Pée o opuštné dti v eské republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pée o opuštné dti v eské republice"

Transkript

1 Pée o opuštné dti v eské republice Ing. Eva Pilátová Téma opuštných, nechtných a týraných dtí je v souasné dob velice aktuální a populární. Obecn se má za to, že na dti každý slyší, že jejich osudy jsou pro lidi zajímavé, a proto se stávají i dležitou souástí rzných pedvolebních boj a populistických akcí. Proti tomu nelze samozejm nic namítat, pokud by ovšem výstup tchto aktivit byl takový, že opravdu pomže tm potebným v našem pípad opuštným dtem. Vtšina lidí si pi vyslovení pojmu kojenecký ústav a dtský domov vybaví zaízení, které slouží k odkládání nechtných dtí. Jak to tedy je ve skutenosti? V následujícím textu se budu zabývat vtšinou Kojeneckým ústavem a dtským domovem pro dti do tí let (zkratka KÚ a DD) z toho dvodu, že vtšinou jsou tato zaízení spojená v jeden celek a jsou pro start dítte do nového života nejdležitjší. V kojeneckém ústavu vyrstají dti od narození do jednoho roku a následn pobývají v dtském domov do tí let vku. Kojenecké ústavy a dtské domovy pro dti do tí let jsou zvláštní zdravotnická zaízení. Pro starší dti jsou dtské domovy školského typu, ve kterých mohou pobývat do 18, respektive do 26 let, pokud studují. Odtud potom odchází vést naprosto samostatný život, nebo mohou využít tzv. Dom na pli cesty, kdy se uí žít samostatn, ale mají dosažitelnou odbornou pomoc v pípad, že nkteré sociální situace nezvládají. Sama jsem se již nkolikrát setkala s názorem, že pro dít vlastn neexistuje horší varianta než ústav, v podvdomí lidí stále pežívají uplakané, nešastné, roztrhané a hladové dti za míží, které ped sebou nemají žádnou budoucnost. Možná to tak nkdy v minulosti bylo, možná to ješt v souasnosti nkde ve svt je, ale urit to není pípad naší republiky. Samozejmostí by mlo být, že pobyt v takovém zaízení by ml být co nejkratší a veškerá innost by mla smovat k tomu, aby dít co nejdíve mohlo opt žít v pln funkní rodin. Žádné ústavní zaízení, vetn Klokánk, rodinných center atp., nemže pln nahradit fungující rodinu, i když se o tom nkterá snaží veejnost pesvdit. Rodina je máma, táta, sourozenci a ostatní rodinní píslušníci a nikdy to nemže být teta, která tuto innost vykonává jako svou práci, by zodpovdn a s mateským pístupem. Tím, že zaízení nazveme slvkem rodinné vyjadujeme maximální snahu o napodobení života dtí životu v rodin. A o tom by to mlo dle mého názoru být. Tato zaízení by mla po uritou nezbytn nutnou dobu poskytnout dítti všestrannou péi, aby se následn bez vtších problém zalenilo do své pvodní nebo nové rodiny. Podstata kojeneckých ústav a dtských domov Kojenecké ústavy, jako zvláštní zdravotnická zaízení, jsou vtšinou zízeny krajem, výjimen obcí nebo nemocnicí a spadají pod Ministerstvo zdravotnictví. Pedmt innosti zaízení bývá stanoven ve zizovací listin, nap. Kojenecký ústav a dtský domov poskytuje všestrannou péi dtem, jejichž vývoj je narušen nebo ohrožen z dvod zdravotních nebo sociálních a jimž nelze zajistit potebnou péi v rodinném prostedí. Souástí kojeneckých ústav a dtských domov mohou být tzv. Zaízení pro okamžitou pomoc, která se zizují dle zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran dtí - ve znní pozdjších pedpis. Povení dle tohoto zákona vydává píslušný Krajský úad. Toto zaízení slouží k nepetržitému záchytu dtí, které se v danou chvíli ocitnou bez potebné pée. Veškerá pée poskytovaná dtem v kojeneckých ústavech je garantovaná státem, na provoz tchto zaízení se vztahuje spousta zákon a vyhlášek týkajících se provozu, hygienických pedpis atd., ale zákon, který by komplexn ešil podmínky provozování tchto zaízení chybí. Proto v souasné dob nastávají situace, kdy se poukazuje na to, že je rozdíl mezi náklady potebnými k zabezpeení pée o dti umístné ve zdravotnických zaízeních a v ostatních zaízeních, na která se zákony platné pro zdravotnictví nevztahují. Vzhledem k tomu, že kojenecké ústavy jsou zdravotnická zaízení, tak náklady pepotené na jedno dít a rok jsou vyšší, než náklady potebné v nestátních institucích, které nejsou nikým kontrolované a nemusí splovat podmínky dané zákonem v oblasti personálního a vcného vybavení a hygienických pedpis. Je však zapotebí si uvdomit, za jakou cenu jsou tyto náklady nižší. O dti v nestátních neziskových zaízeních typu Klokánek se stará neproškolený personál (ženy z domácnosti bez jakéhokoliv odborného vzdlání), léka a ostatní zdravotnití

