Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE"

Transkript

1 Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Libri Praha 2004

2 prof. Milan Sojka, doc. Bronislav Konečný, dědicové, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 odborný recenzent: prof. ing. Miloš Mach Libri, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 ISBN

3 OBSAH Úvod 13 ČÁST I. PŘEDMĚT, METODA A ZÁKLADNÍ OTÁZKY EKONOMIE 15 Kapitola 1 Předmět a metoda ekonomie Pozitivní a normativní ekonomie Předmět zkoumání ekonomie Dvě základní složky moderní ekonomie Metody zkoumání ekonomie 18 Kapitola 2 Ekonomie a ekonomika Ekonomické myšlení a ekonomická praxe Ekonomie a hospodářská politika Ekonomické cíle Subjekty hospodářské politiky Nástroje hospodářské politiky 21 Kapitola 3 Dělba práce. Základní ekonomické otázky Dělba práce, specializace a směna Tři ekonomické problémy: co, jak a pro koho 23 Kapitola 4 Ekonomické systémy. Ekonomická koordinace Ekonomické systémy Dva způsoby ekonomické koordinace Trh Centrální koordinace ekonomických činností 27 Kapitola 5 Tržní mechanismus Konkurence Trhy prodávajících a kupujících Trh spotřebních statků a trh kapitálových statků Cenový systém Omezení a problémy tržního mechanismu Externality Veřejné statky a další tržní selhání 33 ČÁST II. MAKROEKONOMIE 35 Kapitola 6 Základní pojmy a hlavní problémy makroekonomie Co je makroekonomie? Kde hledat dělící čáru mezi makroekonomií a mikroekonomií 35 5

4 6.3 Definice makroekonomie Pluralita makroekonomických teorií Alternativní přístupy k makroekonomii Neoklasický či monetaristický přístup Keynesovský přístup Marxistický přístup Alternativní přístupy a hodnotové soudy 42 Kapitola 7 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Zjednodušený makroekonomický koloběh Agregátní nabídka Agregátní poptávka Makroekonomická rovnováha 45 Kapitola 8 Výkonnost národního hospodářství a její měření Měření hrubého domácího produktu a národního důchodu Metody zjišťování hrubého domácího produktu Hrubý domácí produkt a národní důchod Nominální a reálný hrubý domácí produkt Potenciální a skutečný hrubý domácí produkt Srovnání agregátních ukazatelů HDP a ND s agregátními ukazateli úhrnný společenský produkt a ND v marxistickém vyjádření Mezinárodní srovnání výkonnosti ekonomik Čistý ekonomický blahobyt 56 Kapitola 9 Peníze a bankovní soustava Vývoj peněz a jejich funkce Plnohodnotné peníze a peníze s nuceným oběhem Poptávka po penězích Nabídka peněz Monetaristické pojetí nabídky peněz Nabídka peněz v keynesovském pojetí Rovnováha na trhu peněz Bankovní soustava a centrální banka Komerční banky Bankovní kreace peněz 67 Kapitola 10 Hospodářský růst a hospodářský cyklus Vymezení hospodářského růstu Zdroje hospodářského růstu Hlavní přístupy k hospodářskému růstu v soudobé makroekonomii Keynesovský přístup k hospodářskému růstu Neoklasický přístup k hospodářskému růstu Hospodářský cyklus Fáze hospodářského cyklu Příčiny hospodářského cyklu 78 6

5 Keynesovská teorie hospodářského cyklu Monetaristický přístup k hospodářskému cyklu 81 Kapitola 11 Nezaměstnanost a inflace Nezaměstnanost a typy nezaměstnanosti Příčiny nezaměstnanosti v tržní ekonomice Míra nezaměstnanosti neakcelerující inflaci Deflační mezera a nezaměstnanost Přirozená míra nezaměstnanosti Inflace Inflační mezera Inflace tažená poptávkou Inflace tlačená náklady Inflace setrvačná a inflační očekávání Inflace a nezaměstnanost Stagflace 91 Kapitola 12 Makroekonomická stabilizační hospodářská politika Základní přístupy k hospodářské politice Státní rozpočet jako nástroj hospodářské politiky Státní dluh a schodek státního rozpočtu Peněžní a úvěrová politika Důchodová politika 97 ČÁST III. MIKROEKONOMIE 99 Kapitola 13 Obecné pojmy: užitečnost, vzácnost, produkční možnosti, náklady příležitosti Statky. Užitečnost, vzácnost a volba Ekonomické zdroje Křivka výrobních možností Hospodářský růst a posun křivky výrobních možností Náklady příležitosti 106 Kapitola 14 Poptávka a nabídka Tabulka a křivka poptávky Posun křivky poptávky Cenová pružnost poptávky Nabídka a nabídková křivka Posun křivky nabídky Cenová pružnost nabídky Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny 116 Dodatek ke kapitole Kapitola 15 Poptávka, užitek a chování spotřebitele Předpoklady tvaru křivky poptávky 120 7

6 15.2 Mezní užitek Paradox hodnoty Přebytek spotřebitele Teorie chování spotřebitele 123 Kapitola 16 Nabídka, náklady a chování firem Nabídková křivka a ochota výrobců dodávat statky za určitou cenu Explicitní a implicitní náklady Účetní zisk a ekonomický zisk Podnikání Produkční funkce Celkový, průměrný a mezní produkt Náklady firmy v krátkém období Náklady firmy v dlouhém období 135 Kapitola 17 Struktura trhů. Dokonale konkurenční trh. Efektivnost trhu dokonalé konkurence Struktura trhu Dokonale konkurenční trh Ekonomická efektivnost trhu dokonalé konkurence 140 Kapitola 18 Monopol, oligopol a monopolistická konkurence Monopol Přirozený monopol Určení ceny a nabízeného množství v podmínkách monopolu Oligopol Monopolistická konkurence 147 Kapitola 19 Trhy výrobních faktorů Tvorba cen výrobních faktorů Substituce výrobních faktorů Trh práce a tvorba mezd Trh práce v modelu dokonalé konkurence Skutečné trhy práce Úloha odborů Lidský kapitál 154 Kapitola 20 Kapitál, trh kapitálových statků a pozemková renta Kapitál, úrok a trh kapitálu Úspory, úvěr a úrok Trh cenných papírů Rovnováha na kapitálovém trhu Pozemková renta 159 8

