CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc. Absolventská práce"

Transkript

1 CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR Tereza Formanová Vedoucí práce: Mgr. Simona Šafaříková, Ph.D. Olomouc 2014

2 Prohlašuji, ţe jsem práci vypracovala samostatně a ţe jsem všechny pouţité informační zdroje uvedla v seznamu literatury.... podpis

3 Děkuji vedoucí bakalářské práce, Mgr. Simoně Šafaříkové, Ph.D., za konzultace a odborné vedení, které mi bylo v rámci práce poskytnuto.

4 Obsah 1 Úvod Vymezení pojmů Výskyt nezletilých těhotenství a mateřství Přehled výskytu těhotenství u adolescentů (nezletilých) ve světě a v ČR Faktory podílející se na vzniku těhotenství u adolescentních (nezletilých) dívek Jevy vznikající v důsledku nezletilých těhotenství a porodů Poskytování péče a pomoci nezletilé matce a jejímu dítěti Rodičovská odpovědnost nezletilého rodiče Systém sociálně-právní ochrany dětí Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Osvojení dítěte nezletilé matky (právní náleţitosti) Těhotná nezletilá dívka a interupce Činnosti vybraných konkrétních zařízení pro nezletilé matky s dětmi v ČR Teoretické přístupy vyuţívané při práci s nezletilými dívkami Systém finanční pomoci v péči o dítě Závěr Pouţitá literatura:... 38

5 1 Úvod Systém poskytování pomoci nezletilým matkám s dětmi v ČR je téma, které jsem si zvolila pro zpracování absolventské práce. V roce 2013 jsem měla moţnost absolvovat zahraniční stáţ na Jamajce, kde jsem pracovala s nezletilými matkami a s jejich dětmi. Zde jsem měla moţnost více nahlédnout do problematiky těhotenství adolescentních dívek a brzkých mateřství a způsobu, jak se na Jamajce mladým matkám pomáhá. Stáţ byla motivací, proč se zabývat touto otázkou také na úrovni České republiky, ve které ţiji. Cílem absolventské práce je zmapovat systém poskytování pomoci nezletilým matkám a jejich dětem v ČR. V rámci práce se zaměřím na to, jakým způsobem se stát zapojuje do péče o nezletilé matky s dětmi a jaké pomoci se matkám dostává v oblasti financí. Zaměřím se také na to, jaká teoretická východiska se pouţívají při práci s touto cílovou skupinou a jaká zařízení se věnují práci s touto cílovou skupinou. V první části práce vymezím pojmy, které se s problematikou pojí. Dále uvedu časté příčiny vzniku adolescentních těhotenství ve světě a důsledky, které z toho pro mladé matky a jejich děti plynou. Provedu také přehled výskytu adolescentních těhotenství a mateřství ve světě a toho, jak je na tom s počtem mladých matek Česká republika. Zmíním i další vlivy, které působí na chování člověka a mohou tak k brzkým těhotenstvím přispět. V další části práce se zaměřím na pomoc, která je adolescentním dívkám v České republice poskytována a na to, jací činitelé se do pomoci zapojují. Poté popíšu konkrétní činnosti vybraných zařízení, ve kterých je pomoc uskutečňována. Dále jaké přístupy lze při práci s nezletilými matkami vyuţít a systém finančních příspěvků, které mohou být matkám poskytnuty. Práce je teoretického charakteru. Jako zdroje, z kterých čerpám, vyuţívám převáţně českou legislativu a literaturu českých autorů, kteří se zabývají tématy sociální práce. V kapitole, ve které hovořím o příčinách a důsledcích adolescentních těhotenství vyuţívám také zahraničních zdrojů. 5

6 2 Vymezení pojmů V této kapitole vymezím základní pojmy, které souvisí s oblastí pomoci nezletilým matkám a jejich dětem. Hovoříme-li o nezletilých matkách, jedná se většinou o dívky v adolescentním věku. Vysvětlím tedy pojem adolescence, pojem zletilost v právním slova smyslu a s ní spojenou svéprávnost. Dále také, co to znamená sexuální zletilost. V práci operuji s termíny poručník, opatrovník, ústavní a ochranná výchova, proto také vysvětlím tyto pojmy. Adolescence Termínem adolescence (dospívání) bývá označeno období v ţivotě člověka většinou od 15 do 20 let věku. Pod tímto pojmem můţeme ale také naleznout označení pro celé období mezi dětstvím a dospělostí (Macek, 2003, str. 9). Také já v práci vyuţívám termín adolescence (dospívání) ve stejném významu, jako věkové období od 11 (10) do 20 let věku člověka. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) je tento pojem definován jako proces, v rámci něhoţ dochází k postupnému přechodu od dětství k dospělosti. V tomto procesu nastávají v ţivotě kaţdého jedince významné změny, během kterých dozraje a stane se z něj dospělý člověk (WHO, podle McDonald Levy, Hardee, Subaran, 2001, str. 4). Zletilost a svéprávnost Zletilostí se rozumí stav vzniklý dosaţením zákonem předepsaného věku nebo uzavřením sňatku (Havránek, Bělič, Helcl, Jedlička, 2011). V České republice je tento věk stanovený na 18 let. V případě, ţe byla zletilost nabytá uzavřením manţelství před dosaţením tohoto věku, k jejímu zániku nedochází ani zánikem manţelství ani prohlášením manţelství za neplatné. Dosaţením zletilosti se člověk stává plně svéprávným. Zletilost lze také nabýt přiznáním svéprávnosti před dosaţením 18. roku věku a to v případě, ţe nezletilý poţádá soud o přiznání svéprávnosti a soud mu vyhoví. Nezletilý však musí v tomto případě dosáhnout 16 let a prokázat, ţe je schopen se sám ţivit. S návrhem musí také souhlasit zákonný zástupce nezletilého. V ostatních případech se přiznání svéprávnosti provádí u nezletilých pouze, je-li to z váţných důvodů v zájmu nezletilého (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 6

