Vizualizace vybraných metod strojového

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vizualizace vybraných metod strojového"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta informatiky Vizualizace vybraných metod stroového učení Diplomová práce Brno, duben 2002 Bc. Petr Marťán

2 Čestné prohlášení Prohlašui, že tato práce e mým původním autorským dílem, které sem vypracoval samostatně. Všechny zdroe, prameny a literaturu, které sem při vypracování používal nebo z nich čerpal, v práci řádně citui s uvedením úplného odkazu na příslušný zdro Poděkování Na tomto místě bych rád poděkoval panu. Ing. Janu Žižkovi, CSc., vedoucímu této diplomové práce, za podnětné připomínky, cenné rady, zapůčenou literaturu a ochotu, s akou k této diplomové práci přistupoval.

3 Shrnutí V posledních letech se v oblasti informačních technologií stále více klade důraz na inteligenci stroů, počítačů a na eich schopnost učit se novým poznatkům a dovednostem a adekvátně reagovat na podobné, či zcela nové situace. Vyřešení tohoto problému si klade za cíl stroové učení, které se stává stále více populárněším mezi odborníky i mezi studenty. V poslední době se navíc k popisu a vysvětlení principů stroového učení stále více využívá vizualizačních metod, které přispívaí k lepší představě o fungování principů stroového učení. Tato diplomová práce se zabývá vytvořením systému vizuálně demonstruícího nedůležitěší metody stroového učení. Účelem e vytvoření výukových pomůcek vhodných ak pro názorné předvedení algoritmů, tak pro samostatné experimentování studentů s nimi. Klíčová slova Stroové učení, vizualizace, neuronové sítě, genetické algoritmy, NetVisualiser, GaVisualiser, klasifikace, aproximace.

4 OBSAH 4 Obsah OBSAH... 4 SEZNAM OBRÁZKŮ ÚVOD NEURONOVÉ SÍTĚ HISTORIE ÚVOD DO NEURONOVÝCH SÍTÍ Základní model neuronu Neuronová síť MODELY NEURONOVÝCH SÍTÍ Lineární perceptron Zpětné šíření chyby - Backpropagation RBF Kohonenova síť Kohonenovy samoorganizační mapy LVQ GENETICKÉ ALGORITMY GENETICKÉ OPERÁTORY ÚČELOVÁ FUNKCE A VÝBĚR IMPLEMENTACE NETVISUALISER Lineární perceptron Backpropagation RBF Kohonenova síť Kohonenovy samoorganizační mapy Vizualizační režimy pro lineární perceptron, backpropagation a RBF Výstup neuronové sítě Správnost klasifikace neuronové sítě Mřížka Hranice Aproximace funkce diskrétní Aproximace funkce spoitá Zobrazování stopy při překreslování Vypnutá vizualizace GAVISUALISER Genetický algoritmus Jednoduchý (simple)...43

5 OBSAH Stabilní (steady state) Stabilní s podporou rozmanitosti (steady state with sharing) Přírustkový (incremental) Crowding Deme více populací (Deme multi population) Genetické operátory Výběr Křížení Mutace Funkce Himmelblauova funkce Sinus Schwefelova funkce Vlnění dimenzionální funkce ZÁVĚR LITERATURA A. OBSAH PŘILOŽENÉHO CD B. NETVISUALISER - MANUÁL PŘÍKAZY PRO PRÁCI S NEURONOVOU SÍTÍ PŘÍKAZY PRO UČENÍ NEURONOVÉ SÍTĚ PŘÍKAZY PRO PRÁCI S DATY PŘÍKAZY PRO VIZUALIZACI VYTVOŘENÍ NEURONOVÉ SÍTĚ DIALOG STATISTIKY NEURONOVÉ SÍTĚ DIALOG PARAMETRŮ NEURONOVÉ SÍTĚ GRAF CHYBOVÉ FUNKCE DATA Formáty dat pro práci se soubory Zadávání dat pomocí grafického rozhraní KŘÍŽOVÉ OVĚŘENÍ CROSSVALIDACE C. GAVISUALISER - MANUÁL PŘÍKAZY PRO VIZUALIZACI PŘÍKAZY PRO EVOLUCI INICIALIZACE GENETICKÉHO ALGORITMU DIALOG STATISTIKY EVOLUCE DIALOG NASTAVENÍ PARAMETRŮ EVOLUCE GRAF EVOLUCE... 71

6 SEZNAM OBRÁZKŮ 6 Seznam obrázků OBR. 2.1 SCHÉMA LINEÁRNÍHO PERCEPTRONU OBR. 2.2 GRAF STANDARDNÍ SIGMOIDY OBR. 4.1 VÝSLEDEK ÚSPĚŠNÉHO UČENÍ LINEÁRNÍHO PERCEPTRONU OBR. 4.2 PRŮBĚH UČENÍ LINEÁRNĚ NEODDĚLITELNÝCH DAT OBR. 4.3 APROXIMACE FUNKCÍ POMOCÍ LINEÁRNÍHO PERCEPTRONU OBR. 4.4 ROZMÍSTĚNÍ 20 STŘEDŮ RBF JEDNOTEK OBR. 4.5 ROZMÍSTĚNÍ DVOU RBF JEDNOTEK OBR. 4.6 ADAPTACE KOHONENOVY SÍTĚ NA NEROVNOMĚRNĚ ROZLOŽENÝCH DATECH OBR. 4.7 GRAFY CHYBOVÉ FUNKCE PRO LOKÁLNÍ PAMĚŤ (VLEVO) A LOKÁLNÍ PAMĚŤ 2 (VPRAVO) OBR. 4.8 TOPOLOGIE KOHONENOVY SAMOORGANIZAČNÍ MAPY 5X5 (VLEVO) A 1X20 (VPRAVO) OBR. 4.9 KONFIGURACE SÍŤ Ě PŘED SPUŠTĚNÍM LVQ (VLEVO) A PO JEHO UKONČENÍ (VPRAVO) OBR POSUNY VÝSTUPNÍCH NEURONŮ V PRŮBĚHU DOUČENÍ SÍTĚ POMOCÍ LVQ OBR ZOBRAZENÍ KLASIFIKACE SÍTĚ V REŽIMU MŘÍŽKA OBR ZOBRAZENÍ KLASIFIKACE SÍTĚ V REŽIMU HRANICE OBR APROXIMACE FUNKCE SINUS V DISKRÉTNÍM ZOBRAZENÍ OBR APROXIMACE FUNKCE SINUS VE SPOJITÉM ZOBRAZENÍ OBR GENETICKÝ ALGORITMUS V GALIB OBR OBSAZENÍ LOKÁLNÍCH MINIM JEDINCI PŘI POUŽITÍ STABILNÍHO GA S PODPOROU ROZMANITOSTI OBR UKÁZKA EVOLUCE POMOCÍ GENETICKÉHO ALGORITMU DEME OBR SCHÉMA JEDNOBODOVÉHO KŘÍŽENÍ OBR SCHÉMA DVOUBODOVÉHO KŘÍŽENÍ OBR PRŮBĚH EVOLUCE PŘI EXTRÉMNÍM POUŽITÍ HRANICOVÉ MUTACE OBR GRAFY HIMMELBLAUOVY FUNKCE OBR ÚČELOVÁ FUNKCE PRO SINUS OBR GRAF SCHWEFELOVY FUNKCE A PŘÍSLUŠNÉ ÚČELOVÉ FUNKCE OBR GRAFY ÚČELOVÉ FUNKCE VLNĚNÍ OBR GRAF JEDNODIMENZIONÁLNÍ FUNKCE OBR. B.1 DIALOG NÁVRHU NEURONOVÉ SÍTĚ OBR. B.2 STATISTIKA NEURONOVÉ SÍTĚ OBR. B.3 DIALOG PRO NASTAVENÍ PARAMETRŮ NEURONOVÉ SÍTĚ OBR. B.4 GRAF CHYBY NEURONOVÉ SÍTĚ OBR. C.1 STATISTIKA EVOLUCE OBR. C.2 GRAF VÝVOJE EVOLUCE... 72

7 ÚVOD 7 1 Úvod Stroové učení patří v posledním desetiletí k edné z neprogresivněi se rozvíeících oblastí IT. Tato oblast se zabývá způsobem konstrukce programu, který automaticky zlepšue svou dovednost. V posledních letech bylo vyvinuto mnoho úspěšných aplikací využívaících stroové učení, od programů pro dolovaní dat, které zišťuí podvodné transakce prostřednictvím kreditních karet až po k programům, které se učí řídit auta na dálnicích. Mezi oblasti, které iž maí ve stroovém učení pevné místo, patří mimo iné neuronové sítě a genetické algoritmy. A právě těmito dvěma oblastmi se bude zabývat tato diplomová práce. Neuronové sítě i genetické algoritmy se snaží aplikovat zákony, které dobře funguí v přírodě, na svět počítačů a algoritmů s cílem získat nový a mnohdy efektivněší přístup k učení se počítačů. Proces činnosti lidského mozku e podroben iž po několik let intenzivnímu zkoumání a získané výsledky se nyní lidé mimo iné snaží využít s cílem zdokonalit práci počítačů. Svět počítačů, čili svět umělé inteligence, se stále více snaží přiblížit se k myšlení a inteligenci člověka a procesu učení, neboť člověk se učí novým poznatkům a dovednostem často právě na základě poznatků a zkušeností předchozích, které následně zobecní, a tak e dokáže použít při řešení podobné, nebo i zcela nové situace. Steně ako e tomu při klasickém učení, i ve světě výpočetní techniky hrae vizuální stránka důležitou roli. Novým trendem současné doby se tedy bezesporu stává právě vizualizace, která umožňue uživateli vytvořit si bezesporu lepší a konkrétněší představu o dané problematice. Vizualizace nám umožňue posunout se tak od čistě abstraktního chápání ke konkrétněšímu a hlubšímu pochopení zkoumaného problému. Tato diplomová práce by měla přispět k lepšímu a rychlešímu pochopení principů neuronových sítí a genetických algoritmů. Měla by více zpřístupnit tuto oblast studentům, kteří o eí studium proeví záem a poskytnout im tak prostředek, aby mohli hlouběi do této problematiky proniknout. Programy, které z této práce vzedou, by měli umožnit ednak demonstraci vlastností, principů a silných a slabých stránek vybraných oblastí stroového učení, a také umožnit studentům, ale i odborníkům touto oblastí se zabývaících, experimentovat s různými parametry, topologiemi a daty, v případě neuronových sítí a s různými typy genetických algoritmů, genetických operátorů, účelových funkcí a populací v případě genetických algoritmů. Toto experimentování by mělo umožnit odhalit a pochopit vlastnosti, které nemusí být na první pohled zřemé. A právě k dosažení tohoto cíle by měla přispět velkou měrou výše zmíněná vizualizace.

