Fotodegradace rašelinných huminových látek

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fotodegradace rašelinných huminových látek"

Transkript

1 Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách Fotodegradace rašelinných huminových látek Krtička M. 1, Novák F. 2, Sýkorová A. 3, Novotná M. 3 Říjen ) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., Jíloviště; 2 ) BC AV ČR, v.v.i., České Budějovice; 3 ) VŠCHT Praha, Praha;

2 Autor: Krtička M. 1, Novák F. 2, Sýkorová A. 3, Novotná M. 3 1 ) Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.; Strnady 136, Jíloviště, Doručovací pošta: Praha 5 Zbraslav; 2 ) BC AV ČR, v.v.i.; Na Sádkách 7, České Budějovice; 3 ) VŠCHT Praha; Technická 5, Praha; Foto: M. Krtička

3 Obsah Cíl práce 3 Abstrakt 3 Laboratorní experiment 3 Analytické metody 3 Infračervená spektroskopie 4 UV/VIS spektroskopie 4 Výsledky a diskuze 4 RTG analýza 4 Vyhodnocení koeficientu Q 4/6 4 Výsledky z IČ spektroskopie 5 Závěry laboratorního testu 5 Terénní test na studované lokalitě 5 Výsledky terénního testu a jeho diskuse 6 Závěr - souhrn 8 Literatura 8 2

4 Cíl práce Tato práce je součástí projektu Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách (Ziel3/Cíl3 č ), který se zaměřuje na hledání odpovědí na otázky, jaká vhodná opatření vedou ke snížení obsahů organických látek (převážně huminových) ve vodách, které jsou využívány jako zdroje pitné vody pro obyvatele regionů na obou stranách hranice. Ve studii jsme se zaměřili na proces fotodegradace huminových látek (HL). Fotodegradace, tedy rozklad organických látek vlivem slunečního záření, je specifický problém s mnoha různými výklady a ne vždy jednoznačnými interpretacemi. Abstrakt Je známo, že huminové látky (HL) v přírodě velmi silně absorbují sluneční UV a VIS záření. Působením tvořících se velmi reaktivních radikálů jako jsou singletový kyslík 1 O 2, peroxidy radikálů (ROO.), peroxid vodíku, solvatovaný (hydratovaný) elektron (e- aq) (Allard et al., 1994; Sýkorová, 2011) se narušují chemické struktury huminových látek (HL). Procesy a produkty rozkladu HL nejsou kvůli značné komplikovanosti struktur zcela známy. Vysoce pravděpodobné však je, že dochází ke snížení molekulové hmotnosti (Il'in et al., 1973). Aby bylo možné stanovit přibližný podíl úbytku organického uhlíku v důsledku slunečního svitu v daných podmínkách, bylo třeba provést dvě základní řady testů. Laboratorní část byla zaměřena primárně na vliv UV a VIS záření, generovaného definovaným zdrojem s charakteristikou blízkou dennímu světlu, a studium jím vyvolaných strukturních změn u HL. Bylo tak možno určit, která část makromolekulární struktury HL je nejvíce náchylná k destrukci. Následným terénním testem bylo ověřeno, nakolik je osvit v daném místě významný pro případný rozklad místních rozpuštěných huminových látek. K tomu byla zvolena metoda vycházející ze zahraniční studie Winter et al. (2007). Byly sledovány změny obsahu fulvokyselin rašelinného původu (nejmobilnější frakce HL) v podmínkách letního osvitu na studované lokalitě (3 a 5 týdnů expozice slunečnímu svitu). Vzorky pro laboratorní testování byly získány z vod odebraných v povodí Rašeliníku nebo vykazujících podobnou chemickou strukturu. Změny koncentrace HL po ozáření byly v obou testech ve srovnání s kontrolními vzorky průkazné. Laboratorní experiment Huminové látky podléhají relativně snadno oxidaci. V laboratoři se k tomu používají různá činidla - oxid mědnatý, manganistan draselný, peroxid vodíku nebo chlor. Výsledky takovýchto oxidačních procesů jsou značně rozdílné a nejsou srovnatelné s podmínkami v přírodě. Pro laboratorní experiment fotodegradace HL byly použity standardní chemikálie čistoty p.a. a huminové látky připravené partnerem projektu (ÚPB, BC AV ČR, v. v. i.) - RB29HK (rašelinné huminové kyseliny), RB29FK (fulvokyseliny) a FL107 (fulvokyseliny izolované z potoka Rašeliník v povodí Flájské nádrže). K měření bylo využíváno standardních laboratorních přístrojů a vybavení (Spektrofotometr Cecil CE 2041, FTIR spektrometr NICOLET 6700). Roztoky huminových látek pro studium degradace vlivem UV záření byly připraveny rozpuštěním 11 mg dané HL v 1 ml demineralizované vody. Poté byly roztoky na 168 h umístěny pod zářivku o příkonu 20 W se spektrální charakteristikou blízkou dennímu světlu (6000 K). Pro měření absorbance při 465 nm a 665 nm byly připraveny roztoky HK o koncentraci c= 160 mg.l -1. Analytické metody Byly použity spektroskopie v IČ a UV/VIS oblasti, protože v těchto oblastech lze nalézt charakteristické absorpční pásy, poskytující dostatečně přesnou informaci o změně 3

