Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, Těrlicko

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, 735 42 Těrlicko"

Transkript

1 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561, Těrlicko Výroční zpráva Dětského domova se školou, základní školy a školní jídelny Těrlicko za šk. rok 2010/2011

2 2 a) Základní údaje o škole: Název školského zařízení : Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Sídlo : Horní Těrlicko 561 Těrlicko Právní forma : Příspěvková organizace. IČO : Zřizovatel Ředitel zařízení -statutární zástupce organizace: : M Š M T PaedDr. Eva Němečková Datum jmenování : 1.ledna 1998 (jako ředitelka DVÚ), 18.ledna 2006 (byla ve funkci ředitelky potvrzená jako ředitelka DDŠ, ZŠ a ŠJ) Jmenován kým : MŠMT Zástupce ředitele-zástupce statutárního orgánu: Ing. Klužák Martin Datum jmenování Jmenován kým : 1.ledna.1998 : ředitelem DDŠ, ZŠ a ŠJ Kontakt na zařízení: Adresa : Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Horní Těrlicko 561 Těrlicko Tel : , Fax : web : Charakteristika a předmět činnosti zařízení: Hlavní účel organizace a předmět činnosti je vymezen 13 zákona č. 109/2002Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve znění pozdějších změn zákona č.383/2005sb., a 16, 44 a 119 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a prováděcími předpisy. Příspěvková organizace poskytuje i základní vzdělání žákům v základní škole, poskytuje stravování dětem a žákům ve školní jídelně. Organizace, ve smyslu 119 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), vedle stravování dětí, žáků a studentů, zajišťuje také závodní stravování zaměstnanců příspěvkové organizace. Účelem organizace je zajišťovat péči, výchovu a vzdělávání obtížně vychovatelných dětí a mládeže se zvýšenou výchovnou péčí s povinnou základní školní docházkou.

3 3 Školská rada: byla zřízena na základě nařízení MŠMT ze dne č.j.: / , které vychází z 167 odst. 2 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), školská rada byla ustanovena dne na základě výsledků voleb, které se konaly ve dnech a Školská rada se řídí plánem činnosti a svými stanovami, které sestavil předseda školské rady Součásti zařazené do rejstříku škol: Základní škola Domov Školní jídelna Celková kapacita a kapacity jednotlivých součástí, využití: Celková kapacita ústavu DDŠ, ZŠ a ŠJ : 32 dětí Stav v DDŠ, ZŠ, a ŠJ ve školním roce 2010/2011 : 31 dětí Kapacita školy DDŠ, ZŠ a ŠJ : 32 žáků Kapacita školní jídelny DDŠ, ZŠ a ŠJ : 85 strávníků Počet strávníků celkem : 64 strávníků žáci : 32 pracovníci : 32 Počet tříd : 4 třídy Počet žáků : 28 žáků Počet žáků ve třídě: VII.třída(5.,7.ročník) VIII.třída (8. ročník) IX..třída (8.,9.ročník) VII.P.třída (6.,7.,8.,9.ročník) : 8 žáků : 7 žáků : 6 žáků : 7 žáků Počet rodinných skupin : 4 rodinné skupiny Počet dětí : 31 dětí Počet dětí ve výchovné skupině: I.skupina: 8 dětí (v průběhu šk.roku zapsaných až 9) II.skupina: 7 dětí (v průběhu šk.roku zapsaných až 8) III.skupina: 8 dětí (v průběhu šk.roku zapsaných až 9) IV.skupina: 8 dětí (v průběhu šk.roku zapsaných až 8) Počty dětí ve skupinách nebyly překročeny z důvodů přechodu mezi skupinami a pobytu na, útěků a přemístění do jiných zařízení DDŠ, VÚ.

4 4 b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje Obor vzdělání C/01, C001 Základní škola, kapacita 32 Výuka probíhala dle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Nový život a Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Nová šance. c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: fyzicky přepočteno Celkový počet pracovníků: 37 35,97 z toho pedagogických 24 23,22 nepedagogických 13 12,75 Z pedagogických - učitelé 7 7,0 - vychovatelé 10 9,22 - psycholog 1 0,5 - etoped 2 1,5 - asistenti pedagoga 4 4,0 Z nepedagogických - administrativní prac. 4 4,0 - vedoucí školní jídelny 1 1,0 - kuchařky 3 3,0 - údržbář / řidič 2 1,75 - uklizečka 2 2,0 - pradlena, švadlena 1 1,0 Věková struktura pracovníků: Do 29 let let let do vzniku nároku na SD 16 Důchodci 3 Hodnocení aprobovanosti, kvalifikovanosti a výchovné práce: Aprobovanost škola : VŠ : 6 učitelů : SŠ ped. : 1 učitel Vychovatelský úsek : VŠ : 7 vychovatelů : SŠ ped. : 3 vychovatelů Odchody a příchody pracovníků ve školním roce 2010/2011: Na vlastní žádost odešel 1 Byli přijati 1 Do starobního důchodu k odešli 0 d) Údaje o přijímacím řízení a následném přijetí do školy Děti jsou během celého školního roku umísťováni do zařízení výhradně se souhlasem Diagnostického ústavu Bohumín.

5 5 Údaje o dětech: Ve školním roce 2010/2011 bylo v DDŠ, ZŠ a ŠJ : 3 dětí na základě PO : 27 dětí s nařízenou ÚV : 1 dětí s uloženou OV Ve školním roce 2009/2010 bylo do DDŠ, ZŠ a ŠJ : nově přijato - 10 dětí : přemístěno - 3 dětí do VÚ - 1 dítě do DD : propuštěno - 2 ZÚV - 2 zletilost e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Ve školním roce 2010/2011 bylo: Klasifikováno : 28 žáků Neklasifikováno : 0 žáci Prospělo : 28 žáků Neprospělo : 0 žák Prospělo s vyznamenáním : 0 žák Vycházející žáci: Na konci školního roku 2010/2011 bylo přemístěno do DD a VÚ 8 žáků. Všichni úspěšně vykonali přijímací zkoušky do různých odborných učilišť. Do VÚ Nový Jičín : 1 žák VÚ Hrabůvka : 3 žáci DD Kopřivnice : 1 žák DD Přerov : 1 žák DD Velké Heraltice : 1 žák Prodloužená péče v DDŠ - OU Havířov : 3 žáci Zrušená ústavní výchova : 3 žáci f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů V Dětském domově se školou v Těrlicku je od ustavena funkce školního metodika prevence sociálně patologických jevů. Školní metodik prevence je garantem Školní strategie prevence sociálně patologických jevů a Minimálního preventivního programu. Metodik prevence vede agendu v rozsahu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních metodické a koordinační činnosti. Metodik prevence zapracovává pro potřeby zařízení podle Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení Program proti šikanování. Podle Metodického pokynu k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních byl vytvořen plán Jak řešit případy související s užíváním návykových látek v prostředí škol a školských zařízení. Pro všechny cílové skupiny se v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřujeme na: Předávání informací

