Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý"

Transkript

1 Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1

2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní číslo - součásti DD a jejich organizační členění - charakteristika jednotlivých součástí DD a jejich úkolů - personální zabezpečení - organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 2. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí - vymezení odpovědnosti pracovníků zařízení - spolupráce s kompetentními orgány a institucemi - zajišťování pomoci po propuštění z DD 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v DD - organizace výchovných činností - organizace vzdělávání dětí - organizace zájmových činností - systém prevence sociálně patologických jevů 4. Organizace péče o děti v DD - zařazení dětí do rodinných skupin - ubytování dětí - materiální zabezpečení - finanční prostředky dětí - systém stravování - postup v případě útěku dítěte z DD 5. Práva a povinnosti dětí - systém hodnocení a opatření ve výchově - kapesné, osobní dary a věcná pomoc - organizace dne (pracovní dny a volné dny) - pobyt dětí mimo zařízení (vycházky, pobyt dětí u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo dětský domov) - kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami (návštěvy, písemné a telefonické kontakty) - samospráva dětí - smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v dětském domově 6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu 7. Úhrada nákladů na péči o děti v dětském domově - vydání rozhodnutí - způsob odvolání 8. Bezpečnost a ochrana zdraví - postup při úrazech dětí - zdravotní péče a zdravotní prevence 2

3 1. Charakteristika a struktura dětského domova Dětský domov v Praze 9 Klánovicích, Smržovská 77 je dětským domovem rodinného typu. Adresa: Dětský domov v Praze 9 Klánovicích, Smržovská 77, Praha 9 Klánovice, tel.: Fax: , Právní subjekt se skládá ze dvou součástí, jednou z nich je dětský domov. Ten má šest rodinných skupin. Děti jsou do nich zařazovány tak, aby sourozenci vždy byli pohromadě. Druhou součástí je školní jídelna. Tato má vlastní kuchyň, složenou z čistého a špinavého provozu, vybavenou technologií, nerezovým zařízením a vzduchotechnikou. Součástí dětského domova je detašované pracoviště byt pro děti na Černém mostě. Úkolem dětského domova rodinného typu je připravit děti do praktického života po všech stránkách. K tomu nám pomáhá výchovný program, který je v podstatě profilem absolventa našeho dětského domova. Školní jídelna musí děti vyživovat tak, aby byla splněna správná skladba potravin a potravinový koš. Personální zabezpečení ve vedení dětského domova je ředitelka, její zástupci a vedoucí vychovatelka. Hospodaření dětského domova zabezpečují ekonom a hospodářka. O děti se starají vychovatelky a vychovatelé, asistenti vychovatele a sociální pracovnice. Dále máme 3 kuchařky a údržbáře, který je zároveň řidičem. Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu - písemný styk s rodinami dětí zajišťuje sociální pracovnice a ředitelka domova. Vychovatelé s osobami odpovědnými za výchovu projednávají záležitosti, které se týkají dětí a jejich výchovy. Návštěvní a odjezdové víkendy jsou vedením domova povolovány a písemně sdělovány osobám odpovědným za výchovu. Pokud rodiče a příbuzní přijdou na návštěvu v jiný den, vychovatel jim návštěvu umožní tak, aby nenarušovala program rodinné skupiny. K propuštění dítěte do rodin osob odpovědných za výchovu či rodin jiných osob je vedením DD vyžadován písemný souhlas orgánu sociálně právní ochrany dětí dle místa trvalého bydliště uvedených osob. Osoby odpovědné za výchovu či jiné osoby, které dítě v dětském domově k návštěvě přebírají, podepisují prohlášení, kterým na sebe přebírají po dobu návštěvy dítěte odpovědnost za něj a v prohlášení mají písemně uvedenou dobu, ve kterou se má dítě do DD vrátit. Návraty dětí jsou vždy nejpozději do hodin uvedeného dne. Výjimky rozhoduje ředitelka, po dohodě s vychovatelkou/vychovatelem skupiny. 2. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí Děti jsou do dětského domova umisťovány na základě rozhodnutí dětského diagnostického ústavu. Dětský domov poskytuje plné přímé zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou, dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření, a rovněž dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky 2 odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění zákona č. 272/2001 Sb. Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření i 3

