VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice 111, PSČ IČO: Zřizovatel: Forma hospodaření: Ředitel: Tel., fax.: , Krajský úřad - Jihočeský kraj odbor školství, mládeže a tělovýchovy příspěvková organizace Ladislav Klíma, Mgr. (viz jmenování do funkce ředitele vydané MŠMT ČR dne pod č.j.: /94 27, potvrzení ve funkci na základě výsledku konkurzu vydaného MŠMT ČR dne pod č. j.: /96-60) a výsledku konkurzního řízení vydaného na základě usnesení Rady Jihočeského kraje č. 471/2012/RK-91 ze dne

2 OBSAH: 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ ŠKOLY PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ, PODLE KTERÝCH SE VYUČOVALO POČET ROČNÍKŮ POČET TŘÍD / ŽÁKŮ VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOL ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ ÚDAJE O BUDOVÁCH, VYBAVENÍ, MATERIÁLOVÉM ZABEZPEČENÍ RADA ŠKOLY PRACOVIŠTĚ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA ŠKOLNÍ DRUŽINA (PÍSEK A MILEVSKO) ŠKOLNÍ KLUB (POUZE PÍSEK) ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH DALŠÍ AKTIVITY PROJEKTY DĚTSKÝ DOMOV ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ BUDOVA A VYBAVENOST VZDĚLÁVÁNÍ SVĚŘENCŮ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY PRÁZDNINOVÁ ČINNOST ZPRÁVA O ZDRAVOTNÍM STAVU DĚTÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI NEMOCNICI ORGANIZACE VÝUKY PRIORITY VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ AKTIVITY SPONZORSKÉ AKTIVITY INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST STAV EVVO NA ZAŘÍZENÍ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ PŘÍLOHY

3 1. CHARAKTERISTIKA ZAŘÍZENÍ Školská zařízení poskytují výchovu a vzdělávání mentálně postižené mládeži: v základní škole praktické a v základní škole speciální se vzdělávají žáci s takovým zdravotním postižením, pro které nejsou schopní úspěšně se vzdělávat a dokončit základní školu. Toto speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciální vzdělávací potřeby zjištěny na základě speciálně pedagogického, popřípadě psychologického vyšetření školním poradenským zařízením. Do základní školy speciální se zařezují také žáci s těžkým mentálním postižením praktická škola dvouletá připravuje žáky po ukončení povinné školní docházky pro výkon jednoduchých činností, v dětském domově jsou umisťovány děti od tří do osmnácti let věku, popřípadě do ukončení přípravy na povolání, a) u nichž soud nařídil ústavní výchovu, b) na základě předběžného opatření soudu, tyto děti navštěvují a) mateřskou školu, b) základní školu, základní školu praktickou či základní školu speciální, c) střední školu, odborné učiliště či praktickou školu, popř. vysokou školu základní škola při zdravotnickém zařízení se zaměřuje na dosažení návaznosti ve školní výuce, přispívají k naplňování volného času pacientů, zajišťují logopedickou péči. Zde se mohou vzdělávat žáci se zdravotním oslabením nebo žáci dlouhodobě nemocní umístěni ve zdravotnickém zařízení. Podle svých možností mohou poskytovat individuální konzultace i žákům středních škol. přípravný stupeň základní školy speciální poskytuje přípravu na vzdělávání v základní škole speciální dětem se středně těžkým a těžkým mentálním postižením. Součástí školského zařízení jsou: Základní škola při zdravotnickém zařízení Mateřská škola při zdravotnickém zařízení Praktická škola dvouletá Základní škola praktická Základní škola speciální Přípravný stupeň základní školy speciální Odloučená pracoviště: Školní družina Školní klub Školní jídelna Dětský domov Milevsko, ul. 5. května Základní škola praktická - Základní škola speciální - Školní družina Písek, K Háječku dětský domov (byt, rodinná buňka) Skály 26 - dětský domov (jedna rodinná buňka na vesnici) Písek, Čapkova ZŠ a MŠ při Nemocnici Písek. Organizace má vypracovány tyto dokumenty: Školní vzdělávací programy pro jednotlivé školy a školská zařízení statut Dětského domova a Speciálních škol koncepční záměry a úkoly na období let koncepci poradenských služeb plány práce na příslušný školní rok (školy, školní družiny, dětský domov) 2

4 program na prevenci sociálně patologických jevů, jehož součástí je i plán prevence šikanování mezi žáky vnitřní řád školy vnitřní řád dětského domova zásady pro hodnocení a klasifikaci žáků škol plán environmentální výchovy a vzdělávání plán práce ICCT vnitřní platový předpis s kalendářem výplat kritéria pro přiznání osobních příplatků a mimořádných odměn organizační zabezpečení školního roku program odpadového hospodářství směrnice k používání služebního vozidla Ford Tranzit směrnice k organizování zahraničních výjezdů a pobytů směrnice pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vnitroorganizační účetní směrnice plán oběhu účetních dokladů traumatologický plán zásady provozního řádu dětského domova i základních škol tematické plány a časový rozvrh školení zaměstnanců o požární ochraně kolektivní smlouvu s Českomoravským odborovým svazem a zásady hospodaření s Fondem kulturních a sociálních potřeb Ve školním roce 2013/2014 pracovalo na zařízení, včetně jeho detašovaných pracovišť, 69 zaměstnanců, z toho bylo: a) 54 pedagogů - 25 učitelů, 3 vychovatelky školní družiny a školního klubu (s částečnými úvazky) a 5 asistentů pedagoga ve školách - 13 vychovatelů a 8 asistentů pedagoga v dětském domově, b) 15 provozních zaměstnanců Na zařízení pracují dvě občanská sdružení (POLÁRKA, SPOLU), která si kladou podobné cíle: pomáhat zdravotně postiženým dětem, zjm. finančně podpořit takové aktivity žáků a dětí našeho zařízení, které nemohou být kryty ze státního příspěvku na žáka a dítě. Naše zařízení má uzavřenou dohodu o spolupráci se Zdravotně sociální fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, v rámci které se naše organizace stala klinickým pracovištěm university. V průběhu roku byly obnovovány dohody o spolupráci v oblasti odborné praxe s VOŠS Prachatice, JABOK Praha a VOŠ a SOŠ Březnice. Během školního roku na zařízení vykonávalo různě dlouhou praxi celkem 22 studentů. 2. ŠKOLY 2.1 Přehled učebních plánů, podle kterých se vyučovalo Základní škola speciální: - v 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. a 10. ročníku se učilo podle Školního vzdělávacího programu vypracovaného dle přílohy RVP pro vzdělávání žáků s mentálním postižením v předešlých letech pedagogickými pracovníky zařízení č.j.: III- 295/2009. Součástí tohoto ŠVP je i oddíl pro vzdělávání žáků v rehabilitačním oddělení základní školy speciální. - v 5. a 6. ročníku se vyučovalo dle Vzdělávacího programu pomocné školy a přípravného ročníku pomocné školy (Septima 1995) - schváleno MŠMT ČR pod čj.: /97-22, (u rehabilitačního oddělení ZŠ speciální dle / ). 3

