Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti"

Transkript

1 Analýza dopadu výdajů státního rozpočtu ČR na sociální péči a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Lucie Sedmihradská, VŠE v Praze Předkládaný příspěvek je jednou z podkladových studií v rámci projektu GAČR č. 402/07/0823 Analýza incidence veřejných rozpočtů v ČR. Cílem příspěvku je analyzovat dopad výdajů státního rozpočtu zařazených v oddílu rozpočtové skladby 43: Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. V první řadě se tedy jedná o zodpovězení otázky, na financování jakých statků byly tyto výdaje vynaloženy a následně o nalezení cílových uživatelů těchto statků. Oddíl 43 zahrnuje Činnosti a služby zaměřené na určité sociální skupiny obyvatelstva nebo obecné sociální programy a společné činnosti, tj. ty, které nelze jednoznačně přiřadit jen k oddílu 41 (Dávky a podpory v sociálním zabezpečení, které zpravidla definičně odpovídají dávkám definovaným předpisy v oblasti sociálního zabezpečení) nebo 42 (Politika zaměstnanosti). (viz vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Příloha) Podkladem pro analýzu byly údaje o výsledcích hospodaření státního rozpočtu (dále jen SR) v roce 2004 poskytované MFČR prostřednictvím databáze ARIS (Automatizovaný rozpočtový informační systém, ). Díky údajům v databázi víme o každé vydané (i přijaté) koruně ze SR: Z rozpočtu které kapitoly byla poskytnuta, Do jakého odvětví plynula a Jaký ekonomický charakter měla provedená platba. Tabulka č. 1 uvádí přehled výdajů SR v oddílu 43 v členění podle jednotlivých paragrafů a podle jednotlivých kapitol SR, pro srovnání jsou uvedený výdaje územních samosprávných celků v příslušných paragrafech. Z uvedeného srovnání je zřejmé, že více než polovina (přes 52%) výdajů na sociální péči a pomoc plyne z rozpočtů územních samosprávných celků (ÚSC). Část těchto výdajů je však financována z dotací, které ÚSC dostávají ze SR, tyto výdaje však nejsou předmětem předkládaného příspěvku. 1

2 Tabulka 1: Výdaje veřejných rozpočtů na sociální péči a pomoc (2004, v tis. Kč) Položka MPSV MO MŠMT VPS SR ÚSC Podíl SR /(7+8) 4311 Sociální ústavy pro dospělé ,23% 4312 Domovy pro zdravotně postižené ,87% občany 4313 Sociální ústavy pro zdravotně ,21% postiženou mládež včetně diagnostických ústavů 4314 Pečovatelská služba ,00% 4315 Sociální hospitalizace ,00% 4316 Domovy důchodců ,38% 4317 Domovy - penziony pro staré občany ,30% 4318 Ostatní sociální péče a pomoc starým ,36% občanům (kromě ústavní) 4319 Ostatní sociální péče a pomoc ,10% zdravotně postiženým (kromě ústavní) 4322 Ústavy péče pro mládež ,12% 4323 Sociální pomoc dětem a mládeži ,00% (kromě ústavní) 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem ,00% a mládeži 4332 Zvláštní zařízení pro výkon ,04% pěstounské péče 4333 Domovy-penzióny pro matky s dětmi ,00% 4334 Pečovatelská služba pro rodinu a děti 646 0,00% 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině ,00% a manželství 4341 Soc. pomoc osobám v hmotné nouzi ,00% a občanům sociálně nepřizpůsobivým 4342 Sociální péče a pomoc ,77% přistěhovalcům a vybraným etnikům 4343 Sociální pomoc osobám v souvislosti ,00% s živelní pohromou nebo požárem 4344 Sociální poradenství pro staré občany 679 0,00% 4345 Centra sociální pomoci ,00% 4346 Zvláštní zařízení sociální pomoci ,34% 4347 Zařízení sociální pomoci pro přežití ,00% 4348 Sociální poradenství pro zdravotně 468 0,00% postižené občany 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ,35% ostatním skupinám obyvatelstva 4361 Činnost ústředního orgánu státní ,00% správy v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti 4362 Činnost ostatních orgánů státní ,00% správy v sociálním zabezpečení 4363 Ostatní orgány státní správy v oblasti ,00% politiky zaměstnanosti 4369 Ostatní správa v sociálním ,00% zabezpečení a politice zaměstnanosti 4380 Výzkum v sociálním zabezpečení a ,15% politice zaměstnanosti 4391 Mezinárodní spolupráce v sociálním ,00% zabezpečení a podpoře zaměstnanosti 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a ,00% politiky zaměstnanosti Celkem ,15% Pramen: ARIS, vlastní výpočty 2