2 pracovníci jsou k dispozici pouze omezen. Kdo odpovídá za zdraví dítte? Opuštné dti bývají asto nemocné, protože pocházejí vtšinou z nesledovaných thotenství, jsou to dti drogov závislých matek, matek s rznými ddinými chorobami a hlavn jsou to dti nechtné. To znamená, že i když je dít tzv. zdravé, je ohroženo mnohem více než dít, které vyrstá ve vlastní funkní rodin, minimáln po psychické stránce. Personální a vcné vybavení Souhlas s personálním a vcným vybavením kojeneckého ústavu a dtského domova na základ žádosti vydává krajský úad na základ rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zaízení dle zákona. 160/1992 Sb., zákona. 71/1967 Sb., a zákona. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné zpsobilosti a specializované zpsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékae, zubního lékae a farmaceuta. V tomto souhlasu je vymezeno minimální vybavení a je stanoven odborný zástupce organizace garant dodržování odborné úrovn pée. Tímto garantem mže být editel zaízení v pípad, že je léka, ošetující léka zaízení povený editelem, pípadn jiný zdravotnický pracovník. Personální obsazení kojeneckých ústav je založeno na odborném personálu. Pibližn 90 procent zamstnanc má stedoškolské nebo vysokoškolské vzdlání. O dti se starají výhradn dtské zdravotní sestry (pípadn ošetovatelky), které garantují úrove ošetovatelské pée. V této souvislosti je teba si uvdomit, že zdaleka ne všechny dti, které picházejí do kojeneckého ústavu a dtského domova jsou zdravé, a proto je ošetovatelská složka pée tak dležitá. Samozejm se však nedá srovnávat s péí v nemocnici, protože v zaízení typu dtského domova musí být kladen pedevším draz na mateský pístup. O dti se dále starají dtští lékai, psychologové, výchovné sestry a sociální pracovnice. Dále jsou zde technicko-hospodáští pracovníci, kuchaky, pradleny a další personál, který zajišuje bezproblémový chod celého zaízení. Tato všechna pracovní místa jsou vymezena ve funkním schématu, které je dležitým dokumentem urujícím provoz organizace. Každý zamstnanec musí pi nástupu do zamstnání doložit výpis z rejstíku trest a doklady, které potvrzují jeho odbornou zpsobilost pro výkon dané funkce. Tato odborná zpsobilost je dána zákonem, dle kterého Krajský úad vydává souhlas s personálním vybavením (viz. výše). Technické vybavení musí splovat podmínky stanovené pro zvláštní dtská zaízení. Úrove se liší podle toho, jaké dti jsou do konkrétního zaízení pijímány (druh tlesného postižení, vk atd.). Kojenecké ústavy musí zajistit a garantovat základní léebnou péi, pouze pi komplikacích a tžších onemocnních se dti pevážejí do nemocnice. Tato zdravotní pée poskytovaná v kojeneckých ústavech a dtských domovech pro dti do tí let není dle v souasné dob platného zákona hrazena z veejného zdravotního pojištní, stává se tudíž v plné míe nákladem organizace. Ošetovatelská a výchovná innost Pedmtem diskuze a rzných polemik bývá asto otázka ošetovatelské a výchovné pée, kterou personál kojeneckých ústav poskytuje. Nejtžší je nalézt tu správnou míru, aby se dti cítily v domov opravdu jako doma a aby zárove pée o n zstávala na kvalitní odborné úrovni. Režim dtí v kojeneckém ústavu a dtském domov je již v souasné dob podízen potebám dtí a je zcela odlišný od režimu v nemocnicích, by jsou tyto ústavy zdravotnickými zaízeními. Kojenci i batolata se nebudí hromadn, respektují se jejich poteby a u zdravých jedinc ani neprobíhají pravidelné lékaské vizity. K dtem se pistupuje více mén jako kdyby žily v rodin, s pihlédnutím k jejich aktuálnímu zdravotnímu stavu. Cílem je snížit poet dtí v jednotlivých skupinkách, aby si co nejvíce mohly užívat pée své tety. Pizpsobení smn zdravotních sester smuje k tomu, aby se u dtí stídalo co nejmén personálu, aby mly u sebe známé tváe. Každé dít má vypracovaný tzv. výchovný plán, podle kterého se rozvíjí postupn jeho schopnosti. Formou hry se uí poznávat svt kolem sebe, rozvíjí se jeho motorické schopnosti, e a sociální chování. Psychologická vyšetení, která probíhají v pravidelných intervalech, zjišují úrove vývoje dítte a pomáhají odhalit pípadné problémy, které se vasným zásahem daí ve velké míe eliminovat. I když se na výchov podílí veškerý ošetující personál, tak tém v každém zaízení pracují tzv. výchovné sestry, jejichž hlavní náplní práce je tvoit výchovné programy pro jednotlivé vkové skupiny dtí. Tyto sestry zárove dohlíží a usmrují jejich uplatování v každodenní péi o dti. V souasné dob již také na trhu existuje velké množství rzných výchovných pomcek, vetn 2