6 6 Rozvíjení dovedností, sociálních kompetencí a vedení ke zdravému způsobu života Poradenství a konzultace V rámci domova etoped, metodik prevence, psycholog, psychiatr Kontakty na specialisty PPP, OPD, OSPOD, RENACON, PČR, Státní zastupitelství Primární prevence v dětském domově se školou v Těrlicku je realizována ve dvou rovinách na úseku školy a na úseku vychovatelství. Na úseku školy má primární prevenci na starost třídní učitel.práce je velmi náročná na koordinaci, tak aby byla probrána všechna témata, ale nedocházelo k jejich překrývání a přesycení žáků informacemi. S tématy z oblasti prevence se pracuje v předmětech občanská výchova, rodinná výchova, přírodopis, chemie, dějepis, výtvarná výchova, český jazyk a literatura. K práci s tématy využíváme metod výkladu, samostatné práce, práce s médii, projektové vyučování, skupinová práce, hraní rolí, práce s materiálem, besed, přednášek a exkursí. Pedagogičtí pracovníci jako cílová skupina jsou pilířem při zaujímání stanovisek a postojů vůči sociálně patologickým jevům. Pedagogický pracovník je ve velké míře identifikačním vzorem pro dítě školního věku, a proto je důležité, aby sám byl informován, aby došlo k osvojení standardů vyjadřujících citovou, korektivní a fundovanou reakci v konkrétní situaci a odpovědnost obecně. Aktivitami směrem k pedagogům jsme se zaměřili na: Posílení úlohy učitelů v oblasti tvorby pozitivního sociálního klimatu, včasnou diagnostiku a intervence při riziku vzniku sociálně patologických jevů a kooperace s odborníky při jejich řešení. (třídní učitel, metodik prevence, etoped, psycholog). Vytváření ve škole ovzduší důvěry a otevřenosti, posilování zájmu pedagogických pracovníků o problémy dětí, posilování důvěry žáků v učitele, prohlubování vztahu třídních učitelů a žáků, zvyšování úlohy žákovské samosprávy. Věnování zvýšené pozornosti skupinám žáků nebo jednotlivcům s problémovým chováním, odhalování projevů asociálního chování mezi žáky neboť je u těchto žáků zvýšené riziko výskytu sociálně patologických jevů, zejména šikany. V rámci prevence kouření a drogové závislosti na vytvoření dostatečné informovanosti. Na základě zkušeností a průzkumu zaměřeného na zneužívání návykových látek věnovat nadále zvýšenou a vést osvětu v rámci hodin OV, RV, třídnických hodin, besedy s pracovníkem protidrogového centra. Zaměření pozornosti na projekty prevence vandalismu, rasismu, násilí, komerčního sexuálního zneužívání apod. Sledování často opakující se krátkodobé absence žáků prevence záškoláctví (útěky ze zařízení), v problematických případech jsme vyžadovali lékařské potvrzení a spolupracovali jsme s rodiči žáků s tendencemi vyhýbat se školní docházce. Sebevzdělávání učitelů v metodikách preventivní výchovy a ve výchově ke zdravému životnímu stylu v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Vzdělávání v jednodenních školeních, vícedenních kurzech, na odborných seminářích a vzdělávání v sebepoznávacích sociálně psychologických kurzech. Vzdělávání ve vzdělávacích programech k výkonu specializovaných činností Vzdělávání pedagogů na Univerzitách, VŠ doplnění a rozšíření pedagogické kompetence. Na práci učitelů na úseku vyučování bezprostředně navazuje práce vychovatelů a asistentů vychovatele. Vzdělávání a výchova jsou v našich podmínkách neoddělitelnou součástí. Vzájemně se prolínají a vzájemně na sebe navazují. Primární prevenci mají na starost kmenoví vychovatelé. Zapojením do zájmových činností mimo areál domova podporujeme u dětí pozitivní způsob myšlení, rozvíjíme jejich sociální vztahy a sociální dovednosti a realizujeme integrační

7 7 proces. V podmínkách Dětského domova se školou v Těrlicku, tento proces probíhá ve dvou směrech: a) Zapojení dětí do zájmových činnosti mimo areál domova: - DDM Havířov, Karviná (zájmové kroužky, sport. turnaje, využití turistické základny - pro víkendové pobyty v Řece, Pstruží) - Základní umělecká škola v Havířově (obor výtvarný, hudební) - Účast na sportovních a kulturních soutěžích - Spolupráce se sportovními oddíly v Těrlicku a Havířově - Rozvoj spolupráce se Sport. školou M. Kudeříkové v Havířově - Návštěva koncertů, divadel - Don Bosko b) Směr z vnějšího prostředí do domova: - Příprava optimálních podmínek pro kulturní programy MŠ obce v kulturním sálu DDŠ (platí rovněž pro akce ZŠ) - Vánoční koncert pro ZŠ Těrlicko, Havířov - Společná kulturní vystoupení žáků DDŠ, dětských domovů, ZŠ, DDM v kulturním sále DDŠ - Sportovní a kulturní setkání žáků DDŠ a ZŠ Těrlicko, Havířov v areálu DDŠ - Letní pobyty dětí dětských domovů v areálu DDŠ (prázdniny u Těrlické přehrady) - Letní výtvarná škola pro dětí DDM a DD - spolupráce se studenty středních škol v projektu Hledáme starší kamarády pro děti - DDŠ Těrlicko - spolupráce se zahraničními studenty vyšší střední školy v projektu JESP e.v.jugend - Erlebnis- und Sport Pädagogikverein se sídlem v Uderu. V rámci primární prevence Dětského domova se školou v Těrlicku jsou chlapci zapojeni do integračních programů: Integrační program Adam, Integrační program Hraběcí čtyřka, Mezinárodní dimenze programu EDIE aneb projekt Učení pro život. g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků: 1 pracovník se zúčastnil Speciální pedagogika pro vychovatele 2 pracovníci se zúčastnili Vzdělávací kurz pro správce sítí ZŠ 2 pracovníci se zúčastnili Expresivní terapeutické metody arteterapie 1 pracovník se zúčastnil Expresivní terapeutické metody muzikoterapie 5 pracovníků se zúčastnilo Ředitel = kompetentní manažer 2 pracovníci se zúčastnili Efektivní využití interaktivní tabule SMART Board ve výuce 1 pracovník se zúčastnil Jak úspěšně pracovat s dětmi, které mají problémové chování 1 pracovník se zúčastnil Seminář k dopravní výchově 1 pracovník se zúčastnil Jazykový pedagogický park - CLIL 1 pracovník se zúčastnil Komunikace v LMS Moodle 1 pracovník se zúčastnil Projektové vyučování na ZŠ 3 pracovníci se zúčastnili Učení pro život Komunikační techniky a využití ICT 1 pracovník se zúčastnil Agrese a agresivita u dětí a mládeže 2 pracovníci se zúčastnili Odměňování pracovníků ve školství a kariérní systém 1 pracovník se zúčastnil Kvalifikační studium k výkonu specializovaných činností prevence sociálně patologických jevů 1 pracovník se zúčastnil Word pro pokročilé

