Fotodegradace rašelinných huminových látek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotodegradace rašelinných huminových látek"

Transkript

1 Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách Fotodegradace rašelinných huminových látek Krtička M. 1, Novák F. 2, Sýkorová A. 3, Novotná M. 3 Říjen ) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště; 2 ) BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice; 3 ) VŠCHT Praha, Praha;

2 Autor: Krtička M. 1, Novák F. 2, Sýkorová A. 3, Novotná M. 3 1 ) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.; Strnady 136, Jíloviště, Doručovací pošta: Praha 5 Zbraslav; 2 ) BC AV ČR, v.v.i.; Na Sádkách 7, České Budějovice; 3 ) VŠCHT Praha; Technická 5, Praha; Foto: M. Krtička

3 Obsah Cíl práce 3 Abstrakt 3 Laboratorní experiment 3 Analytické metody 3 Infračervená spektroskopie 4 UV/VIS spektroskopie 4 Výsledky a diskuze 4 RTG analýza 4 Vyhodnocení koeficientu Q 4/6 4 Výsledky z IČ spektroskopie 5 Závěry laboratorního testu 5 Terénní test na studované lokalitě 5 Výsledky terénního testu a jeho diskuse 6 Závěr - souhrn 8 Literatura 8 2

4 Cíl práce Tato práce je součástí projektu Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách (Ziel3/Cíl3 č ), který se zaměřuje na hledání odpovědí na otázky, jaká vhodná opatření vedou ke snížení obsahů organických látek (převážně huminových) ve vodách, které jsou využívány jako zdroje pitné vody pro obyvatele regionů na obou stranách hranice. Ve studii jsme se zaměřili na proces fotodegradace huminových látek (HL). Fotodegradace, tedy rozklad organických látek vlivem slunečního záření, je specifický problém s mnoha různými výklady a ne vždy jednoznačnými interpretacemi. Abstrakt Je známo, že huminové látky (HL) v přírodě velmi silně absorbují sluneční UV a VIS záření. Působením tvořících se velmi reaktivních radikálů jako jsou singletový kyslík 1 O 2, peroxidy radikálů (ROO.), peroxid vodíku, solvatovaný (hydratovaný) elektron (e- aq) (Allard et al., 1994; Sýkorová, 2011) se narušují chemické struktury huminových látek (HL). Procesy a produkty rozkladu HL nejsou kvůli značné komplikovanosti struktur zcela známy. Vysoce pravděpodobné však je, že dochází ke snížení molekulové hmotnosti (Il'in et al., 1973). Aby bylo možné stanovit přibližný podíl úbytku organického uhlíku v důsledku slunečního svitu v daných podmínkách, bylo třeba provést dvě základní řady testů. Laboratorní část byla zaměřena primárně na vliv UV a VIS záření, generovaného definovaným zdrojem s charakteristikou blízkou dennímu světlu, a studium jím vyvolaných strukturních změn u HL. Bylo tak možno určit, která část makromolekulární struktury HL je nejvíce náchylná k destrukci. Následným terénním testem bylo ověřeno, nakolik je osvit v daném místě významný pro případný rozklad místních rozpuštěných huminových látek. K tomu byla zvolena metoda vycházející ze zahraniční studie Winter et al. (2007). Byly sledovány změny obsahu fulvokyselin rašelinného původu (nejmobilnější frakce HL) v podmínkách letního osvitu na studované lokalitě (3 a 5 týdnů expozice slunečnímu svitu). Vzorky pro laboratorní testování byly získány z vod odebraných v povodí Rašeliníku nebo vykazujících podobnou chemickou strukturu. Změny koncentrace HL po ozáření byly v obou testech ve srovnání s kontrolními vzorky průkazné. Laboratorní experiment Huminové látky podléhají relativně snadno oxidaci. V laboratoři se k tomu používají různá činidla - oxid mědnatý, manganistan draselný, peroxid vodíku nebo chlor. Výsledky takovýchto oxidačních procesů jsou značně rozdílné a nejsou srovnatelné s podmínkami v přírodě. Pro laboratorní experiment fotodegradace HL byly použity standardní chemikálie čistoty p.a. a huminové látky připravené partnerem projektu (ÚPB, BC AV ČR, v. v. i.) - RB29HK (rašelinné huminové kyseliny), RB29FK (fulvokyseliny) a FL107 (fulvokyseliny izolované z potoka Rašeliník v povodí Flájské nádrže). K měření bylo využíváno standardních laboratorních přístrojů a vybavení (Spektrofotometr Cecil CE 2041, FTIR spektrometr NICOLET 6700). Roztoky huminových látek pro studium degradace vlivem UV záření byly připraveny rozpuštěním 11 mg dané HL v 1 ml demineralizované vody. Poté byly roztoky na 168 h umístěny pod zářivku o příkonu 20 W se spektrální charakteristikou blízkou dennímu světlu (6000 K). Pro měření absorbance při 465 nm a 665 nm byly připraveny roztoky HK o koncentraci c= 160 mg.l -1. Analytické metody Byly použity spektroskopie v IČ a UV/VIS oblasti, protože v těchto oblastech lze nalézt charakteristické absorpční pásy, poskytující dostatečně přesnou informaci o změně 3