3 poítaových program, které tuto práci usnadují. Hlavní podmínkou je, že dti se musí uit nenásiln, pouze formou hry a vzdlávání a výuka je musí bavit. Zárove je nezbytn nutné pihlédnout k možnostem každého jedince, nelze se ídit pouze tabulkami. Nkdy není rozhodující co by mlo umt, ale co mže umt. Svenci kojeneckých ústav Indikace k pobytu Dti picházejí do kojeneckého ústavu z rzných dvod. Tyto dvody mohou být následující: 1. zdravotní, 2. sociální, 3. zdravotn sociální, a to na základ 1. rozhodnutí soudu, 2. žádosti rodi 3. žádosti sociální pracovnice Ze zdravotních dvod picházejí vtšinou dti s vážnou vrozenou poruchou zdraví. O nkteré z nich se rodie z njakého dvodu nemohou nebo nechtjí starat, u nkterých by to jako laici ani pi nejlepší vli nezvládli. Tyto postižené dti zstávají v kojeneckém ústavu zpravidla do té doby, než mohou být umístny v ústavu sociální pée. V souasné dob, kdy je tchto následných ústav naprostý nedostatek je skutenost taková, že se v kojeneckých ústavech nacházejí dti i náctileté. Do zdravotních indikací k pijetí se dle pokynu ministerstva zdravotnictví poítají i novorozenci urení k adopci. Sociální dvody mohou být rzné. Jedná se o nevyhovující podmínky k výchov dtí, bytové problémy, nevhodné rodinné zázemí, špatné zacházení s dtmi, týrání apod. U zdravotn sociálních dvod pijetí dochází ke kombinaci pedchozích dvou. Indikace pijetí a následného pobytu se mže v prbhu pobytu dítte v zaízení mnit. Soud mže vydat tzv. pedbžné opatení, na jehož základ je potom dít pijato do ústavního zaízení. K vydání pedbžného opatení musí vést závažné dvody, to znamená, že situace dítte musí být kritická a vede k tomu, že by pi dalším setrvání v rodin došlo k ohrožení výchovy nebo života dítte. Pedbžné opatení se vydává na dobu tí msíc a v tomto období by mla být situace dítte ešena. Pokud se nemže vrátit zpt do rodiny, tak je následn vydáno rozhodnutí o ústavní výchov. I v tomto pípad se postupuje dle zákona o sociáln právní ochran dtí (viz. výše). Kojenecký ústav jako takový v tomto procesu neustále aktivn spolupracuje s orgánem sociáln právní ochrany dtí, podílí se na vypracování posudk zdravotního a psychického stavu dtí, pístupu rodi k dítti pi návštvách v zaízení atp. Nemže však nijak ovlivovat rozhodnutí soudu, dodává pouze podklady, o které je požádáno. Na žádost rodi mže být dít pijato do kojeneckého ústavu pouze v taxativn vymezených pípadech, které vyplývají ze zákona. 359/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis a z domluvy mezi zaízením a sociálním pracovníkem dítte. Vtšina zaízení má pro tyto pobyty vypracovanou interní smrnici, podle které postupuje. Mže se jednat napíklad o doasné bytové problémy rodiny, zdravotní problémy peovatele, vážné zdravotní problémy dítte apod. Vždy je vyžadováno doporuení od píslušné sociální pracovnice, aby nedocházelo ke zneužívání této služby (aby se toto umístní nevyužívalo jako levné jesle). Statut tzv. zaízení pro okamžitou pomoc mají pouze nkteré kojenecké ústavy, které si požádaly o registraci a splnily podmínky dané zákonem pro provoz tohoto zaízení. Do zaízení pro okamžitou pomoc mže být umístno dít od narození do 18 let v pípad, že se ocitlo v situaci, která musí být neodkladn ešena. Dít do takového zaízení mže pivézt sociální pracovnice, policie, jakýkoliv dosplý lovk (píbuzný i cizí) nebo mže dít pijít samo a požádat o pomoc. Provoz tohoto zaízení je nepetržitý, je zde odborný personál, který ví, jak má dále postupovat. Kontaktuje sociální pracovnici dítte která je urena podle trvalého bydlišt dítte a ta koná píslušné kroky dle zákona. 359/1999 Sb., o sociáln právní ochran dtí, ve znní pozdjších pedpis k tomu, aby se situace dítte urychlen vyešila. Pokud se to nepodaí, tak zpravidla do 24 hodin soud rozhodne o pedbžném opatení, aby vznikl prostor na ešení problému. 3

