O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ"

Transkript

1 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: , fax.: , VNITŘNÍ ŘÁD

2 O b s a h: 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Organizační členění zařízení a personální zabezpečení 1.2. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi 2. Postup při přijímání, umísťování a propouštění dětí 2.1. Přijímání dětí 2.2. Přijímání dětí na záchytné pracoviště 2.3. Umísťování dětí 2.4. Propouštění dětí 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností a preventivně výchovné péče v zařízení 3.1. Vzdělávání dětí 3.2. Mimoškolní činnost 3.3. Výchovná práce v době prázdnin 3.4. Středisko výchovné péče 3.5. Systém prevence sociálně patologických jevů 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ 5. Práva a povinnosti dětí, ředitele zařízení a osob odpovědných za výchovu 5.1. Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení 5.2. Spoluspráva dětí 5.3. Hodnotící systém a opatření ve výchově 5.4. Práva a povinnosti ředitele zařízení 5.5. Práva a povinnosti pracovníků zařízení 5.6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení 6. Kontakty dětí s rodiči, osobami odpovědnými za výchovu a ostatními osobami 6.1. Návštěvy 6.2. Vycházky, dovolenky, další kontakty 7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení 7.1. Vydání rozhodnutí 7.2. Kapesné dětí, osobní dary 8. Bezpečnost a ochrana zdraví 8.1. Postup při úrazech dětí 8.2. Zdravotní péče a zdravotní prevence Závěrečná ustanovení

3 Pro zabezpečení řízení a kontroly výchovně vzdělávací, diagnostické a preventivně výchovné činnosti vydává ředitel Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče v Brně, Hlinky 140 vnitřní řád (dále jen VŘ), který schvaluje MŠMT ČR. Tento VŘ vychází ze zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních novelizovaný zákonem 383/2005Sb., dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j / k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež a v souladu s vyhláškou 438/2006Sb. Charakteristika a struktura zařízení Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140, tel.: , fax.: , (dále jen DDÚ a SVP) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MŠMT ČR. Jedná se o zařízení s celoročním nepřetržitým provozem. Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu MŠMT ČR a za předpokladu, že péče o děti je řádně zajištěna. Péči o děti je povinen zajistit zřizovatel zařízení. DDÚ plní podle potřeb dítěte úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální. Doba diagnostického pobytu činí zpravidla 8 týdnů. Na základě výsledků komplexního vyšetření se dítě umisťuje dle zák. č. 109/02 Sb. do speciálních školských zařízení pro výkon ÚV, OV a preventivně výchovné péče novelizovaný zákonem 383/2005Sb. V odůvodněných případech může být dítě umístěno do smluvní rodiny. DDÚ plní dále úkoly organizační a koordinační, a to ve vztahu k zařízením v jeho územní působnosti. V současné době se jedná o 28 speciálních školských zařízení pro výkon ÚV a OV v rámci krajů Jihomoravského, části Zlínského a část kraje Vysočina. Kromě evidence dětí v těchto zařízeních, metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupu a výsledků výchovné péče diagnostický ústav vypracovává DDÚ pro MŠMT ČR návrhy potřebných změn v síti svého územního obvodu. Za metodickou a koordinační práci ve vztahu k zařízením v územní působnosti DDÚ zodpovídá etoped koordinátor. Součástí DDÚ Brno je Středisko výchovné péče (dále jen SVP), které poskytuje preventivní speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc dětem s rizikem či projevy poruch chování formou ambulantní poradenské činnosti. Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy v diagnostickém ústavu provádí pověřený státní zástupce.

4 1.1. Organizační členění zařízení a personální zabezpečení Organizační členění, personální zabezpečení, vymezení odpovědnosti jednotlivých pracovníků a jejich pracovní náplně jsou dány Organizačním řádem a vycházejí ze zák. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. DDÚ se vnitřně člení na pracoviště diagnostické, sociální služby, výchovně vzdělávací a středisko výchovné péče pro děti a mládež. Pracoviště diagnostické zajišťuje komplexní odborné vyšetření dětí a v součinnosti s ostatními pracovišti stanoví prognózu její výchovy nebo převýchovy. Poskytuje odbornou pomoc dětským domovům a speciálním zařízením, která nemají vlastního psychologa. Spolupracuje s psychologickými, zdravotnickými a jinými odbornými pracovišti. (2 psychologové, etoped, etoped koordinátor, zdravotní sestra) Pracoviště sociální služby zajišťuje sociální péči o přijaté děti a podílí se na jejich diagnostickém vyšetření. Zajišťuje jejich rozmístění do dětských domovů, speciálních výchovných zařízení a do internátních škol pro děti vyžadující zvláštní péči. Zajišťuje některé osobní záležitosti dětí umístěných v dětských domovech, které nemají vlastní sociální pracovnici. V osobních věcech dětí spolupracuje s orgány péče o děti obecních úřadů, státními zastupitelstvy, se soudy, policií, s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou. (2 sociální pracovnice + 1 realizující správní řízení) Pracoviště výchovně vzdělávací zajišťuje v diagnostických třídách stav vědomostí, dovednosti a znalosti dětí a zajišťuje jejich vzdělávání po dobu pobytu v diagnostickém ústavu a podílí se na jejím diagnostickém vyšetření. (4 učitelé, 6 odborných vychovatelů, 8 asistentů pedagoga) Pracoviště záchytné přijímá k přechodnému pobytu děti zadržené na útěku od zákonných zástupců v případě, že zákonní zástupci je nemohou od orgánů policie bezodkladně převzít nebo jejich převzetí odmítají a děti dopadené orgány policie na útěku z dětského domova, speciálního výchovného zařízení nebo z diagnostického ústavu. Středisko výchovné péče Předmětem činnosti SVP je odborná ambulantní terapeutická a poradenská činnost specializovaná na etopedické služby a pomoc nezletilým s výchovnými problémy, individuální a skupinová psychoterapeutická péče, diagnostika a evidence dětí, spolupráce s rodinami, učiteli, odbory sociální péče a se zdravotnickými zařízeními, osvětová činnost pro rodiny s problémovými dětmi. (3 etopedi + psycholog) Ekonomicko provozní úsek zajišťuje zejména zpracování, sledování a vyhodnocování plánů a rozpočtů a vedení mzdové a personální agendy. Dále zajišťuje běžnou a odbornou údržbu budov, stravovací činnost a zajišťování prostředků pro výchovně vzdělávací práci (ekonom, vedoucí kuchyně + 3 kuchařky, hospodářka, řidič, údržbář, topič, švadlenapradlena) Personální zabezpečení upřesňuje organizační struktura.