8 NEURONOVÉ SÍTĚ 8 2 Neuronové sítě V istém smyslu představuí neuronové sítě univerzální výpočetní prostředek a maí stenou výpočetní sílu ako klasické počítače např. von neumannovské architektury. Hlavní odlišností neuronových sítí od klasické architektury počítačů e eich schopnost učit se. Požadovanou funkci sítě neprogramueme tak, že bychom popsali přesný postup ak získat eí funkční hodnotu, ale síť sama abstrahue a zobecňue charakter funkce v procesu učení ze vzorových příkladů. Tato schopnost, zvaná generalizace či zobecnění, přibližue svět počítačů nedeterministické přírodě. V tomto smyslu neuronová síť připomíná inteligenci člověka, který získává mnohé své znalosti a dovednosti ze zkušenosti, kterou ani není schopen ve většině případů analyticky formulovat pomocí přesných pravidel nebo algoritmu. Na edné straně sou mechanické výpočty edné či několika výpočetních ednotek podle předem známých pravidel a na straně druhé vzáemné ovlivňování se tisíců až miliard ednotek v centrální nervové soustavě člověka. Umělé neuronové sítě se za použití výpočetní techniky chovaí podobně, ako eich biologické vzory. Toto přináší obrovské možnosti, které mohou změnit způsob vývoe nových programů i eich schopností. Současná práce analytika spočívá v popisu dat, nalezení algoritmu a eho zápisu do umělého azyka. U některých problémů e tento způsob velmi náročný a zdlouhavý anebo nevede k požadovanému výsledku. Je pak nemožné vytvořit běžnými prostředky program, který by byl schopen ze vstupních dat odvodit správná data výstupní. Neuronová síť modelue schopnost člověka učit se dovednosti či znalosti z příkladů, které není schopen řešit algoritmicky pomocí klasických počítačů, protože im chybí analytický popis nebo e eich analýza příliš složitá. Není tudíž třeba znát algoritmus, který pro daná vstupní data vrátí požadovaná výstupní data. Stačí mít en dostatečnou kolekci dat, která se předloží neuronové síti. Neuronová síť si sama nade vlastní algoritmus k transformaci vstupních údaů. Přitom si nestačí en pamatovat všechny vzorové příklady např. v tabulce v paměti klasického počítače, ale e navíc třeba zobecnit eich zákonitosti, které pak umožní řešit nové, neznámé případy na základě podobnosti. Tomu pak také odpovídaí oblasti aplikace neuronových sítí, tam kde klasické počítače selhávaí. Mezi hlavní oblasti aplikace neuronových sítí patří: Rozpoznávání obrazců Řízení Predikce Komprese dat Transformace signálů Analýza signálů Expertní systémy Optimalizace Redukce šumu

9 NEURONOVÉ SÍTĚ Historie Za prvopočátek oboru umělých neuronových sítí e považována práce Warrena McCullocha a Waltera Pittse z roku 1943 [McCulloch], kteří vytvořili velmi ednoduchý matematický model neuronu, základní buňky nervové soustavy. Zobecněním tohoto modelu neuronu byl tzv. perceptron vynalezený Frankem Rosenblattem v roce Pro tento model navrhl Rosenblatt učící algoritmus, pro který matematicky dokázal, že nalezne pro daná tréninková data po konečném počtu kroků odpovídaící váhový vektor parametrů, nezávisle na svém počátečním nastavení. Krátce po obevu perceptronu vyvinul Bernard Widrow se svými studenty další typ neuronového výpočetního prvku, který nazval ADALINE. Tento model byl vybaven novým výkonným učícím pravidlem, které se využívá až dodnes. Na přelomu 50. a 60. let došlo k úspěšnému rozvoi v oblasti návrhu nových modelů neuronových sítí a eich implementací. Přes nesporné úspěchy dosažené v tomto období, se obor neuronových sítí potýkal i nadále se dvěma zřemými problémy. Za prvé, se k neuronovým sítím přistupovalo především z experimentálního hlediska a zanedbával se analytický výzkum neuronových modelů. Za druhé, nadšení některých výzkumných pracovníků vedlo k velké publicitě neopodstatněných prohlášení, například o umělém mozku. Tyto skutečnosti diskreditovaly neuronové sítě v očích mnoha odborníků. V roce 1969 byla publikována kniha Perceptrons [Minsky] od Marvina Minského a Seymoura Paperta, ve které využili známého triviálního faktu, že eden perceptron nemůže počítat ednoduchou logickou funkci, tzv. vylučovací disunkci (XOR). Tato kniha způsobila odklon od výzkumu v oboru neuronových sítí. V období od roku 1969 do roku 1982 probíhal výzkum neuronových sítí oediněle a izolovaně. Novým impulsem pro teorii umělých neuronových sítí byl v roce 1986 obev učení pomocí zpětného šíření chyby pro vícevrstvou neuronovou síť. Tento algoritmus popsali ve svém článku David Rummelhart, Geoffrey Hinton a Ronald Williams [Rummelhart] a vyřešili tak problém, který se evil Minskému a Papertovi v 60.letech ako nepřekonatelná překážka. Tento algoritmus e doposud nepoužívaněší učící metodou neuronových sítí. Od této doby se pravidelně uskutečňuí konference specializované na neuronové sítě; začalo vycházet několik specializovaných časopisů a mnoho renomovaných univerzit založilo nové výzkumné ústavy zabývaící se neuronovými sítěmi. Tento trend pokračue až dodnes. 2.2 Úvod do neuronových sítí V následuící teoretické části bude čerpáno především z knihy Jiřího Šímy a Romana Nerudy: Teoretické otázky neuronových sítí [Šíma-Neruda] Základní model neuronu Základem matematického modelu neuronové sítě e neuron. Jeho struktura e znázorněna na obrázku Obr Neuron má n obecně reálných vstupů x 1,,x n. Vstupy sou ohodnoceny

10 NEURONOVÉ SÍTĚ 10 odpovídaícími obecně reálnými váhami w 1,,w n. Zvážená suma vstupních hodnot představue vnitřní potenciál neuronu: n ξ = w i x i (2.1) i= 0 Hodnota vnitřního potenciálu ξ po dosažení prahové hodnoty h indikue výstup neuronu y. y = σ ξ při dosažení prahové hodnoty potenciálu h e Nelineární nárůst výstupní hodnoty ( ) dán přenosovou (aktivační) funkcí σ. Neednodušším typem přenosové funkce e ostrá nelinearita, která má tvar: 1 estliže ξ h σ ( ξ ) = (2.2) 0 estliže ξ < h Formální úpravou lze docílit toho, že funkce σ bude mít nulový práh a vlastní práh neuronu se záporným znaménkem budeme chápat ako váhu, tzv. bias, w 0 = -h dalšího formálního vstupu x 0 = 1 s konstantní ednotkovou hodnotou ak e naznačeno na obrázku Obr Matematická formulace neuronu e pak dána vztahem: σ 1 estliže ξ h n ( ξ ) =, kde = 0 estliže ξ < h i= 1 ξ w i x i (2.3) Vstupy neuronu lze chápat ako souřadnice bodu v n-rozměrném euklidovském, tzv. vstupním prostoru E n. Nadrovina daná rovnicí: w n 0 + w i x i = i = 0 0 (2.4) pak dělí vstupní prostor na dva poloprostory Neuronová síť Neuronová síť se skládá z formálních neuronů, které sou vzáemně propoeny tak, že výstup neuronu e vstupem obecně více neuronů. Počet neuronů a eich vzáemné propoení v síti určue architekturu (topologii) neuronové sítě. Z hlediska využití rozlišueme v síti vstupní, skryté a výstupní neurony. Stavy všech neuronů určuí stav neuronové sítě a váhy všech spoů představuí konfiguraci neuronové sítě. Neuronová síť se v čase vyvíí, mění se propoení a stav neuronů, adaptuí se váhy. V souvislosti se změnou těchto charakteristik v čase se celková dynamika neuronové sítě někdy

11 NEURONOVÉ SÍTĚ 11 rozdělue do tří dynamik: organizační (změna topologie), aktivní (změna stavu) a adaptivní (změna konfigurace, učení). 2.3 Modely neuronových sítí Konkretizací ednotlivých dynamik, uvedených v předchozí kapitole, získáme různé modely neuronových sítí vhodné pro řešení různých tříd úloh. V následuících kapitolách budou shrnuty základní modely neuronových sítí a eich vlastnosti. Bude se ednat o tyto modely neuronových sítí: Lineární perceptron Zpětné šíření chyby - Backpropagation RBF Kohonenova síť Kohonenova mapa Lineární perceptron Prvním úspěšným modelem neuronové sítě byl perceptron. Perceptron se skládá z ediného výkonného prvku modelovaného obvykle McCullochovým a Pittsovým modelem neuronu. Perceptron s edním výkonným prvkem umožňue nanevýše klasifikaci do dvou tříd. Vstupní neurony sou označeny x 1,,x n a výstupní neuron e označen písmenem y. Váhy mezi i-tým vstupním neuronem a výstupním neuronem y sou označeny w i, kde w 0 = -h e bias. Výstup sítě se vypočte tak, že se nedříve spočte pomocí příslušného vzorce (2.1) vnitřní potenciál ξ výstupního neuronu y. Výstup (stav) perceptronu se pak určí z eho vnitřního potenciálu aplikací přechodové funkce σ, která má tvar ostré nelinearity (2.2). To znamená, že funkce lineárního perceptronu e dána vztahem: y = σ (ξ), kde 1 estliže ξ h σ ( ξ ) = (2.5) 0 estliže ξ < h V adaptivním(učícím) režimu e funkce sítě zadána tréninkovou množinou Τ = n {( x, d ) x = ( x 1,..., x ) R, d { 0,1 }, k = 1 p } k k k k kn k,..., (2.6) Cílem adaptace e, aby síť pro každý vstup x k z tréninkové množiny odpovídala požadovaným výstupem d k. Ovšem ne vždy e toto možné splnit, protože ne každou funkci lze počítat lineárním perceptronem (např. funkce XOR), nebo tréninková množina nemusí být vždy funkcí.

12 NEURONOVÉ SÍTĚ 12 Obr. 2.1 Schéma lineárního perceptronu Na začátku adaptace sou váhy nastaveny náhodně blízko nuly. V každém časovém kroku e síti předložen vzor z tréninkové množiny a síť podle ně adaptue své váhy. Změna vah v čase t e dána následuícím perceptronovým učícím pravidlem: w ( t ) i = w ( t 1) i ki ( t 1) ( y( w, x ) d ) ε x (2.7) Učící konstanta (learning factor) 0 < ε 1 e mírou vlivu vzorů na adaptaci. Většinou se na začátku volí malá hodnota, která pozděi během adaptace roste. Výraz ( k ) k k k y w ( t 1), rozdílem mezi skutečným výstupem sítě pro k-tý tréninkový vzor a požadovanou hodnotou odpovídaícího výstupu tohoto vzoru. Určue tedy chybu sítě pro k-tý tréninkový vzor. Pokud e tato chyba nulová, váhy se neadaptuí. Protože lineární perceptron může počítat en omezenou třídu funkcí, e význam tohoto modelu spíše teoretický. Také generalizační schopnost tohoto modelu není příliš velká, protože ho lze použít en v případě, kdy sou klasifikované obekty ve vstupním prostoru lineárně separabilní. Tento model e však základem složitěších modelů, např. e základem pro obecnou vícevrstvou síť s učícím algoritmem backpropagation. x d e Zpětné šíření chyby - Backpropagation Neznáměším a nepoužívaněším modelem neuronové sítě e vícevrstvá neuronová síť s učícím algoritmem zpětného šíření chyby (backpropagation) používaným ve velké většině aplikací neuronových sítí. Z hlediska topologie se edná o vícevrstvou neuronovou síť, standardně se používá dvouvrstvá nebo třívrstvá. Oproti lineárnímu perceptronu e zavedeno navíc následuící značení. Množina n vstupních neuronů e označena X a množina m výstupních neuronů Y. Množina všech neuronů, z nichž vede spo do neuronu e označena. Podobně pak bude množinou neuronů, do nichž vede spo z neuronu, a pro které e pak neuron vstupem.

