Studium vlivu ozonizace na archivní materiály

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studium vlivu ozonizace na archivní materiály"

Transkript

1 Studium vlivu ozonizace na archivní materiály Zpracovali: Dr. ing. Michal Ďurovič, Ing. Hana Paulusová, Roman Straka, PhMr. Bronislava Bacílková Národní archiv, Praha str. č. z 6 28

2 OBSAH Úvod Experimentální část Použité materiály Popis ozonizace vzorků Umělé stárnutí vzorků Metodika stanovení mechanických, chemických a optických vlastností Příprava vzorků před stanovením mechanických vlastností Stanovení odolnosti v přehýbání Stanovení pevnosti v tahu Stanovení celkové barevné diference E Reflexní UV/VIS spektra Stanovení dekoloračního čísla DC Stanovení ph Vizuální hodnocení změn barevnosti archivních dokumentů Stanovení vlivu ozonizace na vybrané mikroorganismy VÝSLEDKY A DISKUSE Odolnost v přehýbání Pevnost v tahu Tržné zatížení Tažnost Tržná délka Celková barevná diference E Stanovení dekoloračního čísla DC ph vodného extraktu Vliv ozonizace na stabilitu arylmetanových barviv Reflexní UV/VIS spektra Celková barevná diference E Vizuální hodnocení změn barevnosti archivních dokumentů Vizuální hodnocení změn barevnosti archivní dokumentů Změny celkové barevné diference E archivních dokumentů Vliv ozonizace na vybrané mikroorganismy ZÁVĚR...6 str. č. 2 z 6

3 ÚVOD Dokumenty zaplavené při povodních jsou v řadě případů po vysušení cítit typickým po-povodňovým zápachem. Tento zápach znepříjemňuje a mnohdy i znemožňuje jejich další využití. Proto pro odstranění tohoto zápachu byla navržena technologie ozonizace, jejíž principem je krátkodobé uložení archiválií do prostředí se zvýšenou koncentrací ozonu. Ozon je plyn s charakteristickým zápachem, těžší než vzduch. Je silně reaktivní, působí jako silné oxidační činidlo a je velmi nestabilní. Poměrně rychle se rozkládá na kyslík O 2. Při teplotě 2 C, tlaku,3 kpa je poločas rozpadu 45 minut. Při teplotě 3 C a stejném tlaku je poločas rozpadu jen 2 minut. Ozon vzniká působením elektrického výboje nebo krátkovlnného UV záření na molekuly kyslíku. V praxi se vyrábí v generátorech ozonu ze vzduchu nebo z čistého kyslíku nebo z plynů bohatých na kyslík pomocí tichého elektrického výboje. Při teplotě 2 C kondenzuje na tmavomodrou kapalinu, při teplotě 92,5 C vzniká černofialová pevná látka. Obě látky jsou výbušné a rozkládají se na kyslík. Lidský čich je na zápach ozonu obzvláště citlivý a je proto schopen zaregistrovat již při koncentraci 2 ppm. Ozon působí toxicky a agresivně na všechny organismy. Při delším pobytu v místech se zvýšenou koncentrací ozonu (nad cca 35 µg/m 3) se dostavuje pálení očí, v nosu a v krku, v některých případech i tlak na hrudi, kašel a bolest hlavy. Při koncentracích ozonu vyšších než cca µg/m3 jsou silně drážděny oči a horní cesty dýchací, dostavují se bolesti hlavy. Koncentrace vyšší než cca 2 5 µg/m3 způsobí během několika minut silné dráždění sliznice dýchacích cest, bronchospasmatické stavy a kašel. Koncentrace nad 2 µg/m3 mají v závislosti na době expozice za následek bezvědomí, krvácení z plic a posléze smrt. Nařízení vlády České republiky č. 78/2 Sb. stanovuje přípustný expoziční limit (PEL) µg/m3, který nesmí být překročen v celosměnném průměru. Krátkodobé překročení je možné až do hodnoty NPK-P, tj. do 2 µg/m3 (hodnota NPK-P je nejvyšší přípustná koncentrace, která nesmí být překročena v žádném případě). Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 6/22 Sb. stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Limitní hodinová koncentrace ozonu byla stanovena na µg/m3. Ozon je považován za významný vnější degradační činitel poškozující archiválie. Proto na základě žádosti společnosti Belfor Czechia, spol. s r. o. byla Národním archivem vypracována následující studie, jejíž cílem bylo ověření vlivu technologie ozonizace na chemické, optické a mechanické vlastnosti různých druhů papírů a na typické záznamové prostředky. str. č. 3 z 6

4 2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 2. Použité materiály Pro studium vlivu ozonizace na chemické, optické a mechanické vlastnosti různých druhů papírové podložky byly použity: Filtrační papír Whatman, 9 g/m2 Papír pro dokumenty dle ISO 976, 8 g/m2 Dřevitý papír, jednostranně hlazený, 6 g/m2 (DP) Bezdřevý psací papír ČSN 5225, 6 g/m2 (BPP) Bělená sulfitová buničina, 8 g/m2 Chemotermomechanická buničina, 75 g/m2 (W) (ISO 976) (MgBi) (CTMP) Pro studium vlivu ozonizace na některá vybraná arylmetanová barviva a reálné archiválie byly použity: Vzorky filtračního papíru Whatman obarvené následujícími arylmetanovými barvivy: Acid Red 87 (AR), Acid Green 6 (AG), Basic Violet (metyl violeť MV), Basic Blue 6 (metylenová modř MB), Basic Green 4 (malachit green - MG). Byly připraveny,% (w) roztoky barviv v etanolu, do kterých byly ponořeny vzorky papíru Whatman (5x5 cm) na 5 minut a vysušeny na vzduchu. Pouze pro přípravu roztoku Basic Blue 6 byl použit 5% etylalkohol. Vzorky archivních dokumentů z 9. a 2. století s různými typy záznamových prostředků (inkousty, razítka, tisk, psací stroj ). 2.2 Popis ozonizace vzorků Archy papíru byly rozvěšeny jednotlivě na šňůrách v prostoru, obarvené vzorky papíru byly položeny na rošty zhruba ve výšce umístěného analyzátoru ozonu Thermo Environmental model 49, který monitoroval průběh ozonizace (koncentrace, čas). Experiment probíhal od.22 hodin do.2 hodin při počáteční teplotě 6,6 C a relativní vlhkosti 58,6 %. Po zapnutí ozonizátoru Airozon Supercracker (model POCS-5, Trotec, Německo) vystoupala koncentrace ozonu v komoře během 5 minut na maximální hodnotu 44 µ g/m3 a následně klesala. Průběh koncentrace ozonu v závislosti na čase je zobrazen na obr.. Teplota a relativní vlhkost v době ukončení experimentu byly 8,3 C a 55,3 %. str. č. 4 z 6

5 Obr. Průběh ozonizace vzorků 2.3 Umělé stárnutí vzorků Vzorky byly uměle stárnuty ve vlhké i suché atmosféře: Dle ISO 563/3-98: Stárnutí ve vlhké atmosféře při 8 C a 65% relativní vlhkosti v klimatizační komoře (Sanyo Gallenkamp PLC, Velká Británie) po dobu 3 dnů. Dle ISO 563/-98: Stárnutí v suché atmosféře v komoře (Sanyo Gallenkamp OMT OVEN, Velká Británie) při 5 C po dobu 3 dnů. str. č. 5 z 6