5 struktury a koncentrace huminových látek obsažených v daných vzorcích. Infračervená spektroskopie Infračervená (IČ, často též FTIR, Fourier Transform Infrared) spektroskopie je nedestruktivní analytická metoda, při které se měří vibrační a rotační energie chemických vazeb. Touto metodou lze provádět kvantitativní i kvalitativní měření, je vhodná pro studium molekulové dynamiky, příp. dalších chemických vlastností molekul, vlivu prostředí na studované molekuly, sledování vzniku a degradace chemické vazby a dalších oblastí. Absorpční pásy huminových látek jsou nejlépe pozorovatelné ve střední IČ spektrální oblasti 3500 až 400 cm -1, kde se nalézají fundamentální absorpční pásy, na nichž lze pozorovat posuny polohy i změny intenzity, které odpovídají vzniku případně rozpadu chemické vazby (Kania, 2008). Pro měření IČ spekter byla využita technika ATR ( Attenuated Total Reflection, zeslabený celkový odraz), jejímž principem je dosažení úplného odrazu záření na fázovém rozhraní měřeného vzorku a měřícího krystalu z materiálu o vysokém indexu lomu a vysoké propustnosti IČ záření. Výhodou této techniky je minimální příprava vzorku (sušení v exsikátoru) a celková rychlost metody. K získání reálných a přesných výsledků je třeba získaná spektra upravit a co možná nejpřesněji odečítat a hodnotit k tomuto účelu bylo užito smíšené Gaussovy a Lorentzovy součtové a profilové metody. UV/VIS spektroskopie Metoda je založena na absorbci záření molekulami testovaného vzorku. Rozsah záření je v UV oblasti nm a ve VIS oblasti nm. Absorbance vzorků byla měřena na jednopaprskovém spektrofotometru CECIL CE 2041, který měří pouze záření procházející vloženou kyvetou, přičemž je zanedbáván vliv kyvety a rozpouštědla. Je odečten vliv slepého pokusu (kyvety s destilovanou vodou). Pro charakterizaci huminových látek se často využívá koeficientu Q 4/6, který odráží změny struktury HL. Koeficient Q 4/6 byl vypočítán jako poměr absorbancí při vlnových délkách 465 nm a 665 nm. Koeficient je užíván pro orientační stanovení podílu aromatických a alifatických vazeb v molekulách, protože s klesající hodnotou poměru Q 4/6 roste aromaticita huminových látek (Stevenson, 1994). Výsledky a diskuze RTG analýza Abychom vyloučili možnost rušení absorbancí jednotlivých vzorků, byla provedena analýza anorganické složky jednotlivých vzorků pomocí RTG fluorescence. Největší podíl anorganické složky měl vzorek FL107 (6,3 % hm.), RB29HK měl 4,7 % hm. a RB29FK 3,8 % hm. Současně byl v anorganické části stanoven podíl prvků, převažovaly sodík (až 47 %) a síra (33 42 %), z dalších prvků byly významněji zastoupeny železo, chlór a křemík (Sýkorová, 2011). Vyhodnocení koeficientu Q 4/6 Absorbance při vlnových délkách 465 a 665 nm byly stanoveny pro výchozí roztoky HL a pro vzorky po 168 hodinové expozici UV záření. Zjištěné absorbance a koeficient Q 4/6 jsou uvedeny v tabulce I. Po fotodegradaci byl u všech vzorků patrný pokles absorbance především při 465 nm, dokládající snížení koncentrace huminových látek 2-krát až 6-krát. Ze změn koeficientu Q 4/6 je zřejmý nárůst aromaticity huminových molekul. Podobně zaznamenali 50% pokles celkového organického uhlíku po šestihodinovém ozařování vodných roztoků huminových látek Allard et al. (1994), kteří však používali UV záření o vlnové délce 254 nm. 4

