O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ"

Transkript

1 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: , fax.: , VNITŘNÍ ŘÁD

2 O b s a h: 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Organizační členění zařízení a personální zabezpečení 1.2. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi 2. Postup při přijímání, umísťování a propouštění dětí 2.1. Přijímání dětí 2.2. Přijímání dětí na záchytné pracoviště 2.3. Umísťování dětí 2.4. Propouštění dětí 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností a preventivně výchovné péče v zařízení 3.1. Vzdělávání dětí 3.2. Mimoškolní činnost 3.3. Výchovná práce v době prázdnin 3.4. Středisko výchovné péče 3.5. Systém prevence sociálně patologických jevů 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ 5. Práva a povinnosti dětí, ředitele zařízení a osob odpovědných za výchovu 5.1. Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení 5.2. Spoluspráva dětí 5.3. Hodnotící systém a opatření ve výchově 5.4. Práva a povinnosti ředitele zařízení 5.5. Práva a povinnosti pracovníků zařízení 5.6. Práva a povinnosti osob odpovědných za výchovu vůči zařízení 6. Kontakty dětí s rodiči, osobami odpovědnými za výchovu a ostatními osobami 6.1. Návštěvy 6.2. Vycházky, dovolenky, další kontakty 7. Úhrada nákladů na péči o děti v zařízení 7.1. Vydání rozhodnutí 7.2. Kapesné dětí, osobní dary 8. Bezpečnost a ochrana zdraví 8.1. Postup při úrazech dětí 8.2. Zdravotní péče a zdravotní prevence Závěrečná ustanovení

3 Pro zabezpečení řízení a kontroly výchovně vzdělávací, diagnostické a preventivně výchovné činnosti vydává ředitel Dětského diagnostického ústavu a Střediska výchovné péče v Brně, Hlinky 140 vnitřní řád (dále jen VŘ), který schvaluje MŠMT ČR. Tento VŘ vychází ze zákona č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních novelizovaný zákonem 383/2005Sb., dále z Metodického pokynu MŠMT ČR č.j / k organizaci činnosti středisek výchovné péče pro děti a mládež a v souladu s vyhláškou 438/2006Sb. Charakteristika a struktura zařízení Dětský diagnostický ústav a středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140, tel.: , fax.: , (dále jen DDÚ a SVP) je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MŠMT ČR. Jedná se o zařízení s celoročním nepřetržitým provozem. Provoz může být dočasně omezen nebo přerušen jen ze závažných důvodů na základě souhlasu MŠMT ČR a za předpokladu, že péče o děti je řádně zajištěna. Péči o děti je povinen zajistit zřizovatel zařízení. DDÚ plní podle potřeb dítěte úkoly diagnostické, vzdělávací, terapeutické, výchovné a sociální. Doba diagnostického pobytu činí zpravidla 8 týdnů. Na základě výsledků komplexního vyšetření se dítě umisťuje dle zák. č. 109/02 Sb. do speciálních školských zařízení pro výkon ÚV, OV a preventivně výchovné péče novelizovaný zákonem 383/2005Sb. V odůvodněných případech může být dítě umístěno do smluvní rodiny. DDÚ plní dále úkoly organizační a koordinační, a to ve vztahu k zařízením v jeho územní působnosti. V současné době se jedná o 28 speciálních školských zařízení pro výkon ÚV a OV v rámci krajů Jihomoravského, části Zlínského a část kraje Vysočina. Kromě evidence dětí v těchto zařízeních, metodického vedení, koordinace a ověřování účelnosti postupu a výsledků výchovné péče diagnostický ústav vypracovává DDÚ pro MŠMT ČR návrhy potřebných změn v síti svého územního obvodu. Za metodickou a koordinační práci ve vztahu k zařízením v územní působnosti DDÚ zodpovídá etoped koordinátor. Součástí DDÚ Brno je Středisko výchovné péče (dále jen SVP), které poskytuje preventivní speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc dětem s rizikem či projevy poruch chování formou ambulantní poradenské činnosti. Dozor nad dodržováním právních předpisů při výkonu ústavní nebo ochranné výchovy v diagnostickém ústavu provádí pověřený státní zástupce.

4 1.1. Organizační členění zařízení a personální zabezpečení Organizační členění, personální zabezpečení, vymezení odpovědnosti jednotlivých pracovníků a jejich pracovní náplně jsou dány Organizačním řádem a vycházejí ze zák. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. DDÚ se vnitřně člení na pracoviště diagnostické, sociální služby, výchovně vzdělávací a středisko výchovné péče pro děti a mládež. Pracoviště diagnostické zajišťuje komplexní odborné vyšetření dětí a v součinnosti s ostatními pracovišti stanoví prognózu její výchovy nebo převýchovy. Poskytuje odbornou pomoc dětským domovům a speciálním zařízením, která nemají vlastního psychologa. Spolupracuje s psychologickými, zdravotnickými a jinými odbornými pracovišti. (2 psychologové, etoped, etoped koordinátor, zdravotní sestra) Pracoviště sociální služby zajišťuje sociální péči o přijaté děti a podílí se na jejich diagnostickém vyšetření. Zajišťuje jejich rozmístění do dětských domovů, speciálních výchovných zařízení a do internátních škol pro děti vyžadující zvláštní péči. Zajišťuje některé osobní záležitosti dětí umístěných v dětských domovech, které nemají vlastní sociální pracovnici. V osobních věcech dětí spolupracuje s orgány péče o děti obecních úřadů, státními zastupitelstvy, se soudy, policií, s příslušnou pedagogicko-psychologickou poradnou. (2 sociální pracovnice + 1 realizující správní řízení) Pracoviště výchovně vzdělávací zajišťuje v diagnostických třídách stav vědomostí, dovednosti a znalosti dětí a zajišťuje jejich vzdělávání po dobu pobytu v diagnostickém ústavu a podílí se na jejím diagnostickém vyšetření. (4 učitelé, 6 odborných vychovatelů, 8 asistentů pedagoga) Pracoviště záchytné přijímá k přechodnému pobytu děti zadržené na útěku od zákonných zástupců v případě, že zákonní zástupci je nemohou od orgánů policie bezodkladně převzít nebo jejich převzetí odmítají a děti dopadené orgány policie na útěku z dětského domova, speciálního výchovného zařízení nebo z diagnostického ústavu. Středisko výchovné péče Předmětem činnosti SVP je odborná ambulantní terapeutická a poradenská činnost specializovaná na etopedické služby a pomoc nezletilým s výchovnými problémy, individuální a skupinová psychoterapeutická péče, diagnostika a evidence dětí, spolupráce s rodinami, učiteli, odbory sociální péče a se zdravotnickými zařízeními, osvětová činnost pro rodiny s problémovými dětmi. (3 etopedi + psycholog) Ekonomicko provozní úsek zajišťuje zejména zpracování, sledování a vyhodnocování plánů a rozpočtů a vedení mzdové a personální agendy. Dále zajišťuje běžnou a odbornou údržbu budov, stravovací činnost a zajišťování prostředků pro výchovně vzdělávací práci (ekonom, vedoucí kuchyně + 3 kuchařky, hospodářka, řidič, údržbář, topič, švadlenapradlena) Personální zabezpečení upřesňuje organizační struktura.

