VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ. Školní rok 2011/2012"

Transkript

1 Dětský domov, Semily, Nad Školami 480, Semily Tel.: , fax: , VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ Školní rok 2011/2012 Zpracoval a předkládá: V Semilech, říjen 2012 Mgr. Mojmír Hojač ředitel DD Semily 1

2 1. Základní údaje o školském zařízení Název: Dětský domov, Semily, Nad Školami 480 Adresa: Semily, Nad Školami 480 Právní forma: Příspěvková organizace IČO: IZO: Identifikátor zařízení: Zřizovatel: Ředitel: Datum zařazení do sítě: Kapacita školského zařízení: Organizace sdružuje: Liberecký kraj Mgr. Mojmír Hojač (datum poslední změny v zařazení) 16 lůžek Dětský domov Školní jídelna 2. Organizace výchovného procesu Dětský domov pečuje o děti s nařízenou ústavní výchovou, přičemž plní úkoly výchovné, vzdělávací a sociální. Dětský domov v Semilech má dvě rodinné skupiny, ve kterých může být umístněno 16 dětí. Věk dětí se může pohybovat od 3 do 19 let. Ve školním roku 2011/2012 bylo nejmenšímu dítěti 5 let, nejstaršímu pak 19 let (pobyt na dohodu z důvodu dalšího vzdělávání). Děti se vzdělávají ve školách, které nejsou součástí dětského domova. V uplynulém školním roku byly do domova přijaty celkem čtyři děti, domov opustily dvě děti. Jedna dívka se vrátila zpět do rodiny, došlo ke zrušení ÚV. Další dívka byla přemístěna zpět do DDÚ v Hodkovičkách. Momentálně se v domově nenacházejí děti vhodné pro pěstounskou výchovu. Zřizovatelem domova je Liberecký kraj. Územním obvodem však Dětský domov Semily patří pod Dětský diagnostický ústav a SVP v Hradci Králové. S DDÚ v Liberci však domov úzce spolupracuje a po dohodě zařazuje i děti z DDÚ Liberec. 2

3 3. Údaje o pracovnících Dětského domova Semily Ve školním roku 2011/2012 pracovalo v tomto školském zařízení 16 pracovníků 13,65 přepočtených, což je stejně jako v loňském roce. Pedagogických pracovníků včetně ředitele bylo 5, přepočtených 5. Nepedagogických pracovníků 8,65. V průběhu roku v zařízení nastupovalo několik externích pracovníků, kteří zajišťovali zástup za vychovatele, zejména o hlavních prázdninách a zástupy za bezpečnostní pracovnice (noční). Pedagogičtí pracovníci: celkem 5, průměrný věk 48 roků. Nepedagogičtí pracovníci: celkem 11 ( přepočt.8,65), průměrný věk 52 roků. Tab.č.1 - Věková skladba ped. pracovníků v DD Semily celkem z toho ženy < 30 let let let 51 let - důchodový věk důchodový věk celkem Tab.č.2 - Odborná a pedagogická způsobilost odborná i pedagogická způsobilost pouze odborná způsobilost pouze pedagogická způsobilost bez způsobilosti 5,00 0,00 0 0,00 celkem 5 Z toho specializované činnosti: výchovný poradce koordinátor informačních a komunikačních technologií koordinátor školního vzdělávacího programu školní metodik prevence 1 koordinátor environmentální výchovy Tabulka č. 3 Platové zařazení -průměrný stupeň k Počet celkem(přep.) Průměrná platová třída Průměrný platový stupeň Všichni zaměstnanci 13,65 6,3 10,4 Pedagogičtí pracovníci 5 9,6 6 Nepedagogičtí pracovníci 8,35 4,9 11 3

