ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem. Přeprogramování informačního systému České unie sportu"

Transkript

1 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k internímu výběrovému řízení ČUS s názvem Přeprogramování informačního systému České unie sportu vydaná v souladu s usnesením Výkonného výboru ČUS ze dne Zadavatel Název: Česká unie sportu Sídlo: Zátopkova 100/2, Praha 6, IČ: DIČ: CZ Zastoupená: JUDr. Miroslavem Janstou, předsedou výkonného výboru 2. Vymezení předmětu zakázky a požadavků zadavatele Předmětem zakázky je přeprogramování a aktualizace informačního systému České unie sportu (dále jen IS) včetně převedení dat ze stávajícího systému (FoxPro) do nového systému. Předmětem zakázky je dále vytvoření on-line přístupu pro přístup k vybraným údajům databáze. Předmětem zakázky je rovněž jeho následná servisní podpora a údržba. Zadavatel požaduje vytvoření analýzy přeprogramování informačního systému ve spolupráci s vybranými pracovníky zadavatele. Informační systém Cílem je vytvořit jednotný databázový systém umožňující on-line správu vybraných informací o členských i nečlenských tělovýchovných jednotách a sportovních klubech a to zejména: informace o členských subjektech a jejich struktuře - provozovaných sportech v rámci oddílů, jednotlivých členech, příslušnosti ke sportovním svazům (modul členská základna), vybrané ekonomické informace sdružených subjektů ve formě jednotného statistického výkazu ve 2 verzích pro podvojné účetnictví a pro daňovou evidenci, dříve nazývanou jednoduché účetnictví, (modul ekonomika) vybrané informace o sportovních zařízeních ve správě členských i nečlenských subjektů (modul pasport sportovních zařízení) Systém musí splňovat zejména tyto předpoklady a) být postaven na moderní technologii s možností pravidelné on-line aktualizace b) splňovat vysokou míru ochrany osobních údajů c) schopnost generovat údaje ve formátu, který by byl s minimálními úpravami kompatibilní s jinými systémy d) umožňovat pravidelný přístup, resp. administraci údajů definovaným správcům s různými stupni oprávnění (pro alespoň 5 typů uživatelských rolí) včetně generace přístupových údajů e) umožňovat přístup a využití vybraných dat pro veřejnou správu (obce, krajské úřady) f) generovat výstupy ze všech modulů dle zvolených parametrů a vytvářet vlastní sestavy a statistiky g) možnost vkládání dokumentů a obrázků h) spolehlivou funkcionalitu na nejrozšířenějších internetových prohlížečích - 1 -

2 On-line veřejný přístup k vybraným částem databáze Cílem je vytvořit automaticky generovaný přehled informací z IS zejména o členských subjektech (oddíly, tělovýchovné jednoty, sporty, sportovní svazy) a sportovních zařízeních na veřejně přístupné internetové stránce. Internetová stránka musí splňovat zejména tyto předpoklady a) mapové zobrazení s možností vyhledávání a filtrace b) jednoduchý moderní design c) další funkcionality (reklamní bannery, kontaktní formulář apod.) Správa systému Správou systému se rozumí zajištění jeho nepřetržité funkcionality a jeho aktualizaci na nové verze. Správa systému musí splňovat zejména tyto předpoklady a) telefonická podpora administrátorovi zadavatele s dostupností od 9 do 16 hodin b) možnost vzdáleného servisního zásahu přímo dodavatelem IS c) garance servisního zásahu do 48 hodin d) drobný upgrade systému do 10 hodin měsíčně 3. Maximální cena Maximální cena přeprogramování IS: Kč bez DPH Roční maximální cena servisní podpory a údržby IS: Kč bez DPH Zároveň s cenovou nabídkou bude předložena podrobná specifikace nabízeného řešení a všech jeho funkcí vč. případných nároků na HW a SW. 4. Místo a termíny plnění Místo plnění zakázky: Česká unie sportu, Zátopkova 100/2, Praha 6, Požadovaný termín zahájení plnění: 1. listopadu 2014 Plánovaný termín předání díla k testování: 1. března 2015 Plánovaný termín předání díla: 31. března Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; b) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenci nebo insolventní návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurz zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; c) který není v likvidaci; d) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky v České republice; e) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění v České republice; f) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti v České republice

3 Profesní kvalifikační předpoklady: a) Profesními kvalifikačními předpoklady se rozumí oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícímu předmětu zakázky. Splnění těchto předpokladů dodavatel prokáže tím, že doloží ověřenou kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nebo ověřenou kopii živnostenského listu nebo výpisu z živnostenského rejstříku ne starší než 3 měsíce. b) Dlouhodobá spolupráce s členským subjektem ČUS nebo organizační složkou ČUS v oblasti informačních technologií a obeznámení s funkcionalitou stávajícího IS ČUS. Technické kvalifikační předpoklady: Technickými kvalifikačními předpoklady se rozumí provedení nejméně 2 zakázek obdobného charakteru a rozsahu, s realizací ukončenou v posledních 5 letech. Splnění těchto předpokladů uchazeč prokáže tím, že doloží seznam nejméně 2 dodávek obdobného charakteru a rozsahu realizovaných dodavatelem v rámci jedné instalace v posledních 5 letech s uvedením jejich stručného popisu, rozsahu, doby plnění a obchodního jména podniků, u kterých byly předmětné dodávky zrealizovány. Uchazeč, který nesplní kvalifikační požadavky v rozsahu požadovaném zadavatelem v této zadávací dokumentaci, bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení. 6. Obsah a způsob zpracování nabídky Obecné požadavky: a) Nabídka i dokumentace uchazeče budou podány písemně, v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce, na níž bude uveden text: Výběrové řízení IS ČUS - neotevírat!. b) Na obálce bude dále uvedena adresa uchazeče. Jednotlivé strany nabídky budou očíslovány, veškeré části nabídky budou svázány a budou tvořit jeden celek. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. c) Nabídka musí být podepsána statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky). d) Nabídka musí obsahovat čestné prohlášení o tom, že uchazeč souhlasí s podmínkami výběrového řízení. e) Nabídka musí dále obsahovat čestné prohlášení o bezdlužnosti uchazeče vůči ČUS a ovládaným subjektům. Jedná se o tyto subjekty: Společnost podíl v % SKIAREÁL Špindl. Mlýn, a.s. 51,099 SA Harrachov, a.s. 56,457 SKI Pec, a.s. 54,708 Dům služeb ČSTV, s.r.o. 100,00 VOŠ ČUS, s.r.o. 100,00 Lanovka Churáňov, s.r.o. 100,00-3 -