7 Sexuální zletilost Oblast zletilosti je stanovována také v sexuální oblasti a je upravována termínem sexuální zletilost. V ČR je hranice sexuální zletilosti stanovena na 15 let a je upravena trestním zákoníkem ve znění: Kdo vykoná soulož s dítětem mladším patnácti let nebo kdo jej jiným způsobem pohlavně zneužije, bude potrestán odnětím svobody na jeden až osm roků (Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník). Poručník O termínu poručnictví se hovoří v souvislosti s výchovou dítěte a výkonu rodičovské odpovědnosti k dítěti. V případě, ţe ani jeden z rodičů dítěte z nějakého důvodu nemá či nevykonává rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu, jmenuje dítěti soud poručníka. Poručník má povinnosti a práva jako rodič, neváţe se však na něj k dítěti vyţivovací povinnost. Ve výjimečných případech můţe být okruh práv a povinností poručníka vůči dítěti vymezen jinak. Výkon poručenství můţe být udělen také orgánu sociálně-právní ochrany dětí, jeţ má funkci veřejného poručníka aţ do doby, neţ se najde jiný vhodný poručník. Pokud alespoň jeden rodič poručence (svěřeného dítěte) nabyde rodičovskou odpovědnost nebo schopnost tuto odpovědnost vykonávat, zaniká funkce poručenství. Poručenství zaniká také v případě, ţe poručenec nabyde svéprávnosti či dojde k osvojení poručence. Dále také v případě smrti poručníka či zproštění jeho funkce nebo odvoláním soudem (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Opatrovník Opatrovník je dítěti jmenován soudem v případě, ţe hrozí střet zájmu dítěte a jiné osoby, dále také pokud zákonný zástupce dítěte dostatečně nehájí jeho zájmy nebo i z jiného důvodu, pokud je to v zájmu dítěte či stanoví-li tak zákon. Úkolem opatrovníka je zastupovat dítě v právních záleţitostech, často ve správě mění dítěte (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 7

8 Ochranná výchova Pokud má dítě výrazné problémy s chováním a v případě, ţe není zajištěna výchova mladistvého v rodině, ve které ţije a není o něj řádně postaráno, můţe soud uloţit dítěti ochrannou výchovu. Cílem ochranné výchovy je pozitivně působit na vývoj dítěte (mladistvého), na jeho duševní, mravní a sociální vývoj a chránit společnost před jeho negativním chováním (Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví). Ústavní výchova Ústavní výchovu nařizuje soud u dítěte, u kterého je ohroţena nebo narušena jeho výchova, tělesný, rozumový nebo duševní vývoj do takové míry, ţe je to v rozporu se zájmy dítěte. Bývá nařízena také v případě, ţe rodiče nemohou z váţných důvodů dítě vychovávat. Soud určí konkrétní zařízení, do kterého bude dítě umístěno (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 8

9 3 Výskyt nezletilých těhotenství a mateřství V následující kapitole uvedu přehled počtu nezletilých těhotenství vyskytujících se ve světě a následně také v České republice. Zaměřím se na to, zda během uplynulých let došlo v počtu výskytu těhotenství u nezletilých dívek na území České republiky k nějakým změnám. V rámci této kapitoly zmíním také nejčastější příčiny vzniku adolescentních těhotenství ve světě. Popíšu také další faktory, které mají vliv na chování dívek a mohou mít také podíl na tom, proč k těhotenství v nezletilém věku dochází. V závěru kapitoly se zaměřím na důsledky, která z brzkých těhotenství a mateřství mohou vzniknout. 3.1 Přehled výskytu těhotenství u adolescentů (nezletilých) ve světě a v ČR Kaţdoročně dojde na celém světě k porodu přibliţně u 16 milionů adolescentních dívek pod věkovou hranicí 20 let, z toho asi 2 miliony u dívek pod hranicí 15 let. (WHO, 2012, podle Formanová, 2014, str. 13) Ani Česká republika není výjimkou ve výskytu těhotenství a mateřství v nezletilém věku dívek. V roce 2012 se nezletilým dívkám do 18 let věku narodilo 780 dětí. U dívek ve věku15 let a méně pak došlo k narození 66 dětí (Český statistický úřad, 2013). Dle přehledu Světové banky došlo v České republice ale k výraznému poklesu výskytu nezletilých těhotenství a mateřství. Jak ukazují shromáţděna data, v roce 1994 se narodilo 31 dětí na 1000 adolescentních ţen ve věku od 15. let. V roce 2012 to bylo pouhých 5 dětí na 1000 ţen stejného věku (The World Bank, 2013). 9