4 Tabulka č. 4 Nárůst průměrných platů v letech Pedagogové (5) Nepedagog. (8,36) Celkem vyplaceno Průměr na 1 prac./měs. Celkem vyplaceno Průměr na 1 prac./měs. Nárůst v % , ,5 Komentář: Tabulka č. 4 (podle P ) vyjadřuje nárůst průměrných platů v roku 2011 ve srovnání s rokem Všichni stálí vychovatelé splňují příslušné nároky na vzdělání. Mají minimálně střední školu pedagogického směru, doplněnou studiem speciální pedagogiky. Dva mají vysokou školu. Jeden vychovatel je pověřen funkcí Školní metodik prevence. Při nepřítomnosti vychovatelek (zejména v případě čerpání jejich řádné dovolené) je situace řešena pomocí externích pracovníků, sjednaných na dohodu. Jedná se vesměs o již prověřené studenty pedagogických fakult, nebo o osvědčené bývalé pedagogické pracovníky, t.č. v důchodu. Pedagogičtí pracovníci se pravidelně zúčastňují různých školení, sloužících k jejich dalšímu profesnímu rozvoji. Ve školním roku 2011/2012 to byl zejména seminář na téma Vztahy a konflikty v problémových rodinách konstelace II., seminář Attachment, Řešení kritických situací, Problematika agresivity a další témata. Preventista domova se zúčastnil setkání metodiků a vychovatelé řídící vozidlo pak pravidelného školení řidičů referentských vozidel. Školení se zúčastnili všichni vychovatelé a celkem absolvovali zhruba 25 školících dnů. Jedna pracovnice dokončila studium speciální pedagogiky. Ředitel domova navštívil několikrát rovněž semináře ke změnám v Zákoníku práce a dalším změnám ve školské legislativě. Školení se nevyhnula ani účetní, vedoucí kuchyně a sociální pracovnice. Vše v rámci jejich profesní problematiky. 4. Údaje o počtu dětí Tabulka č. 5 Dětský domov Počet dětí (kapacita) Počet pracovníků Počet dětí na 1 pracovníka Semily 16 13,36* 1,2 Pozn.:* přepočtený počet pracovníků k Komentář: Dětský domov v Semilech má dvě skupiny s celkovou kapacitou 16 lůžek. V průběhu roku počet dětí kolísá podle toho, jak jednotlivé děti zařízení opouštějí nebo přicházejí většinou tehdy, když jim končí ústavní výchova, nebo odcházejí do pěstounské péče. Do výchovného ústavu (či spíše do DDÚ) byla v příslušném školním roce zařazena jedna dívka. Všechna přijetí i propouštění svěřenců se dějí se souhlasem Dětského diagnostického ústavu a SVP v Hradci Králové, v jehož územním obvodu se Dětský domov 4

