POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE"

Transkript

1 Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management (Sociální politika a sociální práce) Podniková ekonomika a management (Sociální práce) V Ústí nad Labem Březen 2005

2 VŠEOBECNÉ INFORMACE A ZÁSADY VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Název bakalářské práce (BP) Uvádí se stejně jako resumé v dvojjazyčné mutaci, tj. česky + anglicky (viz příloha č. 2) Cíl bakalářské práce Uvádí se do Podkladu pro zadání BP v rámci Zásad pro vypracování viz dále. Cílem diplomové práce je prokázat teoretické a praktické vědomosti a dovednosti, které student získal v průběhu studia a schopnost aplikace těchto vědomostí a dovedností při zpracování tématu bakalářské práce. Z obsahového hlediska by proto práce měla být zaměřena na řešení vybraného problému v rámci katedrami vypisovaných témat, na jeho analýzu, komparaci (v časové řadě, v rámci ČR, v rámci EU apod.), na vyhodnocení zjištěných dat (zejména použitím statistických nástrojů), příp. na návrhy variantních řešení a přístupů. Volba tématu Téma si volí student obvykle na základě odborného zájmu v rámci studovaného oboru nebo badatelského zaměření katedry, garantující příslušný obor. Rovněž je možno využít námětů z praxe (podniků, bank, veřejné správy, NZO apod.). Student vychází z nabídky témat vypisovaných jednotlivými katedrami (zpravidla do konce prvního čtvrtletí každého kalendářního roku). Vybrané téma respektive pracovní název BP musí po předběžném projednání s vedoucím práce student zapsat do STAGU spolu s dalšími náležitostmi ( Podklad pro zadání DP viz dále) a vytisknout. Po parafování vedoucím práce a vedoucím příslušné katedry (má charakter schválení) předává student Podklad k registraci na sekretariát katedry. List Zadání bakalářské práce, který se stává součástí bakalářské práce, obdrží student na sekretariátu katedry v průběhu ZS následujícího akademického roku. Vedoucí bakalářské práce a oponent bakalářské práce Vedoucím BP je obvykle pedagog fakulty, který garantuje obsahovou a věcnou kvalitu práce. Oponentem práce může být pouze vysokoškolsky vzdělaný odborník z praxe (katedry vybírají z databáze oponentů minulých let), nebo pedagog vysoké školy. Předkládání Podkladu pro zadání BP a odevzdání prací Student nově (od r. 2005) odevzdává Podklady pro zadání DP místo Zadání bakalářské práce v termínu uvedeném v Harmonogramu akademického roku FSE na sekretariát katedry, který je archivuje do odevzdání práce. Termíny jsou závazné a jsou zveřejňovány na začátku každého akademického roku (publikace Informace o studiu + Zmíněný harmonogram není součástí těchto Pokynů. Podklad pro zadání obsahuje: pracovní název tématu, jméno + podpis vedoucího práce s plnými tituly, podpis vedoucího katedry seznam doporučené literatury, 2

3 zásady pro vypracování (uvádí se: Práce je zpracována na základě vlastního šetření autora a v doporučeném rozsahu. Cílem práce je doplní autor) Forma zpracování a počet odevzdávaných vyhotovení bakalářské práce Bakalářská práce je vypracována v písemné formě, zpravidla v rozsahu cca 60 stran (viz dále). Podle povahy tématu může být doplněna o přílohovou část (tabulky, grafy, mapy, obrázky, výkresy, přehledy, výčty apod.). Na příslušné katedře se odevzdávají práce ve 3 vyhotoveních (1x originál Zadání bakalářské práce), knihařsky svázané v tuhých deskách a v termínech, uvedených v Harmonogramu akademického roku FSE. Struktura bakalářské práce Strukturování bakalářské práce vychází z její věcné náplně: Úvod (musí ozřejmit předmět dané práce, rozvést cíl/cíle, které si práce klade, popsat metody, které budou za účelem dosažení cíle v práci použity, uvést základní literární přehled publikací, řešících zvolený problém apod.); Vstupní část (teoreticko-metodologická), která je východiskem pro vlastní řešení zvoleného tématu; Vlastní zpracování problému (aplikační, praktická) - část, která shrnuje výsledky vlastních šetření (terénních, modelových, anketních, ), vyhodnocuje je (zpravidla statisticky), porovnává je s dostupnými údaji (např. prostorově: region, ČR, EU, ; časově: ; věcně: v rámci odvětví, v rámci finančních výkazů, v rámci výkonů, ), demonstruje na případové studii, apod. a činí závěry (např. formou návrhů, variantních řešení, metodických pokynů apod.); Závěr, který je shrnutím nejvýznamnějších poznatků a doporučení, ke kterým autor práce v průběhu jejího zpracování dospěl. Žádná z uvedených částí nesmí v bakalářské práci absentovat! Rozsah bakalářské práce a číslování stránek Bakalářská práce má minimální rozsah 40 stran textu (bez příloh). Počáteční listy až do stránky Úvod a jednotlivé přílohy na konci práce se do předepsaného rozsahu nezapočítávají. Číslování začíná číslicí 1 na listě Úvod a končí příslušnou číslicí na listě Seznam příloh (nemá-li práce přílohy, končí číslování poslední stranou na "Seznamu použité literatury"). Jednotlivé stránky příloh se nečíslují. Řazení (pořadí) jednotlivých listů a všech částí bakalářské práce Tvrdé desky bakalářské práce - viz Příloha Titulní list viz Příloha Zadání bakalářské práce (zadávací listy) Místopřísežné prohlášení viz Příloha Resumé (česky a anglicky) Seznam zkratek a symbolů (pokud je práce uvádí) Obsah Úvod (začátek číslování stránek) Jednotlivé kapitoly bakalářské práce Závěr 3

