Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti"

Transkript

1 Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Lucie Sedmihradská, VŠE v Praze Předkládaný příspěvek je jednou z podkladových studií v rámci projektu GAČR č. 402/07/0823 Analýza incidence veřejných rozpočtů v ČR. Cílem příspěvku je analyzovat dopad výdajů státního rozpočtu zařazených v oddílu rozpočtové skladby 43: Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. V první řadě se tedy jedná o zodpovězení otázky, na financování jakých statků byly tyto výdaje vynaloženy a následně o nalezení cílových uživatelů těchto statků. Oddíl 43 zahrnuje Činnosti a služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva nebo obecné sociální programy a společné činnosti, tj. ty, které nelze jednoznačně přiřadit jen k oddílu 41 (Dávky a podpory v sociálním zabezpečení, které zpravidla definičně odpovídají dávkám definovaným předpisy v oblasti sociálního zabezpečení) nebo 42 (Politika zaměstnanosti). (viz vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Příloha) Podkladem pro analýzu byly údaje o výsledcích hospodaření státního rozpočtu (dále jen SR) v roce 2004 poskytované MFČR prostřednictvím databáze ARIS (Automatizovaný rozpočtový informační systém, ). Díky údajům v databázi víme o každé vydané (i přijaté) koruně ze SR: Z rozpočtu které kapitoly byla poskytnuta, Do jakého odvětví plynula a Jaký ekonomický charakter měla provedená platba. Tabulka č. 1 uvádí přehled výdajů SR v oddílu 43 v členění podle jednotlivých paragrafů a podle jednotlivých kapitol SR, pro srovnání jsou uvedený výdaje územních samosprávných celků v příslušných paragrafech. Z uvedeného srovnání je zřejmé, že více než polovina (přes 52%) výdajů na sociální péči a pomoc plyne z rozpočtů územních samosprávných celků (ÚSC). Část těchto výdajů je však financována z dotací, které ÚSC dostávají ze SR, tyto výdaje však nejsou předmětem předkládaného příspěvku. 1

2 Tabulka 1: Výdaje veřejných rozpočtů na sociální péči a pomoc (2004, v tis. Kč) Položka MPSV MO MŠMT VPS SR ÚSC Podíl SR /(7+8) 4311 Sociální ústavy pro dospělé ,23% 4312 Domovy pro zdravotně postižené ,87% občany 4313 Sociální ústavy pro zdravotně ,21% postiženou mládež včetně diagnostických ústavů 4314 Pečovatelská služba ,00% 4315 Sociální hospitalizace ,00% 4316 Domovy důchodců ,38% 4317 Domovy - penziony pro staré občany ,30% 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým ,36% občanům (kromě ústavní) 4319 Ostatní sociální péče a pomoc ,10% zdravotně postiženým (kromě ústavní) 4322 Ústavy péče pro mládež ,12% 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži ,00% (kromě ústavní) 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem ,00% a mládeži 4332 Zvláštní zařízení pro výkon ,04% pěstounské péče 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi ,00% 4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti 646 0,00% 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině ,00% a manželství 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi ,00% a občanům sociálně nepřizpůsobivým 4342 Sociální péče a pomoc ,77% přistěhovalcům a vybraným etnikům 4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti ,00% s živelní pohromou nebo požárem 4344 Sociální poradenství pro staré občany 679 0,00% 4345 Centra sociální pomoci ,00% 4346 Zvláštní zařízení sociální pomoci ,34% 4347 Zařízení sociální pomoci pro přežití ,00% 4348 Sociální poradenství pro zdravotně 468 0,00% postižené občany 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ,35% ostatním skupinám obyvatelstva 4361 Činnost ústředního orgánu státní ,00% správy v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4362 Činnost ostatních orgánů státní ,00% správy v sociálním zabezpečení 4363 Ostatní orgány státní správy v oblasti ,00% politiky zaměstnanosti 4369 Ostatní správa v sociálním ,00% zabezpečení a politice zaměstnanosti 4380 Výzkum v sociálním zabezpečení a ,15% politice zaměstnanosti 4391 Mezinárodní spolupráce v sociálním ,00% zabezpečení a podpoře zaměstnanosti 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a ,00% politiky zaměstnanosti Celkem ,15% Pramen: ARIS, vlastní výpočty 2