5 ŘEDITEL DDÚ, SVP, ZŠ A ŠKOLNÍ JÍDELNY BRNO, HLINKY 140 VEDOUCÍ SVP ETOPED KOORDINÁTOR ZÁSTUPCE ŘEDITELE VEDOUCÍ VÝCH.VZDĚL.ÚSEKU EKONOM VEDOUCÍ KUCHYNĚ ETOPED SVP 3x PSYCHOLOG SVP 1x PSYCHOLOG, VEDOUCÍ ÚSEKU PSYCHOLOG ETOPED ZDRAV. SESTRA UČITEL, VEDOUCÍ ŠKOLY UČITEL 2X VYCHOVATEL 6x ASISTENT PEDAG. 6x KUCHAŘKA 3X SOC.PRACOVNICE SOC.PRACOVNICE 2x HOSPODÁŘKA VEDOUCÍ ÚSEKU Legenda: vedoucí úseku koordinátor úseku ŘIDIČ ŠVADLENA ÚDRŽBÁŘ UKLÍZEČKA 2x TOPIČ

6 1.2. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Pro zajištění efektivity diagnostického pobytu spolupracuje zařízení s orgány Policie ČR, OSPD, soudy, státním zastupitelstvím, s kmenovými školami, se zdravotnickými zařízeními, se školskými poradenskými pracovišti a ostatními speciálními školskými zařízeními pro výkon ÚV a OV, dále s nadřízenými orgány MŠMT ČR a ČŠI Přijímání dětí 2. Postup při přijímání, umísťování a propouštění dětí DDÚ přijímá k diagnostickému pobytu děti zpravidla ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky, a to na základě předběžného opatření, nařízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné výchovy. V méně častých případech jsou přijímány děti na žádost zákonných zástupců. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče. Do DDÚ se nepřijímají děti, které trpí nemocí v akutním stádiu, vč. akutní intoxikace, vyžadující podle stanoviska lékaře odbornou zdravotní péči, které jsou bacilonosiči nebo kterým bylo uloženo karanténní opatření. Dítě přijímá odborný pracovník (speciální pedagog nebo psycholog) za přítomnosti sociální pracovnice, která současně přebírá a kontroluje úplnost dokladů podle 5, odst. 5 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. S dítětem sepíše přijímací list (viz formulář). Dítě dá k sociální pracovnici do úschovy cenné předměty a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí. O uložení předmětů je učiněn záznam, který dítě podepíše. Přijetí dítěte sociální pracovnice zaznamená ihned do Knihy hlášení a písemně oznamuje do tří dnů zákonným zástupcům dítěte, příslušnému OSPD, soudu a kmenové škole. Vstupní pohovor s dítětem provádí psycholog nebo etoped. Seznámí dítě s průběhem diagnostického pobytu a dalšími perspektivami, s právy a povinnostmi dítěte a vnitřním řádem ústavu. Dítě písemně potvrdí, že bylo seznámeno se svými právy a povinnostmi, a poučeno o BOZP. Důležité pokyny o dítěti zaznamenává psycholog nebo etoped ihned do Knihy vzkazů, kterou jsou povinni si přečíst ostatní pracovníci pečující o děti. Písemný záznam o rozhovoru se stává součástí osobního spisu dítěte. Po vstupním rozhovoru předá psycholog nebo etoped dítě nepřetržité službě, která za přítomnosti zdravotní sestry zajistí osobní hygienu s preventivní zdravotní prohlídkou, založí dítěti šatní list a přidělí věci osobní potřeby. Poté přivede dítě zpět k psychologovi nebo etopedovi. Představení a začlenění dítěte do kolektivu (výchovná skupina nebo škola) provádí zástupce ředitele (v jeho nepřítomnosti pověřený pedagogický pracovník nebo psycholog). Sourozenci se zařazují do jedné výchovné skupiny. Při přijetí dítěte zadrženého na útěku od rodičů nebo z jiných školských zařízení pro výkon ÚV nebo OV je po příslušných administrativních formalitách a osobní hygieně proveden s dítětem pohovor etopedem nebo psychologem, při němž je dítěti podána informace o předpokládaném průběhu jeho pobytu v DDÚ a o jeho právech a povinnostech. Písemný záznam

7 o pohovoru je součástí dokumentace dítěte. Nebrání-li tomu zdravotní nebo psychický stav dítěte, je zařazeno do kolektivu ostatních dětí pověřeným odborným pracovníkem. Pouze z důvodů zdravotních je dítě umístěno na zdravotní izolaci po dobu nezbytně nutnou. O pobytu na izolaci je veden písemný záznam. Po dobu nepřítomnosti sociální pracovnice nebo zdravotní sestry (po pracovní době, ve dnech volna apod.) přejímá nepřetržitá služba administrativní práce spojené s příjmem dítěte. Umisťuje dítě na zdravotní izolaci do doby vykonání preventivní zdravotní prohlídky. Také zde je o pobytu veden písemný záznam. Je-li dítě výjimečně přijímáno v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního volna, kdy nejsou přítomni příslušní odborní pracovníci (psycholog, etoped), provádí základní vstupní pohovor s dítětem pověřený pedagogický pracovník Přijímání dětí na záchytné pracoviště Součástí DDÚ je záchytné pracoviště, určené k přijímání dětí s povinnou školní docházkou zadržených na útěku. Děti jsou přijímány na základě protokolu Policie ČR či jiných ověřených informací. Pro administrativní formality a další úkony spojené s příjmem (hygiena, zdravotní prohlídka, pohovor) platí stejný postup jako při běžném příjmu. O přijetí dítěte jsou neprodleně informovány osoby odpovědné za výchovu nebo zařízení, ze kterého dítě uteklo. Během pobytu zadrženého dítěte je s ním proveden pohovor etopedem nebo etopedem koordinátorem o příčinách a průběhu útěku. Písemný záznam o pohovoru se stane součástí dokumentace o dítěti. Zjištěné informace jsou předány zástupci zařízení, ze kterého dítě uteklo, s případným doporučením dalších opatření. Pro záchytné pracoviště v DDÚ není zatím vyčleněna zvláštní místnost. S jejím zřízením se počítá při chystané rekonstrukci. To znamená, že nebrání-li tomu zdravotní nebo psychické překážky, je dítě umístěno do výchovné skupiny (třídy) do doby, než si je převezme pověřená osoba. O předání je sepsán protokol (postup při přijímání dětí podrobněji upřesňuje vnitřní předpis). Podrobný postup pro přijímání dětí nepřetržitou a noční službou je zpracován vnitřní směrnicí Umísťování dětí Děti se umísťují po ukončení diagnostického pobytu na základě výsledků komplexního vyšetření do příslušného typu zařízení (dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav) v rámci územního obvodu diagnostického ústavu. Umístění do zařízení v územním obvodu jiného DÚ lze na základě vzájemné dohody mezi diagnostickými ústavy a OSPD, který dítě eviduje. O umístění se rozhoduje na dislokační poradě, které se účastní ředitel, zástupce ředitele, etoped, etoped-koordinátor, učitelé, psychologové, vychovatelé, sociální pracovnice, zdravotní sestra. Na dislokační poradě se projednávají závěry komplexního vyšetření, výsledky aplikovaného programu rozvoje osobnosti s doporučením pro další práci s dítětem.