6 Tab. 1: Vliv ozáření roztoků studovaných huminových látek na absorbanci a koeficient Q 4/6 Vzorek A 465 A 665 Q 4/6 Původní vzorky bez ozáření RB29HK 0,433 0,208 2,1 RB29FK 0,142 0,010 14,9 FL107 0,178 0,014 12,9 Vzorky po ozáření RB29HK 0,071 0,038 1,9 RB29FK 0,059 0,009 6,6 FL107 0,085 0,013 6,2 Výsledky IČ spektroskopie Po expozici studovaných vzorků HL měkkým UV zářením v laboratoři (zdroj měl spektrální charakteristiku blízkou dennímu světlu) došlo kromě poklesu koncentrace HL také ke změnám struktury huminových látek. Absorbance při 465 nm, přímo úměrná koncentraci HS, klesla 2-krát až 6-krát (tabulka I), nejvyšší pokles koncentrace byl zaznamenán u huminových kyselin izolovaných z rašeliny, které byly tedy nejcitlivější na fotochemické reakce. Ze změn parametrů FTIR spekter je zřejmé, že při fotodegradaci dochází k dekarboxylaci huminových látek (I 1700 /I 1450 ) a k relativnímu zvýšení obsahu aromatických kruhů (I 1600 /I 1450 ). Z hodnocení dalších parametrů FTIR spekter, které se pro hodnocení degradace organických látek užívají (Špirochová, 2011), je patrné, že v neutrálním i kyselém prostředí dochází k fotooxidaci. V FTIR spektrech byl rovněž pozorován rozklad alifatických řetězců HL, příp. jejich zkracování. Při srovnání tří rašelinných huminových látek huminových kyselin a fulvokyselin izolovaných z rašeliny z ložiska Branná a fulvokyselin izolovaných z vody odebrané v povodí potoka Rašeliník byla zjištěna největší míra dekarboxylace u fulvokyselin, izolovaných z potoka Rašeliník (Novák et al., 2012). Závěry laboratorního testu UV záření ze zdroje se spektrální charakteristikou blízkou dennímu světlu vyvolává fotodegradaci huminových látek. Při fotodegradaci došlo k relativnímu zvýšení obsahu aromatických kruhů v molekulách huminových látek. Nejcitlivější na ozáření byly huminové kyseliny, které mají složitější strukturu a tím i větší možnost interakce se zářením. Nejvyšší míra dekarboxylace byla pozorována u fulvokyselin izolovaných z potoka Rašeliník. Terénní test na studované lokalitě Jakkoli je laboratorní test vždy velmi dobrou ukázkou chování daných materiálů v definovaných podmínkách, v reálných podmínkách obvykle dochází k nezanedbatelným rozdílům. Vzhledem k praktické orientaci projektu na konkrétní podmínky náhorních planin Krušných hor byla proto zvolena praktická metoda testu, která vychází z postupu popsaného v literatuře (Winter et al., 2007). Byl studován vliv osvitu na rašelinné fulvokyseliny (tedy frakci, která nejlépe reprezentuje nejvýznamnější část organického uhlíku ve zdroji pitných vod). Test probíhal v předzdrži na potoce Rašeliník za podmínek blízkých reálným podmínkám 1. Základním testovaným materiálem byla fulvokyselina, označená jako RB20FK, izolovaná dle metody IHSS (Malcolm, 1991) z rašeliny Branná (Rašelina Soběslav, a.s.). Tato frakce huminových látek byla zvolena proto, že tvoří dominující podíl v mobilní složce huminových látek ve vodách je tedy zásadní pro řešení problému vysokých obsahů organických látek v pitných vodách. Roztokem fulvokyseliny v destilované vodě (60 mg.l -1, ph 4,0 a 7,0) byly naplněny testovací kyvety ze sodno-vápenatého a boro-silikátového skla. Koncentrace fulvokyseliny byla zvolena na základě dlouhodobých měření různých zdrojů huminových látek je přibližně dvakrát vyšší než koncentrace ve významnějších zdrojích což umožňuje lépe sledovat daný efekt a snížit vliv případných 1 intenzita osvitu odpovídala podmínkám, vzorky byly ve skleněných kyvetách, nikoli volně na vzduchu 5