7 Kapitola 21 Firmy a jejich druhy Firma jednoho vlastníka Společnosti spoluvlastníků Akciová společnost Jiné druhy firem 161 ČÁST IV. MEZINÁRODNÍ EKONOMIE 163 Kapitola 22 Mezinárodní obchod a mezinárodní měnový systém Mezinárodní obchod a jeho ekonomické výhody Svobodný obchod, cla a kvóty Obchodní a platební bilance Mezinárodní měnový systém. Měnové kurzy 168 Kapitola 23 Světová ekonomika Charakteristika světové ekonomiky Rozvojové země Mezinárodní ekonomická integrace Česká ekonomika a světová ekonomika 177 ČÁST V. STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN EKONOMICKÝCH TEORIÍ 182 Kapitola 24 Vznik a vývoj ekonomické teorie Od ekonomického myšlení k ekonomické vědě Klasická politická ekonomie Utopický socialismus a marxismus Neoklasická ekonomie Keynesovská makroekonomie Monetarismus Institucionalismus 190 Nobelova cena za ekonomii 193 Laureáti Nobelovy ceny za ekonomii 194 Galerie významných ekonomů 199 Slovníček ekonomických pojmů 246 Použitá literatura 266 Rejstřík 267 9

8 ČÁST I. PŘEDMĚT, METODA A ZÁKLADNÍ OTÁZKY EKONOMIE První část knihy se soustředí na vymezení předmětu zkoumání ekonomie, seznámení s metodami, které používá, a výklad základních ekonomických pojmů. První kapitola je věnována problematice předmětu a metod ekonomie, ve druhé se zabýváme vztahem mezi ekonomií a ekonomikou a ekonomií a hospodářskou politikou. Výklad dělby práce a základních ekonomických problémů ve třetí kapitole, ekonomických systémů a ekonomické koordinace ve čtvrté i úvodního pohledu na tržní mechanismus a jeho fungování v páté kapitole slouží jako základ následujícího výkladu makroekonomie a mikroekonomie. KAPITOLA 1 Předmět a metoda ekonomie Studium ekonomie je fascinující. Vydáváte se s námi na cestu, na níž naleznete na první pohled tolik známých věcí, a přece budete zjišťovat, že je to svět velkých tajemství. S prvým poznáním tajemných hlubin života jsou zpravidla spojeny ty nejkrásnější dojmy. Ekonomické problémy provázejí náš každodenní život natolik, že každý z nás má alespoň přibližnou představu o tom, jak ekonomika funguje. Zdá se, že k pochopení ekonomických problémů není třeba žádné složité teorie, že se každý člověk v těchto otázkách vyzná, že je schopen jim porozumět a uplatňovat své poznání v každodenní praxi. Jedna věc však je o ekonomických problémech diskutovat laicky, na základě všeobecných znalostí a zdravého rozumu, a jiná jim skutečně vědecky rozumět. Teprve trpělivé a soustavné studium ekonomické teorie, která je výsledkem usilovné tvůrčí práce generací ekonomů, nás přesvědčí o omylu. Přesvědčí nás o tom, že ekonomie patří k nejsložitějším teoretickým vědním disciplínám. V tom spočívá úskalí i krása ekonomie. 1.1 Pozitivní a normativní ekonomie Ekonomie má povahu interdisciplinární vědy, která používá metod a výsledků mnoha jiných vědních disciplín, jako je psychologie, sociologie, filozofie, historie, matematika či statistika. Ekonomie je abstraktní věda, která usiluje o objasnění principů, na jejichž základech funguje náš hospodářský život. Podle nás ekonomů je to nejdůležitější složka naší existence. Ostatně jen ekonomové vědí, zatímco ostatní lidé často intuitivně tuší, že i za takovými jevy v lidském životě, jako je válka, manželství či loupežné přepadení, se skrývají ekonomické motivy. V ekonomickém myšlení lze rozlišit dva základní přístupy: 1. pozitivní, 2. normativní. 13

