ČOS vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČOS 137602 3. vydání Oprava 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO SUROVINY DODÁVANÉ MEZI STÁTY NATO K VÝROBĚ VOJENSKÝCH VÝBUŠNIN Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů: STANAG 4021, Ed. 3 STANAG 4022, Ed. 4 STANAG 4023, Ed. 5 STANAG 4024, Ed. 3 STANAG 4025, Ed. 3 STANAG 4026, Ed. 3 STANAG 4178, Ed. 2 STANAG 4230, Ed. 1 SPECIFICATION FOR CE (TETRYL) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny tetrylu (CE) pro dodávky mezi členskými státy NATO SPECIFICATION FOR RDX (HEXOGENE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny hexogenu (RDX) pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR PENTHRITE (PETN) Technické podmínky výbušniny pentrit (PETN) AMMONIUM NITRATE (AN) (FOR USE IN EXPLOSIVES), PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIREMENTS, SPECIFICATION Technické podmínky a fyzikální a chemické požadavky na dusičnan amonný pro použití ve výbušninách SPECIFICATION FOR TNT (TOLITE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny tritolu (TNT) pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR NITROGUANIDINE (PICRITE) Technické podmínky výbušniny nitroguanidinu (PICRITE) TEST PROCEDURES FOR ASSESSING THE QUALITY OF DELIVERIES OF NITROCELLULOSE FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Zkušební postupy pro hodnocení kvality nitrocelulózy pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR HNS (HEXANITROSTIL- BENE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny hexanitrostilbenu (HNS) pro dodávky mezi členskými státy NATO 3

4 STANAG 4284, Ed. 1 STANAG 4299, Ed. 1 STANAG 4300, Ed. 1 STANAG 4515, Ed. 1 STANAG 4543, Ed. 1 STANAG 4566, Ed. 1 STANAG 4586, Ed. 1 HMX (OCTOGENE), PHYSICAL AND CHEMICAL REQUIRE- MENTS, SPECIFICATION FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny oktogenu (HMX) pro dodávky mezi členskými státy NATO SPECIFICATION AMMONIUM PERCHLORATE (NH 4 ClO 4 ) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky chloristanu amonného (NH 4 ClO 4 ) pro dodávky mezi členskými státy NATO TEST PROCEDURES FOR ASSESSING THE QUALITY OF ALUMINIUM POWDER, FOR USE IN EXPLOSIVE FORMULATION, FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Zkušební postupy pro hodnocení kvality hliníkového prášku do výbušnin pro dodávky mezi členskými státy NATO EXPLOSIVES: THERMAL CHARACTERIZATION BY DIFFERENTIAL THERMAL ANALYSIS, DIFFERENTIAL SCANNING CALORIMETRY AND THERMOGRAVIMETRIC ANALYSIS Charakterizace termických vlastností výbušnin pomocí diferenční termické analýzy, diferenční skenovací kalorimetrie a termogravimetrické analýzy EXPLOSIVES, SPECIFICATION FOR NTO (3-NITRO-1,2,4- TRIAZOL-5-ONE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny 3-nitro-1,2,4-triazol-5-onu (NTO) pro dodávky mezi státy NATO SPECIFICATION FOR CL-20 (HEXANITROHEXAAZAISO- WURTZITANE) FOR DELIVERIES FROM ONE NATO NATION TO ANOTHER Technické podmínky výbušniny CL-20 (hexanitrohexaazaisowurtzitanu) pro dodávky mezi členskými státy NATO CHEMICAL TEST PROCEDURES AND REQUIREMENTS FOR n- BUTYL 2-NITRATOETHYL NITRAMINE (n-butyl NENA) Chemické zkušební postupy a požadavky pro n-butyl-2-nitratoetyl nitramin (n-butyl NENA) Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

5 OBSAH Strana 1 Předmět standardu 7 2 Nahrazení standardů (norem) 7 3 Souvisící dokumenty 7 4 Zpracovatel ČOS 8 5 Použité zkratky, značky a definice 8 6 Tetryl Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 10 7 Hexogen Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 15 8 Tritol Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 19 9 Nitrocelulóza Všeobecné požadavky Metody zkoušení Příprava vzorků Postupy zkoušek Odchylky od postupů zkoušek u nitrocelulózy s přídavkem křídy Hexanitrostilben Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Oktogen Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 142 5

6 12 Chloristan amonný Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Hliníkový prášek Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Nitro-1,2,4-triazol-5-on Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Výbušnina CL Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Pentrit Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Zkušební protokol Dusičnan amonný Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení Nitroguanidin Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení n-butyl-2-nitratoetyl nitramin Všeobecné požadavky Jakostní požadavky Metody zkoušení 215 6

7 1 Předmět standardu ČOS ČOS Technické podmínky pro suroviny dodávané mezi státy NATO k výrobě vojenských výbušnin, zavádí STANAG 4023 Ed 5, 4021 Ed 3, 4022 Ed 4, 4025 Ed 3, 4178 Ed 2, 4230 Ed 1, 4284 Ed 1, 4299 Ed 1, 4300 Ed 1, 4543 Ed 1, 4566 Ed 1, 4024, Ed 3 a 4026, Ed 3. Standard obsahuje jakostní požadavky a postupy zkoušení surovin pro výrobu vojenských výbušnin, rozdělené do kapitol dle jednotlivých surovin. 1.2 Účelem standardu je definování jednotných požadavků a metodik pro kontrolu jakosti surovin pro výrobu vojenských výbušnin, platných pro dodávky těchto surovin z jednoho členského státu NATO do druhého. 1.3 V případě dovozu některé z uvedených surovin pro výrobu výbušnin určených pro vojenské účely Armády ČR, je zahraniční výrobce suroviny z členského státu NATO povinen splnit jakostní požadavky příslušné standardizační dohody (STANAG), resp. tohoto standardu a poskytnout českému odběrateli s dodávkou i příslušný protokol o výsledcích zkoušek (certifikát jakosti). V případě dovozu suroviny do České republiky jsou požadavky a postupy uvedené v tomto standardu nadřazeny zavedeným technickým podmínkám pro danou surovinu. 1.4 V případě vývozu některé z uvedených surovin pro výrobu vojenských výbušnin do jiného členského státu NATO může zahraniční odběratel požadovat na českém výrobci poskytnutí suroviny v jakostních parametrech podložených výsledky standardizovaných metod zkoušení definovaných příslušnou standardizační dohodou (STANAG) a uvedených v tomto standardu. 1.5 Požadavky standardu mohou být základem i pro vnitrostátní dodávky uvedených surovin nebo pro dodávky z nečlenských států NATO, pokud je tak specifikováno ve smlouvě mezi odběratelem a dodavatelem. 2 Nahrazení standardů (norem) Od data účinnosti tohoto standardu se ruší ČOS , 2. vydání, Technické podmínky pro suroviny dodávané mezi státy NATO k výrobě vojenských výbušnin. 3 Souvisící dokumenty ASTM D 1348 STANDARD TEST METHODS FOR MOISTURE IN CELLULOSE Standardní zkušební metody pro stanovení vlhkosti v celulóze ASTM E 101 SPECTROGRAPHIC ANALYSIS OF ALUMINIUM AND ALUMINIUM ALLOYS BY POINT-TO-PLANE TECHNIQUE Spektrografická analýza hliníku a hliníkových slitin bodovou technikou ASTM E 203 STANDARD TEST METHOD FOR WATER USING VOLUMETRIC KARL FISCHER TITRATION Standardní zkušební metoda pro stanovení obsahu vody titrací dle Karl Fischera ČOS ORGANIZACE A METODY SCHVALOVÁNÍ ZPŮSOBILOSTI ČSN EN ISO VÝBUŠNIN PRO VOJENSKÉ ÚČELY VLÁKNINY - STANOVENÍ ODVODŇOVACÍ SCHOPNOSTI - ČÁST 1: METODA SCHOPPER-RIEGLER 7

