Zpřesněná koncepce oddělení pro regionální, komunální politiku a občanský sektor ÚV KSČM pro období po VII. sjezdu KSČM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpřesněná koncepce oddělení pro regionální, komunální politiku a občanský sektor ÚV KSČM pro období po VII. sjezdu KSČM"

Transkript

1 OV KSČM DOMAŽLICE Zpřesněná koncepce oddělení pro regionální, komunální politiku a občanský sektor ÚV KSČM pro období po VII. sjezdu KSČM ( ) Schválil Výkonný výbor Ústředního výboru KSČM dne 15. ledna 2010 Aktuální koncepce oddělení ÚV KSČM pro regionální, komunální politiku a občanský sektor vychází především z následujících premis: Asociální finále privatizačního převratu urychluje návrat politiky z říše disidentských chimér a ponížených díkůvzdání k reálným zájmům a jejich vzájemnému poměru a konfrontaci; Vrstvy, profitující z obnovy kapitalismu, však i dnes prosazují svůj společný zájem mnohem cílevědoměji a organizovaněji, než neprivilegovaná většina populace; Do čela aspirací stále výraznější části společnosti se znovu přesouvají hlavně hodnoty a cíle, dosažitelné až za horizontem kapitalismu; Porážka pravice v předloňských krajských volbách znásobila vliv KSČM na regionální politiku a zužuje zázemí odporu proti naší účasti ve státní exekutivě; Nadvláda modro-oranžového kartelu slábne ještě markantněji v komunální samosprávě; Zvlášť výrazně se to projevuje v menších obcích, kde privatizační převrat ztrácí nejvíc i v průzkumech veřejného mínění; Využití vakua, které to nabízí pro posílení našeho vlivu, je limitováno úbytkem a věkovou strukturou členské základny KSČM; Tím větší prostor vzniká pro účast na společných kandidátkách se zájmovými organizacemi, lokálními iniciativami a jednotlivci, jež není zpravidla podmíněna žádnými diskutabilnější kompromisy; V početných vrstvách mládeže, jež vítá sílící existenční nejistota už na startu do života, sílí kritický vztah k dnešním poměrům a politice, který je rozhodujícím bitevním polem o lepší budoucnost země; Odbory sdružují jen asi šestinu zaměstnanců, jsou vážně oslabeny organizační a programovou nejednotou i manévrováním ČSSD, zůstávají však jedním z klíčových rezervoárů našeho vlivu v občanském sektoru; Nic, co by v nových podmínkách převzalo roli ostatních masových společenských organizací, se zřejmě nevynoří ani v dohledné perspektivě; Většinu zájmových sdružení se zlikvidovat nepodařilo a jsou jednou z nedostatečně využívaných rezerv našeho vlivu; Vakuum, vzniklé zánikem někdejších společenských organizací, vyplňují především občanské iniciativy a hnutí, profilující se z abstraktně pacifistických, humanistických a demokratických pozic a demonstrativní nezávislosti na etablovaných stranách ; V aktivní politickou sílu se mění hlavně na protest proti skandálním projevům militarismu i útokům na lidská práva či životní prostředí, summitům globálních ekonomických a politických elit, dalším jevům a událostem vnímaným často mimo jejich hlubší pozadí a širší kontext; Nehledě na své programové i organizační slabiny, dokázaly už některé z nových iniciativ a hnutí získat oporu napříč širším názorovým a sociálním spektrem i státními hranicemi, podporu věhlasných osobností vědy, kultury a veřejného života, uplatnit nemálo originální formy protestu, vynutit si pozornost vlivných médií a nejednou razit hesla i cíle, analogické programu komunistické levice; Pro systémovou opozici, hendikepovanou mocensky, ekonomicky i mediálně, jsou právě občanské iniciativy a hnutí nové generace jednou z rozhodujících příležitostí uplatnit ideovou převahu a akceschopnost; Ty z nových subjektů veřejného života, jež prokázaly svou životaschopnost a mezinárodní zázemí, se do sféry svého vlivu snaží stále víc vtáhnout sociální demokracie;

