Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Federace dětských domovů ČR. BULLETIN č. 66"

Transkript

1 Federace dětských domovů ČR BULLETIN č. 66 Vychází na jaře 2006

2 Obsah: str. Přehled 8. jednání výboru FDD ČR 3 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční rodiny (část výzkumné absolventské práce) 5 Přehled 9. jednání výboru FDD ČR Odborný seminář ve Stráţnici, dubna Vybrané kapitoly z Právních výkladů č. 1/ Statut Federace dětských domovů ČR - FICE 25 Zpráva o zasedání CF FICE Inter, Nizozemí, května Přehled 10. jednání výboru FDD ČR 30 Hodnotící zpráva z republikového finále dětí z DD ČR v lehké atletice, malé kopané a odbíjené, Příbram, června Výsledky mezinárodních sportovních soutěţí dětí z dětských domovů Česka, Slovenska, Maďarska a Rumunska v roce Přehled 11. jednání výboru FDD ČR 35 Přehled 12. jednání výboru FDD ČR 36 Odborný seminář v České Lípě, října Přehled 13. jednání výboru FDD ČR 39 Vybrané kapitoly z Právních výkladů č. 1/ Seznam členů FDD ČR k 1. únoru Bulletin připravil do tisku Mgr. Jan Pavlas FDD ČR, vychází v dubnu

3 8. jednání výboru FDD ČR, Praha, 19. ledna 2005 První společné jednání kompletního výboru v roce 2005 se uskutečnilo v Praze v esteticky i funkčně velmi zdařile zrekonstruovaném domě, který v Sámově ulici ve Vršovicích spravuje OS Vhled, a který slouţí nejen rodinám s dětmi v pěstounské péči, ale i dětem z dětských domovů. Po úvodním slově předsedy výbor zkontroloval plnění úkolů z minulého jednání, podpořil návrh DD v Uherském Hradišti na ocenění dlouholeté členky FDD ČR paní Boţeny Hrazdírové u příleţitosti Dne učitelů a poté se začal zabývat přípravou jarního semináře. Zejména bylo projednáno ubytování a stravování během akce, výše seminárního poplatku a předběţné lektorské zabezpečení včetně rozloţení jednotlivých příspěvků do obou dnů. Pan Mgr. Ivan Kurz seznámil přítomné s podmínkou MŠMT ČR, ţe v souvislosti s poskytnutou dotací nelze lektory proplácet formou faktury, ale lze s nimi uzavírat dohody o provedení práce. Výbor se poté seznámil se zprávou pokladníka o stavu peněţních prostředků FDD ČR, které k 31. prosinci 2004 představovaly částku ve výši ,29 Kč (pokladna, běţný účet v KB, termínované vklady u KB). Dalším důleţitým bodem jednání bylo odsouhlasení závazných pokynů pro pořadatele regionálních i celostátního kola Nejmilejšího koncertu. Tyto pokyny včetně kritérií pro hodnocení (viz níţe) jsou rovněţ umístěny na nových webových stránkách federace, které byly na adrese zprovozněny v prosinci Výbor také akceptoval termín konání nové divadelní přehlídky DD, která se uskuteční v Národním domě v Praze dne 8. října I. ZÁVAZNÉ POKYNY PRO POŘADATELE REGIONÁLNÍCH KOL N. K. 1) Vzhledem k celkovému počtu vystupujících, a to jak v kolech regionálních, tak zejména celostátním finále, je nutno respektovat, aby akce nebyla příliš zdlouhavá a nudná, ţe kaţdé zařízení má k dispozici maximálně 15 minut čistého času, do nichţ se musí vejít všechna jeho vystoupení (s výjimkou malých jevištních forem). Pro jednotlivé kategorie potom platí časy uvedené v bodě 4). 2) Vystoupení dětí se můţe zúčastnit 1 dospělá osoba, a to za předpokladu, ţe: a) je autorem vystoupení, vystoupení zaranţovala, nacvičila apod., b) je pro charakter vystoupení nezbytně nutná, c) nepředvádí ţádné sólové výkony, ale je pouze částí celku (diriguje, udává tempo, zpívá ve sboru, hraje na doprovodný nástroj, vede taneční vystoupení skupiny ), aby mohla být bez problému vyňata z hodnocení vystoupení dětí. 3) Soutěţe se nemohou zúčastnit jiné děti neţ děti umístěné do soutěţícího zařízení (PO, ÚV). 4) Soutěţní obory jsou členěny takto: HUDEBNÍ OBOR a) zpěv sólový (1 soutěţící bez doprovodu či s doprovodem včetně vlastního, max. 2 písně libovolného ţánru) b) zpěv skupin (2-4 soutěţící bez doprovodu či s doprovodem, max. 2 písně libovolného ţánru) c) zpěv sborový (od 5 soutěţících - blok do 8 minut) d) hudební skupiny (od 2 soutěţících max. 2 skladby /písničky, instrumentální skladby/ libovolného ţánru: alespoň 1 musí být písnička, 1 můţe být instrumentální skladba; vystoupení do 8 minut) e) hra na hudební nástroj (včetně těla), bez zpěvu (od sóla po orchestr; do 5 minut) TANEČNÍ OBOR a) klasický nebo moderní tanec (jakýkoliv typ a počet tanečníků, do 8 minut) b) folklórní skupiny (taneční a pěvecká komponovaná vystoupení, do 8 minut) 3

4 LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR a) umělecký přednes (poezie, próza, jednotlivci i skupiny do 5 minut) b) malé jevištní formy *) (bez ţánrového omezení, v rámci přehlídky nejlépe zvolit buď ukázku nebo kus do 15 minut, jinak nutno projednat s pořadatelem) *) malé jevištní formy nebudou z organizačních důvodů postupovat do celostátní přehlídky Nejmilejšího koncertu, ale budou vybírány do celostátního finále divadelní přehlídky. II. KRITERIA HODNOCENÍ Odborná porota hodnotí zejména: V HUDEBNÍM OBORU 1) vlastní tvorbu včetně úprav známých melodií, 2) ladění nástrojů, 3) instrumentální dovednost, 4) sehranost či sezpívanost, 5) čistotu zpěvu a drţení melodické linky, 6) srozumitelnost textu, 7) celkový výraz. V TANEČNÍM OBORU 1) vlastní tvorbu, 2) pohybovou dovednost, 3) originalitu a scénické zpracování, 4) synchronizaci pohybu s hudbou (včetně pohybu tanečníků v páru či skupině), 5) kostýmy, 6) celkový výraz. V LITERÁRNĚ DRAMATICKÉM OBORU 1) vlastní scénáře či texty, 2) hlasitost projevu a srozumitelnost textu, popř. melodickou stránka přednesu, 3) sehranost vystupujících, 4) kostýmy a scénu, 5) celkovou úroveň dramatizace. Odborná porota může k postupu doporučit vystoupení podle následujících bodů: 1) vystoupení budˇ jako celek nebo i jeho jednotlivé části, 2) nejkvalitnější vystoupení bez ohledu členění na obory a kategorie, 3) celkový počet postupujících vystoupení je limitován cca 30 osobami včetně doprovodu. 4