8 ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY POŽADAVKY POJIVA PRO NÁTĚROVÉ HMOTY STANOVENÍ VISKOZITY PRŮMYSLOVÝCH ROZTOKŮ NITROCELULÓZY A KLASIFIKACE TĚCHTO ROZTOKŮ POSUZOVÁNÍ SHODY VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA ČSN EN ISO/IEC ZPŮSOBILOST ZKUŠEBNÍCH A KALIBRAČNÍCH LABORATOŘÍ DEFSTAN DETERMINATION OF THE ABEL HEAT TEST OF EXPLOSIVES Abelova tepelná zkouška výbušnin ISO 3923/1 METALLIC POWDERS DETERMINATION OF APPARENT DENSITY PART 1: FUNNEL METHOD Kovové prášky Stanovení sypné hustoty Část 1: Násypková metoda ISO 3923/2 METALLIC POWDERS DETERMINATION OF APPARENT DENSITY PART 2: SCOTT VOLUMETER METHOD Kovové prášky Stanovení sypné hustoty Část 2: Scottova volumetrická metoda ISO PULPS DETERMINATION OF DRAINABILITY PART 2: :2001 CANADIAN STANDARD FREENESS METHOD Vlákniny Stanovení odvodňovací schopnosti Část 2: Metoda rychlosti odvodnění podle kanadského standardu ISO 23714:2014 PULPS DETERMINATION OF WATER RETENTION VALUE (WRV) MIL-STD-650 TL Zpracovatel ČOS Vlákniny Stanovení schopnosti zadržet vodu EXPLOSIVE: SAMPLING, INSPECTION AND TESTING Trhaviny: Vzorkování, kontrola a zkoušení ARBEITSVORSCHRIFTEN FÜR DIE CHEMISCHE UNTERSUCHUNG VON NITROCELLULOSE Pracovní předpisy pro chemické zkoušky nitrocelulózy VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚVM Slavičín, Ing. Lubomír Lukáč, Ing. Martin Hošík. 5 Použité zkratky, značky a definice Zkratka Název v originálu Český název AAS Atomic Absorption Spectroscopy atomová absorpční spektroskopie AN Ammonium Nitrate Dusičnan amonný ATR Attenuated Total Reflectance zeslabená úplná reflektance CE Tetryl (trinitrofenylmetylnitramin) CL-20 ε-hexanitrohexaazaisowurtzitan CSF Canadian Standard Freeness rychlost odvodnění podle kanadského standardu DAD Diode-Array Detector detektor s diodovým polem DMF Dimetylformamid DMSO Dimetylsulfoxid DPEHN Dipentaerytritolhexanitrát DRS difúzní odrazná spektroskopie 8

9 DSC Differential Scanning Calorimetry diferenční skenovací kalorimetrie DTA Differential Thermal Analysis diferenční termická analýza EDTA Ethylene Diamine Tetraacetic Acid kyselina ethylendiamintetraoctová FTIR Fourier Transform Infrared (Spectroscopy) infračervená spektrometrie s Fourierovou transformací GC Gas Chromatography plynová chromatografie GPC Gel Permeation Chromatography gelová permeační chromatografie HMX Oktogen (cyklotetrametylentetranitramin) HNBiB Hexanitrobibenzyl HNS Hexanitrostilben HPLC High-Performance Liquid vysokoúčinná kapalinová chromatografie Chromatography KBr Bromid draselný M n početně střední molekulová hmotnost M w hmotnostně střední molekulová hmotnost M z z-střední molekulová hmotnost NGU Nitroguanidin NIR Near Infrared blízký infračervený NTO 3-nitro-1,2,4-triazol-5-on PETN Pentaerythritol Tetranitrate Pentrit PLS metoda částečných nejmenších čtverců PSAN Phase Stabilized Ammonium Nitrate Stabilizovaný dusičnan amonný RDX Research and Development Explosive Hexogen (cyklotrimetylentrinitramin) SEC Size Exclusion Chromatography molekulová vylučovací chromatografie s r směrodatná odchylka opakovatelnosti ºSR Grade Schopper-Riegler stupeň Schopper-Rieglera TADF Tetraacetyldiformylhexaazaisowurtzitan TAIW Tetraacetyldibenzylhexaazaisowurtzitan TBAH Tetrabutylamoniumhydroxid THF Tetrahydrofuran TNT Trinitrotoluene Tritol TO Triazolon TPEON Tripentaerytritoloktanitrát UV Ultrafialový UV/VIS Ultrafialová-viditelná oblast spektra 9

10 6 Tetryl 6.1 Všeobecné požadavky Text kapitoly 6 obsahuje postupy a požadavky STANAG Účelem tohoto standardu je ustanovit minimální technické podmínky pro dodávky tetrylu z jednoho státu NATO do druhého Všechen tetryl, vyrobený ve státech NATO a určený k dodání do jiného státu NATO, s výjimkou určení pro specifické účely, musí splnit následující minimální požadavky. 6.2 Jakostní požadavky Tetryl je čistý trinitrofenylmetylnitramin se vzorcem uvedeným na obrázku 1: CH 3 N O 2 N NO 2 NO 2 NO 2 OBRÁZEK 1 Strukturní vzorec tetrylu Materiál musí být ve formě žlutých krystalků (krystalický tetryl) nebo shluků těchto krystalků (granulovaný tetryl) dle specifikace objednávky, která rovněž stanovuje požadovanou granulometrii a sypnou hustotu vzorku Tetryl musí splňovat následující požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti: - bod tání v rozmezí 128,8 ºC až 129,5 ºC, - obsah těkavin maximálně 0,10 %, - obsah látek nerozpustných v benzenu maximálně 0,07 %, - obsah anorganických látek maximálně 0,03 %, - obsah kyselosti (vyjádřený jako HNO 3 ) maximálně 0,005 % Po extrakci vzorku acetonem a prosívání popsaném v nesmí na sítě s velikostí otvoru 0,25 mm zůstat více než 5 pískovitých částic na 50 g vzorku. Na sítě s velikostí otvoru 0,42 mm při tom nesmí zůstat žádná pískovitá částice. 6.3 Metody zkoušení Pro stanovení uvedených charakteristik vzorku se používají běžné laboratorní postupy. Následující popis je omezen pouze na definice zvláštností, které musí být dodrženy při provádění zkoušek Stanovení sypné hustoty (je-li použitelné) Stanovení se provádí s 50 g vzorku nasypaného do uzavřeného skleněného válce objemu 100 ml, který se nechá 50krát spadnout z výšky 6,35 cm na tvrdou kůži. Povrch vzorku poté musí být vyrovnán co nejjemnějším poklepáváním na stěnu válce pro umožnění odečtení objemu vzorku. 10

11 6.3.3 Stanovení bodu tání ČOS Bod tání tetrylu může být stanoven buď metodou Bloc Maquenne nebo v kapilární zkumavce. Použitá metoda musí být uvedena v protokole o zkoušení Stanovení bodu tání metodou Bloc Maquenne Ke stanovení se používá elektricky vyhřívaný Bloc Maquenne, opatřený rtuťovým teploměrem s přesností do 0,1 ºC v celém rozsahu stupnice. Před použitím se zařízení zkontroluje, zda není topná deska zoxidována a zda je rychlost zahřívání v oblasti stanovení bodu tání konstantní a teplota rovnoměrně rozložená Ke zkoušce se odebírá podíl vzorku suchého tetrylu propadající sítem 0,10 mm. Kromě tetrylu se ke stanovení používá i čistá kyselina benzoová a čistá močovina Bloc Maquenne se rychle zahřeje na teplotu asi 115 ºC a poté se rychlost zahřívání upraví na nárůst 1 ºC za každé 3 minuty Při 120 ºC se na desku Bloc Maquenne položí několik krystalků kyseliny benzoové a nastavená rychlost zahřívání se udržuje. Dávka krystalků se každých 30 sekund obnovuje, až se docílí roztavení vzorku za (10 až 15) sekund. V tomto okamžiku se na teploměru odečte teplota T 1. Stejným způsobem se pokračuje se vzorkem tetrylu (teplota T 2 ) a následně s močovinou (teplota T 3 ) Tabelární hodnota bodu tání kyseliny benzoové je 122,37 ºC, močoviny 132,70 ºC. Spočítají se rozdíly tabelárních a naměřených bodů tání: a = T 1 122,37 ºC b = T 3 132,70 ºC Hodnoty a a b by měly být menší než 1 ºC a rozdíl (a b) by měl být menší nebo roven 0,1 ºC. Pokud tyto dvě podmínky nejsou splněny, musí být nalezeny příslušné příčiny. Nezbytné bude zkontrolovat správnou funkci aparatury i teploměrů Bod tání tetrylu [ºC] se stanoví ze vztahu: T = T 2 a Stanovení bodu tání v kapilární zkumavce Pro stanovení bodu tání tetrylu se používá ponorný teploměr s omezeným teplotním rozsahem 125 ºC až 135 ºC, dělený v intervalech 0,10 ºC, s krátkou stopkou. Používá se rovněž druhý teploměr, pro stanovení laboratorní teploty Lázeň pro stanovení bodu tání je vyobrazena na obrázku 2. Je tvořena vysokou teplotně odolnou skleněnou nádobou o obsahu 800 ml (A), uzavřenou zátkou z chloroprenového kaučuku (B). Středem nádoby prochází skleněná trubice (C), která je uzavřena zátkou z chloroprenového kaučuku (D), jejíž středem prochází hřídel mechanického míchadla (E), které zajišťuje tok kapaliny směrem dolů. Čtyři otvory (F) v trubici (C) zajišťují proudění ohřívané kapaliny. Zátka (B) má otvor pro uchycení teploměru (G) a ve vzdálenosti asi 1 cm od něj malý otvor na každé straně pro uchycení kapilárních zkumavek (H). Lázeň je naplněna silikonovým olejem nebo jinou vhodnou kapalinou do takové výšky, aby kapalina volně proudila při dosažení teploty 10 ºC až 15 ºC okolo bodu tání. Nádoba musí být umístěna za vhodnou stěnou, aby byla při zkoušce chráněna od průvanu. Ke stanovení bodu tání se používají kapilární zkumavky (H) o délce 150 mm a vnitřním průměru (0,5 až 1,0) mm. 11

