ČOS vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČOS 137602 3. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů: STANAG 4021, Ed. 3 STANAG 4022, Ed. 4 STANAG 4023, Ed. 5 STANAG 4024, Ed. 3 STANAG 4025, Ed. 3 STANAG 4026, Ed. 3 STANAG 4178, Ed. 2 STANAG 4230, Ed. 1 SPECIFICATION FOR CE (TETRYL) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny tetrylu (CE) pro dodávky mezi členskými státy NATO SPECIFICATION FOR RDX (HEXOGENE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny hexogenu (RDX) pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR PENTHRITE (PETN) Technické podmínky výbušniny pentrit (PETN) AMMONIUM NITRATE (AN) (FOR USE IN EXPLOSIVES), PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIREMENTS, SPECIFICATION Technické podmínky a fyzikální a chemické požadavky na dusičnan amonný pro použití ve výbušninách SPECIFICATION FOR TNT (TOLITE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny tritolu (TNT) pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR NITROGUANIDINE (PICRITE) Technické podmínky výbušniny nitroguanidinu (PICRITE) TEST PROCEDURES FOR ASSESSING THE QUALITY OF DELIVERIES OF NITROCELLULOSE FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Zkušební postupy pro hodnocení kvality nitrocelulózy pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR HNS (HEXANITROSTIL- BENE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny hexanitrostilbenu (HNS) pro dodávky mezi členskými státy NATO 3

4 STANAG 4284, Ed. 1 STANAG 4299, Ed. 1 STANAG 4300, Ed. 1 STANAG 4515, Ed. 1 STANAG 4543, Ed. 1 STANAG 4566, Ed. 1 STANAG 4586, Ed. 1 HMX (OCTOGENE), PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIRE- MENTS, SPECIFICATION FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny oktogenu (HMX) pro dodávky mezi členskými státy NATO SPECIFICATION AMMONIUM PERCHLORATE (NH 4 ClO 4 ) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky chloristanu amonného (NH 4 ClO 4 ) pro dodávky mezi členskými státy NATO TEST PROCEDURES FOR ASSESSING THE QUALITY OF ALUMINIUM POWDER, FOR USE IN EXPLOSIVE FORMULATION, FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Zkušební postupy pro hodnocení kvality hliníkového prášku do výbušnin pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES: THERMAL CHARACTERIZATION BY DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS, DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY AND THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS Charakterizace termických vlastností výbušnin pomocí diferenční termické analýzy, diferenční skenovací kalorimetrie a termogravimetrické analýzy EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR NTO (3-NITRO-1,2,4- TRIAZOL-5-ONE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny 3-nitro-1,2,4-triazol-5-onu (NTO) pro dodávky mezi státy NATO SPECIFICATION FOR CL-20 (HEXANITROHEXAAZAISO- WURTZITANE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny CL-20 (hexanitrohexaazaisowurtzitanu) pro dodávky mezi členskými státy NATO CHEMICAL TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR n- BUTYL 2-NITRATOETHYL NITRAMINE (n-butyl NENA) Chemické zkušební postupy a požadavky pro n-butyl-2-nitratoetyl nitramin (n-butyl NENA) Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

5 OBSAH Strana 1 Předmět standardu 7 2 Nahrazení standardů (norem) 7 3 Souvisící dokumenty 7 4 Zpracovatel ČOS 8 5 Použité zkratky, značky a definice 8 6 Tetryl Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 10 7 Hexogen Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 15 8 Tritol Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 19 9 Nitrocelulóza Všeobecné požadavky Metody zkoušení Příprava vzorků Postupy zkoušek Odchylky od postupů zkoušek u nitrocelulózy s přídavkem křídy Hexanitrostilben Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Oktogen Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 142 5

6 12 Chloristan amonný Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Hliníkový prášek Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Nitro-1,2,4-triazol-5-on Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Výbušnina CL Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Pentrit Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Zkušební protokol Dusičnan amonný Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Nitroguanidin Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení n-butyl-2-nitratoetyl nitramin Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 215 6

7 1 Předmět standardu ČOS ČOS Technické podmínky pro suroviny dodávané mezi státy NATO k výrobě vojenských výbušnin, zavádí STANAG 4023 Ed 5, 4021 Ed 3, 4022 Ed 4, 4025 Ed 3, 4178 Ed 2, 4230 Ed 1, 4284 Ed 1, 4299 Ed 1, 4300 Ed 1, 4543 Ed 1, 4566 Ed 1, 4024, Ed 3 a 4026, Ed 3. Standard obsahuje jakostní požadavky a postupy zkoušení surovin pro výrobu vojenských výbušnin, rozdělené do kapitol dle jednotlivých surovin. 1.2 Účelem standardu je definování jednotných požadavků a metodik pro kontrolu jakosti surovin pro výrobu vojenských výbušnin, platných pro dodávky těchto surovin z jednoho členského státu NATO do druhého. 1.3 V případě dovozu některé z uvedených surovin pro výrobu výbušnin určených pro vojenské účely Armády ČR, je zahraniční výrobce suroviny z členského státu NATO povinen splnit jakostní požadavky příslušné standardizační dohody (STANAG), resp. tohoto standardu a poskytnout českému odběrateli s dodávkou i příslušný protokol o výsledcích zkoušek (certifikát jakosti). V případě dovozu suroviny do České republiky jsou požadavky a postupy uvedené v tomto standardu nadřazeny zavedeným technickým podmínkám pro danou surovinu. 1.4 V případě vývozu některé z uvedených surovin pro výrobu vojenských výbušnin do jiného členského státu NATO může zahraniční odběratel požadovat na českém výrobci poskytnutí suroviny v jakostních parametrech podložených výsledky standardizovaných metod zkoušení definovaných příslušnou standardizační dohodou (STANAG) a uvedených v tomto standardu. 1.5 Požadavky standardu mohou být základem i pro vnitrostátní dodávky uvedených surovin nebo pro dodávky z nečlenských států NATO, pokud je tak specifikováno ve smlouvě mezi odběratelem a dodavatelem. 2 Nahrazení standardů (norem) Od data účinnosti tohoto standardu se ruší ČOS , 2. vydání, Technické podmínky pro suroviny dodávané mezi státy NATO k výrobě vojenských výbušnin. 3 Souvisící dokumenty ASTM D 1348 STANDARD TEST METHODS FOR MOISTURE IN CELLULOSE Standardní zkušební metody pro stanovení vlhkosti v celulóze ASTM E 101 SPECTROGRAPHIC ANALYSIS OF ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS BY POINT-TO-PLANE TECHNIQUE Spektrografická analýza hliníku a hliníkových slitin bodovou technikou ASTM E 203 STANDARD TEST METHOD FOR WATER USING VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION Standardní zkušební metoda pro stanovení obsahu vody titrací dle Karl Fischera ČOS ORGANIZACE A METODY SCHVALOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ČSN EN ISO VÝBUŠNIN PRO VOJENSKÉ ÚČELY VLÁKNINY - STANOVENÍ ODVODŇOVACÍ SCHOPNOSTI - ČÁST 1: METODA SCHOPPER-RIEGLER 7

