Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD. Platný od 1.2. 2009. Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý"

Transkript

1 Dětský domov, Praha 9 Klánovice, Smržovská 77 VNITŘNÍ ŘÁD Platný od Vypracovala: Dana Kuchtová Josef Černý 1

2 Obsah: 1. Charakteristika a struktura Dětského domova - název DD, adresa a telefonní číslo - součásti DD a jejich organizační členění - charakteristika jednotlivých součástí DD a jejich úkolů - personální zabezpečení - organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu 2. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí - vymezení odpovědnosti pracovníků zařízení - spolupráce s kompetentními orgány a institucemi - zajišťování pomoci po propuštění z DD 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností v DD - organizace výchovných činností - organizace vzdělávání dětí - organizace zájmových činností - systém prevence sociálně patologických jevů 4. Organizace péče o děti v DD - zařazení dětí do rodinných skupin - ubytování dětí - materiální zabezpečení - finanční prostředky dětí - systém stravování - postup v případě útěku dítěte z DD 5. Práva a povinnosti dětí - systém hodnocení a opatření ve výchově - kapesné, osobní dary a věcná pomoc - organizace dne (pracovní dny a volné dny) - pobyt dětí mimo zařízení (vycházky, pobyt dětí u rodičů či jiných osob, přechodné ubytování mimo dětský domov) - kontakty dětí s rodiči a dalšími osobami (návštěvy, písemné a telefonické kontakty) - samospráva dětí - smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v dětském domově 6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu 7. Úhrada nákladů na péči o děti v dětském domově - vydání rozhodnutí - způsob odvolání 8. Bezpečnost a ochrana zdraví - postup při úrazech dětí - zdravotní péče a zdravotní prevence 2

3 1. Charakteristika a struktura dětského domova Dětský domov v Praze 9 Klánovicích, Smržovská 77 je dětským domovem rodinného typu. Adresa: Dětský domov v Praze 9 Klánovicích, Smržovská 77, Praha 9 Klánovice, tel.: Fax: , Právní subjekt se skládá ze dvou součástí, jednou z nich je dětský domov. Ten má šest rodinných skupin. Děti jsou do nich zařazovány tak, aby sourozenci vždy byli pohromadě. Druhou součástí je školní jídelna. Tato má vlastní kuchyň, složenou z čistého a špinavého provozu, vybavenou technologií, nerezovým zařízením a vzduchotechnikou. Součástí dětského domova je detašované pracoviště byt pro děti na Černém mostě. Úkolem dětského domova rodinného typu je připravit děti do praktického života po všech stránkách. K tomu nám pomáhá výchovný program, který je v podstatě profilem absolventa našeho dětského domova. Školní jídelna musí děti vyživovat tak, aby byla splněna správná skladba potravin a potravinový koš. Personální zabezpečení ve vedení dětského domova je ředitelka, její zástupci a vedoucí vychovatelka. Hospodaření dětského domova zabezpečují ekonom a hospodářka. O děti se starají vychovatelky a vychovatelé, asistenti vychovatele a sociální pracovnice. Dále máme 3 kuchařky a údržbáře, který je zároveň řidičem. Organizační zajištění spolupráce s osobami odpovědnými za výchovu - písemný styk s rodinami dětí zajišťuje sociální pracovnice a ředitelka domova. Vychovatelé s osobami odpovědnými za výchovu projednávají záležitosti, které se týkají dětí a jejich výchovy. Návštěvní a odjezdové víkendy jsou vedením domova povolovány a písemně sdělovány osobám odpovědným za výchovu. Pokud rodiče a příbuzní přijdou na návštěvu v jiný den, vychovatel jim návštěvu umožní tak, aby nenarušovala program rodinné skupiny. K propuštění dítěte do rodin osob odpovědných za výchovu či rodin jiných osob je vedením DD vyžadován písemný souhlas orgánu sociálně právní ochrany dětí dle místa trvalého bydliště uvedených osob. Osoby odpovědné za výchovu či jiné osoby, které dítě v dětském domově k návštěvě přebírají, podepisují prohlášení, kterým na sebe přebírají po dobu návštěvy dítěte odpovědnost za něj a v prohlášení mají písemně uvedenou dobu, ve kterou se má dítě do DD vrátit. Návraty dětí jsou vždy nejpozději do hodin uvedeného dne. Výjimky rozhoduje ředitelka, po dohodě s vychovatelkou/vychovatelem skupiny. 2. Postup při přijímání, přemisťování a propouštění dětí Děti jsou do dětského domova umisťovány na základě rozhodnutí dětského diagnostického ústavu. Dětský domov poskytuje plné přímé zaopatření dětem s nařízenou ústavní výchovou, dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření, a rovněž dětem, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky 2 odst. 2 a 3 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí ve znění zákona č. 272/2001 Sb. Dětský domov může poskytovat plné přímé zaopatření i 3

