MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Josef Peiker Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Marie Krejsová metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného - poradce Telefon - - Počet tříd Počet žáků/studentů ZŠ Žíchovec - I stupeň 1 2 ZŠ Žíchovec - II.stupeň DD ZŠ Strunkovice 3 ( + 1 docházející) 4 rodinné skupiny 28 SŠ Volyně 1 SOŠ Praha 1 SOU Vodňany 3 SOU Prachatice 3 SOU Strakonice 3 SOU České Budějovice 2 Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence 10 1

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE (Zmapovat a stručně popsat místní specifika týkající se SPJ, specifika žáků navštěvujících školu, jaké jsou silné a slabé stránky ve spolupráci s okolím školy - místními odborníky z NNO, lékaři, Polici ČR, kurátory pro mládež v oblasti prevence a řešení SPJ.) 1. Sociální a jiné okolí školy Celkový počet dětí k 1. září 2014 je 26 ve věku 6 21 let. Z toho 2 žáci mají podmíněný a 3 žáci prodloužený pobyt. 7 žáků navštěvuje ZŠ ve Strunkovicích, 6 dětí je žáky základní školy (praktické), která je součástí dětského domova. Po ukončení ZŠ pokračuje 13 žáků ve studiu na SOU a na SŠ (Vodňany, Strakonice, Prachatice, České Budějovice, Praha, Volyně). Část učňů dojíždí do SOU denně, ostatní se vracejí do DD na víkend. Děti žijí ve 4 samostatných rodinných skupinách, kde v každé rodince pečují o děti a podílejí se na výchovném procesu 2 stálí denní vychovatelé a 1 asistent pedagoga. Snaží se vytvořit optimální podmínky pro všestranný rozvoj svěřených dětí. V jednotlivých rodinkách je v průměru 6-7 dětí, kolektiv je věkově heterogenní. Pedagogická činnost vychází z celoročního výchovně vzdělávacího plánu, který je rozpracován na měsíční a týdenní výchovné plány. Jejich součástí je plnění programu individuálního rozvoje osobnosti dítěte (pravidelné pozorování a hodnocení průběhu a vývoje chování svěřených dětí). Jsou v nich uplatňovány speciálně výchovně vzdělávací metody, které přispívají včasné diagnostice. Výchovné plány obsahují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné a výchovně vzdělávací. Děti jsou do DD umístěny na základě soudního rozhodnutí, podle kterého je určena a nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření. Důvodem bývá neschopnost rodičů zajistit dítěti plnohodnotnou a odpovídající péči. Rodinné prostředí neumožňuje vytvoření základních podmínek pro vývoj dítěte. U dětí se objevují nežádoucí projevy v chování, k nejvýraznějším patří především vulgární vyjadřování, konfliktní způsoby jednání při komunikaci s ostatními vrstevníky, neschopnost ovládat své emoce, často se u dětí projevuje psychická labilita, u nově přicházejících dětí nejsou dostatečně osvojeny základní hygienické návyky a smysl pro pořádek. Dalším problémem je mentální úroveň dětí a absence ve vědomostech. U většiny dětí se objevují problémy v oblasti sociální, citové a mravní. Některým dětem je nařízena ústavní výchova i z důvodů dlouhodobého záškoláctví nebo zkušenosti s drogou. Častým projevem u dětí je kouření a to už v poměrně nízkém věku (kolem 13. roku), u starších žáků (studentů, kteří pokračují ve studiu na SŠ) se stále častěji objevuje problém s užíváním marihuany. Činnost dětského domova rozvíjí dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavuje žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Děti se zde dočasně, některé i trvale (až do období dospělosti) učí žít s ostatními, spolupracovat a 2

3 tolerovat individualitu ostatních. Největší roli zde hrají vhodná motivace, radost z činností, ctižádost a povzbuzování. V dětském domově i ve škole probíhá celá řada sportovních a kulturních aktivit. Děti se zapojují nejen do nabízených soutěží, ale i zajímavých společenských akcí, ve kterých za pomoci svých pedagogů reprezentují DD Žíchovec. Prevence zahrnuje široké spektrum služeb, především psychologickou a psychiatrickou pomoc, využíváme možnosti psychologického vyšetření problémových dětí (PPP Prachatice, SPC Strakonice), děti s psychickými potížemi navštěvují dětského psychiatra. Dětský domov spolupracuje s DDÚ Homole, kde probíhá diagnostika a rediagnostika dětí, výchovné problémy a poruchy chování jsou řešeny za pomoci etopeda. OSPOD - sociální pracovníci z příslušného regionu jsou s dětmi v pravidelném kontaktu a úzce spolupracují s vedením DD. Prevence vyžaduje vysoce specializované formy pomoci přesahující možnosti i kompetence dětského domova, proto probíhá pravidelná spolupráce s K centrem a s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež COOLna ( O.S. Portus) a Policií ČR. 2. Informace od pedagogů (Jak hodnotí pedagogové situaci v oblasti SPJ na škole? Na jaké jevy by se měla škola zaměřit? S čím mají pedagogové největší problémy? Co by třídní učitelé potřebovali k tomu, aby se jim lépe řešily SPJ v třídních kolektivech? Jakým způsobem byly informace získány např. diskuse v rámci pracovních porad, dotazník ) Pedagogové si uvědomují skutečnost, že právě děti, které mají nařízenou ústavní výchovu, patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout dětem co nejvíce informací o drogové problematice, o rizicích spojených s užíváním alkoholu. Aktuální je problém kouření, ale hrozí i verbální a fyzická šikana. Nejefektivnějším nástrojem je osobní příklad dospělých. Je zapotřebí naslouchat problémům dětí a otevřeně ale diskrétně s nimi hovořit i na neformální úrovni s ohledem na vytváření vzájemné důvěry a příznivé atmosféry v kolektivu. Pedagogové se snaží utvářet bezpečné prostředí pro otevřené sdělování názorů a diskuzi. Je kladen důraz především na vytváření přátelských vztahů a příznivé atmosféry v kolektivu, vzájemné komunikaci. Pedagogové splňují požadované vzdělání v oboru speciální pedagogika. Vycházejí z celoročního plánu výchovně vzdělávací práce, který je rozpracován do měsíčních a týdenních plánů jednotlivých rodinných skupin. Při výchovném působení na děti uplatňují speciálně výchovně vzdělávací metody, které umožňují včasnou diagnostiku, plní program individuálního rozvoje dětí. Vedou dokumentaci, kde pravidelně evidují změny i průběh chování jednotlivých dětí. K nežádoucím jevům v oblasti rizikového chování patří především kouření, stále častěji dochází mezi dětmi ke konfliktním situacím, objevuje se vzájemná nesnášenlivost spojená s rysy agresivity, hrozí verbální i fyzická šikana. Už i u nejmenších dětí se objevuje občas odposlouchaná slovní vulgarita. Za důležitou oblast pedagogové považují prohlubování komunikačních dovedností mezi vychovatelem a dítětem, toleranci, posilování sebevědomí, sebeúcty a 3

