MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna Žíchovec 17 kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. Josef Peiker Telefon na ředitele na ředitele Jméno a příjmení školního Marie Krejsová metodika prevence Telefon Jméno a příjmení výchovného - poradce Telefon - - Počet tříd Počet žáků/studentů ZŠ Žíchovec - I stupeň 1 2 ZŠ Žíchovec - II.stupeň DD ZŠ Strunkovice 3 ( + 1 docházející) 4 rodinné skupiny 28 SŠ Volyně 1 SOŠ Praha 1 SOU Vodňany 3 SOU Prachatice 3 SOU Strakonice 3 SOU České Budějovice 2 Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program SPJ Sociálně patologické jevy NNO Nestátní neziskové organizace ŠMP Školní metodik prevence 10 1

2 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE, PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH ZDROJE (Zmapovat a stručně popsat místní specifika týkající se SPJ, specifika žáků navštěvujících školu, jaké jsou silné a slabé stránky ve spolupráci s okolím školy - místními odborníky z NNO, lékaři, Polici ČR, kurátory pro mládež v oblasti prevence a řešení SPJ.) 1. Sociální a jiné okolí školy Celkový počet dětí k 1. září 2014 je 26 ve věku 6 21 let. Z toho 2 žáci mají podmíněný a 3 žáci prodloužený pobyt. 7 žáků navštěvuje ZŠ ve Strunkovicích, 6 dětí je žáky základní školy (praktické), která je součástí dětského domova. Po ukončení ZŠ pokračuje 13 žáků ve studiu na SOU a na SŠ (Vodňany, Strakonice, Prachatice, České Budějovice, Praha, Volyně). Část učňů dojíždí do SOU denně, ostatní se vracejí do DD na víkend. Děti žijí ve 4 samostatných rodinných skupinách, kde v každé rodince pečují o děti a podílejí se na výchovném procesu 2 stálí denní vychovatelé a 1 asistent pedagoga. Snaží se vytvořit optimální podmínky pro všestranný rozvoj svěřených dětí. V jednotlivých rodinkách je v průměru 6-7 dětí, kolektiv je věkově heterogenní. Pedagogická činnost vychází z celoročního výchovně vzdělávacího plánu, který je rozpracován na měsíční a týdenní výchovné plány. Jejich součástí je plnění programu individuálního rozvoje osobnosti dítěte (pravidelné pozorování a hodnocení průběhu a vývoje chování svěřených dětí). Jsou v nich uplatňovány speciálně výchovně vzdělávací metody, které přispívají včasné diagnostice. Výchovné plány obsahují činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové, sebeobslužné a výchovně vzdělávací. Děti jsou do DD umístěny na základě soudního rozhodnutí, podle kterého je určena a nařízena ústavní výchova nebo předběžné opatření. Důvodem bývá neschopnost rodičů zajistit dítěti plnohodnotnou a odpovídající péči. Rodinné prostředí neumožňuje vytvoření základních podmínek pro vývoj dítěte. U dětí se objevují nežádoucí projevy v chování, k nejvýraznějším patří především vulgární vyjadřování, konfliktní způsoby jednání při komunikaci s ostatními vrstevníky, neschopnost ovládat své emoce, často se u dětí projevuje psychická labilita, u nově přicházejících dětí nejsou dostatečně osvojeny základní hygienické návyky a smysl pro pořádek. Dalším problémem je mentální úroveň dětí a absence ve vědomostech. U většiny dětí se objevují problémy v oblasti sociální, citové a mravní. Některým dětem je nařízena ústavní výchova i z důvodů dlouhodobého záškoláctví nebo zkušenosti s drogou. Častým projevem u dětí je kouření a to už v poměrně nízkém věku (kolem 13. roku), u starších žáků (studentů, kteří pokračují ve studiu na SŠ) se stále častěji objevuje problém s užíváním marihuany. Činnost dětského domova rozvíjí dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavuje žádoucími vědomostmi, dovednostmi, ale také postoji. Děti se zde dočasně, některé i trvale (až do období dospělosti) učí žít s ostatními, spolupracovat a 2

3 tolerovat individualitu ostatních. Největší roli zde hrají vhodná motivace, radost z činností, ctižádost a povzbuzování. V dětském domově i ve škole probíhá celá řada sportovních a kulturních aktivit. Děti se zapojují nejen do nabízených soutěží, ale i zajímavých společenských akcí, ve kterých za pomoci svých pedagogů reprezentují DD Žíchovec. Prevence zahrnuje široké spektrum služeb, především psychologickou a psychiatrickou pomoc, využíváme možnosti psychologického vyšetření problémových dětí (PPP Prachatice, SPC Strakonice), děti s psychickými potížemi navštěvují dětského psychiatra. Dětský domov spolupracuje s DDÚ Homole, kde probíhá diagnostika a rediagnostika dětí, výchovné problémy a poruchy chování jsou řešeny za pomoci etopeda. OSPOD - sociální pracovníci z příslušného regionu jsou s dětmi v pravidelném kontaktu a úzce spolupracují s vedením DD. Prevence vyžaduje vysoce specializované formy pomoci přesahující možnosti i kompetence dětského domova, proto probíhá pravidelná spolupráce s K centrem a s nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež COOLna ( O.S. Portus) a Policií ČR. 2. Informace od pedagogů (Jak hodnotí pedagogové situaci v oblasti SPJ na škole? Na jaké jevy by se měla škola zaměřit? S čím mají pedagogové největší problémy? Co by třídní učitelé potřebovali k tomu, aby se jim lépe řešily SPJ v třídních kolektivech? Jakým způsobem byly informace získány např. diskuse v rámci pracovních porad, dotazník ) Pedagogové si uvědomují skutečnost, že právě děti, které mají nařízenou ústavní výchovu, patří k nejohroženější skupině. Proto je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky a poskytnout dětem co nejvíce informací o drogové problematice, o rizicích spojených s užíváním alkoholu. Aktuální je problém kouření, ale hrozí i verbální a fyzická šikana. Nejefektivnějším nástrojem je osobní příklad dospělých. Je zapotřebí naslouchat problémům dětí a otevřeně ale diskrétně s nimi hovořit i na neformální úrovni s ohledem na vytváření vzájemné důvěry a příznivé atmosféry v kolektivu. Pedagogové se snaží utvářet bezpečné prostředí pro otevřené sdělování názorů a diskuzi. Je kladen důraz především na vytváření přátelských vztahů a příznivé atmosféry v kolektivu, vzájemné komunikaci. Pedagogové splňují požadované vzdělání v oboru speciální pedagogika. Vycházejí z celoročního plánu výchovně vzdělávací práce, který je rozpracován do měsíčních a týdenních plánů jednotlivých rodinných skupin. Při výchovném působení na děti uplatňují speciálně výchovně vzdělávací metody, které umožňují včasnou diagnostiku, plní program individuálního rozvoje dětí. Vedou dokumentaci, kde pravidelně evidují změny i průběh chování jednotlivých dětí. K nežádoucím jevům v oblasti rizikového chování patří především kouření, stále častěji dochází mezi dětmi ke konfliktním situacím, objevuje se vzájemná nesnášenlivost spojená s rysy agresivity, hrozí verbální i fyzická šikana. Už i u nejmenších dětí se objevuje občas odposlouchaná slovní vulgarita. Za důležitou oblast pedagogové považují prohlubování komunikačních dovedností mezi vychovatelem a dítětem, toleranci, posilování sebevědomí, sebeúcty a 3