4 Seznam použité literatury Seznam příloh (poslední číslovaná stránka) Jednotlivé přílohy (tabulky, grafy, mapy, propočty, obrázky apod.) OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Zadání bakalářské práce Volné listy "Zadání bakalářské práce" budou k dispozici na katedrách FSE UJEP po odevzdání Podkladu pro zadání BP, a to vždy v následujícím semestru (obvykle ZS následujícího akademického roku). Podklad pro zadání student vyplní ve STAGu po konzultaci s vybraným vedoucím práce, vytiskne ho a dá mu parafovat. Následně schvaluje Podklad pro zadání svým podpisem vedoucí příslušné katedry (jeho jmenovaný zástupce), a to především z hlediska profilace katedry, studijního oboru, výzkumného zaměření apod. Po vyjasnění všech sporných bodů (podklad bude podepsán vedoucím práce i vedoucím katedry) odevzdá student Podklad na sekretariát příslušné katedry. Na základě těchto Podkladů katedra vyhotoví Zadání bakalářské práce, které předloží dle Harmonogramu k podpisu děkanovi FSE. Zadání se stává součástí bakalářské práce (listy se Zadáním bakalářské práce následují hned za titulním listem). Místopřísežné prohlášení Místopřísežné prohlášení je na samostatném listu a následuje hned za Zadáním bakalářské práce (zadávacími listy). Musí být vlastnoručně podepsáno ve všech odevzdaných verzích. Resumé Resumé je napsáno na samostatném listu a má rozsah cca řádků s řádkováním 1. Je v české a anglické verzi včetně názvu práce (obojí na téže straně). Vystihuje stručně základní myšlenku práce, cíl a metody zpracování, závěry s náměty a doporučeními, ke kterým zpracovatel dospěl. Seznam zkratek a symbolů Pokud charakter bakalářské práce nebo odborné zaměření textu vyžadují používat více zkratek či symbolů, lze zařadit do bakalářské práce samostatný list s vysvětlením těchto zkratek nebo symbolů. Zkratky jsou uváděny v abecedním pořadí. Nejedná se však o uvádění zkratek naprosto běžných a frekventovaných jako jsou zkratky: ČR, atd., např., apod. a další. Obsah Tento list následuje hned za listem Resumé nebo za Seznamem zkratek a symbolů (pokud je v práci obsažen). Podle desetinného třídění jsou zde uvedeny názvy a čísla stránek jednotlivých kapitol (částí) včetně Úvodu, Závěru, Seznamu použité literatury a případně i Seznamu příloh (pokud obsahuje bakalářská práce přílohy). List (listy), který nese název "Obsah" se nečísluje. Úvod Úvod, většinou v rozsahu maximálně 2 3 stránek, začíná na samostatném listu a je první číslovanou stránkou bakalářské práce (počínaje číslicí 1). Obsahuje zpravidla 4

5 důvody výběru či zadání tématu, návaznost bakalářské práce na předcházející práce atd. V úvodu by měly být uvedeny používané metody či zvolená metodika a zejména pak stanovení cíle (cílů) práce. Vlastní odborná část bakalářské práce Následuje hned za Úvodem a začíná příslušnou kapitolou na novém listu. Je obvykle strukturována od obecného popisu předmětu zkoumání ke konkrétnímu řešenému problému. Je však možné, vyžaduje-li to charakter tématu či specifické přístupy jeho zpracování, postupovat i obráceně. Obecná vstupní část zahrnuje poznatky získané studiem literatury a jejich kritické zhodnocení ve vztahu k řešenému problému. Může obsahovat i charakteristiku a zdůvodnění metod a postupů, pokud tak již neučinil autor v úvodu. Nosná část vlastního zpracování vybraného problému dokladuje schopnost aplikace teoretických poznatků při řešení dílčího problému. Podle hloubky a šíře záběru práce (délka časové řady, porovnání pozice firmy v rámci odvětví či regionu, predikce důsledků dnešních rozhodnutí, apod.) a podle obtížnosti v práci aplikovaných metod a nástrojů (matematicko statistických, socioekonomických, psychologicko pedagogických apod.) je práce klasifikována. Měla by být psána odborným jazykem s důrazem na objektivní průkaznost (odkazy na uváděné zdroje + převzatá či vlastní šetření a data) a vyvarovat se publicistických výrazů a subjektivních nepotvrzených domněnek. Měl by z ní být patrný postoj autora k řešené problematice. Uspořádání do kapitol a subkapitol respektuje desetinné třídění. Názvy jednotlivých kapitol a subkapitol musí být uvedeny v Obsahu bakalářské práce. Platí zásada, že za kapitolu či podkapitolu lze považovat souvislý text delší než jedna normovaná stránka (30 řádek x 60 úhozů v řádku). Příklad 1. Obecná charakteristika finanční analýzy 1.1 Poměrové ukazatele Ukazatele výnosnosti Ukazatele likvidity Ukazatele aktivity Ukazatele zadluženosti 1.2 Pyramidální ukazatele 2. Analýza dlouhodobé finanční stability společnosti atd. Závěr Závěr, obvykle o rozsahu cca 2 4 stran textu, by měl obsahovat stručné shrnutí výsledků práce s návrhy na opatření, náměty nebo doporučeními na využití poznatků v praxi, případně odpověď na otázky, které byly v teoretické části zformulovány jako pracovní hypotézy. Seznam použité literatury Seznam použité literatury následuje hned za Závěrem bakalářské práce. Tento seznam zahrnuje také všechny bibliografické citace, na které je v textu práce 5