13 NEURONOVÉ SÍTĚ 13 y w : R 0, 1. V aktivním režimu počítá vícevrstvá síť pro daný vstup funkci ( ) n ( ) m Výpočet probíhá tak, že se na vstup sítě nedříve nastaví odpovídaící stavy vstupních neuronů. V dalším časovém kroku se vypočtou hodnoty vnitřních potenciálů všech neuronů, eichž vstupy iž maí svů stav určen podle následuícího vzorce: ξ = w y (2.8) i i i Z vnitřního potenciálu e stanoven stav y = σ (ξ ) neuronu pomocí diferencovatelné přechodové funkce : R ( 0,1) σ standardní sigmoidy: σ 1 1+ e ( ξ ) = λξ (2.9) Reálný parametr strmosti λ určue nelineární nárůst standardní sigmoidy v okolí nuly, t. míru rozhodnosti neuronu. V základním modelu se obvykle uvažue λ = 1. Graf standardní sigmoidy e znázorněn na obrázku Obr Obr. 2.1 Graf standardní sigmoidy Tímto způsobem sou v aktivním režimu postupně vypočteny výstupy všech neuronů. Aktivní režim e ukončen, akmile e stanoven stav všech neuronů, speciálně výstupních neuronů, které určuí výstup sítě. Adaptivní (učící) režim vícevrstvé sítě má podobný průběh ako u sítě perceptronové. Požadovaná funkce e opět zadána tréninkovou množinou (2.6). Chyba sítě E k (w) vzhledem ke k-tému tréninkovému vzoru úměrná součtu mocnin odchylek skutečných hodnot výstupů sítě od odpovídaících požadovaných hodnot výstupů u tohoto vzoru: E k 1 2 ( k dk ) ( w) = y ( w, x ) Y 2 (2.10)

14 NEURONOVÉ SÍTĚ 14 Chyba sítě E(w) k celé tréninkové množině e pak definována ako součet těchto parciálních chyb sítě E k (w). Cílem adaptace e minimalizace chyby sítě ve váhovém prostoru. Na začátku adaptace sou váhy nastaveny náhodně, blízko nuly. Adaptace probíhá v diskrétních časových krocích. Nová konfigurace w (t) v čase t > 0 se vypočte: w = w + w ( t ) ( t 1) ( t ) i i i (2.11) Změna vah w (t) v čase t > 0 e úměrná zápornému gradientu chybové funkce E(w) v bodě w (t-1) : w ( t 1) ( w ) δe = ε (2.12) ( t ) i δwi kde 0 < ε 1 e učící konstanta (rychlost učení), eíž význam e podobný ako u lineárního perceptronu. K realizaci uvedené adaptivní dynamiky potřebueme vypočítat gradient chybové funkce, což není triviálním problémem. Při výpočtu se chyba sítě šíří směrem od výstupních, přes skryté, až k vstupním neuronům a právě proto hovoříme o strategii zpětného šíření chyby. Po úpravě rovnice (2.12) dostaneme tento vzorec: t w ) i ( = ετ y (2.13) i kde τ e chyba -tého neuronu vypočtená pro výstupní neurony ze vztahu: ( y d ) λ y ( 1 y ) pro Y τ = (2.14) k a pro skrytou vrstvu ze vztahu: ( 1 y ) τ w pro X Y τ = λ y r r (2.15) r Podrobné odvození výše uvedených vzorců viz. např [Šíma-Neruda]. Uvedená gradientní metoda se často používá, i když není příliš efektivní. Při malé velikosti učící konstanty e konvergence této metody pomalá, avšak při větší hodnotě metoda divergue. Jednou z modifikací, která se snaží tento nedostatek odstranit, zohledňue při výpočtu změny váhy ve směru gradientu chybové funkce navíc i předchozí změnu vah, tzv. moment:

15 NEURONOVÉ SÍTĚ 15 w ( t 1) ( t 1) ( w ) + α w δe = ε, kde 0 α 1 (2.16) ( t ) i i δw i e parametr momentu, který určue míru vlivu předchozí změny. Pomocí momentu gradientní metoda lépe opisue tvar chybové funkce E(w), protože bere do úvahy předchozí gradient RBF RBF sítě představuí vícevrstvé neuronové sítě s ednotkami odlišného typu, než sou perceptrony. Můžeme si i představit ako třívrstvou síť, kde vstupní vrstva slouží pouze k přenosu vstupních hodnot. Druhá (skrytá) vrstva sestává z RBF ednotek, které realizuí ednotlivé radiální funkce. Třetí výstupní vrstva e lineární. Radiální bazické funkce si můžeme představit ako funkce určené středem, které pro argumenty se stenou vzdáleností od tohoto středu dáváí stené funkční hodnoty. Ve dvorozměrném vstupním prostoru a při euklidovské metrice, pak množiny se stenou funkční hodnotou tvoří kružnici. Z vněšího pohledu se RBF ednotka podobá perceptronu, má také n vstupů x = x,...,, z nichž každé e přiřazena váha c i. RBF ednotka má také eden reálný výstup y ( ) 1 x n a může mít i další parametr b, kterému se říká šířka. Ovšem přechodová funkce RBF ednotek e odlišná, eí vnitřní potenciál ξ se nepočítá ako vážená suma vstupů RBF ednotky, ale ako vzdálenost vstupního vektoru x od středu c, případně dělená šířkou b. x c ξ = (2.17) b Výstupní hodnotu y získáme aplikací přechodové funkce φ na potenciál ξ. y = σ ( ξ ) (2.18) Jelikož e formálně RBF síť druhem dopředné sítě, steně ako vícevrstvý perceptron, můžeme k eímu učení použít modifikaci algoritmu zpětného šíření chyby. Architektura RBF sítě byla motivací k vytvoření učícího algoritmu, který sestává ze tří fází, kdy v každé z nich se určuí hodnoty iné skupiny parametrů. Úkolem první fáze e určení pozice středů RBF ednotek, enž sou reprezentovány vahami c i ; i = 1,..., n ; = 1,..., h mezi vstupní a skrytou vrstvou. Existue řada přístupů, ak tento { } problém řešit. Prvním z nich e rovnoměrné rozložení. Jedná se o rovnoměrné pravidelné rozmístění středů ednotek po vstupním prostoru. To e vhodné, estliže vstupní data sou také rozmístěna přibližně rovnoměrně. Další metodou, ak zvolit středy ednotek, sou náhodné

16 NEURONOVÉ SÍTĚ 16 vzorky. Jde o vybrání h náhodných tréninkových vzorů a umístění RBF ednotek na eich vstupní části. Podobná metoda optimálních vzorků se liší pouze v tom, že tréninkové příklady nesou vybírány náhodně, ale používá se metoda ortogonálních nemenších čtverců k tomu, aby se minimalizovala chyba sítě. Poslední menovanou metodou e samoorganizace, která se používá pro lepší zachycení rozmístění tréninkových vzorů. Druhá fáze učení slouží k nastavení dalších parametrů RBF ednotek, existuí-li a sou-li adaptovány. Nečastěi používané přechodové funkce pro RBF ednotky, Gaussovy radiální bazické funkce, maí následuící tvar: ( x) x c b 2 ϕ = e (2.19) Parametr b reprezentue šířku φ a určue tak velikost radiální oblasti okolo středu c, v němž má daná RBF ednotka významné výstupní hodnoty. Šířka b má vliv na generalizační schopnosti sítě. Čím e menší, tím horší generalizaci lze očekávat. Často se šířka volí úměrně průměru vzdáleností q nebližších sousedů dané ednotky. Hodnota q se přitom často pokládá rovna edné. Třetím krokem e obvyklé učení s učitelem, které adaptue váhy mezi skrytou a výstupní vrstvou. Váhy nižší vrstvy sou iž fixovány. Adaptace vah probíhá minimalizací chybové funkce: E k m 1 ( t ) ( t ) ( w) = ( d s y ) 2 t = 1 s= 1 s 2 (2.20) kde (t ) ys označue aktuální výstup s-té výstupní ednotky a (t ) ds označue požadovaný výstup tréninkového vzoru předloženého v čase t. Změnu váhy mezi s-tou výstupní ednotkou a i-tou RBF ednotkou v čase t určue následuící rovnice: w ( t) si = ε ( t ) ( ys ds ) y i (2.21) kde 0 < ε 1 e učící konstanta (rychlost učení), eíž význam e podobný ako u lineárního perceptronu Kohonenova síť Tento model neuronové sítě využívá soutěžní strategie učení. Jedná se o asi nedůležitěší neuronovou architekturu vycházeící ze soutěžního učení. Poprvé byla popsána v roce 1982 [Kohonen1], podrobněi e popsána například v [Kohonen2]. Principem modelů se soutěžní strategií e to, že výstupní neurony soutěží spolu o to, který z nich bude aktivní.