8 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY POŽADAVKY POJIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY STANOVENÍ VISKOZITY PRŮMYSLOVÝCH ROZTOKŮ NITROCELULÓZY A KLASIFIKACE TĚCHTO ROZTOKŮ POSUZOVÁNÍ SHODY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ČSN EN ISO/IEC ZPŮSOBILOST ZKUŠEBNÍCH A KALIBRAČNÍCH LABORATOŘÍ DEFSTAN DETERMINATION OF THE ABEL HEAT TEST OF EXPLOSIVES Abelova tepelná zkouška výbušnin ISO 3923/1 METALLIC POWDERS DETERMINATION OF APPARENT DENSITY PART 1: FUNNEL METHOD Kovové prášky Stanovení sypné hustoty Část 1: Násypková metoda ISO 3923/2 METALLIC POWDERS DETERMINATION OF APPARENT DENSITY PART 2: SCOTT VOLUMETER METHOD Kovové prášky Stanovení sypné hustoty Část 2: Scottova volumetrická metoda ISO PULPS DETERMINATION OF DRAINABILITY PART 2: :2001 CANADIAN STANDARD FREENESS METHOD Vlákniny Stanovení odvodňovací schopnosti Část 2: Metoda rychlosti odvodnění podle kanadského standardu ISO 23714:2014 PULPS DETERMINATION OF WATER RETENTION VALUE (WRV) MIL-STD-650 TL Zpracovatel ČOS Vlákniny Stanovení schopnosti zadržet vodu EXPLOSIVE: SAMPLING, INSPECTION AND TESTING Trhaviny: Vzorkování, kontrola a zkoušení ARBEITSVORSCHRIFTEN FÜR DIE CHEMISCHE UNTERSUCHUNG VON NITROCELLULOSE Pracovní předpisy pro chemické zkoušky nitrocelulózy VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavičín, Ing. Lubomír Lukáč, Ing. Martin Hošík. 5 Použité zkratky, značky a definice Zkratka Název v originálu Český název AAS Atomic Absorption Spectroscopy atomová absorpční spektroskopie AN Ammonium Nitrate Dusičnan amonný ATR Attenuated Total Reflectance zeslabená úplná reflektance CE Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) CL-20 ε-hexanitrohexaazaisowurtzitan CSF Canadian Standard Freeness rychlost odvodnění podle kanadského standardu DAD Diode-Array Detector detektor s diodovým polem DMF Dimetylformamid DMSO Dimetylsulfoxid DPEHN Dipentaerytritolhexanitrát DRS difúzní odrazná spektroskopie 8

9 DSC Differential Scanning Calorimetry diferenční skenovací kalorimetrie DTA Differential Thermal Analysis diferenční termická analýza EDTA Ethylene Diamine Tetraacetic Acid kyselina ethylendiamintetraoctová FTIR Fourier Transform Infrared (Spectroscopy) infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací GC Gas Chromatography plynová chromatografie GPC Gel Permeation Chromatography gelová permeační chromatografie HMX Oktogen (cyklotetrametylentetranitramin) HNBiB Hexanitrobibenzyl HNS Hexanitrostilben HPLC High-Performance Liquid vysokoúčinná kapalinová chromatografie Chromatography KBr Bromid draselný M n početně střední molekulová hmotnost M w hmotnostně střední molekulová hmotnost M z z-střední molekulová hmotnost NGU Nitroguanidin NIR Near Infrared blízký infračervený NTO 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on PETN Pentaerythritol Tetranitrate Pentrit PLS metoda částečných nejmenších čtverců PSAN Phase Stabilized Ammonium Nitrate Stabilizovaný dusičnan amonný RDX Research and Development Explosive Hexogen (cyklotrimetylentrinitramin) SEC Size Exclusion Chromatography molekulová vylučovací chromatografie s r směrodatná odchylka opakovatelnosti ºSR Grade Schopper-Riegler stupeň Schopper-Rieglera TADF Tetraacetyldiformylhexaazaisowurtzitan TAIW Tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan TBAH Tetrabutylamoniumhydroxid THF Tetrahydrofuran TNT Trinitrotoluene Tritol TO Triazolon TPEON Tripentaerytritoloktanitrát UV Ultrafialový UV/VIS Ultrafialová-viditelná oblast spektra 9

