AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB"

Transkript

1 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014

2 Obsah 1. Úvod Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu Přehled sociálních služeb Oblasti péče potřeby poskytování služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů Strategická část akčního plánu Podpora sociálních služeb Projektové aktivity Výhled financování sociálních služeb v letech Přílohy...24 Stránka 2 z 24

3 1. ÚVOD Povinnost zpracovávat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (dále ZSS). Dne 15. prosince 2011 byl usnesením Zastupitelstva Pardubického kraje č. Z/358/11 schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Pardubického kraje na období (střednědobý plán). Cílem Akčního plánu pro rok 2014 (akční plán) je naplňovat jednotlivé priority a opatření, aktualizovat a vyhodnocovat síť sociálních služeb na území kraje. V akčním plánu je vymezena potřebná síť služeb v roce 2014, jsou definovány náklady na zajištění této sítě a zdroje financování. V akčním plánu na rok 2014 byla v oblasti financování sociálních služeb navržena tzv. optimální a redukovaná varianta. Optimální varianta navrhuje optimální síť služeb v rozsahu dle zjištěných potřeb. Redukovaná varianta se vyznačuje zachováním systému poskytovaných sociálních služeb na úrovni roku V redukované variantě je na základě požadavku MPSV ČR určen objem finančních prostředků nezbytný pro zajištění sítě sociálních služeb na úrovni roku Stránka 3 z 24

4 2. POPIS AKTUÁLNÍ SÍTĚ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A VYMEZENÍ CÍLŮ AKČNÍHO PLÁNU 2.1. Přehled sociálních služeb V Pardubickém kraji působí k celkem 128 poskytovatelů sociálních služeb, kteří mají registrované sociální služby s místem poskytování na území kraje. Celkem je v Pardubickém kraji registrováno 288 sociálních služeb. Další služby působí na území Pardubického kraje bez registrované adresy zařízení (např. služby s celostátní působností, které do Pardubického kraje dojíždí) a řada služeb působících mimo území Pardubického kraje poskytuje své služby rovněž obyvatelům Pardubického kraje. Přehled počtu sociálních služeb je uveden v tabulce č. 1. Sociální služby jsou rozloženy v celém území Pardubického kraje. Většina služeb je soustředěna v obcích s rozšířenou působností, případně obcích s pověřeným obecním úřadem (viz příloha č. 1). Zpravidla jsou však tyto služby dostupné pro obyvatele širšího spádového území dané obce, tzn., že služby poskytované terénní formou dojíždí za uživateli i do okolních obcí, služby ambulantní a pobytové přijímají uživatele z regionu případně celého kraje. V některých menších obcích (tzv. I. typu) jsou vedle terénních služeb poskytovány rovněž služby ambulantní a pobytové (např. služby domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy pro seniory). Jejich cílovou skupinou jsou obyvatelé regionu a v případě domovů pro osoby se zdravotním postižením obyvatelé celého kraje. Umístění těchto služeb zpravidla odpovídá době jejich vzniku. Nově se do menších obcí rozšiřuje služba chráněného bydlení zejména v souvislosti s procesem transformace pobytových služeb sociální péče. Obdobně v menších obcích vznikají zařízení pro seniory, která však poskytují své služby mimo režim ZSS. Stránka 4 z 24

5 Tabulka č. 1 Přehled sociálních služeb na území Pardubického kraje k * Stránka 5 z 24

6 Změny v síti sociálních služeb V průběhu roku 2013 dochází k určitým změnám v síti služeb působících na území Pardubického kraje. Změny se týkají například kontaktních údajů služby, kapacity zařízení, úpravy cílových skupin apod. Zásadnější změny jsou uvedeny níže. Celkově je síť sociálních služeb v Pardubickém kraji stabilní. Změny v síti sociálních služeb: ukončení poskytování služby odlehčovací služby poskytovatele Charita Svitavy k (kapacita 8 lůžek), registrace nové služby odlehčovací služba poskytovatele Domov na rozcestí Svitavy od (kapacita 4 lůžka) nová služba částečně nahrazuje kapacity ukončené služby poskytovatele Charita Svitavy, zvýšení kapacity služby chráněné bydlení poskytovatele Domov na zámku Bystré, kapacita byla navýšena o 1 lůžko na 9 lůžek (k ), zrušení služby sociální rehabilitace poskytovatele Centrum J. J. Pestalozziho k , od zahájení poskytování nové služby azylové domy poskytovatele Centrum J. J. Pestalozziho o.p.s., od byla zvýšena kapacita služby z 28 na 30 lůžek, snížení kapacity lůžek služby domov se zvláštním režimem poskytovatele Domov u fontány o 30 na 146 lůžek (k ), snížení kapacity počtu lůžek služby domovy pro seniory poskytovatele Domov u fontány o 2 na 94 lůžek (k ), zvýšení kapacity počtu lůžek služby domovy se zvláštním režimem poskytovatele Lůžkové a sociální centrum pro seniory Chrudim, o. p. s. o 2 lůžka na 40 lůžek (k zvýšena kapacita na 60 lůžek, k snížena kapacita na 40 lůžek), registrace nové služby domovy pro seniory poskytovatele Lůžkové a sociální centrum pro seniory Chrudim, o.p.s. s kapacitou 20 lůžek (k ), ukončení služby týdenní stacionáře poskytovatele Přátelství, občanské sdružení k (kapacita 12 lůžek), registrace nové služby týdenní stacionáře poskytovatele Sociální služby Česká Třebová od (kapacita 12 lůžek) nová služba plně nahrazuje kapacity ukončené služby poskytovatele Přátelství, občanské sdružení, snížení kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele Domov pod Kuňkou o 10 lůžek na 80 k , zvýšení kapacity služby chráněné bydlení poskytovatele Domov pod Kuňkou o 3 lůžka na 14 lůžek (k ), snížení kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele Domov sociálních služeb Slatiňany o 11 lůžek na 254 lůžek k , snížení kapacity služby domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytovatele Domov pod hradem Žampach o 3 lůžka na 112 lůžek k , zvýšení kapacity služby chráněné bydlení poskytovatele Domov pod hradem Žampach o 3 lůžka na 7 lůžek (k ), Stránka 6 z 24

