CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014

2 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury.... podpis

3 Děkuji vedoucí bakalářské práce, Mgr. Simoně Šafaříkové, Ph.D., za konzultace a odborné vedení, které mi bylo v rámci práce poskytnuto.

4 Obsah 1 Úvod Vymezení pojmů Výskyt nezletilých těhotenství a mateřství Přehled výskytu těhotenství u adolescentů (nezletilých) ve světě a v ČR Faktory podílející se na vzniku těhotenství u adolescentních (nezletilých) dívek Jevy vznikající v důsledku nezletilých těhotenství a porodů Poskytování péče a pomoci nezletilé matce a jejímu dítěti Rodičovská odpovědnost nezletilého rodiče Systém sociálně-právní ochrany dětí Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Osvojení dítěte nezletilé matky (právní náleţitosti) Těhotná nezletilá dívka a interupce Činnosti vybraných konkrétních zařízení pro nezletilé matky s dětmi v ČR Teoretické přístupy vyuţívané při práci s nezletilými dívkami Systém finanční pomoci v péči o dítě Závěr Pouţitá literatura:... 38

5 1 Úvod Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR je téma, které jsem si zvolila pro zpracování absolventské práce. V roce 2013 jsem měla moţnost absolvovat zahraniční stáţ na Jamajce, kde jsem pracovala s nezletilými matkami a s jejich dětmi. Zde jsem měla moţnost více nahlédnout do problematiky těhotenství adolescentních dívek a brzkých mateřství a způsobu, jak se na Jamajce mladým matkám pomáhá. Stáţ byla motivací, proč se zabývat touto otázkou také na úrovni České republiky, ve které ţiji. Cílem absolventské práce je zmapovat systém poskytování pomoci nezletilým matkám a jejich dětem v ČR. V rámci práce se zaměřím na to, jakým způsobem se stát zapojuje do péče o nezletilé matky s dětmi a jaké pomoci se matkám dostává v oblasti financí. Zaměřím se také na to, jaká teoretická východiska se pouţívají při práci s touto cílovou skupinou a jaká zařízení se věnují práci s touto cílovou skupinou. V první části práce vymezím pojmy, které se s problematikou pojí. Dále uvedu časté příčiny vzniku adolescentních těhotenství ve světě a důsledky, které z toho pro mladé matky a jejich děti plynou. Provedu také přehled výskytu adolescentních těhotenství a mateřství ve světě a toho, jak je na tom s počtem mladých matek Česká republika. Zmíním i další vlivy, které působí na chování člověka a mohou tak k brzkým těhotenstvím přispět. V další části práce se zaměřím na pomoc, která je adolescentním dívkám v České republice poskytována a na to, jací činitelé se do pomoci zapojují. Poté popíšu konkrétní činnosti vybraných zařízení, ve kterých je pomoc uskutečňována. Dále jaké přístupy lze při práci s nezletilými matkami vyuţít a systém finančních příspěvků, které mohou být matkám poskytnuty. Práce je teoretického charakteru. Jako zdroje, z kterých čerpám, vyuţívám převáţně českou legislativu a literaturu českých autorů, kteří se zabývají tématy sociální práce. V kapitole, ve které hovořím o příčinách a důsledcích adolescentních těhotenství vyuţívám také zahraničních zdrojů. 5

6 2 Vymezení pojmů V této kapitole vymezím základní pojmy, které souvisí s oblastí pomoci nezletilým matkám a jejich dětem. Hovoříme-li o nezletilých matkách, jedná se většinou o dívky v adolescentním věku. Vysvětlím tedy pojem adolescence, pojem zletilost v právním slova smyslu a s ní spojenou svéprávnost. Dále také, co to znamená sexuální zletilost. V práci operuji s termíny poručník, opatrovník, ústavní a ochranná výchova, proto také vysvětlím tyto pojmy. Adolescence Termínem adolescence (dospívání) bývá označeno období v ţivotě člověka většinou od 15 do 20 let věku. Pod tímto pojmem můţeme ale také naleznout označení pro celé období mezi dětstvím a dospělostí (Macek, 2003, str. 9). Také já v práci vyuţívám termín adolescence (dospívání) ve stejném významu, jako věkové období od 11 (10) do 20 let věku člověka. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je tento pojem definován jako proces, v rámci něhoţ dochází k postupnému přechodu od dětství k dospělosti. V tomto procesu nastávají v ţivotě kaţdého jedince významné změny, během kterých dozraje a stane se z něj dospělý člověk (WHO, podle McDonald Levy, Hardee, Subaran, 2001, str. 4). Zletilost a svéprávnost Zletilostí se rozumí stav vzniklý dosaţením zákonem předepsaného věku nebo uzavřením sňatku (Havránek, Bělič, Helcl, Jedlička, 2011). V České republice je tento věk stanovený na 18 let. V případě, ţe byla zletilost nabytá uzavřením manţelství před dosaţením tohoto věku, k jejímu zániku nedochází ani zánikem manţelství ani prohlášením manţelství za neplatné. Dosaţením zletilosti se člověk stává plně svéprávným. Zletilost lze také nabýt přiznáním svéprávnosti před dosaţením 18. roku věku a to v případě, ţe nezletilý poţádá soud o přiznání svéprávnosti a soud mu vyhoví. Nezletilý však musí v tomto případě dosáhnout 16 let a prokázat, ţe je schopen se sám ţivit. S návrhem musí také souhlasit zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech se přiznání svéprávnosti provádí u nezletilých pouze, je-li to z váţných důvodů v zájmu nezletilého (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 6