10 6 Tetryl 6.1 Všeobecné požadavky Text kapitoly 6 obsahuje postupy a požadavky STANAG Účelem tohoto standardu je ustanovit minimální technické podmínky pro dodávky tetrylu z jednoho státu NATO do druhého Všechen tetryl, vyrobený ve státech NATO a určený k dodání do jiného státu NATO, s výjimkou určení pro specifické účely, musí splnit následující minimální požadavky. 6.2 Jakostní požadavky Tetryl je čistý trinitrofenylmetylnitramin se vzorcem uvedeným na obrázku 1: CH 3 N O 2 N NO 2 NO 2 NO 2 OBRÁZEK 1 Strukturní vzorec tetrylu Materiál musí být ve formě žlutých krystalků (krystalický tetryl) nebo shluků těchto krystalků (granulovaný tetryl) dle specifikace objednávky, která rovněž stanovuje požadovanou granulometrii a sypnou hustotu vzorku Tetryl musí splňovat následující požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti: - bod tání v rozmezí 128,8 ºC až 129,5 ºC, - obsah těkavin maximálně 0,10 %, - obsah látek nerozpustných v benzenu maximálně 0,07 %, - obsah anorganických látek maximálně 0,03 %, - obsah kyselosti (vyjádřený jako HNO 3 ) maximálně 0,005 % Po extrakci vzorku acetonem a prosívání popsaném v nesmí na sítě s velikostí otvoru 0,25 mm zůstat více než 5 pískovitých částic na 50 g vzorku. Na sítě s velikostí otvoru 0,42 mm při tom nesmí zůstat žádná pískovitá částice. 6.3 Metody zkoušení Pro stanovení uvedených charakteristik vzorku se používají běžné laboratorní postupy. Následující popis je omezen pouze na definice zvláštností, které musí být dodrženy při provádění zkoušek Stanovení sypné hustoty (je-li použitelné) Stanovení se provádí s 50 g vzorku nasypaného do uzavřeného skleněného válce objemu 100 ml, který se nechá 50krát spadnout z výšky 6,35 cm na tvrdou kůži. Povrch vzorku poté musí být vyrovnán co nejjemnějším poklepáváním na stěnu válce pro umožnění odečtení objemu vzorku. 10

11 6.3.3 Stanovení bodu tání ČOS Bod tání tetrylu může být stanoven buď metodou Bloc Maquenne nebo v kapilární zkumavce. Použitá metoda musí být uvedena v protokole o zkoušení Stanovení bodu tání metodou Bloc Maquenne Ke stanovení se používá elektricky vyhřívaný Bloc Maquenne, opatřený rtuťovým teploměrem s přesností do 0,1 ºC v celém rozsahu stupnice. Před použitím se zařízení zkontroluje, zda není topná deska zoxidována a zda je rychlost zahřívání v oblasti stanovení bodu tání konstantní a teplota rovnoměrně rozložená Ke zkoušce se odebírá podíl vzorku suchého tetrylu propadající sítem 0,10 mm. Kromě tetrylu se ke stanovení používá i čistá kyselina benzoová a čistá močovina Bloc Maquenne se rychle zahřeje na teplotu asi 115 ºC a poté se rychlost zahřívání upraví na nárůst 1 ºC za každé 3 minuty Při 120 ºC se na desku Bloc Maquenne položí několik krystalků kyseliny benzoové a nastavená rychlost zahřívání se udržuje. Dávka krystalků se každých 30 sekund obnovuje, až se docílí roztavení vzorku za (10 až 15) sekund. V tomto okamžiku se na teploměru odečte teplota T 1. Stejným způsobem se pokračuje se vzorkem tetrylu (teplota T 2 ) a následně s močovinou (teplota T 3 ) Tabelární hodnota bodu tání kyseliny benzoové je 122,37 ºC, močoviny 132,70 ºC. Spočítají se rozdíly tabelárních a naměřených bodů tání: a = T 1 122,37 ºC b = T 3 132,70 ºC Hodnoty a a b by měly být menší než 1 ºC a rozdíl (a b) by měl být menší nebo roven 0,1 ºC. Pokud tyto dvě podmínky nejsou splněny, musí být nalezeny příslušné příčiny. Nezbytné bude zkontrolovat správnou funkci aparatury i teploměrů Bod tání tetrylu [ºC] se stanoví ze vztahu: T = T 2 a Stanovení bodu tání v kapilární zkumavce Pro stanovení bodu tání tetrylu se používá ponorný teploměr s omezeným teplotním rozsahem 125 ºC až 135 ºC, dělený v intervalech 0,10 ºC, s krátkou stopkou. Používá se rovněž druhý teploměr, pro stanovení laboratorní teploty Lázeň pro stanovení bodu tání je vyobrazena na obrázku 2. Je tvořena vysokou teplotně odolnou skleněnou nádobou o obsahu 800 ml (A), uzavřenou zátkou z chloroprenového kaučuku (B). Středem nádoby prochází skleněná trubice (C), která je uzavřena zátkou z chloroprenového kaučuku (D), jejíž středem prochází hřídel mechanického míchadla (E), které zajišťuje tok kapaliny směrem dolů. Čtyři otvory (F) v trubici (C) zajišťují proudění ohřívané kapaliny. Zátka (B) má otvor pro uchycení teploměru (G) a ve vzdálenosti asi 1 cm od něj malý otvor na každé straně pro uchycení kapilárních zkumavek (H). Lázeň je naplněna silikonovým olejem nebo jinou vhodnou kapalinou do takové výšky, aby kapalina volně proudila při dosažení teploty 10 ºC až 15 ºC okolo bodu tání. Nádoba musí být umístěna za vhodnou stěnou, aby byla při zkoušce chráněna od průvanu. Ke stanovení bodu tání se používají kapilární zkumavky (H) o délce 150 mm a vnitřním průměru (0,5 až 1,0) mm. 11

