Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o."

Transkript

1 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, CHOMUTOV, ČELAKOVSKÉHO 822, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti Dětského domova a Školní jídelny, Chomutov, p.o. ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ŘÍJEN 2014

2 1. ÚVOD Dětský domov a ŠJ Chomutov nezpracovává svou výroční zprávu plně v souladu s 10 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon. Výroční zpráva našeho domova slouží pro vlastní potřebu, a též pro potřeby OŠMT Krajského úřadu Ústeckého kraje, kterému se pravidelně předkládá. Struktura výroční zprávy nevychází z 7, odst. 1) Vyhlášky č. 15/2005 Sb., neboť osnova je přizpůsobena základním, středním a vyšším odborným školám. Práce v dětském domově se ovšem od práce škol výrazně liší, proto byla použita struktura, která plně vyhovuje našim účelům. 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI Název dle zřizovací listiny: Sídlo: Právní forma: Dětský domov a Školní jídelna, Chomutov, Čelakovského 822, příspěvková organizace Čelakovského 822, Chomutov příspěvková organizace IČO: Zřizovatel: Ředitelka: Součásti: Odloučená pracoviště: Telefon: Ústecký kraj Mgr. Jitka Pojmanová Školní jídelna Cvičný byt - Samuel, Kamenná 5104, Chomutov KOBY I, KOBY II, Studentská 1242, Jirkov ústředna DD, ředitelka, byt Samuel, byt KOBY Fax: Kontaktní y: Webové stránky: PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ VEDOUCÍCH FUNKCÍ Statutární zástupce ředitele, ekonom/rozpočtář: Vedoucí vychovatelka, zástupkyně ředitele pro výchovu: Vedoucí školní jídelny: Bc. Hana Novotná Bc. Petra Petreková Olga Rigdová 2

3 3. NÁPLŇ ČINNOSTI DĚTSKÉHO DOMOVA Dětský domov a ŠJ Chomutov vykonává soudem nařízenou ústavní výchovu u dětí a mládeže, které nemají závažné poruchy chování, a to podle zákona č. 109/2002 Sb., v platném znění zákona č. 333/2012 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, v platném znění, a v souladu s Vyhláškou č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, v platném znění. Kapacita dětského domova je 60 dětí umístěných v šesti rodinných skupinách v hlavní budově v ul. Čelakovského 822. Součástí zařízení je i byt 3+1 v panelovém domě, který slouží jako tzv. cvičný byt. Od října 2009 fungují při dětském domově komunitní byty kolejního typu, ve kterých žijí děti od 16ti let výše připravující se na odchod do samostatného života. DO BYLY DĚTI PŘIJÍMÁNY DO DĚTSKÉHO DOMOVA PROSTŘEDNICTVÍM DIAGNOSTICKÝCH ÚSTAVŮ: 1. Dětský diagnostický ústav v Liberci dívky a chlapci plnící povinnou školní docházku; 2. Diagnostický ústav pro mládež v Praze, Lublaňská 33 chlapci po skončení povinné školní docházky; 3. Diagnostický ústav pro mládež, Praha-Hodkovičky dívky po skončení povinné školní docházky. OD V SOUVISLOSTI S NOVELOU OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU UMÍSŤUJE DĚTI DO DĚTSKÉHO DOMOVA VÝHRADNĚ SOUD: Paragraf 971 Občanského zákoníku zakotvil nové pravidlo, že soud v rozhodnutí, kterým nařizuje ústavní výchovu, označí zařízení, do kterého má být dítě umístěno. Přitom přihlédne k zájmům dítěte a k vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Soud dbá na umístění dítěte co nejblíže bydlišti rodičů nebo jiných osob dítěti blízkých. To platí i tehdy, rozhoduje-li soud o přemístění dítěte do jiného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy. V případě, že soud řeší přemístění dítěte do jiného typu zařízení pro výkon ústavní výchovy, opírá se o odborné diagnostické zprávy a doporučení dětský psycholog, dětský psychiatr, neurolog, zprávy ze škol a hodnocení pedagogických pracovníků dětského domova. Návrh k soudu na přemístění dítěte podává po dohodě s dětským domovem příslušný orgán sociálně-právní ochrany dětí. DĚTSKÝ DOMOV A ŠJ ZAJIŠŤUJE POTŘEBY DĚTÍ, A TO PO STRÁNCE: a) výchovné s co největším důrazem na model života v rodině, respektuje individualitu a schopnosti dětí, podporuje jejich zájmy a schopnosti a snaží se v každém dítěti upevnit zdravé a správné výchovné návyky potřebné v samostatném životě; 3

