5 z 9 bez jakéhokoli rizika. Fotokatalytická reakce (pokud na fotokatalytickou vrstvu dopadá denní světlo nebo UV záření z umělého zdroje) dokáže likvidovat mikroorganismy, které s ní přijdou do přímého kontaktu. Nanočástice TiO 2 jsou zcela inertní a biokompaktibilní. Lidé se s nimi masově setkávají (v souvislosti s využíváním titanové běloby) již téměř sto let, nikdy nebyl věrohodně prokázán žádný případ jejich negativního dopadu na lidské zdraví nebo životní prostředí. Povrchová vrstva vytvořená suspenzemi FN čistí vzduch, rozkládá organické a některé anorganické substance a vykazuje samočisticí schopnost. Nátěrem v interiéru je možno přeměnit místnost na vysoce účinnou, nízkoenergetickou, spolehlivou a bezúdržbovou čističku vzduchu. Čisticí proces je aktivován ultrafialovým světlem (UV-A), které je přirozenou součástí denního světla. V prostorech, kde je tohoto světla nedostatek, je UV- A záření nutno zajistit jeho umělým zdrojem (s optimální vlnovou délkou 345 až 365 nm). Funkčnost vrstvy se za přítomnosti UV záření zachovává dlouhodobě 10 i více let. Vlastnosti a aplikace Suspenze FN mají transparentnost, vysokou paropropustnost a přídržnost k povrchu okolo 3 MPa. Nanášení se provádí stříkáním (pistolí HVLP), válečkem (nízkým lakýrnickým) nebo štětcem. Vhodným podkladem je kámen (zejména vápenec, mramor, opuka, pískovec), neglazovaná keramika (obklady, cihly, střešní tašky), beton, silikátové a akrylátové omítky a barvy.

6 Stránka č. 6 z 9 Obr. 6 Samočistitelné zdi s FN povrchem

7 Stránka č. 7 z 9 Obr. 7 Aplikace FN nátěrů je výhodná například v kuchyni. Obr. 8 Samočistitelné FN povrchy se s úspěchem využívají v prostředích, kde je kladen důraz na hygienu, například v lékárnách. Obr. 9 FN nátěr na střeše kostela v Polsku zajistí její delší životnost.

8 Stránka č. 8 z 9 Obr. 12 Suspenze FN vyráběná v licenci společnosti COLORLAK pro trh ČR a SR. Obr. 11 Aplikace FN povrchů ve výrobně v Hodoníně zde zlepšila pracovní podmínky. Praktické použití Používají se na (obr. 6 až 11): účinné čistění vzduchu od: škodlivin a zápachu z cigaretového kouře, škodlivých látek a zápachu organického původu produkovaných průmyslovou výrobou, zplodin spalovacích motorů (NOx, aromatických uhlovodíků a dalších), patogenních organismů (virů a bakterií),

9 Stránka č. 9 z 9 alergenů typu organických molekul nebo mikroskopických organických částic, nepříjemných pachů z vaření nebo pachů živočišného původu, řešení problému nezdravého vzduchu v plně klimatizovaných budovách (Sick Building Syndrome SBS), zachování čistého povrchu stěn, střech a stavebních konstrukcí: na površích ošetřených suspenzemi FN se nedokáží usazovat a dlouhodobě udržet nečistoty (saze, prachové částice, mikrokapénky tuku), fotokatalytický efekt zabraňuje na těchto plochách růstu plísní, řas, lišejníků a mechů, na plochách, na nichž je nanesena silnější vrstva suspenze FN (0,1 až 0,2 mm), vykazujících díky hydrofilním vlastnostem silný antigraffiti efekt. Nátěry FN jsou k dostání na trhu na všech světových kontinentech (obr. 12). TEXT: Mgr. Pavel Šefl, CSc. OBRÁZKY a FOTO: Advanced Materials-JTJ Autor pracuje jako obchodní ředitel ve společnosti Advanced Materials-JTJ, s. r. o., (AMJTJ), přední české inovační firmě v oboru nanotechnologií. Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Modul 4: Ochrana vod

Modul 4: Ochrana vod Výukový program: Environmentální vzdělávání Modul 4: Ochrana vod autor: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc. prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc. recenzent: doc. Dr. Ing. Miroslav Kyncl redakce: Mgr. Milada Rolčíková

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt

MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY. Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt MODERNÍ ENERGETICKY ÚSPORNÉ BUDOVY Ing. Jiří Labudek, Ph.D. I Ing. Jiří Teslík Ing. Naďa Zdražilová I Ing. Jan Neuwirt PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie Energetická agentura Zlínského kraje, o.p.s. Obnovitelné zdroje energie Ing. Jaroslav Chlubný Ing. Jaroslav Lednický Ing. Radek Sedlačík Mgr. Lenka Slezáčková V rámci projektu Energetická efektivita v

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Vztahy člověka a prostředí

Vztahy člověka a prostředí Vztahy člověka a prostředí Vývoj vztahů člověka a prostředí Vývoj člověka úzce souvisel se změnami probíhajícími v přírodě. Velké klimatické změny jako bylo střídání dob ledových a meziledových i výkyvy

Více

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu

Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu VŠB - Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Ekologické aspekty záměny fosilních paliv za biomasu Tadeáš Ochodek, Jan Koloničný, Michal Branc Studie v rámci projektu Možnosti lokálního

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš

Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky. Palivové články. Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing. Zdeněk Porš Ústav Jaderného Výzkumu Řež, a.s. Divize jaderné bezpečnosti a energetiky Palivové články Ing.