7 snížení kapacity služby azylové domy (Vysoké Mýto) poskytovatele SKP-CENTRUM o 4 lůžka na 20 lůžek k , registrace nové služby odborné sociální poradenství poskytovatele Domov důchodců Ústí nad Orlicí k (cílová skupina rodinní příslušníci uživatelů s chronickým duševním onemocněním, zdravotním postižením a seniorů), snížení kapacity služby domovy pro seniory poskytovatele Domov důchodců Ústí nad Orlicí o 26 lůžek na 89 lůžek (k ), zvýšení kapacity služby domovy se zvláštním režimem poskytovatele Domov důchodců Ústí nad Orlicí o 26 lůžek na 50 lůžek (k ), snížení kapacity služby domovy se zvláštním režimem poskytovatele Sociální služby města Pardubic o 4 lůžka na 173 lůžek (k ), registrace nové služby sociální rehabilitace poskytovatele Oblastní charita Ústí nad Orlicí, snížení kapacity služby domovy pro seniory poskytovatele Centrum sociální pomoci města Litomyšl o 1 lůžko na 50 lůžek (k ), registrace nové služby denní stacionáře poskytovatele Vysokomýtská nemocnice s kapacitou 10 uživatelů k , zvýšení kapacity služby sociální lůžka poskytovaná ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče poskytovatele Vysokomýtská nemocnice o 6 lůžek na 10 lůžek, snížení kapacity služby odlehčovací služby poskytovatele Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví o 3 lůžka na 1 lůžko (k ), registrace nové služby odborné sociální poradenství poskytovatele Alzheimer`s Support Center Czech republic, o.p.s. k Stránka 7 z 24

8 2.2. Oblasti péče potřeby poskytování služeb pro jednotlivé cílové skupiny uživatelů Akční plán reaguje na potřeby zjištěné při přípravě střednědobého plánu, které jsou zohledněny v jednotlivých cílech a opatřeních střednědobého plánu. Aktuální potřeby jsou zjišťovány zejména ve spolupráci se zástupci obcí zapojených do pracovní skupiny pro plánování v obcích, dále ve spolupráci se sociálními pracovníky obcí a zástupci poskytovatelů sociálních služeb. Pardubický kraj je zapojen do pracovní skupiny pro osoby s poruchami autistického spektra, jeho zástupci se účastní jednání platformy poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, veřejných diskusí a kulatých stolů k tématu sociálních a souvisejících služeb (např. veřejná diskuse o potřebné síti služeb oblasti bydlení pro duševně nemocné v Pk aj.). Na úrovni Rady Pk je zřízena komise pro integraci romské komunity a dalších etnických skupin a komise pro koordinaci protidrogové politiky. V oblasti osob se zdravotním postižením je vytvořen poradní orgán radního zodpovědného za sociální péči. Na úrovni kraje je rovněž ustanovena krajská koordinační skupina projektu Systémová podpora transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny. Informace o situaci v sociálně vyloučených romských lokalitách jsou zjišťovány prostřednictvím pravidelných setkání s terénními pracovníky, kteří v těchto lokalitách poskytují terénní práci v rámci individuálního projektu Pk Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji. V roce 2013 byly v souvislosti s realizací projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji vytvořeny transformační týmy v 5 domovech pro osoby se zdravotním postižením a v 1 domově se zvláštním režimem, jejichž poskytovateli jsou příspěvkové organizace Pk. Informace získané z hodnocení potřeb uživatelů a tvorby transformačních plánů jsou jedním z podkladů pro nastavování sítě služeb pro osoby se zdravotním postižením. Oblast péče o seniory V současné době roste počet seniorů se závažným onemocněním, zdravotním postižením nebo seniorů s různými typy demence. Sociální služby zejména pobytové reagují na zvýšenou potřebu péče a zvyšují počet lůžek ve službě domovy se zvláštním režimem. I přes nárůst počtu těchto osob považuje Pardubický kraj stávající kapacity pobytových služeb pro seniory za dostatečné. V kraji chybí volné kapacity pro řešení náhlých krizových situací pro zajištění sociálně zdravotní péče (např. náhlé zhoršení zdravotního stavu, propuštění z nemocnice nebo LDN bez zajištění návazné péče). V průběhu několika let zaznamenáváme významný posun v humanizaci pobytových zařízení, snižují se počty lůžek na pokojích, je kladen důraz na soukromí obyvatel. Oblast humanizace je v kompetenci zřizovatele konkrétní služby. V roce 2014 bude podpořena kapacita lůžek ve službě domovy pro seniory a 470 lůžek ve službě domovy se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob s demencemi případně jinými psychickými poruchami, tj. zachování stavu k Vedle systému sociálních služeb se stále rozšiřuje nabídka ubytování a péče o seniory ze strany subjektů, které své služby nabízí mimo režim zákona o sociálních službách. Tyto Stránka 8 z 24

