I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních"

Transkript

1 - 1 - I. Základní údaje o školském zařízení - Dětský domov v Mariánský Lázních 1. Charakteristika dětského domova Název organizace podle zřizovací listiny: Dětský domov, Palackého 191/101, Mariánské Lázně Dětský domov (dále jen dětský domov nebo domov) v Mariánských Lázních je domovem rodinného typu. Kapacita domova je 32 dětí ve věku 3-18 let, chlapců i dívek rozdělených do 4 rodinných skupin. Dětský domov v Mariánských Lázních je od 1.července 2001 příspěvkovou organizací Karlovarského kraje, statutárním zástupcem dětského domova je ředitelka, kterou v době nemoci, dovolené a jiné nepřítomnosti na pracovišti zastupuje určený statutární zástupce ředitelky. Poradním orgánem ředitelky domova je pedagogická rada, která jedná nejméně 6 x za školní rok (v případě potřeby se svolává ihned). Dětský domov zajišťuje výchovnou činnost v souladu se Zákonem 109/2002 Sb.),o výkonu ústavní a ochranné výchovy ve školských zařízeních, spolupracuje s orgány sociální péče o děti a rodinu (OSPOD), s občanským sdružením Radou přátel domova, která podporuje děti z dětského domova. Děti jsou do domova zařazovány na základě rozhodnutí Dětského diagnostického ústavu a SVP v Plzni a DÚM a SVP v Praze. Součástí dětského domova je kuchyně se školní jídelnou, která má kapacitu 52 jídel a zajišťuje stravování pro 32 dětí a 20 zaměstnanců domova. Činnost školní jídelny je uvedena ve zřizovací listině dětského domova. 2. Výchovné programy dětského domova Výchovná činnost domova probíhá dle vlastního aktualizovaného Výchovného programu dětského domova, který obsahuje zásady výchovné činnosti v domově, pokyny vychovatelům v rodinných skupinách jak vést výchovnou práci s dětmi, povinnou pedagogickou dokumentaci a v příloze jsou uvedeny sociální dovednosti dětí, které jsou nutné u dětí vytvářet tak, aby byl zajištěn hlavní výchovný cíl dětského domova. Tím je především integrace dětí do společnosti. Integrace dětí a příprava do škol je cílem pravidelných hospitací ředitelky i zástupce ředitelky a probíhá podle plánu roční činnosti v odpovídajících úrovních výchovné činnosti. Výchovná a vzdělávací činnost domova probíhala ve školním roce 2007/2008 podle plánu práce pro tento školní rok, ročních plánů pro rodinné skupiny a z nich vycházejících týdenních plánů. Úroveň sociálních dovedností dětí je zjišťována a posuzována v pedagogických pozorováních vedených pedagogy, která jsou prováděna průběžně a vyhodnocována l x za pololetí. Hodnocení jsou zpracována v Pedagogických listech jednotlivých. dětí. Pedagogická rada se koná podle plánu 6x do roka, metodické sdružení je dle plánu vedoucí metodického sdružení také 6x za rok. V případě potřeby zasedají oba orgány operativně ihned podle závažnosti a potřeby dané situací.