7 Sexuální zletilost Oblast zletilosti je stanovována také v sexuální oblasti a je upravována termínem sexuální zletilost. V ČR je hranice sexuální zletilosti stanovena na 15 let a je upravena trestním zákoníkem ve znění: Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo jej jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden až osm roků (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Poručník O termínu poručnictví se hovoří v souvislosti s výchovou dítěte a výkonu rodičovské odpovědnosti k dítěti. V případě, ţe ani jeden z rodičů dítěte z nějakého důvodu nemá či nevykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, jmenuje dítěti soud poručníka. Poručník má povinnosti a práva jako rodič, neváţe se však na něj k dítěti vyţivovací povinnost. Ve výjimečných případech můţe být okruh práv a povinností poručníka vůči dítěti vymezen jinak. Výkon poručenství můţe být udělen také orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jeţ má funkci veřejného poručníka aţ do doby, neţ se najde jiný vhodný poručník. Pokud alespoň jeden rodič poručence (svěřeného dítěte) nabyde rodičovskou odpovědnost nebo schopnost tuto odpovědnost vykonávat, zaniká funkce poručenství. Poručenství zaniká také v případě, ţe poručenec nabyde svéprávnosti či dojde k osvojení poručence. Dále také v případě smrti poručníka či zproštění jeho funkce nebo odvoláním soudem (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Opatrovník Opatrovník je dítěti jmenován soudem v případě, ţe hrozí střet zájmu dítěte a jiné osoby, dále také pokud zákonný zástupce dítěte dostatečně nehájí jeho zájmy nebo i z jiného důvodu, pokud je to v zájmu dítěte či stanoví-li tak zákon. Úkolem opatrovníka je zastupovat dítě v právních záleţitostech, často ve správě mění dítěte (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 7

8 Ochranná výchova Pokud má dítě výrazné problémy s chováním a v případě, ţe není zajištěna výchova mladistvého v rodině, ve které ţije a není o něj řádně postaráno, můţe soud uloţit dítěti ochrannou výchovu. Cílem ochranné výchovy je pozitivně působit na vývoj dítěte (mladistvého), na jeho duševní, mravní a sociální vývoj a chránit společnost před jeho negativním chováním (Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví). Ústavní výchova Ústavní výchovu nařizuje soud u dítěte, u kterého je ohroţena nebo narušena jeho výchova, tělesný, rozumový nebo duševní vývoj do takové míry, ţe je to v rozporu se zájmy dítěte. Bývá nařízena také v případě, ţe rodiče nemohou z váţných důvodů dítě vychovávat. Soud určí konkrétní zařízení, do kterého bude dítě umístěno (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 8

9 3 Výskyt nezletilých těhotenství a mateřství V následující kapitole uvedu přehled počtu nezletilých těhotenství vyskytujících se ve světě a následně také v České republice. Zaměřím se na to, zda během uplynulých let došlo v počtu výskytu těhotenství u nezletilých dívek na území České republiky k nějakým změnám. V rámci této kapitoly zmíním také nejčastější příčiny vzniku adolescentních těhotenství ve světě. Popíšu také další faktory, které mají vliv na chování dívek a mohou mít také podíl na tom, proč k těhotenství v nezletilém věku dochází. V závěru kapitoly se zaměřím na důsledky, která z brzkých těhotenství a mateřství mohou vzniknout. 3.1 Přehled výskytu těhotenství u adolescentů (nezletilých) ve světě a v ČR Kaţdoročně dojde na celém světě k porodu přibliţně u 16 milionů adolescentních dívek pod věkovou hranicí 20 let, z toho asi 2 miliony u dívek pod hranicí 15 let. (WHO, 2012, podle Formanová, 2014, str. 13) Ani Česká republika není výjimkou ve výskytu těhotenství a mateřství v nezletilém věku dívek. V roce 2012 se nezletilým dívkám do 18 let věku narodilo 780 dětí. U dívek ve věku15 let a méně pak došlo k narození 66 dětí (Český statistický úřad, 2013). Dle přehledu Světové banky došlo v České republice ale k výraznému poklesu výskytu nezletilých těhotenství a mateřství. Jak ukazují shromáţděna data, v roce 1994 se narodilo 31 dětí na 1000 adolescentních ţen ve věku od 15. let. V roce 2012 to bylo pouhých 5 dětí na 1000 ţen stejného věku (The World Bank, 2013). 9