4 zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem. Vymezení odpovědnosti pracovníků zařízení Při přijímání dětí, za které je odpovědný ředitel DD nebo jeho zástupce, uvedené osoby od pracovníka dětského diagnostického ústavu přijímají dokumentaci dítěte. Je jejich povinností zkontrolovat dokumentaci dle předávacího protokolu. Jeden z pracovníků dětského domova odpovědných za přijímání dětí provede s dítětem, ve kterém je dítě seznámeno s vnitřním řádem dětského domova, s místními podmínkami obce, školní docházkou, s právy a povinnostmi dětí, režimem dne a dalšími podrobnostmi jeho pobytu v dětském domově. O adaptační fázi vedou vychovatelé záznamy a vedení je vyhodnocuje. Vychovatelé rodinných skupin jsou odpovědni za to, že adaptační fáze pobytu dítěte v dětském domově bude konzultována s psychologem či dalšími odborníky. Sociální pracovnice je odpovědna za to, že v den přijetí dítěte do dětského domova ohlásí tuto skutečnost písemně osobám odpovědným za výchovu, příslušnému soudu a příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Přijetí dítěte musí být předem projednáno s diagnostickým ústavem. Školní docházka je před přijetím projednána ředitelem či jeho zástupcem s příslušnou školou, je konzultováno z hlediska zájmů dítěte jeho nejvhodnější zařazení. Zajišťování pomoci po propuštění z DD Při propuštění dítěte z dětského domova při zrušení ústavní výchovy před dosažením zletilosti je dítě předáno osobám odpovědným za výchovu. Těmto je předána dokumentace dítěte a jeho doklady. Osoby odpovědné za výchovu budou upozorněny, že zdravotní dokumentace dítěte se nachází u zdejší dětské lékařky. V případě, že dítě odchází z DD po ukončení ústavní výchovy, je každému dítěti nabídnuta pomoc při hledání práce a bydlení. Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází z DD se podle skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek stanovených tímto vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše ,- Kč. 3. Organizace výchovně vzdělávací činnosti v DD Organizace výchovných činností Výchovná činnost probíhá v rodinných skupinách, které jsou věkově, pohlavně i mentálně heterogenní. Základními dokumenty, kterými se vlastní výchovná činnost řídí jsou: Roční plán práce DD, Roční plán výchovné práce skupiny a dále měsíční a týdenní plány práce jednotlivých skupin. Výchovná práce je sledována a průběžně zapisována v dokumentaci skupiny a v Knize denní evidence zařízení DD. Vývoj jednotlivých dětí je zapisován a sledován v osobní dokumentaci dětí, která je vedena odbornými pracovníky zařízení spolu 4

5 s vychovateli, kteří za tuto dokumentaci ručí. Jednotlivé děti mají vypracovány Programy rozvoje osobnosti. Organizace vzdělávání Po ukončení základní školy děti přecházejí na různé střední školy a střední odborná učiliště. V případě, že místo školy je na denní dojíždění příliš vzdálené, zajistí a uhradí dětský domov ubytování. Pokud má dítě zájem po ukončení střední školy pokračovat dále ve studiu a prokazuje patřičné studijní výsledky, je vedením DD podporován jeho zájem o vzdělání až ke studiu na vysoké škole. V těchto případech je s dětmi, které dosáhly 18 let věku, sepisována smlouva o setrvání v DD do ukončení přípravy na povolání. V této smlouvě se dětský domov zavazuje poskytovat plné zaopatření dítěti, které pokračuje ve studiu. Dítě se zavazuje respektovat vnitřní řád DD a normy jeho fungování. Organizace zájmových činností Zájmové činnosti jsou v DD organizovány tak, aby byl volný čas dětí organizován užitečným způsobem.v zájmové činnosti mohou pomáhat instituce vně DD. Účast na takovýchto aktivitách je podřízena finančním možnostem DD a rozhodnutí pedagogických pracovníků. Systém prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program je přílohou vnitřního řádu. 4. Organizace péče o děti v dětském domově V DD je celkem 6 rodinných skupin, které jsou věkově, mentálně i pohlavně heterogenní. Zařazování respektuje požadavek, aby sourozenci byli v téže skupině. Při přijímání a rozmísťování dětí se přihlíží k tomu, aby se na jedné skupině nekumulovaly handicapované děti. Život se odehrává především v bytech, které se skládají z obývacího pokoje, ložnic dětí a sociálního zařízení. Byty jsou vybaveny jako byty průměrně finančně situovaných rodin. Materiální zabezpečení Dětský domov v Praze 9 Klánovicích je příspěvkovou organizací, jeho zřizovatelem je MHMP. Finanční prostředky dětí Nezaopatřeným dětem, kterým je poskytováno plné zaopatření, náleží za dobu pobytu v DD kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvýše: a) 45,- Kč, jde-li o dítě do 6 let věku b) 120,-Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku c) 210,- Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku d) 300,-Kč,jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu nejméně však 2/3 částky podle písmen a) až d). 5