6 odkazováno. Soupis bibliografických citací je běžně uspořádán buď abecedně podle prvního prvku, nebo v numerické posloupnosti korespondující s pořadím odkazů v textu. Je žádoucí a oceňuje se využívat zahraničních pramenů. Odkaz je stručná forma citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole "pod čarou", na konci či uprostřed věty, kapitoly nebo na konci celého textu. Odkaz slouží k identifikaci publikace, z níž byla vybrána část textu, parafrázovaná myšlenka atd., a slouží také k přesnému vymezení její lokace v rámci zdrojové publikace. Citací se v těchto pokynech rozumí "komplexní prezentace" publikace, článku, příspěvku apod., to jest uvedení autora, názvu díla a všech dalších předepsaných náležitostí (blíže v další části - "Možnosti odkazů na literaturu"). Všechny citace, i když byly již jednou nebo vícekrát v textu vlastní bakalářské práce uvedeny, musí být znovu zařazeny do Seznamu použité literatury. Z těchto důvodů je výhodnější a doporučuje se v textu na příslušnou literaturu pouze odkázat a citovat pouze jednou, následně až v Seznamu použité literatury (někdy však může být záměrná duplicita prospěšná). V seznamu použité literatury by měly být uvedeny i ty hlavní prameny, na které v textu odkazováno není, ale které student pro vypracování bakalářské práce používal. V souladu s českou normou ČSN ISO 690 musí odkazy obsahovat údaje dostatečné pro zajištění jednoznačného souladu mezi odkazem a bibliografickou citací identifikované položky. K tomuto účelu lze používat několika metod (blíže v další části Pokynů, které se týkají formálních náležitostí bakalářské práce a uvádějí příklady užívaných způsobů odkazů a citací). Na začátku Seznamu použité literatury je výhodné uvádět nejprve základní odbornou literaturu. Statistické ročenky, bulletiny, přehledy, výroční zprávy apod. je možno uvádět samostatně na konci abecedního nebo číselného přehledu všeobecné a odborné literatury (zejména tehdy, používáme-li je ve větším rozsahu). Seznam příloh (pokud bakalářská práce přílohy obsahuje) Seznam příloh začíná na samostatné stránce, kde jsou uvedeny pouze názvy (nebo i číselná označení) jednotlivých příloh - tabulek, grafů apod. Na této stránce končí číslování stránek bakalářské práce. Konkrétní přílohy jsou postupně uváděny až na následujících stránkách, které se již nečíslují. Jednotlivé přílohy, jako jsou grafy, tabulky, mapy, obrázky, propočty atd., jsou číslovány v jedné řadě, zejména tehdy, je-li jich větší počet. Například: Tabulka č. 1 (toto označení může být kupř. umístěno v pravém horním rohu stránky). Každá konkrétní příloha musí mít i svůj název. Například: Graf bodového hodnocení konkurenční schopnosti. Pod tabulkou, grafem, obrázkem, propočtem, mapou apod. se uvádí odkaz na pramen, zdroj. Například: Pramen: Vlastní propočet na základě Výročních zpráv SETUZY, a.s. za léta (anebo se uvede konkrétní autor či publikace s příslušným odkazem - blíže v další části Pokynů) FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Úprava textu, vzhled stránek 6

7 text se zpracovává elektronicky s využitím textového editoru Word apod. (tabulky v programovém systému Excel apod.) formát papíru je velikosti A4 s tiskem po jedné straně na bílém papíru normovaná strana je cca 30 řádků na stránku, minimálně 60 úhozů na řádek (včetně mezer) obvyklý typ písma Times New Roman, velikost písma 12, názvy kapitol 14 tučně pro okraje jsou určeny tyto vzdálenosti: horní okraj 25 mm levý okraj 30 mm pravý okraj 20 mm dolní okraj 30 mm první řádek každého odstavce se odráží o 5 úhozů zleva číslice pro číslování stránek se umísťují dole uprostřed stránky, číslování začíná arabskou číslicí 1 na první stránce úvodu a končí číslicí na listu Seznam příloh (neobsahuje-li práce přílohy, končí číslování na poslední straně Seznamu použité literatury) k číslování kapitol, oddílů, odstavců používáme arabské číslice nadpisy jsou zvýrazněny tučně, podtržením, větším písmem atd. a nedělají se za nimi tečky Tabulky a grafy jsou číslovány a mají svůj název. Uvádí se rovněž jejich pramen. Obsáhlejší tabulky a rozměrnější grafy se nezařazují do textu, ale jsou uváděny v přílohové části. V textu se však na ně odkazuje. Členění textu hloubka členění prostřednictvím desetinného třídění je dána povahou, charakterem, zaměřením, strukturou a rozsahem práce (není žádoucí práci drobit viz minimální rozsah kapitoly/podklapitoly každá hlavní kapitola se začíná psát vždy na nový list za jedinou (samostatnou) číslicí se dělá tečka (1.) stojí-li vedle sebe dvě anebo více číslic, za poslední číslicí se tečka nedělá (2.2.1) Možnosti odkazů na literaturu Jednou z možností odkazů je metoda číselných citací. Číslice v textu zapsané jako horní index nebo do závorek citují dokumenty v pořadí, v němž byly poprvé odkázány. Po sobě následujícím odkazům určitého dokumentu je přiděleno stejné číslo jako prvnímu odkazu. Provádí-li se odkaz na určité části dokumentu, lze uvést za těmito zmiňovanými číslicemi ještě čísla stránek (závorky mohou být hranaté nebo kulaté). Příklad - ukázka odkazu v části textu: Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání [6]atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků [9, s. 248], protože...atd. Citace dokumentů jsou zahrnuty do Seznamu použité literatury a jsou uspořádány v číselném pořadí vzestupně od čísla 1. 7