10 3.2 Faktory podílející se na vzniku těhotenství u adolescentních (nezletilých) dívek Adolescentní těhotenství vyskytující se často pod hranicí zletilosti dané země je fenomén přítomný na celém světě. V různých částech světa k tomu přispívá několik činitelů, ať uţ kulturního, politického nebo socioekonomického charakteru. Mnohdy k výskytu těhotenství v adolescentním věku ţeny (pod hranicí zletilosti) přispívá jev, nazvaný jako dětské sňatky. Od dívky, jeţ vstoupila do manţelství, se totiţ těhotenství očekává. Pokud dívka vstoupí do manţelství nedobrovolně, dochází tak také k porušování lidských práv (Formanová, 2014, str. 15). Dívky a jejich rodiny se často ocitají v pasti chudoby, pro kterou vidí brzký sňatek, který jim zajistí finanční zázemí, jako východisko z jejich nepříznivé situace. Dalším vlivem, který na vznik těhotenství působí je rozličná výchova chlapců a dívek, neboť dívky jsou na rozdíl od chlapců mnohem více vychovávány k domácímu způsobu ţivota a k tomu, aby byla dobrou manţelkou a matkou. Ve světě má jistě obecně na vznik těhotenství vliv také to, ţe jsou dívky sexuálně napadány a nuceny k pohlavnímu styku. Také nedostatečný přístup ke zdravotní péči a antikoncepčním prostředkům zapříčiňuje vznik těhotenství u dospívajících dívek. Dalším důvodem můţe být také nedostatečná úroveň vzdělání (Formanová, 2014, str ). U dospívajících, kteří opustí vzdělávací systém, je větší pravděpodobnost otěhotnění než u těch, kteří školní docházku plní. Svou úlohu hraje také úroveň angažování se do školních záležitostí, vztahy ve škole a plány v dalším vzdělávání se na vysoké škole. (Ng, Kaye, 2012, podle Formanová, 2014, str. 19) V ţivotě kaţdého člověka se střídají etapy, ve kterých na něj působí různé faktory a činitelé, kteří mohou mít vliv na jeho postoje, názory a chování. Mohou přispívat ke vzniku negativních vzorců chování, tudíţ je také můţeme povaţovat za další faktory, podílející se na vzniku těhotenství v brzkém věku ţeny. Jsou jimi: 10

11 Socializace člověka Významnou roli v ţivotě kaţdého jedince hraje proces zvaný socializace, během kterého jedinec získává kulturní návyky a osvojuje si řeč. Prostřednictvím socializace dochází také k identifikaci rolí člověka v souladu s jeho pohlavím. Člověk poznává různé hodnoty, které jsou ve společnosti zastoupeny, a postupně si je osvojuje. Socializace jedince začíná nejčastěji v rodině na základě vzniklých interakcí mezi dítětem a rodiči (Nakonečný, 2009, str. 101). Později probíhá také ve skupině přátel, mezi vrstevníky, ve škole, v práci a skrze média (Geist, 1992, podle Prúcha, Walterová, Mareš, 1995, podle Kraus, Poláčková a kol., 2001, str. 54). Socializaci jedince však neovlivňují jen vnější faktory a lidé, se kterými se setkáváme, ale také individuální vrozené dispozice a dědičnost. To, jak se tedy jedinec bude v ţivotě chovat, nezáleţí pouze na jeho výchově (Nakonečný, 2009, str. 101). V současné době můţeme zaznamenat krizi rodiny. Dříve byla rodina více stabilní neţ je dnes, neboť v dnešní době mnoho dětí ţije pouze s jedním rodičem, či v některých případech dokonce bez rodičů. Část těchto dětí je vychováváno v ústavních zařízeních, ve kterých na ně však působí mnoho deprivačních vlivů, v následku kterých dochází k jejich sociálnímu selhání. U dětí, jeţ nemají funkční zázemí v rodině, je také větší pravděpodobnost přilnutí k vrstevnické skupině, která mnohdy můţe negativně ovlivňovat chování a názory dítěte (Matoušek, Koláčková, Kodymová, 2005, str ). 11

12 Dospívání jako krize identity Období dospívání je pro člověka velmi obtíţným obdobím, neboť dochází k zásadním změnám jak na úrovni fyzické, tak také psychické. Mění se tělesná konstituce člověka. V oblasti sexuality dochází k aktivizování činnosti pohlavních ţláz skrze vývin pohlavních orgánů. Rozvíjí se sekundární pohlavní znaky (muţský a ţenský typ ochlupení), mění se tvar těla, vznikají nové tukové vrstvy a dochází k většímu pocení. Tělesný pohlavní vývin se u chlapců ukončuje mezi rokem a u děvčat mezi rokem úplným rozvinutím všech pohlavních charakteristik. (Labáth, Ambrózová, Smik, Štúrová, 2001, str ) Mění se ale také zájmy a komunikační schémata jedince. V oblasti psychické nastává potřeba vlastního sebeuplatnění, nezávislosti a seberealizace. Jedinec je v období dospívání zranitelnější v citové oblasti, zaţívá pocity úzkosti, vnitřní nejistoty a příliš se neorientuje ve světě vlastních pocitů. Citové proţívání je v tomto období zesíleno a jedinec intenzivně vnímá erotickosexuální, sociální a estetické podněty. V tomto období se vystřídají dvě fáze. První fáze je fází negativismu projevující se na začátku puberty, dochází k afektivním reakcím a neadekvátnímu chování, čímţ dochází k selhávání v sociálních vztazích. Druhá fáze uţ je fáze pozitivní, kdy se osobnost stabilizuje, a sociální vztahy se normalizují, dochází také k proţívání osobní svobody, coţ s sebou ale nese riziko povrchních vztahů a nereálné představy o svých vlastních moţnostech a schopnostech. V období dospívání je silná vazba k vrstevnické skupině, která se postupně mění k zaměření člověka sama na sebe (Labáth a kol., 2001, str ). Vztahy k opačnému pohlaví získávají erotický charakter. Člověk je fyzicky plně vyvinut, ale psychicky a sociálně ještě zcela zralý není, coţ s sebou můţe nést určitá rizika, např. v podobě nezodpovědného chování. V této oblasti ho výrazně ovlivňuje také liberální postoj médií a pro něj samotného je velmi těţké zorientovat se v postojích k vlastní sexualitě (Labáth a kol., 2001, str ). 12