6 Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí 1/30 měsíční výše kapesného. Vypočtená celá částka se zaokrouhluje na desetikoruny směrem nahoru. Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku. Kapesné se v rámci limitů stanovených tímto řádem rozlišuje v jednotlivých případech podle výchovných hledisek stanovených v každé rodinné skupině. Dítěti poskytuje DD osobní dary k narozeninám, k úspěšnému zakončení studia a k jiným obvyklým příležitostem až do maximálních částek daných par. 27 zák. 109/2002. Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází z DD, se zpravidla poskytuje věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše ,- Kč. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce a poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací. Systém stravování DD poskytuje dětem celodenní stravování. V zařízení mohou zaměstnanci zajišťovat stravování obdobně jako v rodině, zejména snídaně, svačiny, celodenní stravování o víkendech, v době svátků apod. s tím, že současně mohou provádět nákup potravin, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 107 z roku 2005 o školním stravování. Postup v případě útěku dítěte z DD V případě útěku z DD je tato skutečnost neprodleně ohlášena na MO Policie ČR v Újezdě nad lesy. Policii jsou předána všechna známá fakta, fotografie, popis dítěte, popis oblečení a kontakty, které by mohly být užitečné při pátrání. Výslechu dětí by měl být přítomen pedagogický pracovník. 5. Práva a povinnosti dětí Systém hodnocení a opatření ve výchově Každá rodinná skupina má vypracován svůj systém hodnocení a kritérií pro přiznávání kapesného. Výše kapesného je projednávána veřejně před celou skupinou, děti mají právo se ke kapesnému vyjadřovat. Výchovní pracovníci mají možnost používat tento systém opatření ve výchově: - pochvala - pochvala před rodinnou skupinou - pochvala před všemi dětmi - pochvala ředitelky DD - finanční či materiální odměna - domluva - domluva před rodinnou skupinou - domluva před všemi dětmi - pokárání ředitelkou - zákaz sledování televize nebo počítače 6

7 - zákaz volných vycházek - vyřazení ze zábavné činnosti skupiny - vyřazení z akce DD - snížení kapesného Rámcový režim dne rodinných skupin buzení dle odjezdů starších dětí ranní hygiena, úklid pokojů, snídaně, odchod do školy nástup vychovatelů a oběd rekreační činnost, pobyt venku, práce na zahradě, příprava do školy, svačina práce na zahradě, vycházka, pobyt venku, příprava do školy, večeře večeře úklid kuchyně, mytí nádobí, čištění obuvi, úklid chodeb večerní hygiena (rozčlenit dle věku dětí tak, aby byla ukončena do večerky) uložení malých dětí, večerní činnost, dokončení přípravy do školy, četba, sledování televize Večerka: Pondělí čtvrtek, neděle předškolní děti Školní děti první stupeň Školní děti druhý stupeń Učni a studenti Pátek, sobota předškolní děti Školní děti Učni a studenti Režim dne je rámcový, vychovatelé jej mohou kromě večerky dle svého uvážení přizpůsobit podmínkám jednotlivých rodinných skupin. Přiměřeně lze prodloužit večerku o prázdninách a pro zájmovou činnost podle uvážení vychovatelů. Volné vycházky Dítě může opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka DD za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku a po zvážení jeho zralosti k samostatné vycházce. Součástí vycházek pro děti od 7 let je i zájmová činnost dětí, která probíhá v Klánovicích nebo na jiném místě. Sem spadá i návštěva kulturních a sportovních akcí. Děti se této zájmové činnosti účastní s vědomím vychovatele, který pečlivě kontroluje účast na zájmových činnostech. Děti se mohou mimo Klánovice dopravovat veřejnou dopravou. Účast na zájmové činnosti může vychovatel po dohodě s ředitelem DD zakázat, pokud dítě zájmovou činnost zneužívá k náhradním aktivitám, pokud nedodržuje dohodnuté termíny a zásady. Děti na vycházce jsou ve styku s vychovatelem na mobilu. Učni a studenti od 2. ročníku studia nebo od 16 let mohou navštěvovat diskotéky v Šestajovicích a Klánovicích, není dovoleno jezdit na diskotéky do Prahy. Vychovatel může 7