5 struktury a koncentrace huminových látek obsažených v daných vzorcích. Infračervená spektroskopie Infračervená (IČ, často též FTIR, Fourier Transform Infrared) spektroskopie je nedestruktivní analytická metoda, při které se měří vibrační a rotační energie chemických vazeb. Touto metodou lze provádět kvantitativní i kvalitativní měření, je vhodná pro studium molekulové dynamiky, příp. dalších chemických vlastností molekul, vlivu prostředí na studované molekuly, sledování vzniku a degradace chemické vazby a dalších oblastí. Absorpční pásy huminových látek jsou nejlépe pozorovatelné ve střední IČ spektrální oblasti 3500 až 400 cm -1, kde se nalézají fundamentální absorpční pásy, na nichž lze pozorovat posuny polohy i změny intenzity, které odpovídají vzniku případně rozpadu chemické vazby (Kania, 2008). Pro měření IČ spekter byla využita technika ATR ( Attenuated Total Reflection, zeslabený celkový odraz), jejímž principem je dosažení úplného odrazu záření na fázovém rozhraní měřeného vzorku a měřícího krystalu z materiálu o vysokém indexu lomu a vysoké propustnosti IČ záření. Výhodou této techniky je minimální příprava vzorku (sušení v exsikátoru) a celková rychlost metody. K získání reálných a přesných výsledků je třeba získaná spektra upravit a co možná nejpřesněji odečítat a hodnotit k tomuto účelu bylo užito smíšené Gaussovy a Lorentzovy součtové a profilové metody. UV/VIS spektroskopie Metoda je založena na absorbci záření molekulami testovaného vzorku. Rozsah záření je v UV oblasti nm a ve VIS oblasti nm. Absorbance vzorků byla měřena na jednopaprskovém spektrofotometru CECIL CE 2041, který měří pouze záření procházející vloženou kyvetou, přičemž je zanedbáván vliv kyvety a rozpouštědla. Je odečten vliv slepého pokusu (kyvety s destilovanou vodou). Pro charakterizaci huminových látek se často využívá koeficientu Q 4/6, který odráží změny struktury HL. Koeficient Q 4/6 byl vypočítán jako poměr absorbancí při vlnových délkách 465 nm a 665 nm. Koeficient je užíván pro orientační stanovení podílu aromatických a alifatických vazeb v molekulách, protože s klesající hodnotou poměru Q 4/6 roste aromaticita huminových látek (Stevenson, 1994). Výsledky a diskuze RTG analýza Abychom vyloučili možnost rušení absorbancí jednotlivých vzorků, byla provedena analýza anorganické složky jednotlivých vzorků pomocí RTG fluorescence. Největší podíl anorganické složky měl vzorek FL107 (6,3 % hm.), RB29HK měl 4,7 % hm. a RB29FK 3,8 % hm. Současně byl v anorganické části stanoven podíl prvků, převažovaly sodík (až 47 %) a síra (33 42 %), z dalších prvků byly významněji zastoupeny železo, chlór a křemík (Sýkorová, 2011). Vyhodnocení koeficientu Q 4/6 Absorbance při vlnových délkách 465 a 665 nm byly stanoveny pro výchozí roztoky HL a pro vzorky po 168 hodinové expozici UV záření. Zjištěné absorbance a koeficient Q 4/6 jsou uvedeny v tabulce I. Po fotodegradaci byl u všech vzorků patrný pokles absorbance především při 465 nm, dokládající snížení koncentrace huminových látek 2-krát až 6-krát. Ze změn koeficientu Q 4/6 je zřejmý nárůst aromaticity huminových molekul. Podobně zaznamenali 50% pokles celkového organického uhlíku po šestihodinovém ozařování vodných roztoků huminových látek Allard et al. (1994), kteří však používali UV záření o vlnové délce 254 nm. 4

6 Tab. 1: Vliv ozáření roztoků studovaných huminových látek na absorbanci a koeficient Q 4/6 Vzorek A 465 A 665 Q 4/6 Původní vzorky bez ozáření RB29HK 0,433 0,208 2,1 RB29FK 0,142 0,010 14,9 FL107 0,178 0,014 12,9 Vzorky po ozáření RB29HK 0,071 0,038 1,9 RB29FK 0,059 0,009 6,6 FL107 0,085 0,013 6,2 Výsledky IČ spektroskopie Po expozici studovaných vzorků HL měkkým UV zářením v laboratoři (zdroj měl spektrální charakteristiku blízkou dennímu světlu) došlo kromě poklesu koncentrace HL také ke změnám struktury huminových látek. Absorbance při 465 nm, přímo úměrná koncentraci HS, klesla 2-krát až 6-krát (tabulka I), nejvyšší pokles koncentrace byl zaznamenán u huminových kyselin izolovaných z rašeliny, které byly tedy nejcitlivější na fotochemické reakce. Ze změn parametrů FTIR spekter je zřejmé, že při fotodegradaci dochází k dekarboxylaci huminových látek (I 1700 /I 1450 ) a k relativnímu zvýšení obsahu aromatických kruhů (I 1600 /I 1450 ). Z hodnocení dalších parametrů FTIR spekter, které se pro hodnocení degradace organických látek užívají (Špirochová, 2011), je patrné, že v neutrálním i kyselém prostředí dochází k fotooxidaci. V FTIR spektrech byl rovněž pozorován rozklad alifatických řetězců HL, příp. jejich zkracování. Při srovnání tří rašelinných huminových látek huminových kyselin a fulvokyselin izolovaných z rašeliny z ložiska Branná a fulvokyselin izolovaných z vody odebrané v povodí potoka Rašeliník byla zjištěna největší míra dekarboxylace u fulvokyselin, izolovaných z potoka Rašeliník (Novák et al., 2012). Závěry laboratorního testu UV záření ze zdroje se spektrální charakteristikou blízkou dennímu světlu vyvolává fotodegradaci huminových látek. Při fotodegradaci došlo k relativnímu zvýšení obsahu aromatických kruhů v molekulách huminových látek. Nejcitlivější na ozáření byly huminové kyseliny, které mají složitější strukturu a tím i větší možnost interakce se zářením. Nejvyšší míra dekarboxylace byla pozorována u fulvokyselin izolovaných z potoka Rašeliník. Terénní test na studované lokalitě Jakkoli je laboratorní test vždy velmi dobrou ukázkou chování daných materiálů v definovaných podmínkách, v reálných podmínkách obvykle dochází k nezanedbatelným rozdílům. Vzhledem k praktické orientaci projektu na konkrétní podmínky náhorních planin Krušných hor byla proto zvolena praktická metoda testu, která vychází z postupu popsaného v literatuře (Winter et al., 2007). Byl studován vliv osvitu na rašelinné fulvokyseliny (tedy frakci, která nejlépe reprezentuje nejvýznamnější část organického uhlíku ve zdroji pitných vod). Test probíhal v předzdrži na potoce Rašeliník za podmínek blízkých reálným podmínkám 1. Základním testovaným materiálem byla fulvokyselina, označená jako RB20FK, izolovaná dle metody IHSS (Malcolm, 1991) z rašeliny Branná (Rašelina Soběslav, a.s.). Tato frakce huminových látek byla zvolena proto, že tvoří dominující podíl v mobilní složce huminových látek ve vodách je tedy zásadní pro řešení problému vysokých obsahů organických látek v pitných vodách. Roztokem fulvokyseliny v destilované vodě (60 mg.l -1, ph 4,0 a 7,0) byly naplněny testovací kyvety ze sodno-vápenatého a boro-silikátového skla. Koncentrace fulvokyseliny byla zvolena na základě dlouhodobých měření různých zdrojů huminových látek je přibližně dvakrát vyšší než koncentrace ve významnějších zdrojích což umožňuje lépe sledovat daný efekt a snížit vliv případných 1 intenzita osvitu odpovídala podmínkám, vzorky byly ve skleněných kyvetách, nikoli volně na vzduchu 5