13 Hledání sexuální identity však není jen otázkou období adolescence, neboť k určité sexuální aktivitě a zaměření pozornosti na tuto oblast dochází již mnohem dříve před obdobím dospívání. (Langmeier, Krejčířová, podle Formanová, 2014, str. 11) V 9-10 letech si dívky i chlapci již vzájemně dávají najevo svou náklonost. (Pondělíčková, 1990, podle Formanová, 2014, str. 11). Mladí lidé v době dospívání volí často způsoby chování, jeţ lze povaţovat za rizikové. Je to např. poţívání alkoholu, kouření, uţívání drog a jiných návykových látek, ale také nechráněný pohlavní styk a zahájení sexuálního ţivota v brzkém věku. Takové chování často pouţívají při získávání respektu u vrstevnické skupiny a při dosahování nezávislosti na rodičích. Ukazují ale také skrze něj, ţe odmítají konvence a společenské normy nebo jej vyuţívají při zvládání vlastní frustrace a obav z neúspěchů nebo jako sebepotvrzení své zralosti a přechod z dětství do dospělosti (Jessor, 1991). Období dospívání zahrnuje vývojové aspekty, které s sebou nesou určitá rizika, jeţ se za nepříznivých okolností podílejí na vzniku nepřiměřeného chování a různých poruch adaptace (Labáth a kol., 2001, str. 14). V návaznosti na rizikové chování můţeme identifikovat označení riziková mládeţ. Za rizikovou mládeţ jsou povaţováni dospívající lidé, u kterých je zvýšená pravděpodobnost selhání v sociální a psychické oblasti způsobena různými rizikovými faktory, které byly uvedeny výše (Labáth a kol., 2001, str. 11). Sexuální revoluce Vliv na postoje a chování jedince však mají také ustálené normy ve společnosti. S ustupujícím vlivem náboţenství a rozšiřujícím se pouţíváním antikoncepčních prostředků nastává asi v polovině 20. století sexuální revoluce, kdy často dochází k oddělení sexu od citové stránky partnerských vztahů (Schneider, Schmalt, 1994, podle Nakonečný, 2009, str. 217). 13

14 Tento fakt se projevuje také v nárůstu deviantního chování, promiskuity a v jiných formách sexuálního chování. To, jak se člověk chová v sexuální oblasti, můţe mít také význam pro jeho sociální vztahy. Někdy toto chování můţe vycházet např. z pocitu méněcennosti, úzkosti či jiných negativních pocitů, které se k dané osobě váţou (Schneider, Schmalt, 1994, podle Nakonečný, 2009, str. 217). Také A. C. Kinsey poukazuje na to, ţe sexuální chování je určováno různými vlivy, jako je úroveň dosaţeného vzdělání nebo např. to, k jaké společenské vrstvě člověk patří. Další studie pak odkazují na kulturní prostředí, které má vliv na vznik vzorců sexuálního chování. V neposlední řadě sexuální chování ovlivňuje také náboţenství a postoje, které v této oblasti zaujímáme (Nakonečný, 2009, str. 217). 3.3 Jevy vznikající v důsledku nezletilých těhotenství a porodů Adolescentní těhotenství, následné porody a mateřství s sebou nesou negativní důsledky projevující se v různých oblastech ţivota matky, jejího dítěte, ale také rodiny a celé společnosti, ve které dívka ţije. Negativní důsledky pak dopadají na zdravotní stav matky a jejího dítěte, ale projevují se také v oblasti sociální a ekonomické. (WHO, 2008, podle Formanová, 2014, str. 20) Zdravotní důsledky Ţenské tělo v období dospívání ještě není zcela zralé. Dochází k fyziologickým změnám, během kterých tělo zraje také pohlavně. U dívek je tělo zcela zralé aţ po 16. roce ţivota, přičemţ kosti dosahují své zralosti kolem 20. roku, čímţ také dochází k úplnému ukončení růstu. (Patton, Viner, 2007, podle WHO, podle Formanová, 2014, str. 21) Pokud dívka otěhotní v době, kdy její tělo dostatečně zralé není, mohou snadno nastat problémy, které se projeví nejen na zdraví těhotné dívky, ale také plodu, jeţ se v těle matky vyvíjí. Mezi časté zdravotní komplikace brzkých těhotenství patří vysoký krevní tlak. Dále také chudokrevnost (anémie), která způsobuje předčasné porody a můţe způsobit aţ smrt matky. V důsledku anémie matky se děti rodí s nízkou porodní váhou (WHO, 2007, podle Formanová, 2014, str ). 14