9 subjekty nejsou žadateli o dotace na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje, proto nejsou v rámci akčního plánu dále zohledňovány. Pokračujícím trendem v oblasti péče o seniory je podpora sdílené péče (podpora terénních a ambulantních služeb), která umožňuje lidem setrvat v jejich přirozeném prostředí. Cíle v oblasti péče o seniory: Zachování kapacit pobytových služeb pro seniory včetně případné transformace lůžek v domovech pro seniory na lůžka v domovech se zvláštním režimem (změnu druhu služby je nutné s ohledem na financování služby z veřejných zdrojů konzultovat se zřizovatelem a Pardubickým krajem) Podpora rozvoje terénních služeb pro seniory Zachování kapacit odlehčovacích služeb pro seniory Oblast péče o osoby se zdravotním postižením Osobám se zdravotním postižením jsou poskytovány služby domovy pro osoby se zdravotním postižením, týdenní stacionáře, chráněné bydlení, denní stacionáře, centra denních služeb, sociálně terapeutické dílny, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, sociální rehabilitace a návazné terénní sociální služby. V Pardubickém kraji pokračuje projekt zaměřený na transformaci Domova sociálních služeb Slatiňany. Zároveň je v současné době ve spolupráci s občanským sdružením Instand realizován projekt Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji zaměřený na analýzu potřeb stávajících uživatelů pobytových sociálních služeb poskytovaných příspěvkovými organizacemi PK. Výstupem projektu bude zpracování transformačních plánů 5 domovů pro osoby se zdravotním postižením a 1 domova se zvláštním režimem (viz oblast péče o osoby s duševním onemocněním). Z důvodu potřeby koordinovat proces zpracování transformačních plánů byla vybranému pracovníkovi OSV KrÚ svěřena agenda metodického vedení příspěvkových organizací Pk v oblasti sociální práce a kvality poskytovaných služeb. Úkolem pověřeného pracovníka je nastavit systém řízení příspěvkových organizací v oblasti kvality poskytování péče, vymezit jejich působnost při poskytování sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením, nastavit způsob stanovování cílů a úkolů ze strany zřizovatele, jejich předávání a vyhodnocování a koordinovat proces tvorby transformačních plánů s ohledem na potřeby Pk. V poslední době klesá zájem o službu domovy pro osoby se zdravotním postižením. Snahou poskytovatelů služeb (zejména příspěvkových organizací Pardubického kraje) je reagovat na tento trend změnou druhu poskytovaných služeb (chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení). Pk bude podporovat služby chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení a dalších služeb souvisejících s procesy transformace pobytových služeb sociální péče, avšak za splnění podmínky snižování kapacit domovů pro osoby se zdravotním postižením. Stránka 9 z 24

10 Pro zajištění péče o osoby se zdravotním postižením v přirozeném prostředí je nezbytné zachování sítě terénních a ambulantních služeb. Cíle v oblasti péče o osoby se zdravotním postižením: V návaznosti na revidované individuální plány uživatelů služeb domovy pro osoby se zdravotním postižením postupné snižování kapacit stávají služby a jejich specializace na osoby s vysokou mírou podpory Zpracování transformačních plánů domovů pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Pardubickým krajem (ukončení aktivit projektu červen 2015) Podpora vzniku kapacit chráněného bydlení a rozvoje služby podpora samostatného bydlení v souvislosti s transformací pobytových služeb sociální péče Zachování kapacit terénních a ambulantních služeb pro osoby se zdravotním postižením Zachování kapacit pobytových odlehčovacích služeb Oblast péče o ohrožené děti Od je v platnosti novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, která nově upravuje povinnosti pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dítěte (například vyhodnocování situace dítěte a rodiny, zpracování individuálního plánu ochrany dítěte) a dalších subjektů sociálně-právní ochrany dítěte. Dále je nově upravena oblast výkonu pěstounské péče. Pardubický kraj je zapojen do pilotního projektu MPSV ČR Systémová podpora transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny, který vytváří nové nástroje sociálněprávní ochrany dětí v souladu s výše uvedenou novelou. Jednou z aktivit realizovaných na území kraje je vytvoření standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí pro fyzické a právnické osoby pověřené k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Dalšími aktivitami jsou podpora rozvoje služeb pro ohrožené děti a rodiny, vytvoření a pilotní ověření nástrojů pro práci v systému péče o ohrožené děti a rodiny a vyhodnocení potřeb dětí (audit potřeb). Výstupy projektu budou zpracovány do poloviny roku Pardubický kraj rovněž zpracoval projekt Podpora aplikace standardů v Pk, jehož smyslem je podpora naplnění standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí definovaných zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Cílem projektu je posílení kapacit pracovníků Krajského úřadu Pardubického kraje, dále vytvoření podmínek pro práci s klienty, vzdělávání pracovníků oddělení sociálně-právní ochrany dětí KrÚ Pk, nastavení jednotného metodického vedení vůči obcím s rozšířenou působností a systému odborné spolupráce. Na území Pardubického kraje dlouhodobě chybí sociální bydlení pro ohrožené rodiny s dětmi (i pro další cílové skupiny). Absence dostupného bydlení vede rodiny k využívání azylových domů nebo ubytoven (často s nízkou úrovní bydlení a vysokými náklady na bydlení). Většina azylových domů v Pk poskytuje služby odděleně pro ženy nebo matky s dětmi a pro muže. V důsledku toho dochází k dočasnému rozdělení rodiny. Pardubický kraj bude podporovat služby, které jsou schopny poskytnout pomoc celé rodině. Pobytové služby jsou do konce Stránka 10 z 24

