s ch v á I i I usnesením č. 6194/38 k o n t r o ln í z á v ě r v tomto znění; A. Ministerstvo zem&lělstvf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "s ch v á I i I usnesením č. 6194/38 k o n t r o ln í z á v ě r v tomto znění; A. Ministerstvo zem&lělstvf"

Transkript

1 Strua13' 6194 Kontrolní závěr z kontroly privatizace státních a školních statkil Předm~tnákontrola byla zařazena do plánu kontrolní činnosti NKÚ na rok 1994 pod č Cílem kontroly bylo prověřit dodržovliní ~kterých ustanovení zákona č Sb., o podmínkách plevodu majetku státu na jid4s osoby, ve znbú po~jiích předpisů, zejmina úplnost přev~d4sbo majetku uvede D4Sho v privatizačním projektu v porovnliní se stavem vedeným v účetnictví, způsob vypořádání restitučních nároků včetně ocenění, soulad postupu privatizace s obecně závaznými předpisy a dodržovaní sjednaných podmínek v uzavřených nájemních smlouvách u kontrolovaných osob - státních statků a školního statku. Vzhledem k tomu, že doposud nebyl žádný školní statek privatizován, byla provedena kontrola pouze u školního statku IDuboká nad Vltavou se zaměřeefm na problematiku restitucí. U Fondu národního majetku kontrola provedena nebyla, neboť schváled4s privatizační projekty byly realizovány Pozemkovým fondem. Kontrole byly podrobeny tyto osoby: A. Ministerstvo zemědělstvf (dále MZe), B. Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci (dále MSNMP), C. Pozemkový fond česk~ republiky (dále PF), D. Státní statky Třeboň, s. p., Kladno, s. p., Hofesedly, s. p., Úněšov, 8. p., Stod, s. p., Statek Nová Bystřice, s. p., Statek Kájov, s. p. a Statek Frymburk, s. p. (dále statky), E. Školní zemědělský podnik Jihočeské univerzity IDuboká nad Vltavou. Na MZe, MSNMP a PF byla kontrola provedena pouze ve vztahu ke kontrolovaným státním statkům. Kontrolu vykonali v období února až června pracovníci Odboru hospodářsk~ politiky NKÚ a Oblastních odborů NKÚ Beroun, česk~ Budějovice, Plzeň a Tábor. K protokolům byly vzneseny námitky ze strany MZe a statků Úněšov, Stod, Hofesedly, Nová Bystřice, Frymburk a Kájov. Námitky byly vypořádány vedoucími skupin kontrolujících rozhodnutím o námitkách. Odvolání proti rozhodnutí o námitkách podal statek Úněšov, O odvolění rozhodl usnesením senát tak, že jej zamítl. V červnu k odstranění zjiš~ných nedostatků zaslalo MZe a PF zprávu o opatřeních Sen á t Ú řad u (ve složení JUDr. Jiří Drábek - předseda, JUDr. Jan Holeček, Mgr. Marie Hošková a JUDr. Frantilek Bárta - členově) na svém zasedání dne 13. července 1994 s ch v á I i I usnesením č. 6194/38 k o n t r o ln í z á v ě r v tomto znění; A. Ministerstvo zem&lělstvf 1. MZe jako zakladatel privatizovaných podnik" který podle f 7 odst. 1 zákona ě Sb., o podmfnkkh pfevodu majetku státu na jiné osoby, odpovfdaí za vypracováni návrhu privatizaěního projektu podniku, - nepo&tupovalo pft vypracování privatizaěních projekt6 v louiadu s ustanovením 6a odst. 1 zákona ě, 92f1991 Sb., ve znění zákona ě, 921 /1992 Sb., podle kterého: "SoučtÍ6ti prl"atiriillú1lo projektu předloženého po 29. IÚIOrU 1992"'lISl bjt "yhodnoceni zál'dd podnik" z: Itledů1ctl ocltnmy lil'otnllto prostředi."; - nesplnilo pfl pfeeeněnf nepoulitelnébo majetku pro podnikatelsk4 úlely nálelltosti bodu 3.4 formuláfe 3 B vyhláiky MSNMP ě Sb., kterou se stanov{ závazná osnova pro vypracování privatizallúllo projektu, ve znění vybláiky MSNMP ě Sb. Citované ustanovení mimo jiné obsahuje: "NeceněnilIIIIjet1c" prol'etlené na z:ókltulě odborného odjriml" l' phpojeclt, kdy je liiiijeteknepoulitelnj pro podniktijels1cé účely l' dosal'adn{ ceně l'z/tlede",kjeho 1IUJnilnún" opotřebeni, respektil'e k cenollé",,, l'jl'oji. Odbornj odjriml bude doložen " stulw6tat1té pi!lou..."; - nesplnilo náielitosti bodu 19 formuláře 4 C tae vyhláiky, kde je uvedeno: "KpriNlivllIÚ1lUl projektu.epfuofj doklad o ph.ub" líl'ě,.", respe1ctil'e o l'in1c"ltu:i l'kladu. " 2. MZe nepo&tupovalo při provádění aktualizace schválemho privatizalníbo projektu podle usnesení vlády ČR ě, 644 ze dne , ve znění usnesení vlády ČR ě. 79 ze dne Na str. 4 v bodu 5 Postupu je uvedeno: "U podniků, 1cde je ZII1clatlate"", IlJinisterstllo zemětlělstl'i, prol'etie ZII1clatlatel... kontrol" dotlrfen{ t0 hoto Postup". Zkolllrolowmé do1cu..enty tiio&{ a1ctiuilirjjei.chlltlkného pril'atiriilnflto projektu p1ipoji k l'jtůlc".ch,tueného priwltwlčnflto projektu a projekt 1JIPečetf. Tún l'zltikne aktualizo"tulj sch"ti "nj prll'atirlllni projekt..., který ZII1clatlatel předli _:_:.#_,#o..... ~1'B.,," "..l'_e,_#j.... " Souěástf dokumentace tvořící aktualizaci je ve smyslu bodu 3 písm. a) odd. A Postupu i přehled,