5 Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v životě dítěte z nefunkční rodiny (část výzkumné absolventské práce) Monika Valouchová, DiS. Jmenuji se Monika Valouchová a jsem absolventka Vyšší odborné školy pedagogické a sociální v Kroměříţi. Podmínkou uzavření studia na této škole je sloţení absolutoria a vypracování absolventské práce. Pro svou absolventskou práci jsem zvolila téma Úloha školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy v ţivotě dítěte z nefunkční rodiny. Vedoucím mé závěrečné práce byl Mgr. Dalibor Křepský, ředitel Dětského domova v Olomouci, a cenné informace k danému tématu poskytla také Mgr. Jitka Ţlunková, zástupkyně ředitele Dětského diagnostického ústavu na Sv. Kopečku u Olomouce. Ráda bych zde uvedla část svého výzkumu, jelikoţ si myslím, ţe výsledky mé práce by mohly zajímat odbornou veřejnost. Výzkum jsem realizovala v dětském domově a v dětském domově se školou. Jako výzkumnou metodu jsem pouţila interview a dotazník. Zveřejněná část výzkumu byla provedena formou dotazníků určených pro vychovatele ve jmenovaných zařízeních a pro ředitele různých dětských domovů v České republice. Vyhodnocení dotazníků pro vychovatele v dětském domově a v dětském domově se školou Dotazník vyplnilo 8 vychovatelů z dětského domova a 8 vychovatelů z dětského domova se školou. Nejprve jsem zjišťovala jejich věkové sloţení a nejvyšší dosaţené vzdělání, aby si čtenář mohl utvořit lepší představu, dále následují jednotlivé otázky. Věk respondentů: Tabulka č. 1: Možnosti Muži Ženy Celkem let 3 37% 2 25% 5 31% let 1 13% 1 13% 2 13% let 1 13% 4 49% 5 31% let % 4 25% Graf č. 1: let let let let 0 Muži Ženy Celkem Věkové sloţení respondentů se pohybuje v poměrně širokém rozmezí: let. Nejpočetnějšími skupinami byli lidé ve věku let a let, kteří tvořili po 31% všech oslovených respondentů, 25% respondentů uvedlo věk let a nejméně zastoupenou skupinou byli lidé ve věku let. 5

6 Nejvyšší dosažené vzdělání: Tabulka č. 2: Možnosti Muži Ženy Celkem Střední škola 4 50% 4 50% 8 49% Vyšší odborná škola 0 0% 2 25% 2 13% Vysoká škola 4 50% 2 25% 6 38% Graf č. 2: Muži Ženy Celkem Střední škola Vyšší odborná škola Vysoká škola Nejvíce respondentů vystudovalo střední školu ukončenou maturitní zkouškou, jejich procentuální zastoupení činí 49%. 6 respondentů má vysokoškolské vzdělání a 2 respondenti uvedli, ţe vystudovali vyšší odbornou školu. 1. Zastáváte názor, že dětský domov / dětský domov se školou dokáže dítěti nahradit rodinu? Svou odpověď prosím zdůvodněte. Tabulka č. 3: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Ano 2 25% 0 0% Ani ano, ani ne 2 25% 5 62% Ne 4 50% 3 38% Graf č. 3: Ano Ani ano, ani ne Ne 0 Dětský domov Dětský domov se školou 6

7 Nejvíce vychovatelů v dětském domově zastává názor, ţe dětský domov nedokáţe dítěti nahradit rodinu (celkem 4 respondenti, tzn. 50%). Svoje stanovisko odůvodnili tvrzením, ţe nemůţou vzniknout dokonalé citové vazby dítěte k jedné osobě, jelikoţ se v dětském domově střídají vychovatelé na směnách. Tím je znemoţněno společné proţívání důleţitých okamţiků v ţivotě dítěte a také z tohoto důvodu nelze zajistit jednotné výchovné působení na dítě. V širším slova smyslu dětský domov nedokáţe dítěti nahradit specifické rodinné prostředí. Stejnou měrou jsou zastoupeny odpovědi ano a ani ano, ani ne (kaţdou z těchto variant uvedli 2 respondenti). Zdůvodnění sporné odpovědi ani ano, ani ne byla různá, ale ve své podstatě zahrnovala stejnou základní myšlenku. Úloha a role matky a otce v rodině jsou nenahraditelné, ale pokud rodiče neplní základní funkce rodiny, stává se rodina dysfunkční a pro dítě je lepší jakákoli forma náhradní péče. Dětský domov tedy můţe uspokojovat potřeby dítěte pocházejícího z neutěšených poměrů lépe neţ jeho nefungující rodina. Faktem však zůstává, ţe lásku rodičů nelze ničím nahradit. Vychovatelé, kteří si myslí, ţe dětský domov dokáţe dítěti nahradit rodinu, své stanovisko odůvodňují tvrzením, ţe dítě je v dětském domově vychováváno po všech stránkách a má moţnost vytvořit si zde citové vazby. Většina vychovatelů v dětském domově se školou zvolila na danou otázku odpověď ani ano, ani ne (celkem 5 respondentů, coţ činí 68%). Svoji volbu zdůvodnili tím, ţe v dětském domově se školou děti citově strádají, trpí nedostatkem citových vazeb, ale naproti tomu se zde uplatňuje více výchovných podnětů a děti jsou po materiální stránce dobře zabezpečeny. 3 respondenti (v zastoupení 38%) zastávají názor, ţe dětský domov se školou nedokáţe dítěti nahradit rodinu. Své stanovisko zdůvodnili absencí citového zázemí a jistot. Ţádný z respondentů nezvolil moţnost odpovědi, ţe dětský domov se školou dokáţe dítěti nahradit rodinu. 2. Myslíte si, že dětský domov / dětský domov se školou dostatečně připraví dítě na jeho budoucí život? Svou odpověď prosím zdůvodněte. Tabulka č. 4: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Ano 2 25% 0 0% Ani ano, ani ne 6 75% 5 62% Ne 0 0% 3 38% Graf č. 4: Ano Ani ano, ani ne Ne 1 0 Dětský domov Dětský domov se školou Z výsledků v tabulce je patrné, ţe většina vychovatelů z dětského domova zvolila na danou otázku odpověď ani ano, ani ne (celkem 6 respondentů, coţ činí 75%). Nejčastějším odůvodněním této sporné odpovědi bylo, ţe je snahou dětského domova připravit děti na budoucí ţivot, ale přesto jsou tyto děti nesamostatné, jelikoţ se hodně věcí řeší za ně. V dětském domově dostává dítě v podstatě vše, o co poţádá, tak to ale běţně v rodině nechodí a dítě pak neuvaţuje realisticky. Dítěti v dětském domově chybí také model rodiny, proto neumí řešit kaţdodenní situace a mnohdy nedokáţe navázat trvalé partnerské vztahy. 2 respondenti (v procentuálním zastoupení 25%) zastávají názor, ţe dětský domov dokáţe dítě připravit na jeho budoucí ţivot mimo toto 7

8 zařízení, jelikoţ je zde k tomu kaţdé dítě vedeno. Připravuje se na budoucí ţivot stejným způsobem, jakým by se připravovalo v rodině. U ţádného respondenta jsem se nesetkala se zápornou odpovědí. Nejvíce vychovatelů v dětském domově se školou se přiklonilo k odpovědi ani ano, ani ne (jedná se o 5 respondentů, v procentuálním zastoupení 62%). Svůj názor vysvětlují nedostatečnou samostatností dětí a zároveň jejich neschopností změnit své špatné návyky. Na druhou stranu se děti v dětském domově se školou naučí pracovním návykům i správnému sociálnímu chování. 3 respondenti (38%) uvedli, ţe dětský domov se školou nedokáţe dostatečně připravit dítě na jeho budoucí ţivot z důvodu absence příkladu rodinného souţití. Ani jeden z vychovatelů v dětském domově se školou nezastává názor, ţe toto zařízení dovede připravit dítě na budoucí ţivot. 3. Vypište, jaké povinnosti mají děti v dětském domově / dětském domově se školou plnit. Touto otázkou jsem se snaţila ukázat, ţe i ústavní zařízení vede děti k samostatnosti tím, ţe zde musí vykonávat činnosti spojené s běţným chodem domácnosti a ţivota vůbec. Vychovatelé z dětského domova uvedli, ţe se děti podílí na úklidu společných prostor, svých pokojů, vykonávají drobné pomocné práce, perou, ţehlí, vaří, vysávají, utírají prach, pomáhají v kuchyni, pečují o květiny. Mezi další povinnosti dětí patří samozřejmě plnění školních povinností, příprava na vyučování, pořádek v osobních věcech a pomoc mladším dětem. Kaţdé dítě musí dodrţovat vnitřní řád dětského domova, plnit pokyny ředitele a vychovatelů. Vychovatelé z dětského domova se školou uvedli, ţe děti musí plnit veškeré povinnosti určené vnitřním řádem zařízení. Provádí úklidy, perou si osobní věci, musí dodrţovat osobní hygienu. Vyţaduje se po nich dodrţování školního řádu, jelikoţ základní škola je součástí dětského domova se školou. Děti se musí připravovat na vyučování a jsou učeny slušnému chování. 4. Jakým způsobem jsou děti za plnění svých povinností hodnoceny nebo odměňovány? Tabulka č. 5: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Slovní pochvala 8 100% 8 100% Věcná odměna 5 62% 5 62% Zvýšení kapesného 2 25% 2 25% Povolení mimořádné vycházky 5 62% 8 100% Jiné 6 75% 4 50% Děti nejsou nijak odměňovány 0 0% 0 0% Graf č. 5: Dětský domov Dětský domov se školou Slovní pochvala Věcná odměna Zvýšení kapesného Povolení mimořádné vycházky Jiné Děti nejsou nijak odměňovány 8