6 2.4 Metodika stanovení mechanických, chemických a optických vlastností 2.4. Příprava vzorků před stanovením mechanických vlastností Vzorky o šířce 5 ±, mm byly před měřením kondicionovány dle ISO 87 při 23 C a 5% relativní vlhkosti po dobu 24 hodin. Mechanické vlastnosti vzorků byly měřeny v podélném i příčném směru. Vzorky byly zpracovány jako průměrné vzorky. Výsledky měření mechanických vlastností byly statisticky zpracovány. Byl vypočten aritmetický průměr, směrodatná odchylka a interval spolehlivosti při hladině významnosti α =, Stanovení odolnosti v přehýbání Odolnost v přehýbání byla stanovena dle ISO 5626 na zkušebním přístroji podle Köhlera-Molina (AB Lorentzen & Wettre, Švédsko) při použitém závaží 4 g (celková hmotnost 6 g). Pro každý směr bylo provedeno 2 měření Stanovení pevnosti v tahu Tržné zatížení, tažnost a tržná délka bylo stanoveno na přístroji Alvetron TH (Lorentzen & Wettre, Švédsko) podle ČSN EN ISO 924-2, Papír a lepenka. Stanovení tahových vlastností. Vzdálenost klem byla ±, mm. Pro každý směr bylo provedeno měření Stanovení celkové barevné diference E Barevná diference byla stanovena přenosným spektrofotometrem CM-26d, (Minolta, Japonsko). Byla sledována celková barevná diference E, jasová odchylka L, a a b, znázorňující rozdíly pozic v kolorimetrickém diagramu CIEL a b. Podmínky měření: úhel pozorovatele 2, osvětlovací zdroj D65 (teplota chromatičnosti 6 54 K), průměr měřené plochy 8 mm Reflexní UV/VIS spektra Reflexní spektra v ultrafialové a viditelné oblasti spektra (25 75 nm) vzorků filtračního papíru Whatman, který byl obarvený arylmetanovými barvivy byla měřena na přístroji UV/VIS Spectrometer UV 5 (Unicam, Velká Británie) Stanovení dekoloračního čísla DC457 Dekolorační číslo DC457 je definováno podle ČSN 5 49 následujícím vztahem: DC457 = o(k/s)457 a(k/s)457 str. č. 6 z 6

7 kde poměrový faktor o(k/s)457 vypočtený podle Kubelkovy-Munkovy rovnice odpovídá původnímu vzorku a poměrový faktor a(k/s)457 vzorku po příslušné dekolorační změně (ozonizace, umělé stárnutí). Při zesvětlení je hodnota DC kladná tzv. pozitivní dekolorační číslo, při ztmavnutí je hodnota DC záporná tzv. negativní dekolorační číslo. Pro měření byl použit přístroj Leukometr (Carl Zeiss Jena, Německo) Stanovení ph Hodnoty ph byly stanoveny metodou studeného extraktu podle ČSN ISO 6588 na přístroji PerpHecT-metru, model 3 za použití AquaPro ph výluhové kombinované elektrody (Orion, USA) Vizuální hodnocení změn barevnosti archivních dokumentů Pro studium vlivu ozonizace na reálné archivní dokumenty byly vybrány archiválie z 9. a 2. století, které byly rozřezány na proužky. Část proužků byly podrobeny ozonizaci a umělému stárnutí. Hodnocení vlivu ozonizace na barevné změny papírové podložky i samotné záznamové prostředky bylo hodnoceno vizuálně a fotograficky zaznamenáno digitálním fotoapátem Stanovení vlivu ozonizace na vybrané mikroorganismy Pro studium vlivu ozonizace na mikroorganismy byly vybrány běžně rozšířené druhy vláknitých hub (plísní), pocházející z archivních depozitářů Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum a Trichoderma koningii. Spory plísní byly naneseny na povrch čtverečků papíru o velikosti 2 2 cm a uloženy do papírových obálek (v každé obálce po jenom vzorku od každého druhu). Deset takových obálek bylo rozloženo na různá místa komory a podrobeno vlivu ozonu. Poté byly vzorky asepticky vyjmuty z obálek a položeny na povrch sladinového živného agaru. Kultivace probíhala při 24 ± 4 C po dobu 7 dní. Byl sledován nárůst plísní, který byl porovnán s neošetřenými (kontrolními) vzorky. str. č. 7 z 6

8 3 VÝSLEDKY A DISKUSE 3. Odolnost v přehýbání Na obr. 2 až jsou uvedeny závislosti vlivu ozonizace a umělého stárnutí suchým a vlhkým teplem na odolnosti v přehýbání různých druhů papírů. Z histogramů je patrný zanedbatelný vliv ozonizace na tuto mechanickou vlastnost. 2 dvojohyby [počet] 8 W S W O Obr. 2 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání papíru Whatman v podélném směru 4 35 dvojohyby [počet] 3 25 W S W O Obr. 3 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání papíru Whatman v příčném směru str. č. 8 z 6

9 6 dvojohyby [počet] 5 4 ISO 976 S ISO 976 O3 3 2 Obr. 4 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání papíru ISO 976 v podélném směru 35 3 dvojohyby [počet] 25 2 ISO 976 S ISO 976 O3 5 5 Obr. 5 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání papíru ISO 976 v příčném směru str. č. 9 z 6

10 dvojohyby [počet] DP S DP O3 Obr. 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání dřevitého papíru v podélném směru 6 dvojohyby [počet] 5 4 DP S DP O3 3 2 Obr. 7 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání dřevitého papíru v příčném směru str. č. z 6

11 7 6 dvojohyby [počet] 5 4 BPP S BPP O3 3 2 Obr. 8 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání bezdřevého psacího papíru v podélném směru 6 dvojohyby [počet] 5 4 BPP S BPP O3 3 2 Obr. 9 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání bezdřevého psacího papíru v příčném směru str. č. z 6

12 2 dvojohyby [počet] 8 MgBi S MgBi O Obr. Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání bělená sulfitové buničiny 2 dvojohyby [počet] 8 CTMP S CTMP O Obr. str. č. 2 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání chemotermomechanické buničiny

13 3.2 Pevnost v tahu 3.2. Tržné zatížení Na obr. 2 až 2 jsou uvedeny závislosti vlivu ozonizace a umělého stárnutí suchým a vlhkým teplem na tržné zatížení (kn/m) různých druhů papírů. Z histogramů je patrný zanedbatelný vliv ozonizace na tuto mechanickou vlastnost. 3 2,5 - Fmax [kn m ] 2 W S W O3,5,5 Obr. 2 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) papíru Whatman v podélném směru,8,6,4 - Fmax [kn m ],2 W S W O3,8,6,4,2 Obr. 3 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) papíru Whatman v příčném směru str. č. 3 z 6

14 6 5 - Fmax [kn m ] 4 ISO 976 S ISO 976 O3 3 2 Obr. 4 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) papíru ISO 976 v podélném směru 2,5 - Fmax [kn m ] 2,5 ŁĘ ]ISO Ł~ISO 9,5 Obr. 5 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) papíru ISO 976 v příčném směru str. č. 4 z 6

15 3,5 3 - Fmax [kn m ] 2,5 2 DP S DP O3,5,5 Obr. 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) dřevitého papíru v podélném směru 2,5 - Fmax [kn m ] 2,5 DP S DP O3,5 Obr. 7 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) dřevitého papíru v příčném směru str. č. 5 z 6

16 4,5 4 3,5 - Fmax [kn m ] 3 2,5 BPP S BPP O3 2,5,5 Obr. 8 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) bezdřevého psacího papíru v podélném směru 2,5 - Fmax [kn m ] 2,5 BPP S BPP O3,5 Obr. 9 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) bezdřevého psacího papíru v příčném směru str. č. 6 z 6

17 3 Fmax [kn m-] 2,5 2 MgBi S MgBi O3,5,5 Obr. 2 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) bělená sulfitové buničiny 4,5 4 3,5 - Fmax [kn m ] 3 2,5 CTMP S CTMP O3 2,5,5 Obr. 2 str. č. 7 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) chemotermomechanické buničiny

18 3.2.2 Tažnost Histogramy uvedené na obr. 22 až 3 znázorňují vlivu ozonizace a umělého stárnutí suchým a vlhkým teplem na tažnost (%) různých druhů papírů. Ozonizace tuto mechanickou vlastnost neovlivňuje.,8,6,4 δ [%],2 W S W O3,8,6,4,2 Obr. 22 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) papíru Whatman v podélném směru 4 3,5 3 δ [%] 2,5 W S W O3 2,5,5 Obr. 23 str. č. 8 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) papíru Whatman v příčném směru