2 Především z iniciativ a hnutí nové generace roste i internetová kontrakultura, jež postupně narušuje zdánlivě neotřesitelný monopol ekonomické a politické moci na produkci veřejného mínění, a představuje tak kvalitativně novou příležitost i pro náš průlom k podstatně širší veřejnosti; Na absenci kolektivní sebeobrany nezaměstnaných, sociálně vyloučených i dalších obětí asociálního řešení krize parazituje extrémní pravice, postupující stále víc i metodou hesel a symbolů, kradených z agendy radikální levice; Zabránit neonacismu, aby vykonal špinavou práci i za viníky druhé světové hospodářské krize, lze jen co nejširším spojenectvím nevládních organizací i antifašisticky smýšlejících zastupitelů, které si vynutí skoncování s bezzubou reakcí státu a tichou tolerancí zahraničních i domácích sponzorů pravicového extremismu. Na pomoc zastupitelům, zvoleným na kandidátkách KSČM, to vyžaduje především: Zajistit jejich výměnu zkušeností, vzájemnou koordinaci postupu i vazbu na komunistické zákonodárce a odborné zázemí strany v duchu současných priorit regionální a komunální politiky KSČM; Osvědčené formy doplnit o novou nabídku především těm zastupitelům, jejichž práce je naší nejmarkantnější vizitkou v regionální i komunální sféře, a tím i argumentem ve sporu o právo a schopnost KSČM převzít i exekutivní odpovědnost; Kriticky zhodnotit dosavadní systém obsahové a metodické pomoci z centra i krajů a okresů, příčiny nízkého efektu některých z nich (např. mnoha okresních rad zastupitelů) a připravit alternativní řešení; Analogicky zrevidovat a aktualizovat, nakolik se stávající rámec pravidelných porad i jiných forem pomoci zastupitelům osvědčil v poloze celorepublikových akcí, resp. které z nich, proč a jak bude účelné pořádat v rámci jednotlivých krajů a spolu s nemalou úsporou času i financí posílit i jejich věcný ráz, koncentrovaný na místní priority; Do centra metodické pomoci přesunout otázky, související s dopadem řešení finanční a ekonomické krize na úkor rozpočtů krajů, měst a obcí a zajištění veřejných a sociálních služeb; Zajistit účinnou pomoc činitelům regionální a komunální sféry, zvoleným na kandidátkách KSČM, v zájmu co možná plného a efektivního využití eurofondů bez rizika blamáže s pofidérními zprostředkovateli ; Výrazně pokročit v budování databáze perspektivních zastupitelů, kteří se osvědčili na kandidátkách KSČM, systému zvyšování jejich politické a profesionální kvalifikace a uplatnění v komunální a regionální sféře i na celostátní úrovni; Zkvalitnit informační a konzultační servis zastupitelům (včasnými, kvalifikovanými stanovisky a dokumentací k regionálním a komunálním dopadům změn v legislativě i dalším vnějším podmínkám činnosti samospráv, trvale aktualizovaným právním manuálem pro potřeby zastupitelů v elektronické podobě, prostřednictvím vertikální struktury právního poradenství KSČM i jinými prostředky); Obnovit pravidelný rytmus práce Komise regionální a komunální strategie a Odborné skupiny oddělení pro právo, legislativu a zákony, efektivněji využít jejich potenciálu v koncepční a metodické činnosti oddělení tak, aby se zároveň vyloučila duplicita se strukturou a náplní odborného zázemí ÚV KSČM. V nejbližším výhledu z toho plynou hlavně tyto konkrétní úkoly: Nabídnout možnost pravidelných porad uvolněným činitelům krajských zastupitelstev a úřadů, zvoleným na kandidátkách KSČM, o frekvenci, tématickém zaměření a účasti členů vedení KSČM a komunistických zákonodárců, jež třeba upřesnit v konzultaci s naším předním aktivem v regionální správě; Zintenzívnit cyklus pravidelných porad členů finančních a kontrolních výborů krajských a obecních zastupitelstev, zvolených za KSČM, zaměřit je na aktuální otázky boje s dopadem ekonomické krize a korupcí, vyvolávající stále ostřejší kritiku veřejnosti; Tváří v tvář sílícím problémům, jimž musí čelit, poskytnout účinnější pomoc starostům i místostarostům, zvoleným na našich kandidátkách v roce 2006 a zejména v roce 2010 (mj. cestou pravidelných setkání, organizovaných po jednotlivých či sousedících krajích); V součinnosti s KR a OV KSČM usilovat o sestavení úplných kandidátek, především ve všech městech i obcích s rozšířenou působností a pověřenými úřady, přímo pod hlavičkou KSČM či ve spojení s jinými vhodnými subjekty;