5 ŘEDITEL DDÚ, SVP, ZŠ A ŠKOLNÍ JÍDELNY BRNO, HLINKY 140 VEDOUCÍ SVP ETOPED KOORDINÁTOR ZÁSTUPCE ŘEDITELE VEDOUCÍ VÝCH.VZDĚL.ÚSEKU EKONOM VEDOUCÍ KUCHYNĚ ETOPED SVP 3x PSYCHOLOG SVP 1x PSYCHOLOG, VEDOUCÍ ÚSEKU PSYCHOLOG ETOPED ZDRAV. SESTRA UČITEL, VEDOUCÍ ŠKOLY UČITEL 2X VYCHOVATEL 6x ASISTENT PEDAG. 6x KUCHAŘKA 3X SOC.PRACOVNICE SOC.PRACOVNICE 2x HOSPODÁŘKA VEDOUCÍ ÚSEKU Legenda: vedoucí úseku koordinátor úseku ŘIDIČ ŠVADLENA ÚDRŽBÁŘ UKLÍZEČKA 2x TOPIČ

6 1.2. Spolupráce s kompetentními orgány a institucemi Pro zajištění efektivity diagnostického pobytu spolupracuje zařízení s orgány Policie ČR, OSPD, soudy, státním zastupitelstvím, s kmenovými školami, se zdravotnickými zařízeními, se školskými poradenskými pracovišti a ostatními speciálními školskými zařízeními pro výkon ÚV a OV, dále s nadřízenými orgány MŠMT ČR a ČŠI Přijímání dětí 2. Postup při přijímání, umísťování a propouštění dětí DDÚ přijímá k diagnostickému pobytu děti zpravidla ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky, a to na základě předběžného opatření, nařízené ústavní výchovy nebo uložené ochranné výchovy. V méně častých případech jsou přijímány děti na žádost zákonných zástupců. Těmto dětem je poskytována preventivně výchovná péče. Do DDÚ se nepřijímají děti, které trpí nemocí v akutním stádiu, vč. akutní intoxikace, vyžadující podle stanoviska lékaře odbornou zdravotní péči, které jsou bacilonosiči nebo kterým bylo uloženo karanténní opatření. Dítě přijímá odborný pracovník (speciální pedagog nebo psycholog) za přítomnosti sociální pracovnice, která současně přebírá a kontroluje úplnost dokladů podle 5, odst. 5 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. S dítětem sepíše přijímací list (viz formulář). Dítě dá k sociální pracovnici do úschovy cenné předměty a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí. O uložení předmětů je učiněn záznam, který dítě podepíše. Přijetí dítěte sociální pracovnice zaznamená ihned do Knihy hlášení a písemně oznamuje do tří dnů zákonným zástupcům dítěte, příslušnému OSPD, soudu a kmenové škole. Vstupní pohovor s dítětem provádí psycholog nebo etoped. Seznámí dítě s průběhem diagnostického pobytu a dalšími perspektivami, s právy a povinnostmi dítěte a vnitřním řádem ústavu. Dítě písemně potvrdí, že bylo seznámeno se svými právy a povinnostmi, a poučeno o BOZP. Důležité pokyny o dítěti zaznamenává psycholog nebo etoped ihned do Knihy vzkazů, kterou jsou povinni si přečíst ostatní pracovníci pečující o děti. Písemný záznam o rozhovoru se stává součástí osobního spisu dítěte. Po vstupním rozhovoru předá psycholog nebo etoped dítě nepřetržité službě, která za přítomnosti zdravotní sestry zajistí osobní hygienu s preventivní zdravotní prohlídkou, založí dítěti šatní list a přidělí věci osobní potřeby. Poté přivede dítě zpět k psychologovi nebo etopedovi. Představení a začlenění dítěte do kolektivu (výchovná skupina nebo škola) provádí zástupce ředitele (v jeho nepřítomnosti pověřený pedagogický pracovník nebo psycholog). Sourozenci se zařazují do jedné výchovné skupiny. Při přijetí dítěte zadrženého na útěku od rodičů nebo z jiných školských zařízení pro výkon ÚV nebo OV je po příslušných administrativních formalitách a osobní hygieně proveden s dítětem pohovor etopedem nebo psychologem, při němž je dítěti podána informace o předpokládaném průběhu jeho pobytu v DDÚ a o jeho právech a povinnostech. Písemný záznam

7 o pohovoru je součástí dokumentace dítěte. Nebrání-li tomu zdravotní nebo psychický stav dítěte, je zařazeno do kolektivu ostatních dětí pověřeným odborným pracovníkem. Pouze z důvodů zdravotních je dítě umístěno na zdravotní izolaci po dobu nezbytně nutnou. O pobytu na izolaci je veden písemný záznam. Po dobu nepřítomnosti sociální pracovnice nebo zdravotní sestry (po pracovní době, ve dnech volna apod.) přejímá nepřetržitá služba administrativní práce spojené s příjmem dítěte. Umisťuje dítě na zdravotní izolaci do doby vykonání preventivní zdravotní prohlídky. Také zde je o pobytu veden písemný záznam. Je-li dítě výjimečně přijímáno v nočních hodinách nebo ve dnech pracovního volna, kdy nejsou přítomni příslušní odborní pracovníci (psycholog, etoped), provádí základní vstupní pohovor s dítětem pověřený pedagogický pracovník Přijímání dětí na záchytné pracoviště Součástí DDÚ je záchytné pracoviště, určené k přijímání dětí s povinnou školní docházkou zadržených na útěku. Děti jsou přijímány na základě protokolu Policie ČR či jiných ověřených informací. Pro administrativní formality a další úkony spojené s příjmem (hygiena, zdravotní prohlídka, pohovor) platí stejný postup jako při běžném příjmu. O přijetí dítěte jsou neprodleně informovány osoby odpovědné za výchovu nebo zařízení, ze kterého dítě uteklo. Během pobytu zadrženého dítěte je s ním proveden pohovor etopedem nebo etopedem koordinátorem o příčinách a průběhu útěku. Písemný záznam o pohovoru se stane součástí dokumentace o dítěti. Zjištěné informace jsou předány zástupci zařízení, ze kterého dítě uteklo, s případným doporučením dalších opatření. Pro záchytné pracoviště v DDÚ není zatím vyčleněna zvláštní místnost. S jejím zřízením se počítá při chystané rekonstrukci. To znamená, že nebrání-li tomu zdravotní nebo psychické překážky, je dítě umístěno do výchovné skupiny (třídy) do doby, než si je převezme pověřená osoba. O předání je sepsán protokol (postup při přijímání dětí podrobněji upřesňuje vnitřní předpis). Podrobný postup pro přijímání dětí nepřetržitou a noční službou je zpracován vnitřní směrnicí Umísťování dětí Děti se umísťují po ukončení diagnostického pobytu na základě výsledků komplexního vyšetření do příslušného typu zařízení (dětský domov, dětský domov se školou, výchovný ústav) v rámci územního obvodu diagnostického ústavu. Umístění do zařízení v územním obvodu jiného DÚ lze na základě vzájemné dohody mezi diagnostickými ústavy a OSPD, který dítě eviduje. O umístění se rozhoduje na dislokační poradě, které se účastní ředitel, zástupce ředitele, etoped, etoped-koordinátor, učitelé, psychologové, vychovatelé, sociální pracovnice, zdravotní sestra. Na dislokační poradě se projednávají závěry komplexního vyšetření, výsledky aplikovaného programu rozvoje osobnosti s doporučením pro další práci s dítětem.

8 Důležitými podklady pro rozhodování dislokační komise jsou každodenní ranní setkání ředitele se zástupci jednotlivých diagnostických úseků, a dále 1x týdně konané diagnostické rady, kterých se účastní speciální pedagogové a psychologové pod vedením zástupce ředitele. S rozhodnutím dislokační komise seznámí dítě psycholog nebo etoped nejméně tři dny před odjezdem dítěte. Při rozvozu dětí do zařízení provádí doprovod soc. pracovnice, dle potřeby psycholog, etoped nebo etoped - koordinátor. V odůvodněných případech může diagnostický ústav umístit dítě do zařízení na základě osobní dokumentace bez předchozího diagnostického pobytu tzv. administrativní umístění. To platí i pro děti, které byly v péči kojeneckého ústavu. Přemístit dítě do jiného typu zařízení lze pouze se souhlasem a prostřednictvím diagnostického ústavu, a to na základě písemné zdůvodněné žádosti zařízení, v němž je dítě umístěno, nebo osob odpovědných za výchovu, zákonných zástupců nebo OSPOD. Diagnostický ústav předává s dítětem umísťovaným nebo přemísťovaným do jiného zařízení kompletní dokumentaci dle 5 odst. 11 a 12 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. včetně příslušné výše kapesného stanoveného dle 31, stvrzené podpisem dítěte. Při umísťování nebo přemísťování dítěte se dbá na umístění co nejblíže bydlišti osob odpovědných za výchovu nebo zákonných zástupců, pokud tím není ohrožen mravní vývoj dítěte. Přemístění dítěte oznámí sociální pracovnice písemně příslušnému soudu, OSPD, osobám odpovědným za výchovu dítěte a kmenové škole Propouštění dětí Ředitel DDÚ ukončí pobyt dítěte - jestliže soud zruší ústavní nebo ochrannou výchovu, - rozhodnutí soudu o osvojení nebo o svěření dítěte do pěstounské péče nabylo právní moci, - po uplynutí stanovené lhůty od vykonavatelnosti předběžného opatření u dítěte, nebylo-li před uplynutím této doby zahájeno řízení ve věci samé, - na základě dohody se zákonnými zástupci dítěte o ukončení dobrovolného preventivního pobytu. O plánovaném propuštění z DDÚ je dítě předem informováno odborným pracovníkem. Při předání dítěte zodpovědným osobám jsou současně předány věci, které jsou ve vlastnictví dítěte, jeho doklady včetně příslušné výše kapesného dle 31 zák. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb., stvrzené jeho podpisem. Propuštění dítěte (s výjimkou dobrovolného pobytu) je písemně oznámeno příslušnému soudu, OSPD a kmenové škole.