4 vzájemné úcty, smysluplné využití volného času, upevňování pocitu odpovědnosti za sebe a za své jednání. Pedagogové mezi sebou komunikují prostřednictvím počítačového programu Foster, který umožňuje nepřetržitě a důsledně získávat veškeré informace o dětech. Preventivní aktivity tvoří ucelený systém a tak mohou být vytvořeny podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování. 3. Informace od rodičů (Jak hodnotí situaci v oblasti SPJ na škole? Co dělá podle nich největší starosti jejich dětem žákům školy? Na jaké jevy by se měla škola podle nich zaměřit? Jakým způsobem byly informace od rodičů získány např. diskuse v rámci třídních schůzek, dotazník ) Rodiče mají možnost navštěvovat své děti v určené dny nebo po domluvě kdykoliv a mohou se informovat o svých dětech. Mají možnost seznámit se s Minimálním preventivním programem. Jsou pravidelně informováni o zdravotním stavu dítěte. Pokud mají rodiče snahu a vazby dítěte na rodinu jsou pozitivní, je tato skutečnost ze strany DD podporována a rozvíjena. Většinou však rodiče o děti nejeví zájem a jen v malé míře využívají možnosti je navštěvovat. Komunikace s rodiči je často problematická. Dětský domov se snaží udržovat kontakt s rodinou, aby dítě mělo možnost alespoň několik víkendů v roce a část prázdnin trávit u rodičů. Většina rodičů však nerespektuje požadavky DD a OSPODu a výchovu dětí tímto způsobem spíše narušuje. U tří klientů DD je momentálně zkoušen tkzv. podmíněný pobyt v rodině. 4. Informace od žáků (Jaká je situace v oblasti výskytu SPJ na škole z pohledu žáků? Jak hodnotí sociální klima školy a své třídy? Co by potřebovali k větší spokojenosti ve škole? Jakými způsoby byly tyto informace získány - např. schránka důvěry, diskuse v rámci vyučovacích hodin, dotazník, ) Děti sice teoreticky znají vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky (spory by se měly řešit nenásilným způsobem), uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za protiprávní činy. Jsou poučeny o svých právech a povinnostech v rámci Vnitřního řádu DD. Umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky a znají rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, orientují se v základní trestně právní problematice návykových látek (jsou jim známy zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog). Mají povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování), je protiprávní. Tyto teoretické znalosti však mnohdy neuplatňují. Značná část dětí má problém v chování a v respektování sociálních norem. V oblasti sociálních vztahů se objevuje u dětí nedostatek empatie, citová chladnost i egoismus. Je to způsobeno vlivem rodiny, kde se objevuje agresivní chování, fyzické násilí, alkoholismus, v rodinách se běžně kouří, mnohé děti jsou na nikotinu závislé již od útlého věku, některé děti přišly do kontaktu s marihuanou V rodinách se běžně kouří, popíjí alkohol, užívají návykové látky, probíhají konflikty apod. Po příchodu dětí do DD poznávají jiný způsob života, který upřednostňuje zdravý životní styl. 4

