Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66"

Transkript

1 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 66 Vychází na jaře 2006

2 Obsah: str. Přehled 8. jednání výboru FDD ČR 3 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční rodiny (část výzkumné absolventské práce) 5 Přehled 9. jednání výboru FDD ČR Odborný seminář ve Stráţnici, dubna Vybrané kapitoly z Právních výkladů č. 1/ Statut Federace dětských domovů ČR - FICE 25 Zpráva o zasedání CF FICE Inter, Nizozemí, května Přehled 10. jednání výboru FDD ČR 30 Hodnotící zpráva z republikového finále dětí z DD ČR v lehké atletice, malé kopané a odbíjené, Příbram, června Výsledky mezinárodních sportovních soutěţí dětí z dětských domovů Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska v roce Přehled 11. jednání výboru FDD ČR 35 Přehled 12. jednání výboru FDD ČR 36 Odborný seminář v České Lípě, října Přehled 13. jednání výboru FDD ČR 39 Vybrané kapitoly z Právních výkladů č. 1/ Seznam členů FDD ČR k 1. únoru Bulletin připravil do tisku Mgr. Jan Pavlas FDD ČR, vychází v dubnu

3 8. jednání výboru FDD ČR, Praha, 19. ledna 2005 První společné jednání kompletního výboru v roce 2005 se uskutečnilo v Praze v esteticky i funkčně velmi zdařile zrekonstruovaném domě, který v Sámově ulici ve Vršovicích spravuje OS Vhled, a který slouţí nejen rodinám s dětmi v pěstounské péči, ale i dětem z dětských domovů. Po úvodním slově předsedy výbor zkontroloval plnění úkolů z minulého jednání, podpořil návrh DD v Uherském Hradišti na ocenění dlouholeté členky FDD ČR paní Boţeny Hrazdírové u příleţitosti Dne učitelů a poté se začal zabývat přípravou jarního semináře. Zejména bylo projednáno ubytování a stravování během akce, výše seminárního poplatku a předběţné lektorské zabezpečení včetně rozloţení jednotlivých příspěvků do obou dnů. Pan Mgr. Ivan Kurz seznámil přítomné s podmínkou MŠMT ČR, ţe v souvislosti s poskytnutou dotací nelze lektory proplácet formou faktury, ale lze s nimi uzavírat dohody o provedení práce. Výbor se poté seznámil se zprávou pokladníka o stavu peněţních prostředků FDD ČR, které k 31. prosinci 2004 představovaly částku ve výši ,29 Kč (pokladna, běţný účet v KB, termínované vklady u KB). Dalším důleţitým bodem jednání bylo odsouhlasení závazných pokynů pro pořadatele regionálních i celostátního kola Nejmilejšího koncertu. Tyto pokyny včetně kritérií pro hodnocení (viz níţe) jsou rovněţ umístěny na nových webových stránkách federace, které byly na adrese zprovozněny v prosinci Výbor také akceptoval termín konání nové divadelní přehlídky DD, která se uskuteční v Národním domě v Praze dne 8. října I. ZÁVAZNÉ POKYNY PRO POŘADATELE REGIONÁLNÍCH KOL N. K. 1) Vzhledem k celkovému počtu vystupujících, a to jak v kolech regionálních, tak zejména celostátním finále, je nutno respektovat, aby akce nebyla příliš zdlouhavá a nudná, ţe kaţdé zařízení má k dispozici maximálně 15 minut čistého času, do nichţ se musí vejít všechna jeho vystoupení (s výjimkou malých jevištních forem). Pro jednotlivé kategorie potom platí časy uvedené v bodě 4). 2) Vystoupení dětí se můţe zúčastnit 1 dospělá osoba, a to za předpokladu, ţe: a) je autorem vystoupení, vystoupení zaranţovala, nacvičila apod., b) je pro charakter vystoupení nezbytně nutná, c) nepředvádí ţádné sólové výkony, ale je pouze částí celku (diriguje, udává tempo, zpívá ve sboru, hraje na doprovodný nástroj, vede taneční vystoupení skupiny ), aby mohla být bez problému vyňata z hodnocení vystoupení dětí. 3) Soutěţe se nemohou zúčastnit jiné děti neţ děti umístěné do soutěţícího zařízení (PO, ÚV). 4) Soutěţní obory jsou členěny takto: HUDEBNÍ OBOR a) zpěv sólový (1 soutěţící bez doprovodu či s doprovodem včetně vlastního, max. 2 písně libovolného ţánru) b) zpěv skupin (2-4 soutěţící bez doprovodu či s doprovodem, max. 2 písně libovolného ţánru) c) zpěv sborový (od 5 soutěţících - blok do 8 minut) d) hudební skupiny (od 2 soutěţících max. 2 skladby /písničky, instrumentální skladby/ libovolného ţánru: alespoň 1 musí být písnička, 1 můţe být instrumentální skladba; vystoupení do 8 minut) e) hra na hudební nástroj (včetně těla), bez zpěvu (od sóla po orchestr; do 5 minut) TANEČNÍ OBOR a) klasický nebo moderní tanec (jakýkoliv typ a počet tanečníků, do 8 minut) b) folklórní skupiny (taneční a pěvecká komponovaná vystoupení, do 8 minut) 3

