Stanovy občanského sdružení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stanovy občanského sdružení"

Transkript

1 1 Název a sídlo 1.Přesný název sdružení je Opři se, o. s. Stanovy občanského sdružení 2.Adresa sdružení je Boženy Koutníkové 2022, Čelákovice, Náplň sdružení 1.Podpora dětí vyrůstajících v dětských domovech. 2.Integrace dětí z dětských domovů do běžné společnosti. 3.Podpora dětí opouštějících dětské domovy. 4.Podpora a propagace pěstounské a hostitelské péče. 5.Budování a udržování stálého týmu dobrovolníků. 3 Forma činnosti 1.Pořádání akcí pro děti z dětských domovů za účasti dobrovolníků a dětí z rodin. 2.Podpora navazování vztahů mezi dětmi z dětských domovů a dobrovolníky či dětmi z rodin. 3.Udržování vztahů s dětmi i po opuštění domovů, poskytnutí pomoci při shánění bydlení či zaměstnání. 4.Vyhledávání pěstounských a hostitelských rodin. 5.Podpora hostitelské péče formou pomoci hostitelským rodinám při jejím zařizování i v době jejího trvání. 4 Organizační uspořádání 1.Občanské sdružení má tyto orgány: valnou hromadu, výkonný výbor, předsedu. 5 Valná hromada 1.Valnou hromadu svolává výkonný výbor minimálně jednou za rok, a to elektronickou poštou nebo prostřednictvím informačního systému sdružení. 2.Valná hromada může být také svolána na základě žádosti alespoň třetiny členů sdružení. Tato žádost musí být výkonnému výboru doručena písemně (v papírové podobě doplněna patřičným počtem podpisů) nebo prostřednictvím informačního systému sdružení. Tato žádost musí obsahovat návrh bodů, které by měly být projednány. 3.Program valné hromady stanovuje výkonný výbor. Pokud je valná hromada svolána na základě žádosti členů, musí být do programu zahrnuty všechny navržené body. 4.Valná hromada je usnášeníschopná, sejde-li se alespoň třetina všech členů sdružení. Pokud se nesejde dostatečný počet členů, musí výkonný výbor stejným způsobem svolat novou valnou hromadu, a ta je usnášeníschopná vždy.

2 5.Hlasování na valných hromadách je veřejné. Daný bod je schválen, pokud pro něho hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 6.Valná hromada, jakožto nejvyšší orgán sdružení, má zejména tyto pravomoci: volbu členů výkonného výboru, volbu předsedy a místopředsedy, rozhodování o dlouhodobé spolupráci s jinými právnickými osobami, rozhodování o sloučení sdružení s jinou právnickou osobou, rozhodování o dobrovolném rozpuštění sdružení, schvalování výroční zprávy, schvalování změny stanov, schvalování rozpočtu. 6Výkonný výbor 1.Výkonný výbor je výkonným orgánem sdružení a za svou činnost odpovídá valné hromadě. 2.Výkonný výbor je složen z předsedy a místopředsedy sdružení a jednoho dalšího člena. 3.Všichni tři členové jsou voleni valnou hromadou, funkční období výkonného výboru je jeden rok. 4.Jednání výkonného výboru svolává předseda sdružení, a to alespoň dvakrát do roka. 5.Výkonný výbor je usnášeníschopný, sejdou-li se všichni jeho členové. 6.Výkonný výbor schvaluje nadpoloviční většinou členů. 7.Kandidáti na členství ve výkonném výboru se hlásí valné hromadě před zahájením volby, stejně tak mohou být navrženi alespoň třemi přítomnými členy. 8.Členové výkonného výboru včetně předsedy musí být zvoleni nadpoloviční většinou přítomných členů. 9.Výkonný výbor má zejména tyto pravomoci: schválení či zamítnutí žádosti o členství ve sdružení, hlasování o vyloučení člena sdružení, organizaci činnosti mezi valnými hromadami, svolávání valné hromady, přípravu programu valné hromady, správu financí a majetku, schvalování výše členských poplatků, tvorbu vnitřních směrnic. 7 Předseda sdružení 1.Předseda stojí v čele sdružení. 2.Je volen valnou hromadou na dobu jednoho roku. 3.Předseda je statutárním orgánem sdružení a reprezentuje ho navenek.

3 4.Předseda má zejména tyto pravomoce: svolávání výkonného výboru, příprava programu výkonného výboru, podepisování smluv jménem sdružení. 8 Vystupování za sdružení 1.Jménem sdružení jedná jeho předseda. 2.Předseda může k jednání za sdružení zplnomocnit jiného člena výboru. 3.Za jednání jménem sdružení předseda odpovídá valné hromadě. 9 Vznik členství ve sdružení 1.Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí s jeho stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů sdružení. 2.Členství ve sdružení vzniká na základě písemné přihlášky a po schválení výkonným výborem sdružení. 3.Členství vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němž výkonný výbor členství schválil. 10 Zánik členství ve sdružení 1.Členství ve sdružení zaniká: písemného oznámení člena, že vystupuje ze sdružení, výkonnému výboru, na základě vyloučení pro neplnění základních povinností, toto vyloučení schvaluje výkonný výbor, úmrtím člena sdružení, zánikem sdružení. 2.V případě vyloučení člena výkonným výborem členství zaniká k poslednímu dni měsíce, kdy k vyloučení došlo. 3.Zánik členství z důvodu nezaplacení poplatku řeší vnitřní směrnice. 11 Práva a povinnosti členů sdružení 1.Člen sdružení je povinen: dodržovat stanovy a usnesení orgánů sdružení, hájit zájmy sdružení, dodržovat všechny vnitřní dohody, účastnit se jednání orgánů, jejichž je členem, vystupovat tak, aby svým jednáním nepoškodil pověst sdružení. 2.Člen sdružení má právo: volit orgány sdružení, být volen do orgánů sdružení,