11 roku 2014 zajištěny prostřednictvím Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby II. Celková kapacita azylových domů je 236 lůžek. Z toho 44 lůžek je určeno rodinám s dětmi, dalších 153 lůžek je určeno pro ženy, těhotné ženy nebo matky s dětmi. Primárně bude v roce 2014 podpora směřována do terénních služeb, které poskytují pomoc a podporu ohroženým rodinám s cílem předcházet jejich sociálnímu vyloučení. V Pardubickém kraji působí k celkem 13 poskytovatelů sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (z toho jeden poskytovatel má cílovou skupinu rodin dětí s poruchami autistického spektra). Ustálenou praxí Pk při zajišťování podpory rodinám prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (SAS pro rodiny s dětmi) je provázání služeb na potřeby orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Kritéria financování SAS pro rodiny s dětmi počítají výši dotace na základě kapacity počtu rodin. Potřebnou kapacitu jednotlivých poskytovatelů definuje Pk ve spolupráci s OSPOD v obcích s rozšířenou působností. Potřebná kapacita dle OSPOD je ještě navýšena o tzv. presanaci, tj. péči o rodiny, které jsou ohroženy sociálním vyloučením, ale nejsou v evidenci OSPOD. Navázání na OSPOD bude vyžadováno i u dalších služeb, které poskytují podporu ohroženým dětem a rodinám. Jedná se o služby, jejichž primární skupinu tvoří děti, které jsou v evidenci OSPOD, vč. dětí a mládeže v náhradní péči. Součástí sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny jsou dále zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP), dětské domovy pro děti do 3 let věku, školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a zařízení pro preventivně výchovnou péči. V Pk je aktuálně 5 ZDVOP s kapacitou 52 lůžek, z toho 2 lůžka, resp. místa, jsou určena pro matky s novorozeným dítětem, 6 lůžek je určeno pro děti a mládež ve věku 7 18 let. Pro případ nepříznivé sociální situace matky s dítětem jsou při dětských domovech pro děti do 3 let zřízena místa azylového typu, která nabízí ubytování, podporu a poradenství, nácvik péče o dítě apod. Aktuálně je v Pk 9 těchto míst v zařízeních Dětské centrum Veská a Kojenecký ústav a dětský domov Svitavy. Uvedené služby jsou poskytovány mimo režim ZSS. Nízkoprahové služby pro děti a mládež ve věku let žijící ve vyloučených romských lokalitách budou zajištěny prostřednictvím individuálního projektu Pardubického kraje Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II. Jedná se o lokality ve městech Česká Třebová, Hrochův Týnec, Chrudim, Pardubice, Prachovice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto. V rámci projektu dojde k rozvoji služby, vč. vzniku nových služeb v lokalitách Hrochův Týnec, Prachovice, Ústí nad Orlicí. Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež do 15 let věku budou v uvedených lokalitách podporována v potřebném rozsahu ze státního rozpočtu, rozpočtu Pk a rozpočtu obcí. Stejným způsobem budou zajištěny služby mimo vyloučené romské lokality. Rozsah těchto služeb je konzultován se zástupci obcí, na jejichž území jsou služby poskytovány. Pk nebude navyšovat finanční prostředky na případné rozšiřování nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ze státního rozpočtu ani rozpočtu Pk. Stránka 11 z 24