12 OBRÁZEK 2 Lázeň pro stanovení bodu tání Vzorek se ke zkoušce opatrně nadrtí na jemný prášek a suší se ve vodním termostatu po dobu 2 hodin Do suché kapilární zkumavky se nasype tolik vysušeného práškového vzorku, aby vytvořil sloupec o výšce 1 cm. Do lázně se ponoří teploměr tak, aby dno jeho baňky bylo asi 40 mm nad dnem nádoby. Druhý teploměr se uchytí svou baňkou co nejblíže vyčnívající části hlavního teploměru (G) u středu rtuťového sloupce Spustí se mechanické míchadlo, vhánějící kapalinu dolů do trubice (C) a jeho otáčky se udržují na hodnotě asi 600 min 1 tak, aby kapalina v (C) a (A) měla stejnou výšku Teplota lázně se zvyšuje rychlostí 10 ºC min 1 pomocí Bunsenova hořáku zahřívajícího pouze dno nádoby. Lázeň i plamen je nutno chránit od průvanu. 12

13 Až lázeň dosáhne teplotu asi o 10 ºC nižší než je očekávaný bod tání vzorku, kapilární zkumavka se vzorkem se vloží do jednoho z otvorů v zátce (B), s případným použitím papírového těsnění. Dno zkumavky musí být ve stejné výši nad dnem nádoby jako dno baňky teploměru Rychlost zahřívání lázně se sníží na 1 ºC min 1. V blízkosti bodu tání se vzorek může sesunout nebo změnit barvu, což by nemělo být zaměněno za první známky objevení kapaliny Zaznamená se teplota T 1, při níž se ve vzorku poprvé objeví kapalná fáze a teplota T 2, při níž se vzorek právě roztavil Bod tání [ºC] se vypočítá dle vzorce: B. t. (T1 C 1) (T2 2 kde C 1 a C 2 jsou korekce na chyby kapiláry teploměru při teplotách T 1 a T 2. Korekce C 3 se vypočítá ze vztahu C 3 = 0,00016 N (T t), kde N je počet dílků vyčnívajícího rtuťového sloupce, T je měřená teplota [ºC] a t průměrná okolní teplota měřená druhým teploměrem [ºC] Stanovení obsahu těkavin Obsah těkavin se stanovuje z úbytku hmotnosti 20 g vzorku sušeného v misce s plochým dnem o průměru 50 mm až 75 mm po dobu 6 hodin při 100 ºC ve vodním termostatu. Při ochlazování a vážení vzorku po zkoušce se miska opatří těsnicím víčkem Stanovení obsahu látek nerozpustných v benzenu Obsah nerozpustných látek se stanovuje s 10 g vzorku, který se za varu rozpustí ve 200 ml suchého benzenu. Roztok se přefiltruje přes zváženou skleněnou fritu. Frita se důkladně promyje suchým benzenem, nechá se sušit ve vodním termostatu po dobu 1 hodiny, ochladí se a zváží Stanovení obsahu anorganických látek Obsah anorganických látek se stanoví spálením zbytku nerozpustného v benzenu Stanovení kyselosti Do 500ml extrakční baňky se přesně odváží (10 ± 0,01) g suchého tetrylu (sušeného při 100 ºC po dobu 6 hodin), přidá se 50 ml acetonu odměřeného ve 100ml odměrném válci a třepe se v ruce, až se tetryl úplně rozpustí. Roztok se vysráží pomalým přiléváním (po dobu 20 až 30 sekund) 200 ml destilované vody, odměřené ve 250ml odměrném válci a čeká se, až se vysrážená výbušnina usadí (okolo 10 minut) Ke směsi se přidá 8 až 10 kapek indikátorového roztoku metylčerveň-metylenmodř (0,1 g metylčerveně a 0,05 g metylenmodři ve 100 ml 95 % etanolu) a v tomto stavu se titruje 0,05M NaOH. Titrace se provádí s použitím 5ml semi-mikro byrety s dílky po 0,02 ml, s 1 ml objemu odpovídajícímu délce (70 až 80) mm. Odměrný roztok 0,05M NaOH se přidává po kapkách a za míchání, až do dosažení bodu ekvivalence. V tomto okamžiku se zaznamená spotřebovaný objem odměrného roztoku V Za stejných podmínek se provede slepý pokus. Do 500ml nebo větší extrakční baňky se nalije 50 ml acetonu, 200 ml destilované vody a 8 až 10 kapek indikátorového C 2) C 3 13

14 roztoku. Titruje se roztokem 0,05M NaOH a zaznamená se odpovídající objem V 2 v bodě ekvivalence Kyselost tetrylu, vyjádřená jako obsah kyseliny dusičné, se vypočte ze vztahu: 0,031 5 (V 1 V 2 ) Faktor, kde Faktor je převod na molaritu odměrného roztoku hydroxidu sodného Stanovení obsahu pískovitých částic Odvážený vzorek tetrylu o hmotnosti asi 50 g se nasype na síto o velikosti otvoru 0,25 mm. Síto se vzorkem se vloží do Soxhletova nebo jiného vhodného extraktoru. Přidá se 100 ml acetonu a extrahuje se na parní lázni, až se všechen tetryl rozpustí. Síto se poté vytáhne a spočítají se nerozpuštěné částice. Částice se poté smetou na síto o velikosti otvoru 0,42 mm a stanoví se počet částic zadržených na tomto sítě. 14

15 7 Hexogen ČOS Všeobecné požadavky Text kapitoly 7 obsahuje postupy a požadavky STANAG Účelem tohoto standardu je ustanovit minimální technické podmínky pro dodávky hexogenu z jednoho státu NATO do druhého Všechen hexogen, vyrobený ve státech NATO a určený k dodání do jiného státu NATO, s výjimkou určení pro specifické účely, musí splnit následující minimální požadavky. 7.2 Jakostní požadavky Hexogen Typ A, vyráběný s použitím kyseliny dusičné, musí být tvořen čistým cyklotrimetylentrinitraminem. Hexogen Typ B, vyráběný s použitím acetanhydridu, musí být tvořen cyklotrimetylentrinitraminem, s obsahem maximálně 12 % cyklotetrametylentetranitraminu Hexogen musí mít podobu bílého krystalického prášku a musí splňovat požadavky na granulometrii specifikované v objednávce Hexogen musí splňovat požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti uvedené v tabulce 1. TABULKA 1 Požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti hexogenu Parametr Typ A Typ B Bod tání, min. [ºC] Obsah látek nerozpustných v acetonu, max. [%] 0,05 0,05 Obsah anorganických látek (popela), max. [%] 0,03 0,03 Obsah kyselosti pro Jakost I (pro rozbušky), 0,01 (jako HNO 3 ) 0,01 (jako CH 3 COOH) max. [%] Obsah kyselosti pro Jakost IA (pro ostatní 0,05 (jako HNO 3 ) 0,02 (jako CH 3 COOH) použití), max. [%] Po extrakci vzorku acetonem a prosívání popsaném v nesmí na sítě s velikostí otvoru 0,25 mm zůstat více než 5 pískovitých částic na 50 g vzorku. Na sítě s velikostí otvoru 0,42 mm při tom nesmí zůstat žádná pískovitá částice. 7.3 Metody zkoušení Pokud následující text neobsahuje detailní popis aparatury, používají se ke stanovení charakteristik vzorku běžné laboratorní postupy Sítová analýza Sítová analýza vzorku se provádí v souladu s postupem specifikovaným v objednávce Stanovení bodu tání Bod tání hexogenu může být stanoven buď metodou Bloc Maquenne nebo v kapilární zkumavce. Použitá metoda musí být uvedena v protokole o zkoušení Stanovení bodu tání metodou Bloc Maquenne Ke stanovení se používá elektricky vyhřívaný Bloc Maquenne, opatřený rtuťovým 15