9 Poloţením této otázky jsem chtěla ukázat, ţe i děti umístěné mimo svou vlastní rodinu jsou kladně motivovány k činnostem, jejichţ ovládání je naprosto nezbytné pro vedení samostatného ţivota. Z výsledků v tabulce vyplývá, ţe naprosto všichni vychovatelé v dětském domově uţívají slovního pochválení dětí při splnění jejich povinností. 6 respondentů zvolilo odpověď jiné a uvedlo např. povolení návštěvy kulturní nebo sportovní akce, společné posezení v cukrárně, pochvala před skupinou apod. Stejnou měrou je zastoupeno hodnocení v podobě povolení mimořádné vycházky a darování věcné odměny (takto odpovědělo po 5 respondentech). Nejméně vychovatelů (celkem 2) odmění dítě zvýšením kapesného. Ţádný z respondentů neuvedl, ţe by děti nijak odměněny nebyly. Nejvíce uţívaným způsobem odměnění dítěte v případě vychovatelů z dětského domova se školou je slovní pochvala a povolení mimořádné vycházky. Obě odpovědi uvedlo vţdy 8 respondentů. 5 respondentů volí způsob předání věcné odměny a 4 vychovatelé zvolili moţnost jiné. Uvedli např. povolení mimořádného pobytu u rodičů nebo udělení bodů navíc (v tomto zařízení je zaveden bodový systém s pravidlem více bodů, více výhod ). 2 respondenti vyuţijí moţnosti zvýšit dítěti kapesné. Nesetkala jsem se s odpovědí, ţe by děti ţádným způsobem odměněny nebyly. 5. Jaký postih čeká děti v případě, že své povinnosti nesplní? Tabulka č. 6: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Slovní pokárání 8 100% 8 100% Sníţení kapesného 2 25% 4 50% Zákaz vycházek 5 62% 8 100% Práce navíc 5 62% 5 62% Jiné 4 50% 3 38% Děti ţádný postih nečeká 0 0% 0 0% Graf č. 6: Dětský domov Dětský domov se školou Slovní pokárání Snížení kapesného Zákaz vycházek Práce navíc Jiné Děti žádný postih nečeká Touto otázkou jsem se snaţila ukázat, ţe ani děti z dětských domovů nemají vše zadarmo a jsou přiměřeným potrestáním vedeny k zodpovědnosti a samostatnosti. Všichni vychovatelé v dětském domově nejčastěji uţívají slovního pokárání jako negativní hodnocení dětí při neplnění jejich povinností. Shodný počet vychovatelů dětem na určitý čas zakáţe vycházky a zadá jim nějakou práci v rámci dětského domova navíc. Obě varianty uvedlo vţdy 5 respondentů. 4 respondenti zvolili moţnost jiné a uvedli např. zakázání kulturní nebo sportovní akce, omezení 9

10 doby vycházek, omezení sledování televize, napomenutí před skupinou. 2 vychovatelé vyuţívají moţnosti sníţení kapesného a ţádný z nich nezvolil moţnost, ţe děti ţádný postih nečeká. Všichni vychovatelé v dětském domově se školou dítě při neplnění jeho povinností slovně pokárají a zakáţí mu vycházky. 5 respondentů zadá dítěti nějakou práci navíc a 4 respondenti sníţí dítěti kapesné. 3 vychovatelé zvolili odpověď jiné a uvedli např. odebrání bodů v rámci bodového systému daného zařízení, zákaz odjezdu na různé akce. Nikdo neuvedl moţnost, ţe děti ţádný postih nečeká. 6. Jak často si přijde dítě pro radu? Vypište, v jaké oblasti. Tabulka č. 7: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Hodně často 5 68% 5 62% Občas 3 32% 3 38% Velmi zřídka 0 0% 0 0% Nikdy 0 0% 0 0% Graf č. 7: Hodně často Občas Velmi zřídka Nikdy 0 Dětský domov Dětský domov se školou Touto otázkou jsem chtěla zjistit, zda a do jaké míry důvěřují děti umístěné v ústavním zařízení tamním vychovatelům. Většina vychovatelů z dětského domova (celkem 5, coţ činí 68%) uvedlo, ţe děti od nich potřebují poradit hodně často a to v oblasti osobního ţivota, školy a budoucího povolání. Se 3 respondenty (32%) se děti radí o svých problémech pouze občas. Ţádný z respondentů neuvedl, ţe by za ním děti přišly s prosbou o radu jen zřídka nebo dokonce vůbec. Naprosto shodně odpověděli i vychovatelé z dětského domova se školou. 5 z nich uvedlo, ţe děti se s nimi radí o svých problémech hodně často a 3 odpověděli, ţe pouze občas. Jejich rady se týkají osobního ţivota a školy. Nikdo neuvedl, ţe se s ním děti radí zřídka nebo vůbec. 10

11 7. Podporuje dětský domov / dětský domov se školou volnočasové aktivity dětí? Svou odpověď prosím zdůvodněte. Tabulka č. 8: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Ano 8 100% 8 100% Ne 0 0% 0 0% Graf č. 8: Dětský domov Dětský domov se školou Ano Ne Z tabulky jasně vyplývá, ţe naprosto všichni vychovatelé z dětského domova odpověděli na danou otázku kladně. Tuto zřejmou odpověď zdůvodňovali různě. Dětský domov umoţňuje návštěvy zájmových krouţků podle přání dětí, zajišťuje účast dětí na nejrůznějších akcích (sportovní akce, turistika, sezónní sporty, plavecký bazén, zimní stadion). Dále zařizuje různé výlety, rekreace, ozdravné pobyty apod. Dětský domov se tímto snaţí motivovat děti k vhodnému trávení volného času. Stejně odpověděli i všichni vychovatelé z dětského domova se školou. Uvedli, ţe dětský domov se školou nabízí dětem různé zájmové krouţky a činnosti (vaření, cyklistika, keramika, fotbal). Dále mohou děti navštěvovat posilovnu nebo se účastnit různých soutěţí. Děti si tak vytváří vztah ke sportu a k práci. Jeden vychovatel uvedl důleţitou poznámku, ţe se vše odvíjí od aktivity pedagogických pracovníků. 8. Jakým způsobem dětský domov / dětský domov se školou zprostředkovává dětem informace o možnostech a způsobech pracovního zařazení? Tabulka č. 9: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Spolupráce s úřadem práce 8 100% 0 0% Rady od pracovníků zařízení 7 87% 8 100% Umoţnění přístupu na internet 4 50% 7 87% Jiné 3 38% 0 0% 11