7 limitů stanovení a metod. Hodnoty ph byly upraveny tak, aby odpovídaly jednak hodnotám zjištěným ve vodách vytékajících z rašelinných poloh (kyselejší vzorky), jednak vodám v těch přítocích potoka Rašeliník, u nichž se projevuje dřívější vápnění povodí neutrálním ph. Vzorky pro terénní expozici byly umístěny do uzavřených kyvet, které však nepropouštějí určitou část slunečního záření. Protože bylo třeba tento vliv minimalizovat, byly zvoleny dva druhy skel sodno-vápenaté a boro-silikátové. Propustnost obou skel pro dopadající spektrum slunečního záření byla stanovena z absorbance v UV/VIS oblasti na laboratorním spektrofotometru Libra S22 (obr. 1). A 3.0 Glass absorbance Drazovky (Na-Ca glass) VIAL (Borosilicate glass) λ / nm Obr.1: Test propustnosti skla kyvet (vialek) použitých pro studium fotodegradace. Roztoky fulvokyselin, připravené dle výše uvedeného postupu, umístěné v kyvetách (vialkách) s víčky utěsněnými parafilmem, byly uloženy ve speciálním rámu na hladině předzdrže na potoku Rašeliník. Kontrolní kyvety obsahovaly stejné vzorky, byly však před expozicí slunečním světlem chráněny hliníkovou fólií. Rám s kyvetami byl periodicky (2x týdně) kontrolován a čištěn od případných nánosů bahna. Nádobky byly umístěny tak, aby teplota vzorků odpovídala teplotě v místní předzdrži (nádobky v rámu byly v kontaktu se stabilní vodní hladinou). Obr. 2: Lokalizace testovaných vzorků v terénním testu Doba expozice slunečním světlem byla zvolena 20 dnů ( ), u druhého souboru vzorků 34 dnů ( ). Po expozici byly kyvety vyzvednuty a uloženy v chladničce ve tmě. První odběr byl připraven tak, aby byly k disposici od každé varianty (totožné ph i koncentrace) vždy 4 kyvety a dvě kyvety kontrolní (odběr 5.9.), u druhého odběru byly k disposici 3 kyvety od každé varianty a 2 kyvety kontrolní (odběr ). V průběhu testu bylo několik nádobek poškozeno (porušené víčko, rozbitá kyveta) tyto vzorky byly ze zpracování vyloučeny. Po převozu vzorků k analýzám byly měřeny oba soubory současně. Bylo stanoveno ph roztoku, absorbance při 254, 465 a 665 nm, a u jednoho vzorku z každé varianty bylo změřeno spektrum v UV VIS oblasti nm. Statistické testy byly provedeny na hladině významnosti 95 % (Statistica 10). Výsledky terénního testu a jeho diskuse Výsledky testování fotodegradace huminových látek v terénních podmínkách jsou shrnuty v tabulce II. U neexponovaných (kontrolních) vzorků s ph 7 byla absorbance vyšší než u kontrolních vzorků s ph 4, což odpovídá obecnému zvyšování absorbance huminových látek se zvyšujícím se ph v důsledku ionizace huminových látek. 6

8 Tab. 2: Výsledky fotodegradace huminových látek při terénním testu. ph vzorku Expoziční doba [den] úbytek v % hm Ca-Na sklo úbytek v % hm B-Si sklo kontrola 0 4, ,2 20, ,1 28, kontrola 0 3, ,3 23, ,0 29,4 Expozice slunečním světlem se projevila výrazným a statisticky průkazným poklesem obsahu huminových látek. V kyvetách ze sodno-vápenatého skla (Na-Ca), které propouštějí více UV záření, probíhal rozklad rychleji než v kyvetách z boro-silikátového (B-Si) skla (např. 29,3 % oproti 23,2 % za dvacet dnů při neutrálním ph). Podobně rozklad huminových látek při ph 7 probíhal rychleji než v kyselém prostředí. Při delší expozici se rozdíl mezi variantami s různým ph snížil, rozdíl rychlosti fotodegradace huminových látek u kyvet z různého skla však byl zřejmý i v případě delší expozice. Vlivem částečné nerovnoměrnosti expozice v terénu a pravděpodobně také nerovnoměrné tloušťky skla nejsou vzájemné rozdíly mezi variantami lišícími se použitým sklem nebo hodnotou ph významné na hladině spolehlivosti 0,95. Zaznamenaný pokles koncentrace huminových látek po ozáření však byl statisticky průkazný u všech osmi případů (variant) i přes částečné mechanické poškození světloizolační Al-fólie u jednoho kontrolního vzorku (které zvýšilo rozptyl dat u této kontroly). Poměr Q 4/6 se v průběhu expozice UV záření snižoval, výrazněji u varianty s propustnějším (Na-Ca) sklem. Při aplikaci kinetiky prvého řádu lze pro zjištěný úbytek HL vypočítat poločasy rozkladu HL v daném období (obr. 3): u kyvet z Na-Ca skla byl poločas rozkladu HL 52 dnů (ph 4) a 40 dnů (ph 7). Skutečné poločasy rozkladu huminových látek budou o něco kratší, protože kyvety nepropouštěly část slunečního UV záření (srovnej obr. 1). Pokles koncentrace huminových látek je zřejmý i z poklesu absorbance roztoků po ozáření (viz UV/VIS spektra testovacích roztoků na obr. 4). c HL / % t / days Obr. 3: Průběh fotodegradace, modelovaný na základě úbytku HL (absorbance) stanoveného po 20 dnech expozice při dvou odlišných ph v kyvetách z Na-Ca skla. A λ / nm Obr. 4: Spektra exponovaných a kontrolních vzorků HL v UV VIS oblasti nm, odběr dne , doba expozice 20 dnů. Závěry terénního testu Na-Ca sklo, ph 4 Na-Ca sklo, ph 7 borosilik. sklo, ph 4 borosilik. sklo, ph 7 kontrola ph 4 kontrola ph 7 ph4 ph7 Na vzorcích fulvokyselin bylo prokázáno, že v důsledku osvitu slunečním zářením v podmínkách studovaného povodí dochází k jejich rozkladu. Při expozici v délce 20 dnů byl 7