4 hlasovat na jednáních orgánů sdružení, jejichž je členem, vyjadřovat své názory na fungování sdružení, podávat výkonnému výboru návrhy bodů na jednání valné hromady, na informace o činnosti sdružení. 12 Zásady hospodaření sdružení 1.Hospodaření sdružení se řídí zákony České republiky. 2.Sdružení hospodaří s movitým a nemovitým majetkem. Ten je uložen v sídle sdružení. 3.Sdružení je financováno zejména z těchto zdrojů: členské příspěvky, dary fyzických a právnických osob, účelové dotace ze státního, krajských a obecních rozpočtů, dotace z grantových programů, vlastní činnost zaměřená především na vzdělávání dětí i dospělých. 4.Výdaje sdružení jsou zaměřeny na uskutečňování cílů sdružení v souladu s formami činností podle těchto stanov a rozpočtem sdružení. 5.Za hospodaření občanského sdružení odpovídá výkonný výbor, který každoročně předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně finanční závěrky. 6.Sdružení nemá v době založení žádný majetek. 7.S majetkem sdružení je oprávněn nakládat výkonný výbor. 8.Za vedení účetnictví je zodpovědný výkonný výbor, který touto činností může pověřit libovolnou fyzickou nebo právnickou osobu, která může, ale nemusí, být členem sdružení. 13 Zánik sdružení 1.Občanské sdružení může zaniknout: rozpuštěním na základě hlasování valné hromady, sloučením s jinou právnickou osobou na základě hlasování valné hromady, rozhodnutím Ministerstva vnitra. 2.K rozpuštění či sloučení s jinou právnickou osobou je třeba souhlasu alespoň dvou třetin všech členů sdružení. 3.Pokud sdružení zaniká dobrovolným rozpuštěním, valná hromada rozhodne o způsobu vypořádání majetku. 14 Závěrečná ustanovení 1.Tyto stanovy jsou závazné pro všechny členy sdružení. 2.V záležitostech, které nejsou v těchto stanovách podchyceny, se jednání sdružení řídí obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy, které schvaluje výkonný výbor. 3.Stanovy mohou být změněny nebo doplněny pouze se souhlasem alespoň dvoutřetinové většiny hlasů účastníků valné hromady.

5 4.Činnost sdružení bude dále upravována vnitřními předpisy, které schvaluje výkonný výbor nadpoloviční většinou všech členů. 5.Tyto stanovy schválil přípravný výbor sdružení dne

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku

Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč. Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl.II. Účel, cíle a činnost spolku Stanovy Spolku rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč Čl. I. Úvodní ustanovení Název spolku: Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Zeleneč (dále jen spolek ) je dobrovolným, nepolitickým, nezávislým spolkem rodičů a

Více

Stanovy Univerzitní Liga, z.s.

Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Stanovy Univerzitní Liga, z.s. Čl. 1 Název a sídlo Název: Univerzitní Liga, z.s. (dále jen,,spolek ) Sídlo: Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno, Česká republika IČO: 02046211 Čl.

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo

STANOVY SPOLKU. Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo STANOVY SPOLKU Frank Bold Kids z. s. Čl. 1. Název, forma a sídlo Frank Bold Kids z. s. (dále jen spolek ) je dobrovolným spolkem fyzických a právnických osob ve smyslu ustanovení 214 a násl. zákona č.

Více

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951

Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Stanovy zapsaného spolku Hortensia IČ 270 25 951 Článek 1 Název a sídlo 1. Název zapsaného spolku je: Hortensia, z. s. (dále jen spolek) 2. Sídlem spolku Hortensia je: Panská 174/7, 370 01 České Budějovice

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK

ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK ZÁJMOVÉ SDRUŽENÍ PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB ČESKÝ MÁK Stanovy Prosinec 2012 Článek I Založení sdružení Sdružení fyzických a právnických osob /dále jen sdružení/, kteří v České republice pěstují zpracovávají

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku

STANOVY spolku. Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku STANOVY spolku Šaldorfské sklepy z.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Název spolku je: Šaldorfské sklepy z.s. (dále jen spolek). 2) Sídlem spolku je adresa Nový Šaldorf č. ev. 104,

Více

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR

Občanské sdružení. a čeho. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Občanské sdružení Jak je založit, jak je provozovat a čeho se vyvarovat. aneb Desatero pro občany. Mgr. Josef Šplíchal MV ČR Manuál byl vytvořen jako součást projektu MV ČR Zpřehledňování fungování neziskového

Více

Stanovy UNHfree.net z.s.