12 Graf č. 9: Dětský domov Dětský domov se školou Spolupráce s úřadem práce Rady od pracovníků zařízení Umožnění přístupu na internet Jiné Všichni vychovatelé z dětského domova uvedli, ţe v otázkách pracovního zařazení napomáhá dětem spolupráce dětského domova s úřadem práce. 7 respondentů konstatovalo, ţe dětem v této oblasti radí pracovníci dětského domova. 4 respondenti uvedli, ţe dětský domov umoţňuje dětem přístup na internet, kde se o této problematice mohou děti také dovědět cenné informace. 3 respondenti zvolili moţnost jiné a napsali, ţe dětský domov spolupracuje s městským úřadem, s výchovnými poradci na školách a pořádá různé přednášky a besedy. 8 vychovatelů z dětského domova se školou uvedlo, ţe ve věcech pracovního zařazení dětem radí pracovníci tohoto zařízení. 7 respondentů zvolilo variantu umoţnění přístupu na internet. Ţádný z respondentů neuvedl spolupráci dětského domova se školou s úřadem práce ani odpověď jiné. 9. Jakým způsobem podporuje dětský domov / dětský domov se školou start dítěte do samostatného života? Tabulka č. 10: Možnosti Dětský domov Dětský domov se školou Zajištění bydlení 7 87% 0 0% Finanční podpora do začátku 8 100% 0 0% Pomoc s hledáním pracovního místa 8 100% 2 25% Poradenství 6 75% 4 50% Jiné 4 50% 4 50% Graf č. 10: Dětský domov Dětský domov se školou Zajištění bydlení Finanční podpora do začátku Pomoc s hledáním pracovního místa Poradenství Jiné 12

13 Naprosto všichni vychovatelé z dětského domova uvedli, ţe dětský domov pomáhá dětem při hledání pracovního místa a zároveň jim poskytne určitý finanční obnos do začátku. 7 vychovatelů zvolilo moţnost pomoci dítěti v podobě zajištění bydlení. 6 respondentů se přiklonilo k odpovědi, ţe dětský domov poskytuje dítěti v případě potřeby poradenství týkající se dané problematiky. 4 respondenti zvolili odpověď jiné a uvedli moţnost dětí vyuţít nabídku samostatného bydlení v rámci dětského domova a také moţnost zaloţení spoření při pobytu dětí v dětském domově, kdy je jim naspořená částka v době opuštění dětského domova vyplacena. Nejvíce vychovatelů v dětském domově se školou konstatovalo, ţe toto zařízení poskytuje dětem pomoc v podobě poradenství a zároveň uvedlo odpověď jiné, kterou zdůvodnilo nabídkou pomoci s výběrem střední školy nebo učiliště. Zde je nutno poznamenat, ţe děti z dětského domova se školou většinou po odchodu z tohoto zařízení nezačínají vést samostatný ţivot, ale jsou buď umístěny do výchovného ústavu nebo se vrací zpět do své rodiny. 2 respondenti uvedli, ţe dětský domov se školou v případě potřeby pomůţe dítěti hledat pracovní místo a ţádný vychovatel nezvolil variantu v podobě zajištění bydlení a finanční podpory do začátku. 10. Co by se mohlo podle Vašeho názoru v péči o děti v dětském domově / dětském domově se školou vylepšit, popř. změnit a co je naopak na stávajícím systému péče pozitivní? Na otázku, co by se v dětských domovech mohlo změnit k lepšímu, odpovídali respondenti různě. Navrhují např. větší osamostatnění rodinné skupiny v rámci dětského domova, zmenšení počtu dětí v rodinné skupině z důvodu moţnosti individuálnější péče o kaţdé dítě. Větší zapojení dětí do chodu dětského domova, aby si uvědomily, ţe nic není zadarmo, ale vše stojí peníze a ty se musí vydělat. Velice přínosné by bylo zjednodušení podmínek pro odchod dětí do náhradních rodin. Závaţným problémem dětských domovů jsou také obtíţe při získávání ubytování a pracovního uplatnění pro děti s ukončenou ústavní výchovou, dále nedostatek finančních prostředků na provoz dětského domova, vymáhání příspěvků na úhradu nákladů ústavní výchovy od rodičů, nemoţnost provádět běţné právní úkony bez souhlasu rodičů a také nezájem o spolupráci s dětským domovem ze strany rodiny dětí. Naproti tomu za velmi pozitivní povaţují respondenti moţnost dětí rozvíjet svůj talent v nejrůznějších zájmových krouţcích. Péče o děti v dětském domově je kvalitní, dětský domov spolupracuje s psychologem, který zná problematiku ústavní péče. Přes všechny výše uvedené výhrady vůči pobytu dětí v dětském domově lze konstatovat, ţe většina dětí odchází z dětského domova na vyšší úrovni, odnášejí si výuční list nebo maturitní vysvědčení a šanci integrovat se do společnosti. Vychovatelé dětského domova se školou se vyjadřovali pouze k jedné části dané otázky. Poukazovali na záleţitosti, které by se mohly v rámci dětského domova se školou změnit či vylepšit. Navrhují sníţení počtu dětí na jednoho vychovatele a tímto krokem zajištění větší moţnosti individuální péče o dítě. Děti by se také měly více podílet na činnostech spojených s chodem domácnosti (nákupy, vaření, hospodaření s penězi). Dále navrhují, aby neexistovala moţnost zařazování dětí s uloţenou ochrannou výchovou do dětského domova se školou. Objevil se i návrh umoţnění větších postihů dětí. Jeden vychovatel je toho názoru, ţe by se dětem mělo sníţit kapesné, jelikoţ skoro celou jeho výši obětují za cigarety. Dále by uvítal hrazení škod dětmi, které je způsobily, také by zavedl sníţení hranice trestní zodpovědnosti na 14 let. Dalším návrhem na změnu v celém systému obecně je zkvalitnění práce některých kurátorů a sociálních pracovnic. Co se týče vychovatelů samotných, poţadovali by zlepšení jejich finančního ohodnocení. Uvádí, ţe současná situace nutí většinu pedagogických pracovníků hledat další finanční příjmy mimo svůj obor. 13

14 Vyhodnocení dotazníků pro ředitele dětských domovů Tato část výzkumu byla provedena ve čtyřiceti dětských domovech v ČR. 1. tabulka základní informace směrodatné pro následující dvě otázky: Celkový počet dětí v dětských domovech k : 1252 Z celkového počtu dětí činí počet úplných sirotků: 17 1% Z celkového počtu dětí činí počet polosirotků: % Z celkového počtu dětí činí počet dětí, které mají oba rodiče: % Úplní sirotci Polosirotci Děti, které mají oba rodiče Dětský domov Z první tabulky vyplývá, ţe ve čtyřiceti různých dětských domovech bylo k datu umístěno 1252 dětí. Z tohoto počtu dětí se zde nacházelo 17 úplných sirotků, 139 dětí mělo pouze jednoho z rodičů a zbylých 1096 dětí mělo oba rodiče. Údaj 1252 dětí je směrodatný pro následující dvě otázky (součet čísel uvedených v dalších dvou tabulkách vţdy činí 1252). 14

15 2. tabulka počet dětí, které byly umístěny do dětských domovů na základě jedné z následujících možností (údaje se vztahují k celkovému počtu dětí v dětských domovech k datu ): Umístění dítěte na základě předběţného opatření vydaného soudem bez předchozího pobytu dítěte v diagnostickém ústavu: Umístění dítěte na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy bez předchozího pobytu dítěte v diagnostickém ústavu: Umístění dítěte na základě předběţného opatření vydaného soudem s předchozím pobytem dítěte v diagnostickém ústavu: Umístění dítěte na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy s předchozím pobytem dítěte v diagnostickém ústavu: 536 dětí 42% 274 dětí 22% 197 dětí 16% 245 dětí 20% Dětský dom ov Předběžné opatření bez pobytu v diagnostickém ústavu Nařízení ústav ní v ýchov y bez pobytu v diagnostickém ústavu Předběžné opatření s pobytem v diagnostickém ústavu Nařízení ústav ní v ýchov y s pobytem v diagnostickém ústavu Nejvíce dětí (celkem v zastoupení 42%) bylo do dětských domovů umístěno na základě předběţného opatření vydaného soudem, aniţ by před umístěním absolvovalo pobyt v diagnostickém ústavu. 274 dětí (22%) bylo do dětských domovů umístěno na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy a taktéţ předtím nepobývaly v diagnostickém ústavu. 245 dětí (v zastoupení 20%) bylo umístěno do dětských domovů na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, tyto děti však před svým umístěním do dětských domovů absolvovaly pobyt v diagnostickém ústavu. Nejniţší zastoupení v počtu 197 (16%) mají děti umístěné do dětských domovů na základě předběţného opatření vydaného soudem, které předtím absolvovaly pobyt v diagnostickém ústavu. 15