5 v Semilech nachází. DD Semily spolupracuje i s Diagnostickým ústavem v Liberci, odkud přebírá děti dle potřeby. Ve školním roku 2011/2012 (od do ) byly do DD v Semilech přijaty 4 děti a odešly 2 děti. Důvody odchodů dětí: 1 ukončena ústavní výchova 1 dítě návrat zpět do DDÚ v Hodkovičkách 5. Výsledky výchovy a vzdělávání V této části jsou vzhledem k tomu, že se jedná nikoliv o školu, ale o školské zařízení, stručně popsány skutečnosti týkající se školní docházky dětí. Podle zahajovacího výkazu Škol (MŠMT) Z 14-01) bylo k datu zjišťování ( ) ve školním roku 2010/2011 v zařízení 14 dětí, z toho 10 dívek. (Aktuální stav je 16). Z tohoto počtu byly děti rozděleny do jednotlivých škol a předškolních zařízení takto: 8 ZŠ praktická a ZŠ 4 SOU 2 MŠ Výsledky dosahované ve školách jsou vesměs průměrné, některé děti dosahují velmi dobrých výsledků, některé mají větší nebo menší problémy, nikdo neopakoval ročník, hodně pomohlo dětem i pravidelné doučování v rámci krajského projektu Pomoc dětem. Co se týče výchovných problémů ve školách, byly zaznamenány vcelku běžné problémy. Děti navštěvovaly, tak jako každý rok, v maximální možné míře zájmové útvary v Semilech a v blízkém okolí, jako např. různé sportovní oddíly, kroužky, hasičský oddíl v Bozkově, nebo i ZUŠ. Spolupracujeme i s DDM v Lomnici nad Popelkou, který pořádá velmi často akce pro naše děti. Nadále pokračujeme ve spolupráci s hokejovým oddílem Bílých Tygrů z Liberce, kdy se děti mohou kdykoliv zúčastnit hokejového utkání, dvakrát do roka i s odvozem, který zajišťuje hokejový klub. Ve školním roku 2011/2012 byl zaznamenán jeden útěk ze zařízení, kdy se jednalo o nově zařazené dítě z diagnostického ústavu v Hodkovičkách, které pak bylo následně opět zařazeno do DDÚ. Do pěstounské péče se ani letos nepodařilo umístnit žádné dítě, což je zejména ovlivněno skladbou dětí, neboť v současnosti jsou v zařízení děti převážně starší, k pěstounské péči ne tak vhodné a žádané, nebo se jedná o děti s vazbami na biologickou rodinu. Na druhou stranu se snažíme o maximální spolupráci s rodinou tak, aby dítě minimálně několikrát za rok rodinu navštívilo a bylo s ní v kontaktu, pokud je to možné. V oblasti výchovy je kladen maximální důraz na volbu vhodných zájmových aktivit dětí a to tak, aby pokryla věkový rozsah všech svěřenců. Věkové těžiště bylo dříve posunuto do vyšších kategorií, nyní se ale věková hranice poněkud snížila, což ale přesto přineslo nové problémy, na které musí být vychovatelé připraveni. Snahou je docílit vzájemné spolupráce mezi mladšími a staršími dětmi, děti jsou zaměstnávány i drobnými pracemi v domově, aby se naučily úklidu a údržbě zařízení, práci na zahradě. Děti jsou pravidelně jednou za měsíc hodnoceny na svých odděleních a jednou za měsíc nebo podle potřeby se scházejí společně na komunitách. Na těchto komunitách mají možnost se společně spolupodílet na provozu 5

6 domova. Každodenně se děti se svými vychovateli připravují na vyučování, společně i vaří, plní různé úkoly, mají možnost pravidelných vycházek, často se konají výlety do okolí. Nadále spolupracujeme s organizacemi a nadacemi, které se snaží usnadnit dětem co nejvíc jejich vstup do života po ukončení ústavní výchovy. Jedná se například o Nadaci Terezy Maxové, Nadaci manželů Klausových, Nadaci Albert a ještě jiné početné spolky a sdružení. Ve školním roku 2011/12 byly ředitelem domova vydány pouze 4 správní rozhodnutí. Jednalo se o stanovení výše příspěvku na úhradu péče poskytované dětem v zařízení. Je to stejný počet jako minulý rok. Proti rozhodnutí ředitele nebylo žádné odvolání. 6. Údaje o poskytování dalšího vzdělávání Naše zařízení neposkytuje další vzdělávání. 7. Spolupráce se sociálními partnery. Dětský domov v rámci své činnosti spolupracuje s partnery zejména z oblasti sociálně - právní, kde se jedná hlavně o orgány OSPOD, Domy na půl cesty a podobné organizace. Společně s nimi hledá pro děti vhodné bydlení a zaměstnání, řeší s nimi záležitosti týkající se možných kontaktů s rodinou, návštěvy v rodině apod. 8. Zapojení do projektů. Naše zařízení bylo ve školním roku 2011/12 zapojeno do realizace projektu dětských domovů Libereckého kraje, jehož název je Individuální speciálně pedagogická péče pro děti v dětských domovech. Tento projekt byl ukončen k Ve spolupráci s nadací Albert se uskutečnil projekt Lyžování s Albertem II., ve kterém jsme navázali na předchozí projekt a děti si tak zvýšily své lyžařské dovednosti. Ve spolupráci s Libereckým krajem pak projekty Sportem k Fair play, ve kterém se jednalo o spolupráci dvou dětských domovů, projekt Společně ke zdravému životnímu stylu, dále projekty Léto na Vltavě, Českým středohořím na kole i pěšky a Poznávání krás a historie ČR. Nadace Plaváček pak financovala náš projekt Irské tance, ve kterém šlo o rozvoj tanečního nadání větších dívek a zároveň o podporu veřejného vystupování, tentokrát s novým tancem. Dokončen byl projekt Mandaly financovaný Nadací Terezy Maxové. Název projektu Individuální speciálně pedagogická péče pro děti v dětských domovech Libereckého kraje Dotační titul Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příjemce / partner Partner Získané prostředky 0,- Kč Lyžování s Albertem II. Nadační fond Albert Příjemce ,- Kč Projekt Společně ke zdravému životnímu stylu Program 10 podpora projektů v resortu školství Příjemce ,- Kč Projekt Léto na Vltavě Program 10 podpora projektů v resortu školství Příjemce ,- Kč 6

