Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE"

Transkript

1 Milan Sojka, Bronislav Konečný MALÁ ENCYKLOPEDIE MODERNÍ EKONOMIE Nakladatelství Libri Praha 2004

2 prof. Milan Sojka, doc. Bronislav Konečný, dědicové, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 odborný recenzent: prof. ing. Miloš Mach Libri, 1996, 1998, 1999, 2001, 2004 ISBN

3 OBSAH Úvod 13 ČÁST I. PŘEDMĚT, METODA A ZÁKLADNÍ OTÁZKY EKONOMIE 15 Kapitola 1 Předmět a metoda ekonomie Pozitivní a normativní ekonomie Předmět zkoumání ekonomie Dvě základní složky moderní ekonomie Metody zkoumání ekonomie 18 Kapitola 2 Ekonomie a ekonomika Ekonomické myšlení a ekonomická praxe Ekonomie a hospodářská politika Ekonomické cíle Subjekty hospodářské politiky Nástroje hospodářské politiky 21 Kapitola 3 Dělba práce. Základní ekonomické otázky Dělba práce, specializace a směna Tři ekonomické problémy: co, jak a pro koho 23 Kapitola 4 Ekonomické systémy. Ekonomická koordinace Ekonomické systémy Dva způsoby ekonomické koordinace Trh Centrální koordinace ekonomických činností 27 Kapitola 5 Tržní mechanismus Konkurence Trhy prodávajících a kupujících Trh spotřebních statků a trh kapitálových statků Cenový systém Omezení a problémy tržního mechanismu Externality Veřejné statky a další tržní selhání 33 ČÁST II. MAKROEKONOMIE 35 Kapitola 6 Základní pojmy a hlavní problémy makroekonomie Co je makroekonomie? Kde hledat dělící čáru mezi makroekonomií a mikroekonomií 35 5

4 6.3 Definice makroekonomie Pluralita makroekonomických teorií Alternativní přístupy k makroekonomii Neoklasický či monetaristický přístup Keynesovský přístup Marxistický přístup Alternativní přístupy a hodnotové soudy 42 Kapitola 7 Agregátní poptávka a agregátní nabídka Zjednodušený makroekonomický koloběh Agregátní nabídka Agregátní poptávka Makroekonomická rovnováha 45 Kapitola 8 Výkonnost národního hospodářství a její měření Měření hrubého domácího produktu a národního důchodu Metody zjišťování hrubého domácího produktu Hrubý domácí produkt a národní důchod Nominální a reálný hrubý domácí produkt Potenciální a skutečný hrubý domácí produkt Srovnání agregátních ukazatelů HDP a ND s agregátními ukazateli úhrnný společenský produkt a ND v marxistickém vyjádření Mezinárodní srovnání výkonnosti ekonomik Čistý ekonomický blahobyt 56 Kapitola 9 Peníze a bankovní soustava Vývoj peněz a jejich funkce Plnohodnotné peníze a peníze s nuceným oběhem Poptávka po penězích Nabídka peněz Monetaristické pojetí nabídky peněz Nabídka peněz v keynesovském pojetí Rovnováha na trhu peněz Bankovní soustava a centrální banka Komerční banky Bankovní kreace peněz 67 Kapitola 10 Hospodářský růst a hospodářský cyklus Vymezení hospodářského růstu Zdroje hospodářského růstu Hlavní přístupy k hospodářskému růstu v soudobé makroekonomii Keynesovský přístup k hospodářskému růstu Neoklasický přístup k hospodářskému růstu Hospodářský cyklus Fáze hospodářského cyklu Příčiny hospodářského cyklu 78 6

5 Keynesovská teorie hospodářského cyklu Monetaristický přístup k hospodářskému cyklu 81 Kapitola 11 Nezaměstnanost a inflace Nezaměstnanost a typy nezaměstnanosti Příčiny nezaměstnanosti v tržní ekonomice Míra nezaměstnanosti neakcelerující inflaci Deflační mezera a nezaměstnanost Přirozená míra nezaměstnanosti Inflace Inflační mezera Inflace tažená poptávkou Inflace tlačená náklady Inflace setrvačná a inflační očekávání Inflace a nezaměstnanost Stagflace 91 Kapitola 12 Makroekonomická stabilizační hospodářská politika Základní přístupy k hospodářské politice Státní rozpočet jako nástroj hospodářské politiky Státní dluh a schodek státního rozpočtu Peněžní a úvěrová politika Důchodová politika 97 ČÁST III. MIKROEKONOMIE 99 Kapitola 13 Obecné pojmy: užitečnost, vzácnost, produkční možnosti, náklady příležitosti Statky. Užitečnost, vzácnost a volba Ekonomické zdroje Křivka výrobních možností Hospodářský růst a posun křivky výrobních možností Náklady příležitosti 106 Kapitola 14 Poptávka a nabídka Tabulka a křivka poptávky Posun křivky poptávky Cenová pružnost poptávky Nabídka a nabídková křivka Posun křivky nabídky Cenová pružnost nabídky Vzájemné působení nabídky, poptávky a ceny 116 Dodatek ke kapitole Kapitola 15 Poptávka, užitek a chování spotřebitele Předpoklady tvaru křivky poptávky 120 7