16 3. tabulka - počet dětí, které byly umístěny do dětských domovů kvůli následujícím situacím v rodině (údaje se vztahují k celkovému počtu dětí v dětských domovech k datu ): Rodiče nechtějí pečovat o dítě 245 dětí 19% Rodiče nedovedou pečovat o dítě 221 dětí 18% Rodiče nemohou pečovat o dítě 244 dětí 19% Rodiče nechtějí a zároveň nedovedou pečovat o dítě 159 dětí 13% Rodiče nechtějí a zároveň nemohou pečovat o dítě 158 dětí 13% Rodiče nedovedou a zároveň nemohou pečovat o dítě 225 dětí 18% Dětský domov Rodiče nechtěj í pečov at o dítě Rodiče nedov edou pečov at o dítě Rodiče nemohou pečov at o dítě Rodiče nechtějí a zárov eň nedov edou pečov at o dítě Rodiče nechtěj í a zárov eň nemohou pečov at o dítě Rodiče nedov edou a zárov eň nemohou pečov at o dítě Údaje vyplývající z této tabulky jsou velice vyrovnané. Přesto lze říci, ţe v dětských domovech jsou v největší míře umístěny děti pocházející z rodin, kde o ně jejich vlastní rodiče nechtějí pečovat (245 dětí - v zastoupení 19%). S rozdílem pouze jednoho dítěte stojí na druhém místě rodiče, kteří z nejrůznějších důvodů nemohou pečovat o své děti (244 dětí). S téměř srovnatelnými výsledky následují děti pocházející z rodin, kde se o ně jejich rodiče nedovedou a zároveň nemohou postarat (225 dětí, coţ činí 18%) a z rodin, kde o ně rodiče pečovat neumí (221 dětí). Nejméně jsou v dětských domovech zastoupeny děti z rodin, kde se o ně jejich rodiče nechtějí a zároveň nedovedou postarat (195 dětí zastoupeno 13%) a děti, o které jejich rodiče nechtějí a zároveň nemohou pečovat (158 dětí). 16

17 4. tabulka - počet dětí, které v době od do odešly z dětských domovů z následujících důvodů: Dítě bylo přemístěno do dětského domova se školou nebo do výchovného ústavu Dítě se vrátilo zpět do původní rodiny Dítě bylo umístěno do jedné z forem náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, poručenství, péče jiné fyzické osoby neţ rodiče) Jiný důvod Celkový počet dětí, které odešly z dětského domova v době od do : 50 dětí 120 dětí 62 dětí 82 dětí % 38% 20% 26% Dětský domov Dítě bylo přemístěno do dětského domova se školou nebo do výchovného ústavu Dítě se vrátilo zpět do původní rodiny Dítě bylo umístěno do jedné z forem náhradní rodinné péče Jiný důvod Nejvíce zastoupeným důvodem pro odchod dětí z dětských domovů byl jejich návrat do původní rodiny (38%). V zastoupení 26% existoval pro opuštění dětských domovů jiný důvod, neţ je uveden v tabulce, jednalo se např. o odchod dítěte do samostatného ţivota, nabytí zletilosti, přemístění do ústavu sociální péče, dokončení přípravy na budoucí povolání. 20% dětí bylo umístěno do jedné z forem náhradní rodinné péče (během jednoho roku bylo tedy do náhradní rodinné péče umístěno 62 dětí). Nejniţší zastoupení v počtu 16% patří dětem, které byly přemístěny do dětského domova se školou nebo výchovného ústavu. 17

18 9. jednání výboru FDD ČR, Strážnice, 13. dubna 2005 Druhé společné jednání výboru FDD ČR v roce 2005 se konalo v rámci nadcházejícího jarního semináře ve Stráţnici ve středu 13. dubna. Členové výboru se sešli v budově místního Dětského domova, který se můţe pochlubit dokončenou rekonstrukcí, jejímţ následkem vznikly velmi příjemné a uţitečné prostory pro rodinnou skupinu. z nových prostor uţívaných jednou rodinnou skupinou v DD Stráţnice. Po obědě a prohlídce zařízení se v doprovodu paní ředitelky Baňouchové výbor přesunul na radnici ke slavnostnímu přijetí u starosty města, který se rozhovořil zejména o školství a kultuře ve městě. Příjemný ráz jednání podtrhlo i ochutnání několika vzorků místního kvalitního vína. Po skončení oficiálního přijetí pokračovalo jednání výboru jiţ v místě konání semináře, tj. v zařízení Interstudent. Po kontrole závěrů z minulé výborové schůze začala konečná fáze přípravy nadcházejícího semináře, zejména stanovení pořadí jednotlivých přednášejících a podrobná organizace. V další části informoval předseda Mgr. Hart o předloţení grantu Zkvalitnění vzdělávání ve školách a školských zařízeních na MŠMT ČR, poté byly zkontrolovány termíny a zajištění připravovaných akcí a soutěţí. Mgr. Heller dále informoval o stavu zahraniční spolupráce a navrhl zabývat se účastí členů FDD ČR na mezinárodním semináři v Holandsku ve dnech Novým členem FDD ČR se stala paní Dagmar Průšová, ředitelka DD Jemnice. Výbor navrhl, aby členům, kteří v tomto roce končí profesionální kariéru, byl na semináři předán malý dárek. Jedná se o paní Stanislavu Baňouchovou, ředitelku DD Stráţnice, paní Olgu Havlovou, ředitelku DD Krompach a pana Josefa Bartáka, ředitele DD Telč. Odborný seminář ve Strážnici, dubna 2005 Místo konání: Interstudent, Stráţnice Počet účastníků: lektoři Téma: Právní aspekty činností v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Přednášející: Mgr. Pavel Pátecký, pracovník oddělení péče o pedagogické pracovníky a správních činností, MŠMT ČR JUDr. Vítězslav Ţiška, právník, Učitelská unie Mgr. Nora Lastovecká, pracovník odboru legislativy, MV ČR 18

19 Místo konání stráţnický Interstudent. Účastníci semináře sledují zahájení Mgr. Pavel Pátecký hovoří o z. č. 563/04 Sb. 19