7 limitů stanovení a metod. Hodnoty ph byly upraveny tak, aby odpovídaly jednak hodnotám zjištěným ve vodách vytékajících z rašelinných poloh (kyselejší vzorky), jednak vodám v těch přítocích potoka Rašeliník, u nichž se projevuje dřívější vápnění povodí neutrálním ph. Vzorky pro terénní expozici byly umístěny do uzavřených kyvet, které však nepropouštějí určitou část slunečního záření. Protože bylo třeba tento vliv minimalizovat, byly zvoleny dva druhy skel sodno-vápenaté a boro-silikátové. Propustnost obou skel pro dopadající spektrum slunečního záření byla stanovena z absorbance v UV/VIS oblasti na laboratorním spektrofotometru Libra S22 (obr. 1). A 3.0 Glass absorbance Drazovky (Na-Ca glass) VIAL (Borosilicate glass) λ / nm Obr.1: Test propustnosti skla kyvet (vialek) použitých pro studium fotodegradace. Roztoky fulvokyselin, připravené dle výše uvedeného postupu, umístěné v kyvetách (vialkách) s víčky utěsněnými parafilmem, byly uloženy ve speciálním rámu na hladině předzdrže na potoku Rašeliník. Kontrolní kyvety obsahovaly stejné vzorky, byly však před expozicí slunečním světlem chráněny hliníkovou fólií. Rám s kyvetami byl periodicky (2x týdně) kontrolován a čištěn od případných nánosů bahna. Nádobky byly umístěny tak, aby teplota vzorků odpovídala teplotě v místní předzdrži (nádobky v rámu byly v kontaktu se stabilní vodní hladinou). Obr. 2: Lokalizace testovaných vzorků v terénním testu Doba expozice slunečním světlem byla zvolena 20 dnů ( ), u druhého souboru vzorků 34 dnů ( ). Po expozici byly kyvety vyzvednuty a uloženy v chladničce ve tmě. První odběr byl připraven tak, aby byly k disposici od každé varianty (totožné ph i koncentrace) vždy 4 kyvety a dvě kyvety kontrolní (odběr 5.9.), u druhého odběru byly k disposici 3 kyvety od každé varianty a 2 kyvety kontrolní (odběr ). V průběhu testu bylo několik nádobek poškozeno (porušené víčko, rozbitá kyveta) tyto vzorky byly ze zpracování vyloučeny. Po převozu vzorků k analýzám byly měřeny oba soubory současně. Bylo stanoveno ph roztoku, absorbance při 254, 465 a 665 nm, a u jednoho vzorku z každé varianty bylo změřeno spektrum v UV VIS oblasti nm. Statistické testy byly provedeny na hladině významnosti 95 % (Statistica 10). Výsledky terénního testu a jeho diskuse Výsledky testování fotodegradace huminových látek v terénních podmínkách jsou shrnuty v tabulce II. U neexponovaných (kontrolních) vzorků s ph 7 byla absorbance vyšší než u kontrolních vzorků s ph 4, což odpovídá obecnému zvyšování absorbance huminových látek se zvyšujícím se ph v důsledku ionizace huminových látek. 6