3 1. Statky a služby financované ze SR zařazené do oddílu 43 V této části příspěvku se snažím co nejpřesněji identifikovat statky a služby, které byly financovány. Současně uvádím výkonové charakteristiky (např. počet uživatelů), pokud jsou k dispozici. Zjednodušeně lze říci, že pro každé číslo z tabulky 1 jsem hledala jeho konkrétní obsah. Podkladem byly informace poskytované jednotlivými rezorty ve Státních závěrečných účtech (SZÚ), výročních zprávách, statistikách, ročenkách a na webových stránkách. V některých případech jsem prostudovala i výroční zprávy zřízených příspěvkových organizací nebo informace, které poskytují organizační složky státu. Ve všech případech se jednalo o veřejně dostupné informace. Kvalita, rozsah, srozumitelnost a přehlednost informací poskytovaných jednotlivými rezorty se významně liší. Tomu odpovídá i předložený text. Výdaje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) plynou na ústavy sociální péče (dětské domovy). Do dětského domova mohou být umisťovány děti ve věku zpravidla od 3 do nejvýše 18 let. Rovněž se zde umisťují nezletilé matky spolu s jejich dětmi. Tabulka 2 uvádí přehled o počtu ústavů, jejich kapacitě, počtu dětí a zřizovatelích dětských domovů. Dětské domovy, jejichž součástí je škola spadají podle rozpočtové skladby do podseskupení položek 313 Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Výdaje v podseskupení položek 313 z kapitoly MŠMT činily v roce ,7 mil. Kč. Tabulka 2: Dětské domovy (k ) Počet ústavů Lůžková kapacita celkem dívky úplní sirotci děti nezletilých matek Počet dětí z toho umístění na základě soudního rozhodnutí předběžného opatření žádosti rodičů s cizím státním občanstvím celkem MŠMT Kraj Soukromý Církevní Pramen: Ústav pro informace ve vzdělávání, Výkonové ukazatele za rok 2004/2005, tabulka H 1.1 dostupné na ( ) Z rozpočtu kapitoly MŠMT bylo na dětské domovy vynaloženo celkem 145,7 mil Kč.. Podle údajů o přímo řízených organizacích MŠMT (http://www.msmt.cz/ministerstvo/primorizene-organizace-cast-2, ) zřizuje MŠMT celkem 29 příspěvkových organizací, které plní funkci dětského domova se školou. Pokud některé zařízení plní funkci dětského domova bez 3

4 školy, není to z názvů organizací možné zjistit. Z údajů poskytovaných Ústavem pro informace ve vzdělávání (viz. Tabulka 2), však vyplývá, že jedno takové zařízení v roce 2004 existovalo. Celkové neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím v paragrafu 4322 činily 109,8 mil Kč a neinvestiční dotace církvím a náboženským společnostem 970 tis. Kč, kapitálové výdaje tvořily investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 34,9 mil. Kč. Pokus o výpočet jednotkových nákladů ukazuje, podobně jako hledání konkrétního zařízení, že přiřazení výdajů do příslušného paragrafu a přiřazení dětí do jednotlivých typů zařízení pro ústavní a ochrannou výchovu se děje nezávisle na sobě. Výdaje Ministerstva obrany (MO) v oddílu 43 se týkají péče o válečné veterány, která byla ve zkoumaném roce 2004 upravena Rozkazem ministra obrany č. 6/2003 (viz ). Na základě tohoto rozkazu jsou oprávněným osobám poskytovány stanovené dávky a služby sociální péče. Oprávněnými osobami jsou občané České republiky, kteří byli účastníky národního odboje nebo bývalí vojáci a kteří mají osvědčení podle zákona č 225/1946, o příslušnících čs. armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, nebo zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech (dále jen váleční veteráni), jejich manželky, manželé nebo děti do 16 let věku, účastní-li se lázeňské péče nebo rekreačního pobytu společně s nimi. Poskytovány jsou tyto dávky a služby: a) příspěvek na lázeňskou péči v České republice do výše Kč na příspěvkovou lázeňskou péči, kterou hradí zdravotní pojišťovna nebo do výše Kč na lázeňskou péči, hradí-li ji účastník z vlastních prostředků, b) příspěvek na rekreační pobyt, který trvá nejméně sedm dnů (tj. šest nocí) do výše Kč na rekreační pobyt v České republice nebo do výše Kč na rekreační pobyt v zahraničí. Příspěvek lze poskytnout jednou v kalendářním roce, c) příspěvek k překonání tíživé sociální situace až do výše Kč/rok. Tento příspěvek se přiznává oprávněné osobě, která se přechodně ocitla v tíživé sociální situaci ne vlastní vinou. Příspěvek se přiznává zejména na úhradu závazků krátkodobé povahy, které oprávněné osobě vznikly v souvislosti s pobytem v zařízení sociální nebo obdobné péče, anebo na úhradu prostředků zdravotnické techniky, nemůže-li náklady uhradit z vlastních prostředků a 4