10 3.2 Faktory podílející se na vzniku těhotenství u adolescentních (nezletilých) dívek Adolescentní těhotenství vyskytující se často pod hranicí zletilosti dané země je fenomén přítomný na celém světě. V různých částech světa k tomu přispívá několik činitelů, ať uţ kulturního, politického nebo socioekonomického charakteru. Mnohdy k výskytu těhotenství v adolescentním věku ţeny (pod hranicí zletilosti) přispívá jev, nazvaný jako dětské sňatky. Od dívky, jeţ vstoupila do manţelství, se totiţ těhotenství očekává. Pokud dívka vstoupí do manţelství nedobrovolně, dochází tak také k porušování lidských práv (Formanová, 2014, str. 15). Dívky a jejich rodiny se často ocitají v pasti chudoby, pro kterou vidí brzký sňatek, který jim zajistí finanční zázemí, jako východisko z jejich nepříznivé situace. Dalším vlivem, který na vznik těhotenství působí je rozličná výchova chlapců a dívek, neboť dívky jsou na rozdíl od chlapců mnohem více vychovávány k domácímu způsobu ţivota a k tomu, aby byla dobrou manţelkou a matkou. Ve světě má jistě obecně na vznik těhotenství vliv také to, ţe jsou dívky sexuálně napadány a nuceny k pohlavnímu styku. Také nedostatečný přístup ke zdravotní péči a antikoncepčním prostředkům zapříčiňuje vznik těhotenství u dospívajících dívek. Dalším důvodem můţe být také nedostatečná úroveň vzdělání (Formanová, 2014, str ). U dospívajících, kteří opustí vzdělávací systém, je větší pravděpodobnost otěhotnění než u těch, kteří školní docházku plní. Svou úlohu hraje také úroveň angažování se do školních záležitostí, vztahy ve škole a plány v dalším vzdělávání se na vysoké škole. (Ng, Kaye, 2012, podle Formanová, 2014, str. 19) V ţivotě kaţdého člověka se střídají etapy, ve kterých na něj působí různé faktory a činitelé, kteří mohou mít vliv na jeho postoje, názory a chování. Mohou přispívat ke vzniku negativních vzorců chování, tudíţ je také můţeme povaţovat za další faktory, podílející se na vzniku těhotenství v brzkém věku ţeny. Jsou jimi: 10

11 Socializace člověka Významnou roli v ţivotě kaţdého jedince hraje proces zvaný socializace, během kterého jedinec získává kulturní návyky a osvojuje si řeč. Prostřednictvím socializace dochází také k identifikaci rolí člověka v souladu s jeho pohlavím. Člověk poznává různé hodnoty, které jsou ve společnosti zastoupeny, a postupně si je osvojuje. Socializace jedince začíná nejčastěji v rodině na základě vzniklých interakcí mezi dítětem a rodiči (Nakonečný, 2009, str. 101). Později probíhá také ve skupině přátel, mezi vrstevníky, ve škole, v práci a skrze média (Geist, 1992, podle Prúcha, Walterová, Mareš, 1995, podle Kraus, Poláčková a kol., 2001, str. 54). Socializaci jedince však neovlivňují jen vnější faktory a lidé, se kterými se setkáváme, ale také individuální vrozené dispozice a dědičnost. To, jak se tedy jedinec bude v ţivotě chovat, nezáleţí pouze na jeho výchově (Nakonečný, 2009, str. 101). V současné době můţeme zaznamenat krizi rodiny. Dříve byla rodina více stabilní neţ je dnes, neboť v dnešní době mnoho dětí ţije pouze s jedním rodičem, či v některých případech dokonce bez rodičů. Část těchto dětí je vychováváno v ústavních zařízeních, ve kterých na ně však působí mnoho deprivačních vlivů, v následku kterých dochází k jejich sociálnímu selhání. U dětí, jeţ nemají funkční zázemí v rodině, je také větší pravděpodobnost přilnutí k vrstevnické skupině, která mnohdy můţe negativně ovlivňovat chování a názory dítěte (Matoušek, Koláčková, Kodymová, 2005, str ). 11

12 Dospívání jako krize identity Období dospívání je pro člověka velmi obtíţným obdobím, neboť dochází k zásadním změnám jak na úrovni fyzické, tak také psychické. Mění se tělesná konstituce člověka. V oblasti sexuality dochází k aktivizování činnosti pohlavních ţláz skrze vývin pohlavních orgánů. Rozvíjí se sekundární pohlavní znaky (muţský a ţenský typ ochlupení), mění se tvar těla, vznikají nové tukové vrstvy a dochází k většímu pocení. Tělesný pohlavní vývin se u chlapců ukončuje mezi rokem a u děvčat mezi rokem úplným rozvinutím všech pohlavních charakteristik. (Labáth, Ambrózová, Smik, Štúrová, 2001, str ) Mění se ale také zájmy a komunikační schémata jedince. V oblasti psychické nastává potřeba vlastního sebeuplatnění, nezávislosti a seberealizace. Jedinec je v období dospívání zranitelnější v citové oblasti, zaţívá pocity úzkosti, vnitřní nejistoty a příliš se neorientuje ve světě vlastních pocitů. Citové proţívání je v tomto období zesíleno a jedinec intenzivně vnímá erotickosexuální, sociální a estetické podněty. V tomto období se vystřídají dvě fáze. První fáze je fází negativismu projevující se na začátku puberty, dochází k afektivním reakcím a neadekvátnímu chování, čímţ dochází k selhávání v sociálních vztazích. Druhá fáze uţ je fáze pozitivní, kdy se osobnost stabilizuje, a sociální vztahy se normalizují, dochází také k proţívání osobní svobody, coţ s sebou ale nese riziko povrchních vztahů a nereálné představy o svých vlastních moţnostech a schopnostech. V období dospívání je silná vazba k vrstevnické skupině, která se postupně mění k zaměření člověka sama na sebe (Labáth a kol., 2001, str ). Vztahy k opačnému pohlaví získávají erotický charakter. Člověk je fyzicky plně vyvinut, ale psychicky a sociálně ještě zcela zralý není, coţ s sebou můţe nést určitá rizika, např. v podobě nezodpovědného chování. V této oblasti ho výrazně ovlivňuje také liberální postoj médií a pro něj samotného je velmi těţké zorientovat se v postojích k vlastní sexualitě (Labáth a kol., 2001, str ). 12