19 2,8,6,4 δ [%],2 ISO 976 S ISO 976 O3,8,6,4,2 Obr. 24 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) papíru ISO 976 v podélném směru 6 5 δ [%] 4 ISO 976 S ISO 976 O3 3 2 Obr. 25 str. č. 9 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) papíru ISO 976 v příčném směru

20 ,9,8,7 δ [%],6 DP S DP O3,5,4,3,2, Obr. 26 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) dřevitého papíru v podélném směru,2 δ [%],8 DP S DP O3,6,4,2 Obr. 27 str. č. 2 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) dřevitého papíru v příčném směru

21 ,4,2 δ [%],8 BPP S BPP O3,6,4,2 Obr. 28 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) bezdřevého psacího papíru v podélném směru 4,5 4 3,5 δ [%] 3 2,5 BPP S BPP O3 2,5,5 Obr. 29 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) bezdřevého psacího papíru v příčném směru str. č. 2 z 6

22 2,8,6,4 δ [%],2 MgBi S MgBi O3,8,6,4,2 Obr. 3 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) bělená sulfitové buničiny,4,2 δ [%],8 CTMP S CTMP O3,6,4,2 Obr. 3 str. č. 22 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) chemotermomechanické buničiny

23 3.2.3 Tržná délka Na obr. 32 až 4 jsou uvedeny závislosti vlivu ozonizace a umělého stárnutí suchým a vlhkým teplem na tržnou délku (km) různých druhů papírů. Ozonizace má prakticky zanedbatelný vliv na tuto mechanickou vlastnost. 3,5 3 lt [km] 2,5 2 W S W O3,5,5 Obr. 32 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) papíru Whatman v podélném směru 2,8,6,4 lt [km],2 W S W O3,8,6,4,2 Obr. 33 str. č. 23 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) papíru Whatman v příčném směru

24 8 7 6 lt [km] 5 ISO 976 S ISO 976 O Obr. 34 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) papíru ISO 976 v podélném směru 3,5 3 lt [km] 2,5 2 ISO 976 S ISO 976 O3,5,5 Obr. 35 str. č. 24 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) papíru ISO 976 v příčném směru

25 6 5 lt [km] 4 DP S DP O3 3 2 Obr. 36 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) dřevitého papíru v podélném směru 4 3,5 3 lt [km] 2,5 DP S DP O3 2,5,5 Obr. 37 str. č. 25 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) dřevitého papíru v příčném směru

26 8 7 6 lt [km] 5 BPP S BPP O Obr. 38 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) bezdřevého psacího papíru v podélném směru 4 3,5 3 lt [km] 2,5 BPP S BPP O3 2,5,5 Obr. 39 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) bezdřevého psacího papíru v příčném směru str. č. 26 z 6

27 6 5 lt [km] 4 MgBi S MgBi O3 3 2 Obr. 4 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) bělená sulfitové buničiny 4 3,5 3 lt [km] 2,5 CTMP S CTMP O3 2,5,5 Obr. 4 str. č. 27 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) chemotermomechanické buničiny

28 3.3 Celková barevná diference E V tab. jsou uvedeny hodnoty L*, a*, b*, jejich diference a celková barevná diference E jednotlivých druhů testovaných papírů. Z uvedených hodnost celkové barevné diference vyplývá, že ozonizace nemá prakticky vliv na barevnost dokumentů. Tab. Vliv ozonizace na celkovou barevnou diference E jednotlivých druhů papíru. Vzorek papíru DP DP DP DP O3 - DP O3 - DP O3 - BPP BPP BPP BPP O3 - BPP O3 - BPP O3 - W W W W O3 - W O3 - W O3 - ISO 976 ISO 976 ISO 976 ISO 976 O3 - ISO 976 O3 - ISO 976 O3 - CTMP CTMP CTMP CTMP O3 - CTMP O3 - CTMP O3 - MgBi MgBi MgBi MgBi O3 - MgBi O3 - MgBi O3 - str. č. 28 z 6 L* 85,7 76,23 69, 84,4 77,3 75,5 94,87 9,33 9,64 94,96 9,7 9,9 97,33 94,92 96,45 97,4 94,9 96,58 96,53 92,76 94,59 96,48 93,9 94,6 93,32 84,63 85,6 93,3 84,2 85,67 95,48 89,89 93,3 95,52 89,92 93,5 a* 3,56 7,38 9,77 4,4 7,27 8,8,4,72,33,5,76,98,3,7,8,4,7,7,3,2,22,8,,,56 4,8 4,5,28 4,32 4,,3,76,5,,69,8 b* 8,62 22,34 24,73 9, 23,7 26,28 6,25 3,2 7,43 5,99 2,7 6,73 2, 6,8 5,66 2, 6,28 5,22 4,55,39,94 4,62 9,73,65 3,42 2,5 24,3 3,64 2,66 24,7 6,36 2,98 3,83 6,65 2,83 3,73 L* a* b* E* 9,48 6,6,67 8,4,66 3,82 6,2,84 3,7 5,25 3,72 6,,38 4,55 7,66,88 8,75,9,25 4,4 4,54 4,23,9 4,7 3,78,68,29,9,72,94 6,95,8,26 6,46,48 8,47 2,2,29 8,7,8 2,4,88,7 2,42,75,57,2,,58,2 3,98 3,56, 4,8 3,2 4,69 3,67,7 4,86 3,22 3,77,94,5 3,44,92,25,9,5,3,2 5,84 6,39,7 5,8 6, 7,6 6,68,3 6,32 6,4 8,69 7,72,29 9,2 7,65 4,64 4,7,28 4,88 4,66 8,8,7,22 8,24,75 2,74 4,2,46 3,28 3,99 5,59 2,8,4 5,56,98,79,2,8,72,5 6,62 7,47,29 6,47 7,37 8,85 7,78,3 8,7 7,63

29 3.4. Stanovení dekoloračního čísla DC457 V tab. 2 je uvedena reflektivita při kritické tloušťce vzorku (R ), poměrový faktor K/S vypočtený z Kubelkovy-Munkovy rovnice a dekolorační číslo (DC457) vzorků po ozonizaci a umělém stárnutí. Z uvedených údajů vyplývá, že ozonizace nezpůsobuje významné změny tohoto parametru. Tab. 2 Vliv ozonizace na dekoloračního čísla DC457 jednotlivých druhů papírů. Vzorek papíru DP DP DP DP O3 - DP O3 - DP O3 - BPP BPP BPP BPP O3 - BPP O3 - BPP O3 - W W W W O3 - W O3 - W O3 - ISO 976 ISO 976 ISO 976 ISO 976 O3 - ISO 976 O3 - ISO 976 O3 - CTMP CTMP CTMP CTMP O3 - CTMP O3 - CTMP O3 - MgBi MgBi MgBi MgBi O3 - MgBi O3 - MgBi O3 - str. č. 29 z 6 R 48,6 3,3 23,2 48, 32,8 3,5 79,3 62,9 6, 78,9 62,4 6, 93, 79,8 83,8 9,8 79,3 84,5 86,5 7,5 75,4 86,8 73, 75,7 66,7 47,7 45,2 67, 46,3 46,3 73, 59,2 6,9 73, 58,6 62,2 K/S,278,87,272,28,6884,7448,27,94,333,282,33,238,26,256,57,37,27,42,5,568,4,,494,39,83,2867,3322,83,34,34,499,46,255,495,462,49 DC457,5299,9994,82,466,473,824,63,2,863,968,23,3,,244,6,543,296 +,5,389,285,236,249 +,8,2283,2283,97,756 +,4,963,65