4 zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy, připravující se na budoucí povolání, nejdéle do věku 26 let, za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a dětským domovem. Vymezení odpovědnosti pracovníků zařízení Při přijímání dětí, za které je odpovědný ředitel DD nebo jeho zástupce, uvedené osoby od pracovníka dětského diagnostického ústavu přijímají dokumentaci dítěte. Je jejich povinností zkontrolovat dokumentaci dle předávacího protokolu. Jeden z pracovníků dětského domova odpovědných za přijímání dětí provede s dítětem, ve kterém je dítě seznámeno s vnitřním řádem dětského domova, s místními podmínkami obce, školní docházkou, s právy a povinnostmi dětí, režimem dne a dalšími podrobnostmi jeho pobytu v dětském domově. O adaptační fázi vedou vychovatelé záznamy a vedení je vyhodnocuje. Vychovatelé rodinných skupin jsou odpovědni za to, že adaptační fáze pobytu dítěte v dětském domově bude konzultována s psychologem či dalšími odborníky. Sociální pracovnice je odpovědna za to, že v den přijetí dítěte do dětského domova ohlásí tuto skutečnost písemně osobám odpovědným za výchovu, příslušnému soudu a příslušnému orgánu sociálně právní ochrany dětí. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Přijetí dítěte musí být předem projednáno s diagnostickým ústavem. Školní docházka je před přijetím projednána ředitelem či jeho zástupcem s příslušnou školou, je konzultováno z hlediska zájmů dítěte jeho nejvhodnější zařazení. Zajišťování pomoci po propuštění z DD Při propuštění dítěte z dětského domova při zrušení ústavní výchovy před dosažením zletilosti je dítě předáno osobám odpovědným za výchovu. Těmto je předána dokumentace dítěte a jeho doklady. Osoby odpovědné za výchovu budou upozorněny, že zdravotní dokumentace dítěte se nachází u zdejší dětské lékařky. V případě, že dítě odchází z DD po ukončení ústavní výchovy, je každému dítěti nabídnuta pomoc při hledání práce a bydlení. Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází z DD se podle skutečné potřeby v době propouštění a podle hledisek stanovených tímto vnitřním řádem poskytne věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše ,- Kč. 3. Organizace výchovně vzdělávací činnosti v DD Organizace výchovných činností Výchovná činnost probíhá v rodinných skupinách, které jsou věkově, pohlavně i mentálně heterogenní. Základními dokumenty, kterými se vlastní výchovná činnost řídí jsou: Roční plán práce DD, Roční plán výchovné práce skupiny a dále měsíční a týdenní plány práce jednotlivých skupin. Výchovná práce je sledována a průběžně zapisována v dokumentaci skupiny a v Knize denní evidence zařízení DD. Vývoj jednotlivých dětí je zapisován a sledován v osobní dokumentaci dětí, která je vedena odbornými pracovníky zařízení spolu 4

