STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA. Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Kolektiv autorů"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sportovních studií STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA Vypracované otázky k okruhu Pedagogika a psychologie (Chybí otázky 11d) a 14c)d)) Kolektiv autorů BRNO 2007

2 OBSAH 1a) Společnost, její funkce: postavení sportu v jejím vývoji...5 1b) Psychologie, definice předmětu z hlediska některých psychologických směrů, psychologické disciplíny. Výzkumné metody v psychologii. Hlavní otázky v psychologii sportu...5 1c) Vztah mýtu k myšlení. Starověké a novodobé mýty. Charakteristika mytického období v řecké oblasti d) Základní rysy soudobé edukace: a) Základní charakteristiky tradiční, moderní, postmoderní společnosti b) Pojem osobnost v psychologii. Osobnostní vlastnosti. Temperament, charakter a volní vlastnosti. Jejich vliv na sportovní výkon c) Charakterizujte starořeckou polis (Athény, Sparta). Platón (teorie idejí), Aristotelés (substance a příčina) jejich vliv na evropské myšlení d) Pojetí výchovy (edukace). Výchova a socializace, hodnotová orientace výchovy (antika, středověk, novověk), vztah výchovy, dědičnosti a prostředí a) Sociální pozice vs. sociální role: fungování na sportovním poli b) Sociální skupiny, dělení, charakteristika, sociometrie c) Historické a filozofické pozadí starověkých olympiád a starořeckých atletických závodů d) Struktura pedagogiky (soustava pedagogických disciplín) a její význam ve společnosti. Vztah pedagogiky k jiným oborům. Pedagogika sportu a) Výchova, vzdělání, socializace: prolínání se světem sportu b) Biologická a sociální determinace psychiky c) Helénismus historické pozadí, pojmy: zrovnoprávnění člověka, ataraxia, múseion d) Demokratická výchova J. A. K. Výchova gentlemana J. Locka a) Socializace: vrcholový versus rekreační sport b) Schopnosti a jejich dělení. Vliv schopností na sportovní výkon. Rozvoj psychomotorických schopností. Získávání vědomostí, dovedností a návyků. Inteligence jako rozumová schopnost některé teorie c) Porovnejte stoicismus a novoplatonismus na pozadí díla M. Aurelia a Plótina d) Svobodná výchova J. J. Rousseaua. Pedocentrická výchova a škola J. Deweye a) Problematika sportovních subkultur, alternativní sporty b) Pojem emoční inteligence (Goleman), teorie vícečetných inteligencí (Gardner) c) Odlišnost starověkého myšlení (řecko-římského) a myšlení křesťanského. Historické pozadí středověku d) Didaktika a) Negativní jevy sportovní scény: Násilí, agresivita, hostilita b) Člověk a emoce. Dělení emocí, řízení emocí. Význam emocí ve sportu...50

3 7c) Porovnejte dílo Augustina Aurelia a Tomáše Akvinského (jejich vliv na středověké myšlení). Změny v myšlení v pozdním středověku d) Metody empirického výzkumu v pedagogice a v sociálních vědách. Základní, aplikovaný, praktický a akční výzkum a) Vrcholový sport jako forma masové kultury b) Otázky lidské motivace. Motivace jako předpoklad výkonu. Motivační faktory. Aspirační úroveň c) Historické a filozofické pozadí renesance. Návrat zájmu o antiku. Vznik humanismu. Reformace a její vliv na podobu evropského myšlení. Porovnejte dílo M.Luthera a M.de Montaigna d) Výchovně-vzdělávací cíle. Historičnost cílů výchovy a jejich proměny antika, středověk, Komenský, novověk. Cíle soudobé edukace a) Postavení sportu v masových médiích b) Kognitivní procesy a jejich dělení. Kognitivní psychologie. Sociální kognice. Kognitivní stereotypy a předsudky. Předsudky a mýty ve sportu c) Charakterizujte novověké (barokní) myšlení (barokní pocit, hledání jistoty, ontognozeologická propast mezi subjektem a objektem poznání, vznik heliocentrického systému) d) Soustava pedagogických a didaktických principů. Organizační formy výuky. Fáze výuky a) Sport jako konzumní hodnota b) Teorie jáství. Sebeuvědomování, možnosti sebepoznávání. Sebehodnocení a sebevědomí. Sebeopojení a sebeobraz (selfimage). Zralost osobnosti c) Vznik racionalismu (R. Descartes) a empirismu (J.Locke) jejich podobnost a rozdílnost. Pojmy: ideje, mechanicismus, asocianismus d) Metody výuky charakteristika, klasifikace, aplikace a) Globální aspekty soudobého sportu b) Formy mezilidských interakcí. Soutěžení a spolupráce. Komunikace verbální a typy neverbální komunikace. Neverbální komunikace ve sportech c) Charakterizujte historické a filozofické pozadí osvícenství. Osvícenské a moderní mýty ( aténská demokracie, kalokagathia, rasa, národ ), deismus, ateismus a) Sportovní migrace b) Zátěžové situace. Intraindividuální a interindividuální konflikty a možnosti jejich řešení. Rozhodování. Frustrace, reakce na frustraci c) Historické a filozofické pozadí moderny. Pojmy přechod z tradiční do moderní společnosti, průmyslová revoluce, rozbití pevných forem, docenění času (Hegel, Darwin) d) Příprava jedince pro sociální role. Vývoj sociálních rolí, výchova pro život H. Spencera, požadavky postmoderní společnosti. Výchova jako rozvoj základních kvalit osobnosti a) Sport versus životní prostředí...88

4 13b) Hlavní principy zdravé komunikace. Mezilidské interakce z hlediska transakční analýzy (Berne). Asertivní chování. Zásady komunikace se sportovci a jejich rodiči c) Charakterizujte podrobně jeden z následujících směrů myšlení v období moderny: fenomenologie, existencialismus, analytická filozofie d) Alternativní školy. Rysy alternativních pedagogických koncepcí. Škola montessoriovská, daltonská, waldorfská, jenská, francouzská moderní ad. Inovativní školy a) Ženy a sport: vývoj, stav, perspektivy b) Stres, typy stresu. Důsledky stresu, rizika. Psychosomatická onemocnění. Psychohygiena a zdraví životní styl a) Budoucí vývoj sportu b) Metody poznávání lidí. Psychologické (a jiné) diagnostické metody a podmínky pro jejich užívání. Psychometrický a klinický přístup. Možnosti psychologické diagnostiky ve sportu. Interpretace výsledků c) Charakterizujte dílo jednoho z následujících filozofů postmoderny: M. Foucault, J. Derrida, F. Lyotard, R. Rorty; a doložte na příkladech, proč jsou řazeni k postmodernímu myšlení d) Vývoj české výchovně-vzdělávací soustavy. Jan Amos Komenský a jeho pojetí školy, vývoj novodobého českého školství, soudobá česká škola a její sociální dimenze. Školní vzdělávání a škola (transmisivní, konstruktivistická atd.)...109