9 původní obsah HL snížen při kyselém ph (4) o 23,2 % (v kyvetách z méně propustného skla o 20,5 % hm.). Při neutrálním ph (7) došlo za 20 dní expozice k poklesu koncentrace o 29,3 % (23,2 %). Delší expozice prokázala vyšší úbytek pro ph v kyselé oblasti (ph 4) to bylo 35,1 %, případně 28,6 % hm, v neutrální oblasti byl tento pokles 34,0 %, resp. 29,4 % hm. Bylo tak prokázáno, že při delší době slunečního svitu v letním období dochází v tenkých vrstvách roztoku huminových látek k významnému rozkladu fulvokyselin v důsledku osvitu slunečním zářením. Závěr - souhrn V důsledku fotooxidace vlivem UV záření byly u vzorků huminových látek pozorovány podstatné strukturní změny. Docházelo k významnému štěpení jak v alifatické, tak aromatické části molekul HL. V kyselém prostředí byl výraznější rozklad alifatických částí, v neutrálním aromatických. Při expozici roztoků fulvokyselin (letnímu) slunečnímu záření ve studovaném povodí potoka Rašeliníku na náhorní pláni Krušných hor po dobu 20 a 34 dnů došlo k významnému poklesu obsahu těchto látek o cca % hm. V neutrálním prostředí probíhal rozklad rychleji, při delší expozici se vliv ph již tak výrazně neprojevoval. Literatura: Allard B., Borén H., Pettersson C., Zhang G., Degradation of humic substances by UV irradiation. Environment International 20: Il'in N. P., Orlov D. S., Photochemical destruction of humic acids. Soviet Soil Science 5: Kania P., Infračervená spektrometrie, Návody na laboratorní práce z analytické chemie I, VŠCHT Praha. Malcolm R. L., Factors to be considered in the isolation and characterisation of aquatic humic substances. In: Humic substances in the aquatic and terrestrial environment. Allard B., Borén H., Grimvall A. (Eds) p Springer Verlag, New York. Novák F., Sýkorová A., Novotná M., Šestauberová M., Hrabal R., Spectroscopic study of humic substances photodegradation. Chem. Listy 106: Stevenson F. J., Humus chemistry: genesis, composition, reactions, 2 nd ed.; Wiley, New York. Sýkorová A., Degradace roztoků huminových látek. Semestrální projekt, VŠCHT Praha. Špirochová J., Studium degradace huminových látek, Diplomová práce, VŠCHT Praha. Winter A., Fish T. A. E., Playle R. C., Smith D. S., Curtis P. J., Photodegradation of natural organic matter from diverse freshwater sources. Aquatic Toxikology 84: Poděkování. Za podnětné připomínky autoři děkují ing. Vladimíru Machovičovi, CSc. 8

10 POZNÁMKY: 9

11

12 Toto dílo vzniklo v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. The world leader in serving science Typické aplikace těchto technik. Základní princip Infračervená a Ramanova spektroskopie nedestruktivní

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele:

CHSK. Pro hodnocení kvality vod obvykle postačí základní sumární ukazatele. Pro organické látky se jedná zejména o ukazatele: CHSK Ve vodách mohou být obsažené různé organické látky v širokém rozmezí koncentrací od stopových množství až po majoritní složky podle druhu vod. Vzhledem k této různorodosti se organické látky ve vodách

Více

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie

B. Výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Chemie 4.8.13. Cvičení z chemie Předmět Cvičení z chemie je nabízen jako volitelný předmět v sextě. Náplní předmětu je aplikace teoreticky získaných poznatků v praxi. Hlavní důraz je kladen na praktické dovednosti.

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender

Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender ČVUT v Praze, Kloknerův ústav, Šolínova 7, Praha 6 Mobilní Ramanův spektrometr Ahura First Defender Příručka Ing. Daniel Dobiáš, Ph.D. Doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. Praha 2009 Anotace Příručka obsahuje

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Molekulová spektrometrie

Molekulová spektrometrie Molekulová spektrometrie Přednášky každé pondělí 10-13 hod Všechny potřebné informace k předmětu včetně PDF verzí přednášek: http://holcapek.upce.cz/vyuka-molekul-spektrometrie.php Pokyny ke zkoušce Seznam

Více

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí.

energetického využití odpadů, odstraňování produktů energetického využití odpadů, hodnocení dopadů těchto technologií na prostředí. Příjemce projektu: Partner projektu: Místo realizace: Ředitel výzkumného institutu: Celkové způsobilé výdaje projektu: Dotace poskytnutá EU: Dotace ze státního rozpočtu ČR: VŠB Technická univerzita Ostrava

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková

Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Spektroskopické metody charakterizace materiálů (UV/VIS, FTIR) Iveta Michalčáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT IČ spektroskopie a UV/VIS patří mezi nejvýznamnější metody k identifikaci a charakterizaci

Více

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova

Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Název školy: SPŠ Ústí nad Labem, středisko Resslova Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.10.1036 Klíčová aktivita: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Digitální učební materiály Autor:

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta

Tabulace učebního plánu. Obecná chemie. Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : Ročník: 1.ročník a kvinta Tabulace učebního plánu Vzdělávací obsah pro vyučovací předmět : CHEMIE Ročník: 1.ročník a kvinta Obecná Bezpečnost práce Názvosloví anorganických sloučenin Zná pravidla bezpečnosti práce a dodržuje je.

