Studium vlivu ozonizace na archivní materiály

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studium vlivu ozonizace na archivní materiály"

Transkript

1 Studium vlivu ozonizace na archivní materiály Zpracovali: Dr. ing. Michal Ďurovič, Ing. Hana Paulusová, Roman Straka, PhMr. Bronislava Bacílková Národní archiv, Praha str. č. z 6 28

2 OBSAH Úvod Experimentální část Použité materiály Popis ozonizace vzorků Umělé stárnutí vzorků Metodika stanovení mechanických, chemických a optických vlastností Příprava vzorků před stanovením mechanických vlastností Stanovení odolnosti v přehýbání Stanovení pevnosti v tahu Stanovení celkové barevné diference E Reflexní UV/VIS spektra Stanovení dekoloračního čísla DC Stanovení ph Vizuální hodnocení změn barevnosti archivních dokumentů Stanovení vlivu ozonizace na vybrané mikroorganismy VÝSLEDKY A DISKUSE Odolnost v přehýbání Pevnost v tahu Tržné zatížení Tažnost Tržná délka Celková barevná diference E Stanovení dekoloračního čísla DC ph vodného extraktu Vliv ozonizace na stabilitu arylmetanových barviv Reflexní UV/VIS spektra Celková barevná diference E Vizuální hodnocení změn barevnosti archivních dokumentů Vizuální hodnocení změn barevnosti archivní dokumentů Změny celkové barevné diference E archivních dokumentů Vliv ozonizace na vybrané mikroorganismy ZÁVĚR...6 str. č. 2 z 6

3 ÚVOD Dokumenty zaplavené při povodních jsou v řadě případů po vysušení cítit typickým po-povodňovým zápachem. Tento zápach znepříjemňuje a mnohdy i znemožňuje jejich další využití. Proto pro odstranění tohoto zápachu byla navržena technologie ozonizace, jejíž principem je krátkodobé uložení archiválií do prostředí se zvýšenou koncentrací ozonu. Ozon je plyn s charakteristickým zápachem, těžší než vzduch. Je silně reaktivní, působí jako silné oxidační činidlo a je velmi nestabilní. Poměrně rychle se rozkládá na kyslík O 2. Při teplotě 2 C, tlaku,3 kpa je poločas rozpadu 45 minut. Při teplotě 3 C a stejném tlaku je poločas rozpadu jen 2 minut. Ozon vzniká působením elektrického výboje nebo krátkovlnného UV záření na molekuly kyslíku. V praxi se vyrábí v generátorech ozonu ze vzduchu nebo z čistého kyslíku nebo z plynů bohatých na kyslík pomocí tichého elektrického výboje. Při teplotě 2 C kondenzuje na tmavomodrou kapalinu, při teplotě 92,5 C vzniká černofialová pevná látka. Obě látky jsou výbušné a rozkládají se na kyslík. Lidský čich je na zápach ozonu obzvláště citlivý a je proto schopen zaregistrovat již při koncentraci 2 ppm. Ozon působí toxicky a agresivně na všechny organismy. Při delším pobytu v místech se zvýšenou koncentrací ozonu (nad cca 35 µg/m 3) se dostavuje pálení očí, v nosu a v krku, v některých případech i tlak na hrudi, kašel a bolest hlavy. Při koncentracích ozonu vyšších než cca µg/m3 jsou silně drážděny oči a horní cesty dýchací, dostavují se bolesti hlavy. Koncentrace vyšší než cca 2 5 µg/m3 způsobí během několika minut silné dráždění sliznice dýchacích cest, bronchospasmatické stavy a kašel. Koncentrace nad 2 µg/m3 mají v závislosti na době expozice za následek bezvědomí, krvácení z plic a posléze smrt. Nařízení vlády České republiky č. 78/2 Sb. stanovuje přípustný expoziční limit (PEL) µg/m3, který nesmí být překročen v celosměnném průměru. Krátkodobé překročení je možné až do hodnoty NPK-P, tj. do 2 µg/m3 (hodnota NPK-P je nejvyšší přípustná koncentrace, která nesmí být překročena v žádném případě). Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 6/22 Sb. stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Limitní hodinová koncentrace ozonu byla stanovena na µg/m3. Ozon je považován za významný vnější degradační činitel poškozující archiválie. Proto na základě žádosti společnosti Belfor Czechia, spol. s r. o. byla Národním archivem vypracována následující studie, jejíž cílem bylo ověření vlivu technologie ozonizace na chemické, optické a mechanické vlastnosti různých druhů papírů a na typické záznamové prostředky. str. č. 3 z 6

4 2. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 2. Použité materiály Pro studium vlivu ozonizace na chemické, optické a mechanické vlastnosti různých druhů papírové podložky byly použity: Filtrační papír Whatman, 9 g/m2 Papír pro dokumenty dle ISO 976, 8 g/m2 Dřevitý papír, jednostranně hlazený, 6 g/m2 (DP) Bezdřevý psací papír ČSN 5225, 6 g/m2 (BPP) Bělená sulfitová buničina, 8 g/m2 Chemotermomechanická buničina, 75 g/m2 (W) (ISO 976) (MgBi) (CTMP) Pro studium vlivu ozonizace na některá vybraná arylmetanová barviva a reálné archiválie byly použity: Vzorky filtračního papíru Whatman obarvené následujícími arylmetanovými barvivy: Acid Red 87 (AR), Acid Green 6 (AG), Basic Violet (metyl violeť MV), Basic Blue 6 (metylenová modř MB), Basic Green 4 (malachit green - MG). Byly připraveny,% (w) roztoky barviv v etanolu, do kterých byly ponořeny vzorky papíru Whatman (5x5 cm) na 5 minut a vysušeny na vzduchu. Pouze pro přípravu roztoku Basic Blue 6 byl použit 5% etylalkohol. Vzorky archivních dokumentů z 9. a 2. století s různými typy záznamových prostředků (inkousty, razítka, tisk, psací stroj ). 2.2 Popis ozonizace vzorků Archy papíru byly rozvěšeny jednotlivě na šňůrách v prostoru, obarvené vzorky papíru byly položeny na rošty zhruba ve výšce umístěného analyzátoru ozonu Thermo Environmental model 49, který monitoroval průběh ozonizace (koncentrace, čas). Experiment probíhal od.22 hodin do.2 hodin při počáteční teplotě 6,6 C a relativní vlhkosti 58,6 %. Po zapnutí ozonizátoru Airozon Supercracker (model POCS-5, Trotec, Německo) vystoupala koncentrace ozonu v komoře během 5 minut na maximální hodnotu 44 µ g/m3 a následně klesala. Průběh koncentrace ozonu v závislosti na čase je zobrazen na obr.. Teplota a relativní vlhkost v době ukončení experimentu byly 8,3 C a 55,3 %. str. č. 4 z 6

5 Obr. Průběh ozonizace vzorků 2.3 Umělé stárnutí vzorků Vzorky byly uměle stárnuty ve vlhké i suché atmosféře: Dle ISO 563/3-98: Stárnutí ve vlhké atmosféře při 8 C a 65% relativní vlhkosti v klimatizační komoře (Sanyo Gallenkamp PLC, Velká Británie) po dobu 3 dnů. Dle ISO 563/-98: Stárnutí v suché atmosféře v komoře (Sanyo Gallenkamp OMT OVEN, Velká Británie) při 5 C po dobu 3 dnů. str. č. 5 z 6