5 1a) Společnost, její funkce: postavení sportu v jejím vývoji SPOLEČNOST = velké množství lidí žijících na stejném území, sdílejících stejné kulturní vzory, podléhající témuž systému politické autority a relativně nezávislá na okolním světě = soubor institucí a zařízení, jejichž funkcí je zajišťovat organizované uspokojování potřeb, regulování rozvoj kultury SPORT = institucionalizovaná pohybová aktivita vyznačující se fyzickým úsilím, motivovaná radostí z pohybu, snahou po výsledku nebo získáním odměny za předvedený výkon - sport je takový, jaká je společnost (odráží její potřeby) stát zajišťuje sportoviště a další potřeby pro občany - od 80./90. let 20. st. podpora hl. vrchol. sportu Podpora masového rekreačního sportu zůstává stranou - výstavba sportovišť je realizovaná hl. z ekonomických a ideových důvodů - výstavba také sportovišť pro rekre sportovce, ale s určitým omezením (př. uzavření části bazénu pro závodní plavce): cyklostezky (cyklisti, bruslaři, pejskaři, maminky s kočárky, ) fitka, plavecké bazény (hl. pro bohatší vrstvu) - rozhodně dnes neplatí heslo sport pro všechny, omezeno mnoha faktory (věk, peníze, místo bydliště, ) - občanské sportovní organizace nemají dostatek peněz X na druhé straně podnikatelský sektor, který ale raději investuje do vrcholového sportu (větší návrat investic) - občané si dnes již uvědomují důležitost sportu (zdraví, kondice, relaxace, smysluplné naplnění volného času), ale pravidelně sportuje jen 1/3 z nich - nečastější výmluvy: čas, peníze, nedostatek sportovišť, dobrá parta lidí, jiné starosti, chybí motivace 1b) Psychologie, definice předmětu z hlediska některých psychologických směrů, psychologické disciplíny. Výzkumné metody v psychologii. Hlavní otázky v psychologii sportu Psychologie je věda, která studuje lidské chování, duševní procesy a tělesné prožívání, včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí. Psychologii od počátku provází spor o její přírodovědnou anebo duchovědnou podstatu. Chování je veškerá činnost člověka fyzická, fyziologická a psychická, to co můžeme pozorovat na druhém člověku. Slovo psychologie pochází z řeckého slova psyché (duše) a logos (učení). 5

6 Do poloviny 19. století byla psychologie součástí filozofie. Za jejího zakladatele ve filozofických vědách byl považován filozof Aristoteles ( př. n. l.). Počátky vědecké psychologie jsou obvykle datovány rokem 1879, kdy Wilhelm Wundt založil první psychologickou laboratoř na univerzitě v Lipsku v Německu. Vznik laboratoře měl takový význam, protože v té době určovaly experimentální disciplíny (zejména přírodovědné) co je vědní a co ne. Chtěla li se psychologie stát uznanou vědou, musela i ona prokázat, že je schopna pracovat experimentálně, v laboratoři. Laboratorní práce nabízela záruku že objektivní metodou budou získány poznatky, spolehlivě ověřitelné a opakovatelné podobně jako je tomu v chemii, fyzice nebo filozofii. Předmět psychologie V průběhu formování názorů na psychiku a utváření psychologie jako samostatné vědy byl předmět psychologie určován různě. V období, kdy bylo psychologické myšlení závislé na filosofii, ze za předmět psychologie považovala duše. V minulosti lidé chápali duši jako oživující princip. Měla ztotožnění s dechem, krví nebo míchou. Teprve později se prosazovalo pojetí na těle nezávislé duše. Součastná psychologie sice má ve svém názvu psyché, ale ve svých teoriích se pojmu duše vyhýbá. Se vznikem vědecké psychologie se předmětem psychologie stalo studium psychických procesů, stavů a vlastností. Psychologie se stala empirickou vědou. Klasická psychologie navazující na počátky vědecké psychologie považuje za předmět psychologie vědomí (tj. psychologie zkoumá vědomé procesy a stavy, jejich příčiny a působení). Hlubinná psychologie vidí předmět psychologie především ve zkoumání předvědomých a nevědomých pochodů a stavů. Teprve na druhém místě věnuje pozornost aktuálnímu vědomému psychickému dění, které tvoří jen menší část duševního života. Další psychologické směry považují za předmět psychologie prožívání, které zahrnuje úhrn bezprostředně vnitřní zkušenosti, přístupné vědomé i nevědomé pochody a stavy. Objektivní psychologie definuje psychologii jako vědu o chování. Odmítá vědomí a prožívání jako předmět psychologie, protože podle jejího názoru nemohou být subjektivní jevy předmětem pozorování a měření. Současná psychologie se přiklání k názoru, že výše uvedená určení předmětu psychologie se vzájemně nevylučují. Můžeme je chápat jako jednotlivé aspekty, jejichž spojení představuje předmět psychologie. Psychologie zkoumá chování a prožívání a vnitřní podmínky, z nichž vycházejí. Hlubinná psychologie vychází z klasické psychoanalýzy, analytické psychologie, individuální psychologie a neopsychoanalýzy lidské projevy jsou složitou souhrou vědomých a nevědomých procesů vychází z Freudových teorií a praxe s neurotickými pacienty Neohumanistická psychologie zabývá se chováním člověka - vnější prostředí a chování organismu ovlivňuje vnitřní organismus 6

7 Neobehaviorismus zakladatelem je Edward Tolman ( ) radikální behaviorismus, obnovení Watsonova učení. Silná především V USA. na základě analýzy vztahů mezi podněty z okolí a chováním organismu vznikají určité pochody uvnitř jedince, které tyto podněty zprostředkovávají měli teorii, že na stejný podnět musí všichni jedinci reagovat stejně - dokázali, že to tak není (např. Tolmanova intervenující proměnná) Kognitivní psychologie zakladatelem je George Kelly ( ) za rozhodující jsou považovány poznávací procesy, kterými se vytváří vnitřní obrazy (modely) vnějšího světa skrze modely je člověk schopen sebereflexe a vytváření své hodnotové orientace cílem učení je schopnost člověka vyhledat a zpracovat informace člověk chápán jako aktivní tvor, který je schopen informace použít k sebereflexi, kterou promítne do hodnotového systému zdokonalování, sebevýchova, seberealizace, sebereflexe v souvislosti s informacemi řeší otázku pamětných stop, kapacity mozku, umělé inteligence Humanistická psychologie vznikla v USA James Bugental, Anthony Sutich směr v rozporu s hlubinnou analýzou věnuje se tomu, jak člověk vnímá sám sebe, jak prožívá, co se kolem něj děje (sebevyjádření, pravá identita) potřeba zlidšťovat okolí člověka za účelem projevování identity důraz na autenticitu bytí. Transpersonální psychologie Založil Stanislav Grof - Američan českého původu (narozen 1931) zabývá se mimořádnými změněnými stavy vědomí vznikajícími meditací, požitím psychotropních látek, mystickými praktikami a rituály terapie byla nejprve zakládána na experimentech s LSD. Po jeho zákazu bylo nahrazeno technikou - holotropní dýchání teorie říká, že při intenzivním dýchání se mění v krvi poměr mezi kyslíkem a oxidem uhličitým pomocí holotropního dýchání může jedinec prožít např. zážitky svých předků, svůj vlastní porod, nebo se může cítít jako ztotžnění všeho bytí, promlouvat s bohem atd. Tato metoda je však riskantní, může dojít k upadnutí do bezvědomí, silným křečem, záchvatům atd., proto je doporučována pouze zcela zdravým jedincům. Může být prováděna pouze za přítomnosti vyškoleného psychologa - nikdy nezkoušejte holotrpně dýchat sami!!! některými vědci považována za papsychologii, nerelevantní vědu Behaviorální psychologie Předmětem studia behaviorální psychologie je studium objektivně pozorovatelných faktů (nikoli introspekce, ta je podle behavioristů nevědecká), smysl má tedy studium chování. Jednotkami chování jsou S R (stimul reakce). Při formování osobnosti hraje velmi důležitou roli učení. V 60. letech minulého století se začaly v behaviorismu prosazovat sociálně kognitivní teorie učení. Albert Bandura, Julian Rotter, Walter Mischel už předpokládali, že lidé nejsou pouhým produktem vnějších vlivů, ale mohou okolní prostředí aktivně modifikovat a vytvářet. Lidé se pozvolna učí reagovat na různé životní situace díky tzv. observačnímu učení (z ang. observer přihlížející). Lidské chování je ovlivňováno také tím, že lidé dokážou popsat svou vnitřní psychickou zkušenost. S tím raný behaviorismus nepočítal. 7