4 Možnosti ukonení ústavní výchovy Podstatou pobytu v ústavním zaízení je to, že dít zde má být umístno pouze po nezbytn nutnou dobu, dokud se nevyeší jeho situace. Pobyt dítte v kojeneckém ústavu koní z následujících dvod: 1. návrat do své pvodní rodiny 2. odchod do pstounské rodiny 3. odchod do adoptivní rodiny 4. pechod do následného dtského domova nebo jiného dtského zaízení 5. pechod do ústavu sociální pée 6. úmrtí dítte. Pokud se podaí sanovat pvodní rodinu, aby se tam dít mohlo vrátit a jeho pobyt v ní byl bezpený, tak je to samozejm ešení, které posiluje biologické vazby a je pro n tím nejlepším ešením. Ne vždy se to však podaí a ne vždy je to možné. Každé dít žijící mimo vlastní rodinu prochází individuálním procesem, vyrovnává se s touto situací, odmítnutím, opuštním, se selháním rodiny, ale i možným prožitkem selhání své vlastní osoby. Významný faktor v tomto procesu mže hrát i setkání s dalšími dosplými osobami, zejména v tom, jakou dvru i nedvru v dosplé si na základ vlastních zkušeností dít vytvoí. Nejen citlivá, ale i odborná píprava na pechod do náhradní rodinné pée, by mla minimalizovat možný pocit ohrožení z další ztráty známého prostedí a osob. 1 Odchod do pstounské rodiny pichází v úvahu u dtí, které mají své biologické rodie, kteí se jich nevzdali, ale nemohou nebo nechtjí o n peovat v domácím prostedí. To znamená, že tyto dti nejsou tzv. právn volné, ale nemají vyhlídku toho, že by se v dohledné dob mohly vrátit do své pvodní rodiny. Pechod do pstounské pée bohužel v souasné dob nepichází v úvahu u dtí, které jsou vhodné k adopci, i když existují problémy, pro které je tém vylouené adoptivní rodie najít, nap. z dvodu vyššího vku dítte, zdravotního postižení nebo odlišného etnika. Pstouni vychovávají dít ve své vlastní rodin, plní funkci náhradních rodi, ale musí umožnit dítti kontakt s jeho biologickými rodii, pokud o to mají zájem. Také rozhodování o zásadních vcech (nap. vydání pasu, pihláška do školy, apod.) musí pstouni konzultovat s rodii. Z výše uvedeného vyplývá, že pstouni musí být velmi kvalitní lidé, kteí zvládnou dát dítti lásku, pocit bezpeí a pitom dokáží respektovat vztah k pvodním rodim. Musí také poítat s tím, že se mže stát, že se upraví sociální situace biologické rodiny a dít se tam vrátí. Nicmén i pesto je velmi dležité, že pstounské rodiny fungují, protože tak dostane spousta dtí možnost žít v rodinném prostedí. Osvojení je možné u dítte, jehož oba rodie dali souhlas s osvojením, popípad jeden z rodi nežije a nebo není znám. Potom staí souhlas zbývajícího rodie. Pokud rodie nedají souhlas, je možno za uritých podmínek jejich souhlas nahradit rozhodnutím soudu. Tento stav je laicky nazýván, že dít je právn volné. Dvody, kdy se tak mže stát, vymezuje zákon. 94/1963 Sb. o rodin, ve znní pozdjších pedpis. K osvojení je teba souhlasu zákonného zástupce osvojovaného dítte. Pokud jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítte jeho rodie, není teba jejich souhlasu, jestliže a) po dobu nejmén šesti msíc soustavn neprojevovali opravdový zájem o dít, zejména tím, že dít pravideln nenavštvovali, neplnili pravideln a dobrovoln vyživovací povinnost k dítti a neprojevují snahu upravit si v mezích svých možností své rodinné a sociální pomry tak, aby se mohli osobn ujmout pée o dít, nebo b) po dobu nejmén dvou msíc po narození dítte neprojevili o dít žádný zájem, akoliv jim v projevení zájmu nebránila závažná pekážka. K osvojení je teba souhlasu rodie, i když je nezletilý. K osvojení dítte do ciziny je teba souhlas Úadu pro mezinárodnprávní ochranu dtí. Souhlasu rodi, kteí jsou zákonnými zástupci osvojovaného dítte, není dále teba, jestliže rodie dají souhlas k osvojení pedem bez vztahu k uritým osvojitelm. Souhlas pedem musí být dán osobn pítomným rodiem písemn ped soudem nebo ped píslušným orgánem sociáln-právní ochrany 1 Koncepce pée o ohrožené dti a dti žijící mimo vlastní rodinu do roku 2008, MPSV 2006, s. 34 4

5 dtí. Souhlas mže být dán rodiem nejdíve šest týdn po narození dítte. Odvolat souhlas lze toliko do doby, než je dít umístno na základ rozhodnutí do pée budoucích osvojitel. Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a pvodní rodinou. Zanikají také práva a povinnosti opatrovníka, popípad poruníka, který byl ustanoven, aby za rodie tato práva a povinnosti vykonával. 2 V ojedinlých pípadech mže dojít k náhradní rodinné péi také z dvodu, že rodie jsou soudem zbaveni rodiovské zodpovdnosti. Tento dvod však nebývá astý. Rodiovská zodpovdnost je souhrn práv a povinností a) pi péi o nezletilé dít, zahrnující zejména péi o jeho zdraví, jeho tlesný, citový, rozumový a mravní vývoj, b) pi zastupování nezletilého dítte, c) pi správ jeho jmní. Rodiovská zodpovdnost náleží obma rodim. Jestliže jeden z rodi nežije, není znám nebo nemá zpsobilost k právním úkonm v plném rozsahu, náleží rodiovská zodpovdnost druhému rodii. Totéž platí, je-li jeden z rodi rodiovské zodpovdnosti zbaven a nebo je-li výkon jeho rodiovské zodpovdnosti pozastaven. Opatení, kterými se omezuje rodiovská zodpovdnost, mže uinit jen soud. 3 Osvojení se dlí na zrušitelné (tzv. I. stupn) a nezrušitelné (tzv. II. stupn). Osvojení I. stupn mže být soudem zrušeno na základ žádosti adoptivních rodi, pípadn i dítte (pokud dosáhlo zletilosti), ale pouze ze závažných dvod, které posoudí soud. Pi obou stupních osvojení dochází ke zmn rodného ísla a listu dítte, kde jsou zapsáni jako rodie osvojitelé. Rozdíl je pouze v tom, že v matrice pi osvojení zrušitelném zstávají zapsáni biologití rodie a adoptivní jsou pouze v poznámce, u nezrušitelného osvojení je to naopak. Adoptivní rodie vystupují navenek jako biologití rodie, dochází ke zmn píjmení u dítte a ke zmn v zápisu v rodném listu. Pvodní rodie však zstávají trvale zapsáni v matriním listu, kde si dít po dosažení zletilosti mže svoji totožnost zjistit. Obecn se doporuuje, aby dtem nebylo zatajováno, že byly adoptované, protože pokud se to dozví v nevhodném okamžiku, asto od cizích lidí, tak se s tím tžko vyrovnávají. Pokud se lovk rozhodne stát se pstounem nebo osvojitelem, tak musí nejprve navštívit sociální pracovnici podle místa trvalého bydlišt. Zde dostane formuláe, kde je poteba vyplnit osobní údaje, doložit potvrzení od lékae, potvrzení od zamstnavatele a dát souhlas s opisem rejstíku trest. Sociální pracovníci následn pijdou provit bytové podmínky. Dále je souástí pípravy žadatel psychologické vyšetení a povinná je úast na tzv. píprav, kde se budoucí rodie dozví podrobnosti o pstounské péi a adopci, mají možnost besedovat s pstouny, absolvují pednášku dtského lékae, psychologa a jsou upozornni na rzná úskalí náhradního rodiovství. Poté jsou již zaazeni jako žadatelé a ekají na pidlení vhodného dítte dle svých požadavk. Náhradní rodie si totiž mohou urit o jaké dít mají zájem pohlaví, vk, rasa, zdravotní stav apod. Podle požadavk se také liší doba ekání na dít. Tradin je nejvtší zájem o malé, bílé a zdravé kojence. V tchto pípadech je ekací doba nejdelší, jsou to pibližn dva roky až šest let, doba se rzní podle jednotlivých kraj. Pokud jsou rodie tolerantní k rase, vku nebo zdravotním problémm, tak se doba úmrn zkracuje. Registr žadatel o náhradní rodinnou péi je veden u každého krajského úadu. Do následného dtského domova pechází minimum dtí a to vtšinou z dvodu, že mají své biologické rodie, kteí o n projevují intenzivní zájem, ale z rzných dvod se o n nemohou starat. Nezídka odchází dít z kojeneckého ústavu za svými staršími sourozenci, kteí již v dtském domov pobývají. Dále pecházejí do následného domova dti, o které nemá nikdo zájem a které se nepodailo umístit do pstounské pée ani do adopce, i když jsou právn volné. 2 zákon. 94/1963 Sb. o rodin, ve znní pozdjších pedpis 3 zákon. 94/1963 Sb. o rodin, ve znní pozdjších pedpis 5