4 b) vzdělávací zajišťuje optimální podmínky pro vzdělávání, dohlíží na pravidelnou školní docházku, se školami je v neustálém kontaktu, zároveň důsledně dbá na mimoškolní přípravu na vyučování; c) sociální poskytuje finanční a materiální zabezpečení dětí do doby jejich odchodu z dětského domova. Dětský domov a ŠJ Chomutov usiluje o maximální možnou spolupráci s biologickými rodiči dětí i dalšími příbuznými z okruhu širší rodiny, umožňuje plánované i neplánované návštěvy v rodině a na základě žádosti zákonných zástupců realizuje pobyty dětí v rodině v období prázdnin a víkendů. Na druhé straně spolupracuje s obecními úřady obcí s rozšířenou působností a Krajským úřadem Ústeckého kraje, resp. Úřadem pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně, za účelem umístění dětí do náhradní rodinné péče, a to v případě, že o ně biologičtí rodiče neprojevují soustavný a opravdový zájem. DĚTSKÝ DOMOV A ŠJ CHOMUTOV BYL V OBDOBÍ OD 1. KVĚTNA 2010 DO 31. SRPNA 2012 REALIZÁTOREM PROJEKTU BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/ Projekt vycházel z potřeb cílové skupiny, kterou tvoří děti z dětských domovů ve věku od 16 let výše. Cílem projektu bylo usnadnit dětem z dětských domovů přechod do běžného života, kde již nebudou mít sociální vazby, které jim poskytuje dětský domov. Do projektu bylo zapojeno 12 dětských domovů z Ústeckého, Libereckého a Karlovarského kraje. Každý z účastníků prošel 5 klíčovými aktivitami: 1) Hledání životní vize Cílem programu je dlouhodobá a odborná příprava dětí na jejich cestě do samostatného života a dospělosti. Jde především o přípravu týkající se osobního uplatnění v životních rolích, profesní nasměrování a příprava na budoucí uplatnění v zaměstnání. 2) Ekonomická gramotnost Cílem programu je posílení sociálních kompetencí dětí se zaměřením na jejich ekonomickou gramotnost, stejně jako posílení obecných dovedností plánování a hospodaření. 3) Manuál pro život Manuál vytvořený v této aktivitě by měl být pomocníkem pro děti při přechodu do běžného života. Bude obsahovat praktické situace, které by mohly děti potkat, včetně popisu jejich řešení. Jedná se především o situace jako je kontakt s úřady, školami, finančními subjekty či pomoc při hledání zaměstnání, volnočasových aktivit apod. 4) Komunitní bydlení kolejního typu Komunitní bydlení dává mladým lidem možnost si za předem daných podmínek a pravidel vyzkoušet samostatný život za pomoci pedagogů-průvodců. Mladí lidé si budou sami hospodařit se svěřenými finančními prostředky, předkládat jejich vyúčtování, plně pečovat o svěřené bytové i nebytové prostory a zabezpečovat chod domácnosti. 4

5 5) Letní a víkendové brigády Smyslem aktivity je zapojení dětí do letních a víkendových brigád s cílem získání pracovních návyků, učení se skutečné práci, režimu a organizaci pracovního dne, včetně uvědomění si hodnoty peněz a hospodaření s reálně vydělanými příjmy. Projekt se zaměřoval nejen na děti, ale také na pedagogy, na posílení jejich klíčových znalostí a dovedností v pedagogické a poradenské činnosti. Výstupem bylo vytvoření výukových modulů pro děti i pedagogy. Vzdělaní pedagogové a děti povedou k lepší symbióze v dětských domovech a ke kvalitnějšímu životu dětí po skončení ústavní výchovy. Více informací o realizaci projektu a vzdělávací materiály, které byly výstupem klíčových aktivit, naleznete na webových stránkách: DĚTSKÝ DOMOV A ŠJ CHOMUTOV BYL V OBDOBÍ OD 1. DUBNA 2012 DO 31. BŘEZNA 2014 REALIZÁTOREM PROJEKTU HERKULES, CZ.1.07/1.2.35/ Projekt podporuje děti z našeho dětského domova v jejich zapojení do společnosti formou podpory sportovních aktivit. Cílem projektu je posílit v dětech pocit sounáležitosti, zodpovědnosti, motivace, a možnost rozvíjet svou osobnost a fyzickou a psychickou kondici. Sport hraje důležitou roli v rozvoji a zdokonalování jedince, cílevědomosti, systematičnosti a účelovosti lidského snažení. Projekt jsme zaměřili tímto směrem, neboť si uvědomujeme, že tyto vlastnosti a charakteristiky jsou velmi důležité v rámci sociální inkluze dětí žijících v dětských domovech. Naše děti jsou v důsledku genetického vybavení a vlivem působení rizikového prostředí méně odolné vůči sociálně-patologickým vlivům. Právě sport může být jedním z nástrojů, který pomůže vytrhnout děti ze skleníkového prostředí dětského domova a snáze je tak zapojit do společnosti. Vedle dětí podporuje projekt pedagogické pracovníky dětského domova, pro něž pořádá semináře se sportovními odborníky, trenéry sportovních klubů, zaměřené na motivaci dětí, diagnostiku dětí a evaluační techniky. Účastníci projektu jsou zapojeni do 6 klíčových aktivit: 1. Diagnostická metodika 5