8 Důležitými podklady pro rozhodování dislokační komise jsou každodenní ranní setkání ředitele se zástupci jednotlivých diagnostických úseků, a dále 1x týdně konané diagnostické rady, kterých se účastní speciální pedagogové a psychologové pod vedením zástupce ředitele. S rozhodnutím dislokační komise seznámí dítě psycholog nebo etoped nejméně tři dny před odjezdem dítěte. Při rozvozu dětí do zařízení provádí doprovod soc. pracovnice, dle potřeby psycholog, etoped nebo etoped - koordinátor. V odůvodněných případech může diagnostický ústav umístit dítě do zařízení na základě osobní dokumentace bez předchozího diagnostického pobytu tzv. administrativní umístění. To platí i pro děti, které byly v péči kojeneckého ústavu. Přemístit dítě do jiného typu zařízení lze pouze se souhlasem a prostřednictvím diagnostického ústavu, a to na základě písemné zdůvodněné žádosti zařízení, v němž je dítě umístěno, nebo osob odpovědných za výchovu, zákonných zástupců nebo OSPOD. Diagnostický ústav předává s dítětem umísťovaným nebo přemísťovaným do jiného zařízení kompletní dokumentaci dle 5 odst. 11 a 12 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. včetně příslušné výše kapesného stanoveného dle 31, stvrzené podpisem dítěte. Při umísťování nebo přemísťování dítěte se dbá na umístění co nejblíže bydlišti osob odpovědných za výchovu nebo zákonných zástupců, pokud tím není ohrožen mravní vývoj dítěte. Přemístění dítěte oznámí sociální pracovnice písemně příslušnému soudu, OSPD, osobám odpovědným za výchovu dítěte a kmenové škole Propouštění dětí Ředitel DDÚ ukončí pobyt dítěte - jestliže soud zruší ústavní nebo ochrannou výchovu, - rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci, - po uplynutí stanovené lhůty od vykonavatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé, - na základě dohody se zákonnými zástupci dítěte o ukončení dobrovolného preventivního pobytu. O plánovaném propuštění z DDÚ je dítě předem informováno odborným pracovníkem. Při předání dítěte zodpovědným osobám jsou současně předány věci, které jsou ve vlastnictví dítěte, jeho doklady včetně příslušné výše kapesného dle 31 zák. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb., stvrzené jeho podpisem. Propuštění dítěte (s výjimkou dobrovolného pobytu) je písemně oznámeno příslušnému soudu, OSPD a kmenové škole.

9 Úroveň integrace a adaptace dětí po odchodu z DDÚ je průběžně sledována katamnestickým šetřením realizovaným v rámci ověřování výsledků výchovné péče dle 8, odst. 2 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností a preventivně výchovné péče Organizace výchovně vzdělávací činnosti v DDÚ a SVP je podrobně vypracována, konkretizována a aktualizována v plánech práce na příslušný školní rok. Děti jsou vzdělávány v souladu se zásadami a cíly vzdělávání uvedenými v 2, zák. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zvláštní důraz je kladen na rovnost vzdělávacích příležitostí pro všechny a respektování vzdělávacích potřeb jednotlivců při vzdělávání Vzdělávání dětí Jedním z hlavních úkolů DDÚ je úkol vzdělávací, dále diagnostický, v jehož rámci je zároveň zjišťována úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a realizují se specifické vzdělávací přístupy v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho individuálním předpokladům a možnostem. Důležitý je také úkol terapeutický, který spočívá v nápravě narušeného vztahu žáků ke školní práci a vzdělávání na základě jejich dřívějších negativních zkušeností. Vzdělávací činnost probíhá ve třech diagnostických třídách s následujícím rozdělením: 1. třída... žáci post. roč. ZŠ a ZvŠ 2. třída... žáci post. roč. ZŠ a ZvŠ 3. třída... žáci post. roč. ZŠ a ZvŠ Maximální počet žáků ve třídě je 8. Při zvýšeném počtu žáků ve třídě jsou žáci dočasně operativně přemístěni do třídy s nižším počtem žáků. Žáci jsou vzděláváni dle vzdělávacích programů základní škola, zvláštní škola, výjimečně pomocná škola. Obsah, metody a organizace práce ve třídách jsou přizpůsobeny především potřebám diagnostickým. Učební osnovy nejsou závazné, mají pouze srovnávací charakter a respektují individuální zvláštnosti žáků. Cílem je zjistit skutečný stav vědomostí žáků. Výsledkem vzdělávací a diagnostické činnosti je vypracování individuálního vzdělávacího programu, který je východiskem pro závěrečnou zprávu o dítěti, a s jehož realizací je započato již během diagnostického pobytu. Podle potřeby jsou žáci v DDÚ individuálně připravováni k vykonání opravných, vyrovnávacích nebo přijímacích zkoušek. Organizace práce ve škole se řídí rozvrhem hodin. Dozor na chodbě a ve třídách během přestávek provádí učitelé podle harmonogramu služeb. Zástupy za nepřítomného učitele určuje podle potřeby ředitel. Přidělení odpovědnosti za knihovnu, kabinet, sbírky atd. provádí ředitelem pověřený odborný pracovník.