8 Psychodynamická psychologie, psychoanalýza Předmětem studia psychodynamické psychologie je prozkoumávání nevědomé oblasti lidské psychiky, tedy nevědomí. Za zakladatele psychodynamického přístupu je všeobecně považován Sigmund Freud. Podle něj všechny duševní prožitky a projevy chování mají svou příčinu, jsou tedy determinovány, a obvykle nemají vědomý racionální důvod, ale nevědomý motiv. Podle Freuda jsou právě nevědomé pudové impulsy (sexuální a agresivní) restriktivně potlačovány společností, což vede k tomu, že jsou přesunuty z vědomí do nevědomí, odkud nadále ovlivňují psychiku. Tím Freud naznačuje, že vědomí je obranným valem proti nevědomí. Alfred Adler, Carl Gustav Jung, Karen Horneyová, Erich Fromm a Harry S. Sullivan každý z nich vytvořil vlastní psychodynamické teorie a všechny je charakterizuje studium nevědomí a tvrzení, že zkušenosti v raném dětství rozhodujícím způsobem ovlivňují další vývoj osobnosti. Psychoanalýza se opírá především o klinické případové studie Psychologické disciplíny Základní: Zahrnují ty psychologické jevy a skutečnosti, které mají nejobecnější charakter a postihují psychologické jevy z nejzákladnějších hledisek: Obecná psychologie se zabývá nejzákladnějšími a nejobecnějšími poznatky o regulaci chování řízeného psychikou. Sociální psychologie zkoumá utváření a projevy psychických jevů v sociální interakci. Vývojová (ontogenetická) psychologie studuje psychické zákonitosti sociální podmíněnosti /determinace) psychiky. Zkoumá formující vliv společenských činitelů na utváření psychiky. Zabývá se změnami v psychice člověka v průběhu jeho vývoje od početí do smrti. Psychologie osobnosti zkoumá strukturu, dynamiku a vývoj osobnosti. Syntetizuje získané psychologické poznatky o člověku jako celku. Popisuje a vysvětluje podobnosti a odlišnosti mezi lidmi. Psychická metodologie řeší problémy, které úzce souvisejí s pochopením metodologických přístupů nebo výzkumných projektů, teorií apod. a jejich užití v psychologii. Psychopatologie se zabývá chorobnými změnami psychických jevů vycházejících z nejrůznějších příčin neurologických, endokrinologických nebo společenských. Dějiny psychologie zkoumají vývoj psychologického myšlení od nejstarších dob. Speciální Psycholingvistika je psychologií řeči. Studuje vzájemné vztahy mezi myšlením a řečí. Zoopsychologie (psychologie zvířat) zkoumá psychiku zvířat na různých stupních vývoje. Na zvířatech kromě toho, studuje také takové problémy, které na lidech z humánních důvodů studovat nelze. Poskytuje materiály pro srovnávací psychologii, která srovnává psychiku zvířat a lidí. Psychofyzika zkoumá vztahy mezi fyzikálními vlastnostmi podnětů a jejich počitkovými a vjemovými kvalitami. Biopsychologie sbírá poznatky o biologicko-fyziologické determinaci psychiky. 8

9 Psychofyziologie se zabývá materiálním základem psychických jevů, zejména mozkovými procesy, které jsou základem psychických jevů, charakterizujících člověka jako společenskou bytost. Farmakopsychologie sleduje účinky chemických látek, léků nebo drog na psychiku. Diferenciální psychologie studuje především rozložení a rozdíly mezi měřitelnými psychologickými jevy /schopnosti, vlastnosti), interindividuální rozdíly (např. mezi pohlavími, spol. skupinami). Psychometrie se orientuje na konstrukci testů. Aplikované Pedagogická psychologie sleduje člověka v podmínkách výchovy, zkoumá psychologické základy, činitele a zákonitosti výchovy, vyučování a vzdělávání. Zaměřuje se i na osobnost a činitele a na psychologickou analýzu výchovně vzdělávacích cílů a prostředků. Psychologie práce studuje psychologické aspekty (např. vliv pracovního prostředí na pracovní výkon, rozmístění pracovníků, otázky bezpečnosti práce nebo mezilidské vztahy na pracovišti). Inženýrská psychologie se zabývá konstrukcí strojů a strojních zařízení ve vztahu k psychickému založení člověka, který má stroj obsluhovat. Poradenská psychologie má pomáhat jedinci efektivněji se orientovat ve stále složitějším světě, vycházet z lepšího poznání sebe sama a tak optimalizovat rozvoj lidské osobnosti. Zabývá se školním, výchovnám, profesním a manželským poradenstvím. Klinická psychologie je zaměřená na poznávání a diagnostiku psychických poruch a defektů z poruch. Kliničtí psychologové spolupracují s lékaři při určování, předcházení a léčení psychických chorob a poruch. Sledují postoje pacientů k chorobám, vztahy mezi pacienty a lékaři nebo jevy nedokonalého přizpůsobení se jedince prostředí. Soudní (forézní) psychologie se používá v soudní praxi při zjištování psychologických zvláštností delikventa, při vyšetřování a posouzení výpovědí svědků. Výzkumné metody Psychologie jako empirická věda disponuje souborem metod, které jednak slouží ke sběru dat a jednak k jejich vyhodnocení. Metody sběru dat jsou velmi důležité pro získání dat, které jsou stavebním kamenem vědy, protože jsou východiskem teorie. POZOROVÁNÍ Jedná se o sledování člověka, jeho projevů, bez záměrného zásahu psychologa. Pozorování se dále dělí na: Extrospekci - pozorování vnějších projevů v přirozených/upravených podmínkách Introspekce - pozorování vlastních vnitřních psychických jevů EXPERIMENT Je to vědecká metoda, záměrné zasahování do podmínek a vlivů na zkoumanou osobu. Při experimentu se používají i další metody- dotazníky, rozhovor, analýza slovních projevů. EXPLORAČNÍ METODY - sociálně psychologické metody, slouží ke sběru dat, přičemž se používají testy, dotazníky, rozhovory apod. Dělí se na: 9

10 Sociometrie - zjišťování a analýza vztahů mezi členy malých skupin. Obsahová analýza - výskyt určitých témat, slov, formulací v dokumentech (knihách, periodikách, obrazovém záznamu). Sémantický diferenciál - porovnávání několika objektů. PSYCHODIAGNOSTIKA - zabývá se člověkem, úrovní vývoje, vlastnostmi osobnosti. Hlavní otázky psychologie sportu Zkoumá odraz sportovní činnosti -na přímé působení sportovní činnosti(sportovec) X Nepřímé působení(zprostředkovaně- fanoušek, divák.. 1c) Vztah mýtu k myšlení. Starověké a novodobé mýty. Charakteristika mytického období v řecké oblasti. Mýtus jinak řečeno vyprávění, báje - symbolický příběh zachycující původní lidskou zkušenost v přírodě a historii obsahem často nastolení řádu v dříve chaotickém prazákladu světa - cílem mýtu je harmonizovat společnost s přírodním a společenským řádem - rozvoj vedl k tomu, že Řekové postavili proti mýtu (filozofie) logos (vědu) Starověké mýty většinou vyprávění o bozích a lidech (hrdinech) - o zrození, smrti, lásce, nenávisti, intrikách - o stvoření světa, člověka... Novodobé mýty jsou předmětem psychologie a sociologie Příklad??? (možná mýtus o nadřazenosti určité rasy???) -slovo mýtus se nyní používá více jako výmysl Mýtické období v řecké oblasti - znak řecké mytologie tzv.partikularismus (souvisí s politickou rozdrobeností) - mytologické okruhy: a) kosmogonické (vznik světa) b) lokální o hrdinech (např. Trója) - bohové antropomorfní (vypadající jako lidé) ale hezčí, silnější, nesmrtelní - hierarchický systém božstva (Zeus král bohů) 1d) Základní rysy soudobé edukace: Výchova permanentní, univerzální a mnohostranně orientovaná. Nyní se netýká jen prvních dvou dekád života- důležité je celoživotní rozvíjení osobnosti. Heteroedukace a autoedukace Je důležité propojit heteroedukaci a autoedukaci. Heteroedukace- výchova druhým jedincem- poskytuje nám materiály ke studiu 10