9 Pozitivní ekonomie se snaží analyzovat fakta ekonomického života, jaká jsou. Odpovídá na otázku, jak se lidé v ekonomice chovají, proč reagují určitým způsobem, nebo proč dochází k cyklickému vývoji ekonomiky, z jakých příčin vzniká nezaměstnanost, inflace i jiné problémy. Pozitivní ekonomie nepoužívá etická hodnocení ani netřídí ekonomické jevy na dobré či špatné. Na základě předpokladů vyvozených z empirického zkoumání hospodářských jevů a procesů buduje ekonomie abstraktně deduktivní teorie, které slouží k vysvětlení ekonomických jevů a procesů a k predikci chování ekonomických subjektů. Normativní ekonomie se snaží odpovědět na otázku, jaký by ekonomický život měl být. Normativní ekonomie vychází explicitně z hodnotových soudů. Středem její pozornosti jsou vedle efektivního fungování ekonomiky rovněž otázky sociální, etické a všeobecně lidské. Vychází z toho, že i ekonomická činnost musí být založena na uskutečňování vyšších humanistických principů svobody a rovnosti lidí umožňujících realizaci lidských práv. Nejvýraznějším příkladem normativní ekonomie se v průběhu 20. století stala ekonomie blahobytu, která se snaží nalézt základní kritéria maximalizace blahobytu na úrovni celé společnosti. 1.2 Předmět zkoumání ekonomie Ekonomie je věda o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti, viděných v jejich celku. Předmětem jejího zkoumání jsou instituce tvořící rámec, v němž se ekonomika pohybuje, makroekonomické aspekty vývoje národního hospodářství a racionální alokace vzácných ekonomických zdrojů. Tradiční pojetí předmětu ekonomické teorie, jak ho vymezil ve své dnes již klasické definici významný britský ekonom L. Robbins, zúžilo předmět ekonomie na zkoumání optimální alokace vzácných ekonomických zdrojů, na otázku, jak lidé tyto omezené zdroje, které mohou mít alternativní použití, alokují, aby vyrobili různé druhy statků a služeb, a jak se tyto statky a služby rozdělují mezi spotřebitele (současné či budoucí) usilující o maximalizaci svého užitku. I když jsou otázky, na něž se tento přístup soustřeďuje, dodnes pro ekonomickou teorii podstatné, rozvíjejí se dnes velice dynamicky určité složky ekonomické teorie, které nelze pod tuto definici zahrnout. Za příklad může sloužit nová institucionální ekonomie, za jejíž rozpracování byly v průběhu devadesátých let uděleny dvě Nobelovy ceny za ekonomii (R. Coaseovi v roce 1991 a D. Northovi v roce 1993). Na rozdíl od úzce specializovaných ekonomických disciplín, jako je účetnictví, ekonomická statistika, měnová teorie apod., se ekonomie nezabývá detaily ekonomického života v určité zemi nebo oblasti. Překonává úzký pohled těchto disciplín na danou výseč ekonomické problematiky a poskytuje celkový obraz ekonomického života, ukazuje, jak v ekonomii vše navzájem souvisí. Tím se ekonomie stává důležitým doplňkem i pro odborníka v oblasti účetnictví nebo právníka v oblasti obchodního práva, neboť mu umožňuje orientovat se i v širších souvislostech, kde není specialistou. Ekonomie předpokládá racionalitu v chování ekonomických subjektů. Zkoumá a sleduje pouze ekonomické cíle, zatímco mimoekonomické cíle nejsou předmětem jejího zkoumání. Za ekonomicky racionální chování považuje ekonomie takové chování, které vede nejefektivněji a nejkratší cestou k dosažení příslušného ekonomického cíle. 14

10 Lidé v ekonomickém životě vystupují buď jako jednotlivci (fyzické osoby), nebo jako skupinové subjekty (právnické osoby). Všechny subjekty lze zařadit do několika skupin, podle toho, jaké aktivity vykonávají a do jakých vztahů v ekonomice vstupují. Rozhodující jsou tři skupiny subjektů: domácnosti, firmy a vláda. 1. Domácnosti jsou rodiny nebo jednotlivci. Mají příjmy (např. mzda, plat, stipendium, starobní důchod) a tyto příjmy vydávají na nákupy spotřebních statků. Jak se dále dozvíme, domácnosti mohou rovněž část příjmů spořit a z úspor vytvářet kapitál, který mohou nejrůznějšími způsoby investovat. 2. Firmy jsou ekonomické subjekty, které organizují podnikání. Firmu může představovat její majitel (jde-li o živnost) nebo ředitel (jde-li např. o akciovou společnost). Podnikání může zahrnovat výrobu, ale také poskytování služeb či obchodování. Firmy jsou chápány jako subjekty, které usilují o takové podnikání, při kterém dosahují pokud možno maximálního zisku. 3. Vláda je subjekt, který zasahuje svou činností velmi výrazně do ekonomiky. V ekonomii chápeme pod pojmem vláda i další orgány státní správy: parlament, který zákony schvaluje, ministerstva a jiné vládní orgány, které zasahují do ekonomiky svými rozhodnutími, ale také územní orgány státní správy až po městské úřady apod. Vláda a její orgány většinou stanovují obecná pravidla ekonomické činnosti (zákony, předpisy), obecné podmínky hospodaření (daně, cla), ale vládní orgány také na trhu nakupují od firem značné množství statků (pro státní správu, státní školy a nemocnice, armádu, policii aj.), investují do stavby dálnic a železnic apod. a rovněž přerozdělují finanční prostředky např. formou programů sociální pomoci. Ekonomické subjekty se setkávají převážně na trhu. Trh je abstraktní pojem, který zahrnuje všechny možné formy vztahů mezi subjekty, v nichž jde o koupi a prodej. Patří sem tržnice i telefonní linka, na níž právě probíhá obchodní jednání. Laické veřejnosti je dobře znám trh statků a služeb, protože každý z nás nakupuje potraviny, jízdenky na vlak, autobus či městskou dopravu, a trh práce, kde lidé nabízejí firmám práci rozmanitých kvalifikací. Finanční trh se týká poskytování úvěru a jeho splácení, včetně úroku. Zvláštní součástí finančního trhu je trh cenných papírů, který je u nás rovněž velmi populární v souvislosti s kupónovou privatizací. Ekonomie vytváří ideální, modelovou představu o firmě, která obsahuje hlavní typické rysy skutečných firem, ale v čisté, zjednodušené podobě. Stejně tak si ekonomie vytváří obraz ideálního spotřebitele, ideální domácnosti, ideálního trhu atd. 1.3 Dvě základní složky moderní ekonomie Ekonomická teorie se dělí na dvě části, které od sebe nelze oddělit ani pochopit zvlášť, nebo se dokonce seznámit pouze s jednou z nich a s druhou nikoli. Jde o mikroekonomii a makroekonomii. Chování jednotlivých ekonomických subjektů a trhů se věnuje část ekonomie, které říkáme mikroekonomie (mikros = malý). Zabývá se tvorbou cen jednotlivých druhů statků a služeb, fungováním trhů v podmínkách dokonalé i nedokonalé konkurence. Analyzuje celou řadu dalších otázek, z nichž nejdůležitější je problematika rozmísťování a užití vzácných ekonomických zdrojů. Mikroekonomický pohled bychom mohli přirovnat k mikroskopu, kterým zkoumáme chování ekonomických subjektů a jeho 15