5 s vychovateli, kteří za tuto dokumentaci ručí. Jednotlivé děti mají vypracovány Programy rozvoje osobnosti. Organizace vzdělávání Po ukončení základní školy děti přecházejí na různé střední školy a střední odborná učiliště. V případě, že místo školy je na denní dojíždění příliš vzdálené, zajistí a uhradí dětský domov ubytování. Pokud má dítě zájem po ukončení střední školy pokračovat dále ve studiu a prokazuje patřičné studijní výsledky, je vedením DD podporován jeho zájem o vzdělání až ke studiu na vysoké škole. V těchto případech je s dětmi, které dosáhly 18 let věku, sepisována smlouva o setrvání v DD do ukončení přípravy na povolání. V této smlouvě se dětský domov zavazuje poskytovat plné zaopatření dítěti, které pokračuje ve studiu. Dítě se zavazuje respektovat vnitřní řád DD a normy jeho fungování. Organizace zájmových činností Zájmové činnosti jsou v DD organizovány tak, aby byl volný čas dětí organizován užitečným způsobem.v zájmové činnosti mohou pomáhat instituce vně DD. Účast na takovýchto aktivitách je podřízena finančním možnostem DD a rozhodnutí pedagogických pracovníků. Systém prevence sociálně patologických jevů Minimální preventivní program je přílohou vnitřního řádu. 4. Organizace péče o děti v dětském domově V DD je celkem 6 rodinných skupin, které jsou věkově, mentálně i pohlavně heterogenní. Zařazování respektuje požadavek, aby sourozenci byli v téže skupině. Při přijímání a rozmísťování dětí se přihlíží k tomu, aby se na jedné skupině nekumulovaly handicapované děti. Život se odehrává především v bytech, které se skládají z obývacího pokoje, ložnic dětí a sociálního zařízení. Byty jsou vybaveny jako byty průměrně finančně situovaných rodin. Materiální zabezpečení Dětský domov v Praze 9 Klánovicích je příspěvkovou organizací, jeho zřizovatelem je MHMP. Finanční prostředky dětí Nezaopatřeným dětem, kterým je poskytováno plné zaopatření, náleží za dobu pobytu v DD kapesné, jehož výše činí za kalendářní měsíc nejvýše: a) 45,- Kč, jde-li o dítě do 6 let věku b) 120,-Kč, jde-li o dítě od 6 do 10 let věku c) 210,- Kč, jde-li o dítě od 10 do 15 let věku d) 300,-Kč,jde-li o dítě starší 15 let nebo nezaopatřenou osobu nejméně však 2/3 částky podle písmen a) až d). 5

6 Za období kratší než 1 měsíc se kapesné stanoví podle počtu dnů, v nichž je dítě v péči zařízení. Denní výše kapesného činí 1/30 měsíční výše kapesného. Vypočtená celá částka se zaokrouhluje na desetikoruny směrem nahoru. Kapesné dítěti nenáleží za dny, po které je dítě na útěku. Kapesné se v rámci limitů stanovených tímto řádem rozlišuje v jednotlivých případech podle výchovných hledisek stanovených v každé rodinné skupině. Dítěti poskytuje DD osobní dary k narozeninám, k úspěšnému zakončení studia a k jiným obvyklým příležitostem až do maximálních částek daných par. 27 zák. 109/2002. Dítěti, které po dosažení zletilosti odchází z DD, se zpravidla poskytuje věcná pomoc nebo jednorázový peněžitý příspěvek v hodnotě nejvýše ,- Kč. Dále se dítěti ve spolupráci s orgánem sociálně-právní ochrany dětí poskytuje poradenská pomoc se zajištěním bydlení a práce a poradenská pomoc při řešení tíživých životních situací. Systém stravování DD poskytuje dětem celodenní stravování. V zařízení mohou zaměstnanci zajišťovat stravování obdobně jako v rodině, zejména snídaně, svačiny, celodenní stravování o víkendech, v době svátků apod. s tím, že současně mohou provádět nákup potravin, a to v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 107 z roku 2005 o školním stravování. Postup v případě útěku dítěte z DD V případě útěku z DD je tato skutečnost neprodleně ohlášena na MO Policie ČR v Újezdě nad lesy. Policii jsou předána všechna známá fakta, fotografie, popis dítěte, popis oblečení a kontakty, které by mohly být užitečné při pátrání. Výslechu dětí by měl být přítomen pedagogický pracovník. 5. Práva a povinnosti dětí Systém hodnocení a opatření ve výchově Každá rodinná skupina má vypracován svůj systém hodnocení a kritérií pro přiznávání kapesného. Výše kapesného je projednávána veřejně před celou skupinou, děti mají právo se ke kapesnému vyjadřovat. Výchovní pracovníci mají možnost používat tento systém opatření ve výchově: - pochvala - pochvala před rodinnou skupinou - pochvala před všemi dětmi - pochvala ředitelky DD - finanční či materiální odměna - domluva - domluva před rodinnou skupinou - domluva před všemi dětmi - pokárání ředitelkou - zákaz sledování televize nebo počítače 6