5 d) zabezpečení lázeňské péče nebo rekreačního pobytu v zařízeních Vojenských lázeňských a rekreačních zařízení (VLRZ) nebo v zařízeních jiných právnických osob. Lázeňská péče a rekreační pobyty v zařízeních VLRZ se poskytují oprávněným osobám za cenu sníženou o přiznaný příspěvek na lázeňskou péči nebo rekreační pobyt. Lázeňská péče v zařízeních jiných právnických osob se zajišťuje zpravidla bez dalších zprostředkovatelů. Údaje o počtech přiznaných příspěvků a jejich celkovém objemu uvádí Tabulka 3. Tabulka 3: Přiznané příspěvky Pramen: SZÚ kapitoly MO za rok 2004, str. 92, (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7996, ) Od roku 2001 je provozován Domov péče o válečné veterány při ÚVN Praha. Domov byl zřízen podle zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení. Jeho kapacita je 18 lůžek v 11 pokojích. V domově není zřízeno ošetřovatelské oddělení. Lékařské ošetření z důvodu náhlého zhoršení zdravotního stavu bylo veteránům poskytováno prostřednictvím ÚVN Praha. (viz ) K zajištění plošného a rychlého umísťování válečných veteránů v civilních zařízeních sociální péče vyhlašuje ministerstvo již od roku 2002 dotační program - Podpora péče o účastníky národního boje za osvobození a válečné veterány, v zařízeních sociální péče, která provozují nestátní neziskové organizace nebo jsou zřízena obcemi nebo kraji. Dotace jsou poskytovány při přijetí a na zajištění nadstandardní péče o oprávněné osoby. Neinvestiční dotace může být poskytována na zřízení a provoz lůžka do výše ,- Kč měsíčně po dobu 12 měsíců pobytu od data přijetí oprávněné osoby do ústavu sociální péče. Za další období pobytu oprávněné osoby do výše 5 000,- Kč měsíčně. Na zajištění nadstandardní úrovně poskytovaných služeb pro oprávněnou osobu může být poskytována dotace do výše 5 000,- 5

6 Kč měsíčně. (viz ) V rozpisu rozpočtu kapitoly MO ČR na rok 2004 byla pro tyto účely vyčleněna částka tis. Kč, z toho na Domovy pro zdravotně postižené občany tis. Kč a Domovy důchodců 506 tis. Kč. Neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Vojenská lázeňská a rekreační zařízení činil 63,3 mil. Kč. Tyto prostředky byly využity především na zabezpečení léčebných pobytů a rekreačních pobytů oprávněných osob formou poskytnutí příspěvku na tyto služby. Celkem 39,1 mil. Kč (viz Tabulka 3). Dále byly hrazeny náklady spojené s realizací oprav a vybavením objektu Domova pro válečné veterány v objektu Bílý Kříž v Karlových Varech 24 mil. Kč a návštěva Říma válečnými veterány 340 tis. Kč. (viz VLRZ, 2006 a MO 2005b, str. 91) Z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bylo vynaloženo 13 mld. Kč, z čehož 10,1 mld. Kč tvořily výdaje na oddíl 436 Správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti. Podrobnosti jsou uvedeny v tabulce 4. Tabulka 4: Výdaje na správu v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti paragraf organizace výdaje 4361 Činnost ústředního orgánu státní správy v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti samotné ministerstvo 1,4 mld. Kč 4362 Činnost ostatních orgánů státní správy v sociálním zabezpečení Česká správa sociálního zabezpečení 5,3 mld. Kč 4363Ostatní orgány státní správy v oblasti politiky zaměstnanosti úřady práce 3,5 mld. Kč Pramen: ARIS Přehled sumářů za OSS a Přehled OSS a PO kapitoly MPSV Další rozčlenění těchto prostředků je možné asi jen podle druhu jednotlivých operací: 50 Výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 4,7 mld. Kč 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje 2,9 mld. Kč 534 Převody vlastním fondům a 636 Investiční převody vlastním fondům 1,7 mld. Kč 61 Investiční nákupy a související výdaje 0,7 mld. Kč MPSV zřizuje celkem pět ústavů pro smyslově postižené, z toho dva pro dospělé (paragraf 4311) a tři pro mládež (paragraf 4313). Podrobnější údaje o těchto ústavech uvádí tabulka 5. 6