6 2. Semináře pro pedagogické pracovníky 3. Individuální plán 4. Účast na sportovních akcích 5. Besedy 6. Soustředění V projektu bude podpořeno celkem 30 dětí a 20 pedagogických pracovníků z Dětského domova a ŠJ Chomutov. Jedná se o grantový projekt Ústeckého kraje, podpořený ve Výzvě č. 1 GP oblast podpory 1.2 Více informací o realizovaných aktivitách naleznete na webových stránkách: 4. STATISTICKÉ ÚDAJE ÚDAJE O DĚTECH Evidenční stav dětí k : 52 Evidenční stav dětí k : 54 Přijaté děti: 11 Propuštěné děti: 9 z toho zrušení ústavní výchovy, předb. opatření návrat do péče rodičů: 3 konec přípravy na povolání: 0 přemístění do jiného DD: 2 přemístění do DDŠ nebo VÚ: 1 odchod do NRP (adopce, pěstounská péče): 0 plnoletost, odchod na vlastní žádost: 2 zrušení dohody o setrvání v DD: 1 Nejmenší počet dětí během školního roku: 47 Největší počet dětí během školního roku: 55 VĚKOVÉ SLOŽENÍ DĚTÍ K předškolní věk (MŠ): 16 mladší školní věk (1. až 5. třída): 16 starší školní věk (6. až 9. třída): 9 děti po skončení povinné školní docházky: 13 celkem: 54 Počet plnoletých dětí na zařízení ke dni : 6 K zápisu do 1. ročníku základní školy šly 3 děti, dvě byly přijaty ke vzdělávání na základních školách. U jednoho dítěte je doporučen odklad školní docházky. Děti před zahájením povinné školní docházky docházely do přípravných ročníků mateřských škol, v dětském domově nadále funguje oddělení pro nejmenší děti. Od ledna 2013 byl přijat pedagog pro vzdělávání, který se zaměřuje na mimoškolní přípravu a doučování dětí. 6

7 Na střední odborné učiliště bylo přijato jedno dítě, na střední školu s maturitním oborem rovněž jedno dítě. Graf č. 1: Věkové složení dětí k DŮVODY UMÍSTĚNÍ DĚTÍ V DDaŠJ CHOMUTOV nízká socio-ekonomická úroveň rodiny 4 poruchy chování u dítěte (záškoláctví, útěky z domova, nerespektování autority dospělého) 5 zanedbání péče ze strany rodičů 21 rizikové chování rodičů (agresivita, alkoholismus, toxikomanie, prostituce, kriminalita) 16 týrání dítěte 3 ukončení náhradní rodinné péče, resp. pěstounství 3 smlouva o prodlouženém pobytu zletilí klienti celkem: 54 Graf č. 2: Důvody umístění dětí do DDaŠJ Chomutov 7

8 Odborní pracovníci podle stavu k : Odborní pracovníci Speciální pedagogové Vychovatelé vč. ved. vychovatelů Asistenti pedagogů Psychologové celkem z toho ženy ÚDAJE O ZAMĚSTNANCÍCH se vzděláním vysokoškolským vyšším středoškolským odborným přepočtení na plné zaměstnance Zdravotničtí pracovníci Sociální pracovníci Ostatní odb. pracovníci* * ostatní odborní pracovníci pedagog pro vzdělávání, pedagog volného času, bezpečnostní pracovník SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ KE DNI Mgr. Bartoňová Dagmar pedagog vychovatelka denní 2. Bízová Margit pedagog vychovatelka denní 3. Bláhová Jaroslava ostatní bezpečnostní pracovník 4. Mgr. Bosáková Iva ostatní sociální pracovnice 5. Bosáková Eliška ostatní referent majetkové správy 6. Bulínová Lada ostatní bezpečnostní pracovník 7. Dvořáčková Vladimíra pedagog pedagog volného času 8. Dvořáková Erika ostatní referent majetkové správy MD 9. Dubská Jana ostatní uklízečka 10. Ehertová Jana pedagog vychovatelka denní 11. Gunárová Jitka ostatní uklízečka 12. Hanková Věra ostatní bezpečnostní pracovník 13. Havelka Stanislav pedagog vychovatel denní 14. Hofbauerová Soňa pedagog vychovatelka denní 15. Jirásková Jana pedagog vychovatelka denní 16. Jechová Jindřiška ostatní kuchařka 17. Karásková Lenka pedagog vychovatelka denní 18. Bc. Karásková Lenka pedagog vychovatelka denní 19. Kloučková Martina ostatní administrativní a spisový pracovník 20. Lavitschková Eva pedagog vychovatelka denní 21. Lávičková Dobroslava pedagog vychovatelka denní 22. Lelovská Renata pedagog vychovatelka denní 23. Losová Nataša ostatní bezpečnostní pracovník 24. Mandát Stanislav pedagog vychovatel denní 25. Mašková Iveta ostatní bezpečnostní pracovník 8