8 Tab. 2: Výsledky fotodegradace huminových látek při terénním testu. ph vzorku Expoziční doba [den] úbytek v % hm Ca-Na sklo úbytek v % hm B-Si sklo kontrola 0 4, ,2 20, ,1 28, kontrola 0 3, ,3 23, ,0 29,4 Expozice slunečním světlem se projevila výrazným a statisticky průkazným poklesem obsahu huminových látek. V kyvetách ze sodno-vápenatého skla (Na-Ca), které propouštějí více UV záření, probíhal rozklad rychleji než v kyvetách z boro-silikátového (B-Si) skla (např. 29,3 % oproti 23,2 % za dvacet dnů při neutrálním ph). Podobně rozklad huminových látek při ph 7 probíhal rychleji než v kyselém prostředí. Při delší expozici se rozdíl mezi variantami s různým ph snížil, rozdíl rychlosti fotodegradace huminových látek u kyvet z různého skla však byl zřejmý i v případě delší expozice. Vlivem částečné nerovnoměrnosti expozice v terénu a pravděpodobně také nerovnoměrné tloušťky skla nejsou vzájemné rozdíly mezi variantami lišícími se použitým sklem nebo hodnotou ph významné na hladině spolehlivosti 0,95. Zaznamenaný pokles koncentrace huminových látek po ozáření však byl statisticky průkazný u všech osmi případů (variant) i přes částečné mechanické poškození světloizolační Al-fólie u jednoho kontrolního vzorku (které zvýšilo rozptyl dat u této kontroly). Poměr Q 4/6 se v průběhu expozice UV záření snižoval, výrazněji u varianty s propustnějším (Na-Ca) sklem. Při aplikaci kinetiky prvého řádu lze pro zjištěný úbytek HL vypočítat poločasy rozkladu HL v daném období (obr. 3): u kyvet z Na-Ca skla byl poločas rozkladu HL 52 dnů (ph 4) a 40 dnů (ph 7). Skutečné poločasy rozkladu huminových látek budou o něco kratší, protože kyvety nepropouštěly část slunečního UV záření (srovnej obr. 1). Pokles koncentrace huminových látek je zřejmý i z poklesu absorbance roztoků po ozáření (viz UV/VIS spektra testovacích roztoků na obr. 4). c HL / % t / days Obr. 3: Průběh fotodegradace, modelovaný na základě úbytku HL (absorbance) stanoveného po 20 dnech expozice při dvou odlišných ph v kyvetách z Na-Ca skla. A λ / nm Obr. 4: Spektra exponovaných a kontrolních vzorků HL v UV VIS oblasti nm, odběr dne , doba expozice 20 dnů. Závěry terénního testu Na-Ca sklo, ph 4 Na-Ca sklo, ph 7 borosilik. sklo, ph 4 borosilik. sklo, ph 7 kontrola ph 4 kontrola ph 7 ph4 ph7 Na vzorcích fulvokyselin bylo prokázáno, že v důsledku osvitu slunečním zářením v podmínkách studovaného povodí dochází k jejich rozkladu. Při expozici v délce 20 dnů byl 7

9 původní obsah HL snížen při kyselém ph (4) o 23,2 % (v kyvetách z méně propustného skla o 20,5 % hm.). Při neutrálním ph (7) došlo za 20 dní expozice k poklesu koncentrace o 29,3 % (23,2 %). Delší expozice prokázala vyšší úbytek pro ph v kyselé oblasti (ph 4) to bylo 35,1 %, případně 28,6 % hm, v neutrální oblasti byl tento pokles 34,0 %, resp. 29,4 % hm. Bylo tak prokázáno, že při delší době slunečního svitu v letním období dochází v tenkých vrstvách roztoku huminových látek k významnému rozkladu fulvokyselin v důsledku osvitu slunečním zářením. Závěr - souhrn V důsledku fotooxidace vlivem UV záření byly u vzorků huminových látek pozorovány podstatné strukturní změny. Docházelo k významnému štěpení jak v alifatické, tak aromatické části molekul HL. V kyselém prostředí byl výraznější rozklad alifatických částí, v neutrálním aromatických. Při expozici roztoků fulvokyselin (letnímu) slunečnímu záření ve studovaném povodí potoka Rašeliníku na náhorní pláni Krušných hor po dobu 20 a 34 dnů došlo k významnému poklesu obsahu těchto látek o cca % hm. V neutrálním prostředí probíhal rozklad rychleji, při delší expozici se vliv ph již tak výrazně neprojevoval. Literatura: Allard B., Borén H., Pettersson C., Zhang G., Degradation of humic substances by UV irradiation. Environment International 20: Il'in N. P., Orlov D. S., Photochemical destruction of humic acids. Soviet Soil Science 5: Kania P., Infračervená spektrometrie, Návody na laboratorní práce z analytické chemie I, VŠCHT Praha. Malcolm R. L., Factors to be considered in the isolation and characterisation of aquatic humic substances. In: Humic substances in the aquatic and terrestrial environment. Allard B., Borén H., Grimvall A. (Eds) p Springer Verlag, New York. Novák F., Sýkorová A., Novotná M., Šestauberová M., Hrabal R., Spectroscopic study of humic substances photodegradation. Chem. Listy 106: Stevenson F. J., Humus chemistry: genesis, composition, reactions, 2 nd ed.; Wiley, New York. Sýkorová A., Degradace roztoků huminových látek. Semestrální projekt, VŠCHT Praha. Špirochová J., Studium degradace huminových látek, Diplomová práce, VŠCHT Praha. Winter A., Fish T. A. E., Playle R. C., Smith D. S., Curtis P. J., Photodegradation of natural organic matter from diverse freshwater sources. Aquatic Toxikology 84: Poděkování. Za podnětné připomínky autoři děkují ing. Vladimíru Machovičovi, CSc. 8

10 POZNÁMKY: 9

11

12 Toto dílo vzniklo v rámci Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko.

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová

SPEKTROMETRIE. aneb co jsem se dozvěděla. autor: Zdeňka Baxová SPEKTROMETRIE aneb co jsem se dozvěděla autor: Zdeňka Baxová FTIR spektrometrie analytická metoda identifikace látek (organických i anorganických) všech skupenství měříme pohlcení IČ záření (o různé vlnové