6 2.4 Metodika stanovení mechanických, chemických a optických vlastností 2.4. Příprava vzorků před stanovením mechanických vlastností Vzorky o šířce 5 ±, mm byly před měřením kondicionovány dle ISO 87 při 23 C a 5% relativní vlhkosti po dobu 24 hodin. Mechanické vlastnosti vzorků byly měřeny v podélném i příčném směru. Vzorky byly zpracovány jako průměrné vzorky. Výsledky měření mechanických vlastností byly statisticky zpracovány. Byl vypočten aritmetický průměr, směrodatná odchylka a interval spolehlivosti při hladině významnosti α =, Stanovení odolnosti v přehýbání Odolnost v přehýbání byla stanovena dle ISO 5626 na zkušebním přístroji podle Köhlera-Molina (AB Lorentzen & Wettre, Švédsko) při použitém závaží 4 g (celková hmotnost 6 g). Pro každý směr bylo provedeno 2 měření Stanovení pevnosti v tahu Tržné zatížení, tažnost a tržná délka bylo stanoveno na přístroji Alvetron TH (Lorentzen & Wettre, Švédsko) podle ČSN EN ISO 924-2, Papír a lepenka. Stanovení tahových vlastností. Vzdálenost klem byla ±, mm. Pro každý směr bylo provedeno měření Stanovení celkové barevné diference E Barevná diference byla stanovena přenosným spektrofotometrem CM-26d, (Minolta, Japonsko). Byla sledována celková barevná diference E, jasová odchylka L, a a b, znázorňující rozdíly pozic v kolorimetrickém diagramu CIEL a b. Podmínky měření: úhel pozorovatele 2, osvětlovací zdroj D65 (teplota chromatičnosti 6 54 K), průměr měřené plochy 8 mm Reflexní UV/VIS spektra Reflexní spektra v ultrafialové a viditelné oblasti spektra (25 75 nm) vzorků filtračního papíru Whatman, který byl obarvený arylmetanovými barvivy byla měřena na přístroji UV/VIS Spectrometer UV 5 (Unicam, Velká Británie) Stanovení dekoloračního čísla DC457 Dekolorační číslo DC457 je definováno podle ČSN 5 49 následujícím vztahem: DC457 = o(k/s)457 a(k/s)457 str. č. 6 z 6

7 kde poměrový faktor o(k/s)457 vypočtený podle Kubelkovy-Munkovy rovnice odpovídá původnímu vzorku a poměrový faktor a(k/s)457 vzorku po příslušné dekolorační změně (ozonizace, umělé stárnutí). Při zesvětlení je hodnota DC kladná tzv. pozitivní dekolorační číslo, při ztmavnutí je hodnota DC záporná tzv. negativní dekolorační číslo. Pro měření byl použit přístroj Leukometr (Carl Zeiss Jena, Německo) Stanovení ph Hodnoty ph byly stanoveny metodou studeného extraktu podle ČSN ISO 6588 na přístroji PerpHecT-metru, model 3 za použití AquaPro ph výluhové kombinované elektrody (Orion, USA) Vizuální hodnocení změn barevnosti archivních dokumentů Pro studium vlivu ozonizace na reálné archivní dokumenty byly vybrány archiválie z 9. a 2. století, které byly rozřezány na proužky. Část proužků byly podrobeny ozonizaci a umělému stárnutí. Hodnocení vlivu ozonizace na barevné změny papírové podložky i samotné záznamové prostředky bylo hodnoceno vizuálně a fotograficky zaznamenáno digitálním fotoapátem Stanovení vlivu ozonizace na vybrané mikroorganismy Pro studium vlivu ozonizace na mikroorganismy byly vybrány běžně rozšířené druhy vláknitých hub (plísní), pocházející z archivních depozitářů Aspergillus niger, Penicillium aurantiogriseum a Trichoderma koningii. Spory plísní byly naneseny na povrch čtverečků papíru o velikosti 2 2 cm a uloženy do papírových obálek (v každé obálce po jenom vzorku od každého druhu). Deset takových obálek bylo rozloženo na různá místa komory a podrobeno vlivu ozonu. Poté byly vzorky asepticky vyjmuty z obálek a položeny na povrch sladinového živného agaru. Kultivace probíhala při 24 ± 4 C po dobu 7 dní. Byl sledován nárůst plísní, který byl porovnán s neošetřenými (kontrolními) vzorky. str. č. 7 z 6

8 3 VÝSLEDKY A DISKUSE 3. Odolnost v přehýbání Na obr. 2 až jsou uvedeny závislosti vlivu ozonizace a umělého stárnutí suchým a vlhkým teplem na odolnosti v přehýbání různých druhů papírů. Z histogramů je patrný zanedbatelný vliv ozonizace na tuto mechanickou vlastnost. 2 dvojohyby [počet] 8 W S W O Obr. 2 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání papíru Whatman v podélném směru 4 35 dvojohyby [počet] 3 25 W S W O Obr. 3 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání papíru Whatman v příčném směru str. č. 8 z 6

9 6 dvojohyby [počet] 5 4 ISO 976 S ISO 976 O3 3 2 Obr. 4 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání papíru ISO 976 v podélném směru 35 3 dvojohyby [počet] 25 2 ISO 976 S ISO 976 O3 5 5 Obr. 5 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání papíru ISO 976 v příčném směru str. č. 9 z 6

10 dvojohyby [počet] DP S DP O3 Obr. 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání dřevitého papíru v podélném směru 6 dvojohyby [počet] 5 4 DP S DP O3 3 2 Obr. 7 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání dřevitého papíru v příčném směru str. č. z 6

11 7 6 dvojohyby [počet] 5 4 BPP S BPP O3 3 2 Obr. 8 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání bezdřevého psacího papíru v podélném směru 6 dvojohyby [počet] 5 4 BPP S BPP O3 3 2 Obr. 9 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání bezdřevého psacího papíru v příčném směru str. č. z 6

12 2 dvojohyby [počet] 8 MgBi S MgBi O Obr. Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání bělená sulfitové buničiny 2 dvojohyby [počet] 8 CTMP S CTMP O Obr. str. č. 2 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na odolnost v přehýbání chemotermomechanické buničiny

13 3.2 Pevnost v tahu 3.2. Tržné zatížení Na obr. 2 až 2 jsou uvedeny závislosti vlivu ozonizace a umělého stárnutí suchým a vlhkým teplem na tržné zatížení (kn/m) různých druhů papírů. Z histogramů je patrný zanedbatelný vliv ozonizace na tuto mechanickou vlastnost. 3 2,5 - Fmax [kn m ] 2 W S W O3,5,5 Obr. 2 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) papíru Whatman v podélném směru,8,6,4 - Fmax [kn m ],2 W S W O3,8,6,4,2 Obr. 3 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) papíru Whatman v příčném směru str. č. 3 z 6

14 6 5 - Fmax [kn m ] 4 ISO 976 S ISO 976 O3 3 2 Obr. 4 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) papíru ISO 976 v podélném směru 2,5 - Fmax [kn m ] 2,5 ŁĘ ]ISO Ł~ISO 9,5 Obr. 5 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) papíru ISO 976 v příčném směru str. č. 4 z 6

15 3,5 3 - Fmax [kn m ] 2,5 2 DP S DP O3,5,5 Obr. 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) dřevitého papíru v podélném směru 2,5 - Fmax [kn m ] 2,5 DP S DP O3,5 Obr. 7 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) dřevitého papíru v příčném směru str. č. 5 z 6

16 4,5 4 3,5 - Fmax [kn m ] 3 2,5 BPP S BPP O3 2,5,5 Obr. 8 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) bezdřevého psacího papíru v podélném směru 2,5 - Fmax [kn m ] 2,5 BPP S BPP O3,5 Obr. 9 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) bezdřevého psacího papíru v příčném směru str. č. 6 z 6

17 3 Fmax [kn m-] 2,5 2 MgBi S MgBi O3,5,5 Obr. 2 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) bělená sulfitové buničiny 4,5 4 3,5 - Fmax [kn m ] 3 2,5 CTMP S CTMP O3 2,5,5 Obr. 2 str. č. 7 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) chemotermomechanické buničiny

18 3.2.2 Tažnost Histogramy uvedené na obr. 22 až 3 znázorňují vlivu ozonizace a umělého stárnutí suchým a vlhkým teplem na tažnost (%) různých druhů papírů. Ozonizace tuto mechanickou vlastnost neovlivňuje.,8,6,4 δ [%],2 W S W O3,8,6,4,2 Obr. 22 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) papíru Whatman v podélném směru 4 3,5 3 δ [%] 2,5 W S W O3 2,5,5 Obr. 23 str. č. 8 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) papíru Whatman v příčném směru