17 NEURONOVÉ SÍTĚ 17 Jedná se dvouvrstvou síť s úplným propoením ednotek mezi vrstvami. Vstupní vrstvu tvoří n neuronů pro distribuci vstupních hodnot a výstupní vrstvu tvoří m výstupních ednotek. Váhy w = ( w 1,..., wn ), = 1,..., m náležeící výstupní ednotce určuí eí polohu ve vstupním prostoru. n Zatímco vstupy x R mohou být libovolná reálná čísla, výstupy y sou obvykle en hodnoty 0 nebo 1, přičemž aktivní e vždy právě eden výstupní neuron, ten který vyhrál kompetici. Výstup každého neuronu se vypočte v závislosti na eho vzdálenosti od vstupního vektoru x (t) takto: ( t ) { x w } 1 = arg min y (2.22) ( t) l = l = 1,..., m 0 inak Tento principu se zpravidla nazývá vítěz bere vše. Princip adaptivní dynamiky e také ednoduchý. Prochází se celá tréninková množina a po předložení ednoho tréninkového vzoru proběhne mezi ednotkami obvyklá kompetice. Jeí vítěz změní své váhy podle následuícího vzorce: w ( t ) i = w w ( t 1) i i + θ ( t 1) ( t 1) ( t ) ( x w ) = arg min { x w } i i inak l l (2.23) Reálný parametr 0 < θ < 1 určue míru změny vah. Na počátku učení e obvykle blízký edné a postupně se zmenšue. Jednou z možných modifikací tohoto algoritmu, řešící některé eho slabiny, e lokální paměť navržená Deseinem [Desieno]. Myšlenka této modifikace spočívá v tom, že každá z k ednotek by měla zvítězit v kompetici zhruba 1/k krát. Každé ednotce sou přidány dva parametry: odhad relativní četnosti výher v kompetici f a práh b vypočtený na základě této hodnoty. Učící algoritmus pak vypadá takto: V čase t e síti předložen vzor x a podle (2.22) vypočtena odezva výstupních ednotek. Pak e pro každou ednotku vypočtena nová hodnota parametru f : ( ) ( t ) ( t 1 ) ( t 1 ) f = f + β y f (2.24) Podle hodnoty f se vypočítá práh b následovně: b ( t ) ( t ) = γ f (2.25) 1 N

18 NEURONOVÉ SÍTĚ 18 Po určení prahu každé ednotky proběhne druhá kompetice, která probíhá vzhledem k hodnotě x w b (2.26) l Vítězná ednotka po té změní své váhy podle vzorce Kohonenovy samoorganizační mapy Kohonenovy samoorganizační mapy sou vylepšením předchozího modelu. Rozdíl spočívá v tom, že výstupní ednotky sou navíc uspořádány do topologické struktury, nečastěi do dvourozměrné mřížky. Pro učící proces zavedeme poem okolí N s (c) o velikosti s neuronu c v síti, což e množina všech neuronů, eichž vzdálenost v síti od neuronu c e menší nebo rovna s. To, ak měříme tuto vzdálenost, záleží právě na topologické struktuře výstupních neuronů. V aktivním režimu pracue síť ako předchozí model, vzdálenost neuronů v topologické struktuře se neproevue. Učící proces iž bere v úvahu uspořádání neuronů a na místo samotné vítězné ednotky se upravuí váhy i všech neuronů, které sou v eím okolí. Velikost okolí přitom není konstantní, na začátku učení e okolí obvykle velké a na konci učení potom zahrnue en samotný vítězný neuron. Celý učící postup e analogický s učícím algoritmem předchozího modelu, pouze adaptace vah se neřídí rovnicí (2.23), ale má tvar: w ( t ) i = w w ( x w ) N ( c) ( t 1) ( t 1) ( t 1) i i + θ i i inak s ( t ), kde c = arg min { x w } l = 1,..., m l (2.27) LVQ Doposud sme uvažovali využití Kohonenové mapy a Kohonenové sítě pro učení bez učitele, lze i ovšem použít i pro řešení problémů klasifikace dat do kategorií. Měme tréninkovou množinu tvaru: {( x, d ); n 1,..., k} n n =, kde x n R a d n { C1,..., C q } (2.28) Učení Kohonenovy sítě bude pak mít tři fáze: 1. Učení bez učitele 2. Označení výstupních neuronů kategoriemi 3. Doučení sítě pomocí LVQ

19 NEURONOVÉ SÍTĚ 19 Požadované výstupy d k použieme až ve druhém kroku. U každého výstupního neuronu vytvoříme tabulku četností ednotlivých kategorií, které tento neuron reprezentue. Každému neuronu přiřadíme kategorii, kterou reprezentoval nečastěi a označíme i v. Ve třetí fázi se síť doladí pomocí LVQ. Existue několik variant tohoto algoritmu, viz. [Šíma-Neruda], zde e uvedena ta základní. Vychází z myšlenky posílení správné klasifikace vstřícným posunutím neuronu a naopak, snahou o napravení nesprávné klasifikace odsunutím neuronu od daného vstupu. Postupně sítí předkládáme všechny tréninkové vzory. K danému vzoru neprve určíme nebližší neuron c: c = arg min l = 1,..., m ( t ) { x w } l (2.29) Po té provedeme úpravu vah u tohoto neuronu: w ( t ) c w ( t ) ( x wc ) d t t 1 ( t ) ( x w ) d ( t 1) ( t ) ( t 1) + α c = w c α c ( t 1) ( ) ( ) = v c v c (2.30) Parametr α by měl mít počáteční hodnotu poměrně malou, asi 0,01 až 0,02 a postupně by měl klesat k nule.

20 GENETICKÉ ALGORITMY 20 3 Genetické algoritmy Genetické algoritmy sou prohledávací metodou založenou na principech přírodního výběru a genetiky. Začínáme s počáteční populací edinců. Členové současné populace následně pomocí mutace a křížení ovlivňuí vznik další generace. Výběr těchto edinců e dán funkcí, která přiřazue každému edinci hodnotu eho míry kvality. Na základě této hodnoty sou pak edinci vybíráni, aby se podíleli na vzniku další generace. Za obevitele genetických algoritmů (GA) tak, ak e známe dnes, e považován Holland, který se svými kolegy a studenty na univerzitě v Michiganu položil v sedmdesátých letech základy této disciplíny. Problémem, který řeší GA, e nalezení nelepšího řešení v prostoru možných řešení. V GA e nelepší řešení definováno ako to, které optimalizue předdefinované numerické ohodnocení pro daný problém, nazývané skóre (fitness). Například při aproximaci neznámé funkce zadané vstupními hodnotami a požadovanými výstupními hodnotami, by skóre mělo být definováno ako přesnost řešení nad tréninkovými daty. Toto ohodnocení daného řešení provádí účelová funkce přiřazuící každému řešení eho skóre. Kandidát řešení e nazýván edinec. Jedinci sou seskupováni do množin nazývaných populace a po sobě následuící populace se nazývaí generace. Ve většině aplikací obsahue edinec eden chromozóm. Chromozóm délky n e vektor tvaru: x 1, x2,..., x n kde x i se nazývá gen, nebo také alela. Přestože se různé aplikace genetických algoritmů ve svých detailech liší, maí většinou následuící společnou strukturu: GA(F,p,k,m) F účelová funkce p počet edinců v populaci k pravděpodobnost křížení m pravděpodobnost mutace t := 0 Inicializace populace: Náhodně generu p edinců do počáteční generace G 0. Ohodnocení: Pro všechny edince v G 0 spočti F(). Dokud není splněna ukončovací podmínka proveď: Výběr: Pravděpodobnostně vyber (1-k)p edinců z G t a přide e do G t+1. Křížení: Pravděpodobnostně vyber dvoce edinců dle k. Pro každou vybranou dvoici edinců vytvoř pomocí operátoru křížení dva eich potomky a přide e do G t+1. Mutace: Vyber m procent členů populace G t+1 a změň u nich náhodně eden gen.

21 GENETICKÉ ALGORITMY 21 Ohodnocení: Pro všechny edince v G t+1 spočti F(). t:= t+1 Vrať G t. GA se liší od tradičních vyhledávacích technik v několika směrech: GA pracuí s řetězcem zakódovaných hodnot parametrů, ne s parametry samotnými. GA představuí vyvážený poměr mezi hledáním nových řešení v parametrickém prostoru a využíváním informací iž obevených. GA sou náhodnostními algoritmy v tom směru, že používaí operátory, eichž výsledek závisí na pravděpodobnosti. Výsledky těchto operací sou založeny na hodnotě náhodného čísla. GA pracuí s několika řešeními zároveň, shromažďuící informace z aktuálního hledání přímo do následného hledání. Schopnost pracovat s několika řešeními zároveň dělá GA méně náchylnými na problémy lokálních minim a šumu. GA maí vlastnost implicitního paralelismu, takže populace edinců nade řešení rychlei, než kdyby prohledávali prostor izolovaně. GA využívaí pouze informace poskytované účelovou funkcí, ne derivace nebo další doplňuící znalosti. Cílem GA e kombinovat nevhodněší edince ve snaze vytvořit eště kvalitněšího edince. Výběr rodičů i postup při eich kombinaci e založen na náhodnostním principu. 3.1 Genetické operátory Generace následníků e v GA závislá na genetických operátorech, které kombinuí a mutuí vybrané členy aktuální populace. Použití typických genetických operátorů pro manipulaci s edinci e ilustrováno ve struktuře genetického algoritmu v předchozí kapitole. Tyto operátory odpovídaí idealizovaným verzím genetických operací, které můžeme nalézt v přírodě, v biologické evoluci. Dvěma neběžněšími operátory sou křížení a mutace. Operátor křížení vytváří ze dvou edinců, rodičů, dva nové potomky. Gen na i-té pozici každého potomka e zkopírován z i-té pozice ednoho z rodičů. Výběr, který z rodičů e původcem daného genu, záleží na typu křížení. Prvním typem e ednobodové křížení, které vybere náhodně eden gen z edince a v tomto místě oba edince rozdělí na dvě části, ty se pak navzáem vymění. Dvoubodové křížení rozdělí edince ve dvou bodech, t. na tři části, a vymění mezi sebou prostřední části. Posledním základním typem křížení e uniformní křížení. U tohoto typu křížení se určue zcela náhodně, který z rodičů kopírue svů i-tý gen na místo i- tého genu daného potomka. Oproti kombinačním operátorům, které vytváří potomky kombinováním částí eich dvou rodičů, druhý typ operátorů vytváří nového edince en z ednoho rodiče. Takový genetický operátor se nazývá mutace. Mutace provádí malé změny v edinci, tím že náhodně vybere eden gen a změní eho hodnotu. Mutace se většinou provádí až po křížení a provádí se také řádově méně často než křížení. Význam mutace e v tom, že dokáže vytvářet zcela nové

22 GENETICKÉ ALGORITMY 22 hodnoty genů a zabraňue tak uvíznutí celého procesu evoluce v lokálním extrému optimalizované funkce. 3.2 Účelová funkce a výběr Účelová funkce definue kritérium pro ohodnocení kandidátů řešení, edinců a eich pravděpodobnostní výběr do další generace. Jestliže máme klasifikační úlohu, pak účelová funkce typicky hodnotí klasifikační přesnost přes množinu dat daných tréninkovými příklady. Výběr edinců, nebo také selekce, e založen na účelové funkci, která využívá znalosti o cíli adaptace, resp. evoluce. V principu e to ediné místo v algoritmu, kde e tato znalost nezbytná. Čím má edinec vyšší skóre, tím e větší pravděpodobnost, že bude vybrán pro nové zkombinování svých genů, nebo pro přímý postup do další generace. Pravděpodobnost, že bude edinec vybrán, e dána poměrem skóre daného edince ke skóre ostatních edinců v populaci. Základní typy výběru (selekce) sou následuící: Ruleta (roulette whell) Pravděpodobnost Pr, že edinec h i, bude vybrán e dána rovnicí: ( h ) i = p i = 1 ( hi ) F( h ) F Pr (3.1) i kde F e účelová funkce a p e počet edinců v populaci. Turna (tournament) Zvolí se náhodně dva edinci, z nichž e pak s předdefinovanou pravděpodobností p vybrán ten s vyšším skóre a s pravděpodobností 1-p, ten s menším skóre. Pořadí (rank) Jedinci sou setříděni do seznamu podle svého skóre. Pravděpodobnost výběru e pak přímo úměrná pořadí edince v setříděném seznamu.