4 vzájemné úcty, smysluplné využití volného času, upevňování pocitu odpovědnosti za sebe a za své jednání. Pedagogové mezi sebou komunikují prostřednictvím počítačového programu Foster, který umožňuje nepřetržitě a důsledně získávat veškeré informace o dětech. Preventivní aktivity tvoří ucelený systém a tak mohou být vytvořeny podmínky pro předcházení rozvoje rizikového chování. 3. Informace od rodičů (Jak hodnotí situaci v oblasti SPJ na škole? Co dělá podle nich největší starosti jejich dětem žákům školy? Na jaké jevy by se měla škola podle nich zaměřit? Jakým způsobem byly informace od rodičů získány např. diskuse v rámci třídních schůzek, dotazník ) Rodiče mají možnost navštěvovat své děti v určené dny nebo po domluvě kdykoliv a mohou se informovat o svých dětech. Mají možnost seznámit se s Minimálním preventivním programem. Jsou pravidelně informováni o zdravotním stavu dítěte. Pokud mají rodiče snahu a vazby dítěte na rodinu jsou pozitivní, je tato skutečnost ze strany DD podporována a rozvíjena. Většinou však rodiče o děti nejeví zájem a jen v malé míře využívají možnosti je navštěvovat. Komunikace s rodiči je často problematická. Dětský domov se snaží udržovat kontakt s rodinou, aby dítě mělo možnost alespoň několik víkendů v roce a část prázdnin trávit u rodičů. Většina rodičů však nerespektuje požadavky DD a OSPODu a výchovu dětí tímto způsobem spíše narušuje. U tří klientů DD je momentálně zkoušen tkzv. podmíněný pobyt v rodině. 4. Informace od žáků (Jaká je situace v oblasti výskytu SPJ na škole z pohledu žáků? Jak hodnotí sociální klima školy a své třídy? Co by potřebovali k větší spokojenosti ve škole? Jakými způsoby byly tyto informace získány - např. schránka důvěry, diskuse v rámci vyučovacích hodin, dotazník, ) Děti sice teoreticky znají vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky (spory by se měly řešit nenásilným způsobem), uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za protiprávní činy. Jsou poučeny o svých právech a povinnostech v rámci Vnitřního řádu DD. Umí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky a znají rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog, orientují se v základní trestně právní problematice návykových látek (jsou jim známy zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog). Mají povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých (šikana, násilí, zastrašování), je protiprávní. Tyto teoretické znalosti však mnohdy neuplatňují. Značná část dětí má problém v chování a v respektování sociálních norem. V oblasti sociálních vztahů se objevuje u dětí nedostatek empatie, citová chladnost i egoismus. Je to způsobeno vlivem rodiny, kde se objevuje agresivní chování, fyzické násilí, alkoholismus, v rodinách se běžně kouří, mnohé děti jsou na nikotinu závislé již od útlého věku, některé děti přišly do kontaktu s marihuanou V rodinách se běžně kouří, popíjí alkohol, užívají návykové látky, probíhají konflikty apod. Po příchodu dětí do DD poznávají jiný způsob života, který upřednostňuje zdravý životní styl. 4