8 8 1 pracovník se zúčastnil Interaktivní tabule v hodinách matematiky a fyziky 5 pracovníků se zúčastnilo Jak na výstupy z EU DUMy krok za krokem 1 pracovník se zúčastnil Tvorba efektních www stránek pro každého Samostudium odborné literatury ze školní pedagogické knihovny. h) Údaje o aktivitách a prezentaci školského zařízení na veřejnosti Integrační program Adam Chlapci z DDŠ v Těrlicku v rámci svého volného času pomáhají v občanském sdružení Adam, které působí na území města Havířova s nácviky sociálních dovedností u dětí s autismem. Chlapci ukazují těmto dětem, jak správně hrát fotbal, jak se správně seznamovat, jak správně vést rozhovor. Přítomnost chlapců umožňuje, že rodiče dětí s autismem mohou v klidu vychutnávat čaj či kávu, zatím co si jejich děti hrají v herně nebo na zahradě se svými kamarády z domova v Těrlicku. Integrační program Hraběcí čtyřka Zpravidla se jedná o čtyři chlapce, kteří 1 x měsíčně, odjíždějí s psychologem DDŠ do ústavu v Hrabyni, kde na ně čekají čtyři vybraní obyvatelé s různým tělesným postižením. Všech osm účastníků psychoterapeutické komunity má svůj problém, které vzájemně konfrontují v diskusích ve dvojicích chlapec tělesně postižený, později celá skupina pod vedením psychologa DDŠ. Komunikace ve dvojicích probíhá zpravidla při procházkách chlapců s obyvatelem v areálu ústavu, skupinová část probíhá v čítárně v rámci her. Pro společné chvíle připravili uživatelé ústavu soutěž v lukostřelbě a stolních hrách, exkursi ústavu a chráněných dílen. Chlapci z Těrlicka každoročně pomáhají při organizaci Her tělesně postižených v Hrabyni. Cílem Hraběcí čtyřky je seznámení chlapců a konfrontace s každodenními starostmi, kterým jsou tělesně postižení vystaveni. Spolupráce s obcí Těrlicko šachový oddíl Spolupráce pokračovala se členy šachového oddílu, kdy nás v průběhu roku opakovaně navštívil jeho vedoucí a sehrál s chlapci šachové partie. Jeho osobnost natolik zapůsobila, že se chlapci s odhodláním zapojili do soutěží v domově a výsledkem byla účast na šachovém turnaji mezi havířovskými školami. Rovněž se již druhým rokem zapojili do turnaje o Pohár starosty obce Těrlicka. Spolupráce s obcí Těrlicko - Projekt Čisté břehy Těrlické přehrady Skupina chlapců vytvořila projekt, kterým chce pomoci občanům Těrlicka k čistějšímu životnímu prostředí v rekreační oblasti Těrlická přehrada. 4x ročně se podílejí na sběru plastů v lesnatých porostech na březích přehrady. O projekt se zajímal starosta obce, který jej ocenil, stejně tak jako občané. Spolupráce s obcí Těrlicko Těrllické listy Oceňujeme spolupráci při zviditelnění aktivit dětí z Dětského domova se školou v místním tisku. Články seznamují občany obce se zapojením našich dětí do kulturního i společenského života prostřednictvím integračních programů a projektů spolupráce. Ocenění nejlepších žáků těrlických škol Společenskou událostí bylo slavnostní vyhodnocení nejlepších žáků těrlických škol dne 23.června se v sále kulturního domu Těrlicko.

9 9 Žák deváté třídy naší školy byl oceněn za pomoc při záchraně života občana Havířova, kterému přivolal rychlou záchrannou pomoc. Za spolupráci v sociální oblasti - pomoc dětem s poruchami autistického spektra a uživatelům ústavu sociální péče v Hrabyni byl oceněn žák osmé třídy. Diplomy a drobné dárky převzali z rukou starosty obce Těrlicko. Spolupráce s mateřskými a základními školami Třetím rokem spolupracujeme s dětmi v předškolních zařízeních. Připravujeme pro ně zábavná sportovní dopoledne, soutěže a hry, pomáháme s drobnými opravami hraček a především s údržbou školní zahrady. Každoročně zveme děti na naši Vánoční besídku. Pro děti jsme se stali kamarády, pro paní učitelky partnery v organizování aktivit. Základem spolupráce se základními školami je příprava sportovních soutěží a pořádání zábavných odpoledních programů. Pořádáme pro ně Den dětí a rozloučení se školním rokem. Při společných akcích mají chlapci možnost nahlédnout do náročné práce pedagogů v základní škole. Se žáky druhého stupně základní školy jsou pořádána sportovní utkání ve volejbale, vybíjené, florbalu. Pořádají se ve sportovním areálu Dětského doma i v tělocvičně základní školy Setkání mladých výtvarníků července v Těrlicku Čtvrtý ročník Setkání mladých výtvarníků se uskutečnil v dětském domově se školou v Těrlicku. Celkem se zúčastnilo 24 dětí, z toho10 dětí z DDM v Českém Těšíně, 5 dětí individuálně z rodin, v rámci integrace 4 děti, které jsou v péči psychologa našeho zařízení a 5 dětí z DDŠ v Těrlicku. Věková kategorie 6-17 let, děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí, žáci základních škol, předškolní děti. Za přínosné považujeme celkové obohacení citové, intelektuální, estetické a kreativní stránky dítěte. Cílem akce je vzájemné předávání zkušeností z výtvarných činností. Garantem výtvarného projektu je akademický malíř Martin Pawera. Výtvarné činnosti keramika arteterapie prostorová malba práce s materiálem Organizaci zajišťovali pedagogičtí pracovníci DDŠ Těrlicko ve spolupráci s pracovníky Domu dětí a mládeže a Střediska volného času v Českém Těšíně. Na závěr celé akce byla uspořádaná vernisáž v sále dětského domova. Výtvarné práce dětí budou vystaveny v DDM Český Těšín a v knihovně v Těrlicku. V. ročník Přehlídky tanečních souborů v Těrlicku V kulturním sále Dětského domova se uskutečnil V.ročník kulturní akce Taneční přehlídka. Svůj talent představily děti z tanečních skupin a souborů z Havířova a okolí. Účinkujícími byly děti s dramatickým, tanečním i hudebním vystoupením. Mažoretky, folklor, diskotance, scénický tanec aj. Věková kategorie účastníků 5 17 let. Zvláště pyšní jsme byli na taneční vystoupení chlapce z našeho domova. Neuvěřitelné vystoupení elektrodance přišla povzbudit celá jeho rodina. Hosté ocenili všechny účastníky zvučným potleskem a celým dopolednem se prolínala příjemná atmosféra.