11 Autoedukace- sebevýchova- sami si materiály vyhledáváme a zpracujeme Od hereroedukace směřujeme k autoedukaci. Rysy edukace v moderní společnosti A, výchova univerzální- není koncipována tak že se týká jen určité společnosti či instituce, oboru ale dotýká se každého. Výchova je přítomna v rodině, ve škole, v mimoškolních zařízeních, organizacích, v kulturních a sdělovacích prostředcích. B, Internacionalizace a globalizace výchovy- problémy globální povahy, překonání výchovy jen v rámci hranic. ( probíhá to formou- projektů, výměn učitelů a studentů, dohod, mezinárodních učebnic, kvalifikačních certifikátů). C, Integrace výchovných procesů- zajišťuje jednotné výchovné působení Intencionální a funkcionální edukce 1. intencionální = záměrná, cílevědomá, plánovitá a účelová činnost, fungující osobnost. Vyznačuje se vysokou mírou organizovanosti a probíhá v rodině a ve škole. 2. funkcionální = spontánní, bezděčná, živelná. Jedinec formuje sám sebe v sociálním prostředí, které ho ovlivňuje. Podvědomě přebíráme metody z prostředí, v němž žijeme. Nevýhodou tohoto působení může být, že pokud se člověk učí s chybou, není nikdo, kdo by ho na ni upozornil a dochází k tzv. Interferenci. 2a) Základní charakteristiky tradiční, moderní, postmoderní společnosti Z historického hlediska prošla společnost poměrně dlouhým vývojem, ve kterém bývají rozlišovány následující mezníky: a) počátek lidské historie, vyčlenění člověka z přírody, vznik společnosti b) vydělení pastevectví a zemědělství (první velká dělba práce) c) organizace společnosti tradiční státy, preindustriální civilizace d) průmyslová revoluce, přechod k industriální společnosti vědeckotechnická revoluce, navozující otázku přechodu ke společnosti postindustriální Archaická společnost - Je vůbec první společností a považujeme ji za vůbec nejstarší fázi vývoje člověka před neolitickou revolucí. Tradiční společnost - má počátek v období po dovršení tzv. neolitické revoluce. V tradiční společnosti bychom mohli identifikovat některé známé prvky, jako například existence měst, dělba práce atp. Výrazným rysem tradiční společnosti je forma rozvrstvení společnosti do tzv. kast nebo stavů, jinými slovy řečeno nalezneme zde hierarchii. Ne hierarchii společnosti se významně podílí náboženství, které je jistým vysvětlujícím principem. Také za zmínku stojí charakter života a obživy - většina pracuje v zemědělství a obživu si zajišťuje pouze v rámci své vlastní domácnosti. Moderní společnost - Je protikladem tradiční společnosti. Vznik moderní společnosti úzce souvisí s historií a ustanovuje se zhruba na přelom 18. a 19. století v důsledku pádu tradiční společnosti a její sociální kultury. Pro moderní společnost je nejtypičtější proces modernizace, který se skládá z urbanizace a industrializace. Setkáváme se zde také s tzv. sekularizací, to znamená, že 11

12 společnost je do značné míry zesvětštěna, do náboženské společnosti vnikají světské hodnoty. Dalším typickým rysem je přesun velké části populace ze zemědělské činnosti na průmyslovou výrobu, zrovnoprávnění všech lidí a nové třídní rozdělení. V moderní společnosti je velká dělba práce, výroba je založena na organické směně, lidé se snaží vyvázat z tlaku osobních vazeb. Postmoderní společnost - Vzniká jako pozvolný důsledek procesu modernizace. Její ustanovení je taktéž historicky podmíněné. Pro postmoderní společnost je příznačná kulturní relativizace, je zde výrazný přesun populace z průmyslových odvětví do služeb a později fenoménem globalizace a novým ekonomickým rozdělením světa. Postmoderní společnost můžeme nalézt v západní Evropě a severní Americe již od konce 60. let 20. století, zatímco v České republice až v 90. letech 20. století. 2b) Pojem osobnost v psychologii. Osobnostní vlastnosti. Temperament, charakter a volní vlastnosti. Jejich vliv na sportovní výkon. Definice osobnosti Pojem osobnost vysvětluje, jak je organizován duševní život v člověku. Navenek se projevuje chováním. Osobnost je individuální celek duševního života člověka, který tvoří jednotu s tělem a s prostředím. Osobnost je otevřený, živý, jedinečný a neopakovatelný systém (materiály ke zkoušce k psychologii). Osobnost je souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů apod., které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka. Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti (Odmaturuj ze společenských věd). Osobnostní vlastnosti Jednotlivé vlastnosti osobnosti (struktura osobnosti): temperament, schopnosti, charakter, motivy a postoje, volní vlastnosti. Temperament Soubor vlastností osobnosti. Je do jisté míry dědičný a dá se ovlivnit výchovou. Temperament je spojován s emocemi, psychomotorikou. Určuje hloubku a intenzitu prožívání, trvání reakcí a jejich doznívání. Je to relativně stálý (vrozený, zděděný) element osobnosti, ale závislý na elementech dalších, na situaci, reakcích z okolí apod. Temperament se podílí na formování charakteru. Klasické typy temperamentu (Hippokrates, Galenus), humorální - sangvinik (na silné podněty reaguje silně, na slabé slabě, rychlé změny zaměření, přizpůsobivý, emočně vyrovnaný, nestálý, lehkovážný, veselý, měkké prožitky) - flegmatik (emočně vyrovnaný, lhostejný navenek, reaguje na silné podněty, stálost, spokojenost, klid, chladnokrevnost, pasivní, bez ambicí, nemá rád změny a pohyb) - melancholik (hluboké prožitky, smutné ladění, pesimismus, strach z budoucnosti, miluje klid, nesnáší vzruchy a hluk, city trvalé, intenzitu citů neprojevuje navenek, obtížně navazuje kontakty) - cholerik (silně vzrušivý, sklon k hněvu a k agresi, těžko se ovládá, reaguje impulsivně a nerozvážně, netrpělivý, egocentrický, emočně labilní, snadno vyvolatelné city, rychlé reakce) 12

13 Schopnosti Stupně schopností - nadání, talent, genialita Charakter Souhrn psychických vlastností osobnosti, které se projevují v mravní stránce jejího chování a jednání. Projevují se ve vztahu člověka k ostatním lidem, k práci, přírodě i k sobě samému. Formuje se především působením výchovy a dalších společenských jevů. Charakter je část osobnosti, která kontroluje a reguluje jedincovo chování podle společenských, zejm. Morálních norem a požadavků. Charakter je někdy označován jako emoční inteligence, která se vyznačuje - znalostí vlastních emocí, zvládání emocí, schopnost sám sebe motivovat, vnímat emoce jiných lidí, schopnost dobrých mezilidských vztahů. Volní vlastnosti Vůle označuje psychické procesy a vlastnosti, které zajišťují řízení činnosti a dosahování cílů, zj. V situacích, kdy je potřeba se rozhodnout mezi několika možnostmi nebo překonávat překážky. Volní procesy se vyskytují ve všech fázích lidské činnosti. Motivy a postoje Motivy jsou pohnutky, psychologické příčiny reakcí, činností a jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb. Potřeba je stav nedostatku nebo nadbytku něčeho, co nás vede k činnostem, jimiž tuto potřebu uspokojujeme. Postoje jsou sklony člověka reagovat ustáleným způsobem na předměty, osoby a situace. Aodrážejí hodnotící vztah člověka k určité skutečnosti. 2c) Charakterizujte starořeckou polis (Athény, Sparta). Platón (teorie idejí), Aristotelés (substance a příčina) jejich vliv na evropské myšlení. Polis městské státy, vznikly sjednocováním malých řeckých obcí - centralizace výroby a správy, okolí zemědělství - v těchto státech je obyvatelstvo rozděleno do skupin podle majetku (dříve dle urozenosti) - na jeho řízení se podílí plnoprávní občané - nejznámější Athény, Sparta Sparta - městský stát (Polis), vojenská země, ženy měli rodit zdatné Sparťánky J - každé novorozeně (chlapečci) bylo do 3 dnů kontrolováno, jestli má všechny nožičky, ruce atd. když ne, bylo vhozeno do rokle - chlapci od 7-12 let povinně chodili do gymnázií (hráli hry, vyučovali se vojenství a vědám) let odtržení od rodiny, ostřejší výcvik, učili je v boji buď vyhrát nebo zemřít (heslo se štítem nebo na štítě) - Sparťané si podrobili Meséniany a udělali si z nich otroky nemuseli tedy pracovat 13