8 Ukázka citace: 6. HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, FIORITO, R., KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, Brusel 1994, vol. 38, p atd. Další z možností odkazů jsou tzv. průběžné poznámky. Zde číslice následující za odkazy v textu, zapsané jako horní index nebo do závorek, se vztahují k číselně řazeným poznámkám uspořádaným podle pořadí jejich výskytu v textu. Tyto poznámky nemusejí však vždy obsahovat odkazy (mohou přinášet jinou informaci nebo sdělení). Pro každý výrok z textu se užívá jedno číslo poznámky. Příklad - ukázka odkazu v části textu: Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání. 12 atd. nebo: Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků 14, protože...atd. Citace dokumentů v Seznamu použité literatury jsou číslovány od čísla 1 vzestupně a každému titulu je přiděleno stejné číslo jaké má uvedeno v textu (horním indexem nebo samostatnou číslicí v závorce, číslicí spojenou se jménem autora, dalším prvkem nebo prvky). Ukázka citace: 12. HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, FIORITO, R., KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, Brusel 1994, vol. 38, p atd Při odkazování se velmi často používá metoda uvádění prvního prvku a data. První prvek (většinou příjmení autora resp. prvního z autorů nebo první slovo z názvu například publikace, vládního dokumentu apod.) a rok vydání odkazovaného dokumentu jsou uvedeny v textu. Tak jako v předchozích případech můžeme odkázat na konkrétní část textu a pak vedle prvního prvku a data roku vydání (například: [Fiorito, 1994] nebo [Strategie, 1999]) můžeme ještě přidat číslo nebo čísla stránek, na která odkazujeme. Příklad - ukázka odkazu v části textu: Hron vychází z bodového hodnocení jednotlivých kritérií a mezipodnikového srovnávání (1998, s. 67) atd. nebo: 8

9 Funkce užitečnosti není aditivně separovatelná mezi spotřebu jednotlivých druhů statků (Fiorito, 1994), protože...atd. Citace dokumentů v Seznamu použité literatury na konci bakalářské práce jsou uspořádány do soupisu v abecedním pořadí prvních prvků se stejnými náležitostmi jako v předešlých případech. Ukázka citace: FIORITO, R., KOLLINTZAS, T. Stylized Facts of Business Cycles in the G 7 from a Real Business Cycles Perspective. European Economic Review, 1994, vol. 38, p HRON, J. Strategické řízení. Česká zemědělská univerzita v Praze, 1998 Strategie regionálního rozvoje ČR na léta Ministersvo pro místní rozvoj ČR, 1999 atd. Někdy bývá užitečné do textu bakalářské práce převzít doslovné uvedení výroku, krátké pasáže, několik vět, odstavce z dokumentu apod. Tento převzatý text se však musí dát do uvozovek ("...") a odkáže se na něj standardními způsoby (včetně povinné citace v Seznamu použité literatury). Citace v Seznamu použité literatury by měly obsahovat následující prvky: U citace knihy: příjmení autora, zkratka křestního jména, název knihy, místo vydání vydavatele, rok vydání, stránka (stránky) kterých se odkaz týká. U citace článku z časopisu nebo ze sborníku referátů z konference: příjmení autora, zkratka křestního jména, název článku, název časopisu, ročník, rok vydání (případně číslo sešitu), vyznačení stránek, kterých se odkaz týká. U citace ze sborníku apod.: jméno autora, název článku, - in: název sborníku, časopisu apod., vydavatel, místo vydání, rok vydání V Seznamu použité literatury lze uvádět i internetové adresy nebo ústní sdělení. Příklad: (dostupné v lednu 2005) TUREK, J. Ústní sdělení ze dne Úřad práce v Ústí nad Labem. Aktualizace: Doc. Vomáčková proděkan FSE V Ústí nad Labem dne

10 10

11 Příloha č. 3 Vzor místopřísežného prohlášení bakalářské práce(ukázka pro oba obory) Místopřísežné prohlášení Místopřísežně prohlašuji, že bakalářskou práci na téma Finanční analýza Teplárny Ústí nad Labem, a.s. ( Formy a techniky skupinové práce ) jsem vypracoval samostatně s použitím literatury, kterou uvádím v přiloženém seznamu. V Ústí nad Labem dne 11. dubna 200x Podpis...

12 Vzor desek bakalářské práce (jednotná úprava pro oba obory) Příloha č. 1 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2005 Jan Novák

13 Vzor titulního listu bakalářské práce (ukázka pro obor) Příloha č. 2 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Sociální politika a sociální práce Studijní obor: Sociální práce Forma studia: prezenční (kombinovaná) Školní rok: 2004/2005 Formy a techniky skupinové práce The Sort and Method of the Group Work 13

14 Vypracoval: Jan Novák Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Jiří Pelikán, CSc. Vzor titulního listu bakalářské práce (příklad pro obor) Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika a management Forma studia: prezenční (kombinovaná) Školní rok: 2004/2005 Finanční analýza Teplárny Ústí nad Labem, a.s. The Financial Analysis of the Heating Plant in Ústí n. L., Joint-stock Company Vypracoval: Jan Novák Vedoucí bakalářské práce: Prof. Ing. Jiří Pelikán, CSc. 14

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

Metodický manuál pro vypracování seminární práce

Metodický manuál pro vypracování seminární práce Metodický manuál pro vypracování seminární práce Liberec 2008 Obsah: 1. Význam a cíl seminární práce 2. Formální úprava seminární práce 2.1. Titulní stránka 2.2. Řazení listů seminární práce 2.3. Vlastní

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací 543/2012

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací 543/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 31. října 2012, číslo jednací

Více

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta

Formální úprava bakalářských a diplomových prací. Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Formální úprava bakalářských a diplomových prací Odevzdání práce Univerzita Karlova v Praze Husitská teologická fakulta Bakalářské a diplomové práce se odevzdávají na Studijním oddělení UK HTF a to ve

Více

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce

Pokyny pro formální zpracování maturitní práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování maturitní práce V Praze dne: 15. 10. 2008 Ing. Jan Hildebrand ředitel školy

Více

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací

Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Metodická pomůcka ke zpracování maturitních prací Rozsah maturitní práce je 10 20 stran hlavního textu, počítáno tedy od úvodu po závěr; nepočítají se tedy přílohy ani úvodní stránky. V poslední fázi zpracování