9 Úroveň integrace a adaptace dětí po odchodu z DDÚ je průběžně sledována katamnestickým šetřením realizovaným v rámci ověřování výsledků výchovné péče dle 8, odst. 2 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. 3. Organizace výchovně vzdělávacích činností a preventivně výchovné péče Organizace výchovně vzdělávací činnosti v DDÚ a SVP je podrobně vypracována, konkretizována a aktualizována v plánech práce na příslušný školní rok. Děti jsou vzdělávány v souladu se zásadami a cíly vzdělávání uvedenými v 2, zák. 561/2004Sb. o předškolním, základním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zvláštní důraz je kladen na rovnost vzdělávacích příležitostí pro všechny a respektování vzdělávacích potřeb jednotlivců při vzdělávání Vzdělávání dětí Jedním z hlavních úkolů DDÚ je úkol vzdělávací, dále diagnostický, v jehož rámci je zároveň zjišťována úroveň dosažených znalostí a dovedností, stanovují a realizují se specifické vzdělávací přístupy v zájmu rozvoje osobnosti dítěte přiměřeně jeho individuálním předpokladům a možnostem. Důležitý je také úkol terapeutický, který spočívá v nápravě narušeného vztahu žáků ke školní práci a vzdělávání na základě jejich dřívějších negativních zkušeností. Vzdělávací činnost probíhá ve třech diagnostických třídách s následujícím rozdělením: 1. třída... žáci post. roč. ZŠ a ZvŠ 2. třída... žáci post. roč. ZŠ a ZvŠ 3. třída... žáci post. roč. ZŠ a ZvŠ Maximální počet žáků ve třídě je 8. Při zvýšeném počtu žáků ve třídě jsou žáci dočasně operativně přemístěni do třídy s nižším počtem žáků. Žáci jsou vzděláváni dle vzdělávacích programů základní škola, zvláštní škola, výjimečně pomocná škola. Obsah, metody a organizace práce ve třídách jsou přizpůsobeny především potřebám diagnostickým. Učební osnovy nejsou závazné, mají pouze srovnávací charakter a respektují individuální zvláštnosti žáků. Cílem je zjistit skutečný stav vědomostí žáků. Výsledkem vzdělávací a diagnostické činnosti je vypracování individuálního vzdělávacího programu, který je východiskem pro závěrečnou zprávu o dítěti, a s jehož realizací je započato již během diagnostického pobytu. Podle potřeby jsou žáci v DDÚ individuálně připravováni k vykonání opravných, vyrovnávacích nebo přijímacích zkoušek. Organizace práce ve škole se řídí rozvrhem hodin. Dozor na chodbě a ve třídách během přestávek provádí učitelé podle harmonogramu služeb. Zástupy za nepřítomného učitele určuje podle potřeby ředitel. Přidělení odpovědnosti za knihovnu, kabinet, sbírky atd. provádí ředitelem pověřený odborný pracovník.

10 Spolupráce školy s mimoškolním úsekem je zajištěna každodenním kontaktem učitelů s dalšími odbornými pracovníky (vychovatelé, psychologové, etoped), účastí na poradách vychovatelů, diagnostických radách, dislokačních poradách, komunitních setkáních s dětmi a pracovníky ústavu, pedagogických radách, provozních poradách Mimoškolní činnost Na úseku mimoškolní činnosti jsou děti zařazeny do tří diagnostických skupin s maximálním počtem 8, u nichž pracují odborní pedagogičtí pracovníci vč. psychologů, ředitele a zástupce ředitele. Každá výchovná skupina má své dva stálé kmenové vychovatele, kteří se u skupiny vzájemně střídají dle harmonogramu služeb. Organizace výchovných a zájmových činností je blíže specifikována v týdenních a ročních plánech práce, které se vzájemně prolínají a pravidelně vyhodnocují. V praxi je výchovná činnost úzce spojena s činností zájmovou. Těžištěm práce je speciálně pedagogická diagnostika, která se prolíná všemi oblastmi mimoškolních aktivit. Kromě obecných diagnostických metod napomáhají poznání dětí také metody speciální, které jsou zařazeny do denního a týdenního programu. Patří mezi ně zejména: - pravidelné terapeutické činnosti celoústavní shromáždění 1x týdně školní shromáždění 1x týdně půlkruh každodenně skupinová psychoterapie 2x týdně - individuální terapie dle aktuální potřeby dítěte. Diagnostické poznatky jsou pedagogičtí pracovníci povinni zaznamenávat vždy po ukončení služby do denní Knihy hlášení, dále zpracovávají vstupní analýzu, diagnostické pozorování z mimoškolní činnosti vyhodnocují rovněž každý týden v souvislosti s týdenním plánem. Zjištěné skutečnosti jsou podkladem pro vyhotovení individuálního programu rozvoje osobnosti dítěte podle 2 odst. 10 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. Před ukončením diagnostického pobytu pedagogický pracovník shrnuje své poznatky v závěrečné výstupní zprávě, která je podkladem ke komplexní diagnostické zprávě. Na úseku mimoškolní výchovy spolupracují vzájemně pedagogičtí pracovníci vychovatelé s dalšími odbornými pracovníky, s nimiž konzultují své poznatky individuálně nebo na poradách uvedených v odst Výsledkem této spolupráce je závěrečná zpráva o dítěti a rozhodnutí o jeho dalším umístění. Součástí výchovně vzdělávacího procesu v DDÚ je převážně terapeutická činnost, a to: - režimová, která je dána především denním programem, - činnostní, která je dána týdenním plánem práce, - relaxační, - komunitní, - psychoterapeutické. Tyto činnosti jsou základním východiskem k zahájení reedukačního procesu.