14 - militarismus (vojenský režim) -> důsledky: úpadek řemesel a kultury, pohrdali soutěžením ve sportu -> odchod z OH, pokles porodnosti (neustálé válčení rozvracelo rodiny) Athény - Solón (nejvyšší úředník) rozdělil obyvatelstvo na 4 majetkové třídy - tělesná výchova byla soukromá (pod dohledem státu) - v Palestrách zápasiště - v Gymnaziónech tělocvična, kde cvičenci cvičili nazí - vyučoval se: zápas, běh ve zbroji, vytrvalostní běh, box, hod oštěpem, vozatajství, plavání - Kalochagathia -> v rovnováze síla duševní a tělesná (říkalo se, že nevzdělanec je ten, kdo neumí číst ani plavat) - fyzická stránka: 7-16 let učili se hrám a dbali na tělesnou zdatnost let Pentatlon (pětiboj) + zápas let boj ve zbroji (stal se z něj strážný) nad 20 let od státu dostal štít a zbroj (byl z něj bojovník) - duchovní stránka: básnictví, hudba, tanec - rozdělení období: a) období gymnastiky b) období agonistiky c) období profesionální atletiky - sportovali nazí, potírali se olejem a poprášili prachem -> aby se jim lépe sportovali (poté sundávali škrabkou) - sochařství -> věnovali se zobrazování svalového napětí (v pohybu), obličej nepropracovaný - trenér bývá zobrazován s holí v ruce -> používali tělesných trestů k lepšímu výkonu (povzbuzovali, neponižovali) (pedagogové byli pomocníci trenérů - otroci) Platón( př. n. l.) - všestranně vzdělán, vynikal v atletice, hudbě a malířství - původně si přál být politikem, své rozhodnutí změnil poté, co ve 20 letech potkal Sokrata stal se filozofem, navazoval na Sokratovy názory - po smrti Sokrata odchází z Athén a cestuje později návrat a založení Akademie (1. VŠ) podle parku Akadema, ve kterém škola stála Teorie idejí Existují dva světy: a) svět idejí = ideje jsou prvotní pravzory všech jsoucen, jsou stálé a věčné, proto jen svět idejí je ten pravý a skutečný, existuje nezávisle na člověku b) náš svět, hmotný = odvozený, druhotný, je to svět pomíjivých jevů, které vnímáme pomocí smyslů. Pomíjivé hmotné věci jsou jen otisky, stíny idejí, stejně jako v mýtu o jeskyni, na kterém vysvětluje v díle Ústava svou filosofii. Stín věcí, které vidí lidé v životě jsou obrazem v jeskyni, ale kdyby se člověk ohlédl a spatřil skutečný ideový svět, tak by mu to nikdo nevěřil. (lidé v jeskyni 14

15 jsou spoutáni, vidí pouze stíny a myslí si, že vidí realitu, ale když se jeden z nich dostane ven, tak zjistí, že realita je jiná a stíny nejsou reálné úplně se s tím neztotožnil, pže byl ovlivněn svým dřívějším smýšlením slunce je pro něj moc ostré, protože dříve znal jen tmu) - 2 teorie poznání: a) smyslové druhotné, méněcenné, nepodstatné, pomíjivé, zkoumá podřadný hmotný svět b) rozumové prvotní, pravé, poznáváme skrze něj ideje anamnésis = rozumové poznání idejí = rozpomínání duše na říši idejí, ve které kdysi byla a dívala se na ideje duše: dualismus duše je oddělena od těla, je mu nadřazená, nesmrtelná, nehmotná, žila před tělem 3 části duše každé části duše je také přiřazena jedna ctnost a) myšlení, rozum ctnost moudrost (vládci, filosofové) b) vůle ctnost statečnost (vojáci) c) žádostivost, chtíč ctnost uměřenost (dělný lid) - souladem všech tří částí duše vzniká nejvyšší ctnost=spravedlnost - touto naukou o duši Platón inspiroval křesťanství - považován za prvního idealistu Aristotelés( př. n. l.) - nejvýznamnější Platónův žák a zároveň jeho nejdůraznější kritik - pro své znalosti považován za nejuniverzálnějšího myslitele starověku - v 17 letech vstoupil do Akademie, kde studoval 20 let - po čase z politických důvodů odchází a stává se na 3 roky učitelem 13letého Alexandra Makedonského - návrat do Athén, kde zakládá školu Lykeion (dnes z toho lyceum) škola byla financována Alexandrem Spisy o logice: Organon soubor logických prací, "nástroj" ke správnému, filosofickému uvažování, myšlení Spisy přírodovědné: Fysika, O nebi, O vzniku a zániku, Meteorologie, O duši, O zkoumání živočichů popis a klasifikace více než 500 živoč. druhů základy budoucí zoologie Spisy metafyzické: Metafyzika zde se věnuje především tzv. první filozofii - podle něj má každá konkrétní věc a bytost dvě základní stránky, a to tzv. tvar, tedy princip její určitosti a vymezenosti, a tzv. látku, tedy princip její proměnlivosti, tj. možnost nabývat jiných vlastností i měnit se v něco druhově jiného Spisy etické: Etika Nikomachova soubor spisů nazvaný podle Aristotelova syna Nikomacha, který je po smrti otce vydává; rady, jak se má syn v životě chovat Spisy politické: Politika zde Aristotelés zkoumá stát a společenské zřízení, podle počtu vládců dělí státní zřízení Spisy o literatuře a rétorice: Rétorika jaký by měl být řečník, rady atd., Poetika provedl 1. klasifikaci věd: a) vědy teoretické: matika, fyzika, metafyzika = 1. filosofie = ontologie b) vědy praktické: etika = praktická filosofie, ekonomika, politika 15

