Témata pro maturitní práci oboru M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Témata pro maturitní práci oboru 78-42-M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014"

Transkript

1 Střední průmyslová škola strojnická Vsetín 1) Alternativní zdroje energie Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Témata pro maturitní práci oboru M/01 Technické lyceum školní rok 2013/2014 Třída: 4. B Cíl: - vytvořit základní přehled alternativních zdrojů energie a popsat jejich fyzikální princip - zaměřit se na fyzikální princip a praktické využití Peltierova článku jako poměrně málo známého alternativního zdroje energie - sestrojit model fungující na principu Peltierova článku. Výstup: Studijní materiál o alternativních zdrojích energie se zřetelem na jejich uplatnění v technické praxi a praktický model fungující na principu Peltierova článku. Výsledek: Žák vyhledá a zpracuje informace o výše uvedené problematice, vytvoří prezentaci a studijní materiál a model fungující na principu Peltierova článku. - rozdělení alternativních zdrojů energie - fyzikální principy jednotlivých alternativních zdrojů energie - smysluplné využití a uplatnění alternativních zdrojů v technické praxi - sestrojení modelu fungujícího na principu Peltierova článku. 2) Fyzika v technické praxi Obsah z předmětu: Fyzika Vedoucí maturitní práce: RNDr. Jiří Homolka Cíl: - popíše význam fyziky pro technickou praxi - věnuje se konkrétním fyzikálním aplikacím z mechaniky, hydromechaniky, optiky, termodynamiky a atomové fyziky v technických zařízeních - sestrojí model stroje či zařízení, na kterém názorně ukáže uplatnění fyzikálních zákonů. Výstup: Studijní materiál o fyzikálních aplikacích v technické praxi včetně modelu využitelný v hodinách fyziky na středních školách jako doplněk výuky. Výsledek: Žák vyhledá a zpracuje informace o výše uvedené problematice, vytvoří prezentaci a studijní materiál a sestrojí model stroje či zařízení fungující na určitém fyzikálním principu. - fyzika a technická praxe - fyzikální aplikace z mechaniky, hydromechaniky, optiky, termodynamiky a atomové fyziky v technických zařízeních - model stroje či zařízení, který funguje na principu fyzikálních zákonů. 1

2 3) Kyslíkaté deriváty uhlovodíků se zaměřením na ethanol Obsah z předmětu: Chemie Vedoucí maturitní práce: RNDr. Miroslava Pospíšilíková - představit jednotlivé skupiny oxoderivátů - uvést významné zástupce skupin a jejich využití - zaměřit se na ethanol, jeho výrobu a využití - provést destilaci lihu ve školní laboratoři - realizovat exkurzi v pálenici. Výstupem je teoretické zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu, představení důležité skupiny organických látek, sestavení počítačové prezentace k obhajobě práce. Výsledkem práce je sumarizace poznatků o kyslíkatých derivátech uhlovodíků a zvláště o důležitém zástupci alkoholů, o ethanolu. Práce je rozšířena o experimentální činnost v chemické laboratoři a poznatky z odborné exkurze. - charakteristika alkoholů, fenolů, etherů, karboxylových kyselin - důležití zástupci skupin - ethanol užitečný i škodlivý - příprava ethanolu ve školní chemické laboratoři - poznatky z exkurze v lihovaru. 4) Budoucnost biomasy Obsah z předmětu: Chemie Vedoucí maturitní práce: RNDr. Miroslava Pospíšilíková - definovat biomasu, uvést její druhy - popsat způsoby využití biomasy - uvést pozitivní a negativní důsledky používání biomasy - představit nová technologická zařízení pro využití biomasy - realizovat exkurzi ve firmě využívající biomasu. Výstupem je teoretické zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu, definování biomasy a předvedení jejího využití dnes a v budoucnosti, sestavení počítačové prezentace k obhajobě práce. Výsledkem práce je sumarizace poznatků o biomase a jejím využití. V práci je uvedeno zamyšlení nad možnými důsledky využívání biomasy. Práce je rozšířena o příklady nových technologických zařízení využívajících biomasu a poznatky z exkurze v odborné firmě. - definice biomasy, druhy - možnosti využití biomasy dnes a v budoucnosti - stinné stránky získávání a používání biomasy - nová technologická zařízení pro využití biomasy - porovnání výhřevnosti biomasy s jinými druhy paliv - exkurze v odborné firmě. 2