5 5. Hodnocení MPP minulého školního roku (S jakými SPJ ve škole byl největší problém, jaké jsou předpovědi do budoucnosti, co se osvědčilo a co se neosvědčilo vyhodnocení provedených preventivních aktivit, zvážit v čem dál pokračovat a co naopak ukázalo jako neefektivní, Minimální preventivní program je součástí výchovně vzdělávacího plánu, jehož prvořadým cílem je dlouhodobé, komplexní působení na osobnost dítěte, jeho informovanost, pomoc při řešení problémů i možnost nabídky vyplnění a využití volného času, zajistit a podporovat zájmové aktivity. V minulém školním roce byl minimální preventivní program zaměřen na aktivity, které poskytovaly žákům informace týkající se zdraví a zdravého životního stylu. Do denního režimu jsou pravidelně zařazovány činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví a mají pozitivní vliv na psychický a tělesný vývoj dítěte. Program je nasměrován především na činnosti, které přispívají k upevňování tělesné zdatnosti formou aktivního pohybu. Dětem je celoročně nabízena zajímavá a pestrá činnost. Snažíme se o rozvíjení a podporu zájmu o sport, děti využívají hřiště, kde mohou provozovat sportovní hry fotbal, florbal, petangue, kriket, baseball, tenis, jízda na kolečkových bruslích. Významným zpestřením pro děti byla relaxační a dechová cvičení, jízda na koni, návštěva divadelních představení apod. Děti se zúčastnily spousty tradičních sportovních akcí např. celoroční turnaj DD CUP (stolní tenis, malá kopaná, Prevencí proti nehodám, Memoriál Lucie Hanušové, atletické závody). V září již tradičně proběhla v dětském domově celodenní zážitková hra Babí léto, kterou připravuje o.s. Campamento. Akce se zúčastnily dětské domovy z jihočeského regionu. V únoru připravili učitelé a vychovatelé pro děti zimní pobyt v přírodě na Zadově spojený s lyžováním. K dalším zajímavým sportovním akcím patří např. Sportovní hry mládeže nebo realizace projektu Kdo si hraje, nezlobí, Tradiční a netradiční sportování. Sportovní aktivity mají pozitivní vliv na zdraví dětí a tím i na jejich tělesnou duševní pohodu a rovnováhu. Pomáhají při zvládání stresových situací, schopnosti žít a pracovat v kolektivu, je zde osvojována i vzájemná pomoc a podřízení se ostatním dětem v kolektivu. Také pobyt v kolektivu jiných dětí a dospělých mimo DD přináší další pozitivní prvky v chování a jednání dětí. Snahou všech pedagogů je vytvořit společně s dětmi prostředí pohody a bezpečí, kde by se děti cítily co nejlépe. Děti, které přicházejí do DD, mají výrazné problémy v komunikaci, mají odlišné hodnotové postoje a morální zásady, přinášejí si nesprávné návyky a způsoby chování. Je proto velmi náročné změnit určité rysy v chování a postupně pozitivně ovlivňovat a formovat jejich chování. Velkým problémem u dětí je oblast mezilidských vztahů. Stále často se u dětí objevuje neschopnost zvládat své emoce při řešení neshod, velmi často nedokáží zvládat konfliktní situace nenásilným způsobem. Dětem proto byly jasně stanoveny hranice a pravidla žádaných vzorců chování a možných jejich důsledků. Velmi zdařilou a přínosnou akcí v oblasti primární prevence byl projekt o.s. Mimo domov nazvaný Život nanečisto. Cílem projektu je připravit dospívající mládež vyrůstající v zařízeních náhradní výchovy na přechod z ústavní péče do samostatného reálného života. Projekt je zaměřen na integraci ve všech oblastech společenského života hledání práce, bydlení, zvyšování kvalifikace, rizika nezaměstnanosti, řešení postupů, jak se zachovat v obtížných životních situacích. Součástí projektového dne byly improvizované dílny. Druhý blok byl spíše 5

6 informační - týkal se finanční gramotnosti. Závěrečná část byla hudební, děti se účastnily natáčení nového videoklipu k písni Nikdy nebudeš sám. Dalším projektem, který přispívá k usnadnění odchodu dětí do života, je program New Job New Life. Cílem je podpořit mladé lidi od 18 let, kteří opouštějí dětské domovy, při jejich vstupu na pracovní trh. Tito mladí lidé se umí bezpečně orientovat v prostředí DD, ale reálné životní situace jsou jim zatím cizí. Mají často zkreslené představy o práci, chybí jim vzory pro vytvoření pracovních návyků a po odchodu z dětského domova se projevuje jejich odtrženost od reálného světa. Právě tento projekt chce děti podpořit a dát jim šanci pro vstup do světa pracovních zkušeností. Projekt má pomoci alespoň některým z nich získat zaměstnání. Uchazeč, který se do projektu zapojí, si bude moci vybrat z pracovních nabídek, brigád, stáží a dalších možností, jak si vytvořit pracovní zkušenost nebo vylepšit své vzdělání. Odchod dětí z dětského domova je zlomovým bodem a zejména obdobím ohromné zátěže. Z tohoto důvodu právě integraci dětí do života považujeme za velmi důležitou a nutnou oblast. Proto se zaměřujeme na tuto problematiku i naším vlastním dlouhodobým projektem pod názvem Jak se žije za plotem?! Cílem projektu je přiblížit žákům všední každodenní život, který by měli zvládnout, až opustí dětský domov. Část projektu byla realizována za spolupráce s nízkoprahovým centrem pro děti Coolna v Prachaticích formou opakování učiva, znalostí a dovedností. Součástí projektu byl týdenní ozdravný pobyt na Zadově, orientace na úřadech města a cestování prostředky hromadné dopravy. Cílem tohoto projektu bylo vést žáky ke spolupráci ve skupině, k podílení se na utváření příjemné atmosféry, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s ostatními lidmi přispívat k upevňování citlivému vztahu k lidem, přírodě, etickým a kulturním hodnotám, projevovat pozitivní city, učit se vyjadřovat své myšlenky, rozšiřování slovní zásoby o nové termíny a pojmy, učit se samostatně rozhodovat, vést k odmítání fyzického násilí, hrubého jednání a vyjadřování a k zodpovědnosti za své zdraví. Za velmi přínosné v oblasti prevence považujeme i další celoroční a dlouhodobé projekty, které připravují a realizují pedagogové v DD: Kdo si hraje, nezlobí neboli - netradičně tradiční sportování Keramické tvoření tvorba keramických výrobků, práce v dílně Zahrada celoroční péče o zeleň, květiny, zeleninu, bylinky na školním pozemku Tradiční pečení výroba cukrářských pochoutek při významných obdobích (posvícenské hnětýnky, vánoční cukroví, velikonoční pečení) Poznáváme své okolí (turistika, cykloturistika) Léčivé byliny kolem nás Cesta kolem světa Kroužek dovedných ručiček Netradiční hraní s plasty Děti se zúčastnily i mnoha kulturních akcí. Velmi zajímavou akcí byl audiovizuální festival na vodě v Českých Budějovicích Vltava žije, jehož součástí bylo 3. Setkání jihočeských dětských domovů. Velká část akcí se týkala vánočních svátků. Adventní charitativní akce nazvaná 6