2 Vlltllak NeJ'JMo koatrolnllo dia" Stru.l40 v něml jsou uvedeny ''pozelllky oeelllu podk.,y. 1Ildiky Č Sb. (je"., př{ptmil, že dosu,.. jsou U6/tnuIty.,.uelllkw{) " Odd vod n ě n í: K bodu A 1 MZe nezajistilo úplnost pledávanýcb privatizačnícb projektd, neboť na MSNMP předložilo - návrhy privatizačních projektd statkd Hofesedly (dne ), Stod a Úněšov (dne ll ) a Kájov (dne ), které neobsahovaly vyhodnocení závazkd z hlediska ochrany životního prostředí. Jmenovan6 státní statky byly zařazeny do druh6 vlny prívatizace rozhodnutím vlády ČR z s termínem předložení návrhd privatizačnícb projektd zakladateli po ; - zakladatelský privatizační projekt na statek Hofesedly (dne ), který neobsahoval samostatnou přílobu odbom6ho odhadu přeceněn6ho majetku nepoužíteln6ho pro podnikatelsk6 účely. Navíc v tomto privatizačním projektu byly do nepoužiteln6ho majetku pro podnikatelsk6 účely zahrnuty pohledávky ve výai 5,5 mil. Kč, kter6 současně byly navrženy k přún6mu prodeji předem určen6mu nabyvateli; - zakladatelský privatizační projekt na statek Kájov (dne ), který neobsahoval u převážn6 většíny přímých prodejd doklady o příslibu úvěru, respektive o vinkulaci vkladu. KboduA2 MZe svým postupem nezajistilo úplnou správnost aktualizovan6ho schválen6ho privatizačního projektu na statek ÚněAov, neboť na MSNMP předalo dne projekt, ve kterém nebyly oceněny pozemky nezahrnuté v účetnictví podle vyhláaky Ministerstva financí (dále MF) č. 393/1991 Sb. B. Ministerstvo pro spr'vu národnfbo majetku a jebo prlvatizki 1. MSNMP nepostupovalo pfi zpracov'ní privatlzal. nkb projekt6. a při aktuauzacl schv.uených priva. tlzaěnkh projekt6 v souladu s ustanoveníid bodu 19 formuhife 4 C vyhlaíjky MSNMP l Sb., ve zninf vybwky MSNMP ě, Sb., ve kterém je uvedeno: "K prl.,tiiiuilljimu projektm se p1ilofj tlokw o phslibu ".,1,.", resp. o.,ůal,,1liei.,kw"." Odd vod n ě n í: K bodu Bl V rozporu s uvedeným pfedpisem bylo nefonnální dohodou mezi MSNMP, MZe a PF ujednáno, že do aletualizace schválenýcb privatizačnícb projektd a do zakladatelskýcb privatizačnícb projektd se nemusí vkládat doklad o finančním krytí v přfpadě přímýcb prodejd majetku do 500 tis. Kč nebo pokud první splátka nepřekročí výai SOO tis. Kč. Postup MSNMP není právně podložen, neboť prívatízační projekty musí obsahovat doklady o příslibu úvěru, respektive o vinkulaci vkladu bez ohledu na rozsah prívatlzovan6ho majetku v pří~ jeho prodeje předem určen6mu vlasbúku. C. Pozemkový fond České republiky 1 PF nepostupoval pfi převodech majetku v souladu s ustanoveníid 5 úkona ě, Sb., ve znění Dkona ě, Sb., ve kterém je uvedeno: "PhWJd "'e4" podk to1wlo 1/ÍkO"" se pro.,ádt podk rodunii..,,1 o prlwlliztlct potbaiic" (dále jen "ror./wtliuid o prl.,túir/let"),.,ydtmélto "" rji/c1tldě lid.".,."prlwúizjlělú1uj projektm. " Soulasně postupoval I v rozporu s bodem 18 písm. d) odd. C a bodem 19 písm. c) odd. C usnesení vlády čr ze dne l.568, podle kterých: "...,..tlotlrúltl splamosti spl4tky co do lhůty II 'Vjle má rjj ".,..k po.,ůuwst dlubúka splatit celo" kupitice"" jetl1tolyko.,1, II 10 nejpozději k tllmélto rok"... " "... pnltlsplátkaje.,e 'Vilt prrunlméroznl spl4tky II ",ust bjt spltjee"" do 60 dlai od podpisu lupni smlo".,y." 2. PF nepostupoval pfi zalolenf AGROSTATu Nov' Bystflce, a. s., v souladu s ustanovením 2 odst. 2 písm. a) úkona l Sb., o Pozemkovém fondu České repubuky, ve kterém je uvedeno: "v núnet schwlkulto prlwúizjlěn{ltoprojektu Poumko'Vj fom~akcio'vé II jim obclwdni spokčnosti,..bo se.uastnl""jejkh rjjkltídtínl II.,klódá do nich.,kwy, k "'mi se rjj"dud " Odd vod n ě n í: K bodu Cl PF se odvolal při realizaci schválenébo privatizačního projektu na usnesení vlády ČR Č , avšak při uzavření smlouvy o prodeji podniku Č. 70/93 ze dne s datem účinnosti a jejího dodatku z sjednal platební podmínky, které nebyly v souladu s rozhodnutím o privatizaci ze dne , k0nkr6tně se scbváleným splátkovým režimem pro zemědělskou prvovýrobu, neboť dodatek ke smlouvě aleceptuje nespln~ní závazku první splátky kupujícícb co do výae i času. Dále smlouva nezalcotvuje ztrátu výbody splátek v případě prodlení. KboduC2 Při založení AGROSTATu Nová Bystřice, a. s., nechal PF zapsat do Obchodního rejstříku jinou hodnotu základního jmění ( tis. Kč), než je uvedena ve scbválen6m a alctualizovaném privatizačním projektu ( tis. Kč).