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen)

COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen) Aplikace Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen) Měření barvy při výrobě piva, cukru, uhlovodíků apod. Měření koncentrace elektrolytů, ClO 2, Cl 2, O 3, apod. Monitorování

Více

Preparativní anorganická chemie

Preparativní anorganická chemie Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Přírodovědecká fakulta Studijní opora pro dvouoborové kombinované bakalářské studium Preparativní anorganická chemie Ing. Fišerová Seznam úloh 1. Reakce

Více

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ

VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ VÝUKOVÝ SOFTWARE PRO ANALÝZU A VIZUALIZACI INTERFERENČNÍCH JEVŮ P. Novák, J. Novák Katedra fyziky, Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze Abstrakt V práci je popsán výukový software pro

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE

DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 1. ÚVOD DO STUDIA CHEMIE 1) Co studuje chemie? 2) Rozděl chemii na tři důležité obory. DOUČOVÁNÍ KVINTA CHEMIE 2. NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN 1) Pojmenuj: BaO, N 2 0, P 4 O 10, H 2 SO 4, HMnO 4,

Více

Úvod do studia organické chemie

Úvod do studia organické chemie Úvod do studia organické chemie 1828... Wöhler... uměle připravil močovinu Organická chemie - chemie sloučenin uhlíku a vodíku, případně dalších prvků (O, N, X, P, S) Příčiny stability uhlíkových řetězců:

Více

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte:

DUSÍK NITROGENIUM 14,0067 3,1. Doplňte: Doplňte: Protonové číslo: Relativní atomová hmotnost: Elektronegativita: Značka prvku: Latinský název prvku: Český název prvku: Nukleonové číslo: Prvek je chemická látka tvořena z atomů o stejném... čísle.

Více

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO

E K O G Y M N Á Z I U M B R N O o.p.s. přidružená škola UNESCO Seznam výukových materiálů III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast: Předmět: Vytvořil: Anorganická chemie Chemie Mgr. Soňa Krampolová 01 - Vlastnosti přechodných prvků -

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků).

Zařazení do výuky Experiment je vhodné zařadit v rámci učiva chemie v 8. třídě (kyseliny, zásady, ph roztoků). Název: Dýchání do vody Úvod Někdy je celkem jednoduché si v chemické laboratoři nebo dokonce i doma připravit kyselinu. Pokud máte kádinku, popř. skleničku, a brčko, tak neváhejte a můžete to zkusit hned!

Více

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS:

Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Pokyny pro autory abstraktu pro konferenci ČAS: Formátování stránky: horní a dolní okraj 2,5 cm (resp. 0.98 palce), vnitřní okraj 3 cm (resp. 1.18 palce), vnější okraj 2 cm (resp. 0.79 palce), nastavení

Více

Solární dům. Vybrané experimenty

Solární dům. Vybrané experimenty Solární dům Vybrané experimenty 1. Závislost U a I na úhlu osvitu stolní lampa, multimetr a) Zapojíme články sériově. b) Na výstup připojíme multimetr. c) Lampou budeme články nasvěcovat pod proměnlivým

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA

ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA ABSORPČNÍ A LUMINISCENČNÍ SPEKTROMETRIE V UV/Vis OBLASTI SPEKTRA (c) -2008 ABSORPČNÍ SPEKTROMETRIE 1 Absorpce záření ve Vis oblasti Při dopadu bílého světla na vzorek může být záření zcela odraženo látku

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou Spektrofotometr DR 6000 UV-VIS Kvalita spojená s úsporou nákladů Nový spektrofotometr DR 6000 UV-VIS nabízí špičkový výkon pro rutinní analýzy i pro

Více

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1

Organická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 rganická chemie pro biochemiky II část 14 14-1 oxidace a redukce mají v organické chemii trochu jiný charakter než v chemii anorganické obvykle u jde o adici na systém s dvojnou vazbou či štěpení vazby

Více

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ

KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ KONCENTRACE KYSLÍKU VE VODĚ Eva Hojerová, PřF JU v Českých Budějovicích Stanovení koncentrace rozpuštěného O 2 ve vodě Koncentrace O 2 ve vodě je významným parametrem běžně zjišťovaným při výzkumu vlastností

Více

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR

Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Projektování a rekonstrukce ÚV Mariánské Lázně první použití vícevrstvých velmi jemných filtračních náplní v ČR Milan Drda, ENVI PUR, s.r.o. Ing. Michaela Polidarová, CHEVAK Cheb a.s. Investor: CHEVAK

Více

Chování látek v nanorozměrech

Chování látek v nanorozměrech Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Chování látek v nanorozměrech Pavla Čapková Přírodovědecká fakulta Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Březen 2014 Chování látek v nanorozměrech: Co se děje