7 - zákaz volných vycházek - vyřazení ze zábavné činnosti skupiny - vyřazení z akce DD - snížení kapesného Rámcový režim dne rodinných skupin buzení dle odjezdů starších dětí ranní hygiena, úklid pokojů, snídaně, odchod do školy nástup vychovatelů a oběd rekreační činnost, pobyt venku, práce na zahradě, příprava do školy, svačina práce na zahradě, vycházka, pobyt venku, příprava do školy, večeře večeře úklid kuchyně, mytí nádobí, čištění obuvi, úklid chodeb večerní hygiena (rozčlenit dle věku dětí tak, aby byla ukončena do večerky) uložení malých dětí, večerní činnost, dokončení přípravy do školy, četba, sledování televize Večerka: Pondělí čtvrtek, neděle předškolní děti Školní děti první stupeň Školní děti druhý stupeń Učni a studenti Pátek, sobota předškolní děti Školní děti Učni a studenti Režim dne je rámcový, vychovatelé jej mohou kromě večerky dle svého uvážení přizpůsobit podmínkám jednotlivých rodinných skupin. Přiměřeně lze prodloužit večerku o prázdninách a pro zájmovou činnost podle uvážení vychovatelů. Volné vycházky Dítě může opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka DD za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku a po zvážení jeho zralosti k samostatné vycházce. Součástí vycházek pro děti od 7 let je i zájmová činnost dětí, která probíhá v Klánovicích nebo na jiném místě. Sem spadá i návštěva kulturních a sportovních akcí. Děti se této zájmové činnosti účastní s vědomím vychovatele, který pečlivě kontroluje účast na zájmových činnostech. Děti se mohou mimo Klánovice dopravovat veřejnou dopravou. Účast na zájmové činnosti může vychovatel po dohodě s ředitelem DD zakázat, pokud dítě zájmovou činnost zneužívá k náhradním aktivitám, pokud nedodržuje dohodnuté termíny a zásady. Děti na vycházce jsou ve styku s vychovatelem na mobilu. Učni a studenti od 2. ročníku studia nebo od 16 let mohou navštěvovat diskotéky v Šestajovicích a Klánovicích, není dovoleno jezdit na diskotéky do Prahy. Vychovatel může 7

8 povolit návrat do 1.00 h. Učni a studenti nad 18 let mohou mít povolenu vycházku vychovatelem do 3.00 h, návraty později povoluje ředitelka. Návštěvy: Vzájemné návštěvy dětí na skupinách i návštěvy cizích osob jsou povoleny v DD pouze do za přítomnosti vychovatele. Výjimku tvoří návštěvy rodičů, ti mohou pobývat s dětmi i bez přítomnosti vychovatele. Vychovatel zváží svou přítomnost při návštěvě rodičů v případě, že by narušovala výchovné působení. U návštěv cizích osob vychovatel rozhodne, kdo může do budovy a která návštěva se bude odehrávat na zahradě. Závadové osoby mohou být pracovníky DD vykázány mimo objekty DD. Kouření: Tento nešvar se snažíme vymýtit. Kouření je povoleno dětem od 16 let výše se souhlasem vychovatele na jím vymezeném místě. Za pořádek tam odpovídají děti které tam kouří. Platí zákaz kouření na veřejných komunikacích v Klánovicích. Využívání hřišť u budovy Všechny děti mohou požádat vychovatele o využívání sportovních potřeb a o pobyt na hřištích DD kromě středy, která je pracovním dnem. Výjimky jsou možné na základě uvážení vychovatele. Při jízdě na kole a kolečkových bruslích musí mít děti přilbu a vychovatelé poučí děti vždy o tom, jak se mají chovat v dopravním provozu. Hřiště podléhá vlastnímu provoznímu řádu, který je přílohou vnitřního řádu. Telefony Pevná telefonní linka na skupinách a mobilní telefony vychovatelů jsou určeny pouze pro potřeby vychovatelů, kteří vedení (ředitelku a zástupkyni) prozvoní v případě potřeby a volané jim obratem zavolají. Děti mohou mít vlastní mobily a jejich používání upravuje provozní řád, který je přílohou vnitřního řádu. Kontakty dětí s rodiči Vedení DD i pedagogičtí pracovníci podporují kontakty dětí s rodiči, případně hostiteli. Odjezdové víkendy budou individuálně určeny vedením DD a vychovateli. Podmínkou je vždy písemný souhlas OSPOD. Telefonické kontakty dětí s rodiči prostřednictvím pevné linky či mobilu DD povoluje ředitelka. 8