2 - 2 - Minimální preventivní program sociálně patologických jevů dětského domova vedený pověřeným pracovníkem je součástí ročního plánu práce RS, výchovné plány práce vychovatelů obsahují besedy k sociálně patologickým jevům, které jsou cílem hospitace ředitelky domova. Dětský domov úzce spolupracuje s místním krizovým centrem pro děti a mládež KOTEC. Vychovatelé s dětmi vedou sociálně-psychologický výcvik, situace ohledně sociálně patologických jevů je sledována a vyhodnocována pomocí schránky důvěry. Minimální preventivní program sociálně patologických jevů je řízen ředitelkou domova. Enviromentální výchova je řízena statutárním zástupcem ředitelky. Beseda o výchově k životnímu prostředí je zahrnuta do plánu práce na školní rok. Výchova k ochraně životního prostředí je pak doplněním běžné výchovné práce v RS. 3. Spolupráce: Střední odborná škola Plzeň, UJEP Ústí nad Labem, Dětský domov Mariánské Lázně každoročně zajišťuje odbornou praxi studentů středních odborných, Vyšších odborných a Vysokých škol se zaměřením na pedagogiku, nebo sociální problematiku (sociální pracovníci). Ve školním roce 2007/2008 v dětském domově proběhly individuálně řízené praxe studentek z odborných škol: Univerzity Jana Evangelisty Purkyně - Fakulty sociálně ekonomické v Ústí nad Labem, Pedagogické fakulty Hradec Králové a Střední pedagogické školy v Karlových Varech. Dohody o spolupráci byly zajištěny smluvně. 4. Spolupráce s OSPOD, spolupráce s rodiči Dětský domov Mariánské Lázně spolupracuje s orgány OSPOD Karlovarského kraje a okolních okresů (Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, Tachov, Plzeň, Sušice, Stříbro, Domažlice). Spolupráce s těmito orgány je na velice dobré úrovni, žádné závažné nedostatky ve spolupráci i komunikaci nejsou. Pobyty v rodinách dětí jsou konzultovány včas, pro nedostatek času a financí rodičů se však někdy nedaří navázat užší spolupráci s některými rodiči. Pro zlepšení této situace hledá dětský domov stále nové způsoby, jak tento stav změnit a zlepšit. Individuální spoluprácí s pracovníky OSPOD a jednotlivými rodiči se i ve školním roce 2007/2008 podařilo zajistit zvýšení zájmu některých rodičů o své děti a pak dalších následných pobytů dětí v rodinách. V těchto případech by bylo vhodné a nutné, aby kvalifikovaných sociálních pracovníků na jednotlivých odborech bylo více, aby mohli s rodiči dětí lépe spolupracovat / například formou další poradenské činnosti a konzultační činnosti a více času věnovat přímo práci v terénu v problémových rodinách /. Bez této kvalitní spolupráce se do budoucna s rekonstrukcemi problémových rodin v žádném případě nedá počítat. Jedním z možných doplňkových zdrojů provozu dětského domova je platba ošetřovného od zákonných zástupců. Jen velmi málo ( kolem 25 až 30%) zákonných zástupců dětí - rodičů však platí na své děti vyměřené dávky. Dluhy rodičů činily k 31. srpnu 2008 celkem : ,- Kč. Řada rodičů se nezdržuje na adrese svého trvalého bydliště (není výjimkou, kdy policie, soudy a úřady žádají domov o kontakt na rodiče dětí pro potřeby dalších úkonů v trestním řízení a další jednání), ani ve spolupráci s policií a soudy se moc nedaří tento dluh snížit. Vymoci se podaří jen

3 - 3 - malá část a to jen po značném úsilí, především sociální pracovnice. Přestože se jak v uplynulém tak i letošním roce podařilo tuto dlužnou částku mírně snížit (především formou odpisů nevymahatelných pohledávek, méně pak vymáháním samotným) nelze vzhledem k tomuto nevyhovujícímu opakujícímu se stavu v žádném případě s těmito prostředky počítat v rozpočtu dětského domova. Protože nejsou do rozpočtu domova dodávány pravidelně, v provozu zařízení každý rok zřetelně a citelně chybí. 5. Spolupráce s Městským úřadem Mariánské Lázně Starosta i ostatní úředníci Městského úřadu v Mariánských Lázních jsou průběžně informováni o dění v Dětském domově Mariánské Lázně. Zástupci města jsou zváni na všechny významnější akce domova. Informace o dění v domově bývají uvedeny nejen v místním, ale i v lokálním tisku. 6. Spolupráce s Radou přátel domova Při Dětském domově Mariánské Lázně již několik let pracuje občanské sdružení Rada přátel dětského domova, které děti individuálně podporuje například podporou zájmových aktivit dětí a zajištěním kapesného na letní tábory, rekreace a ozdravné pobyty. Spolupráce s Radou přátel dětského domova je dobrá, při pravidelně probíhajících schůzkách s představiteli domova se vyhodnocuje spolupráce s dětským domovem i činnost sdružení. Ve školním roce 2007/2008 byl například Radou přátel domova opět poskytnut příspěvek dětem na letní prázdninovou činnost ve výši 100,-Kč pro jedno dítě. Dále pak sponzorovala některé zájmové činnosti dětského domova. 7. Spolupráce s nadacemi Dětský domov spolupracuje s několika nadacemi. Nadace Terezy Maxové nabízí našim dětem kromě sponzorské pomoci ve formě dárků také účast na různých celostátních soutěžích. Nadace Lívie a Václava Klausových zahájila v roce 2004 spolupráci s domovem v rámci akce Startovné do života. Jde o finanční výpomoc starším dětem, kdy uspořené prostředky mohou využít při odchodu do života, případně i ke studijní podpoře, k úhradě řidičského oprávnění. Do programu jsou k 30. srpnu 2008 zapojeny 4 dětí z domova. Od roku 2005 spolupracuje také domov se Střediskem náhradní rodinné péče v Praze, které sice není nadací, ale pořádá za podpory různých nadací a sponzorů mnoho zajímavých akcí potřebných pro děti z domovů (např. Peníze pro život ). Těchto akcí zaměřených na lepší začlenění dětí do společnosti po odchodu z dětského domova (tématické zaměření na práci, bydlení, rodinu a finance) se zúčastnilo 7 dětí z našeho dětského domova.