6 Mezinárodní adopce V nkterých pípadech se také využívá statutu zahraniní adopce, kdy si pro dti z eské republiky pijedou žadatelé ze zahranií. Tato adopce má písná pravidla. Možnost zprostedkování osvojení dtí z eské republiky Zprostedkovat osvojení dítte z R do zahranií je oprávnn pouze Úad pro mezinárodnprávní ochranu dtí. Podstata zaízení rodinného typu Souasné trendy v péi o opuštné dti smují k tomu, aby vždy mla pednost rodinná výchova ped výchovou ústavní. Vzhledem k tomu, že profesionálních pstoun je v naší republice nedostatek, jsou-li vbec njací, tak bychom mli klást draz na to, aby i ústavní zaízení co nejvíce pizpsobila svj provoz tzv. rodinné péi. To znamená, že dti by mly žít v malých skupinkách, neml by se u nich asto stídat personál a celkové vybavení a prostedí by mlo pipomínat spíše život v rodin než pobyt v nemocnici. Ve vtšin zaízení již v souasné dob není personál striktn obleen v bílém, povleení v postýlkách je s dtskými motivy, stny jsou vymalovány barevn a jsou na nich fotografie a dtské obrázky. Nedodržuje se písný asový režim a vše se maximáln pizpsobuje potebám dtí, vetn smn zamstnanc tak, aby se nestídali v prbhu bdní. ástené problémy zpsobuje to, že vtšina tchto zaízení sídlí v nevyhovujících, asto starých prostorách, kde jsou jen omezené možnosti k úpravám na zaízení rodinného typu. V neposlední ad je podmínkou tchto pemn dostatek finanních prostedk a zájem zizovatel tchto institucí na tom, aby dti mohly vyrstat v lepším prostedí. Je snahou, aby vznikaly tzv. dtská centra, která by plnila nkolik spolu souvisejících funkcí a komplexn zajišovala péi o dti bez domova. Nápl innosti dtského centra: 1. píjem dtí na základ pedbžného opatení vydaného soudem 2. píjem dtí na základ rozhodnutí soudu o ústavní výchov 3. píjem dtí na dobrovolný pobyt na základ doporuení OSPOD 4. píjem dtí k adopci se souhlasem rodi 5. píjem ohrožených dtí, které vyžadují okamžitou pomoc (opuštné dti, nemoc rodi atp.) 6. píjem matek na zauení v péi o dít 7. píjem matek ped utajeným porodem 8. poradenská innost (pomoc adoptivním rodim a pstounm, pomoc týraným ženám a dtem, psychologické poradenství, atd.) Závr Ve výše uvedeném textu jsem se snažila zmapovat situaci, která mže nastat, pokud se dít stane opuštným. Dtství nebylo v historii vnímáno jako samostatná etapa, ve které by mlo mít dít zvláštní péi. V souasné dob je už tomu naštstí jinak. Je obecn známé, že hlavn v útlém dtství (do tí let) vku dítte se formují základy toho, jaké bude v dosplosti. Proto by mlo být naším cílem se o dti, které nemají to štstí a nemohou vyrstat ve fungující rodin se postarat co nejlépe. Poet míst v kojeneckých ústavech a dtských domovech zaal v posledních letech klesat a mírn se snižuje i poet dtí zde umístných. Naopak v pomru k pijatým dtem stoupá poet propuštných dtí a upednostuje se návrat dítte do vlastní rodiny, pokud je to jen trochu možné, což ukazuje na píznivý vývoj. Nyní neexistuje žádná právní norma, která by pímo upravovala existenci Kojeneckých ústav a dtských domov do tí let. Ministerstvo práce a sociálních vcí v souasnosti uvažuje o tom, že by vydalo samostatný zákon, k nmuž zatím existuje pouze Vcný zámr, ve kterém se mimo jiné uvádí: 1. Zákon bude nov definovat kritéria pro umístní dtí do jednotlivých typ zaízení a to nikoliv dle vku, ale dle indikace (zdravotní, sociální, pedagogická). 2. Zákon bude systémovým zpsobem ešit stávající meziresortní roztíštnost pée o ohrožené dti a zamezí úniku tchto dtí ze systému. 6