5 Základní škola praktická: - ve všech ročnících ( ročník) se učilo dle Školního vzdělávacího programu vypracovaného dle přílohy RVP v předešlých letech pedagogickými pracovníky škol- č.j.: III-257/2007. Praktická škola dvouletá: - má vypracovaný ŠVP pro Praktickou školu s dvouletou přípravou, který v roce 2012 vypracovali pedagogičtí pracovníci Základní škola při nemocnici má vypracován ŠVP Zvládnu to, který se snaží respektovat zdravotní postižení, příp. další zdravotní zákroky, předcházet projevům hospitalizmu a zároveň udržet kontinuitu vzdělávacího procesu kmenové školy Mateřská škola (v současné době mimo provoz) 2.2 Počet ročníků - ZŠ speciální (+ odd. pro TMP) 9(+7) - ZŠ praktická Písek 9 - ZŠ praktická Milevsko 9 - praktická škola (dvouletá) 2 - přípravný stupeň ZŠ speciální Počet tříd / žáků 1.pololetí 2.pololetí - základní škola při nemocnici 2 / 16 2 / 16 - mateřská škola při nemocnici mimo provoz - základní škola speciální (odd. pro TMP)) 6/31(13) 6/31(13) - základní škola praktická Písek 6/41 6/44 - základní škola praktická Milevsko 2/13 2/15 - praktická škola 1/5 1/7 - přípravný stupeň pomocné školy mimo provoz Počty žáků a tříd v základní škole při nemocnici jsou odvozovány dlouhodobým průměrem počtu žáků hospitalizovaných na různých odděleních nemocnice. Mateřská škola byla po dohodě se zřizovatelem prozatím uzavřena pro malý počet dětí během posledních let. 2.4 Výsledky vzdělávání žáků Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků a výsledky závěrečných zkoušek žáků praktické školy: Počet žáků, kteří: - prospěli s vyznamenáním ZŠ speciální neklasifikováno ZŠ praktická Písek 8 ZŠ praktická Milevsko 6 praktická škola 2 - prospěli ZŠ speciální 30 ZŠ praktická Písek 31 ZŠ praktická Milevsko 7 praktická škola 4 - neprospěli (a budou opakovat ročník po neúspěšném vykonání komisionálního přezkoušení) ZŠ speciální 0 0 ZŠ praktická Písek 5 3 4

6 Jeden žák ukončil PŠD neúspěšným absolvováním 8. ročníku (devátý rok ŠD), jedna žákyně postoupila (přestože absolvovala komisionální zkoušky neúspěšně) a to vzhledem k tomu, že už jednou, na daném stupni ročník opakovala. ZŠ praktická Milevsko 1 0 praktická škola ukončili škol.docházku (během roku) 0 (10.rok školní docházky) - byli vyloučeni ze studia praktické školy z důvodů: chování a záškoláctví 0 prospěchu (přestup) 0 na vlastní žádost 0 - ukončili povinnou školní docházku k : ZŠ speciální 8 ZŠ praktická Písek 7 ZŠ praktická Milevsko 2 - žádají o prodloužení školní docházky z důvodu možnosti další přípravy na povolání: ZŠ praktická Písek 2 ZŠ praktická Milevsko 0 ZŠ speciální 5 (žádosti o 10.rok školní docházky) - komisionální zkoušky: Milevsko 1, Písek 5 Procenta žáků se sníženým stupněm z chování (u žáků s PŠD): šk. rok 2011/12 šk. rok 2012/13 šk. rok 2013/14 2. stupeň 12,2 7,0 14,0 3. stupeň 6,8 14,0 12,2 Počet žáků osvobozených: - od povinné školní docházky 0 - od povinnosti docházet na výuku 0 (mateřství, udělením ISP,apod.) - od tělesné výchovy na základě doporučení lékaře 6 - od plné výuky (zkrácená výuka na doporučení lékaře) 10 Odložení povinné školní docházky: 0 Neomluvené hodiny: Absolutní počty neomluvených hodin na Základní škole praktické a Základní škole speciální v Písku a Milevsku. šk. rok 2011/12 šk. rok 2012/13 šk. rok 2013/ Neomluvené absence byly způsobeny několika žáky, jejichž rodiče nedbají na řádnou docházku svých dětí do školy. Všechny tyto případy byly řešeny s rodiči žáků, pokud nedošlo k nápravě, pak ve spolupráci s oddělením péče o dítě při Městském úřadu v Písku. Žáci praktické školy dvouleté zameškali celkem hodin, z toho bylo 890 hodin neomluvených. Na jednoho žáka praktické školy připadá: 148 omluvených hodin 222 neomluvených hodin Závěrečné zkoušky žáků praktické školy dvouleté se konaly ve dnech 12. a 19. června, vysvědčení pak byla předána dne 20. června

