DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání"

Transkript

1 DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do vtšinové spolenosti. Chceme dti klasicky douovat, pro dti z domova je to však systémová zmna. Projekt má dtem pinést prostor pro vzdlání, vysvtlit jim potebu vzdlání a pomoci jim v systémovém ešení (jedna vychovatelka nestaí ). Pro rozvoj a další uplatnní ve spolenosti je pro dti z Dtského domova Žichovec (DDŽ) tak jako pro jakékoli jiné dti velmi dležité, aby se jim dostalo dostateného vzdlání. Pro odpovídající vzdlání dítte je nutné, aby se mu krom školních pedagog vnovala i mimo školu njaká osoba, která mu pomáhá zvládnout probíranou látku. Touto osobou bývá vtšinou rodi, v dtském domov by ho ml nahradit vychovatel. V souasné dob ale pipadá na jednoho vychovatele v DDŽ v prmru 8 dtí a za této situace není možné, aby si našel dost asu na každé dít. Projekt Douování dtí chce tento nedostatek alespo ásten nahradit. Díky douování by se mla zvýšit šance dtí na dostudování školy, což do budoucna znamená zlepšení perspektivy získání zamstnání. U nkterých dtí mže dojít i k tomu, že po skonení ZŠ absolvují jinou školu než uovský obor. U dtí, které mají studijní pedpoklady, projekt umožní složení pijímacích zkoušek na stední školu s maturitou. 2. Ukazatele úspchu Mitelným cílem pro nás bude zlepšení známek ve škole, omezení propadání, omezení peazování dtí navštvujících ZŠ ve Strunkovicích nad Blanicí do Speciální školy v areálu DD. Dtem by se také mla zvýšit gramotnost, rozšíit slovní zásoba a obecn zlepšit schopnost vypracovat domácí úkol (snížit poet poznámek za nevypracované i špatn vypracované domácí úlohy). 3. innosti nutné k dosažení cíle Cíle chceme dosáhnout pravidelným douováním dtí z DDŽ. Douování v bžných rodinách probíhá pomocí rodi nebo soused i kamarád. Tyto standardní sociální struktury nahradí v DDŽ studenti z pedagogické školy v Prachaticích, což je nejbližší msto se školou pedagogického zamení. (Vyšší odborná škola sociální a Stední pedagogická škola, Zahradní 249, Prachatice) Tito studenti budou jako starší kamarádi dti douovat. Jedná se o pilotní projekt pro 6 dtí z DD Žichovec. Pokud projekt splní stanovené cíle a bude funkní, budeme jej rozšiovat na další dti z DD Žichovec i smrem k jiným domovm. Pokusíme se také zajistit, aby na jedno dít pipadal jeden douující. V budoucnu bychom douování jako službu mohli nabízet i rzným sponzorm dtských domov jako alternativu k poskytování materiálních dar (hraek, aj.) dtem. Domníváme se totiž, že platit aktivity zacílené na vzdlávání dtí je smysluplnjší a pro dti mnohem užitenjší i když organizan náronjší. 1