10 Spolupráce školy s mimoškolním úsekem je zajištěna každodenním kontaktem učitelů s dalšími odbornými pracovníky (vychovatelé, psychologové, etoped), účastí na poradách vychovatelů, diagnostických radách, dislokačních poradách, komunitních setkáních s dětmi a pracovníky ústavu, pedagogických radách, provozních poradách Mimoškolní činnost Na úseku mimoškolní činnosti jsou děti zařazeny do tří diagnostických skupin s maximálním počtem 8, u nichž pracují odborní pedagogičtí pracovníci vč. psychologů, ředitele a zástupce ředitele. Každá výchovná skupina má své dva stálé kmenové vychovatele, kteří se u skupiny vzájemně střídají dle harmonogramu služeb. Organizace výchovných a zájmových činností je blíže specifikována v týdenních a ročních plánech práce, které se vzájemně prolínají a pravidelně vyhodnocují. V praxi je výchovná činnost úzce spojena s činností zájmovou. Těžištěm práce je speciálně pedagogická diagnostika, která se prolíná všemi oblastmi mimoškolních aktivit. Kromě obecných diagnostických metod napomáhají poznání dětí také metody speciální, které jsou zařazeny do denního a týdenního programu. Patří mezi ně zejména: - pravidelné terapeutické činnosti celoústavní shromáždění 1x týdně školní shromáždění 1x týdně půlkruh každodenně skupinová psychoterapie 2x týdně - individuální terapie dle aktuální potřeby dítěte. Diagnostické poznatky jsou pedagogičtí pracovníci povinni zaznamenávat vždy po ukončení služby do denní Knihy hlášení, dále zpracovávají vstupní analýzu, diagnostické pozorování z mimoškolní činnosti vyhodnocují rovněž každý týden v souvislosti s týdenním plánem. Zjištěné skutečnosti jsou podkladem pro vyhotovení individuálního programu rozvoje osobnosti dítěte podle 2 odst. 10 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. Před ukončením diagnostického pobytu pedagogický pracovník shrnuje své poznatky v závěrečné výstupní zprávě, která je podkladem ke komplexní diagnostické zprávě. Na úseku mimoškolní výchovy spolupracují vzájemně pedagogičtí pracovníci vychovatelé s dalšími odbornými pracovníky, s nimiž konzultují své poznatky individuálně nebo na poradách uvedených v odst Výsledkem této spolupráce je závěrečná zpráva o dítěti a rozhodnutí o jeho dalším umístění. Součástí výchovně vzdělávacího procesu v DDÚ je převážně terapeutická činnost, a to: - režimová, která je dána především denním programem, - činnostní, která je dána týdenním plánem práce, - relaxační, - komunitní, - psychoterapeutické. Tyto činnosti jsou základním východiskem k zahájení reedukačního procesu.

11 Organizace výchovných a zájmových činností Denní program pondělí pátek: 6,30-7,30 vstávání, úklid, hygiena 7,30-7,50 snídaně 8,00-13,30 vyučování 13,30-14,00 oběd, polední klid, relaxační činnosti 14,00-16,30 organizovaná činnost (zájmové aktivity, terapie) 16,30-16,45 svačina 16,45-17,45 příprava na vyučování (mimo st), etická výchova (čt), plnění MPP (čt), osobní volno 17,45-18,15 večeře 18,15-18,45 osobní volno 18,45-19,00 půlkruh hodnotící sebereflexní činnost 19,15-20,00 večerní hygiena 20,00-21,00 klidová činnost, ukládání ke spánku 21,00 - noční klid pondělí: 8,00-12,30 vyučování 12,30-13,00 oběd 13,00-13,30 polední klid 13,30-14,30 komunitní setkání sobota: 7,30-8,15 vstávání, úklid, hygiena 8,15-8,30 snídaně 8,30-9,00 příprava na návštěvní den 9,00-12,00 návštěvy rodičů 12,15-13,00 oběd 13,00-14,00 polední klid 14,00-16,00 organizovaná činnost (pracovní a sportovní aktivity) 16,00-18,00 sobotní hygiena, výměna ošacení, povlečení 18,00-18,30 večeře 18,30-22,00 půlkruh hodnotící sebereflexní činnost, osobní volno, večerní hygiena, zájmová činnost, TV, četba apod. 22,00 - noční klid

12 neděle 7,30-8,15 vstávání, úklid, hygiena 8,15-8,30 snídaně 8,30-9,30 TV pro děti 9,30-12,00 organizovaná zájmová činnost 12,00-12,30 oběd 12,30-13,30 polední klid 13,30-18,00 vycházky, výlety, návštěvy kultur. a sport. akcí aj. 18,00-18,30 večeře 18,30-21,00 půlkruh hodnotící sebereflexní činnost, hygiena, klidová činnost, ukládání ke spánku 21,00 - noční klid 3.3. Výchovná práce v době prázdnin V době prázdnin probíhá zpravidla výchovná práce v jedné diagnostické skupině. Při zmenšeném počtu dětí je možné převést provoz pouze do jedné budovy. Neprobíhá diagnostika ve škole. V této době si odborní vychovatelé, nepřetržitá služba a učitelé vybírají plánovanou řádnou dovolenou tak, aby mohl být zajištěn nepřetržitý provoz během školního roku. V době prázdnin a těsně před prázdninami se přijímají děti, jejichž pobyt v DDÚ je neodkladný (naléhavé soudní rozhodnutí). Celou prázdninovou činností se prolínají sportovní aktivity, turistické výlety, zájezdy, kultura a také pracovní činnost v zahradě zařízení Středisko výchovné péče Preventivně výchovná péče poskytovaná Střediskem výchovné péče při DDÚ je ve formě ambulantních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo dětí starších 15 let. Odborní pracovníci (speciální pedagogové a psychologové) zabezpečují servis klientům ve všední dny v době od 8 do 18 hod, v pátek do 16hod. Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a pedagogicko-psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch, pokud nenastal důvod k nařízení ÚV nebo uložení OV. Středisko poskytuje služby diagnostické, preventivně výchovné a poradenské. Tyto služby jsou poskytovány v rozsahu vedení klienta jako jednorázové (krizová intervence, jednorázové