12 OBRÁZEK 2 Lázeň pro stanovení bodu tání Vzorek se ke zkoušce opatrně nadrtí na jemný prášek a suší se ve vodním termostatu po dobu 2 hodin Do suché kapilární zkumavky se nasype tolik vysušeného práškového vzorku, aby vytvořil sloupec o výšce 1 cm. Do lázně se ponoří teploměr tak, aby dno jeho baňky bylo asi 40 mm nad dnem nádoby. Druhý teploměr se uchytí svou baňkou co nejblíže vyčnívající části hlavního teploměru (G) u středu rtuťového sloupce Spustí se mechanické míchadlo, vhánějící kapalinu dolů do trubice (C) a jeho otáčky se udržují na hodnotě asi 600 min 1 tak, aby kapalina v (C) a (A) měla stejnou výšku Teplota lázně se zvyšuje rychlostí 10 ºC min 1 pomocí Bunsenova hořáku zahřívajícího pouze dno nádoby. Lázeň i plamen je nutno chránit od průvanu. 12

13 Až lázeň dosáhne teplotu asi o 10 ºC nižší než je očekávaný bod tání vzorku, kapilární zkumavka se vzorkem se vloží do jednoho z otvorů v zátce (B), s případným použitím papírového těsnění. Dno zkumavky musí být ve stejné výši nad dnem nádoby jako dno baňky teploměru Rychlost zahřívání lázně se sníží na 1 ºC min 1. V blízkosti bodu tání se vzorek může sesunout nebo změnit barvu, což by nemělo být zaměněno za první známky objevení kapaliny Zaznamená se teplota T 1, při níž se ve vzorku poprvé objeví kapalná fáze a teplota T 2, při níž se vzorek právě roztavil Bod tání [ºC] se vypočítá dle vzorce: B. t. (T1 C 1) (T2 2 kde C 1 a C 2 jsou korekce na chyby kapiláry teploměru při teplotách T 1 a T 2. Korekce C 3 se vypočítá ze vztahu C 3 = 0,00016 N (T t), kde N je počet dílků vyčnívajícího rtuťového sloupce, T je měřená teplota [ºC] a t průměrná okolní teplota měřená druhým teploměrem [ºC] Stanovení obsahu těkavin Obsah těkavin se stanovuje z úbytku hmotnosti 20 g vzorku sušeného v misce s plochým dnem o průměru 50 mm až 75 mm po dobu 6 hodin při 100 ºC ve vodním termostatu. Při ochlazování a vážení vzorku po zkoušce se miska opatří těsnicím víčkem Stanovení obsahu látek nerozpustných v benzenu Obsah nerozpustných látek se stanovuje s 10 g vzorku, který se za varu rozpustí ve 200 ml suchého benzenu. Roztok se přefiltruje přes zváženou skleněnou fritu. Frita se důkladně promyje suchým benzenem, nechá se sušit ve vodním termostatu po dobu 1 hodiny, ochladí se a zváží Stanovení obsahu anorganických látek Obsah anorganických látek se stanoví spálením zbytku nerozpustného v benzenu Stanovení kyselosti Do 500ml extrakční baňky se přesně odváží (10 ± 0,01) g suchého tetrylu (sušeného při 100 ºC po dobu 6 hodin), přidá se 50 ml acetonu odměřeného ve 100ml odměrném válci a třepe se v ruce, až se tetryl úplně rozpustí. Roztok se vysráží pomalým přiléváním (po dobu 20 až 30 sekund) 200 ml destilované vody, odměřené ve 250ml odměrném válci a čeká se, až se vysrážená výbušnina usadí (okolo 10 minut) Ke směsi se přidá 8 až 10 kapek indikátorového roztoku metylčerveň-metylenmodř (0,1 g metylčerveně a 0,05 g metylenmodři ve 100 ml 95 % etanolu) a v tomto stavu se titruje 0,05M NaOH. Titrace se provádí s použitím 5ml semi-mikro byrety s dílky po 0,02 ml, s 1 ml objemu odpovídajícímu délce (70 až 80) mm. Odměrný roztok 0,05M NaOH se přidává po kapkách a za míchání, až do dosažení bodu ekvivalence. V tomto okamžiku se zaznamená spotřebovaný objem odměrného roztoku V Za stejných podmínek se provede slepý pokus. Do 500ml nebo větší extrakční baňky se nalije 50 ml acetonu, 200 ml destilované vody a 8 až 10 kapek indikátorového C 2) C 3 13

14 roztoku. Titruje se roztokem 0,05M NaOH a zaznamená se odpovídající objem V 2 v bodě ekvivalence Kyselost tetrylu, vyjádřená jako obsah kyseliny dusičné, se vypočte ze vztahu: 0,031 5 (V 1 V 2 ) Faktor, kde Faktor je převod na molaritu odměrného roztoku hydroxidu sodného Stanovení obsahu pískovitých částic Odvážený vzorek tetrylu o hmotnosti asi 50 g se nasype na síto o velikosti otvoru 0,25 mm. Síto se vzorkem se vloží do Soxhletova nebo jiného vhodného extraktoru. Přidá se 100 ml acetonu a extrahuje se na parní lázni, až se všechen tetryl rozpustí. Síto se poté vytáhne a spočítají se nerozpuštěné částice. Částice se poté smetou na síto o velikosti otvoru 0,42 mm a stanoví se počet částic zadržených na tomto sítě. 14