2 innosti nutné k dosažení cíle: - domluva celé akce s vedením DDŽ - kontaktování a dojednání projektu s pedagogickou školou v Prachaticíc - sledování dtí v DDŽ, mapování jejich výsledk ve škole i pístupu k výuce a výbr dtí vhodných k douování - píprava harmonogramu a cíle douování - výbru student pro douování bude pedcházet nábor ve škole - I. Pípravná akce: Setkání zájemc o douování z ad student s leny OS Campamento 99 a dtmi z DDŽ - výbr student - na základ doporuení pedagog a osobní zkušenosti po I. pípravné akci - píprava individuálního Plánu douování (osnovy, co má být douováno) pro každé dít - pipraví odborný pedagogický pracovník OS Campamento 99 - pravidelná aktualizace Plánu douování a zptná vazba o jeho plnní (co, zda a jak je splnno, jaké jsou problémy apod.) pedagogický pracovník na základ referátu koordinátor - II. pípravná akce: Školení student - douování studenty 2x týdn od listopadu do ervna zptná vazba, sledování, koordinace, aktualizace a vyhodnocování projektu - vyhodnocení pínosu projektu a vyhotovení plánu pro další školní rok 4. Výstupy Domluva projektu v DDŽ probíhá na pravidelných návštvách DDŽ (cca 1x za 2ms.). Domluva projektu s pedagogickou školou v Prachaticích probhla na setkání se zástupci pedagogické školy v Prachaticích. Další setkání v íjnu 2006 upesní podobu projektu a požadavky na vyuující. Dtí z DDŽ vybere pedagogický pracovník OS Campameto 99 na návštv DDŽ v srpnu Na návštv také promluví s dtmi vybranými do pilotního projektu a s jejich vychovatelkou, píp. uitelkou a seznámí je s podrobnostmi projektu. Koordinátor a odborný pedagogický pracovník na návštv DDŽ na základ pohovoru s dtmi, vychovateli a uiteli zjistí, kde jsou studijní problémy a co konkrétn dti nejvíc potebují nauit. Podle toho pipraví harmonogram a cíle douování (nap. krátkodobý cíl: zlepšení známek v uritém pedmtu, dlouhodobý cíl: zvládnutí pijímacích zkoušek na vybranou stední školu). I. pípravná akce se uskutení v íjnu 2006, a to bhem víkendové hry v DDŽ, které se zúastní zástupci OS Campamento, zájemci z ad student a samozejm dti v DDŽ. Cílem I. pípravné akce je seznámení douujících s dtmi prostednictvím len Campamenta, které dti dobe znají z dtských letních tábor a dvují jim. Do DDŽ pijedou všichni pihlášení studenti a skupina lidí z Campamenta. Seznámení probhne v rámci hry (bude obsahovat edukativní prvky), ve které budou studenti hrát spolu s dtmi a zapíší se tak do povdomí dtí spíš v postavení staršího kamaráda než uitele. Na základ výsledk I. Pípravné akce budou vybráni studenti pro douování dtí. Pro každé dít bude vytvoen individuální Plán douování, který vznikne v listopadu Plán bude následn pravideln aktualizován jednou msín vždy na základ zptné 2

3 vazby od douujících a dtí. Koordinátor na pravidelné návštv (1x msín) promluví s dtmi i s jejich uiteli na ZŠ, zjistí co se uí, jaké jsou problémy apod. II. Pípravná akce - Školení pro studenty probhne v listopadu bhem dalšího víkendu stráveného v DDŽ. Cílem akce je pipravit studenty na specifickou podobu práce s vybranými dtmi. Studenti se podrobnji seznámí s celkovým klimatem v dtském domov a také s konkrétními dtmi, které budou uit. Poté absolvují douovací testy, testy komunikaních dovedností a budou seznámeni s individuálními douovacími plány dtí. Na této akci by ml být pítomen pedagog OS Campamento a také uitel z pedagogické školy v Prachaticích. Po absolvování školení obdrží studenti bodový individuální pedagogický plán pro každé dít. Sami si budou dlat pípravný pedagogický plán vždy na msíc dopedu a budou odevzdávat výsledky práce za msíc. Koordinátor projektu s nimi bude pedagogický plán vždy konzultovat a v pípad poteby jej upraví. Samotné douování dtí v DDŽ bude probíhat 2x týdn (úterý a tvrtek) á 2.5hod na jedno dít vetn dopravy. Na první hodiny pojede jako dozor i pedagog sdružení. Pravideln jednou msín bude probíhat zptná vazba u douujících student, dtí v DDŽ, mezi vychovateli i uiteli dtí. Koordinátor z OS Campamento 99 navštíví DDŽ a bude na míst hovoit se všemi zúastnnými a provede prbžné hodnocení a pípadné upravení projektu. Koordinátor bude zajišovat prbžn evidenci setkání úastník projektu, konkrétní podobu individuálních douovacích plán a školní výsledky dtí. O letních prázdninách 2006 (ervenec, srpen) probhne vyhodnocení projektu, a to zejména na základ vysvdení dtí a zápis z prbhu projektu. 5. Získávání informací o výstupech Z každého setkání bude poízen zástupci OS Campamento 99 zápis. Z obou pípravných akcí vznikne podrobný záznam o prbhu vetn vedení odborné dokumentace (výsledky student v testech, podrobný scéná edukativní hry aj.). Po celou dobu projektu budou evidovány všechny studijní výsledky dtí z DDŽ vybraných do projektu (známky, hodnocení pedagog). Studenti si budou dlat pípravný pedagogický plán vždy na msíc dopedu, který budou odevzdávat koordinátorovi projektu. Dále budou koordinátorovi odevzdávat výsledky práce za msíc v písemné podob (kopie podklady na hodiny douování). 6. Získávání informací o ukazatelích úspchu Ukazatelem úspchu je pro nás zlepšení známek dtí ve škole na základ vyhodnocení žákovských knížek a jejich porovnání s pedchozím stavem a také celková zmna pístupu k uení. Tyto informace bude získávat koordinátor projektu na pravidelných návštvách v DDŽ, a to nejen na základ rozhovoru s dtmi, ale také rozhovorem s vychovateli, douujícími studenty a uiteli v místní základní škole (potažmo speciální škole). Data budou získávána zúastnným pozorováním a pravidelným záznamem tzv. polních poznámek, které budou pozdji pepisovány do podoby zápis o návštv a konzultovány s ostatními leny sdružení. 3