13 poradenství vč. pomoci zákonnému zástupci), krátkodobé (vedení ukončeno do 2 měsíců od prvního kontaktu), dlouhodobé (poskytování kompletních služeb delších než 2 měsíce). Cíle a úkoly střediska jsou dosahovány zejména činnostmi: - diagnostickými, - speciálně pedagogickými, - poradenskými. Služby poskytované střediskem se uskutečňují zejména formou: poradenské intervence, individuální činnosti s klientem, skupinové činnosti s klienty, poskytování služeb zákonným zástupcům nezlet. klienta, spolupráce se školami a školskými poradenskými zařízeními, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení rizikového chování klientů. Uspořádání dlouhodobé výchovně vzdělávací péče o klienta ve středisku vychází z cílů a potřeb, které jsou vyjádřeny v individuálním výchovném plánu vycházejícím z komplexního vyšetření klienta. Klienty SVP jsou zpravidla děti a mládež ve věku od 6 let do ukončení přípravy na povolání. Pro personální zajištění, evidenci pracovních výkonů a dokumentaci střediska je závazný Organizační řád DDÚ a SVP, zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. a Metodickým pokynem. Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen středisko ), organizace péče a podmínek provozu střediska. Vychází přitom ze zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen vyhláška ) a z Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007, k činnosti středisek výchovné péče. Při veškerém zacházení s údaji o dítěti resp. klientovi střediska je respektován zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. SVP při DDÚ Brno neposkytuje služby za úhradu Systém prevence sociálně patologických jevů Systém prevence sociálně patologických jevů je realizován na základě Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: / v souladu s 29, odst. 1 a 30 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a zákona 379/2005 Sb.

14 1) Strategie prevence sociálně patologických jevů dětí je začleněna do školního vzdělávacího programu, definuje minimální preventivní program a doporučuje postupy při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže dle individuálních podmínek. Je zaměřený zejména na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Primární prevence sociálně patologických jevů u dětí je zaměřena na předcházení zejména těchto následujících rizikových jevů v chování: - záškoláctví - šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus - kriminalita, delikvence - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek. - závislost na politickém a náboženském extrémismu - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí včetně komerčního sexuálního zneužívání - ohrožování mravní výchovy mládeže - poruch příjmu potravy (mentální bulimie a anorexie) V našich podmínkách realizujeme selektivní a indikovanou prevenci, která je zaměřená na žáky, u nichž se předpokládá zvýšená hrozba rizikového chování s vyšším počtem rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky pomocí kontinuálních, komplexních a interaktivních programů zaměřených na zkvalitnění komunikaci, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod. Minimální preventivní program (dále jen MPP) je zpracován jako samostatný dokument DDÚ, který koordinuje školní metodik prevence. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci dětí. MPP je zpracován na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole ČŠI a jeho vyhodnocení je součástí výroční zprávy. 2) Všem osobám je v prostorách DDÚ Brno zakázáno užívat jakékoliv návykové látky, včetně kouření cigaret a manipulovat s nimi. Každé zjištění je individuálně šetřeno odbornými pracovníky (psychologem, etopedem), vyhodnoceno a případně řešeno ve spolupráci s PČR. 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zabezpečení Během dne jsou děti rozděleny do tří koedukovaných věkově diagnostických heterogenních skupin. Skupinu tvoří nejvíce 8 dětí. Sourozenci se zařazují do jedné diagnostické skupiny. Každá skupina má svou pobytovou místnost vybavenou jako běžný obývací pokoj včetně audiovizuální techniky v souladu s platnou legislativou. V pobytové místnosti jsou

15 uloženy i prostředky k vykonávání nejrůznější zájmové činnosti. Jsou zde umístěny i základní pokyny týkající se pobytu v DDÚ (práva a povinností dítěte, denní program, samospráva, vnitřní řád). Komunitní setkání a slavnostní či významné akce týkající se celého ústavu bývají realizovány ve velké společenské místnosti každé pondělí ve Chlapci a dívky jsou ubytováni odděleně. Na ložnicích mohou mít děti přiměřenou výzdobu a v nočních stolcích některé vlastní věci osobní potřeby. Oblečení mají děti uloženo ve vlastních skříňkách mimo ložnice. Z důvodu specifických podmínek v DDÚ děti používají i ústavní oblečení. Po dohodě s rodiči lze použít vlastní obuv i ošacení s tím, že nesmí mezi dětmi docházet k vzájemnému půjčování, darování nebo výměně vlastního ošacení. K užívání cenných věcí jako jsou hodinky, šperky, mobilní telefony a apod. je přistupováno individuálně s upozorněním na případná rizika ztrát a poškození. Tyto věci lze uložit do dočasné úschovy s písemným zápisem o převzetí ověřený sociální pracovnicí a dalším odborným pracovníkem a jeho uložení v osobní dokumentaci dítěte. Nákup nového prádla a ošacení provádí hospodářka na základě požadavku švadleny. Švadlena vystaví příjemky a zapíše do karet. Na základě výdejky ze skladu vydává nepřetržité službě do používání čisté prádlo. Nepřetržitá služba společně se švadlenou čisté prádlo a oděvy připraví a přidělí dětem na konci týdne. Vrácené špinavé prádlo předají pradleně, která dle jednotlivých druhů prádla udělá soupis, vypere a předá jej švadleně. Na podkladě tohoto soupisu je vydán stejný počet čistého prádla opět nepřetržité službě. Poškozené a neopravitelné věci švadlena vytřídí a zapíše do seznamu k vyřazení. Oblečení sezónní, tj. lehké bundy, zimní bundy, plavky apod., se vrací i s kartou švadleně, která je podle potřeby připraví do čistírny. Spodní prádlo se mění denně, osobní prádlo a ručníky se vyměňují 2x týdně, ložní prádlo se mění 1x za 14 dnů a odváží do prádelny mimo DDÚ. Dále se prádlo mění při změně obsazení lůžka a při nemoci. Podrobněji viz směrnice v příloze Stravování dětí Stravování je zajištěno v rámci plného přímého zaopatření dětí v péči DDÚ a je zajištěno v souladu s 2, odst. 2 vyhláška 438/2006 Sb. v platném znění. Stravování dětí probíhá dle týdenního jídelního lístku, sestaveného podle zásad racionální výživy. Jídelní lístek vypracovává vedoucí stravování ve spolupráci se stravovací komisí. Stravovací komise se schází pravidelně 1 x za dva měsíce. Děti se stravují 5 x denně dle příslušné normy. Stravování nemocných řídí zdravotní sestra. Připomínky ke stravování mohou děti vznést prostřednictvím spolusprávy. Pracovníci se mohou stravovat v ústavní jídelně dle novely vyhlášky MŠMT ČR č.561/2004 ze dne o školním stravování.

