Zpřesněná koncepce oddělení pro regionální, komunální politiku a občanský sektor ÚV KSČM pro období po VII. sjezdu KSČM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpřesněná koncepce oddělení pro regionální, komunální politiku a občanský sektor ÚV KSČM pro období po VII. sjezdu KSČM"

Transkript

1 OV KSČM DOMAŽLICE Zpřesněná koncepce oddělení pro regionální, komunální politiku a občanský sektor ÚV KSČM pro období po VII. sjezdu KSČM ( ) Schválil Výkonný výbor Ústředního výboru KSČM dne 15. ledna 2010 Aktuální koncepce oddělení ÚV KSČM pro regionální, komunální politiku a občanský sektor vychází především z následujících premis: Asociální finále privatizačního převratu urychluje návrat politiky z říše disidentských chimér a ponížených díkůvzdání k reálným zájmům a jejich vzájemnému poměru a konfrontaci; Vrstvy, profitující z obnovy kapitalismu, však i dnes prosazují svůj společný zájem mnohem cílevědoměji a organizovaněji, než neprivilegovaná většina populace; Do čela aspirací stále výraznější části společnosti se znovu přesouvají hlavně hodnoty a cíle, dosažitelné až za horizontem kapitalismu; Porážka pravice v předloňských krajských volbách znásobila vliv KSČM na regionální politiku a zužuje zázemí odporu proti naší účasti ve státní exekutivě; Nadvláda modro-oranžového kartelu slábne ještě markantněji v komunální samosprávě; Zvlášť výrazně se to projevuje v menších obcích, kde privatizační převrat ztrácí nejvíc i v průzkumech veřejného mínění; Využití vakua, které to nabízí pro posílení našeho vlivu, je limitováno úbytkem a věkovou strukturou členské základny KSČM; Tím větší prostor vzniká pro účast na společných kandidátkách se zájmovými organizacemi, lokálními iniciativami a jednotlivci, jež není zpravidla podmíněna žádnými diskutabilnější kompromisy; V početných vrstvách mládeže, jež vítá sílící existenční nejistota už na startu do života, sílí kritický vztah k dnešním poměrům a politice, který je rozhodujícím bitevním polem o lepší budoucnost země; Odbory sdružují jen asi šestinu zaměstnanců, jsou vážně oslabeny organizační a programovou nejednotou i manévrováním ČSSD, zůstávají však jedním z klíčových rezervoárů našeho vlivu v občanském sektoru; Nic, co by v nových podmínkách převzalo roli ostatních masových společenských organizací, se zřejmě nevynoří ani v dohledné perspektivě; Většinu zájmových sdružení se zlikvidovat nepodařilo a jsou jednou z nedostatečně využívaných rezerv našeho vlivu; Vakuum, vzniklé zánikem někdejších společenských organizací, vyplňují především občanské iniciativy a hnutí, profilující se z abstraktně pacifistických, humanistických a demokratických pozic a demonstrativní nezávislosti na etablovaných stranách ; V aktivní politickou sílu se mění hlavně na protest proti skandálním projevům militarismu i útokům na lidská práva či životní prostředí, summitům globálních ekonomických a politických elit, dalším jevům a událostem vnímaným často mimo jejich hlubší pozadí a širší kontext; Nehledě na své programové i organizační slabiny, dokázaly už některé z nových iniciativ a hnutí získat oporu napříč širším názorovým a sociálním spektrem i státními hranicemi, podporu věhlasných osobností vědy, kultury a veřejného života, uplatnit nemálo originální formy protestu, vynutit si pozornost vlivných médií a nejednou razit hesla i cíle, analogické programu komunistické levice; Pro systémovou opozici, hendikepovanou mocensky, ekonomicky i mediálně, jsou právě občanské iniciativy a hnutí nové generace jednou z rozhodujících příležitostí uplatnit ideovou převahu a akceschopnost; Ty z nových subjektů veřejného života, jež prokázaly svou životaschopnost a mezinárodní zázemí, se do sféry svého vlivu snaží stále víc vtáhnout sociální demokracie;