4 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR a) umělecký přednes (poezie, próza, jednotlivci i skupiny do 5 minut) b) malé jevištní formy *) (bez ţánrového omezení, v rámci přehlídky nejlépe zvolit buď ukázku nebo kus do 15 minut, jinak nutno projednat s pořadatelem) *) malé jevištní formy nebudou z organizačních důvodů postupovat do celostátní přehlídky Nejmilejšího koncertu, ale budou vybírány do celostátního finále divadelní přehlídky. II. KRITERIA HODNOCENÍ Odborná porota hodnotí zejména: V HUDEBNÍM OBORU 1) vlastní tvorbu včetně úprav známých melodií, 2) ladění nástrojů, 3) instrumentální dovednost, 4) sehranost či sezpívanost, 5) čistotu zpěvu a drţení melodické linky, 6) srozumitelnost textu, 7) celkový výraz. V TANEČNÍM OBORU 1) vlastní tvorbu, 2) pohybovou dovednost, 3) originalitu a scénické zpracování, 4) synchronizaci pohybu s hudbou (včetně pohybu tanečníků v páru či skupině), 5) kostýmy, 6) celkový výraz. V LITERÁRNĚ DRAMATICKÉM OBORU 1) vlastní scénáře či texty, 2) hlasitost projevu a srozumitelnost textu, popř. melodickou stránka přednesu, 3) sehranost vystupujících, 4) kostýmy a scénu, 5) celkovou úroveň dramatizace. Odborná porota může k postupu doporučit vystoupení podle následujících bodů: 1) vystoupení budˇ jako celek nebo i jeho jednotlivé části, 2) nejkvalitnější vystoupení bez ohledu členění na obory a kategorie, 3) celkový počet postupujících vystoupení je limitován cca 30 osobami včetně doprovodu. 4

5 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v životě dítěte z nefunkční rodiny (část výzkumné absolventské práce) Monika Valouchová, DiS. Jmenuji se Monika Valouchová a jsem absolventka Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Kroměříţi. Podmínkou uzavření studia na této škole je sloţení absolutoria a vypracování absolventské práce. Pro svou absolventskou práci jsem zvolila téma Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční rodiny. Vedoucím mé závěrečné práce byl Mgr. Dalibor Křepský, ředitel Dětského domova v Olomouci, a cenné informace k danému tématu poskytla také Mgr. Jitka Ţlunková, zástupkyně ředitele Dětského diagnostického ústavu na Sv. Kopečku u Olomouce. Ráda bych zde uvedla část svého výzkumu, jelikoţ si myslím, ţe výsledky mé práce by mohly zajímat odbornou veřejnost. Výzkum jsem realizovala v dětském domově a v dětském domově se školou. Jako výzkumnou metodu jsem pouţila interview a dotazník. Zveřejněná část výzkumu byla provedena formou dotazníků určených pro vychovatele ve jmenovaných zařízeních a pro ředitele různých dětských domovů v České republice. Vyhodnocení dotazníků pro vychovatele v dětském domově a v dětském domově se školou Dotazník vyplnilo 8 vychovatelů z dětského domova a 8 vychovatelů z dětského domova se školou. Nejprve jsem zjišťovala jejich věkové sloţení a nejvyšší dosaţené vzdělání, aby si čtenář mohl utvořit lepší představu, dále následují jednotlivé otázky. Věk respondentů: Tabulka č. 1: Možnosti Muži Ženy Celkem let 3 37% 2 25% 5 31% let 1 13% 1 13% 2 13% let 1 13% 4 49% 5 31% let % 4 25% Graf č. 1: let let let let 0 Muži Ženy Celkem Věkové sloţení respondentů se pohybuje v poměrně širokém rozmezí: let. Nejpočetnějšími skupinami byli lidé ve věku let a let, kteří tvořili po 31% všech oslovených respondentů, 25% respondentů uvedlo věk let a nejméně zastoupenou skupinou byli lidé ve věku let. 5

6 Nejvyšší dosažené vzdělání: Tabulka č. 2: Možnosti Muži Ženy Celkem Střední škola 4 50% 4 50% 8 49% Vyšší odborná škola 0 0% 2 25% 2 13% Vysoká škola 4 50% 2 25% 6 38% Graf č. 2: Muži Ženy Celkem Střední škola Vyšší odborná škola Vysoká škola Nejvíce respondentů vystudovalo střední školu ukončenou maturitní zkouškou, jejich procentuální zastoupení činí 49%. 6 respondentů má vysokoškolské vzdělání a 2 respondenti uvedli, ţe vystudovali vyšší odbornou školu. 1. Zastáváte názor, že dětský domov / dětský domov se školou dokáže dítěti nahradit rodinu? Svou odpověď prosím zdůvodněte. Tabulka č. 3: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Ano 2 25% 0 0% Ani ano, ani ne 2 25% 5 62% Ne 4 50% 3 38% Graf č. 3: Ano Ani ano, ani ne Ne 0 Dětský domov Dětský domov se školou 6