7 Učební osnovy a plány jednotlivých škol a ročníků byly na konci školního roku 2013/2014 splněny. V jarních měsících se všech pět žáků 5. ročníku základní školy praktické v Písku i v Milevsku zúčastnilo testování svých znalostí v oblasti matematiky a českého jazyka v projektu KALIBRO. Podle individuální vzdělávacích plánů byli vyučováni: na základní škole speciální v Písku a Milevsku 8 žáků, na základní škole praktické v Písku i Milevsku celkem 2 žáci. Vzhledem ke stupni postižení zařazených dětí a s přihlédnutím ke složitosti a náročnosti výuky, zejména ve třídách o více ročnících, bylo po projednání u zřizovatele a s jeho kladným vyjádřením přistoupeno k výuce pomocí asistentů pedagoga. Tento postup se osvědčil již v uplynulých letech, a proto byla i ve školním roce 2013/2014 zvolena právě tato forma pomoci při výuce nejen integrovaných dětí, ale i při výuce těžce mentálně postižených žáků základní školy speciální (v oddělení s výukou TMP žáků). Při hodnocení a klasifikaci žáků vychází pedagogové z Metodického pokynu pro hodnocení a klasifikaci žáků základní školy praktické, základní školy speciální a žáky praktické školy dvouleté, vydaného vedením zařízení, schváleného pedagogickou radou a doporučením školské rady. Případy nepřiměřeného přístupu učitele k žákům se nevyskytly. V uplynulém školním roce byly na školách v Písku vyhlášeny ředitelem školy volné dny. Z důvodu zateplování budovy školy v Písku, bylo žákům škol v Písku předáno vysvědčení již ve čtvrtek a na den byl ředitelem školy vyhlášen volný den. 2.5 Údaje o pracovnících škol Ve všech již zmíněných školách (ZŠ praktické, ZŠ speciální, praktické dvouleté) během školního roku 2013/2014 učilo 23 pedagogických pracovníků (učitelů), z toho mělo 21 vysokoškolské vzdělání pedagogického směru, jeden vysokoškolské vzdělání nepedagogického směru a jeden pedagogický pracovník měl středoškolské vzdělání. Asistenti pedagoga měli středoškolské vzdělání. 23 pedagogů má vystudovanou speciální pedagogiku. Výchovné poradenství zajišťovala pro školy v Písku paní učitelka Mgr. Jana Ingrišová, která v rámci DVPP absolvovala vzdělávací program NIDV s názvem Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením II, pro školu v Milevsku Mgr. Kamila Finková (po odchodu na MD vykonávala výchovné poradenství na odloučeném pracovišti paní Jana Mitísková). Obě dříve jmenované mají vystudované výchovné poradenství. Účast na vzdělávacích akcích, pořádaných akreditovanými regionálními organizacemi, umožňuje pedagogickým pracovníkům (v rámci možnosti organizace) získávat nové poznatky a informace, které mohou uplatnit ve výchovně vzdělávacím procesu. Během školního roku 2013/2014 se pedagogičtí pracovníci škol zúčastnili celkem 15 akcí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pořádaných zařízením pro DVPP v Českých Budějovicích, Táboře či v Písku. V rámci výměny zkušeností navštívili někteří učitelé zařízení zaměřená na práci s postiženými dětmi. Jednotliví zástupci zařízení absolvovali školení na téma: - Odměny a tresty ve škole - Šikana ve školním prostředí a její řešení - IT ve škole, nebezpečí kyberšikany - Prevence ve škole co dělat, když Ředitel zařízení a jeho statutární zástupce mají ukončené vzdělání předepsané pro vedoucí pracovníky obor školský management. Školské zařízení řídí ředitel jmenovaný do funkce na základě výsledků konkurzního řízení z května roku Dalšími členy vedení zařízení jsou statutární zástupce ředitele, 6

8 zástupce ředitele pro ekonomiku, zástupce ředitele pro dětský domov (vedoucí vychovatel) a zástupci odloučených pracovišť (Milevsko, ZŠ a MŠ při nemocnici). Systém řízení je zpracován v organizačním řádu, ve kterém je uvedena odpovědnost vedoucích pracovníků za řízení podřízených pracovníků. Organizační schéma odpovídá potřebám zařízení a umožňuje efektivní řízení. Kontrolní a hospitační činnost je součástí pracovních náplní všech vedoucích pracovníků. Z provedených kontrol a hospitací jsou pořizovány záznamy, které obsahují zjištěné klady a nedostatky a jejich hodnocení. Se závěry jsou pracovníci vždy seznámeni. 2.6 Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí Žáci jsou do základních škol samostatně zřízených pro vzdělávání zdravotně postižených dětí zařazováni ředitelem zařízení na základě návrhu základní školy, kde žák dosud plnil povinnou školní docházku nebo žádosti zákonného zástupce, doporučení pedagogicko psychologické poradny (či SPC) a souhlasu či žádosti zákonného zástupce. V rámci převedení do jiného vzdělávacího programu zákonní zástupci jsou seznámeni a podepisují informovaný souhlas s převedením do jiného vzdělávacího programu. Do praktické školy dvouleté jsou přijímáni žáci na základě přijímacího pohovoru v termínu daném MŠMT ČR pro přijímací zkoušky na střední školy a to v souladu se zákonem č. 561/2004Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění. Ve školním roce 2013/2014 bylo do základních škol v Písku a Milevsku nově zařazeno (přestup či převedení do jiného vzdělávacího programu) 8 žáků, jedna žákyně byla přeřazena do základní školy speciální. Všechna rozhodnutí byla vydána na základě zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. o správním řízení. 2.7 Údaje o budovách, vybavení, materiálovém zabezpečení Budova školy v Písku je v dobrém technickém stavu. Po dokončení rekonstrukce toalet a celkové rekonstrukci osvětlení v budově školy v Písku v minulých letech, došlo k další modernizaci budovy školy: školní rok 2013/14 jsme zahájili splněním dlouholeté snahy - vybudováním osobního výtahu pro imobilní žáky a dosáhli jsme tak požadavku bezbariérovosti školy. 7

9 V jarních měsících téhož školního roku počala realizace zateplení budovy školy včetně výměny oken a to za finanční podpory Státního fondu životního prostředí a zřizovatele. Budova školy v Milevsku je sice po celkové rekonstrukci z předcházejících let, a splňuje veškeré požadavky i pro výuku imobilních žáků bezbariérovost, přesto bude nutné v nadcházejících letech investovat do větší údržby (např. výměna oken, další zateplení, apod.). Dále přetrvává problém minulých let: zda pro neustálý pokles počtu žáků ve škole, je ještě rentabilní provozovat samostatnou budovu. V uplynulých letech se vedení zařízení snažilo o vybavení učeben novým nábytkem, včetně nábytku reflektující potřeby nově přicházejících i tělesně postižených žáků. Vybavení učebními pomůckami odpovídá standartu speciálních škol. Pronájmy budov: Milevsko prostor haly byl po celý školní rok na základě dohody o pronájmu pronajat v odpoledních hodinách TJ Sokol Milevsko 2.8 Rada školy V souladu s podmínkami 167 zákona č.561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon v platném znění) a metodického pokynu Krajského úřadu Jihočeského kraje proběhly v průběhu měsíce května roku 2011 volby do rady školy. Ve školní roce 2013/14 pracovala rada školy ve složení: a) za pedagogy zařízení Bc. Ladislav Charvát Mgr. Eva Kovářová Mgr. Dita Doubková b) za zákonné zástupce žáků Ing. Bohuslav Glaser pí. Jana Trojanová Mgr. Radim Koreš c) za zřizovatele Mgr. Miluše Štojdlová Mgr. Alena Chodorová PhDr. Helena Šatrová V tomto složení se rada školy sešla naposledy v květnu 2014, kdy končí tříleté období její činnosti. Na začátku měsíce června proběhly volby do nové Rady školy, která byla jmenována Radou Jihočeského kraje v dne usnesením č. 823/2014/RK-43. V následujícím období bude Rada školy pracovat ve složení: a) za pedagogy zařízení Bc. Ladislav Charvát Mgr. Eva Kovářová Mgr. Dita Doubková b) za zákonné zástupce žáků Mgr. Radim Koreš Lenka Jelínková Jiří Kostínek c) za zřizovatele Mgr. Milan Rambous Mgr. Michaela Baslerová PhDr. Helena Šatrová 2.9 Pracoviště školního psychologa V rámci evropských rozvojových fondů VIP Kariéry bylo na našem zařízení prostřednictvím Institutu pedagogicko psychologického poradenství Praha zřízeno pracoviště školního psychologa. V této pozici byla v roce 2005 potvrzena paní Mgr. Boušková. Hlavním úkolem 8