19 2,8,6,4 δ [%],2 ISO 976 S ISO 976 O3,8,6,4,2 Obr. 24 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) papíru ISO 976 v podélném směru 6 5 δ [%] 4 ISO 976 S ISO 976 O3 3 2 Obr. 25 str. č. 9 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) papíru ISO 976 v příčném směru

20 ,9,8,7 δ [%],6 DP S DP O3,5,4,3,2, Obr. 26 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) dřevitého papíru v podélném směru,2 δ [%],8 DP S DP O3,6,4,2 Obr. 27 str. č. 2 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) dřevitého papíru v příčném směru

21 ,4,2 δ [%],8 BPP S BPP O3,6,4,2 Obr. 28 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) bezdřevého psacího papíru v podélném směru 4,5 4 3,5 δ [%] 3 2,5 BPP S BPP O3 2,5,5 Obr. 29 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržné zatížení (kn/m) bezdřevého psacího papíru v příčném směru str. č. 2 z 6

22 2,8,6,4 δ [%],2 MgBi S MgBi O3,8,6,4,2 Obr. 3 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) bělená sulfitové buničiny,4,2 δ [%],8 CTMP S CTMP O3,6,4,2 Obr. 3 str. č. 22 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tažnost (%) chemotermomechanické buničiny

23 3.2.3 Tržná délka Na obr. 32 až 4 jsou uvedeny závislosti vlivu ozonizace a umělého stárnutí suchým a vlhkým teplem na tržnou délku (km) různých druhů papírů. Ozonizace má prakticky zanedbatelný vliv na tuto mechanickou vlastnost. 3,5 3 lt [km] 2,5 2 W S W O3,5,5 Obr. 32 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) papíru Whatman v podélném směru 2,8,6,4 lt [km],2 W S W O3,8,6,4,2 Obr. 33 str. č. 23 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) papíru Whatman v příčném směru

24 8 7 6 lt [km] 5 ISO 976 S ISO 976 O Obr. 34 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) papíru ISO 976 v podélném směru 3,5 3 lt [km] 2,5 2 ISO 976 S ISO 976 O3,5,5 Obr. 35 str. č. 24 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) papíru ISO 976 v příčném směru

25 6 5 lt [km] 4 DP S DP O3 3 2 Obr. 36 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) dřevitého papíru v podélném směru 4 3,5 3 lt [km] 2,5 DP S DP O3 2,5,5 Obr. 37 str. č. 25 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) dřevitého papíru v příčném směru

26 8 7 6 lt [km] 5 BPP S BPP O Obr. 38 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) bezdřevého psacího papíru v podélném směru 4 3,5 3 lt [km] 2,5 BPP S BPP O3 2,5,5 Obr. 39 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) bezdřevého psacího papíru v příčném směru str. č. 26 z 6

27 6 5 lt [km] 4 MgBi S MgBi O3 3 2 Obr. 4 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) bělená sulfitové buničiny 4 3,5 3 lt [km] 2,5 CTMP S CTMP O3 2,5,5 Obr. 4 str. č. 27 z 6 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na tržnou délku (km) chemotermomechanické buničiny

28 3.3 Celková barevná diference E V tab. jsou uvedeny hodnoty L*, a*, b*, jejich diference a celková barevná diference E jednotlivých druhů testovaných papírů. Z uvedených hodnost celkové barevné diference vyplývá, že ozonizace nemá prakticky vliv na barevnost dokumentů. Tab. Vliv ozonizace na celkovou barevnou diference E jednotlivých druhů papíru. Vzorek papíru DP DP DP DP O3 - DP O3 - DP O3 - BPP BPP BPP BPP O3 - BPP O3 - BPP O3 - W W W W O3 - W O3 - W O3 - ISO 976 ISO 976 ISO 976 ISO 976 O3 - ISO 976 O3 - ISO 976 O3 - CTMP CTMP CTMP CTMP O3 - CTMP O3 - CTMP O3 - MgBi MgBi MgBi MgBi O3 - MgBi O3 - MgBi O3 - str. č. 28 z 6 L* 85,7 76,23 69, 84,4 77,3 75,5 94,87 9,33 9,64 94,96 9,7 9,9 97,33 94,92 96,45 97,4 94,9 96,58 96,53 92,76 94,59 96,48 93,9 94,6 93,32 84,63 85,6 93,3 84,2 85,67 95,48 89,89 93,3 95,52 89,92 93,5 a* 3,56 7,38 9,77 4,4 7,27 8,8,4,72,33,5,76,98,3,7,8,4,7,7,3,2,22,8,,,56 4,8 4,5,28 4,32 4,,3,76,5,,69,8 b* 8,62 22,34 24,73 9, 23,7 26,28 6,25 3,2 7,43 5,99 2,7 6,73 2, 6,8 5,66 2, 6,28 5,22 4,55,39,94 4,62 9,73,65 3,42 2,5 24,3 3,64 2,66 24,7 6,36 2,98 3,83 6,65 2,83 3,73 L* a* b* E* 9,48 6,6,67 8,4,66 3,82 6,2,84 3,7 5,25 3,72 6,,38 4,55 7,66,88 8,75,9,25 4,4 4,54 4,23,9 4,7 3,78,68,29,9,72,94 6,95,8,26 6,46,48 8,47 2,2,29 8,7,8 2,4,88,7 2,42,75,57,2,,58,2 3,98 3,56, 4,8 3,2 4,69 3,67,7 4,86 3,22 3,77,94,5 3,44,92,25,9,5,3,2 5,84 6,39,7 5,8 6, 7,6 6,68,3 6,32 6,4 8,69 7,72,29 9,2 7,65 4,64 4,7,28 4,88 4,66 8,8,7,22 8,24,75 2,74 4,2,46 3,28 3,99 5,59 2,8,4 5,56,98,79,2,8,72,5 6,62 7,47,29 6,47 7,37 8,85 7,78,3 8,7 7,63

29 3.4. Stanovení dekoloračního čísla DC457 V tab. 2 je uvedena reflektivita při kritické tloušťce vzorku (R ), poměrový faktor K/S vypočtený z Kubelkovy-Munkovy rovnice a dekolorační číslo (DC457) vzorků po ozonizaci a umělém stárnutí. Z uvedených údajů vyplývá, že ozonizace nezpůsobuje významné změny tohoto parametru. Tab. 2 Vliv ozonizace na dekoloračního čísla DC457 jednotlivých druhů papírů. Vzorek papíru DP DP DP DP O3 - DP O3 - DP O3 - BPP BPP BPP BPP O3 - BPP O3 - BPP O3 - W W W W O3 - W O3 - W O3 - ISO 976 ISO 976 ISO 976 ISO 976 O3 - ISO 976 O3 - ISO 976 O3 - CTMP CTMP CTMP CTMP O3 - CTMP O3 - CTMP O3 - MgBi MgBi MgBi MgBi O3 - MgBi O3 - MgBi O3 - str. č. 29 z 6 R 48,6 3,3 23,2 48, 32,8 3,5 79,3 62,9 6, 78,9 62,4 6, 93, 79,8 83,8 9,8 79,3 84,5 86,5 7,5 75,4 86,8 73, 75,7 66,7 47,7 45,2 67, 46,3 46,3 73, 59,2 6,9 73, 58,6 62,2 K/S,278,87,272,28,6884,7448,27,94,333,282,33,238,26,256,57,37,27,42,5,568,4,,494,39,83,2867,3322,83,34,34,499,46,255,495,462,49 DC457,5299,9994,82,466,473,824,63,2,863,968,23,3,,244,6,543,296 +,5,389,285,236,249 +,8,2283,2283,97,756 +,4,963,65