8 povolit návrat do 1.00 h. Učni a studenti nad 18 let mohou mít povolenu vycházku vychovatelem do 3.00 h, návraty později povoluje ředitelka. Návštěvy: Vzájemné návštěvy dětí na skupinách i návštěvy cizích osob jsou povoleny v DD pouze do za přítomnosti vychovatele. Výjimku tvoří návštěvy rodičů, ti mohou pobývat s dětmi i bez přítomnosti vychovatele. Vychovatel zváží svou přítomnost při návštěvě rodičů v případě, že by narušovala výchovné působení. U návštěv cizích osob vychovatel rozhodne, kdo může do budovy a která návštěva se bude odehrávat na zahradě. Závadové osoby mohou být pracovníky DD vykázány mimo objekty DD. Kouření: Tento nešvar se snažíme vymýtit. Kouření je povoleno dětem od 16 let výše se souhlasem vychovatele na jím vymezeném místě. Za pořádek tam odpovídají děti které tam kouří. Platí zákaz kouření na veřejných komunikacích v Klánovicích. Využívání hřišť u budovy Všechny děti mohou požádat vychovatele o využívání sportovních potřeb a o pobyt na hřištích DD kromě středy, která je pracovním dnem. Výjimky jsou možné na základě uvážení vychovatele. Při jízdě na kole a kolečkových bruslích musí mít děti přilbu a vychovatelé poučí děti vždy o tom, jak se mají chovat v dopravním provozu. Hřiště podléhá vlastnímu provoznímu řádu, který je přílohou vnitřního řádu. Telefony Pevná telefonní linka na skupinách a mobilní telefony vychovatelů jsou určeny pouze pro potřeby vychovatelů, kteří vedení (ředitelku a zástupkyni) prozvoní v případě potřeby a volané jim obratem zavolají. Děti mohou mít vlastní mobily a jejich používání upravuje provozní řád, který je přílohou vnitřního řádu. Kontakty dětí s rodiči Vedení DD i pedagogičtí pracovníci podporují kontakty dětí s rodiči, případně hostiteli. Odjezdové víkendy budou individuálně určeny vedením DD a vychovateli. Podmínkou je vždy písemný souhlas OSPOD. Telefonické kontakty dětí s rodiči prostřednictvím pevné linky či mobilu DD povoluje ředitelka. 8

9 Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v dětském domově: DD může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let a za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a DD. Tato smlouva zaniká, pokud jedna ze stran nedodržuje sjednané podmínky. Smlouvu se zletilou nezaopatřenou osobou za DD uzavírá ředitelka. Dítě má právo: - na zajištění plného přímého zaopatření - na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností - na respektování lidské důstojnosti - na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné osobnosti - na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - na svobodu náboženství - být seznámeno se svými právy a povinnostmi - účastnit se činnosti a aktivit DD organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení - obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitelku a další pedagogické pracovníky a požádat, aby podání adresovaná nadřízeným orgánům byla odeslána následující pracovní den bez kontroly obsahu - vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se dítěte bezprostředně dotýkají - požádat o osobní rozhovor pracovníka OSPOD a ČŠI - být hodnoceno a odměňováno a vyjadřovat se k tomu - na informace o stavu svých úspor či pohledávek - na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu za podmínek stanovených zákonem - přijímat v DD se souhlasem pedagogického pracovníka návštěvy - opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka DD na volnou vycházku (dítě starší 7 let) Dítě má povinnosti: - plnit ustanovení vnitřního řádu - dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví s nimiž bylo seznámeno - poskytnout na výzvu ředitelky doklady o svých příjmech - předat do úschovy na výzvu ředitelky předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost, při ukončení pobytu budou tyto předměty dítěti vydány. 6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu 1) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti, 9