30 3.5 ph vodného extraktu V tab. 4 jsou uvedeny hodnoty ph vodného extraktu vzorků papírů po ozonizaci a umělém stárnutí. Vliv ozonu na ph studeného extraktu je prakticky zanedbatelný. Tab. 3 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na celkovou ph vodného extraktu jednotlivých druhů papírů. Vzorek papíru DP DP O3 BPP BPP O3 W W O3 ISO 976 ISO 976 O3 CTMP CTMP O3 MgBi MgBi O3 Nestárnutý 4,57 4,3 5,84 5,6 6,3 6,25 8,75 8,9 6,6 6,6 7,45 7,36 Vlhké stárnutí 4,29 4,55 5,25 4,58 6,3 6,7 8,57 8,59 6,23 6,34 6,7 6,9 Suché stárnutí 3,95 4,3 4,75 4,72 6,3 6,7 8,55 8,58 6,4 6,3 6,53 6,4 3.6 Vliv ozonizace na stabilitu arylmetanových barviv 3.6. Reflexní UV/VIS spektra Na obr. 42 až 56 jsou uvedena reflexní spektra ve viditelné a ultrafialové oblasti (UV/VIS) některých arylmetanových barviv po ozonizaci a umělém stárnutí suchým a vlhkým teplem. Z obrázků je patrné, že ozonizace zásadně neovlivňuje průběh křivek reflexních spekter jednotlivých barviv. Je možné konstatovat, že ozonizace má minimální nebo žádný vliv na stabilitu studovaných arylmetanových barviv. str. č. 3 z 6

31 8 7 6 R (%) 5 MB 4 MB-O Vlnová délka (nm) Obr. 42 Vliv ozonizace na UV/VIS reflexní spektra barviva Basic Blue R (%) 5 4 MB 3 MB-O Vlnová délka (nm) Obr. 43 Vliv ozonizace a umělého stárnutí suchým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Basic Blue 6 str. č. 3 z 6

32 7 6 R (%) 5 4 MB 3 MB-O Vlnová délka (nm) Obr. 44 Vliv ozonizace a umělého stárnutí vlhkým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Basic Blue R (%) 5 MV 4 MV-O Vlnová délka (nm) Obr. 45 str. č. 32 z 6 Vliv ozonizace na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Basic Violet

33 8 7 6 R (%) 5 MV 4 MV-O Vlnová délka (nm) Obr. 46 Vliv ozonizace a umělého stárnutí suchým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Basic Violet 7 6 R (%) 5 4 MV 3 MV-O Vlnová délka (nm) Obr. 47 Vliv ozonizace a umělého stárnutí vlhkým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Basic Violet str. č. 33 z 6

34 R (%) MG MG-O Vlnová délka (nm) Obr. 48 Vliv ozonizace na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Malachit Green 9 R (%) MG 5 MG-O Vlnová délka (nm) Obr. 49 Vliv ozonizace a umělého stárnutí suchým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Malachit Green str. č. 34 z 6

35 9 R (%) MG 5 MG-O Vlnová délka (nm) Obr. 5 Vliv ozonizace a umělého stárnutí vlhkým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Malachit Green R (%) 6 5 AG 4 AG-O Vlnová délka (nm) Obr. 5 str. č. 35 z 6 Vliv ozonizace na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Green 6

36 9 8 7 R (%) 6 5 AG 4 AG-O Vlnová délka (nm) Obr. 52 Vliv ozonizace a umělého stárnutí suchým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Green 6 9 R (%) AG 5 AG-O Vlnová délka (nm) Obr. 53 Vliv ozonizace a umělého stárnutí vlhkým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Green 6 str. č. 36 z 6

37 9 8 R (%) 7 6 AR 5 AR-O Vlnová délka (nm) Obr. 54 Vliv ozonizace na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Red 87 9 R (%) AR 5 AR-O Vlnová délka (nm) Obr. 55 Vliv ozonizace a umělého stárnutí suchým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Red 87 str. č. 37 z 6

38 9 R (%) AR 5 AR-O Vlnová délka (nm) Obr. 56 Vliv ozonizace a umělého stárnutí vlhkým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Red Celková barevná diference E Z údajů celkové barevné diference E arylmetanových barev po ozonizaci a umělém stárnutí uvedených v tab. 3, je patrné, že ozonizace nijak neovlivňuje jednotlivá barviva. Tab. 4 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na celkovou barevnou diference E jednotlivých druhů arylmetanových barviv. Vzorek papíru Basic Blue 6 Basic Blue 6 O3 - Basic Blue 6 Basic Blue 6 O3 - Basic Violet Basic Violet O3 - Basic Violet Basic Violet O3 - Malachit Green Malachit Green O3 - Malachit Green Malachit Green O3 - Acid Green 6 Acid Green 6 O3 - Acid Green 6 Acid Green 6 O3 - Acid Red 87 Acid Red 87 O3 - Acid Red 87 Acid Red 87 O3 - str. č. 38 z 6 E* 9,58 9,2 9,7 9, 6,6 9,3,9 9,84 59,9 6,39 23, 23,72,33,36 5,2 4,98 5,96 5,97 2,24 2,58

39 3.7 Vizuální hodnocení změn barevnosti archivních dokumentů 3.7. Vizuální hodnocení změn barevnosti archivní dokumentů Pro vizuální porovnání vlivu ozonizace a umělého stárnutí na archivní dokumenty z 9. a 2. století byly tyto dokumenty seřazeny dle následujícího a vyfotografovány (vzorky č. až 4): ozonizace, ozonizace, ozonizace, standard, 5 standard, 6 standard, str. č. 39 z 6 schématu

40 Vzorek č. str. č. 4 z 6

41 Vzorek č. 2 str. č. 4 z 6

42 Vzorek č. 3 str. č. 42 z 6

43 Vzorek č. 4 str. č. 43 z 6

44 Vzorek č. 4a str. č. 44 z 6

45 Vzorek č. 5 str. č. 45 z 6

46 Vzorek č. 6 str. č. 46 z 6

47 Vzorek č. 7 str. č. 47 z 6

48 Vzorek č. 8 str. č. 48 z 6

49 Vzorek č. 9 str. č. 49 z 6

50 Vzorek č. str. č. 5 z 6

51 Vzorek č. str. č. 5 z 6

52 Vzorek č. a str. č. 52 z 6

53 Vzorek č. 2 str. č. 53 z 6

54 Vzorek č. 2a str. č. 54 z 6

55 Vzorek č. 3 str. č. 55 z 6

56 Vzorek č. 3a str. č. 56 z 6

57 Vzorek č. 4 Ozonizace nemá vliv na barevnost archivních dokumentů. Změny barevnosti záznamových prostředků archivních dokumentů nebyly měřeny, byla zhotovena fotodokumentace a případné změny budou dále monitorovány. Na základě vizuálního posouzení nemá ozonizace prokazatelný vliv na změnu barevnosti záznamových prostředků. str. č. 57 z 6