2 Především z iniciativ a hnutí nové generace roste i internetová kontrakultura, jež postupně narušuje zdánlivě neotřesitelný monopol ekonomické a politické moci na produkci veřejného mínění, a představuje tak kvalitativně novou příležitost i pro náš průlom k podstatně širší veřejnosti; Na absenci kolektivní sebeobrany nezaměstnaných, sociálně vyloučených i dalších obětí asociálního řešení krize parazituje extrémní pravice, postupující stále víc i metodou hesel a symbolů, kradených z agendy radikální levice; Zabránit neonacismu, aby vykonal špinavou práci i za viníky druhé světové hospodářské krize, lze jen co nejširším spojenectvím nevládních organizací i antifašisticky smýšlejících zastupitelů, které si vynutí skoncování s bezzubou reakcí státu a tichou tolerancí zahraničních i domácích sponzorů pravicového extremismu. Na pomoc zastupitelům, zvoleným na kandidátkách KSČM, to vyžaduje především: Zajistit jejich výměnu zkušeností, vzájemnou koordinaci postupu i vazbu na komunistické zákonodárce a odborné zázemí strany v duchu současných priorit regionální a komunální politiky KSČM; Osvědčené formy doplnit o novou nabídku především těm zastupitelům, jejichž práce je naší nejmarkantnější vizitkou v regionální i komunální sféře, a tím i argumentem ve sporu o právo a schopnost KSČM převzít i exekutivní odpovědnost; Kriticky zhodnotit dosavadní systém obsahové a metodické pomoci z centra i krajů a okresů, příčiny nízkého efektu některých z nich (např. mnoha okresních rad zastupitelů) a připravit alternativní řešení; Analogicky zrevidovat a aktualizovat, nakolik se stávající rámec pravidelných porad i jiných forem pomoci zastupitelům osvědčil v poloze celorepublikových akcí, resp. které z nich, proč a jak bude účelné pořádat v rámci jednotlivých krajů a spolu s nemalou úsporou času i financí posílit i jejich věcný ráz, koncentrovaný na místní priority; Do centra metodické pomoci přesunout otázky, související s dopadem řešení finanční a ekonomické krize na úkor rozpočtů krajů, měst a obcí a zajištění veřejných a sociálních služeb; Zajistit účinnou pomoc činitelům regionální a komunální sféry, zvoleným na kandidátkách KSČM, v zájmu co možná plného a efektivního využití eurofondů bez rizika blamáže s pofidérními zprostředkovateli ; Výrazně pokročit v budování databáze perspektivních zastupitelů, kteří se osvědčili na kandidátkách KSČM, systému zvyšování jejich politické a profesionální kvalifikace a uplatnění v komunální a regionální sféře i na celostátní úrovni; Zkvalitnit informační a konzultační servis zastupitelům (včasnými, kvalifikovanými stanovisky a dokumentací k regionálním a komunálním dopadům změn v legislativě i dalším vnějším podmínkám činnosti samospráv, trvale aktualizovaným právním manuálem pro potřeby zastupitelů v elektronické podobě, prostřednictvím vertikální struktury právního poradenství KSČM i jinými prostředky); Obnovit pravidelný rytmus práce Komise regionální a komunální strategie a Odborné skupiny oddělení pro právo, legislativu a zákony, efektivněji využít jejich potenciálu v koncepční a metodické činnosti oddělení tak, aby se zároveň vyloučila duplicita se strukturou a náplní odborného zázemí ÚV KSČM. V nejbližším výhledu z toho plynou hlavně tyto konkrétní úkoly: Nabídnout možnost pravidelných porad uvolněným činitelům krajských zastupitelstev a úřadů, zvoleným na kandidátkách KSČM, o frekvenci, tématickém zaměření a účasti členů vedení KSČM a komunistických zákonodárců, jež třeba upřesnit v konzultaci s naším předním aktivem v regionální správě; Zintenzívnit cyklus pravidelných porad členů finančních a kontrolních výborů krajských a obecních zastupitelstev, zvolených za KSČM, zaměřit je na aktuální otázky boje s dopadem ekonomické krize a korupcí, vyvolávající stále ostřejší kritiku veřejnosti; Tváří v tvář sílícím problémům, jimž musí čelit, poskytnout účinnější pomoc starostům i místostarostům, zvoleným na našich kandidátkách v roce 2006 a zejména v roce 2010 (mj. cestou pravidelných setkání, organizovaných po jednotlivých či sousedících krajích); V součinnosti s KR a OV KSČM usilovat o sestavení úplných kandidátek, především ve všech městech i obcích s rozšířenou působností a pověřenými úřady, přímo pod hlavičkou KSČM či ve spojení s jinými vhodnými subjekty;