13 Hledání sexuální identity však není jen otázkou období adolescence, neboť k určité sexuální aktivitě a zaměření pozornosti na tuto oblast dochází již mnohem dříve před obdobím dospívání. (Langmeier, Krejčířová, podle Formanová, 2014, str. 11) V 9-10 letech si dívky i chlapci již vzájemně dávají najevo svou náklonost. (Pondělíčková, 1990, podle Formanová, 2014, str. 11). Mladí lidé v době dospívání volí často způsoby chování, jeţ lze povaţovat za rizikové. Je to např. poţívání alkoholu, kouření, uţívání drog a jiných návykových látek, ale také nechráněný pohlavní styk a zahájení sexuálního ţivota v brzkém věku. Takové chování často pouţívají při získávání respektu u vrstevnické skupiny a při dosahování nezávislosti na rodičích. Ukazují ale také skrze něj, ţe odmítají konvence a společenské normy nebo jej vyuţívají při zvládání vlastní frustrace a obav z neúspěchů nebo jako sebepotvrzení své zralosti a přechod z dětství do dospělosti (Jessor, 1991). Období dospívání zahrnuje vývojové aspekty, které s sebou nesou určitá rizika, jeţ se za nepříznivých okolností podílejí na vzniku nepřiměřeného chování a různých poruch adaptace (Labáth a kol., 2001, str. 14). V návaznosti na rizikové chování můţeme identifikovat označení riziková mládeţ. Za rizikovou mládeţ jsou povaţováni dospívající lidé, u kterých je zvýšená pravděpodobnost selhání v sociální a psychické oblasti způsobena různými rizikovými faktory, které byly uvedeny výše (Labáth a kol., 2001, str. 11). Sexuální revoluce Vliv na postoje a chování jedince však mají také ustálené normy ve společnosti. S ustupujícím vlivem náboţenství a rozšiřujícím se pouţíváním antikoncepčních prostředků nastává asi v polovině 20. století sexuální revoluce, kdy často dochází k oddělení sexu od citové stránky partnerských vztahů (Schneider, Schmalt, 1994, podle Nakonečný, 2009, str. 217). 13

14 Tento fakt se projevuje také v nárůstu deviantního chování, promiskuity a v jiných formách sexuálního chování. To, jak se člověk chová v sexuální oblasti, můţe mít také význam pro jeho sociální vztahy. Někdy toto chování můţe vycházet např. z pocitu méněcennosti, úzkosti či jiných negativních pocitů, které se k dané osobě váţou (Schneider, Schmalt, 1994, podle Nakonečný, 2009, str. 217). Také A. C. Kinsey poukazuje na to, ţe sexuální chování je určováno různými vlivy, jako je úroveň dosaţeného vzdělání nebo např. to, k jaké společenské vrstvě člověk patří. Další studie pak odkazují na kulturní prostředí, které má vliv na vznik vzorců sexuálního chování. V neposlední řadě sexuální chování ovlivňuje také náboţenství a postoje, které v této oblasti zaujímáme (Nakonečný, 2009, str. 217). 3.3 Jevy vznikající v důsledku nezletilých těhotenství a porodů Adolescentní těhotenství, následné porody a mateřství s sebou nesou negativní důsledky projevující se v různých oblastech ţivota matky, jejího dítěte, ale také rodiny a celé společnosti, ve které dívka ţije. Negativní důsledky pak dopadají na zdravotní stav matky a jejího dítěte, ale projevují se také v oblasti sociální a ekonomické. (WHO, 2008, podle Formanová, 2014, str. 20) Zdravotní důsledky Ţenské tělo v období dospívání ještě není zcela zralé. Dochází k fyziologickým změnám, během kterých tělo zraje také pohlavně. U dívek je tělo zcela zralé aţ po 16. roce ţivota, přičemţ kosti dosahují své zralosti kolem 20. roku, čímţ také dochází k úplnému ukončení růstu. (Patton, Viner, 2007, podle WHO, podle Formanová, 2014, str. 21) Pokud dívka otěhotní v době, kdy její tělo dostatečně zralé není, mohou snadno nastat problémy, které se projeví nejen na zdraví těhotné dívky, ale také plodu, jeţ se v těle matky vyvíjí. Mezi časté zdravotní komplikace brzkých těhotenství patří vysoký krevní tlak. Dále také chudokrevnost (anémie), která způsobuje předčasné porody a můţe způsobit aţ smrt matky. V důsledku anémie matky se děti rodí s nízkou porodní váhou (WHO, 2007, podle Formanová, 2014, str ). 14

15 Jelikoţ není u rodičky zcela dokončen její tělesný vývoj, pánevní kosti a porodní cesty, porod dítěte trvá dlouho a často bývá velmi obtíţný, v důsledku čehoţ je třeba porod provést císařským řezem. Těhotné dívky v adolescentním věku se také musí mnohem častěji než starší těhotné ženy potýkat s předčasnými porody. Předčasné porody bývají spojovány s prožívaným stresem a slabou sociální podporou. (WHO, 2007, podle Formanová 2014, str. 22) Děti se v této souvislosti rodí s nízkou porodní váhou, tedy menší než g. V některých případech dokonce i s méně než g, což vede k dalším zdravotním komplikacím novorozeněte, někdy až ke smrti dítěte. (WHO, 2006, podle Formanová, 2014, str. 22) Velmi vážným důsledkem vyplývajícím z adolescentních těhotenství je dětská úmrtnost, k níž dochází v prenatální fázi vývoji plodu či v rozsahu několika týdnů po narození. (WHO, 2012 podle UNFPA, 2013, podle Formanová, 2014, str. 22) Během těhotenství a porodů v brzkém věku ţeny nedochází pouze k úmrtí dětí, ale také matek. Mateřská úmrtnost nemá jednu příčinu, ale vzniká v důsledku mnoha událostí, ať už těch, které mají na úmrtí přímý vliv, což jsou komplikace v těhotenství, při porodu či v šestinedělí, nesprávná zdravotní péče i úplné zanedbání péče nebo vliv nepřímý, což je předchozí nemoc či nemoc, která se vyvinula v průběhu těhotenství. (WHO, 2004b, podle Formanová, 2014) Psychologické důsledky Adolescentní těhotenství se neprojevují jen negativními důsledky v oblasti zdraví. Značný vliv tato těhotenství a mateřství mají také na psychiku matky. Ta totiţ musí vystoupit z role dítěte a přijmout roli matky, která s sebou nese spoustu povinností (UNFPA, 2013, podle Formanová, str. 24). Objevují se také deprese, úzkosti a pocity vlastního selhání. Dále těhotenství může být doprovázeno pocitem studu, viny a zlosti, což se výrazně odrazí na sebevědomí těhotných dívek (Margret, nedatováno, podle Formanová, 2014, str. 25), zvláště pak, jedná-li se o těhotenství neplánovaná. Také po porodu se můžou objevit pocity smutku, což je způsobeno hormonálními změnami, které v těle ženy probíhají. Někdy se v prvních týdnech po porodu objevují také deprese, v jejichž důsledku dochází k citové otupělosti ženy. (Gurrentz, 2003, podle Formanová, 2014, str. 25) 15