3 Spolu s LKŽ a komisemi mládeže při ÚV a KR KSČM zajistit co možná širokou nabídku žen a mladých lidí na kandidátky KSČM či za jejich účasti pro podzimní komunální volby; Co možná širokou účast na těchto kandidátkách nabídnout i všem vlasteneckým organizacím, občanským sdružením a hnutím s korektním vztahem ke KSČM; Spolu s krajskými a okresními orgány strany zajistit vstupní porady se všemi zastupiteli, zvolenými na kandidátkách KSČM v podzimních komunálních volbách, a položit na nich základy jejich pravidelné výměny zkušeností a vzájemné koordinace. Ucelený systém práce v občanském sektoru, která je v gesci oddělení až od VII. sjezdu KSČM, se teprve postupně buduje. Vychází především z těchto priorit: Zkompletovat a aktualizovat poznání o občanských sdruženích, iniciativách a hnutích, jež hrají významnější roli v boji proti militarismu, na obranu lidských práv a životního prostředí, za další cíle korespondující s naším programem; V každém z nosných tématických okruhů vytipovat nevládní organizace s nejperspektivnějším potenciálem a konkretizovat náplň a taktiku vzájemné komunikace a spolupráce; Vyhodnotit dosavadní činnost představitelů a aktivistů KSČM v nevládních organizacích a na tomto základě budovat aktiv ÚV KSČM, koordinující dialog a spolupráci s těmito subjekty; Na jeho půdě a v součinnosti s oddělením mezinárodní politiky a evropské integrace ÚV KSČM, poslanci za KSČM v PČR i EP, organizátory mezinárodních styků KR a OV KSČM zpřesnit poznání zahraničních nevládních organizací a hnutí, spoluprací s nimiž lze posílit autoritu a akční rádius KSČM v občanském sektoru; Vliv v nevládních organizacích, jenž zatím často závisí spíš na osobní iniciativě a nasazení jednotlivých funkcionářů a členů strany, pozvednout na úroveň systematické činnosti, koordinované v centru a postupně i v územních organizacích KSČM, s oporou v odborném zázemí strany tak, abychom především na půdě klíčových partnerů v nevládní sféře dokázali rozvinout podstatně výraznější programovou iniciativu; Vedle podpory vlasteneckých organizací a aktivní práce v nevládních strukturách, vznikajících za hranicemi vlivu KSČM, postupně iniciovat i formování nových platforem občanské angažovanosti (zejména k nosným otázkám veřejného zájmu a politiky, kde dosud chybí nebo kde angažmá přímo pod hlavičkou KSČM nepřináší žádoucí efekt). V tomto směru budou v popředí pozornosti mj. následující úkoly: Posílit aktivní podporu vlasteneckých organizací, obnovy jejich řad o aktivisty a členy mladších generací, rozšíření jejich vazeb na vlivné zahraniční i domácí nevládní organizace a reálného vlivu poselství každé z vlasteneckých organizací; Ve vztahu k odborům spojit těsnou součinnost s OS ČMS s aktivnější komunikací a programovou iniciativou vůči ČMKOS a zejména odborovým svazům v odvětvích s nejcitelnějšími dopady krize a jejího asociální řešení (resp. svazy, jejichž vedení projevuje vstřícný vztah ke spolupráci s KSČM). V součinnosti s KR a OV KSČM analyzovat zkušenosti členů a sympatizantů strany z práce v odborových organizacích, hájících zájmy pracujících ve střetu se zaměstnavateli, a poskytovat jim co možná účinnou podporu a pomoc. Kdekoli k tomu vznikne vhodná příležitost, demonstrovat podporu ohroženým zaměstnaneckým a sociálním právům osobní účastí poslanců a představitelů KSČM přímo v ohniscích střetu. Znásobit vlastní iniciativu a invenci směrem ke kritickému potenciálu stále početnějších vrstev mládeže. Komise mládeže při ÚV a KR KSČM pozvednout na úroveň předního aktivu strany ve všech otázkách, na nichž závisí posílení vlivu KSČM mezi nastupující generací. Na půdě komisí soustavně analyzovat potenciál občanských iniciativ a hnutí, hájících práva neprivilegované mládeže i ostatních generací, s oporou v odborném zázemí strany pomáhat aktivní práci mladých členů a sympatizantů KSČM v jejich řadách. Podmínky, nezbytné k rozšíření reálného vlivu mezi mládeží, vytvářet adekvátní programovou iniciativou i organizačními formami. Prioritou protiválečného angažmá v občanském sektoru je především aktivní práce v hnutí NE základnám. Pod tlakem většinového odporu veřejnosti k záměru, proti němuž hnutí vzniklo, se je