3 Spolu s LKŽ a komisemi mládeže při ÚV a KR KSČM zajistit co možná širokou nabídku žen a mladých lidí na kandidátky KSČM či za jejich účasti pro podzimní komunální volby; Co možná širokou účast na těchto kandidátkách nabídnout i všem vlasteneckým organizacím, občanským sdružením a hnutím s korektním vztahem ke KSČM; Spolu s krajskými a okresními orgány strany zajistit vstupní porady se všemi zastupiteli, zvolenými na kandidátkách KSČM v podzimních komunálních volbách, a položit na nich základy jejich pravidelné výměny zkušeností a vzájemné koordinace. Ucelený systém práce v občanském sektoru, která je v gesci oddělení až od VII. sjezdu KSČM, se teprve postupně buduje. Vychází především z těchto priorit: Zkompletovat a aktualizovat poznání o občanských sdruženích, iniciativách a hnutích, jež hrají významnější roli v boji proti militarismu, na obranu lidských práv a životního prostředí, za další cíle korespondující s naším programem; V každém z nosných tématických okruhů vytipovat nevládní organizace s nejperspektivnějším potenciálem a konkretizovat náplň a taktiku vzájemné komunikace a spolupráce; Vyhodnotit dosavadní činnost představitelů a aktivistů KSČM v nevládních organizacích a na tomto základě budovat aktiv ÚV KSČM, koordinující dialog a spolupráci s těmito subjekty; Na jeho půdě a v součinnosti s oddělením mezinárodní politiky a evropské integrace ÚV KSČM, poslanci za KSČM v PČR i EP, organizátory mezinárodních styků KR a OV KSČM zpřesnit poznání zahraničních nevládních organizací a hnutí, spoluprací s nimiž lze posílit autoritu a akční rádius KSČM v občanském sektoru; Vliv v nevládních organizacích, jenž zatím často závisí spíš na osobní iniciativě a nasazení jednotlivých funkcionářů a členů strany, pozvednout na úroveň systematické činnosti, koordinované v centru a postupně i v územních organizacích KSČM, s oporou v odborném zázemí strany tak, abychom především na půdě klíčových partnerů v nevládní sféře dokázali rozvinout podstatně výraznější programovou iniciativu; Vedle podpory vlasteneckých organizací a aktivní práce v nevládních strukturách, vznikajících za hranicemi vlivu KSČM, postupně iniciovat i formování nových platforem občanské angažovanosti (zejména k nosným otázkám veřejného zájmu a politiky, kde dosud chybí nebo kde angažmá přímo pod hlavičkou KSČM nepřináší žádoucí efekt). V tomto směru budou v popředí pozornosti mj. následující úkoly: Posílit aktivní podporu vlasteneckých organizací, obnovy jejich řad o aktivisty a členy mladších generací, rozšíření jejich vazeb na vlivné zahraniční i domácí nevládní organizace a reálného vlivu poselství každé z vlasteneckých organizací; Ve vztahu k odborům spojit těsnou součinnost s OS ČMS s aktivnější komunikací a programovou iniciativou vůči ČMKOS a zejména odborovým svazům v odvětvích s nejcitelnějšími dopady krize a jejího asociální řešení (resp. svazy, jejichž vedení projevuje vstřícný vztah ke spolupráci s KSČM). V součinnosti s KR a OV KSČM analyzovat zkušenosti členů a sympatizantů strany z práce v odborových organizacích, hájících zájmy pracujících ve střetu se zaměstnavateli, a poskytovat jim co možná účinnou podporu a pomoc. Kdekoli k tomu vznikne vhodná příležitost, demonstrovat podporu ohroženým zaměstnaneckým a sociálním právům osobní účastí poslanců a představitelů KSČM přímo v ohniscích střetu. Znásobit vlastní iniciativu a invenci směrem ke kritickému potenciálu stále početnějších vrstev mládeže. Komise mládeže při ÚV a KR KSČM pozvednout na úroveň předního aktivu strany ve všech otázkách, na nichž závisí posílení vlivu KSČM mezi nastupující generací. Na půdě komisí soustavně analyzovat potenciál občanských iniciativ a hnutí, hájících práva neprivilegované mládeže i ostatních generací, s oporou v odborném zázemí strany pomáhat aktivní práci mladých členů a sympatizantů KSČM v jejich řadách. Podmínky, nezbytné k rozšíření reálného vlivu mezi mládeží, vytvářet adekvátní programovou iniciativou i organizačními formami. Prioritou protiválečného angažmá v občanském sektoru je především aktivní práce v hnutí NE základnám. Pod tlakem většinového odporu veřejnosti k záměru, proti němuž hnutí vzniklo, se je