7 Dopisy Ježíškovi 2013 byla určená pro děti z dětských domovů a pořádal ji Europark Praha pod záštitou a ve spolupráci Nadace Naše dítě. K dalším akcím, na nichž děti předvedly taneční a pěvecké vystoupení a zároveň představily své výrobky, patřily např. již tradiční Adventní trhy na Výstavišti a Benefiční módní show pro Nadaci Terezy Maxové v Českých Budějovicích. Děti se opět zapojily s tanečním a hudebním programem do soutěže dětských domovů Nejmilejší koncert, ve které postoupily do celonárodního kola. B. CÍLE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZMAPOVÁNÍ SITUACE (Co chceme v daném školním roce v rámci prevence dělat, jaký problém chceme vyřešit ) Seřadit si cíle podle priorit školy, které by měly být dány jejich závažností, na základě zmapování situace ve škole. Opatření vedoucí k naplnění těchto cílů zpracujte do bloku C. Minimální preventivní program.) Základní cíle v oblasti primární prevence pro školní rok : Podpora zdravého životního stylu Systematické, dlouhodobé a komplexní působení na osobnost dítěte, jeho informovanost, pomoc při řešení problémů, příprava na pobyt mimo DD po ukončení ZŠ nebo SOU Vytváření pozitivního sociálního klimatu při výchovně vzdělávacím procesu Oblast harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl a zdraví, komunikační dovednosti Nabídka vyplnit volný čas dětí atraktivními preventivními aktivitami Zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně nežádoucím jevům a snížení rizik a vlivů, které narušují jejich zdravý osobnostní a sociální vývoj. Prohlubování spolupráce a vzájemnou informovanost mezi učiteli, vychovateli v DD, SOU a ZŠ ve Strunkovicích Spolupráce s okolím školy (PPP, OSPOD, pedopsychiatrická a etopedická péče, DDÚ, MÚ Strunkovice, Nadace T. Maxové, Nadace L. Hanušové, O.S.Campamento, O.S. Divadelta, agentura Art4kids, COOLna) Proškolení pedagogických pracovníků v oblasti sociálně nežádoucích jevů 7

8 Věnovat pozornost záchytu signálu o konzumaci drog, šikaně a jiných negativních jevů a o těchto skutečnostech informovat metodika prevence a ředitele DD Formovat hodnotové postoje a společenské morální zásady, jasné stanovení hranic a pravidel, žádaných vzorců chování a možných důsledků (zodpovědnost za vlastní činy) C. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (Vycházejte z cílů stanovených v předchozím Bodě B. Konkretizujte v následujících bodech účelné postupy, opatření a aktivity, kterými chcete cílů výše stanovených dosáhnout.) I. PRÁCE PEDAGOGICKÉHO SBORU A VEDENÍ ŠKOLY 1. V oblasti přímé práce pedagogů (Vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Definovat opatření vedoucí k dalšímu zdokonalení práce pedagogů, odstranění možných příčin ze strany systému školy, školního řádu, způsobu práce se žáky způsob řešení výskytu SPJ ve škole, vzájemná spolupráce pedagogů.) Minimální preventivní program DD a školy je součástí výchovy a vzdělávání dětí po celou dobu jejich pobytu v DD. Účastní se ho nejen pedagogický sbor ale i ostatní zaměstnanci. Při působení je třeba brát v úvahu individualitu osobností dětí, je nutné předkládat konkrétní informace o zdraví a zdravém životním stylu už od nejútlejšího věku. Pedagogové se snaží poskytnout každému dítěti co nejoptimálnější podmínky pro jeho úspěšný vývoj a výchovu a vytvořit dostatek prostoru pro respektování individuálních zájmů. Prioritou je, aby se děti naučily rozvíjet své zájmy a záliby, vytvořit ve škole i v DD takové podmínky, které by u dětí podpořily schopnost prohlubovat komunikační dovednosti, formovat hodnotové postoje a společenské morální zásady. Věnují pozornost oblasti vytvoření příznivých komunikačních dovedností mezi pedagogem a žákem i jejich rodiči. Pedagogové přistupují k dětem s přihlédnutím k jejich osobnostním předpokladům, sledují jejich potřeby a zájmy, podílejí se na sestavování programu a přizpůsobují výchovnou či vzdělávací činnost individuálním možnostem a potřebám žáků. Cílem pedagogů je pozitivně ovlivnit chování dětí, systematicky odbourávat životní postoje, které ovlivnilo nepodnětné sociální prostředí. Jedná se především o vulgární vyjadřování, nepřizpůsobivost, fyzické násilí, sklony ke krádežím, kouření, kontakt s drogou, záškoláctví, šikana. Při výchovně vzdělávací práci pedagogové uplatňují speciálně výchovně vzdělávací metody, plní programy individuálního rozvoje osobnosti dítěte, jsou voleny vhodné vzdělávací a výchovné formy a prostředky, které vedou ke zlepšení a zkvalitnění společenského klimatu ve škole i v DD. Aktivně se podílejí na vytváření a realizaci programu a nabízejí dětem atraktivní projekty, které jsou zaměřeny na sociální dovednosti. Mají příležitost pokračovat ve studiu a navštěvovat semináře. 8

9 Každý pedagog sleduje první známky nápadného chování dítěte (zhoršení prospěchu, zanedbávání povinností, únava, agresivita, neplnění zadaných úkolů, vandalství, šikana). Při jejich zjištění spolupracuje s ředitelem a se školním metodikem prevence a společně navrhují možnosti řešení. Veškeré informace o programu v oblasti prevence získávají na pravidelných metodických sdruženích a poradách. Pedagogové si vedou evidenci zjištěných faktů o chování svěřených dětí. Hlavní cíle minimálního preventivního programu a jejich realizace: Vytváření pozitivního sociálního klimatu Vytváření podmínek pro příznivé klima při výchovně vzdělávacím procesu, zabývat se emocionálními potřebami dětí, projevovat zájem o to, co dělají, prožívají, cítí Sebepoznávání, schopnost pochopit chování druhých, efektivní reakce na nejrůznější podněty, orientace v mezilidských vztazích, ovládání svých emocí Formování a utváření příznivých podmínek v rodinné skupině, která je pro děti bezpečným místem a pomůže vyhnout se rizikovému společensky nežádoucímu chování - šikanování, užívání alkoholu, cigaret a drog, vzniku různých typů závislostí Podněcovat děti ke zlepšování prostředí ve svých rodinkách (výzdoba pokojů, udržování pořádku, dodržování hygieny ) Uvědomování si odpovědnosti za vlastní chování a rozhodování a pochopit význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl Mezilidské vztahy (hledat a učit se vhodné způsoby řešení neshod se svými spolužáky, spory řešit nenásilným způsobem) Vybavit děti potřebnými znalostmi a dovednostmi důležitými pro zvládání nejrůznějších životních situací a rolí Jasné stanovení hranic a pravidel, žádaných vzorců chování a možných důsledků, dbát na jejich přesném dodržování Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu 9