11 vnitřně nestabilní tržní ekonomiku státními zásahy. Jeho dílo vychází z představy, že kapitalistická tržní ekonomika prodělala ve svém vývoji takové změny, že ve 20. století již nemůže úspěšně fungovat pouze na základě samoregulačních tržních sil. V jeho teoretickém vývoji je možné odlišit dvě etapy. Etapu do vytvoření teorie efektivní poptávky, v níž ještě Keynes rozvíjí teoretické koncepce A. Marshalla a jeho pokračovatelů v tradici cembridgeské verze kvantitativní teorie peněz, i když zde narůstá váha prvků, které jsou s touto původní koncepcí v rozporu. V této fázi spatřuje Keynes hlavní příčiny vykyvů v nestálé kupní síle peněz. Vrcholným dílem tohoto období je Traktát o peněžní reformě z roku Mezníkem uzavírajícím tuto etapu a v mnoha ohledech zahajujícím druhou se stala práce Pojednání o penězích z roku 1930, v níž se již objevuje mnoho prvků, které sehrávají zásadní úlohu v Obecné teorii zaměstnanosti, úroku a peněz z roku 1936, která je vrcholným dílem druhé etapy v rozvoji Keynesovy teorie a jeho hlavím dílem. Druhá etapa v Keynesově díle je spojena s teorií efektivní poptávky, která je jeho hlavním přínosem rozvoji ekonomické teorie. Keynes zdůvodňuje recesi a nedobrovolnou nezaměstnanost nedostatečnou efektivní poptávkou a hlubinné příčiny tohoto stavu vyvozuje z nejistoty, která provází investiční rozhodnutí v tržní ekonomice, a z úsilí podnikatelů bránit se nejistotě preferencí likvidity. Keynes vytvořil koncepci principiálně peněžní ekonomiky, kde peníze plní důležité funkce v souvislosti se snahou bránit se negativním důsledkům nejistoty. Odmítl kvantitativní teorii peněz a nahradil ji teorií preference likvidity. Do makroekonomické analýzy zavedl množství nových pojmů: sklon ke spotřebě, sklon k úsporám, mezní efektivnost kapitálu aj. Pod pojmem Keynesova teorie dnes máme na mysli teoretické koncepce této druhé etapy ve vývoji jeho teoretických názorů. Vzhledem k tomu, že Keynes neformuloval vždy své teoretické koncepce zcela jednoznačně a nevytvořil vlastní teorii rozdělování a ceny, vzniklo po jeho smrti množství diskusí a interpretací jeho díla, které jsou často téměř protichůdné. Známé jsou názorové spory mezi příslušníky neokeynesovského a postkeynesovského směru. Hlavní práce: Economic Consequences of Peace (1919); Economic Consequences of Mr. Churchill (1925); Tract on Monetary Reform (1923); Treatise on Money (1930); General Theory of Employment, Interest and Money (1936, česky Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha, Academia 1963); How to pay for the War (1940); Collected Writings of J. M. Keynes ( ). Klaus Václav * 1941, významný český ekonom a politik. V roce 1995 byl jmenován profesorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval až do roku 1970 v Ekonomickém ústavu ČSAV jako vědecký pracovník. Studoval rovněž v Itálii (1966) a v USA (1969). V letech pracoval v různých funkcích ve Státní bance Československé a v roce 1988 se stal vedoucím vědeckým pracovníkem Prognostického ústavu ČSAV. Ve své vědecké práci se věnoval zejména makroekonomické problematice, inflaci a peněžní teorii a problematice ekonomických reforem. Původně vycházel z keynesovské teorie, postupně však měl na jeho názorovou orientaci rozhodující vliv friedmanovský monetarismus, učení F. A. Hayeka a další liberální teoretické koncepce. Dnes je předním českým liberálním ekonomem a věnuje se zejména problematice transformace české ekonomiky. Po rozpadu Občanského fóra se stal v roce 1991 předsedou nově zformované Občanské demokratické strany. Již v prosinci 1989 se stal ministrem financí, stejnou funkci zastával i v nové 220

12 federální vládě od června 1990, po volbách v roce 1992 stanul v čele české vlády a 1993 až 1997 byl předsedou vlády samostatné České republiky působil jako předseda Parlamentu ČR a v březnu 2003 byl zvolen prezidentem ČR. Hlavní práce: Cesta k tržní ekonomice (1991); O tvář zítřka (1991); Ekonomická teorie a ekonomická reforma (1991); Nemám rád katastrofické scénáře (1991); Demontáž socialismu: Cesta k tržní ekonomice II (1992); Proč jsem konzervativcem (1992); Rok málo či mnoho v dějinách země? (1993); Česká cesta (1994); Rebirth of a Country (1994); Ekonomická teorie a realita transformačních procesů (1995); Mezi minulostí a budoucností (1996); Obhajoba zapomenutých myšlenek (1997); Proč nejsem sociálním demokratem (1998); Od opoziční smlouvy k tolerančnímu patentu (2000). Klein Lawrence Robert, * 1920, americký ekonom, profesor ekonomie na Pennsylvánské univerzitě. V roce 1980 se stal nositelem Nobelovy ceny za ekonomii za přínos k rozvoji ekonometrických prognostických modelů na bázi keynesovské makroekonomie. Z mnoha modelů, které jsou s jeho jménem spojeny, je nejznámější whartonský model, který je prognostickým ekonometrickým modelem pro ekonomiku USA. Klein se více zasloužil o aplikaci teoretických ekonometrických poznatků než o jejich teoretické rozpracování. Jeho práce však měla velký ohlas a ovlivnila budování ekonometrických modelů po celém světě. Hlavní práce: The Keynesian Revolution (1947, 1966); A Textbook of Econometrics (1953, 1974); An Introduction to Econometrics (1962, česky Úvod do ekonometrie. Praha, NPL 1966). Knies Karl, , německý národohospodář, příslušník starší německé historické školy, profesor na univerzitách v Heidelbergu, Marburgu a Freiburgu. Spolu s W. Roscherem a B. Hildebrandem prosazoval historický přístup k ekonomickým jevům a procesům. Jeho odpor k metodě abstrakce vyústil až v odmítání existence obecných vývojových tendencí ve společnosti, připouštěl nanejvýš historické analogie. Známý se stal pracemi o penězích a úvěru. Hlavní práce: Nationalökonomie vom geschichtlichen Standpunkte (1853). Knight Frank, , americký ekonom, od roku 1928 byl profesorem ekonomie na Chicagské univerzitě. Zabýval se zejména problematikou fungování tržního mechanismu, jeho hlavní přínos spočívá v zavedení časové dimenze do tržní ekonomiky a v analýze nejistoty. Přispěl rovněž k řešení problematiky etiky a metodologie ekonomické vědy. Byl stoupencem extrémního liberalismu. Hlavní práce: Risk, Uncertainty and Profit (1921); The Ethics of Competition (1935); Essays on the History and Method of Economics (1956). Kondratěv Nikolai Dmitrijevič, , ruský ekonom a statistik, zabýval se především ekonomikou zemědělství a rozvojem plánování v zemědělství v SSSR. Na základě statistické analýzy vyslovil domněnku o existenci dlouhých vln ve vývoji tržní ekonomiky, nevytvořil však žádnou teorii dlouhých vln, pouze poukázal na určité faktory. Dlouhé vlny byly po něm nazvány Kondratěvovými cykly. Svým úsilím o objektivní ekonomickou analýzu, kterou považoval za nezbytně nutný základ plánování, se postupně dostával do konfliktu se sovětskou mocí, v roce 1930 byl zatčen a zemřel v koncentračním táboře. Hlavní práce: Bolšije cikly konjunktury (1925). 221