9 26. Matula Michal pedagog trenér 27. Bc. Novotná Hana ostatní statutární zástupce ředitele, ekonom 28. Nucová Pavla pedagog vychovatelka denní 29. Petrek Pavel pedagog vychovatel denní 30. Bc. Petreková Petra pedagog vedoucí vychovatelka 31. Petrů Miloslava pedagog vychovatelka denní 32. Podrahová Marcela ostatní bezpečnostní pracovník 33. Mgr. Pojmanová Jitka speciální pedagog ředitelka 34. Porcal Josef pedagog vychovatel denní 35. Porcalová Helena ostatní bezpečnostní pracovník 36. Rigdová Olga ostatní vedoucí stravování 37. Saláková Romana ostatní bezpečnostní pracovník 38. Straková Věra pedagog vychovatelka denní 39. Šandor Miroslav ostatní správce budov 40. Šepelová Alena pedagog vychovatelka denní 41. Šťastná Iva ostatní bezpečnostní pracovník 42. Tröglová Martina ostatní bezpečnostní pracovník 43. Mgr. Vaverka Jakub pedagog pedagog pro vzdělávání 44. Velčovská Jana ostatní švadlena 45. Vrublová Dagmar ostatní bezpečnostní pracovník 46. Zemková Zdeňka ostatní bezpečnostní pracovník 5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVY ŠKOLY A ŠKOLKY, KTERÉ DĚTI NAVŠTĚVOVALY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Chomutov, ul. 17. listopadu 4728 Základní škola Chomutov, ul. Na Příkopech 895 Základní škola Chomutov, ul. Školní 1480 Základní škola Chomutov, ul. Písečná 5144 Základní škola Chomutov, ul. Hornická 4387 Základní škola Chomutov, ul. Akademika Heyrovského 4539 Základní škola Chomutov, ul. Zahradní 5265 Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, p.o., Na Průhoně 4800 Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, ul. Pražská 702 Soukromá hotelová škola Bukaschool, ul. Kmochova, Most Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště, Křivoklát, Písky 181 Střední škola technická Most, ul. Dělnická 21 Mateřská škola je zřízena přímo v dětském domově, děti také navštěvují mateřské školy v rámci města Chomutova 9

10 Graf č. 3: Počty dětí na školách CHOVÁNÍ DĚTÍ V průběhu školního roku nebyl ze strany dětí z dětského domova registrován žádný trestný čin, který by řešila Policie ČR. Ve školním roce 2013/2014 jsme neevidovali žádný útěk dítěte ze zařízení. Namátkovými testy bylo v 5 případech zjištěno užívání omamných návykových látek u dětí kouření marihuany. Dvě děti byly v průběhu školního roku na základě doporučení DPA hospitalizovány v Dětských psychiatrických léčebnách. Dětský domov a ŠJ Chomutov má vypracován Rámcový program pro předškolní vzdělávaní a Minimální preventivní program a environmentální výchovu. Cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně-patologickým jevům a utváření správných postojů ve smyslu zvládání zátěží a problémů. Environmentální výchova poskytuje dětem kvalitní základ pro vztah k životnímu prostředí = partnerský vztah člověka a přírody. Na fungování Minimálního programu prevence a environmentální výchovy dohlíží vychovatelé rodinných skupin. Kapitoly z dané problematiky jsou začleněny do výchovných zaměstnání na všech rodinných skupinách, jsou přizpůsobeny individualitě a věku dětí. V rámci přiblížení a zkvalitnění tématiky je pro pedagogické pracovníky i pro děti připravena široká nabídka odborné literatury, metodické pomůcky a vybavení, jsou pořádány odborné semináře a velký důraz je kladen i na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Zařízení spolupracuje se specializovanými institucemi a odborníky: dětský obvodní lékař, pedagogicko-psychologická poradna, neurologové, další odborní lékaři, stomatologové, kliničtí psychologové, psychiatři, Policie ČR aj. Děti pravidelně využívají široké nabídky zájmových kroužků a aktivit organizovaných školami, Domem dětí a mládeže v Chomutově, sportovními kluby a zájmovými organizacemi v blízkém okolí. Dále se účastní akcí pořádaných dětskými domovy, nadacemi a jinými organizacemi (společenské akce, výlety, besídky, návštěvy kin, divadelní představení, prázdninové pobyty apod.). 10