Více

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie Spektrometrické metody Reflexní a fotoakustická spektroskopie odraz elektromagnetického záření - souvislost absorpce a reflexe Kubelka-Munk funkce fotoakustická spektroskopie Měření odrazivosti elmg záření

Více

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod

Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Radiační odstraňování vybraných kontaminantů z podzemních a odpadních vod Václav Čuba, Viliam Múčka, Milan Pospíšil, Rostislav Silber ČVUT v Praze Centrum pro radiochemii a radiační chemii Fakulta jaderná

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin

Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Využití UV/VIS a IR spektrometrie v analýze potravin Chemické laboratorní metody v analýze potravin MVDr. Zuzana Procházková, Ph.D. MVDr. Michaela Králová, Ph.D. Spektrometrie: základy Interakce záření

Více

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU

FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU FOTOKATALYTICKÁ OXIDACE BIOLOGICKY OBTÍŽNĚ ODBOURATELNÝCH ORGANICKÝCH LÁTEK OBSAŽENÝCH V NADBILANČNÍCH VODÁCH ZE SKLÁDEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU Marek Smolný, Michal Kulhavý, Jiří Palarčík, Jiří Cakl Ústav

Více

Infračervená spektrometrie

Infračervená spektrometrie Podstata infračervené absorpce jednofotonový přechod mezi dvěma vibračními (vibračně-rotačními) rotačními) stavy molekuly, jejichž energie jsou E 1 a E 2, vyvolaný interakcí s fotonem dopadajícího záření

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Absorpční fotometrie

Absorpční fotometrie Absorpční fotometrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS) oblasti přechody mezi elektronovými stavy +... - v infračervené (IČ) oblasti přechody mezi vibračními stavy +... - v mikrovlnné oblasti přechody

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence

- Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl. - fluorescence - fosforescence ROZPTYLOVÉ a EMISNÍ metody - Rayleighův rozptyl turbidimetrie, nefelometrie - Ramanův rozptyl - fluorescence - fosforescence Ramanova spektroskopie Každá čára Ramanova spektra je svými vlastnostmi závislá

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic

Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic Emise vyvolaná působením fotonů nebo částic PES (fotoelektronová spektroskopie) XPS (rentgenová fotoelektronová spektroskopie), ESCA (elektronová spektroskopie pro chemickou analýzu) UPS (ultrafialová

Více

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu

Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Infračervená spektroskopie - alternativní instrumentální technika při kontrole výroby bioethanolu Ing. Ladislav Tenkl, Ing. Karel Šec, RNDr. František Kesner Ph.D. Nicolet CZ s.r.o., Nad Trnkovem 1667/11,

Více

13. Spektroskopie základní pojmy

13. Spektroskopie základní pojmy základní pojmy Spektroskopicky významné OPTICKÉ JEVY absorpce absorpční spektrometrie emise emisní spektrometrie rozptyl rozptylové metody Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie

Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie Identifikace barviv pomocí Ramanovy spektrometrie V kriminalistických laboratořích se provádí technická expertíza písemností, která se mimo jiné zabývá zkoumáním použitých psacích prostředků: tiskových

Více

Stručný úvod do spektroskopie

Stručný úvod do spektroskopie Vzdělávací soustředění studentů projekt KOSOAP Slunce, projevy sluneční aktivity a využití spektroskopie v astrofyzikálním výzkumu Stručný úvod do spektroskopie Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí,

Více

Infračervená spektroskopie

Infračervená spektroskopie Infračervená spektroskopie 1 Teoretické základy Podstatou infračervené spektroskopie je interakce infračerveného záření se studovanou hmotou, kdy v případě pohlcení fotonu studovanou hmotou mluvíme o absorpční

Více

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách

Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Určení koncentrace proteinu fluorescenční metodou v mikrotitračních destičkách Teorie Stanovení celkových proteinů Celkové množství proteinů lze stanovit pomocí několika metod; například: Hartree-Lowryho

Více

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ (c) -2008, ACH/IM BLOKOVÉ SCHÉMA: (a) emisní metody (b) absorpční metody (c) luminiscenční metody U (b) monochromátor často umístěn před kyvetou se vzorkem. Části

Více

Extrakční fotometrické stanovení huminových látek ve vodě

Extrakční fotometrické stanovení huminových látek ve vodě Extrakční fotometrické stanovení huminových látek ve vodě Úvod Huminové látky jsou komplexem vysokomolekulárních organických látek, částečně cyklického charakteru, obsahující uhlík, kyslík, vodík, dusík

Více

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE

VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE VIBRAČNÍ SPEKTROMETRIE (c) -2012 RAMANOVA SPEKTROMETRIE 1 PRINCIP METODY Měří se rozptýlené záření, které vzniká interakcí monochromatického záření z viditelné oblasti s molekulami vzorku za současné změny

Více

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem

Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Měření koncentrace roztoku absorpčním spektrofotometrem Teoretický úvod Absorpční spektrofotometrie je metoda stanovení koncentrace disperzního podílu analytické disperze, založená na měření absorpce světla.