7 Nejvíce vychovatelů v dětském domově zastává názor, ţe dětský domov nedokáţe dítěti nahradit rodinu (celkem 4 respondenti, tzn. 50%). Svoje stanovisko odůvodnili tvrzením, ţe nemůţou vzniknout dokonalé citové vazby dítěte k jedné osobě, jelikoţ se v dětském domově střídají vychovatelé na směnách. Tím je znemoţněno společné proţívání důleţitých okamţiků v ţivotě dítěte a také z tohoto důvodu nelze zajistit jednotné výchovné působení na dítě. V širším slova smyslu dětský domov nedokáţe dítěti nahradit specifické rodinné prostředí. Stejnou měrou jsou zastoupeny odpovědi ano a ani ano, ani ne (kaţdou z těchto variant uvedli 2 respondenti). Zdůvodnění sporné odpovědi ani ano, ani ne byla různá, ale ve své podstatě zahrnovala stejnou základní myšlenku. Úloha a role matky a otce v rodině jsou nenahraditelné, ale pokud rodiče neplní základní funkce rodiny, stává se rodina dysfunkční a pro dítě je lepší jakákoli forma náhradní péče. Dětský domov tedy můţe uspokojovat potřeby dítěte pocházejícího z neutěšených poměrů lépe neţ jeho nefungující rodina. Faktem však zůstává, ţe lásku rodičů nelze ničím nahradit. Vychovatelé, kteří si myslí, ţe dětský domov dokáţe dítěti nahradit rodinu, své stanovisko odůvodňují tvrzením, ţe dítě je v dětském domově vychováváno po všech stránkách a má moţnost vytvořit si zde citové vazby. Většina vychovatelů v dětském domově se školou zvolila na danou otázku odpověď ani ano, ani ne (celkem 5 respondentů, coţ činí 68%). Svoji volbu zdůvodnili tím, ţe v dětském domově se školou děti citově strádají, trpí nedostatkem citových vazeb, ale naproti tomu se zde uplatňuje více výchovných podnětů a děti jsou po materiální stránce dobře zabezpečeny. 3 respondenti (v zastoupení 38%) zastávají názor, ţe dětský domov se školou nedokáţe dítěti nahradit rodinu. Své stanovisko zdůvodnili absencí citového zázemí a jistot. Ţádný z respondentů nezvolil moţnost odpovědi, ţe dětský domov se školou dokáţe dítěti nahradit rodinu. 2. Myslíte si, že dětský domov / dětský domov se školou dostatečně připraví dítě na jeho budoucí život? Svou odpověď prosím zdůvodněte. Tabulka č. 4: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Ano 2 25% 0 0% Ani ano, ani ne 6 75% 5 62% Ne 0 0% 3 38% Graf č. 4: Ano Ani ano, ani ne Ne 1 0 Dětský domov Dětský domov se školou Z výsledků v tabulce je patrné, ţe většina vychovatelů z dětského domova zvolila na danou otázku odpověď ani ano, ani ne (celkem 6 respondentů, coţ činí 75%). Nejčastějším odůvodněním této sporné odpovědi bylo, ţe je snahou dětského domova připravit děti na budoucí ţivot, ale přesto jsou tyto děti nesamostatné, jelikoţ se hodně věcí řeší za ně. V dětském domově dostává dítě v podstatě vše, o co poţádá, tak to ale běţně v rodině nechodí a dítě pak neuvaţuje realisticky. Dítěti v dětském domově chybí také model rodiny, proto neumí řešit kaţdodenní situace a mnohdy nedokáţe navázat trvalé partnerské vztahy. 2 respondenti (v procentuálním zastoupení 25%) zastávají názor, ţe dětský domov dokáţe dítě připravit na jeho budoucí ţivot mimo toto 7

8 zařízení, jelikoţ je zde k tomu kaţdé dítě vedeno. Připravuje se na budoucí ţivot stejným způsobem, jakým by se připravovalo v rodině. U ţádného respondenta jsem se nesetkala se zápornou odpovědí. Nejvíce vychovatelů v dětském domově se školou se přiklonilo k odpovědi ani ano, ani ne (jedná se o 5 respondentů, v procentuálním zastoupení 62%). Svůj názor vysvětlují nedostatečnou samostatností dětí a zároveň jejich neschopností změnit své špatné návyky. Na druhou stranu se děti v dětském domově se školou naučí pracovním návykům i správnému sociálnímu chování. 3 respondenti (38%) uvedli, ţe dětský domov se školou nedokáţe dostatečně připravit dítě na jeho budoucí ţivot z důvodu absence příkladu rodinného souţití. Ani jeden z vychovatelů v dětském domově se školou nezastává názor, ţe toto zařízení dovede připravit dítě na budoucí ţivot. 3. Vypište, jaké povinnosti mají děti v dětském domově / dětském domově se školou plnit. Touto otázkou jsem se snaţila ukázat, ţe i ústavní zařízení vede děti k samostatnosti tím, ţe zde musí vykonávat činnosti spojené s běţným chodem domácnosti a ţivota vůbec. Vychovatelé z dětského domova uvedli, ţe se děti podílí na úklidu společných prostor, svých pokojů, vykonávají drobné pomocné práce, perou, ţehlí, vaří, vysávají, utírají prach, pomáhají v kuchyni, pečují o květiny. Mezi další povinnosti dětí patří samozřejmě plnění školních povinností, příprava na vyučování, pořádek v osobních věcech a pomoc mladším dětem. Kaţdé dítě musí dodrţovat vnitřní řád dětského domova, plnit pokyny ředitele a vychovatelů. Vychovatelé z dětského domova se školou uvedli, ţe děti musí plnit veškeré povinnosti určené vnitřním řádem zařízení. Provádí úklidy, perou si osobní věci, musí dodrţovat osobní hygienu. Vyţaduje se po nich dodrţování školního řádu, jelikoţ základní škola je součástí dětského domova se školou. Děti se musí připravovat na vyučování a jsou učeny slušnému chování. 4. Jakým způsobem jsou děti za plnění svých povinností hodnoceny nebo odměňovány? Tabulka č. 5: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Slovní pochvala 8 100% 8 100% Věcná odměna 5 62% 5 62% Zvýšení kapesného 2 25% 2 25% Povolení mimořádné vycházky 5 62% 8 100% Jiné 6 75% 4 50% Děti nejsou nijak odměňovány 0 0% 0 0% Graf č. 5: Dětský domov Dětský domov se školou Slovní pochvala Věcná odměna Zvýšení kapesného Povolení mimořádné vycházky Jiné Děti nejsou nijak odměňovány 8