11 6. ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH A VOLNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH, GRANTOVÝCH PROGRAMECH A SOUTĚŽÍCH Děti jsou maximálně podporovány při výběru zájmových kroužků na školách i mimo ně. Pro děti je rovněž připravena široká škála aktivit přímo na zařízení pod vedením pedagoga volného času i dalších školených pedagogických pracovníků. V souvislosti s realizací projektu Herkules jsou děti zapojeny do sportovních klubů atletiky, kanoistiky, plavání a tenisu. DĚTI NAVŠTĚVUJÍ TYTO ZÁJMOVÉ KROUŽKY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY: a) na dětském domově literární kroužek, knihovna keramická dílna zahrada relaxační techniky taneční kroužek nácvik tematických tanců b) na školách a v zájmových organizacích Základní umělecká škola Chomutov Dům dětí a mládeže Chomutov Hokejový klub Piráti Chomutov Kroužek basketbalu a florbalu V rámci projektu Herkules kroužky atletiky, tenisu, kanoistiky a plavání Dětský domov a ŠJ výborně spolupracuje s městem Chomutov. Účastní se mnohých aktivit, které jsou v rámci města pořádány, některé akce naše děti zpestřují svými vystoupeními. Dětský domov má uzavřeny smlouvy s firmou Kultura a sport Chomutov, s.r.o. Pravidelně využíváme především možnost koupání v aquaparku a bruslení na zimním stadionu, stejně tak nabídky na zajištění kulturního programu pro děti i dospělé. Velmi si vážíme také spolupráce s Chomutovským zooparkem, kde díky volnému vstupu mohou vychovatelé s dětmi trávit příjemné chvíle dlouhými procházkami v přírodě mezi zvířaty. Sportovním aktivitám se děti věnují celoročně společně s vychovateli. K dispozici mají horská kola, která využívají na dlouhé vyjížďky do přírody Krušných hor, kompletní vybavení pro míčové sporty, in-line bruslení, lyžování, v létě jsou pro děti připraveny bazény na zahradě dětského domova, prolézačky pro nejmenší nebo trampolína. Na základě realizace projektu Herkules byla z prostředků ESF v areálu dětského domova zřízena a kompletně vybavena posilovna pro děti. SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ AKCE, KTERÝCH SE DĚTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 ZÚČASTNILY: Svatováclavská pouť ve skanzenu Stará ves Sázení stromů v Zooparku Chomutov Divadelní představení pro děti pořádané v knihovně Halloweenské zábavné odpoledne Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Chomutově 11

12 Vánoční besídka v dětském domově Zábavné odpoledne v OC Chomutovka Lego příběh Den Země v Zooparku Chomutov Chomutovské slavnosti výstava veteránů Probouzení březenského draka v obci Březno u Chomutova Pálení čarodějnic Akademie dětského domova na závěr školního roku a mnohé další Dětský domov pravidelně pořádá tzv. Žirafí dny. Ty probíhají tak, že každá rodinná skupina si pro ostatní připraví tematický, zábavně-výukový celodenní program, plný zajímavých informací, her a soutěží. Dětský domov se rovněž zapojuje do projektů v rámci České republiky, regionu i města. Finančně byly podpořeny tyto projekty: Projekt Budoucnost pro Samuela (viz. kapitola 3. Náplň činnosti DD); Projekt HERKULES (viz. kapitola 3. Náplň činnosti DD); Projekt Vánoční strom splněných přání realizovaný každoročně v hypermarketu Globus Chomutov Projekt Daruj hračku Partnery této akce jsou Český rozhlas Radiožurnál, Tango Havlíčkův Brod v.o.s. a GLS Czech Republic s.r.o. Nadační fond Schody do života a spolupráce s firmou Stella Metalli, s.r.o. Více informací o projektu naleznete na stránkách: Velmi si vážíme nabídky na spolupráci od hypermarketu Globus Chomutov, který organizuje vánoční akci pro děti z dětských domovů, kdy pomáhá prostřednictvím dobrých lidí (zákazníků) vyplnit dětská přání. Děkujeme tímto, že jsme do projektu byli přizváni a děkujeme všem zákazníkům Globusu, kteří se na plnění přání podílí. PRÁZDNINOVÉ POBYTY Děti se v letních měsících zúčastnily těchto rekreací: Rodinné skupiny si individuálně plánují výjezdy či výlety s dětmi do bližších i vzdálenějších koutů ČR; Uspořádání zimního sportovního soustředění v rámci projektu HERKULES na Klínovci v hotelu 3star Zimní rekreace v Peci pod Sněžkou; Jarní prázdniny v Železné Rudě; Ozdravný pobyt dětí v Chorvatsku Stari Gradu, ve spolupráci s Výborem dobré vůle Nadací Olgy Havlové Letní rekreace v Zadově Stachy zaměřená na cyklistiku a turistiku; Letní rekreace v hotelu Bezděz, Máchovo jezero Staré Splavy; Letní dětský tábor Vlastějovice. Pobyty dětí na rekreacích a letních dětských táborech jsou plně hrazeny z provozních prostředků dětského domova. Vzhledem k tomu, že se dětský domov obtížně vypořádává s řešením pohledávek rodičů dětí vůči zařízení, a tím přichází o příspěvky do provozní pokladny, je organizování letních prázdnin finančně nákladné. Situaci zvládáme zejména díky laskavé spolupráci Majetkové, správní a delimitační unie odborových svazů, z jejíž nabídky 12