15 7 Hexogen ČOS Všeobecné požadavky Text kapitoly 7 obsahuje postupy a požadavky STANAG Účelem tohoto standardu je ustanovit minimální technické podmínky pro dodávky hexogenu z jednoho státu NATO do druhého Všechen hexogen, vyrobený ve státech NATO a určený k dodání do jiného státu NATO, s výjimkou určení pro specifické účely, musí splnit následující minimální požadavky. 7.2 Jakostní požadavky Hexogen Typ A, vyráběný s použitím kyseliny dusičné, musí být tvořen čistým cyklotrimetylentrinitraminem. Hexogen Typ B, vyráběný s použitím acetanhydridu, musí být tvořen cyklotrimetylentrinitraminem, s obsahem maximálně 12 % cyklotetrametylentetranitraminu Hexogen musí mít podobu bílého krystalického prášku a musí splňovat požadavky na granulometrii specifikované v objednávce Hexogen musí splňovat požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti uvedené v tabulce 1. TABULKA 1 Požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti hexogenu Parametr Typ A Typ B Bod tání, min. [ºC] Obsah látek nerozpustných v acetonu, max. [%] 0,05 0,05 Obsah anorganických látek (popela), max. [%] 0,03 0,03 Obsah kyselosti pro Jakost I (pro rozbušky), 0,01 (jako HNO 3 ) 0,01 (jako CH 3 COOH) max. [%] Obsah kyselosti pro Jakost IA (pro ostatní 0,05 (jako HNO 3 ) 0,02 (jako CH 3 COOH) použití), max. [%] Po extrakci vzorku acetonem a prosívání popsaném v nesmí na sítě s velikostí otvoru 0,25 mm zůstat více než 5 pískovitých částic na 50 g vzorku. Na sítě s velikostí otvoru 0,42 mm při tom nesmí zůstat žádná pískovitá částice. 7.3 Metody zkoušení Pokud následující text neobsahuje detailní popis aparatury, používají se ke stanovení charakteristik vzorku běžné laboratorní postupy Sítová analýza Sítová analýza vzorku se provádí v souladu s postupem specifikovaným v objednávce Stanovení bodu tání Bod tání hexogenu může být stanoven buď metodou Bloc Maquenne nebo v kapilární zkumavce. Použitá metoda musí být uvedena v protokole o zkoušení Stanovení bodu tání metodou Bloc Maquenne Ke stanovení se používá elektricky vyhřívaný Bloc Maquenne, opatřený rtuťovým 15

16 teploměrem s přesností do 0,2 ºC v celém rozsahu stupnice. Před použitím se zařízení zkontroluje, zda není topná deska zoxidována a zda je rychlost zahřívání v oblasti stanovení bodu tání konstantní a teplota rovnoměrně rozložená Ke zkoušce se bere podíl vzorku suchého hexogenu propadající sítem 0,10 mm. Kromě hexogenu se ke stanovení používá i čistá kyselina jantarová, čistý benzoylparachloranilid a čistý dikyandiamid Bloc Maquenne se rychle zahřeje na teplotu asi 175 ºC a poté se rychlost zahřívání upraví na nárůst 1 ºC za každé 3 minuty Pro zkoušení hexogenu Typ B se při 180 ºC položí na desku Bloc Maquenne několik krystalků kyseliny jantarové. Dávka krystalků se každých 30 sekund obnovuje, až se docílí roztavení vzorku za (10 až 15) sekund. V tomto okamžiku se na teploměru odečte teplota T 1. Stejným způsobem se pokračuje se vzorkem hexogenu (teplota T 2 ) a následně s benzoylparachloranilidem (teplota T 3 ). Pro zkoušení hexogenu Typ A se používá stejná metoda, jako referenční látky se však používají benzoylparachloranilid (teplota T 1 ) a dikyandiamid (teplota T 3 ) Tabelární hodnota bodu tání kyseliny jantarové je 182,7 ºC, benzoylparachloranilidu 192,4 ºC a dikyandiamidu 205,9 ºC. Spočítají se rozdíly tabelárních a naměřených bodů tání, pro hexogen Typ A: a = T 1 192,4 ºC b = T 3 205,9 ºC nebo pro hexogen Typ B: a = T 1 182,7 ºC b = T 3 192,4 ºC Hodnoty a a b by měly být menší než 1 ºC a rozdíl (a b) by měl být menší než 0,2 ºC. Pokud tyto dvě podmínky nejsou splněny, musí být nalezeny příslušné příčiny. Nezbytné bude zkontrolovat správnou funkci aparatury Bod tání hexogenu [ºC] se stanoví ze vztahu: T = T 2 a Stanovení bodu tání v kapilární zkumavce Pro stanovení bodu tání hexogenu se používá ponorný teploměr s omezeným teplotním rozsahem 195 ºC až 205 ºC pro hexogen Typ A a 185 ºC až 195 ºC pro hexogen Typ B, dělený v intervalech 0,10 ºC, s krátkou stopkou. Používá se rovněž druhý teploměr, pro stanovení laboratorní teploty Lázeň pro stanovení bodu tání je vyobrazena na obrázku 2 a popsána v Identické jsou i kapilární zkumavky pro stanovení bodu tání Vzorek se ke zkoušce opatrně nadrtí na jemný prášek a suší se ve vodním termostatu po dobu 2 hodin Postup stanovení bodu tání hexogenu je identický jako u stanovení bodu tání tetrylu viz až Na rozdíl od tetrylu se hexogen při tání rozkládá a uvolňuje bublinky plynu Stanovení obsahu látek nerozpustných v acetonu Odvážený podíl asi 10 g vysušeného vzorku se nasype do 400ml kádinky a přidá se 200 ml acetonu. Kádinka se přikryje hodinovým sklíčkem a zahřívá se na parní lázni, až se vzorek rozpustí. Acetonový roztok vzorku se přefiltruje přes zvážený filtrační kelímek, který 16