10 Změna postojů ke zdravému životnímu stylu Upevňování hygienických návyků i návyků zdravé životosprávy Zařazování výchovných činností do denního režimu, které jsou vhodné z hlediska zdraví, pozitivní vliv aktivního pohybu a duševní hygieny na zdraví, upevňování tělesné zdatnosti Nabízet dětem model - moderní životní styl moderní je nekouřit, uvědomění si hodnoty zdraví a nevýhody špatného zdravotního stylu Zvládání náročných fyzických a psychických situací Upozornit na škodlivost kouření, drog a alkoholu na organismus, znalost zdravotních a sociálních rizik návykových látek Rozvíjení a podpora zájmu o sportovní činnosti, rozvíjení sportovních dovedností, účast na sportovních soutěžích a turnajích Seznamování se zásadami bezpečnosti při sportovních aktivitách Vhodné využití volného času Nabízet dětem zajímavou a atraktivní činnost a tím alespoň částečně zamezit nežádoucím projevům v chování Podpora zájmových činností výtvarný a keramický kroužek, cykloturistika a turistika, fotbalové družstvo TJ Blaník Strunkovice, hudební a taneční příprava Účast a zapojení dětí do sportovních, kulturních a společenských akcí Zajištění materiálního vybavení potřebné pro realizaci zájmových aktivit Realizace celoročních a jednorázových projektů Snaha přesunout zájmovou činnost mimo dětský domov získání nových osobních a sociálních zkušeností Spolupráce a kontakt s okolím nadace, sponzoři, senioři a další organizace, přátelské vztahy se studentkami SPgŠ v Prachaticích, ZŠ apod. Příprava na odchod z DD socializace žáků, získání vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot pro osobní rozvoj a uplatnění ve společnosti, příprava na vzdělání 10

11 2. Plán vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence SPJ (V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzdělávání, počet pedagogů a přibližný datum realizace.) Název a odborné zaměření vzdělávání Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Počet školených pedagogů Magisterské studium speciální pedagogiky říjen červen 2016 Univerzita J.Á.Komenského 1 Studium speciální pedagogiky říjen červen 2016 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 2 Keramika 2 leden MŠMT 2 Prevence trestných činů v rodině 8 březen Policie ČR 2 3. Plán vzdělávání ŠMP v oblasti prevence SPJ (V případě že dosud neznáte nabídku konkrétních vzdělávacích akcí, uveďte předpokládané zaměření, rozsah zamýšleného vzděláván a přibližný datum realizace.) Název a odborné Počet Datum konání Realizátor organizace, odborník zaměření vzdělávání hodin Setkání školních metodiků prevence 6 prosinec PPP Prachatice Kyberšikana a jiné nástrahy virtuálního světa *) Přidejte řádky podle potřeby Portus Prachatice Ing. Petr Šmíd 11

12 4. Způsob spolupráce s ostatními pedagogy (Definujte způsob spolupráce s kolegy, způsob vzájemného předávání informací, vychází z vyhl. č. 72/2005 Sb. Na některých školách se osvědčilo založit s kolegy preventivní tým, v rámci kterého se zapojení pedagogové podílejí na tvorbě a realizaci aktivit v prevenci SPJ. Pokud jej na škole nemáte, zvažte jeho založení. Uveďte kdo je jeho členem, jak často budou probíhat porady, kdo co bude dělat, ) Všichni pedagogičtí pracovníci se aktivně podílejí na tvorbě a realizaci minimálního preventivního programu. Jejich úkolem je formovat osobnost dětí a poskytnout informace o zdravém životním stylu. Osobním příkladem vedou děti k péči o své zdraví. Podílejí se na zlepšení a zkvalitnění společenského klimatu ve škole i v DD. Důležitou oblastí je otázka prohlubování komunikačních dovedností mezi vychovatelem a dítětem a vytváření přátelských vztahů a zdravého způsobu života. Součástí preventivních aktivit je posilovat vzájemnou úctu a toleranci, schopnost umět řešit konfliktní situace, překonávat překážky, nasměrovat děti tak, aby dokázaly smysluplně využívat svůj volný čas. Pedagogové mají vzdělání v oboru speciální pedagogika. Vycházejí z celoročního plánu výchovně vzdělávací práce, který je rozpracován do měsíčních a týdenních plánů. Pravidelně evidují záznamy o chování a zdravotním stavu dětí, odborné zprávy a informace o žácích. Spolupráce a vzájemná informovanost mezi pedagogy je zajištěna a usnadněna počítačovým programem zvaným Foster, který umožňuje stálý přehled o veškerém dění v dětském domově i ve škole. Pedagogové mohou do programu nahlédnout i v době pracovního volna, jsou neustále informováni o situaci a o chování dětí. Řešení vážnějších problémů probíhá především na poradách a pravidelných metodických sdruženích, kde jsou všichni pedagogičtí pracovníci seznámeni s MPP i s jednotlivými preventivními aktivitami, probíhá předávání informací týkajících se oblasti prevence, nabídek programů, metod a forem specifické primární prevence. Probíhá spolupráce s institucemi a odbornými pracovišti, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování. Spolupráce pedagogů funguje i při zachycování varovných signálů u problémových žáků, kde je potřeba péči odborného pracoviště. Pedagogové se účastní školení, která jsou zaměřena na téma, týkající se speciálního vzdělávání, řešení konfliktních situací, apod. Pedagogický sbor dodržuje přesný postup při řešení problémových situací (Vnitřní řád, Sankční řád v oblasti návykových látek, Program proti šikaně). Počty pedagogických pracovníků Celkem: Podílející se aktivně na prevenci Vedení školy: Z toho učitelé Vychovatelé Asistent pedagoga Sociální pracovník Nepodílející se aktivně na prevenci 12