15 Jelikoţ není u rodičky zcela dokončen její tělesný vývoj, pánevní kosti a porodní cesty, porod dítěte trvá dlouho a často bývá velmi obtíţný, v důsledku čehoţ je třeba porod provést císařským řezem. Těhotné dívky v adolescentním věku se také musí mnohem častěji než starší těhotné ženy potýkat s předčasnými porody. Předčasné porody bývají spojovány s prožívaným stresem a slabou sociální podporou. (WHO, 2007, podle Formanová 2014, str. 22) Děti se v této souvislosti rodí s nízkou porodní váhou, tedy menší než g. V některých případech dokonce i s méně než g, což vede k dalším zdravotním komplikacím novorozeněte, někdy až ke smrti dítěte. (WHO, 2006, podle Formanová, 2014, str. 22) Velmi vážným důsledkem vyplývajícím z adolescentních těhotenství je dětská úmrtnost, k níž dochází v prenatální fázi vývoji plodu či v rozsahu několika týdnů po narození. (WHO, 2012 podle UNFPA, 2013, podle Formanová, 2014, str. 22) Během těhotenství a porodů v brzkém věku ţeny nedochází pouze k úmrtí dětí, ale také matek. Mateřská úmrtnost nemá jednu příčinu, ale vzniká v důsledku mnoha událostí, ať už těch, které mají na úmrtí přímý vliv, což jsou komplikace v těhotenství, při porodu či v šestinedělí, nesprávná zdravotní péče i úplné zanedbání péče nebo vliv nepřímý, což je předchozí nemoc či nemoc, která se vyvinula v průběhu těhotenství. (WHO, 2004b, podle Formanová, 2014) Psychologické důsledky Adolescentní těhotenství se neprojevují jen negativními důsledky v oblasti zdraví. Značný vliv tato těhotenství a mateřství mají také na psychiku matky. Ta totiţ musí vystoupit z role dítěte a přijmout roli matky, která s sebou nese spoustu povinností (UNFPA, 2013, podle Formanová, str. 24). Objevují se také deprese, úzkosti a pocity vlastního selhání. Dále těhotenství může být doprovázeno pocitem studu, viny a zlosti, což se výrazně odrazí na sebevědomí těhotných dívek (Margret, nedatováno, podle Formanová, 2014, str. 25), zvláště pak, jedná-li se o těhotenství neplánovaná. Také po porodu se můžou objevit pocity smutku, což je způsobeno hormonálními změnami, které v těle ženy probíhají. Někdy se v prvních týdnech po porodu objevují také deprese, v jejichž důsledku dochází k citové otupělosti ženy. (Gurrentz, 2003, podle Formanová, 2014, str. 25) 15

16 Ekonomické důsledky V mnohých případech se můţe stát, ţe se mladá matka stane osamoceným rodičem, který nenalezne zázemí u své rodiny a blízkých. Osamocené rodičovství s sebou přináší mnohá rizika, která bývají ve společnosti velmi podceňovaná. Problém vznikající v psychické či ekonomické oblasti se totiţ můţe přenášet na další generace. Materiální problémy pak mají častěji osamocení rodiče s nízkým sociálním statusem a mající nízký příjem. Mnohdy se u této skupiny rodičů vyskytuje také méně odpovědný ţivotní styl, v důsledku čehoţ také materiální problémy vznikají. Osamocení rodiče jsou, na rozdíl od úplných rodin, častěji ohroženi nezaměstnaností, nedostatečným přístupem k přiměřenému bydlení, sociální izolací, chudobou či sociálním vyloučením (Matoušek, Koláčková, Kodymová, 2005, str. 44). 16