16 teploměrem s přesností do 0,2 ºC v celém rozsahu stupnice. Před použitím se zařízení zkontroluje, zda není topná deska zoxidována a zda je rychlost zahřívání v oblasti stanovení bodu tání konstantní a teplota rovnoměrně rozložená Ke zkoušce se bere podíl vzorku suchého hexogenu propadající sítem 0,10 mm. Kromě hexogenu se ke stanovení používá i čistá kyselina jantarová, čistý benzoylparachloranilid a čistý dikyandiamid Bloc Maquenne se rychle zahřeje na teplotu asi 175 ºC a poté se rychlost zahřívání upraví na nárůst 1 ºC za každé 3 minuty Pro zkoušení hexogenu Typ B se při 180 ºC položí na desku Bloc Maquenne několik krystalků kyseliny jantarové. Dávka krystalků se každých 30 sekund obnovuje, až se docílí roztavení vzorku za (10 až 15) sekund. V tomto okamžiku se na teploměru odečte teplota T 1. Stejným způsobem se pokračuje se vzorkem hexogenu (teplota T 2 ) a následně s benzoylparachloranilidem (teplota T 3 ). Pro zkoušení hexogenu Typ A se používá stejná metoda, jako referenční látky se však používají benzoylparachloranilid (teplota T 1 ) a dikyandiamid (teplota T 3 ) Tabelární hodnota bodu tání kyseliny jantarové je 182,7 ºC, benzoylparachloranilidu 192,4 ºC a dikyandiamidu 205,9 ºC. Spočítají se rozdíly tabelárních a naměřených bodů tání, pro hexogen Typ A: a = T 1 192,4 ºC b = T 3 205,9 ºC nebo pro hexogen Typ B: a = T 1 182,7 ºC b = T 3 192,4 ºC Hodnoty a a b by měly být menší než 1 ºC a rozdíl (a b) by měl být menší než 0,2 ºC. Pokud tyto dvě podmínky nejsou splněny, musí být nalezeny příslušné příčiny. Nezbytné bude zkontrolovat správnou funkci aparatury Bod tání hexogenu [ºC] se stanoví ze vztahu: T = T 2 a Stanovení bodu tání v kapilární zkumavce Pro stanovení bodu tání hexogenu se používá ponorný teploměr s omezeným teplotním rozsahem 195 ºC až 205 ºC pro hexogen Typ A a 185 ºC až 195 ºC pro hexogen Typ B, dělený v intervalech 0,10 ºC, s krátkou stopkou. Používá se rovněž druhý teploměr, pro stanovení laboratorní teploty Lázeň pro stanovení bodu tání je vyobrazena na obrázku 2 a popsána v Identické jsou i kapilární zkumavky pro stanovení bodu tání Vzorek se ke zkoušce opatrně nadrtí na jemný prášek a suší se ve vodním termostatu po dobu 2 hodin Postup stanovení bodu tání hexogenu je identický jako u stanovení bodu tání tetrylu viz až Na rozdíl od tetrylu se hexogen při tání rozkládá a uvolňuje bublinky plynu Stanovení obsahu látek nerozpustných v acetonu Odvážený podíl asi 10 g vysušeného vzorku se nasype do 400ml kádinky a přidá se 200 ml acetonu. Kádinka se přikryje hodinovým sklíčkem a zahřívá se na parní lázni, až se vzorek rozpustí. Acetonový roztok vzorku se přefiltruje přes zvážený filtrační kelímek, který 16

17 byl před tím promyt acetonem a přežíhán při teplotě 600 ºC po dobu 30 minut. Nerozpustný zbytek se třikrát promyje acetonem, kelímek se nechá 30 minut sušit v sušárně při 105 ºC, ochladí se v exsikátoru a zváží. Procentuální obsah nerozpustných látek ve vzorku se stanoví ze zvýšení hmotnosti kelímku Stanovení obsahu anorganických látek Nerozpustný zbytek na filtračním kelímku, získaný postupem popsaným v 7.3.6, se přežíhá při teplotě 600 ºC po dobu 30 minut, nechá ochladit a zváží. Procentuální obsah anorganických nerozpustných látek ve vzorku se stanoví z rozdílu hmotnosti kelímku po vyžíhání a prázdného kelímku Stanovení obsahu kyselosti Do 500ml extrakční baňky se přesně odváží (10 ± 0,01) g suchého hexogenu (sušeného při 100 ºC po dobu 6 hodin), přidá se 100 ml acetonu odměřeného ve 100ml odměrném válci a na hrdlo baňky se nasadí malý chladič. Baňka se zahřívá na vodní lázni a obsah se ručně protřepává, až se hexogen úplně rozpustí. Roztok se vysráží pomalým přiléváním (po dobu 20 až 30) sekund 100 ml destilované vody, odměřené ve 100ml odměrném válci a čeká se, až se vysrážená výbušnina usadí (1 až 2) minuty Ke směsi se přidá 8 až 10 kapek indikátorového roztoku metylčerveň-metylenmodř (0,1 g metylčerveně a 0,05 g metylenmodři ve 100 ml 95 % etanolu) a v tomto stavu se titruje 0,05M NaOH. Titrace se provádí s použitím 5ml semi-mikro byrety dělené po 0,02 ml, s 1 ml objemu odpovídajícímu délce 70 mm až 80 mm. Odměrný roztok 0,05M NaOH se přidává po kapkách a za míchání, až do dosažení bodu ekvivalence. V tomto okamžiku se zaznamená spotřebovaný objem odměrného roztoku V Za stejných podmínek se provede slepý pokus. Do 500ml nebo větší extrakční baňky se nalije 100 ml acetonu, 100 ml destilované vody a 8 až 10 kapek indikátorového roztoku. Titruje se roztokem 0,05M NaOH a zaznamená se odpovídající objem V 2 v bodě ekvivalence Obsah kyselosti v hexogenu Typ A, vyjádřený jako obsah kyseliny dusičné, se vypočte ze vztahu: 0,031 5 (V 1 V 2 ) Faktor Obsah kyselosti v hexogenu Typ B, vyjádřený jako obsah kyseliny octové, se vypočte ze vztahu: 0,03 (V 1 V 2 ) Faktor V obou případech je Faktor převod na molaritu odměrného roztoku hydroxidu sodného Stanovení obsahu pískovitých částic Odvážený vzorek hexogenu o hmotnosti asi 50 g se nasype na síto o velikosti otvoru 0,25 mm. Síto se vzorkem se vloží do Soxhletova nebo jiného vhodného extraktoru. Přidá se 200 ml acetonu a extrahuje se na parní lázni, až se všechen hexogen rozpustí. Síto se poté vytáhne a spočítají se nerozpuštěné částice. Částice se poté smetou na síto o velikosti otvoru 0,42 mm a stanoví se počet částic zadržených na tomto sítě. Ověří se, zda mají nerozpuštěné částice ostrohranný charakter, čemuž odpovídá nedostatek homogenity materiálu a škrábavý zvuk při tření částic hladkou ocelovou špachtlí po hladké skleněné destičce. 17