13 II. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI 1. Způsoby seznámení rodičů s činností ŠMP, možnostmi spolupráce a MPP (Představení ŠMP rodičům na třídních schůzkám a jejich seznámení s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu) a co (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb.) s ním mohou konzultovat; kontakt na ŠMP do žákovské knížky, nástěnka s informacemi o práci ŠMP a kontaktem, informování rodičů o možn osti zapojit se do prevence ve výuce i mimo ni lékaři, policisté, právníci ) Spolupráce s rodiči je velmi problematická. Dětský domov je zařízením pro výkon ústavní výchovy, děti jsou rodičům z různých důvodů odebrány soudem. Rodiče o své děti většinou neprojevují zájem. Někdy je nutné čelit případným negativním tendencím ze strany rodičů, jejichž práva jsou sice nařízením ústavní výchovy a umístěním dítěte do DD výrazně omezena, ale ne zcela zrušena. Mají možnost získat o svém dítěti informace, ale mnozí rodiče této příležitosti nevyužijí. DD informuje rodiče o zdravotním stavu dítěte, rodiče mohou dítě navštěvovat (děje se tak však velmi zřídka), je umožněn telefonický a písemný kontakt a se souhlasem OSPOD jsou možné i víkendové či prázdninové pobyty dětí v rodině. Zákonní zástupci jsou zváni na sportovní a kulturní akce pořádané DD, odezva a účast je však minimální. V případě zájmu se mohou rodiče seznámit s činností ŠMP a MPP při návštěvě v DD. 2. Aktivity pro rodiče (Přednášky a besedy na téma prevence SPJ vychází z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP) Název aktivity Datum konání Realizátor, přednášející *) Přidejte řádky podle potřeby 3. Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči (Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce, ) Název aktivity Datum konání Vedoucí programu Dny otevřených dveří 2x ročně pedagogové DD Kulturní a sportovní akce pořádané DD 5x ročně pedagogové DD - *) Přidejte řádky podle potře 13

14 III. PROGRAM PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PRO ŽÁKY ŠKOLY (Při volbě náplně a typu programu z hlediska věku je možno vycházet z dokumentu MŠMT Školní preventivní program pro mateřské a základní školy a školská zařízení - který mimo jiné popisuje potřebné znalostní kompetence žáků a způsob realizace k nim vedoucích aktivit v jednotlivých ročnících (http://www.msmt.cz/vzdelavani/dokumenty-13) a z bloku A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP.) 1. Způsob seznámení žáků s činností ŠMP, možnostmi pomoci a MPP (Osobní představení se ŠMP v jednotlivých třídách a seznámení žáků s tím kdy (konzultační hodiny), kde (v kterém kabinetu), jak (osobní schůzka, schránka důvěry + jaký je způsob odpovídání na vhozené dotazy, školní časopis ) a v jakých záležitostech (vypsat min. viz vyhl. č. 72/2005 Sb., např. šikana, násilí ve škole, doma, sexuální a jiné zneužívání, ohrožení, závislosti, ) ho mohou kontaktovat.) Děti mají možnost kdykoliv požádat o pomoc či radu na základě vzájemné důvěry a otevřenosti. Při řešení problému probíhá okamžitá spolupráce metodika prevence, s ředitelem a ostatními pedagogy. Závažné situace jsou vyhodnoceny a řešeny s ostatními odborníky (PPP, psychiatr, etoped, policie, DDÚ). Program preventivních aktivit ve vyučovacím procesu: Aktivity zaměřené na poskytování informací žákům v rámci výchovně vzdělávacího procesu, týkajících se zdraví, zdravého životního stylu a primární prevence sociálně patologických jevů (kouření, záškoláctví, útěky, vulgarismy, agresivita, šikana atd.) Znalostní kompetence: Zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, užíváním drog Seznámit se zdravým životním stylem, aktivní trávení volného času, vést k odpovědnosti za své zdraví Pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny Hodnota zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu Znalost zákonů omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se užívání a šíření drog 14

15 Programy aktivního sociálního učení, které využívají skupinových forem práce a vycházejí z předpokladu, že většina výchovných problémů a konfliktů souvisí zejména s kvalitou mezilidských vztahů Znalostní kompetence: Objasňování termínů, znaků, pojmů, vést k jejich užívání Základní orientace ve společnosti, práva a povinnosti, morálka, jedinec ve společnosti, výchova dětí, odpovědnost za své chování, práce a odměna za ní Poskytování dostatku podnětů, využití vhodných podmínek pro individuální rozvoj žáků Žáci znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl Sebepoznání - jak vidím sám sebe, jak mě vidí ostatní, zodpovědnost za svá rozhodnutí Žáci znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních situacích, umění a schopnost projevit citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpoznat nevhodné chování a nespravedlivost, ubližování a lhostejnost Schopnost vyhledávat a třídit informace a efektivně je využít v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě Ovládání svých emocí, tolerance, posilování sebedůvěry, vést k odmítání fyzického násilí, hrubého jednání a slovního vyjadřování Životní perspektivy ochota věnovat se studiu, schopnost vytvořit si svůj vlastní názor a kultivovaně jej vyjádřit, příprava na budoucí změny plynoucí z přechodu na jinou školu, respektování nových pravidel a povinností, příprava na budoucí povolání, informace o rodině Konkrétní témata prevence pedagogové uplatňují ve všech vyučovacích předmětech a zařazují do různých částí osnov a učebních plánů především v rodinné výchově, vlastivědě, přírodovědě, výchově k občanství, informatice, prvouce, tělesné a výtvarné výchově a prvouce. 15