30 3.5 ph vodného extraktu V tab. 4 jsou uvedeny hodnoty ph vodného extraktu vzorků papírů po ozonizaci a umělém stárnutí. Vliv ozonu na ph studeného extraktu je prakticky zanedbatelný. Tab. 3 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na celkovou ph vodného extraktu jednotlivých druhů papírů. Vzorek papíru DP DP O3 BPP BPP O3 W W O3 ISO 976 ISO 976 O3 CTMP CTMP O3 MgBi MgBi O3 Nestárnutý 4,57 4,3 5,84 5,6 6,3 6,25 8,75 8,9 6,6 6,6 7,45 7,36 Vlhké stárnutí 4,29 4,55 5,25 4,58 6,3 6,7 8,57 8,59 6,23 6,34 6,7 6,9 Suché stárnutí 3,95 4,3 4,75 4,72 6,3 6,7 8,55 8,58 6,4 6,3 6,53 6,4 3.6 Vliv ozonizace na stabilitu arylmetanových barviv 3.6. Reflexní UV/VIS spektra Na obr. 42 až 56 jsou uvedena reflexní spektra ve viditelné a ultrafialové oblasti (UV/VIS) některých arylmetanových barviv po ozonizaci a umělém stárnutí suchým a vlhkým teplem. Z obrázků je patrné, že ozonizace zásadně neovlivňuje průběh křivek reflexních spekter jednotlivých barviv. Je možné konstatovat, že ozonizace má minimální nebo žádný vliv na stabilitu studovaných arylmetanových barviv. str. č. 3 z 6

31 8 7 6 R (%) 5 MB 4 MB-O Vlnová délka (nm) Obr. 42 Vliv ozonizace na UV/VIS reflexní spektra barviva Basic Blue R (%) 5 4 MB 3 MB-O Vlnová délka (nm) Obr. 43 Vliv ozonizace a umělého stárnutí suchým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Basic Blue 6 str. č. 3 z 6

32 7 6 R (%) 5 4 MB 3 MB-O Vlnová délka (nm) Obr. 44 Vliv ozonizace a umělého stárnutí vlhkým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Basic Blue R (%) 5 MV 4 MV-O Vlnová délka (nm) Obr. 45 str. č. 32 z 6 Vliv ozonizace na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Basic Violet

33 8 7 6 R (%) 5 MV 4 MV-O Vlnová délka (nm) Obr. 46 Vliv ozonizace a umělého stárnutí suchým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Basic Violet 7 6 R (%) 5 4 MV 3 MV-O Vlnová délka (nm) Obr. 47 Vliv ozonizace a umělého stárnutí vlhkým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Basic Violet str. č. 33 z 6

34 R (%) MG MG-O Vlnová délka (nm) Obr. 48 Vliv ozonizace na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Malachit Green 9 R (%) MG 5 MG-O Vlnová délka (nm) Obr. 49 Vliv ozonizace a umělého stárnutí suchým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Malachit Green str. č. 34 z 6

35 9 R (%) MG 5 MG-O Vlnová délka (nm) Obr. 5 Vliv ozonizace a umělého stárnutí vlhkým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Malachit Green R (%) 6 5 AG 4 AG-O Vlnová délka (nm) Obr. 5 str. č. 35 z 6 Vliv ozonizace na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Green 6

36 9 8 7 R (%) 6 5 AG 4 AG-O Vlnová délka (nm) Obr. 52 Vliv ozonizace a umělého stárnutí suchým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Green 6 9 R (%) AG 5 AG-O Vlnová délka (nm) Obr. 53 Vliv ozonizace a umělého stárnutí vlhkým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Green 6 str. č. 36 z 6

37 9 8 R (%) 7 6 AR 5 AR-O Vlnová délka (nm) Obr. 54 Vliv ozonizace na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Red 87 9 R (%) AR 5 AR-O Vlnová délka (nm) Obr. 55 Vliv ozonizace a umělého stárnutí suchým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Red 87 str. č. 37 z 6

38 9 R (%) AR 5 AR-O Vlnová délka (nm) Obr. 56 Vliv ozonizace a umělého stárnutí vlhkým teplem na UV/VIS reflexní spektra arylmetanového barviva Acid Red Celková barevná diference E Z údajů celkové barevné diference E arylmetanových barev po ozonizaci a umělém stárnutí uvedených v tab. 3, je patrné, že ozonizace nijak neovlivňuje jednotlivá barviva. Tab. 4 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na celkovou barevnou diference E jednotlivých druhů arylmetanových barviv. Vzorek papíru Basic Blue 6 Basic Blue 6 O3 - Basic Blue 6 Basic Blue 6 O3 - Basic Violet Basic Violet O3 - Basic Violet Basic Violet O3 - Malachit Green Malachit Green O3 - Malachit Green Malachit Green O3 - Acid Green 6 Acid Green 6 O3 - Acid Green 6 Acid Green 6 O3 - Acid Red 87 Acid Red 87 O3 - Acid Red 87 Acid Red 87 O3 - str. č. 38 z 6 E* 9,58 9,2 9,7 9, 6,6 9,3,9 9,84 59,9 6,39 23, 23,72,33,36 5,2 4,98 5,96 5,97 2,24 2,58

39 3.7 Vizuální hodnocení změn barevnosti archivních dokumentů 3.7. Vizuální hodnocení změn barevnosti archivní dokumentů Pro vizuální porovnání vlivu ozonizace a umělého stárnutí na archivní dokumenty z 9. a 2. století byly tyto dokumenty seřazeny dle následujícího a vyfotografovány (vzorky č. až 4): ozonizace, ozonizace, ozonizace, standard, 5 standard, 6 standard, str. č. 39 z 6 schématu

40 Vzorek č. str. č. 4 z 6

41 Vzorek č. 2 str. č. 4 z 6

42 Vzorek č. 3 str. č. 42 z 6

43 Vzorek č. 4 str. č. 43 z 6

44 Vzorek č. 4a str. č. 44 z 6

45 Vzorek č. 5 str. č. 45 z 6

46 Vzorek č. 6 str. č. 46 z 6

47 Vzorek č. 7 str. č. 47 z 6

48 Vzorek č. 8 str. č. 48 z 6

49 Vzorek č. 9 str. č. 49 z 6

50 Vzorek č. str. č. 5 z 6

51 Vzorek č. str. č. 5 z 6

52 Vzorek č. a str. č. 52 z 6

53 Vzorek č. 2 str. č. 53 z 6

54 Vzorek č. 2a str. č. 54 z 6

55 Vzorek č. 3 str. č. 55 z 6

56 Vzorek č. 3a str. č. 56 z 6

57 Vzorek č. 4 Ozonizace nemá vliv na barevnost archivních dokumentů. Změny barevnosti záznamových prostředků archivních dokumentů nebyly měřeny, byla zhotovena fotodokumentace a případné změny budou dále monitorovány. Na základě vizuálního posouzení nemá ozonizace prokazatelný vliv na změnu barevnosti záznamových prostředků. str. č. 57 z 6

58 3.7.2 Změny celkové barevné diference E archivních dokumentů Porovnáním barevných diferencí všech naměřených hodnot vybraných typů archivních dokumentů bylo zjištěno, že ozonizace nemá významný vliv na změnu barevnosti. Naměřené hodnoty celkové barevné diference po stárnutí (jak ve vlhké, tak v suché atmosféře) vzorků papíru ozonizovaných a vzorků bez ozonizace jsou velmi podobné (viz tab. 5). Tab. 5 Vliv ozonizace a umělého stárnutí na celkovou barevnou diferenci archivních dokumentů. Vzorek papíru ozonizace - ozonizace - ozonizace ozonizace - 2 ozonizace - 2 ozonizace ozonizace - 3 ozonizace - 3 ozonizace ozonizace - 4 ozonizace - 4 ozonizace ozonizace - 5 ozonizace - 5 ozonizace ozonizace - 6 ozonizace - 6 ozonizace - str. č. 58 z 6 L* 63,93 62,72 62,68 62,27 62,59 62,39 7,67 67,8 67,99 69,95 69,38 68,43 68, 65,24 66,87 68,8 65,35 66,96 75,2 72,46 73,69 75,4 72,88 73,92 83,56 74,63 77,38 82,2 74,8 77,78 87,29 77,57 82,38 87,43 77,62 82,3 a*,8 2,49 3,4,28 2,42 3,22 2,78 8,4,44 2,6 8,36,99 24,84 8,75 9,88 25,26 9,4 2,55 6,3 8,54 5,94 7,94 8,36 6,79,42 4,87 4,27 2,9 4,86 4,47, 4, 2,22,4 3,84 2,37 b* 7,37 6,9 5,53 6,2 6,53 5,85,7 9,35,5,7 8,97 9,9 7,3 2,85 4,86 7,47 2,98 4,6 9,77 5,6 7,9 8,9 4,92 7,36 7,48 2,9 25,57 9,7 23,48 26,83 4,63 2,4 24,98 5, 2,8 24,8 L* a* b* E*,7,2,62,3,5 2,43 3,34,22 2,36 3,7,4,8,,8,5,8 2,3,97, 2, 2,85 2,68,7,29 2,24 4,64 2,35,9 4,42,79,,2,64 9,68 9,79,4,8,97,7,2 2,87,24,7 2,76,5 6,8 4,96,42 5,8 4,29 5,82 7,83,44 5,95 7,57 8,89 9,35,24 8,75 8,78 2,74,5,2 2,33,29 7,49,,9 7,67 9,25 5,85 8,5,85 5,6 7,6 9,89 3, 2, 9,53 2, 8,93 6,9,36 9,48 5,78 3,44 2,85,77 3,44 3,5 4,43 8,8,69 6, 9,35,6,6 2,3,7,4 9,72 4,9,4 9,66 5,6 4, 2,23,4 3,85 2,37 6,5,4,38 6,45,2 2,4,7,4 2,2,7