5 5. Hodnocení MPP minulého školního roku (S jakými SPJ ve škole byl největší problém, jaké jsou předpovědi do budoucnosti, co se osvědčilo a co se neosvědčilo vyhodnocení provedených preventivních aktivit, zvážit v čem dál pokračovat a co naopak ukázalo jako neefektivní, Minimální preventivní program je součástí výchovně vzdělávacího plánu, jehož prvořadým cílem je dlouhodobé, komplexní působení na osobnost dítěte, jeho informovanost, pomoc při řešení problémů i možnost nabídky vyplnění a využití volného času, zajistit a podporovat zájmové aktivity. V minulém školním roce byl minimální preventivní program zaměřen na aktivity, které poskytovaly žákům informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Do denního režimu jsou pravidelně zařazovány činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví a mají pozitivní vliv na psychický a tělesný vývoj dítěte. Program je nasměrován především na činnosti, které přispívají k upevňování tělesné zdatnosti formou aktivního pohybu. Dětem je celoročně nabízena zajímavá a pestrá činnost. Snažíme se o rozvíjení a podporu zájmu o sport, děti využívají hřiště, kde mohou provozovat sportovní hry fotbal, florbal, petangue, kriket, baseball, tenis, jízda na kolečkových bruslích. Významným zpestřením pro děti byla relaxační a dechová cvičení, jízda na koni, návštěva divadelních představení apod. Děti se zúčastnily spousty tradičních sportovních akcí např. celoroční turnaj DD CUP (stolní tenis, malá kopaná, Prevencí proti nehodám, Memoriál Lucie Hanušové, atletické závody). V září již tradičně proběhla v dětském domově celodenní zážitková hra Babí léto, kterou připravuje o.s. Campamento. Akce se zúčastnily dětské domovy z jihočeského regionu. V únoru připravili učitelé a vychovatelé pro děti zimní pobyt v přírodě na Zadově spojený s lyžováním. K dalším zajímavým sportovním akcím patří např. Sportovní hry mládeže nebo realizace projektu Kdo si hraje, nezlobí, Tradiční a netradiční sportování. Sportovní aktivity mají pozitivní vliv na zdraví dětí a tím i na jejich tělesnou duševní pohodu a rovnováhu. Pomáhají při zvládání stresových situací, schopnosti žít a pracovat v kolektivu, je zde osvojována i vzájemná pomoc a podřízení se ostatním dětem v kolektivu. Také pobyt v kolektivu jiných dětí a dospělých mimo DD přináší další pozitivní prvky v chování a jednání dětí. Snahou všech pedagogů je vytvořit společně s dětmi prostředí pohody a bezpečí, kde by se děti cítily co nejlépe. Děti, které přicházejí do DD, mají výrazné problémy v komunikaci, mají odlišné hodnotové postoje a morální zásady, přinášejí si nesprávné návyky a způsoby chování. Je proto velmi náročné změnit určité rysy v chování a postupně pozitivně ovlivňovat a formovat jejich chování. Velkým problémem u dětí je oblast mezilidských vztahů. Stále často se u dětí objevuje neschopnost zvládat své emoce při řešení neshod, velmi často nedokáží zvládat konfliktní situace nenásilným způsobem. Dětem proto byly jasně stanoveny hranice a pravidla žádaných vzorců chování a možných jejich důsledků. Velmi zdařilou a přínosnou akcí v oblasti primární prevence byl projekt o.s. Mimo domov nazvaný Život nanečisto. Cílem projektu je připravit dospívající mládež vyrůstající v zařízeních náhradní výchovy na přechod z ústavní péče do samostatného reálného života. Projekt je zaměřen na integraci ve všech oblastech společenského života hledání práce, bydlení, zvyšování kvalifikace, rizika nezaměstnanosti, řešení postupů, jak se zachovat v obtížných životních situacích. Součástí projektového dne byly improvizované dílny. Druhý blok byl spíše 5

6 informační - týkal se finanční gramotnosti. Závěrečná část byla hudební, děti se účastnily natáčení nového videoklipu k písni Nikdy nebudeš sám. Dalším projektem, který přispívá k usnadnění odchodu dětí do života, je program New Job New Life. Cílem je podpořit mladé lidi od 18 let, kteří opouštějí dětské domovy, při jejich vstupu na pracovní trh. Tito mladí lidé se umí bezpečně orientovat v prostředí DD, ale reálné životní situace jsou jim zatím cizí. Mají často zkreslené představy o práci, chybí jim vzory pro vytvoření pracovních návyků a po odchodu z dětského domova se projevuje jejich odtrženost od reálného světa. Právě tento projekt chce děti podpořit a dát jim šanci pro vstup do světa pracovních zkušeností. Projekt má pomoci alespoň některým z nich získat zaměstnání. Uchazeč, který se do projektu zapojí, si bude moci vybrat z pracovních nabídek, brigád, stáží a dalších možností, jak si vytvořit pracovní zkušenost nebo vylepšit své vzdělání. Odchod dětí z dětského domova je zlomovým bodem a zejména obdobím ohromné zátěže. Z tohoto důvodu právě integraci dětí do života považujeme za velmi důležitou a nutnou oblast. Proto se zaměřujeme na tuto problematiku i naším vlastním dlouhodobým projektem pod názvem Jak se žije za plotem?! Cílem projektu je přiblížit žákům všední každodenní život, který by měli zvládnout, až opustí dětský domov. Část projektu byla realizována za spolupráce s nízkoprahovým centrem pro děti Coolna v Prachaticích formou opakování učiva, znalostí a dovedností. Součástí projektu byl týdenní ozdravný pobyt na Zadově, orientace na úřadech města a cestování prostředky hromadné dopravy. Cílem tohoto projektu bylo vést žáky ke spolupráci ve skupině, k podílení se na utváření příjemné atmosféry, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s ostatními lidmi přispívat k upevňování citlivému vztahu k lidem, přírodě, etickým a kulturním hodnotám, projevovat pozitivní city, učit se vyjadřovat své myšlenky, rozšiřování slovní zásoby o nové termíny a pojmy, učit se samostatně rozhodovat, vést k odmítání fyzického násilí, hrubého jednání a vyjadřování a k zodpovědnosti za své zdraví. Za velmi přínosné v oblasti prevence považujeme i další celoroční a dlouhodobé projekty, které připravují a realizují pedagogové v DD: Kdo si hraje, nezlobí neboli - netradičně tradiční sportování Keramické tvoření tvorba keramických výrobků, práce v dílně Zahrada celoroční péče o zeleň, květiny, zeleninu, bylinky na školním pozemku Tradiční pečení výroba cukrářských pochoutek při významných obdobích (posvícenské hnětýnky, vánoční cukroví, velikonoční pečení) Poznáváme své okolí (turistika, cykloturistika) Léčivé byliny kolem nás Cesta kolem světa Kroužek dovedných ručiček Netradiční hraní s plasty Děti se zúčastnily i mnoha kulturních akcí. Velmi zajímavou akcí byl audiovizuální festival na vodě v Českých Budějovicích Vltava žije, jehož součástí bylo 3. Setkání jihočeských dětských domovů. Velká část akcí se týkala vánočních svátků. Adventní charitativní akce nazvaná 6