3 1. Statky a služby financované ze SR zařazené do oddílu 43 V této části příspěvku se snažím co nejpřesněji identifikovat statky a služby, které byly financovány. Současně uvádím výkonové charakteristiky (např. počet uživatelů), pokud jsou k dispozici. Zjednodušeně lze říci, že pro každé číslo z tabulky 1 jsem hledala jeho konkrétní obsah. Podkladem byly informace poskytované jednotlivými rezorty ve Státních závěrečných účtech (SZÚ), výročních zprávách, statistikách, ročenkách a na webových stránkách. V některých případech jsem prostudovala i výroční zprávy zřízených příspěvkových organizací nebo informace, které poskytují organizační složky státu. Ve všech případech se jednalo o veřejně dostupné informace. Kvalita, rozsah, srozumitelnost a přehlednost informací poskytovaných jednotlivými rezorty se významně liší. Tomu odpovídá i předložený text. Výdaje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) plynou na ústavy sociální péče (dětské domovy). Do dětského domova mohou být umisťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Rovněž se zde umisťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Tabulka 2 uvádí přehled o počtu ústavů, jejich kapacitě, počtu dětí a zřizovatelích dětských domovů. Dětské domovy, jejichž součástí je škola spadají podle rozpočtové skladby do podseskupení položek 313 Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Výdaje v podseskupení položek 313 z kapitoly MŠMT činily v roce ,7 mil. Kč. Tabulka 2: Dětské domovy (k ) Počet ústavů Lůžková kapacita celkem dívky úplní sirotci děti nezletilých matek Počet dětí z toho umístění na základě soudního rozhodnutí předběžného opatření žádosti rodičů s cizím státním občanstvím celkem MŠMT Kraj Soukromý Církevní Pramen: Ústav pro informace ve vzdělávání, Výkonové ukazatele za rok 2004/2005, tabulka H 1.1 dostupné na ( ) Z rozpočtu kapitoly MŠMT bylo na dětské domovy vynaloženo celkem 145,7 mil Kč.. Podle údajů o přímo řízených organizacích MŠMT (http://www.msmt.cz/ministerstvo/primorizene-organizace-cast-2, ) zřizuje MŠMT celkem 29 příspěvkových organizací, které plní funkci dětského domova se školou. Pokud některé zařízení plní funkci dětského domova bez 3

4 školy, není to z názvů organizací možné zjistit. Z údajů poskytovaných Ústavem pro informace ve vzdělávání (viz. Tabulka 2), však vyplývá, že jedno takové zařízení v roce 2004 existovalo. Celkové neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v paragrafu 4322 činily 109,8 mil Kč a neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem 970 tis. Kč, kapitálové výdaje tvořily investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 34,9 mil. Kč. Pokus o výpočet jednotkových nákladů ukazuje, podobně jako hledání konkrétního zařízení, že přiřazení výdajů do příslušného paragrafu a přiřazení dětí do jednotlivých typů zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu se děje nezávisle na sobě. Výdaje Ministerstva obrany (MO) v oddílu 43 se týkají péče o válečné veterány, která byla ve zkoumaném roce 2004 upravena Rozkazem ministra obrany č. 6/2003 (viz ). Na základě tohoto rozkazu jsou oprávněným osobám poskytovány stanovené dávky a služby sociální péče. Oprávněnými osobami jsou občané České republiky, kteří byli účastníky národního odboje nebo bývalí vojáci a kteří mají osvědčení podle zákona č 225/1946, o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech (dále jen váleční veteráni), jejich manželky, manželé nebo děti do 16 let věku, účastní-li se lázeňské péče nebo rekreačního pobytu společně s nimi. Poskytovány jsou tyto dávky a služby: a) příspěvek na lázeňskou péči v České republice do výše Kč na příspěvkovou lázeňskou péči, kterou hradí zdravotní pojišťovna nebo do výše Kč na lázeňskou péči, hradí-li ji účastník z vlastních prostředků, b) příspěvek na rekreační pobyt, který trvá nejméně sedm dnů (tj. šest nocí) do výše Kč na rekreační pobyt v České republice nebo do výše Kč na rekreační pobyt v zahraničí. Příspěvek lze poskytnout jednou v kalendářním roce, c) příspěvek k překonání tíživé sociální situace až do výše Kč/rok. Tento příspěvek se přiznává oprávněné osobě, která se přechodně ocitla v tíživé sociální situaci ne vlastní vinou. Příspěvek se přiznává zejména na úhradu závazků krátkodobé povahy, které oprávněné osobě vznikly v souvislosti s pobytem v zařízení sociální nebo obdobné péče, anebo na úhradu prostředků zdravotnické techniky, nemůže-li náklady uhradit z vlastních prostředků a 4