3 Strua141 D. St'tnf statky Tfeboi, s. p., Kladno, s. p., Bote.edly, s. p., ÚBiiov, s. p., Stod, s. p., Statek Nová Bystfiee, s. p., Statek Kájov, s. p., a Statek Fry.. burk,s. p. Oblast privatizaee 1. Statek Nová Bystfke porulu ustanovení f 6 odst. 1 písm. a) a d) zákona Č Sb., ve kterém je uvedeno: "P,;vali1llčlllprojekt podiiilcu je so"""" ekollolflkljch, "clutkljch,... údaj,), který _""",je a) ovulěelll podniicu a vymezeni ~etku určenélw k pnvatwieipotlie tolwto projektu. d) ocenllllp,;vatiz.ovanélw majetku, " 2. Statek Kájov, Tfeboň, Nová Bystflce, Bofesedly, Stod, Úniiov a Kladno poruiuy ustanovení f 45 odst.1 (věta prvnf) a 2 zákona Č Sb., ve ZDěni zákona ě, Sb., ve kterýchje uvedeno: "PodniIcy nemolwu u~vúylt smlouvy o převodu v/astnktv{ majetku sloužkow k provo%oviúl{ jejkll potlniiuiúlsu nebo jiné Iwspodáhlé čůanosti..., k němuž maj{ právo Iwspodahlll... " "Vjjilllky % ustaljo"elll prvn{ "lty odsta"ce 1 ",iže, odivodnlnjcllphpadecll po"olit "l4dti." 3. Statek Kladno poruiil ustanoveni f 2 zákonného opatřeni pfedsedolctva Federálního shromálděni ě. 364/1990 Sb., o nakládáni s majetkem svěfený.. státnímu podniku, ve kterém bylo uvedeno: "Prd,,1II ríicoity u"edené, 1, které st4ln{ podniic u čůau, dobl od do účíljljosti tolwto 1JIJconnélw opa/hn{, je po"inen oznámit do s"é",u 1IIklatIaIeli, který posoudtjejkll platnost" 4. Statek Kájov nepostupoval v souladu s rozhodnu Um vlády ČR ze dne (usneseni vlády ě. S68f93), ve kterém je umožněn splátkový rdim pro zemědělskouprvovýrobu. V bodě 19 odd. C Je uvedeno: "Pokudje prodáv. ~etek sloužk{ k zelllullské prvoyjrobl a pn"atizljci realizuje pozelljioyj fond, "'žebjt luiiožiiin DltíiúÚ režůij sp1tken{... d) kupili cena ",Ilže bjt sn{žena pod účeúúhodnotu pri"atiz.ovanélw majetku, r#"lslosti na dobl, "e které bluk spku:elul " o d ů vod n ě n í: K hodu O 1 Statek Nová Bystřicenezahrnul do hodnoty pozemků v návrhu privatizačního projektu cenu parcely č v hodnotě ,- Kč. O tuto částku byla proti skutečnému stavu nilší kupní cena uvedená ve smlouvě č o úplatném převodu majetku, kterou uzavřel PF. K hodu O 2 Statek Ujov v prosinci 1993 prodal automobil Škoda Favorit, rok výroby 1991, za ,- Kč fakturou č bez udělenívýjimky vl~ou čr. Statek nehoň prodal v roce 1992 secí stroj Amazone v zůstatkové hodnotě ,- Kč bez udělení výjimky vládou čr. Obdobně postupoval v lednu 1993, kdy odprodal trafostanici v zůstatkové hodnotě ,- Kč. Statky nehoň, Nová Bystřicea Hořesedly snížily odprodejem bez udělení výjimky vládou čr v průběhu roku 1993 základní s~ krav, statek nehoň o ks v ceně tis. Kč a statek Nová Bystřice o 689 ks v ceně tis. Kč. Statek Hořesedly realizoval prodej celého z4jcladního s~ v účetní hodnotě tis. Kč za cenu tis. Kč. Statek Kladno prodal bez udělení výjimky vládou čr hmotný investičnímajetek (automobil Škoda 1251, kolový univerzální nakladač a mobilní transfonnátor) ve vý~i 192 tis. Kč. Vláda čr dne (usnesením č. 139) a (usnesením č. 197) rozhodla mimo jiné o udělení obecné výjimky při prodeji osobních a nákladních automobilů stajiích ~ti let, mimo jiné za podmínky, že ceny prodeje stanoví znalec. Statky Stod a ÚnBov v případě uskutečněných sedmi prodejň nepředložily znalecké posudky. Statek Kladno prodal jednu nemovitost za pořizovací cenu z roku 1987, nikoliv podle odhadu soudního znalce, jak určuje výjimka vl~y čr udělená usnesením č. 767 ze dne Statek Úněiov vlastnil akcie Kreditní banky Plzeň, a. s., v hodnotě 1 mil. Kč. V červnu 1993 tyto akcie odprodal uvedené bance, anil by byla k prodeji udělena výjimka vl~y čr. K hodu O 3 Statek Kladno v období od do prodal dvě nemovitosti, aniž by tyto prodeje oznámil MZe jako svému zakladateli. Khodu04 Statek Kájov v připravované kupní smlouvě na přímý prodej části majetku, která je součástínávrhu privatizačního projektu, navrhl splátkový režim na dobu 20 let, ačkoliv v předmětu činnosti zapsané v Obchodním rejstříku nemá navrhovaný nabyvatel zemědělskou prvovýrobu uvedenu. Oblast účetnictví 5. Statek Nová Bystfice poruiil ustanoveni 3 odst. 1 a 2 zákona ě, 563/1991 Sb., o účetnictví, ve kterém Je uvedeno:

4 V...NeJyYMo k""""""""" Strua142 "ÚčetleljalllMk, IIltuj{ o MUtečl106lec'" ku,. jsou phdinlte. lilellliew{, do oinloih, s'"-l tyto MIlÚČ II06ti Čtl80Ň.. ěem sou.,;.{... "Účeuet. oihiobt.je kalelftltíhttrol." Uroveňtento statek porulll f 761 odst. 1 Obchodnfbo úkolúku ě, Sb., kdyl pfl výkonu priva hospodařenfs pohleciávkanů st'tu nepostupoval v souladu s ustanovenún f 72 odst.1... a) zaikona l Sb., HospocWskt ýkonfk, ve zněnf vyhwemm pod ě Sb., ve kterm. je uvedeno: "Pokutl Dláltlel phtlpůy nesůulo.{ jůttllc, phslum pni.o ItoBpot/IIhn{ s pohkdá.ktuni li BItíúú orgtuji. 1JIei, a) %jej{žčůuwsti pollkdáttlca.znikla,..." 6. statek Frymburk poruju ustanovenf f 7 odst.1 ý kona ě, S6JI1991 Sb., ve kterém je uvedeno: "Účelll{j«bwtkyjsou po.;"ny.ébllíčellliew{úplnl, prijujvlj. li'tbobe. a spni.ně tal, _y.ěrně ZDbraz.oWJlo MllÚčnoStt, kutéjsoujeho phdiněte.." 7. statky Stod a ÚnHov porušily ustanovenf f 7 odst. 3 úkona ě. 563/1991 Sb., ve kterém je uvedeno: "Účellliew{ líčelll{ jetlllotky je._110 prllulvtjm li'tb.., jestliže líčetleljetlllotjca liletlel phpody a líčelll{ 1JipiBy o nkh doložila nebo prokázala phtkpstuljm li'tbobem " 8. statek Tfeboň nepostupoval dle ustanovenf f 20 odst. 1 úkona l.563/1991 Sb., ve kterém je uvedeno: "Účetlel ZIÍ.ěrku mus{ mu o.ěhnou auditorem.." 9. statek lúijov svým postupem porulil úkon ě. 563/1991 Sb., v ustanoveních a) f 2S odst. 1 písm. a), ve kterém je uvedeno: "}etlllotu.é slofky majetku a ZlÍ, líčellliew{ a, liletlel ZIÍ,/rce oceňuji jetlllotky limito ZIÍ'tJZnjmilI'rJsoby: a) Iamolllj majetek se oceňuje pofůp,acúni eelltllllí nebo reprodukčnúni poiizo.acúni ceruuni, " b) f 25 odst. 4 pfsm. a), ve kterém je uvedeno: "Pro lilely tohoto zákou se rozum{ a) poiizorac{ cenou ce"", 111 kterou byl majetek pohun, a IUÍ/CltIdy s jeho pohuilún sou,ůej{ cf,.." 10. Statek ÚnHov porušil ustanovenf f 29 odst. 3 ú kona ě. 563/1991 Sb., ve kterém je uvedeno: "UIllO~uje-U to powůta Iunotllého majetku, m0 hou účetlel jednotky pro'ést ;",enlijrlrp,ci, tleli{ lh4tl, kuní,lak nesm{překročitdra roly. " ll. Statek Hofesedly porulil ph inventarizaci stavu majetku a úvazk6 ustanovenf f 30 odst. 1 úkona ě. 563/1991 Sb., kde je uvedeno: "... tyto, se 1JJZIftIme1UiWlj{ in.entumkh soupine'" které ".".{ bjt podepsá, osobou odpo.u lioii DIpro._IÚ inhniijii'ůim;e." 12. Statek ÚniIov svým )IOlItupem poruju tehdy platné "novenf f 4 odst. 1 vyhwky Federlilnfho minlstentva ftnancí (cwe FMF) l. 23/1990 Sb., o úletdietvf, ve kterém bylo uvedeno: "ÚčemfdokItuIy a) oňhij{ ukutečně_ hospodáhké operace, tj. 0 perace o.u.ňujk{ sta, 1uJspodáhIcjeh prosthdkll orgtllůvlce, jej{ lui/cltjdy, Ifjnosy, Ifjdaje a ph}.y, e) dokládtij{ lilem{ %lípůy." 13. Statek Nov' Bystfice pfl převodu úletnictvf z roku 1998 do roku 1991 nerespektoval ll. 2 odst.3 Opatřenf FMF ě. j. FMFN/I-29203I9O, ve kterém je uvedeno: ". pol4ldiúztbtatjcolfj lilet 030se zlfji{a účet 921 se s. o zlstatjco,ou cenu zákltjdnú;h prostřed1c. 1JJHunf spokčenmé spotřeby, kuté b,lyjinanco,ány %jondu kultuneieha socůunú:h potřeb, pophpodl %oslaúlotopoužit{hospodáhkého.jsletllcu. " o d ň vod n ě n í: KboduD5 Statek Nová Bystřice neačtoval nájemcňmpohledávky za náje~ ve vý i ,- Kč na základ! uzavřených smluv ani ke dni O tuto částku se prohloubila ztráta z hospodaření v roce K bodu D 6 Statek Frymburk porušil Účtovou osnovu a Směrnicí k ňčtové osnov! pro hospocwsk6 organizace platnou od , neboť pozemky nevedl jako základní prostředky na dčt! 010. K bodu D 7 Statek Ú~v vyřadil v letech 1992 a 1993 základní prostředky v zňstatkov6 hodnotě 994 tis. Kč, statek Stod v roce 1993 v mstatkov6 hodnotě 825 tis. Kč. Oba statky nepředložily doklady, jak s tímto majetkem bylo naloženo. K bodu D 8 Statek nehoň do tennínu kontroly ( ) nezabezpečil audit dčetní zšvěrky v roce K bodu D 9 a) Statek Kájov neměl ve svém dčetnictví v době kontroly ocen!ny pozemky ve smyslu vyhlá ky MF Č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemkň, ale chybn! podle vyhlá ky MF č. 316/1990 Sb. Tím vznikl