4 Spolupráce se sponzory Dětský domov věnuje spolupráci se sponzory značné úsilí. Sponzorské firmy jsou informovány o akcích v domově, jakákoli pomoc domovu je poté zveřejněna v místních i lokálních médiích. Na webové stránce dětského domova je umístěn přehled se jmény sponzorů domova, dále jsou na stránce informace pro veřejnost o zájmové činnosti i aktuálním dění v dětském domově. K nejvýznamnějším sponzorům domova patří již dlouhodobě, firma Coca-Cola Beverages ČR, která poskytuje částku ,- Kč na dítě. Z tohoto daru hradí domov každoročně léčebné pobyty dětí, letní dětskou rekreaci (tábory), dopravu na akce, osobní dárky dětí ( Vánoce, narozeniny ). K dalším významným sponzorům dětského domova patří : - Nadace Livie a Václava Klausových - umělecká agentura Aroko - producentské centrum PROFIL Mar. Lázně - Nadace Terezy Maxové - INGO Casino - Řád sv. Laurentina a Sommelier club Mariánské Lázně - Tennis Agens Mar. Lázně - GRATO, Ing. Marek Štaud - Lions Club Mar. Lázně - KARNA, p. Budka, Mar. Lázně - NATENCO, s.r.o. - Sportovní potřeby Bílek Jaroslav, Mar. Lázně - Fa. Ajšman, Toužim - Veselá cukrárna, Mar. Lázně - ICE SPORTS s.r.o., Mar. Lázně - BOTANICUS, Mar. Lázně - TDS města Mariánské Lázně - Rádio EGRENSIS s.r.o., Cheb - Květinářství u Vlásenků, Mar. Lázně - Pekárna Klimentov - Zelenina Hellmich - Modrá cukrárna, Mar. Lázně - Masna Kroupa - Česká pošta - 5 -