Stanovy UNHfree.net z.s. Čl. 1. Základní ustanovení Stanovy UNHfree.net z.s. 1. UNHfree.net z.s. (dále jen Spolek) je dobrovolný, nezávislý a neziskový Spolek fyzických a právnických osob. 2. Na spolek se dle zákona č. 89/2012

Více

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s.

Stanovy zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. STANOVY zapsaného spolku Česká debatní společnost, z. s. Obsah: Článek 1: Úvodní ustanovení Článek 2: Právní postavení spolku, charakteristika Článek 3: Účel a cíle činnosti spolku Článek 4: Členství ve

Více

Článek 1. Článek 2. Článek 4

Článek 1. Článek 2. Článek 4 Právní forma Článek 1 Stanovy České asociace shogi z. s. 1. Česká asociace shogi z. s. (dále jen Asociace) je založena jako spolek dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení

Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum. Čl.1 Obecná ustanovení. Čl. 2 Poslání a předmět činnosti sdružení Stanovy zájmového sdružení právnických osob Business Leaders Forum Čl.1 Obecná ustanovení 1. Název sdružení zní: Business Leaders Forum 2. Sídlem sdružení je Štěpánská 61, Palác Lucerna, 116 02 Praha 1.

Více

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení

Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko. Čl. I. Název a sídlo sdružení Stanovy Místní akční skupiny Jablunkovsko Název: MAS Jablunkovsko, z. s. IČO: 00739286 Sídlo: Bystřice 334, PSČ 739 95 Čl. I. Název a sídlo sdružení Čl. II. Úvodní ustanovení MAS Jablunkov, z. s. (dále

Více

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1.

K tomuto účelu byly sepsány stanovy sdružení, které jsou uvedeny v příloze č. 1. Vznik SRP V roce 1996 vedení Střední odborné školy v Kloboukách u Brna založilo SRPDŠ (Sdružení rodičů, přátel a dětí školy). Toto sdružení mělo vždy předsedu a členy, kteří byli voleni z řad rodičů na

Více

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE

S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE S T A N O V Y POLITICKÉ STRANY S N K E v r o p š t í d e m o k r a t é PREAMBULE Uznávajíce neporušitelnost základních lidských práv a svobod, majíce na zřeteli ústavně zaručené právo svobody sdružování,

Více

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení

STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení STANOVY Občanského sdružení Thilisar o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a chrakter sdružení 1) Název sdružení je: Thilisar o.s. (dále jen sdružení) 2) Sídlem sdružení je: Žerotínov 312/13 78901 Zábřeh

Více

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA

Příloha - Stanovy ELSA Praha. ELSA Praha Stanovy. Preambule ZÁSADY ELSA ELSA Praha Stanovy Preambule ZÁSADY ELSA CÍL USILOVAT O SPRAVEDLIVĚJŠÍ SVĚT RESPEKTUJÍCÍ LIDSKOU DŮSTOJNOST A KULTURNÍ ROZMANITOST. ÚČEL PŘISPÍVAT K PRÁVNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ, ZLEPŠOVAT VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ A

Více

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015

S T A N O V Y. Svazek obcí pro komunální služby. se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 S T A N O V Y Svazku obcí pro komunální služby se sídlem v Třebíči, schválené 12.3.2015 Preambule Svazek obcí pro komunální služby je založen za účelem zabezpečení věcí veřejného zájmu, a to zejména vytvoření

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011

STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 STANOVY POLITICKÉHO HNUTÍ ANO 2011 ve znění změn schválených Celostátním sněmem dne 2. března 2013 Politické hnutí ANO 2011 usiluje o odborně řízený, funkční a spravedlivý stát, který zajistí lepší kvalitu

Více

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení

STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I Základní ustanovení STANOVY ÚSTŘEDNÍHO AUTOMOTOKLUBU ČESKÉ REPUBLIKY Část I Základní ustanovení Článek 1 Název organizace Ústřední automotoklub České republiky, dále jen ÚAMK. Symboly organizace jsou znak a vlajka. Článek

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení o organizaci a správě v církvi ORGANIZAČNÍ ŘÁD Církve československé husitské přijatý církevním zastupitelstvem konaným ve dnech 8. a 9. 10. 2004 v Praze a vyhlášený v Úředních z právách č. 2/2004 ze dne 31. 10. 2004. Schválen ve znění

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05

STANOVY. Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 STANOVY Společnosti radiologických asistentů ČR, o.s. (dále jen SRLA ČR) Sídlo : Na Zlaté stoce 551/14 České Budějovice 370 05 1 2 1. Obecná ustanovení 1.1. Společnost radiologických asistentů ČR, o.s.

Více

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku

Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku S T A N O V Y HLAVA I Základní ustanovení 1/ Společnost pro trhací techniku a pyrotechniku (dále jen Společnost ) je dobrovolné a nezávislé společenství technických

Více