59 pokračování tab. 5 Vzorek papíru ozonizace - 7 ozonizace - 7 ozonizace ozonizace - 8 ozonizace - 8 ozonizace ozonizace - 9 ozonizace - 9 ozonizace - ozonizace - ozonizace - ozonizace - ozonizace - ozonizace - ozonizace ozonizace - 2 ozonizace - 2 ozonizace ozonizace - 3 ozonizace - 3 ozonizace ozonizace - 4 ozonizace - 4 ozonizace - str. č. 59 z 6 L* 88,47 79,85 83,83 88,96 8,69 84,29 84,5 66,6 78,78 84,43 67,8 8,3 72,9 6,62 6,3 72,54 6,63 64,59 8,4 73,37 73,35 8,42 73,25 73,27 86,29 8,47 82,4 86,74 8,23 82,7 75,2 64,97 7,34 74,94 65,82 7,64 87,37 77,39 85,52 86,2 77,2 84,54 85,48 77,58 83,44 85,47 78,44 85,54 a*,7 3,56,6,56 3,54,99 2,82 6,43 4,9 2,67 5,99 4,53 7, 7,53 7,6 6,6 7,42 9,2 4,2 5,9 6,56 3,98 6,3 6,76,44 3,3 2,24,7 3,7 2,34 3,83 5,29 5,68 4,34 5, 6,26,76 3,65,72,4 3,52,65,36 2,6,32,46,98,65 b* 4,56 9,85 22,7 3,5 9,97 23,88 8,29 2,78 23,45 7,95 9,99 25,7 26,36 22,95 23,22 25,76 23,8 2, 22,47 24,6 27,95 22,47 24,44 28,3 5,5 2,84 24,23 4,6 2,89 24,29 2,3 2,49 24,4 2,3 9,8 25,29 3,76 8,7 7,9 4,4 8,4 3,23,48 7,6 3,6 9,8 6,4 3,23 L* a* b* E* 8,62 4,64,49 7,78 4,8 3,73,77,38 3,72 2,6 5,29 8,5,6 5,4 9,32,8 9,54,23,2,4 8, 5,27,38 6,9 3,73 3,6 2,9,4 3,7,7 2,48 7,5,34,7 6,8 8,5 9,3,53 7,3 8, 2,3,9,37,3 8,32,52,59,4,4 2,2 3,4 3,4,6 3,8 2,43 2,8 2,3,8,7 8,94 6,67 6,69,37 6,79 6,77,78 2,44,3 2, 2,65,59 5,45,,98 5,83 7,9 8,99,4 7,35 9,32 5,82 3,89,45 5,6 3,59 2,86,79,38 2,73,9 5,69 9,8,9 5,74 9,4 8,62,,24 8,2,, 4,69,9 9,2 4,38,46,86,5,29 2,43,55 3,38,,22 4,25,2 6,6,53 9,37 6,57 9,98,85,7,3,5 2,89,4,38 2,75,29 4,3 3,34,29 4,65 2,75,2 3,82,26,6 2,77 7,89 2,4, 7,3,5 2,42,5, 2,34,29 6,58 3,3,68 5,93 2,75,6 3,73,69 9,49 2,77

60 3.8 Vliv ozonizace na vybrané mikroorganismy V tab. 6 jsou uvedeny výsledky mikrobiologických testů. Nárůst plísní byl na všech vzorcích naprosto stejný a shodoval se i s kontrolním vzorkem. Provedený způsob ozonizace tedy nemá vliv na životaschopnost a růstové vlastnosti testovaných plísní. Tab. 6 Vliv ozonizace na vybrané archivní mikroorganismy. Vzorek Kontrola Hodnocení: ++ + A. niger P. aurantiogriseum T. koningii silný nárůst (pokryta celá plocha čtverečku papíru) a sporulace nárůst (pokryta větší část plochy čtverečku papíru) slabý nárůst (ojedinělé kolonie) žádný nárůst 4 ZÁVĚR Na základě shora uvedených výsledků měření mechanických, optických a chemických vlastnosti filtračního papíru Whatman, papíru pro dokumenty dle ISO 976, dřevitého papíru, bezdřevého psacího papíru, bělené sulfitové a chemotermomechanické buničina lze konstatovat, že ozonizace provedené postupem popsaným v kapitole 2.2 nemá patrný vliv na sledované vlastnosti. Obdobně tak studium vlivu ozonizace na vybrané arylmetanového barviva Acid Red 87, Acid Green 6, Basic Violet, Basic Blue 6, Basic Green 4 a reálné z 9. a 2. století potvrdilo, že tato technologie nemá negativní vliv na barevnost. Ozonizaci však nelze považovat za účinnou dezinfekci dokumentů. str. č. 6 z 6 archiválie

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680

VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU PROTECTING SPRAY 680 N Á R O D N Í A R C H I V Archivní 4, 149 01 Praha 4 - Chodovec t e l efon: 974 847 245, 974 847 240, 974 847 292, f ax: 974 847 214, e-mail: na@nacr.cz, http://www.nacr.cz VLASTNOSTI FIXAČNÍHO PROSTŘEDKU

Více

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH LEPENEK

POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH LEPENEK POROVNÁNÍ VLASTNOSTÍ VYBRANÝCH LEPENEK Oddělení péče o fyzický stav archiválií Národní archiv Praha, listopad 9 Zpracovali: PhMr. Bronislava Bacílková Ing. Benjamin Bartl Ing. Lenka Bartlová Dr.Ing. Michal

Více

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942

sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 ZPRÁVA O KONZERVACI MOTÁKŮ PPLK. MAŠÍNA sbírkové předměty: inv. č. XII 6131/1 2, dva motáky pplk. Mašína z konce června 1942 majitel: Vojenský historický ústav Praha 1. POPIS STAVU PŘED KONZERVACÍ Jedná

Více

Bělení papíru archivních a knihovních sbírek světlem

Bělení papíru archivních a knihovních sbírek světlem . Úvod Bělení papíru archivních a knihovních sbírek světlem V průběhu 9. století nastaly ve výrobě papíru důležité změny, které výrazně ovlivnily kvalitu papíru z hlediska trvanlivosti (odolnost proti

Více

6/2003 Sb. Předmět úpravy

6/2003 Sb. Předmět úpravy Systém ASPI - stav k 5.5.2010 do částky 45/2010 Sb. a 19/2010 Sb.m.s. Obsah a text 6/2003 Sb. - poslední stav textu 6/2003 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických,

Více

NÁVOD. přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 AC 5286Q. ACI - Auto Components International, s.r.o. 5. 9. 2011

NÁVOD. přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 AC 5286Q. ACI - Auto Components International, s.r.o. 5. 9. 2011 NÁVOD AC 5286Q 5. 9. 2011 přístroj pro mikrobiologickou desinfekci interiéru vozu O3 Popis produktu: V kabině vozu vytváří ozón (přístroj není časově přednastaven), který vyčistí a odstraní zápach organického

Více

Typické zapojení generátoru ozonu OZ 300 pro obohacení vody (oleje) ozónem.