11 Organizace výchovných a zájmových činností Denní program pondělí pátek: 6,30-7,30 vstávání, úklid, hygiena 7,30-7,50 snídaně 8,00-13,30 vyučování 13,30-14,00 oběd, polední klid, relaxační činnosti 14,00-16,30 organizovaná činnost (zájmové aktivity, terapie) 16,30-16,45 svačina 16,45-17,45 příprava na vyučování (mimo st), etická výchova (čt), plnění MPP (čt), osobní volno 17,45-18,15 večeře 18,15-18,45 osobní volno 18,45-19,00 půlkruh hodnotící sebereflexní činnost 19,15-20,00 večerní hygiena 20,00-21,00 klidová činnost, ukládání ke spánku 21,00 - noční klid pondělí: 8,00-12,30 vyučování 12,30-13,00 oběd 13,00-13,30 polední klid 13,30-14,30 komunitní setkání sobota: 7,30-8,15 vstávání, úklid, hygiena 8,15-8,30 snídaně 8,30-9,00 příprava na návštěvní den 9,00-12,00 návštěvy rodičů 12,15-13,00 oběd 13,00-14,00 polední klid 14,00-16,00 organizovaná činnost (pracovní a sportovní aktivity) 16,00-18,00 sobotní hygiena, výměna ošacení, povlečení 18,00-18,30 večeře 18,30-22,00 půlkruh hodnotící sebereflexní činnost, osobní volno, večerní hygiena, zájmová činnost, TV, četba apod. 22,00 - noční klid

12 neděle 7,30-8,15 vstávání, úklid, hygiena 8,15-8,30 snídaně 8,30-9,30 TV pro děti 9,30-12,00 organizovaná zájmová činnost 12,00-12,30 oběd 12,30-13,30 polední klid 13,30-18,00 vycházky, výlety, návštěvy kultur. a sport. akcí aj. 18,00-18,30 večeře 18,30-21,00 půlkruh hodnotící sebereflexní činnost, hygiena, klidová činnost, ukládání ke spánku 21,00 - noční klid 3.3. Výchovná práce v době prázdnin V době prázdnin probíhá zpravidla výchovná práce v jedné diagnostické skupině. Při zmenšeném počtu dětí je možné převést provoz pouze do jedné budovy. Neprobíhá diagnostika ve škole. V této době si odborní vychovatelé, nepřetržitá služba a učitelé vybírají plánovanou řádnou dovolenou tak, aby mohl být zajištěn nepřetržitý provoz během školního roku. V době prázdnin a těsně před prázdninami se přijímají děti, jejichž pobyt v DDÚ je neodkladný (naléhavé soudní rozhodnutí). Celou prázdninovou činností se prolínají sportovní aktivity, turistické výlety, zájezdy, kultura a také pracovní činnost v zahradě zařízení Středisko výchovné péče Preventivně výchovná péče poskytovaná Střediskem výchovné péče při DDÚ je ve formě ambulantních služeb na základě žádosti osob odpovědných za výchovu nebo dětí starších 15 let. Odborní pracovníci (speciální pedagogové a psychologové) zabezpečují servis klientům ve všední dny v době od 8 do 18 hod, v pátek do 16hod. Středisko výchovné péče poskytuje všestrannou preventivní speciálně pedagogickou péči a pedagogicko-psychologickou pomoc dětem s rizikem či s projevy poruch chování a negativních jevů v sociálním vývoji a dětem propuštěným z ústavní výchovy při jejich integraci do společnosti. Péče je zaměřena na odstranění či zmírnění již vzniklých poruch chování a na prevenci vzniku dalších vážnějších výchovných poruch, pokud nenastal důvod k nařízení ÚV nebo uložení OV. Středisko poskytuje služby diagnostické, preventivně výchovné a poradenské. Tyto služby jsou poskytovány v rozsahu vedení klienta jako jednorázové (krizová intervence, jednorázové

13 poradenství vč. pomoci zákonnému zástupci), krátkodobé (vedení ukončeno do 2 měsíců od prvního kontaktu), dlouhodobé (poskytování kompletních služeb delších než 2 měsíce). Cíle a úkoly střediska jsou dosahovány zejména činnostmi: - diagnostickými, - speciálně pedagogickými, - poradenskými. Služby poskytované střediskem se uskutečňují zejména formou: poradenské intervence, individuální činnosti s klientem, skupinové činnosti s klienty, poskytování služeb zákonným zástupcům nezlet. klienta, spolupráce se školami a školskými poradenskými zařízeními, spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a dalšími orgány podílejícími se na prevenci a řešení rizikového chování klientů. Uspořádání dlouhodobé výchovně vzdělávací péče o klienta ve středisku vychází z cílů a potřeb, které jsou vyjádřeny v individuálním výchovném plánu vycházejícím z komplexního vyšetření klienta. Klienty SVP jsou zpravidla děti a mládež ve věku od 6 let do ukončení přípravy na povolání. Pro personální zajištění, evidenci pracovních výkonů a dokumentaci střediska je závazný Organizační řád DDÚ a SVP, zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. a Metodickým pokynem. Metodický pokyn upřesňuje podrobnosti týkající se obsahu výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen středisko ), organizace péče a podmínek provozu střediska. Vychází přitom ze zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), ze zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, z vyhlášky č. 458/2005 Sb., kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče (dále jen vyhláška ) a z Příkazu ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 21/2007, k činnosti středisek výchovné péče. Při veškerém zacházení s údaji o dítěti resp. klientovi střediska je respektován zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. SVP při DDÚ Brno neposkytuje služby za úhradu Systém prevence sociálně patologických jevů Systém prevence sociálně patologických jevů je realizován na základě Metodického pokynu MŠMT k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j.: / v souladu s 29, odst. 1 a 30 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a zákona 379/2005 Sb.

14 1) Strategie prevence sociálně patologických jevů dětí je začleněna do školního vzdělávacího programu, definuje minimální preventivní program a doporučuje postupy při výskytu vybraných rizikových forem chování dětí a mládeže dle individuálních podmínek. Je zaměřený zejména na výchovu dětí ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Primární prevence sociálně patologických jevů u dětí je zaměřena na předcházení zejména těchto následujících rizikových jevů v chování: - záškoláctví - šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus - kriminalita, delikvence - užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek. - závislost na politickém a náboženském extrémismu - netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: - domácího násilí - týrání a zneužívání dětí včetně komerčního sexuálního zneužívání - ohrožování mravní výchovy mládeže - poruch příjmu potravy (mentální bulimie a anorexie) V našich podmínkách realizujeme selektivní a indikovanou prevenci, která je zaměřená na žáky, u nichž se předpokládá zvýšená hrozba rizikového chování s vyšším počtem rizikových faktorů v oblasti chování, problematických vztahů v rodině, ve škole nebo s vrstevníky pomocí kontinuálních, komplexních a interaktivních programů zaměřených na zkvalitnění komunikaci, nenásilné zvládání konfliktů, odmítání návykových látek, zvyšování zdravého sebevědomí, zvládání úzkosti a stresu apod. Minimální preventivní program (dále jen MPP) je zpracován jako samostatný dokument DDÚ, který koordinuje školní metodik prevence. Je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, zapojení celého pedagogického sboru a spolupráci se zákonnými zástupci dětí. MPP je zpracován na jeden školní rok školním metodikem prevence, podléhá kontrole ČŠI a jeho vyhodnocení je součástí výroční zprávy. 2) Všem osobám je v prostorách DDÚ Brno zakázáno užívat jakékoliv návykové látky, včetně kouření cigaret a manipulovat s nimi. Každé zjištění je individuálně šetřeno odbornými pracovníky (psychologem, etopedem), vyhodnoceno a případně řešeno ve spolupráci s PČR. 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zabezpečení Během dne jsou děti rozděleny do tří koedukovaných věkově diagnostických heterogenních skupin. Skupinu tvoří nejvíce 8 dětí. Sourozenci se zařazují do jedné diagnostické skupiny. Každá skupina má svou pobytovou místnost vybavenou jako běžný obývací pokoj včetně audiovizuální techniky v souladu s platnou legislativou. V pobytové místnosti jsou