4 B. Harmonogram projektu innost/ Msíc IX.06 X.06 XI.06 XII.06 I.07 II.07 III.07 IV.07 V.07 VI.07 VII.07 VIII.07 IX.07 Domluva projektu v DDŽ Pedchází projektu, již probhlo Pedchází projektu, již probhlo Kontaktování pedagogické školy Sledování dtí v DDŽ a sledování jejich výsledku ve škole Výbr dtí, které se budou douovat Píprava harmonogramu a cíl douování Nábor student na pedagogické škole I. Pípravná akce Výbr student, kteí budou douovat Píprava individuálních Plán douování II. Pípravná akce Douování Zptná vazba Pravidelná aktualizace Vyhodnocení projektu Píprava plánu pro další období Píprava další fáze projektu Prbžn, již probíhá dlouhodbé, pravidelné akce jednotlivé úkony 4

5 C. Rozpoet projektu Položka Cena Rozklíování Osobní náklady DPP pedagogický odborník 2 400,00 prbžn, 2hod./ms. á 150 DPP 2 studenti ,00 DPP koordinátoi projektu Materiálové náklady pomcky na pípravné akce (školení a výbr student, víkendy v DDŽ) vypracování a aktualizace Plánu douování (dokumenty, aj.) materiálové náklady studenti (píprava) uební software materiálové náklady koordinátor materiálové náklady dti v DDŽ, pomcky (sešity aj.) Nemateriálové náklady (služby) doprava na pípravné akce, víkendy doprava douujících student doprava koordinátor do DDŽ produkce - služby, telefon a jiné ,00 2 studenti, dopr. 40,- (1hod), uení 50,-(1hod); 80 návštv á 2hod. 1 msín: 8 hod dopravy á 100,- + 4hod na míst á 100,- ; + 4hod/msíc á ,00 pomcky na školení 400,00 50,-/ms. listopad-erven 2 400,00 150,-/ms, listopad-erven, 2 studenti 2 000,00 4 x SW 1 200,00 12 msíc 1 500,00 6 dtí CELKEM , ,00 2x návštva á 2 auta (10 lidí) 4 800,00 80 návštv, 2 studenti 4 000,00 kilometrická banka / autobus 2 400,00 12 msíc C1. Zdrojový rozpoet Požadavek na Pomozte dtem! pokrývá 100% náklad našeho projektu. 5

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH

VÝRONÍ ZPRÁVA. EUROTOPIA Opava o.p.s. OBSAH EUROTOPIA Opava o.p.s. VÝRONÍ ZPRÁVA OBSAH O organizaci 1 Cíle innosti Hlavní innosti Hodnotící zpráva za rok 2006 3 Nízkoprahový klub Modrá koka 4 Volnoasové aktivity pro dti a mládež 8 Pobyty 9 Projekt

Více

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu

Poslání školy. Právní subjektivita. Pijímání ke studiu ŠKOLNÍ A KLASIFIKANÍ ÁD VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY Název školy lánek 1 Zizovatel: Ústecký kraj Poslání školy lánek 2 Vyšší odborná škola (dále jen VOŠ) poskytuje všeobecné a odborné vzdlání a praktickou pípravu

Více

Výroní zpráva za rok 2003

Výroní zpráva za rok 2003 Výroní zpráva za rok 2003 Základní údaje: Název organizace: Lorm Spolenost pro hluchoslepé Právní forma: obanské sdružení Sídlo: Zborovská 62, 150 00 Praha 5 IO: 45246068 DI: 005-45246068/ CZ45246068 Bankovní

Více

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu

Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu Koncepce mediálních aktivit eského horolezeckého svazu I. Co je hlavním cílem aktivit? Zlepšení mediálního obrazu HS ve vztahu k veejnosti. Propagace innosti svazu a propagace sportovních úspch jeho len.