5 d) zabezpečení lázeňské péče nebo rekreačního pobytu v zařízeních Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VLRZ) nebo v zařízeních jiných právnických osob. Lázeňská péče a rekreační pobyty v zařízeních VLRZ se poskytují oprávněným osobám za cenu sníženou o přiznaný příspěvek na lázeňskou péči nebo rekreační pobyt. Lázeňská péče v zařízeních jiných právnických osob se zajišťuje zpravidla bez dalších zprostředkovatelů. Údaje o počtech přiznaných příspěvků a jejich celkovém objemu uvádí Tabulka 3. Tabulka 3: Přiznané příspěvky Pramen: SZÚ kapitoly MO za rok 2004, str. 92, (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7996, ) Od roku 2001 je provozován Domov péče o válečné veterány při ÚVN Praha. Domov byl zřízen podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Jeho kapacita je 18 lůžek v 11 pokojích. V domově není zřízeno ošetřovatelské oddělení. Lékařské ošetření z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu bylo veteránům poskytováno prostřednictvím ÚVN Praha. (viz ) K zajištění plošného a rychlého umísťování válečných veteránů v civilních zařízeních sociální péče vyhlašuje ministerstvo již od roku 2002 dotační program - Podpora péče o účastníky národního boje za osvobození a válečné veterány, v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace nebo jsou zřízena obcemi nebo kraji. Dotace jsou poskytovány při přijetí a na zajištění nadstandardní péče o oprávněné osoby. Neinvestiční dotace může být poskytována na zřízení a provoz lůžka do výše ,- Kč měsíčně po dobu 12 měsíců pobytu od data přijetí oprávněné osoby do ústavu sociální péče. Za další období pobytu oprávněné osoby do výše 5 000,- Kč měsíčně. Na zajištění nadstandardní úrovně poskytovaných služeb pro oprávněnou osobu může být poskytována dotace do výše 5 000,- 5

6 Kč měsíčně. (viz ) V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byla pro tyto účely vyčleněna částka tis. Kč, z toho na Domovy pro zdravotně postižené občany tis. Kč a Domovy důchodců 506 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Vojenská lázeňská a rekreační zařízení činil 63,3 mil. Kč. Tyto prostředky byly využity především na zabezpečení léčebných pobytů a rekreačních pobytů oprávněných osob formou poskytnutí příspěvku na tyto služby. Celkem 39,1 mil. Kč (viz Tabulka 3). Dále byly hrazeny náklady spojené s realizací oprav a vybavením objektu Domova pro válečné veterány v objektu Bílý Kříž v Karlových Varech 24 mil. Kč a návštěva Říma válečnými veterány 340 tis. Kč. (viz VLRZ, 2006 a MO 2005b, str. 91) Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bylo vynaloženo 13 mld. Kč, z čehož 10,1 mld. Kč tvořily výdaje na oddíl 436 Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 4. Tabulka 4: Výdaje na správu v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti paragraf organizace výdaje 4361 Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti samotné ministerstvo 1,4 mld. Kč 4362 Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení 5,3 mld. Kč 4363Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti úřady práce 3,5 mld. Kč Pramen: ARIS Přehled sumářů za OSS a Přehled OSS a PO kapitoly MPSV Další rozčlenění těchto prostředků je možné asi jen podle druhu jednotlivých operací: 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 4,7 mld. Kč 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2,9 mld. Kč 534 Převody vlastním fondům a 636 Investiční převody vlastním fondům 1,7 mld. Kč 61 Investiční nákupy a související výdaje 0,7 mld. Kč MPSV zřizuje celkem pět ústavů pro smyslově postižené, z toho dva pro dospělé (paragraf 4311) a tři pro mládež (paragraf 4313). Podrobnější údaje o těchto ústavech uvádí tabulka 5. 6