16 c) vědy poietické: umění, umělecká činnost, řemesla čtyři formální zásady logiky, které se dodnes dodržují (vliv na evropské myšlení): a) zásada sporu=to co je, zároveň nemůže nebýt b) zákon identity=a=a=věc je tím, čím ve skutečnosti je c) zákon vyloučení třetího=každá věc buď je a nebo není, třetí možnost neexistuje d) zákon dostatečného odůvodnění=každá věc musí mít svou příčinu - teorie poznání: uznává smyslové poznání (základ) dává podklad rozumovému, které je však důležitější - pojetí vesmíru středem vesmíru je nehybná koule Země (geocentrismus trvá až do renesance) vliv na evropské myšlení - počátky psychologie: spis O duši člověk jednotou duše a těla (duše sídlí v srdci) stupně duše: 1) vegetativní rostliny, živočichové a člověk, fce: výživa, rozmnožování 2) smyslová živočichové a člověk, schopnost motorická-změnit místo, smysl. vnímání světa 3) rozumová jen člověk je obdařen božským prvek myšlení a rozumem V první filosofii čili metafyzice, která pojednává o jsoucnech a bytí, se Aristotelés snaží překonat Parmenidovo ostré rozlišení jsoucího a nejsoucího, které v důsledku vylučovalo každý vznik, změnu a zánik. Používá k tomu rozlišení mezi možností (dynamis, potentia) a uskutečněním (energeia, actus): vznikající věc už musela být možná, a tedy přechází z možnosti k uskutečnění. Každá změna ovšem musí mít svoji příčinu. Substance a příčina narozdíl od Platóna tvrdí, že pohyb a změna jsou nezbytné a že podstatou všeho jsoucího nemůže bát ani pouze to, co se pohybuje, ani to, co nehybně trvá, ale jednota obojího - viz.židle bytí židle je rovnocenně dáno jak tím, čím dříve byla (strom), tak tím, čím je nyní =) vždy je důležitá látka (dřevo ze stromu) i tvar (tvar židle) - každá látka má různé možnosti, čím se může stát...to co uděluje bytí je přechod z možnosti do skutečnosti - dále je třeba stanovit účel daného jsoucna (židle je k sezení) a záměr celek všeho, co k bytí patří 4 příčiny: látka, tvar, účel, příčina účinná Aristotelés rozlišuje příčinu 1. látkovou (hyletiké, materialis), tj. materiál či látku, 2. tvarovou (eidetiké, formalis), tj. představu či tvar, 3. účinnou (hothen hé arché, efficiens), tj. toho, kdo ji působí, a 4. účelovou (hú heneka, finalis).[2] Tak když se staví dům, musel se o to přičinit jak stavební materiál, tak představa domu, stavitel a konečně účel: někdo chce bydlet. Pokud by některá z nich chyběla, nemohlo by se stavět. Na tomto příkladě je vidět, že Aristotelova představa o jsoucím se od novověké filosofie a vědy liší především v tom, že typické, vzorové jsoucno je u něho živá bytost, nikoli rozlehlá věc (Descartes) nebo hmotný objekt. Jsoucno se může pohybovat a měnit, a to zejména za nějakým cílem, který patří k jeho přirozenosti (entelechie). Aristotelova filosofie je tedy teleologická. Za 16

17 druhé je Aristotelovi cizí představa aktuálního nekonečna. Proto ani řetězec příčin nemůže být nekonečný, nýbrž musí skončit u první nutné příčiny, prvního nehybného hybatele, jehož pak křesťanská teologie ztotožnila s Bohem. 2d) Pojetí výchovy (edukace). Výchova a socializace, hodnotová orientace výchovy (antika, středověk, novověk), vztah výchovy, dědičnosti a prostředí. Pojetí výchovy Součastné pojetí výchovy je výslednicí dlouhodobého hledání optimálního výchovně vzdělávacího modelu, který by v sobě integroval progresivní pedagogické tradice s výchovnými potřebami moderní společnosti na prahu třetího tisíciletí. Vedle činitelů ekonomických a sociálně politických je výchova jedním z významých faktorů úspěšného rozvoje společnosti i jejích jednotlivých občanů, jako vzdělaných, morálně uvědomělých a sociálně angažovaných osobností, které se kvalifikovaně a aktivně podílejí na vývoji společnosti. Výchova a socializace Výchova (edukace) je hodnotově pozitivně zaměřená činnost (např.: výchova sportem). Socializace je proces společenského začleňování hodnotově indiferentní (např.: socializace sportem, negativními vlivy ve sportu je doping). Hodnotová orientace výchovy a) Antika (Atény) kalokaghatia (spojení tělesné i duševní krásy - Aby Řekové posílily svoji tělesnou krásu, věnovali se sportu, ve městech byla zavedena povinná tělovýchova. Každé město mělo vybudované plavecké bazény, palaistra (zápasiště), lázně i stadiony s kapacitou až 40 tisíc diváků. Profesionální sportovci měli pečlivě vypracované tréninky vznikl čtyřdenní tréninkový cyklus. Dodržovali správnou životosprávu, těšili se odborné lékařské péči, do které byly zahrnuty masáže, koupele i rehabilitace. Hry pro ně byly zdrojem obživy, ale i prestižní záležitostí. Účast na hrách však nebyla jednoduchá, každý zájemce musel projít náročnými předchozími zkouškami a kvalifikačními závody. ) b) Středověk výchova v duchu křesťanství pomoc, solidarita c) Novověk výchova k autentické a svobodné osobnosti (viz Rousseau Úmluva o právech dítěte) Vztah výchovy, dědičnosti a prostředí Rozvoj jedince spočívá v mnohosti jeho kvalit fyzických, psychických i sociálních je celoživotní proces determinovaný několika faktory. Osobnostní profil každého jedince v kterémkoliv okamžiku jeho života je složitou výslednicí vlivů dědičnosti, prostředí i výchovy podíl faktorů můžeme často těžko identifikovat. Vlivy se vzájemně prolínají, integrují i paralyzují a dávají tak vznik historicky neopakovatelným rysům osobnosti, promítajícím se do její sféry intelektuální, citové i volní a projevujícím se v jejím přístupu ke skutečnosti, v jejích potřebách a zájmech i v jejím sociálním chování. 17

18 Výchozí determinantou rozvoje jedince je: a) podmíněnost biologická- promítá se do fyzických rysů, typu nervové soustavy, vloh apod.( je předmětem antropologie, lékařských věd i některých dalších oborů, které se snaží předcházet nežádoucím genetickým deformacím nového jedince (souvisí s předmanželským poradenstvím). b) prostředí působí na rozvoj jedince v průběhu života, vliv materiálního a sociálního prostředí, který modifikuje, akceleruje anebo retarduje vývojový proces. Vztah jedince a prostředí je vztahem vzájemného působení. c) výchova - Od narození se společnost snaží ovlivnit rozvoj jedince v souladu se svými ideály, ekonomikou, sociálně politickým uspořádáním, kulturou a potřebami toto záměrné působení označujeme jako výchova. Mezi výchovou a společností je hluboká vazba výchova odráží znaky své společnosti a současně připravuje jedince pro další rozvoj této společnosti. Naše výchova je v souladu s Ústavou České republiky, v ní zakotvené deklaraci lidských práv a svobod a rozvíjí jedince v duchu demokracie, humanismu a vlastenectví. 3a) Sociální pozice vs. sociální role: fungování na sportovním poli Sociální pozice (status) = postavení, které jedinec nebo skupina zaujímá ve společnosti - spojeno s právy a povinnostmi - může se měnit v souvislosti s věkem či sociálním postavením - souběh více statusů: dáno postavením jako příslušníka společ. vrstvy, profesní zakotveností, vzděláním, soc. postavením, místem bydliště, rodinnou pozicí = komplex podmínek v kontextu místa a času připsaný status: s narozením (rodina, pohlaví, rasa, ) získaný status: studium, práce, dovednosti vnucený status: mimořádné situace: vojna, vězení, ztráta zaměstnání, ztráta střechy nad hlavou, Sociální role = spojována se vzory chování, které vyplývají z příslušnosti k určité skupině - chování, postoj, hodnoty, které jsou od člověka jako člena dané skupiny očekávány (společensky zakotvená pravidla) - KAŽDÝ SPOLEČENSKÝ STATUS JE SPOJOVÁN S NAPLŇOVÁNÍM URČITÉ ROLE Fungování na sportovním poli: *Sportovní tým je zaměřen na výchovu a uplatňování špičkových sportovců. *Činovníci sportovního klubu - předseda, manažer, členové výboru, sekretariát - ti všichni zajišťují co nejlepší podmínky pro provoz jednotlivých mužstev a jejich dobrou spolupráci. Způsob organizace práce v jednotlivém družstvu je formou působení na malou sociální skupinu. 18