58 3.7.2 Změny celkové barevné diference E archivních dokumentů Porovnáním barevných diferencí všech naměřených hodnot vybraných typů archivních dokumentů bylo zjištěno, že ozonizace nemá významný vliv na změnu barevnosti. Naměřené hodnoty celkové barevné diference po stárnutí (jak ve vlhké, tak v suché atmosféře) vzorků papíru ozonizovaných a vzorků bez ozonizace jsou velmi podobné (viz tab. 5). Tab. 5 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na celkovou barevnou diferenci archivních dokumentů. Vzorek papíru ozonizace - ozonizace - ozonizace ozonizace - 2 ozonizace - 2 ozonizace ozonizace - 3 ozonizace - 3 ozonizace ozonizace - 4 ozonizace - 4 ozonizace ozonizace - 5 ozonizace - 5 ozonizace ozonizace - 6 ozonizace - 6 ozonizace - str. č. 58 z 6 L* 63,93 62,72 62,68 62,27 62,59 62,39 7,67 67,8 67,99 69,95 69,38 68,43 68, 65,24 66,87 68,8 65,35 66,96 75,2 72,46 73,69 75,4 72,88 73,92 83,56 74,63 77,38 82,2 74,8 77,78 87,29 77,57 82,38 87,43 77,62 82,3 a*,8 2,49 3,4,28 2,42 3,22 2,78 8,4,44 2,6 8,36,99 24,84 8,75 9,88 25,26 9,4 2,55 6,3 8,54 5,94 7,94 8,36 6,79,42 4,87 4,27 2,9 4,86 4,47, 4, 2,22,4 3,84 2,37 b* 7,37 6,9 5,53 6,2 6,53 5,85,7 9,35,5,7 8,97 9,9 7,3 2,85 4,86 7,47 2,98 4,6 9,77 5,6 7,9 8,9 4,92 7,36 7,48 2,9 25,57 9,7 23,48 26,83 4,63 2,4 24,98 5, 2,8 24,8 L* a* b* E*,7,2,62,3,5 2,43 3,34,22 2,36 3,7,4,8,,8,5,8 2,3,97, 2, 2,85 2,68,7,29 2,24 4,64 2,35,9 4,42,79,,2,64 9,68 9,79,4,8,97,7,2 2,87,24,7 2,76,5 6,8 4,96,42 5,8 4,29 5,82 7,83,44 5,95 7,57 8,89 9,35,24 8,75 8,78 2,74,5,2 2,33,29 7,49,,9 7,67 9,25 5,85 8,5,85 5,6 7,6 9,89 3, 2, 9,53 2, 8,93 6,9,36 9,48 5,78 3,44 2,85,77 3,44 3,5 4,43 8,8,69 6, 9,35,6,6 2,3,7,4 9,72 4,9,4 9,66 5,6 4, 2,23,4 3,85 2,37 6,5,4,38 6,45,2 2,4,7,4 2,2,7

59 pokračování tab. 5 Vzorek papíru ozonizace - 7 ozonizace - 7 ozonizace ozonizace - 8 ozonizace - 8 ozonizace ozonizace - 9 ozonizace - 9 ozonizace - ozonizace - ozonizace - ozonizace - ozonizace - ozonizace - ozonizace ozonizace - 2 ozonizace - 2 ozonizace ozonizace - 3 ozonizace - 3 ozonizace ozonizace - 4 ozonizace - 4 ozonizace - str. č. 59 z 6 L* 88,47 79,85 83,83 88,96 8,69 84,29 84,5 66,6 78,78 84,43 67,8 8,3 72,9 6,62 6,3 72,54 6,63 64,59 8,4 73,37 73,35 8,42 73,25 73,27 86,29 8,47 82,4 86,74 8,23 82,7 75,2 64,97 7,34 74,94 65,82 7,64 87,37 77,39 85,52 86,2 77,2 84,54 85,48 77,58 83,44 85,47 78,44 85,54 a*,7 3,56,6,56 3,54,99 2,82 6,43 4,9 2,67 5,99 4,53 7, 7,53 7,6 6,6 7,42 9,2 4,2 5,9 6,56 3,98 6,3 6,76,44 3,3 2,24,7 3,7 2,34 3,83 5,29 5,68 4,34 5, 6,26,76 3,65,72,4 3,52,65,36 2,6,32,46,98,65 b* 4,56 9,85 22,7 3,5 9,97 23,88 8,29 2,78 23,45 7,95 9,99 25,7 26,36 22,95 23,22 25,76 23,8 2, 22,47 24,6 27,95 22,47 24,44 28,3 5,5 2,84 24,23 4,6 2,89 24,29 2,3 2,49 24,4 2,3 9,8 25,29 3,76 8,7 7,9 4,4 8,4 3,23,48 7,6 3,6 9,8 6,4 3,23 L* a* b* E* 8,62 4,64,49 7,78 4,8 3,73,77,38 3,72 2,6 5,29 8,5,6 5,4 9,32,8 9,54,23,2,4 8, 5,27,38 6,9 3,73 3,6 2,9,4 3,7,7 2,48 7,5,34,7 6,8 8,5 9,3,53 7,3 8, 2,3,9,37,3 8,32,52,59,4,4 2,2 3,4 3,4,6 3,8 2,43 2,8 2,3,8,7 8,94 6,67 6,69,37 6,79 6,77,78 2,44,3 2, 2,65,59 5,45,,98 5,83 7,9 8,99,4 7,35 9,32 5,82 3,89,45 5,6 3,59 2,86,79,38 2,73,9 5,69 9,8,9 5,74 9,4 8,62,,24 8,2,, 4,69,9 9,2 4,38,46,86,5,29 2,43,55 3,38,,22 4,25,2 6,6,53 9,37 6,57 9,98,85,7,3,5 2,89,4,38 2,75,29 4,3 3,34,29 4,65 2,75,2 3,82,26,6 2,77 7,89 2,4, 7,3,5 2,42,5, 2,34,29 6,58 3,3,68 5,93 2,75,6 3,73,69 9,49 2,77

60 3.8 Vliv ozonizace na vybrané mikroorganismy V tab. 6 jsou uvedeny výsledky mikrobiologických testů. Nárůst plísní byl na všech vzorcích naprosto stejný a shodoval se i s kontrolním vzorkem. Provedený způsob ozonizace tedy nemá vliv na životaschopnost a růstové vlastnosti testovaných plísní. Tab. 6 Vliv ozonizace na vybrané archivní mikroorganismy. Vzorek Kontrola Hodnocení: ++ + A. niger P. aurantiogriseum T. koningii silný nárůst (pokryta celá plocha čtverečku papíru) a sporulace nárůst (pokryta větší část plochy čtverečku papíru) slabý nárůst (ojedinělé kolonie) žádný nárůst 4 ZÁVĚR Na základě shora uvedených výsledků měření mechanických, optických a chemických vlastnosti filtračního papíru Whatman, papíru pro dokumenty dle ISO 976, dřevitého papíru, bezdřevého psacího papíru, bělené sulfitové a chemotermomechanické buničina lze konstatovat, že ozonizace provedené postupem popsaným v kapitole 2.2 nemá patrný vliv na sledované vlastnosti. Obdobně tak studium vlivu ozonizace na vybrané arylmetanového barviva Acid Red 87, Acid Green 6, Basic Violet, Basic Blue 6, Basic Green 4 a reálné z 9. a 2. století potvrdilo, že tato technologie nemá negativní vliv na barevnost. Ozonizaci však nelze považovat za účinnou dezinfekci dokumentů. str. č. 6 z 6 archiválie

STUDIUM VLIVU OZONIZACE NA ARCHIVNÍ MATERIÁLY

STUDIUM VLIVU OZONIZACE NA ARCHIVNÍ MATERIÁLY STUDIUM VLIVU OZONIZACE NA ARCHIVNÍ MATERIÁLY Zpracovali: Dr. ing. Michal Ďurovič, Ing. Hana Paulusová, Roman Straka, PhMr. Bronislava Bacílková Praha 28 str. č. z 6 OBSAH Úvod...3 2. Experimentální část...4

Více

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680 N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t e l efon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292, f ax: 974 847 214, e-mail: na@nacr.cz, http://www.nacr.cz VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU

Více

VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU

VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU VLIV KYSELINY ŠŤAVELOVÉ NA VLASTNOSTI PAPÍRU 1. Úvod Kyselina šťavelová se v restaurátorské praxi používá při odstraňování rezavých skvrn vzniklých společným působením železných předmětů (sponky, svorky..)