16 Za pobyt dítěte je účtováno dle platných předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 107/2008 o stravování ze dne o školním stravování: Stravování do 10ti let nad 10 let Snídaně 10,00 11,50 Přesnídávka 9,00 9,50 Oběd 21,00 23,00 Svačina 6,00 6,50 Večeře 16,50 19,50 CELKEM 62,50 70,00 Dětem starším 15 let náleží druhá večeře, jejíž norma činí 11,- Kč Opatření při útěku dítěte z DDÚ Za útěk dítěte se považuje každé opuštění zařízení či vzdálení se od skupiny bez vědomí odpovědného pracovníka. Povinnosti při zjištění útěku: - Odpovědný pracovník, kterého se útěk týká (vychovatel, učitel, psycholog, zdravotní sestra...), neprodleně oznámí útěk dítěte Policii ČR Výstaviště. - Vypíše formulář Oznámení o útěku, které odfaxuje na PČR. Kopie se zakládá v evidenci útěků u etopeda. - Útěk se zaznamená do denní Knihy hlášení. - Soc. pracovnice vyrozumí o útěku telefonicky OSPD v místě trvalého bydliště rodičů nebo zákonných zástupců. - V případě nepřítomnosti soc. pracovnice vyrozumí pracovník, kterému dítě uteklo, o tomto telefonicky rodiče (zákonné zástupce). Při nevrácení se dítěte z dočasného pobytu u rodičů prověří soc. pracovnice telefonicky, je-li to možné, proč se dítě nevrátilo a informuje o tom OSPD a PČR. Pokud dítě není prokazatelně nemocné nebo se nevrátilo z jiných závažných důvodů, postupuje se stejně jako při útěku.

17 5. Práva a povinnosti dětí, ředitele zařízení a osob odpovědných za výchovu 5.1. Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení se řídí zák. č. 109/02 Sb. v plném znění, novelizovaný zákonem 383/2005Sb., 20. (1) Dítě má právo: a) Na zajištění plného přímého zaopatření. b) Na rozvíjení tělesných a duševních a citových schopností a sociálních dovedností. c) Na respektování lidské důstojnosti. d) Na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců. e) Na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami. f) Na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností rodičů nebo osob zodpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem. g) Být seznámeno se svými právy a povinnostmi. h) Účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem. i) Obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu. j) Vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají. Názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. k) Požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob. l) Být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat. m) Na informace o stavu svých úspor či pohledávek. n) Na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv. o) Přijímat v zařízení se souhlasem pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n). p) Opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku. (2) Dítě má povinnost: a) Plnit ustanovení vnitřního řádu. b) Dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno. c) Hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo. d) Poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech.

18 e) Předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost. Doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány. S právy a povinnostmi dětí umístěných v DDÚ včetně dodržování předpisů BOZP seznamuje nově příchozí etoped zařízení. Toto seznámení děti stvrzují svým podpisem a záznam je uložen v jejich osobním spisu Spoluspráva dětí Dítě má právo volit a být voleno do spolusprávných orgánů skupiny a aktivně se účastnit veřejného života kolektivu. Spoluspráva je volena dětmi, a to tajným způsobem. Každá skupina si volí svého vedoucího z řad dětí. Zvolení zástupci skupiny jsou pomocným orgánem vedení DDÚ při řešení vnitřních záležitostí týkajících se dětí. Shromažďují a tlumočí přání, požadavky i stížnosti dětí, sestavují společně s vychovatelem týdenní program činnosti, včetně plánu víkendového programu, podílejí se na něm, vyjadřují se k mimoškolní zábavné a sportovní činnosti, k chování a jednání výchovných pracovníků a ostatních zaměstnanců DDÚ. Podílejí se na návrzích týkajících se vybavení herny. Činnost spolusprávy řídí skupinový vychovatel. Mluvčí kolektivu dětí se pravidelně setkává s vedením DDÚ (ředitelem nebo zástupcem ředitele). Spoluspráva dětí vede skupinu k zodpovědnosti za vlastní chování a spolupracuje při udílení odměn i opatření ve výchově. Pomáhá vychovateli při vytváření podmínek pro adaptaci nových dětí Hodnotící systém a opatření ve výchově Hodnotící systém je nedílnou součástí diagnostiky, ale není jejím základem. Diagnostický pobyt je v přístupu k dětem specifický a výrazně individuální. Zahrnuje přístup nedirektivní, s požadavkem vstřícnosti a pochopení. Pozitivní i negativní projevy dětí (jakékoliv) jsou vyhodnocovány jednak aktuálně (verbálně), ale i písemně, a zaznamenány v denním hlášení o projevech dítěte. Každodenní zápis o projevu dítěte je vyhodnocován druhý den psychologem s označením pozitivním (+) nebo negativním (-). Takto vyhodnocené projevy za celý týden jsou podkladem pro další reedukační program a jsou vodítkem pro hodnocení a tzv. opatření ve výchově. Základním požadavkem na práci speciálního pedagoga je pozitivní motivace a stimulace směrem k dítěti, a to co nejčastěji. Motivace musí být krátkodobá, srozumitelná a pro dítě splnitelná, ale i dlouhodobější, dvoutýdenní zakončená mimořádnými volnými vycházkami, třítýdenní a delší zakončená věcnou odměnou např. MP3, hodinkami apod. Nejčastější motivací je pochvala spojená s odměnou. Chválit musíme co nejčastěji i za cenu vytvoření tzv. modelové situace, aby bylo dítě za co chválit. Hodnocení provádíme 1) Pravidelně každý den ve večerním hodnocení, tzv. Půlkruhu, se hodnotí projevy dětí s kmenovým vychovatelem. Hodnocení provádí každé dítě způsobem sebereflexe. Smyslem je vyrovnání se s denními prožitky a příprava na večerní klidovou fázi. V pátek a v neděli probíhá komplexnější hodnocení s přípravou na pondělní celoústavní shromáždění Kruh. Ke každému hodnocení se vyjadřují i děti a na Kruhu pak zvolená skupinová spoluspráva.