9 Smluvní pobyt zletilých nezaopatřených osob v dětském domově: DD může poskytovat plné přímé zaopatření zletilé nezaopatřené osobě po ukončení výkonu ústavní výchovy připravující se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let a za podmínek sjednaných ve smlouvě mezi nezaopatřenou osobou a DD. Tato smlouva zaniká, pokud jedna ze stran nedodržuje sjednané podmínky. Smlouvu se zletilou nezaopatřenou osobou za DD uzavírá ředitelka. Dítě má právo: - na zajištění plného přímého zaopatření - na rozvíjení tělesných, duševních a citových schopností a sociálních dovedností - na respektování lidské důstojnosti - na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné osobnosti - na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi - na svobodu náboženství - být seznámeno se svými právy a povinnostmi - účastnit se činnosti a aktivit DD organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení - obracet se se žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitelku a další pedagogické pracovníky a požádat, aby podání adresovaná nadřízeným orgánům byla odeslána následující pracovní den bez kontroly obsahu - vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se dítěte bezprostředně dotýkají - požádat o osobní rozhovor pracovníka OSPOD a ČŠI - být hodnoceno a odměňováno a vyjadřovat se k tomu - na informace o stavu svých úspor či pohledávek - na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu za podmínek stanovených zákonem - přijímat v DD se souhlasem pedagogického pracovníka návštěvy - opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka DD na volnou vycházku (dítě starší 7 let) Dítě má povinnosti: - plnit ustanovení vnitřního řádu - dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví s nimiž bylo seznámeno - poskytnout na výzvu ředitelky doklady o svých příjmech - předat do úschovy na výzvu ředitelky předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost, při ukončení pobytu budou tyto předměty dítěti vydány. 6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu 1) na informace o dítěti, a to na základě své žádosti, 9

10 2) vyjadřovat se k návrhu opatření zásadní důležitosti ve vztahu k dítěti, nehrozí-li nebezpečí z prodlení a na informace o provedeném opatření, 3) na udržování kontaktu s dítětem, nebrání-li tomu závažné okolnosti ohrožující dítě, 4) na poradenskou pomoc zařízení ve věcech výchovné péče o dítě, 5) písemně požádat ředitele zařízení o povolení pobytu dítěte u osob podle 23 odst. 1 písm. a). 1) při předání dítěte do určeného zařízení předat současně dokumentaci uvedenou v 5 odst. 5, z. 109/2002 Sb. ve znění zákona 383/2005 Sb., 2) zajistit doprovod dítěte mladšího 15 let v případech postupu podle 23 odst. 1 písm. a) a 24 odst. 6 písm. a), popřípadě požádat písemně v této věci o jiný postup, 3) seznámit se s vnitřním řádem zařízení a dodržovat jeho ustanovení, 4) oznámit bezodkladně zařízení podstatné okolnosti pobytu dítěte u nich, týkající se zejména jeho zdraví a výchovy, 5) předat dítěti umístěnému do zařízení na základě jejich žádosti finanční částku jako kapesné ve výši stanovené v 31, 6) hradit náklady na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky poskytnuté dítěti, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud byly poskytovány na jejich žádost. Práva podle odstavce 3), 4) a 5) a povinnosti podle odstavce 1), 2), 3), 4) se vztahují i na jiné osoby odpovědné za výchovu." Úhrada nákladů na péči o děti v DD Dítě do 6 let věku.1 063,- Kč Dítě 6 10 let ,- Kč Dítě let.1 382,- Kč Dítě nad 15 let ,- Kč 8. Postup zařízení při zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví Zdravotní péče a zdravotní prevence Vychovatelé zajišťují prevenci, ošetření drobných poranění, převozy dětí k lékaři, dozor nad nemocnými dětmi, podávání léků, dále lhůty použitelnosti léků a zdravotního materiálu, včetně doplňování aj. Děti jsou v péči stomatologa a pediatra v Klánovicích a tam také absolvují veškerá doporučená vyšetření či zákroky. V případě akutních stavů jsou děti dopraveny na službu lékařské pohotovosti, případně je zavolána rychlá záchranná služba. Hygiena Děti mají možnost denního sprchování, praní osobního prádla se provádí průběžně, denně. Výměna lůžkovin minimálně jednou za dva týdny, případně dle potřeby. 10