18 8 Tritol 8.1 Všeobecné požadavky Text kapitoly 8 obsahuje postupy a požadavky STANAG Účelem tohoto standardu je ustanovit minimální technické podmínky pro dodávky tritolu z jednoho státu NATO do druhého Všechen tritol, vyrobený ve státech NATO a určený k dodání do jiného státu NATO, s výjimkou výroby pro specifické účely, musí splnit následující minimální požadavky. Požadavky se dotýkají pouze tritolu vyrobeného přímou nitrací toluenu a přečištěného siřičitanem sodným Definovány jsou 4 jakostní druhy tritolu pro pomocné účely, pro všeobecné použití, pro speciální použití a velmi čistý tritol. 8.2 Jakostní požadavky Tritol musí být tvořen 2,4,6-trinitrotoluenem, se strukturním vzorcem uvedeným na obrázku 3. O 2 N CH 3 NO 2 NO 2 OBRÁZEK 3 Strukturní vzorec tritolu Odběratel může na dodavateli požadovat důkaz čistoty materiálu, zejména z hlediska obsahu mononitrotoluenu a (nebo) jeho tendence k vypocování, pomocí zkoušek specifikovaných odběratelem. Požadovaná barva vzorku je specifikována v objednávce a stanovuje se s pomocí standardů odběratele Tritol pro všeobecné účely musí být tvořen žlutými šupinami a je určen k laboraci dělostřeleckých granátů, leteckých pum, ženijního náloživa a k výrobě trhavinových směsí. Průměrná tloušťka šupin by neměla být větší než 0,63 mm a tloušťka každého jednotlivého zrna by neměla být větší než 1,0 mm. Pokud je tritol této jakosti dodáván v podobě krystalů, kostek nebo hrudek, musí být požadavky na jejich rozměry definovány odběratelem Tritol pro speciální účely může být dle své krystalické formy vhodný pro laboraci rozbušek nebo přenosových a zesilovacích náplní (krystalický nebo nadrcený šupinkový tritol) nebo pro výrobu trhavinových směsí s požadavkem na vysokou čistotu tritolu (šupinkový tritol) Tritol pro pomocné účely má podobné charakteristiky jako tritol pro všeobecné účely a používá se i pro stejné aplikace. Je však o něco nižší kvality, vyjádřené nižším bodem tuhnutí Velmi čistý tritol musí mít podobu šupin, rozdrcených šupin nebo žlutých krystalů a je používán v případech, kdy je zapotřebí standardu vysoké čistoty Vzorky tritolu se zkoumají z hlediska přítomnosti cizorodých částic a jiných abnormalit, dle specifikace objednávky. Přítomnost kalu, suspendovaných částic nebo sedimentu se zjišťuje postupem uvedeným v

19 8.2.8 Požadavky na minimální hodnotu bodu tuhnutí jsou u jednotlivých jakostních druhů tritolu uvedeny v tabulce 2. TABULKA 2 Požadavky na bod tuhnutí tritolu Jakostní druh tritolu Minimální hodnota [ºC] Tritol pro pomocné účely 79,5 Tritol pro všeobecné účely 80,2 Tritol pro speciální účely 80,4 Velmi čistý tritol 80, Všechny jakostní druhy tritolu musí splňovat požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti uvedené v tabulce 3. TABULKA 3 Požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti tritolu Vlastnost Požadovaná hodnota Vlhkost, max. [%] 0,10 Obsah kyselosti (jako H 2 SO 4 ), max. [%] 0,005 Obsah alkality, max. [%] 0 Obsah látek nerozpustných v toluenu, max. [%] 0,05 Obsah sodíku, max. [%] 0,001 Obsah pískovitých částic zadržených na sítě o velikosti otvoru Bez obsahu 0,25 mm Obsah pískovitých částic zadržených na sítě o velikosti otvoru 0,05 0,063 mm, max. [%] Přítomnost kalu, suspendovaných částic nebo sedimentu Bez obsahu Obsah síranového popela, max. [%] 0, Metody zkoušení Pro zkoušení se používají standardní laboratorní postupy. Dále uvedený popis se omezuje pouze na definování specifik, které musí být při provádění zkoušek dodrženy Sítová analýza (100 0,1) g vzorku se nasype na síto nebo sadu sít s požadovanou velikostí otvorů, opatřené horním víkem a spodní sběrnou miskou. Síty se třepe ručně nebo s použitím vhodného mechanického prostředku po dobu 3 minut a poté se zváží podíl vzorku zachycený na každém sítě a případně také podíl vzorku prošlý nejjemnějším sítem. Zachycený podíl na jednotlivých sítech se vyjádří v procentech Tloušťka šupiny Tloušťka 20 šupin se změří mikrometrem s přesností na 0,025 mm a výsledek se zprůměruje Stanovení bodu tuhnutí Vhodná aparatura pro stanovení bodu tuhnutí je vyobrazena na obrázku 4. Pokud není vnější láhev vyrobena z tmavého skla, je nutno láhev omotat hliníkovou fólií, aby byl vzorek při zkoušce chráněn před slunečním zářením. Ke zkoušce se dále používá přesný kalibrovaný teploměr, s dělením po 0,01 ºC v rozsahu 79 ºC až 81 ºC. 19

20 OBRÁZEK 4 Aparatura pro stanovení bodu tuhnutí Asi 50 g vzorku se roztaví v uzavřené nádobě ponořením nádoby do vodní lázně o teplotě 95 ºC až 100 ºC nebo vložením do vhodné sušárny. Tavenina vzorku se nalije do vnitřní zkumavky aparatury do výšky (25 až 35) mm od vrchu. Teplota taveniny při tom nesmí být nižší než 85 ºC. Je-li to nezbytné, zkumavka se vzorkem se může ohřát v lázni s horkou vodou a poté se vložit zpět do aparatury. Do zkumavky se vloží teploměr a míchadlo, které by měly být předehřáté pro zabránění tuhnutí TNT na jejich povrchu. Baňka teploměru by měla být ve středu zkumavky v poloze asi 25 mm ode dna. Vertikálním pohybem míchadla se taveninou nepřetržitě míchá. V okamžiku, kdy teplota taveniny přestane klesat, se míchání zastaví a zaznamená se minimální teplota před začátkem nárůstu teploty. Teplota taveniny za určitou dobu dosáhne maxima a zůstane několik minut konstantní. Teploměr se lehce poklepá, aby se ověřilo, že se rtuť nepřilepila a zaznamená se tato maximální teplota. Pokud je rozdíl mezi zaznamenanou minimální a maximální teplotou větší než 1,5 ºC, může být díky podchlazení stanovený bod tuhnutí nižší než skutečný. V tomto případě je nutno stanovení zopakovat s novým vzorkem. 20

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VÁPNÍKU MANGANOMETRICKY 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení celkového obsahu vápníku v krmivech, krmných směsích a premixech.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MĚDI, ŽELEZA, MANGANU A ZINKU METODOU FAAS 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu mědi, manganu, zinku a železa ve

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU DRASLÍKU, SODÍKU, HOŘČÍKU A VÁPNÍKU METODOU FAAS/FAES 1 Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení draslíku, sodíku, hořčíku a vápníku v premixech

Více

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům.

13/sv. 8 (85/503/EHS) Tato směrnice je určena členským státům. 62 31985L0503 L 308/12 ÚŘEDNÍ VĚSTNÍK EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ 20.11.1985 PRVNÍ SMĚRNICE KOMISE ze dne 25. října 1985 o metodách pro analýzu potravinářských kaseinů a kaseinátů (85/503/EHS) KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU SEMDURAMICINU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Postup specifikuje podmínky pro stanovení obsahu semduramicinu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) v koncentračním

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU BÍLKOVIN 1 Účel a rozsah Tato metoda specifikuje podmínky pro stanovení bílkovin v krmivech. Metoda je použitelná pro všechna krmiva organického původu.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu metodou HPLC Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU CELKOVÉHO A VOLNÉHO TRYPTOFANU METODOU HPLC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení obsahu celkového a volného tryptofanu v krmivech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera

Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Úloha č. 9 Stanovení hydroxidu a uhličitanu vedle sebe dle Winklera Princip Jde o klasickou metodu kvantitativní chemické analýzy. Uhličitan vedle hydroxidu se stanoví ve dvou alikvotních podílech zásobního

Více

Analytické experimenty vhodné do školní výuky

Analytické experimenty vhodné do školní výuky Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra učitelství a didaktiky chemie a Katedra analytické chemie Kurs: Současné pojetí experimentální výuky chemie na ZŠ a SŠ Analytické experimenty vhodné

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - FUMONISIN B 1 A B 2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení fumonisinů B 1 a B 2 v krmivech. 2 Princip Fumonisiny

Více

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech

Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech Metodika stanovení kyselinové neutralizační kapacity v pevných odpadech 1 Princip Principem zkoušky je stanovení vodného výluhu při různých přídavcích kyseliny dusičné nebo hydroxidu sodného a následné