16 Ekonomické důsledky V mnohých případech se můţe stát, ţe se mladá matka stane osamoceným rodičem, který nenalezne zázemí u své rodiny a blízkých. Osamocené rodičovství s sebou přináší mnohá rizika, která bývají ve společnosti velmi podceňovaná. Problém vznikající v psychické či ekonomické oblasti se totiţ můţe přenášet na další generace. Materiální problémy pak mají častěji osamocení rodiče s nízkým sociálním statusem a mající nízký příjem. Mnohdy se u této skupiny rodičů vyskytuje také méně odpovědný ţivotní styl, v důsledku čehoţ také materiální problémy vznikají. Osamocení rodiče jsou, na rozdíl od úplných rodin, častěji ohroženi nezaměstnaností, nedostatečným přístupem k přiměřenému bydlení, sociální izolací, chudobou či sociálním vyloučením (Matoušek, Koláčková, Kodymová, 2005, str. 44). 16

17 4 Poskytování péče a pomoci nezletilé matce a jejímu dítěti V následující kapitole popíšu systém pomoci a péče nezletilým těhotným dívkám a matkám. Kdo z právního hlediska nese odpovědnost za dítě narozené nezletilé matce a jaká zařízení poskytují pomoc nezletilým matkám s dětmi v případě, ţe dívka z nějakého důvodu nemůţe zůstat s dítětem ve své původní rodině. Zmíním také, jaké moţnosti má nezletilá dívka v případě, ţe se rozhodne se svého dítěte vzdát. 4.1 Rodičovská odpovědnost nezletilého rodiče Narodí-li se dítě nezletilé dívce, vyvstane nám otázka: Kdo vlastně má rodičovskou odpovědnost za toto dítě, kdyţ sama matka nenese odpovědnost sama za sebe. Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výkon rodičovské odpovědnosti náleţí kaţdému rodiči, pokud jí nebyl zbaven. Výkon rodičovské odpovědnosti je však pozastaven u rodičů, kteří jsou nezletilí a kteří nenabyli plnou svéprávnost dřívějším přiznáním svéprávnosti či uzavřením manţelství. Rodičovská odpovědnost je pozastavena do doby, dokud rodič nenabyde plnou svéprávnost. Nezletilému rodiči však zůstávají práva a povinnosti péče o dítě, která však také mohou být pozastavena, rozhodne-li o tom soud. V rámci těchto povinností rodiči zůstává také vyţivovací povinnost vůči dítěti (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Pokud je tedy matka dítěte nezletilá, rodičovskou odpovědnost má otec dítěte, kterou vykonává v případě, ţe je znám jako otec dítěte, je zletilý a jeho rodičovská odpovědnost nebyla omezena či jí nebyl zbaven. Nemá-li ani jeden z rodičů rodičovskou odpovědnost v plném rozsahu či obou rodičům byla tato odpovědnost pozastavena, soud dítěti určí poručníka, jenţ vůči dítěti přebírá práva a povinnosti místo rodičů tohoto dítěte. Na poručníka se ale nevztahuje vyţivovací povinnost na dítě. Poručnictví můţe vykonávat také odbor sociálně-právní ochrany dětí (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Rodičovská odpovědnost zahrnuje práva a povinnosti rodičů vůči svému dítěti. Jedná se především o péči o dítě v oblasti zdraví, o jeho citový, tělesný, mravní a rozumový vývoj. Úkolem rodiče je také dítě chránit, udrţovat s ním osobní kontakt, zajišťovat jeho výchovu a vzdělání, zastupovat ho a spravovat jeho jmění (Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). 17

18 4.2 Systém sociálně-právní ochrany dětí Záleţitosti týkající se otázky těhotenství, porodů a mateřství nezletilých dívek jsou řešeny v rámci systému sociálně-právní ochrany dětí. Kaţdá nezletilá těhotná dívka by se tedy měla obrátit na některý z orgánů sociálně-právní ochrany dětí, kde se jí dostane pomoci v řešení problémových situací, které v souvislosti s nastalým těhotenstvím vznikly. Otázky sociálně právní ochrany dětí jsou zpravidla řešeny soudy a orgánem sociální právní ochrany dětí, kterou vykonávají obce s rozšířenou působností. Těmto subjektům je v této věci svěřeno také nejvíce kompetencí. Důleţité kompetence náleţí ale také obecním úřadům, ať uţ těm, kde má dítě, jehoţ se řešený případ týká trvalý pobyt či těm, kde se dítě nachází v době nouze. Zvláštní kompetence v ochraně práv dítěte náleţí také policii, školám a zdravotnickým zařízením (Nahradnirodina, 2013). Pomoc a péče o ohroţené děti je prováděna skrze státní správu a samosprávu. Do řešení jednotlivých případů ohroţených dětí zasahuje několik ministerstev, které zřizují různé instituce a v rámci kterých také vznikají různé formy a typy péče o ohroţené děti. Mezi tato ministerstva patří Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo práce, mládeţe a tělovýchovy, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo vnitra (Nahradnirodina, 2013). Mezi orgány sociálně-právní ochrany dětí patří: (Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí) obecní úřady obcí s rozšířenou působností obecní úřady a újezdní úřady krajské úřady (v Praze magistrát hlavního města Prahy) Ministerstvo práce a sociálních věcí Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 18