Více

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky

Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Závazný předpis pro zpracování výsledků praktické maturitní zkoušky Odevzdání práce Konečný termín:- 30 dnů před termínem praktické maturitní zkoušky. V písemné podobě bude práce odevzdána ve dvou exemplářích

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16. Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická F. Křižíka Praha 1, Na Příkopě 16 Pokyny pro formální zpracování absolventské práce Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická

Více

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce

Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Pravidla a metodické pokyny pro zpracování a odevzdání bakalářské/diplomové práce Vedoucí základních součástí (kateder/ústavů) jsou povinni seznámit studenta se všemi okolnostmi pro vypracování a odevzdání

Více

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013

POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací 422/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY KOLÍN IV, HEVEROVA 191 POKYN ŘEDITELE ŠKOLY pro vypracování maturitní práce ze dne 25. října 2013, číslo jednací

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ. Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor. Název práce JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní/Hudební fakulta Katedra/Ateliér Studijní obor Název práce Diplomová práce [druh práce - Bakalářská práce, Diplomová práce, Disertační práce] Autor práce:

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE V diplomové práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního zadaného

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram I, IČ: 00508268, e-mail: iss@pbm.czn.cz, www:iss.pb.cz POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

Více

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací

Odborná práce. zásady vypracování odborných prací Odborná práce zásady vypracování odborných prací úvodní list/y obsah úvod vlastní práce Obvyklá struktura část teoretická, empirická, metodická jsou v určitém poměru závěr odborné prameny přílohy Rozsah

Více

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ

METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ METODICKÝ POKYN K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE V bakalářské práci student prokazuje osvojení si znalostí předepsaných příslušným bakalářským studijním programem a schopnost jejich aplikace při řešení konkrétního

Více

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP

OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP OBSAHOVÁ STRÁNKA DP, BP Obsahová stránka BP i DP se řídí: 1. Směrnicí rektora č. 9/2007 Úprava, odevzdávání a zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací na VUT v Brně 2. Směrnicí děkana č. 2/2007

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace. Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kopřivnice, příspěvková organizace Střední odborná škola MATURITNÍ PRÁCE název práce Obor: Třída: Školní rok: jméno a příjmení autora

Více

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce

Institut průmyslově právní výchovy. P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Institut průmyslově právní výchovy P O K Y N Y pro vypracování odborné práce Zadávání odborných prací Každý posluchač si může zvolit jedno z vypsaných témat nebo navrhnout vlastní téma. U vypsaných témat

Více

Formální uspořádání diplomové práce

Formální uspořádání diplomové práce Příloha č. 4 směrnice rektorky SR 04/2015 (v. 1.0) V tomto dokumentu jsou pro vysvětlení použity komentáře. Pokud se Vám nezobrazí, zvolte v MS Wordu 2007 na kartě Revize v sekci Sledování zvolte styl

Více

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce

ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu. Název práce 25 45 65 50 (VZOR ÚVODNÍCH STRÁNEK PRÁCE) Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská 1 ROČNÍKOVÁ PRÁCE Z název předmětu Název práce 25 Studijní obor: Technické lyceum 78 42

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakultě životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí n. L. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít přímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP

Více

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014

Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Pokyny pro vypracování maturitních prací 2014 Věcné a formální uspořádání maturitní práce 1. Věcná stránka práce Maturitní práce by měla mít následující strukturu: Titulní strana (viz následující strana)

Více

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE Zpracováno na základě podkladů ze směrnic děkana FVT k realizaci Studijního a zkušebního řádu Univerzity obrany (z roku 2009) se zahrnutím specifických

Více

Článek 1 Základní ustanovení

Článek 1 Základní ustanovení Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 9.1.2013 Č.j.: 007/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: 9.1.2013 Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn. přehlednost,

Více

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ

VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI ROZVOJE A ÚDRŽBY ZELENĚ operační program Rozvoj lidských zdrojů, priorita 3.3. Rozvoj celoživotního vzdělávání, opatření 3.3.3. Rozvoj dalšího profesního vzdělávání ZÁVĚREČNÁ ODBORNÁ

Více

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE METODIKA PSANÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE I. Obsah seminární práce strana 1: úvodní strana (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 2: prohlášení (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI) strana 3: poděkování vedoucímu (VIZ PŘÍLOHA NA KONCI)

Více

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE ZPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE na Katedře pedagogiky FPE ZČU v Plzni 1 RÁMCOVÉ POŽADAVKY NA DIPLOMOVOU PRÁCI V diplomové práci autor/ka prokazuje schopnost samostatně teoreticky i prakticky zpracovat zadané

Více

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015

(VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE. Téma. Technika služeb a průvodcovství. Školní rok: 2014/2015 45 45 3 5 50 (VZOR ÚVODNÍ STRÁNKY MATURITNÍ PRÁCE) MATURITNÍ PRÁCE Téma 25 Studijní obor: Předmět: Třída: Cestovní ruch 65-42-M/02 Technika služeb a průvodcovství 4. CR Školní rok: 2014/2015 Jméno: Příjmení:

Více

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013

Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Pokyn ke zpracování maturitní práce s obhajobou školní rok 2012/2013 Základní informace pro vypracování maturitní práce Maturitní prací žák prokazuje, že je schopen zpracovat, dokumentovat a prezentovat

Více

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA

OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA OSNOVA ZÁVĚREČNÉ PÍSEMNÉ PRÁCE V RÁMCI STUDIA MBA VE STUDIJNÍM PROGRAMU MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Číslování a názvy hlavních kapitol práce jsou stanoveny osnovou (viz níže) a jejich dodržení v práci je závazné:

Více

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP

Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP FZV-MPD-2/2014 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI PROVÁDĚCÍ NORMA Metodický pokyn děkana FZV UP pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV UP Obsah: Tímto metodickým pokynem se vymezuje

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací

Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice. Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Gymnázium a Střední odborná škola Moravské Budějovice Pravidla pro tvorbu seminárních a maturitních prací Obsah 1. Rychlý přehled... 3 1.1. Vzhled stránky:... 3 1.2. Formát nadpisů:... 3 1.3. Formát odstavcového

Více

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU

O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU Masarykova univerzita Právnická fakulta Směrnice děkana č. 1/2006 O ÚPRAVĚ RUKOPISŮ PÍSEMNÝCH PRACÍ A O CITACI DOKUMENTŮ UŽÍVANÝCH V PRACÍCH PODÁVANÝCH NA PRÁVNICKÉ FAKULTĚ MU vydaná na základě 28 odst.