9 Poloţením této otázky jsem chtěla ukázat, ţe i děti umístěné mimo svou vlastní rodinu jsou kladně motivovány k činnostem, jejichţ ovládání je naprosto nezbytné pro vedení samostatného ţivota. Z výsledků v tabulce vyplývá, ţe naprosto všichni vychovatelé v dětském domově uţívají slovního pochválení dětí při splnění jejich povinností. 6 respondentů zvolilo odpověď jiné a uvedlo např. povolení návštěvy kulturní nebo sportovní akce, společné posezení v cukrárně, pochvala před skupinou apod. Stejnou měrou je zastoupeno hodnocení v podobě povolení mimořádné vycházky a darování věcné odměny (takto odpovědělo po 5 respondentech). Nejméně vychovatelů (celkem 2) odmění dítě zvýšením kapesného. Ţádný z respondentů neuvedl, ţe by děti nijak odměněny nebyly. Nejvíce uţívaným způsobem odměnění dítěte v případě vychovatelů z dětského domova se školou je slovní pochvala a povolení mimořádné vycházky. Obě odpovědi uvedlo vţdy 8 respondentů. 5 respondentů volí způsob předání věcné odměny a 4 vychovatelé zvolili moţnost jiné. Uvedli např. povolení mimořádného pobytu u rodičů nebo udělení bodů navíc (v tomto zařízení je zaveden bodový systém s pravidlem více bodů, více výhod ). 2 respondenti vyuţijí moţnosti zvýšit dítěti kapesné. Nesetkala jsem se s odpovědí, ţe by děti ţádným způsobem odměněny nebyly. 5. Jaký postih čeká děti v případě, že své povinnosti nesplní? Tabulka č. 6: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Slovní pokárání 8 100% 8 100% Sníţení kapesného 2 25% 4 50% Zákaz vycházek 5 62% 8 100% Práce navíc 5 62% 5 62% Jiné 4 50% 3 38% Děti ţádný postih nečeká 0 0% 0 0% Graf č. 6: Dětský domov Dětský domov se školou Slovní pokárání Snížení kapesného Zákaz vycházek Práce navíc Jiné Děti žádný postih nečeká Touto otázkou jsem se snaţila ukázat, ţe ani děti z dětských domovů nemají vše zadarmo a jsou přiměřeným potrestáním vedeny k zodpovědnosti a samostatnosti. Všichni vychovatelé v dětském domově nejčastěji uţívají slovního pokárání jako negativní hodnocení dětí při neplnění jejich povinností. Shodný počet vychovatelů dětem na určitý čas zakáţe vycházky a zadá jim nějakou práci v rámci dětského domova navíc. Obě varianty uvedlo vţdy 5 respondentů. 4 respondenti zvolili moţnost jiné a uvedli např. zakázání kulturní nebo sportovní akce, omezení 9

10 doby vycházek, omezení sledování televize, napomenutí před skupinou. 2 vychovatelé vyuţívají moţnosti sníţení kapesného a ţádný z nich nezvolil moţnost, ţe děti ţádný postih nečeká. Všichni vychovatelé v dětském domově se školou dítě při neplnění jeho povinností slovně pokárají a zakáţí mu vycházky. 5 respondentů zadá dítěti nějakou práci navíc a 4 respondenti sníţí dítěti kapesné. 3 vychovatelé zvolili odpověď jiné a uvedli např. odebrání bodů v rámci bodového systému daného zařízení, zákaz odjezdu na různé akce. Nikdo neuvedl moţnost, ţe děti ţádný postih nečeká. 6. Jak často si přijde dítě pro radu? Vypište, v jaké oblasti. Tabulka č. 7: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Hodně často 5 68% 5 62% Občas 3 32% 3 38% Velmi zřídka 0 0% 0 0% Nikdy 0 0% 0 0% Graf č. 7: Hodně často Občas Velmi zřídka Nikdy 0 Dětský domov Dětský domov se školou Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda a do jaké míry důvěřují děti umístěné v ústavním zařízení tamním vychovatelům. Většina vychovatelů z dětského domova (celkem 5, coţ činí 68%) uvedlo, ţe děti od nich potřebují poradit hodně často a to v oblasti osobního ţivota, školy a budoucího povolání. Se 3 respondenty (32%) se děti radí o svých problémech pouze občas. Ţádný z respondentů neuvedl, ţe by za ním děti přišly s prosbou o radu jen zřídka nebo dokonce vůbec. Naprosto shodně odpověděli i vychovatelé z dětského domova se školou. 5 z nich uvedlo, ţe děti se s nimi radí o svých problémech hodně často a 3 odpověděli, ţe pouze občas. Jejich rady se týkají osobního ţivota a školy. Nikdo neuvedl, ţe se s ním děti radí zřídka nebo vůbec. 10

11 7. Podporuje dětský domov / dětský domov se školou volnočasové aktivity dětí? Svou odpověď prosím zdůvodněte. Tabulka č. 8: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Ano 8 100% 8 100% Ne 0 0% 0 0% Graf č. 8: Dětský domov Dětský domov se školou Ano Ne Z tabulky jasně vyplývá, ţe naprosto všichni vychovatelé z dětského domova odpověděli na danou otázku kladně. Tuto zřejmou odpověď zdůvodňovali různě. Dětský domov umoţňuje návštěvy zájmových krouţků podle přání dětí, zajišťuje účast dětí na nejrůznějších akcích (sportovní akce, turistika, sezónní sporty, plavecký bazén, zimní stadion). Dále zařizuje různé výlety, rekreace, ozdravné pobyty apod. Dětský domov se tímto snaţí motivovat děti k vhodnému trávení volného času. Stejně odpověděli i všichni vychovatelé z dětského domova se školou. Uvedli, ţe dětský domov se školou nabízí dětem různé zájmové krouţky a činnosti (vaření, cyklistika, keramika, fotbal). Dále mohou děti navštěvovat posilovnu nebo se účastnit různých soutěţí. Děti si tak vytváří vztah ke sportu a k práci. Jeden vychovatel uvedl důleţitou poznámku, ţe se vše odvíjí od aktivity pedagogických pracovníků. 8. Jakým způsobem dětský domov / dětský domov se školou zprostředkovává dětem informace o možnostech a způsobech pracovního zařazení? Tabulka č. 9: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Spolupráce s úřadem práce 8 100% 0 0% Rady od pracovníků zařízení 7 87% 8 100% Umoţnění přístupu na internet 4 50% 7 87% Jiné 3 38% 0 0% 11