7 Dopisy Ježíškovi 2013 byla určená pro děti z dětských domovů a pořádal ji Europark Praha pod záštitou a ve spolupráci Nadace Naše dítě. K dalším akcím, na nichž děti předvedly taneční a pěvecké vystoupení a zároveň představily své výrobky, patřily např. již tradiční Adventní trhy na Výstavišti a Benefiční módní show pro Nadaci Terezy Maxové v Českých Budějovicích. Děti se opět zapojily s tanečním a hudebním programem do soutěže dětských domovů Nejmilejší koncert, ve které postoupily do celonárodního kola. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE (Co chceme v daném školním roce v rámci prevence dělat, jaký problém chceme vyřešit ) Seřadit si cíle podle priorit školy, které by měly být dány jejich závažností, na základě zmapování situace ve škole. Opatření vedoucí k naplnění těchto cílů zpracujte do bloku C. Minimální preventivní program.) Základní cíle v oblasti primární prevence pro školní rok : Podpora zdravého životního stylu Systematické, dlouhodobé a komplexní působení na osobnost dítěte, jeho informovanost, pomoc při řešení problémů, příprava na pobyt mimo DD po ukončení ZŠ nebo SOU Vytváření pozitivního sociálního klimatu při výchovně vzdělávacím procesu Oblast harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví, komunikační dovednosti Nabídka vyplnit volný čas dětí atraktivními preventivními aktivitami Zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně nežádoucím jevům a snížení rizik a vlivů, které narušují jejich zdravý osobnostní a sociální vývoj. Prohlubování spolupráce a vzájemnou informovanost mezi učiteli, vychovateli v DD, SOU a ZŠ ve Strunkovicích Spolupráce s okolím školy (PPP, OSPOD, pedopsychiatrická a etopedická péče, DDÚ, MÚ Strunkovice, Nadace T. Maxové, Nadace L. Hanušové, O.S.Campamento, O.S. Divadelta, agentura Art4kids, COOLna) Proškolení pedagogických pracovníků v oblasti sociálně nežádoucích jevů 7

8 Věnovat pozornost záchytu signálu o konzumaci drog, šikaně a jiných negativních jevů a o těchto skutečnostech informovat metodika prevence a ředitele DD Formovat hodnotové postoje a společenské morální zásady, jasné stanovení hranic a pravidel, žádaných vzorců chování a možných důsledků (zodpovědnost za vlastní činy) C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (Vycházejte z cílů stanovených v předchozím Bodě B. Konkretizujte v následujících bodech účelné postupy, opatření a aktivity, kterými chcete cílů výše stanovených dosáhnout.) I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů (Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Definovat opatření vedoucí k dalšímu zdokonalení práce pedagogů, odstranění možných příčin ze strany systému školy, školního řádu, způsobu práce se žáky způsob řešení výskytu SPJ ve škole, vzájemná spolupráce pedagogů.) Minimální preventivní program DD a školy je součástí výchovy a vzdělávání dětí po celou dobu jejich pobytu v DD. Účastní se ho nejen pedagogický sbor ale i ostatní zaměstnanci. Při působení je třeba brát v úvahu individualitu osobností dětí, je nutné předkládat konkrétní informace o zdraví a zdravém životním stylu už od nejútlejšího věku. Pedagogové se snaží poskytnout každému dítěti co nejoptimálnější podmínky pro jeho úspěšný vývoj a výchovu a vytvořit dostatek prostoru pro respektování individuálních zájmů. Prioritou je, aby se děti naučily rozvíjet své zájmy a záliby, vytvořit ve škole i v DD takové podmínky, které by u dětí podpořily schopnost prohlubovat komunikační dovednosti, formovat hodnotové postoje a společenské morální zásady. Věnují pozornost oblasti vytvoření příznivých komunikačních dovedností mezi pedagogem a žákem i jejich rodiči. Pedagogové přistupují k dětem s přihlédnutím k jejich osobnostním předpokladům, sledují jejich potřeby a zájmy, podílejí se na sestavování programu a přizpůsobují výchovnou či vzdělávací činnost individuálním možnostem a potřebám žáků. Cílem pedagogů je pozitivně ovlivnit chování dětí, systematicky odbourávat životní postoje, které ovlivnilo nepodnětné sociální prostředí. Jedná se především o vulgární vyjadřování, nepřizpůsobivost, fyzické násilí, sklony ke krádežím, kouření, kontakt s drogou, záškoláctví, šikana. Při výchovně vzdělávací práci pedagogové uplatňují speciálně výchovně vzdělávací metody, plní programy individuálního rozvoje osobnosti dítěte, jsou voleny vhodné vzdělávací a výchovné formy a prostředky, které vedou ke zlepšení a zkvalitnění společenského klimatu ve škole i v DD. Aktivně se podílejí na vytváření a realizaci programu a nabízejí dětem atraktivní projekty, které jsou zaměřeny na sociální dovednosti. Mají příležitost pokračovat ve studiu a navštěvovat semináře. 8

