Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE. Nikola Pajerová. Zdravá škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE. Nikola Pajerová. Zdravá škola"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta SEMINÁRNÍ PRÁCE Nikola Pajerová Zdravá škola Předmět: Pedagogika II Studijní program: Matematika Studijní obor: MDUSSS Kutná Hora 2014

2 Úvod: Ke své seminární práci jsem si vybrala téma Zdravá škola, neboť mě velice inspirovala kniha Alternativní školy a inovace ve vzdělávání od Jana Průchy. Zaujalo mě, kolik různých typů škol existuje nejen v České republice. Tento typ školy mi přišel nejzajímavější a tak jsem se chtěla o stylu vyučování v takových školách dozvědět. Také si myslím, že je velice důležité starat se o zdraví také ve škole (nejen stravováním). Jelikož studuji obor učitelství matematiky a deskriptivní geometrie pro střední školy, tak se zde budu zabývat pouze středními školami. A abych lepé pochopila vyučování, byla jsem se podívat v jedné ze středních škol s tímto programem, přesněji v gymnáziu. V této seminární práci nejprve vysvětlím, co pojem Zdravá škola a Škola podporující zdraví znamenají, poté jaká jsou specifika a zásady takových škol, čím se člověk zapojený do tohoto programu vyznačuje a dále přikládám seznam středních Zdravých škol v České republice. Poslední část pak věnuji svým poznatkům a dojmům z návštěvy gymnázia v Broumově. Co je Zdravá škola a jaké má specifikace: Jsou to takové školy, které pracují podle programu Škola podporující zdraví (ŠPZ). ŠPZ je podle Státního zdravotního ústavu (SZÚ), který je koordinátorem a garantem, program Světové zdravotnické organizace (WHO). Tyto školy mají za svůj cíl zdraví člověka, které chápou jako nepřítomnost nemoci, ale i jako výsledek vzájemně působících faktorů biopsycho-sociálních (podle SZÚ), tedy je to výsledek vzájemných interakcí celého člověka, tj. biologických (fyzických), duševních, sociálních, duchovních a environmentálních složek a systémů (= holistické pojetí zdraví, tj. celek je důležitější než části). Kladným působením na tyto složky se chrání a posiluje zdraví. Také může pomoci jako prevence: civilizačních chorob, antisociálního chování či závislosti. Tyto školy kladou důraz na přirozené potřeby jednotlivce, rozvoj spolupráce a komunikace, odpovědnost k vlastnímu zdraví a na rozvoj životních kompetencí všech členů školy, tedy optimální vývoj a rozvoj jednotlivce po všech stránkách. ŠPZ je také jeden ze 43 členů evropské sítě School for Health in Europe (SHE), jež má v Evropě tradici od roku Každá škola má svůj projekt, ale obecně se řídí obsahem programu ŠPZ pro střední školy, který je uveden v metodické příručce M. Havlínová, P. Kopřiva, I. Mayer, Z. Vildová a kol.: Program podpory zdraví ve škole.

3 Člověk podporující zdraví se vyznačuje těmito hlavními kompetencemi: rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům souvisejícím s podporou zdraví a prevencí nemoci prvořadé je zdraví (reflektuje, porovnává, posuzuje hodnoty, vlivy a nabídky) rozhoduje se a volí řešení problému, organizuje a plánuje si život, je připraven na změnu, počítá se svým rozvojem a celoživotním vzděláváním je odpovědný za své chování a způsob života ovládá zásady a techniky duševní hygieny komunikuje a spolupracuje (vytváří pohodu a šíří myšlenku podpory zdraví) aktivně se spolupodílí na vytvoření podmínek a prostředí pro zdraví Zásady (pilíře) střední školy s programem ŠPZ (platí i pro základní školy): 1) pohoda prostředí (věcné, sociální i organizační) 2) zdravé učení (smysluplnost, možnost výběru a přiměřenost, spolupráce a spoluúčast, motivující hodnocení) 3) otevřené partnerství (škola jako demokratická společnost, kulturní a vzdělávací středisko) Dalšími prvky podle projektu dané školy mohou být: metoda a forma práce (integrované vyučování, projektová výuka, epochové vyučování,...) pohyblivá délka vyučovacích hodin netradiční uspořádání třídy o přestávkách k dispozici tělocvična a tělocvičné potřeby 3 hodiny tělesné výchovy týdně jiné aktivity (soutěže, jarmarky, jóga, ozdravné pobyty,...) žákovský parlament, rozhlas či noviny informace o dětech poskytovány v jejich přítomnosti rodiče se mohou účastnit výuky úprava stravy Seznam středních Zdravých škol (podle kraje): Jihomoravský SZŠ Brno; ISŠ polygrafický Brno; Gymnázium Brno; SŠ informatiky,