Více

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH LEPENEK

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH LEPENEK POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH LEPENEK Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národní archiv Praha, listopad 9 Zpracovali: PhMr. Bronislava Bacílková Ing. Benjamin Bartl Ing. Lenka Bartlová Dr.Ing. Michal

Více

Vlastnosti lepidla Evacon-R TM

Vlastnosti lepidla Evacon-R TM Vlastnosti lepidla Evacon-R TM Výzkumná laboratoř Národního archivu, zpracováno 30. 5. 2016 Úvod V roce 2003 byly ve Výzkumné laboratoři 10. oddělení Národního archivu porovnávány vlastnosti několika průmyslově

Více

VLIV ODKYSELOVACÍHO PROCESU ZFB:2 NA VLASTNOSTI PAPÍRU

VLIV ODKYSELOVACÍHO PROCESU ZFB:2 NA VLASTNOSTI PAPÍRU VLIV ODKYSELOVACÍHO PROCESU ZFB:2 NA VLASTNOSTI PAPÍRU Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národní archiv Praha, září 2013 Úvod Zentrum für Bucherhaltung v Lipsku se již řadu let zabývá hromadným odkyselením

Více

VLASTNOSTI KANCELÁŘSKÉHO RECYKLOVANÉHO PAPÍRU

VLASTNOSTI KANCELÁŘSKÉHO RECYKLOVANÉHO PAPÍRU N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t elef on : 974 847 245, 974 847 240, 9 7 4 8 4 7 2 9 2, fax: 974 847 21 4, e-mail: na@nacr.cz, http:/ / www.nacr.c z VLASTNOSTI KANCELÁŘSKÉHO

Více

VLIV ODKYSELOVACÍ METODY PAPERSAVE NA VLASTNOSTI SOUBORU VZORKŮ MODELUJÍCÍCH ARCHIVNÍ FONDY

VLIV ODKYSELOVACÍ METODY PAPERSAVE NA VLASTNOSTI SOUBORU VZORKŮ MODELUJÍCÍCH ARCHIVNÍ FONDY VLIV ODKYSELOVACÍ METODY PAPERSAVE NA VLASTNOSTI SOUBORU VZORKŮ MODELUJÍCÍCH ARCHIVNÍ FONDY Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národní archiv Praha, červenec 2011 ÚVOD V roce 2010 nabídla firma Docu

Více

Výběr a výroba krabic. Přístroje a pomůcky : vyřezávací plotr Kasemake KM 503 archy nekyselé lepenky (140 cm x 100 cm) Postup :

Výběr a výroba krabic. Přístroje a pomůcky : vyřezávací plotr Kasemake KM 503 archy nekyselé lepenky (140 cm x 100 cm) Postup : Indikace znečišťujících látek a plísňové kontaminace v ovzduší jako významný faktor pro zlepšení stavu knihovních fondů v Národní knihovně ČR (výzkumný záměr-zpráva za rok 2006) Výběr a výroba krabic vyřezávací

Více

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná

Více

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE)

Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení vlastností folií z polyethylenu (PE) Zadání: Na základě výsledků tahové zkoušky podle norem ČSN EN ISO 527-1 a ČSN EN ISO 527-3 analyzujte

Více

Ozon. Zatížení vnitřního ovzduší

Ozon. Zatížení vnitřního ovzduší Ozon Ozon je plyn s typickou vůní, kterou můžeme cítit např. při svařování elektrickým obloukem, u kopírovacích strojů, při používání horského slunce a také v přírodě po letní bouřce. Lidský nos je schopen

Více

Bělení papíru archivních a knihovních sbírek světlem

Bělení papíru archivních a knihovních sbírek světlem . Úvod Bělení papíru archivních a knihovních sbírek světlem V průběhu 9. století nastaly ve výrobě papíru důležité změny, které výrazně ovlivnily kvalitu papíru z hlediska trvanlivosti (odolnost proti

Více

Průzkum souboru vzorků z archivních fondů Národního archivu Praha pomocí SURVENIR

Průzkum souboru vzorků z archivních fondů Národního archivu Praha pomocí SURVENIR Průzkum souboru vzorků z archivních fondů Národního archivu Praha pomocí SURVENIR Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národní archiv Praha, prosinec 2010 Zpracovaly: Ing. Hana Paulusová Ing. Lenka

Více

Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana

Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana Výzkum sterilizačních (protiplísňových) metod Národní knihovna ČR mezinárodní grant s účastí p. Randy Silvermana Materiály, pomůcky, zařízení, přístroje : Destilovaná voda Vatové tampóny Živná půda (CDA)

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

1 Vliv atmosféry se sníženým obsahem kyslíku na rychlost degradace papíru

1 Vliv atmosféry se sníženým obsahem kyslíku na rychlost degradace papíru 1 Vliv atmosféry se sníženým obsahem kyslíku na rychlost degradace papíru Zpráva o výsledcích grantového projektu MK00002322103 za rok 2010 Ing. Marie Benešová 1.1 Úvod Oxidace vzdušným kyslíkem jako degradační

Více

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci

MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno , třída Krtečci MŠ Kamarád, Čtvrtě 3, Brno 24. 2. 2016, třída Krtečci Měření vnitřního ovzduší v mateřské školce Kamarád, Čtvrtě 3, Brno Nový Lískovec Studie znečištění vnitřního ovzduší ve školkách a jeho vliv na zdraví

Více

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu.

Magda Součková. Cílem této práce bylo zjistit, do jaké míry brání vybrané obalové materiály průchodu polutantů ke skladovanému materiálu. Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Zpráva za rok 2009 Krabice jako ochrana proti

Více

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH. Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory VÝZNAM VĚTRÁNÍ V BUDOVÁCH Ing.Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Vnitřní prostředí staveb Je definováno hodnotami fyzikálních, chemických a biologických

Více

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav Expertíza č.: PROTOKOL č. 1.6/pos/16/18 Měření parametrů čističe vzduchu SPIRION model KO5B EX 160719, SZÚ/1790/2016 Účel měření a měřené parametry: Posouzení čističe vzduchu SPIRION model KO5B z hlediska

Více

Testování barevné stálosti po umělém vystavení PVC fólie pro plavecké bazény povětrnostním vlivům.

Testování barevné stálosti po umělém vystavení PVC fólie pro plavecké bazény povětrnostním vlivům. SKZ mezinárodně akreditovaná společnost Zkušební zpráva č.: 71488/06 zákazník: objednávka: Haogenplast Ltd. Plastic Industries 42880 Kibbutz Haogen IZRAEL Testování barevné stálosti po umělém vystavení

Více

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU

VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU VLASTNOSTI DRCENÉHO PÓROBETONU (zkoušky provedené ke 4.4.2012) STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH FYZIKÁLNÍCH VLASTNOSTÍ 1. Vlhkostní vlastnosti (frakce 2-4): přirozená vlhkost 3,0% hm. nasákavost - 99,3% hm. 2. Hmotnostní

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 9. 3. - 25. 4. 2012 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 501 Zákazník:

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka

Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Durélis / Populair Floor 4 PD pero / drážka Pevnostní třída Dle normy Výrobce P5 EN 312 SPANO Použití Do vlhkého prostředí Konstrukce / podlahy Oblasti použití Vodovzdorná obkladová deska vhodná k pokládání

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). č. 13/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/201 Sb. (dále jen nařízení vlády ) 5a, Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

Protokol o zkoušce č. 311/12

Protokol o zkoušce č. 311/12 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ, a. s. pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín - Louky Laboratoř otvorových výplní, stavební tepelné techniky a akustiky č.1007.1, akreditovaná Českým institutem pro

Více

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD

VYUŽITÍ A VALIDACE AUTOMATICKÉHO FOTOMETRU V ANALÝZE VOD Citace Kantorová J., Kohutová J., Chmelová M., Němcová V.: Využití a validace automatického fotometru v analýze vod. Sborník konference Pitná voda 2008, s. 349-352. W&ET Team, Č. Budějovice 2008. ISBN

Více

Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk) materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu

Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk) materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu Cíle práce: Cílem této práce je stanovení optických změn povrchu vzorků během dlouhodobých

Více

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky

Podniková norma Desky z PP-B osmiúhelníky IMG Bohemia, s.r.o. Průmyslová 798, 391 02 Sezimovo Ústí divize vytlačování Vypracoval: Podpis: Schválil: Ing.Pavel Stránský Ing.Antonín Kuchyňka Verze: 01/08 Vydáno dne: 3.3.2008 Účinnost od: 3.3.2008