5 9. Základní údaje o dětech Kapacita domova byla do roku dětí, na základě zákona 109/2002 Sb. a výjimkou MŠMT ze dne byla snížena na 33 dětí ve věku 3-18 let. Vzhledem k ukončení přechodného období ke splnění podmínek daných zákonem 109/2002 Sb. ( ), byla kapacita upravena v září 2007 na 32 dětí (4.RS). Děti jsou zařazovány do dětského domova výhradně z rozhodnutí Dětského diagnostického ústavu a SVP v Plzni (děti do 15 let) a DÚM a SVP v Praze (děti nad 15 let). Děti jsou přijímání do dětského domova na základě soudního rozhodnutí nebo předběžným soudním opatřením. Ve školním roce 2007/2008 v průměru navštěvovalo 11 dětí základní školu speciální, 15 dětí základní školu, 2 děti SOU, 7 dětí OU a 1 klient VŠ. Dívku, která již docházela do zaměstnání, se podařilo přesvědčit k zahájení učení od září 2007 v OU Planá. V průběhu školního roku 2007/2008 byly 2 děti na základě žádostí po pobytu v předpěstounské péči a proběhlém řízení o předání do pěstounské péče, do této péče úspěšně předány. Výběr vhodných pěstounů byl uskutečněn ve spolupráci s příslušnými orgány OSPOD a psychologem spolupracujícím s domovem. Během roku 2007/2008 byly 2 děti pro opakované závažné výchovné problémy přemístěny do VÚM. V červnu 2008 některé děti ukončily docházku do ZŠ a postoupily na střední školy. 2 děti byly přijaty do OU v Plané /učební obor pomocné kuchařské a pečovatelské práce/, 2 děti do SOU v Chebu / učební obory automechanik a kadeřnice /, 1 dítě do SOU Mar.Lázně /učební obor číšník-servírka/. 6 děti bylo po dovršení zletilosti v dětském domově na dohodu. Příprava dětí do škol včetně přípravy na jejich další (profesní) uplatnění v životě je hlavním cílem pravidelných hospitací a metodických kontrol ředitelky domova i zástupce ředitelky. V plánu dětského domova je počítáno také se startovacími byty pro starší dětí. Tato vize je však vzhledem k přístupu města vůči této problematice spíše nereálná. Jako další možnost (v současné době zřejmě nejlevnější varianta) se nabízí vybudovat v areálu domova (na zahradě) dvě nové budovy pro dvě rodinné skupiny, další dvě rodinné skupiny, provozní zázemí včetně startovacích bytů by zůstaly v stávající budově dětského domova. 10. Zájmová činnost Vychovatelé DD Mariánské Lázně se snaží zapojit každé z dětí do některé z nabízených zájmových činností. V domově jsou sportovně i umělecky nadané děti. Děti mohou využít kroužků organizovaných při Domu dětí a mládeže v Mariánských Lázních /kroužek výpočetní techniky, taneční, plastikový modelář, zálesácký, střelecký apod./. Ani ve školním roce 2007/08 nedošlo k předpokládané spolupráci se studenty středních škol při doučování dětí, opět se bohužel neuskutečnila z důvodu nesehnání sponzorů, kteří by finančně i organizačně toto zajistili. Přímo v domově pod vedením pedagogických pracovníků pracují kroužky aerobiku, jógy, taneční, sportovní, výtvarný kroužek, kroužek vaření, výpočetní techniky, hry na kytaru a zpěvu. Děti v rámci kroužků (taneční kroužek a pěvecký kroužek) vystupovaly i ve školním roce 2007/08 na pravidelně pořádaných předvánočních akcích domova - Mikulášské a Vánoční besídce DD pořádané pro spolužáky dětí a přátele dětského domova. Kroužky taneční i pěvecký - 6 -

6 se účastnily dále i Mikulášských besídek v Mariánských Lázních, vystoupení uspořádaného pro seniory a při dalších akcích v rámci spolupráce s MěDDM v Mariánských Lázních (například na programu v rámci akcí pořádaných k Mezinárodnímu dni dětí), především pak slavnostního ukončení školního roku, které se koná každoročně ve spolupráci s rádiem Egrensis, Radou přátel dětského domova i dalšími sponzory na zahradě dětského domova. Firma ICE Sports přispívá k rozvoji zájmové činnosti dětí tím, že každoročně sponzorsky hradí dětem z domova 20 permanentek na volné bruslení na zimním stadionu, děti navštěvují plavání v bazénu částečně sponzorované TDS Mariánské Lázně. V letních měsících mají děti zdarma vstup na místní koupaliště LIDO díky sponzorské pomoci pana Romana Plzáka. V letních měsících také děti plně využívají zahradu domova, kde se věnují na hřištích míčovým hrám, opékáním vuřtů a rekreaci na zahradě. Děti pravidelně v rámci spolupráce docházejí do psího útulku v Mariánských Lázních, kde pomáhají s venčením a cvičením psů. Tato činnost u dětí vytváří větší pocit k zodpovědnosti. V rámci přechodu dětského domova na domov rodinného typu i lepší přípravy k životu po odchodu z domova jsou dětem více umožněny činnosti, které je lépe připraví na budoucí život: děti jsou více zapojovány do pomoci při vaření, pomáhají při úklidu, praní i žehlení prádla, pomáhají správci domova s drobnými opravami, více se učí zacházet s finančními prostředky. 11. Kulturní činnost Ve školním roce 2007/2008 se děti zúčastnily v rámci nabídek divadelních představení divadla v Mariánských Lázních, Karlových Varech a nabídek místního kina. Tato představení navštěvují děti podle zájmu o konkrétní představení. Návštěva některých filmových představení je zajišťována pro děti zdarma díky občasné sponzorské nabídce vlastníka kina v Mariánských Lázních. Divadelní představení, která jsou nejčastěji v divadle navštěvována, jsou dětská představení určená mladším dětem, někdy projeví zájem i středoškoláci v případě, že se představení týká učebních osnov. Ve školním roce 2007/2008 potěšily děti z domova svými programy cirkusy Diana a JoJo. 12. Letní ozdravná a prázdninová činnost Jako každý rok byl pro děti z domova připraven program letní činnosti, který se skládal především z rekreačních aktivit dětí a pobytů dětí na letních táborech. 21 dětí bylo v průběhu léta po dohodě s OSPOD na základě žádosti zákonných zástupců (rodičů) na různě dlouhých pobytech doma v rodinách. V průběhu letních prázdnin 2008 se děti zúčastnily pobytů na letních táborech: od 3.8. do letní tábor v Pavlovicích - 1 děti od do letní tábor v Počátkách - 3 děti od do letní tábor v Louňovicích - 4 děti od do 4.8. letní tábor v Lišicích - 2 děti - 7 -