10 školního psychologa je pomoc dětem, jejich rodičům i pedagogům zařízení při řešení jakýchkoliv problémů při školní docházce dětí. Koncem školního roku 2008/2009 byla mezi naším zařízením a Institutem pedagogicko-psychologického poradenství ČR podepsána dohoda o další spolupráci při vytvoření podmínek pro poskytování služeb. Činnost školního psychologa ve škole je samostatnou poradenskou činností, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce MŠMT ČR č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školního poradenského pracoviště školy a z ročního plánu činnosti školního psychologa. Bohužel tato poradenská činnost nebyla MŠMT ČR schválena pro základní školy samostatně zřízených pro vzdělávání zdravotně postižených žáků. Toto opatření je pracovníky zařízení vnímáno jako další diskriminace v péči o žáky se zdravotním postižením. 3. MIMOŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVA 3.1 Školní družina (Písek a Milevsko) Vykazuje činnost ráno i odpoledne, a to dle požadavku rodičů a potřeb školy ve vlastní učebně zajištěna činnost paní vychovatelkou, materiální zabezpečení dobré. 3.2 Školní klub (pouze Písek) Pracoval pod vedením pedagogického pracovníka na žádost rodičů žáků. Materiální zajištění je dostačující. 3.3 Účast na soutěžích Sportovní soutěže: SHM žáků ZŠ praktické (okresní kolo v Písku a krajské kolo v Prachaticích) Oblastní kolo v kuželkách Blatná 2014, Běh do schodů, Sportovní hry žáků speciálních škol, tentokrát v Písku, Běžeckoplavecký maraton V Milevsku Turistický den ( výšlap na Flekačky a Živec ) 3.4 Další aktivity Žáci spolu s pedagogy škol v Písku absolvovali během školního roku: - plavecký výcvik žáků speciální školy, - branně bezpečnostní den - návštěva dopravního hřiště, Laser areny, - navštívili několik divadelních představení: Divadlo KOS Šaškova škatulka Divadlo KOLEM O nenasytném koblížkovi a O třech prasátkách Koncertní vystoupení Písničky pana Hrdličky - výstavy a muzea: Prácheňské muzeum Písek: Historické památky města Písku, Návštěva Sladovny S jídlem si (ne)hrajem, Les, Mraveniště - besedy a přednášky: - v rámci projektu AJAX:(Policie ČR) Bezpečná práce na PC, problematika internetu a sociálních sítí Trestní odpovědnost, šikana, vztahy mezi spolužáky 9

11 Extrémismus Sexuální výchova a násilí - Veselé zoubky (Šťastný úsměv- dr. Králíček) - na zařízení proběhly oslavy Mezinárodního dne dětí, Dne učitelů, vánočních a velikonočních svátků, Mikulášská besídka s nadílkou a diskotékou, atd. - další akce: školní kolo soutěže Hledáme nové talenty Jarní a prázdninový sekáč Návštěva solné jeskyně, Horizontu (Pohádka o Budulínkovi) žáci spolu s učiteli uspořádali Drakiádu, spojenou se soutěží o nejhezčího a nejlépe létajícího draka, karneval spojený s diskotékou, v rámci výuky absolvovali žáci základní školy speciální arteterapii, canisterapii, hipoterapii a došlo ke vzájemnému setkání s žáky základní školy speciální ze Strakonic - exkurze, výlety: Městský úřad Písek pasy, občanské průkazy Jednodenní výlety-pobyty v přírodě ZOO Praha (spolu s o.p.s. Horizont) Výlet do Kovářova - Zeměráj Pohádková Vánoční kovárna v Selibově Svatomartinská slavnost v Píseckém státním hřebčinci S velkým zájmem ze strany dětí-žáků se uskutečnily další projektové dny: Vánoční tradice návštěva Vánočních trhů Písecká domovní znamení Sběr žaludů pro zimní krmení lesních zvířátek spojený se soutěží o největšího žaluda THEIA program primární prevence Některé rukodělné a výtvarné práce našich žáků byly publikovány v časopisech GOLEM a TVOŘIVÝ ÁMOS Nedílnou součástí výuky byla výchova k péči o životní prostředí, v rámci které se všichni žáci podíleli na třídění odpadu. V průběhu školního roku absolvovali žáci základní školy praktické i speciální zimní a letní pochodová cvičení, která prověřila jejich znalosti a schopnosti, žáci spolu s pedagogy si vyzkoušeli v rámci požárního poplachu rychlé opuštění budovy. Žáci základní školy v Milevsku kromě jiného: navštívili písničkovou show Oběžná dráha v DK Milevsko 10