19 *Výborní hráči jsou opory družstva disponující velkou dávkou autority a v klíčových situacích se na ně upírá největší míra pozornosti. K negativním stránkám může patřit souběžné vytváření podskupin nekritických obcovatelů, která špičkovým hráčům umožňuje ještě výrazněji - a to i nepřiměřenými formami - prosazovat svoje názory, zvyšovat svoji prestiž a v některých případech čelit i názorům trenéra. *Kapitán by měl být autoritou jako po stránce sportovní, tak v rovině morálních a intelektuálních vlastností, předpokladů a dispozic. *Průměrní hráči tvoří nejpočetnější část sportovních skupin a bývají základem družstva pro svoji spolehlivost ve výkonech. Zpravidla se také vyznačují solidností v mezilidských vztazích a akceptováním skupinových zájmů nad úzce osobními parciálními zájmy. Jejich vztahy v rámci týmu bývají rozloženy jak ve směru k výborným hráčům, tak orientací na slabší spoluhráče. *Nejslabší hráči se snaží co nejrychleji vyrovnat lepším hráčům a v tomto smyslu tendují k obdivnému vyhledávání nejlepších hráčů jako jejich přívěsky. To vše prolíná celkové klima společenských zájmů a mezilidských vztahů ve sportovním týmu, kde jako rozhodující faktor působí výkonnost hráče, jeho charakterové vlastnosti a ambice. 3b) Sociální skupiny, dělení, charakteristika, sociometrie Sociální skupiny = množiny osob, charakteristické těmito znaky: interakce členů skupiny sociální vztahy vytváří strukturu skupiny vědomí MY skupinová koheze (soudržnost) hodnoty a normy účel a cíl Sociální skupina = určitý systém, který má určité prvky (členové) = interakce = vznikají vztahy vytváří strukturu Veškerý život, způsob existence probíhá v soc. skupině (školka, škola, vojna, zaměstnání,..). Člověk se tím liší od ostatních tvorů, své potřeby uspokojuje v soc. skupinách. Když bude vytržen ze skupiny, nebudou se u něj rozvíjet vyšší city, budou u něj psychické poruchy (samovazba). Výkonnost skupiny = více než součet výkonností jednotlivých členů =SOCIÁLNÍ FACILITACE = výkonnost skupiny je vyšší než součet výkonnosti jednotlivých členů Dělení soc. skupin Malé členové mají frekventovanou bezprostřední interakci, do 40 lidí Velké národ, instituce, studenti VŠ, zaměstnanci Policie všichni se neznají Primární vysoká koheze (soudržnost), intimní vztahy rodina 19

20 Sekundární dočasné, lidi na zájezdu, vztahy ne tak důvěrné Vlastní subj. pohled skupina, které jsem členem Cizí minority MY a ONI mýtus jakési nadřazenosti (homosexuálové, Rómové) Členské jsem členem Referenční nemusím být členem, ale mají na mě významný vliv Formální vytvořeny pod vlivem z vnějšku (pracoviště, voj.jednotka) Neformální vznikají spontánně a normy a pravidla se vytváří samy parta kamarádů Uzavřené každý si tam nemůže vstupovat jak chce, musí splnit urč.kritéria (rodina, sekta) Otevřené otevřené hodnotám, myšlenkám, členům Struktura skupiny = vytváří jí vztahy ve skupině = diferencovaný systém pozicí (členů), rolí, vztahů, hierarchií Pozice = status = postavení osoby ve skupině, prestiž, význam, vážnost ve skupině = práva a povinnosti jiná vedoucí, jiná člen skupiny Vztahy = horizontální osa - stejná úroveň = vertikální osa podřízenost x nadřízenost Role = chování očekávaná od osoby (člena skupiny) v určité pozici, role školáka, rodiče celý život se učíme určitým rolím Sociometrie J.L.MORENO rakouský psycholog žid, utekl do Ameriky, je tvůrcem psychodramatu (hraní rolí) a sociometrie. = metoda měření neformálních vztahů v malých sociálních skupinách, má několik postupů: metoda volby a odmítání metoda popisu žebříčková komparace každý člen skupiny seřadí ostatní členy dle kritérií, př. agrese,. metoda sebesrovnávání člen porovnává sebe s ostatními + a -- dle kritérií a sečtením se zjistí jak na tom je Sociometrické výsledky se zapisují do matic: Vznikne počet vzájemných vztahů sympatií x antipatií (reciprocity) Čím více vzájemných vztahů tím větší koheze Styly řízení - obecnější pojem než vedení = konkrétnější, vedoucí musí pracovat s lidmi Autokratický 20

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince

- společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování jedince Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Peťan = věda o duši - z řečtiny psyché duše, logos věda - společensko-přírodní věda o člověku, jejímž předmětem je prožívání a chování

Více

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz

Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Carolecz Otázka: Psychologie a její vývoj, sociální charakter psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Carolecz Vymezení pojmu psychologie, jednotlivé kroky psychologické analýzy, vznik a vývoj

Více

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie

- psych. jako samostatná věda se rozvíjí od 2. pol. 19. stol., do té doby byla součástí filozofie Otázka: Psychologie Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): pajka předmět zkoumání, metody výzkumu, dějiny významné směry a postavy, teoretické a aplikované disciplíny, biologické a sociokulturní

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Číslo projektu Název školy Autor Tematická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychologické Ročník 1. Datum tvorby 17.9.2012

Více

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka

1. Lidskápsychika 2. Srovnání přístupů k výkladu lidské psychiky - Freud, Watson 3. Předpoklady a možnosti vývoje člověka Otázka: Formování osobnosti člověka Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla297 Psychologie jako věda, základní disciplíny původ slova předmět psychologie základní disciplíny aplikované disciplíny

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Střední škola sociální péče a služeb, nám. 8. května 2, Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE Studijní obor: Forma zkoušky: 75 41- M/01 Sociální činnost, sociálně výchovná činnost

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje.

Temperament, charakter, schopnosti, inteligence, tvořivost, motivy, potřeby, Maslowova pyramida potřeb, postoje. Témata ústní maturitní zkoušky ze společenských věd Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov Školní rok: 2014-15 Vyučující: Mgr. Simona Palová Třída: oktáva, 4.A, 4.B 1. Psychologie jako věda. Definice

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

PSYCHOLOGIE. Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013. Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška

PSYCHOLOGIE. Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013. Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška PSYCHOLOGIE Obor PODNIKÁNÍ 2012-2013 Přednášející: Mgr. Ivana Mikušková Forma ukončení: zkouška Osnova přednášek Tématický okruh: Psychologie jako věda Předmět psychologie Základní psychologické vědy Aplikované

Více

Psychologie a sociologie úvod

Psychologie a sociologie úvod Psychologie a sociologie úvod Vlastnosti vrozené a získané. Socializace, primární socializace. Sociální pozice, sociální status, sociální role. PaS 1 1 Psychologie a sociologie Některá vymezení pojmu psychologie:

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 SOCIOLOGIE z latinského socius= společník nebo societas = společnost a řeckého

Více

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Aristoteles. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Aristoteles Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Aristoteles (život a dílo, nauka o látce a tvaru, možnosti a uskutečnění, substanci a akcidentech, etika a politika) Život 384

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE. pro tříleté učební obory SOU PSY 301 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu PSYCHOLOGIE pro tříleté učební obory SOU PSY 301 Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. října 1986, č. j. 27

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti

Vývojová psychologie a psychologie osobnosti. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Vývojová psychologie a psychologie osobnosti Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti Autorství Autorem materiálu a všech jeho částí,není-li uvedeno jinak, je PhDr. Alena Šindelářová. Dostupné z Metodického

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Zdravý způsob života (individuální a společenské podmínky) Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Životní způsob (1) Relativně stabilní forma života člověka, konkrétní; se svým historickým vývojem Činnost,

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8

Etická výchova PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZNÁMKY 1A/3-8 Etická výchova ročník TÉMA G5 Citový život člověka VÝSTUP charakterizuje důležitost i úskalí citů pro život člověka; orientuje se ve své osobnosti, emocích a potřebách; identifikuje a taktně komunikuje

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Organizace letního semestru

Organizace letního semestru Organizace letního semestru Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. 2014 10. 5. 2014 Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. 2014 7. 6.