10 10 Pobyt na Červenohorském sedle dětí, 2x pedagogický doprovod Výborem dobré vůle-nadace Olgy Havlové byly děti z dětského domova v Těrlicku vybrány na dětskou letní rekreaci v tuzemsku. Šesti chlapcům a dvěma pedagogům přinesl týdenní pobyt v krásném prostředí Jeseníků mnoho zážitků i sebepoznání. Všichni využili krásné počasí k pěším túrám Kamenné okno, Skalní Tabule, celodenní výlet - Praděd, Ovčárna, Švýcárna, Hřebenovka Šerák, s cílem Vřesová studánka. Mnoho procházek v blízkém okolí hotelu po naučných stezkách. Pobyt nebyl jen prozářen sluncem. V době nepřízně chlapci využili bazén pro relaxaci a hernu společně s dětmi z DD ve Fulneku ke společným hrám. Pobyt Chvalčov dětí, 2x pedagogický doprovod Chvalčov se nachází na úpatí hory Svatý Hostýn mezi trojvrším Svatým Hostýnem, Obřany a Javorníkem. Zaměření pobytu vyplynulo z krásného prostředí turistika v přírodní rezervaci a poznávání kulturních památek. Navštívili jsme Horu Svatý Hostýn, nejnavštěvovanější mariánské poutní místo na Moravě. Prošli jsme Křížovou cestou na Svatém Hostýně a z rozhledny viděli panorama Podbeskydské pahorkatiny, Vizovické vrchoviny a Hostýnské vrchy. Také letos jsme navštívili zoologickou zahradu v Lešné. Vodácký pobyt řeka Morava děti, 3x pedagogický doprovod Dlouholetá spolupráce s vodáckým oddílem opět vyvrcholila týdenním pobytem na vodě. Sjezd řeky Moravy byl rozdělen do třech etap. Úseky řeky : Hanušovice Ruda na Moravě, Ruda na Moravě Háj a Háj - Lukavice byl přiměřeně náročný pro chlapce z našeho domova. V průběhu roku se chlapci na Těrlické přehradě seznamovali s bezpečností, raftingem, pádlováním, nácvikem sebezáchrany, prácí s hazečkou, správným používáním vesty apod. Na pobytu si pak vyzkoušeli tekoucí vodu i každodenní stavění tábořiště včetně sociálního koutku, spaní ve stanech, vaření na propanbutanovém vařiči v tábornických podmínkách, vytváření podmínek pro osobní hygienu atd. Neobvyklé každodenní činnosti, sportovní vytížení, krásné prostředí i dobrá nálada přispěly ke spokojenosti všech zúčastněných. Pobyt ŘEMESLA děti, 2x pedagogický doprovod Jak víme, řemeslo má zlaté dno a tohoto rčení se již druhým rokem držíme při projektu s názvem Řemesla. V malebném prostředí městečka Zubří, nacházejícího se v podhůří Moravskoslezských Beskyd na jižních svazích Veřovských vrchů, ležících asi 4km západně od Rožnova pod Radhoštěm, mají chlapci možnost seznámit se s různými druhy lidových řemesel tohoto kraje. Největším zážitkem byla návštěva v dílně mladého uměleckého kováře a osobní pomoc při vernisáži dřevěných soch mladé nadějné sochařky. Rovněž se seznámili s údržbou lesa. Celý týden se chlapci pohybovali v přírodě, pomáhali při úklidu lesa, sbírali lesní plody. Zanechali velmi dobrý dojem u místních občanů, se kterými se v průběhu pobytu seznámili. Pobytu se zúčastnili 4 chlapci a dva pedagogičtí pracovníci.

11 11 Kolnovice Jeseníky dětí, 2x pedagogický doprovod Turisticko poznávací pobyt. Výšlapy do okolí, poznávání nových míst, krásy přírody. To vše se naskýtalo účastníkům letního pobytu v hájence v Kolnovicích. Kolnovice jsou malou vesničkou v těsné blízkosti polských hranic, 15km od města Jeseník. Jedná se o ideální základnu pro řadu turistických výletů do hor. Navštívená místa: zajímavosti města Krnova a rozhledny s poutním místem na kopci Cvilín, Priessnitzovy lázně ve městě Jeseník. Výlet k rybníku Florián a zhlédnutí expozice zlatorudných dolů a rýžování zlata ve Zlatých horách. Ve spolupráci s místními lesáky pomohli naši chlapci při úklidu lesa a odvozu dřeva. Pobyt byl zaměřen na zdravotně relaxační a pohybové aktivity, vodní sport, hry a turistiku LT s SVČ Juventus Karviná 2 děti bez doprovodu pedagogů DDŠ S dětmi ze střediska volného času Juventus v Karviné prožili překrásné chvíle v přírodě v turistické základně ve Pstruží na úpatí Beskyd. Děti na táboře byly ve věku od 6 do 16 let. Chlapci se zapojili do všech činností a jejich chování bylo oceněno všemi pracovníky tábora. Program: celotáborová hra, výlety, hry a soutěže v přírodě i v klubovně, návštěva koupaliště, dovednostní i poznávací soutěže, táboráky, diskotéky, LT Myšinecké safari Volnočasový areál Myšinec se nachází na okraji Oderských vrchů. Ve spolupráci s nadací Duha se zúčastnil jeden chlapec z DDŠ v Těrlicku. Tábor přinesl nevšední zážitky a umožnil zažít překvapení v přírodě v okolí základny. Z dětí se stali lovci, kteří prožili plno překvapivých zvratů a zábavy. Informace lze nalézt na internetových stránkách Nadace OKD. Spolupráce s oddílem lehké atletiky Start Havířov a Slavie Havířov šk.r.2010/2011 V průběhu školního roku se zapojilo do tréninků lehké atletiky, ve spolupráci s atletickým oddílem, přibližně 50% našich chlapců. Stali se členy družstva a individuálně dosáhli dobrých výsledků. Září - prosinec Krajské finále v Třinci 4 žáci 800 m 7.,8.,9.místo Mistrovství ČR žáků v Praze 2 žáci /1500m, tyčka/ Mistrovství Moravy a Slezska ml. Žactva 1 žák, 9.místo /koule/ Vánoční laťka Třinec 3 žáci, 2.místo v družstvech Vánoční hala Ostrava 1 žák, 9.místo Leden červen Halový trojboj Havířov 7 žáků, 3. místo a 2x5.místo /běh 40m/ 6.,9.,10.,11.místo /skok daleký/ 4.,6.,8.místo /dálka/ Okresní halový přebor 4 žáci