19 2) Pravidelně jedenkrát za týden na celoústavním Kruhu. Kruh je shromáždění komunitního charakteru s terapeutickými prvky, všichni zúčastnění sedí v kruhu, kmenový vychovatel sedí se svou skupinou. Před Kruhem je pravidelná porada odborných pracovníků. Kruh vede zástupce ředitele a ve vzájemné komunikaci s vedoucími skupin a dětmi probíhá hodnocení. Přítomni jsou ředitel, vychovatelé, učitel, etoped, psycholog, sociální pracovnice, zdravotní sestra a v případě potřeby i jiní pracovníci (kuchařka, řidič, švadlena aj.). Týdenní motivace je zakončena potleskem a sladkostí. 3) Školní kruh. Jedná se o hodnocení s důrazem na školní práci. Provádí se na konci každého týdne před odchodem na dovolenky, vycházky a víkendovou činností. Opatření ve výchově se řídí zák. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb., 21, 22: Při diagnostickém pobytu využíváme opatření ve výchově velmi citlivě, neboť v projevu dítěte zohledňujeme adaptační fázi pro diagnostický pobyt specifickou. Využíváme principu dítěti nabídnout co nejvíce výhod a v případě potřeby některé výhody omezovat. (1) Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti: a) odňata udělená výhoda podle odst. 3, b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, c) omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném vnitřním řádem, d) odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního řádu zařízení, e) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, f) zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců. (2) Opatření podle odst. 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. (3) Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti: a) prominuto předchozí opatření podle odst. 1, b) udělena věcná nebo finanční odměna, c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, d) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda. (4) Opatření přijatá podle odst. 1 až 3 jsou zaznamenávána v chronologické záznamu, který je součástí osobního spisu dítěte. V zájmu zklidnění agresivního dítěte a stabilizace jeho psychického stavu se dítě neumisťuje do oddělené místnosti, ale s dítětem individuálně pracuje psycholog, etoped a další odborní pracovníci podle aktuální potřeby. Vysvětlení a objasnění týkající se práv dítěte, jeho povinností a opatření ve výchově poskytují průběžně všichni odborní pracovníci. Při nástupu dítěte je s tímto a s dodržováním BOZP seznámeno etopedem a stvrzeno podpisem dítěte.

20 5.4. Práva a povinnosti ředitele zařízení jsou v souladu se zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. 1) Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí : a) Povolit po předchozím písemném souhlasu OSPD dítěti, kterému byla nařízena ústavní výchova, pobyt u rodičů, popř. u jiných fyzických osob, a je-li dítě umístěno v zařízení na základě žádosti osob odpovědných za výchovu, povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu osob odpovědných za výchovu, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka. b) Dovolit pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou u osob odpovědných za výchovu, a to na základě jejich písemné žádosti a písemného souhlasu OSPD příslušného podle trvalého pobytu dítěte. Jedná-li se o dítě s uloženou ochrannou výchovou, je oprávněn dát soudu návrh k jeho podmíněnému umístění mimo zařízení. c) Zrušit pobyt podle písmene a) nebo písmene b), jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení; jedná-li se o dítě s uloženou ochrannou výchovou, dá soudu podnět k jeho rozhodnutí. d) Zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí. e) Být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení. f) Převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného stanoveného 31 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí. Písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte. g) Povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu podle písmen a), b) a přechodného ubytování bez dozoru. h) Zakázat z vážných výchovných důvodů pobyt dítěte u osob odpovědných za výchovu, popřípadě u osob blízkých, a to nejdéle na 30 dnů v období následujících 3 měsíců. i) Schvalovat opatření ve výchově podle 21 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. navržená příslušným pedagogickým pracovníkem. j) Dát příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti. k) Zastoupit dítě v běžných záležitostech. l) Žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech. m) Udělit souhlas dítěti k přijetí návštěv osob neuvedených v 20 odst. 1 písm. n). zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. n) Rozhodovat o úhradě dalších nákladů podle 2 odst. 9 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. 2) Ředitel zařízení v odůvodněných případech může požádat specializované zdravotnické pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení.

Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí

Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí Příloha č.2: Práva a povinností dětí v DDÚ Brno. Práva a povinnosti dětí umístěných v našem zařízení, kontakty s rodiči odpovědnými za výchovu a ostatními osobami kapesné dětí se řídí zák. č. 109/02 Sb.

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543212218, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ

V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ DĚTSKÝ DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA BOHUMÍN, ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ HÁJKOVA 8, OSTRAVA - PŘÍVOZ V N I TŘNÍ ŘÁD O D L O UČENÉHO P R A C O V I Š TĚ platný od 1.1.2010 Obsah: 1 CHARAKTERISTIKA

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění částí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jichž se návrh novely týká, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 971 (1) Jsou-li výchova dítěte nebo jeho tělesný, rozumový či duševní stav,

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005

2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 2005/458 Sb. Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče 458/2005 Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací

Více

VNITŘNÍ ŘÁD 1. 2. 2015

VNITŘNÍ ŘÁD 1. 2. 2015 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751-3; fax.: 543213543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD 1. 2. 2015 OBSAH: 1. Charakteristika

Více

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb.

Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. Vyhláška MŠMT č. 458/2005 Sb. ze dne 10. listopadu 2005, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011

Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD. č.j: DD2/2011 Dětský domov, Unhošť, Berounská 1292 Berounská 1292, 273 51 Unhošť VNITŘNÍ ŘÁD č.j: DD2/2011 1 OBSAH I. Charakteristika a struktura zařízení 1) název právnické osoby, která vykonává činnost zařízení, sídlo

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Středisko výchovné péče Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno Pisárky

Středisko výchovné péče Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno Pisárky Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140, PS 603 69 odloučené pracoviště: Kamenomlýnská 2, 603 00 Brno tel.: 549 240 166, e-mail: info@svp-ddu-brno.cz

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení

DDM ULITA BROUMOV Směrnice 2/2-9-2007. Článek 1 Úvodní ustanovení V N I TŘNÍ Ř Á D Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Ulita Broumov, Komenského 245, 550 01 Broumov (dále jen DDM nebo Ulita) vydává ředitel na základě 30 Zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: ,

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče. Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1. tel., fax: , Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 tel., fax: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449. Mozartova 449, Pardubice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Mozartova 449, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 425 Termín konání inspekce: 4. prosinec 2006

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Program poradenských služeb ve škole

Program poradenských služeb ve škole Základní škola a Mateřská škola České Velenice Program poradenských služeb ve škole 1. Základní charakteristika služeb Poradenské služby jsou zajišťovány týmem pracovníků školy, který tvoří výchovní poradci,

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

ZÁKON. ze dne 5. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 5. února Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ZÁKON č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ze dne 5. února 2002 Parlament

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice se sídlem Široká 42, 664 91 Ivančice ORGANIZAČNÍ ŘÁD VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA Č.j.: Vypracovaly: s 275/2014 - Kře PaedDr. Miroslava Křupalová,

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY 1. Všeobecná ustanovení a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen MŠ) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce MŠ, práva a povinnosti

Více

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě

Dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Jihlava VNITŘNÍ ŘÁD. Střediska výchovné péče v Jihlavě VNITŘNÍ ŘÁD Střediska výchovné péče v Jihlavě 1 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz Charakteristika střediska Činnost školského zařízení vykonává právnická osoba: Dětský domov se školou,

Více

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017

Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně. Středisko volného času. Vnitřní řád 2016/2017 Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové, Janské Lázně Středisko volného času Vnitřní řád 2016/2017 Číslo jednací: OAJL2016/105 Ředitelka Obchodní akademie, odborné školy a praktické

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

SMLOUVU O PŘIJETÍ KLIENTA DO CELODENNÍHO PROGRAMU SVP

SMLOUVU O PŘIJETÍ KLIENTA DO CELODENNÍHO PROGRAMU SVP STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO CELODENNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA A ŠKOLNÍ JÍDELNY HAVÍŘOV 1. Základní ustanovení Organizační řád Dětského domova a Školní jídelny Havířov vychází z platných právních předpisů zejména ze zákona č.561/2004sb.,

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1.

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Spisový znak Skartační znak 273 /12 A.1. A5 Vypracoval: Mgr. Ivana Málková ředitelka školy Schválil: Mgr. Ivana

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD Mateřská škola Libochovany, příspěvková organizace Libochovany 181, 411 03, Libochovany Ředitelka Mateřské školy Libochovany, příspěvkové oranizace na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. I. Všeobecná ustanovení I. Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy (dále jen škola) upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola, Praha 4, V Ladech 6 V Ladech 6, 149 00, Praha 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZSEB/152/2016/STR Pedagogická rada projednala dne: 30. 8. 2016 Směrnice nabývá platnosti

Více

281/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

281/2001 Sb. VYHLÁŠKA. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 281/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 3. července 2001, kterou se provádí 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:...

NÁSTUPNÍ LIST. Jméno klienta:... Termín nástupu:... SVP HELP ME BOŘETICKÁ 2, 629 00 BRNO VINOHRADY Tel.: 544234629, Tel./fax: 544216178 e-mail: helpme@volny.cz, www.svphelpme.cz ambulance: 602/343309, vychovatelé: 602/343533 NÁSTUPNÍ LIST Jméno klienta:...

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD

DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40. Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÝ DOMOV, ROVEČNÉ 40 Č.j.: DDR/675/2015 VNITŘNÍ ŘÁD Účinnost od: 16.10. 2015 Mgr. Radovan Pokorný, ředitel DD Obsah : 1. Charakteristika a struktura zařízení: Název právnické osoby, která vykonává

Více

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547

STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, HAVLÍČKOVA 547 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 571 489 401, 778 534 721 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Základní škola při zdravotnickém zařízení a Mateřská škola při zdravotnickém zařízení, Klimkovice, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU Vypracoval: Pedagogická rada projednala

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, VRCHLABÍ, ŽIŽKOVA 497 Tel.:499 421 516 IČO: 60153423 PSČ: 543 01 Tel./fax: 499 421 228 ČNB HK č. ú.: 1434601/0710 Č.j.:DDaŠJ 365/2015 Vrchlabí 9. 10. 2015 VNITŘNÍ ŘÁD Dětského

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním,

Organizační řád. Základní škola, Brno, Kamínky 5. 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, Organizační řád Základní škola, Brno, Kamínky 5 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád je zpracován na základě platného zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a dalším

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-72/08-09 o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary Organizační řád málotřídní školy 1.1. Úvodní ustanovení 1. Organizační řád Základní školy a mateřské školy Božičany (dále jen škola) upravuje

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola, Nové Bránice p.o. Nové Bránice 131, Dolní Kounice ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j. 150817 V Nových Bránicích 17. 8. 2015 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění Poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. v platném znění 1. Pravomoci a působnost ředitele školy Ředitel školy: Ing. Jiří Zajíček, jmenován dne 25.7.2000 dekretem Ministerstva školství, mládeže

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Část I. - Všeobecná ustanovení ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obecná ustanovení Na základě ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 65/1965 Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento organizační předpis. Část I. - Všeobecná

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy:

VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Č.j.: 30/2014 VNITŘNÍ SMĚRNICE PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ I. Přijímání dětí a zákonné normy: Mateřské školy podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole

Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Směrnice o poskytování poradenských služeb ve škole Č. j. : 125/16 Skartační

Více

Výchovné poradenství

Výchovné poradenství Výchovné poradenství Výchovný poradce: Mgr. Hana Topičová Hlavní okruhy činnosti výchovného poradce: péče o duševní zdraví žáků péče o žáky s výukovými potížemi péče o žáky s výchovnými problémy pomoc

Více

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Organizace: Dětské centrum Kyjov, příspěvková organizace Sídlo: Strážovská 965, 697 33 Kyjov zastoupení: PhDr.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více