13 rekreačních zařízení využíváme rekreační objekty s finanční podporou unie za velmi příznivé ceny. Dále také děkujeme Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové, za věnování ozdravného pobytu pro děti, díky němuž děti strávily úžasných, prosluněných 14 dní v Chorvatsku na ostrově Hvar. 7. HODNOCENÍ PEDAGOGICKÉHO ÚSEKU V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014 Zpracovala: Bc. Petra Petreková 1. Příprava dospělých klientů na vstup a zařazení se do společnosti Po celý školní rok se pokračovalo v domově v přípravě klientů na výběr povolání a úspěšné zařazení do společnosti po ukončení studia a nástupu do pracovního poměru. Většina studentů vzdělávajících se v oboru gastronomie absolvovala brigádu v pražském hotelu Hilton, kde obstáli velmi dobře a některým z nich byla dokonce nabídnuta práce po absolvování maturitních zkoušek. Jedna z těchto oslovených absolventek nastoupila do prvního semestru vysoké školy v Brně. Ostatní vařili na letním dětském táboře s velkou pochvalou. Chlapci zednických oborů pracovali celé prázdniny v technických službách města Chomutova a byli rovněž chváleni za přístup k práci. 2. Podpora zájmových a volnočasových aktivit u dětí PROJEKT HERKULES V průběhu prvního pololetí školního roku běžel druhým rokem projekt nazvaný Herkules, jehož hlavním cílem je sledovat, jak se při pravidelných sportovních aktivitách budou měnit charakterové a volní vlastnosti dětí. Za dva roky sportování se měla ukázat vhodnost sportování v rámci využívání volného času těchto dětí. Některé děti u původního sportu zůstaly, další si našly sport jiný (florbal, basketball apod.). Napomohly k tomu i návštěvy různých utkání jejich vrstevníků, které pak byly motivací napodobit je a také získat uznání fandících diváků. 3. Školní vzdělávání dětí Pedagog pro vzdělávání nadále doprovázel děti do pedagogicko-psychologické poradny, v případě potřeby ke klinickému psychologovi, zajišťoval odbornou výměnu informací se školami i předškolními zařízeními, neboť se výborně orientuje v problematice předškolní přípravy a metodiky vzdělávání u všech věkových kategorií dětí žijících v dětském domově. Pedagog je velkou a nezbytnou pomocí při přípravě dětí do školy, protože díky jeho odbornému výkladu jednotlivých problémových partií ve všech předmětech se děti rychleji učí látku, kterou nepochopily ve škole. 4. Intervize jednotlivých skupin Pravidelným měsíčním hodnocením vzniká přehled o vývoji výchovného procesu u jednotlivých dětí, který umožňuje aktuálně reagovat na nové projevy dítěte a plánovat další postupy, což přispívá k prevenci rozvoje patologického chování jedince. 5. Akce a výchovné zaměření rodinných skupin V náplni výchovných programů byl kladen důraz na zavedení pravidelné četby na skupinách. Bylo zavedeno večerní hodnocení celého dne, kde děti samy hodnotí průběh dne a sebe samotné a diskutují společně o problémech na skupině. 13