4 snaží změnit v nástroj své politiky ČSSD. Tím naléhavějším úkolem je, spolu s odpůrci všech kosmetických změn původního plánu USA, zachovat a stupňovat odpor hnutí proti jakékoli vojenské přítomnosti USA a sebemenší účasti ČR v systému protiraketové obrany jako součásti strategických sil USA a NATO. Novým partnerem se slibným programem, mezinárodními vazbami a pozitivním vztahem ke KSČM je občanská iniciativa Vojáci proti válce, sdružující penzionované důstojníky. Vyhodnotit třeba práci aktivistů KSČM ve strukturách, vzniklých z někdejšího mírového hnutí, a ve Světové radě míru a posílit naše angažmá na této půdě programově i personálně; Adekvátně třeba reagovat na sílící hrozbu neonacismu. Ověřit bude účelné mj. možnost, zda by se reprezentativní platforma boje proti aktivizaci pohrobků nacismu mohla zrodit na půdě Svazu bojovníků za svobodu a angažovat i širší spektrum antifašistů, kteří už z věkových důvodů nestáli tváří v tvář hitlerovským zločinům. Ať už pod touto či jinou hlavičkou, třeba bezodkladně směřovat k co možná viditelné a reprezentativní antifašistické platformě mládeže; Stále drastičtější dopad zákona č. 107/2006 i dalších legislativních změn do podmínek bydlení početných vrstev populace násobí i váhu aktivní spolupráce se Sdružením na ochranu nájemníků ČR, s nímž má KSČM podepsanou dohodu o spolupráci v centru i krajích a okresech. V současnosti se soustřeďuje především na zajištění většinového souhlasu PS PČR s návrhem zákona, který by zastavil další neúnosné zdražování nájemního bydlení a uvedl jeho cenu do únosnějšího souladu s příjmy neprivilegovaných vrstev, a také na ještě zásadnější legislativní kroky, podaří-li se porazit pravici v květnových volbách. Propracovanější a koordinovanější reakci z centra i územních orgánů strany vyžadují i lokální občanské iniciativy odpůrců lichvy v podmínkách nájemního bydlení; Důležitým rezervoárem našeho vlivu je komunikace a programová iniciativa vůči Svazu důchodců ČR, který si vybudoval poměrně reprezentativní pozici a vůči KSČM zaujímá korektní, vstřícný postoj; Výrazně posílit by měla naše role v ženských a genderových hnutích a vstřícná programová iniciativa KSČM k jejich agendě. Analogický požadavek vyvstává ve vztahu k ekologickým strukturám a široké