17 byl před tím promyt acetonem a přežíhán při teplotě 600 ºC po dobu 30 minut. Nerozpustný zbytek se třikrát promyje acetonem, kelímek se nechá 30 minut sušit v sušárně při 105 ºC, ochladí se v exsikátoru a zváží. Procentuální obsah nerozpustných látek ve vzorku se stanoví ze zvýšení hmotnosti kelímku Stanovení obsahu anorganických látek Nerozpustný zbytek na filtračním kelímku, získaný postupem popsaným v 7.3.6, se přežíhá při teplotě 600 ºC po dobu 30 minut, nechá ochladit a zváží. Procentuální obsah anorganických nerozpustných látek ve vzorku se stanoví z rozdílu hmotnosti kelímku po vyžíhání a prázdného kelímku Stanovení obsahu kyselosti Do 500ml extrakční baňky se přesně odváží (10 ± 0,01) g suchého hexogenu (sušeného při 100 ºC po dobu 6 hodin), přidá se 100 ml acetonu odměřeného ve 100ml odměrném válci a na hrdlo baňky se nasadí malý chladič. Baňka se zahřívá na vodní lázni a obsah se ručně protřepává, až se hexogen úplně rozpustí. Roztok se vysráží pomalým přiléváním (po dobu 20 až 30) sekund 100 ml destilované vody, odměřené ve 100ml odměrném válci a čeká se, až se vysrážená výbušnina usadí (1 až 2) minuty Ke směsi se přidá 8 až 10 kapek indikátorového roztoku metylčerveň-metylenmodř (0,1 g metylčerveně a 0,05 g metylenmodři ve 100 ml 95 % etanolu) a v tomto stavu se titruje 0,05M NaOH. Titrace se provádí s použitím 5ml semi-mikro byrety dělené po 0,02 ml, s 1 ml objemu odpovídajícímu délce 70 mm až 80 mm. Odměrný roztok 0,05M NaOH se přidává po kapkách a za míchání, až do dosažení bodu ekvivalence. V tomto okamžiku se zaznamená spotřebovaný objem odměrného roztoku V Za stejných podmínek se provede slepý pokus. Do 500ml nebo větší extrakční baňky se nalije 100 ml acetonu, 100 ml destilované vody a 8 až 10 kapek indikátorového roztoku. Titruje se roztokem 0,05M NaOH a zaznamená se odpovídající objem V 2 v bodě ekvivalence Obsah kyselosti v hexogenu Typ A, vyjádřený jako obsah kyseliny dusičné, se vypočte ze vztahu: 0,031 5 (V 1 V 2 ) Faktor Obsah kyselosti v hexogenu Typ B, vyjádřený jako obsah kyseliny octové, se vypočte ze vztahu: 0,03 (V 1 V 2 ) Faktor V obou případech je Faktor převod na molaritu odměrného roztoku hydroxidu sodného Stanovení obsahu pískovitých částic Odvážený vzorek hexogenu o hmotnosti asi 50 g se nasype na síto o velikosti otvoru 0,25 mm. Síto se vzorkem se vloží do Soxhletova nebo jiného vhodného extraktoru. Přidá se 200 ml acetonu a extrahuje se na parní lázni, až se všechen hexogen rozpustí. Síto se poté vytáhne a spočítají se nerozpuštěné částice. Částice se poté smetou na síto o velikosti otvoru 0,42 mm a stanoví se počet částic zadržených na tomto sítě. Ověří se, zda mají nerozpuštěné částice ostrohranný charakter, čemuž odpovídá nedostatek homogenity materiálu a škrábavý zvuk při tření částic hladkou ocelovou špachtlí po hladké skleněné destičce. 17

18 8 Tritol 8.1 Všeobecné požadavky Text kapitoly 8 obsahuje postupy a požadavky STANAG Účelem tohoto standardu je ustanovit minimální technické podmínky pro dodávky tritolu z jednoho státu NATO do druhého Všechen tritol, vyrobený ve státech NATO a určený k dodání do jiného státu NATO, s výjimkou výroby pro specifické účely, musí splnit následující minimální požadavky. Požadavky se dotýkají pouze tritolu vyrobeného přímou nitrací toluenu a přečištěného siřičitanem sodným Definovány jsou 4 jakostní druhy tritolu pro pomocné účely, pro všeobecné použití, pro speciální použití a velmi čistý tritol. 8.2 Jakostní požadavky Tritol musí být tvořen 2,4,6-trinitrotoluenem, se strukturním vzorcem uvedeným na obrázku 3. O 2 N CH 3 NO 2 NO 2 OBRÁZEK 3 Strukturní vzorec tritolu Odběratel může na dodavateli požadovat důkaz čistoty materiálu, zejména z hlediska obsahu mononitrotoluenu a (nebo) jeho tendence k vypocování, pomocí zkoušek specifikovaných odběratelem. Požadovaná barva vzorku je specifikována v objednávce a stanovuje se s pomocí standardů odběratele Tritol pro všeobecné účely musí být tvořen žlutými šupinami a je určen k laboraci dělostřeleckých granátů, leteckých pum, ženijního náloživa a k výrobě trhavinových směsí. Průměrná tloušťka šupin by neměla být větší než 0,63 mm a tloušťka každého jednotlivého zrna by neměla být větší než 1,0 mm. Pokud je tritol této jakosti dodáván v podobě krystalů, kostek nebo hrudek, musí být požadavky na jejich rozměry definovány odběratelem Tritol pro speciální účely může být dle své krystalické formy vhodný pro laboraci rozbušek nebo přenosových a zesilovacích náplní (krystalický nebo nadrcený šupinkový tritol) nebo pro výrobu trhavinových směsí s požadavkem na vysokou čistotu tritolu (šupinkový tritol) Tritol pro pomocné účely má podobné charakteristiky jako tritol pro všeobecné účely a používá se i pro stejné aplikace. Je však o něco nižší kvality, vyjádřené nižším bodem tuhnutí Velmi čistý tritol musí mít podobu šupin, rozdrcených šupin nebo žlutých krystalů a je používán v případech, kdy je zapotřebí standardu vysoké čistoty Vzorky tritolu se zkoumají z hlediska přítomnosti cizorodých částic a jiných abnormalit, dle specifikace objednávky. Přítomnost kalu, suspendovaných částic nebo sedimentu se zjišťuje postupem uvedeným v