12 12 1.,2.místo v dorostencích /skok vysoký/ 3.,5.místo st. Žáci/skok vysoký/ Vrhačské odpoledne Ostrava 2 žáci 2.místo/oštěp/, 2.místo /hod kladivem/ Spolupráce s oddílem kopané FC Těrlicko šk.r.2010/2011 Šest chlapců z našeho zařízení celoročně reprezentovalo místní fotbalový klub v okresním přeboru staršího žactva/4 žáci/ a v téže soutěži v kategorii dorostenecké/2žáci/. Tři z chlapců se zúčastnili fotbalového soustředění oddílu FC Těrlicko. Chlapci pomáhali při organizaci zápasů a turnaje Sladký míč Těrlicka. Celostátní olympiáda dětských domovů června se družstvo sportovců z DDŠ v Těrlicku zúčastnilo celostátní olympiády v Moravském Krumlově. Disciplíny: skok vysoký, skok daleký, běh, vrh koulí, štafeta, biatlon, volejbal, nohejbal, fotbal, stolní tenis, plavání. Chlapci se celkově umístili na 5. místě. Úspěch v jednotlivých disciplínách: 1.místo fotbal, 3.místo nohejbal, 4. místo skok vysoký, 2.místo stolní tenis, 4. místo štafeta, 3.místo biatlon. Dobrá nálada a kvalitní sportovní výkony doprovázely chlapce po celou dobu olympiády. Kralický trojboj června Letos jsme se účastnili již 10.ročníku Králického trojboje,který se uskutečnil ve dnech června Soutěžilose v disciplínách: minikopaná,stolní tenis a nohejbal. Náš domov reprezentovalo šest chlapců za doprovodu dvou vychovatelů. Na turnaj jsme se pečlivě připravovali, proto jsme ze sebe dali vše. Odjížděli jsme s pocitem dobře odvedených výkonů ověnčeni medailemi. Ovšem víc než medaile nás hřál pocit, že jsme byli fajn parta a zanechali jsme z naší návštěvy v Králíkách dobrý dojem. Odjížděli jsme s pozvánkou na příští rok. Turnaj O pohár fotbalové reprezentace České republiky Dne 20.května se chlapci z DDŠ v Těrlicku zúčastnili sportovního klání ve fotbale v Ostravě na Bazalech. Turnaj začínal v dopoledních hodinách s účastí 56 družstev Moravskoslezského kraje.vzájemná utkání plná emocí a vypětí sil, vyvrcholila nečekaným vítězstvím chlapců z DDŠ v Těrlicku a postupem. do Prahy, kde chlapci nastoupili proti silnějším soupeřům z celé České republiky. Fotbalový turnaj Praha Vítězné družstvo ostravského turnaje O pohár fotbalové reprezentace České republiky se vydalo do Prahy. Chlapci získali sponzorským darem cestu vlakem. Všichni se těšili na průběh fotbalového turnaje. Ubytováno bylo v kempu., následovalo vylosování, postupové turnaje a na závěr tolik očekávané vyhlášení výsledků a závěrečná ceremonie, včetně udílení cen. Tým chlapců z DDŠ v Těrlicku se umístil mezi nejlepšími družstvy z České republiky. Umístil se na 11.místě. Součástí programu a odměnou sportovcům byla účast na závodech Grand Prix a noční prohlídka Prahy. Radost, úsměvy i vyčerpání celého týmu byly tím nejkrásnějším zážitkem, který si všichni budou pamatovat ještě hodně dlouho.

13 13 i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI. Ve školním roce 2010 / 2011 nebyla provedená inspekční činnost v našem zařízení ČSI j) Základní údaje o hospodaření Úvod Naše organizace má název Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Horní Těrlicko 561, Těrlicko, jsme zřízeni MŠMT jako příspěvková organizace se samostatnou právní subjektivitou. Účelem zařízení je zajišťovat nezletilé osobě náhradní výchovnou péči v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Jsme speciální etopedické zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Hlavní účel a předmět činnosti je vymezen Zřizovací listinou 13 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, 16, 44 a 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/ a prováděcími předpisy. Naše příspěvková organizace poskytuje i základní vzdělání žákům v základní škole, poskytuje stravování dětem i zaměstnancům ve školní jídelně. Statutárním orgánem je ředitelka dětského domova PaedDr. Eva Němečková, jmenovaná Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Organizace je pouze příslušná hospodařit s majetkem státu, který je uveden v příloze zřizovací listiny. Dětský domov se školou, ZŠ a ŠJ vykonává pouze hlavní činnost a je zřízen na dobu neurčitou. V minulých letech prošel dětský domov rozsáhlou rekonstrukcí došlo k obnovení celého objektu domova dle zákona č. 109/2002 Sb.. V roce 2010 nám bylo přiděleno Oznámením o rozpočtu na rok 2010 ke dni celkové výši tis. Kč finančních prostředků, které byly plně vyčerpány a nepodléhaly odvodům. Na hlavní činnosti organizace se podílejí i vlastní výnosy a to ve výši 614 tis. Kč, které jsou tvořeny z příspěvku na úhradu péče dítěte ošetřovného a vlastních výnosů z úroků, pronájmu a ostatních výnosů. Také byly použity prostředky z FRM ve výši 402 tis. Kč na opravy a nákup DHM a DNM a nákup investice ve výši 73 tis. Kč. Součástí hospodaření roku 2010 byly také rozpočtované finanční prostředky rezervního fondu, včetně prostředků z vlastních výnosů a schválených finančních prostředků fondu reprodukce majetku. Podařilo se získat sponzorské finanční prostředky. Některé byly účelově vázány a neúčelové byly postupně rozpuštěny během roku do akcí dětí.

14 14 Dětský domov se také zapojil do programu Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy l Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost /dále je OP VK /. Dotace byla přidělena pod jednacím číslem 16327/ ze dne , Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ v celkové výši ,00 Kč, ale zatím byla poskytnuta záloha ve výši ,00 Kč, z které bylo profinancováno v roce 2010 Kč ,00 provozních prostředků a zůstatek nedočerpaných prostředků byl převeden dle pokynu MŠMT skupiny l, čj / ze dne do rezervního fondu za účelem. V roce 2010 pod účelovým znakem byl otevřen účet a nastaven limit s předčíslím účet na provoz PO. V majetku organizace jsou 2 osobní automobily, osobní automobil a více místné vozidlo. Osobní vícemístný automobil byl již značně opotřebován a opravy byly nerentabilní, proto jsme vstoupili v jednání s odborem reprodukce majetku, který nám schválil nákup nové investice Programové financování ISPROFIN 233 V ve výši 667 tis. Kč. Systémová investiční dotace z MŠMT byla ve výši 367 tis. Kč a 300 tis. Kč bylo použito z prostředků FRM, podléhá závěrečnému vyhodnocení. V roce 2010 byl výsledek hospodaření ve výši 0 Kč. Hodnocení závazných ukazatelů za hlavní činnost Plnění závazných ukazatelů je zpracované na jednotlivé paragrafy rozpočtové skladby. Organizaci v roce 2010 byly přidělené tyto příspěvky ze státního rozpočtu na hlavní činnost organizace - Oznámení o schváleném rozpočtu na 3114 a speciální základní škola příspěvek na provoz ve výši tis. Kč, skutečné náklady celkem činily tis. Kč. Překročení ve výši ,00 Kč se skládá z částky ,00 Kč na nákup DHM, krytí z FRM a z částky ,00 Kč nákup DHM kryto z EU OP VK. dětský domov se školou příspěvek na provoz ve výši tis. Kč, skutečné náklady celkem činily tis. Kč, překročení ve výši ,00 Kč se skládá z částky ,00 Kč z výnosů vlastních výkonů, ,00 Kč z čerpání fondů RF a FRM 9 745,00 Kč ostatních výnosů a ,00 Kč úroků. limit počtu zaměstnanců byl stanoven v Oznámení o rozpočtu na rok 2010 na 36,61, nebyl překročen, skutečnost limitu počtu zaměstnanců byla 35,58 rozdíl 1,03, který byl způsoben odchodem zaměstnance začátkem roku a nemocenským stavem. Majetek organizace je pouze příslušná hospodařit s majetkem státu. Je používám k plnění funkcí organizace a činnostem s tím souvisejícím. Nabytí majetku a jeho financování se promítá v rozvaze. Pro odpisování dlouhodobého majetku jsou používány účetní odpisy s rovnoměrným účtováním do nákladů. Součástí správy majetku je i zjišťování skutečného stavu veškerého majetku a porovnání se stavem účetním inventarizace majetku. K pořizování drobného dlouhodobého majetku, k obnově, je užíván fond reprodukce majetku po projednání a písemném schválení odboru reprodukce majetku.