Více

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP

Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 5A/2007 Pokyny pro psaní a odevzdání bakalářských a diplomových prací na PF UJEP 1. Základní

Více

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE

ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY A FORMÁLNÍ ÚPRAVA DIPLOMOVÉ PRÁCE ORGANIZAČNÍ POKYNY Studijním programem UPA DFJP na akademický rok 2014/2015 je určen termín odevzdání 22. 5. 2015. Studentovi, který včas neodevzdá

Více

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF

Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF 1 Metodický pokyn pro psaní bakalářských a diplomových prací posluchačů SU OPF Dle článku 26 Studijního a zkušebního řádu SU OPF součástí ukončení bakalářského studia je zpracování bakalářské práce (dále

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce Střední prů myslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Pardubice, Karla IV. 13 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ABSOLVENTSKÁ PRÁCE název práce prosinec 2006 jméno a příjmení autora FORMÁLNÍ STRÁNKA ZPRACOVÁNÍ

Více

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE

TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ FAKULTA STAVEBNÍ KATEDRA ZDRAVOTNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ TÉMA DIPLOMOVÉ PRÁCE DIPLOMOVÁ PRÁCE JMÉNO a PŘÍJMENÍ Vedoucí diplomové práce: Tituly, jméno příjmení, titul

Více

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací

Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013. Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Směrnice FF UJEP Ústí nad Labem č. 29/2013 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a) Zadání

Více

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA

ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA ABSOLVENTSKÉ PRÁCE ŽÁKŮ 9. ROČNÍKŮ - METODIKA Absolventská práce (AP) je jednou z forem, jíž škola ověřuje některé dovednosti, schopnosti a znalosti žáka končícího základní vzdělávání. Cílem práce je nejen

Více

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R

P O D N I K A T E L S K Ý Z Á M Ě R STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ PROFIT, SPOL. S R. O. IČO: 25657046, IZ: 600006425 (IZO: 045270082) Tel., fax: +420 222 516 437 Zásady pro vypracování písemné maturitní práce s obhajobou P O D N I

Více

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání

Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání Směrnice FF UJEP v Ústí nad Labem č. 32/2014 Pokyny pro zadávání, vypracovávání a odevzdávání bakalářských a diplomových prací Článek 1 Zadání bakalářské/diplomové práce 1. Postup při zadávání práce a)

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací

OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM. Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘÍBRAM Metodické pokyny pro zpracování absolventských prací Příbram 2015 Vzor textu na deskách absolventské práce Obchodní akademie a Vyšší odborná škola, Příbram

Více

Pokyny pro vypracování bakalářské práce

Pokyny pro vypracování bakalářské práce Pokyny pro vypracování bakalářské práce Bakalářská práce musí být vytištěna na papíře formátu A4 s horním, dolním a levým okrajem 2,5 cm a pravým okrajem 2,0 cm. Práce by měla být napsána písmem Times

Více

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP)

Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Zásady pro vypracování závěrečné bakalářské a diplomové práce (VŠKP) Provedení obálky a titulní strany je jednotné podle směrnice rektora č.2/2009 a pokynu děkana č. 6/2009. Tisk obálky a vazbu zajistí

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska diplomové práce není součástí elektronické verze] [Verze 3/2013 platná od 18.3.2013 dostupná z http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze [Vzor: Pevná deska bakalářské práce není součástí elektronické verze] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rok Jméno a příjmení autora [Vzor :Titulní strana bakalářské

Více

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací

Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Metodická pomůcka ke zpracování ročníkových prací Význam ročníkové práce Ročníková práce je zadávána se záměrem, aby žák prokázal své vědomosti a dovednosti získané studiem, schopnost využít je k samostatnému

Více

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební

Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Členění a odevzdávání bakalářské práce na Ústavu pozemního stavitelství, VUT v Brně, Fakultě stavební Bakalářská práce se odevzdává v tištěné formě (jeden výtisk) a elektronické formě. Listinná a elektronická

Více

Pokyny k vypracování

Pokyny k vypracování Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 738 01 Frýdek-Místek Pokyny k vypracování dlouhodobé práce - praktické maturitní práce Základní pravidla psaní odborné práce

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF]

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. [Znak MFF UK dle Symboly a kresby spojené s MFF] [Vzor: Titulní strana závěrečné práce] Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz Vyučování všeobecně vzdělávacího předmětu matematika [Znak MFF UK dle Symboly a kresby

Více

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ

Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Základní informace k absolventským pracím 1 na KJJ Autoři odevzdají AP ve stanoveném počtu výtisků a na předepsaném elektronickém nosiči ve stanovené lhůtě před obhajobou. Vedoucím oddělení či pověřená

Více

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce

Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce Způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce 1 Způsob zpracování práce Práce bude odevzdána ve stanoveném termínu, a to ve dvou formách: a) Dva výtisky ve svázané podobě dle uvážení studenta

Více

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce

Střední zdravotnická škola Beroun. Manuál k vypracování maturitní práce Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování maturitní práce Základní kritéria Název maturitní práce musí vystihovat obsah práce. V maturitní práci se věnujte jen zvolenému tématu. Maturitní