4 snaží změnit v nástroj své politiky ČSSD. Tím naléhavějším úkolem je, spolu s odpůrci všech kosmetických změn původního plánu USA, zachovat a stupňovat odpor hnutí proti jakékoli vojenské přítomnosti USA a sebemenší účasti ČR v systému protiraketové obrany jako součásti strategických sil USA a NATO. Novým partnerem se slibným programem, mezinárodními vazbami a pozitivním vztahem ke KSČM je občanská iniciativa Vojáci proti válce, sdružující penzionované důstojníky. Vyhodnotit třeba práci aktivistů KSČM ve strukturách, vzniklých z někdejšího mírového hnutí, a ve Světové radě míru a posílit naše angažmá na této půdě programově i personálně; Adekvátně třeba reagovat na sílící hrozbu neonacismu. Ověřit bude účelné mj. možnost, zda by se reprezentativní platforma boje proti aktivizaci pohrobků nacismu mohla zrodit na půdě Svazu bojovníků za svobodu a angažovat i širší spektrum antifašistů, kteří už z věkových důvodů nestáli tváří v tvář hitlerovským zločinům. Ať už pod touto či jinou hlavičkou, třeba bezodkladně směřovat k co možná viditelné a reprezentativní antifašistické platformě mládeže; Stále drastičtější dopad zákona č. 107/2006 i dalších legislativních změn do podmínek bydlení početných vrstev populace násobí i váhu aktivní spolupráce se Sdružením na ochranu nájemníků ČR, s nímž má KSČM podepsanou dohodu o spolupráci v centru i krajích a okresech. V současnosti se soustřeďuje především na zajištění většinového souhlasu PS PČR s návrhem zákona, který by zastavil další neúnosné zdražování nájemního bydlení a uvedl jeho cenu do únosnějšího souladu s příjmy neprivilegovaných vrstev, a také na ještě zásadnější legislativní kroky, podaří-li se porazit pravici v květnových volbách. Propracovanější a koordinovanější reakci z centra i územních orgánů strany vyžadují i lokální občanské iniciativy odpůrců lichvy v podmínkách nájemního bydlení; Důležitým rezervoárem našeho vlivu je komunikace a programová iniciativa vůči Svazu důchodců ČR, který si vybudoval poměrně reprezentativní pozici a vůči KSČM zaujímá korektní, vstřícný postoj; Výrazně posílit by měla naše role v ženských a genderových hnutích a vstřícná programová iniciativa KSČM k jejich agendě. Analogický požadavek vyvstává ve vztahu k ekologickým strukturám a široké tématice udržitelného rozvoje a života. Vyžaduje to vyhodnotit dosavadní zkušenosti těch představitelů a aktivistů KSČM, kteří v tomto prostředí už aktivně působí, a pozvednout tuto práci na širší, systematičtější a koordinovanější bázi s oporou v odborném zázemí strany i mezi komunistickými zákonodárci; Dozrál čas rozbít monopol antikomunismu na vlivnější občanské iniciativy, vystupující na obranu lidských práv. Vytvořit jednu či více reprezentativních struktur, odhalujících aroganci dnešní moci i její zločiny ve světě, je jednou z klíčových priorit. Třeba v ní spojit síly i s co možná širokým okruhem osobností s kritickým vztahem k socialismu, zklamaných polistopadovým vývojem. Politickou iniciativu postupně podle možností spojit i s přímou právní pomocí; Chybí platforma, jež by do veřejného života vstupovala jménem kriticky naladěné inteligence. Jako její možný zárodek se nabízí pražský klub, založený účastníky mezinárodního sympozia u příležitosti 40. výročí vydání studie R. Richty a kol. Civilizace na rozcestí pod názvem Konec dějin nebo civilizace znovu na rozcestí? Aktivní podporu zaslouží nová struktura na obranu spotřebitelů, vznikající za účasti komunistů Zlínska; Vážnou slabinou zůstává absence organizovanějších forem kolektivní sebeobrany nezaměstnaných, sociálně vyloučených i dalších obětí privatizačního převratu. Důležitou součástí práce oddělení se, v souladu s usnesením VV ÚV KSČM ze dne , stává koordinace uceleného systému právního poradenství KSČM až po úroveň jednotlivých okresů. Bezplatné konzultace členům strany i ostatním občanům, nuceným hájit vlastní zájmy právní cestou, jsou jednou z mála možností naší přímé pomoci lidem, vystaveným následkům krize a asociální politiky, a tím i důležitým faktorem posilování autority KSČM, vyžadujícím stabilní profesionální zázemí přímo v aparátu oddělení. Skutečným vítězem studené války je až druhá světová hospodářská krize. Snaha jejích viníků profitovat i z řešení krize na úkor těch, kdo ji nezpůsobili, se vrátí v podobě ještě vážnějších existenčních dramat i sociálních otřesů. O roli mluvčího těch, koho postihnou, se vede boj už dnes. Za svůj rozhodující úkol proto považujeme pozorně sledovat a vyhodnocovat signály ze širokého spektra zdrojů, spadajících do okruhu