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU 5-VINYL - 2-THIOOXAZOLIDONU (GOITRINU) METODOU GC 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení vinylthiooxazolidonu (dále VOT) v krmivech.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VITAMÍNU D METODOU LC/MS 1 Účel a rozsah Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení vitamínu D3 v krmivech metodou LC/MS. 2 Princip Zkušební

Více

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí

Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí Laboratorní cvičení z kinetiky chemických reakcí LABORATORNÍ CVIČENÍ 1. Téma: Ovlivňování průběhu reakce změnou koncentrace látek. podmínek průběhu reakce. Jednou z nich je změna koncentrace výchozích

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU LC-MS - aflatoxin B1, B2, G1 a G2 1 Rozsah a účel Metoda je vhodná pro stanovení aflatoxinů B1, B2, G1 a G2 v krmivech. 2 Princip

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KADMIA A OLOVA METODOU FAAS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU KADMIA A OLOVA METODOU FAAS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU KADMIA A OLOVA METODOU FAAS 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení Cd a Pb v krmivech a minerálních premixech. Stanovení je určeno

Více

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra

STANOVENÍ CHLORIDŮ. Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra STANOVENÍ CHLORIDŮ Odměrné argentometrické stanovení chloridů podle Mohra Cíl práce Stanovte titr odměrného standardního roztoku dusičnanu stříbrného titrací 5 ml standardního srovnávacího roztoku chloridu

Více

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací

Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Úloha č. Stanovení silných kyselin potenciometrickou titrací Princip Potenciometrické titrace jsou jednou z nejrozšířenějších elektrochemických metod kvantitativního stanovení látek. V potenciometrické

Více

CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89

CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/89 c) při vlnové délce mezi 230 a 320 nm se nesmí spektrum vzestupné části, vrcholu a sestupné části píku zkoušeného vzorku lišit od ostatních částí spektra

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9 OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie

Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Univerzita Pardubice 8. licenční studium chemometrie Statistické zpracování dat při managementu jakosti Semestrální práce Výpočet nejistoty analytického stanovení Ing. Jan Balcárek, Ph.D. vedoucí Centrálních

Více

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách

Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Spektrofotometrické stanovení fosforečnanů ve vodách Úkol: Spektrofotometricky stanovte obsah fosforečnanů ve vodě Chemikálie: 0,07165 g dihydrogenfosforečnan draselný KH 2 PO 4 75 ml kyselina sírová H

Více

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU

LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU LABORATORNÍ STANOVENÍ SÍRANŮ VE VODNÉM ROZTOKU Cílem práce je stanovit koncentraci síranů v neznámém vzorku postupem A, B a C a porovnat jednotlivé metody mezi sebou. Protokol musí osahovat veškeré výpočty

Více

Důvody pro stanovení vody v potravinách

Důvody pro stanovení vody v potravinách Voda Důvody pro stanovení vody v potravinách vliv vody na údržnost a funkční vlastnosti potravin ekonomická hlediska vyjádření obsahu jiných složek potravin v sušině Obsah vody v potravinách a potravinových

Více

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

ODOLNOST KAMENIVA. ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování ODOLNOST KAMENIVA Odolnost proti zmrazování a rozmrazování ČSN EN 1367-1 Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování - chování kameniva

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU TUKU V OLEJNATÝCH SEMENECH

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU TUKU V OLEJNATÝCH SEMENECH Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU TUKU V OLEJNATÝCH SEMENECH 1 Rozsah a účel Tento postup specifikuje podmínky pro stanovení tuku (hexanového, diethyletherového nebo petroletherového

Více

L 54/72 CS Úřední věstník Evropské unie

L 54/72 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/72 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 C. STANOVENÍ OBSAHU STOPOVÝCH PRVKŮ ŽELEZA, MĚDI, MANGANU A ZINKU 1. Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení stopových prvků železa, mědi, manganu

Více

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009

L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 L 54/76 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7. Opakovatelnost Rozdíl mezi výsledky dvou paralelních stanovení provedených na stejném vzorku týmž laborantem nesmí překročit: 5 mg/kg v absolutní hodnotě

Více

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE

RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE LABORATORNÍ PRÁCE Č. 5 RUŠENÁ KRYSTALIZACE A SUBLIMACE KRYSTALIZACE PRINCIP Krystalizace je důležitý postup při získávání čistých tuhých látek z jejich roztoků. Tuhá látka se rozpustí ve vhodném rozpouštědle.

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MYKOTOXINŮ METODOU HPLC - OCHRATOXIN A 1 Rozsah a účel Metoda specifikuje podmínky pro stanovení ochratoxinu A v krmivech. 1 Ochratoxin A patří mezi

Více

L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie

L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/80 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 7.1.2 Detektor diodového pole Výsledky jsou posuzovány podle následujících kritérií: a) při vlnové délce maximální absorpce vzorku i standardu musí být

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU NEUTRÁLNĚ DETERGENTNÍ VLÁKNINY (NDF) A NEUTRÁLNĚ DETERGENTNÍ VLÁKNINY PO ÚPRAVĚ VZORKU AMYLÁZOU (andf) 1 Rozsah a účel Tato metoda specifikuje podmínky

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU MELAMINU A KYSELINY KYANUROVÉ METODOU LC-MS 1 Rozsah a účel Postup je určen pro stanovení obsahu melaminu a kyseliny kyanurové v krmivech. 2 Princip

Více

Reakce kyselin a zásad

Reakce kyselin a zásad seminář 6. 1. 2011 Chemie Reakce kyselin a zásad Známe několik teorií, které charakterizují definují kyseliny a zásady. Nejstarší je Arrheniova teorie, která je platná pro vodné prostředí, podle které

Více

KARBOXYLOVÉ KYSELINY

KARBOXYLOVÉ KYSELINY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 28 KARBOXYLOVÉ KYSELINY PRINCIP Karboxylové kyseliny jsou látky, které ve své molekule obsahují jednu nebo více karboxylových skupin. Odvozují se od nich dva typy derivátů, substituční

Více

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost

CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz CHEMIE Pracovní list č.3 žákovská verze Téma: Acidobazická titrace Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Lenka Horutová Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie: Základem

Více

53. ročník 2016/2017

53. ročník 2016/2017 Ústřední komise Chemické olympiády 53. ročník 2016/2017 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ PRAKTICKÉ ČÁSTI časová náročnost: 90 minut Úloha 1 Yamadův univerzální indikátor 30 bodů Úkoly: 1. Doplněná Tabulka

Více

Laboratoře oboru (N352014) 1. ročník Mgr. 2011/2012, letní semestr

Laboratoře oboru (N352014) 1. ročník Mgr. 2011/2012, letní semestr Laboratoře oboru (N352014) 1. ročník Mgr. 2011/2012, letní semestr Práce č. 2: Kontrola jakosti jedlých mlýnských výrobků Náplň práce: 1. Stanovení vlhkosti mouky 2. Stanovení čísla poklesu 3. Stanovení

Více

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací

Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Stanovení celkové kyselosti nápojů potenciometrickou titrací Princip metody U acidobazických titrací se využívají dva druhy indikace bodu ekvivalence - vizuální a instrumentální. K vizuální indikaci bodu

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VLHKOSTI A TĚKAVÝCH LÁTEK

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU VLHKOSTI A TĚKAVÝCH LÁTEK Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU VLHKOSTI A TĚKAVÝCH LÁTEK 1 Rozsah a účel Tato metoda umožňuje stanovení obsahu vlhkosti a těkavých látek v krmivech, živočišných a rostlinných tucích

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Laboratorní úloha B/2 Stanovení koncentrace složky v roztoku vodivostním měřením Úkol: A. Stanovte vodivostním měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte vodivostním měřením body konduktometrické

Více

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE LABORATOŘ OBORU I ÚSTAV ORGANICKÉ TECHNOLOGIE (111) F Imobilizace na alumosilikátové materiály Vedoucí práce: Ing. Eliška Leitmannová, Ph.D. Umístění práce: laboratoř F07, F08 1 Úvod Imobilizace aktivních

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení tuku a hodnocení kvality tuků a olejů (Soxhletova metoda pro extrakci tuku a titrační stanovení čísla kyselosti) Garant úlohy: doc. Ing. Zuzana