7 Tabulka 5: Ústavy sociální péče zřizované MPSV paragraf ústav Typ organizace kapacita Příspěvek/ provozní výdaje OSS (50+51) 4311 Sociální ústavy pro dospělé ÚSP pro dospělé zrakově postižené MPSV Brno - Chrlice ÚSP pro dospělé tělesně postiž. OSS PO ,5 mil. Kč 53,1 mil. Kč MPSV Hrabyně 4313 Sociální ústavy pro ÚSP pro mládež mentál. postiž. OSS ,3 mil. Kč zdravotně postiženou mládež MPSV Neveklov ÚSP pro mládež tělesně postiž. MPSV Zbůch OSS 428 ÚSP pro mládež tělesně postiž. MPSV Brno-Královo OSS 200 Pramen: ARIS Přehled sumářů za OSS a Přehled OSS a PO kapitoly MPSV, údaje o kapacitě MPSV 2006, tab. 6.4 (údaje za rok 2005) Související kapitálové výdaje (pořízení hmotného majetku) činily 62,6 mil. Kč. Podstatnou část výdajů MPSV v oddílu 43 činily dotace jiným subjektům, jejichž přehled poskytuje následující tabulka. MPSV v roce 2004 vyhlásilo dotační program pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost na úseku sociálních služeb. Účelem tohoto řízení je zajistit podporu státu u projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb ve prospěch osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a to jak na celostátní tak místní úrovni. (http://www.mpsv.cz/cs/790, ) Celkem bylo podpořeno asi 250 projektů, celkovou částkou 827,1 mil. Kč (http://www.mpsv.cz/cs/795, ). Podle údajů v ARIS byly v položkách 5221, 5222 a 5223 (Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením a církvím a náboženským společnostem) bylo v oddíle 43 poskytnuto 1 073,7 mil. Kč. Lze tedy snadno identifikovat většinu těchto výdajů, dohledání cílových uživatelů je však vzhledem k počtu projektů nerealizovatelné. Dohledání datací poskytnutých obcím a krajům a investičních dotací by bylo asi možné, avšak rovněž nerealizovatelné. Jejich přehled bohužel není k dispozici. 7

8 Tabulka 6: Neinvestiční a investiční dotace poskytnuté z kapitoly MPSV v oddíle 43 (2004, tis. Kč.) 4311 Sociální ústavy pro dospělé 4312 Domovy pro zdravotně postižené občany 4313 Sociální ústavy pro zdravotně postiženo u mládež včetně diagnosti ckých ústavů 4316 Domovy důchodců 4332 Zvláštní zařízení pro výkon pěstounsk é péče 4380 Výzkum v sociálním zabezpeč ení a politice zaměstna nosti 4391 Mezináro dní spoluprác e v sociálním zabezpeč ení a podpoře zaměstna nosti 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstna nosti Celkem 521 ND podnik. subj ND obecně prospěšným spol ND občanským sdruž ND církvím a náboženským spol ND obcím ND krajům ID nefin.podnika tel.subj ID občanským sdruž ID církvím a náboženským spol ID obcím ID krajům neinvestiční investiční Pramen: ARIS, vlastní výpočty Poznámka: ND = neinvestiční dotace, ID = investiční dotace V oblasti výzkumu v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti (paragraf 4380) byl poskytnut neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve výši 30,4 mil. Kč. Dále byly poskytnuty dotace vysokým školám (9,4 mil. Kč) a příspěvkovým organizacím, které mají jiného zřizovatele než MPSV (4,1 mil. Kč). Tyto dotace souvisely 8