7 Tabulka 5: Ústavy sociální péče zřizované MPSV paragraf ústav Typ organizace kapacita Příspěvek/ provozní výdaje OSS (50+51) 4311 Sociální ústavy pro dospělé ÚSP pro dospělé zrakově postižené MPSV Brno - Chrlice ÚSP pro dospělé tělesně postiž. OSS PO ,5 mil. Kč 53,1 mil. Kč MPSV Hrabyně 4313 Sociální ústavy pro ÚSP pro mládež mentál. postiž. OSS ,3 mil. Kč zdravotně postiženou mládež MPSV Neveklov ÚSP pro mládež tělesně postiž. MPSV Zbůch OSS 428 ÚSP pro mládež tělesně postiž. MPSV Brno-Královo OSS 200 Pramen: ARIS Přehled sumářů za OSS a Přehled OSS a PO kapitoly MPSV, údaje o kapacitě MPSV 2006, tab. 6.4 (údaje za rok 2005) Související kapitálové výdaje (pořízení hmotného majetku) činily 62,6 mil. Kč. Podstatnou část výdajů MPSV v oddílu 43 činily dotace jiným subjektům, jejichž přehled poskytuje následující tabulka. MPSV v roce 2004 vyhlásilo dotační program pro občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost na úseku sociálních služeb. Účelem tohoto řízení je zajistit podporu státu u projektů zaměřených na poskytování sociálních služeb ve prospěch osob, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a to jak na celostátní tak místní úrovni. (http://www.mpsv.cz/cs/790, ) Celkem bylo podpořeno asi 250 projektů, celkovou částkou 827,1 mil. Kč (http://www.mpsv.cz/cs/795, ). Podle údajů v ARIS byly v položkách 5221, 5222 a 5223 (Neinvestiční dotace obecně prospěšným společnostem, občanským sdružením a církvím a náboženským společnostem) bylo v oddíle 43 poskytnuto 1 073,7 mil. Kč. Lze tedy snadno identifikovat většinu těchto výdajů, dohledání cílových uživatelů je však vzhledem k počtu projektů nerealizovatelné. Dohledání datací poskytnutých obcím a krajům a investičních dotací by bylo asi možné, avšak rovněž nerealizovatelné. Jejich přehled bohužel není k dispozici. 7

8 Tabulka 6: Neinvestiční a investiční dotace poskytnuté z kapitoly MPSV v oddíle 43 (2004, tis. Kč.) 4311 Sociální ústavy pro dospělé 4312 Domovy pro zdravotně postižené občany 4313 Sociální ústavy pro zdravotně postiženo u mládež včetně diagnosti ckých ústavů 4316 Domovy důchodců 4332 Zvláštní zařízení pro výkon pěstounsk é péče 4380 Výzkum v sociálním zabezpeč ení a politice zaměstna nosti 4391 Mezináro dní spoluprác e v sociálním zabezpeč ení a podpoře zaměstna nosti 4399 Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstna nosti Celkem 521 ND podnik. subj ND obecně prospěšným spol ND občanským sdruž ND církvím a náboženským spol ND obcím ND krajům ID nefin.podnika tel.subj ID občanským sdruž ID církvím a náboženským spol ID obcím ID krajům neinvestiční investiční Pramen: ARIS, vlastní výpočty Poznámka: ND = neinvestiční dotace, ID = investiční dotace V oblasti výzkumu v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti (paragraf 4380) byl poskytnut neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci Výzkumný ústav práce a sociálních věcí ve výši 30,4 mil. Kč. Dále byly poskytnuty dotace vysokým školám (9,4 mil. Kč) a příspěvkovým organizacím, které mají jiného zřizovatele než MPSV (4,1 mil. Kč). Tyto dotace souvisely 8