3 5) Příprava teplé vody v rodinném domku s využitím fototermického zařízení Obsah z předmětu: Elektrotechnika Vedoucí maturitní práce: Ing. Rudolf Mostecký - popsat smysl používání fototermických soustav k výrobě tepelné energie - vysvětlit funkci fototermických kolektorů a konstrukci používaných soustav pro přípravu teplé vody - provést rámcový návrh sestavení soustavy pro přípravu teplé vody pro obyvatele rodinného domku. Výstupem je zpracování teoretické části práce dle stanovené metodiky, sestavení počítačové prezentace práce k její obhajobě, oba dokumenty mohou sloužit učiteli jako výuková pomůcka při výuce uvedeného tématu v předmětu Elektrotechnika 3. ročník. Výsledkem práce je rámcový návrh řešení fototermické soustavy pro ohřev teplé vody v rodinném domku s použitím dostupných technických prvků a výrobků na našem trhu, provedení jednoduché výkresové dokumentace uvedeného návrhu. - princip fototermické přeměny slunečního záření - druhy, princip, základní konstrukce fototermických kolektorů - sestavení a využití jednotlivých druhů fototermických soustav - praktický rámcový návrh soustavy pro ohřev teplé vody v rodinném domku. 6) Problematika nasazení kogeneračních jednotek při výrobě tepla a elektřiny Obsah z předmětu: Elektrotechnika Vedoucí maturitní práce: Ing. Rudolf Mostecký - uvést princip energetické kogenerace a její výhody - popsat funkci a základní prvky konstrukce kogenerační jednotky - uvést klady a zápory při jejím provozování v praxi - zhodnotit provoz jednotek z hlediska vlivů na životní prostředí. Výstupem je zpracovaná práce dle stanovené metodiky, sestavení počítačové prezentace práce k její obhajobě, oba dokumenty mohou sloužit učiteli jako výuková pomůcka při výuce uvedeného tématu. Výsledkem práce je posouzení provozu kogeneračních jednotek pro výrobu tepla a elektřiny u konkrétního výrobce, pochopení a vysvětlení funkce a činností kogenerační jednotky, uvedení přehledu prakticky používaných jednotek, diskuze některých otázek vztahujících se k problematice provozu jednotek. - princip a význam kogenerační výroby elektřiny a tepla - druhy, princip a konstrukce kogeneračních jednotek - problematika provozu kogeneračních jednotek, jejich ekonomičnost a vlivy na životní prostředí. 3