11 Všechny prostory se denně uklízejí a kontrolují, pro úklid WC jsou k dispozici dezinfekční prostředky. Velký úklid, včetně desinfekce se provádí jednou týdně na skupinách a ve společných prostorách. Za dodržování hygienických norem v kuchyni odpovídá vedoucí kuchyně. Prevence rizik při pracovních činnostech Veškerý personál je řádně proškolen v BOZP a odpovídá za řádné poučení dětí před každou činností. Zároveň vykonává dohled. Děti jsou seznamovány s pravidly používání kol a kolečkových bruslí, pohybem po veřejných komunikacích, koupání apod. Jsou vybaveny nezbytnými ochrannými pomůckami jako přilby, chrániči kolen, loktů, plovacími vestami apod. Postup při úrazech dětí V případě úrazu je dítěti poskytnuta první pomoc pedagogickým pracovníkem a neprodleně zajištěno lékařské ošetření. Úrazy jsou evidovány v knize úrazů a v dokumentaci dítěte. Úraz je nahlášen pedagogickým pracovníkem řediteli zařízení, rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu a příslušné pracovnici OSPOD. Jde-li o podezření na spáchání trestného činu je událost ohlášena policii ČR. V případě smrtelného, vážného či hromadného úrazu je informován inspektorát bezpečnosti práce. Je postupováno dle vyhlášky č. 64/2005 Sb. Postup při onemocnění dětí Zařízení nemá zřízenu místnost pro izolaci nemocných. Režim nemocných se řídí doporučením ošetřujícího lékaře. Péče o nemocného je prováděna zdravotnicí ve spolupráci s technicko-hospodářským personálem a nočním vychovatelem. V případě vážnější choroby vyžadující intenzivnější péči je posílena denní služba. Postup při intoxikaci dítěte alkoholem nebo jinými návykovými látkami, postup při sebepoškození dítěte nebo sebevražedného pokusu, postup při agresivitě dítěte, které ohrožuje zdraví a životy jiných nebo vlastní Všechny výše vyjmenované situace, které není možné kontrolovat a zvládnout v podmínkách dětského domova jsou ohlášeny na tel. 155, službu rychlé záchranné služby, případně je dítě převezeno na lékařskou pohotovost. Další postup obdobný jako v případě úrazů. Jednotlivé rodinné skupiny podle svých podmínek precizují, rozvedou a konkretizují body tohoto řádu, prodiskutují na skupinách, udržují povědomí o vnitřním řádu a nově 11

12 příchozí děti s vnitřním řádem pečlivě seznamují. Specifičnosti v řádech jednotlivých skupin jsou přílohou tohoto vnitřního řádu. 12

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00. Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Základní škola, Prahy 10, Švehlova 12/2900 se sídlem Švehlova 12/2900, Praha 10, 106 00 ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: ZŠŠ 66/2014 Aktualizoval: Schválila: Mgr. Petr Přerovský Mgr. Eva Čuříková, ředitelka školy Pedagogická

Více

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE

METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE METODICKÝ POKYN UPŘESŇUJÍCÍ PODMÍNKY ČINNOSTI STŘEDISEK VÝCHOVNÉ PÉČE Čl. 1 PŘEDMĚT ÚPRAVY Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče 1 ) ve střediscích výchovné

Více

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD

Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Č.j.: Vypracoval: Speciální základní škola Bystré, příspěvková organizace se sídlem: Zámecká 1, Bystré 569 92 ORGAIZAČÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLÍ ŘÁD Pedagogická rada projednala dne 9.10.2012 SZSBy-240/2012 Školská

Více

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů

169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů 169/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 359/1999 Sb. Změna: 3/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 218/2003 Sb. Změna: 52/2004

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLA KLADNO, C. BOUDY 1188 Cyrila Boudy 1188, 272 01 Kladno ŠKOLNÍ ŘÁD Ing. Zuzana Chvojková ředitelka Tento Školní řád byl schválen Školskou radou dne 7. května 2014, projednán pedagogickou

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 P 2.2.3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD STŘEDNÍ ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: 153/2013-mi Pedagogická rada

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE VNITŘNÍ ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Svitavy I. Základní ustanovení Vnitřní řád domova mládeže vychází ze zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), vyhlášky č. 108/2005 Sb. o školských výchovných

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Fakultní mateřská škola SLUNÍČKO POD STŘECHOU při při Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, Praha 13 Mohylová 1964, 155 00 Praha 5 Stodůlky tel. 235510006,fax 235510007, 603202397 - IČO 65991001 číslo