23 IMPLEMENTACE 23 4 Implementace Realizace zadání diplomové práce byla uskutečněna pomocí dvou programů. Programem NetVisualiser, který se soustřeďue na vizualizaci neuronových sítí a experimentování s nimi a programem GaVisualiser, ehož cílem e seznámit uživatele pomocí vizuálních pomůcek s genetickými algoritmy. 4.1 NetVisualiser Tato kapitola se bude zabývat implementací neuronových sítí uvedených v kapitole 2.3 v programu NetVisualiser. Při implementaci neuronových sítí sem čerpal především z knih [Šíma-Neruda], [Novák], [Hassoun] a [Kohenen2]. Nedříve něco o programu NetVisualiser obecně. NetVisualiser umožňue pracovat s následuícími neuronovými sítěmi: Lineární perceptron Backpropagation RBF síť Kohonenova síť Kohonenova mapa Tyto modely neuronových sítí byly zvoleny, neboť reprezentuí základní typy neuronových sítí a současně e ich často využíváno v praxi, s výimkou lineárního perceptronu, který má význam spíše teoretický. Program NetVisualiser umožňue tyto modely vytvářet, podle zadaných parametrů, umožňue eich učení, kde si lze vybrat z několika různých rychlostí učení a různých režimů vizualizace. V průběhu učení e možno sledovat měnící se graf chyby učení či statistiku sítě, anebo měnit některé parametry sítě ovlivňuící proces adaptace. Program pracue s modely neuronových sítí ve dvou základních režimech klasifikace vzorů a aproximace funkcí, pokud e tento režim pro daný model sítě relevantní. Natrénovanou neuronovou síť e možné kdykoli uložit a pozděi i opět načíst pro další trénování nebo demonstraci eich vlastností. Tento program také umožňue uživateli práci s tréninkovými či testovacími daty. V případě, že se edná o dvourozměrná data, lze tato data pomocí grafického uživatelského rozhraní vytvářet přímo v programu, nebo lze využít možnost automatického generování příslušných dat, kde lze zvolit mezi několika možnostmi typu dat. Vždy e tu možnost uložení aktuálních dat a načtení uložených či externích dat. Program také podporue automatickou normalizaci dat do intervalu 0, 1, avšak data lze normalizovat i do libovolného intervalu. Vizualizaci učení neuronové sítě lze využít v režimu klasifikace vzorů pro dvourozměrná data a v režimu aproximace funkcí pro data ednorozměrná. Uživatel si může vybrat mezi několika typy vizualizace a zvolit si tak eho potřebě nevíce vyhovuící režim či eich kombinaci.

24 IMPLEMENTACE Lineární perceptron Implementace lineárního perceptronu by měla uživatele seznámit se základním principem dopředných neuronových sítí a naznačit základní princip změny vah. Topologie lineárního perceptronu obsahue vstupní vrstvu s n neurony a vrstvu výstupní s edním neuronem. Mezi vrstvami existue úplné propoení. Uživatel si může vybrat z následuících typů přechodových funkcí: 0 a 1. Tato přechodová funkce e dána následuícím předpisem: 1 estliže ξ 0 n σ ( ξ ) =, kde = 0 estliže ξ < 0 i= 0 ξ w i x i (4.1) Jedná se o nepoužívaněší přechodovou funkci a doporučui i používat také pro většinu běžných příkladu v programu NetVisualiser. Práh této funkce pro vizualizaci e 0,5. -1 a 1. Tato funkce e dána obdobným předpisem ako předchozí funkce: 1 estliže ξ 0 n σ ( ξ ) =, kde = -1 estliže ξ < 0 i= 0 ξ w i x i (4.2) Prakticky by mezi těmito přechodovými funkcemi měly být en minimální rozdíly. Obě se používaí především pro klasifikační úlohy. Práh této funkce pro vizualizaci e 0. Lineární. Tato přechodová funkce má následuící tvar: n σ ( ξ) = ξ, kde ξ = w i x i (4.3) i= 0 Jeí tvar i předurčue pro použití v aproximačních úlohách, protože eí funkční hodnota není omezena pouze 0 a 1, resp. -1 a 1, ale může nabývat libovolných hodnot. Práh této funkce pro vizualizaci e 0,5, tato funkce by se ovšem pro klasifikační úlohy neměla používat.

25 IMPLEMENTACE 25 Klasifikační možnosti perceptronu sou omezené, neboť eho ednoduchá topologie dovolue klasifikaci vzorů nevýše do dvou tříd. Pro dvourozměrná vstupní data e přímka odděluící tyto klasifikace dána následuící rovnicí: x w + x w + w 0 (4.4) = Obecně má odděluící nadrovina tvar uvedený v rovnici (2.4). V průběhu učení se tato přímka odděluící různé klasifikace zobrazue a mění svoi polohu podle aktuálního stavu neuronové sítě. Průběh učící fáze lze ovlivňovat nastavením učící konstanty, viz. vzorec (2.7), v dialogu Parametry sítě. Hodnoty tohoto parametru by se měly pohybovat v intervalu od 0 do 1. Čím e hodnota učící konstanty blíže nule, tím dochází k menší úpravě vah. Pro nulu se pak váhy přestávaí adaptovat úplně. Většinou se na začátku volí malá hodnota, která pozděi během adaptace roste. To odpovídá počátečnímu povrchnímu seznámení se s tréninkovou množinou a pozděšímu důkladnému doučení detailů, viz. [Šíma-Neruda]. V dialogu Parametry sítě lze zapnout automatickou úpravu tohoto parametru. Poté se učící konstanta sama pomalu zvyšue směrem k 1. Úprava probíhá podle následuícího vzorce: ( ) ( t ) ( t 1) ( t 1) ε = ε * 1- ε (4.5) Na obrázku Obr. 4.1 e vidět výsledek úspěšného procesu učení. Jako tréninková množina byl použit soubor LP1.dat a ako neuronová síť lineární perceptron se dvěma vstupními neurony a edním výstupním neuronem. Jako přechodová funkce byla použita funkce 0 a 1. Na obrázku e vidět zelená přímka odděluící dvě různé klasifikace, znázorněné červenou a modrou barvou. Konkrétní poloha přímky záleží na počátečním nastavení vah, které e náhodné. Obrázek Obr. 4.2 zachycue proces učení na lineárně neoddělitelných datech. Topologie neuronové sítě e stená ako v předchozím případě a tréninková množina byla načtena ze souboru LP2.dat. Obrázek byl pořízen v režimu zobrazování stopy, při němž sou vidět i předchozí polohy přímky, takže si uživatel může udělat představu o tom, v akých mezích se přímka pohybue. Samozřemě učení lineárního perceptronu s touto tréninkovou množinou neskončí nikdy s nulovou chybou sítě, protože lineární perceptron není tyto dvě klasifikace schopen od sebe úplně oddělit. Oddělovací přímka se bude pohybovat zhruba na rozmezí těchto dvou klasifikací, ale pravděpodobně se nikdy nezastaví na optimální kompromisní hranici. Pro trénování lineárního perceptronu na lineárně neseparabilních datech existuí modifikované algoritmy, viz. například Pocket algoritmus [Hassoun], protože základní algoritmus uvedený v kapitole 4.1 není pro učení na těchto datech příliš vhodný.

26 IMPLEMENTACE 26 Obr. 4.1 Výsledek úspěšného učení lineárního perceptronu. Obr. 4.2 Průběh učení lineárně neoddělitelných dat. Teoreticky lze lineární perceptron použít i pro aproximaci funkcí, i když zde nelze očekávat žádné velké výsledky. Prakticky se edná o proložení přímky skupinou bodů, t. tréninkovou množinou. Pro aproximaci funkcí e třeba vytvořit neuronovou síť s edním

27 IMPLEMENTACE 27 vstupním neuronem a edním výstupním neuronem. Jako přechodovou funkci e zapotřebí zvolit funkci lineární, v ostatních případech by se na výstupu sítě střídaly pouze dvě hodnoty, 0 a 1 nebo -1 a 1. Výsledek aproximace funkce pomocí lineárního perceptronu e znázorněn na obrázku Obr Modré body znázorňuí data z tréninkové množiny, t. vybrané funkční hodnoty aproximované funkce a červená přímka znázorňue výslednou funkci lineárního perceptronu. Obr. 4.3 Aproximace funkcí pomocí lineárního perceptronu Backpropagation Strategie zpětného šíření chyby patří mezi nepoužívaněší modely neuronových sítí. Program NetVisualiser ukazue tento model z hlediska klasifikačních a aproximačních úloh. Jak iž bylo řečeno, edná se o vícevrstvou neuronovou síť. Uživatel si může zvolit počet skrytých vrstev a počet neuronů v ednotlivých vrstvách, včetně vrstvy vstupní a výstupní. Pro většinu úloh by mělo být dostatečné zvolit si síť s ednou nebo dvěma skrytými vrstvami. Počty skrytých neuronů by měly odpovídat složitosti řešeného problému, t. počtu tréninkových vzorů, eich vstupů a výstupů a struktuře vztahů, které popisuí. Je třeba upozornit, že příliš malá síť se obvykle zastaví v něakém mělkém lokálním minimu a e zapotřebí topologii doplnit o další skryté neurony. Na druhou stranu příliš velká síť pravděpodobně nade globální minimum, ale za cenu velké výpočetní náročnosti. V praxi se obvykle počet neuronů volí heuristicky. Jedna z heuristik tvrdí, že v první skryté vrstvě by mělo být o něco více neuronů než e vstupů a ve druhé skryté vrstvě by měl být počet neuronů roven aritmetickému průměru počtu výstupů a počtu neuronů v první skryté vrstvě. Následue přehled přechodových funkcí dostupný pro tento model: Sigmoida. Tato standardní přechodová funkce má následuící tvar:

28 IMPLEMENTACE 28 σ 1 ( ξ ) = ξ 1 + e, kde ξ = wi yi (4.6) i Práh této funkce pro vizualizaci e 0,5. Tanh - Hyperbolický tangens. Jedná se taktéž o sigmoidní funkci s tímto předpisem: σ ξ 1 e ( ξ ) = ξ 1 + e, kde ξ = wi yi (4.7) i Jedním z rozdílů těchto dvou funkcí e, že standardní sigmoida má obor hodnot roven 0, zatímco hyperbolický tangens má obor hodnot roven ( 1, 1). Obě tyto funkce lze (, 1) použít ako přechodovou funkci pro skrytou nebo výstupní vrstvu. Práh této funkce pro vizualizaci e 0. Lineární. Přechodové funkce pro výstupní vrstvu doplňue lineární funkce, která e vhodná pro aproximační úlohy. Jeí tvar e: σ ( ξ ) = ξ, kde ξ = w i yi (4.8) i Práh této funkce pro vizualizaci e 0,5, tato funkce by se ovšem pro klasifikační úlohy neměla používat. Úprava vah v adaptivní fázi probíhá dle vzorců (2.11), (2.13), (2.14) a (2.15) uvedených v podkapitole 3.2. Protože e implementován modifikovaný algoritmus momentu, e navíc místo vzorce (2.12) použit vzorec (2.16). Adaptace konfigurace sítě probíhá po předložení každého tréninkového vzoru, čímž se sníží paměť ová náročnost ve srovnání s akumulovanou variantou, kde se váhy adaptuí až po proití celé tréninkové množiny. Oproti akumulované variantě však může doít ke zpomalení konvergence, protože se gradient nepočítá k celé tréninkové množině, ale k aktuálnímu tréninkovému vzoru. V klasifikačních úlohách si tento model poradí téměř s akýmkoli problémem, samozřemě konkrétní výsledky závisí od zvolené topologie. Uživatel může pozorovat učící režim v několika vizualizačních režimech, které mu zpřístupní celý režim adaptace konfigurace sítě. Více se o nich lze dozvědět v podkapitole

29 IMPLEMENTACE 29 Proces adaptace lze ovlivňovat dvěma faktory, učící konstantou a mírou vlivu momentu. Jak ovlivnit proces učení pomocí učící konstanty e iž popsáno v podkapitole Pomocí vlivu momentu můžeme urychlit konvergenci sítě. Obvykle se volí hodnota přibližně 0,9, viz. [Šíma-Neruda]. V praxi to znamená, že se k aktuální změně váhy přičte i 0,9ti násobek předchozí změny. I když tento model neuronové sítě patří mezi neznáměší a nečastěi používané, rychlost a efektivnost eho adaptivního režimu nepatří k nelepším. Ukázku klasifikačního režimu tohoto modelu můžeme vidět na obrázcích Obr. 4.1 a Obr Tréninková množina byla načtena ze souboru XOR4.dat, který simulue klasifikaci logickou funkcí vylučovací disunkce. Na obrázcích e vidět, ak si tento model poradil s problémem, který e pro lineární perceptron neřešitelný. Neuronová síť měla ednu skrytou vrstvu s 20ti neurony, tento počet byl pro pořízení tohoto obrázku zvolen pouze experimentálně, inak by na řešení tohoto problému zcela istě stačila například síť se dvěma skrytými neurony, která by pravděpodobně i rychlei konvergovala RBF Tento model nepatří mezi nerozšířeněší modely, což však nesnižue eho důležitost. Uživatel si může zvolit počet vstupních neuronů, počet skrytých neuronů, tzv. RBF ednotek, v ediné skryté vrstvě a počet výstupních neuronů. Přechodovou funkcí pro skrytou vrstvu e tzv. Gaussova funkce: 2 z b ϕ (4.9) ( ) z = e kde z e vzdáleností vstupního vektoru x od středu -té RBF ednotky c vypočtené následovně: z = ( xi c i ) i 2 (4.10) Práh této funkce pro vizualizaci e 0,5. Přechodové funkce přístupné pro výstupní vrstvu sou: 0 a 1. Tato přechodová funkce má následuící tvar: 1 estliže z 0 2 σ ( z ) =, kde z = ( xi c i ) 0 estliže z < 0 i (4.11) Práh této funkce pro vizualizaci e 0,5.

30 IMPLEMENTACE 30 Lineární. Tato přechodová funkce e zadána následuícím předpisem: σ(z =, kde z = ( x c ) ) z i i i 2 (4.12) Lineární přechodová funkce e opět určena pro aproximační úlohy. Práh této funkce pro vizualizaci e 0,5, tato funkce by se ovšem pro klasifikační úlohy neměla používat. Každá RBF ednotka si oproti ostatním modelům neuronů pamatue svoi šířku b. Šířka určue velikost radiální oblasti okolo středu c, v němž má daná RBF ednotka významné výstupní hodnoty. Střed -té RBF ednotky c e dán hodnotami í příslušeících vah, u iných modelů obvykle značenými w. Adaptace neuronové sítě probíhá ve třech fázích. První dvě fáze probíhaí pouze ednou a to po inicializaci sítě či po eí reinicializaci. První fáze určue středy RBF ednotek ve skryté vrstvě. Určení středů probíhá náhodným výběrem vzorů z tréninkové množiny a nastavením středů ednotek, t. vah mezi vstupní a skrytou vrstvou, na eich vstupy. V případě, že e více RBF ednotek, než vzorů v tréninkové množině, budou mít některé RBF ednotky totožné středy. Ve druhé fázi probíhá nastavení šířek RBF ednotek. Ke každé RBF ednotce se nade ednotka, která e í neblíže, přičemž se vzdálenost dvou RBF ednotek počítá ako vzdálenost eich středů. Hodnota šířky ednotky se pak nastaví ako vzdálenost těchto ednotek. Ve třetí fázi se adaptuí pouze váhy mezi skrytou a výstupní vrstvou. Změna vah probíhá dle rovnice (2.21) uvedeného v kapitole Středy RBF ednotek sou v programu NetVisualiser znázorněny tmavě zelenými křížky a dávaí tak uživateli představu o tom ak sou rozmístěny po tréninkové množině. Na obrázku Obr. 4.1 vidíme rozmístění středů RBF ednotek při klasifikační úloze. Tréninková data byla nahrána ze souboru KoloTrote.dat, RBF síť měla dva vstupní neurony, dvacet skrytých RBF ednotek a eden výstupní neuron. Lze si všimnout, že kolem středů RBF-ednotek se tvoří oblasti klasifikací podobné kruhům. V podstatě se o kruhy edná, ale protože síť obsahue dvacet RBF ednotek, tak se tyto ednotky navzáem ovlivňuí, kombinuí a deformuí. Na obrázku Obr. 4.2 sou na stených tréninkových datech použity pouze dvě RBF ednotky a vidíme, že oblast klasifikovaná červenou barvou e souvisleší a komplexněší. Pravděpodobně se ale této síti nikdy nepodaří správně klasifikovat čtyři vzory uprostřed kruhu. Jestliže se nacházíme v aproximačním režimu sou středy RBF ednotek umístěny u horního okrae okna, ak e vidět na obrázcích Obr. 4.1 a Obr Rozmístění RBF ednotek může uživatel přímo ovlivnit pomocí funkce Změna středů RBF ednotek. Tato funkce umožňue přemísťovat středy RBF ednotek pomocí myši a uživatel tak může sám určit, kde daná RBF ednotka bude mít svů střed. Uživatel tak může experimentovat s optimálním rozmístěním eich středů a dosáhnout tak lepších výsledků, než by dosáhla sama

1. Úvod do genetických algoritmů (GA)

1. Úvod do genetických algoritmů (GA) Obsah 1. Úvod do genetických algoritmů (GA)... 2 1.1 Základní informace... 2 1.2 Výstupy z učení... 2 1.3 Základní pomy genetických algoritmů... 2 1.3.1 Úvod... 2 1.3.2 Základní pomy... 2 1.3.3 Operátor

Více

Jednotlivé historické modely neuronových sítí

Jednotlivé historické modely neuronových sítí Jednotlivé historické modely neuronových sítí Tomáš Janík Vícevrstevná perceptronová síť opakování Teoretický model obsahue tři vrstvy perceptronů; každý neuron první vrstvy e spoen s každým neuronem z

Více

Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce

Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce Emergence chování robotických agentů: neuroevoluce Petra Vidnerová, Stanislav Slušný, Roman Neruda Ústav Informatiky, AV ČR Kognice a umělý život VIII Praha 28. 5. 2008 Evoluční robotika: EA & neuronové

Více

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat

Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Moderní systémy pro získávání znalostí z informací a dat Jan Žižka IBA Institut biostatistiky a analýz PřF & LF, Masarykova universita Kamenice 126/3, 625 00 Brno Email: zizka@iba.muni.cz Bioinformatika:

Více

Neuronové časové řady (ANN-TS)

Neuronové časové řady (ANN-TS) Neuronové časové řady (ANN-TS) Menu: QCExpert Prediktivní metody Neuronové časové řady Tento modul (Artificial Neural Network Time Series ANN-TS) využívá modelovacího potenciálu neuronové sítě k predikci

Více

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času

Testování hypotéz. 1 Jednovýběrové testy. 90/2 odhad času Testování hypotéz 1 Jednovýběrové testy 90/ odhad času V podmínkách naprostého odloučení má voák prokázat schopnost orientace v čase. Úkolem voáka e provést odhad časového intervalu 1 hodiny bez hodinek

Více

Architektura - struktura sítě výkonných prvků, jejich vzájemné propojení.

Architektura - struktura sítě výkonných prvků, jejich vzájemné propojení. Základní pojmy z oblasti neuronových sítí Zde je uveden přehled některých základních pojmů z oblasti neuronových sítí. Tento přehled usnadní studium a pochopení předmětu. ADALINE - klasická umělá neuronová

Více

Neuronové sítě. Vlasta Radová Západočeská univerzita v Plzni katedra kybernetiky

Neuronové sítě. Vlasta Radová Západočeská univerzita v Plzni katedra kybernetiky Neuronové sítě Vlasta Radová Západočeská univerzita v Plzni katedra kybernetiky Motivace pro výzkum umělých neuronových sítí lidský mozek pracuje jiným způsobem než běžné číslicové počítače počítače přesně

Více

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011

Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu. Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Automatická detekce anomálií při geofyzikálním průzkumu Lenka Kosková Třísková NTI TUL Doktorandský seminář, 8. 6. 2011 Cíle doktorandské práce Seminář 10. 11. 2010 Najít, implementovat, ověřit a do praxe

Více

LOKALIZACE ZDROJŮ AE NEURONOVÝMI SÍTĚMI NEZÁVISLE NA ZMĚNÁCH MATERIÁLU A MĚŘÍTKA

LOKALIZACE ZDROJŮ AE NEURONOVÝMI SÍTĚMI NEZÁVISLE NA ZMĚNÁCH MATERIÁLU A MĚŘÍTKA LOKALIZACE ZDROJŮ AE EUROOVÝMI SÍTĚMI EZÁVISLE A ZMĚÁCH MATERIÁLU A MĚŘÍTKA AE SOURCE LOCATIO BY EURAL ETWORKS IDEPEDET O MATERIAL AD SCALE CHAGES Milan CHLADA, Zdeněk PŘEVOROVSKÝ Ústav termomechaniky

Více

2. RBF neuronové sítě

2. RBF neuronové sítě 2. RBF neuronové sítě Kapitola pojednává o neuronových sítích typu RBF. V kapitole je popsána základní struktura tohoto typu neuronové sítě. Poté následuje definice a charakteristika jednotlivých radiálně

Více

Matematické modelování dopravního proudu

Matematické modelování dopravního proudu Matematické modelování dopravního proudu Ondřej Lanč, Alena Girglová, Kateřina Papežová, Lucie Obšilová Gymnázium Otokara Březiny a SOŠ Telč lancondrej@centrum.cz Abstrakt: Cílem projektu bylo seznámení