9 s realizací veřejných zakázek vyhlášených v roce 2004 v oblasti Ostatní služby - vzdělání, věda, výzkum (viz tabulka 7). Bohužel se mi nepodařilo najít podrobnější informace o výši jednotlivých dotací ani o konkrétních příjemcích. Zajímavá je položka Převody do fondů organizačních složek státu ve výši 43,5 mil. Kč i když žádná organizační složka v této oblasti výlučně nepůsobí. Tabulka 7: Vyhlášené veřejné zakázky v oblasti Ostatní služby - vzdělání, věda, výzkum (2004) Zakázka č. Název zakázky ZVZ102-Strategie a návrhy na uskutečnění transformace systému sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením ZVZ103-Návrh a otestování dlouhodobě sledovaných indikátorů kvality a efektivity systému sociálních služeb ZVZ104-Hodnotové orientace pěstounů ZVZ105-Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu ZVZ106-Garance penzijního připojištění ZVZ107 - Zajištění BOZP při nových ( nestandardních ) formách práce ZVZ109 - Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potencionálu osob se zdravotním postižením vzniklým z důsledku pracovního úrazu anebo nemocí z povolání ZVZ110 - Vliv genderového složení pracovního kolektivu na efektivitu jeho pracovního výkonu ZVZ111 - Analýza příčin nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích Pramen: Identifikovat účel ostatních výdajů se mi nepodařilo, protože jsou zařazeny do paragrafů a položek ostatní. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) bylo vynaloženo celkem 163,3 mil. Kč, z čehož tvořily kapitálové výdaje 44,7 mil. Kč (vše investiční dotace obcím). V tabulce 8 jsou uvedeny výdaje podle jednotlivých paragrafů a položek. V SZÚ se mi podařilo dohledat pouze dvě položky (jsou zvýrazněny). Na rozdíl od ostatních kapitol neexistují další informační zdroje o operacích kapitoly VPS. Proto není zřejmé na co přesně byly zbývající prostředky vynaloženy. 9

10 Tabulka 8: Výdaje z kapitoly VPS (2004, tis. Kč) 5222 ND občanský m sdruž Ostatní transfery 5321 ND 5323 ND 6341 ID Paragraf obcím krajům obcím Celkem 4311 Sociální ústavy pro dospělé Domovy pro zdravotně postižené občany Domovy důchodců Domovy - penziony pro staré občany Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Zvláštní zařízení sociální pomoci Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Celkem Pramen: ARIS, vlastní výpočty Výběrová rekreace dětské domovy a ústavy sociální péče rozpočtované prostředky ve výši 14 mil. Kč byly využity na ozdravné pobyty dětí a mládeže z dětských domovů a ústavů sociální péče organizované odborovou organizací Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů. V tuzemsku se uskutečnily rekreační pobyty pro cca dětí včetně doprovodu a v zahraničí (v Chorvatsku) pro cca 650 dětí včetně doprovodu. (SZÚ 2004, sešit H2, str. 19, ( ) Podpora projektů Integrace romské komunity částka 10,2 mil. Kč byla určena obcím na zajištění a realizaci terénní sociální práce v romských komunitách. Prostředky byly rozdělovány Radou vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády v návaznosti na příslušná usnesení vlády. (SZÚ 2004, sešit H2, str , ( ) 2. Cíloví uživatelé Podstatnou část výdajů SR zařazených do oddílu 43 se podařilo přiřadit ke konkrétním službám nebo institucím. Z hlediska cílových uživatelů lze tyto výdaje rozdělit do těchto skupin: 1) klienti příslušných sociálních ústavů na základě podrobnější analýzy je možné spočítat nebo odhadnout průměrné náklady na klienta v určitém typu sociálního ústavu popřípadě jednotlivé typy dle potřeby seskupit. Tito klienti jsou jasně vymezení: veteráni musí mít osvědčení dle příslušných zákonů, klienti sociálních ústavů určitý typ postižení, klienti domovů důchodců dosažený věk a horší 10