9 Každý pedagog sleduje první známky nápadného chování dítěte (zhoršení prospěchu, zanedbávání povinností, únava, agresivita, neplnění zadaných úkolů, vandalství, šikana). Při jejich zjištění spolupracuje s ředitelem a se školním metodikem prevence a společně navrhují možnosti řešení. Veškeré informace o programu v oblasti prevence získávají na pravidelných metodických sdruženích a poradách. Pedagogové si vedou evidenci zjištěných faktů o chování svěřených dětí. Hlavní cíle minimálního preventivního programu a jejich realizace: Vytváření pozitivního sociálního klimatu Vytváření podmínek pro příznivé klima při výchovně vzdělávacím procesu, zabývat se emocionálními potřebami dětí, projevovat zájem o to, co dělají, prožívají, cítí Sebepoznávání, schopnost pochopit chování druhých, efektivní reakce na nejrůznější podněty, orientace v mezilidských vztazích, ovládání svých emocí Formování a utváření příznivých podmínek v rodinné skupině, která je pro děti bezpečným místem a pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování - šikanování, užívání alkoholu, cigaret a drog, vzniku různých typů závislostí Podněcovat děti ke zlepšování prostředí ve svých rodinkách (výzdoba pokojů, udržování pořádku, dodržování hygieny ) Uvědomování si odpovědnosti za vlastní chování a rozhodování a pochopit význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl Mezilidské vztahy (hledat a učit se vhodné způsoby řešení neshod se svými spolužáky, spory řešit nenásilným způsobem) Vybavit děti potřebnými znalostmi a dovednostmi důležitými pro zvládání nejrůznějších životních situací a rolí Jasné stanovení hranic a pravidel, žádaných vzorců chování a možných důsledků, dbát na jejich přesném dodržování Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu 9

10 Změna postojů ke zdravému životnímu stylu Upevňování hygienických návyků i návyků zdravé životosprávy Zařazování výchovných činností do denního režimu, které jsou vhodné z hlediska zdraví, pozitivní vliv aktivního pohybu a duševní hygieny na zdraví, upevňování tělesné zdatnosti Nabízet dětem model - moderní životní styl moderní je nekouřit, uvědomění si hodnoty zdraví a nevýhody špatného zdravotního stylu Zvládání náročných fyzických a psychických situací Upozornit na škodlivost kouření, drog a alkoholu na organismus, znalost zdravotních a sociálních rizik návykových látek Rozvíjení a podpora zájmu o sportovní činnosti, rozvíjení sportovních dovedností, účast na sportovních soutěžích a turnajích Seznamování se zásadami bezpečnosti při sportovních aktivitách Vhodné využití volného času Nabízet dětem zajímavou a atraktivní činnost a tím alespoň částečně zamezit nežádoucím projevům v chování Podpora zájmových činností výtvarný a keramický kroužek, cykloturistika a turistika, fotbalové družstvo TJ Blaník Strunkovice, hudební a taneční příprava Účast a zapojení dětí do sportovních, kulturních a společenských akcí Zajištění materiálního vybavení potřebné pro realizaci zájmových aktivit Realizace celoročních a jednorázových projektů Snaha přesunout zájmovou činnost mimo dětský domov získání nových osobních a sociálních zkušeností Spolupráce a kontakt s okolím nadace, sponzoři, senioři a další organizace, přátelské vztahy se studentkami SPgŠ v Prachaticích, ZŠ apod. Příprava na odchod z DD socializace žáků, získání vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti, příprava na vzdělání 10

11 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ (V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzdělávání, počet pedagogů a přibližný datum realizace.) Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů Magisterské studium speciální pedagogiky říjen červen 2016 Univerzita J.Á.Komenského 1 Studium speciální pedagogiky říjen červen 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2 Keramika 2 leden MŠMT 2 Prevence trestných činů v rodině 8 březen Policie ČR 2 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ (V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzděláván a přibližný datum realizace.) Název a odborné Počet Datum konání Realizátor organizace, odborník zaměření vzdělávání hodin Setkání školních metodiků prevence 6 prosinec PPP Prachatice Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa *) Přidejte řádky podle potřeby Portus Prachatice Ing. Petr Šmíd 11