Více

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt

VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni. Abstrakt VYUŽITÍ MATLABU PRO VÝUKU NUMERICKÉ MATEMATIKY Josef Daněk Centrum aplikované matematiky, Západočeská univerzita v Plzni Abstrakt Současný trend snižování počtu kontaktních hodin ve výuce nutí vyučující

Více

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence

Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence APLIKACE UMĚLÉ INTELIGENCE Ing. Petr Hájek, Ph.D. Podpora přednášky kurzu Aplikace umělé inteligence Aplikace umělé inteligence - seminář ING. PETR HÁJEK, PH.D. ÚSTAV SYSTÉMOVÉHO INŽENÝRSTVÍ A INFORMATIKY

Více

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté

Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté Úloha 1. Napište matici pro případ lineárního regresního spline vyjádřeného přes useknuté polynomy pro případ dvou uzlových bodů ξ 1 = 1 a ξ 2 = 4. Experimentální body jsou x = [0.2 0.4 0.6 1.5 2.0 3.0

Více

METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1

METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1 METODY DOLOVÁNÍ V DATECH DATOVÉ SKLADY TEREZA HYNČICOVÁ H2IGE1 DOLOVÁNÍ V DATECH (DATA MINING) OBJEVUJE SE JIŽ OD 60. LET 20. ST. S ROZVOJEM POČÍTAČOVÉ TECHNIKY DEFINICE PROCES VÝBĚRU, PROHLEDÁVÁNÍ A MODELOVÁNÍ

Více

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže

1 Měření paralelní kompenzace v zapojení do trojúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže 1 Měření paralelní kompenzace v zapoení do troúhelníku a do hvězdy pro symetrické a nesymetrické zátěže íle úlohy: Trofázová paralelní kompenzace e v praxi honě využívaná. Úloha studenty seznámí s vlivem

Více

Rozpoznávání písmen. Jiří Šejnoha Rudolf Kadlec (c) 2005

Rozpoznávání písmen. Jiří Šejnoha Rudolf Kadlec (c) 2005 Rozpoznávání písmen Jiří Šejnoha Rudolf Kadlec (c) 2005 Osnova Motivace Popis problému Povaha dat Neuronová síť Architektura Výsledky Zhodnocení a závěr Popis problému Jedná se o praktický problém, kdy

Více

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu

Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií. Manuál k programu Metoda Monte Carlo a její aplikace v problematice oceňování technologií Manuál k programu This software was created under the state subsidy of the Czech Republic within the research and development project

Více

přetrénování = ztráta schopnosti generalizovat vlivem přílišného zaměření klasifikátorů na rozeznávání pouze konkrétních trénovacích dat

přetrénování = ztráta schopnosti generalizovat vlivem přílišného zaměření klasifikátorů na rozeznávání pouze konkrétních trénovacích dat Zkouška ISR 2013 přetrénování = ztráta schopnosti generalizovat vlivem přílišného zaměření klasifikátorů na rozeznávání pouze konkrétních trénovacích dat 1. Rozdílné principy u induktivního a deduktivního

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB

REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB 62 REGRESNÍ ANALÝZA V PROSTŘEDÍ MATLAB BEZOUŠKA VLADISLAV Abstrakt: Text se zabývá jednoduchým řešením metody nejmenších čtverců v prostředí Matlab pro obecné víceparametrové aproximační funkce. Celý postup

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Strojové učení se zaměřením na vliv vstupních dat

Strojové učení se zaměřením na vliv vstupních dat Strojové učení se zaměřením na vliv vstupních dat Irina Perfilieva, Petr Hurtík, Marek Vajgl Centre of excellence IT4Innovations Division of the University of Ostrava Institute for Research and Applications

Více

Zákony hromadění chyb.

Zákony hromadění chyb. Zákony hromadění chyb. Zákon hromadění skutečných chyb. Zákon hromadění středních chyb. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni.cz Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra aplikované geoinformatiky

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem.

Algoritmus. Přesné znění definice algoritmu zní: Algoritmus je procedura proveditelná Turingovým strojem. Algoritmus Algoritmus je schematický postup pro řešení určitého druhu problémů, který je prováděn pomocí konečného množství přesně definovaných kroků. nebo Algoritmus lze definovat jako jednoznačně určenou

Více

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ

MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ MĚŘENÍ STATISTICKÝCH ZÁVISLOSTÍ v praxi u jednoho prvku souboru se často zkoumá více veličin, které mohou na sobě různě záviset jednorozměrný výběrový soubor VSS X vícerozměrným výběrovým souborem VSS

Více

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání:

Matematika. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Matematika Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za

Více

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu.

Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vyučovací předmět: CVIČENÍ Z MATEMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Základem vzdělávacího obsahu předmětu Cvičení z matematiky je vzdělávací

Více

Multirobotická kooperativní inspekce

Multirobotická kooperativní inspekce Multirobotická kooperativní inspekce prostředí Diplomová práce Multirobotická kooperativní inspekce prostředí Diplomová práce Intelligent and Mobile Robotics Group Laboratory for Intelligent Decision Making

Více

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností

Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností Automatizace je proces při němž je řídicí funkce člověka nahrazována činností různých přístrojů a zařízení. (Mechanizace, Automatizace, Komplexní automatizace) Kybernetika je Věda, která zkoumá obecné

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty

Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Kontaktní prvky Mezi jednotlivými rozhraními resp. na nosníkových prvcích lze definovat kontakty Základní myšlenka Modelování posunu po smykové ploše, diskontinuitě či na rozhraní konstrukce a okolního

Více

StatSoft Úvod do neuronových sítí

StatSoft Úvod do neuronových sítí StatSoft Úvod do neuronových sítí Vzhledem k vzrůstající popularitě neuronových sítí jsme se rozhodli Vám je v tomto článku představit a říci si něco o jejich využití. Co si tedy představit pod pojmem

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Úvod Příklad Výpočty a grafické znázornění. Filip Habr. České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Úvod Příklad Výpočty a grafické znázornění. Filip Habr. České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská Neuronové sítě-delta učení Filip Habr České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská 30. března 2009 Obsah prezentace Obsah prezentace Delta učení 1 Teorie k delta učení 2

Více

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ

ZÍSKÁVÁNÍ ZNALOSTÍ Z DATABÁZÍ metodický list č. 1 Dobývání znalostí z databází Cílem tohoto tematického celku je vysvětlení základních pojmů z oblasti dobývání znalostí z databází i východisek dobývání znalostí z databází inspirovaných

Více

A 4 9 18 24 26 B 1 5 10 11 16 C 2 3 8 13 15 17 19 22 23 25 D 6 7 12 14 20 21

A 4 9 18 24 26 B 1 5 10 11 16 C 2 3 8 13 15 17 19 22 23 25 D 6 7 12 14 20 21 Příklad 1 Soutěž o nelepší akost výrobků obeslali čtyři výrobci A, B, C, D celkem 26 výrobky. Porota sestavila toto pořadí (uveden pouze původ výrobku od nelepšího k nehoršímu): Pořadí 1 2 3 4 5 6 7 8

Více

OPTIMALIZACE NABÍDKY DESTINACÍ V PODMÍNKÁCH REGIONÁLNÍHO MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ OPTIMAL DESTINATION OFFER IN TERMS REGIONAL INTERNATIONAL AIRPORT

OPTIMALIZACE NABÍDKY DESTINACÍ V PODMÍNKÁCH REGIONÁLNÍHO MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ OPTIMAL DESTINATION OFFER IN TERMS REGIONAL INTERNATIONAL AIRPORT OPTIMALIZACE NABÍDKY DESTINACÍ V PODMÍNKÁCH REGIONÁLNÍHO MEZINÁRODNÍHO LETIŠTĚ OPTIMAL DESTINATION OFFER IN TERMS REGIONAL INTERNATIONAL AIRPORT Dušan Teichmann 1 Anotace: Celá řada regionálních mezinárodních

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Pokročilé metody učení neuronových sítí. Tomáš Řehořek tomas.rehorek@fit.cvut.cz

Pokročilé metody učení neuronových sítí. Tomáš Řehořek tomas.rehorek@fit.cvut.cz Pokročilé metody učení neuronových sítí Tomáš Řehořek tomas.rehorek@fit.cvut.cz Problém učení neuronové sítě (1) Nechť N = (V, I, O, S, w, f, h) je dopředná neuronová síť, kde: V je množina neuronů I V

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010

e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010 Optimální výrobní program Radka Zahradníková e-mail: RadkaZahradnikova@seznam.cz 1. července 2010 Obsah 1 Lineární programování 2 Simplexová metoda 3 Grafická metoda 4 Optimální výrobní program Řešení

Více

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra

8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra 8. přednáška z předmětu GIS1 Rastrový datový model a mapová algebra Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI,

Více

Komisionální přezkoušení 1T (druhé pololetí) 2 x. 1) Z dané rovnice vypočtěte neznámou x:. 2) Určete, pro která x R není daný výraz definován:

Komisionální přezkoušení 1T (druhé pololetí) 2 x. 1) Z dané rovnice vypočtěte neznámou x:. 2) Určete, pro která x R není daný výraz definován: 1) Z dané rovnice vypočtěte neznámou :. ) Určete, pro která R není daný výraz definován: 3) Určete obor hodnot funkce Komisionální přezkoušení 1T (druhé pololetí) f : y 4 3. 4 8 5 1 4) Vyšetřete vzájemnou

Více

Neuropočítače. podnět. vnímání (senzory)

Neuropočítače. podnět. vnímání (senzory) Neuropočítače Princip inteligentního systému vnímání (senzory) podnět akce (efektory) poznání plánování usuzování komunikace Typické vlastnosti inteligentního systému: schopnost vnímat podněty z okolního

Více

ANTAGONISTICKE HRY 172

ANTAGONISTICKE HRY 172 5 ANTAGONISTICKÉ HRY 172 Antagonistický konflikt je rozhodovací situace, v níž vystupují dva inteligentní rozhodovatelé, kteří se po volbě svých rozhodnutí rozdělí o pevnou částku, jejíž výše nezávisí

Více

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010

FORTANNS. havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 FORTANNS manuál Vojtěch Havlíček havlicekv@fzp.czu.cz 22. února 2010 1 Úvod Program FORTANNS je software určený k modelování časových řad. Kód programu má 1800 řádek a je napsán v programovacím jazyku

Více

2. úkol MI-PAA. Jan Jůna (junajan) 3.11.2013

2. úkol MI-PAA. Jan Jůna (junajan) 3.11.2013 2. úkol MI-PAA Jan Jůna (junajan) 3.11.2013 Specifikaci úlohy Problém batohu je jedním z nejjednodušších NP-těžkých problémů. V literatuře najdeme množství jeho variant, které mají obecně různé nároky

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9.

Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematický kroužek pro nadané žáky ročník 9. Školní rok 2013/2014 Mgr. Lenka Mateová Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup)

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Seznam témat Výroková logika, úsudky a operace s množinami Základní pojmy výrokové logiky, logické spojky a kvantifikátory, složené výroky (konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence), pravdivostní tabulky,

Více

Úvod do mobilní robotiky AIL028

Úvod do mobilní robotiky AIL028 SLAM - souběžná lokalizace a mapování {md zw} at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor07/cs 10. ledna 2008 1 2 3 SLAM intro Obsah SLAM = Simultaneous Localization And Mapping problém typu slepice-vejce

Více

Modelování montážní linky

Modelování montážní linky Modelování montážní linky Geza Dohnal 1. Montážní linka S rozvoem hromadné výroby e velice těsně spoen rozvo a automatizace výrobních a montážních linek. Tyto linky se od sebe obecně liší ednak topologií

Více

Rozpoznávání izolovaných slov (malý slovník, např. číslovky, povely).

Rozpoznávání izolovaných slov (malý slovník, např. číslovky, povely). Rozpoznávání řeči Každý člověk má originální hlasové ústrojí a odlišný způsob artikulace, to se projevuje rozdílnou barvou hlasu, přízvukem, rychlostí řeči atd. I hlas jednoho řečníka je variabilní a závislý

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

13 Barvy a úpravy rastrového

13 Barvy a úpravy rastrového 13 Barvy a úpravy rastrového Studijní cíl Tento blok je věnován základním metodám pro úpravu rastrového obrazu, jako je např. otočení, horizontální a vertikální překlopení. Dále budo vysvětleny různé metody

Více

1 Modelování systémů 2. řádu

1 Modelování systémů 2. řádu OBSAH Obsah 1 Modelování systémů 2. řádu 1 2 Řešení diferenciální rovnice 3 3 Ukázka řešení č. 1 9 4 Ukázka řešení č. 2 11 5 Ukázka řešení č. 3 12 6 Ukázka řešení č. 4 14 7 Ukázka řešení č. 5 16 8 Ukázka

Více

UČENÍ BEZ UČITELE. Václav Hlaváč

UČENÍ BEZ UČITELE. Václav Hlaváč UČENÍ BEZ UČITELE Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz, http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac 1/22 OBSAH PŘEDNÁŠKY ÚVOD Učení

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

www.pedagogika.skolni.eu

www.pedagogika.skolni.eu 2. Důležitost grafů v ekonomických modelech. Náležitosti grafů. Typy grafů. Formy závislosti zkoumaných ekonomických jevů a jejich grafické znázornění. Grafy prezentují údaje a zachytávají vztahy mezi

Více

Simulace. Simulace dat. Parametry

Simulace. Simulace dat. Parametry Simulace Simulace dat Menu: QCExpert Simulace Simulace dat Tento modul je určen pro generování pseudonáhodných dat s danými statistickými vlastnostmi. Nabízí čtyři typy rozdělení: normální, logaritmicko-normální,

Více

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel

Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014. 1. Obor reálných čísel Mgr. Ladislav Zemánek Maturitní okruhy Matematika 2013-2014 1. Obor reálných čísel - obor přirozených, celých, racionálních a reálných čísel - vlastnosti operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) -

Více

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404

SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 SOLVER UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Kamil Šamaj, František Vižďa Univerzita obrany, Brno, 2008 Výzkumný záměr MO0 FVT0000404 1. Solver Program Solver slouží pro vyhodnocení experimentálně naměřených dat. Základem

Více

Přírodou inspirované metody umělé inteligence

Přírodou inspirované metody umělé inteligence Přírodou inspirované metody umělé inteligence Roman Neruda Ústav informatiky AVČR roman@cs.cas.cz Nové Hrady, červenec 2012 Od Darwina a Mendela... ... k inteligentním agentům. Umělá inteligence 2 přístupy

Více

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti

MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti MATEMATIKA základní úroveň obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bodů Hranice úspěšnosti: 33 % 1 Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. Časový limit pro

Více

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ

DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ DIGITÁLNÍ ARCHIV VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0963 IV/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti

Více

Static Load Balancing Applied to Time Dependent Mechanical Problems

Static Load Balancing Applied to Time Dependent Mechanical Problems Static Load Balancing Applied to Time Dependent Mechanical Problems O. Medek 1, J. Kruis 2, Z. Bittnar 2, P. Tvrdík 1 1 Katedra počítačů České vysoké učení technické, Praha 2 Katedra stavební mechaniky

Více

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel. Výpočet budeme demonstrovat

Více

7. přednáška Systémová analýza a modelování. Přiřazovací problém

7. přednáška Systémová analýza a modelování. Přiřazovací problém Přiřazovací problém Přiřazovací problémy jsou podtřídou logistických úloh, kde lze obecně říci, že m dodavatelů zásobuje m spotřebitelů. Dalším specifikem je, že kapacity dodavatelů (ai) i požadavky spotřebitelů

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

Úvod do mobilní robotiky NAIL028

Úvod do mobilní robotiky NAIL028 md at robotika.cz http://robotika.cz/guide/umor08/cs 11. listopadu 2008 1 2 PID Sledování cesty Modely kolových vozidel (1/5) Diferenční řízení tank b Encoder Motor Centerpoint Motor Encoder Modely kolových

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT Mgr. Jana

Více

Genetické algoritmy. Vysoká škola ekonomická Praha. Tato prezentace je k dispozici na: http://www.utia.cas.cz/vomlel/

Genetické algoritmy. Vysoká škola ekonomická Praha. Tato prezentace je k dispozici na: http://www.utia.cas.cz/vomlel/ Genetické algoritmy Jiří Vomlel Laboratoř inteligentních systémů Vysoká škola ekonomická Praha Tato prezentace je k dispozici na: http://www.utia.cas.cz/vomlel/ Motivace z Darwinovy teorie evoluce Přírodní

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Lineární diskriminační funkce. Perceptronový algoritmus.

Lineární diskriminační funkce. Perceptronový algoritmus. Lineární. Perceptronový algoritmus. Petr Pošík Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering Dept. of Cybernetics P. Pošík c 2012 Artificial Intelligence 1 / 12 Binární klasifikace

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

KOMPLEXNÍ ČÍSLA INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ KOMPLEXNÍ ČÍSLA Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z matematiky pro vyšší gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu INVESTICE

Více

GENETICKÉ UČENÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ GENETIC LEARNING OF NEURAL NETWORKS. Roman Biskup, Anna Čermáková

GENETICKÉ UČENÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ GENETIC LEARNING OF NEURAL NETWORKS. Roman Biskup, Anna Čermáková GENETICKÉ UČENÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ GENETIC LEARNING OF NEURAL NETWORKS Roman Bisup, Anna Čermáová Anotace: Příspěve se zabývá prezentací principů učení jednoho onrétního typu neuronových sítí. Cílem práce

Více

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel 3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel Rovnováha mechanické soustavy Uvažujme dvě různé nehmotné lineární pružiny P 1 a P 2 připevněné na pevné horizontální tyči splývající s osou x podle obrázku: (0,0)

Více

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž Popis metod CLIDATA-GIS Martin Stříž Říjen 2008 Obsah 1CLIDATA-SIMPLE...3 2CLIDATA-DEM...3 2.1Metodika výpočtu...3 2.1.1Výpočet regresních koeficientů...3 2.1.2 nalezených koeficientu...5 2.1.3Výpočet

Více

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY

POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY TU v LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY POŽADAVKY pro přijímací zkoušky z MATEMATIKY Tematické okruhy středoškolské látky: Číselné množiny N, Z, Q, R, C Body a intervaly na číselné ose Absolutní hodnota Úpravy

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ. Katedra inženýrské pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE MASARYKŮV ÚSTAV VYŠŠÍCH STUDIÍ. Katedra inženýrské pedagogiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ ČENÍ TEHNKÉ V PZE MSYKŮV ÚSTV VYŠŠÍH STDÍ Katedra inženýrské pedagogiky KÁŘSKÁ PÁE Praha 9 c. Pavel Řezníček ČESKÉ VYSOKÉ ČENÍ TEHNKÉ V PZE MSYKŮV ÚSTV VYŠŠÍH STDÍ Katedra inženýrské pedagogiky

Více

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 "

Nyní využijeme slovník Laplaceovy transformace pro derivaci a přímé hodnoty a dostaneme běžnou algebraickou rovnici. ! 2 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MB ČÁST Příklad Nalezněte pomocí Laplaceovy transformace řešení dané Cauchyho úlohy lineární diferenciální rovnice prvního řádu s konstantními koeficienty v intervalu 0,, které vyhovuje

Více

Klasifikace předmětů a jevů

Klasifikace předmětů a jevů Klasifikace předmětů a jevů 1. Úvod Rozpoznávání neboli klasifikace je základní znak lidské činnosti. Rozpoznávání (klasifikace) předmětů a jevů spočívá v jejich zařazování do jednotlivých tříd. Třídou

Více

Framework pro neuronovou sít Flexible Neural Tree Flexible Neural Tree Framework

Framework pro neuronovou sít Flexible Neural Tree Flexible Neural Tree Framework VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Framework pro neuronovou sít Flexible Neural Tree Flexible Neural Tree Framework 2013 Pavel Piskoř Na tomto

Více

Funkce - pro třídu 1EB

Funkce - pro třídu 1EB Variace 1 Funkce - pro třídu 1EB Autor: Mgr. Jaromír JUŘEK Kopírování a jakékoliv využití výukového materiálu je povoleno pouze s odkazem na www.jarjurek.cz. 1. Funkce Funkce je přiřazení, které každému

Více

P. Bartoš a J. Tesař

P. Bartoš a J. Tesař POČÍTAČOVÉ MODELOVÁNÍ DOPPLEROVA JEVU V MATLABU A NĚKTERÉ MOŽNÉ APLIKACE VE VÝUCE FYZIKY P. Bartoš a J. Tesař Katedra fzik, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzit, Jeronýmova 1, České Budějovice Abstrakt:

Více

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1

Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 Řešení úloh z TSP MU SADY S 1 projekt RESENI-TSP.CZ úlohy jsou vybírány z dříve použitých TSP MU autoři řešení jsou zkušení lektoři vzdělávací agentury Kurzy-Fido.cz Masarykova univerzita nabízí uchazečům

Více

Využití programu MS Excel při výuce vlastností kvadratické funkce

Využití programu MS Excel při výuce vlastností kvadratické funkce Využití programu MS Excel při výuce vlastností kvadratické funkce Martin Mikuláš Tabulkové kalkulátory lze ve škole velmi dobře využít při výuce matematiky. Lze v nich totiž snadno naprogramovat aplikace,

Více

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) 1 Obecný popis metody Particle Image Velocimetry, nebo-li zkráceně PIV, je měřící

Více

Samoučící se neuronová síť - SOM, Kohonenovy mapy

Samoučící se neuronová síť - SOM, Kohonenovy mapy Samoučící se neuronová síť - SOM, Kohonenovy mapy Antonín Vojáček, 14 Květen, 2006-10:33 Měření a regulace Samoorganizující neuronové sítě s učením bez učitele jsou stále více využívány pro rozlišení,

Více