tématice udržitelného rozvoje a života. Vyžaduje to vyhodnotit dosavadní zkušenosti těch představitelů a aktivistů KSČM, kteří v tomto prostředí už aktivně působí, a pozvednout tuto práci na širší, systematičtější a koordinovanější bázi s oporou v odborném zázemí strany i mezi komunistickými zákonodárci; Dozrál čas rozbít monopol antikomunismu na vlivnější občanské iniciativy, vystupující na obranu lidských práv. Vytvořit jednu či více reprezentativních struktur, odhalujících aroganci dnešní moci i její zločiny ve světě, je jednou z klíčových priorit. Třeba v ní spojit síly i s co možná širokým okruhem osobností s kritickým vztahem k socialismu, zklamaných polistopadovým vývojem. Politickou iniciativu postupně podle možností spojit i s přímou právní pomocí; Chybí platforma, jež by do veřejného života vstupovala jménem kriticky naladěné inteligence. Jako její možný zárodek se nabízí pražský klub, založený účastníky mezinárodního sympozia u příležitosti 40. výročí vydání studie R. Richty a kol. Civilizace na rozcestí pod názvem Konec dějin nebo civilizace znovu na rozcestí? Aktivní podporu zaslouží nová struktura na obranu spotřebitelů, vznikající za účasti komunistů Zlínska; Vážnou slabinou zůstává absence organizovanějších forem kolektivní sebeobrany nezaměstnaných, sociálně vyloučených i dalších obětí privatizačního převratu. Důležitou součástí práce oddělení se, v souladu s usnesením VV ÚV KSČM ze dne , stává koordinace uceleného systému právního poradenství KSČM až po úroveň jednotlivých okresů. Bezplatné konzultace členům strany i ostatním občanům, nuceným hájit vlastní zájmy právní cestou, jsou jednou z mála možností naší přímé pomoci lidem, vystaveným následkům krize a asociální politiky, a tím i důležitým faktorem posilování autority KSČM, vyžadujícím stabilní profesionální zázemí přímo v aparátu oddělení. Skutečným vítězem studené války je až druhá světová hospodářská krize. Snaha jejích viníků profitovat i z řešení krize na úkor těch, kdo ji nezpůsobili, se vrátí v podobě ještě vážnějších existenčních dramat i sociálních otřesů. O roli mluvčího těch, koho postihnou, se vede boj už dnes. Za svůj rozhodující úkol proto považujeme pozorně sledovat a vyhodnocovat signály ze širokého spektra zdrojů, spadajících do okruhu