12 Graf č. 9: Dětský domov Dětský domov se školou Spolupráce s úřadem práce Rady od pracovníků zařízení Umožnění přístupu na internet Jiné Všichni vychovatelé z dětského domova uvedli, ţe v otázkách pracovního zařazení napomáhá dětem spolupráce dětského domova s úřadem práce. 7 respondentů konstatovalo, ţe dětem v této oblasti radí pracovníci dětského domova. 4 respondenti uvedli, ţe dětský domov umoţňuje dětem přístup na internet, kde se o této problematice mohou děti také dovědět cenné informace. 3 respondenti zvolili moţnost jiné a napsali, ţe dětský domov spolupracuje s městským úřadem, s výchovnými poradci na školách a pořádá různé přednášky a besedy. 8 vychovatelů z dětského domova se školou uvedlo, ţe ve věcech pracovního zařazení dětem radí pracovníci tohoto zařízení. 7 respondentů zvolilo variantu umoţnění přístupu na internet. Ţádný z respondentů neuvedl spolupráci dětského domova se školou s úřadem práce ani odpověď jiné. 9. Jakým způsobem podporuje dětský domov / dětský domov se školou start dítěte do samostatného života? Tabulka č. 10: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Zajištění bydlení 7 87% 0 0% Finanční podpora do začátku 8 100% 0 0% Pomoc s hledáním pracovního místa 8 100% 2 25% Poradenství 6 75% 4 50% Jiné 4 50% 4 50% Graf č. 10: Dětský domov Dětský domov se školou Zajištění bydlení Finanční podpora do začátku Pomoc s hledáním pracovního místa Poradenství Jiné 12

13 Naprosto všichni vychovatelé z dětského domova uvedli, ţe dětský domov pomáhá dětem při hledání pracovního místa a zároveň jim poskytne určitý finanční obnos do začátku. 7 vychovatelů zvolilo moţnost pomoci dítěti v podobě zajištění bydlení. 6 respondentů se přiklonilo k odpovědi, ţe dětský domov poskytuje dítěti v případě potřeby poradenství týkající se dané problematiky. 4 respondenti zvolili odpověď jiné a uvedli moţnost dětí vyuţít nabídku samostatného bydlení v rámci dětského domova a také moţnost zaloţení spoření při pobytu dětí v dětském domově, kdy je jim naspořená částka v době opuštění dětského domova vyplacena. Nejvíce vychovatelů v dětském domově se školou konstatovalo, ţe toto zařízení poskytuje dětem pomoc v podobě poradenství a zároveň uvedlo odpověď jiné, kterou zdůvodnilo nabídkou pomoci s výběrem střední školy nebo učiliště. Zde je nutno poznamenat, ţe děti z dětského domova se školou většinou po odchodu z tohoto zařízení nezačínají vést samostatný ţivot, ale jsou buď umístěny do výchovného ústavu nebo se vrací zpět do své rodiny. 2 respondenti uvedli, ţe dětský domov se školou v případě potřeby pomůţe dítěti hledat pracovní místo a ţádný vychovatel nezvolil variantu v podobě zajištění bydlení a finanční podpory do začátku. 10. Co by se mohlo podle Vašeho názoru v péči o děti v dětském domově / dětském domově se školou vylepšit, popř. změnit a co je naopak na stávajícím systému péče pozitivní? Na otázku, co by se v dětských domovech mohlo změnit k lepšímu, odpovídali respondenti různě. Navrhují např. větší osamostatnění rodinné skupiny v rámci dětského domova, zmenšení počtu dětí v rodinné skupině z důvodu moţnosti individuálnější péče o kaţdé dítě. Větší zapojení dětí do chodu dětského domova, aby si uvědomily, ţe nic není zadarmo, ale vše stojí peníze a ty se musí vydělat. Velice přínosné by bylo zjednodušení podmínek pro odchod dětí do náhradních rodin. Závaţným problémem dětských domovů jsou také obtíţe při získávání ubytování a pracovního uplatnění pro děti s ukončenou ústavní výchovou, dále nedostatek finančních prostředků na provoz dětského domova, vymáhání příspěvků na úhradu nákladů ústavní výchovy od rodičů, nemoţnost provádět běţné právní úkony bez souhlasu rodičů a také nezájem o spolupráci s dětským domovem ze strany rodiny dětí. Naproti tomu za velmi pozitivní povaţují respondenti moţnost dětí rozvíjet svůj talent v nejrůznějších zájmových krouţcích. Péče o děti v dětském domově je kvalitní, dětský domov spolupracuje s psychologem, který zná problematiku ústavní péče. Přes všechny výše uvedené výhrady vůči pobytu dětí v dětském domově lze konstatovat, ţe většina dětí odchází z dětského domova na vyšší úrovni, odnášejí si výuční list nebo maturitní vysvědčení a šanci integrovat se do společnosti. Vychovatelé dětského domova se školou se vyjadřovali pouze k jedné části dané otázky. Poukazovali na záleţitosti, které by se mohly v rámci dětského domova se školou změnit či vylepšit. Navrhují sníţení počtu dětí na jednoho vychovatele a tímto krokem zajištění větší moţnosti individuální péče o dítě. Děti by se také měly více podílet na činnostech spojených s chodem domácnosti (nákupy, vaření, hospodaření s penězi). Dále navrhují, aby neexistovala moţnost zařazování dětí s uloţenou ochrannou výchovou do dětského domova se školou. Objevil se i návrh umoţnění větších postihů dětí. Jeden vychovatel je toho názoru, ţe by se dětem mělo sníţit kapesné, jelikoţ skoro celou jeho výši obětují za cigarety. Dále by uvítal hrazení škod dětmi, které je způsobily, také by zavedl sníţení hranice trestní zodpovědnosti na 14 let. Dalším návrhem na změnu v celém systému obecně je zkvalitnění práce některých kurátorů a sociálních pracovnic. Co se týče vychovatelů samotných, poţadovali by zlepšení jejich finančního ohodnocení. Uvádí, ţe současná situace nutí většinu pedagogických pracovníků hledat další finanční příjmy mimo svůj obor. 13