5 působnosti oddělení, ze kterých ohrožených zájmů a práv a v jaké konkrétní poloze už zraje potenciál kolektivní sebeobrany, která si řekne o slovo i v politice a co z toho plyne pro program a činnost KSČM. Odložit na neurčito nelze jediný z úkolů, jež tato koncepce jen stručně shrnuje. (pozn.: Materiál je zveřejněn bez příslušného usnesení VV ÚV KSČM ze dne )

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

Moravy a regionu Weinviertel. Hustopeče, prosinec 2005

Moravy a regionu Weinviertel. Hustopeče, prosinec 2005 DOBŘÍ SOUSEDÉ Konference k přeshraniční spolupráci jižní Moravy a regionu Weinviertel Hustopeče, prosinec 2005 Mikroregiony v Jihomoravském m kraji Základní legislativa pro zřízení miroregionu zákon č.

Více

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání

1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 2020 1. Posílení významu a prestiže školy a školního vzdělávání Praha, březen 2013 Úvod V lednu

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015

Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Cíle Návrh plánu činnosti Strany zelených v roce 2015 Předkládá: Pavla Brady a Robin Ujfaluši na základě usnesení PSZ V roce 2015 bude Předsednictvo Strany zelených klást důraz především na tyto oblasti:

Více

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi

Agenda 21. a hledá řešení ve spolupráci se všemi Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 Globální strategický a akční plán světového společenství, který stanovuje konkrétní kroky směrem k udržitelnému rozvoji. Místní Agenda 21 Zohledňuje konkrétní problémy

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 5. 2015 Aktualizace protikorupční strategie statutárního města Liberec Předkládá: Zpracoval: PhDr.

Více

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu

PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem. Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu PŘEDSTAVENÍ poslanecké iniciativy pro efektivizaci boje ČR s terorismem Ing. Michael HRBATA místopředseda Výboru pro obranu Obecná definice Terorismus je taktika z oblasti válečných činů, vyvolávající

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012. Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Prezentace na konferenci Ochrana obyvatelstva 2012 Téma: Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Mgr.Bohumír Martínek, Ph.D. Vedoucí Ústřední odborné

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

GIS Libereckého kraje

GIS Libereckého kraje Funkční rámec Zpracoval: Odbor informatiky květen 2004 Obsah 1. ÚVOD...3 1.1. Vztah GIS a IS... 3 2. ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU...3 2.1. Technické zázemí... 3 2.2. Personální zázemí... 3 2.3. Datová základna...