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri

Milan Soika, Bronislav Konečný M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE. Nakladatelství. Libri Milan Soika, Bronislav Konečný. M A L Á ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Praha 1996 Libri OBSAH. Pfedmluva II Úvod 13 ČAST l. PREDM'E:T, METODA A ZAKLADNt OTAZKY EKONOMIE 15 Kapitola l Predmet

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh

Světová ekonomika. Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Světová ekonomika Ekonomické subjekty a ekonomický koloběh Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2012/13 PRO KURZ 5EN100 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. 1. PŘEDNÁŠKA - 21. 2. a 22. 2. 2013 Úvod charakteristika kurzu, požadavky,

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PODROBNÝ OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO ZIMNÍ SEMESTR 2016/17 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: DOC. ING. ZDENĚK CHYTIL, CSC. ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 20. 9. 2016 Úvod charakteristika

Více

MAKROEKONOMIKA. Úvod

MAKROEKONOMIKA. Úvod MAKROEKONOMIKA Úvod Co chápeme pod pojmem makroekonomie? Je to samostatná vědní disciplína nebo je jen součástí šířeji pojaté vědy? Ekonomie Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní využití.

Více

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup

PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1. Poptávka spotřebitele a vyrovnání mezních užitků kardinalistický přístup OBSAH A HARMONOGRAM PŘEDNÁŠEK PRO LETNÍ SEMESTR 2015/16 PRO KURZ 5EN101 EKONOMIE 1 PŘEDNÁŠEJÍCÍ: ING. MICHAL MIRVALD, PH.D. 1. PŘEDNÁŠKA - 16. 02. 2016 Úvod charakteristika kurzu, požadavky, informace

Více

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI

Obsah. Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima... IX. Předmluva autora k šestému vydání... XI Obsah Kvalifikovaný pohled na ekonomii českýma očima........................ IX Předmluva autora k šestému vydání.................................... XI 1. Člověk v tržním systému.............................................

Více

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s.

Vedoucí autorského kolektivu: Ing. Jana Soukupová, CSc. Tato publikace vychází s laskavým přispěním společnosti RWE Transgas, a. s. Autoři kapitol: Doc. Ing. Bronislava Hořejší, CSc. (kapitoly 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16) Doc. PhDr. Libuše Macáková, CSc. (kapitoly 4, 17.6, 18, 19) Prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc. (kapitoly

Více

Základy makroekonomie

Základy makroekonomie Základy makroekonomie Ing. Martin Petříček Struktura přednášky Úvod do makroekonomie Sektory NH HDP Úspory, spotřeba, investice Inflace, peníze Nezaměstnanost Fiskální a monetární politika Hospodářský

Více

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa

Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/ etapa Otázky ke státní závěrečné zkoušce z Ekonomie, bakalářské studijní programy akademický rok 2013/2014-3. etapa 1. Základní pojmy a souvislosti ekonomie Ekonomický způsob myšlení. Model ekonomického koloběhu.

Více

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D.

Ekonomie. Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Ekonomie Správní institut Ing. Vendula Tesařová, Ph.D. Kontakt a organizační záležitosti vendula.masatova@email.cz Zakončení studia: písemná zkouška (leden, únor, popřípadě předtermín před Vánocemi) Testové

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně.

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie. Správná odpověď je označena tučně. Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek - makroekonomie právná odpověď je označena tučně. 1. Jestliže centrální banka nakoupí na otevřeném trhu státní cenné papíry, způsobí tím:

Více

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele

EKONOMIKA. Průvodce pro učitele EKONOMIKA ISBN 978-80-7358-2050 - 9 788073 582050 PRO STŘEDNÍ ŠKOLY Průvodce pro učitele ÚVOD Upozorňujeme vás, že kopírování a rozšiřování kopií této knihy nebo jejích částí (a to i pro vzdělávací účely)

Více

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice

EKONOMIE. etymologie. Ekonomie - etymologie. ř. oikos dům ř. nomos - zákon. => vedení domácnosti. Ekonomie. definice EKONOMIE etymologie - etymologie ř. oikos dům ř. nomos - zákon => vedení domácnosti definice 1 Definice ekonomie je věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb.