Více

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek

1.08 Tvrdost vody. Projekt Trojlístek 1. Chemie a společnost 1.08. Projekt úroveň 1 2 3 1. Předmět výuky Metodika je určena pro vzdělávací obsah vzdělávacího předmětu Chemie. Chemie 2. Cílová skupina Metodika je určena pro žáky 2. stupně ZŠ

Více

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD

ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD ODSTRAŇOVÁNÍ SÍRANŮ Z PRŮMYSLOVÝCH VOD STRNADOVÁ N., DOUBEK O. VŠCHT Praha RACLAVSKÝ J. Energie a.s., Kladno Úvod Koncentrace síranů v povrchových vodách, které se využívají krom jiného jako recipienty

Více

pracovní list studenta

pracovní list studenta Výstup RVP: Klíčová slova: pracovní list studenta ph Jakub Jermář žák se orientuje v přípravě různých látek, v jejich využívání v praxi a v jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka; žák využívá

Více

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí.

Aplikace výsledků projektu by měla vést ke zlepšení legislativy Evropské unie v oblasti regulace motorových emisí. Představení projektu MEDETOX Jan Topinka 1, Michal Vojtíšek 2 1 Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., jtopinka@biomed.cas.cz ; 2 Technická univerzita v Liberci Předmětem mezioborového projektu MEDETOX

Více

Chem. Listy 107, 245 249 (2013)

Chem. Listy 107, 245 249 (2013) MOŽNOSTI VYUŽITÍ TECHNIK POVRCHEM ZESÍLENÉ VIBRAČNÍ SPEKTROSKOPIE PŘI ANALÝZE PŘÍPRAVKU Chamomilla vulgaris DANUŠE VAVŘINOVÁ a * a PAVEL MATĚJKA b a Ústav analytické chemie, b Ústav fyzikální chemie, Vysoká

Více

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2

Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 DF1101-Ex Cerberus Hlásič vyzařování plamene, aktivovaný infračerveným zářením pro prostředí s nebezpečím výbuchu v zónách 1 a 2 Pro venkovní i vnitřní použití Vyhodnocení pomocí trojice senzorů: - detekce

Více

Dominantní FL ječmene jarního

Dominantní FL ječmene jarního Materová Zuzana SGS OU Hlavní cíl prezentace Kvantitativní vyhodnocení vlivu dopadající radiace na obsah volných FL v listech ječmene jarního srovnání napříč experimenty KFY (-) Podmínka srovnatelnosti

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory

spanel Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem www.snaggi.com Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Příklad úspory spanel Svítidlo oceněno mezinárodním veletrhem Stropní svítidlo 60x60cm s přirozeným světlem a úsporným provozem LED osvětlení v podobě LED Panel Light je mimořádně univerzální, je určeno pro průmyslové

Více

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek

HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH. Klára Jacková, Ivo Štepánek HODNOCENÍ POVRCHOVÝCH ZMEN MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ PO ELEKTROCHEMICKÝCH ZKOUŠKÁCH Klára Jacková, Ivo Štepánek Západoceská univerzita v Plzni, Univerzitní 22, 306 14 Plzen, CR, ivo.stepanek@volny.cz Abstrakt

Více

DECOLORIZATION OF WASTE AND PROCESS WATER FROM THE PRODUCTION OF PAPER BY INDIRECT ELECTROCHEMICAL OXIDATION

DECOLORIZATION OF WASTE AND PROCESS WATER FROM THE PRODUCTION OF PAPER BY INDIRECT ELECTROCHEMICAL OXIDATION DECOLORIZATION OF WASTE AND PROCESS WATER FROM THE PRODUCTION OF PAPER BY INDIRECT ELECTROCHEMICAL OXIDATION DEKOLORIZACE PROCESNÍCH A ODPADNÍCH PAPÍRENSKÝCH VOD NEPŘÍMOU ELEKTROOXIDACÍ Barbora Horňáková,

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Kovy I. A skupiny alkalické kovy

Kovy I. A skupiny alkalické kovy Střední průmyslová škola Hranice - 1 - Kovy I. A skupiny alkalické kovy Lithium Sodík Draslík Rubidium Cesium Francium Jsou to kovy s jedním valenčním elektronem, který je slabě poután, proto jejich sloučeniny

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová

Počítačová chemie. výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů. Zora Střelcová Počítačová chemie výpočetně náročné simulace chemických a biomolekulárních systémů Zora Střelcová Národní centrum pro výzkum biomolekul, Masarykova univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno, Česká Republika

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ

DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ DEGRADACE MATERIÁLOVÝCH VLASTNOSTÍ OCELI 15 128 A PŘÍČINY VZNIKU TRHLIN VYSOKOTLAKÝCH PAROVODŮ Josef ČMAKAL, Jiří KUDRMAN, Ondřej BIELAK * ), Richard Regazzo ** ) UJP PRAHA a.s., * ) BiSAFE s.r.o., **