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR

MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR. Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR MAS jako nástroj spolupráce obcí, projekt Sdružení místních samospráv ČR Tomáš Chmela, tajemník SMS ČR HLAVNÍ OKRUHY ČINNOSTI SMS ČR Pracovní skupina pro financování samospráv Pracovní skupina pro agendu

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST NÁSTROJE A PRINCIPY ZAJIŠTĚNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOSTI ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG

EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG EVROPSKÝ LOBBING SOCIÁLNÍ DIALOG Přednášející: Michal Kadera, Alena Vlačihová Osnova: Principy fungování sociálního dialogu Sociální dialog v ČR Evropský sociální dialog I. PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍHO

Více

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu

Studijní texty. Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Studijní texty Název předmětu: Řízení bezpečnosti Téma: Vzdělávání a příprava obyvatelstva v oblasti bezpečnosti a obrany státu Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI Příloha č. 1 KONCEPCE ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ,VÝCHOVY A OSVĚTY VE ZLÍNSKÉM KRAJI - 1 - 1. Terminologie V koncepci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve Zlínském kraji je jednotně užívána

Více

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření

Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 2013-1014. 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Koncepce práce Republikové rady SZ v letech 20131014 1. Republiková rada působnost RR, současný stav, návrh opatření Republiková rada je nejvyšším výkonným orgánem SZ mezi sjezdy a nejvyšším legislativním

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002

VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 VOJENSKÁ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY Praha 2002 Obsah A. ÚVOD 2 B. HODNOCENÍ BEZPEČNOSTNÍ SITUACE 3 C. POSLÁNÍ A ÚKOLY OZBROJENÝCH SIL ČESKÉ REPUBLIKY 5 D. STRATEGIE VOJENSKÉ OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY 8 E.

Více

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17

1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění... 17 Předmluva................................................. 15 1 Úvod k problematice podnikání v kultuře a umění, vymezení Arts managementu včetně jeho významu pro kulturu a umění.....................................

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020

Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Prezentace: Propojení různých sfér občanské společnosti při prosazování Strategie 2020 Roman Haken Evropský hospodářský a sociální výbor Konference Building Efficiency 7. června 2012, Praha www.beffa.eu

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva Úvod ÚOROO po svém jednání dne 23. února 2011, po projednání prvotní informace ve Vedení SHČMS konaného dne 8. března 2011

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na

I. ZADÁNÍ Dopadová studie se zaměří zejména na STUDIE 33 DOPADOVÁ STUDIE Právní rámec kolektivního vyjednávání a sociálního dialogu v odvětví školství, pracovněprávní a mzdové podmínky a problémy BOZP ve školství Vytvořeno pro: Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013

Více

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice

Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice Strategický dokument Národní akční plán společenské odpovědnosti organizací v České republice květen 2014 a evropské dokumenty Nová definice sociální odpovědnosti podniků z pohledu Evropské komise odpovědnost

Více

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen

Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Č. j. : 71/7714/98 V Praze dne března 1998 Výtisk č. : Pro schůzi vlády České republiky Věc : Návrh postupů a priorit vlády při prosazování rovnosti mužů a žen Důvod

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU TOUŠKOVSKO Podklad pro schůzky pracovních skupin konané ve dnech 9. a 11. října 2006 Cíle zpracovávaného dokumentu Hlavním cílem dokumentu je vytvořit strategický dokument,

Více

Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti. Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 23. října 2014

Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti. Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 23. října 2014 Současný stav spolupráce v Brněnské metropolitní oblasti Jan HOLEČEK Kancelář strategie města 23. října 2014 BMO v rámci Jihomoravského kraje Strategické plánování aglomerací v ČR NUTS 5 obecní úroveň:

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci Memorandum o spolupráci Česká republika - Úřad vlády ČR Agentura pro sociální začleňování (dále jen Agentura ) zastoupená: Bc. Martinem Šimáčkem, ředitelem sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, 118 01, Praha

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond

PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2. Národní vzdělávací fond PODNIKÁNÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM 2 1 A. Specifika podnikání 1. Východiska a cíle podpory vláda systematicky podporuje podnikání předpoklady a schopnosti MSP pro podporu - zmírňovat negativní důsledky

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům

Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Finanční vzdělávání jeden z klíčových cílů Aliance proti dluhům Radek Jiránek zástupce ředitelky odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Aliance proti dluhům vznikla v květnu 2011 zakladatelé

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost

Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Priority v oblasti odborného a technického kvalifikačního školství šance pro budoucnost Vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi pozdravit Vás a toto setkání jménem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Všichni

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury

Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ - ŘÍJEN 2010 Zveřejněno: 25. 10. 2010 Priority zaměstnavatelů v Olomouckém a Zlínském kraji: omezení byrokracie a zajištění kvalitní dopravní infrastruktury Definovat priority

Více

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel

P5: Podmínky pro realizaci programu rozvoje obce a aktivizace obyvatel Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI

AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI AKČNÍ PLÁN NA PODPORU RODIN S DĚTMI pro období 2006-2009 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2006 Úvod Vláda České republiky schválila usnesením č. 1305 ze dne 12. října 2005 Národní koncepci rodinné

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016

PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 PROGRAM ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCHZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY NA OBDOBÍ 2013-2016 l. Oblast pracovněprávní a zaměstnanosti 1.1 V součinnosti s ostatními odborovými svazy průběžně prosazovat v tripartitních

Více

ČINNOST KRAJSKÉ RADY V OBDOBÍ DUBEN 2011 AŽ BŘEZEN 2013 V uvedeném období se uskutečnilo zasedání krajské rady 8 krát a jejího předsednictva 22 krát. Práce rady byla poznamenána těžkostmi, které zrod nových

Více

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s.

ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU. PORSENNA o.p.s. ÚVOD DO ŠKOLENÍ ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PORSENNA o.p.s. PORSENNA o.p.s. založena v roce 2004 potřeba uvádět principy UR do praxe poradenství v oblasti komunální energetiky strategické, rozvojové, koncepční

Více

Komunikační strategie MAS

Komunikační strategie MAS Komunikační strategie MAS Obsah komunikační strategie: Cíle komunikace Mezi cíle komunikace obvykle patří informovat relevantní zainteresované strany o podstatě a harmonogramu projektu, přesvědčit je o

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter

vznik role výsledky výzvy Výzvy a příležitosti umísťování hlubinného úložiště / seminář 8. 9. 2015, Praha, Břevnovský klášter vznik role výsledky výzvy 1 Vznik PS / historie vyhledávání 3 / 2001 na veřejnost pronikl seznam 8 lokalit a první informace o HÚ Obce a občanská sdružení se brání protesty, petice, místní referenda, demonstrace

Více

Evropa pro občany 2014-20

Evropa pro občany 2014-20 Evropa pro občany 2014-20 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství. EACEA - Výkonná

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY ÚTVAR ODHALOVÁNÍ KORUPCE A FINANČNÍ KRIMINALITY SKPV ředitel útvaru: plk. Mgr. Ing. Jaroslav Vild adresa: Celetná 31, Praha 1 telefon: 00420 974 863 416 fax: 00420 974 863 808 email:

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

Představení projektu Metodika

Představení projektu Metodika Představení projektu Metodika přípravy veřejných strategií Strategické plánování a řízení v obcích metody, zkušenosti, spolupráce Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst Praha, 10. května 2012 Obsah

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Český politický extremismus stručný exkurs

Český politický extremismus stručný exkurs Český politický extremismus stručný exkurs Mgr. Michal Mazel Vstupní poznámky Spor o samotný pojem, definice politologické, úřední, policejní, využití politické Související pojmy: totalitarismus, radikalismus,

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Hájíme zájmy měst a obcí České republiky XVIII. celostátní finanční konference Ing. Dan Jiránek výkonný ředitel 1 Svaz je organizace Kdo jsme dobrovolná, nepolitická a nevládní Svaz je partnerem pro vládu