14 Vyhodnocení dotazníků pro ředitele dětských domovů Tato část výzkumu byla provedena ve čtyřiceti dětských domovech v ČR. 1. tabulka základní informace směrodatné pro následující dvě otázky: Celkový počet dětí v dětských domovech k : 1252 Z celkového počtu dětí činí počet úplných sirotků: 17 1% Z celkového počtu dětí činí počet polosirotků: % Z celkového počtu dětí činí počet dětí, které mají oba rodiče: % Úplní sirotci Polosirotci Děti, které mají oba rodiče Dětský domov Z první tabulky vyplývá, ţe ve čtyřiceti různých dětských domovech bylo k datu umístěno 1252 dětí. Z tohoto počtu dětí se zde nacházelo 17 úplných sirotků, 139 dětí mělo pouze jednoho z rodičů a zbylých 1096 dětí mělo oba rodiče. Údaj 1252 dětí je směrodatný pro následující dvě otázky (součet čísel uvedených v dalších dvou tabulkách vţdy činí 1252). 14

15 2. tabulka počet dětí, které byly umístěny do dětských domovů na základě jedné z následujících možností (údaje se vztahují k celkovému počtu dětí v dětských domovech k datu ): Umístění dítěte na základě předběţného opatření vydaného soudem bez předchozího pobytu dítěte v diagnostickém ústavu: Umístění dítěte na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy bez předchozího pobytu dítěte v diagnostickém ústavu: Umístění dítěte na základě předběţného opatření vydaného soudem s předchozím pobytem dítěte v diagnostickém ústavu: Umístění dítěte na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy s předchozím pobytem dítěte v diagnostickém ústavu: 536 dětí 42% 274 dětí 22% 197 dětí 16% 245 dětí 20% Dětský dom ov Předběžné opatření bez pobytu v diagnostickém ústavu Nařízení ústav ní v ýchov y bez pobytu v diagnostickém ústavu Předběžné opatření s pobytem v diagnostickém ústavu Nařízení ústav ní v ýchov y s pobytem v diagnostickém ústavu Nejvíce dětí (celkem v zastoupení 42%) bylo do dětských domovů umístěno na základě předběţného opatření vydaného soudem, aniţ by před umístěním absolvovalo pobyt v diagnostickém ústavu. 274 dětí (22%) bylo do dětských domovů umístěno na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy a taktéţ předtím nepobývaly v diagnostickém ústavu. 245 dětí (v zastoupení 20%) bylo umístěno do dětských domovů na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, tyto děti však před svým umístěním do dětských domovů absolvovaly pobyt v diagnostickém ústavu. Nejniţší zastoupení v počtu 197 (16%) mají děti umístěné do dětských domovů na základě předběţného opatření vydaného soudem, které předtím absolvovaly pobyt v diagnostickém ústavu. 15

16 3. tabulka - počet dětí, které byly umístěny do dětských domovů kvůli následujícím situacím v rodině (údaje se vztahují k celkovému počtu dětí v dětských domovech k datu ): Rodiče nechtějí pečovat o dítě 245 dětí 19% Rodiče nedovedou pečovat o dítě 221 dětí 18% Rodiče nemohou pečovat o dítě 244 dětí 19% Rodiče nechtějí a zároveň nedovedou pečovat o dítě 159 dětí 13% Rodiče nechtějí a zároveň nemohou pečovat o dítě 158 dětí 13% Rodiče nedovedou a zároveň nemohou pečovat o dítě 225 dětí 18% Dětský domov Rodiče nechtěj í pečov at o dítě Rodiče nedov edou pečov at o dítě Rodiče nemohou pečov at o dítě Rodiče nechtějí a zárov eň nedov edou pečov at o dítě Rodiče nechtěj í a zárov eň nemohou pečov at o dítě Rodiče nedov edou a zárov eň nemohou pečov at o dítě Údaje vyplývající z této tabulky jsou velice vyrovnané. Přesto lze říci, ţe v dětských domovech jsou v největší míře umístěny děti pocházející z rodin, kde o ně jejich vlastní rodiče nechtějí pečovat (245 dětí - v zastoupení 19%). S rozdílem pouze jednoho dítěte stojí na druhém místě rodiče, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou pečovat o své děti (244 dětí). S téměř srovnatelnými výsledky následují děti pocházející z rodin, kde se o ně jejich rodiče nedovedou a zároveň nemohou postarat (225 dětí, coţ činí 18%) a z rodin, kde o ně rodiče pečovat neumí (221 dětí). Nejméně jsou v dětských domovech zastoupeny děti z rodin, kde se o ně jejich rodiče nechtějí a zároveň nedovedou postarat (195 dětí zastoupeno 13%) a děti, o které jejich rodiče nechtějí a zároveň nemohou pečovat (158 dětí). 16

17 4. tabulka - počet dětí, které v době od do odešly z dětských domovů z následujících důvodů: Dítě bylo přemístěno do dětského domova se školou nebo do výchovného ústavu Dítě se vrátilo zpět do původní rodiny Dítě bylo umístěno do jedné z forem náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, poručenství, péče jiné fyzické osoby neţ rodiče) Jiný důvod Celkový počet dětí, které odešly z dětského domova v době od do : 50 dětí 120 dětí 62 dětí 82 dětí % 38% 20% 26% Dětský domov Dítě bylo přemístěno do dětského domova se školou nebo do výchovného ústavu Dítě se vrátilo zpět do původní rodiny Dítě bylo umístěno do jedné z forem náhradní rodinné péče Jiný důvod Nejvíce zastoupeným důvodem pro odchod dětí z dětských domovů byl jejich návrat do původní rodiny (38%). V zastoupení 26% existoval pro opuštění dětských domovů jiný důvod, neţ je uveden v tabulce, jednalo se např. o odchod dítěte do samostatného ţivota, nabytí zletilosti, přemístění do ústavu sociální péče, dokončení přípravy na budoucí povolání. 20% dětí bylo umístěno do jedné z forem náhradní rodinné péče (během jednoho roku bylo tedy do náhradní rodinné péče umístěno 62 dětí). Nejniţší zastoupení v počtu 16% patří dětem, které byly přemístěny do dětského domova se školou nebo výchovného ústavu. 17