7 Projekt Sportem k Fair play Program 14 podpora tělovýchovy a sportu Příjemce ,- Kč Projekt Českým středohořím na kole i pěšky Program 10 podpora projektů v resortu školství Příjemce ,- Kč Projekt Poznávání krás a historie ČR Program 10 podpora projektů v resortu školství Příjemce ,- Kč Podpora pohybových aktivit plavání. Nadace táta a máma Příjemce ,- Kč Vítr do plachet - Plaváček Nadační fond Deany a Juraje Jakubiskových Příjemce ,- Kč 9. Další aktivity a prezentace zařízení Září 2011 Semilský pecen oslavy města Projekt Léto na Vltavě Projekt Společně ke zdravému životnímu stylu Závody v běhu Benešov Muzeum techniky - Loukov Říjen Drakiáda Kozákov Výlet Jizerské hory Cyklovýlet Plavecký bazén Jablonec nad Nisou Hokej Liberec Nadace Plaváček taneční konkurz Listopad Plavecký bazén Liberec Návštěva filmového představení Semily Projekt Mandaly Prosinec Návštěva filmového představení Semily Celodenní výlet Praha loutkové představení Návštěva Mikuláše Výroba keramických výrobků účast na Vánočních trzích v Semilech Pečení cukroví Návštěva skautů z Turnova Vánoční besídka Muzeum Lomnice n.p. 7

8 Leden 2012 Sjezdové lyžování Vysoké nad Jizerou, Semily, Kozákov Soustředění Irských tanců Únor Sjezdové lyžování Semily, Paseky n.j. Výlet Liberec návštěva Dinoparku Maškarní ples Semily Bruslení na ledě Lomnice nad Popelkou Návštěva filmového představení kino Semily Březen Projekt Lyžování s Albertem II. - Harrachov Běžky - Kořenov Plavecký bazén Jablonec nad Nisou Celodenní výlet Praha Planetárium Harrachov příjezd Krakonoše Duben Celodenní výlet Doksy Múzy dětem návštěva umělců z Prahy Celodenní výlet ZOO Liberec Vystoupení dívek v Domově důchodců Účast na regionálním kole Nejmilejšího koncertu Plavecký bazén Jičín Květen Nejmilejší koncert Ústí nad Labem celostátní kolo Celodenní výlet Liberec Divadlo v rámci projektu Finanční gramotnost Suché skály lezení na skály Atletika Hradec Králové zařízení ochranné a ústavní péče Závody Albert Triatlon Tour Jablonec nad Nisou Červen Koupaliště Chuchelna, Košťálov Semilská pouť Projekt České středohoří na kole i pěšky Sjezd Jizery na člunech Zahradní slavnost závěrečné rozloučení s odcházejícími dětmi Zahraniční rekreace odměna pro děti, které reprezentovaly DD Prázdninové pobyty dětí Harrachov Tábory MASH. Hřmenín, a vodácký turistický tábor Hasičský tábor projekt Poznávání krás a historie ČR tábor pro děti z MŠ 8