7 II. Přehled pracovníků Personální obsazení Dětský domov v Mariánských Lázních zaměstnával od 1.září pedagogických pracovníků, 11 THP pracovníků, 1 pedagog jako zástup za MD. Jedna z vychovatelek má ukončené postgraduální studium speciální pedagogiky, dálkově studuje muzikoterapii (v současné době je však na MD), ostatní vychovatelé mají požadované středoškolské pedagogické vzdělání, nebo si doplňují kvalifikaci DPS, případně studují v rámci programu celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků v pracovním poměru na dobu neurčitou je 90 %. Přehled kvalifikace vychovatelů (doba neurčitá): PF Plzeň, 1.st., spec. ped. 1 SPgŠ Karlovy Vary 4 SPgŠ Stříbro 1 SPgŠ Beroun 1 Pš Karlovy Vary 1 VŠ Báňská (DPS) 1 SŠ lesnická 1 ( studuje DPS vychovatelství ) Přehled kvalifikace asistentů pedagoga: SOU 1 (doplněno asistentem pedagoga) K 22.říjnu 2008 je fyzický stav zaměstnanců s ředitelkou dětského domova pracovnice na MD. Výchovnou činnost řídí statutární zástupce ředitele, který má v souladu s nařízením vlády snížený úvazek přímé výchovné práce. Dětský domov spolupracuje se smluvním psychologem a dětským psychiatrem. Prioritním cílem v personální oblasti domova je stabilizace pracovníků. Při řešení konfliktů mezi pracovníky je nutno vždy postupovat podle organizačního řádu, konflikty řešit operativně s pracovníkem a nevyřeší-li se na místě, konzultovat jej s přímým nadřízeným. Závěry provozních porad, pedagogických rad i metodických sdružení je potřeba z těchto důvodů důsledně dodržovat. V případě nutnosti přijmutí nového pedagogického pracovníka je výběr vždy proveden s přihlédnutím k výsledkům psychologického vyšetření v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb.) o výkonu ústavní výchovy a kritérium výběrového řízení. V současné době je situace v domově personálně stabilizovaná.

8 - 8 - III. Údaj o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků v dětském domově probíhá na základě nabídek pedagogických center a pomocí jiných vhodných odborných institucí. Probíhá také formou samostudia jednotlivých pedagogických pracovníků. Dětský domov Mariánské Lázně vybírá především z nabídky NIDV, Pedagogického a vzdělávacího centra Karlovy Vary, také Pedagogického a vzdělávacího centra Plzeň, FAKTA v.o.s.. Ve školním roce 2007/2008 prošli pedagogičtí pracovníci opět školícími tématy především z oblastí prevence sociálně patologických jevů, zvládání hněvu, násilí, problematika práce s menšinami apod.. Zaměstnanci THP absolvovali školení z oblasti účetnictví, sociální práce a vedení školní kuchyně. Ve školním roce 2008/2009 jsou naplánovány akce: školení k BOZP zaměstnanců dětského domova, sociálně-psychologický výcvik, řešení sociálně patologických jevů ve výchovné práci v rámci prostředí dětských domovů, přípravu výchovných pracovníků na přechod dětského domova na domov rodinného typu a problematiku s tímto spojenou, další tématická školení zaměstnanců THP (dle nabídek - změny v účetnictví, stravování - HACCP, sociální práce apod. ). Na komplexnější další vzdělávání především pedagogických pracovníků bohužel schází kromě dostatečných finančních prostředků i dostatek vhodných školících nabídek (vhodné nabídky pro zařízení pro děti s výchovnými problémy apod.). Poplatky za tyto akce jsou vysoké a nahradit pedagogické pracovníky na delší dobu je jak provozně tak i finančně náročné ( náhrady za školící se zaměstnance a proplácení přesčasových hodin ).