Typické zapojení generátoru ozonu OZ 300 pro obohacení vody (oleje) ozónem. Ozonoterapie Vzhledem k tomu, že mnoho lékařů a terapeutů (vč. Dr.Clarkové), doporučuje užívat různé formy ozónových aplikací (ozonizovanou vodu, oleje, výplachy, zábaly atd..) nabízíme kvalitní generátory

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 22.3.2013

Více

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ

ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ E M ROZLIŠENÍ KONTAMINOVANÉ VRSTVY NIVNÍHO SEDIMENTU OD PŘÍRODNÍHO POZADÍ Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu OPVK Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný

Více

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou.

1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 1 Pracovní úkoly 1. Určete závislost povrchového napětí σ na objemové koncentraci c roztoku etylalkoholu ve vodě odtrhávací metodou. 2. Sestrojte graf této závislosti. 2 Teoretický úvod 2.1 Povrchové napětí

Více

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ

MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ MATEMATICKO STATISTICKÉ PARAMETRY ANALYTICKÝCH VÝSLEDKŮ Má-li analytický výsledek objektivně vypovídat o chemickém složení vzorku, musí splňovat určitá kriteria: Mezinárodní metrologický slovník (VIM 3),

Více

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru

Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí Dřevo hoří bezpečně chování dřeva a dřevěných konstrukcí při požáru Petr Kuklík České Budějovice, Kongresové centrum BAZILIKA 29.

Více

Příloha č. 3 Technická specifikace

Příloha č. 3 Technická specifikace Příloha č. 3 Technická specifikace PŘÍSTROJ Dva creepové stroje pro měření, jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí teplot od +150 do +1200 C a jeden creepový zkušební stroj pracující v rozmezí

Více

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008)

Měření vnitřního prostředí v základních školách. Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Měření vnitřního prostředí v základních školách Závěrečná zpráva z měření kvality vnitřního prostředí a mikroklimatických parametrů ve školách (2008) Zpracovali pracovníci: SZÚ, centrum hygieny životního

Více

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví

Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Doprava, znečištěné ovzduší a lidské zdraví Bratislava, 2. února 2011 odborný konzultant v oblasti ekologických a zdravotních rizik e-mail: miroslav.suta (zavináč) centrum.cz http://suta.blog.respekt.ihned.cz

Více

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3. Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne:.3.3 Úloha: Radiometrie ultrafialového záření z umělých a přirozených světelných

Více

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí

Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí Koncentrace formaldehydu ve vnitřním prostředí (výsledky měření) M. Mikešová, V. Vrbíková Centrum laboratorních činností SZÚ Praha Odbor chemických a fyzikálních laboratoří Použité fotografie pochází z

Více

Oxidy dusíku (NOx/NO2)

Oxidy dusíku (NOx/NO2) Oxidy dusíku (NOx/NO2) další názvy číslo CAS chemický vzorec ohlašovací práh pro emise a přenosy noxy, oxid dusnatý, oxid dusičitý 10102-44-0 (NO 2, oxid dusičitý) NO x do ovzduší (kg/rok) 100 000 do vody

Více

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt

VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO. Plísně a jejich výskyt VYHODNOCENÍ ZDRAVOTNÍHO RIZIKA VÝSKYTU PLÍSNÍ V BYTECH ODBORNÉ STANOVISKO Plísně a jejich výskyt Plísně jsou mikroskopické houby, které rostou všude tam, kde je dostatek vlhkosti. Při růstu vytvářejí reprodukční

Více

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291

vzorek1 0.0033390 0.0047277 0.0062653 0.0077811 0.0090141... vzorek 30 0.0056775 0.0058778 0.0066916 0.0076192 0.0087291 Vzorová úloha 4.16 Postup vícerozměrné kalibrace Postup vícerozměrné kalibrace ukážeme na úloze C4.10 Vícerozměrný kalibrační model kvality bezolovnatého benzinu. Dle následujících kroků na základě naměřených

Více

Tónování fotografií. Úvod do tónování a kolorování fotografií. Kolorování fotografií. Proč tónujeme fotografie? Vývoj technik kolorování a tónování

Tónování fotografií. Úvod do tónování a kolorování fotografií. Kolorování fotografií. Proč tónujeme fotografie? Vývoj technik kolorování a tónování Tónování fotografií Úvod do tónování a kolorování fotografií Ing. Petra Vávrová, Ph.D. Národní knihovna ČR obecně chemickém převádění světlocitlivých látek (obrazového stříbra a dalších látek tvořících

Více

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD

PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD PRŮTOKOVÁ CYTOMETRIE - PERSPEKTIVNÍ ALTERNATIVA V ANALÝZE MIKROBIOLOGICKÝCH UKAZATELŮ KVALITY VOD 1* P. Mikula, 1 B. Maršálek 1 Botanický ústav Akademie věd ČR, Oddělení experimentální fykologie a ekotoxikologie,

Více

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení

Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ozonizace vody - výhody současných technických řešení Ing. Petr Hořava, Ing. Jiří Beneš DISA v.o.s. Brno Úvod Ozonizace vody je jedna z nejstarších dezinfekčních metod a počátkem 20 stol. byla před nástupem

Více

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu.

Úvod do laserové techniky KFE FJFI ČVUT Praha Michal Němec, 2014. Plynové lasery. Plynové lasery většinou pracují v kontinuálním režimu. Aktivní prostředí v plynné fázi. Plynové lasery Inverze populace hladin je vytvářena mezi energetickými hladinami některé ze složek plynu - atomy, ionty nebo molekuly atomární, iontové, molekulární lasery.

Více

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití

Základy NIR spektrometrie a její praktické využití Nicolet CZ s.r.o. The world leader in serving science Základy NIR spektrometrie a její praktické využití NIR praktická metoda molekulové spektroskopie, nahrazující pracnější, časově náročnější a dražší

Více

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou

Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Environmentální rizika materiálů používaných pro stavbu povrchů vozovek při kontaktu s vodou Autor: Roman Ličbinský, CDV, WP5 Příspěvek byl zpracován za podpory programu Centra kompetence Technologické

Více

Ochrana dokumentů. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci

Ochrana dokumentů. Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci Ochrana dokumentů Miloš Korhoň Vědecká knihovna v Olomouci Ochrana fondů patří mezi základní knihovnické aktivity u všech kategorií knihoven. rozsah závisí na druzích uchovávaných dokumentů a na charakteru

Více

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5

Bezpečnostní list Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 Podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Datum vydání: 2.3.2009 Strana 1 ze 5 šampon na čištění koberců- aktivní pěna 1. Identifikace látky nebo přípravku a společnosti nebo podniku Identifikace látky nebo přípravku

Více

CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH

CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH CHLOROVÁ A BEZCHLOROVÁ DESINFEKCE NA BAZÉNECH Ing. Milan Šmíd, Bazény a wellness s.r.o., projektový ateliér Chlorování bazénové vody je jedním z nejběžnějších způsobů hygienického zabezpečení vody. Chlór

Více

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 1/2008 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY o ochraně zdraví před neionizujícím zářením Vláda nařizuje podle 108 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 21 písm.