9 s realizací veřejných zakázek vyhlášených v roce 2004 v oblasti Ostatní služby - vzdělání, věda, výzkum (viz tabulka 7). Bohužel se mi nepodařilo najít podrobnější informace o výši jednotlivých dotací ani o konkrétních příjemcích. Zajímavá je položka Převody do fondů organizačních složek státu ve výši 43,5 mil. Kč i když žádná organizační složka v této oblasti výlučně nepůsobí. Tabulka 7: Vyhlášené veřejné zakázky v oblasti Ostatní služby - vzdělání, věda, výzkum (2004) Zakázka č. Název zakázky ZVZ102-Strategie a návrhy na uskutečnění transformace systému sociálních dávek pro osoby se zdravotním postižením ZVZ103-Návrh a otestování dlouhodobě sledovaných indikátorů kvality a efektivity systému sociálních služeb ZVZ104-Hodnotové orientace pěstounů ZVZ105-Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu ZVZ106-Garance penzijního připojištění ZVZ107 - Zajištění BOZP při nových ( nestandardních ) formách práce ZVZ109 - Vypracování metody pro zjišťování míry pracovního potencionálu osob se zdravotním postižením vzniklým z důsledku pracovního úrazu anebo nemocí z povolání ZVZ110 - Vliv genderového složení pracovního kolektivu na efektivitu jeho pracovního výkonu ZVZ111 - Analýza příčin nízkého počtu žen v politických rozhodovacích funkcích Pramen: Identifikovat účel ostatních výdajů se mi nepodařilo, protože jsou zařazeny do paragrafů a položek ostatní. Z kapitoly Všeobecná pokladní správa (VPS) bylo vynaloženo celkem 163,3 mil. Kč, z čehož tvořily kapitálové výdaje 44,7 mil. Kč (vše investiční dotace obcím). V tabulce 8 jsou uvedeny výdaje podle jednotlivých paragrafů a položek. V SZÚ se mi podařilo dohledat pouze dvě položky (jsou zvýrazněny). Na rozdíl od ostatních kapitol neexistují další informační zdroje o operacích kapitoly VPS. Proto není zřejmé na co přesně byly zbývající prostředky vynaloženy. 9

10 Tabulka 8: Výdaje z kapitoly VPS (2004, tis. Kč) 5222 ND občanský m sdruž Ostatní transfery 5321 ND 5323 ND 6341 ID Paragraf obcím krajům obcím Celkem 4311 Sociální ústavy pro dospělé Domovy pro zdravotně postižené občany Domovy důchodců Domovy - penziony pro staré občany Sociální péče a pomoc přistěhovalcům a vybraným etnikům Zvláštní zařízení sociální pomoci Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva Ostatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti Celkem Pramen: ARIS, vlastní výpočty Výběrová rekreace dětské domovy a ústavy sociální péče rozpočtované prostředky ve výši 14 mil. Kč byly využity na ozdravné pobyty dětí a mládeže z dětských domovů a ústavů sociální péče organizované odborovou organizací Majetková, správní a delimitační unie odborových svazů. V tuzemsku se uskutečnily rekreační pobyty pro cca dětí včetně doprovodu a v zahraničí (v Chorvatsku) pro cca 650 dětí včetně doprovodu. (SZÚ 2004, sešit H2, str. 19, ( ) Podpora projektů Integrace romské komunity částka 10,2 mil. Kč byla určena obcím na zajištění a realizaci terénní sociální práce v romských komunitách. Prostředky byly rozdělovány Radou vlády pro záležitosti romské komunity při Úřadu vlády v návaznosti na příslušná usnesení vlády. (SZÚ 2004, sešit H2, str , ( ) 2. Cíloví uživatelé Podstatnou část výdajů SR zařazených do oddílu 43 se podařilo přiřadit ke konkrétním službám nebo institucím. Z hlediska cílových uživatelů lze tyto výdaje rozdělit do těchto skupin: 1) klienti příslušných sociálních ústavů na základě podrobnější analýzy je možné spočítat nebo odhadnout průměrné náklady na klienta v určitém typu sociálního ústavu popřípadě jednotlivé typy dle potřeby seskupit. Tito klienti jsou jasně vymezení: veteráni musí mít osvědčení dle příslušných zákonů, klienti sociálních ústavů určitý typ postižení, klienti domovů důchodců dosažený věk a horší 10