15 15 V roce 2010 byl nabídnut vícemístný osobní automobil Renault Trafic na protiúčet k pořízení nového osobního automobilu FORD - kombi. Výnos z prodeje nemovitého majetku ve výši ,00 Kč byl převeden na účet FRM, nepodléhal odvodu do státního rozpočtu. Inventarizace majetku je prováděna na základě příkazu ředitelky domova, který odpovídá zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 29 s 30. Se zaměstnanci jsou sepsány hmotné odpovědnosti i pověření vedením sbírek u pedagogických pracovníků /učitelů/, včetně hmotných odpovědností, jsou uložené v osobních spisech zaměstnanců. Je provedena řádná archivace inventurních dokladů dle zpracovaného archivního řádu. Inventarizace dokladová i fyzická v roce 2010 proběhla bez rozdílů dle písemného vyjádření ÚIK. Přehled o závazcích a pohledávkách krátkodobé závazky za rok 2010 činí ,66 Kč z toho: účet 321 Dodavatelé ,91 Kč splatné v lednu roku 2011 účet 331 Zaměstnanci ,00 Kč vyplacené mzdy za 12/2011 ve výplatním termínu roku 2011 účet 336 Závazky ze soc. a zdrav. zabezpečení ,00 Kč odvod v lednu 2011 účet 342 Daň ze mzdy ,00 Kč odvod v lednu 2011 účet 389 Dohadné účty pasivní ,75 Kč vyúčtování v roce 2011 účet 378 Ostatní krátkodobé závazky ,00 Kč leden 2011 V účtové třídě 9 Podrozvahové účty Další podmíněné závazky a ostatní na účtu 986 jsou vedeny vkladní knížky dětí, které nejsou majetkem PO tj. Majetek účetní jednotky, neboť pro činnost organizace jsou vkladní knížky nepoužitelné celkem ,90 Kč pohledávky za rok 2010 činí ,78 Kč z toho: účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy na energie ,00 Kč účet 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti ,10 Kč Ošetřovné účet 335 Pohledávky za zaměstnanci 9 500,00 Kč půjčka FKSP dobíhá účet 381 Náklady příštích období ,68 Kč účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 1 377,00 Kč vratka pojištění majetku V účtové třídě 9 Podrozvahové účty Podmíněné pohledávky na účtu jsou vedeny pohledávky za dětmi, které vznikly na základě vystaveného Rozhodnutí ředitelky domova za přepravu dítěte do domova z útěku. Celkem činí ,00 Kč z toho pohledávky po lhůtě splatnosti činí Kč ,10

16 16 Pohledávky ve výši ,10 se týkají příspěvku na úhradu péče pro děti /ošetřovné/, jsou vymáhány soudně, avšak zákonní zástupci, dočasně i dlouhodobě, jsou bez finančních prostředků. Pravidelně písemně ověřováno, že pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, rovněž nevlastní žádný movitý i nemovitý majetek. Dále pravidelně zjišťovány zprávy u soudů týkající se dlužníků /zasílány žádosti o poskytnutí pomoci dle ust. 260, odst. 2, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu./. Pohledávky ve výši ,00 Kč jsou zaplacené zálohy na energie, které budou řádně zúčtovány na základě vyúčtování v následujícím roce. Pohledávky ve výši je půjčka FKSP zaměstnance, řádně srážena ze mzdy ve výši 500,00 Kč měsíčně, dle zásad FKSP pro daný rok. Přehled o čerpání účelových prostředků Dětský domov se také zapojil do programu Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy l Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost /dále je OP VK /. Dotace byla přidělena pod jednacím číslem 16327/ ze dne , Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ v celkové výši ,00 Kč, ale zatím byla poskytnuta záloha ve výši ,00 Kč, z které bylo profinancováno v roce 2010 Kč ,00 provozních prostředků a zůstatek nedočerpaných prostředků ve výši 185 tis. Kč byl převeden dle pokynu MŠMT skupiny l, čj / ze dne do rezervního fondu za účelem. V roce 2010 pod účelovým znakem byl otevřen účet a nastaven limit s předčíslím účet na provoz PO. Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Byly použity finanční prostředky z fondu FRM ve výši: ,20 Kč na neinvestiční výdaje v celkové částce Kč ,20 z toho na opravy majetku ve výši ,20 nákup DHM ve výši Kč ,00 na investiční výdaje v celkové částce Kč ,00 /nákup nového vícemístného osobního automobilu/ Požadavky na uvolnění finančních prostředků z fondu FRM byly předloženy ke schválení odboru reprodukce majetku v náležitých administrativních tiskopisech. Byly použity prostředky z fondu RF ve výši: ,65 Kč z toho na akce dětí, finanční dary účeloví i neúčelové ve výši ,00 Kč z toho na dokrytí ONIV ve výši ,65 Kč, dohadné položky pasivní