15 uloženy i prostředky k vykonávání nejrůznější zájmové činnosti. Jsou zde umístěny i základní pokyny týkající se pobytu v DDÚ (práva a povinností dítěte, denní program, samospráva, vnitřní řád). Komunitní setkání a slavnostní či významné akce týkající se celého ústavu bývají realizovány ve velké společenské místnosti každé pondělí ve Chlapci a dívky jsou ubytováni odděleně. Na ložnicích mohou mít děti přiměřenou výzdobu a v nočních stolcích některé vlastní věci osobní potřeby. Oblečení mají děti uloženo ve vlastních skříňkách mimo ložnice. Z důvodu specifických podmínek v DDÚ děti používají i ústavní oblečení. Po dohodě s rodiči lze použít vlastní obuv i ošacení s tím, že nesmí mezi dětmi docházet k vzájemnému půjčování, darování nebo výměně vlastního ošacení. K užívání cenných věcí jako jsou hodinky, šperky, mobilní telefony a apod. je přistupováno individuálně s upozorněním na případná rizika ztrát a poškození. Tyto věci lze uložit do dočasné úschovy s písemným zápisem o převzetí ověřený sociální pracovnicí a dalším odborným pracovníkem a jeho uložení v osobní dokumentaci dítěte. Nákup nového prádla a ošacení provádí hospodářka na základě požadavku švadleny. Švadlena vystaví příjemky a zapíše do karet. Na základě výdejky ze skladu vydává nepřetržité službě do používání čisté prádlo. Nepřetržitá služba společně se švadlenou čisté prádlo a oděvy připraví a přidělí dětem na konci týdne. Vrácené špinavé prádlo předají pradleně, která dle jednotlivých druhů prádla udělá soupis, vypere a předá jej švadleně. Na podkladě tohoto soupisu je vydán stejný počet čistého prádla opět nepřetržité službě. Poškozené a neopravitelné věci švadlena vytřídí a zapíše do seznamu k vyřazení. Oblečení sezónní, tj. lehké bundy, zimní bundy, plavky apod., se vrací i s kartou švadleně, která je podle potřeby připraví do čistírny. Spodní prádlo se mění denně, osobní prádlo a ručníky se vyměňují 2x týdně, ložní prádlo se mění 1x za 14 dnů a odváží do prádelny mimo DDÚ. Dále se prádlo mění při změně obsazení lůžka a při nemoci. Podrobněji viz směrnice v příloze Stravování dětí Stravování je zajištěno v rámci plného přímého zaopatření dětí v péči DDÚ a je zajištěno v souladu s 2, odst. 2 vyhláška 438/2006 Sb. v platném znění. Stravování dětí probíhá dle týdenního jídelního lístku, sestaveného podle zásad racionální výživy. Jídelní lístek vypracovává vedoucí stravování ve spolupráci se stravovací komisí. Stravovací komise se schází pravidelně 1 x za dva měsíce. Děti se stravují 5 x denně dle příslušné normy. Stravování nemocných řídí zdravotní sestra. Připomínky ke stravování mohou děti vznést prostřednictvím spolusprávy. Pracovníci se mohou stravovat v ústavní jídelně dle novely vyhlášky MŠMT ČR č.561/2004 ze dne o školním stravování.

16 Za pobyt dítěte je účtováno dle platných předpisů vyhláška MŠMT ČR č. 107/2008 o stravování ze dne o školním stravování: Stravování do 10ti let nad 10 let Snídaně 10,00 11,50 Přesnídávka 9,00 9,50 Oběd 21,00 23,00 Svačina 6,00 6,50 Večeře 16,50 19,50 CELKEM 62,50 70,00 Dětem starším 15 let náleží druhá večeře, jejíž norma činí 11,- Kč Opatření při útěku dítěte z DDÚ Za útěk dítěte se považuje každé opuštění zařízení či vzdálení se od skupiny bez vědomí odpovědného pracovníka. Povinnosti při zjištění útěku: - Odpovědný pracovník, kterého se útěk týká (vychovatel, učitel, psycholog, zdravotní sestra...), neprodleně oznámí útěk dítěte Policii ČR Výstaviště. - Vypíše formulář Oznámení o útěku, které odfaxuje na PČR. Kopie se zakládá v evidenci útěků u etopeda. - Útěk se zaznamená do denní Knihy hlášení. - Soc. pracovnice vyrozumí o útěku telefonicky OSPD v místě trvalého bydliště rodičů nebo zákonných zástupců. - V případě nepřítomnosti soc. pracovnice vyrozumí pracovník, kterému dítě uteklo, o tomto telefonicky rodiče (zákonné zástupce). Při nevrácení se dítěte z dočasného pobytu u rodičů prověří soc. pracovnice telefonicky, je-li to možné, proč se dítě nevrátilo a informuje o tom OSPD a PČR. Pokud dítě není prokazatelně nemocné nebo se nevrátilo z jiných závažných důvodů, postupuje se stejně jako při útěku.

17 5. Práva a povinnosti dětí, ředitele zařízení a osob odpovědných za výchovu 5.1. Práva a povinnosti dětí umístěných v zařízení se řídí zák. č. 109/02 Sb. v plném znění, novelizovaný zákonem 383/2005Sb., 20. (1) Dítě má právo: a) Na zajištění plného přímého zaopatření. b) Na rozvíjení tělesných a duševních a citových schopností a sociálních dovedností. c) Na respektování lidské důstojnosti. d) Na společné umístění se svými sourozenci, nebrání-li tomu závažné okolnosti ve vývoji a vztazích sourozenců. e) Na vytváření podmínek pro dosažení vzdělání a pro přípravu na povolání v souladu s jeho schopnostmi, nadáním a potřebami. f) Na svobodu náboženství, při respektování práv a povinností rodičů nebo osob zodpovědných za výchovu usměrňovat dítě v míře odpovídající jeho rozumovým schopnostem. g) Být seznámeno se svými právy a povinnostmi. h) Účastnit se činností a aktivit zařízení organizovaných v rámci výchovného programu s výjimkou zákazu či omezení v rámci opatření ve výchově, stanovených tímto zákonem. i) Obracet se s žádostmi, stížnostmi a návrhy na ředitele a pedagogické pracovníky zařízení a požadovat, aby podání adresovaná příslušným státním orgánům, orgánům územní samosprávy a právnickým a fyzickým osobám, jsou-li pověřeny výkonem sociálně-právní ochrany, byla ze zařízení odeslána v následující pracovní den po jejich odevzdání pracovníkům zařízení, a to bez kontroly jejich obsahu. j) Vyjádřit svůj názor na zamýšlená a prováděná opatření, která se ho dotýkají. Názorům dítěte musí být věnována patřičná pozornost odpovídající jeho věku a rozumové vyspělosti. k) Požádat o osobní rozhovor a uskutečnit osobní rozhovor s pověřeným zaměstnancem orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zaměstnancem České školní inspekce, ministerstva nebo orgánu kraje, a to bez přítomnosti dalších osob. l) Být hodnoceno a odměňováno a ke svému hodnocení se vyjadřovat. m) Na informace o stavu svých úspor či pohledávek. n) Na udržování kontaktu s osobami odpovědnými za výchovu za podmínek stanovených tímto zákonem, a to formou korespondence, telefonických hovorů a osobních návštěv. o) Přijímat v zařízení se souhlasem pedagogického pracovníka návštěvy osob, které nejsou uvedeny v písmenu n). p) Opustit samostatně se souhlasem pedagogického pracovníka zařízení za účelem vycházky, pokud se jedná o dítě starší 7 let věku. (2) Dítě má povinnost: a) Plnit ustanovení vnitřního řádu. b) Dodržovat předpisy a pokyny k ochraně bezpečnosti a zdraví, s nimiž bylo řádně seznámeno. c) Hradit ze svých příjmů náklady spojené s přepravou do zařízení, které neoprávněně opustilo nebo se do něj nevrátilo. d) Poskytnout na výzvu ředitele doklady o svých příjmech.