11 zdravotní stav. Vzhledem k charakteru služby se domnívám, že kdo ústavní péči nutně nepotřebuje se klientem nestane. 2) Veteráni a jejich rodinní příslušníci pobírající příspěvky na lázeňskou péči a rekreaci nebo příspěvek na ústavní péči úzká, dobře vymezená skupina lidí. Výši průměrného příspěvku lze snadno spočítat. Velmi malá skupina lidí dostává něco navíc. 3) Klienti služeb poskytovaných různými organizacemi, které získaly dotaci od MPSV vzhledem k počtu organizací a šíři jejich zaměření je prakticky nemožné klienty identifikovat a současně není možné určit nějakou průměrnou hodnotu poskytnuté služby. 4) Výdaje na činnost ústředních orgánů státní správy (MPSV, ČSSZ a úřadů práce) - Cílovými uživateli těchto výdajů jsou buď všichni občané ČR a další lidé, kteří služby MPSV využívají (např. pomoc uprchlíkům a cizincům). U položek 4362 a 4363 jsou však hlavními uživateli jen lidé, kteří pobírají příslušné dávky nebo využívají poskytované služby. Při označení cílového uživatele by bylo vhodné postupovat jednotně ve všech rezortech. 5) Výdaje na výzkum užitek mají všichni občané ČR. 6) Dotace z kapitoly VPS užitek měli klienti zařízení nebo organizací, které dotaci získaly, tak že se jedná o situaci podobnou jako v bodě 3. Závěr V příspěvku jsou shrnuty výsledky analýzy výdajů SR a jejich dopadu v oddílu 43: Sociální péče a pomoc a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti ve výši 13,4 mld. Kč. Z hlediska objemu byly nejvýznamnější výdaje související se státní správou v oblasti sociálního zabezpečení a politiky zaměstnanosti 10,1 mld. Kč. Cílovými uživateli těchto výdajů jsou všichni občané ČR, stejně jako výdajů na výzkum v sociálním zabezpečení a mezinárodní spolupráci (209 mil. Kč). Zbývající výdaje ve výši 3,1 mld. Kč byly poskytnuty na ústavy sociální péče a na dotace občanským sdružením, církevním a náboženským společnostem, obecně prospěšným společnostem i podnikajícím subjektům působícím v oblasti sociálních služeb. Cílovými uživateli těchto výdajů byli klienti, které lze v případě ústavní péče nebo veteránů jasně identifikovat, v případě klientů organizací, které obdrželi dotaci je identifikace obtížnější. 11

12 Literatura MO (2005a) MO ČR Ročenka Ministerstvo obrany ČR - Agentura vojenských informací a služeb, 2005 (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=6112, ) MO (2005b) SZÚ (http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7996, ) MPSV (2006) Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR 2005 (http://www.mpsv.cz/cs/3867, ) VLRZ (2006): Roční zpráva Příspěvkové organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, Praha 2006 (http://www.vlrz.cz/rocnizprava2005.pdf, ) MFCR (2006) Státní závěrečný účet za rok 2004 (http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/statni_zav_ucet.html?year=2004, ) Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě Příloha Webové stránky jednotlivých resortů:

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv

Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Státní rozpočet 2018 priority, transfery do územních samospráv Ing. Irena Válková odbor 11 Státní rozpočet Irena.Valkova@mfcr.cz Východiska pro sestavení SR na rok 2018 Programové prohlášení vlády České

Více

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč)

Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2014 - příjmy (v mil. Kč) V. Tabulková část Tabulka č. 1: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 příjmy Tabulka č. 2: Pokladní plnění státního rozpočtu ČR 2014 výdaje Tabulka č. 3: Příjmy kapitol r. 2014 Tabulka č. 4: Výdaje

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č ČÁST PRVNÍ Změna VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. června 2013 č. 479 ČÁST PRVNÍ Změna Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1

ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 Příloha ŽÁDOST NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE O STÁTNÍ DOTACI NA ROK 1 NÁZEV POSKYTOVATELE DOTACE: NÁZEV DOTAČNÍHO PROGRAMU: NÁZEV PROJEKTU: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O PŘEDKLÁDAJÍCÍ ORGANIZACI 1.1. Název

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 203 PŘÍLOHY 28 Příloha : Úplné výsledky Rozboru 203 29 Státní rozpočet 203 29 Krajské rozpočty a rozpočet

Více

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář:

38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: 38 - odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úvodní komentář: V odboru sociálních věcí a zdravotnictví nenastaly v průběhu roku 2005 žádné organizační ani závažné legislativní změny, které by měly vazbu

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 29 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní rozpočet 30 Krajské rozpočty a rozpočet hl. m.

Více

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 IV. PŘÍLOHY DOKUMENTU ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE PŘÍLOHY 28 Příloha 1: Úplné výsledky Rozboru Státní 29 Krajské rozpočty a hl. m. Prahy 36 Obecní rozpočty

Více

Financování NNO z veřejných rozpočtů

Financování NNO z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování NNO z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 3. 3. 2014, Praha Nestátní neziskové organizace (NNO) - údaje za 2012 Sdružení (701) a jejich organizační

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů

Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Ekonomicko-správní fakulta Masarykova Univerzita Financování českého neziskového sektoru z veřejných rozpočtů Zuzana Prouzová 12. 5. 2014, Praha Struktura zdrojů NISD v r. 2011 (ČSÚ - SÚNI) Vývoj veřejných

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2011 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2010 Obsah: ÚVOD 2 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 3 1. Souhrnné údaje o dotacích poskytnutých NNO z veřejných rozpočtů 3