19 Úřad práce ČR (krajské pobočky a pobočka pro hl. město Prahu) Sociálně-právní ochranu dále zajišťují: Obce v samostatné působnosti Kraje v samostatné působnosti Komise pro sociálně-právní ochranu dětí Fyzické a právnické osoby, které jsou pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany ( pověřené osoby ). Jako orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) je však v praxi nejčastěji označováno a myšleno oddělení sociálně-právní ochrany dětí v rámci obecního úřadu s rozšířenou působností nebo v méně častých případech oddělení sociálně-právní ochrany dětí krajského úřadu (Nahradnirodina, 2013). Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností přísluší vedení spisové dokumentace dětí, kterých se týká výkon sociálně-právní ochrany (Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí). 4.3 Zařízení sociálně-právní ochrany dětí Dle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí zařízení sociálněprávní ochrany dětí mohou zřizovat: A, pověřené osoby (zpravidla neziskové organizace) B, obce C, kraje Mezi tato zařízení patří zařízení odborného poradenství pro péči o děti, zařízení sociálně výchovné činnosti, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, výchovně rekreační tábory. Z těchto zařízení lze některá vyuţít také při poskytování pomoci nezletilým matkám či rodinám, ve kterých se nezletilá matka nachází. 19

20 Zařízení odborného poradenství pro péči o děti Tento typ zařízení se věnuje především odbornému poradenství v oblasti vztahů mezi rodiči a dětmi. V rámci tohoto poradenství je rodičům či jiným osobám odpovědným za výchovu poskytována nebo zprostředkována rada ve věcech výchovy a výţivy dětí. Dále se tato zařízení zaměřují na řešení problému v rámci rodinných, sociálních a mezigeneračních vztahů, které z péče o dítě vyplývají. Tato zařízení jsou také určena pro osoby, které jsou vhodné stát se osvojiteli či pěstouny. 20

21 Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Tato zařízení poskytují ochranu a pomoc dětem, které se ocitli bez péče nebo jsou-li v nebezpečí ohroţení ţivota či je váţně ohroţen jejich vývoj. Dále také týraným a zneuţívaným dětem a dětem, u kterých jsou porušována jejich základní práva. Tato zařízení se tedy soustřeďují na uspokojení základních ţivotních potřeb těchto dětí, skrze které je jim poskytnuta ochrana a pomoc. Dítěti je zajištěno ubytování, ošacení, strava, zdravotní a psychologická péče, výchovná péče. Dále je skrze tato zařízení zajištěna pomoc dětem při přípravě na vyučování, zájmová a volnočasová činnost dětí. Doba pobytu je omezena podle toho, kdo ţádá o umístění dítěte do zařízení. V případě, ţe o umístění ţádá zákonný zástupce dítěte, maximální doba pobytu dítěte v zařízení jsou 3 měsíce. V případě, ţe však zákonný zástupce podá opakovanou ţádost, lze pobyt dítěte prodlouţit o další 3 měsíce (s předchozím písemným souhlasem obecního úřadu obce s rozšířenou působností). V případě, ţe o umístění dítěte do zařízení ţádá obecní úřad obce s rozšířenou působností či dítě samotné (se souhlasem rodičů či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte), lze dítě umístit aţ na 6 měsíců. Ve výjimečných případech lze pobyt prodlouţit, doba pobytu však nesmí přesáhnout 12 měsíců. Doba pobytu můţe být stanovena také na základě rozhodnutí soudu, dle jeho uváţení. Zařízení pro děti vyţadující okamţitou pomoc je povinno spolupracovat s rodinou dítěte. Jejich úkolem je pomáhat rodině při vyřizování záleţitostí, které se daného dítěte týkají. Např. zajistit rodině terapii, nácvik rodičovských dovedností a jiné úkony související s péčí o dítě a jeho výchovou (Zákon č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí). Veškeré úkony musí být v souladu s individuálním plánem dítěte, který vypracoval orgán sociálně-právní ochrany dítěte. Obecní úřad obce s rozšířenou působností musí podat soudu návrh na předběţné opatření v případě, ţe k umístění dítěte do zařízení probíhá na základě ţádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo dítěte samotného a to v tom případě, pokud nelze zajistit souhlas rodiče či jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte do doby, do které soud musí rozhodnout o předběţném opatření. 21

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

6. Zařízení sociálních služeb

6. Zařízení sociálních služeb 6. Zařízení sociálních Hlavním smyslem sociálních je zajištění pomoci při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoci při zabezpečení chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poradenství,

Více

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí

standard číslo 4 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: Schvalovatel: Mgr Monika Legnerová vedoucí odboru sociálních věcí standard číslo 4 PŘÍLOHA Č. 1 Účinnost od: Vyhlášeno dne: Novelizace: 1.1.2015 1.1.2015 0 Zpracovatel: Tomáš Lukačina, DiS koordinátor zavádění standardů Garant: Mgr. Jana Maťková vedoucí oddělení sociálně-právní