12 v rámci učiva se seznamovali s historií města Milevska a spolu se svými pedagogy absolvovali několik tematicky zaměřených vycházek do přírody, podívali se do městské knihovny, Milevského kláštera a Den dětí oslavili spolu s ostatními dětmi v Domě kultury. Ve škole společně oslavili svátky vánoční i velikonoční a další významné dny. Zajímavou nejen pro žáky se stala beseda v Městské knihovně na téma Mravenci. V průběhu školního roku absolvovali žáci zimní a letní pochodová cvičení, která prověřila jejich zdatnost a schopnosti. Své sportovní nadání mohli ukázat při SHM v Písku, ale i při plavání, bruslení, bobování nebo svoji účastí na Plaveckoběžeckém závodě. V rámci výuky žáci spolu s pedagogy absolvovali několik projektových dnů.žáci základní školy speciální z Milevska spolu se svými pedagogy absolvovali několik akcí v rámci projektu Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými poruchami. V průběhu školního roku navštívila několikrát školu Mgr. Eva Boušková, která pracovala na zařízení v rámci školního poradenského pracoviště. Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili několika akcí pořádaných i pro kolegy z Písku. 3.5 Projekty Ve školním roce 2013/2014, po ukončení projektů EU peníze školám a Relaxační terapie pro děti a mládež se specifickými potřebami jsme se věnovali udržení a pokračování těchto projektů. Projekt KALIBRO testování žáků 5.ročníků z matematiky a českého jazyka 4. DĚTSKÝ DOMOV 4.1 Organizační uspořádání Během školního roku 2013/14 zde bylo umístěno v průměru 37 dětí, z toho bylo 16 dívek. V průběhu roku ukončilo pobyt v dětském domově deset dětí, nově bylo přijato deset dětí. Všechny děti umístěné v dětském domově byly rozděleny do šesti výchovných buněk, přičemž čtyři rodinné buňky byly umístěny v hlavní budově dětského domova. Jedna buňka byla umístěna v rodinném domku ve Skalách, druhá buňka je v bytě 3+1 v panelovém domě na sídlišti Hradiště. 4.2 Personální obsazení V čele dětského domova je zástupce ředitele pro výchovu (vedoucí vychovatel), který řídí dvanáct vychovatelek, osm pedagogických asistentů (nočních vychovatelek) a organizačně řídí i sociální pracovnici. Ta se stará i o zdravotní stav dětí. Vedoucí vychovatel a pět vychovatelek mají vysokoškolské vzdělání pedagogického směru. Ostatní vychovatelky mají ukončené střední pedagogické vzdělání, všichni pedagogové mají doplněné speciálně pedagogické vzdělání. Asistentky pedagoga (noční vychovatelky) si většinou své vzdělání doplnily či některé ještě doplňují tak, aby jejich vzdělání odpovídalo zákonu č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Všichni pedagogičtí pracovníci dětského domova splnili v roce 2004 podmínku pedagogické způsobilosti danou zákonem č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, Všichni pedagogičtí pracovníci splnili podmínku psychologických testů. 4.3 Budova a vybavenost V roce 2005 prošla budova dětského domova kompletní rekonstrukcí tak, aby byly splněny požadavky zákona č. 109/2002 Sb. V budově byly vytvořeny čtyři samostatné byty, školní jídelna s kuchyní a byt na půl cesty. Celá budova byla vybavena novým nábytkem a 11

13 v současné době celý dětský domov odpovídá veškerým předpisům. Některé místnosti byly nově vymalovány, muselo dojít k několika opravám stavebního charakteru, neboť se opět objevila plíseň. Úpravy zásadního charakteru nebyly. 4.4 Vzdělávání svěřenců V tomto školním roce dva chlapci ukončili střední odborné učiliště obor automechanik a jeden chlapec OU obor zednické práce. Jedna dívka absolvovala měsíční jazykový pobyt ve Velké Británii Šest dětí po skončení povinné školní docházky bylo přijato do středního odborného učiliště a odborného učiliště, jeden svěřenec byl přijat na SŠ Trivis Vodňany. Jedna studentka pokračovala, po ukončení jazykového gymnázia Open Gate v Babicích, vysokou školu ve Velké Británii. 4.5 Volnočasové aktivity Nadále pokračoval jazykový projekt ve výuce angličtiny, zajišťovaný organizací Chance 4 children. Ze strany dětí je o tento projekt zájem. Dále v dětském domově celý školní rok pokračoval projekt Accenture Academy zaměřený na získávání praktických dovedností a uplatnění dětí v praktickém životě. V projektu je zapojeno deset dětí starších patnácti let, se kterými pracuje případový pracovník. Díky této dlouhodobé spolupráci většina měla většina dětí zapojených v tomto projektu zajištěnu letní brigádu (Hotel Hilton, První chodská, Masna Písek). V domově dále pracovalo volné hudební sdružení pod vedením dobrovolníků, které se v tomto roce zaměřilo na individuální práci s dětmi s prvky muzikoterapie. Děti se svým programem vystoupily na vánoční besídce v dětském domově a v Domově důchodců ve Strakonicích a v Písku. S Domovem důchodců v Písku byla navázána užší spolupráce. Děti, zejména chlapci rádi navštěvovali v dětském domově kroužek stolního tenisu. V průběhu roku docházeli do dětského domova dobrovolníci na zooterapii. Souběžně s vlastní činností dětského domova děti navštěvovaly zájmové kroužky mimo zařízení (rybářský, keramický). Dobře fungovala i dílna na výrobu korálkových šperků. Děti docházely pravidelně každý týden do sportovní haly, kde se věnovaly především míčovým hrám. Naše organizace navázala spolupráci s Občanským sdružením Dejme dětem šanci, které se zaměřuje na podporu dětí z dětských domovů. Několik dětí se zapojilo do projektu přál bych si.. 12

14 V průběhu školního roku se děti zúčastnily nejrůznějších akcí, které pořádal dětský domov anebo neziskové organizace zaměřené na práci s dětmi: Akce pořádané dětským domovem: týdenní pobyt na Šumavě s Tomášem Slavatou cykloturistika a triatlon týdenní pobyt na Šumavě únor lyžařský výcvik splutí Vltavy Akce pořádané jinými organizacemi, kterých se děti zúčastnily: OS Švagr o Podzimní prázdniny v Praze o Vzhledem k nízkému počtu dětí vhodného věku se děti dalších táborů z nabídky sdružení nezúčastnily. OS Letní dům o Draci ve Skalách komunitní akce o Pokračování projektu BYT, zaměřeného na děti před odchodem z dětského domova tento rok absolvovalo šest dětí a dalších šest se zapojilo Múzy dětem o Projekt Korálky dětem děti se úspěšně zapojily se svými výrobky do prodeje o Návštěvy u dětí v dětském domově, udržování kontaktů Další akce, kterých se děti zúčastnily: o Aktive Time - Kurzy vaření pro děti o Festival Out of Home o DD Cup fotbalový turnaj o Prevencí proti nehodám o Albert Triatlon Tour 4.6 Prázdninová činnost V průběhu letních prázdnin zůstávalo v dětském domově kolem šestnácti dětí různého věku, které byly rozděleny do dvou výchovných skupin. Během prázdnin přišlo do dětského domova pět sourozenců neočekávaně vyšší počet dětí byl řešen formou příslužeb. Program začínal pobytem dětí v Písku. Dále byla jedna skupina dětí na cykloturistickém pobytu na Třeboňsku a zbytek dětí byl v Písku. Další pobyt se uskutečnil v třetím a čtvrtém týdnu v červenci pod stany ve Střelských Hošticích. V srpnu proběhl pobyt na Nových Hutích na Šumavě spolu s triatlonistou Tomášem Slavatou. Zbytek prázdnin strávily děti v Písku. Žádné dítě dětského domova nebylo samostatně na letním táboře. Se zvyšujícím se počtem dětí starších patnácti let (a nad 18 let, kteří jsou v DD na smlouvu) po dlouhé době nebyl problém se zajištěním služeb o prázdninách vlastními pracovníky, přestože docházelo k čerpání řádných dovolených zaměstnanců. 13