7 3. Zákon zajistí dostupnost potebné pée o všechny ohrožené dti, zamezí nedovolené manipulaci s dtmi, umožní rovný pístup všech dtí ke zdravotní péi a jejich registraci u dtského praktického lékae. Zákon rovnž definuje potebnou garanci státu o ohrožené dti a monitorování a následnou analýzu údaj potebných pro péi o ohrožené dti. 4. Zákon bude nov definovat financování poskytované pée, které bude vícezdrojové dle indikace (zizovatel, zdravotní pojištní, MPSV, MŠMT, zákonní zástupci). 4 V tchto tyech bodech je shrnuto v podstat vše, co v souasné dob iní organizacím našeho typu nejvtší problémy. Roztíštnost, nesystematinost, otázka financování a vstup neprovených soukromých neziskových organizací na trh s dtmi, kdy se ztrácí kontrola nad jejich umisováním do rodin. Vcný zámr dále íká: Stávající kojenecké ústavy a dtské domovy do 3 let vku budou transformovány do podoby tzv. Dtských center. Zákon bude nov definovat tzv. dtská centra (DC) jako zvláštní dtská zdravotnická zaízení poskytující komplexní interdisciplinární diagnosticko-terapeutickou péi ohroženým dtem i jejich rodinám v souladu s moderními poznatky a trendy. Pojem ohrožené dít bude tento zákon blíže specifikovat. Zákon bude ukládat povinnost, aby všechny ohrožené dti a rodiny byly primárn do tchto center smrovány a nedocházelo tak k únikm tchto jedinc ze systému i neodborné péi jinde. Zákon bude vymezovat podmínky innosti DC, rozsah a zpsob poskytovaných služeb a pée. Vcné, technické a personální vybavení DC bude ešeno v rámci jiného píslušného právního pedpisu. Zákon bude definovat strukturu a dostupnost DC. DC mají ást ambulantní a lžkovou. DC se otevírají navenek, zkracují pobyt dtí v zaízení, spolupracují s rodinou dítte, nabízejí mimo jiné podprnou péi i sociální poradenství rodinám dtí, napomáhají sanaci rodiny a bezpený návrat dítte do rodiny vlastní. Zaízení poskytují rovnž péi respitní pro dti s postižením, péi o matky v období kolem utajeného a diskrétního porodu, péi pro dti vyžadující okamžitou pomoc apod. Zaízení poskytují odbornou pomoc a spolupráci nezdravotnickým zaízením poskytujícím pomoc dtem v krizi a bez rodinného zázemí. Zákon pedpokládá dvoustupovou sí DC. V každém kraji bude zízeno minimáln jedno DC tzv. vyššího typu regionální DC poskytující komplexní služby v oblasti zdravotní sociální a pedagogické, a to s nepetržitou dostupností. Jejich role bude pedevším diagnostická a koordinaní. Dále budou zizována DC tzv. nižšího typu, která budou poskytovat jen ást píslušných služeb a jejich innost bude koordinována DC vyššího typu. Zákonem bude krajm uložena povinnost zajistit péi poskytovanou v DC. 5 Co dodat na závr? Nemusíme mít ústavy a asi ani nechceme, ale mli bychom mít zaízení, která se mohou jmenovat jakkoliv, protože na názvu nezáleží, ale ve kterých bude pée garantovaná státem. Dti jsou budoucnost našeho národa, porodnost klesá, populace bude stárnout a na nás záleží, jaké lidi z tch malých a bezmocných vychováme. Podle mého názoru není možné tuto péi roztíštit a ponechat osudu, v jakých rukou se dti ocitnou. A že všichni lidé nedlají každou vc jen s tím nejlepším vdomím a svdomím je jisté. 4 Vcný zámr zákona o kojeneckých ústavech a dtských domovech do 3 let vku, Ministerstvo zdravotnictví 5 Vcný zámr zákona o kojeneckých ústavech a dtských domovech do 3 let vku, Ministerstvo zdravotnictví 7

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Sociáln-právní ochrana dtí

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Školní ád. Pedškolního vzdlávání

Školní ád. Pedškolního vzdlávání Škola Mateská škola Sokolov, Vrchlického 80 Smrnice:.j. MŠ V 96/2012 Spisový znak: 2-1 Skartaní znak: S 5 Úinnost: od 1. 9. 2012 Školní ád Mateská škola je školou zízenou podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování MUDr. Helena Sajdlová Odbor zdravotních služeb MZ 10 hlavních problém souasné legislativy 1. Neexistence stechového zákon a na nj navazujících

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Interdisciplinární pístup

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny

Žádost o p ísp vek na áste nou úhradu provozních náklad chrán né pracovní dílny ne_10zadprispchpdp.pdf Registraní íslo ÚP: CHPD-provoz Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na ástenou úhradu provozních náklad chránné pracovní dílny 76 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve znní pozdjších

Více

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA

Aktuální problémy v ošetovatelství. Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Aktuální problémy v ošetovatelství Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA Historie Zákon.96/2004 Sb., vzdlávání neléka Ukonení vzdlávání sester na 4-letých SZŠ Vzniká nový obor zdravotnický asistent Zahájení kvalifikaních

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ

ÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tlovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmn a doplnní dalších zákon (zákon o vysokých školách), dne 30. ervna 2008 pod j.