4 7) Elektronické napájecí zdroje Obsah z předmětu: Elektrotechnika Vedoucí maturitní práce: Ing. Rudolf Mostecký - vysvětlit základní úkoly a funkce napájecích zdrojů v elektronických zařízeních - popsat jednotlivé konstrukční druhy zdrojů, vysvětlit jejich zapojení a princip funkce rozhodujících obvodových součástek těchto zdrojů - objasnit požadavky a základní pravidla při návrhu jednoduchého elektronického zdroje. Výstupem je zpracování teoretické části práce dle stanovené metodiky, sestavení počítačové prezentace práce k její obhajobě, oba dokumenty mohou sloužit učiteli jako výuková pomůcka při výuce uvedeného tématu. Práce může sloužit i žákovi jako podklad při řešení podobného problému při dalším studiu a v zaměstnání. Výsledkem práce je posouzení významu a úlohy napájecích elektronických zdrojů, diskuze jejich parametrů a vhodnosti použití v konkrétních elektronických zařízeních, uvedení pravidel a stanovení vstupních podmínek při jejich návrhu. - napájení elektronických zařízení - druhy a princip používaných napájecích zdrojů v praxi - součástková základna pro vytvoření napájecího zdroje - požadavky, pravidla, metodická doporučení - při návrhu jednoduchého napájecího zdroje. 8) Funkce a 3D model čerpadla Obsah z předmětu: CAD systémy Vedoucí maturitní práce: Ing. Martin Baričák Cílem maturitní práce je srozumitelný popis konstrukce a funkce různých typů čerpadel využívaných v průmyslových zařízeních i v domácnosti. Výstupem je zpracování technické zprávy, 3D modelu vybraného zařízení, výkresové dokumentace a počítačové prezentace k obhajobě maturitní práce. Výsledkem je, že žák vytváří modely součástí a sestavy čerpadla, používá internet a odbornou literaturu k získání potřebných informací, analyzuje různé informační zdroje a využívá aplikační programy pro 3D modelování a vytváření 2D výkresů. - rozdělení čerpadel podle jejich principu - využívané materiály a moderní technologie - tvorba 3D modelů Inventor - výrobní výkresy Inventor (CAD) - výkres sestavení Inventor (CAD). 4

5 9) Moderní nástroje pro soustružení a frézování Obsah z předmětu: CAD systémy Vedoucí maturitní práce: Ing. Martin Baričák Cílem maturitní práce je vytvoření přehledného členění různých typů nástrojů pro obrábění s využitím moderních technologií. Výstupem je zpracování technické zprávy, 3D modelů vybraných nástrojů, výkresové dokumentace a počítačové prezentace k obhajobě maturitní práce. Výsledkem je, že žák vytváří modely nástrojů pro soustružení a frézování, používá internet a odbornou literaturu k získání potřebných informací, analyzuje různé informační zdroje a využívá aplikační programy pro 3D modelování a vytváření 2D výkresů. - rozdělení nástrojů pro soustružení - rozdělení nástrojů pro frézování - tvorba 3D modelů Inventor - výrobní výkresy Inventor (CAD). 10) Kotoučový nůž Obsah z předmětu: Strojnictví Vedoucí maturitní práce: Ing. Miroslav Václavík Cílem praktické maturitní práce je popis, zhodnocení, konstrukce a prezentace vytvořeného modelu kotoučového nože. Výstupem je zpracování technické zprávy k problematice tohoto typu řezného nástroje, určení hlavních rozměrů nástroje prostřednictvím výpočtu, výrobní výkres nástroje, 3D model v programu Inventor a počítačová prezentace k obhajobě maturitní práce. Výsledkem je to, že žák zpracovává výpočtové podklady pro návrh nástroje a využívá aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby. - popis a využití nástroje - výpočtová část pro stanovení rozměrů nástroje - zhotovení výrobního výkresu nástroje CAD (Inventor) - zhotovení 3D modelu nástroje v programu Inventor. 11) Konstrukce tvarové frézy Obsah z předmětu: Strojnictví Vedoucí maturitní práce: Ing. Miroslav Václavík Cílem praktické maturitní práce je popis, zhodnocení, konstrukce a prezentace vytvořeného modelu tvarové frézy. Výstupem je zpracování technické zprávy k problematice tohoto typu řezného nástroje, určení hlavních rozměrů nástroje prostřednictvím výpočtu, výrobní výkres nástroje, 3D model v programu Inventor a počítačová prezentace k obhajobě maturitní práce. Výsledkem je to, že žák zpracovává výpočtové podklady pro návrh nástroje a využívá aplikační programy pro podporu projektové a konstrukční přípravy výroby. - popis a využití nástroje - výpočtová část pro stanovení rozměrů nástroje - zhotovení výrobního výkresu nástroje CAD (Inventor) - zhotovení 3D modelu nástroje v programu Inventor. 5