14 Děti se účastnily různých sportovních klání jako diváci, ale i jako soutěžící. Velmi úspěšná je v soutěžích i naše studentka soukromé gastronomické školy v Mostě. V průběhu školního roku se tři studenti učebního oboru Kuchař - číšník zúčastnili pracovní stáže v Německu, kde byli velmi chváleni. 6. Odpočinek a rekreace dětí V rámci aktivního odpočinku dětí, byla uskutečněna spousta akcí ve formě pobytů: prosince 2013 Rekreační pobyt v Peci pod Sněžkou prosince Sportovní pobyt na Klínovci března 2014 Sportovní pobyt v Železné Rudě 28. června 12. července část dětí na LT Úhlava 29. června července Ozdravný pobyt u moře Chorvatsko Hvar 13. července 27. července LT Vlastějovice Sázava, část dětí 3. srpna 17. srpna LT Vlastějovice Sázava, část dětí 11. srpna 17. srpna cyklistický pobyt Zadov Stachy 19. srpna 25. srpna turistický pobyt Bezděz Staré Splavy 7. Další zaměření rodinných skupin V domově pokračuje kladení důrazu na pravidelnou četbu na skupinách. Děti si půjčují knihy z místní knihovny DD a také navštěvují knihovnu v Chomutově. V dětském domově probíhá čtenářský kroužek a tzv. Večery pod lampou, kde se předčítají ukázky z tvorby našich dětí. 8. ÚDAJE O KONTROLNÍ A INSPEKČNÍ ČINNOSTI Kontrola z Okresního státního zastupitelství v Chomutově byla provedena v souladu se zákonem č. 109/2002 Sb., v platném znění, v uplynulém školním roce celkem 4x. Nebyly shledány žádné nedostatky. Kontrola Krajské hygienické stanice proběhla ve školním roce 2x. Při pravidelné prohlídce stravovacích prostor nebyly shledány žádné závady. V některých prostorách dětského domova se však trvale drží plíseň na stěnách, což z důvodu stavebně-technického bude řešeno prostřednictvím Krajského úřadu Ústeckého kraje. Pravidelné školení zaměstnanců v BOZP a PO proběhlo v dubnu 2014, zaměstnanci byli přezkoušeni testem. 14

15 9. STÍŽNOSTI A ODVOLÁNÍ Odvolání rodičů proti stanovení příspěvku na částečnou úhradu péče nebylo řešeno. 10. ZLEPŠENÍ PODMÍNEK ŽIVOTA DĚTÍ Každoročně je věnováno hodně pozornosti zlepšování podmínek života dětí. Na realizaci se podílí vedle odborných firem rovněž zaměstnanci dětského domova, a to také díky štědré podpoře sponzorů, ve formě finanční i materiální pomoci. Zhodnocení činností technického úseku ve školním roce 2013/2014: Na objektech dětského domova probíhá pravidelná údržba stěn a sanace omítek, které jsou poškozené prolínající vodou z důvodu chybějící hydroizolace. Ve školním roce 2013/2014 nadále probíhala sanace omítek na všech budovách. Situaci se daří držet pod kontrolou díky vysoušečům. Každoročně se maluje provozní kuchyně, dle potřeby také sklady potravin. Zkvalitnění života dětí se snažíme docílit rovněž pomocí úpravy rodinných skupin. V průběhu školního roku a o prázdninách se realizovaly tyto práce: rekonstrukce podlahových krytin, oprava maleb na rodinných skupinách, výměna osvětlení, doplnění kuchyňských obkladů v jídelnách na rodinných skupinách, opravy kuchyňských linek a výměna baterií, opravy šatních skříní, pořízení nových šatních skříní. Úpravy probíhají taktéž v areálu dětského domova ve venkovních prostorách a na zahradě. Ve školním roce 2013/2014 došlo k vyčištění všech svodů a kanalizace, výměně okapů, svodů a žlabů, došlo k opravě plynových kotlů, k úpravě zeleně prořezání stromů a keřů, opravě venkovních omítek a schodů atd. V činnosti pokračuje Relaxační a vzdělávací centrum pro děti, které respektuje individuální přístup ke vzdělávání dětí a poskytuje zázemí pro odreagování se od všedních povinností. Relaxace jsou prováděny dle pravidelného harmonogramu u všech dětí v dětském domově. Na doučování děti dochází dle naplánovaného harmonogramu, nebo dle aktuálních potřeb Dětský domov provozuje cviční byt na Kamenné v Chomutově a 2 komunitní byty kolejního typu v Jirkově pro skupinu dětí od 16 let připravující se na odchod z dětského doma (tzv. KOBY I.) a pro klienty ve věku od 18 let výše, kteří mají podepsánu smlouvu o prodlouženém pobytu v DD po skončení ústavní výchovy (KOBY II.). Činnost bytů pokračovala i v tomto školním roce. V prostorách dětského domova i nadále funguje Projektové centrum. V souvislosti se získáním dotace na realizaci projektu HERKULES byl plně vybaven sportovní sklad a posilovna pro děti, která byla zřízena v prostorách dětského domova. Vozový park dětského domova čítá tři automobily 2x Renault Kangoo, 1x Ford Transit. 15