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid

Opatrovnictví a poručenství. Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Radovan Dávid Opatrovnictví a poručenství Uplatní se v případě nutnosti ochrany zájmů nezletilých dětí ze strany jiných subjektů než rodičů Na základě rozhodnutí soudu Když

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí

Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí Pracovní profily sociálních pracovníků vykonávajících sociálně-právní ochranu dětí vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie, dle potřeby i u jiných

Více

Orgán sociálně-právní ochrany dětí

Orgán sociálně-právní ochrany dětí Orgán sociálně-právní ochrany dětí Sociálně-právní ochrana je pomoc pro děti, jejich rodiče a další dospěláky, kteří se o děti starají nebo se chtějí starat. Děti chrání před násilím, zanedbáváním, zneužíváním

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA

OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA OPRÁVNĚNÍ A POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI VÝKONU SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ DLE ZÁKONA 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších Terénní sociální pracovníci výchovu dítěte a dalšími

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se

Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se Manuál k udílení souhlasu ke zřízení funkce asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami březen 2012 I. Základní

Více

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 4.8.2010 do částky 81/2010 Sb. a 30/2010 Sb.m.s. Obsah a text 505/2006 Sb. - poslední stav textu 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

systému péče o ohrožené děti

systému péče o ohrožené děti Seminář pro členy krajských koordinačních skupin k transformaci systému péče o ohrožené děti Transformace a sjednocení Síť služeb Transformace stávajících služeb systému péče o ohrožené děti Benešov 13.

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640. Ročník: 1.-4. ročník studijních oborů, 1.-3. ročník učebních oborů Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.07 Téma sady: Rodinné právo rodiče a děti Ročník: 1.-4. ročník

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí.

REFERENT SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 10. platová třída 3. Zajišťování sociálně- právní ochrany dětí. MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV datum tisku: 1. 1. 2014 platí od : 1. 1. 2014 POPIS PRACOVNÍHO MÍSTA odbor a oddělení: pracovní zařazení: zaměstnanec: Odbor sociální, oddělení sociálně právní ochrany dětí a rodiny

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012

VYHLÁŠKA č ze dne 17. prosince 2012 Příloha č. 48 Vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů VYHLÁŠKA č. 473 ze dne 17. prosince 2012 o

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI Informační balíček pro uživatele služeb (veřejný závazek) Poslání služby Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou služby poskytované rodině s nezaopatřeným

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

září 14 Náhradní rodinná péče

září 14 Náhradní rodinná péče zadal Odbor sociální péče graficky zpracoval Odbor vnitřních věcí Informační středisko tisk CCB, spol. s r.o. náklad 5 000 ks vydal Magistrát města Brna 2. vydání září 2014 Magistrát města Brna Dominikánské

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace

Standard č. 1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby. Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby Vydal: Mgr. Bc. Romana Svobodová Schválil: Mgr. Bc. Romana Svobodová, ředitelka organizace Datum: 11. 12. 2014 Revize č.: Stran: 1-5 Kritérium 1a Pověřená

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

CAN-Child Abuse and Neglect

CAN-Child Abuse and Neglect CAN-Child Abuse and Neglect Jakékoliv nenáhodné, preventabilní, vědomé i nevědomé jednání rodiče, vychovatele nebo jiné osoby vůči dítěti, jeţ je v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a jeţ poškozuje

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

VÝCHOVA KE ZDRAVÍ. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň VÝCHOVA KE ZDRAVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví Vzdělávací obsah předmětu preventivní ochrana a odpovědnost

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Náhradní rodinná péče

Náhradní rodinná péče Náhradní rodinná péče Typy náhradní rodinné péče: pěstounská péče pěstounská péče na přechodnou dobu Pěstounská péče - pěstoun je povinen o dítě osobně pečovat a při péči o osobu dítěte vykonávat přiměřeně

Více

Leták OSPOD Šternberk

Leták OSPOD Šternberk Leták OSPOD Šternberk Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména: ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřující

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE

JEDNÁNÍ, VYHODNOCOVÁNÍ A INDIVIDUÁLNÍ PLÁN OCHRANY DÍTĚTE STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ OBEC BRANSOUZE PREVENCE 7a) Orgán sociálně-právní ochrany aktivně vyhledává a monitoruje ohrožené děti. Prokazatelně koordinuje, případně vytváří podmínky

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce

Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce Když vlastní rodina chybí - náhradní, ústavní výchova,adopce určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. cílová skupina: žáci sekundy cílem

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Osvojení. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 8. Osvojení CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Náhradní péče o dítě I. rodinná osvojení pěstounství (včetně s.o.s. vesniček) svěření do péče jiné osoby poručnictví

Více

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ

AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ AKTUÁLNÍ OTÁZKY RODINNÉ POLITIKY ETF Pastorační a sociální práce, 2013 Mgr. Michael Martinek, Th.D. TEMATICKÉ OBLASTI Právo na rodinu Manţelství, rozvody, registrované partnerství Ochrana práv dítěte (sanace

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Iva Dřímalová. Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Iva Dřímalová III.ročník kombinované studium Mapa sociálních sluţeb na Vsetínsku a role Centra Auxilium Bakalářská

Více

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce:

MM MB má k pro výkon SPO 20 pracovních míst. Rozdělení dle pracovních pozic v tabulce: 4a Orgán sociálně-právní ochrany má v rámci stanovené organizační struktury určen počet pracovních míst a zpracované pracovní profily jednotlivých zaměstnanců zařazených v orgánech sociálně-právní ochrany

Více

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Obvodní soud pro Prahu 5 Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná opatření

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA RODINNÉ PRÁVO RODIČE A DĚTI, NÁHRADNÍ RODINNÁ VÝCHOVA VZTAH RODIČŮ A DĚTÍ Jak už bylo řečeno v předešlé prezentaci, každý rodič má vůči svým nezletilým potomkům rodičovskou