Více

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily

Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily Směrnice pro psaní ročníkových prací (projektů) na GIO Semily I. Forma zpracování ročníkové práce (RP) 1. RP musí být napsána počítačem po jedné straně bílého kancelářského papíru formátu A4, - velikost

Více

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE

ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE ZADÁNÍ MATURITNÍ PRÁCE Jméno a příjmení: Téma: Cíl: Název maturitní práce: Studijní obor: Zahraniční gastronomie Na základě dostupné literatury a zdrojů vypracovat ucelený přehled o zahraniční gastronomii

Více

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací

Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací Interní pokyny katedry historie pro zpracovávání seminárních, bakalářských a diplomových prací zpracoval: Mgr. Kamil Rodan Ostrava 2004 1. Úvod Během studia na vysoké škole, konkrétně pak na katedře historie,

Více

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení

Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Účinnost dokumentu od: 24. 5. 2014 Náležitosti žádosti o zahájení habilitačního řízení Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka 1/7 Uchazeč předloží

Více

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Metodický pokyn pro úpravy, zveřejňování a ukládání závěrečných prací studentů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Dle Pravidel o způsobu zveřejňování závěrečných prací

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Šablona potisku na vrchní straně knihařské vázby desek ZP Stránka není součástí textového souboru závěrečné práce ve formátu MS Word! VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Jméno a příjmení Český název

Více

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah.

Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. Délku a rozsah písemné práce určí vyučující. Pokud rozsah práce překračuje 5 stran, udělá žák obsah. 1. OBECNÉ POKYNY Referáty Každý referát bude mít tyto části: titulní strana (viz dále) vlastní text

Více

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované.

Celá práce musí být tisknutelná to znamená: všechny obrázky, formuláře, tabulky atd. (které nelze do práce vložit) budou naskenované. Pokyny pro vypracování maturitní práce pro školní rok 2014/2015 Při vypracování práce se řiďte následujícími pokyny. Charakteristika jednotlivých částí práce 1. Titulní strana (nečísluje se stránka ani

Více

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE

JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE 1 JAK PSÁT ZPRÁVU Z ODBORNÉ PRAXE Obsah zprávy: I. Struktura zprávy z odborné praxe 1. Úvod Základní údaje o podniku, předmět činnosti, funkce podniku, organizační struktura, management, marketing atd.,

Více

Pokyny k závěrečné maturitní práci

Pokyny k závěrečné maturitní práci 1 Rozsah práce Pokyny k závěrečné maturitní práci Minimální rozsah práce je 15 stran textu (strany se počítají od titulní strany po poslední stranu závěru! Seznamy a přílohy se do počtu nezahrnují!) +

Více

Výnos děkana č. 8/2010

Výnos děkana č. 8/2010 Filozofická fakulta UHK Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové Sídlo fakulty: Nám. Svobody 331, Hradec Králové www.uhk.cz/ff Mgr. Petr Grulich, Ph.D. tel. 493 331 201 děkan e-mail: petr.grulich@uhk.cz

Více

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014

Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou Pokyny pro zpracování maturitní práce Obor: Cestovní ruch Pro školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Bc. Jitka Majkútová 1) Formální úprava

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Jonáš Bujok Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jonáš Bujok Nástroj pro převod PDF na

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany

Rozsah: minimálně 4 strany formátu A4 - (bez příloh) - jedna strana textu znamená jeden list A4, rozsah teoretické části: maximálně na 4 strany Obecné pokyny k vypracování seminární práce z předmětu psychologie a komunikace ve 3. ročníku Základní terminologie: Cíl výzkumné práce slovní vyjádření úkolu, který má práce splnit (Cílem výzkumu je např.:

Více

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT

Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT Dispozice pro samostatnou výzkumnou práci v rámci IKT V rámci maturity mohou studenti vykonat dobrovolnou maturitní zkoušku z informačních a komunikačních technologií (dále IKT). Součástí této maturitní

Více

Pokyny pro vypracování maturitního projektu

Pokyny pro vypracování maturitního projektu Pokyny pro vypracování maturitního projektu Prostudujte si prosím pečlivě následující pokyny k vypracování maturitního projektu. Maturitní projekt musí obsahovat: 1. Titulní strana (nečísluje se) Obsahuje:

Více

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI

OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav OBECNÉ POŽADAVKY K MATURITNÍ PRÁCI Datum a rok vytvoření: 4. 9. 2010 Gymnázium Dr. J. Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 1. Obecné požadavky na obsah a jazykovou

Více

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹

Integrovaná střední škola Nová Paka. Pokyny pro zpracování ročníkové práce. pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ Integrovaná střední škola Nová Paka Pokyny pro zpracování ročníkové práce pro 3. ročník oboru mechanik elektrotechnik¹ ¹ Platné od školního roku 2015/16 1 Organizační pokyny Žáci 3. ročníku v průběhu měsíce

Více

GYM ÁZIUM A OBCHOD Í AKADEMIE MARIÁ SKÉ LÁZ Ě přesný název.semi ÁŘ 2007/2008 ázev seminární práce 25.4. 2008 Jméno a příjmení termín dokončení a odevzdání seminární práce třída Poděkování Zmínění toho,

Více

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE

POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ABSOLVENTSKÉ PRÁCE Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 Adresa:Merhautova 15, Brno Telefon: 545 576 263 e-mail: skola@szsmerh.cz PSČ: 613 00 Fax: 545 425 850 WWW: http://www.szsmerh.cz

Více

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka.