Více

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník

Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Aktuální otázky pracovnprávních vztah ve zdravotnictví, pracovnprávní odpovdnost zdravotnických pracovník Specializaní kurz Veejné zdravotnictví, IPVZ Praha, 11. 3. 2008 JUDr. Dominik Brha, advokát Nová

Více

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín

Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Základní škola a Mateská škola Frenštát pod Radhoštm, Tyršova 913, okres Nový Jiín Smrnice. 1 Smrnice editelky školy ke stanovení výše úplaty za pedškolní vzdlávání dítte v Mateské škole Markova 1176.j:

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola, Brno, Holzova 1, píspvková organizace ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: 2. ŠKOLNÍ ÁD Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším

Více

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los.

... název a sídlo provozovatele tomboly.... žádá o povolení tomboly pi akci. konané dne:... na míst:... Vydáno bude... los v cen... K za jeden los. Mstský úad Sobslav námstí Republiky 55/I 392 01 Sobslav V... dne... Vc: Žádost o povolení tomboly název a sídlo provozovatele tomboly žádá o povolení tomboly pi akci konané dne:... na míst:... Vydáno bude...

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Co je to HoSt? nestátní

Více

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí

Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín. D o m á c í á d. Domova se zvláštním režimem Podlesí Sociální služby Vsetín, píspvková organizace Záviše Kalandry 1353, 755 01 Vsetín D o m á c í á d Domova se zvláštním režimem Podlesí.j.: SSV 103/2010 Obsah lánek: l. I. l. II. l. III. l. IV. l. V. l. VI.

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic

Šastné dít prostednictvím šastných rodi. H St Czech Republic Šastné dít prostednictvím šastných rodi H St HoSt Home-Start Czech Republic 1 Co je to HoSt? HoSt je nestátní nezisková organizace zamená na podporu rodi a jejich péi o dít, které je mladší 6-ti let. Podpora

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 7.4.2008 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy sy. CAN - zanedbávání Zanedbávání

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007

Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice. MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí zdravotní pée aktuální situace v eské republice MUDr. Libor Svt, MBA 15.11.2007 Domácí pée právní rámec dle ustanovení 22 zákona.48/1997 Sb., o veejném zdravotním pojištní v platném znní : Hrazenou

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1

ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969. o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 39/1969 ZÁKON eské národní rady ze dne 29. dubna 1969 o nabývání a pozbývání státního obanství eské socialistické republiky 1 eská národní rada vycházejíc ze zásad nabývání a pozbývání státního obanství

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Průvodce osvojením. Jak na osvojení

Průvodce osvojením. Jak na osvojení Průvodce osvojením Jak na osvojení Opuštěné dítě je dítě, které se ne vlastní vinou ocitlo bez vlastní rodiny a není naděje na změnu poměrů v biologické rodině. Je proto žádoucí, aby společnost nalezla

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY

Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY Obecná ustanovení Základní škola eský Krumlov, Plešivec 249 ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLY ást: ŠKOLNÍ VÝLETY Na základ ustanovení 30, odst. 1) zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním stedním, vyšším odborném

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace

Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Základní škola a Mateská škola, Uherské Hradišt Jarošov, Pivovarská 200, píspvková organizace Smrnice o svobodném pístupu k informacím a k ochran informací Smrnice íslo: ze dne : s úinností od: 1.9.2007

Více

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R

VOLEBNÍ ÁD. pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R VOLEBNÍ ÁD pro volby výboru a dozorí rady Spolenosti radiologických asistent R razítko Spolenosti radiologických asistent R podpis pedsedy výboru a dozorí rady SRLA R (1) Voliem je každý ádný len SRLA

Více

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis

Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích za ízeních a školských ú elových za ízeních, ve zn ní pozd jších p edpis Návrh novely vyhlášky. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zaízeních a školských úelových zaízeních, ve znní pozdjších pedpis VYHLÁŠKA ze dne... 2014, kterou se mní vyhláška. 108/2005 Sb.,

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne

Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne Zápis. 1/2009 ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Nýrov ze dne 22. 2. 2009 Pítomni: Stanislav Michal, Ing. František Hladil Pavel Toman Kamil ech Radek Dvoáek Vladimír Konopá Program: 1) Zpráva finanního

Více

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija

Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija Association for Promoting Inclusion Zagreb, Croatia www.inkluzija inkluzija.hr Podle Zákona o sociáln lní péi dti bez rodiovsk ovské pée mají právo na péi p i poskytovanou mimo vlastní rodinu, která zahrnuje

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád

REKLAMANÍ ÁD. ATLANTIK finanní trhy, a.s _Reklamaní ád REKLAMANÍ ÁD ATLANTIK finanní trhy, a.s. 1 Obsah I. II. III. IV. V. ÚVODNÍ USTANOVENÍ PODÁNÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI! " PIJETÍ A VYÍZENÍ REKLAMACE A STÍŽNOSTI # $ % EVIDENCE SPOJENÁ S REKLAMACEMI A STÍŽNOSTMI

Více

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry:

Ošetovatelský proces. Ošetovatelský proces pispívá u sestry: Ošetovatelský proces Historie Ošetovatelský proces je považován za prostedek rozvoje ošetovatelství a zkvalitnní pée o nemocné. První písemné dokumenty o ošetovatelském procesu se objevily v USA a historie