5 Straul43 napflkladjen u dvou stavebních parcel č. 19 a č v česko Knnnlov~ rozdíl ve výii tis. Kč 0proti ódajdm uváděným v áčetnictví. V obci Nov6 Spolí je v soupisu pozemkd dvakrát zahrnuta stejná stavební parcela č, 28/1 o vým~ře m 2, ocemná jednou na částku ,- Kč a podruh6 na částku ,- Kč. b) Statek Kájov v roce 1991 zařadil na áčet 010 do sestavy základních prostředkd stroj na zpracování masa v hodnotě ,- Kč (z toho pořizovací cena sam0tn6ho stroje činila ,- Kč). Po převodu do nájmu v roce 1993 byla pořizovací cena snížena na ,- Kč. Hodnota montáže ve výii ,- Kč, která měla být nadále součástí pořizovací ceny stroje, byla vypuštěna, K bodud 10 Statek Ú~ ov neprovedl v roce 1991 inventarizaci vůbec a v roce 1992 byla inventarizace uskutečmnapouze na ~kterých střediscíchstatku. KboduD 11 Statek Holesedly při inventarizaci majetku v letech 1992 a 1993 vůbec nevyhotovoval inventární soupisy. KboduD 12 Statek ÚM ov vyřadil v roce 1991 základní prostředky v zůstatkovi hodnotě 436 tis. Kč, aniž by vyřazení doložil doklady, jak s tímto majetkem bylo naloženo. KboduD 13 Statek Nová Bystřice v případě rekreačního zařízení Blato, kter6 bylo pořízeno v roce 1990 z prosti'edkd fondu kulturních a sociálních potřeb, áčtoval v počátečních stavech pfísluiných úč~ až v měsící dubnu Oblast restituce 14. Statek Stod poruiu ustanoveni I 9 odst. 1 a 2 zai kona ě. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahl k puě a Jinému zemědělsk'mu majetku, ve kter'm je uvedeno: "Po"inruí osoba UrI'.,ře s opní.,nlllou osobou do 60 dnů od podánt YjZl'Y doltodu o.,ydánt nelllo.,itos ti... " "Dohoda podléhá sch.,tílenl Poze1ŇUJYjm ú/adem formou rozhotlnud.,ydanjho "e spní.,. Ht.eni. " 15. Statky Kájov, Třeboň, Nová Bystfice, Kladno, ÚněJov a Stod nepostupovaly ph uzavíráni nájem. ních smluv v souladu s ustanovenimll17 odst. 1 a 2 zaikona l Sb., ve kterých je uvedeno: "NelllO.,itosti.,e.,lastnicwi státu ".,etlené.. 1 odsl 1 sp"'''''ji pní.,nkké osoby zhr.ené.ony České Ifárotlni rady... (dtjle jen ''pozemko.,é fon dy")... " "Do se"...nt pri~nfiw propktu... může PozelŮOrj fond 1Ie.uJ.,1Ij ""'.Ield dtíi do "fj.,túúji. nj.. osoihiin. " 16. Statek Stod nerespektoval ustanoveni I 20 odst. 3 zaikona l. 219/1991 Sb., ve zninf zaikona l Sb., ve kterém je uvedeno: "NtíItnIdII..po6Icyl1le H.,lcech téhož nebo sro.,natelltého dniitu, jakosti II.. IIIIIObwip1imlřeném pře...rjjté ětbd 1Ie.uJ..itosti k 1II}iltlnt pro"ozu zemltlllské rjrob, " 17. Statky Třeboň, Nová Bystfice, ÚněJov a Kladno nepostupovaly ph propoltu restitulnfho nároku oprávněných osob podle ustanoveni I 28a zaikona ě, Sb., ve měni zaikonl ě, Sb. a ě, Sb., kde je uvedeno: "Pokud telilo r.álon llestllno..i jinak, poskytuji se nditriid, podk tohoto r.álollll.. celukh pllltnjch ke dni 24. ěenllll 1991, II to "..lel IleIllO"itjch., ce IUkh podk..,hitílky ě Sb., "e %něnl "y. hl4ik, ě Sb., " "lelliio"itjch " zastat korjch Uetnkh celukh " 18. Statky Třeboň a Nová Bystřice nepostupovaly pfl propoltu restltulnfho nároku podle ustanoveni I 2 odst. a) nařízeni vlády l Sb., kterým se stanovf zp6sob vjpoltu výle náhrad za živý a mrtvý inventářa zaisoby, kde je uvedeno: "Pro Uel, tohoto IIIIHt.enl..1'O%IUIÚ II) lioi'fiuiti"e.. lili 1 hll zemědělské půdy lili ".,.ož swi Blfého in"enllíh... IIIIIObwi """,ého in"en táře "jeho dstatkoyjch celuklt,... " 19. Statek Kladno nedodriel nařízenivlády ě. 20/1992 Sb., a to v tichto ustanoveních: a) 11, ve kter'm je uvedeno: "Pro phplld, lul, llelze proluírjlt odmd fi.,ého II """,ého in"enllíh, jllkof i zásob, nebo jejich "nese ni do zelllldllského tlrubtwi " obdobi od 25. ÚIlO", 1948do 1. W , nebo nelze li určitjejů;hsouětlsliou hodnotu, se nditriidy rl' tyto "Ici sltmo"ipotlle lior'iiiiiii"ů stllno"enjc" lili 1 hll zemědělské pů. dy, ktero" pů"odnt..klstn/k obhospodtl1o,,1il ke dni odnldiiebo "nesenido zemltlllského tlrubw.."; b) I 3 odst. 2, ve kterém je uvedeno: "NOI7IIQIt" """,ého in"entáře lili 1 hll zemědělské půdy.e stllno""je podk..zorce. Vzorec II postup pii Yýpoětu podk l'zoi'ce jsou u"edeny " plíloze č. 2, kteníje souědsdtohoto llllifr.eni."; e) I 5 odst. 2, ve kterém Je uvedeno: "Od nditriid, rl' filfj 1I1111'tJ1j ůa"entti1 se odečte ná 1uYMJa posk,tnrú4 rl' tyto "lci jinoll po"innou osoboil. " 20. Statek ÚněJov poruiu ustanoveni bodu 1 přoohy l. 2 naffzenf vlády l Sb., ve zděni naříze ni l Sb., ve kterém je uvedeno:

6 Stnul44 "PfijiM..dnútu pinl,,{se celko.j IUirok Kčs phpolte 1coejkt.,.,...1,7. " Pfileml Jiný.. druhem plnění se dle f 2 bod e) eítova.ho nahzenf rozumí "... IUUttwda.e.lJd/Híelt pro rjj}litlm pro.ozu ze_mlsu nebo lew Yjrob, nebo podll ". j_m po.i""é osob" popiíptidi IUÍ 1multJ jimformě." 21. Statek Kladno poruiu ustanovení f 9 odst.1 dkona ě, Sb., o mimosoudnfeh rehabwtaefeh, ve kterém je uvedeno: "Po.ůuuí osobaje po.in". s.ěclfli tiž do jejielt., Mn{ opi'fi.rtirté osobě 1ftIl1ótltlt s péči ňítlrtého Itospod;:i1e; Otk dne úěinnosti Io#wto 1JIko". ne..rjie tylo.ěci, jejielt součásti.. pmlllšensm ph.ést do.lastnkw{ jiného ani ph"echat jim..u do užlwí-,,{... " o d 6 vod n ~ n í: KboduD 14 Statek Stod vydal 44 restituentům nemovitosti, aniž s nimi uzavřeldohodu o vydání věci. K bodu D 15 Statek Kájov předal část nemovitostí do užívání jiné osobě (nájemci) ke dni na zákl~ smlouvy ze dne Pronájem nemovitostí nebyl smlouvou mezi PF a nájemcem řešen. PF byl tak v roce 1993 krácen o příjem z pronájmu ve výši 268 tis. Kč. Statek nehoň pronajímal jiným osobám v době účinnosti zákona č, 229/1991 Sb. nemovitý majetek formou pronájmu nebytových prostor. Vztah PF a nájemce nebyl smluvně řešen. Za rok 1993 byl příjem PF krácen ve výši tis. Kč. Statek Nová Bystřice postupoval obdobným způsobem v období roku Příjem PF byl krácen o částku 6043 Kč. Statek Kladno vydal v listopadu 1992 jako náhradní pln~níza živý a mrtvý inventářnemovitosti, přestože dohody o vydání nebyly odsouhlaseny ani oznámeny PF. Statek ÚMŠOV k uzavřel padesát nájemních smluv na nemovitý majetek, aniž byl pronájem smluvně řešen s PF. výnosy z nájemného však byly převedeny ve prospěch PF. Naopak statek Stod uzavřel dvě nájemní smlouvy na movitý majetek a výnosy z nich převáděl ve prospěch PF, ačkoliv předmětný zákon v uvedeném ustanovení se týká věcí nemovitých, a nikoliv movitých. Celková částka činila tis. Kč za rok K bodud 16 Statek Stod v dokladech, které jsou součástí návrhu privatizačnťho projektu (majetek vyčleněný na dosud nevypořádané restituce), neuvažuje s vypoládánún restitučních twok6 týkajících se náhrad živého a mrtvého invenwe vydáním věcí stejného charakteru (například strojd, přístroj6 a zařízení), ale pouze s jinou fonnou plnění, KboduD 17 Statek nehoň a Nová Bystřice vydávaly od movitý majetek v mstatkových účetních cenách ke dni vydání, a ne ke dni 24. června Statek ÚMiov v době účinnosti zákona č Sb. vydával movitý majetek restituent6m v cenách dle znaleckých posudk6. Bez právního důvodu ve svůj prospěch získal čútku tis. Kč. Statek Kladno nevydal nemovitosti jako plnění náhrad za živý a mrtvý inventář v cenách platných k dle vyhlášky MF čr č Sb., ale v účetních cenách ke dni výdeje. Cena stavebních pozemk6 o celkové ~ře m 2, včetně příslušenství k nemovitostem, nebyla do hodnoty vydaných nemovitostí zahrnuta. K bodu D 18 Statky nehoň a Nová Bystřicevydávaly oprávněným osobám náhrady za mrtvý inventář do v cenách stanovených soudním znalcem, nikoliv v zůstatkových cenách. K bodud 19 a) Statek Kladno u jednoho restituenta při výpočtu náhrady za živý a mrtvý inventář a zásoby zvýšil výměru zem~lské pddy o 4,56 ha, čímž byl restituční nárok bezd6vodněnavýšen o 321 tis. Kč. b) Statek Kladno bez právního důvodu připočetl k vypočteným náhradám za mrtvý inventář v některých případech procentúlní podíl odňatých strojů (trakt0 ru, samovazu a mlátičky), čímž navýšil náhrady celkem o částku 665 tis. Kč. c) Statek Kladno neodečetl Item oprávněným osobám náhrady (za samovaz a traktor), které vydala Strojně traktorová stanice Slaný v celkové výši 63 tis. Kč, jejichž poskytnutí bylo statku oznámeno dopisem ze dne KboduD20 Statek ÚMiov ve 47 případech s použitím přepočítávacťho koeficientu 1,7 vyčíslil do náhrady v neoprá~né výši tis. Kč, ačkoliv restituční majetek byl vydán naturálně. K bodu D 21 Statek Kladno před ukončením soudního sporu o nemovitost. na kterou byl uplatněn nárok ve smyslu zákona