9 - 9 - IV. Údaje o aktivitách a prezentaci domova na veřejnosti Účast na soutěžích a prezentace dětského domova: Ve školním roce 2007/2008 se děti z dětského domova zúčastnily mnoha akcí, při kterých úspěšně reprezentovaly svůj domov, především se jednalo o kroužky výtvarný, taneční a kroužek aerobiku: V říjnu až prosinci 2007: oslavy Halloweenu v Dolním Žandově, soutěž o Nejkrásnější Vánoční ozdobu, každoroční výtvarná soutěž Malování s čokoládovou hvězdičkou radosti - ORION roční vyhodnocení soutěží DD CUP 07 mezi DD v ČR Prevence proti nehodám, vystoupení na Mikulášské besídce se sponzory, vystoupení na besídce s diskotékou rádia Dragon pořádanou dětským domovem pro spolužáky, rodiče a hosty. V lednu až srpnu 2008: akce SNRV v rámci projektu Start do života - návštěva banky s různými výukovými kurzy, mezinárodní turnaj DD v sálové kopané pod záštitou starosty města Plzně, vernisáž keramických výrobků dětí z DD v hotelu Cristal (3 ocenění), účast v soutěži o nejkrásnější Velikonoční kraslici (1 ocenění), účast v soutěžích pořádaných nadací Terezy Maxové a nadačním fondem Fantasie, uspořádání stálé expozice výrobků dětí ve výstavní síní New York v Lázních Kynžvart, účast v ekologické soutěži Den Země, účast v celorepublikové sportovní exhibici Hejbej se s Hankou (aerobic, breakdance, orientální tance), slavnostní ukončení školního roku s Radou přátel DD pod záštitou rádia Egrensis, sportovní akce pořádaná agenturou Tennis Agens. Dětský domov je zapojen do projektu Startovné do života pořádaného nadací Livie a Václava Klausových (viz. spolupráce s nadacemi) Výtvarný kroužek, taneční kroužek a kroužek aerobiku DD se zúčastnil i na mnoha dalších akcích pořádaných MěDDM v Mariánských Lázních.

10 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI Kontroly v dětském domově V průběhu školního roku 2007/2008 neproběhla v dětském domově Mariánské Lázně kromě kontroly Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje ( kontrola nezjistila žádné závažné závady), státního zástupce, sociálních pracovníků OSPOD, etopedických kontrol pracovníků DDÚ a SVP Plzeň a finanční kontroly KúKK žádná další kontrola. Závěry kontrol nekonstatovaly žádné závažné porušení zákonů nebo platných předpisů. VI. Základní údaje o hospodaření V kalendářním roce 2007 činily přímé náklady ,- Kč a provozní ,-Kč. Provozní prostředky stačí k běžnému provozu, v dřívějších letech běžné potřeby dětí (určité zájmové aktivity, letní činnost, rekreace dětí apod.), dnes nadstandardní potřeby dětí, je nutno pokrývat prostředky z finančních darů. Ve školním roce 2007/2008 se z důvodu šetření finančních prostředků (soudní spor V. Kohout) neuskutečnila žádná větší oprava a ani rekonstrukce, pouze nutné opravy, úpravy a opravy bezprostředního okolí domova (příjezdová komunikace, oplocení areálu) a opravy nezbytné pro funkční chod zařízení. V předchozích letech byla spolupráce se sponzory lepší, lépe se dařilo sponzory získávat. V současné době je tato činnost těžší a komplikovanější, protože není již mnoho firem a podnikatelů, kteří by byli ochotní sponzorovat organizace zřizované krajem nebo státem. Dětským domovům také moc neprospívají ve sdělovacích prostředcích řešené případy trestné činnosti dětí z dětských domovů se školou (před přejmenováním dříve výchovných ústavů ), kdy dochází mezi veřejností k zaměňování těchto zařízení s dětskými domovy. V průběhu kalendářního roku 2007 / do obdržel dětský domov formou účelových finančních darů od sponzorů a dárců celkem ,-Kč, v období od do pak ,-Kč. Již několik let je naplánována úprava dětského domova na čtyři samostatně plně funkční rodinné skupiny v souladu se zákonem číslo 109/2002 Sb.). V plánu je počítáno také se startovacími byty pro starší dětí. Kapacita dětského domova byla v souladu se zákonem upravena a snížena na 32 dětí. Obytný prostor pro 4. rodinnou skupinu byl v roce 2005 vytvořen prozatím v přízemí domova. Do budoucna se v případě přidělení dostatečných finančních prostředků zřizovatelem (žádáno pravidelně od roku 2002) počítá s přemístěním této rodinné skupiny do jiných prostor po provedení stavebních úprav. Stávající prostory domova se využijí po přestavbě pro další 3. rodinné skupiny, prostory v přízemí, kde se nyní nachází 4.rodinná skupina,budou