Více

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY

DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY DESINFEKCE A VYUŽITÍ CHLORDIOXIDU PŘI ÚPRAVĚ BAZÉNOVÉ VODY.1Úvod Autor: Ing. František Svoboda Csc. Zvážení rizik tvorby vedlejších produktů desinfekce (DBP) pro úpravu konkrétní vody je podmíněno návrhem

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Rentgenová difrakce a spektrometrie

Rentgenová difrakce a spektrometrie Rentgenová difrakce a spektrometrie RNDr.Jaroslav Maixner, CSc. VŠCHT v Praze Laboratoř rentgenové difraktometrie a spektrometrie Technická 5, 166 28 Praha 6 224354201, 24355023 Jaroslav.Maixner@vscht.cz

Více

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm

Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Rtg. záření: Rentgenová spektrální analýza Elektromagnetické záření s vlnovou délkou 10-2 až 10 nm Vznik rtg. záření: 1. Rtg. záření se spojitým spektrem vzniká při prudkém zabrzdění urychlených elektronů.

Více

STANOVENÍ FOREM HLINÍKU PŘI VODÁRENSKÉ ÚPRAVĚ Bc. Pavla Hájková Ing. Libuše Benešová, CSc CÍLE PRÁCE Práce se zabývá optimalizací úpravy povrchové vody s vyšším obsahem hliníku. Cílem je prokázat nebo

Více

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika

Viková, M. : ZÁŘENÍ II. Martina Viková. LCAM DTM FT TU Liberec, (hranol, mřížka) štěrbina. Přednášky z : Textilní fyzika Záření II Martina Viková LCAM DTM FT TU Liberec, martina.vikova@vslib.cz kolimátor dalekohled štěrbina (hranol, mřížka) SPEKTRA LÁTEK L I Zářící zdroje vysílají záření závislé na jejich chemickém složení

Více

pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček

pracovní list studenta Analytická chemie Barevnost chemických látek Aleš Mareček Výstup RVP: Klíčová slova: Analytická chemie Aleš Mareček žák se na základě vlastního pozorování seznámí s příčinami barevnosti chemických sloučenin; v průběhu práce získá základní informace o moderních

Více

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi

Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Barva produkovaná vibracemi a rotacemi Hana Čechlovská Fakulta chemická Obor fyzikální a spotřební chemie Purkyňova 118 612 00 Brno Barva, která je produkována samotnými vibracemi je relativně mimořádná.

Více

Chemie a fyzika pevných látek p2

Chemie a fyzika pevných látek p2 Chemie a fyzika pevných látek p2 difrakce rtg. záření na pevných látkch, reciproká mřížka Doporučená literatura: Doc. Michal Hušák dr. Ing. B. Kratochvíl, L. Jenšovský - Úvod do krystalochemie Kratochvíl

Více

STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII

STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRNÝCH NANOČÁSTIC A JEJICH MOŽNÉ VYUŽITÍ V ANALYTICKÉ CHEMII STUDIUM POVRCHOVÉ MODIFIKACE STŘÍBRÝCH AOČÁSTIC A JEJICH MOŽÉ VYUŽITÍ V AALYTICKÉ CHEMII Pavel Žvátora, Kamil Záruba, Pavel Řezanka, Vladimír Král Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská,

Více

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti

Spektroskopické metody. převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Spektroskopické metody převážně ve viditelné, ultrafialové a blízké infračervené oblasti Elektromagnetické záření Elektromagnetické záření je postupné vlnění elektromagnetického pole složeného z kombinace

Více

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích

Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Potenciál vyuţití ferrátů v sanačních technologiích Technická univerzita Liberec Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Eva Kakosová, Lucie Křiklavová Motivace

Více

FTIR absorpční spektrometrie KBr transmisní a ATR metody

FTIR absorpční spektrometrie KBr transmisní a ATR metody FTIR absorpční spektrometrie KBr transmisní a ATR metody Teorie: Infračervená spektroskopie je nedestruktivní analytická technika určená především pro identifikaci a strukturní charakterizaci organických

Více

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Metody spektrální. Metody molekulové spektroskopie. UV-vis oblast. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metody spektrální Metody molekulové spektroskopie UV-vis oblast Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Absorpční spektro(foto)metrie - v ultrafialové (UV) a viditelné (VIS)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Huminové látky v povodí Rašeliníku (obora Fláje, Krušné hory)

Huminové látky v povodí Rašeliníku (obora Fláje, Krušné hory) Výzkum možností minimalizace obsahů organických škodlivin ve zdrojích pitných vod v Krušných horách Huminové látky v povodí Rašeliníku (obora Fláje, Krušné hory) František Novák, Martina Šestauberová Říjen

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami

Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Stanovení korozní rychlosti elektrochemickými polarizačními metodami Úvod Měření polarizačního odporu Dílčí děje elektrochemického korozního procesu anodická oxidace kovu a katodická redukce složky prostředí

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

jan.rakusan@vuos.com, marie.karaskova@vuos.com, jiri.cerny@vuos.com, pavla.vlasakova@vuos.com M.Drobek@email.cz

jan.rakusan@vuos.com, marie.karaskova@vuos.com, jiri.cerny@vuos.com, pavla.vlasakova@vuos.com M.Drobek@email.cz ÚPRAVY AOFORMY OXIDU TITAIČITÉHO FTALOCYAIY, MOŽOSTI PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ TAKTO UPRAVEÉHO AOMATERIÁLU Jan Rakušan a, Marie Karásková a, Jiří Černý a, Petr Klusoň b, Martin Drobek c, Pavla Vlasáková a, Libuše

Více

Jednopaprskové spektrofotometry

Jednopaprskové spektrofotometry Jednopaprskové spektrofotometry Spektrofotometr V-5000 > Jednopaprskový VIS spektrofotometr s ručním nastavením > Tlačítko pro nastavení nuly a 100% T > LCD displej se zobrazením hodnoty transmitance,

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod.

Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zpráva o účincích bioenzymatické směsi PTP PLUS na kvalitu povrchových vod. Zprávu předkládá: Slovenský rybársky zväz MO Holíč Jaroslav Minařík, místopředseda organizace MO SRZ Holíč Michal Náter, hlavní

Více

Projekt FRVŠ č: 389/2007

Projekt FRVŠ č: 389/2007 Závěrečné oponentní řízení 7.2.2007 Projekt FRVŠ č: 389/2007 Název: Řešitel: Spoluřešitelé: Pracoviště: TO: Laboratoř infračervené spektrometrie Doc. Ing. Milan Honner, Ph.D. Ing. Petra Vacíková, Ing.

Více

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací

ÚLOHA 1: Stanovení koncentrace kyseliny ve vzorku potenciometrickou titrací UPOZORNĚNÍ V tabulkách pro jednotlivé úlohy jsou uvedeny předpokládané pomůcky, potřebné pro vypracování experimentální části úlohy. Některé pomůcky (lžička, váženka, stopky, elmag. míchadélko, tyčinka

Více

Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011

Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011 The world leader in serving science Příslušenství k FT-IR spektrometrům: ATR vláknová optika Seminář Molekulová Spektroskopie 2011 Hotel Jezerka Seč Říjen 2011 IR Spektrum NIR (blízká IR) Overtonové vibrace

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE KVALITATTIVNÍ A KVANTITATIVNÍ STANOVENÍ Úvod: Infračervená spektrometrie (IR) je analytická technika molekulové vibrační spektrometrie, která se zabývá studiem pohybů atomů v

Více

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících

Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Využití zásoby živin a primární produkce v eutrofních rybnících Libor Pechar a kolektiv Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta, Laboratoř aplikované ekologie a ENKI o.p.s., Třeboň

Více

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti?

Koloidní zlato. Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Koloidní zlato Tradiční rekvizita alchymistů v minulosti sofistikovaný (nano)nástroj budoucnosti? Dominika Jurdová Gymnázium Velké Meziříčí, D.Jurdova@seznam.cz Tereza Bautkinová Gymnázium Botičská, tereza.bautkinova@gybot.cz

Více

Test vlastnosti látek a periodická tabulka

Test vlastnosti látek a periodická tabulka DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-2-08 Téma: Test vlastnosti látek a periodická tabulka Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý Mgr. Josef Kormaník TEST Test vlastnosti

Více

fenanthrolinem Příprava

fenanthrolinem Příprava 1 ÚLOHA 9: Spektrofotometrické fenanthrolinem studium komplexu Fe(II) s 1,10- Příprava 2. 3. 4. 5. 6. Zopakujte si základní pojmy z optiky - elektromagnetické záření a jeho šíření absorbujícím prostředím,

Více

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata.

FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. FTIR analýza plynných vzorků, vzorkovací schémata. Dr. Ján Pásztor, Ing. Karel Šec Ph.D., Nicolet CZ s.r.o., Klapálkova 2242/9, 149 00 Praha 4 Tel./fax 272760432,272768569,272773356-7, nicoletcz@nicoletcz.cz

Více

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis

Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis Techniky prvkové povrchové analýzy elemental analysis (Foto)elektronová spektroskopie (pro chemickou analýzu) ESCA, XPS X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) Any technique in which the sample is bombarded

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L.

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie: 28 44- M/01 ŠVP Aplikovaná chemie, ochrana životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Obr. 1. Struktura glukosaminu.

Obr. 1. Struktura glukosaminu. 3. Stanovení glukosaminu ve výživových doplňcích pomocí kapilární elektroforézy Glukosamin (2-amino-2-deoxyglukózamonosacharid je široce distribuován ve tkáních lidského organismu jako složka je klíčovou

Více

Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr 1, M. Brandt 2 1

Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr 1, M. Brandt 2 1 Ročník 2008 Číslo IV Diagnostika olejem plněných transformátorů P. Prosr, M. Brandt 2 Katedra technologií a měření, Fakulta elektrotechnická, ZČU v Plzni, Univerzitní 26, Plzeň 2 Centrum výskumu mechatronických

Více

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur

Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Oddělení fyziky vrstev a povrchů makromolekulárních struktur Témata diplomových prací 2014/2015 Studium změn elektrické vodivosti emeraldinových solí vystavených pokojovým a mírně zvýšeným teplotám klíčová

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Úvodní obrazovka Menu (vlevo nahoře) Návrat na hlavní stránku Obsah Výsledky Poznámky Záložky edunet Konec Chemie 1 (pro 12-16 let) LangMaster Obsah (střední část) výběr tématu - dvojklikem v seznamu témat

Více

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH

VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH VÝSKYT STRONCIA 90 A CESIA 137 VE VODĚ NA ÚROVNI NOREM ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY A JEJICH ODPOVÍDAJÍCÍ OBSAH VE DNOVÝCH SEDIMENTECH E. HANSLÍK, E. JURANOVÁ, M. NOVÁK 1. Úvod V rámci řešení projektu MV VG20122015088

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

NMR spektroskopie. Úvod

NMR spektroskopie. Úvod NMR spektroskopie Úvod Zkratka NMR znamená Nukleární Magnetická Rezonance. Jde o analytickou metodu, která na základě absorpce radiofrekvenčního záření vzorkem umístěným v silném magnetickém poli poskytuje

Více

Modelování úbytku chloru a nárůstu koncentrací železa v distribuční síti pitné vody

Modelování úbytku chloru a nárůstu koncentrací železa v distribuční síti pitné vody Modelování úbytku chloru a nárůstu koncentrací železa v distribuční síti pitné vody Ing. Kateřina Slavíčková, Ph.D., Prof. Ing. Alexander Grünwald, CSc, Ing. Marek Slavíček, Ph.D., Ing. Bohumil Šťastný,