9 Dětem je poskytována velmi kvalitní lékařská péče, pravidelná stomatologická péče i alergologická vyšetření. Kromě akutních vyšetření absolvují děti pravidelné preventivní prohlídky. Podle potřeby absolvují i vyšetření na specializovaných pracovištích. Některé děti během roku strávily i několik dní v nemocnici v případě naléhavé potřeby (operace slepého střeva, operace šlach..). Tři děti v průběhu prázdnin byly déle jak měsíc v zařízení lázeňské léčebné péče. Velice významným přínosem pro náš dětský domov je pomoc sponzorů, bez jejichž přispění bychom nemohli některé akce vůbec uskutečnit. Poslední roky se v této oblasti bohužel projevuje ekonomická krize a výše přípěvků je výrazně nižší, než-li bývala. 10. Poradenské služby Výchovný poradce na zařízení neexistuje, jeho úlohu zde přebírá sociální pracovnice, případně další vychovatelé a školený preventista. Sociálně patologické jevy se na zařízení vyskytují, byť v nijak širokém rozsahu, ale zejména kouření je rozsáhlým nešvarem. Konzumace alkoholu nebyla během roku u nikoho zaznamenána, což je oproti minulým letům úspěch, který se však nesmí přeceňovat, neboť se poněkud změnila věková skladby dětí, směrem k menším dětem. Hlavním úkolem přesto zůstává včasné podchycení problémů a pokud možno eliminovat všechny v počátku. Nejlepší prevencí pak zůstává kvalitní trávení volného času, což není jednoduché, neboť většina dětí pochází z rodin s nízkou soc.kulturní úrovní. Plán metodika prevence se zaměřuje na nejčastější rizikové faktory. Zejména na šikanu, xenofobii, záškoláctví, kriminalitu, užívání OPL (omamných a psychotropních látek), poruchy přijmu potravy. Poslední dobou se věnuje poměrně hodně pozornosti i finanční gramotnosti dětí, tj. znalosti běžných finančních záležitostí, půjčkám, úrokům, finančním pastím apod. Cílem MPP byla snaha uskutečnit každý měsíc akci. Do programu byly zapojeny vychovatelky i externí spolupracovníci, např. lektoři z Policie ČR a Probační služby. Nadále rozvíjíme spolupráci s PPP v Semilech a snažíme včas podchytit děti se specifickými poruchami učení a chování. V dohodě s příslušnou školou je pak těmto dětem zpracován individuální plán výuky a chování. U odcházejících dětí se snažíme zajistit pomoc příslušných úřadů, aby měly co nejmenší problémy se vstupem do normálního života, snažíme se jim pomoci s hledáním zaměstnání a vhodným ubytováním. V roce 11/12 ukončila ústavní výchovu jedna dívka, která se vrátila zpět do původní rodiny. Nadále dětem pomáháme i po odchodu z domova, kdy jsme jim hlavně k dispozici jako konzultanti a poradci, pokud se vyskytnou nějaké problémy. Podobnou poradenskou činnost poskytujeme i pěstounům a rodičům našich dětí, pokud o to projeví zájem. Je možno konstatovat, že kontakt s rodinami je poměrně častý a na velmi dobré úrovni a je naší snahou i nadále tuto formu spolupráce rozvíjet. 11. Řízení školského zařízení V zařízení je zpracován roční plán výchovně vzdělávací činnosti a týdenní programy výchovně vzdělávací činnosti. Ty jsou (dle zákona č. 109/2002 Sb.) součástí povinné dokumentace. Vychovatelé vedou dokumentaci o programu rozvoje osobnosti všech dětí. Zaměřujeme se na větší individuální zaměření těchto programů, včetně jejich projednání s příslušnými dětmi, kdy jsou seznámeny s programem a mohou k němu vznést své připomínky. 9