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí

Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice II. ročník (DMML, kombinované studium) Hana Kovaříková Název práce: Vliv automobilové dopravy na životní prostředí Prohlášení: Prohlašuji, že předložená

Více

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ

jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE DOMOVNÍCH A VEŘEJNÝCH STUDNÍ jako zdroj pitné vody Příručka pro uživatele domovních a veřejných studní MUDr. František Kožíšek, CSc. Státní zdravotní ústav

Více

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka

Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty. Pavel Šunka Impulsní elektrické výboje ve vodě a jejich využití v ekologii a medicíně aneb kam až sahá čtvrté skupenství hmoty Pavel Šunka Ústav fyziky plazmatu AV ČR E-mail: sunka@ipp.cas.cz Úvod Plazmatem rozumíme

Více

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska

Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska PaedDr. Antonín Balnar, PhD. Příčiny a důsledky vlivu člověka na životní prostředí z fyzikálního hlediska Wichterlovo gymnázium Recenze: Mgr. Libor Koníček, PhD., Přírodovědecká fakulta Ostravské Univerzity

Více

Technologie ochrany životního prostředí

Technologie ochrany životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta životního prostředí Technologie ochrany životního prostředí Část III Technologie zneškodňování odpadů Ing. Miroslav Richter, Ph.D., EUR.ING Ústí nad Labem,

Více

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN

VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN VLIV LETECKÉ DOPRAVY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ THI KIM MAI NGUYEN Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Tato práce zahrnuje popis životních prostředí. Především se zabývá znečištěním ovzduší leteckou dopravou, vlivem

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover

Udržitelný rozvoj. s materiály Isover Udržitelný rozvoj s materiály Isover obsah Slovo úvodem 3 Zaměření společnosti Saint-Gobain, strategie a cíle 3 Skupiny Saint-Gobain... 6 Principy, které nás spojují... 6 Saint-Gobain Construction Products

Více

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ

PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ PROJEKTY V OBLASTI ENERGETIKY A STROJÍRENSTVÍ Ing. Jiří Kropáč, Ph.D. I Ing. Lukáš Frýba prof. Ing. Stanislav Vejvoda, CSc. PODĚKOVÁNÍ Realizační tým Moravskoslezského energetického klastru věnuje poděkování

Více

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV

Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Tepelněizolační desky Multipor ŘEŠENÍ PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV MULTIPOR TEPELNĚIZOLAČNÍ NEVLÁKNITÉ MINERÁLNÍ DESKY PRO VNITŘNÍ ZATEPLENÍ BUDOV Stěny starších budov mají často špatné tepelné vlastnosti.

Více

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu

Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Vliv holosečného hospodaření na půdu, vodu a biodiverzitu Studie Hnutí DUHA listopad 2008 Hnutí DUHA s úspěchem prosazuje ekologická řešení, která zajistí zdravé a čisté prostředí pro život každého z nás.

Více

OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY

OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY OZON V MODERNÍCH TECHNOLOGIÍCH ÚPRAVY PITNÉ VODY Doc. RNDr. Jiří Dřímal, CSc.* Rozšířený záznam přednášky přednesené na konzultačním dnu Problematika ozonu ve vodě (SZÚ, Praha 25.10.1999) aktuálně doplněno

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce

ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI. Bc. Pavel Kalvas. Diplomová práce. Vedoucí diplomové práce JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA PROBLEMATIKA ZPRACOVÁNÍ DŘEVNÍ BIOMASY ŠTĚPKOVAČI Bc. Pavel Kalvas Diplomová práce Vedoucí diplomové práce Doc. Ing. Antonín Jelínek, CSc.

Více

Jak lze využít Slunce?

Jak lze využít Slunce? Jak lze využít Slunce? Obsah 1 Sluneční energie 2 1.1 Projevy sluneční energie na Zemi 2 1.2 Dopad sluneční energie na Zemi 2 1.3 Základní přeměny sluneční energie 4 1.4 Využití sluneční energie 4 1.5

Více

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12

Obsah. Úvod... 11. Názvosloví a základní ustanovení... 12 Obsah Úvod............................................................. 11 Názvosloví a základní ustanovení....................................... 12 1 Rozbor požárů...................................................

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: M4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Provozně podnikatelský Katedra: Katedra veterinárních disciplín a kvality produktů

Více

Lidařík, s.r.o. Výrobní program PITNÁ VODA

Lidařík, s.r.o. Výrobní program PITNÁ VODA Lidařík, s.r.o. Železná 12 619 00 Brno Horní Heršpice Tel./fax: +420 543 210 615 E-mail: info@lidarik.cz www.lidarik.cz Lidařík, s.r.o. Výrobní program PITNÁ VODA CARELA se představuje Více než 30 let

Více

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž

Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Požadavky na jednotlivé faktory vnitřního prostředí budov, mikroklimatické podmínky, tepelná a chladová zátěž Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav, zmat@szu.cz Pokud řešíme jednotlivé faktory

Více