Více

Maturitní témata EKONOMIKA

Maturitní témata EKONOMIKA Maturitní témata EKONOMIKA Školní rok 2014/2015 1. Ekonomie jako věda - význam ekonomického vzdělání - vztah ekonomiky a politiky - makroekonomie - mikroekonomie - zákon vzácnosti - hospodaření - efektivnost

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 1. díl Obecná ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN K MATURITĚ

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. TÉMATA PŘEDNÁŠEK Z MIKROEKONOMIE: 1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 2.

Více

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy

Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Úvod do ekonomie, základní ekonomické pojmy Doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební Vysoké učení Ekonomie je zkoumání jak člověk a společnost rozhodují o využití

Více

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy)

Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Měření výkonu ekonomiky (makroekonomické výstupy) Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Co považuji za významné z historie pojem spravedlivá cena

Více

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia

Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního studia Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Otázky k přijímacímu řízení magisterského civilního

Více

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY

1.2 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY A PRINCIPY 5 1 ÚVOD DO EKONOMIE 17 1.1 EKONOMICKÝ STYL MYŠLENÍ 17 1.1.1 Úvod 17 1.1.2 Motivy emotivní a racionální 18 1.1.3 Principy ekonomického uvažování 18 1.1.4 Podstata a role ekonomických modelů 21 1.1.5 Model

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

Obsah. Předmluva autora... VII

Obsah. Předmluva autora... VII Předmluva autora.................................................. VII 1. Člověk v tržním systému............................................. 1 1.1 Ekonomie věda o lidském jednání..................................

Více

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie?

Mikroekonomie I. Úvod do Mikroekonomie. Vyučující. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie. Přednáška 1. Doporoučená literatura. Co je ekonomie? Vyučující Mikroekonomie I. 1. Přednáška Úvod do Mikroekonomie Ing. Jaroslav Šetek, Ph.D. Katedra ekonomiky Kancelář č. 16 Konzultační hodiny. Pondělí 13.00-14.30 Doporoučená literatura Přednáška 1. HLADKÝ,

Více

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů.

4. Křivka nabídky monopolní firmy je totožná s částí křivky mezních nákladů. Firma v nedokonalé konkurenci 1. Zdroji nedokonalé konkurence jsou: - jednak nákladové podmínky podnikání, - jednak. 2. Zapište vzorec Lernerova indexu. K čemu slouží? 3. Zakreslete celkový příjem monopolní

Více

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015

Makroekonomie. 6. přednáška. 24. března 2015 Makroekonomie 6. přednáška 24. března 2015 1 Obsah přednášky 1. Ekonomický růst vs. cykly dokončení 2. Peníze a peněžní trh - poptávka po penězích, - rovnice směny. 2 Ekonomický růst graficky v AS-AD P

Více

1.kapitola Úvod do makroekonomie

1.kapitola Úvod do makroekonomie 1.kapitola Úvod do makroekonomie V této kapitole se seznámíte s předmětem zkoumání ekonomie, s tím, jaký je rozdíl mezi makroekonomií a mikroekonomií, se základními makroekonomickými subjekty a makroekonomickým

Více

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou

Cíl: analýza modelu makroekonomické rovnováhy s pohyblivou cenovou hladinou Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2005/06, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 2 5) Makroekonomická rovnováha (model AD AS) 6) Ekonomický

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Vývoj ekonomického myšlení Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Neoklasická ekonomie Rakouská psychologická škola Lausannská matematická škola

Více

Pozitivní vs. Normativní ekonomie

Pozitivní vs. Normativní ekonomie Makroekonomie A 1 Povinna literatura WAWROSZ, PETR; HEISSLER, Herbert; HELÍSEK, Mojmír; MACH, Petr 2012. Makroekonomie základní kurz. Praha: VŠFS, 360 s. ISBN 978-80- 7408-059-3. WAWROSZ, Petr; HEISSLER

Více

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy

1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy 1 Úvod do ekonomie. 1.1 Charakterizujte pojmy potřeba ekonomické potřeby statek zdroje výrobní faktory práce produktivita práce intenzita práce dělba práce kooperace prací půda jako výrobní faktor kapitál

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC /ZE Základy ekonomie vyučující: Ing. Simona Musilová rozsah:

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS

N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS N_MaE_II Makroekonomie II (Mgr) A LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I. Obsahuje

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE ÚVOD, DĚJINY EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky.

Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky. Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnější a vnitřní rovnováha ekonomiky Swanův diagram. Efektivní tržní klasifikace a mix hospodářské politiky. Vnitřní versus vnější rovnováha ekonomiky Vnitřní rovnováha znamená dosažení takové úrovně reálného

Více

1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. EKONOMIE jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. PODMÍNKY UKONČENÍ KURZU: Získání 60 a více bodů ze 100. Na cvičení je možné získat max. 20 bodů: 2 malé testy po 10 bodech. Malé testy zahrnují příklady týkající se problémů řešených

Více

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3

Obsah ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 ODDÍL I TEORIE MEZINÁRODNÍHO OBCHODU 3 v 1 Čistá teorie obchodu 5 1.1 Charakteristika mezinárodního obchodu 5 1.2 Vývoj teorie mezinárodního obchodu do 18. století 8 1.2.1 Merkantilismus 8 1.2.2 Kameralistika

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE

Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE Pedagogická fakulta Informační technologie ve vzdělávání SEMINÁRNÍ PRÁCE ÚVOD DO OBECNÉ EKONOMIE Ing. Martina Woznicová L 11484 POUŽITÉ GRAFICKÉ SYMBOLY Průvodce textem a studiem Cíle kapitol Klíčová slova

Více

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly

Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Makroekonomická rovnováha, ekonomický růst a hospodářské cykly Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Agregátní nabídka a agregátní poptávka cena

Více

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace.