12 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy (Definujte způsob spolupráce s kolegy, způsob vzájemného předávání informací, vychází z vyhl. č. 72/2005 Sb. Na některých školách se osvědčilo založit s kolegy preventivní tým, v rámci kterého se zapojení pedagogové podílejí na tvorbě a realizaci aktivit v prevenci SPJ. Pokud jej na škole nemáte, zvažte jeho založení. Uveďte kdo je jeho členem, jak často budou probíhat porady, kdo co bude dělat, ) Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně podílejí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu. Jejich úkolem je formovat osobnost dětí a poskytnout informace o zdravém životním stylu. Osobním příkladem vedou děti k péči o své zdraví. Podílejí se na zlepšení a zkvalitnění společenského klimatu ve škole i v DD. Důležitou oblastí je otázka prohlubování komunikačních dovedností mezi vychovatelem a dítětem a vytváření přátelských vztahů a zdravého způsobu života. Součástí preventivních aktivit je posilovat vzájemnou úctu a toleranci, schopnost umět řešit konfliktní situace, překonávat překážky, nasměrovat děti tak, aby dokázaly smysluplně využívat svůj volný čas. Pedagogové mají vzdělání v oboru speciální pedagogika. Vycházejí z celoročního plánu výchovně vzdělávací práce, který je rozpracován do měsíčních a týdenních plánů. Pravidelně evidují záznamy o chování a zdravotním stavu dětí, odborné zprávy a informace o žácích. Spolupráce a vzájemná informovanost mezi pedagogy je zajištěna a usnadněna počítačovým programem zvaným Foster, který umožňuje stálý přehled o veškerém dění v dětském domově i ve škole. Pedagogové mohou do programu nahlédnout i v době pracovního volna, jsou neustále informováni o situaci a o chování dětí. Řešení vážnějších problémů probíhá především na poradách a pravidelných metodických sdruženích, kde jsou všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni s MPP i s jednotlivými preventivními aktivitami, probíhá předávání informací týkajících se oblasti prevence, nabídek programů, metod a forem specifické primární prevence. Probíhá spolupráce s institucemi a odbornými pracovišti, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování. Spolupráce pedagogů funguje i při zachycování varovných signálů u problémových žáků, kde je potřeba péči odborného pracoviště. Pedagogové se účastní školení, která jsou zaměřena na téma, týkající se speciálního vzdělávání, řešení konfliktních situací, apod. Pedagogický sbor dodržuje přesný postup při řešení problémových situací (Vnitřní řád, Sankční řád v oblasti návykových látek, Program proti šikaně). Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci Vedení školy: Z toho učitelé Vychovatelé Asistent pedagoga Sociální pracovník Nepodílející se aktivně na prevenci 12

13 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP (Představení ŠMP rodičům na třídních schůzkám a jejich seznámení s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu) a co (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb.) s ním mohou konzultovat; kontakt na ŠMP do žákovské knížky, nástěnka s informacemi o práci ŠMP a kontaktem, informování rodičů o možn osti zapojit se do prevence ve výuce i mimo ni lékaři, policisté, právníci ) Spolupráce s rodiči je velmi problematická. Dětský domov je zařízením pro výkon ústavní výchovy, děti jsou rodičům z různých důvodů odebrány soudem. Rodiče o své děti většinou neprojevují zájem. Někdy je nutné čelit případným negativním tendencím ze strany rodičů, jejichž práva jsou sice nařízením ústavní výchovy a umístěním dítěte do DD výrazně omezena, ale ne zcela zrušena. Mají možnost získat o svém dítěti informace, ale mnozí rodiče této příležitosti nevyužijí. DD informuje rodiče o zdravotním stavu dítěte, rodiče mohou dítě navštěvovat (děje se tak však velmi zřídka), je umožněn telefonický a písemný kontakt a se souhlasem OSPOD jsou možné i víkendové či prázdninové pobyty dětí v rodině. Zákonní zástupci jsou zváni na sportovní a kulturní akce pořádané DD, odezva a účast je však minimální. V případě zájmu se mohou rodiče seznámit s činností ŠMP a MPP při návštěvě v DD. 2. Aktivity pro rodiče (Přednášky a besedy na téma prevence SPJ vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP) Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející *) Přidejte řádky podle potřeby 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči (Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce, ) Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Dny otevřených dveří 2x ročně pedagogové DD Kulturní a sportovní akce pořádané DD 5x ročně pedagogové DD - *) Přidejte řádky podle potře 13

14 III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY (Při volbě náplně a typu programu z hlediska věku je možno vycházet z dokumentu MŠMT Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení - který mimo jiné popisuje potřebné znalostní kompetence žáků a způsob realizace k nim vedoucích aktivit v jednotlivých ročnících (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dokumenty-13) a z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP.) 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP (Osobní představení se ŠMP v jednotlivých třídách a seznámení žáků s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu), jak (osobní schůzka, schránka důvěry + jaký je způsob odpovídání na vhozené dotazy, školní časopis ) a v jakých záležitostech (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb., např. šikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti, ) ho mohou kontaktovat.) Děti mají možnost kdykoliv požádat o pomoc či radu na základě vzájemné důvěry a otevřenosti. Při řešení problému probíhá okamžitá spolupráce metodika prevence, s ředitelem a ostatními pedagogy. Závažné situace jsou vyhodnoceny a řešeny s ostatními odborníky (PPP, psychiatr, etoped, policie, DDÚ). Program preventivních aktivit ve vyučovacím procesu: Aktivity zaměřené na poskytování informací žákům v rámci výchovně vzdělávacího procesu, týkajících se zdraví, zdravého životního stylu a primární prevence sociálně patologických jevů (kouření, záškoláctví, útěky, vulgarismy, agresivita, šikana atd.) Znalostní kompetence: Zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog Seznámit se zdravým životním stylem, aktivní trávení volného času, vést k odpovědnosti za své zdraví Pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny Hodnota zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu Znalost zákonů omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog 14