19 8.2.8 Požadavky na minimální hodnotu bodu tuhnutí jsou u jednotlivých jakostních druhů tritolu uvedeny v tabulce 2. TABULKA 2 Požadavky na bod tuhnutí tritolu Jakostní druh tritolu Minimální hodnota [ºC] Tritol pro pomocné účely 79,5 Tritol pro všeobecné účely 80,2 Tritol pro speciální účely 80,4 Velmi čistý tritol 80, Všechny jakostní druhy tritolu musí splňovat požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti uvedené v tabulce 3. TABULKA 3 Požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti tritolu Vlastnost Požadovaná hodnota Vlhkost, max. [%] 0,10 Obsah kyselosti (jako H 2 SO 4 ), max. [%] 0,005 Obsah alkality, max. [%] 0 Obsah látek nerozpustných v toluenu, max. [%] 0,05 Obsah sodíku, max. [%] 0,001 Obsah pískovitých částic zadržených na sítě o velikosti otvoru Bez obsahu 0,25 mm Obsah pískovitých částic zadržených na sítě o velikosti otvoru 0,05 0,063 mm, max. [%] Přítomnost kalu, suspendovaných částic nebo sedimentu Bez obsahu Obsah síranového popela, max. [%] 0, Metody zkoušení Pro zkoušení se používají standardní laboratorní postupy. Dále uvedený popis se omezuje pouze na definování specifik, které musí být při provádění zkoušek dodrženy Sítová analýza (100 0,1) g vzorku se nasype na síto nebo sadu sít s požadovanou velikostí otvorů, opatřené horním víkem a spodní sběrnou miskou. Síty se třepe ručně nebo s použitím vhodného mechanického prostředku po dobu 3 minut a poté se zváží podíl vzorku zachycený na každém sítě a případně také podíl vzorku prošlý nejjemnějším sítem. Zachycený podíl na jednotlivých sítech se vyjádří v procentech Tloušťka šupiny Tloušťka 20 šupin se změří mikrometrem s přesností na 0,025 mm a výsledek se zprůměruje Stanovení bodu tuhnutí Vhodná aparatura pro stanovení bodu tuhnutí je vyobrazena na obrázku 4. Pokud není vnější láhev vyrobena z tmavého skla, je nutno láhev omotat hliníkovou fólií, aby byl vzorek při zkoušce chráněn před slunečním zářením. Ke zkoušce se dále používá přesný kalibrovaný teploměr, s dělením po 0,01 ºC v rozsahu 79 ºC až 81 ºC. 19

20 OBRÁZEK 4 Aparatura pro stanovení bodu tuhnutí Asi 50 g vzorku se roztaví v uzavřené nádobě ponořením nádoby do vodní lázně o teplotě 95 ºC až 100 ºC nebo vložením do vhodné sušárny. Tavenina vzorku se nalije do vnitřní zkumavky aparatury do výšky (25 až 35) mm od vrchu. Teplota taveniny při tom nesmí být nižší než 85 ºC. Je-li to nezbytné, zkumavka se vzorkem se může ohřát v lázni s horkou vodou a poté se vložit zpět do aparatury. Do zkumavky se vloží teploměr a míchadlo, které by měly být předehřáté pro zabránění tuhnutí TNT na jejich povrchu. Baňka teploměru by měla být ve středu zkumavky v poloze asi 25 mm ode dna. Vertikálním pohybem míchadla se taveninou nepřetržitě míchá. V okamžiku, kdy teplota taveniny přestane klesat, se míchání zastaví a zaznamená se minimální teplota před začátkem nárůstu teploty. Teplota taveniny za určitou dobu dosáhne maxima a zůstane několik minut konstantní. Teploměr se lehce poklepá, aby se ověřilo, že se rtuť nepřilepila a zaznamená se tato maximální teplota. Pokud je rozdíl mezi zaznamenanou minimální a maximální teplotou větší než 1,5 ºC, může být díky podchlazení stanovený bod tuhnutí nižší než skutečný. V tomto případě je nutno stanovení zopakovat s novým vzorkem. 20

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Andrea Kleckerová Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta CHEMIE POTRAVIN Laboratorní cvičení Ing. Andrea Kleckerová,

Více

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD MASARIKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA CHEMIE Diplomová práce ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD Brno, 2007 Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Josef Budiš Vypracovala: Karolína Frintová 2 Prohlašuji,

Více

ANALYTICKÁ CHEMIE I.

ANALYTICKÁ CHEMIE I. UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Katedra analytické chemie ANALYTICKÁ CHEMIE I. (ELEKTRONICKÁ BETA-VERZE) FRANTIŠEK RENGER, JAROMÍR KALOUS Název: Analytická chemie I. Autoři: Ing. František

Více

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie

SPŠ KARVINÁ. Monitorování vod. Texty pro obor Průmyslová ekologie SPŠ KARVINÁ Monitorování vod Texty pro obor Průmyslová ekologie Anotace Skripta jsou souborem základních textů o monitoringu vod pro středoškolské studenty. Popisují látkové složení vod, odběry vzorků

Více

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel

Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel V Ý Z K U M N Ý Ú S T A V M A L T O V I N P R A H A spol. s r.o. Na Cikánce 2, Praha 5 - Radotín, PSČ 153 00 Vlastnosti cementových a polyuretanových lepidel Identifikační údaje Název organizace: Výzkumný

Více

Metody a principy měření alkoholu v těle

Metody a principy měření alkoholu v těle Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Přírodovědecká fakulta Bakalářská práce Metody a principy měření alkoholu v těle Jiří Kubička Školitel a vedoucí práce: Ing. Michal Šerý České Budějovice 2011

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.1 Technologické postupy používané v autolakýrnictví Zpracovali: Vlastimil Šrámek Bc. Bohdan Zboříl Ing. Alena Čechová Anotace Tento výukový materiál (učební

Více

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE

INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE Patrik Kania 1 Úvod Infračervená spektroskopie patří do skupiny nedestruktivních analytických metod, kdy zkoumaný vzorek není analýzou nikterak poškozen, a přesto poskytuje informaci

Více

Ing. Aleš Herman, Ph.D.