11 zdravotní stav. Vzhledem k charakteru služby se domnívám, že kdo ústavní péči nutně nepotřebuje se klientem nestane. 2) Veteráni a jejich rodinní příslušníci pobírající příspěvky na lázeňskou péči a rekreaci nebo příspěvek na ústavní péči úzká, dobře vymezená skupina lidí. Výši průměrného příspěvku lze snadno spočítat. Velmi malá skupina lidí dostává něco navíc. 3) Klienti služeb poskytovaných různými organizacemi, které získaly dotaci od MPSV vzhledem k počtu organizací a šíři jejich zaměření je prakticky nemožné klienty identifikovat a současně není možné určit nějakou průměrnou hodnotu poskytnuté služby. 4) Výdaje na činnost ústředních orgánů státní správy (MPSV, ČSSZ a úřadů práce) - Cílovými uživateli těchto výdajů jsou buď všichni občané ČR a další lidé, kteří služby MPSV využívají (např. pomoc uprchlíkům a cizincům). U položek 4362 a 4363 jsou však hlavními uživateli jen lidé, kteří pobírají příslušné dávky nebo využívají poskytované služby. Při označení cílového uživatele by bylo vhodné postupovat jednotně ve všech rezortech. 5) Výdaje na výzkum užitek mají všichni občané ČR. 6) Dotace z kapitoly VPS užitek měli klienti zařízení nebo organizací, které dotaci získaly, tak že se jedná o situaci podobnou jako v bodě 3. Závěr V příspěvku jsou shrnuty výsledky analýzy výdajů SR a jejich dopadu v oddílu 43: Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti ve výši 13,4 mld. Kč. Z hlediska objemu byly nejvýznamnější výdaje související se státní správou v oblasti sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti 10,1 mld. Kč. Cílovými uživateli těchto výdajů jsou všichni občané ČR, stejně jako výdajů na výzkum v sociálním zabezpečení a mezinárodní spolupráci (209 mil. Kč). Zbývající výdaje ve výši 3,1 mld. Kč byly poskytnuty na ústavy sociální péče a na dotace občanským sdružením, církevním a náboženským společnostem, obecně prospěšným společnostem i podnikajícím subjektům působícím v oblasti sociálních služeb. Cílovými uživateli těchto výdajů byli klienti, které lze v případě ústavní péče nebo veteránů jasně identifikovat, v případě klientů organizací, které obdrželi dotaci je identifikace obtížnější. 11

12 Literatura MO (2005a) MO ČR Ročenka Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005 (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6112, ) MO (2005b) SZÚ (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7996, ) MPSV (2006) Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR 2005 (http://www.mpsv.cz/cs/3867, ) VLRZ (2006): Roční zpráva Příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Praha 2006 (http://www.vlrz.cz/rocnizprava2005.pdf, ) MFCR (2006) Státní závěrečný účet za rok 2004 (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html?year=2004, ) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Příloha Webové stránky jednotlivých resortů:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání Ve znění poslední změny vyhláškou č. 279/2012 Sb., s účinností dnem 31. srpna 2012. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst.

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 17 ze dne 14.01.2015 K úpravě rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Účet Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 z toho na: výzkum a vývoj

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

Ekonomické zabezpečení rozvojového programu na rok 2012 vyčleněny neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 5 mil. Kč.