Více

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoanalytická psychologie. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoanalytická psychologie MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 11 Název materiálu:

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle

Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013. motivace a vůle Obecná psychologie Kurz pro zájemce o psychologii 16/3/2013 motivace a vůle Motivace Proč chcete studovat psychologii? Sepište seznam svých motivů Motivace základní pojmy termín motivace z latinského moveo

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA

PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA PEDAGOGICKOPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA Pedagogickopsychologická diagnostika je učitelův nástroj poznání podmínek, průběhu a výsledků řízeného procesu. Snaží se o poznání příčin, které učiteli umožní na základě

Více

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE VERZE 002 1. Sociolog Georg Simmel je představitelem: a) formální sociologie b) pozitivní sociologie c) behaviorální sociologie d) evolucionistické sociologie 2. V nedemokratických státech vládne jen úzký okruh

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE

TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Příloha č. 1 TÉMATA PRO VYPRACOVÁNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE Dle bodů 1-3 je možné samostatně zvolit téma. Tento výběr podléhá schválení pracovní skupinou Domácí práce. 1. Samostatně vybrané téma na základě studia

Více

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor

Otázka: Psychologie jako vědní obor. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): BaBu. Psychologie jako vědní obor Otázka: Psychologie jako vědní obor Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): BaBu Psychologie jako vědní obor a) Základní psych.disciplíny a jejich funkce b) Psychologické směry... Definice: (Existuje

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd

Úvod do filosofie. Pojem a vznik filosofie, definice filosofie. Vztah filosofie a ostatních věd Úvod do filosofie Pojem a vznik filosofie, definice filosofie Vztah filosofie a ostatních věd Filosofické disciplíny, filosofické otázky, základní pojmy Periodizace Cíl prezentace studenti budou schopni

Více

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Práce se skupinou. Mgr. Monika Havlíčková. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Práce se skupinou Mgr. Monika Havlíčková Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Sociální skupina je sociologický pojem označující sociální útvar, o němž platí: 1. je tvořen

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

MOTIVACE Definice motivace

MOTIVACE Definice motivace MOTIVACE zpracovaly: Lucie Tylšarová, Lucie Zimlová Definice motivace Původ slova motivace můžeme hledat v latině - movero, movere, tj. pohybovat, měnit. Definice motivace není jednoznačná, každý autor

Více

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce

Profil absolventa vyššího odborného studia oboru sociální práce Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb Hradební 2, 350 38 Cheb tel: 354 422 877, 354 422 259 fax: 354 422 089 E-mail : szs.cheb@worldonline.cz http://szscheb.cz Profil absolventa vyššího

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, umí definovat motivaci, vyjmenovat najčastější motivy, zná jednotlivé etapy ve vývoje zájmů Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice. 1., 2. i 3. období UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Období: Počet hodin ročník: 33 Učební texty: Náboženství 1., 2. i 3. období 1 1., 2. i 3. období A) Cíle a charakteristika náboženství

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI

ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTA KATEDRA FILOZOFIE A ETIKY V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH OPORA PŘEDMĚTU ETIKA VE ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ OBLASTI pro kombinované studium oboru

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Maturitní okruhy ZSV

Maturitní okruhy ZSV Maturitní okruhy ZSV 1. a) Filozofie předmět filozofie, základní pojmy, vztah filozofie a náboženství, vztah filozofie a speciálních věd disciplíny filozofie gnozeologie, ontologie, etika základní filozofické

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat.

Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. 3. Kvalitativní vs kvantitativní výzkum Kvantitativní výzkum Metody přírodních věd aplikované na vědy sociální: předpoklad, že lidské chování můžeme do jisté míry měřit a předpovídat. Kvantitativní výzkum

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte?

ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM. Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? ŽÁDOST O PREVENTIVNÍ PROGRAM Škola: Třída: Počet žáků ve třídě: Co od programu očekáváte? Téma preventivního programu (stručný nástin): a) Zdravý životní styl Aktivní se prosazování ve volném čase, hodnotová

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd

Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Učební osnova vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obor vzdělávání: -41-M/01 Strojírenství 6-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní studium Celkový počet týdenních vyučovacích

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je:

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je: 1 VARIA TA I. B 26) Závislost na práci se nazývá. a) gambling b) workoholismus c) katalepsie d) sugesce 26) Závislost na hracích automatech se nazývá. e) gambling f) workoholismus g) katalepsie h) sugesce

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výchova ke zdraví 6. ročník vztahy mezi lidmi a formy soužití - vztahy a pravidla soužití v prostředí komunity - rodina, škola, vrstevnická skupina, obec, spolek Vysvětlí role členů komunity (rodiny, třídy,

Více

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník

Člověk a společnost - Občanská výchova 7.ročník Naše škola posoudí a na příkladech doloží přínos spolupráce lidí při řešení konkrétních úkolů a dosahování některých cílů ve škole objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje odlišné názory, způsoby

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ OBORU UČITELSTVÍ ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ CONCEPTION OF EDUCATION OF STUDENTS OF MAJOR IN TEACHING VOCATIONAL SUBJECTS Iva Žlábková ČR Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Volitelný předmět Společensko-vědní seminář tvoří neoddělitelnou součást všeobecného vzdělání a je základem rozvoje klíčových dovedností

Více

Praktická psychologie

Praktická psychologie školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI PLACE HERE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Mezilidské vztahy na pracovišti Nepříznivý sociální jev mobbying Psychologické důsledky nezaměstnanosti Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura

Více

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3

Vztah filozofie a ošetřovatelství 1. Filozofie a ošetřovatelství. Filozofické směry 1. Filozofické směry 2. Filozofické směry 3 Filozofie a ošetřovatelství Mgr. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Vztah filozofie a ošetřovatelství 1 Filozofie má vliv na život, chování, jednání a práci člověka Filozofie tím do značné míry

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Temperament Ročník 1. Datum tvorby 18.11.2012 Anotace

Více

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová

Podpora sociálních dovedností na školách. Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Mgr. Lenka Felcmanová Podpora sociálních dovedností na školách Nejpřirozenější podporou sociálních dovedností ve školském prostředí je inkluzivní vzdělávání, které

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu občanská nauka 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět občanská nauka je zařazen mezi všeobecné předměty a spolu s předměty dějepis, psychologie a základy práva tvoří

Více

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost

PSYCHOLOGIE. 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální bytost Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Školní rok: 2014 2015 PSYCHOLOGIE 1 Předmět sociální psychologie. Osobnost jako sociální

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Teorie sociální práce

Teorie sociální práce Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Charakteristika předmětu BIOLOGE

Charakteristika předmětu BIOLOGE Charakteristika předmětu BIOLOGE 1. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Biologii jako předmět pro střední školu vyučujeme v rámci vzdělávací oblasti Člověk a příroda a Člověk a zdraví. Je

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Worklife balance. Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208

Worklife balance. Projekt Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Worklife balance Projekt "Nastavení rovných příležitostí na MěÚ Slaný, CZ.1.04/3.4.04/88.00208 Tento projekt je financováno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015

Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 Maturitní okruhy pro školní rok 2014/2015 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů veřejné správy 1. Procesy a postupy správy zaměstnanosti 2. Procesy a postupy

Více

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU

DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Vyučovací předmět dějepis je nedílnou součástí vzdělávací oblasti Člověk a společnost a je úzce spjat s dalšími předměty - zeměpisem, literaturou a jazyky,

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia

Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Základy společenských věd 8. ročník osmiletého gymnázia 4. ročník čtyřletého gymnázia Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) uvede hlavní charakteristiky psychologie jako vědní disciplíny a její

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Úvod do psychologie předmět a metody psychologie; psychologická odvětví; směry v psychologii;

Více