10 Spolupráce s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu) je vedena v několika rovinách: Dle potřeby písemně nebo osobně. Osobní kontakt je při návštěvních dnech 1x týdně, případně podle potřeby tak, aby byl dětem zajištěn kontakt s rodiči. Děti mají možnost se s rodiči kontaktovat pomocí mobilních telefonů. Při problémech se snažíme rodiče oslovovat co nejdříve. Někteří rodiče využívají možnosti vzít si dítě i na kratší výlet, v případě souhlasu odborů péče o dítě, i na pobyt během víkendu, nebo prázdnin. Pravidelná a velmi častá je spolupráce s odbory sociálních věcí městských úřadů. Sociální pracovnice oddělení sociálně-právní ochrany dětí a rodiny pravidelně navštěvují dětský domov. Častý styk s nimi je i písemný a telefonický. Pracovnice navštěvují každé dítě minimálně jednou za čtvrtletí. Pravidelné kontroly vykonává Okresní státní zastupitelství (4x ročně). Dětský domov rovněž spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou v Semilech. V případě potřeby se obracíme na další odborníky a zařízení (např. dětské psychiatry). Ve školách a učilištích, kam naše děti chodí, se naši vychovatelé pravidelně informují o chování a prospěchu a to nejen na třídních schůzkách, ale i mimo ně. Pravidelný kontakt se školou je nezbytný, a to nejen u problémovějších dětí. Problémové záležitosti jsou řešeny ve spolupráci s Dětským diagnostickým ústavem a SVP v Hradci Králové. Častý a velmi žádaný je i kontakt s různými spolky a nadacemi, které pořádají různé akce pro děti, výcvikové kurzy a semináře a které pomáhají dětem při jejich vstupu do života. 12. Záměry DD, zhodnocení, závěr Během posledních let se podařilo domov dobře vybavit zejména sportovními potřebami, nábytkem a vybavením. Toho bylo dosaženo i díky pomoci významných sponzorů, účastí na různých projektech a grantech a příspěvku zřizovatele. Každoročně je budova vymalována, zejména kuchyň, přilehlé sklady a sociální zařízení. Bohužel je to nutností, neboť se stále nepovedlo vyřešit vlhkost budovy, kdy se v přízemních prostorách okolo kuchyně a v suterénu objevuje již po dlouhou dobu a je provázená výskytem sanytru a plísní. Byl uskutečněn stavební průzkum a určení příčin vlhkosti, který nastínil i možná řešení. Vše nyní záleží na finančních možnostech zřizovatele. V plánu je i rekonstrukce oken. V loňském roce se podařila oprava hřiště, kdy se odstranily nebezpečné prvky a byl nouzově opraven i jeho povrch. Bylo vybudováno dětské pískoviště pro nejmenší a instalována trampolína. V plánu do budoucna je i rekonstrukce hřiště, zejména jeho povrchu. Co se týče financování, bude náš domov nadále závislý na příspěvku od zřizovatele, neboť příspěvky od jiných dárců mají poslední dobou spíše sestupnou tendenci. Poměrně značnou část prostředků, určenou převážně na zájmovou a oddychovou činnost a přípravu do života, získáváme prostřednictvím různých grantů ( např. Grantový fond Lbc. kraje, Nadace manželů Klausových, Nadace Syner, apod. ) a projektů realizovaných pomocí nadací, kterým všem tímto děkujeme. Kromě uvedených máme na mysli ještě Nadaci Terezy Maxové a Nadační fond manželů Jakubiskových a poslední roky pak často využíváme projektů Nadace Albert. 10

11 13. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a další kontroly Ve školním roku 2011/2012 byly prováděny pravidelné kontroly - prověrky Okresního státního zastupitelství v Semilech. Tyto kontroly jsou 4x za kalendářní rok jednou za čtvrtletí. Tyto prověrky neshledaly žádné závady v činnosti DD. Dne byla provedena kontrola kuchyně Krajskou hygienickou stanicí. Nebyly shledány žádné závady. Kontrola nemocenského a důchodového pojištění provedena Neshledány žádné závady. Pravidelně jsou podle příslušných nařízení prováděny provozní revize plynu, elektriky, kotlů, výtahů, hydrantů, komínů a preventivní požární prohlídky. Obsah: 1. Základní údaje o školském zařízení.. str Organizace výchovného procesu... str Údaje o pracovnících Dětského domova Semily... str Údaje o počtu dětí.. str Výsledky výchovy a vzdělávání. str Údaje o poskytování dalšího vzdělávání. str Spolupráce se sociálními partnery.. str Zapojení do projektů.. str Další aktivity a prezentace zařízení. str Poradenské služby str Řízení zařízení str Záměry DD, závěr.. str Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly str. 11 Přílohy: P1-04 Obrazová dokumentace 11