12 Cíle v oblasti péče o ohrožené děti: Zachování sítě služeb pro ohrožené děti a rodiny a podpora spolupráce těchto služeb a orgánů sociálně-právní ochrany dítěte Realizace projektu Podpora integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit v Pardubickém kraji II, tj. včetně podpory služeb nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve vyloučených lokalitách Realizace projektu Podpora aplikace standardů v Pk Realizace vybraných aktivit projektu Systémová podpora transformace systému péče o ohrožené děti a rodiny Zachování nízkoprahových služeb pro děti a mládež Oblast péče o osoby s duševním onemocněním Síť terénních a ambulantních služeb pro osoby s duševním onemocněním je v Pardubickém kraji v současné době pokryta nerovnoměrně. Rozvinutý systém služeb je zejména ve spádovém území Pardubic, Chrudimi, Hlinska a Ústí nad Orlicí. V rámci celého území je nedostatek služeb chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, případně jiných služeb obdobného charakteru. Aktuálně není známa potřeba těchto služeb a nejsou systematicky sledovány potřeby osob s duševním onemocněním. V rámci připravovaného projektu Pardubického kraje je navrženo zpracování analýzy potřeb dlouhodobě duševně nemocných osob zejména v oblasti bydlení. Služby sociální rehabilitace pro osoby s duševním onemocněním jsou v roce 2013 a 2014 financovány z Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby II. Podpora ostatních služeb je závislá na objemu finančních prostředků ve státním rozpočtu a rozpočtu Pardubického kraje. Pardubický kraj je zřizovatelem pobytové služby domov se zvláštním režimem pro cílovou skupinu osob s duševním onemocněním. V letošním roce a v roce následujícím proběhne hodnocení potřeb uživatelů této služby a v návaznosti na to, bude zpracován transformační plán tohoto zařízení. V roce 2014 se počítá s maximální kapacitou této služby ve výši 37 lůžek a zároveň s možným vnikem chráněného bydlení. Cíle v oblasti péče o osoby s duševním nemocněním: Zachování kapacity pobytových služeb pro osoby s duševním onemocněním Realizace aktivit projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji v příspěvkové organizaci Pk Domov na hradě Rychmburk Podpora vzniku kapacit chráněného bydlení, příp. podpory samostatného bydlení v souvislosti s transformací pobytových služeb sociální péče Zachování kapacity terénních a ambulantních služeb Zpracování analýzy potřeb dlouhodobě duševně nemocných osob v oblasti bydlení Stránka 12 z 24

13 Oblast péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek V Pardubickém kraji poskytuje dlouhodobě služby uživatelům drog jeden poskytovatel sociálních služeb. Občanské sdružení Laxus provozuje kontaktní centrum v Pardubicích, terénní programy a ambulantní léčbu. Všechny služby jsou v souladu se Strategií protidrogové politiky Pardubického kraje na období a jsou prioritní. V průběhu roku 2013 nedošlo ke změnám v rámci drogové scény Pardubického kraje. Nejvíce užívanými látkami jsou alkohol, nikotin a konopné látky. Z hlediska problémového užívání je nejvíce rozšířenou drogou pervitin, sezónně se objevuje vysoký výskyt užívání surového opia, halucinogenních hub a mezi mladými lidmi je rozšířeno užívání tzv. nových syntetických drog. Užívání heroinu je v kraji spíše okrajovou záležitostí, vyšší výskyt se objevuje na poličsku a moravskotřebovsku. V roce 2013 byl v ambulanci o.s. Laxus zaznamenán nárůst klientů, kteří měli problém s patologickým hráčstvím a užíváním alkoholu. Ambulantní léčbu závislosti na patologickém hráčství neposkytuje žádná jiná služba v kraji, kapacita ambulantní léčby problémových uživatelů alkoholu je v kraji rovněž nedostatečná. Závislostní chování ve spojení s patologickým hráčstvím a užíváním alkoholu má velký vliv na zadlužení, rozpad sociálního zázemí a s tím spojené další kriminální chování těchto osob. Cíle v oblasti péče o osoby ohrožené užíváním návykových látek: Zachovat služby kontaktního centra v Pardubicích Zachovat kapacitu ambulantního centra v Pardubicích, příp. rozšířit službu o léčbu závislosti na patologickém hráčství a alkoholu, při zachování stávajícího objemu financování Zachovat terénní programy ve vybraných lokalitách Pardubického kraje, příp. zvýšit frekvenci poskytování terénních programů v obcích kraje se zvýšeným výskytem problémových uživatelů drog. Oblast péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci Služby azylových domů, domů na půl cesty a intervenčního centra jsou hrazeny z Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby II. Financování služeb je zajištěno do konce roku Rozsah těchto služeb v roce 2014 bude zachován s ohledem na nastavené kapacity v individuálním projektu. Přetrvávajícím fenoménem je vysoká míra zadlužení rodin a jednotlivců, přičemž významná část není schopna své závazky splácet. Tím se dostávají do situací, kdy je jim zabavován majetek v exekučních řízeních, kdy nejsou schopni pokrýt základní životní potřeby včetně bydlení a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Na tuto situaci reagují sociální pracovníci na obcích a sociální služby (zejména poradny), které jsou schopny pomoci uživatelům s domácím rozpočtem, s jednáním s věřiteli, se zpracováním specifických právních dokumentů v oblasti exekuce a oddlužení. Pardubický kraj bude podporovat služby schopné zajistit komplexní poradenství v oblasti zadlužení. Bude zajištěna síť poraden a navázání Stránka 13 z 24