16 2. 1. Nespecifická a specifická prevence pro žáky ve výuce, která je součástí učebních osnov Aktivity, které jsou součástí učebního plánu (na základě zpracovaného Školního vzdělávacího programu) + aktivity, které nejsou součástí učebního plánu. Jde o aktivity, které nereagují na aktuální problémy. např. zvyšování sebevědomí žáků, komunikativní dovednosti, konstruktivní řešení problémů, schopnost klást otázky a vyjádřit svůj názor, řešení stresu, učení vzájemné pomoci, schopnost říci si o pomoc a vědomí kam se v jakých záležitostech obrátit, vyrovnání se s neúspěchem, obrana před manipulací, předávání informací a prožitkové programy zaměřené na dodržování práva, na prevenci závislosti na návykových látkách včetně alkoholu a tabáku, gamblingu, rasismu, sexuálního a jiného zneužívání, působení sekt a některých nových náboženských směrů ročník (třídy) Vyučovaný předmět Člověk a jeho svět roč. Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Téma: Člověk a jeho zdraví Učivo: Péče o zdraví, zdravá výživa - denní režim, osobní hygiena, zdravá strava, pitný režim, předcházení úrazům Učitel Mgr. Kašparová Vlastivěda 4. roč. ČR v Evropě, domov, BESIP, právo a spravedlnost, protiprávní jednání, role členů v rodině Mgr.Peiker Informatika roč. Programy a jejich koupě, nelegální stahování, nebezpečí sociálních sítí Mgr. Kašparová Přírodověda 5. roč Vztahy mezi chlapcem a dívkou, úrazy, tísňová volání, základní orientace ve společnosti, jedovaté zlozvyky - kouření, alkoholismus, opojné látky, pojmy kuřák, alkoholik, narkoman Mgr. Peiker 6.-9.ročník Výchova k občanství 6. roč. Tělesná výchova 6. roč. Téma: Životospráva rodiny - správná výživa x alkohol, kouření, drogy Prevence proti nehodám, bezpečné chování na silnici, základy první pomoci Mgr. Peiker Mgr. Peiker 16

17 Výchova k občanství 7. roč. Výchova k občanství 8. roč. Rodinná výchova 8. a 9. roč. Životospráva rodiny (denní řád, správná výživa) Volný čas sport, záliby Vztahy ve škole Přátelství význam Rodina vztahy v rodině, odpovědnost za výchovu dětí Výživa a příprava pokrmů racionální a zdravá výživa *) Přidejte řádky po Mgr. Peiker Mgr. Peiker Mgr.Peiker ročník (třídy) Preventivní aktivita a její zaměření, způsob jejího vedení (např. předávání informací, prožitková aktivita, ) Realizátor Kuřákova plíce program věnující se problematice nikotinismu, skupinová a individuální práce, praktická cvičení, aktivačně motivační hry, diskuze Primární prevence Phénix Prachatice Škádlení nebo šikana základní informace o projevech násilí a agrese mezi vrstevníky, rozdíl mezi škádlením a šikanou, skupinová a individuální práce, praktická cvičení, modelové situace, dotazy žáků, kontakty Primární prevence Phénix Prachatice Divadelní představení divadelní a dramatické metody, zapojení dětí do děje, možnost ovlivnit průběh jednání New Job New Life vytvoření pracovních zkušeností, brigády, stáže, exkurze (věk nad 18 let) O. S. Divadelta Byznys pro společnost Nadace Terezy Maxové 17

18 2. 2. Specifická prevence pro žáky ve výuce, reagující na individuální situaci ve třídě (Aktivity které nejsou součástí učebního plánu a reagují na zvláštní situaci v třídním kolektivu či mezi třídními kolektivy, která byla zaregistrována na základě šetření ke zjištění situace ve škole, provedeného před zpracováním MPP např. pomocí dotazníku, diskuse atd. - viz blok A. Zmapování situace pro stanovení cílů MPP. Jedná se o programy cíleně zaměřené na řešení výskytu konkrétních SPJ- násilí, šikana, výskyt a zneužívání drog včetně alkoholu a tabáku, rasismus a jiné projevy netolerance, na které budou navazovat další aktivity podle aktuálního vývoje situace. Pro každý jednotlivý jev a třídu použijte samostatnou následující tabulku.) SPJ který bude řešen: Kouření, fyzické násilí, hrubé jednání, šikana, vulgarismus Jak byla situace zjištěna: pozorování, konflikty mezi dětmi, stresové situace Kdo bude situaci řešit jméno učitele nebo externího odborníka, organizace: O.S.Portus COOLna ( nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) Kdy bude situace řešena: Říjen červen 2015 S použitím jakých metod bude intervence vedena: sebepoznávání, utváření postojů a hodnotových orientací, orientace v různých sociálních situacích, děti získají informace o projevech násilí a agrese, pochopení rozdílu mezi šikanou a násilím, formy- skupinová a individuální práce, aktivačně motivační hry, diskuze, besedy Způsob ověření efektivity intervence: Pozorování, důsledná kontrola situace (Další tabulky přidejte podle potřeby.) Jednorázové aktivity pro žáky (Přednáška, projekce videofilmů pouze informativní programy, pro více žák, tříd najednou) Datum Realizátor Život bez závislosti prevence v oblasti hazardních her a jiných závislostí Petr Kohout Martina Čarnegová Život nanečisto Listopad o. s. Mimo domov Beseda s policií Únor PČR *) Přidejte řádky podle potřeby 18