Více

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů

Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Technický boroskop zařízení na monitorování spalovacích procesů Katedra experimentální fyziky PřF UP Olomouc Doc. Ing. Luděk Bartoněk, Ph.D. Zvyšování účinnosti spalovacích procesů v různých odvětvích

Více

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO

P r o t o k o l. č. 010 024077. o zkouškách betonových bloků GRAFITO Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka 0100 - Praha Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.5, Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.podle ČSN EN ISO/IEC 17 025 Prosecká 811/76a, 190

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie

Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A SLUŽEB ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ 2069 DVŮR KRÁLOVÉ N. L. Obor Aplikovaná chemie ŠVP Aplikovaná chemie, životní prostředí, farmaceutické substance Maturitní témata Chemie Školní rok:

Více

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI

- 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI - 120 - VLIV REAKTOROVÉHO PROSTŘEDl' NA ZKŘEHNUTI' Cr-Mo-V OCELI Ing. K. Šplíchal, Ing. R. Axamit^RNDr. J. Otruba, Prof. Ing. J. Koutský, DrSc, ÚJV Řež 1. Úvod Rozvoj trhlin za účasti koroze v materiálech

Více

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Nízkoenergetický dům Norma ČSN 73 0540 Charakterizován potřebou tepla na vytápění Otopná soustava o nižším výkonu Dobře zateplené

Více

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm

Spektroskopie v UV-VIS oblasti. UV-VIS spektroskopie. Roztok KMnO 4. pracuje nejčastěji v oblasti 200-800 nm Spektroskopie v UV-VIS oblasti UV-VIS spektroskopie pracuje nejčastěji v oblasti 2-8 nm lze měřit i < 2 nm či > 8 nm UV VIS IR Ultra Violet VISible Infra Red Roztok KMnO 4 roztok KMnO 4 je červenofialový

Více

Technický list - ABS hrany UNI barvy

Technický list - ABS hrany UNI barvy Technický list - ABS hrany UNI barvy ABS hrany UNI jsou kvalitní termoplastové hrany z maximálně odolného a teplotně stálého plastu ABS (Akrylonitryle Butadiene Styrene). Výhody: ABS hrany UNI jsou v interiéru

Více

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010

Změna klimatu a lidské zdraví. Brno, 4. května 2010 Změna klimatu a lidské zdraví Brno, 4. května 2010 odborný konzultant v oblasti zdravotních a ekologických rizik e-mail: miroslav.suta (at) centrum.cz Světový den zdraví 2008 Globální hrozba pro zdraví

Více

Testovací karty Leneta

Testovací karty Leneta Testovací karty Leneta Opacitní karty: Karty Penopac: Zobrazovací karty: Zobrazovací opacitní karty: Karty pro krycí schopnost: Karty pro nátěry aplikované štětcem: Karty pro dvojíté aplikátory: Nenatřené

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů

Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Větrání v nových a stávajících budovách, rizika vzniku plísní a podmínky plnění dotačních titulů Konference ČKAIT 14. dubna 2015 Ing. Zuzana Mathauserová Státní zdravotní ústav Praha Co se dá ovlivnit

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006 VTP 50. Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5. Meusburger Georg GmbH & Co KG Kesselstraße 42 Datum vydání: 09.12.2014 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Použití látky

Více

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách

Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách Řasový test ekotoxicity na mikrotitračních destičkách 1 Účel Řasové testy toxicity slouží k testování možných toxických účinků látek a vzorků na vodní producenty. Zelené řasy patří do skupiny necévnatých

Více

Qualicoat výtah z normy

Qualicoat výtah z normy Qualicoat výtah z normy I. Zkušební metody a požadavky Pro mechanické zkoušky ( ohyb, úder, vtláčení ) musí být použité zkušební plechy ze slitiny AA 5005-H24 nebo H14 ( AlMg 1 polotvrdý ) s tloušťkou

Více

Autor: Ing. Jan Červenák

Autor: Ing. Jan Červenák Autor: Ing. Jan Červenák Objekt Prostor a jeho dislokace Způsob uložení Systémy zajišťující mikroklima a jeho regulace Kontrolní měření mikroklimatu Nový - zadávací požadavky uživatele pro projektanta

Více

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1

REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 1 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 2 REPORT - Testy Ashford Formula TÜV / M 01 / 1247 Strana 3 Obsah: 1. Cíl, záměr testů

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Návod k použití Polomasky Profile 2. Profile 2 032070 Profile 2 L 032071 Profile 2 M 032072 Profile 2 S

Návod k použití Polomasky Profile 2. Profile 2 032070 Profile 2 L 032071 Profile 2 M 032072 Profile 2 S Návod k použití Polomasky Profile 2 009941 Edice B BGIA, D-53754 Sankt Augustin, Germany Profile 2 032070 Profile 2 L 032071 Profile 2 M 032072 Profile 2 S 1 2 4a 3 5 6 4b 7 Náhradní díly 1 032092 Upínací

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Kolektor: SK 218 Objednatel:

Více

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra

Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Derivační spektrofotometrie a rozklad absorpčního spektra Teorie: Derivační spektrofotometrie, využívající derivace absorpční křivky, je obecně používanou metodou pro zvýraznění detailů průběhu záznamu,

Více

test zápočet průměr známka

test zápočet průměr známka Zkouškový test z FCH mikrosvěta 6. ledna 2015 VZOR/1 jméno test zápočet průměr známka Čas 90 minut. Povoleny jsou kalkulačky. Nejsou povoleny žádné písemné pomůcky. U otázek označených symbolem? uvádějte

Více

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005

Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. 140 00 Praha 4, Bartoškova 28 Mapy obsahu 137 Cs v humusu lesního ekosystému České republiky v roce 2005 Zpráva SÚRO č. 26 / 2011 Autoři Helena Pilátová SÚRO Ivan

Více

Zdroje optického záření

Zdroje optického záření Metody optické spektroskopie v biofyzice Zdroje optického záření / 1 Zdroje optického záření tepelné výbojky polovodičové lasery synchrotronové záření Obvykle se charakterizují zářivostí (zářivý výkon

Více

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS

Molekulová spektroskopie 1. Chemická vazba, UV/VIS Molekulová spektroskopie 1 Chemická vazba, UV/VIS 1 Chemická vazba Silová interakce mezi dvěma atomy. Chemické vazby jsou soudržné síly působící mezi jednotlivými atomy nebo ionty v molekulách. Chemická

Více

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009

Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Ovzduší v budovách Krajský úřad MSK Ostrava, 13.10.2009 Ing.Miroslava Rýparová miroslava.ryparova@khsova.cz 595 138 126 Krajskáhygienickástanice

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD

APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD APLIKACE FOTOKATALYTICKÝCH PROCESŮ PRO ČIŠTĚNÍ KONTAMINOVANÝCH VOD Ywetta Maléterová Simona Krejčíková Lucie Spáčilová, Tomáš Cajthaml František Kaštánek Olga Šolcová Vysoké požadavky na kvalitu vody ve

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí. Protokol ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí Protokol o zkoušce tepelného výkonu solárního kolektoru při ustálených podmínkách podle ČSN EN 12975-2 Ing. Tomáš Matuška,

Více

Legislativa zabývající se problematikou azbestu

Legislativa zabývající se problematikou azbestu Legislativa zabývající se problematikou azbestu Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích o zajištění bezpečnosti a ochrany

Více

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření

Metody využívající rentgenové záření. Rentgenovo záření. Vznik rentgenova záření. Metody využívající RTG záření Metody využívající rentgenové záření Rentgenovo záření Rentgenografie, RTG prášková difrakce 1 2 Rentgenovo záření Vznik rentgenova záření X-Ray Elektromagnetické záření Ionizující záření 10 nm 1 pm Využívá

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Chlorine Dioxide Pill No.2_1039733 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

Rozdíl mezi vysokonapěťovými rozváděči bez a s použitím plynu SF 6

Rozdíl mezi vysokonapěťovými rozváděči bez a s použitím plynu SF 6 Rozdíl mezi vysokonapěťovými rozváděči bez a s použitím plynu SF 6 Rozváděče vysokého napětí se mohou lišit mnoha vlastnostmi, ať už je to způsob spínání, typ izolačního media nebo například konstrukce

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

Chyby spektrometrických metod

Chyby spektrometrických metod Chyby spektrometrických metod Náhodné Soustavné Hrubé Správnost výsledku Přesnost výsledku Reprodukovatelnost Opakovatelnost Charakteristiky stanovení 1. Citlivost metody - směrnice kalibrační křivky 2.