Více

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ

LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ LABORATOŘ ANALÝZY POTRAVIN A PŘÍRODNÍCH PRODUKTŮ Stanovení monosacharidů a oligosacharidů (metoda titrace po inverzi) Garant úlohy: Ing. Lucie Drábová, Ph.D. OBSAH Základní požadované znalosti pro vstupní

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN GENERÁLNÍ ŠTÁB ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 5-5 - P Vazelína technická Zkrácený název: VT NATO Code: S 743 Odpovídá normě: VV-P-236A Zpracoval:

Více

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat

1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ. 1.5 Úlohy. 1.5.1 Analýza farmakologických a biochemických dat 1 DATA: CHYBY, VARIABILITA A NEJISTOTY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ 1.5 Úlohy Úlohy jsou rozděleny do čtyř kapitol: B1 (farmakologická a biochemická data), C1 (chemická a fyzikální data), E1 (environmentální,

Více

L 54/32 CS Úřední věstník Evropské unie

L 54/32 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/32 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 Lineární rozsah přístroje je nutno zkontrolovat pro všechny aminokyseliny. Standardní roztok se ředí citrátovým tlumivým roztokem tak, aby se dosáhlo ploch

Více

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15

26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 26.2.2009 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/15 3.4 Exsikátor s účinný vysoušecí prostředke. 3.5 Analytické váhy. 4. Postup Do isky (3.1), přede vysušené a zvážené, opatřené teploěre (3.2) se naváží

Více

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU

JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU JODOMETRICKÉ STANOVENÍ ROZPUŠTĚNÉHO KYSLÍKU (dle Winklera v Alsterbergově modifikaci) Cílem je stanovení rozpuštěného kyslíku v pitné vodě z vodovodního řádu. Protokol musí osahovat veškeré potřebné hodnoty

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 6 PRÁCE S PLYNY Mezi nejrozšířenější práce s plyny v laboratoři patří příprava a důkazy oxidu uhličitého CO 2, kyslíku O 2, vodíku H 2, oxidu siřičitého SO 2 a amoniaku NH 3. Reakcí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Laboratorní práce č. 10 Bílkoviny Pro potřeby projektu

Více

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství

Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Praktické ukázky analytických metod ve vinařství Ing. Mojmír Baroň Stanovení v moštu Stanovení ph a veškerých titrovatelných kyselin Stanovení ph Princip: Hodnota ph je záporný dekadický logaritmus aktivity

Více

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU

4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU Laboratorní cvičení z předmětu Reologie potravin a kosmetických prostředků 4 STANOVENÍ KINEMATICKÉ A DYNAMICKÉ VISKOZITY OVOCNÉHO DŽUSU (KAPILÁRNÍ VISKOZIMETR UBBELOHDE) 1. TEORIE: Ve všech kapalných látkách

Více

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením

Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Laboratorní úloha B/1 Stanovení koncentrace složky v roztoku potenciometrickým měřením Úkol: A. Stanovte potenciometrickým měřením koncentraci HCl v dodaném vzorku roztoku. Zjistěte potenciometrickým měřením

Více

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h

téma: Halogeny-úvod autor: Ing. František Krejčí, CSc. cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů doba trvání: 2 h téma: Halogeny-úvod cíl praktika: žáci si osvojí znalosti z chemie halogenů pomůcky: psací potřeby popis aktivit: Žáci si osvojí problematiku halogenů, popíší jejich elektronovou konfiguraci a z ní vyvodí

Více

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová

NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ. Ing. Lenka Fremrová NORMY PRO CHARAKTERIZACI ODPADŮ Ing. Lenka Fremrová 1 Technická normalizace v oblasti charakterizace odpadů se v posledních letech zaměřuje na přejímání evropských norem, které byly zpracovány v Evropském

Více

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75)

Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE (zkoušky č. 37, 39-75) Požadavky na vzorek u zkoušek OVV a OPTE ( č. 37, 39-75) 37 Stanovení odolnosti proti teplu ochranných oděvů, rukavic a obuvi pro hasiče 37.1 Zkouška sálavým teplem ČSN EN ISO 6942 ČSN EN 1486, čl. 6.2

Více

L 54/66 CS Úřední věstník Evropské unie

L 54/66 CS Úřední věstník Evropské unie L 54/66 CS Úřední věstník Evropské unie 26.2.2009 B. STANOVENÍ OBSAHU VITAMINU E 1. Účel a rozsah Tato metoda umožňuje stanovení obsahu vitaminu E v krmivech a premixech. Obsah vitaminu E se vyjadřuje

Více

METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech

METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech METODICKÝ POKYN MŽP pro stanovení obsahu rtuti (Hg) a kadmia (Cd) v přenosných bateriích nebo akumulátorech 1. Úvod:... 1 2. Podstata zkoušky... 2 2.1 Potřeby a pomůcky:... 2 2.1.1 Nářadí:... 2 2.1.2 Laboratorní

Více

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK LABORATORNÍ PRÁCE Č. 24 KVALITATIVNÍ ELEMENTÁRNÍ ANALÝZA ORGANICKÝCH LÁTEK PRINCIP Organická kvalitativní elementární analýza zkoumá chemické složení organických látek, zabývá se identifikací jednotlivých

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU -KAROTENU METODOU HPLC 1 Účel a rozsah Postup specifikuje podmínky pro stanovení celkového -karotenu v krmivech a premixech metodou vysokoúčinné kapalinové

Více

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI

215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI 215.1.19 ČÍSLO KYSELOSTI ÚVOD Stanovení čísla kyselosti patří k základním normovaným metodám hodnocení ropných produktů. Tento návod je vytvořen podle norem IP 177/96 a ASTM D66489. Tyto normy specifikují

Více

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE)

NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) NEUTRALIZAČNÍ ODMĚRNÁ ANALÝZA (TITRACE) Cíle a princip: Stanovit TITR (přesnou koncentraci) odměrného roztoku kyseliny nebo zásady pomocí známé přesné koncentrace již stanoveného odměrného roztoku. Podstatou

Více

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma

Laboratorní analytické metody. Petr Tůma Laboratorní analytické metody Petr Tůma Rozdělení analytických metod Metody separační Chromatografie kapalinová plynová Elektroforéza Metody spektrální absorpční spektrometrie v UV/VIS Metody elektrochemické

Více

Pracovně pedagogický koncept

Pracovně pedagogický koncept Pracovně pedagogický koncept Škola ZespółSzkółChemicznychWłocławek (PL) Druh studia Střední odborné vzdělání Obor studia Pracovník ochrany prostředí/technik v oblasti ochrany prostředí Oblast činnosti

Více

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK

KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK KVALITATIVNÍ ANALÝZA ANORGANICKÝCH LÁTEK chemické reakce: - srážecí mají největší význam, vzniklé sraženiny rozlišujeme podle zbarvení a podle jejich rozpustnosti v různých rozpouštědlech - komplexotvorné

Více

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL.

CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. CHEMICKÉ VÝPOČTY I. ČÁST LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ. HMOTNOSTI ATOMŮ A MOLEKUL. Látkové množství Značka: n Jednotka: mol Definice: Jeden mol je množina, která má stejný počet prvků, jako je atomů ve 12 g nuklidu

Více

Sešit pro laboratorní práci z chemie

Sešit pro laboratorní práci z chemie Sešit pro laboratorní práci z chemie téma: Příprava roztoků a měření ph autor: ing. Alena Dvořáková vytvořeno při realizaci projektu: Inovace školního vzdělávacího programu biologie a chemie registrační

Více

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala

ÚPRAVA VODY V ENERGETICE. Ing. Jiří Tomčala ÚPRAVA VODY V ENERGETICE Ing. Jiří Tomčala Úvod Voda je v elektrárnách po palivu nejdůležitější surovinou Její množství v provozních systémech elektráren je mnohonásobně větší než množství spotřebovaného

Více

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí

Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní pomůcky, chemické nádobí Laboratorní sklo: měkké (tyčinky, spojovací trubice, kapiláry) tvrdé označení SIMAX (většina varného a odměrného skla) Zahřívání skla: Tenkostěnné nádoby (kádinky,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. OKRESNÍ KOLO kategorie D

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády. 46. ročník 2009/2010. OKRESNÍ KOLO kategorie D Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústřední komise Chemické olympiády 46. ročník 2009/2010 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (55 bodů) Úloha 1 Závislost rozpustnosti