14 spolupráce se sociálními pracovníky obcí a dalšími sociálními službami, které se s dluhovou problematikou svých uživatelů setkávají. V rámci projektu Integrace příslušníků sociálně vyloučených romských lokalit působí v 8 lokalitách kraje terénní sociální pracovníci. Podpora terénních programů z individuálního projektu Pardubického kraje bude ukončena v lednu Pardubický kraj připravil návazný projekt, který zajistí terénní sociální práci a činnost vybraných nízkoprahových zařízení pro děti a mládež ve věku let ve vyloučených lokalitách v období únor 2014 duben Jedná se o lokality v městech Česká Třebová, Hrochův Týnec, Chrast, Chrudim, Pardubice, Prachovice, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto a v obci Staré Ždánice. Cíle v oblasti péče o osoby sociálně vyloučené a osoby v obtížné životní situaci: Zachovat kapacity azylových domů a domů na půl cesty Zajistit síť poradenských služeb schopných řešit dluhovou problematiku Zachovat kapacitu intervenčního centra Zajistit terénní sociální práci ve vyloučených romských lokalitách (Česká Třebová, Hrochův Týnec, Chrast, Chrudim, Prachovice, Pardubice, Staré Ždánice, Svitavy, Vysoké Mýto, Ústí nad Orlicí) Sociální podnikání V současné době není sociální ekonomika jednoznačně legislativně vymezena, přesto řada poskytovatelů sociálních služeb uvažuje o sociálním podnikání jako o jednom ze způsobů, jak zapojit uživatele na trh práce. Stávající ekonomická situace není příznivá pro umísťování osob se sníženými schopnostmi na otevřený trh práce. Podpora sociálního podnikání formou seminářů a vzdělávání je jednou z klíčových aktivit připravovaného individuálního projektu Pardubického kraje Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální péče v Pardubickém kraji. Cílem je podpořit poskytovatele při zakládání sociálních firem a informovat veřejnou správu o možnostech tzv. sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Stránka 14 z 24

15 Plánování sociálních služeb V průběhu roku 2013 připravovali pracovníci odboru sociálních věcí KrÚ Pk kritéria pro výpočet dotací na poskytování sociálních služeb. V rámci příprav kritérií byla zpracována data o poskytovaných sociálních službách za roky , byly vytvořeny návrhy kritérií, které byly konzultovány s poskytovateli sociálních služeb a se zástupci obcí Pardubického kraje. Účelem kritérií je nastavit jednotný systém financování sociálních služeb na základě jednoznačných vstupních údajů a výpočtů. Součástí kritérií jsou rovněž indikátory, na základě kterých bude hodnoceno, zda podpořená služba naplnila objednaný rozsah péče/úkonů. Zároveň jsou stanovena opatření pro případy, kdy poskytovatel nenaplní stanovené indikátory (tato opatření se vztahují pouze na prostředky z rozpočtu Pk). Kritéria budou pilotně ověřena při financování sociálních služeb v roce 2014, aby bylo možné vytvořit stabilní systém financování od , kdy by mělo, v souladu s aktuálním zněním ZSS, přejít financování sociálních služeb na kraje. Aktualizace kritérií zohledňující zkušenosti z dotačního a grantového řízení na rok 2014 je součástí individuálního projektu Pk Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji. Součástí výše zmíněného projektu jsou i aktivity zaměřené na zkvalitnění procesu plánování sociálních služeb a vytvoření nástrojů pro řízení sítě sociálních služeb. V roce 2014 budou probíhat setkání s poskytovateli sociálních služeb v rámci území bývalých okresů Pardubického kraje, budou probíhat setkání se zástupci obcí v rámci pracovní skupiny pro plánování v obcích, bude vytvořen akční plán rozvoje sociálních služeb na rok 2015, budou vytvořeny tzv. karty sociálních služeb pro cílovou skupinu osob se zdravotním postižením, bude zpracována ekonomická analýza služeb a následně bude provedena aktualizace kritérií financování sociálních služeb. Dalšími aktivitami projektu je vzdělávání pracovníků KrÚ Pk odpovědných za řízení sítě sociálních služeb, zvýšení kvality sociální práce a posílení kompetencí sociálních pracovníků obcí, nastavení řídících procesů a hodnocení kvality poskytovaných služeb v příspěvkových organizacích Pardubického kraje a další. Stránka 15 z 24