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2011 (před připomínkovým řízením) 9.10.2012, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů 2011 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2011/2010 státní rozpočet

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2008 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE Obsah:

III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE Obsah: III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2007 Obsah: 1 METODIKA 3 1.1 Účel 3 1.2 Rozsah sledování 3 1.3 Sledované kategorie 3 1.4 Sledované ukazatele 4 1.5

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky Programu V

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky Programu V Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PID: MSMT3XARZL čj. MSMT-16620/2013 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2013 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost neinvestiční prostředky

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2018 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 218 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 217 o státním rozpočtu České republiky na rok 218 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP)

9/2.2 Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Fondy příspěvkové organizace str. 1 PO Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) Tvoří ho příspěvkové organizace a organizační složky státu. Územní samosprávné celky mohou tvořit sociální fond podle pravidel,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 16/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 17 ze dne 14.01.2015 K úpravě rozpočtu roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením)

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 (před připomínkovým řízením) 18.10.2013, Praha Dotace NNO z veřejných rozpočtů v r. 2012 Rozpočet Suma dotací index (v tis. Kč) 2012/2011 státní

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 21. září 2016 č. 831 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2016 č. 831 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České republiky na léta 2018

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31.

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2005 Číslo: 2 V Praze dne 31. března 2005 http://www.denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Úroky na bankovních účtech

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2007 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu. A. Základní formuláře

Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu. A. Základní formuláře Příloha č. 1 k vyhlášce č. 165/2008 Sb. Struktura údajů pro sestavení návrhu státního rozpočtu A. Základní formuláře (1) Základní formuláře č.1/1 a č. 1/2 a) Na základě vládou schváleného návrhu příjmů

Více

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb.

ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Státní rozpočet České republiky na rok 2007

Státní rozpočet České republiky na rok 2007 1/23 Státní rozpočet České republiky na rok 2007 Ing. Eduard Komárek Ministerstvo financí Finančnířízení měst, obcí a regionů v rámci zvyšování efektivity veřejné správy 20. 2. 2007 Velké Meziříčí 2/23

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax:

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, Neveklov IČO Tel.: Fax: ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb VYHLÁŠKA Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb ze dne 27. března 2002 Ministerstvo financí stanoví podle 48 odst. 6 a 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 49. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu DEINSTITUCIONALIZACE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ZA ÚČELEM SOCIÁLNÍHO

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah:

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v únoru 2017 Obsah: Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v u Obsah: 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016

VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 VLÁDNÍ NÁVRH zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 216 V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 215 o státním rozpočtu České republiky na rok 216 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet

Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet Zpráva o výsledcích hospodaření Obce Vavřinec za rok 2008 závěrečný účet Na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů musí být závěrečný účet obce projednán v zastupitelstvu

Více

Provozní výdaje v tis.kč

Provozní výdaje v tis.kč Provozní výdaje v tis.kč Oddíl Název Skutečnost Skutečnost Schválený Upravený Návrh 10 Zemědělství a lesní hospodářství 4 985 4 884 4 557 8 851 7 070 1014 Ozdrav.hosp.zvířat, polních a spec.plod.a zvl.veter.péče

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní jednotky, IČ sestavená k prosinec 2011 A.10. Informace podle 4 odst. 8 písm. d) zákona Účet Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 403) 1 v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 z toho na: výzkum a vývoj

Více

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ

Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) (v korunách Kč na 2 des. místa) A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona

Více

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016

Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR. v červenci 2016 Informace o vyplacených dávkách v resortu MPSV ČR v červenci 2016 Obsah: strana 1) Dávky důchodového pojištění 2 2) Dávky nemocenského pojištění 3 3) Podpory v nezaměstnanosti 5 4) Dávky pomoci v hmotné

Více

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací

Pravidla zapojování do mezinárodních záchranných operací. Formy zapojování do mezinárodních záchranných operací 463/2000 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 27. listopadu 2000 o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými

Více

Čl. 1 Základní vymezení a cíle

Čl. 1 Základní vymezení a cíle III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2015 Ministerstvo

Více

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011

Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Příprava rozpočtů měst a obcí na rok 2011 Jan Zikl ředitel odboru financování územních rozpočtů září 2010 1 Hospodaření obcí v letech 2009 až 2011 Rok (v mld. Kč) 2009 1) 2010 2) 2011 3) Celkové příjmy

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 109/2011 Sb., č. 279/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH

PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS NÁVRH ROZPOČET OBCE SVĚTLÍK NA ROK 2010 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 610 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti výdělečné činnosti 40 000

Více

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR)

X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) X. HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU A ROZPOČTŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ (zpracovalo MF ČR) A. Hospodaření státního rozpočtu 20 Celkové příjmy státního rozpočtu za 1. pololetí roku 2007 ve výši 483,3 mld.