4 Zpracovaná nabídka bude obsahovat: Krycí list nabídky obsahující údaje: název uchazeče sídlo IČ, DIČ statutární orgán kontaktní osoba telefon (kontaktní osoba) (kontaktní osoba) nabídková cena bez DPH sazba DPH výše DPH nabídková cena včetně DPH datum podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče prokázání kvalifikačních předpokladů dle bodu 5. a 6. zadávací dokumentace technickou specifikaci IS prokazující stupeň pokrytí požadavků na funkcionalitu systému dle bodu 2. zadávací dokumentace specifikaci rozsahu a způsobu zajištění služeb spojených s IS, uvedených v bodu 2. zadávací dokumentace specifikaci rozsahu a způsobu zajištění požadavků na servisní podporu uvedených v bodu 2. zadávací dokumentace návrh smlouvy na dodávku předmětu výběrového řízení respektující podmínky této zadávací dokumentace včetně návrhu smlouvy o servisní podpoře IS ČUS další dokumenty a přílohy dle uvážení uchazeče Případné doplňující dotazy týkající se technické specifikace nabídky lze konzultovat s kontaktní osobou zadavatele panem ing. Jaroslavem Chvalným, nebo panem Mgr. Davidem Kovářem, Lhůta pro podání: Nabídky mohou uchazeči doručit v termínu od 13. října 2014 na adresu zadavatele: doporučeným dopisem s doručenkou osobně na podatelně oproti potvrzení Příjem nabídek bude ukončen dne 31. října 2014 ve 12:00 hodin. Nabídky doručené po této lhůtě nebudou přijaty do dalšího hodnocení. Nabídky, které nesplní podmínky uvedené v části 3. a 6., budou z hodnocení vyřazeny. 7. Způsob hodnocení nabídek Nabídka musí být úplná a doručena ve stanoveném termínu (neúplné nabídky či nabídky doručené po termínu budou z hodnocení vyřazeny)

5 Nabídky budou hodnoceny podle kriterií: funkcionalita IS celková cena přeprogramování rozsah a cena roční servisní podpory 8. Obchodní podmínky Uchazeč je oprávněn po zadavateli požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel je oprávněn požadovat po dodavateli, aby písemně či elektronicky objasnil předložené informace či doklady. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu návrhu smlouvy, který uchazeč předloží, nepřijetí návrhu smlouvy a právo na předložení vlastní smlouvy při dodržení podstatných náležitostí smlouvy, zejména požadovaného předmětu plnění, doby plnění a hodnocených skutečností. 9. Další informace pro uchazeče Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží, ani veřejným příslibem. Zadavatel je oprávněn výběrové řízení zrušit. Současně si zadavatel vyhrazuje i právo odmítnout všechny předložené nabídky. Praha 13. října 2014 JUDr. Miroslav Jansta, v.r. předseda ČUS - 5 -

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem: Vytvoření a provoz webových stránek městyse Liteň Městys Liteň (dále jen zadavatel ) Vás vyzývá k podání nabídky

Více

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI:

ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE. Zadavatel: Plaveč 8. 10. 2012. Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Plaveč 8. 10. 2012 Věc: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY PRO AKCI: Zadavatel: Název: se sídlem: zástupce: IČO: 456 71 702 bankovní spojení: Komerční banka Znojmo číslo účtu: 29 537-741 / 0100

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem č.j. 35464/2013 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. multioborový pavilon dodávka zdravotnických

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Dokumentace výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dokumentace výběrového řízení veřejnou zakázku malého rozsahu dle 18 odst. 5 ve spojení s 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších pisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Strana 1 z 3 Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vygenerovaný informačním systémem o veřejných zakázkách Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů vedeného podle 125 a násled. zákona č. 137/2006

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217

Zadávací podmínky k zakázce: Zadavatel: Národní institut dětí a mládeže Sámova 3, 101 00 Praha 10 Mgr. Jiří Veverka IČ: 00022217 DIČ: CZ00022217 Zadávací podmínky k zakázce: Výzkumné šetření na téma Možné formy účasti zaměstnavatelů v systému podpory identifikace a rozvoje kognitivně nadaných dětí (13 19 let) v přírodovědných a technických oborech

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DOPLŇUJÍCÍ VÝKLAD K POSTUPŮM PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK SPOLUFINANCOVANÝCH ZE ZDROJŮ EU, NESPADAJÍCÍCH POD APLIKACI ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Platné od 1.

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8. VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE Odbor veřejných zakázek Č.j. KRPU-234941-3/ČJ-2014-0400VZ Ústí nad Labem 21. října 2014 Počet listů: 4 Přílohy: 2/8 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1020 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více