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014

Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji. České Budějovice 30. dubna 2014 Pakt zaměstnanosti v Jihočeském kraji České Budějovice 30. dubna 2014 podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu ( v % ) Situace na trhu práce 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 11,7 10,7 Podíl nezaměstnaných na

Více

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS

Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Nová koncepce elektronického zdravotnictví pro období 2014 + 17. ročník konference ISSS Programové prohlášení vlády určuje jako jeden ze svých hlavních cílů: - zvyšování kvality zdravotnické péče - zvyšování

Více

ITAPA 2006 - Bratislava

ITAPA 2006 - Bratislava Informační a komunikační technologie jako prostředek pro rozvoj a konkurenceschopnost regionů ITAPA 2006 - Bratislava Miloš Vystrčil, hejtman kraje Vysočina Struktura prezentace Základní fakta o kraji

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství! Máte ve škole problémy? Rozhoduje váš nadřízený bez vás? Roste napětí mezi zaměstnanci a ředitelem školy? Nemáte dostatek informací? Chcete to změnit? Založte odborovou organizaci ČMOS pracovníků školství!

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o.

Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. Metodický dohled - jak správně ošetřit požadavky legislativy ICT projektu Jan Heisler, Relsie, spol. s r.o. http://www.relsie.cz/ Současný stav projektů v ICT Procesy dohled řízení Legislativa národní

Více

Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností

Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností Profesionalizace Hlavní kanceláře SZ, posílení servisu pro regiony a oddělení komunikace s veřejností Zpracoval: Martin Ander a Tomáš Průša Předkládá: Tomáš Průša Smyslem Hlavní kanceláře SZ je zajišťovat

Více

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU

ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU CZ ZA EVROPSKOU SPOLEČNOST PRO OBČANY VŠEHO VĚKU 2007 - EVROPSKÝ ROK ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ PRO VŠECHNY The European Older People s Platform La Plate-forme européenne des Personnes âgées OBYVATELSTVO ZEMÍ

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil

NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020. Ing. Dušan Navrátil NÁRODNÍ STRATEGIE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY NA OBDOBÍ LET 2015 AŽ 2020 Ing. Dušan Navrátil STRATEGICKÝ RÁMEC ČR V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI o 19. října 2011 Vláda České republiky

Více

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020

STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 STRATEGIE ČRDM PRO LÉTA 2012 2020 ČESKÁ RADA DĚTÍ A MLÁDEŽE PRIORITNÍ OBLAST I Hájení zájmů ČRDM bude hlavním partnerem státu v oblasti politiky a koncepce neformální výchovy a vzdělávání a respektovanou

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice

Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Favoritem komunálních voleb je ČSSD, většinově však vítězí pravice Z modelového exkluzivního průzkumu společnosti SANEP, který se zaměřil na politické nálady občanů ČR, Pražanů a obyvatel Brna a Ostravy

Více

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000

Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti 230000 Vedoucí Úřadu vlády ČR 100000 Náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní 110000 Náměstek pro řízení Sekce pro evropské záležitosti - státní tajemník pro evropské záležitosti

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014

Jak nás vidí OECD. Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Jak nás vidí OECD Ivo Vondrák VŠB - Technická univerzita Ostrava ivo.vondrak@vsb.cz www.vsb.cz 2014 Autoři studie Jaana Puukka, FR/FI Maite Martinez, ES Patrick Dubarle, FR Andrea Hofer, OECD Tomas Karlsson,

Více

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel

Hájíme zájmy měst a obcí České republiky. Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel Hájíme zájmy měst a obcí České republiky Ing. Dan Jiránek Předseda a výkonný ředitel 1 Kdo jsme Celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací jako zájmové sdružení obcí a měst partnerem pro

Více

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX)

Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Zásady spolupráce zastupitelských úřadů České republiky s českými podnikatelskými subjekty v obchodně ekonomické oblasti (KODEX) Ministerstva průmyslu a obchodu a zahraničních věcí jsou si vědoma své nezastupitelné

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více