7 Strual45 č Sb., tuto vydal jin6 než oprávmn6 osobě jako plněnínáhrad za živý a mrtvý inventář. Oblast dawch obecnězávazných pfedpis Statek Frymburk nedodrlel ustanovení f 2 odst. 1 písm. b) zaikona ě Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve kterém je uvedeno: "Pro úlely toltoto ZJiko""je 1JItueitelltj. plitlllún... b) poskytowíni služeb, " 23. Statek Stod porulil zákon ě, S Sb. v ustanoveních - 7 odst. 1, který zní: "1'hdIně1e. tlanl jsou J1eškení rjltuúteln4 plitln{ ,,-.~.Jnlu.. " - 9 odst. 3, ve znění zákona ě, Sb., který zní: "v p1ipadě luí}ellulkh smluj1, bly se rjltuútellt, plněni uskutečňuje fonnou dtlčow nebo optmoj1gného plitlni bělte. doby tnái S_UJ1Y, se bždé dtlč{nebo opakowllté plněni poj1tbje 111 8lIIftOS1tItn'rJltuúteln' plněni. " 24. Statek Hofesedly svým postupem poruiu zákon e, Sb., v ustanoveních: a) 12 odst. 1, kde je uvedeno: "Pl4ke je poj1inen J1y/totoJ1" 111 1uJ1Jlé rjltuúteln'plněni J1e prospěch jiného pl4ke tlaňoj1j d0 klad " b) 14 odst. 1, kde je uvedeno: "Základem pro J1jpočet tlanl je ce"" 111 rjltuúteln'plitlnl, klení neobsahuje daň, pokud lento ZtÍ 10n nesúllloj1{jůul1c. " 25. Statek Stod uzavřel nájemní smlouvy, které jsou v rozporu s ustanovením 663 Občanského zákoníku ě.4oi1964 Sb., ve znění publikovaném pod ě Sb.: "Ndje-m sllllouj1ou pronajúnatel přenechán 111 IÍplatu nájemci J1ěc, aby ji dočasně(j1e sjedtuulé době) ufjj1al nebo z n{ bml i užitky. " 26. Statky Frymburk a Hofesedly poruiuy ustanovení 761 odst. 1 Obchodního zákoníku e, 513/1991 Sb., kdyl pfi výkonu pr'va hospodařenís pohled'vkami st'tu nepostupovaly v souladu s ustanovením 73 odst. 1 zákona ě, Sb., ve znění vyhweném pod ě, Sb., podle kterého: "Orgtudztu;e, klení J1ykondJ1d pníj10 /tospodahni s pohled4j11ou státu, je poj1ůuu1 pečoj1llt o to, aby J1šechny POJ1Ůlftosti dlubafka byly J1čas tj ňijně splněny, pop1ipadě aby pohleddj1u státu bylll J1čas u platně"" u phsluinjch orgánů tj aby rozhodnuti těchto orgánů by1ll J1čas J1ykolUÚUl. " 27. Statek Hofesedly porulil ustanoveni 15 odst. 2 vyhwky FMF ě.1l9l1988sb., o hospodařeni s mírodnim majetkem, kde je uvedeno: "Je-li dlubúk J1 protlklú s p1iicellún dluhu, je organirjjee poj1ůlfta J1yúltoJ1llt " J1YIIIáIuIt SÚlllOJ1eM úr0 ky z protlkni nebo UIInoJ1enj poplatek Z prodlen{, pokud nen{ súllloj1eno pnj111ún p1edpise.jůul1c." o d ~ vod n ~ n í: KboduD22 Statek Frymburk v uzavřených nájemních smlouvách za rok 1993 do týkajících se movitého majetku nestanovil a nezahrnul daň z přidan6 hodnoty do cen nájemného ve výši 51432,- Kč. KboduD23 Statek Stod nestanovil nájemc~m daň z přidané hodnoty ve výši tis. Kč, přičemž předmětem smlouvy nejsou plnění osvobozená od daňové povinnosti (napfíldad zásoby, zvířata, knniva apod.), K bodu D 24 a) Statek Hořesedly u faktury č nevyměřil DPH ve výši 12241,- Kč a na částku ,- Kč za nájem movitého majetku nevystavil daňový doklad, čúnž nevyměřil DPH ve výši ,- Kč. Dále umožnil porulit společnosti Chmelex, s. r. o., ustanovení 12 odst. 1 zákona Č Sb. tím, že pro kompenzaci svých pohledávek u této společnosti v celkové výši ,- Kč přijal doklady bez vyměřen6dph. b) Statek Hořesedly snížil daňový základ faktury Č o částku ,- Kč, čúnž nepřiznal DPH ve výši ,- Kč. K bodu D 2S Statek Stod v roce 1993 uzavřel nájemní smlouvy, ve kterých nelze veškerý majetek považovat za pronajatý, neboť byl dán do užívání bezplatně. Jedná se o majetek v celkové výši tis. Kč. K bodu D 26 Statek Frymburk nevymáhal na základě uzavřených smluv nezaplacené pohledávky nájemného, které do dosáhly výše ,- Kč (bez daně z přidaně hodnoty). Statek Hořesedly nevymábal na základě uzavřených smluv nezaplacené pohledávky nájemného v celkové vý i tis. Kč. Za pronajatý movitý majetek v zůstatkové hodnotě tis. Kč nestanovil výši nájemného. K bodu D 27 Statek Hořesedly u platby nájemného v částce ,- Kč uhrazeně 77. dnem po termínu splatnosti a u faktury Č v částce ,- Kč splatné