15 4.7 Zpráva o zdravotním stavu dětí V průběhu celého roku bylo pečováno o celkový zdravotní stav svěřených dětí. Pravidelně, dle pokynů dětských lékařů: MUDr. Žabové a MUDr. Matějkové jsou dětem podávány potřebné léky i vitaminy (lékovka s denní dávkou pro stálé uživatele). Zdravotní stav dětí byl průběžně kontrolován. Dle věku se s dětmi docházelo na pravidelné preventivní prohlídky a povinná očkování. Dvakrát ročně, po domluvě s lékařem, se docházelo s dětmi na pravidelné preventivní prohlídky a následné ošetření chrupu. Ošetřujícím stomatologem dětí je MUDr. Matějková. Na základě pozvánek jsou děti zvány ke kalmetizaci. Dívky navštěvují dle potřeby gynekologickou ambulanci MUDr. Bambasové a MUDr. Presslové. Dalšími ošetřujícími lékaři dětí dětského domova jsou MUDr. Blažková (oční ordinace), MUDr. Kokaislová (neurologie) a MUDr. Smrčka (alergologie). Dle potřeby navštěvují některé děti dětskou psychologii MUDr. Pavlišovou a dětskou psychiatrii - MUDr. Burdovou. Děti, které pravidelně užívají léky, jsou pod stálým dohledem lékaře. Kromě menších ambulantních zákroků nedošlo ve školním roce 2013/2014 k žádnému vážnému zranění. Vzhledem k zařazování dětí s psychickými problémy se stále častěji setkáváme s hospitalizací dětí v Dětské psychiatrické nemocnici Opařany: během tohoto školního roku byla v DPL umístěna tři děvčata (jedno opakovaně) v celkové délce 11,5 měsíce. 5. ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JÍDELNA Ve školní jídelně se stravovali zaměstnanci zařízení, žáci školy od pondělí do pátku dle požadavků zákonných zástupců, děti dětského domova od pondělí do soboty (snídaně, oběd, večeře), v neděli si vařili svěřenci spolu s vychovateli na buňkách, případně dle požadavků a potřeb, vzhledem k aktivitám dětského domova. Ke konci školního roku došlo k novému vymalování kuchyně i jídelny. Přestože zůstávají ceny jídel pro žáky na nejmenším možném minimu, dochází neustále k poklesu počtu odebraných jídel žáky základních škol. Ve druhém pololetí školního roku 2013/2014 byla s obecně prospěšnou společností Women for Women sepsána darovací smlouva na finanční dar pro ty žáky, jejichž rodiče pro nedostatek finančních prostředků nejsou schopni platit dětem obědy. Na základě této smlouvy bylo sedmi žákům zajištěno stravování ve školní jídelně. 6. ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI NEMOCNICI 6.1 Organizace výuky Během školního roku 2013/2014 bylo v základní škole při zdravotnickém zařízení zapsaných 389 žáků, speciální mateřská škola byla z rozhodnutí zřizovatele prozatím uzavřena pro dlouhodobě nízký počet dětí. Vyučování probíhalo převážně na dětském oddělení (na ostatních odděleních podle pacientů) ve dvou třídách základní školy s denním průměrem 8 žáků na třídu (16 žáků na školu). Vybavenost školy je na velmi dobré úrovni. Vyučuje se podle osnov a plánů kmenové školy podle variant: a) krátkodobě nemocní žáci b) dlouhodobě nemocní žáci a to vždy se souhlasem lékaře podle zdravotního stavu žáka. 14

16 6.2 Priority výchovy a vzdělání dosažení návaznosti ve školní výuce, vhodným přístupem zabránit vzniku nežádoucích projevů hospitalizmu a psychických depresí, zaměřit se na zájmy dětí a vytvořit přátelskou atmosféru mezi dětmi, učitelkami a zdravotníky přispívat ke smysluplnému naplňování volného času, zvláště ve výtvarné, pracovní, hudební a literární výchově, využívat žákovskou knihovnu, působit na zlepšování estetického vzhledu nemocničního prostředí, tím pozitivně působit na psychiku nemocného dítěte. Vedení dětí k předcházení úrazů a ke zdravému životnímu stylu. spolupráce s mimoškolními zařízeními: vyučování probíhá na různých oddělení nemocnice, to vyžaduje neustálý kontakt se zdravotníky, zvláště spolupráce s primářem a vrchní sestrou na dětském oddělení při zavádění projektu "Zvládnu to", dále s dětským psychiatrem, psychologem, pracovnicí PPP Písek, kurátorem pro děti a mládež OÚ v Písku, apod. Výhodou výuky je individuální přístup učitelek k dětem - talentovaní žáci tak mohou s využitím školních pomůcek rozvíjet své zájmy, u žáků s výukovými problémy se zaměřujeme na odstranění konkrétních nedostatků ve znalostech. 6.3 Personální obsazení Počet pedagogických pracovníků: ZŠ 2, úvazek 1,7 Kvalifikovanost pedagogických pracovníků - 100% Aprobovanost výuky - 100% Vzdělávání pedagogů: Účast na seminářích a školeních pořádaných školou nebo jinými školícími zařízeními. 6.4 Aktivity Ve školním roce 2013/2014 proběhly na základní škole při nemocnici tyto mimoškolní akce: Mikulášská, vánoční a velikonoční besídky, oslavy Dne dětí, Dne Země, Dne matek a celoměstské oslavy Dotkni se Písku, účast ve výtvarné soutěži Na vlastních nohou, účast na seminářích pořádaných vedením dětského oddělení, kontakt učitelek s podobnými zařízeními - výměna zkušeností: Tábor, Prachatice a Jindřichův Hradec, pořádání pravidelných seminářů pro studenty SZdŠ Písek. Počet žáků zařazených do výuky je v posledních letech stabilní. Doba vyučování se prodlužuje. Stále zůstává otevřená otázka o vyučování žáků, kteří zůstávají v dlouhodobém domácím ošetření. Vybavení školy třemi počítači a vhodnými výukovými programy se pozitivně projevilo v zájmu dětí o vyučování, zvláště při samostatné práci žáků ZŠ. V příštím školním roce se práce s dětmi zaměří na využívání nových vzdělávacích programů na počítači, které obohacují výuku, zejména pak při výuce cizích jazyků. Klidná atmosféra, citlivý přístup učitelek a pěkné prostředí pomáhají dětem lépe zvládat pobyt v nemocnici. Spolupráce s vedením Nemocnice Písek a s primářem dětského oddělení je výborná. 7. SPONZORSKÉ AKTIVITY V uplynulém roce podpořili naši činnost svými sponzorskými (finančními a materiálními) dary tyto firmy: Cukrárna Gaigher OS Hafík Dejme šanci dětem Nadační fond ALBERT Český červený kříž Borovany 15