20 Vybrané kapitoly z Právních výkladů č. 1/2004 (text aktualizovaný k právnímu stavu od 1. ledna 2005) 11. Bezúhonnost jako podmínka pro výkon činnosti pedagogického a nepedagogického pracovníka v zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a v zařízení pro preventivně výchovnou péči Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vymezuje v 18 a 19 poţadavky, které musí splňovat všichni pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci v zařízeních a střediscích. Od 1. ledna 2005 všichni pedagogičtí pracovníci podléhají reţimu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, tento zákon proto rovněţ novelou obsaţenou v části třetí ( 40) zrušil definici pedagogického pracovníka v zařízení a středisku a podmínky na něj kladené, které byly upraveny v 18 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb.. Zákon č. 109/2002 Sb. ve znění zákona č. 563/2004 Sb. proto nadále obsahuje pro pedagogické pracovníky v zařízení pouze podmínku psychické způsobilosti, ostatní podmínky vyplývají přímo ze zákona č. 563/2004 Sb.. Jednou z podmínek pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a činnosti nepedagogického pracovníka v zařízení a středisku je i bezúhonnost. Pro kaţdou z těchto kategorií je však bezúhonnost s účinností od 1. ledna 2005 (po nabytí účinnosti zákona č. 563/2004 Sb.,) definována odlišně. Zatímco nepedagogický pracovník v zařízení či středisku se v souladu s 19 zákona č. 109/2002 Sb. povaţuje za bezúhonného, pokud nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin, pedagogický pracovník se v souladu s 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. povaţuje za bezúhonného, pokud nebyl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin nebo za trestný čin nedbalostní spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka. Trestní zákon v 3 říká, ţe k trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, ţe postačí zavinění z nedbalosti. Pokud tedy není v konkrétním ustanovení trestního zákona výslovně uvedeno, ţe ke spáchání daného trestného činu postačuje zavinění z nedbalosti, potom jiţ ze samotného faktu, ţe dotyčný zaměstnanec byl za daný trestný čin odsouzen, vyplývá, ţe šlo o úmyslný trestný čin. Spáchání trestného činu nedbalostního v souvislosti s výkonem činnosti pedagogického pracovníka by bylo jiţ pravděpodobně nutné vyvozovat ze znění ustanovení trestního zákona, podle kterého byl dotyčný odsouzen, případně ze znění rozsudku. Příkladem takového trestného činu můţe být a) trestný čin ohrožování mravní výchovy mládeže, který spáchá ten, kdo vydá, byť i z nedbalosti, osobu mladší neţ 18 let nebezpečí zpustnutí tím, ţe jí umoţní vést zahálčivý nebo nemravný ţivot, nebo ji svádí k zahálčivému nebo nemravnému ţivotu ( 217 trestního zákona) nebo b) trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti, který spáchá ten, kdo jinému z nedbalosti ublíţí na zdraví tím, ţe poruší důleţitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloţenou mu podle zákona ( 223 trestního zákona). Pro řešení konkrétního případu je dále podstatné, kdy byl s takovým zaměstnancem uzavřen pracovní poměr a kdy přestal zaměstnanec splňovat podmínku bezúhonnosti. Pokud byl pracovní poměr uzavřen před 1. červencem 2002 (tedy před nabytím účinnosti zákona č. 109/2002 Sb.) a zaměstnanec jiţ v té době nebyl bezúhonný ve smyslu zákona č. 109/2002 Sb., potom by vzhledem k faktu, ţe předchozí právní úprava takovouto podmínku neobsahovala, byl dán výpovědní důvod podle 46 písm. e) zákoníku práce, neboť zaměstnanec za současného právního stavu nesplňuje předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon sjednané práce (s nabytím účinnosti zákona č. 109/2002 Sb. je přestal splňovat). Poněkud sloţitější by byla situace, pokud pracovní poměr vznikl jiţ za účinnosti zákona č. 109/2002 Sb., a zaměstnanec jiţ v době jeho vzniku nesplňoval podmínku bezúhonnosti. Potom jsme toho názoru, ţe pracovní poměr vůbec nevznikl. Teorie hovoří o tzv. nulitním právním vztahu (takţe o právní vztah vůbec nejde). Příčinou je rozpor příslušného pracovněprávního úkonu, kterým měl být právní vztah zaloţen - zpravidla pracovní smlouvy či dohody - jako celku se zákonem, jehoţ důsledkem je neplatnost takového právního úkonu ( 242 odst. 1 písm. a) zákoníku práce). Protoţe ale "zaměstnanec" práci vykonává, existuje mezi oběma účastníky pouze 20

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I Platné znění části textu zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrţených změn III. Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče

Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče 1 Stanovy Asociace pracovníků středisek výchovné péče Hlava I. Název, sídlo a působnost organizace Čl.1. Zakládaná stavovská organizace má název: Asociace pracovníků středisek výchovné péče (dále jen Asociace).

Více

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti

Stanovy. Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Obsah činnosti Stanovy Asociace středoškolských klubů České republiky, o. s. Adresa: Česká 11, Brno 602 00 Registrováno u: Ministerstva vnitra České republiky Číslo a datum registrace: VSP/1-34/90-R ze dne 3. 5. 1990

Více

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s.

Stanovy spolku. Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Stanovy spolku Spolek přátel Chaberské školy, z. s. Čl. I Název a sídlo Název: Spolek přátel Chaberské školy, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Praha IČ: 024 68 689 Registrovaný ve spolkovém rejstříku vedeném

Více

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace

Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Statut Rady pro výzkum, vývoj a inovace Platné znění Statutu Rady pro výzkum, vývoj a inovace, schváleného usnesením vlády České republiky ze dne 30. listopadu 2009 č. 1457, ve znění usnesení vlády ze

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku

Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU. Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská STANOVY SPOLKU Čl. I Název, sídlo a charakter spolku Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Příbor Jičínská (dále jen spolek ) je

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku

Málinka z.s. Čl. 1 Název, sídlo. Čl. 2 Právní postavení spolku STANOVY SPOLKU Málinka z.s. Název spolku: Málinka z.s. Sídlo spolku: Nemile 90, 789 01 Zábřeh Čl. 1 Název, sídlo Čl. 2 Právní postavení spolku 1. Spolek je dobrovolný, nezávislý, sdružující rodiče a příznivce

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. října 2001 č. 1033 o zřízení Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů V l á d a I. z ř i z u j e Radu vlády pro rovné příležitosti žen

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z. s. Čl. I Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Čakovice, z.s., (dále jen Spolek ) 2. Sídlo Spolku: nám. 25.března 100, Praha

Více

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení

se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení STANOVY SDRUŽENÍ ČLENŮ A PŘÁTEL STANICE MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY D Ř Í P A T K A se sídlem v Prachaticích, Rumpálova 402 Článek 1 Charakteristika Sdružení (1) Organizace se nazývá Sdružení členů a přátel

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU. (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL ZUŠ ZRUČ NAD SÁZAVOU Článek 1 Název a sídlo spolku (1) Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel ZUŠ Zruč nad Sázavou (dále jen spolek ). (2) Sídlo spolku se nachází na adrese:

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE

PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PLATNÉ ZNĚNÍ STATUTU RADY VLÁDY PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Schváleno usnesení vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332, ve znění usnesení vlády ze

Více

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s.

Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. Společenství přátel Cyrilometodějské školy Brno, z.s. STANOVY SPOLKU I. Úvodní ustanovení 1. Klub přátel Cyrilometodějské školy v Brně, ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností

Více

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů

Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů Statut Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů III. schválený usnesením vlády ze dne 10. října 2001 č. 1033 a změněný usnesením vlády ze dne 12. prosince 2007 č. 1386 a usnesením vlády ze dne 3. listopadu

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Kruh přátel Severáčku STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ 1. Název : Kruh přátel Severáčku Kruh přátel Severáčku Článek 1 Název a sídlo 2. Sídlo : Frýdlantská 1359/19, 460 01 Liberec Článek 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolnou,

Více

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity

Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Směrnice MU č. 4/2014 Ubytování studentů v kolejích Masarykovy univerzity Podle 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve

Více

S T A N O V Y A S O C I A C E

S T A N O V Y A S O C I A C E S T A N O V Y A S O C I A C E Asociace je spolkem ve smyslu ust. 214 a následující občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. I. Název, sídlo, doba trvání 1. Název spolku zní: Česká logistická asociace, z. s.

Více

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s.

STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. STANOVY SPOLKU rodičů a přátel školy při Střední průmyslové škole dopravní, a.s. Článek I. Název, sídlo, postavení Spolku 1. Spolek je založen v souladu s ustanovením 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst. Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Působnost Rady VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2015 č. 48 Statut Rady vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro konkurenceschopnost

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ, Mendelova Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy ZŠ, Mendelova má sídlo v ZŠ, Mendelova v Karviné Hranicích, ulice Einsteinova 2871. Čl. II Právní poměry 1.

Více

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov STANOVY I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na principu

Více

Spolek Parkán STANOVY

Spolek Parkán STANOVY Spolek Parkán STANOVY Čl. I Název a sídlo Spolek Parkán má sídlo v Praze 8 Ďáblicích, U Parkánu 17/11, 182 00. Čl. II Účel spolku Spolek Parkán si klade za cíl podporovat spolupráci rodičů, pedagogů a

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny

Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Stanovy Spolku rodičů a přátel školy při ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny Sokolská 1052, 374 01 Spolek podporující činnost žáků ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny. Rodiče, zákonní zástupci a přítomní přátelé

Více

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo

STANOVY. KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. SPOLKU. Čl. 1. Název a sídlo STANOVY SPOLKU KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, z. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, z. s. (dále jen spolek ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava Čl. 2 Statut

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s.

Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. Stanovy Spolku rodičů a přátel Gymnázia Omská. z. s. I. Název a sídlo 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel Gymnázia Omská, z. s. 2. Sídlo spolku: Gymnázium, Omská 1300, 100 00 Praha 10. 3. Spolek je

Více

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Statut Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Rada vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen Rada ) je stálým poradním orgánem vlády ČR v oblasti

Více

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s.

Stanovy. Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. Stanovy Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s. 1 Článek I. Základní ustanovení Název: Centrum hiporehabilitace Mirákl o.s., ve zkratce C.H. Mirákl o.s. (dále jen sdružení ) C.H. Mirákl o.s. je dobrovolné

Více

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s.

STANOVY. Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASOCIACE SPECIÁLNÍCH PEDAGOGŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o. s. STANOVY Článek 1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název sdružení: Zkrácené označení: Asociace speciálních pedagogů České republiky, o..s. ASP ČR, o. s. Sídlo: Základní

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV. Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov NÁVRH STANOV I. Úvodní ustanovení 1.1 Název spolku: Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole Sviadnov (dále jen Spolek). 1.2 Sídlo Spolku: Na Závodí 70, 739 25 Sviadnov 1.3 Spolek je založený na

Více

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s.

Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Stanovy Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. Část I. Základní ustanovení 1 Název, sídlo a působnost spolku 1. Název spolku: Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z. s. 2. Asociace institucí

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení Klub ekologické výchovy Článek I Úvodní ustanovení Název občanského sdružení: Klub ekologické výchovy Zkráceně: (K E V) ( dále jen sdružení) Sídlem

Více

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel.

130 Orgány školské právnické osoby. (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. 130 Orgány školské právnické osoby (1) Orgánem školské právnické osoby zřízené ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí je ředitel. (2) Orgány školské právnické osoby zřízené jinou právnickou osobou

Více

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Úplné znění Statutu Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Schváleno usnesením vlády ze dne 29. srpna 2012 č. 630, ve znění usnesení vlády ze dne 5. května 2014 č. 332. Statut Rady vlády pro nestátní

Více

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH

Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH Návrh stanov spolku Spolek Poznání při GOH ČÁST I. Úvodní ustanovení a základní pojmy 1. Spolek Poznání GOH je nezávislým spolkem fyzických osob - rodičů a jiných zákonných zástupců žáků Gymnázia Olgy

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

S T A T U T Justiční akademie

S T A T U T Justiční akademie Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2011, č.j. 274/2008-OJ/ORGV, kterou se vydává Statut Justiční akademie, ve znění instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 30. března 2014, č.j.

Více

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov

STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov STANOVY Spolku rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole Velký Beranov I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole a mateřské škole

Více

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení:

V souladu s 6 zákona č. 83/1990Sb., o sdružování občanů v platném znění, předkládá přípravný výbor ve složení: Ministerstvo vnitra ČR- odbor všeobecné správy oddělení volební a sdružování, úsek sdružování Náměstí Hrdinů 3 140 21 Praha 4 Věc: písemný návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.

Více

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku

Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy. I. Název, sídlo a účel spolku Spolek přátel obchodní akademie v Plzni, z. s. Stanovy I. Název, sídlo a účel spolku Spolek s názvem Spolek přátel Obchodní akademie v Plzni, z. s. (dále jen Spolek ) se sídlem v Plzni, je samosprávnou

Více

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení

Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I. Úvodní ustanovení Stanovy MDA RIDE, z. s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Název spolku: MDA RIDE z. s. 2. Sídlo spolku: Zubatého 10 / 330, 150 00 - Praha 5 3. MDA RIDE, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení 214 a násl. zák. č.

Více

STANOVY Japonského klubu Olomouc

STANOVY Japonského klubu Olomouc STANOVY Japonského klubu Olomouc Hlava I. Název, sídlo, působnost Článek 1. Japonský klub Olomouc, o.s. (dále jen JKO) působí na celém území České republiky, jeho sídlem je Katedra asijských studií Filozofické

Více

Unie soudních znalců, o. s.

Unie soudních znalců, o. s. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Unie soudních znalců, o. s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Unie soudních znalců, o. s. (dále jen Unie ) Sídlo: Šumenská 7 143 00 Praha 4 Čl. 2 Statut UNIE 1. Unie je dobrovolná a nezávislá,

Více

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute

STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute 1 STANOVY občanského sdružení Lepage Research Institute čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název občanského sdružení je: Lepage Research Institute (dále jen sdružení ). 2) Sídlem sdružení

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE CHRUDIM Článek 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel DDM Chrudim Sídlo: Palackého 418, 537 01, Chrudim Článek 2 Účel spolku 1. Spolek rodičů

Více

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny

Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny Statut Rady vlády České republiky pro záležitosti romské menšiny schválený usnesením vlády ze dne 29. března 2010 č. 254 ve znění usnesení vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 13 Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ

STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ STANOVY UNIE RODIČŮ ČR PŘI ZŠ a MŠ ČESKÁ BĚLÁ Článek I Název a sídlo Název občanského sdružení: Sídlo sdružení: Česká Bělá 300. Článek II Postavení Unie. Občanské sdružení unie rodičů při ZŠ a MŠ Česká

Více

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku

STANOVY. Čl. 3 Cíl činnosti spolku Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady STANOVY Čl. 1 Název a sídlo Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Chocerady (dále jen spolek ). Sídlo spolku: 257 24 Chocerady 267 Změna adresy sídla spolku

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. ORGANIZAČNÍ ŘÁD SPOLKU SKUTEK Tento organizační řád upravuje zásady a pravidla činnosti orgánů spolku a rozvíjí stanovy. I. Členství 1. Členem / členkou spolku se stává každá osoba, která podá řádně vyplněnou

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA

Stanovy spolku. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA. Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA Stanovy spolku Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT - ELEKTRA Článek 1 Základní ustanovení 1. Název spolku zní: Spolek absolventů a přátel Fakulty elektrotechnické ČVUT ELEKTRA 2. Spolek

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY

Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov STANOVY Článek 1 Název a sídlo spolku 1. 1 Název spolku zní: Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Ruská, Litvínov (dále jen Spolek ) 1. 2 Sídlo Spolku je: Základní

Více

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY. spolku SK Viktorie, z.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku SK Viktorie, z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) SK VIKTORIE, z.s. (dále jen zapsaný spolek ) je spolkem, který je založen jako volný spolek fyzických osob, sdružující

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s.

Stanovy spolku. Náš Kopec, z.s. Stanovy spolku Náš Kopec, z.s. Čl. 1. Název, sídlo a působnost Náš Kopec o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen

Více

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s.

KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ KŘESŤANSKÉ VZDĚLÁVACÍ CENTRUM OSTRAVA, o. s. Čl. 1. Název a sídlo Název: Křesťanské vzdělávací centrum Ostrava, o.s. (dále jen sdružení ) Sídlo: Kostelní náměstí 1, 728 02 Ostrava

Více

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s.

S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. S T A N O V Y občanského sdružení Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o. s. čl. I. Název a sídlo Název sdružení : Klíč sdružení zdravotně hendikepovaných Cvikov, o.s. Sídlo sdružení : Městský

Více

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II.

STANOVY. Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. STANOVY Profesního sdružení instruktorů prací ve výškách I. Název sdružení : Profesní sdružení instruktorů prací ve výškách II. 1 / 16 Sídlo sdružení a působnost : Sídlem sdružení je Praha a působí na

Více

Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s.

Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s. Stanovy Genetické společnosti Gregora Mendela, z.s. I. Základní ustanovení 1. Genetická společnost Gregora Mendela, z.s. (dále jen GSGM) je dobrovolné sdružení pracovníků zabývajících se genetikou, a to

Více

Statut. Rady kvality ČR

Statut. Rady kvality ČR Číslo: NPK 01 Číslo vydání: 5 Strana: 1 Název: Statut Rady kvality ČR Celkem stran: 8 Platnost od: 15.6.2016 Počet příloh: 0 Statut Rady kvality ČR Schváleno usnesením vlády ČR č. 551 z 15. června 2016

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č Statut. Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. června 2007 č. 642 Statut Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády České republiky pro

Více

STANOVY. Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava

STANOVY. Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava STANOVY Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres Opava I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku: Spolek rodičů a přátel dětí Základní školy a Mateřské školy Skřipov, okres

Více

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě

S T A N O V Y. Sdružení rodičů a přátel Gymnázia. J. A. Komenského v Uherském Brodě S T A N O V Y Sdružení rodičů a přátel Gymnázia J. A. Komenského v Uherském Brodě I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení sdružení Sdružení rodičů a přátel G y m n á z i a J. A. Komenského v Uherském

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa

Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Stanovy Praskoleské společnosti sv.prokopa Článek I. Úvodní ustanovení Praskoleská společnost sv. Prokopa (dále jen Společnost) je dobrovolným sdružením občanů zaměřeným k plnění stanovených cílů a úkolů

Více

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s.

Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Stanovy spolku Síť ekologických poraden STEP, z. s. Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Název spolku je: Síť ekologických poraden STEP, z. s. (dále jen Spolek ). 2. Spolek používá zkrácený název STEP, jenž

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení

STANOVY. Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení STANOVY Sportovní klub Nýrov, o.s. I. Základní ustanovení 1. Sportovní klub Nýrov, o.s. (dále jen SK Nýrov ) je dobrovolným občanským sdružením fyzických osob, podle zákona č. 83/1990 SB., o sdružování

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku

Stanovy spolku. Čl. I. Název a sídlo. Čl. II. Účel spolku. Čl. III. Hlavní činnost spolku Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Sportovní klub Nýrov, z.s. (dále jen SK Nýrov ) se sídlem Nýrov 56, 679 72 Kunštát. Čl. II Účel spolku Účelem spolku je pořádání a organizace sportovních, tělovýchovných

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní

Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní Stanovy spolku Občanské sdružení při MŠ Národní 1. NÁZEV A SÍDLO 1.1 Název spolku je: Občanské sdružení při MŠ Národní, z. s. (dále jen spolek ). 1.2 Sídlem spolku je: Národní 416/37, Praha 1. 2. CHARAKTER

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů

KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY. Stanovy. Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992. Zpracováno Radou Klubu rodičů KLUB RODIČŮ A PŘÁTEL GYMNÁZIA LOUNY Stanovy Adresa: Poděbradova 661, 440 01 Louny IČO: 64018130 Založen: 4.3.1992 Zpracováno Radou Klubu rodičů 2011 I. Základní ustanovení 1. Klub rodičů a přátel gymnázia

Více

STANOVY. Cheer Academy, z.s. Základní ustanovení

STANOVY. Cheer Academy, z.s. Základní ustanovení STANOVY Cheer Academy, z.s. I. Základní ustanovení Spolek Cheer Academy, z.s. je samostatnou právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Sídlo Cheer

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory

STANOVY SPOLKU. Spolek školy U Obory STANOVY SPOLKU Spolek školy U Obory 1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Spolek školy U Obory (dále jen "Spolek") je samosprávným a dobrovolným svazkem sdružujícím především zákonné zástupce (dále jen "rodiče") žáků

Více

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I.

S T A N O V Y. Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. S T A N O V Y Handicap Sport Clubu Havířov, z.s. Článek I. Základní ustanovení 1. Handicap Sport Club Havířov, z.s. (dále jen spolek) je dobrovolným sdružením fyzických osob ve smyslu zákona č. 89/2012

Více

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s.

Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. Stanovy České společnosti pro buněčnou biologii, z.s. schválené na ustavující schůzi dne 13. 10. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Název: Česká společnost pro buněčnou biologii, z.s. (dále též Spolek ). 2.

Více

Návrh na registraci občanského sdružení

Návrh na registraci občanského sdružení Věc: Návrh na registraci občanského sdružení V souladu s 6 zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, předkládá přípravný výbor ve složení: Veronika Kolářová, bytem: Bítov 2, 266 01 Beroun r.č. 776105/0660

Více

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

S T A N O V Y. občanského sdružení. MLADÍ pro Dobřany. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení S T A N O V Y občanského sdružení MLADÍ pro Dobřany čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1. Název sdružení je: Mladí pro Dobřany (dále jen sdružení ). 2. Sídlem sdružení jsou Dobřany, ulice

Více

D O T E K z.s. S t a n o v y. Článek I Název a sídlo organizace. Článek II

D O T E K z.s. S t a n o v y. Článek I Název a sídlo organizace. Článek II D O T E K z.s. S t a n o v y Článek I Název a sídlo organizace Název organizace: DOTEK z.s. Sídlo organizace: Štefánikova 36/36, Český Těšín Spolek se zakládá na dobu neurčitou. Článek II DOTEK je zapsaným

Více

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace

Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 11. ledna 2010 č. 40 Statut Rady vlády pro nestátní neziskové organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV. Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia. I. Základní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Spolku rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia I. Základní ustanovení 1. Spolek rodičů žáků Gymnázia Boskovice a absolventů gymnázia je spolek ve smyslu ustanovení 214 a

Více

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení

Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Létejme z Ostravy, o.s. Stanovy občanského sdružení Článek I Základní ustanovení 1) Název: Létejme z Ostravy, o.s. (dále jen sdružení ). 2) Sídlo: Maďarská 1456/10, 0strava, 708 00. 3) Oficiální web: www.letejmezostravy.cz

Více

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů

- Organizace volnočasových, kulturních a sportovních aktivit pro děti s PAS a jejích rodičů Stanovy spolku Čl. 1. Název a sídlo Název: ADAM - autistické děti a my, z.s. (dále jen "spolek") Sídlo: Mozartova 1092/2, 736 01 Havířov - Podlesí Čl. 2 Doba trvání spolku Spolek je založen na dobu neurčitou.

Více

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s.

STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. STANOVY Tělovýchovné jednoty Sport pro všechny Dýšina, z. s. 1. Základní ustanovení 1.1 Sdružení se nazývá Tělovýchovná jednota Sport pro všechny, z. s. V běžném korespondenčním styku nebo při propagaci

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení

Stanovy občanského sdružení. I. Název. II. Sídlo a působnost profesního sdružení. III. Vznik, charakteristika a právní postavení profesního sdružení Stanovy občanského sdružení I. Název Český institut pro supervizi II. Sídlo a působnost profesního sdružení 1. Sídlem profesního sdružení je Křižíkova 76/61, Praha 8, 186 00 2. Působnost profesního sdružení

Více

Stanovy občanského sdružení Plchovánek

Stanovy občanského sdružení Plchovánek Stanovy občanského sdružení Plchovánek Článek 1. Poslání sdružení a) Občanské sdružení Plchovánek (dále jen OS Plchovánek ) vzniká na základě potřeby obyvatel obce Plch rozvíjet kulturní a společenský

Více

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení

Stanovy sdružení. Úvodní část. Článek I. Charakter sdružení Stanovy sdružení Úvodní část Název sdružení: Občanské sdružení přátel České Břízy Sídlo: Česká Bříza 115 330 11 pošta Třemošná Článek I. Charakter sdružení 1. Občanské sdružení přátel České Břízy (dále

Více

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost

Stanovy. Česká asociace rusistů, z.s. Článek I Postavení, sídlo, působnost Česká asociace rusistů, z.s. Stanovy Článek I Postavení, sídlo, působnost 1. Spolek má název Česká asociace rusistů, z.s., zkratka ČAR. 2. Česká asociace rusistů je dobrovolnou, nezávislou zájmovou organizací

Více