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti týrané, zneužívané a

Více

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova

Mgr. Jan Svoboda VY_32_INOVACE_16_PRÁVO_2.04_Náhradní rodinná výchova. Výkladová prezentace k tématu Náhradní rodinná výchova Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP

E. Niklíková, J.Tille, P. Stránský Státní ústav pro kontrolu léiv Seminá SLP 1 2 Význam použitých zkratek Správná laboratorní praxe SLP Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Testovací zaízení TZ Vedoucí testovacího zaízení VTZ Zabezpeování jakosti QA Vedoucí studie

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm

APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm APLIKACE ZÁKONA. 159/2006 Sb., o stetu zájm Dne ledna 2007 nabyl úinnosti zákon. 159/2006 Sb., o stetu zájm, a vyhláška. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláe pro podávání oznámení

Více

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient

Projekt finanního vzdlávání bankovních klient ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE Projekt finanního vzdlávání bankovních klient 13. bezna 2006 Obsah 11 2 3 Co ukázal przkum finanní vzdlanosti problémy eských rodinných financí Jak pomoci eským rodinným financím?

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas

íslo jednací: 5924/12 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Územní souhlas VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou

Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, Rychnov nad Knžnou Katastrální úad pro Královéhradecký kraj Katastrální pracovišt Rychnov nad Knžnou Zborovská 17, 516 01 Rychnov nad Knžnou Obec Pín Pín 207 517 57 Pín u Rychnova nad Knžnou íslo jednací: Vaše.j.: Ze dne:

Více

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007)

Vcný zámr zákona o zdravotnické záchranné služb (kroužkové íslo 295/2007) http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@ cmkos.cz Telefony ústedna: 267 204 300 267 204 306 Fax 222 718 211 E-mail osz_cr@cmkos.cz MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina,

Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, Zápis a usnesení13. zasedání ZO, které se konalo 30.10.2007 od 17.30 hod. ovovatelé zápisu: p. Novotný a p.aizner pítomni viz prezenní listina, omluven p.panak V úvodu požádala starostka zastupitele o

Více

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE

Smrnice upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty SMRNICE SMRNICE sportovního klubu MAESTRO CLUB Kolovraty upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len Strana 1 (celkem 6) S M R N I C E upravující pravidla pro hrazení finanních závazk len sportovního

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení

íslo jednací: /14 íslo žádosti: Dvod vydání Vyjádení : Stavební ízení VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLENOSTI O2 CZECH REPUBLIC A.S. vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

Více

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon

48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997. o veejném zdravotním pojištní a o zmn a doplnní nkterých souvisejících zákon Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 48/1997 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2007 48/1997 Sb. ZÁKON ze dne 7. bezna 1997 o veejném zdravotním

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní)

40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) 40/1964 Sb. Obanský zákoník ze dne 26. února 1964 (v platném znní) ODDÍL TVRTÝ Zvláštní ustanovení o nájmu bytu 685 (1) Nájem bytu vzniká nájemní smlouvou, kterou pronajímatel penechává nájemci za nájemné

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat

Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat Popište svými slovy, co je hospic a jaké služby nabízí. Je to v podstat LDN,Domov dchodc, dohromady. Nkdo tvrdí, že se tam chodí umírat a v podstat je to pravda. V dnešní dob mezi LDN- Domovem dchodc a

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice

Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Jednací ád Zastupitelstva obce Jindichovice Zastupitelstvo obce (dále jen zastupitelstvo ) se usneslo podle 96 zákona íslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zízení), ve znní pozdjších pedpis, (dále jen zákon

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

Popis p edm tu pln ní

Popis p edm tu pln ní ást 2 zadávací dokumentace Popis pedmtu plnní Pedmtem plnní veejné zakázky je uzavení rámcové smlouvy (na 4 roky), na jejímž základ budou zadavatelem zadávány jednotlivé veejné zakázky k provádní ostrahy

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ

ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ ZÁVRENÁ ZPRÁVA O INNOSTI A PLNNÍ ÚKOL PÍSPVKOVÉ ORGANIZACE KRAJE V ODVTVÍ SOCIÁLNÍCH VCÍ Základní informace o PO - Název píspvkové organizace: Sagapo, píspvková organizace - Adresa: Uhlíská 2, Bruntál,

Více

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí:

Pehled dokument, jimiž se prokazuje vliv realizace projektu na životní prostedí: !" # Z Operaního programu Rozvoj venkova a multifunkní zemdlství mohou být financovány pouze projekty, které nemají negativní vliv na životní prostedí. Z toho dvodu je k vybraným typm projekt nutno spolu

Více

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.16. Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Studie. 16 Situace v odborném školství se zamením na poteby odvtví v zemdlství Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.)

Roní zpráva Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005 Sb.) Roní zpráva 2007 dle 21 odst. 3 zákona. 218/2000 Sb., o rozpotových pravidlech a o zmn nkterých souvisejících zákon (rozpotová pravidla) ve znní zákona. 482/2004 Sb. Obsah: (stanoven vyhláškou MF. 323/2005

Více

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín

CENTRUM PRO ZDRAVOTNICKÉ PRÁVO 3. LF UK. Úmluva o biomedicín Úmluva o biomedicín JUDr. Ondej Dostál, Ph.D., LL.M. Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Advokátní kancelá JUDr. Bohumily Holubové l.1 Úel a pedmt Úvodní ustanovení Smluvní strany budou chránit dstojnost

Více