17 17 Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů Výsledek hospodaření za rok 2010 činí 0 Kč, tím nedochází k rozdělení VH. Zůstatek na rezervním fondu, fondu reprodukce majetku, fondu odměn a fondu kulturních a sociálních potřeb je finančně kryt. Peněžní fondy a krytí účtů peněžních fondů Rezervní fond nebyl v roce 2010 čerpán a byl zapracován do Oznámení o rozpočtu v roce 2010 ve výši 270 tis. Kč. Finanční prostředky v RF tvořené z výsledku hospodaření nebyly čerpány. Během roku byly získány finanční sponzorské dary účelové i neúčelové ve výši ,00 Kč, které byly během roku použity na akce dětí. Do rezervního fondu byly také převedeny prostředky z akce EU OP VK ve výši ,00 Kč, celkem tvorba RF za rok 2010 činila ,00 Kč. Fond odměn nebyl v roce 2010 čerpán. Fond kulturních a sociálních potřeb čerpán na základě rozpočtu FKSP, který průběžně aktualizován se změnou Oznámení o rozpočtu. Z toho to fondu je čerpán příspěvek na stravné zaměstnanců, příspěvek na rekreaci a rehabilitaci zaměstnance, na peněžité odměny k pracovním výročím a životním jubileům, na služby dle rozpočtu. FRM čerpán na základě jednání a následného schválení a uvolnění finančních prostředků s odborem reprodukce majetku. Výše uvedené fondy jsou plně kryty. Programové financování kapitálové ISPROFIN V programu reprodukce majetku jsme v roce 2010 čerpali prostředky na investiční akci: evidenční číslo ISPROFIN 233 V DDŠ, ZŠ a ŠJ, Těrlicko Pořízení vícemístného osobního automobilu. Investice byla financována z investiční dotace ve výši 367 tis. Kč a z vlastních zdrojů FRM ve výši 300 tis. Kč. Vnější kontroly viz. tabulka, nebyly uloženy žádné sankce počet: 5 kontrol. Vnitřní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb. jsou prováděny předběžně uvolňování finančních prostředků příkazcem organizace PaedDr. E. Němečková, ing. M. Klužák, schválení možnosti čerpání finančních prostředků a dodržení čerpání uvolněných finančních prostředků je prováděno správcem rozpočtu hlavním účetním M. Šutičovou a zástupcem M. Smigovou Vše je zaznamenáno písemně. Pro uvolňování finanční hotovosti v pokladně Průvodka pokladního dokladu. Pro uvolnění finančních prostředků na fakturu objednávka. Průběžně při odsouhlašení formální a věcné správnosti dokladu nebo faktury.

18 18 Následně při zaúčtování. Příjmy - výnosy, jsou předkládány průběžně příkazci a správci rozpočtu hlavní účetní. Zákon č. 320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů rozpracován do vnitřního předpisu, kde je zapracován celý provoz pro uvolňování finančních prostředků a veškerých příjmů. Provedeno 12 zápisů, ze strany správce rozpočtu, o provedené průběžné kontrole, které zahrnují kontrolní činnost úseků provozu údržby a ekonomickou činnost hospodářky a činnost úseku kuchyně. Provedeno 12 zápisů z kontrolní činnosti úseku školy a 12 zápisů z kontrolní činnosti úseku mimoškolní výchovy. k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů JESP e.v. Jugend- Erlebnis- und Sport Pädagogikverein neboli Mládežnická organizace pro zážitkovou pedagogiku a sport Dětský domov se školou v Těrlicku i nadále spolupracuje s německou organizací JESP e.v. se sídlem v Uderu v samém srdci Německa (Thüringen-Duryňsko). Společně plánujeme pravidelné (každoroční) expediční činnosti. Tyto zahraniční a velmi atraktivní aktivity (včetně níže uvedených stáží) jsou však plně hrazeny z mimorozpočtových zdrojů s největším přispěním právě německých přátel a také místních sponzorů!!! Bez věrných mecenášů by takovéto hluboce prožitkové záležitosti byly pro nás naprosto nemyslitelné. V letošním roce to byl pobyt v rakouských Alpách (oblast Tyrolsko). Podobně jako v minulých letech i tento výjezd byl zaměřen na zdolávání zajištěných lezeckých cest typu via ferrata. Již dříve jsme si ověřili, že právě vysokohorské prostředí a týmová spolupráce v náročných podmínkách, se ukazuje jako jeden z nejvýznamnějších elementů, při působení na změny v hodnotovém žebříčku dětí s nařízenou ústavní výchovou. Rovněž promyšlené složení účastníků, v duchu naší strategie integrace, bylo důležitým prvkem v interakci a skupinovou kohezi. Sociální učení, které probíhá po celou dobu a skrze všechny aktivity a činnosti naznačuje, že kráčíme správným směrem. Ubytování na odlehlém místě v tradičním alpském stavení, kde jsme se museli sami o sebe postarat, bylo tím nejlepším výchozím bodem a útočištěm. Desetidenní pobyt byl vyplněn především pobytem v horském terénu, zdolávání lezeckých cest (via ferraty). Samozřejmostí bylo zařazení odpočinkového programu na únavové dny v podobě kulturně poznávacích atrakcí (prohlídka historického městečka, návštěva aquaparku) a také pravidelných večerních týmových her (psychosociální, kontaktní, kreativní, dramatické, pohybové atd.) a rituálů. To vše díky našim přátelům z organizace J.E.S.P e.v. sídlící v městečku Uder v Německu. Vzhledem k finanční náročnosti je pro nás vstup německých partnerů naprosto nedocenitelný a bez nich by nebylo možné takovéto aktivity realizovat. Tuto mezinárodní družbu budeme i nadále rozvíjet a společně spolupracovat na dalších projektech. Zahraniční expedice jsou pro naše chlapce silně motivační.

19 19 Studentské stáže V tomto školním roce jsme naši spolupráci s německou stranou prohloubili a pustili jsme se do naprosto výjimečného projektu. Dětský domov se školou v Těrlicku připravil pro šk. rok , ve spolupráci s německým partnerem JESP e.v., projekt Stáž německých studentů oboru vychovatelství - sociální a volnočasová pedagogika, v dětských domovech Moravskoslezského kraje. V průběhu měsíce června pobývalo osm studentů ve třech zařízeních: DDŠ, ZŠ a ŠJ Těrlicko, DD Havířov a DD a ŠJ Radkov-Dubová. Studenti, děti a zaměstnanci jednotlivých domovů si tak měli možnost vyměnit mnoho zajímavých a cenných informací a zkušeností z oblasti institucionální výchovy a náhradní rodinné péče. Jednalo se o naprosto mimořádný počin z pohledu německého vzdělávacího systému. Cílem bylo pozvednout prestiž tohoto konkrétního oboru tak, aby byl odbornou veřejností vnímán na stejné úrovni jako ostatní obory pedagogiky. A také, aby mu právem byla věnovaná náležitá pozornost a podpora (nejen finanční). Podle dostupných zpráv se tyto stáže setkaly v Německu s velkým ohlasem a absolventské práce studentů-stážistů zaznamenaly u jejich učitelů kladné reakce. Vzájemné předávní zkušeností z praxe rozličných systémů/přístupů ústavní péče je pro obě strany velmi inspirující a poučný. Již nyní víme, že úspěch tohoto pilotního projektu, a vzájemný nezměrný přínos, zapříčinil zájem o takovéto stáže i do dalších let. Během této stáže měli němečtí studenti možnost navštívit také další zařízení a získat tak mnoho zajímavých informací. Oddělení pro děti vyžadující soustavnou intenzívní individuální péči - VÚ Ostrava Polanka nad Odrou Dětský diagnostický ústav Bohumín Cena vévody z Edinburghu Učení pro život projekt pro děti a mládež Ve školním roce 2010/2011, pod záštitou MŠMT, jsme druhým rokem realizovali pilotní projekt pro DDŠ a VÚ, Projekt Učení pro život. Projekt se zaměřuje na otázky morálního formování, ovlivňování osobností jedince s poruchami chování ve smyslu prevence. Projekt je postaven na pedagogických zásadách, které se využívají v oblasti pedagogiky volného času s tím, že u cílové skupiny tento volnočasový program lze využít ke zvyšování klíčových kompetencí. Filozofie Projektu je založena na myšlenkách německého pedagoga Kurta Hahna, klíčové postavy zážitkové pedagogiky, který měl schopnost vcítit se do myslí teenagerů a být jejich dobrým rádcem. Projekt Učení pro život bezprostředně navazuje na Program Cena vévody z Edinburghu EDIE, který založil v roce 1956 princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty. Nicméně program EDIE, tak jak je koncipován pro mládež na celém světě, nebylo možno ve správné formě aplikovat na děti s nařízenou ústavní výchovou. Nový projekt s názvem Učení pro život přesně vystihuje potřeby a možností ústavních zařízení. Zahrnuje v sobě již jak přepracované, tak zcela nové prvky realizovatelné v podmínkách ústavní péče.