Více

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE

CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE CHEMIE SLOUŽÍ I OHROŽUJE autoři: Hana a Radovan Sloupovi 1. Ze tří cisteren unikly tři plyny - helium, amoniak a chlor. Napiš do obláčků správné značky nebo vzorce. Pomůže ti výstražné značení nebezpečnosti

Více

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI 6 ZKOUŠENÍ TAVEBNÍ OCELI 6.1 URČENÍ DRUHU BETONÁŘKÉ VÝZTUŽE DLE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 6.1.1 Podstata zkoušky Různé typy betonářské výztuže se liší nejen povrchovou úpravou, ale i různými pevnostmi a charakteristickými

Více

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory

Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory Stížnosti na špatnou kvalitu vnitřního prostředí staveb Zuzana Mathauserová zmat@szu.cz Státní zdravotní ústav Laboratoř pro fyzikální faktory 57. konzultační den 16.10.2014 Kvalita vnitřního prostředí

Více

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií

1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1. Mechanické vlastnosti šitých spojů a textilií 1.1 Teoretická pevnost švu Za teoretickou hodnotu pevnosti švu F š(t), lze považovat maximálně dosažitelnou

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např.

Kyslík a vodík. Bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, asi 14krát lehčí než vzduch. Běžně tvoří molekuly H2. hydridy (např. 1 Kyslík a vodík Kyslík Vlastnosti Bezbarvý reaktivní plyn, bez zápachu, nejčastěji tvoří molekuly O2. Kapalný kyslík je modrý. S jinými prvky tvoří sloučeniny oxidy (např. CO, CO2, SO2...) Výskyt Nejrozšířenější

Více

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby

Mendelova univerzita v Brně. Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Mendelova univerzita v Brně Lesnická a dřevařská fakulta Ústav základního zpracování dřeva Analýza vybraných mechanických vlastností konstrukčních materiálů pro dřevostavby Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková

Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková Výzkumný záměr Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci vzácných písemných památek Zkvalitnění vlastností krabic pro ochranu písemných památek Magda Součková Dřevěná krabice pro ochranu vzácné

Více

Technický list 80.58 Geotextilie STANDARD 150 až 500

Technický list 80.58 Geotextilie STANDARD 150 až 500 Funkce Používá se ve stavebnictví za účelem separace a filtrace. Přesnější informace jsou uvedeny níže v kapitole použití. Vysoká pevnost a propustnost vody kolmo k rovině textilie; Separační Zabraňuje

Více

VPHP - dekontaminační metoda na bázi par peroxidu vodíku pro aseptickou produkci léčiv

VPHP - dekontaminační metoda na bázi par peroxidu vodíku pro aseptickou produkci léčiv Laboratoř oboru Výroba léčiv (N111049) a Organická technologie (N111025) E VPHP - dekontaminační metoda na bázi par peroxidu vodíku pro aseptickou produkci léčiv Vedoucí práce: Umístění práce: Ing. Jiří

Více

VY_52_INOVACE_VK31. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor Ročník, pro který je VM určen. 8. ročník

VY_52_INOVACE_VK31. Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor Ročník, pro který je VM určen. 8. ročník VY_52_INOVACE_VK31 Jméno autora výukového materiálu Věra Keselicová Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen únor 2013 Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Zdroje

Více

1 Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály

1 Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály 1 Konzervační činidla pro kolagenní historické materiály Zpráva o výsledcích grantového projektu MK00002322103 za rok 2010 Ing. Magda Součková Experimentální část - pokračování 1.1 Vyhodnocení stárnutí

Více

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013. www.isspolygr.cz

Správa barev. Měřící přístroje. Správa barev. Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013. www.isspolygr.cz Měřící přístroje www.isspolygr.cz Vytvořila: Jana Zavadilová Vytvořila dne: 14. února 2013 Strana: 1/12 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

15.1 Normy a zákony vztahující se ke stolovému nábytku. České právní předpisy související s nábytkem

15.1 Normy a zákony vztahující se ke stolovému nábytku. České právní předpisy související s nábytkem 15 PŘÍLOHA 15.1 Normy a zákony vztahující se ke stolovému nábytku Tab. P1 Zákony ČR - právní předpisy související s nábytkem České právní předpisy související s nábytkem Zákon č. 22/1997 Sb., o technických

Více

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy:

Bezpečnost a ochrana zdraví; Zdravotní pojištění, zdravotní péče Normy: Název předpisu: Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 19. 7. 11. 9. 2012 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 518 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB

FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB FAKTORY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 10. 10. 5. 12. 2014

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: 10. 10. 5. 12. 2014 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 732 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.:

Bezpečnost chemických výrob N Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: Bezpečnost chemických výrob N1111 Petr Zámostný místnost: A-72a tel.: 4222 e-mail: petr.zamostny@vscht.cz Rizika spojená s toxickými látkami Toxicita látek Zákonné limity pro práci s toxickými látkami

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou

Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Základní fyzikálně-chemické procesy úpravy podzemních a povrchových vod pro hromadné zásobování pitnou vodou Ing.Jan Haering Problematika vodních filtrů a úpravy pitné vody v místě spotřeby. 15.11.2005,

Více

Snímkování termovizní kamerou

Snímkování termovizní kamerou AB Solartrip,s.r.o. Na Plavisku 1235 755 01 Vsetín www.solarniobchod.cz mobil 777 642 777, e-mail: r.ostarek@volny.cz AKCE: Termovizní diagnostika vnitřní prostory rodinného domu č. p. 197 Ústí u Vsetína

Více

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky

PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PODNIKOVÁ NORMA srpen 2005 Textilní zkušební ústav, Brno PRÁDLO PRO ZDRAVOTNICTVÍ Technické požadavky PNJ 600-80-2005 Předmluva Tato norma je vydávána pro potřeby výroby a nákupu textilií pro zdravotnictví.

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek

LABORATORNÍ ZKOUŠKY VZORKY LABORATORNÍ ZKOUŠKY. Postup laboratorních zkoušek LABORATORNÍ ZKOUŠKY Jednou z hlavních součástí grantového projektu jsou laboratorní zkoušky elastomerových ložisek. Cílem zkoušek je získání pracovního diagramu elastomerových ložisek v tlaku a porovnání

Více

NÁVOD. přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 AC 5286Q. ACI - Auto Components International, s.r.o. 5. 9. 2011

NÁVOD. přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 AC 5286Q. ACI - Auto Components International, s.r.o. 5. 9. 2011 NÁVOD AC 5286Q 5. 9. 2011 přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 Popis produktu: V kabině vozu vytváří ozón (přístroj není časově přednastaven), který vyčistí a odstraní zápach organického

Více

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015

Počet stran protokolu Datum provedení zkoušek: : 9. 1-27. 2. 2015 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba http://www.hgf.vsb.cz/zl Tel.: 59 732 5287 E-mail: jindrich.sancer@vsb.cz Protokol o zkouškách č. 761 Zákazník: Výzkumný ústav anorganické Adresa: evoluční 84, 400

Více

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00

Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi. Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zakázka číslo: 2011-016427-LM Sledování parametrů vnitřního prostředí v bytě č. 301 Bubníkovi Bytový dům U Hostavického potoka 722/1,3,5,7,9 Praha 9 Hostavice 198 00 Zpracováno v období: listopad - prosinec

Více

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku

Hluk ze silniční dopravy Hygienické limity hluku Změny v hodnocení hluku Hluk ze silniční dopravy Změny v hodnocení hluku 2 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 30 34 Hluk a vibrace povinnosti provozovatelů zdrojů hluku definování

Více

Je expozice styrenu na pracovištích stále hygienicky významná?