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Organizace provozu mateřské školy

Organizace provozu mateřské školy Mateřská škola Kolín IV., Jeronýmova 772, Kolín IV. Školní řád MŠ Č.j.: 158/2014 Účinnost od: 1.9.2014 Spisový znak: * Skartační znak: Změny: Zřizovatel Mateřské školy Kolín IV. : město Kolín Neoficiální

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE

DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Směrnice PNB Revize č.: 0 Platné od: 01.01.2015 Strana: 1 z 15 S 6/2014 Výtisk č.: 1 DOMÁCÍ ŘÁD ODDĚLENÍ 18 PN BOHNICE Jméno a příjmení VYPRACOVAL KONTROLOVAL SCHVÁLIL MUDr. Otto Matanelli MUDr. Marek

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Štramberk ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Č. j.: 3 / 2012 Vypracovaly: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 30. 8. 2012 Mgr.

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje:

ŠKOLNÍ ŘÁD. Č.j.: Účinnost od: 1.9.2009 Spisový znak: 3-11 Změny:31.8.2010. Školní řád upravuje: MATEŘSKÁ ŠKOLA KLADNO PLZEŇSKÁ 3129,PLZEŇSKÁ 3129 27201 KLADNO KROČEHLAVY TEL.312660866 E-MAIL :MSKLADNOPLZENSKA @VOLNY.CZ WWW.MSKLADNOPLZENSKA.ESTRANKY.CZ Školní řád upravuje: ŠKOLNÍ ŘÁD a) podrobnosti

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Svitavy - Lačnov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 49. ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 29. 8. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D

Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace. 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 Š K O L N Í Ř Á D Střední škola řemesel a služeb, Děčín IV, Ruská 147, příspěvková organizace 405 02 Děčín, telefon: 412 151 411, fax: 412 151 413 E-mail: skola@sosruska.cz, Web: www.sosruska.cz Š K O L N Í Ř Á D Každé

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov

ŠKOLNÍ ŘÁD. Základní škola Jirkov, Krušnohorská 1675, okres Chomutov Mgr. Martin Reihs 2014/2015 2014/2015 OBSAH Obecná ustanovení... 2 A. Práva a povinnosti žáků a jejich zákonných zástupců... 2 1. Žáci mají právo:... 2 2. Žáci jsou povinni:... 2 3. Zákonní zástupci žáků

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov, Sochorova 15, příspěvková organizace se sídlem Sochorova 15, 682 01 Vyškov ŠKOLNÍ ŘÁD Vypracoval: Schválil: Mgr. Eva Novotná RNDr. Petr Hájek Pedagogická

Více

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14

Školní řád. ON_16/01092012 Verze : 1.4. Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality příloha č. 4.14 ON_16/01092012 Verze : 1.4 Počet stran: 27 Počet příloh: 1 Školní řád Dokument v listinné podobě bez podpisu ředitele

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád

MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Školní řád MATEŘSKÁ ŠKOLA KVASICE okres Kroměříž, příspěvková organizace, Včelín 653 768 21 Kvasice Směrnice č. 3/2012 Školní řád Vydal : Ředitelka Mateřské školy Miluše Koláčková Účinnost : od 1.1.2012 Závaznost

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kuřim, s.r.o. ŠKOLNÍ ŘÁD platný od 23. 4. 2015 Projednáno v pedagogické radě dne: 22. 4. 2015 Schváleno školskou radou dne: 21. 4. 2015 Schválila: Ing.

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín

Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín Základní škola a Mateřská škola Nový Knín se sídlem nám. Jiřího z Poděbrad 53, 262 03 Nový Knín ŠKOLNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ ŠKOLY Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30, odst.1) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1

Školní řád. Organizační řád školy školní řád - součást 2 školní řád strana 1 Sportovní soukromá základní škola s.r.o. Podkrušnohorská 1677, 436 01 Litvínov Organizační řád školy Část č. 2 školní řád Čj.: Vypracoval:. Mgr.Pavel Škramlík, ředitel školy Schválil: Mgr.Pavel Škramlík,

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracovala: Schválila: Základní škola J. Gutha-Jarkovského, příspěvková organizace se sídlem Praha 1, Truhlářská 22 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka školy PhDr. Jitka

Více