1. Ekonomie jako věda o lidském jednání. Invisible hand ve společnosti směnných vztahů. Metodologie ekonomie, optimalizační chování a informace. 5EN411 EKONOMIE II. PODMÍNKY UKONČENÍ KURZU: Získání 60 a více bodů ze 100. Na cvičení je možné získat max. 20 bodů: 2 malé testy po 10 bodech. Malé testy zahrnují příklady týkající se problémů řešených

Více

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS

N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS N_MaE_II Makroekonomie II B (Mgr.) LS 2011-2012 Garant předmětu: Doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc. Katedra ekonomie a mezinárodních vztahů Makroekonomie II navazuje na bakalářský předmět Makroekonomie I.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 1. Lekce Základní ekonomické pojmy Struktura lekce: 1.1 Předmět

Více

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE Bakalářské studium Pojišťovnictví OKRUHY OTÁZEK KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2010/2011 a) pojišťovnictví b) management pojišťoven c) ekonomie POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Podmínky podnikání v pojišťovnictví v ČR právní

Více

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1

Obsah ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 ODDÍL B: ANALÝZA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ EKONOMICKÉ ROVNOVÁHY 63. Úvod 1 iv Úvod 1 ODDÍL A ZÁKLADNÍ SOUVISLOSTI MAKROEKONOMICKÉ ANALÝZY 3 1. Ekonomický systém, ekonomický model a makroekonomická analýza 5 1.1 Ekonomické modelování a makroekonomická analýza 6 1.1.1 Nástin historického

Více

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia

Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Tematické okruhy k přijímací zkoušce do navazujícího magisterského studia Forma studia: prezenční, kombinovaná Studijní program: Ekonomika a management Obor: Podnikání - Akademický rok: 2016/2017 Přijímací

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list číslo 1 Název tématického celku: Počátky dějin ekonomických teorií Cíl: Seznámit posluchače s počáteční etapou vývoje Dějin ekonomických

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2006/07, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz. 8) Otevřená ekonomika 7) Peníze

Více

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH

Makroekonomie. Makroekonomie. Sektory v NH Makroekonomie Ing. Martin Petříček, Ph.D., MBA m.petricek@email.cz Makroekonomie Sleduje makroekonomický výkon hospodářství a nástroje k jeho optimalizaci Makroekonomické výstupy měří zpravidla statistický

Více

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky

Struktura tématu. 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů. 3. Základní typy hospodářské politiky 11. Hospodářsk ská politika rb mezinárodn rodní podnikání 2 2005/2006 Struktura tématu 1. Vymezení pojmu hospodářská politika. Cíle HP. 2. Typy hospodářských systémů 3. Základní typy hospodářské politiky

Více

EKONOMIKA=už je praxe, určitý konkrétní postup jak dělat dané věci např. ekonomika školy,

EKONOMIKA=už je praxe, určitý konkrétní postup jak dělat dané věci např. ekonomika školy, Otázka: Základní ekonomické pojmy Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli EKONOMIE=věda která se zabývá penězi, bankovnictvím, kapitálem a bohatstvím. Je to také věda, která se zabývá ekonomickými procesy nebo

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém.

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Bankovní systém. Jednostupňový systém. 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Jednostupňový Dvoustupňový Bankovní systém Jednostupňový systém Jednostupňový

Více

Obecná a regionální ekonomie

Obecná a regionální ekonomie Obecná a regionální ekonomie 1) Ekonomie (předmět zájmu, pojetí); podstata a funkce regionální ekonomie 2) Neoklasické a neoliberální modely v regionální ekonomii 3) Keynesiánské a strukturalistické přístupy

Více

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií

Ekonomika III. ročník. 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Ekonomika III. ročník 002_Základní ekonomické systémy 003_Historický vývoj ekonomických teorií Základní ekonomické systémy Ekonomický systém představuje způsob spojení lidských schopností a efektivního

Více

Osnova přednášky: Ekonomická teorie a modely Klasická teorie a její východiska Obecný klasický model Odvození klasické AS a AD Shrnutí Příští týden

Osnova přednášky: Ekonomická teorie a modely Klasická teorie a její východiska Obecný klasický model Odvození klasické AS a AD Shrnutí Příští týden Makroekonomie 2 LS 2015 doc. Ing. Šárka Laboutková, Ph.D. KH Po 11: 00 12:30 Literatura, osnova kurzu a podmínky získání kreditů viz STAG Nutnost příprav na přednášku dle zadané literatury Přednášky nekopírují

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MIKROEKONOMIE ÚVOD, TRH A TRŽNÍ MECHANISMUS Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh

CELKOVÁ -souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přichází výrobci na trh Otázka: Trh Předmět: Ekonomie Přidal(a): Eli TRH= určitá oblast ekonomiky kde dochází k výměně činnosti mezi jednotlivými ekonomickými subjekty (je to určitý virtuální prostor, kde se střetává nabídka

Více

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte:

5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka. Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: 5. kapitola: Agregátní poptávka, agregátní nabídka Studijní cíle: V této kapitole se seznámíte: s vymezením agregátní poptávky (AD) s příčinami změn AD (tzv. poptávkové šoky) s pojetím agregátní nabídky

Více

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil

Základy ekonomie II. Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Základy ekonomie II Téma č. 3: Modely ekonomické rovnováhy Petr Musil Struktura Opakování: ekonomická rovnováha Klasický model ekonomické rovnováhy: trh kapitálu trh práce důsledky v modelu AS-AD Keynesiánský

Více

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA

Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA Okruh č. 1: PODNIKOVÁ EKONOMIKA PODNIKOVÁ EKONOMIKA ZÁKLADY 1. Cíle podniku, jejich vyjádření, uspořádání a vztahy mezi nimi. 2. Zakladatelský rozpočet. 3. Právní formy podnikání a kritéria jejich volby.