17 4 Poskytování péče a pomoci nezletilé matce a jejímu dítěti V následující kapitole popíšu systém pomoci a péče nezletilým těhotným dívkám a matkám. Kdo z právního hlediska nese odpovědnost za dítě narozené nezletilé matce a jaká zařízení poskytují pomoc nezletilým matkám s dětmi v případě, ţe dívka z nějakého důvodu nemůţe zůstat s dítětem ve své původní rodině. Zmíním také, jaké moţnosti má nezletilá dívka v případě, ţe se rozhodne se svého dítěte vzdát. 4.1 Rodičovská odpovědnost nezletilého rodiče Narodí-li se dítě nezletilé dívce, vyvstane nám otázka: Kdo vlastně má rodičovskou odpovědnost za toto dítě, kdyţ sama matka nenese odpovědnost sama za sebe. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výkon rodičovské odpovědnosti náleţí kaţdému rodiči, pokud jí nebyl zbaven. Výkon rodičovské odpovědnosti je však pozastaven u rodičů, kteří jsou nezletilí a kteří nenabyli plnou svéprávnost dřívějším přiznáním svéprávnosti či uzavřením manţelství. Rodičovská odpovědnost je pozastavena do doby, dokud rodič nenabyde plnou svéprávnost. Nezletilému rodiči však zůstávají práva a povinnosti péče o dítě, která však také mohou být pozastavena, rozhodne-li o tom soud. V rámci těchto povinností rodiči zůstává také vyţivovací povinnost vůči dítěti (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Pokud je tedy matka dítěte nezletilá, rodičovskou odpovědnost má otec dítěte, kterou vykonává v případě, ţe je znám jako otec dítěte, je zletilý a jeho rodičovská odpovědnost nebyla omezena či jí nebyl zbaven. Nemá-li ani jeden z rodičů rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu či obou rodičům byla tato odpovědnost pozastavena, soud dítěti určí poručníka, jenţ vůči dítěti přebírá práva a povinnosti místo rodičů tohoto dítěte. Na poručníka se ale nevztahuje vyţivovací povinnost na dítě. Poručnictví můţe vykonávat také odbor sociálně-právní ochrany dětí (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Rodičovská odpovědnost zahrnuje práva a povinnosti rodičů vůči svému dítěti. Jedná se především o péči o dítě v oblasti zdraví, o jeho citový, tělesný, mravní a rozumový vývoj. Úkolem rodiče je také dítě chránit, udrţovat s ním osobní kontakt, zajišťovat jeho výchovu a vzdělání, zastupovat ho a spravovat jeho jmění (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 17

18 4.2 Systém sociálně-právní ochrany dětí Záleţitosti týkající se otázky těhotenství, porodů a mateřství nezletilých dívek jsou řešeny v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí. Kaţdá nezletilá těhotná dívka by se tedy měla obrátit na některý z orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kde se jí dostane pomoci v řešení problémových situací, které v souvislosti s nastalým těhotenstvím vznikly. Otázky sociálně právní ochrany dětí jsou zpravidla řešeny soudy a orgánem sociální právní ochrany dětí, kterou vykonávají obce s rozšířenou působností. Těmto subjektům je v této věci svěřeno také nejvíce kompetencí. Důleţité kompetence náleţí ale také obecním úřadům, ať uţ těm, kde má dítě, jehoţ se řešený případ týká trvalý pobyt či těm, kde se dítě nachází v době nouze. Zvláštní kompetence v ochraně práv dítěte náleţí také policii, školám a zdravotnickým zařízením (Nahradnirodina, 2013). Pomoc a péče o ohroţené děti je prováděna skrze státní správu a samosprávu. Do řešení jednotlivých případů ohroţených dětí zasahuje několik ministerstev, které zřizují různé instituce a v rámci kterých také vznikají různé formy a typy péče o ohroţené děti. Mezi tato ministerstva patří Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra (Nahradnirodina, 2013). Mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí patří: (Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) obecní úřady obcí s rozšířenou působností obecní úřady a újezdní úřady krajské úřady (v Praze magistrát hlavního města Prahy) Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 18

19 Úřad práce ČR (krajské pobočky a pobočka pro hl. město Prahu) Sociálně-právní ochranu dále zajišťují: Obce v samostatné působnosti Kraje v samostatné působnosti Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Fyzické a právnické osoby, které jsou pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany ( pověřené osoby ). Jako orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je však v praxi nejčastěji označováno a myšleno oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci obecního úřadu s rozšířenou působností nebo v méně častých případech oddělení sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu (Nahradnirodina, 2013). Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přísluší vedení spisové dokumentace dětí, kterých se týká výkon sociálně-právní ochrany (Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí). 4.3 Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zařízení sociálněprávní ochrany dětí mohou zřizovat: A, pověřené osoby (zpravidla neziskové organizace) B, obce C, kraje Mezi tato zařízení patří zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně rekreační tábory. Z těchto zařízení lze některá vyuţít také při poskytování pomoci nezletilým matkám či rodinám, ve kterých se nezletilá matka nachází. 19

20 Zařízení odborného poradenství pro péči o děti Tento typ zařízení se věnuje především odbornému poradenství v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi. V rámci tohoto poradenství je rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu poskytována nebo zprostředkována rada ve věcech výchovy a výţivy dětí. Dále se tato zařízení zaměřují na řešení problému v rámci rodinných, sociálních a mezigeneračních vztahů, které z péče o dítě vyplývají. Tato zařízení jsou také určena pro osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli či pěstouny. 20