4 poštovnictví a finančnictví Brno; SZŠ a VOŠZ Brno; SŠ technická a ekonomická Brno; SŠ potravinářská, obchodu a služeb Brno; Gymnázium Bučovice; Gymnázium Vyškov; Masarykova SŠ Letovice; SVČ Pohořelice; SOŠ a SOU Hustopeče; SZŠ a VOŠZ Znojmo; Královéhradecký Gymnázium Broumov; G, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice; SŠ, ZŠ a MŠ Hradec Králové; OA, SOŠ a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky; VOŠZ a SZŠ Hradec Králové; G a SOŠPg Nová Paka Liberecký Masarykova ZŠ a OA Tanvald Moravskoslezský - SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek Pardubický - SŠZS Chrudim; SZŠ Pardubice Vysočina - ZŠ a SŠ Březejc, Velké Meziříčí Mé poznatky a dojmy z návštěvy Gymnázia Broumov: Gymnázium Broumov je zapojeno do projektu Škola podporující zdraví již od roku Jelikož se nejedná o základní školu či školu s vlastní jídelnou, tak tu není kladen důraz na zdravé stravování (kvůli jídelně se nemohli zapojit do části programu se zdravou stravou), ale spíše na pohodu, spokojenost a svobodu vlastního názoru, tedy na zdravé prostředí. Samozřejmě komunikace s rodiči je také důležitá, proto jsou pořádány třídní schůzky, rodičům je posílána průběžná klasifikace, učitelé i ředitel mají konzultační časy pro rodiče. Dále se rodiče mohou podílet na chodu školy ve Školní radě či Nadačním fondu. Mnoho členů učitelského sboru jsou absolventi této školy, tedy se znají a obecně je mezi nimi dobrý vztah. Je zde kladen velký důraz na individuální přístup učitele ke studentovi. Učitelé nejsou nijak speciálně psychologicky zaměření (tedy případnému zájemce o místo učitele na této škole stačí vysokoškolská aprobace v daném předmětu), spíše je podstatný názor či filosofie vyučujícího, který by se měl shodovat s filosofií školy (což se zjistí po nějakém čase spolupráce). Avšak někteří členové sboru, jako je ředitel, výchovný poradce, metodik prevence a další, absolvovali funkční studia. Učitelům je poskytována volnost ve výběru vyučovací metody, podporovány jsou alternativní a moderní metody a formy výuky (projektové či kooperativní vyučování, případové studie, využití IVT a multimédií). Co se týče rozvrhu a harmonogramu, tak se škola řídí RVP a pořádá různé psychohygienické a jiné kurzy, či výchovné programy a besedy. Školní řád se snaží o svobodu studenta, avšak jistá pravidla musí být, ale rámce jsou široké (například není nutnost se ve škole přezouvat).