11 sloužit jako startovací byty pro starší děti. Každá rodinná skupina by měla mít k dispozici vlastní kuchyňku, sociální zařízení, vychovatelnu a ložnice dětí, kdy by v ložnici měli být ubytovány maximálně dvě děti.ve větší míře bude využita pomoc dětí, při zapojení do běžných domácích prací / praní oděvů, úklid obytných prostor, ložnic a vaření /. Jako další možnost se nabízí vybudovat v areálu domova (na zahradě) dvě nové budovy pro dvě rodinné skupiny, další dvě rodinné skupiny, provozní zázemí a startovací byty by zůstaly ve staré budově. V kalendářním roce 2007 činily přímé náklady ,-Kč a provozní náklady činily ,-Kč, odvod z investičního fondu na kraj činil v roce ,-Kč. Hospodářský výsledek ve výši ,-Kč byl odveden do rezervního fondu. V rezervním fondu se snažíme vytvořit dostatečné finanční rezervy pro uhrazení pohledávek ve věci soudních sporů s bývalým zaměstnancem panem Václavem Kohoutem, aby případné další finanční náhrady zasáhly běžný provoz dětského domova pokud možno nejméně. V současné době požaduje pan Kohout po domově další finanční náhradu, výši náhrady zatím nevyčíslil. V soudním jednání OS v Chebu byla také druhá výpověď z pracovního poměru. Během soudu byly zjištěny skutečnosti, že přestože si pan Kohout s domovem dopisoval o neplatnosti výpovědi jako by ji obdržel a vzal na vědomí, nebyla to pravda. Výpověď byla opět neplatná, protože obsílku ve skutečnosti převzala jeho manželka a zfalšovala jeho podpis na doručence. Na základě rozsudku Okresního soudu v Chebu ze dne 15. května 2006, spisová značka 9 C 125/ , který nabyl právní moci dne 26. července 2006 byl pan Kohout nadále zaměstnancem dětského domova s pracovním poměrem na dobu neurčitou a výpověď mu daná ke dni byla neplatná. Do zaměstnání se po nabytí právní moci rozsudku nedostavil, proto byl vyzván k nastoupení do zaměstnání písemnou formou. Na jednání dne 3.srpna 2006 byl upozorněn na skutečnost, že se nedostavil do zaměstnání, jak měl a že dětský domov je připraven ho v souladu s rozsudkem OS v Chebu dále zaměstnávat. Pan Kohout však trval pouze na pracovním zařazení na pozici ředitele dětského domova. Protože v tomto bodě nemohlo dojít k dohodě, odmítl nastoupit do zaměstnání. Z tohoto důvodu s ním byl ukončen dne pracovní poměr z důvodu hrubého porušení pracovní kázně. S tímto ukončením pracovního poměru však pan Kohout nesouhlasil a výpověď opět napadl u OS v Chebu. Ten rozsudkem 9 C 299/ ze dne 11. února 2008 jeho žalobu jako nedůvodnou zamítl a uznal okamžité zrušení pracovního poměru platným. Pan Kohout se závěrem OS v Chebu nebyl spokojen, proto se ve věci ukončení pracovního poměru odvolal ke KS v Plzni. Ten však v červnu 2008 rozhodnutím rozhodnutí OS v Chebu potvrdil a jeho žalobu zamítl. V případě rozhodnutí OS v Chebu ve sporu o výši náhrady platu z prvního neplatně rozvázaného pracovního poměru rozhodl soud ve prospěch pana Kohouta a již vyplacenou menší částku náhrady neuznal. Prostředky, které mohly být použity k účelům uplatnění zákona 109/2002 Sb.), tak domov rozhodnutím OS v Chebu 9 C 174/ použil k proplacení těchto náhrad. Pan Kohout s výši náhrady přesto nebyl spokojen, proto se ve věci náhrady odvolal ke KS v Plzni. Ten však v září 2008 rozhodnutím 12Co 283/2008 rozhodnutí OS v Chebu potvrdil a jeho žalobu zamítl. Ve věci problému neplatného doručení výpovědi ze strany pošty byla situace vyřešena mimosoudním vyrovnáním České pošty s Dětským domovem. O celé situaci je pravidelně průběžně informován Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu a pan Mgr. Novotný.