12 P Ř Í L O H Y 12

za školní rok 2013/2014

za školní rok 2013/2014 Dětský domov Z á k l a d n í š k o l a a Školní jídelna RADENÍN 1, 391 20 RADENÍN Č.j.: 1240/2014 za školní rok 2013/2014 tel.,fax: 381298041, e-mail:ddradenin@ddradenin.cz, http://ddradenin.cz Tato zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE č.j.: DDSJFM/925/2014 1.9.2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním roce 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2013/14

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012

Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti dětského domova školní rok 2011/2012 V Melči, dne 22.10.2012 Mgr. Jiřina Moudrová ředitelka 1 Obsah výroční zprávy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK Gymnázium Františka Palackého Neratovice VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY 1) Základní údaje o škole 2) Charakteristika školy 3) Školy a školská zařízení - členění 4) Obory vzdělání

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1 Dům dětí a mládeže Větrník Riegrova 16, Liberec 1, 46001, telefon/fax: 482713161, e-mail: jana.pavlikova@ddmliberec.cz, www.ddmliberec.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-79/09-09 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-79/09-09 Základní škola a mateřská škola Častolovice Adresa: Komenského 209, 517 50 Častolovice Identifikátor: 600

Více

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014

Základní škola Břest, okres Kroměříž. Výroční zpráva. Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Základní škola Břest, okres Kroměříž Výroční zpráva Základní škola Břest, okres Kroměříž za školní rok 2013 2014 Adresa IČO tel.: email:; web: Břest 61;768 23 709 912 51 +420573354031 zs@zsbrest.cz www.zsbrest.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Základní škola, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace Ředitel Základní školy, Liberec, Broumovská 847/7, příspěvková organizace (dále

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h:

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012 2013. O b s a h: O b s a h: Obsah strana 2 Základní údaje o škole a jejím vedení 1. Charakteristika školy strana 3 Organizace výchovy a vzdělávání 2. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR strana 6 3.

Více

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva VÚ, SŠ a ŠJ Višňové, Zámek 1 za školní rok 2011/2012 Název školského zařízení: Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Višňové, Zámek 1 Adresa: Zámek 1, Višňové, 671 38 IČO: 49 438

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 / 2014 zpracovali: Mgr. Milan Hlubuček Mgr. Tomáš Hartl předkládá: Mgr. Milan Hlubuček ředitel školy V Železném Brodě 13. října 2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Hněvotín, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Hněvotín školní rok 2013/2014 říjen 2014-1 - Obsah: 1. Základní údaje 1.1 Škola, školská

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Zdeněk Šmída, ředitel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Dr. h. c. Jana Masaryka Harrachov Nový Svět 77, 512 46 Harrachov tel: 481 528 134, e-mail: skola@harrachov.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 zpracovala : Ing. Helena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2013-2014. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106. PhDr. Jana Stielová DiS. Katolická mateřská škola Seydlovo nám. 24, 266 01 Beroun 1 IČO 43765106 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2013-2014 V Berouně 27. října 2014 Č.j. 82 /2014 Zpracovala: PhDr. Jana Stielová DiS. ředitelka Obsah výroční

Více

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01

3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 3. základní škola, Rakovník, Okružní 2331, Rakovník 269 01 Výroční zpráva 3. základní školy, Rakovník za školní rok 2013/2014 Část 1. 1) Základní údaje o škole Název školy a adresa: 3. základní škola,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17 příspěvková organizace Vrchlického 262/17, Liberec 13, PSČ 460 14 tel. 488 880 160 fax: 488 880 161 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj.: ČŠI-158/08-05. Předmět inspekční činnosti: Název školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj.: ČŠI-158/08-05 Základní škola Marie Curie-Sklodowské, Jáchymov, okres Karlovy Vary Adresa: Husova 992, 362 51 Jáchymov Identifikátor:

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, Pasířská 72 příspěvková organizace 466 01 Jablonec nad Nisou Tel./fax: 484 846 334, 731 449 104, e-mail:sekretariat@zspasirskajbc.cz, IČ: 72 74 29 50 Výroční

Více