Je expozice styrenu na pracovištích stále hygienicky významná? Je expozice styrenu na pracovištích stále hygienicky významná? Stránský V., Strnadová H., Vančáková I. Státní zdravotní ústav Praha KHS Hradec Králové ZÚ Hradec králové Styren jako významná chemická surovina

Více

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení

5. Pro jednu pružinu změřte závislost stupně vazby na vzdálenosti zavěšení pružiny od uložení 1 Pracovní úkoly 1. Změřte dobu kmitu T 0 dvou stejných nevázaných fyzických kyvadel.. Změřte doby kmitů T i dvou stejných fyzických kyvadel vázaných slabou pružnou vazbou vypouštěných z klidu při počátečních

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

Ozon v ovzduší a jeho vliv na zdraví

Ozon v ovzduší a jeho vliv na zdraví » Ozon je zpravidla sekundární emisí, vzniká působením slunečního záření na primární emise, např. na výfukové plyny motorových vozidel, na spaliny a na různé průmyslové emise. Ozon v ovzduší a jeho vliv

Více

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY

APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY APLIKACE FOTOAKTIVNÍCH NÁTĚRŮ S FTALOCYANINY PRO ZVÝŠENÍ KVALITY PROSTŘEDÍ ÚPRAVEN PITNÉ VODY Jaroslav Lev 1, Jana Říhová Ambrožová 2, Marie Karásková 3, Lubomír Kubáč 3, Jiří Palčík 1, Marek Holba 1,4

Více

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha Ing. Petr Žák, Ph.D. Účel osvětlení VÝZNAM SVĚTLA PRO ČLOVĚKA: 1. fyziologický (příjem vizuálních informací) normy (požadavky minimální ne optimální) vliv na pracovní výkon, bezpečnost míru chybovosti,

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU

OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název opravovaného ČOS 939001, 1. Vydání, Oprava č.1 KORUNDOVÁ KERAMIKA PRO PANCÉŘOVÁNÍ 2. Oprava č. 2 Část č. 1 Původní verze strana 13, Část č. 2, Nová

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých Částka: 141/2005 Sb. Předpis ruší: 108/2001 Sb. Ministerstvo zdravotnictví

Více

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ Č. 11/2013 Pobočka Plzeň. o ověření shody typu výrobku. název výrobku:

Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ Č. 11/2013 Pobočka Plzeň. o ověření shody typu výrobku. název výrobku: Autorizovaná osoba 204 podle rozhodnutí ÚNMZ Č. 11/2013 Pobočka 0300 - Plzeň p OTOKOL o ověření shody typu výrobku podle 7 nařízení vlády Č. 163/2002 Sbírky zákonů České republiky, ve znění nařízení vlády

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. IV Název: Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky

Více

Rychlost světla a její souvislost s prostředím

Rychlost světla a její souvislost s prostředím Rychlost světla a její souvislost s prostředím Jak byla změřena rychlost světla? První, kdo přišel s myšlenkou konečné rychlosti světla, byl Francis Bacon. Ve své práci Novum Organum Scientiarum tvrdil,

Více

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení

Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení FP 4 Měření parametrů světelných zdrojů a osvětlení Úkoly : 1. Určete a porovnejte normované prostorové vyzařovací charakteristiky určených světelných zdrojů (žárovky, LD dioda) pomocí fotogoniometru 2.

Více

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD

ZDROJ HLUKU SYLOMER ZELEZOBETONOVY ZAKLAD SYLOMER Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyatherurethanu (PUR) vhodné pro snížení vibrací a otřesů. Používají se jako trvale pružné podložky pod hlučné stroje, základy strojů ale i do základů budov.

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 19.100; 91.080.40 Květen 2012 ČSN 73 2011 Nedestruktivní zkoušení betonových konstrukcí Non-destructive testing of concrete structures Nahrazení předchozích norem Touto normou

Více

FDA kompatibilní iglidur A180

FDA kompatibilní iglidur A180 FDA kompatibilní Produktová řada Je v souladu s předpisy FDA (Food and Drug Administration) Pro přímý kontakt s potravinami a léčivy Pro vlhká prostředí 411 FDA univerzální. je materiál s FDA certifikací

Více

Zátěž chemickými látkami

Zátěž chemickými látkami 5.6.10.2. Zátěž chemickými látkami http://www.guard7.cz/lexikon/lexikon-bozp/kategorizace-praci/zatezchemickymi-latkami Dle Vyhlášky č. 432/2003 Sb. zařazujeme do 4 kategorií. Podmínky ochrany zdraví při

Více

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN

5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN 5.0 ZJIŠŤOVÁNÍ FÁZOVÝCH PŘEMĚN Metody zkoumání fázových přeměn v kovech a slitinách jsou založeny na využití změn převážně fyzikálních vlastností, které fázovou přeměnu a s ní spojenou změnu struktury

Více

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK

Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 4 Název: Určení závislosti povrchového napětí na koncentraci povrchově aktivní látky Pracoval: Jakub Michálek

Více

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí

Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ VPRAZE Fakulta stavební Laboratoře TZB Cvičení Měření kvality vnitřního prostředí doc. Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. Katedra TZB, fakulta stavební, ČVUT v Praze 1 Zadání úlohy

Více

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ

PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ PROBLEMATICKÉ SVAROVÉ SPOJE MODIFIKOVANÝCH ŽÁROPEVNÝCH OCELÍ doc. Ing. Petr Mohyla, Ph.D. Fakulta strojní, VŠB TU Ostrava 1. Úvod Snižování spotřeby fosilních paliv a snižování škodlivých emisí vede k

Více

Hodnocení termodegradace PVC folií

Hodnocení termodegradace PVC folií Laboratorní cvičení z předmětu "Kontrolní a zkušební metody" Hodnocení termodegradace PVC folií Zadání: Proveďte hodnocení tepelné odolnosti PVC optickými metodami. Předmět normy: Norma platí pro měření

Více

Intenzívní substrát Optigrün Typ i

Intenzívní substrát Optigrün Typ i 081_Intensiv-Substrat-Typ_i.xls CZ Stand: 23.01.2009 Intenzívní substrát Optigrün Typ i Oblast použití: Vegetační vrstva pro vícevrstvé intenzívní zelené střechy a kontejnery na rostliny. Materiál*: láva,

Více

Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012

Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012 Protokol z korozní zkoušky 0065 / 2012 č. protokolu: 0065_ROGI_720h / 2012 Zadavatel: Specifikace vzorků: Počet vzorků: Účel zkoušky: Firma: ROGI, k.s. Ulice: Vídeňská 116, Vestec PSČ: 252 42 Město: Praha

Více

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií

Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Laboratorní testování na přítomnost koliformních bakterií, psychrotrofních a termorezistentních mikroorganismů a sporotvorných anaerobních bakterií Ing. Pavel Kopunecz, ČMSCH a.s. Přehled metod hodnocení

Více

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov

148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov 148 VYHLÁŠKA ze dne 18. června 2007 o energetické náročnosti budov Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví podle 14 odst. 5 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS

ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS ZKOUŠENÍ KOROZNÍ ODOLNOSTI PLAZMOVĚ NANÁŠENÝCH NITRIDICKÝCH VRSTEV NA OCELÍCH CORROSION RESISTANCE TESTING OF PLASMA NITRIDATION LAYERS ON STEELS Marie Blahetová, Jan Oppelt, Stanislav Lasek, Vladimír

Více

Protokol o měření hluku

Protokol o měření hluku OBJEDNATEL: Městská část Praha - Satalice František Jenčík starosta MČ K Radonicům 81 190 15 Praha 9 - Satalice Protokol o měření hluku Zak. č.: 1206018 Název měření: 24 hodinové kontinuální měření hluku

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice STAVEBNÍ MATERIÁLY, JAKO ZDROJ TOXICKÝCH LÁTEK Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické

ZKOUŠKY MECHANICKÝCH. Mechanické zkoušky statické a dynamické ZKOUŠKY MECHANICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ Mechanické zkoušky statické a dynamické Úvod Vlastnosti materiálu, lze rozdělit na: fyzikální a fyzikálně-chemické; mechanické; technologické. I. Mechanické vlastnosti

Více