5 Známkování není nijak speciální a záleží na učiteli (například dodatečné informace ke známce atp.). Výuka klade důraz na rozvoj žáka, motivaci, kreativní myšlení, logické uvažování a další, přičemž za výsledky vzdělávání jsou zodpovědni zejména studenti. Celkově se ve škole podporuje osobnostní a sociální rozvoj, sebedůvěra a sebeúcta, tolerance a respektování ostatních, akceptování pravidel komunikace mezi žáky navzájem i žáka s učitelem, ale také se klade důraz na vztah žáka k přírodě a odpovědnosti k ní (zdravé životní prostředí je podmínkou zdravého života; realizace projektů a jiné akce). Také se integrují žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým se zavádí individuální vzdělávací plán. Samozřejmě i nadaným žákům je věnována pozornost (povinně-školní i mimoškolní aktivity pro zapojení žáků jako jsou: Matematický korespondenční seminář, matematická, fyzikální, chemická a biologická olympiáda, projektové formy výuky, jiné soutěže a turnaje). Třídy jsou příjemně vymalovány (dohoda se studenty na výmalbě) a nechybí ani knihovničky či výškově stavitelný nábytek. Ve škole jsou také k dispozici relaxační zóny, dostatek materiálu pro učitele, dataprojektor v každé učebně, dostatek technického vybavení a možnost wi-fi připojení pro studenty, učebny pro výuku jazyků i IVT a též laboratoř. (Škola se snaží postupně vše modernizovat a renovovat podle výše finančních prostředků.) Studenti mají přístupný také školní bufet, dvůr, či posilovnu a počítačovou učebnu, ve kterých by měli dodržovat určitá pravidla. Škola dále realizuje různé projekty a využívá granty, které podporují školy zapojené do programu Škola podporující zdraví. Spolupracuje také se zahraničními školami a pořádá výměnné pobyty s těmito školami. Spolupráce se školami a městy v okolí také nechybí, zejména je asi pro studenty užitečná spolupráce s místní firmou Veba (propojení výuky s praxí). Dále podle zájmu žáků jsou zřizovány různé zájmové kroužky. V souvislosti s tím a s podporou tělovýchovy jako části projektu zdravé školy, plánují různé tělovýchovné pobyty a zájezdy outdoorové, turisticko-poznávací, do plaveckého bazénu v Nové Rudě; sportovní den a jiné. Mé dojmy z této školy jsou velice pozitivní. Komunikace s panem ředitelem Výravským byla velice příjemná. Když jsem přišla do gymnázia, zodpověděl mi všechny otázky a poskytl materiály k této práci. Dovolil mi také podívat se do hodiny ZSV v 1.A. Hodina byla velice pěkná, vyučující komunikovala se studenty a vykládala zábavnou formou s odkazy na aktuální témata. Třída byla speciálně vybavená na diskuse, tedy lavice byly uspořádány do tvaru U a nechyběl ani projektor a patřičné technické vybavení. Škola na mě udělala velice dobrý dojem, lidé působili klidně a přátelsky a studenti také vypadali spokojeně

6 (samozřejmě v každé třídě se najde žák, kterého daná látka nebude bavit atp.). Pokud bych bydlela v blízkosti, neváhala bych tuto školu vybrat buď jako své pracoviště, nebo i školu pro své dítě. Závěr: Školy podporující zdraví jsou velice zajímavé a myslím si, že zejména základní školy tohoto typu mohou ovlivnit vývoj dítěte v pozitivním smyslu (odpovědnost, chování, zdravé stravování atp.). Samozřejmě na žáka má vliv i prostředí a výuka na gymnáziu či střední škole. Jako matematik bych tedy nakonec dodala, že alespoň jedna škola v programu Škola podporující zdraví má příjemný kolektiv a hezké prostředí.

Alternativní školy. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Alternativní školy. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Alternativní školy Alternativní školy jsou někdy nazývány jako školy hrou, protože jde o školy s jinými metodami a organizací výuky a obvykle se skutečně snaží o přiblížení učiva formou hry, diskuse, problémových

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP6 Gymtri 2014 Aby nás to doopravdy bavilo Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 3. LÉKAŘSKÁ FAKULTA Ústav zdraví dětí a mládeže Jana Nedbalová Kvalita základních škol z hlediska podpory zdraví Quality primary schools from standpoints supports health Bakalářská

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/208/2013 Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP G Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j.

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia. Platné od 1. 9. 2011 č.j. Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Wichterlova gymnázia Platné od 1. 9. 2011 č.j. WG/953/2011 Aktualizace 1. 9. 2012 č.j. WG/1275/2012 Obsah 1. Identifikační

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace

Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace GČL/209/2013 Školní vzdělávací program pro nižší stupeň Gymnázia Česká Lípa zpracováno podle RVP ZV Obsah ŠVP Identifikační údaje... 3 Charakteristika školy... 4 Úvod, velikost školy a její umístění...

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 2013 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Aktualizace 1. 9. 2013 verze: 02092013-2 - verze: 02092013 Základní škola Jihlava,

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium

Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1/335 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Vzdělávací program... 4 1.3 Studijní forma vzdělávání...

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G

Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G Motto: Nestačí vědět, musíme také vědění užívat. Vyhlubme studny a opatrujme čistotu vody. Školní vzdělávací program pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia zpracováno podle RVP G ŽIVOT VE ŠKOLE, ŠKOLA PRO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program ŠVP 4 Gymtri Učíme se pro sebe Školní vzdělávací program HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Charakteristika školy 2 2 Identifikační údaje 4 3 Charakteristika

Více

Pedagogika II. Letní semestr Akademický rok 2014/15. Vzdělávací soustava: Školství ve Finsku. Alternativní školy.

Pedagogika II. Letní semestr Akademický rok 2014/15. Vzdělávací soustava: Školství ve Finsku. Alternativní školy. Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava: Školství ve Finsku. Alternativní školy. 15.4. 2015 Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: Školství ve Finsku Alternativní školy 15.4.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více