19 2. 4. Volnočasové aktivity pro žáky (Školní kroužky, školní kluby, školní víkendové a prázdninové akce, ) Název aktivity, akce, kroužku Datum nebo frekvence konání Výtvarný a keramický kroužek 1x týdně Vedoucí programu p.lišková p.toušková Cykloturistika, turistika, pobyt v přírodě p.brůžek p. Peiker p. Filipová Fotbalové družstvo TJ Blaník Strunkovice (přípravka, žáci) 2x týdně TJ Blaník p. Pešek, p.wágner Pěvecký kroužek 1x týdně p. Krejsová Relaxační cvičení při hudbě 1x týdně p. Filipová Prázdninový rekreační pobyt pro děti, které neodjíždí na prázdniny domů červenec srpen Občanské sdružení Campamento, E-on Švagr o.s. Vychovatelé DD Sportovně cyklistický prázdninový pobyt srpen vychovatelé Hudební a taneční příprava (vystoupení dětí při reprezentaci DD) *) Přidejte řádky podle potřeby 1x týdně p.krejsová p.filipová p. Holubová 19

20 IV. OSTATNÍ AKCE V OBLASTI PREVENCE SPJ (Uveďte to, co se nepodařilo včlenit do ostatních doporučených bodů MPP.) Akce zaměřené na oblast prevence konané ve školním roce : Babí léto - celodenní příběhová hra dětských domovů z jihočeského kraje ( pořádal DD s o.s. Campamento) Projekt Pošli to dál (Praha) Drakiáda v Žíchovci (vlastnoruční výroba draků, soutěž v létání, vyhodnocení nejhezčího a nejlépe létajícího draka Projektový den v JETE Projektový den - bubínky a jiné bicí nástroje Projektový den Staré pověsti české ( Čechova stodola u Příbrami ) Primární prevence Phénix Prachatice - beseda O. S. Mimo domov projekt Život nanečisto Projekt New job new life (Nadace T. Maxové) Adventní trhy na výstavišti v Českých Budějovicích (výstava a prodej výrobků a vánočních dekorací, taneční vystoupení našich dětí, prezentace DD) Benefiční módní přehlídka v Českých Budějovicích pořádaná agenturou Art4promotion pro Nadaci Terezy Maxové dětem (prodej keramiky, taneční vystoupení) Mikulášská nadílka v DD Den s rádiem impuls Předvánoční návštěva kamarádů z Campamento (O.S.) zábavné odpoledne, hry Soutěž o nejlepší a nejchutnější vánoční pečivo (DD Žíchovec) Vánoční besídka v DD Adventní charitativní akce Dopisy Ježíškovi 2012 určená pro děti z dětských domovů ( Europark Praha pod záštitou a ve spolupráci Nadace Naše dítě) Pomoc dětem syrských uprchlíků Na vlastních nohou Týdenní relaxační a dechová cvičení pro výzkum Diplomové práce 20

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Podpis ředitele: Razítko školy:

Podpis ředitele: Razítko školy: 1. Identifikační údaje Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola jako zahrada Školní vzdělávací program je zpracován podle přílohy RVP ZV upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením

Více

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str.

Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu. str. Obsah 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika školy str. 3 2. 1. Úplnost a velikost školy str. 3 2. 2. Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy str. 3 2. 2. 1. Materiální,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

,,Škola příležitostí

,,Škola příležitostí Základní škola T. G. Masaryka Ortenovo náměstí 34, Praha 7 Školní vzdělávací program,,škola příležitostí (2. verze) Motto:,,Dejme příležitost každému dítěti 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 13 1.1. Název

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Motto: Největším vladařským uměním je vládnout sám sobě Seneca Předkladatel: Mgr. Zdeněk Géc, ředitel školy Vypracovala: Ing. Ilona Kutová, školní

Více

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2013 Číslo jednací: ZŠD-227/2013 I. Základní charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Dům dětí a mládeže Kojetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Dům dětí a mládeže Kojetín 2012 1. Úvod a charakteristika školního vzdělávacího programu Zákon č.561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním a vyšším

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školského zařízení za školní rok 2013/2014 Základní škola a Dětský domov Sedlec Prčice, Přestavlky 1, příspěvková organizace IČO 70 843 538 telefon: 317 834 317, 317 834 380 Fax: 317 834 326 E-mail: skola.prestavlky@tiscali.cz www.zsddprestavlky.euweb.cz

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok:2013/2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 267 310 706 Minimální preventivní program Základní a mateřská

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. MŠ Kralovice Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MŠ Kralovice 1 Mateřská škola Kralovice, Mírová 605 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Zpracován dle Rámcového vzdělávacího programu

Více

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013

Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 Základní škola Jirkov, Budovatelů 1563, okres Chomutov Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012-2013 V Jirkově dne 31. srpna 2013 I. Charakteristika školy: Základní škola je součástí výchovně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Dubí 1, Školní náměstí 177 Jméno a příjmení ředitele Mgr. Bc. Jan Holub Telefon 417

Více

Školní vzdělávací program. " Poznáváme svět "

Školní vzdělávací program.  Poznáváme svět Školní vzdělávací program " Poznáváme svět " Toto je výňatek ze Školního vzdělávacího programu. Celý dokument ŠVP je k nahlédnutí v textové podobě v širší verzi ve třídě MŠ a v šatně při vstupu do budovy.

Více

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko

Školní vzdělávací program pro ZV 10. ZŠ Plzeň - Sluníčko - Sluníčko 10. základní škola Plzeň nám. Míru 6 příspěvková organizace 301 00 Plzeň www.zs10.plzen.eu 10. základní škola Plzeň Obsah 1 Identifikace... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Úvod... 5 2.2 Hlavní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Hospodaření školy za rok 2011 a 1. pol. 2012 V Praze dne 9. října 2012 Č. j. 89/2012 Schváleno Školskou radou dne: 17. 10. 2012 ve složení: předseda:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Střední škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Výmolova 169, Praha 5. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA SAFIRKA BRNO, Pavlovská 16, s.r.o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM předškolního vzdělávání Objevujeme a tvoříme svět Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Obecná charakteristika školy 3. Podmínky vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č.

Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. Školní vzdělávací program upravený na základě opatření ministryně MŠMTV, kterým se vydává RVP pro předškolní vzdělávání ze dne 3. ledna 2005 pod č. j. 32405 / 2004 22. Podle RVP pracujeme od roku 2003,

Více