18 e) Předat do úschovy na výzvu ředitele předměty ohrožující výchovu, zdraví a bezpečnost. Doba úschovy těchto předmětů nesmí přesáhnout dobu pobytu dítěte v zařízení a při jeho ukončení musí být tyto předměty dítěti nebo osobě odpovědné za výchovu vydány. S právy a povinnostmi dětí umístěných v DDÚ včetně dodržování předpisů BOZP seznamuje nově příchozí etoped zařízení. Toto seznámení děti stvrzují svým podpisem a záznam je uložen v jejich osobním spisu Spoluspráva dětí Dítě má právo volit a být voleno do spolusprávných orgánů skupiny a aktivně se účastnit veřejného života kolektivu. Spoluspráva je volena dětmi, a to tajným způsobem. Každá skupina si volí svého vedoucího z řad dětí. Zvolení zástupci skupiny jsou pomocným orgánem vedení DDÚ při řešení vnitřních záležitostí týkajících se dětí. Shromažďují a tlumočí přání, požadavky i stížnosti dětí, sestavují společně s vychovatelem týdenní program činnosti, včetně plánu víkendového programu, podílejí se na něm, vyjadřují se k mimoškolní zábavné a sportovní činnosti, k chování a jednání výchovných pracovníků a ostatních zaměstnanců DDÚ. Podílejí se na návrzích týkajících se vybavení herny. Činnost spolusprávy řídí skupinový vychovatel. Mluvčí kolektivu dětí se pravidelně setkává s vedením DDÚ (ředitelem nebo zástupcem ředitele). Spoluspráva dětí vede skupinu k zodpovědnosti za vlastní chování a spolupracuje při udílení odměn i opatření ve výchově. Pomáhá vychovateli při vytváření podmínek pro adaptaci nových dětí Hodnotící systém a opatření ve výchově Hodnotící systém je nedílnou součástí diagnostiky, ale není jejím základem. Diagnostický pobyt je v přístupu k dětem specifický a výrazně individuální. Zahrnuje přístup nedirektivní, s požadavkem vstřícnosti a pochopení. Pozitivní i negativní projevy dětí (jakékoliv) jsou vyhodnocovány jednak aktuálně (verbálně), ale i písemně, a zaznamenány v denním hlášení o projevech dítěte. Každodenní zápis o projevu dítěte je vyhodnocován druhý den psychologem s označením pozitivním (+) nebo negativním (-). Takto vyhodnocené projevy za celý týden jsou podkladem pro další reedukační program a jsou vodítkem pro hodnocení a tzv. opatření ve výchově. Základním požadavkem na práci speciálního pedagoga je pozitivní motivace a stimulace směrem k dítěti, a to co nejčastěji. Motivace musí být krátkodobá, srozumitelná a pro dítě splnitelná, ale i dlouhodobější, dvoutýdenní zakončená mimořádnými volnými vycházkami, třítýdenní a delší zakončená věcnou odměnou např. MP3, hodinkami apod. Nejčastější motivací je pochvala spojená s odměnou. Chválit musíme co nejčastěji i za cenu vytvoření tzv. modelové situace, aby bylo dítě za co chválit. Hodnocení provádíme 1) Pravidelně každý den ve večerním hodnocení, tzv. Půlkruhu, se hodnotí projevy dětí s kmenovým vychovatelem. Hodnocení provádí každé dítě způsobem sebereflexe. Smyslem je vyrovnání se s denními prožitky a příprava na večerní klidovou fázi. V pátek a v neděli probíhá komplexnější hodnocení s přípravou na pondělní celoústavní shromáždění Kruh. Ke každému hodnocení se vyjadřují i děti a na Kruhu pak zvolená skupinová spoluspráva.

19 2) Pravidelně jedenkrát za týden na celoústavním Kruhu. Kruh je shromáždění komunitního charakteru s terapeutickými prvky, všichni zúčastnění sedí v kruhu, kmenový vychovatel sedí se svou skupinou. Před Kruhem je pravidelná porada odborných pracovníků. Kruh vede zástupce ředitele a ve vzájemné komunikaci s vedoucími skupin a dětmi probíhá hodnocení. Přítomni jsou ředitel, vychovatelé, učitel, etoped, psycholog, sociální pracovnice, zdravotní sestra a v případě potřeby i jiní pracovníci (kuchařka, řidič, švadlena aj.). Týdenní motivace je zakončena potleskem a sladkostí. 3) Školní kruh. Jedná se o hodnocení s důrazem na školní práci. Provádí se na konci každého týdne před odchodem na dovolenky, vycházky a víkendovou činností. Opatření ve výchově se řídí zák. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb., 21, 22: Při diagnostickém pobytu využíváme opatření ve výchově velmi citlivě, neboť v projevu dítěte zohledňujeme adaptační fázi pro diagnostický pobyt specifickou. Využíváme principu dítěti nabídnout co nejvíce výhod a v případě potřeby některé výhody omezovat. (1) Za prokázané porušení povinností vymezených tímto zákonem může být dítěti: a) odňata udělená výhoda podle odst. 3, b) sníženo kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, c) omezeno nebo zakázáno trávení volného času mimo zařízení v rozsahu stanoveném vnitřním řádem, d) odňata možnost zúčastnit se činnosti nebo akce organizované zařízením nad rámec vnitřního řádu zařízení, e) odňata možnost účastnit se atraktivní činnosti či akce, f) zakázány návštěvy, s výjimkou návštěv osob odpovědných za výchovu, osob blízkých a oprávněných zaměstnanců orgánů sociálně-právní ochrany dětí, a to na dobu nejdéle 30 dnů v období následujících 3 měsíců. (2) Opatření podle odst. 1 lze ukládat podmíněně se zkušební dobou až na 3 měsíce. (3) Za příkladné úsilí a výsledky při plnění povinností nebo za příkladný čin může být dítěti: a) prominuto předchozí opatření podle odst. 1, b) udělena věcná nebo finanční odměna, c) zvýšeno kapesné v rozsahu stanoveném tímto zákonem, d) povolena mimořádná návštěva kulturního zařízení, mimořádná vycházka, mimořádná návštěva nebo přiznána jiná osobní výhoda. (4) Opatření přijatá podle odst. 1 až 3 jsou zaznamenávána v chronologické záznamu, který je součástí osobního spisu dítěte. V zájmu zklidnění agresivního dítěte a stabilizace jeho psychického stavu se dítě neumisťuje do oddělené místnosti, ale s dítětem individuálně pracuje psycholog, etoped a další odborní pracovníci podle aktuální potřeby. Vysvětlení a objasnění týkající se práv dítěte, jeho povinností a opatření ve výchově poskytují průběžně všichni odborní pracovníci. Při nástupu dítěte je s tímto a s dodržováním BOZP seznámeno etopedem a stvrzeno podpisem dítěte.

20 5.4. Práva a povinnosti ředitele zařízení jsou v souladu se zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. 1) Ředitel zařízení je oprávněn v zájmu úspěšné výchovy dětí : a) Povolit po předchozím písemném souhlasu OSPD dítěti, kterému byla nařízena ústavní výchova, pobyt u rodičů, popř. u jiných fyzických osob, a je-li dítě umístěno v zařízení na základě žádosti osob odpovědných za výchovu, povolit takový pobyt u jiných fyzických osob jen po předchozím písemném souhlasu osob odpovědných za výchovu, pokud získání tohoto souhlasu nebrání vážná překážka. b) Dovolit pobyt dítěte s nařízenou ústavní výchovou u osob odpovědných za výchovu, a to na základě jejich písemné žádosti a písemného souhlasu OSPD příslušného podle trvalého pobytu dítěte. Jedná-li se o dítě s uloženou ochrannou výchovou, je oprávněn dát soudu návrh k jeho podmíněnému umístění mimo zařízení. c) Zrušit pobyt podle písmene a) nebo písmene b), jestliže se dítě řádně nechová nebo péče o něj není dostatečně zabezpečena nebo došlo-li ke změně důvodů, pro něž byl pobyt mimo zařízení; jedná-li se o dítě s uloženou ochrannou výchovou, dá soudu podnět k jeho rozhodnutí. d) Zakázat nebo přerušit návštěvu osob odpovědných za výchovu nebo jiných osob v zařízení v případě jejich nevhodného chování, které by nepříznivě působilo na výchovu dětí. e) Být přítomen při otevření listovní nebo balíkové zásilky dítětem, pokud je důvodné podezření, že zásilka má z výchovného hlediska závadný obsah nebo by mohla ohrozit zdraví či bezpečnost dětí, a uschovat ji na dobu omezenou dnem propuštění dítěte ze zařízení. f) Převzít od dítěte do dočasné úschovy cenné předměty, finanční hotovost převyšující výši kapesného stanoveného 31 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. a předměty ohrožující výchovu, zdraví či bezpečnost dětí. Písemný zápis o převzetí ověřený ředitelem, dalším odborným pracovníkem zařízení a dítětem je založen do osobní dokumentace dítěte. g) Povolit dětem starším 15 let cestovat do místa pobytu podle písmen a), b) a přechodného ubytování bez dozoru. h) Zakázat z vážných výchovných důvodů pobyt dítěte u osob odpovědných za výchovu, popřípadě u osob blízkých, a to nejdéle na 30 dnů v období následujících 3 měsíců. i) Schvalovat opatření ve výchově podle 21 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. navržená příslušným pedagogickým pracovníkem. j) Dát příkaz k umístění dítěte do oddělené místnosti. k) Zastoupit dítě v běžných záležitostech. l) Žádat dítě o poskytnutí dokladů o jeho příjmech. m) Udělit souhlas dítěti k přijetí návštěv osob neuvedených v 20 odst. 1 písm. n). zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. n) Rozhodovat o úhradě dalších nákladů podle 2 odst. 9 zák. č. 109/02 Sb. novelizovaný zákonem 383/2005Sb. 2) Ředitel zařízení v odůvodněných případech může požádat specializované zdravotnické pracoviště o určení skutečného věku cizinců, a to na náklady zařízení.