10 2) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření, 3) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě, 4) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě, 5) písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle 23 odst. 1 písm. a). 1) při předání dítěte do určeného zařízení předat současně dokumentaci uvedenou v 5 odst. 5, z. 109/2002 Sb. ve znění zákona 383/2005 Sb., 2) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle 23 odst. 1 písm. a) a 24 odst. 6 písm. a), popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup, 3) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení, 4) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy, 5) předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné ve výši stanovené v 31, 6) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost. Práva podle odstavce 3), 4) a 5) a povinnosti podle odstavce 1), 2), 3), 4) se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu." Úhrada nákladů na péči o děti v DD Dítě do 6 let věku.1 063,- Kč Dítě 6 10 let ,- Kč Dítě let.1 382,- Kč Dítě nad 15 let ,- Kč 8. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví Zdravotní péče a zdravotní prevence Vychovatelé zajišťují prevenci, ošetření drobných poranění, převozy dětí k lékaři, dozor nad nemocnými dětmi, podávání léků, dále lhůty použitelnosti léků a zdravotního materiálu, včetně doplňování aj. Děti jsou v péči stomatologa a pediatra v Klánovicích a tam také absolvují veškerá doporučená vyšetření či zákroky. V případě akutních stavů jsou děti dopraveny na službu lékařské pohotovosti, případně je zavolána rychlá záchranná služba. Hygiena Děti mají možnost denního sprchování, praní osobního prádla se provádí průběžně, denně. Výměna lůžkovin minimálně jednou za dva týdny, případně dle potřeby. 10

11 Všechny prostory se denně uklízejí a kontrolují, pro úklid WC jsou k dispozici dezinfekční prostředky. Velký úklid, včetně desinfekce se provádí jednou týdně na skupinách a ve společných prostorách. Za dodržování hygienických norem v kuchyni odpovídá vedoucí kuchyně. Prevence rizik při pracovních činnostech Veškerý personál je řádně proškolen v BOZP a odpovídá za řádné poučení dětí před každou činností. Zároveň vykonává dohled. Děti jsou seznamovány s pravidly používání kol a kolečkových bruslí, pohybem po veřejných komunikacích, koupání apod. Jsou vybaveny nezbytnými ochrannými pomůckami jako přilby, chrániči kolen, loktů, plovacími vestami apod. Postup při úrazech dětí V případě úrazu je dítěti poskytnuta první pomoc pedagogickým pracovníkem a neprodleně zajištěno lékařské ošetření. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů a v dokumentaci dítěte. Úraz je nahlášen pedagogickým pracovníkem řediteli zařízení, rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu a příslušné pracovnici OSPOD. Jde-li o podezření na spáchání trestného činu je událost ohlášena policii ČR. V případě smrtelného, vážného či hromadného úrazu je informován inspektorát bezpečnosti práce. Je postupováno dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. Postup při onemocnění dětí Zařízení nemá zřízenu místnost pro izolaci nemocných. Režim nemocných se řídí doporučením ošetřujícího lékaře. Péče o nemocného je prováděna zdravotnicí ve spolupráci s technicko-hospodářským personálem a nočním vychovatelem. V případě vážnější choroby vyžadující intenzivnější péči je posílena denní služba. Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedného pokusu, postup při agresivitě dítěte, které ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní Všechny výše vyjmenované situace, které není možné kontrolovat a zvládnout v podmínkách dětského domova jsou ohlášeny na tel. 155, službu rychlé záchranné služby, případně je dítě převezeno na lékařskou pohotovost. Další postup obdobný jako v případě úrazů. Jednotlivé rodinné skupiny podle svých podmínek precizují, rozvedou a konkretizují body tohoto řádu, prodiskutují na skupinách, udržují povědomí o vnitřním řádu a nově 11

12 příchozí děti s vnitřním řádem pečlivě seznamují. Specifičnosti v řádech jednotlivých skupin jsou přílohou tohoto vnitřního řádu. 12

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV IČO: 635 536 60 se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV PLATNÝ OD 1. LEDNA 2014 Zpracoval: Kontrolu dodržování

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více

Vnitřní řád. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách

Vnitřní řád. Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách Vnitřní řád Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Na Horách Obsah 1. Charakteristika a struktura zařízení... 3 1.1 Název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo a kontakty... 3 1.2

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD 1/2015

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD 1/2015 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD 1/2015 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení,

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012

ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD 2011/2012 I. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29. tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ A MATEŘSKÁ ŠKOLA LOGOPEDICKÁ 101 00 Praha 10, Moskevská 29 tel: 271 720 585 email: reditelka@logopedickaskola.cz Organizační řád Část I. - Všeobecná ustanovení Článek 1 Úvodní