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS

Metodický list č. 2. Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu. Makroekonomie II (Mgr.) LS Metodický list č. 2 Metodický list pro 2. soustředění kombinovaného Mgr. studia předmětu Makroekonomie II (Mgr.) LS 2008-09 Název tématického celku: Makroekonomie II 2. blok. Tento tématický blok je rozdělen

Více

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh

8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh 8 Rozpočtový deficit a veřejný dluh Obsah : 8.1 Bilance státního rozpočtu. 8.2 Deficit státního rozpočtu. 8.3 Důsledky a možnosti financování deficitu. 8.4 Deficit v ČR. 8.5 Veřejný dluh. 8.6 Veřejný dluh

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví Metodický list č.1 Název tématického celku: Centrální banka Cíl: Charakterizovat vznik centrálních bank, jejich vývoj, dnešní funkce,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

Definice Mikroekonomie malých ekonomických subjektů Makroekonomie velkých ekonomických subjektů Pozitivní ekonomie Normativní ekonomie

Definice Mikroekonomie malých ekonomických subjektů Makroekonomie velkých ekonomických subjektů Pozitivní ekonomie Normativní ekonomie Oikos nomos (dům + zákon) Jako věda -> Aristotelés dříve součástí filozofie Samostatná disciplína - přelom 17. a 18.století -> samostatná věda Definice Věda o výrobě a směně zboží Věda o penězích, kapitálu

Více

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele.

Funkce poptávky (lineární) Funkce nabídky. Křížová elasticita poptávky. Rovnovážné množství. Rovnovážná cena. Přebytek spotřebitele. Vzorce optávka a nabídka a b Funkce poptávky (lineární) m + n Funkce nabídky D * Cenová elasticita poptávky bodová + D + D * Důchodová elasticita poptávky * Cenová elasticita poptávky intervalová A B CD

Více

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace

Makroekonomie I. Dvousektorová ekonomika. Téma. Opakování. Praktický příklad. Řešení. Řešení Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Téma Makroekonomie I Dvousektorová ekonomika opakování Inflace Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Opakování Dvousektorová ekonomika Praktický příklad Dvousektorová ekonomika je charakterizována

Více

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz

Úvod. Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Úvod Petr Musil pmusil@econ.muni.cz Harmonogram: 1. Úvod do ekonomie 2. Trh, nabídka, poptávka 3. Úvod do chování spotřebitele 4. Rovnováha spotřebitele na trhu statků a služeb, poptávka, poptávané množství

Více

Inflace versus nezaměstnanost. Phillipsova křivka a její hospodářsko-politické implikace

Inflace versus nezaměstnanost. Phillipsova křivka a její hospodářsko-politické implikace Inflace versus nezaměstnanost Phillipsova křivka a její hospodářsko-politické implikace Inflace Inflace je definována jako stálý a nepřetržitý růst cenové hladiny. Stagflace, desinflace, deflace Výši inflace

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 5. Lekce Doprovodné jevy tržního mechanismu Struktura lekce:

Více

Dějiny měnových teorií na českém území

Dějiny měnových teorií na českém území VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE František Vencovský, Karel Půlpán a kol. Dějiny měnových teorií na českém území 2005 Obsah Úvod.7 Oddíl I OD VZNIKU PENĚZ DO KONSTITUOVÁNÍ MODERNÍCH MĚNOVÝCH TEORIÍ 9 Kapitola

Více

Makroekonomie I. 2. Cvičení

Makroekonomie I. 2. Cvičení Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky 2. Cvičení Úvod do makroekonomie, Rozdíl mikroekonomie a makroekonomie Výpočet Hrubého domácího produktu 3 metody Úvod do Makroekonomie Ekonomie

Více

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

7. Veřejné výdaje. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 7. Veřejné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah : 7.1 Charakteristika veřejných 7.2 Ukazatele dynamiky, objemu a struktury veřejných 7.3 Klasifikace veřejných 7.4 Teorie růstu veřejných 7.5 Faktory

Více

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil

Hospodářská politika. Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky. Petr Musil Hospodářská politika Téma č. 3: Nositelé, cíle a nástroje hospodářské politiky Petr Musil petrmusil1977@gmail.com Nositelé hospodářské politiky jde o subjekty, které se podílí na procesu formování, provádění

Více

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně

Přijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie. Správná odpověď je označena tučně řijímací řízení ak. r. 2010/11 Kompletní znění testových otázek mikroekonomie Správná odpověď je označena tučně 1. řebytek spotřebitele je rozdíl mezi a... a) cenou, mezními náklady b) cenou, celkovými

Více

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty.

Cíl: seznámení s pojetím peněz v ekonomické teorii a s fungováním trhu peněz. Peníze jako prostředek směny, zúčtovací jednotka a uchovatel hodnoty. Vysoká škola finanční a správní, o. p. s. Akademický rok 2007/08, letní semestr Kombinované studium Předmět: Makroekonomie (Bc.) Metodický list č. 3 7) Peníze a trh peněz 8) Otevřená ekonomika 9) Hospodářské

Více

Karel Engliš a současná měnová politika

Karel Engliš a současná měnová politika prof. JUDr. Karel Engliš státník, vědec, pedagog Karel Engliš a současná měnová politika Vladimír Tomšík viceguvernér Česká národní banka Konference k 5. výročí úmrtí prof. Karla Engliše - guvernéra Národní

Více

2. setkání. Peníze, inflace, nezaměstnanost

2. setkání. Peníze, inflace, nezaměstnanost 2. setkání Peníze, inflace, nezaměstnanost PENÍZE OBSAH Funkce peněz Historie peněz Soudobý bankovní systém a regulace banky Nabídka peněz Podstata nabídky peněz a peněžní agregáty Celkové množství peněz,

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Centrální bankovnictví. Metodický list č.1 Rozsah: 2/0 8 ZK 5 kreditů Pro pres i kombi: Zakončení: zkouška Požadavky ke zkoušce: 1.úspěšné absolvování průběžných testů a závěrečného předzkouškového testu, 2. vypracování a včasné předložení seminární

Více

Předpokládané znalosti

Předpokládané znalosti Předpokládané znalosti Před zahájením navazujícího magisterského studia Vám doporučujeme zopakovat si učivo v rozsahu bakalářského studia. V další části najdete tématické okruhy a doporučenou literaturu

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více