6 15.2 Mezní užitek Paradox hodnoty Přebytek spotřebitele Teorie chování spotřebitele 123 Kapitola 16 Nabídka, náklady a chování firem Nabídková křivka a ochota výrobců dodávat statky za určitou cenu Explicitní a implicitní náklady Účetní zisk a ekonomický zisk Podnikání Produkční funkce Celkový, průměrný a mezní produkt Náklady firmy v krátkém období Náklady firmy v dlouhém období 135 Kapitola 17 Struktura trhů. Dokonale konkurenční trh. Efektivnost trhu dokonalé konkurence Struktura trhu Dokonale konkurenční trh Ekonomická efektivnost trhu dokonalé konkurence 140 Kapitola 18 Monopol, oligopol a monopolistická konkurence Monopol Přirozený monopol Určení ceny a nabízeného množství v podmínkách monopolu Oligopol Monopolistická konkurence 147 Kapitola 19 Trhy výrobních faktorů Tvorba cen výrobních faktorů Substituce výrobních faktorů Trh práce a tvorba mezd Trh práce v modelu dokonalé konkurence Skutečné trhy práce Úloha odborů Lidský kapitál 154 Kapitola 20 Kapitál, trh kapitálových statků a pozemková renta Kapitál, úrok a trh kapitálu Úspory, úvěr a úrok Trh cenných papírů Rovnováha na kapitálovém trhu Pozemková renta 159 8

7 Kapitola 21 Firmy a jejich druhy Firma jednoho vlastníka Společnosti spoluvlastníků Akciová společnost Jiné druhy firem 161 ČÁST IV. MEZINÁRODNÍ EKONOMIE 163 Kapitola 22 Mezinárodní obchod a mezinárodní měnový systém Mezinárodní obchod a jeho ekonomické výhody Svobodný obchod, cla a kvóty Obchodní a platební bilance Mezinárodní měnový systém. Měnové kurzy 168 Kapitola 23 Světová ekonomika Charakteristika světové ekonomiky Rozvojové země Mezinárodní ekonomická integrace Česká ekonomika a světová ekonomika 177 ČÁST V. STRUČNÝ PŘEHLED DĚJIN EKONOMICKÝCH TEORIÍ 182 Kapitola 24 Vznik a vývoj ekonomické teorie Od ekonomického myšlení k ekonomické vědě Klasická politická ekonomie Utopický socialismus a marxismus Neoklasická ekonomie Keynesovská makroekonomie Monetarismus Institucionalismus 190 Nobelova cena za ekonomii 193 Laureáti Nobelovy ceny za ekonomii 194 Galerie významných ekonomů 199 Slovníček ekonomických pojmů 246 Použitá literatura 266 Rejstřík 267 9