16 3. STRATEGICKÁ ČÁST AKČNÍHO PLÁNU Strategická část akčního plánu je rozdělena na dvě části. V první části je vymezena podpora jednotlivých druhů sociálních služeb, ve druhé části jsou definovány projektové cíle a záměry Pardubického kraje v sociální oblasti. Podpora sociálních služeb vychází z cílů a opatření střednědobého plánu a z akčního plánu. Na základě jednání se sociálními partnery a v souladu s uvedenými strategiemi byly definovány potřebné kapacity služeb pro období roku Výchozím stavem je přitom skutečnost roku S využitím kritérií pro financování sociálních služeb byly následně vypočteny optimální náklady služeb, tj. náklady na potřebnou kapacitu služeb v roce Optimální náklady jsou dále rozděleny mezi jednotlivé zdroje financování, přičemž Pk má přímý nebo nepřímý vliv pouze na dotace ze státního rozpočtu ČR, granty z rozpočtu Pk a podporu ze strukturálních fondů EU v rámci individuálních projektů Pk. Vzhledem k nutnosti zachovat stabilitu sítě sociálních služeb, která je citlivá na radikální změny ve způsobu financování a zejména změny objemu finančních prostředků na její zajištění, je v optimálním návrhu stanovena minimální úroveň nákladů a dotací ze státního rozpočtu ve vztahu k nákladům a dotacím ze státního rozpočtu v roce Minimální hranice je stanovena na 90%. Tzv. redukční varianta předpokládá omezení finančních prostředků ze státního rozpočtu ČR, resp. dotace na poskytování sociálních služeb přibližně na výši dotace poskytnuté na zajištění sociálních služeb v Pardubickém kraji v roce Pro každý druh sociální služby je určen interval pro přípustný růst navrhované dotace ve srovnání s dotací roku Horní hranice tohoto intervalu, tedy maximální možný růst dotace, je určena potřebností jednotlivých druhů sociálních služeb definované v akčním plánu. V akčním plánu je rovněž definována varianta rozvojová, která zohledňuje žádoucí rozvoj kapacit sociálních služeb a současně předpokládaný meziroční růst cen a mezd. Tato varianta předpokládá nárůst objemu dotací na poskytování sociálních služeb ze státního rozpočtu. Tabulka č. 2 ukazuje rozdělení služeb dle priorit ve vazbě na velikost odchylky mezi optimální dotací ze státního rozpočtu a variantou redukce dotace ze státního rozpočtu. Služby vysoce potřebné mají prioritu financování, jejich rozsah bude zachován, příp. mohou být rozvíjeny s ohledem na individuální posouzení konkrétní služby. Podpora z dotace na poskytování sociálních služeb a z grantu Pk by se měla blížit optimu. Služby potřebné budou zachovány v rozsahu roku 2013, v individuálních případech může docházet ke změnám kapacit. U potřebných služeb je předpokládána vyšší míra redukce dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Pk. Služby základní mají nejnižší prioritu, není předpoklad jejich rozvoje. Dotace na základní služby budou redukovány přednostně a v nejvyšším rozsahu oproti optimu. Míra redukce v jednotlivých stupních potřebnosti se dále liší podle toho, zda se jedná o služby, které mají být primárně financovány z rozpočtu obcí, nebo o služby, které primárně financuje kraj. Stránka 16 z 24

17 Tabulka č. 2 Priority sociálních služeb z hlediska potřebnosti a zdrojů financování prioritní z hlediska potřebnosti Priority vysoce potřebné potřebné prioritní z hlediska financování MPSV + Kraj Obec nebo zřizovatel 37 dluhové poradenství, 43, 51, 54, 55, 60 pobytová, 65 OZP, 69 závilosti, 70 mladí dospělí opouštějící ústavní výchovu, 37, 42, 44 pobytová, 47, 48, 50, 50, 59, 60 ambulantní, 62 děti a mládež v ústavní výchově, 64, 65, 45, 46, 39, 40, 44 ambulantní, terénní, 49, 63, 67, 70, základní 56, 52, 68, 41, 69, 61, 66, 62, 3.1. Podpora sociálních služeb Vlastní strategie podpory sociálních služeb v roce 2014 je zpracována pro jednotlivé druhy sociálních služeb dle ZSS. Pro každý druh sociální služby jsou popsány aktivity v roce 2014, jejich vazba na cíle střednědobého plánu, plánované kapacity, optimální náklady, zdroje financování a potřebnost služby. Strategie je uvedena v příloze č. 2. Tabulka č. 3 uvádí předpokládané náklady a zdroje financování dle jednotlivých druhů sociálních služeb. Stránka 17 z 24

18 Tabulka č. 3 Přehled financování sociálních služeb v roce 2014 Stránka 18 z 24

19 3.2. Projektové aktivity Cíl Opatření, naplňuje Krátký popis která Aktivity vedoucí k naplnění opatření Výstupy v roce 2014 Zodpovědnost Do zpracovat transformační plány v domovech pro osoby se zdravotním postižením zřizovaných Pardubickým krajem Opatření C.6.2 Zmapovat technické a personální podmínky domovů pro osoby se zdravotním postižením pro nastavení procesu transformace služeb včetně zhodnocení životní situace a možností jejich uživatelů. Opatření C.6.3 Zpracovat strategie dalšího vývoje pobytových zařízení včetně analýzy finančních nákladů. Pardubický kraj je zapojen do projektu Podpora transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji, jehož realizátorem je občanské sdružení Instand. V rámci projektu budou zpracovány transformační plány v 6 vybraných zařízeních Pardubického kraje. Realizace projektu dle schválené žádosti. Analýza potřeb uživatelů DOZP Vedoucí odboru sociálních věcí Termín realizace Září 2013 červen 2015 Finanční přehled v Kč Náklady celkem Skutečnost celkem Celkem MPSV Pk IP Pk Obce Příjmy uživatelů ostatní od ,36 Kč ,36 Kč Popis zdrojů Vyhodnocení Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Stránka 19 z 24