20 20 Projekt poskytuje dětem a mládeži příležitost vytýčit si osobní cíl a dosáhnout ho. Účastníci nesoutěží mezi sebou, pouze sami se sebou. Během plnění svých osobních cílů se účastníci mají možnost dozvědět více o sobě, svých vlastnostech a schopnostech, jako jsou například zodpovědnost, důvěra, schopnost organizovat svůj život. Základním prvkem je motivace. Princip Projektu spočívá v pozitivním nasměrování a citlivém motivování mladých lidí, kteří v rámci pravidel naplňují osobně stanovené cíle. V rámci Projektu se zdokonalují v rekreačním sportu, praktických dovednostech, pomáhají ostatním (služba), podnikají společnou expedici. Cílem tohoto projektu, vycházejícího ze zahraničních zkušeností, je krom možnosti vlastního sebe rozvoje, také podpora integrace do společnosti mladým lidem ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Za úspěšnou realizaci Projektu Učení pro život, převzaly děti z Dětského domova se školou Těrlicko dne v rezidenci Britského velvyslanectví v Praze ocenění z rukou britské velvyslankyně Její Excelence Sian MacLeod. Nárůst různých sociálně patologických jevů, zneužívání návykových látek se týká i školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy tedy i našeho a klienti těchto zařízení patří k nejohroženější skupině. Našim chlapcům chybí to pověstné a potřebné bloudění a objevování a určitá míra rizika. Jsou zvyklí na vyšlapané cestičky, chybí jim aktivita a zaujetí. Pocit dobrodružství se vytratil a tak si chlapci našli tu svou alternativu TV, PC, alkohol, drogy, patologické hráčství, sociální sítě jako jsou Facebook, Twitter atd. Účastí v Projektu Učení pro život je naplňována strategie prevence sociálně patologických jevů našeho zařízení, neboť každý chlapec rozvíjí svoji odolnost, posunuje své hranice bezpečí, získává zdravé sebevědomí a smysluplně vyplňuje svůj volný čas. Přechod pohoří Rodna a Caliman v Rumunsku Turistický zátěžový, kulturně poznávací zájezd Integrační strategie přináší své ovoce a dlouhodobě budované jméno našich chlapců zapojených v projektu Učení pro život ústí v pravidelné pozvánky nejen na celostátní setkání, ale také na zahraniční expedice. V srpnu tohoto roku jsme se, díky mimořádným mimorozpočtovým financím, mohli zúčastnit zahraniční expedice přechodu rumunských pohoří Rodna a Caliman. Naši chlapci se tak stali součástí outdoorového zájezdu, který, krom běžných účastníků všech věkových skupin, tvořili také z velké části gymnazisté a dokonce němečtí studenti. V Dětském domově se školou v Těrlicku považujeme integraci našich chlapců za stěžejní bod v rámci reedukační strategie. A právě v takto drsných podmínkách se ukázalo, jak je přímý vliv dětí z běžných rodin a nejen dětí, ale také konfrontace s dospělými důležitý pro hodnotový žebříček našich klientů. Ovšem bylo by krátkozraké tento přínos vnímat pouze jednostranně. Naopak! Vzájemné obohacování se projevilo v tak základních a samozřejmých věcech jako je pomoc člověku v nouzi. Možná by málokdo čekal, že chlapec z výchovného zařízení bez sebemenšího zaváhání pomůže slabšímu s jeho břemenem. Že když jinému dojde voda,

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se:

1. ÚVOD. Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: 1. ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT a skládá se: IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110 150

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se :

Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : 1.ÚVOD Jsme příspěvková organizace s právní subjektivitou, přímo řízená MŠMT ČR a skládá se : IZO: 060 075 961 Spec. MŠ pro sluchově postižené IZO: 107 530 961 Spec. ZŠ pro sluchově postižené IZO: 110

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog

Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog Mgr. Jana Matochová Ph.D., školní psycholog 1 STŘE DNÍ Š KO LA PRO F. ZDEŇKA MATĚ J ČKA O STRAVA - PO RUBA, 17. LISTO PADU 1123, PŘÍS PĚVKO VÁ O RG ANIZACE Škola je komplexem plně bezbariérových objektů

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2013 DUBEN 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0

Sdružení AMICITIA. VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 Sdružení AMICITIA VÝROČNÍ ZPRÁVA z a r o k 2 0 1 0 O B S A H : 1. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 2 1.1. Služby klientům 3 1.2. Vzdělávací činnost 4 1.3. Podíl financování a kapacita 5 1.4. Prezentace

Více

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán

Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán 1. Organizace a řízení Příloha č. 1 Spisového a skartačního řádu ze dne 1. 1. 2009 Spisový a skartační plán -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Mateřská škola Delfínek, Liberec, Nezvalova 661/20 příspěvková organizace 460 15 Liberec 15 Telefon: +420 482 751 750 +420 702 048 01 E-mail: ms.20.lbc@volny.cz Web: www.delfinek-liberec.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY STAŇKOV, PUCLICKÁ 37 Platnost Organizačního řádu od 1.9.2009 do doby doplnění nebo přepracování. Všeobecná ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu)

Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Škola : ZŠ Sirotkova 36, Brno 616 00 Metodik prevence : Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Program proti šikanování (součást Minimálního preventivního programu) Cíl: 1. vytvoření krizového plánu pro řešení

Více

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015

Nabídka spolupráce pro nové partnery. Projekty a programy NF SND v roce 2015 N a d a č n í f o n d Nabídka spolupráce pro nové partnery Projekty a programy NF SND v roce 2015 Vaše dítě nemělo přístup ke vzdělání, jaké by si přálo? Vaše dítě nemělo ve Vás vzor? Věděli jste, že v

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary. 362 34 Merklín 31. Identifikátor školy: 600 067 548 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Merklín, okres Karlovy Vary 362 34 Merklín 31 Identifikátor školy: 600 067 548 Termín konání inspekce: 13. a 14. prosince 2006

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY HRANICE STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 DUBEN 2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond Střední průmyslové školy Hranice (NF SPŠ) byl

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více