18 9. jednání výboru FDD ČR, Strážnice, 13. dubna 2005 Druhé společné jednání výboru FDD ČR v roce 2005 se konalo v rámci nadcházejícího jarního semináře ve Stráţnici ve středu 13. dubna. Členové výboru se sešli v budově místního Dětského domova, který se můţe pochlubit dokončenou rekonstrukcí, jejímţ následkem vznikly velmi příjemné a uţitečné prostory pro rodinnou skupinu. z nových prostor uţívaných jednou rodinnou skupinou v DD Stráţnice. Po obědě a prohlídce zařízení se v doprovodu paní ředitelky Baňouchové výbor přesunul na radnici ke slavnostnímu přijetí u starosty města, který se rozhovořil zejména o školství a kultuře ve městě. Příjemný ráz jednání podtrhlo i ochutnání několika vzorků místního kvalitního vína. Po skončení oficiálního přijetí pokračovalo jednání výboru jiţ v místě konání semináře, tj. v zařízení Interstudent. Po kontrole závěrů z minulé výborové schůze začala konečná fáze přípravy nadcházejícího semináře, zejména stanovení pořadí jednotlivých přednášejících a podrobná organizace. V další části informoval předseda Mgr. Hart o předloţení grantu Zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních na MŠMT ČR, poté byly zkontrolovány termíny a zajištění připravovaných akcí a soutěţí. Mgr. Heller dále informoval o stavu zahraniční spolupráce a navrhl zabývat se účastí členů FDD ČR na mezinárodním semináři v Holandsku ve dnech Novým členem FDD ČR se stala paní Dagmar Průšová, ředitelka DD Jemnice. Výbor navrhl, aby členům, kteří v tomto roce končí profesionální kariéru, byl na semináři předán malý dárek. Jedná se o paní Stanislavu Baňouchovou, ředitelku DD Stráţnice, paní Olgu Havlovou, ředitelku DD Krompach a pana Josefa Bartáka, ředitele DD Telč. Odborný seminář ve Strážnici, dubna 2005 Místo konání: Interstudent, Stráţnice Počet účastníků: lektoři Téma: Právní aspekty činností v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Přednášející: Mgr. Pavel Pátecký, pracovník oddělení péče o pedagogické pracovníky a správních činností, MŠMT ČR JUDr. Vítězslav Ţiška, právník, Učitelská unie Mgr. Nora Lastovecká, pracovník odboru legislativy, MV ČR 18

19 Místo konání stráţnický Interstudent. Účastníci semináře sledují zahájení Mgr. Pavel Pátecký hovoří o z. č. 563/04 Sb. 19

20 Vybrané kapitoly z Právních výkladů č. 1/2004 (text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005) 11. Bezúhonnost jako podmínka pro výkon činnosti pedagogického a nepedagogického pracovníka v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a v zařízení pro preventivně výchovnou péči Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje v 18 a 19 poţadavky, které musí splňovat všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v zařízeních a střediscích. Od 1. ledna 2005 všichni pedagogičtí pracovníci podléhají reţimu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, tento zákon proto rovněţ novelou obsaţenou v části třetí ( 40) zrušil definici pedagogického pracovníka v zařízení a středisku a podmínky na něj kladené, které byly upraveny v 18 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb.. Zákon č. 109/2002 Sb. ve znění zákona č. 563/2004 Sb. proto nadále obsahuje pro pedagogické pracovníky v zařízení pouze podmínku psychické způsobilosti, ostatní podmínky vyplývají přímo ze zákona č. 563/2004 Sb.. Jednou z podmínek pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a činnosti nepedagogického pracovníka v zařízení a středisku je i bezúhonnost. Pro kaţdou z těchto kategorií je však bezúhonnost s účinností od 1. ledna 2005 (po nabytí účinnosti zákona č. 563/2004 Sb.,) definována odlišně. Zatímco nepedagogický pracovník v zařízení či středisku se v souladu s 19 zákona č. 109/2002 Sb. povaţuje za bezúhonného, pokud nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, pedagogický pracovník se v souladu s 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. povaţuje za bezúhonného, pokud nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka. Trestní zákon v 3 říká, ţe k trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, ţe postačí zavinění z nedbalosti. Pokud tedy není v konkrétním ustanovení trestního zákona výslovně uvedeno, ţe ke spáchání daného trestného činu postačuje zavinění z nedbalosti, potom jiţ ze samotného faktu, ţe dotyčný zaměstnanec byl za daný trestný čin odsouzen, vyplývá, ţe šlo o úmyslný trestný čin. Spáchání trestného činu nedbalostního v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka by bylo jiţ pravděpodobně nutné vyvozovat ze znění ustanovení trestního zákona, podle kterého byl dotyčný odsouzen, případně ze znění rozsudku. Příkladem takového trestného činu můţe být a) trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže, který spáchá ten, kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší neţ 18 let nebezpečí zpustnutí tím, ţe jí umoţní vést zahálčivý nebo nemravný ţivot, nebo ji svádí k zahálčivému nebo nemravnému ţivotu ( 217 trestního zákona) nebo b) trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, který spáchá ten, kdo jinému z nedbalosti ublíţí na zdraví tím, ţe poruší důleţitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloţenou mu podle zákona ( 223 trestního zákona). Pro řešení konkrétního případu je dále podstatné, kdy byl s takovým zaměstnancem uzavřen pracovní poměr a kdy přestal zaměstnanec splňovat podmínku bezúhonnosti. Pokud byl pracovní poměr uzavřen před 1. červencem 2002 (tedy před nabytím účinnosti zákona č. 109/2002 Sb.) a zaměstnanec jiţ v té době nebyl bezúhonný ve smyslu zákona č. 109/2002 Sb., potom by vzhledem k faktu, ţe předchozí právní úprava takovouto podmínku neobsahovala, byl dán výpovědní důvod podle 46 písm. e) zákoníku práce, neboť zaměstnanec za současného právního stavu nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce (s nabytím účinnosti zákona č. 109/2002 Sb. je přestal splňovat). Poněkud sloţitější by byla situace, pokud pracovní poměr vznikl jiţ za účinnosti zákona č. 109/2002 Sb., a zaměstnanec jiţ v době jeho vzniku nesplňoval podmínku bezúhonnosti. Potom jsme toho názoru, ţe pracovní poměr vůbec nevznikl. Teorie hovoří o tzv. nulitním právním vztahu (takţe o právní vztah vůbec nejde). Příčinou je rozpor příslušného pracovněprávního úkonu, kterým měl být právní vztah zaloţen - zpravidla pracovní smlouvy či dohody - jako celku se zákonem, jehoţ důsledkem je neplatnost takového právního úkonu ( 242 odst. 1 písm. a) zákoníku práce). Protoţe ale "zaměstnanec" práci vykonává, existuje mezi oběma účastníky pouze 20