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI

SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI SPEKTROMETRIE V BLÍZKÉ INFRAČERVENÉ OBLASTI Pavel Matějka Úvod Spektrometrie v blízké infračervené oblasti ( near-infrared spectrometry NIR spectrometry) je metodou molekulové spektroskopie, která využívá

Více

IR a UV VIS spektroskopie

IR a UV VIS spektroskopie IR a UV VIS spektroskopie IČ spektroskopie IR Spectroscopy FTIR moderní technika viz dále Použití: identifikace a strukturní charakterizace organických sloučenin a také stanovení anorganických látek k

Více

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII

REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII REAKCE V ANORGANICKÉ CHEMII PaedDr. Ivana Töpferová Střední průmyslová škola, Mladá Boleslav, Havlíčkova 456 CZ.1.07/1.5.00/34.0861 MODERNIZACE VÝUKY Anotace: laboratorní práce z anorganické chemie, realizace

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty EKOLOGIE Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.roční!r 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě (CNA) 4 Počítačové sítě (CNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci

METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013. Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci METROLOGIE V CHEMII DAVID MILDE, 2013 Metrologie = věda o měření a jeho aplikaci Měření - proces experimentálního získávání jedné nebo více hodnot veličiny (měření = porovnávání, zjišťování počtu entit).

Více

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek.

Chemie. 8. ročník. Od- do Tématický celek- téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: Průmysl a životní prostředí VLASTNOSTI LÁTEK. Vnímání vlastností látek. Chemie 8. ročník Od do Tématický celek téma PRŮŘEZOVÁ TÉMATA: VLASTNOSTI LÁTEK Vnímání vlastností látek září Chemická reakce Měření vlastností látek SMĚSI Různorodé a stejnorodé směsi Roztoky říjen Složení

Více

Hodnocení potenciálu tvorby trihalogenmethanů v huminových vodách

Hodnocení potenciálu tvorby trihalogenmethanů v huminových vodách Hodnocení potenciálu tvorby trihalogenmethanů v huminových vodách Prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc., Prof. Ing. Václav Janda, CSc., Ing. Pavel Fišar, Ing. Jana Bížová, Ing. Bohumil Šťastný Katedra zdravotního

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech

Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Vliv aerace na množství sinic v sedimentech Aerační technologie pro redukci klidových stádií sinic a biodostupnosti živin v sedimentech nádrží Projekt: NAZV QH81012 Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc.

Více

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny

Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Komplexy rhenistanového anionu s porfyriny Vladimír Král, Petr Vaňura, Jitka Koukolová Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemickotechnologická v Praze, Praha V nukleární medicíně se radionuklidy používají

Více

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH

VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH VEDENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU V LÁTKÁCH Jan Hruška TV-FYZ Ahoj, tak jsme tady znovu a pokusíme se Vám vysvětlit problematiku vedení elektrického proudu v látkách. Co je to vlastně elektrický proud? Na to

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě

SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě SOUHRNNÝ PŘEHLED nově vytvořených / inovovaných materiálů v sadě Název projektu Zlepšení podmínek vzdělávání SZŠ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0358 Název školy Střední zdravotnická škola, Turnov, 28.

Více

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul

Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Absorpční spektroskopie při biologické analýze molekul Pokročilé biofyzikální metody v experimentální biologii Ctirad Hofr 8.11.2007 7 1 UV spektroskopie DNA a proteinů Všechny atomy absorbují v UV oblasti

Více

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT

ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT MIKROBIOLOGICKÝ ÚSTAV Akademie věd České republiky Vídeňská 1083, 420 20 Praha 4 Krč Imunologie a gnotobiologie ZÁVĚREČNÝ PROTOKOL O TESTOVÁNÍ BIOAKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ LÁTKY CYTOPROTECT Zadání: Na základě

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ

PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ PŘÍRUČKA SPRÁVNÉHO ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A TVORBY PROTOKOLŮ TATO PŘÍRUČKA VZNIKLA V RÁMCI PROJEKTU FONDU ROZVOJE VYSOKÝCH ŠKOL FRVŠ G6 1442/2013 PŘEDMLUVA Milí studenti, vyhodnocení výsledků a vytvoření

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA SPOTŘEBNÍ CHEMII

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA SPOTŘEBNÍ CHEMII TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ NA SPOTŘEBNÍ CHEMII VLASTNÍ VYPSANÁ tvůrčí činnost ústavu (bio)koloidy molekulární aplikace (elektronika) fotochemie plazmochemie 1 BIOKOLOIDY HYALURONAN přírodní polysacharid

Více

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější.

Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Nejjednodušší prvek. Na Zemi tvoří vodík asi 15 % atomů všech prvků. Chemické slučování je děj, při kterém z látek jednodušších vznikají látky složitější. Vodík tvoří dvouatomové molekuly, je lehčí než

Více