16 11. ZHODNOCENÍ ČINNOSTI EKONOMICKO-SPRÁVNÍHO ÚSEKU Zpracovala: Bc. Hana Novotná PERSONÁLNÍ OBLAST: V oblasti personální došlo v uplynulém období k určitým změnám. Z naší organizace během roku odešla do starobního důchodu paní Alžběta Stanková. V průběhu tohoto období nově nastoupili noví zaměstnanci na pozici bezpečnostního pracovníka, a to paní Mašková Iveta, Bláhová Jaroslava, Jáchymovská Kateřina, na pozici vychovatele-trenéra pan Michal Matula, na pozici administrativní pracovnice sl. Martina Kloučková. PROVOZNÍ OBLAST: V roce 2014 jsme na provoz obdrželi tis. Kč. Z přidělených příspěvků na provoz jsme uhradili např tis. Kč potraviny 107 tis. Kč drogerie 171 tis. Kč ošacení dětí 65 tis. Kč učební pomůcky 85 tis. Kč kapesné dětí 121 tis. Kč stravování dětí mimo DD 221 tis. Kč telefony, internet, servis PC 354 tis. Kč letní dětské tábory a rekreace 45 tis. Kč zájmová činnost dětí Techničtí pracovníci úseku se zabývali drobnými opravami na všech rodinných skupinách, probíhalo malování, výměna podlahových krytin na vybraných rodinných skupinách, výměna světlení, rekonstrukce a harmonogramu plánovaných oprav. Významnou část finančních prostředků bylo použito na řešení havarijního stavu zatékání střechou mezi budovami Čelakovského 822 a 823, opadávání omítky na balkonech na budovách 1 a budovách 3. Díky sponzorům využíváme i bezplatný pronájem dvou automobilů Renault Kangoo. Přijaté dary jsou i přílohou tohoto hodnocení. Hospodaření jednotlivých rodinných skupin probíhá podle započaté změny, to znamená, že každá RS má zřízen svůj bankovní účet a během měsíce hospodaří s penězi převedenými na stravování, ošacení, drobné výdaje. Na konci měsíce předkládá pověřený pracovník (vychovatel) vyúčtování. Tento systém hospodaření umožňuje lépe sledovat vynakládání peněz na určitý druh výdaje a srovnávat i hospodaření jednotlivých RS. Přínos tohoto systému vidíme v průhledném hospodaření, a tím i lepší možnost přijímat opatření k úsporám. Dluhy na ošetřovném byly v průměru 8 tis. Kč měsíčně, což v celkové částce cca 96 tis. Kč za rok představuje např. jeden čtrnáctidenní výjezd všech dětí. V průběhu čtyř let za fungování projektů EU se Dětskému domovu a Školní jídelně v Chomutově podařilo výrazně zhodnotit majetek organizace. Např. se jedná se o vybavení pracovišť výpočetní technikou, multifunkčními zařízeními tiskárna, kopírka, skener, dále vybavení dětí sportovním náčiním, oblečením, vybavení posilovny v domově, vybavení jednotlivých rodinných skupin. 16

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Výroční zpráva Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 1 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Výroční

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a

Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Dětský domov a Školní jídelna, Olomouc, U Sportovní haly 1a Č.j. DDOL 638/2014 Září 2014 Zpracoval: Mgr. Dalibor Křepský, ředitel Úvod Dětský domov a Školní jídelna nezpracovává výroční zprávu podle Zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub

Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová. Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Ředitelka škola: Mgr. Dagmar Sýsová Schválila Školská rada dne: Předseda školské rady: JUDr. Pavel Holub Charakteristika školy Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené,

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA JIMRAMOV, příspěvková organizace Padělek 133, 592 42 Jimramov, tel.566562512, IČO 70882568 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 V Jimramově dne 6. srpna 2014 Mgr.

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 Základní škola Louny Školní 2426, 440 01 Louny, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA OBDOBÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012 předkládá Mgr. Věra Benešová ředitelka základní školy Základní škola

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Název školy: Sídlo: Základní škola a Mateřská škola Motýlek Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková organizace Smetanova 1122, příspěvková organizace Adresa pro dálkový

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Masarykova Základní škola a mateřská škola Hnojník 120, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 5 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Čechova 1523/1 Výroční zpráva za školní rok 213/214 Ve Velkém Meziříčí dne: Zpracovala: 27. 1. 214 Mgr. Božena Suchánková, ředitelka Obsah ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olšany u Prostějova 798 14 Olšany u Prostějova č. 3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Eva Pluskalová, ředitelka školy Výroční zpráva

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více