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory

Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veřejná správa Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Organizace a řízení ve věcech státní sociální podpory Dagmar Šerá 2012 Prohlašuji,

Více

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI) Marek Šedivý a Jolana Turnerová ROLE SPRÁVNÍ RADY V ŘÍZENÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE (SE ZAMĚŘENÍM NA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ

Více

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE

ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE ANALÝZA SOUČASNÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY OCHRANY PRÁV DĚTÍ A SYSTÉMU PÉČE O OHROŽENÉ DĚTI V ČESKÉ REPUBLICE AKADEMIE HAVEL, HOLÁSEK & PARTNERS, S.R.O. 1 Obsah Analýza současné právní úpravy ochrany práv dětí a systému

Více

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák

Systém náhradní výchovy. Jakub Dvořák Systém náhradní výchovy Jakub Dvořák Praha, 22. 11. 2007 Obsah 1.1 Úvod........................................ 4 1.2 Vymezení základních pojmů........................... 4 1.2.1 Výchova a péče..............................

Více

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze)

Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby tzv. společensky nepřizpůsobené (pracovní verze) www.osu.cz/metakor Metodická příručka pro metodiky a koordinátory sociální péče o osoby

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

Rumunská 29, 120 00 Praha 2 tel/fax: +420 222 521 446 info@meta-os.cz, www.meta-os.cz Závěrečná zpráva z průzkumu bariér a potřeb mladých migrantů v jejich přístupu ke vzdělání 2007 META o. s. Sdružení

Více

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova.

CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Vyuţití dobrovolnictví jako jeden z nástrojů sociální inkluze lidí bez domova. Vladimír Němec Olomouc 2013 CARITAS Vyšší odborná škola sociální

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI

ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI ZÁKLADNÍ INFORMACE O NÁHRADNÍ RODINNÉ PÉČI Věduna Bubleová, Lucie Vránová, Alena Vávrová, Jana Frantíková Základní informace o náhradní rodinné péči Středisko náhradní rodinné péče o. s. Praha 2011 Tato

Více

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou

Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Sborník příspěvků ze seminářů pořádaných v rámci projektu Život do svých rukou Projekt Život do svých rukou se konal pod záštitou zmocněnce vlády České republiky pro lidská práva Ing. Jana Litomiského.

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013

Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 Příručka pro příjemce Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace 2007 2013 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE OP VAVPI 2007-2013 Verze č. 5.0 Účinnost od 15. 8. 2013 2 / 137 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. DEFINICE POJMŮ...

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA

UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA UČEBNÍ TEXT Č. 3 ODBOROVÁ ORGANIZACE A ODBOROVÁ PRÁVA 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Ivana Mazánková AUTOR TEXTU: JUDr. Ivana Mazánková Učební text č. 3 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc

Více

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE

BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE INSTITUT PRO KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI BEZDOMOVECTVÍ A BEZDOMOVCI Z POHLEDU KRIMINOLOGIE Závěrečná zpráva Zpracovaly: PhDr. Markéta Štěchová (odpovědná řešitelka) PhDr. Marina Luptáková JUDr. Bedřiška

Více

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění

Právní rádce pacienta. Aktualizované znění 2011 Právní rádce pacienta Aktualizované znění OBSAH Obsah... 1 Úvod... 3 Pacient jako občan... 3 Právo, etika a morálka... 4 Jak se orientovat v právních předpisech?... 5 Nejvýznamnější právní předpisy...

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let

Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let Analýza podmínek a možností zařazení dětí od dvou let věku do mateřských škol a vyhodnocení dalšího řešení rozšíření péče o děti do tří let I. Současný stav s vymezením problémů institucionální péče a

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Volnočasové aktivity dětí a mládeţe na sídlišti Slezská ve Frýdku- Místku Monika Foldynová Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK

Hospodářská komora České republiky. Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK Hospodářská komora České republiky Odbor Informačních míst pro podnikatele AKTUALIZACE OBOROVÝCH PŘÍRUČEK pro PROVOZOVÁNÍ CESTOVNÍ AGENTURY Pro Hospodářskou komoru ČR, odbor InMP připravilo OKM Obchod

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách

Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách MŠMT únor 2014 Při řešení problémů spojených s rizikovým chováním žáků na základních školách je velmi důležitá nejen součinnost

Více

6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů

6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů 6/2002 Sb. ZÁKON ze dne 30. listopadu 2001 o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů Změna: 151/2002 Sb. (část) Změna: 228/2002 Sb. Změna: 349/2002 Sb. Změna:

Více

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU

PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU PRÁVO DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ VE VĚDĚ A VÝZKUMU Jakub Dohnal Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno. Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Asistence jako jedna z forem pomoci rodinám BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marcela Zvonařová

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více