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI VYŽADUJÍCÍ OKAMŽITOU POMOC. 1. Základní ustanovení Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc při Dětské ozdravovně Království Dvůr Králové nad Labem Nový Nemojov 150, 54401 provozované Sdružením ozdravoven a léčeben okresu Trutnov Procházkova 818, příspěvkovou

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Příloha č.1 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU MŠ POBĚŽOVICE č.j.: MŠ/130/12 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami Obsah: 1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami /dále SVP/

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30

celodenní stravování 3-6 r. 114 20 450 60 25 40 190 180 150 15 7-10 r. 149 30 250 70 35 55 215 170 300 30 107 VYHLÁŠKA ze dne 25. února 2005 o školním stravování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 35 odst. 2, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 2392/25, 750 02 Přerov VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY platný pro součást zařízení Dětský domov a Školní jídelna, Přerov, Sušilova 25 Obsah: 1) Úvodní

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Vypracoval: Ivana Štefková Schválil: Mgr. Ilona Racková Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu. I. OBECNÁ

Více

IČO: : + 420 318586025 + 420 318586291 : + 420 318586066 61100544 Č.

IČO: : + 420 318586025 + 420 318586291 : + 420 318586066 61100544 Č. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1 tel. : + 420 318586025 + 420 318586291 fax : + 420 318586066 e-mail: vu@vychovnyustavoboriste.cz http://www.vychovnyustavoboriste.cz IČO: 61100544

Více

VYHLÁŠKA. č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

VYHLÁŠKA. č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol VYHLÁŠKA č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol ze dne 25. března 2008 Ministerstvo obrany stanoví podle 166 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Dvůr Králové nad Labem 5.8.2014 1 Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu

Více

Údaje o dítěti /účastník řízení / Veškeré údaje jsou použity výhradně pro potřeby mateřské školy. Vyplňte hůlkovým písmem. Údaje o sourozencích dítěte

Údaje o dítěti /účastník řízení / Veškeré údaje jsou použity výhradně pro potřeby mateřské školy. Vyplňte hůlkovým písmem. Údaje o sourozencích dítěte Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy V zahradě Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace na školní rok 2013 / 2014 v celodenním režimu. / Konkrétní docházku dítěte do mateřské

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

I. Organizační pokyny

I. Organizační pokyny Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová D 7 Vnitřní řád školní družiny Obsah : I. Organizační pokyny 1. Úvod 2. Přihlašování a odhlašování 3. Organizace činnosti II.

Více

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace Článek 1 Úvodní ustanovení 1) Organizační řád Základní školy a mateřské školy Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková

Více

DĚTSKÝ DOMOV, STAŇKOV Mathauserova 117, 345 61 Staňkov

DĚTSKÝ DOMOV, STAŇKOV Mathauserova 117, 345 61 Staňkov - 1 - Dětský domov,staňkov VNITŘNÍ ŘÁD Č.j.:678/2013 Účinnost od: 1.1.2014 Spisový znak: A/5 Počet příloh: 0 Změny: V N I T Ř N Í Ř Á D DĚTSKÝ DOMOV, STAŇKOV Mathauserova 117, 345 61 Staňkov Tel. a fax:

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU

VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU VNITŘNÍ ŘÁD INTERNÁTU Vnitřní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a příslušných prováděcích předpisů

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D

Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Čl. 1. Charakteristika a struktura školského zařízení Čl. 2. Postup při příjímání, přemísťování a propouštění dětí a další

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA

108/2005 Sb. VYHLÁŠKA 108/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. února 2005 o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních Změna: 436/2010 Sb. (část) Změna: 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 436/2010 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1.7. 2011 Schválil: PhDr. Bedřich Kostlán - ředitel Dětského diagnostického

Více

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015

Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 Vnitřní řád školní družiny Školní rok 2014 2015 1. Provoz školní družiny (dále jen ŠD): - pondělí až pátek 6.00-7.45 hod. - pondělí 11.40-17.00 hod. - úterý až pátek 11.40-16.00 hod. ŠD není v provozu

Více

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Základní škola a mateřská škola Brno, Husova 17, 602 00 Brno příspěvková organizace Řád školní družiny I. OBECNÁ USTANOVENÍ Školní družina je součástí právního subjektu Základní školy a mateřské školy

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Provozní r á d š kolní jí delny

Provozní r á d š kolní jí delny 19800 Praha 9 Černý Most, IČO70884501, tel/fax 281918535, www.mskoralekpraha.cz Provozní r á d š kolní jí delny Zpracovala: Bc. Olga Štěpánková, ředitelka MŠ Platnost: 16. 4. 2015 1 Ředitelka školy: Bc.