17 Acceture Services, s.r.o. Schneider Elektric Tramba Lukáš PhDr. M. Ransdorf a některé další 8. INSPEKČNÍ A KONTROLNÍ ČINNOST Ve školním roce 2013/2014 proběhly na našem zařízení tyto kontroly: V říjnu 2013 byl proveden audit Ing. Písaříkovou na Objektivní posouzení funkčnosti a účinnosti systému bezpečnosti potravin ve školní jídelně a návrh zlepšení stávající správné výrobní a hygienické praxe.. Systém funkčnosti HACCP je na dobré úrovni. Závěr: Systém HACCP je funkční. Ve dnech 14. a 15. listopadu 2013 proběhla na zařízení kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Kontrolou bylo zjištěno následující: a) v plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností, stejně jako v plnění povinností v nemocenském pojištění a povinností v důchodovém pojištění nebyli zjištěny nedostatky, b) byl zjištěn přeplatek ve vyměřovacím základu pro odvod pojistného zaměstnanců v některých měsících. Náprava byla zajištěna okamžitě vrácením přeplatku zaměstnanci. Během roku proběhly pravidelné kontroly zástupce státního zastupitelství nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy v zařízeních (viz par. 39 zákona č. 109/2002 Sb.). Nebyly shledány nedostatky. Kontrolní a hospitační činnost vedení zařízení byla stanovena ročním plánem. Pravidelně byla kontrolována pedagogická dokumentace ve školách i v dětském domově. O hospitacích a kontrolách byly prováděny zápisy, závěry jsou rozebírány s příslušnými pedagogickými i ostatními pracovníky celého zařízení. Další kontroly prováděné pověřenými pracovníky: požární ochrana: zajišťována pravidelně firmou SERVIS PO Luboš Čuka, Písek revize TV a nářadí: 1x do roka Centrumsport Č. Budějovice revize elektrospotřebičů a hromosvodů: zajišťuje revizní technik pan Bolek smluvně dle norem a doporučení revize a prohlídky kouřovodů a plynových kotlů dle vyhlášek a norem je zajištěna prostřednictvím odborných firem kontroly hasicích přístrojů a hydrantů zajišťuje Servis požární ochrany 9. STAV EVVO NA ZAŘÍZENÍ Systém EVVO zahrnuje na naší škole tyto oblasti: 1. Začlenění EVVO do jednotlivých předmětů tematické plány jednotlivých předmětů. 2. Mezipředmětové aktivity - projekty, exkurze, jednorázové akce. 3. Spolupráce školy s centrem ekologické a globální výchovy Cassiopeia ve Strakonicích 4. Vzdělávání pedagogů v oblasti EVVO Pro jednotlivá témata celoročního plánu EVVO je využíváno významných dnů pro životní prostředí, které vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí. Znalosti a dovednosti z oblasti 16

18 EVVO si žáci osvojují průběžně přirozenou cestou v rámci učiva v jednotlivých předmětech s důrazem na využití mezipředmětových vztahů, na chápání v souvislostech, za přispění výukových počítačových programů, internetu a didaktické techniky. Škola podporuje veškeré aktivity a činnosti směřující k rozvoji EVVO, s ohledem na mentální úroveň žáků. V rámci EVVO spolupracuje škola s CEGV Cassiopeia ve Strakonicích (využíváme výukových, vzdělávacích a výrobních programů z jejich pestré nabídky). Škola je zapojena do sítě škol M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Projekt je podporován MŠMT ČR. Školní aktivity a soutěže v rámci EVVO: soutěž ve sběru kaštanů a žaludů účast ve výtvarných soutěžích účast koordinátora na Konferenci EVVO v Českých Budějovicích třídění odpadu v prostorách školy ve třídách koše na papír péče o prostředí naší školy květinová výzdoba školy a péče o rostliny v okolí školy estetická výzdoba, úklid okolí školy exkurze (výstavy, návštěva muzea) projektové dny s ekologickou tématikou využívání přírodních materiálů při výuce využívání přírodního prostředí k výuce i jiným aktivitám Seznam konkrétních aktivit ve školním roce 2013/2014: V podzimních měsících proběhla akce ve sběru žaludů, která se setkala s velkým zájmem u dětí. Nasbírané žaludy byly odvezeny a použity jako krmivo pro lesní zvířata V listopadu se žáci ZŠ speciální a 1.st. ZŠ praktické zúčastnili Svatomartinské slavnosti v Zemském hřebčinci v Písku. V průběhu školního roku navštívili děti výstavy ve Sladovně Mraveniště, S jídlem si (ne)hrajem a Les. Na jaře 2014 se uskutečnil celoškolní projekt s názvem Namaluj si sluníčko. Nápadité výtvory dětí ozdobily prostory školy. V závěru školního roku děti se svými učiteli navštívili přírodní zážitkový park Zeměráj v Kovářově. Koordinátorka EVVO se zúčastnila semináře Čtyři království aneb základní podmínky života. 10. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zařízení má vypracován Minimální preventivní program, který je pravidelně hodnocen na pedagogických radách. Na zařízení byly ustanoveny pracovnice pro prevenci negativních sociálních jevů, které se pravidelně účastní akcí a přednášek pořádaných příslušnými organizacemi na protidrogovou problematiku. Školské zařízení má vypracovaný Program prevence sociálně patologických jevů. Ten vychází z Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních. Naše zařízení má dále vypracován Pokyn pro krizové situace, což je určité desatero nejzákladnějších postupů při řešení problémů, se kterými se ve škole můžeme setkat. O některé poznatky a principy chování byl rozšířen školní řád. Problematika prevence sociálně patologických jevů je začleněna do školního vzdělávacího programu a její hodnocení je součástí pedagogických rad. Prevence sociálně patologických jevů je členěna do několika oblastí: oblast zdravého životního stylu, oblast přírodovědnou, oblast společenskovědní a oblast sociální, příp. rodinnou. Naplňování prevence patologických jevů je patrná při bližším studiu školního vzdělávacího programu. 17