12 V I.pololetí 2008 činily přímé náklady ,-Kč a provozní náklady ,-Kč odvod z investičního fondu na kraj za rok 2008 činil k ,-Kč, za celý rok 2008 bude celkem ,-Kč. Hospodářský výsledek k činil ,-Kč, dá se tedy hodnotit dosavadní hospodaření jako dobré. Organizace se i letos snaží z důvodu soudních sporů s panem Kohoutem ušetřit co nejvíce prostředků, bohužel někdy na úkor obnovy zařízení dětského domova. Nadstandardní potřeby děti byly opět hrazeny především z finančních a věcných darů od sponzorů. Největší sponzor Coca-Cola Beverages, a.s. uhradil v létě letní rekreaci dětí v celkové výši ,-Kč,poskytnuté finanční prostředky pro potřeby děti domova byly pak v celkové výši ,- Kč. Velkou mírou se podílí i na věcných darech pro děti, zejména formou nápojů, Mikulášských a Vánočních dárkových balíčků. Hodnota věcných darů ve školním roce 2007/2008 (od 9/07 do 12/07 a od 1/08 do 8/08) činila ,- Kč, dary pocházely převážně od různých drobných sponzorů. Dluhy na ošetřovném za školní rok 2007/2008 činily k ,- Kč, celkem pak ( k ) ,- Kč. Jedná se o dluhy z několika předešlých let, které se jen ztěží daří vymáhat. Pro letošní rok máme povolený odpis pohledávek ve výši ,-Kč, za předpokladu vyrovnaného hospodářského výsledku, což se vzhledem k narůstajícím nákladům (energie, potřebná obnova inventáře domova, modernizace provozů) na provoz dětského domova a především s tvorbou rezervy na náhrady pro pana Kohouta ztěží daří zajistit.

13 Závěr V současné době je hlavním cílem všech zaměstnanců dětského domova vytvoření takového domova rodinného typu, ve kterém by se děti cítily dobře, osobně se podílely na chodu domova. Hlavním úkolem je vytvoření harmonického prostředí, ve kterém vládne porozumění a důvěra, děti a jejich vychovatelé si dovedou vzájemně naslouchat, vychovatelé však neztrácejí důslednost při své výchovné práci. Cílem je vytvořit takové prostředí, ve kterém by se každý zaměstnanec snažil svou činností přispívat k tomu, aby název Dětský domov nebyl jen názvem formálním, ale aby se stal pro děti domovem skutečným. Mgr.Ivana Dudarcová ředitelka dětského domova

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Základní škola Vojtěcha Martínka Brušperk, okres Frýdek-Místek VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011/2012 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. Mgr. Aleš Vyvial ŘEDITEL ŠKOLY

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 pro střední školy a vyšší odborné školy Střední odborné učiliště potravinářské Jílové u Prahy Příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h :

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011 2012. O b s a h : O b s a h : Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Střední odborné učiliště a Základní škola, Planá Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah: A. Charakteristika školy... 3 B. Přehled oborů vzdělání... 8 C. Údaje o pracovnících školy...

Více