15 Programy aktivního sociálního učení, které využívají skupinových forem práce a vycházejí z předpokladu, že většina výchovných problémů a konfliktů souvisí zejména s kvalitou mezilidských vztahů Znalostní kompetence: Objasňování termínů, znaků, pojmů, vést k jejich užívání Základní orientace ve společnosti, práva a povinnosti, morálka, jedinec ve společnosti, výchova dětí, odpovědnost za své chování, práce a odměna za ní Poskytování dostatku podnětů, využití vhodných podmínek pro individuální rozvoj žáků Žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl Sebepoznání - jak vidím sám sebe, jak mě vidí ostatní, zodpovědnost za svá rozhodnutí Žáci znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, umění a schopnost projevit citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpoznat nevhodné chování a nespravedlivost, ubližování a lhostejnost Schopnost vyhledávat a třídit informace a efektivně je využít v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Ovládání svých emocí, tolerance, posilování sebedůvěry, vést k odmítání fyzického násilí, hrubého jednání a slovního vyjadřování Životní perspektivy ochota věnovat se studiu, schopnost vytvořit si svůj vlastní názor a kultivovaně jej vyjádřit, příprava na budoucí změny plynoucí z přechodu na jinou školu, respektování nových pravidel a povinností, příprava na budoucí povolání, informace o rodině Konkrétní témata prevence pedagogové uplatňují ve všech vyučovacích předmětech a zařazují do různých částí osnov a učebních plánů především v rodinné výchově, vlastivědě, přírodovědě, výchově k občanství, informatice, prvouce, tělesné a výtvarné výchově a prvouce. 15

16 2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity, které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy. např. zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých nových náboženských směrů ročník (třídy) Vyučovaný předmět Člověk a jeho svět roč. Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Téma: Člověk a jeho zdraví Učivo: Péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, osobní hygiena, zdravá strava, pitný režim, předcházení úrazům Učitel Mgr. Kašparová Vlastivěda 4. roč. ČR v Evropě, domov, BESIP, právo a spravedlnost, protiprávní jednání, role členů v rodině Mgr.Peiker Informatika roč. Programy a jejich koupě, nelegální stahování, nebezpečí sociálních sítí Mgr. Kašparová Přírodověda 5. roč Vztahy mezi chlapcem a dívkou, úrazy, tísňová volání, základní orientace ve společnosti, jedovaté zlozvyky - kouření, alkoholismus, opojné látky, pojmy kuřák, alkoholik, narkoman Mgr. Peiker 6.-9.ročník Výchova k občanství 6. roč. Tělesná výchova 6. roč. Téma: Životospráva rodiny - správná výživa x alkohol, kouření, drogy Prevence proti nehodám, bezpečné chování na silnici, základy první pomoci Mgr. Peiker Mgr. Peiker 16

17 Výchova k občanství 7. roč. Výchova k občanství 8. roč. Rodinná výchova 8. a 9. roč. Životospráva rodiny (denní řád, správná výživa) Volný čas sport, záliby Vztahy ve škole Přátelství význam Rodina vztahy v rodině, odpovědnost za výchovu dětí Výživa a příprava pokrmů racionální a zdravá výživa *) Přidejte řádky po Mgr. Peiker Mgr. Peiker Mgr.Peiker ročník (třídy) Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Realizátor Kuřákova plíce program věnující se problematice nikotinismu, skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze Primární prevence Phénix Prachatice Škádlení nebo šikana základní informace o projevech násilí a agrese mezi vrstevníky, rozdíl mezi škádlením a šikanou, skupinová a individuální práce, praktická cvičení, modelové situace, dotazy žáků, kontakty Primární prevence Phénix Prachatice Divadelní představení divadelní a dramatické metody, zapojení dětí do děje, možnost ovlivnit průběh jednání New Job New Life vytvoření pracovních zkušeností, brigády, stáže, exkurze (věk nad 18 let) O. S. Divadelta Byznys pro společnost Nadace Terezy Maxové 17

18 2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě (Aktivity které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole, provedeného před zpracováním MPP např. pomocí dotazníku, diskuse atd. - viz blok A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétních SPJ- násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoholu a tabáku, rasismus a jiné projevy netolerance, na které budou navazovat další aktivity podle aktuálního vývoje situace. Pro každý jednotlivý jev a třídu použijte samostatnou následující tabulku.) SPJ který bude řešen: Kouření, fyzické násilí, hrubé jednání, šikana, vulgarismus Jak byla situace zjištěna: pozorování, konflikty mezi dětmi, stresové situace Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: O.S.Portus COOLna ( nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Kdy bude situace řešena: Říjen červen 2015 S použitím jakých metod bude intervence vedena: sebepoznávání, utváření postojů a hodnotových orientací, orientace v různých sociálních situacích, děti získají informace o projevech násilí a agrese, pochopení rozdílu mezi šikanou a násilím, formy- skupinová a individuální práce, aktivačně motivační hry, diskuze, besedy Způsob ověření efektivity intervence: Pozorování, důsledná kontrola situace (Další tabulky přidejte podle potřeby.) Jednorázové aktivity pro žáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více žák, tříd najednou) Datum Realizátor Život bez závislosti prevence v oblasti hazardních her a jiných závislostí Petr Kohout Martina Čarnegová Život nanečisto Listopad o. s. Mimo domov Beseda s policií Únor PČR *) Přidejte řádky podle potřeby 18

19 2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky (Školní kroužky, školní kluby, školní víkendové a prázdninové akce, ) Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo frekvence konání Výtvarný a keramický kroužek 1x týdně Vedoucí programu p.lišková p.toušková Cykloturistika, turistika, pobyt v přírodě p.brůžek p. Peiker p. Filipová Fotbalové družstvo TJ Blaník Strunkovice (přípravka, žáci) 2x týdně TJ Blaník p. Pešek, p.wágner Pěvecký kroužek 1x týdně p. Krejsová Relaxační cvičení při hudbě 1x týdně p. Filipová Prázdninový rekreační pobyt pro děti, které neodjíždí na prázdniny domů červenec srpen Občanské sdružení Campamento, E-on Švagr o.s. Vychovatelé DD Sportovně cyklistický prázdninový pobyt srpen vychovatelé Hudební a taneční příprava (vystoupení dětí při reprezentaci DD) *) Přidejte řádky podle potřeby 1x týdně p.krejsová p.filipová p. Holubová 19