Více

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách

Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách.j.: 12487/2009-20 Doporuení MŠMT k innosti a funkci školní knihovny na základních a stedních školách (dále jen Doporuení

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48

Věstník OBSAH: 4. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Klinická hematologie a transfuzní služba... 48 Věstník Ročník 2010 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 10 Vydáno: 5. LISTOPADU 2010 Cena: 277 Kč OBSAH: 1. Vzdělávací program specializačního vzdělávání v oboru Mikrobiologie........................

Více

2.1.1. Vymezení pojm - 1 -

2.1.1. Vymezení pojm - 1 - INVESTICE A INVESTINÍ ROZHODOVÁNÍ 2.1.1. Vymezení pojm Termín investice je jedním z nejkontroverznjších pojm. V hospodáské praxi se hojn používá v mnoha odlišných významech a v nejrznjších souvislostech.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje.

Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. Mgr. Renata Kostlánová, kvten 2012 Financováno z projektu. CZ.01.07/1.2.09/01.0010 GG OP VK Jihomoravského kraje. 1 ÚVOD... 3 1. PRACOVNÍ NÁPL ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA... 3 2. DEPISTÁŽNÍ - ZÁCHYTOVÁ

Více

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007

Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Regionální funkce krajských knihoven v roce 2007 Výroní zpráva o plnní regionálních funkcí krajských knihoven na území R za rok 2007 Zpracováno na základ Roních zpráv o výkonu regionálních funkcí v roce

Více

Volere Šablona pro specifikaci požadavk

Volere Šablona pro specifikaci požadavk Volere Šablona pro specifikaci požadavk 9. vydání James & Suzanne Robertson editelé spolenosti Atlantic Systems Guild Londýn, Cáchy & New York Email james@systemsguild.com suzanne@systemsguild.com Copyright

Více

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001

Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137. Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2001/2002 a Zpráva o hospodaení školy za rok 2001 Gymnázium, Prachatice, Zlatá stezka 137 Zlatá stezka 137, 383 01 Prachatice *****************************************************************************************************************************

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ÁD PRO STUDIUM V BAKALÁSKÝCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMECH MENDELOVY ZEMDLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), 15. bezna 2007 pod j. 8 620/2007-30

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky

F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky. Popis techniky F01 - ANALÝZA NÁKLAD A VÝNOS Sourcebook II: Metody a techniky Popis techniky Analýza náklad a výnos (Cost-benefit analysis, CBA) je metoda pro evaluaci istého ekonomického dopadu projekt ve veejném sektoru.

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ

Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Vladimíra Labounková, Milan Půček, Ludmila Rohrerová a kolektiv METODICKÁ PŘÍRUČKA PRO ZPRACOVÁNÍ STRATEGICKÝCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ MIKROREGIONŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Ústav územního rozvoje

Více

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012

PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upraveno podle stavu k 11.05.2007. PROJEKT LIGOVÉ STADIONY 2012 Upravené znní materiálu pro jednání Výkonného výboru MFS, O B S A H 1. Prvodní zpráva 2. Projekt ligové stadiony

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a úetnictví Katedra finanního úetnictví a auditingu Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku Odpisování dlouhodobého majetku Autor diplomové práce:

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny

DOMÁCÍ VZD LÁVÁNÍ Pro koho je domácí vzd lávání? Informatorium Škola hrou, domov hernou Literární noviny DOMÁCÍ VZDLÁVÁNÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right

Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Vybrané techniky sbru dat v prostedí krajní pravice 1 Chosen Data Gathering Techniques in the Area of the Far Right Autor: Josef Smolík, Petra Vejvodová Email: josef@mail.muni.cz, vejvodov@fss.muni.cz

Více