Ing. Aleš Herman, Ph.D. 1 Úvod Lití na vytavitelný model Ing. Aleš Herman, Ph.D. Práce se zabývá a popisuje technologii přesného lití na vytavitelný model. Nejprve se zabývá podstatou přesného lití, poté je postupně po kapitolách

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO FAKULTA VETERINÁRNÍ HYGIENY A EKOLOGIE Ústav hygieny a technologie mléka TECHNOLOGIE MLÉKA A MLÉČNÝCH VÝROBKŮ Doc. MVDr. Bohumíra Janštová, Ph.D. Prof. MVDr.

Více

DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE

DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE DOPLNĚK 3 PŘEDPIS L 16/II DOPLNĚK 3 - PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ A METODA MĚŘENÍ PRO PLYNNÉ EMISE 1. ÚVOD Poznámka: Postupy specifikované v tomto doplňku se týkají získávání reprezentativního vzorku výstupních

Více

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část

ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část ULOHA Č. 6 - STANOVENÍ NEPOLÁRNÍCH EXTRAHOVATELNÝCH LÁTEK (NEL) 6.1 Teoretická část V praxi se rozlišuje stanovení veškerých extrahovatelných látek (označení EL) a nepolárních extrahovatelných látek (označení

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 94 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ÚPRAVA ZEMIN TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013 s účinností od 1.11.2013. Současně se ruší a nahrazují v celém

Více

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracována změna č. 93/2012 Sb.)

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracována změna č. 93/2012 Sb.) Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (zapracována změna č. 93/2012 Sb.) Prach, jeho hygienické limity a postup jejich stanovení ČÁST A Seznamy prachů a jejich přípustné expoziční limity 1. PEL

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA CHEMICKÁ ÚSTAV CHEMIE POTRAVIN A BIOTECHNOLOGIÍ FACULTY OF CHEMISTRY INSTITUTE OF FOOD SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY ANALÝZA VYBRANÝCH PRVKŮ

Více

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI

4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4. DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ VE ZLÍNSKÉM KRAJI 4.1 Způsob hodnocení kvality ovzduší 4.1.1 Sledované látky a limitní hodnoty škodlivin Ochranu ovzduší upravuje Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně

Více

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3

3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ. 3.1 Informace uvedené v této kapitole. Kapitola 3 3 POUŽITÁ TECHNOLOGIE ČIŠTĚNÍ Tato kapitola uvádí více podrobností o úvahách uvedených v sekcích.3 a 2.2.2.3 a popisuje techniky čištění odpadních vod a odpadních plynů podle jejich environmentální výkonnosti,

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí

Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí Vliv kompozitních materiálů obsahujících popely z dřevních/bio hmot na životní prostředí prosinec 2010 Ing.arch. Radek Janků, MVDr. Jan Černý, Ondřej Ertl, Ivana Halámková ČRA PRAHA A.S. 1 KAPITOLY Úvod...

Více

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři

NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři Zbyněk Plzák Obsah NÁSTIN péče o kvalitu v analytické a klinické laboratoři... 1 Správnost měření... 3 Přesnost měření... 3 Nejistoty analytických

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev

Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Modelování teplotního pole ve dvouvrstvé desce plošných spojů za účelem separace vrstev Temperature field modeling into two-layers printed circuit board for separation Bc. Martin Malinka Diplomová práce

Více

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů

Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů. Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů Metodický pokyn MŽP pro Zpracování Základního popisu odpadů 1 Obsah 1 Předmět a účel Metodického pokynu...3 2 Skladba Metodického pokynu...3 3 Související právní předpisy a další podklady...4 4 Definice

Více

Instalace, provoz a údržba

Instalace, provoz a údržba Instalace, provoz a údržba VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY Providing indoor climate comfort CHILLER_AC-IOM-0708-CZ OBSAH VZDUCHEM CHLAZENÉ CHILLERY A SPLIT JEDNOTKY NÁVOD NA INSTALACI, PROVOZ A ÚDRŽBU Ref:

Více

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech

2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1. B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004 ze dne 31. března 2004 o detergentech 2004R0648 CS 27.06.2009 005.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 648/2004

Více

ph vody - koncentrace vodíkových iontů

ph vody - koncentrace vodíkových iontů ph vody - koncentrace vodíkových iontů Pro posouzení reakce vodných roztoků je významné, jaké koncentrace v nich dosahují vodíkové ionty. Tato koncentrace závisí jednak na povaze rozpuštěných látek, jednak

Více

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu

Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Část 4 Stanovení a zabezpečení garantované hladiny akustického výkonu Obsah 1. Úvod 2. Oblast působnosti 3. Definice 3.1 Definice uvedené ve směrnici 3.2 Obecné definice 3.2.1 Nejistoty způsobené postupem

Více

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě

Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě Technicko ekonomická analýza vhodných alternativních paliv v dopravě 1. část (revidovaná) Vypracovali: Prof. Ing. Gustav Šebor, CSc. Doc. Ing. Milan Pospíšil, CSc. Ing. Jan Žákovec Praha, červen 2006 Obsah

Více

Postupy správného topení

Postupy správného topení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum Postupy správného topení Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Mgr. Veronika Bogoczová Ing. Jiří Horák, Ph.D. V rámci projektu Podpora

Více

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba

Materiály pûvodního. Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Materiály pûvodního v plàového zdiva Karlova mostu a jejich skladba Richard Pfiikryl Miroslava Novotná Zuzana Weishauptová Aneta Èastná 1) PrÛzkumY památek XVI - 1/2009 Karlův most v Praze, jedna z nejvýznamnějších

Více