6 12) Vodní díla a vodní turbíny Obsah z předmětu: Strojnictví Vedoucí maturitní práce: Ing. Lubomír Dočkal - vysvětlit podstatu využití nevyčerpatelných zdrojů energie - vodních děl - uvést historii vzniku, jednotlivé druhy a konstrukční řešení vodního díla - objasnit historii vzniku vodních motorů - vysvětlit použití, volbu, jednotlivé konstrukční části a princip nejpoužívanějších vodních turbín - objasnit využití vodní energie v ČR - seznámit s používanými vodními turbínami v našem městě a blízkém okolí - uvést vliv hlavně velkých vodních děl na životní prostředí na názorném příkladu. Výstupem je teoretické zpracování zadání práce dle stanovené metodiky a obsahu formou prezentace na PC obhajobě maturitní práce, zodpovězení základních otázek pro využití jednoho z mnoha nevyčerpatelných zdrojů energie - vodního díla. Výsledkem práce je provedení obsáhlejšího přehledu o vodních dílech a vodních turbínách, jejich historii, o konstrukčních řešeních s použitím odborné terminologie, o volbě těchto vodních motorů vzhledem k typům přehrad s respektováním ekonomických, ekologických a bezpečnostních hledisek. - úvod - nevyčerpatelné zdroje energie - historie a druhy vodních děl - historie vzniku vodních motorů - rozdělení, popis, princip, volba a účinnost vodních turbín - využití vodní energie v České republice - vodní díla a turbíny na Valašsku - vodní díla versus životní prostředí. Ve Vsetíně dne Ing. Mgr. Jarmila Minaříková v. r. ředitelka školy 6

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1

Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech. 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 1 Anotace předmětů Seznam kateder, jejichž předměty jsou zastoupeny v uvedených studijních programech 1 KAJ-Katedra anglického jazyka a literatury 1 2 KAZ-Katedra záchranářství a technických oborů 2 3

Více

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik

Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik Pracovní verze vzdělávacího programu pro studijní obor mechanik elektrotechnik - zaměření elektrická zařízení - mechatronika a automatizace 1 1. CHARAKTERISTIKA, OBSAH A ZAMĚŘENÍ VZDĚLÁVÁNÍ Charakteristika,

Více

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ

STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ Školní vzdělávací program STROJÍRENSTVÍ V 21. STOLETÍ OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Úvodní identifikační údaje... 1 Profil absolventa... 2 Klíčové kompetence absolventa... 2 Odborné kompetence absolventa...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ 1. NÁZEV, IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Elektrotechnika Kód a název oboru vzdělání: 26-41-M/01 Elektrotechnika Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

P O Č Í T A Č O V É A

P O Č Í T A Č O V É A Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA. Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Na jízdárně 30/423, 702 00 OSTRAVA Zřizovatel: MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče,

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

IT systémy ve strojírenství

IT systémy ve strojírenství STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, HAVLÍČKOVA 456, MLADÁ BOLESLAV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu: IT systémy ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá

Rámcový vzdělávací program. pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání praktická škola dvouletá 78 62 C/02 VÚP Praha 2009 Rámcový vzdělávací program pro obor

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Mechanik silničních strojů

Mechanik silničních strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mechanik silničních strojů Obor vzdělání: 23-65-H/01 Strojník RVP 23-65 H / 01 Strojník s platností od 1. září 2009 razítko a podpis ředitele ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obsah 1

Více

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ELEKTROTECHNIK PRO INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Kód a název oboru vzdělávání: 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program

RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie se zaměřením na počítačovou grafiku, audio-video tvorbu a produkční tisk Identifikační údaje Střední škola Podorlické

Více

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ing. Dana Hájková koordinátorka EVVO 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Charakteristika školy...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program: INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor: 18 20 - M/01 Informační technologie Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 Název a adresa školy, zřizovatel...

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Školní vzdělávací program Příprava pro život

Školní vzdělávací program Příprava pro život Školní vzdělávací program Příprava pro život Obsah 1. Identifikační daje 2. Charakteristika školy 2.1. Úplnost a velikost školy 2.2. Vybavení školy 2.3. Charakteristika pedagogického sboru 2.4. Charakteristika

Více