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543212218, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248

VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 VÝCHOVNÝ ÚSTAV A STŘEDNÍ ŠKOLA, DŘEVOHOSTICE,NOVOSADY 248 Dřevohostice,Novosady 248, PSČ: 751 14, Tel: 581 711022,581 711 307 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU A STŘEDNÍ ŠKOLY

Více

Vnitřní řád DL Křetín

Vnitřní řád DL Křetín 1 ÚDAJE O ZAŘÍZENÍ Vnitřní řád DL Křetín 1.1 Provozovatel (dále jen ZDVOP, Zařízení), Jihomoravské dětské léčebny, p.o., pracoviště Dětská léčebna Křetín, Křetín 12, 679 62 pracoviště Dětská léčebna pohybových

Více

VNITŘNÍ ŘÁD 1. 2. 2015

VNITŘNÍ ŘÁD 1. 2. 2015 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751-3; fax.: 543213543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD 1. 2. 2015 OBSAH: 1. Charakteristika

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39

Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Vnitřní řád Dětský domov a Školní jídelna, Sazená 39 Článek I. CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA DOMOVA 1. Název, adresa, spojení: D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, S A Z E N Á 39 273 24 Velvary,

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 STATUT DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, BYSTŘICE

Více

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Veslařská 252, Brno, 637 00 SMLOUVA O PŘIJETÍ KLIENTA DO INTERNÁTNÍHO PROGRAMU STŘEDISKA VÝCHOVNÉ PÉČE Právnická osoba vykonávající činnost zařízení : DÚM, SVP a ŠJ Pobytový program

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy

ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy 1 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace ŠKOLNÍ ŘÁD mateřské školy Vydává: Mgr. Jiří Slouka, ředitel školy Vypracovala: Ivana Fabíková, vedoucí učitelka Účinnost od 10.

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace

Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Obsah 1. Zřízení dětského domova v Jablonném v Podještědí 1.1 Základní identifikační údaje o organizaci 1.2 Statutární

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení

VNITŘNÍ ŘÁD. Úvodní ustanovení VNITŘNÍ ŘÁD 1 Úvodní ustanovení Vnitřní řád Domu dětí a mládeže Pelíšek, Vrchlabí(dále jen DDM) vydává ředitel organizace na základě 30 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3

ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ZAHRÁDKA PRAHA 3 Základní škola Zahrádka, U Zásobní zahrady 8, Praha 3 (dále jen ZŠZ), vydává v souladu s 30 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Školní řád mateřské školy Lubná

Školní řád mateřské školy Lubná Školní řád mateřské školy Lubná Předškolní vzdělávání doplňuje rodinnou výchovu a uspokojuje přirozené potřeby dítěte. Nabízí dítěti zajímavé a podnětné prostředí s mnoha specifickými činnostmi, které

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41

Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Úvodní ustanovení Metodický pokyn k zajištění bezpečnosti a ochrany žáků ZUŠ Červený Kostelec, Nerudova 511, 549 41 Pro bezpečnost a ochranu zdraví při výchově a vzdělávání žáků má výkon dozoru nad činností

Více

Násilí na dětech a co s tím!?

Násilí na dětech a co s tím!? Víkendové vzdělávání Násilí na dětech a co s tím!? Trojanovice 16.10.-18.10.2009 Vypracovala: Mgr. Taťána Gelnarová Sociálněprávníochrana dětí Zákon č. 359/99 Sb. SPO se rozumí zejména: Ochrana práva dítěte

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

Organizační řád školy

Organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková organizace Organizační řád školy Tento organizační řád školy Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460, příspěvková

Více

Organizační řád mateřské školy

Organizační řád mateřské školy Organizační řád mateřské školy A. Úvodní ustanovení Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu, zásady řízení, formy a metody práce školy, práva, odpovědnost a povinnosti pracovníků

Více

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o.

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, p. o. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. J.: 1/9/2014 Vypracoval: Vydal: Ing. Petra Hanzalová, vychovatelka pověřená vedením ŠD Mgr. Jarmila Líčeníková, ředitelka

Více

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice

1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Vnitřní řád 1. Charakteristika a struktura zařízení 1.1. Dětský domov, Základní škola praktická, Praktická škola a Školní jídelna, Dlažkovice 1, 411 15 Třebívlice Telefon: +420 416594219, +420 41659492

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 INFORMAČNÍ TABULE podle zákona č.106/1999 Sb. DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let.

Š k o l n í ř á d. Do mateřské školy se přijímají děti zpravidla od 3 do 6 let. Organizace provozu mateřské školy Š k o l n í ř á d I. Přijímací řízení Zřizovatelem je Obec Dolní Chvatliny, která poskytuje finanční prostředky na provoz školy, část nákladů na provoz je hrazena formou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j. ZŠ/0103/2014/04 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Platnost od 1. 9. 2014 Obecná ustanovení Na základě ustanovení 30 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace, 360 01 Karlovy Vary Vnitřní řád školní družiny V Karlových Varech 30.srpna 2013 Mgr. Jan Poula ředitel školy Vnitřní řád školní družiny

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10. 1. Všeobecné ustanovení. a) Úvodní ustanovení Mateřská škola Sluníčko Sulice- Želivec, se sídlem Školní 349, 251 68 Sulice- Želivec ORGANIZAČNÍ ŘÁD Číslo jednací 52 / 2014 Účinnost od 1.3.2014 Spisový znak 1-4 Skartační znak A 10 1. Všeobecné ustanovení

Více

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád

Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce. Pracovní řád Střední škola technická, OPAVA, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organiazce Pracovní řád Pracovní řád slouží k tomu, aby blíže rozvedl v souladu s právními předpisy ustanovení zákoníku práce, a to podle

Více

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002

ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 ZÁKON č. 109/2002 Sb. ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Parlament

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Zpracovaný v souladu se školským zákonem 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 43 ze dne 9. února 2006, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 14/2005 Sb.,

Více

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56 ŠKOLNÍ ŘÁD Školní řád zahrnuje základní údaje, týkající se práv a povinností žáků SOUE a jejich zákonných zástupců, organizace vyučování

Více

Školní řád mateřské školy

Školní řád mateřské školy Č.j. ZšmšHol/20/2013 Spisový znak: 2-1 Razítko školy: Základní škola a mateřská škola Holetín Horní Holetín 178 539 71 Holetín Účinnost: 1. 9. 2013 Skartační znak: A5 Počet stran: 6 Podpis ředitele školy:

Více

4. Vnitřní řád školní družiny

4. Vnitřní řád školní družiny Název: Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo Sídlo: Únanov 56, 671 31 Únanov IČO: 709 92 274 4. Vnitřní řád školní družiny Č.j.: ZSUN 179/2015 Spisový znak: 1.1.1

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY Univerzitní mateřská škola HRÁŠEK Mendelovy univerzity v Brně Koleje J. A. Komenského Mendelovy univerzity v Brně Kohoutova 11, 613 00 Brno Č. MŠ 2/2012 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY OŘ byl projednán

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Schválil: Školní družina při ZŠ Hlučín, Hornická 7, okr. Opava, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1. 9. 2014

Více

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY

Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY Školní řád Mateřské školy DOUBRAVKY s účinností od 1. září 2013 Zřizovatelem školy obec Doubravčice, Doubravčice 94, 282 01. Školní řád je zpracován v souladu s platnými právními předpisy a normami. Články

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola,lužany, okres Jičín se sídlem Lužany 155, 507 06 Lužany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 28.8.2014 Směrnice nabývá

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 123 Rozeslána dne 15. října 2012 Cena Kč 40, O B S A H : 333. Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice. I. Základní ustanovení Domov mládeže a Školní jídelna, Holečkova 2, České Budějovice ORGANIZAČNÍ ŘÁD I. Základní ustanovení Tento dokument je v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, se zákonem č. 561/2004 Sb., o

Více

Zákon č. 109/2002 Sb.