Více

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU

DEN ZEMĚ MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU DEN ZEMĚ JE MEZINÁRODNÍ SVÁTEK ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ POPRVÉ SE DEN ZEMĚ SLAVIL V SAN FRANCISKU VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH 22. 4. 1970 V ČESKÉ REPUBLICE SE DEN ZEMĚ SLAVIL POPRVÉ 22. 4. 1990 VLAJKU DNE

Více

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy)

Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V OSTRAVĚ Problematika provozu chladicích věží poblíž obytné zástavby (1.- 3.10.2013, 18. konference Zdraví a životní prostředí, Milovy) Radim

Více

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza

Ing. Radovan Nečas Mgr. Miroslav Hroza Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. Hněvkovského, č.p. 30, or. 65, 617 00 BRNO zapsaná v OR u krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3470 Aktivační energie rozkladu vápenců a její souvislost s ostatními

Více

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal

1. Řešitelský kolektiv: VŠCHT Praha: Prof. Dr. Ing. Josef Krýsa Ing. Jiří Zita, PhD Ing. Martin Zlámal Příloha - Závěrečná zpráva - Centralizovaný projekt č. C40: Laboratoř pro přípravu a testování samočisticích vlastností tenkých nanočásticových vrstev Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 75.160.10 2007 Tuhá paliva - Skladování Leden ČSN 44 1315 Solid mineral fuels - Storage Combustible minéraux solides - Entreposage Feste Brennstoffe - Lagerung Nahrazení předchozích

Více

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin

Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Výukové texty pro předmět Měřící technika (KKS/MT) na téma Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti kapalin Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D. Podklady k principu měření hodnoty ph a vodivosti

Více

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou

Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou Vstup do nové dimenze: kvalita se snoubí s efektivitou Spektrofotometr DR 6000 UV-VIS Kvalita spojená s úsporou nákladů Nový spektrofotometr DR 6000 UV-VIS nabízí špičkový výkon pro rutinní analýzy i pro

Více

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí

Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí NÁVODY PRO LABORATOŘ PALIV 3. ROČNÍKU BAKALÁŘSKÉHO STUDIA Michael Pohořelý, Michal Jeremiáš, Zdeněk Beňo, Josef Kočica Stanovení vody, popela a prchavé hořlaviny v uhlí Teoretický úvod Základním rozborem

Více

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření

Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Laboratoř Metalomiky a Nanotechnologií Praktický kurz Monitorování hladiny metalothioneinu po působení iontů těžkých kovů Vyhodnocení měření Vyučující: Ing. et Ing. David Hynek, Ph.D., Prof. Ing. René

Více

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek

PRAKTIKUM I. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku. Pracoval: Jakub Michálek Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK PRAKTIKUM I. úloha č. 10 Název: Rychlost šíření zvuku Pracoval: Jakub Michálek stud. skup. 15 dne: 20. března 2009 Odevzdal dne: Možný

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

MASOFILM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

MASOFILM 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1. IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU 1.1 Identifikátor výrobku Obchodní název: 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Nestékavý bariérový jódový roztok pro namáčení

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO

BEZPEČNOSTNÍ LIST (dle vyhlášky č. 231/2004 Sb.) Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 Datum revize: WC TABLETA MISS CLO Datum vydání 15.6.2004 Strana: 1 ze 5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY NEBO A VÝROBCE A DOVOZCE 1.1 Chemický název látky/obchodní název přípravku Název: Číslo CAS: Číslo ES (EINECS): Další název látky: 1.2 Použití

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. Elektrolyte CLE/CLB_506270-1035778 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11

BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 Bilirubin přímý, Jendassik Grof 11.2.2013/9:23:52 BEZPEČNOSTNÍ LIST Dle ES 1907/2006(REACH) Datum vydání: 2004-04 Datum revize: 2011-11-11 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Identifikace

Více

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor:

Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: Autor: Autor: Ing. Vladimír Bendák Datum vytvoření: 9. 11. 2012 Ročník: 2. ročník nástavbové studium Tematická oblast: Přeprava nebezpečných věcí dle ADR Předmět: Technologie a řízení dopravy Klíčová slova: Toxické,

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

VÍCEÚČELOVÁ VAKUOVÁ KOMORA PRO VYSOUŠENÍ VZÁCNÝCH TISKŮ POŠKOZENÝCH VODNÍM ŽIVLEM

VÍCEÚČELOVÁ VAKUOVÁ KOMORA PRO VYSOUŠENÍ VZÁCNÝCH TISKŮ POŠKOZENÝCH VODNÍM ŽIVLEM VÍCEÚČELOVÁ VAKUOVÁ KOMORA PRO VYSOUŠENÍ VZÁCNÝCH TISKŮ POŠKOZENÝCH VODNÍM ŽIVLEM Jiří Polišenský V srpnu v r. 2002 postihla velkou část České republiky povodeň nebývalých rozměrů, která způsobila nejen

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Černé označení. Žluté označení H R B % C 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Řešení 1. Definujte tvrdost, rozdělte zkoušky tvrdosti Tvrdost materiálu je jeho vlastnost. Dá se charakterizovat, jako jeho schopnost odolávat vniku cizího tělesa. Zkoušky tvrdosti dělíme dle jejich charakteru

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen)

COLORPLUS. Aplikace. Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen) Aplikace Měření UV absorbance 254 nm (monitorování DOC) Měření zabarvení vody (Hazen) Měření barvy při výrobě piva, cukru, uhlovodíků apod. Měření koncentrace elektrolytů, ClO 2, Cl 2, O 3, apod. Monitorování

Více

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví

Ovzduší a zdraví. MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Ovzduší a zdraví MUDr. Jarmila Rážová, Ph.D. Ministerstvo zdravotnictví Systém monitorování zdravotního stavu obyvatel ČR ve vztahu k životnímu prostředí koordinované pravidelné aktivity ke sledování přímých

Více

List bezpečnostních dat

List bezpečnostních dat 1. Určení látky / směsi a výrobce / společnosti Obchodní název výrobku: Použití: směs malty k chemické injektáži Přesný název společnosti / dodavatele bezpečnostního listu: adresa: Mungo Befestigungstechnik

Více

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321

Bezpečnostní list. podle nařízení (ES) č. 1907/2006. DPD 3 Pill_501321 Strana 1 z 5 ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku 1.1 Identifikátor výrobku 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití 1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního

Více

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny

NOBASIL PTN PTN. www.knaufinsulation.cz. Deska z minerální vlny Deska z minerální vlny NOBASIL PTN MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD20-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD15-WS-WL(P) MW-EN 13162-T6-DS(TH)-CP5-SD10-WS-WL(P) EC certifikáty shody Reg.-Nr.: K1-0751-CPD-146.0-01-01/07

Více

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ

VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ VOLBA BAREVNÝCH SEPARACÍ SOURAL Ivo Fakulta chemická, Ústav fyzikální a spotřební chemie Vysoké učení technické v Brně, Purkyňova 118, 612 00 Brno E-mail : Pavouk.P@centrum.cz K tomu aby byly pochopitelné

Více

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA

ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA ČISTÍCÍ ENERGIE SVĚTLA TECHNOLOGIE VYSOCE ÚČINNÝCH FOTOKATALYTICKÝCH POVRCHŮ uplatnění při výstavbě, rekonstruování a údržbě domů a při vytváření zdravého vnitřního prostředí v budovách Mgr. Pavel Šefl,

Více

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM

SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM SMĚRNICE, KTEROU SE STANOVÍ PRÁCE ZAKÁZANÉ ŽENÁM, TĚHOTNÝM ŽENÁM, KOJÍCÍM ŽENÁM, MATKÁM DO KONCE DEVÁTÉHO MĚSÍCE PO PORODU A MLADISTVÝM Podle Zákona č.262/2006 Sb. Zákoníku práce, ve znění pozdějších úprav,

Více

(riziko pro mladistvé)

(riziko pro mladistvé) Problematika hluku na pracovišti (riziko pro mladistvé) Ing. Zdeněk Jandák, CSc. Sá Státní zdravotní íústav Praha SZÚ, Konzultační den, 5. dubna 2011 Počty zaměstnanců v riziku Kategorizace práce, vyhl.

Více

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1

Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 Statistická analýza dat podzemních vod. Statistical analysis of ground water data. Vladimír Sosna 1 1 ČHMÚ, OPZV, Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4 - Komořany sosna@chmi.cz, tel. 377 256 617 Abstrakt: Referát

Více

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A

BEZPEČNOSTNÍ LIST Železo 600 A 1 /5 1. IDENTIFIKACE LÁTKY / PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI / PODNIKU Obchodní název přípravku Název : Další názvy přípravku: Kód: 105 Použití přípravku Určené nebo doporučené použití přípravku Diagnostická souprava

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více