5 působnosti oddělení, ze kterých ohrožených zájmů a práv a v jaké konkrétní poloze už zraje potenciál kolektivní sebeobrany, která si řekne o slovo i v politice a co z toho plyne pro program a činnost KSČM. Odložit na neurčito nelze jediný z úkolů, jež tato koncepce jen stručně shrnuje. (pozn.: Materiál je zveřejněn bez příslušného usnesení VV ÚV KSČM ze dne )

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968)

Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968) Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (1.6.1968) Ve dnech 29. 5. - 1. 6. 1968 se v Praze sešlo plénum ÚV KSČ, kterého se zúčastnil prezident republiky, všichni ministři-komunisté a vedoucí tajemníci

Více

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015

STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ 2010 2011 S VÝHLEDEM DO ROKU 2015 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu Státní příspěvková organizace Sídlo: Blanická 4, 120 21 Praha 2 Identifikační číslo organizace: 144 50 551 STŘEDNĚDOBÁ KONCEPCE ORGANIZACE NA OBDOBÍ

Více

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014

Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 x Státní kulturní politika 2009-2014 / National cultural policy 2009-2014 Vydalo: Ministerstvo kultury ČR, Maltézské náměstí 1, 110 00 Praha 1 Published by: The Ministry of Culture of the Czech Republic,

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů

Průvodce občanským dialogem podporujícím sociální začlenění seniorů Prosinec 2010 Obsah 1 1 2 2 3 7 8 8 9 12 12 13 15 16 16 18 20 Předmluva Kontext Definice občanského dialogu I. Osvědčená praxe občanského dialogu o stárnutí Občanský dialog s účastí a jejich organizací

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017

III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 III. Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017 1 Obsah: Preambule... 3 Úvodní část... 5 Zajištění a ochrana lidských práv starších osob... 7 Celoživotní učení...11 Zaměstnávání

Více

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH:

Věstník vlády. pro orgány krajů a orgány obcí. Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 3 Vydán dne 29. července 2005 Částka 4 OBSAH: Usnesení vlády České republiky ze dne 13. dubna 2005 č. 428 o dalších majetkových změnách a konečných dislokacích

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 11.3.2014 COM(2014) 154 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Otevřená a bezpečná Evropa: cesta

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku

Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku Únor 2003 Strategie rozvoje lidských zdrojů pro Českou republiku OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. GLOBÁLNÍ A NÁRODNÍ VÝZVY... 6 2.1 Vývoj k informační a znalostní

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ.

1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. 1968, 5. duben, Praha. - Akční program KSČ. Ústřední výbor KSČ, vědom si svého závazku k tradicím komunistického hnutí, předkládá straně a všem pracujícím naší socialistické vlasti program své politické

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

Program ČMKOS pro období 2010 2014

Program ČMKOS pro období 2010 2014 Program ČMKOS pro období 2010 2014 Motto: ČMKOS je Vaše pojistka zaměstnaneckých práv Č - M - K - O - S - členové usilují o slušnou práci mzdy a platy za rovných podmínek kolektivní smlouvy zajistí více

Více

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ

EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ CS EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ EVROPSKÁ BEZPEČNOSTNÍ STRATEGIE BEZPEČNÁ EVROPA V LEPŠÍM SVĚTĚ RADA EVROPSKÉ UNIE Upozornění Obsah této publikace, kterou vypracoval generální

Více

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY

1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1. SOCIÁLNÍ DEMOKRACIE HISTORICKÉ KOŘENY, HLAVNÍ SMĚRY A PERSPEKTIVY 1.1 Tradice a historické kořeny sociální demokracie Sociální demokracie je otevřenou levicovou stranou. Rozvíjí se jako společenství,

Více

Bezpečnostní strategie České republiky

Bezpečnostní strategie České republiky Bezpečnostní strategie České republiky 2011 Úvodní slovo předsedy vlády České republiky Proč se v době míru vůbec věnovat bezpečnostním otázkám? Proč se raději nevěnovat stavbě nových domů, nemocnic, škol?

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Akční plán boje s korupcí na rok 2015 Předkladatel: ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Praha, prosinec 2014 Obsah Úvod... 3 1. Výkonná a nezávislá exekutiva... 6 2. Transparentnost

Více

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci

Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci A network of independent policy centres in Central and Eastern Europe and Central Asia Role občanské společnosti v rozvojové spolupráci I s málem peněz dokáží české neziskové organizace mnoho Věra Řiháčková

Více

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah:

Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe. Obsah: Místní Agenda 21 a strategické plánování zkušenosti z regionální praxe RNDr. Pavel Žlebek (Zdroj:www.cebin.env.cz) Obsah: 1 ÚVOD 2 vývoj názorů na trvale udržitelný rozvoj ve světě 3 CO JE TRVALE UDRŽITELNÝ

Více