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH

Ústřední komise Chemické olympiády. 50. ročník 2013/2014. OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH Ústřední komise Chemické olympiády 50. ročník 2013/2014 OKRESNÍ KOLO kategorie D ŘEŠENÍ SOUTĚŽNÍCH ÚLOH TEORETICKÁ ČÁST (70 BODŮ) Informace pro hodnotitele Ve výpočtových úlohách jsou uvedeny dílčí výpočty

Více

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut

Ústřední komise Chemické olympiády. 42. ročník. KRAJSKÉ KOLO Kategorie D. SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Ústřední komise Chemické olympiády 42. ročník 2005 2006 KRAJSKÉ KOLO Kategorie D SOUTĚŽNÍ ÚLOHY TEORETICKÉ ČÁSTI Časová náročnost: 60 minut Institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU ARSENU, KOBALTU, CHROMU A NIKLU METODOU ICP-OES

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ OBSAHU ARSENU, KOBALTU, CHROMU A NIKLU METODOU ICP-OES Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU ARSENU, KOBALTU, CHROMU A NIKLU METODOU ICP-OES 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení uvedených prvků (As, Co, Cr, Ni) v krmivech metodou

Více

STANOVENÍ OBSAHU HUMINOVÝCH KYSELIN A FULVOKYSELIN GRAVIMETRICKY

STANOVENÍ OBSAHU HUMINOVÝCH KYSELIN A FULVOKYSELIN GRAVIMETRICKY 232.1 Stanovení obsahu huminových kyselin Strana 1 STANOVENÍ OBSAHU HUMINOVÝCH KYSELIN A FULVOKYSELIN GRAVIMETRICKY 1 Rozsah a účel Metoda je určena pro stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I

VÁPNO A STANOVENÍ PH. Stavební hmoty I VÁPNO A STANOVENÍ PH Stavební hmoty I Není vápno jako vápno!!! Vzdušné x Hydraulické Vzdušné vápno Užíváno již od starověku, na našem území od období Velké Moravy (technologický import) Pálené vápno -

Více

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID

Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Postup ke stanovení báze metamfetaminu metodou GC-FID Důvodem pro vypracování postup je nutnost přesného a striktního definování podmínek pro kvantitativní stanovení obsahu báze metamfetaminu v pevných

Více

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní.

Pozn.: Pokud není řečeno jinak jsou pod pojmem procenta míněna vždy procenta hmotnostní. Sebrané úlohy ze základních chemických výpočtů Tento soubor byl sestaven pro potřeby studentů prvního ročníku chemie a příbuzných předmětů a nebyl nikterak revidován. Prosím omluvte případné chyby, překlepy

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Výzkumné energetické centrum 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normativní dokumenty

Více

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody)

TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) TLUMIVÁ KAPACITA (ústojnost vody) je schopnost vody tlumit změny ph po přídavku kyselin a zásad nejvýznamnější je uhličitanový tlumivý systém CO 2 HCO 3 - CO 3 2- další tlumivé systémy: fosforečnany, boritany,

Více

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků

1 Základní chemické výpočty. Koncentrace roztoků 1 Záklní chemické výpočty. Koncentrace roztoků Množství látky (Doplňte tabulku) Veličina Symbol Jednotka SI Jednotky v biochemii Veličina se zjišťuje Počet částic N výpočtem Látkové množství n.. Hmotnost

Více

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV

DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV VYSOKÁ ŠKOLA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ V PRAZE Fakulta technologie ochrany prostředí Ústav technologie ropy a alternativních ativních paliv DESTILAČNÍ ZKOUŠKA PALIV Laboratorní cvičení ÚVOD Destilační zkouška

Více

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN

VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN MINISTERSTVO OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY VOJENSKÉ JAKOSTNÍ SPECIFIKACE POHONNÝCH HMOT, MAZIV A PROVOZNÍCH KAPALIN 5-3 P Mazivo plastické s grafitem NATO Code: neklasifikováno Odpovídá normě: Klasifikace dle

Více

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK

CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK CHEMICKÉ REAKCE A HMOTNOSTI A OBJEMY REAGUJÍCÍCH LÁTEK Význam stechiometrických koeficientů 2 H 2 (g) + O 2 (g) 2 H 2 O(l) Počet reagujících částic 2 molekuly vodíku reagují s 1 molekulou kyslíku za vzniku

Více

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce

Střední průmyslová škola, Karviná. Protokol o zkoušce č.1 Stanovení dusičnanů ve vodách fotometricky Předpokládaná koncentrace 5 20 mg/l navážka KNO 3 (g) Příprava kalibračního standardu Kalibrace slepý vzorek kalibrační roztok 1 kalibrační roztok 2 kalibrační

Více

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence

Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE. Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence 1 Princip Úloha č. 8 POTENCIOMETRICKÁ TITRACE Stanovení silných kyselin alkalimetrickou titrací s potenciometrickou indikací bodu ekvivalence Nepřímá potenciometrie potenciometrická titrace se využívá

Více

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY

ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY ZÁKLADNÍ CHEMICKÉ VÝPOČTY Látkové množství - vyjadřování množství: jablka pivo chleba uhlí - (téměř každá míra má svojí jednotku) v chemii existuje univerzální veličina pro vyjádření množství látky LÁTKOVÉ

Více

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem

INECO průmyslová ekologie, s.r.o. Zkušební laboratoř INECO průmyslová ekologie s.r.o. náměstí Republiky 2996, Dvůr Králové nad Labem Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CEN/TS 15675:2009 u zkoušek a odběrů vzorků označených u pořadového čísla symbolem E. Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu

Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Stanovení izoelektrického bodu kaseinu Shlukování koloidních částic do větších celků makroskopických rozměrů nazýváme koagulací. Ke koagulaci koloidních roztoků bílkovin dochází porušením solvatačního

Více

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ AKTIVITY FYTÁZY

Jednotné pracovní postupy zkoušení krmiv STANOVENÍ AKTIVITY FYTÁZY Národní referenční laboratoř Strana 1 STANOVENÍ AKTIVITY FYTÁZY 1 Rozsah a účel Postup specifikuje stanovení fytázové aktivity ve vzorcích krmiva. Tímto postupem se nestanoví rozdíl mezi fytázou přidanou

Více

Neutralizační (acidobazické) titrace

Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační (acidobazické) titrace Neutralizační titrace jsou založeny na reakci mezi kyselinou a zásadou. V podstatě se vždy jedná o reakci iontů H + s ionty OH - podle schematu: H + + OH - H O V průběhu

Více

N A = 6,023 10 23 mol -1

N A = 6,023 10 23 mol -1 Pro vyjadřování množství látky se v chemii zavádí veličina látkové množství. Značí se n, jednotkou je 1 mol. Látkové množství je jednou ze základních veličin soustavy SI. Jeden mol je takové množství látky,

Více

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra

K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra K nejvýznamějším nekovům patří: kyslík dusík vodík uhlík síra Kyslík Je složkou vzduchu Umožňuje dýchání živočichů V malém množství je také rozpuštěn ve vodě, což umožňuje život vodních živočichů Je nezbytnou

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám. Obecná a anorganická chemie. RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně Přípravný kurz k přijímacím zkouškám Obecná a anorganická chemie RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. Ústav chemie materiálů Fakulta chemická VUT v Brně část III. - 23. 3. 2013 Hmotnostní koncentrace udává se jako

Více

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce

Obrázek 3: Zápis srážecí reakce VG STUDENT CHEMIE T É M A: SRÁŽENÍ, IZOLACE SRAŽENIN Vypracoval/a: Spolupracoval/a: Třída: Datum: ANOTACE: V této laboratorní práci se žáci seznámí s pojmem sraženina a srážení, provedou srážení jodidu

Více

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY

FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY LABORATORNÍ PRÁCE Č. 13 FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÝ ROZBOR PITNÉ VODY PRINCIP V přírodě se vyskytující voda není nikdy čistá, obsahuje vždy určité množství rozpuštěných látek, plynů a nerozpuštěných pevných látek.

Více

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory

Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Automatická potenciometrická titrace Klinická a toxikologická analýza Chemie životního prostředí Geologické obory Titrace je spolehlivý a celkem nenáročný postup, jak zjistit koncentraci analytu, její

Více

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD

Úloha č.2 Vážení. Jméno: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jméno: Obor: Datum provedení: TEORETICKÝ ÚVOD Jednou ze základních operací v biochemické laboratoři je vážení. Ve většině případů právě přesnost a správnost navažovaného množství látky má vliv na výsledek

Více