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost

Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy čj. MŠMT-7734/2012-50 Věc: Rozdělení státního rozpočtu 2012 v oblasti sportu výdajový okruh: Všeobecná sportovní činnost Materiál byl předložen na základě plánu

Více

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013

Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet Podhostýnského mikroregionu za rok 2013 Závěrečný účet je zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách Podhostýnského mikroregionu včetně příloh ( http://www.podhostynsko.cz/).

Více

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ

VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ VÝVOJ MANDATORNÍCH VÝDAJŮ Příloha č. 1 č. ř. 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 index A. MANDATORNÍ VÝDAJE VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁKONA Sociální transfery vč. ochrany zaměstnanců

Více

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit

Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit Kapitola 355 Ústav pro studium totalitních režimů (dále jen kapitola 355 ) má za sebou první rok svojí existence, ve kterém se podařilo dokončit velice složitý delimitační proces a zahájit plnohodnotnou

Více

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů.

Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. Sponzorské dary 1. Právní předpisy Právní předpisy, které mají vztah k poskytování nebo přijímání darů. 1. zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 2. zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické,

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na rok 2014 Účelový znak: 33215

MODUL A. v soukromých a církevních školách na rok 2014 Účelový znak: 33215 III. Vyhlášení Rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2014 Ministerstvo

Více

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA

ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA M ě s t o J i ř í k o v Zastupitelstvo města Jiříkova schvaluje ROZPOČET MĚSTA JIŘÍKOVA NA ROK 2012 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Financování 4. Výdaje rozpočtu

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/2006 Sb. Sbírka zákonů ČR 622/26 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 622/26 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 27 Ze dne 13.12.26 Částka 195/26 Účinnost od 1.1.27 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/26-622

Více

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název:

PŘÍLOHA. Sport Hluk, příspěvková organizace. Informace podle 7 odst. 5 zákona. (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč) Období: 12 / 2010 IČO: 72033801 Název: Sport Hluk, příspěvková organizace A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení :

Příloha ZÁKLADNÍ. sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení : sestavená k 312014 A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. A. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) - náhrady

Více

2 667 828 *) 2 197 035 250 000

2 667 828 *) 2 197 035 250 000 Sbírka zákonů ČR Předpis č. 36/27 Sb. Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 28 Ze dne 5.12.27 Částka 11/27 Účinnost od 1.1.28 http://http://www.zakonyprolidi.cz/cs/27-36 Aktuální znění (aktualizováno

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena:

Žádat mohou: Postup: Dotace je určena: Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením v soukromých a církevních školách na rok 2007 č.j. 249/2007-24 Ministerstvo školství,

Více

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám

Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám Právní předpisy vydané v roce 2008, jejichž platnost se vztahuje k UP a k jejím organizačním složkám 1) Nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením. Nabývá účinnosti 30.04.2008.

Více

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura

Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura Základní instituce sociálního zabezpečení v ČR a jejich struktura MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČSSZ OSSZ ÚŘADY PRÁCE KRAJSKÉ ÚŘADY OBECNÍ (MĚSTSKÉ) ÚŘADY VĚZEŇSKÁ SLUŽBA ČR NESTÁTNÍ ORGANIZACE

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2012 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2012 Květen 2013 Vypracoval: Jan Kadlec vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena na základě nařízení starosty

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP.

Tvorba a čerpání. Uvolnil:: MK. Distribuce: Intranet. Účinnost od: Garant: R PLP. Verze: 03. Schválil: R PLP. Tvorba a čerpání z FKSP Obsah: Účel... 2 1. Platnost dokumentu... 2 2. Použité zkratky a pojmy... 2 3. Postup při čerpání FKSP... 2 3.1 Tvorba fondu... 2 3.2 Pravidla hospodaření s fondem... 2 3.3 Použití

Více

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika

Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Výpočet daňových příjmů obce/města + mnohaletá statistika Okres: Kolín Datum vyhotovení: 21.9.214 Predikce na y 215-217 Grafy pro Predikce uvádí jak propočty podle dat MFČR, tak snížené predikce MFČR vychází

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL

PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL PLZEŇSKÝ KRAJ VYHLAŠUJE PRO ROK 2016 DOTAČNÍ TITUL Podpora sociálních služeb dle 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016 Plzeňský kraj pro právnické

Více

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M)

Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) Příloha č. 6 k vyhlášce č. 535/2002 Sb. Rozsah a způsob sestavení finančního výkazu pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (Fin2-12M) 1. Výkaz pro hodnocení

Více