19 Ve školním roce 2013/14 se školní metodický tým ve složení metodik prevence, zástupce ředitele školy, psycholog a výchovný poradce rozhodl na základě zmapování situace v našem zařízení zaměřit minimálně preventivní program na zamezení sociální izolovanosti. Převážně bychom se ale rádi zaměřili na prevenci a rozšíření spolupráce a informovanosti rodičů. V rámci prevence se nám podařilo navázat spolupráci s Krajským oddělením policie ČR v Českých Budějovicích. Ta na škole uskutečnila svůj preventivní program pod vedením por. Bc. Milana Bajcury - trestní odpovědnost mládeže, krádeže, záškoláctví. Beseda byla určena pro rodiče žáků naší školy. Dále byly rodiče seznámení s nebezpečím alkoholismu a návykových látek prostřednictvím informativního letáku. Úspěšná spolupráce s policií v Písku na preventivních programech zaměřených na šikanu a extrémismus i nadále pokračuje pod vedením por. Mgr. Kamily Čuřínové. Rodiče byli rovněž přizváni na vánoční besídku, rozloučení se žáky deváté třídy a preventivní akci pořádané společností Colgate Poděl se o úsměv. Pro první stupeň ZŠP a pro žáky ZŠS byl ve spolupráci se společností DM připraven celorepublikový program Veselé zoubky. Se společností Schneider electric se uskutečnila společná akce SHM pro děti ze speciální školy v Písku, Milevsku a Strakonicích za účasti rodičů, zaměstnanců firmy a široké veřejnosti. Do všech našich aktivit, soutěží a her se snažíme co nejvíce zapojovat i rodiče žáků. Spolupráce je však minimální, rodiče účast přislíbí, ale nedostaví se. Přesto se budeme snažit i nadále spolupráci s rodinou prohlubovat. Pro žáky všech tříd byla připravena celá řada zábavných sportovních, hudebních i výtvarných soutěží, programů, divadel, návštěva kina, módní přehlídky a spousta dalších aktivit. 11. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ Během školního roku 2013/2014 bylo vydáno 56 správních rozhodnutí (Rozhodnutí o zařazení na základní školu samostatně zřízenou pro žáky se zdravotním postižením (praktickou či speciální), Rozhodnutí o přijetí ke studiu na praktické škole, Rozhodnutí o úhradě příspěvku na úhradu nákladů spojených s péčí poskytovanou dětským domovem, Rozhodnutí o ukončení studia, apod.). Nebyla přijata žádná odvolání proti vydaným rozhodnutím. 12. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ V průběhu roku ředitel zařízení řešil dvě stížnosti: ČŠI podala podnět k prošetření stížnosti matky žáka 7. ročníku základní školy praktické na nesrovnatelnosti v platbách za obědy svého syna a jednání pracovnice školy. Vedení školy se vyjádřilo ke stížnosti, vysvětlilo okolnosti a zároveň navrhlo další řešení. ČŠI předala věc k prošetření zřizovateli. Pracovnice OŠMT KÚ Jihočeského kraje byly seznámeny s veškerými okolnostmi vedoucí ke stížnosti i s novými skutečnostmi (spolupráce s o.p.s. Women for Women) a souhlasily s přijatými opatřeními. Stížnost byla z naší strany vyhodnocena jako neopodstatněná, nicméně byla přijata okamžitá opatření, aby v budoucnu nemohlo dojít k situaci, kdy rodiče dlouhodobě nepřispívají na obědy svým dětem. Koncem školního roku byl odborem školství, mládeže a tělovýchovy KÚ jihočeského kraje osloven ředitel zařízení ve věci prošetření anonymní stížnosti profesního postupu zástupce ředitele a další organizační pochybení vedení zařízení. Celá anonymní stížnost byla zřejmě motivována hrozbou snižováním počtu pedagogických pracovníků v důsledku neustále klesajícího počtu žáků škol a to v důsledku integrace a inkluze žáků s LMP do základních škol běžného typu a 18

20 blížícího se termínu nabytí účinnosti zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících (resp. končících výjimek ze zákona, či novely tohoto zákona). Celá situace byla řešena s pracovníky školy, s odbory i dalšími zaměstnanci, kterých se anonymní stížnost týkala. Po prošetření uvedených obvinění byl sepsán zápis, který byl postoupen zřizovateli. Stížnost byla vyhodnocena jako neopodstatněná. 13. PŘÍLOHY Výroční zpráva o hospodaření ekonomická část. Poznámka: Výroční zpráva zařízení byla projednána na provozních poradách zařízení a schválena školskou radou dne 13. října V Písku, dne 24. září 2014 Mgr. Ladislav Klíma ředitel školského zařízení 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2010/2011 č.j.: III -286/2011 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola, Praktická škola, Školní jídelna, Školní družina, Školní klub

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 Statut školního poradenského pracoviště

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 č.j.: III - 151/2015 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích

Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Výroční zpráva o činnosti Střediska výchovné péče ve Strakonicích Školní rok 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole a školském zařízení. Název školského zařízení: Dětský diagnostický ústav, dětský domov

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2013/2014

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1

Základní škola, Dětský domov, Přípravný stupeň základní školy speciální a Školní jídelna, Přestavlky 1 Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Celoroční plán školní rok 2015/2016

Celoroční plán školní rok 2015/2016 I. Nejdůležitější úkoly Celoroční plán školní rok 2015/2016 Nejdůležitější úkoly vycházejí především ze Strategie vzdělávání, Plánu dlouhodobého rozvoje školy 2015 2017 a Výroční zprávy o činnosti školy

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy.

Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Doplňující informace o činnosti DD 2.Charakteristika DD Vymezení hlavní činnosti: Hlavní účel a předmět činnosti školského zařízení je vymezen 12 zákona č. 109/2002 Sb., a prováděcími předpisy. Do našeho

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 č.j.: III -227/2012 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení

2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2. Charakteristika vzdělávacího zařízení 2.1. Charakteristika školy Umístění a vybavení školy Naše Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Pionýrů 2352, Frýdek-Místek, příspěvková organizace se

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, České Budějovice 2016 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DOMOV MLÁDEŽE KONZERVATOŘ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, Kanovnická 22, 370 61 České Budějovice 0 1.9.2016 1. PŘIJÍMÁNÍ A UKONČOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ NA DM Ubytování v domově mládeže se

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zvyšov ování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných dných předmp edmětů Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Modul 3 Školská legislativa RNDr.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva

Dětský diagnostický ústav, dětský domov, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90. Výroční zpráva Výroční zpráva Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní Pracoviště : Středisko výchovné péče Spirála Český Krumlov, Špičák 114 Školní rok 2014/2015

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-500/07-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-500/07-14 Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace Adresa: Na Vizině 28/1034,

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2014/15 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2014/15 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK

HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK HODNOTÍCÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DOMU DĚTÍ A MLÁDEŽE NOVÁ ROLE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 2016 Dům dětí a mládeže Nová Role, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Adresa : Chodovská 236,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více