20 Cíl Opatření, naplňuje Krátký popis která Aktivity vedoucí k naplnění opatření Realizovat aktivity projektu Podpora dostupnosti sociálních služeb a sociální práce v Pardubickém kraji Cíl I.1 Zajistit financování sítě sociálních služeb. Cíl J.1 V období naplňování střednědobého plánu pokračovat v plánování sociálních služeb pro území Pardubického kraje. Pardubický kraj připravuje realizaci projektu, jehož cílem je vytvořit nástroje pro řízení, plánování, koordinaci a financování sociálních služeb a sociální práce na území Pardubického kraje. Zpracování analýzy potřeb osob s duševním onemocněním a dostupnosti služeb pro osoby s duševním onemocněním. Vytvoření karet sociálních služeb pro osoby se zdravotním postižením v návaznosti na aktivity projektu Podpora procesů transformace pobytových sociálních služeb v Pardubickém kraji. Zpracování pravidel pro řízení a financování sítě sociálních služeb. Vytvoření systému průběžného zjišťování potřeb a sociálních jevů prostřednictvím sociální práce na obcích. Vytvoření akčního plánu rozvoje sociálních služeb na rok Vzdělávací aktivity v oblasti sociální práce a v oblasti sociálního podnikání. Analýza potřeb osob s duševním Výstupy v roce 2014 Zodpovědnost Vedoucí odboru sociálních věcí Termín realizace Únor 2014 červen 2015 Finanční přehled Náklady celkem Skutečnost celkem v Kč Celkem MPSV Pk IP Pk Obce Příjmy uživatelů ostatní od Kč Kč Popis zdrojů Vyhodnocení Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Stránka 20 z 24

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2015 prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje ch služeb v Jihomoravském kraji na období 2015 2017 Akční plán rozvoje ch služeb

Více

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015

Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 Příloha č. 1 k usnesení Rady HMP č. 2611 ze dne 30. 9. 2014 Aktualizace Střednědobého plánu rozvoje ch služeb na území hlavního města Prahy na rok 2013 2015, pro rok 2015 vypracoval odbor zdravotnictví,

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK 2013 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PRO ROK prováděcí materiál ke Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2014 1 OBSAH ÚVOD 3 ZPRACOVATELSKÝ

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ

Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009-2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ Úvod Priority rozvoje sociálních služeb představují rámcový dokument, který pojímá sociální služby komplexně

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy na období 2013 2015 Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence MHMP dne 30. 6. 2012 Mgr. Pavel Bareš, Bc. David Pospíšil, DiS.,

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ FRÝDEK-MÍSTEK NA OBDOBÍ 2014 2018 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, sociální služby ve Frýdku-Místku dostály za poslední léta výrazných změn. Vytvořila

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015

III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 III. Národní strategie rozvoje sociálních služeb na rok 2015 Obsah 1 Úvod... 4 2 Koncepční východiska pro oblast sociálních služeb... 6 2.1 Sociální služby a oblast financování v kontextu procesů střednědobého

Více

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Consulting, s. r. o., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefon: (+420) 739 548 469 e-mail: info@trass.cz web: www.trass.cz Doporučení Jihomoravskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní Klient

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji na období 2012 2014 Tento dokument vznikl v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji, který je financován

Více

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018

Návrh dokumentu. 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 Návrh dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015 2018 NÁVRH K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVACÍMU ŘÍZENÍ Dokument byl vytvořen v rámci projektu,,efektivita

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

OBSAH 1 Plánování sociálních služeb 5. 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského kraje 7

OBSAH 1 Plánování sociálních služeb 5. 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského kraje 7 Střednědobý plán rozvoje ch služeb v Plzeňském kraji na období 2015 2018 OBSAH 1 Plánování ch služeb 5 1.1 Zpracování střednědobého plánu rozvoje ch služeb 6 2 Základní strategické dokumenty Plzeňského

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal

Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal Sociální služby a způsob financování podklad k odborné diskusi Zpracovatel: PhDr. Jakub Čtvrtník MBA, Ing. et Mgr. Matěj Lejsal - 1 - Obsah Cíl:... 3 Používané pojmy a zkratky... 3 I. Výchozí principy

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v městské části Praha 12 v letech 2006 2014 ZPRACOVATELÉ: Mgr. Zlatuše Rybářová Bc. Ladislav Marek Použité studie a analýzy: - P. Karmelitová, M. Týce, Sociálně

Více

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb

Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Strategie Královéhradeckého kraje v oblasti sociálních služeb Plán rozvoje sociálních služeb v Královéhradeckém kraji 2011 2016 KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ, 2010 Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE

DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE DLOUHODOBÉ SMĚŘOVÁNÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V OBLASTI ZAJIŠTĚNÍ A ROZVOJE PODPORY SENIORŮ A OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ČÁST A: DOPORUČENÍ PRO SMĚROVÁNÍ VYBRANÝCH SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KARLOVARSKÉM KRAJI

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. OBSAH Akční plán 8 Příloha 1 17 Přehled organizací, které poskytují služby osobám bez přístřeší a byly podpořeny z rozpočtu

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE

3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE 3. KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ HUSTOPEČE MĚSTO HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče 3. Komunitní plán ORP Hustopeče: 2014-2016 3 2014 2016 Motto Jsem

Více