Více

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016

Základní škola nám. Curieových. ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Základní škola nám. Curieových ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY pro školní rok 2015/2016 Řád: 02/2015 Účinnost: od 1.9.2015 Číslo jednací: Skartační znak: A5 Datum revize: 28.8.2015 Po revizi dokumentu a jeho schválení

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu

Vnitřní řád školní družiny a školního klubu Vnitřní řád školní družiny a školního klubu ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j. Vypracoval: Bc. Radomíra Stejskalová Schválila Školská rada dne: Pedagogická rada ZŘ projednala dne: Směrnice

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 - příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 517/2013 Směrnice č.: 02/2013 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, Dukelská 1240 VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Základní ustanovení DM je mimoškolní výchovné zařízení, které poskytuje žákům středních škol ubytování, výchovně vzdělávací

Více

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220

Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 Provozní řád Základní školy v Litvínově Hamru, Mládežnická 220 dle Zákona č. 410/2005 Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Předmět vymezení: základní škola I. Údaje o

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice

VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, příspěvková organizace, 411 15 Třebívlice VNITŘNÍ ŘÁD 1 Charakteristika a struktura zařízení 1.1 Dětský

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. školy v přírodě (ŠvPř) Rudolf Fiedler, ředitel školy

Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná ORGANIZAČNÍ ŘÁD. školy v přírodě (ŠvPř) Rudolf Fiedler, ředitel školy ORGANIZAČNÍ ŘÁD část: Vnitřní směrnice č. 03/2007 pro zabezpečení školy v přírodě (ŠvPř) Číslo směrnice a číslo jednací 03/2007 č.j. Vypracoval: Rudolf Fiedler, ředitel školy Schválil: Rudolf Fiedler,

Více

pracovních a školních úrazů.

pracovních a školních úrazů. Základní škola profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 okres Prachatice Pokyn ředitele školy k zajištění první pomoci a evidenci pracovních a školních

Více

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU

STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, PRAHA 4, OHRADNÍ 57 PROVOZNÍ ŘÁD SOU Praha, září 2012 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Provozní řád je, podle ust. 28 odst. 1, písm. g) a 30 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012.

Základní škola Ústí nad Labem, Vinařská 1016/6 příspěvková organizace Ústí nad Labem, PSČ 400 01. SMĚRNICE č. 2/2012. SMĚRNICE č. 2/2012 Mimoškolní akce Obsah : Čl. 1 Úvod Čl. 2 Organizační zajištění Čl. 3 Pracovně právní zajištění mimoškolní akce Čl. 4 Finanční zajištění mimoškolní akce Čl. 5 Bezpečnost a ochrana zdraví

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

Standardy kvality pro OSPOD

Standardy kvality pro OSPOD 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své spádové oblasti. 1b Doba výkonu sociálně-právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY 32. ÚPLATA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Č.j.: 65 /2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 25.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE 2. ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ Č.j.: 1/2012 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 16. 1. 2012 Směrnice nabývá platnosti

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

P Ř Í L O H Y V N I T Ř N Í H O Ř Á D U

P Ř Í L O H Y V N I T Ř N Í H O Ř Á D U Dětský domov a Školní jídelna, Krnsko, Horní Krnsko 180 Čj.:10563/DD/07 P Ř Í L O H Y V N I T Ř N Í H O Ř Á D U 1. Denní režim 2. Návštěvní řád 3. Směrnice pro poskytování kapesného, určení výše věcné

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2

ŠKOLNÍ ŘÁD PREAMBULE:... 2 ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ, ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ, PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ, PŘÍPRAVNÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ, ŠKOLNÍ DRUŽINA, STŘEDISKO

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 2005/14 SB. VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 14/2005 VE ZNĚNÍ 43/2006 VYHLÁŠKA O PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015

Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 Vnitřní řád ŠKOLNÍHO KLUBU č.j. 453/2013 Aktualizace k 1.9.2015 1. Školní klub je umístěn v pavilonu C školní budovy. Zabezpečuje žákům zájmovou činnost v době po skončení vyučování, případně v době polední

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více