Zákon č. 109/2002 Sb. Zákon č. 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů ve

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno

ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ. Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ Soukromá mateřská škola a základní škola s. r. o. Rozmarýnová 3, 637 00 Brno 1. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok probíhá zpravidla v měsíci květnu formou

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov

Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov Základní škola Mochov Na Dolejšku 287, 250 87 Mochov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č. j.: 59/13 Skartační znak: S 5 Spisový znak:

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola speciální Lanškroun, Olbrachtova 206 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠspecLa 147/2012 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 03. 09. 2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne:

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002

109/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 5. února 2002 109/2002 Sb. ZÁKON ze dne 5. února 2002 o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů Změna: 476/2004

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 122/12 Vypracoval: Schválil: Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Pedagogická rada projednala dne: 31.8.2012 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2012

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Vnitřní řád školní družiny Školní družina (dále jen družina) je školským zařízením pro zájmové vzdělávání zřízené v souladu se zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny Základní škola a Mateřská škola Huzová, okres Olomouc, příspěvková organizace Směrnice č. 3 Vnitřní řád školní družiny 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a jejich zákonných zástupců ve školní

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Pecka, příspěvková organizace Pecka, okres Jičín ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Část 22. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 89 /2012 Spisový znak A.1. Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a Mateřská škola, Brumovice, okres Břeclav, příspěvková organizace se sídlem Brumovice 140, 691 11 Brumovice 2. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 264/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Marie

Více

STANDARD Č. 7 Prevence

STANDARD Č. 7 Prevence STANDARD Č. 7 Prevence Prevence (z lat. praevenire, předcházet) je soustava opatření, která mají předcházet nějakému nežádoucímu jevu, například nemocem, drogovým závislostem, zločinům, nehodám, neúspěchu

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Obecná ustanovení

Více

Vnitřní řád. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov1

Vnitřní řád. Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov1 Vnitřní řád Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna Terešov1 Úvodní ustanovení obecná část Vnitřní řád Výchovného ústavu v Terešově je základní dokument, který stanoví zásady společného soužití

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Generated by Unregistered Batch DOC TO PDF Converter 2011.3.211.1484, please register! Č.j.: Vypracoval: Schválil: Základní škola Vápenná, okres Jeseník, příspěvková organizace se sídlem ve Vápenné 262,

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace

ŠKOLNÍ ŘÁD. Vzájemná informace MATEŘSKÁ ŠKOLA PARLÉŘOVA Parléřova 2a/47, 169 00 Praha 6 Hradčany ŠKOLNÍ ŘÁD V Praze dne 7. 7. 2015 Č.j.26/ 2015 Podle 30 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) vydávám tento školní řád Mateřské školy Parléřova:

Více

Vnitřní řád Domova mládeže (DM)

Vnitřní řád Domova mládeže (DM) Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 Vnitřní předpis ředitele školy Vnitřní řád Domova mládeže (DM) (Červený Kostelec, Lhota 333) I. Práva ubytovaných studentek

Více

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č.106/1999 Sb., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 1 ÚDAJE O DĚTSKÉM DOMOVĚ SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLE

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY IČ:70999384 e-mail: zs.bratcice@skolniweb.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Vypracoval: Pavla Fialová Schválil: Mgr. Kristýna Dvořáková, ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 28. 8. 2014 Směrnice

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840

ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 ŠKOLA KAVČÍ HORY- MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA SLUŽEB, PRAHA 4, K SÍDLIŠTI 840 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UK Praha Tel. 241090230 Bankovní spojení: 75435041/0100 IČ: 48

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: /2012 Vypracoval: Dagmar Křivánková vedoucí vychovatelka Schválil: PaedDr. Marcela Vaňková ředitelka školy Pedagogická rada projednala dne 3. 9. 2012 Směrnice nabývá

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY. od 3.9.2012 Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace 744 01 Frenštát p.r.,tyršova 1053 tel. 556 835 737, 731 574 059 e-mail:skola@zsfren.cz www.zsfren.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace PSČ 736 01 Školní vzdělávací program Dětský domov a Školní jídelna, Havířov-Podlesí, Čelakovského 1, příspěvková organizace

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a mateřská škola, Hluboké Mašůvky, příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 160 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 15.1.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem Orel 71, 538 21 Slatiňany VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 3/2014 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 20.1.2014 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.2.2014 Mgr. Jiřina Lacinová,

Více

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY se sídlem 739 59 Střítež 108 18. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZŠ/0164/2012 2012/2013 Vypracoval: Schválil: Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Mgr. Dagmar Machálková, ředitelka školy Pedagogická

Více

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání

Věc: Informace pro zákonné zástupce dětí, přijatých k předškolnímu vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA HAVÍŘOV-MĚSTO Švabinského 7/993,příspěvková organizace Telefon: 596411049, 731440471, 731440473, E:mail:svabinskeho@volny.cz http.:www.mssvabinskeho.cz Věc: Informace pro zákonné zástupce

Více

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Komenského 157, 679 32 Svitávka 17. VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 9/2016 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 31. 8. 2015 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 31. 8. 2015 Mgr. Aleš Antl,

Více

Vnitřní řád domova mládeže

Vnitřní řád domova mládeže Vypracoval: Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní 602 00 Brno, Opletalova 6 Vnitřní řád domova mládeže Mgr. Hana Svobodová Účinnost ode dne: 1. září 2011 Změny ve vnitřním předpisu

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace

Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Školní řád Gymnázium, Rumburk, Komenského 10, příspěvková organizace Obsah: A. Práva žáků B. Povinnosti žáků C. Práva zákonných zástupců žáka D. Povinnosti zákonných zástupců žáka E. Provoz školy F. Bezpečnost

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5

Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191. ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Základní škola Blansko, Erbenova 13 IČO: 49464191 ŠKOLNÍ ŘÁD Příloha č. 2 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ERB/42/13 A.4./A 5 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 21. 1. 2013 Školská

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí ORGANIZAČNÍ ŘÁD Mateřské školy Suchdol nad Lužnicí a) Úvodní ustanovení 1. Organizační řád mateřské školy upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školy, práva a povinnosti pracovníků

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola, Hostěradice, okres Znojmo příspěvková organizace VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: ZSHost/ 35 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 26.8.2014 Směrnice nabývá platnosti

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015

Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Základní škola speciální JASNĚNKA, o.p.s. Jiráskova 772 783 91 Uničov Organizační řád školy pro školní rok 2014 2015 Zpracovala : Mgr. Miloslava Bártová Datum vydání : 25.8.2014 Platnost : od 31.8.2015

Více

Vnitřní řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, DOLNÍ OLEŠNICE, okres Trutnov, příspěvková organizace, Dolní Olešnice 41, 543 71 Hostinné, tel. 724 893 650, E-mail: zsdolniolesnice@seznam.cz IČO 75016591 Vnitřní řád

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV

VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV IČO: 635 536 60 se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD DĚTSKÉHO DOMOVA KARLOVY VARY A OSTROV PLATNÝ OD 1. LEDNA 2014 Zpracoval: Kontrolu dodržování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOLOPLAZY 783 56 Doloplazy 145 V N IT Ř N Í Ř Á D Š K O L N Í D R U Ž I N Y Č.j.: Spisový znak: Skartační znak: 29-14 A.1. A10 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne: 23.1.2014

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více