Ekonomické zabezpečení rozvojového programu na rok 2012 vyčleněny neinvestiční finanční prostředky v celkové výši 5 mil. Kč. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2012 č.j. 34915/2011-27 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název:

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50)

Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: MŠMT-23407/2012-50 aktualizace pro 2013 až 2014 Zásady programů Státní podpory sportu pro období 2011 až 2014 (schváleno pod č.j. 24 116/2010-50) ÚVOD

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2013 IČO: 71220020 Název: Domov důchodců Český Dub, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

I. Hlavní město Praha celkem

I. Hlavní město Praha celkem I. Hlavní město Praha celkem 1. Úvod Hospodaření hlavního města Prahy jako celku (obce i kraje současně) skončilo k 31. 12. 2011 schodkem v celkové výši 1 970 372,78 tis. Kč. Na tomto výsledku se podílí

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2012 IČO: 71220046 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona účetní metoda se nemění, organizace

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v srpnu 2014 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 4 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi,

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání

2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 2005/74 Sb. Vyhláška o zájmovém vzdělávání 74/2005 Vyhláška o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA

74/2005 Sb. VYHLÁŠKA 74/2005 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/2013 Sb. Sbírka zákonů ČR 475/213 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 475/213 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 214 a o změně zákona č. 54/212 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 213, ve

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna)

ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY. z 31. května 2003. ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) 25 ROZKAZ MINISTRA OBRANY ČESKÉ REPUBLIKY z 31. května 2003 ve znění RMO č. 120/2013 Věstníku (1. změna) Poskytování zdravotní péče a rekreačních pobytů některým válečným veteránům K realizaci ustanovení

Více

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí)

Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Orel župa vydává Rozhodnutí č. o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR v oblasti sportu na rok 2010 (dále jen Rozhodnutí) Příjemce dotace Statutární zástupce ICO Článek 1 Orel jednota

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00193771 Název: Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7

Více

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření).

6. Údaje rozpočtu po změnách se sledují průběžně (upravují se při každém rozpočtovém opatření). Příloha č. 5 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, jimi zřízených organizačních složek státu a státních fondů (Fin 2-04U)

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Změna: 43/2006 Sb. Změna: 214/2012 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst.

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Mimorozpočtové prostředky zásady, realizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ IČO: Název: Sídlo: A. 70286001 DOMOV PRO SENIORY Ludmírov čp. 2, 798 55 Ludmírov sestavený k 312012 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nenastává žádná změna. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

PŘÍLOHA. Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 13 / 2012 IČO: 855006 Název: Dětský Domov Semily,Semily,Nad Školami 480,příspěvková organizace Sestavená

Více

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona

PŘÍLOHA. Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové. Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 71176861 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové

Více

I. Úvod do problematiky

I. Úvod do problematiky Informace z ukončené kontrolní akce Hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu poskytovanými na zaměstnávání občanů se změněnou pracovní schopností Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I. č.j.: 543/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 487 ze dne 07.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

74 VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o zájmovém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112, 121 odst. 1 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru 2013 29 Státní rozpočet 2013 29 Krajské rozpočty

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015

Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Transformace péče o ohrožené děti a mládež: Aktuální trendy v systému péče o ohrožené děti 25. 2. 2015 Pardubice Národní strategie ochrany práv dětí a související AKČNÍ PLÁN K NAPLNĚNÍ NÁRODNÍ STRATEGIE

Více

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015

PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 PLÁN KONTROLNÍ ČINNOSTI NA ROK 2015 LISTOPAD 2014 Kontrolní akce zařazené do plánu kontrolní činnosti na rok 2015 15/01 Peněžní prostředky určené na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 15/02 Peněžní

Více

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO

C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPO Část C 1. VYUŽITÍ DOTACE DLE ROZPOČTOVÉ SKLADBY 1 POLOŽKA Č. NÁZEV A POPIS 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Včetně odměn zahrnovaných do prostředků na platy. 5021 Ostatní osobní výdaje Zahrnuje

Více

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání

Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Zdroj: www.drmacek.cz Některé právní předpisy pro školská zařízení pro zájmové vzdělávání Uvedené právní předpisy ani zdaleka nepředstavují úplný výčet všech, jejichž znalost je nutná, nejsou ani úplným

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace

1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace 1. MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, Komenského 7, příspěvková organizace Škola: 1.Mateřská škola Karlovy Vary, Komenského 7, příspěvková organizace Pokyn ředitelky mateřské školy ke stanovení úplaty za předškolní

Více