8 Čútka3 Strual a vyrovnávan~ od do nevymábal drole: z prodlení. Oblast nájemních smluv 28. Statky Třeboň anod Bystfke nepostupovaly pfl výpoltu nájemného v souladu s ujednáním v uza vřenýchnájemnkh smlouvách. Statek Třeboň JÚ v nájemních sntloudch mimo Jiné zakotveno: "NájellU:e se 1JJ11i1Dlje plnit podle tlůpozie prolllljf. IlUlleIeZprolllljtllého obje".u majetl" restituě1úpo 11innoSt..." "Majetek se prolllljúná 1JJ úp1atw. Vjle ročnflao IUÍ jemného je SŮll1011e"" dohodo" a pfed&új."je 1 'IJ so"hm" účeúlkhhodnot..." Statek Nová Bystfke má v nájemnkh smlouvách zakotveno: "Majetek se prolujjúná 1JJ úp1atw. Vjie luí}elltltého je sltmo11e"" dohodou a je.yl11ft"" IUÍSletJujkfm zpdsobe".:... dimi Z přůlllné hodnoty... Z jiiiiuič,,{. ho.yjtidh1ú botl" 1 a 2, tj. 23 %." "Na prolujjfmaraé". majetku jsou 1JJÚČto11ány odpi. sy... NájellU:e... brule po1cmčo.at odpiso.ánf 1JJ. počtllé". prollllj{lfullele". majetlu." 29. V nájenuú smlouvě ze dne uzavřené mezi statkem Kájova firmou BOZPOL, s. r. O., bylo zjlltlno, Ie firma BOZPOL poruilla.tanovení bodu 4 ll. IV nájemní smlouvy, ve kterém Je uvedeno: "v lcategorit stroj,) a z.,f1tú 1Jikladnflao stáda "e".,) že 110lně protl/í11ai či dále prolujjúfftlt bez souhlas" proraajfllullele... " Odll vod n ě n í: KboduD28 Statek Třeboň tím, že u čtrnácti nájemních smluv nezahrnul restituční majetek do výpočtu nájemn~ho snížil v rozporu s uzavřenými smlouvami základ pro výpočet nájemn6ho o tis. Kč a nájemn6 za rok 1993 o 785 tis. Kč. Statek Nová Bystřice v rozporu s uzavřenými smlouvami uplatnil ve sv~m hospodaření odpisy z pronajatého ~ho investičního majetku, čímž prohloubil ztrátu z hospodaření v roce 1993 o tis. Kč a tento náklad vůčí nájemcllm neuplatnil. V případě pěti uzavřených nájemních smluv nestanovil podle smluvního dojednání daň z pfidani hodnoty z hodnoty nájemn~ho, čímž v roce 1993 snížil nájemn6 o ,- Kč. K bodu D 29 Firma BOZPOL, s. r. o., prodala bez souhlasu statku Kájov 38 krav a 2 prasnice. Tím statku Kájov vznikla škoda ve výši ,- Kč. Oblast hospodárnosti 30. Statek HofeHdly při nákupu zemědělských zá sob v ěástce , Kl a při nákupu a násled ném prodeji nezemědělských zásob v ěástce ,. Kl postupoval nehospodárně. Odll vod n ě n í: KboduD 30 Statek Hofesedly nakoupil zemědělské zásoby, ačkoliv v té době nevykonával zemědělskou činnost (živý inventář vydán na restituce nebo v pronájmu) a k datu nákupu (30. ll. 1993) jdt! vlastnil shodný druh zásob v celkově hodnot! ,- Kč. Při nákupu a následném prodeji nezemm!lských zásob Oedná se o obuv) se smluvně zavázal fmně Chmelex, s. r. o., že neprodejně zásoby odkoupí za kupní cenu. Dne provedl odkup neprodejm obuvi v částce ,- Kč a dne tuto zásobu prodal se ztrátou ,- Kč. E. Školní zemědělský podnik Jlhoěeské univerzity muboká nad Vltavou Kontrolou nebyly zjijtěny nedostatky. V souladu s plánem kontrolni činnostinkú kontrolnt Závěr vypracoval člen Úfadu JUDr. Jit{ Drábek.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. I. Úvod

Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 až 2011, v případě věcných souvislostí i období předcházející a navazující. I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/04 Hospodaření s majetkem a s peněžními prostředky státu při realizaci projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií na Ministerstvu zemědělství Kontrolní

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY D pro pojištění vývozního odběratelského úvěru proti riziku nezaplacení Obchodní strategie Exportní garanční a pojišťovací společnost,

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A

DOB-Invest a.s. D-GROUP V Ý R O Č N Í 2014 Z P R Á V A DOB-Invest a.s. D-GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 PRAHA Radotín Černošice Zbraslav DOBŘICHOVICE DOBŘICHOVICE Všenory CUKRÁK DOBŘICHOVICE JSOU STŘEDNĚ VELKOU OBCÍ (JIŽ MĚSTEM) S VÍCE NEŽ 3000 OBYVATELI. DNEŠNÍ

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti

PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti PROJEKT ROZDĚLENÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. odštěpením se vznikem nové společnosti Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Identifikace Rozdělované společnosti a obchodní firma a sídlo nové společnosti...

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č.

ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. ŠkoFIN s.r.o. - Obchodní podmínky smlouvy o operativním leasingu č. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen také "OPOL") obsahují obecné vymezení podmínek poskytování služeb v oblasti

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část)

Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) Metodická pomůcka pro přípravu návrhů právních předpisů (II.část) (vypracoval autorský kolektiv odboru vládní legislativy Úřadu vlády pod vedením JUDr. Josefa Vedrala, Ph.D.) Obsah: 1. Přechodná ustanovení

Více

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky )

Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) Stránka 1 z 12 Všeobecné nákupní (obchodní) podmínky dodávek zboží a služeb společnosti Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. Platnost Všeobecných podmínek 1.1 Předmět,

Více

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení

Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně. Čl. I. - Obecná ustanovení Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 č. j. 4260/15/7100-40123 Pokyn GFŘ-D-21 k promíjení příslušenství daně Čl. I. - Obecná ustanovení [právní úprava] S účinností od 1. 1. 2015

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

Směrnice MŽP č. 12/2009

Směrnice MŽP č. 12/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V Praze dne 15. října 2009 Č.j.: 3973/M/09 71656/ENV/09 Směrnice MŽP č. 12/2009 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z Operačního

Více

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí:

Vyplnění jednotlivých částí formuláře přiznání k dani z nemovitostí: POKYNY k vyplnění přiznání k dani z nemovitostí podávanému formou datové zprávy na společné zařízení správců daně na zdaňovací období roku 2011 Stručně o dani z nemovitostí Předmětem daně z nemovitostí

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S.

OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC AND SLOVAKIA, A.S. Platné od 1. 1. 2014 Obsah 1. PŮSOBNOST

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více