21 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Tato zařízení poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitli bez péče nebo jsou-li v nebezpečí ohroţení ţivota či je váţně ohroţen jejich vývoj. Dále také týraným a zneuţívaným dětem a dětem, u kterých jsou porušována jejich základní práva. Tato zařízení se tedy soustřeďují na uspokojení základních ţivotních potřeb těchto dětí, skrze které je jim poskytnuta ochrana a pomoc. Dítěti je zajištěno ubytování, ošacení, strava, zdravotní a psychologická péče, výchovná péče. Dále je skrze tato zařízení zajištěna pomoc dětem při přípravě na vyučování, zájmová a volnočasová činnost dětí. Doba pobytu je omezena podle toho, kdo ţádá o umístění dítěte do zařízení. V případě, ţe o umístění ţádá zákonný zástupce dítěte, maximální doba pobytu dítěte v zařízení jsou 3 měsíce. V případě, ţe však zákonný zástupce podá opakovanou ţádost, lze pobyt dítěte prodlouţit o další 3 měsíce (s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností). V případě, ţe o umístění dítěte do zařízení ţádá obecní úřad obce s rozšířenou působností či dítě samotné (se souhlasem rodičů či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte), lze dítě umístit aţ na 6 měsíců. Ve výjimečných případech lze pobyt prodlouţit, doba pobytu však nesmí přesáhnout 12 měsíců. Doba pobytu můţe být stanovena také na základě rozhodnutí soudu, dle jeho uváţení. Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc je povinno spolupracovat s rodinou dítěte. Jejich úkolem je pomáhat rodině při vyřizování záleţitostí, které se daného dítěte týkají. Např. zajistit rodině terapii, nácvik rodičovských dovedností a jiné úkony související s péčí o dítě a jeho výchovou (Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí). Veškeré úkony musí být v souladu s individuálním plánem dítěte, který vypracoval orgán sociálně-právní ochrany dítěte. Obecní úřad obce s rozšířenou působností musí podat soudu návrh na předběţné opatření v případě, ţe k umístění dítěte do zařízení probíhá na základě ţádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo dítěte samotného a to v tom případě, pokud nelze zajistit souhlas rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte do doby, do které soud musí rozhodnout o předběţném opatření. 21

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem?

Mohou se žáci bez zdravotního postižení vzdělávat i nadále v základních školách s upraveným vzdělávacím programem? Výklad vyhlášky č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb. nejčastější otázky

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce VOŠ Jabok 2014 Mgr. Michael Martinek, Th.D. RODINNÁ POLITIKA NENÍ SOCIÁLNÍ POLITIKA! Sociální politika: řeší situace potenciálního nebo

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí Sociálně právní ochrana dětí je ucelený systém, fungující v systému českého práva. Účelem je poskytnout zvýšenou ochranu státu nezletilým dětem, tedy těm občanům, kteří se

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 23. RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální výchově

Více

Průvodce pro náhradní rodinnou péči

Průvodce pro náhradní rodinnou péči Průvodce pro náhradní rodinnou péči Jak na náhradní rodinnou péči V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonickém prostředí své rodiny, právem a povinností rodičů je výchova a péče o děti. Bohužel

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce:

5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA. 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: 5.10.6 RODINNÁ A SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 5.10.6.1 Charakteristika a hlavní východiska Rodinné a sexuální výchovy ve výuce: Hlavní roli v pravidelném a cíleném preventivním a osvětovém působení v Rodinné a sexuální

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti - pojem, cíl, úkoly - subjekty a objekty sociální politiky - oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Pracovní profily jednotlivých pozic

Pracovní profily jednotlivých pozic Pracovní profily jednotlivých pozic Péče o dítě opatrovník Splňuje vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru se zaměřením na sociální práci, sociální pedagogiku, sociálně-právní činnost, sociální

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí

STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí STANDARD č. 4 Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany dětí Agenda sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) je svěřena dle vnitřní směrnice Organizačního řádu Městského úřadu v Českém

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, VELKÁ DLÁŢKA 5 Mgr. Martin Černý Přerov, 2011 Tento VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŢINY je vydán ředitelem školy na základě ustanovení 30, odst.1 zákona č. 561/2004

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Normativní instrukce č. 11/2013

Normativní instrukce č. 11/2013 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Normativní instrukce č. 11/2013 Státní příspěvek na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009

Kapitoly z rodinného a trestního práva. přednáška 2. 4. 2009 Kapitoly z rodinného a trestního práva přednáška 2. 4. 2009 Vztahy dítěte k nevlastnímu rodiči Na výchově dítěte se podílí i manžel, který není rodičem dítěte (tzv. nevlastní rodič ), za předpokladu, že

Více

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením

Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Poradenství pro osoby s mentálním a jiným duševním postižením Mgr. Lucia Pastieriková, Ph.D. Cíle Cílem kapitoly je seznámit studenty s poradenským systémem určeným jak osobám s mentálním či jiným duševním

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

S AGRESÍ A ŠIKANOU VE STŘEDU I JINDY A JAK? Martina Bártová Petra Tučková Příspěvek na konferenci Kam kráčí(š) primární prevence? Praha 2008 OBSAH PŘÍSPĚVKU: seznámení s profesní dráhou preventisty seznámení

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence

MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009. 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence MINIMÁLNÍ ÚROVEŇ POSKYTOVANÝCH SLUŽEB V OP RUMBURK platné od 1. 9. 2009 1. 2. 3. 4. Info Rada Akt.pomoc Asistence 1. Sociální dávky - celkem 1.1. Dávky státní sociální podpory 1.1.1. Dávky poskytované