20 IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ (Uveďte to, co se nepodařilo včlenit do ostatních doporučených bodů MPP.) Akce zaměřené na oblast prevence konané ve školním roce : Babí léto - celodenní příběhová hra dětských domovů z jihočeského kraje ( pořádal DD s o.s. Campamento) Projekt Pošli to dál (Praha) Drakiáda v Žíchovci (vlastnoruční výroba draků, soutěž v létání, vyhodnocení nejhezčího a nejlépe létajícího draka Projektový den v JETE Projektový den - bubínky a jiné bicí nástroje Projektový den Staré pověsti české ( Čechova stodola u Příbrami ) Primární prevence Phénix Prachatice - beseda O. S. Mimo domov projekt Život nanečisto Projekt New job new life (Nadace T. Maxové) Adventní trhy na výstavišti v Českých Budějovicích (výstava a prodej výrobků a vánočních dekorací, taneční vystoupení našich dětí, prezentace DD) Benefiční módní přehlídka v Českých Budějovicích pořádaná agenturou Art4promotion pro Nadaci Terezy Maxové dětem (prodej keramiky, taneční vystoupení) Mikulášská nadílka v DD Den s rádiem impuls Předvánoční návštěva kamarádů z Campamento (O.S.) zábavné odpoledne, hry Soutěž o nejlepší a nejchutnější vánoční pečivo (DD Žíchovec) Vánoční besídka v DD Adventní charitativní akce Dopisy Ježíškovi 2012 určená pro děti z dětských domovů ( Europark Praha pod záštitou a ve spolupráci Nadace Naše dítě) Pomoc dětem syrských uprchlíků Na vlastních nohou Týdenní relaxační a dechová cvičení pro výzkum Diplomové práce 20

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele

MINIMÁLNÍ ŠKOLNÍ ROK./. PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele E-mail na ředitele Jméno a příjmení školního metodika prevence (ŠMP) Telefon

Více

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 MPP 2010/2011 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Návrh osnovy MPP MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr.Miloslav

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 o plnění MPP Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55, Kovářov 80 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Libor Mandovec Telefon na ředitele

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04

ŠKOLNÍ ROK 07/08. SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská 33/A, České Budějovice,370 04 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 7/8 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení SŠOSaP a VOŠ Kněžskodvorská

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele zastupující ředitelka

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro SŠOSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, České kterou platí tento MPP Budějovice, 370 04 Jméno a příjmení ředitele

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Obchodní akademie, Husova 1, 370 21 České Budějovice Jméno a příjmení ředitele RNDr. Zdeňka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz

ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Mgr. Vlasta Kollariková, Mgr. Božena Doktorová. Kollarikova.v@seznam.cz, bozenado@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro SŠOSaP a VOŠ, Kněžskodvorská 33/A, České kterou platí tento MPP Budějovice, 370 04 Jméno a příjmení ředitele

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka Erhartová

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola a Mateřská škola L.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ, ZUŠ a MŠ Stachy 384 73 Stachy 253 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Miloslav Hodek Telefon

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 013/14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002

ŠKOLNÍ ROK 2015/16. TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor 39002 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP TSG a ZŠ Tábor Zavadilská 2472, Tábor

Více

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 Minimální preventivní program školní rok 2016/2017 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2014/15 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Zdeňka

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Horní Stropnice Horní Stropnice 214 373 35 Jméno a příjmení

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola České Heřmanice IČ: 72088591 tel: 465549534 Adresa: č. 50, 565 52 České Heřmanice, e-mail: zs@ceskehermanice.cz 1. Uvod MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM V České republice je problematika rizikového

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK./. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele

Více

A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY

A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY 2016-2017 (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Základní škola a Mateřská škola Sepekov Minimální preventivní program zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů Zpracován dne: 1. září 2016 Zpracovala: Eva Nováková Protidrogový

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Příloha č. 4 Školní preventivní strategie ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Škola vytváří tento program jako základní nástroj prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit, sleduje

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim

Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Základní škola Vejvanovice, okres Chrudim Vejvanovice 56, 53862 Hrochův Týnec Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne: 27. 8. 2014 Mgr. Vladimír Dvořák Minimálního preventivní program 2014/2015 Úvod

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a mateřská škola Olbramice, příspěvková organizace Hlavní 25 742 83 Olbramice

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola Budišov příspěvková organizace

Základní škola Budišov příspěvková organizace Základní škola Budišov příspěvková organizace Minimální preventivní program šk. rok 2012/2013 Charakteristika školy: Základní škola Budišov se nachází v klidné části městyse Budišov, obklopena parkem a

Více

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola a Mateřská škola České Velenice Jméno a příjmení ředitele Ing. Oldřich

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 Metodik prevence: Mgr. Zuzana Košťálová (I. stupeň) Minimální preventivní program (dále jen MPP) je konkrétní dokument školy zaměřený na výchovu

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení ředitele Základní

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Lhenice, okres Prachatice platí závěrečná zpráva o plnění

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice 37011 o

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více