Více

Sbohem, paní Bradfordová

Sbohem, paní Bradfordová Sbohem, paní Bradfordová aneb IČ spektroskopie ve službách kvantifikace proteinů Mgr. Stanislav Kukla Merck spol. s r. o. Agenda 1 Zhodnocení současných možností kvantifikace proteinů Bradfordové metoda

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU, DRASLÍKU, HOŘČÍKU, SODÍKU A FOSFORU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení makroprvků vápník, fosfor, draslík, hořčík

Více

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu

Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu Výzkumné centrum Pokročilé sanační technologie a procesy Laboratorní srovnání oxidačních účinků manganistanu, peroxidu a persulfátu Mgr. Pavel Hrabák ÚVOD TUL, laboratoř ARTEC - personální a technické

Více

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů

Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Stanovení koncentrace (kvantifikace) proteinů Bioanalytické metody Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. Úvod Kritéria výběru metod stanovení koncentrace proteinů jsou založena na možnostech pro vlastní analýzu,

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science

Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. Typické aplikace těchto technik. The world leader in serving science Nicolet CZ s.r.o. Porovnání infračervené a Ramanovy spektroskopie. The world leader in serving science Typické aplikace těchto technik. Základní princip Infračervená a Ramanova spektroskopie nedestruktivní

Více

MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM

MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM MĚŘENÍ ABSORPCE SVĚTLA SPEKOLEM Průchodem světla homogenním prostředím se jeho intenzita zmenšuje podle Lambertova zákona. Klesne-li intenzita monochromatického světla po projití vrstvou tloušťky l z hodnoty

Více

TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ. Radim Žebrák 1 & Hana Lipšová 2

TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ. Radim Žebrák 1 & Hana Lipšová 2 ACTA ENVIRONMENTALICA UNIVERSITATIS COMENIANAE (BRATISLAVA) Vol. 2, Suppl. 1(212): 156-165 ISSN 1335-285 TESTY FOTOCHEMICKÉ SANAČNÍ JEDNOTKY VYUŽÍVAJÍCÍ SYSTÉMU KOMBINACE PEROXIDU VODÍKU A UVC ZÁŘENÍ Radim

Více

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

Základy spektroskopie a její využití v astronomii Ing. Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Základy spektroskopie a její využití v astronomii Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Světlo x záření Jak vypadá spektrum?

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY

CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY ANALYTICKÉ METODY CÍLE CHEMICKÉ ANALÝZY Získat maximum informací dostupným přírodovědným průzkumem o památce. Posoudit poruchy a poškození materiálů. Navrhnout nejvhodnější technologii restaurování. Určit

Více

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth

Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II. Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth Leština doškolovací kurz Vzorkování železničního svršku II Petr Kohout, Zdeněk Veverka, Pavel Bernáth 23. červen 2010 Leština doškolovací seminář Vzorkování železničního svršku II Naformátováno: Podtržení

Více

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU

FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU FLUORIMETRICKÉ STANOVENÍ FLUORESCEINU návod vznikl jako součást bakalářské práce Martiny Vidrmanové Fluorimetrie s využitím spektrofotometru SpectroVis Plus firmy Vernier (http://is.muni.cz/th/268973/prif_b/bakalarska_prace.pdf)

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Animovaná chemie Top-Hit Analytická chemie Analýza anorganických látek Důkaz aniontů Důkaz kationtů Důkaz kyslíku Důkaz vody Gravimetrická analýza Hmotnostní spektroskopie Chemická analýza Nukleární magnetická

Více

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty

Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ PRO PROJEKT PŘÍRODNÍ VĚDY AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Chemické veličiny, vztahy mezi nimi a chemické výpočty Mgr. Jana Žůrková, 2013, 20 stran Obsah 1. Veličiny

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí?

Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení nebo procesy v povodí? Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Hydrobiologický ústav Na Sádkách 7, 37 5 České Budějovice www.hbu.cas.cz Příčiny eutrofizace a zhoršování jakosti vody ve vodárenské nádrži Karhov: vnitřní zatížení

Více

Manganový zeolit MZ 10

Manganový zeolit MZ 10 Manganový zeolit MZ 10 SPECIFIKACE POPIS PRODUKTU PUROLITE MZ 10 je manganový zeolit, oxidační a filtrační prostředek, který je připraven z glaukonitu, přírodního produktu, lépe známého jako greensand.

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA

277 905 ČESKÁ REPUBLIKA PATENTOVÝ SPIS (11) Číslo dokumentu: 277 905 ČESKÁ REPUBLIKA (19) Щ 8 Щ (21) Číslo přihlášky: 1619-90 (22) Přihlášeno: 02. 04. 90 (40) Zveřejněno: 18. 03. 92 (47) Uděleno: 28. 04. 93 (24) Oznámeno udělení

Více

215.1.16 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV

215.1.16 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV 215.1.16 INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE A BIOSLOŽKY PALIV ÚVOD Od roku 2007 se v ČR začala uplatňovat politika postupné náhrady fosilních paliv biopalivy. Zatímco spalováním fosilních paliv se do atmosféry

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii

Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Datum: Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba Název projektu: Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii Laboratorní cvičení č. Tlak vzduchu: Teplota vzduchu: Vodík a kyslík Vlhkost

Více

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie

Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie Izolace genomové DNA ze savčích buněk, stanovení koncentrace DNA pomocí absorpční spektrofotometrie IZOLACE GENOMOVÉ DNA Deoxyribonukleová kyselina (DNA) představuje základní genetický materiál většiny

Více

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Výpočet nejistoty analytického stanovení Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních

Více