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Registrovaná sociální sluţba: Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, id.5509869

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb. ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, ţáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţáků a studentů mimořádně nadaných Změna: 147/2011 Sb. Ministerstvo školství,

Více

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Částka: 20/2005 Sb. Datum účinnosti: 17. února 2005 Ve znění

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 Zpráva o činnosti za období od 1.1.201 do 1.12.201 Název střediska: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Druh služby: Odborné sociální poradenství, id.č. 72164 Kapacita služby: Okamžitá kapacita

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku

Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Poskytovatel sociálních služeb ve Varnsdorfu a Šluknovském výběžku Vznik občanského sdružení Občanské sdruţení NA KŘIŽOVATCE bylo registrováno na Ministerstvu vnitra ČR č.j.: VS/1-1/51156/02-R dne 11.9.2002

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb.,

III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., III. Úplné znění vyhlášky č. 73/2005 Sb. s vyznačením navrhovaných změn a doplnění. VYHLÁŠKA č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů

Více

Pěstounská péče je institut natolik rozmanitý, jak rozmanité jsou samotné životní příběhy dětí. Někde jsou kontakty s rodiči časté, v jiných případech třeba žádné. Někdy žije dítě v pěstounské rodině až

Více

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník kód předmětu: B_CPr_3 Civilní právo 3 Nový občanský zákoník RODINNÉ PRÁVO David Hozman (2013) hozmand@seznam.cz nebo 21078@mail.vsfs.cz Legislativa ústavní základ v článku 32 Listiny základních práv a

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině.

Je poskytována dětem bez rodiny nebo dětem, které nemohou být z různých důvodů vychovávány ve své vlastní rodině. Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada PRÁVO, DUM

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

vypracovala Petra Štelclová

vypracovala Petra Štelclová Rodina a handicap vypracovala Petra Štelclová Lidé s handicapem (dle speciální pedagogiky): jedinci, u nichž se objevila vada či porucha Mezinárodní kvalifikace ICIDH definuje tyto pojmy: Vada, porucha

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ).

(3) Tento zákon se pouţije na právní vztahy, které nejsou upraveny přímo pouţitelným předpisem Evropské unie 54 ). Znění 01.01.2015 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních sluţbách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky

Více

Perspektivy péče o ohrožné děti

Perspektivy péče o ohrožné děti Perspektivy péče o ohrožné děti Bc. Radek Šoustal referent SPOD, KÚ MSK Ostrava-Poruba, 22. 11. 2011 Základní dokumenty Národní akční plán k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti na období

Více

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011

Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Jihlava 31. 10. 2011 Pěstounská péče a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí Jihlava 31. 10. 2011 Základní východiska Mezinárodní závazky České republiky, judikatura Evropského soudu pro lidská práva

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE ZE SOCIÁLNÍ PÉČE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/004 Sociální péče, sociálně správní činnost ústní Školní

Více

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění zákonů č. 257/2000 Sb., č. 272/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 518/2002 Sb., č. 222/2003 Sb., č. 52/2004 Sb., č. 315/2004 Sb., č. 436/2004 Sb.,

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu

Bezpečné prostředí ochrana zdraví při různých činnostech bezpečnost v dopravě znalost pravidel silničního provozu Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Výchova ke zdraví Ročník: 6. Výstup Učivo Mezipředmětové vztahy, průřezová témata, projekty, kurzy Poznámky vysvětlí na příkladech souvislosti mezi

Více

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava

Základní údaje. Domov Přístav a Domov Přístav II. Domov se zvláštním režimem ( 50 dle zákona č. 108/2006 Sb.) Adresa: Zukalova 1401/3, Ostrava Domovy Přístav pomoc a podpora pro lidi bez domova, kteří z důvodu věku nebo zdravotního stavu potřebují při naplňování svých potřeb pomoc jiné osoby NÁRODNÍ KONFERENCE O ZDRAVOTNÍ PÉČI O LIDI BEZ DOMOVA

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ Radovan Dávid, 2012 Obsah Obecný úvod Vztah soukromého a veřejného práva Blaho dítěte Sociálně-právní ochrana dětí Vymezení pojmu Projevy v právním řádu ČR Zákon o rodině Občanský

Více

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami

Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami Výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami (1) Pověřené osoby poskytují sociálně-právní ochranu na základě rozhodnutí o pověření k výkonu takové činnosti (dále jen "pověření"). (2) Pověřené osoby

Více

Mgr. Miroslav Raindl

Mgr. Miroslav Raindl Mgr. Miroslav Raindl Středisko poskytuje služby Poradenské, odborné informace apod. Mediace mezi klientem a jeho rodiči aj. Diagnostické Vzdělávací Speciálně pedagogické a psychologické Výchovné a sociální

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Sociální rehabilitace

Sociální rehabilitace Sociální rehabilitace Koncept ucelené rehabilitace - součást konceptu ucelené rehabilitace - pojem ucelená rehabilitace - překlad anglického termínu comprehensive rehabilitation comprehensive - úplný,

Více