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k

Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k Záškoláctví legislativní rámec Mgr. Jan Fiala podle právního stavu k 1. 7. 2017 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 posta@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských ZÁKON ze dne 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech

Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Okresní soud v Litoměřicích Průměrné délky opatrovnických řízení ode dne nápadu do dne právní moci ve dnech Opatrovnické řízení 1) Podpůrná opatření a svéprávnost (platí pro zletilé osoby) a) Podpůrná

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký

PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ. Ústí nad Labem Mgr. Ilja Hradecký PŘÍČINY VZNIKU BEZDOMOVSTVÍ U MLADÝCH LIDÍ Ústí nad Labem 5.11.2014 Mgr. Ilja Hradecký PŘEHLED Souvislosti Současný rámec Struktura péče a související problémy Počty chovanců a jejich struktura Výstup

Více

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT

Standard č. 14. Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014. ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne PŘÍPRAVA NA SAMOSTATNÝ ŽIVOT MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘINEC ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Standard č. 14 Metodika odboru sociálních věcí č. 15/2014 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2 s účinností ode dne 01.05.2016 PŘÍPRAVA

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

Příloha A Obsah a rozsah služby

Příloha A Obsah a rozsah služby Příloha A Obsah a rozsah služby Druh sociální služby Identifikátor sociální služby Forma poskytování služby Individuální okamžitá kapacita Skupinová okamžitá kapacita Počet lůžek Cílová skupina Místo poskytování

Více

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan

NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan NSDM v Proxima Sociale o.p.s. Programy pro děti a mládeţι Jarka Janíčková, Radek Skřivan O NÁS Nízkoprahové kluby pro děti a mládež znamená - podpora při vykročení z dětství do dospělosti, nikoliv bezbariérový

Více

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014

Rodinné právo. Sociálně-právní ochrana dětí 11. CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová LS 2013/2014 Rodinné právo LS 2013/2014 11. Sociálně-právní ochrana dětí CEVRO Institut JUDr. Lucie Váňová lucie.vanova@vsci.cz Osnova semináře pojem SPOD orgány SPOD zákon o SPOD mezinárodněprávní instrumenty ochrany

Více

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD

Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Sociálně-právní ochrana dětí OSPOD Na oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) pracují sociální pracovníci a sociální kurátoři, kteří mají na starost děti a jejich rodiny. OSPOD sídlí na městském

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí

POUČENÍ. zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí POUČENÍ zákonného zástupce dítěte orgánem sociálně-právní ochrany dětí (dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů,

Více

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková

Úvod do teorií a metod sociální práce. Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Úvod do teorií a metod sociální práce Co je sociální práce a proč potřebuje teoretická východiska? Navrátil, Kříčková Vznik sociální práce Sociální práce, tak jak ji chápeme dnes, se vyvinula zejména v

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II.

Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. Popis realizace poskytované sociální služby DŮM AGAPÉ II. 1. Označení služby : Dům Agapé II. 2. Forma sociální služby: ambulantní, terénní 3. Působnost služby: Krupka 4. Poskytovatel sociální služby: Oblastní

Více

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Státní sociální podpora po 1. lednu 2008 Přijetím zákona č. 261/2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů, dochází od 1. ledna 2008 ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální

Více

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy

14/2005 Sb. VYHLÁŠKA. Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy. Podrobnosti o organizaci mateřské školy 14/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 23 odst. 3, 35 odst. 2 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce, kterou

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Vyhláška č. 505/2006 Sb.

Vyhláška č. 505/2006 Sb. Vyhláška č. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb., vyhlášky č. 340/2007 Sb., vyhlášky č.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. a č. 280/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže

Více

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3

1 Úvod Azylové domy ( 57) Centra denních služeb ( 45) Denní stacionáře ( 46)... 3 Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Azylové domy ( 57)... 3 1.2 Centra denních služeb ( 45)... 3 1.3 Denní stacionáře ( 46)... 3 1.4 Domovy pro osoby se zdravotním postižením ( 48)... 3 1.5 Domovy pro seniory ( 49)...

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy

1 Podrobnosti o podmínkách provozu mateřské školy V. Platné znění dotčených ustanovení vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., vyhlášky č. 214/2012 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb., s vyznačením změn Ministerstvo

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka

Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Příloha č. 1 Základní informace o zařízení Zařízení Název zařízení: Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tanvald Kontaktní adresa zařízení: Hlavní 1309, 468 51 Smržovka Telefon: 606 635 113 E-mail:

Více

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV

Financováno z EHP a Norských fondů v rámci projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji, reg. č. EHP- CZ04-OV 1 Transformační tým Mgr. Eva Žůrková, ředitelka DDaZŠ Liptál Mgr. Renata Trčková, zástupkyně ředitelky Pavla Spilková, ekonomka Mgr. Lukáš Diatka, vedoucí vychovatel Mgr. Petr Netočný, podporovatel týmu

Více

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM

ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM ŽIVOT RODINY S POSTIŽENÝM DÍTĚTEM Přivést na svět nový život znamená pro rodiče vždy jednu z nejradostnějších událostí jejich života. Tato událost ve větší či menší míře u každého jedince pozměňuje vztahy

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 43/2006 Sb., č. 214/2012 Sb. a č. 197/2016 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny

Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme náhradní rodiče - pěstouny Hledáme lidi, kterým záleží na osudu ohrožených dětí, které vyrůstají bez lásky a bezpečí, jejichž počet v posledních letech roste jako důsledek krize rodiny a tradičních

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost RODINNÁ POLITIKA Rodina je nejstarší a základní jednotka společnosti, nejpřirozenější místo života lidí. FUNKCE RODINY: biologická výchovná citová

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více