Registrační formulář k absolventské práci musí být také podepsán zákonnými zástupci žáka. Absolventská práce se řídí následujícími pravidly, která jsou závazná a neměnná pro všechny žáky devátého ročníku: 1. Zadání absolventské práce Na začátku měsíce října žákům prostřednictví třídních učitelů

Více

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE

1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1 STRUKTURA SEMINÁRNÍ (ABSOLVENTSKÉ) PRÁCE 1. Přední strana obalu podle uvedeného vzoru (týká se jen absolventské práce) 2. Titulní list podle uvedeného vzoru 3. Abstrakt 4. Prohlášení - dle vzoru 5. Obsah

Více

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací

Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Pravidla pro formální úpravu textu seminárních prací Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Mladá Boleslav, B. Němcové 482 - s využitím ČSN 01 6910 Jednotná struktura práce: TITULNÍ

Více

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANA FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 4/2012 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkan Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO

VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO VÝZVA K ÚČASTI NA PROJEKTU LABORATOŘ EVROPSKÉ UNIE A SOUTĚŽI O NEJLEPŠÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE 3. KOLO určená studentům/absolventům magisterských nebo navazujících magisterských studijních programů/oborů v České

Více

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky)

České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2012 Jan Novák. Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Jan Novák Titulní strana (vnější desky) České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně

Více

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Studijní obor Informační technologie 26-47-M/003 Metodický pokyn pro zadávání témat a přípravu maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí Platnost od 1. 9. 2011 Schválil: Zadání maturitní

Více

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr

Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška : Podnikatelský záměr Praktická zkouška je souhrnné využití získaných vědomostí a propojení odborných předmětů v podobě zpracování závěrečné práce a její obhajoby před maturitní komisí.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA UNIVERZITNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce Ostrava 2011 1. Zásady pro vypracování diplomové (bakalářské) práce

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 7/2015

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 7/2015 Účinnost dokumentu od: 1 3 2015 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č 7/2015 Zásady pro vypracování diplomové, bakalářské práce Řízená kopie č: Razítko: 1/14

Více

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014

Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Formální stránka maturitní práce ( Kuchařka ) Jaromír Hanzal SGJŠ 2014 Základy úspěchu Nastudování Pokynů a pravidel pro psaní maturitní práce Dodržení tématu Dodržení rozsahu Samostatná práce Dodržení

Více

Pokyny k přípravě absolventské práce

Pokyny k přípravě absolventské práce Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 Pokyny k přípravě absolventské práce Obor vzdělání: 53-41-N/001, Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1., Diplomovaná

Více

Fakulta financí a účetnictví

Fakulta financí a účetnictví Fakulta financí a účetnictví Vyhláška děkana Fakulty financí a účetnictví č. 3/2008 upravující některé podmínky studia na Fakultě financí a účetnictví ve znění Dodatku č. 1 z 20. února 2012 1 Rozsah platnosti

Více

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU

ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU ZŠ, Praha 10, Brigádníků 14/510 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE ŽÁKŮ DEVÁTÉHO ROČNÍKU Předmět Předmět bude sloužit zejména k prohlubování zájmu žáků 9. tříd a rozvíjení dovedností týkajících se práce s textem, plnění

Více

3. splnění všech povinných složek studijního programu

3. splnění všech povinných složek studijního programu PODMÍNKY PRO ZÍSKÁNÍ OSVĚDČENÍ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU UJEP Děkujeme Vám za Váš zájem o dvouleté studium Univerzity třetího věku UJEP Ústí nad Labem 2011 2013 a zde uvádíme podmínky pro ukončení studia

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE. Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník: 2012 Praze dne 3. prosince 2012 Částka: 14 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE

OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE OPATŘENÍ DĚKANKY FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ Č. 1/2011 KE KVALIFIKAČNÍM PRACÍM NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE Děkanka Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FMV ) na základě

Více

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ

Obrázky, tabulky. Závěrečné práce a SZZ Obrázky, tabulky Závěrečné práce a SZZ Obrázky (ilustrace) Pod pojmem ilustrace jsou chápána všechna vyobrazení, tj. obrázky, fotografie, grafy, schémata, náčrtky apod. Popis ilustrace - ČSN ISO 5966 (01

Více

Střední zdravotnická škola Beroun

Střední zdravotnická škola Beroun Střední zdravotnická škola Beroun Manuál k vypracování seminární práce Předmět: Odborná praxe Obor: Sociální činnost Školní rok: 2014/2015 Vypracoval/a: Třída: Téma: I. Základní kritéria 1. Termíny seznámení

Více

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích

Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích Příloha č. 1 k Vyhláška rektora č. 01/2011 o bakalářských pracích 1. Struktura písemné práce Z formálního hlediska by bakalářská práce měla splňovat požadavky kladené na psaní odborných publikací, tzn.

Více

Pokyny k přípravě absolventské práce

Pokyny k přípravě absolventské práce Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, České Budějovice, Husova 3 Pokyny k přípravě absolventské práce Obor vzdělání: 53-44-N/1., Diplomovaný zubní technik 2013 1 Absolventská práce

Více

Zásady zpracování vědecké práce

Zásady zpracování vědecké práce Zásady zpracování vědecké práce Kontakt: Doc. Hana Čížková Katedra biologických disciplín ZF JU Na Zlaté stoce 10, 1. patro č. 203 hcizkova@zf.jcu.cz Pro 2. ročník BOZO, PÚPN, LS 2011 1. Úvod 1.1 Co je

Více

JAK PSÁT MATURITNÍ PRÁCI Z NĚMECKÉHO JAZYKA Struktura maturitní práce:

JAK PSÁT MATURITNÍ PRÁCI Z NĚMECKÉHO JAZYKA Struktura maturitní práce: GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, BŘECLAV JAK PSÁT MATURITNÍ PRÁCI Z NĚMECKÉHO JAZYKA Struktura maturitní práce: 1. Titulní strana (Titelblatt)(název práce, jméno autora, rok

Více

YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005

YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005 <NÁZEV PŘÍSPĚVKU, 14 b., VELKÁ PÍSMENA, TUČNÉ, CENTROVÁNO> YINSTRUKCE PRO VYPRACOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ NA KONFERENCI ICT- KI 2005 Jméno(a) autora(ů) s tituly Pracoviště

Více