8 ČÁST I. PŘEDMĚT, METODA A ZÁKLADNÍ OTÁZKY EKONOMIE První část knihy se soustředí na vymezení předmětu zkoumání ekonomie, seznámení s metodami, které používá, a výklad základních ekonomických pojmů. První kapitola je věnována problematice předmětu a metod ekonomie, ve druhé se zabýváme vztahem mezi ekonomií a ekonomikou a ekonomií a hospodářskou politikou. Výklad dělby práce a základních ekonomických problémů ve třetí kapitole, ekonomických systémů a ekonomické koordinace ve čtvrté i úvodního pohledu na tržní mechanismus a jeho fungování v páté kapitole slouží jako základ následujícího výkladu makroekonomie a mikroekonomie. KAPITOLA 1 Předmět a metoda ekonomie Studium ekonomie je fascinující. Vydáváte se s námi na cestu, na níž naleznete na první pohled tolik známých věcí, a přece budete zjišťovat, že je to svět velkých tajemství. S prvým poznáním tajemných hlubin života jsou zpravidla spojeny ty nejkrásnější dojmy. Ekonomické problémy provázejí náš každodenní život natolik, že každý z nás má alespoň přibližnou představu o tom, jak ekonomika funguje. Zdá se, že k pochopení ekonomických problémů není třeba žádné složité teorie, že se každý člověk v těchto otázkách vyzná, že je schopen jim porozumět a uplatňovat své poznání v každodenní praxi. Jedna věc však je o ekonomických problémech diskutovat laicky, na základě všeobecných znalostí a zdravého rozumu, a jiná jim skutečně vědecky rozumět. Teprve trpělivé a soustavné studium ekonomické teorie, která je výsledkem usilovné tvůrčí práce generací ekonomů, nás přesvědčí o omylu. Přesvědčí nás o tom, že ekonomie patří k nejsložitějším teoretickým vědním disciplínám. V tom spočívá úskalí i krása ekonomie. 1.1 Pozitivní a normativní ekonomie Ekonomie má povahu interdisciplinární vědy, která používá metod a výsledků mnoha jiných vědních disciplín, jako je psychologie, sociologie, filozofie, historie, matematika či statistika. Ekonomie je abstraktní věda, která usiluje o objasnění principů, na jejichž základech funguje náš hospodářský život. Podle nás ekonomů je to nejdůležitější složka naší existence. Ostatně jen ekonomové vědí, zatímco ostatní lidé často intuitivně tuší, že i za takovými jevy v lidském životě, jako je válka, manželství či loupežné přepadení, se skrývají ekonomické motivy. V ekonomickém myšlení lze rozlišit dva základní přístupy: 1. pozitivní, 2. normativní. 13

9 Pozitivní ekonomie se snaží analyzovat fakta ekonomického života, jaká jsou. Odpovídá na otázku, jak se lidé v ekonomice chovají, proč reagují určitým způsobem, nebo proč dochází k cyklickému vývoji ekonomiky, z jakých příčin vzniká nezaměstnanost, inflace i jiné problémy. Pozitivní ekonomie nepoužívá etická hodnocení ani netřídí ekonomické jevy na dobré či špatné. Na základě předpokladů vyvozených z empirického zkoumání hospodářských jevů a procesů buduje ekonomie abstraktně deduktivní teorie, které slouží k vysvětlení ekonomických jevů a procesů a k predikci chování ekonomických subjektů. Normativní ekonomie se snaží odpovědět na otázku, jaký by ekonomický život měl být. Normativní ekonomie vychází explicitně z hodnotových soudů. Středem její pozornosti jsou vedle efektivního fungování ekonomiky rovněž otázky sociální, etické a všeobecně lidské. Vychází z toho, že i ekonomická činnost musí být založena na uskutečňování vyšších humanistických principů svobody a rovnosti lidí umožňujících realizaci lidských práv. Nejvýraznějším příkladem normativní ekonomie se v průběhu 20. století stala ekonomie blahobytu, která se snaží nalézt základní kritéria maximalizace blahobytu na úrovni celé společnosti. 1.2 Předmět zkoumání ekonomie Ekonomie je věda o nejobecnějších souvislostech v ekonomickém životě společnosti, viděných v jejich celku. Předmětem jejího zkoumání jsou instituce tvořící rámec, v němž se ekonomika pohybuje, makroekonomické aspekty vývoje národního hospodářství a racionální alokace vzácných ekonomických zdrojů. Tradiční pojetí předmětu ekonomické teorie, jak ho vymezil ve své dnes již klasické definici významný britský ekonom L. Robbins, zúžilo předmět ekonomie na zkoumání optimální alokace vzácných ekonomických zdrojů, na otázku, jak lidé tyto omezené zdroje, které mohou mít alternativní použití, alokují, aby vyrobili různé druhy statků a služeb, a jak se tyto statky a služby rozdělují mezi spotřebitele (současné či budoucí) usilující o maximalizaci svého užitku. I když jsou otázky, na něž se tento přístup soustřeďuje, dodnes pro ekonomickou teorii podstatné, rozvíjejí se dnes velice dynamicky určité složky ekonomické teorie, které nelze pod tuto definici zahrnout. Za příklad může sloužit nová institucionální ekonomie, za jejíž rozpracování byly v průběhu devadesátých let uděleny dvě Nobelovy ceny za ekonomii (R. Coaseovi v roce 1991 a D. Northovi v roce 1993). Na rozdíl od úzce specializovaných ekonomických disciplín, jako je účetnictví, ekonomická statistika, měnová teorie apod., se ekonomie nezabývá detaily ekonomického života v určité zemi nebo oblasti. Překonává úzký pohled těchto disciplín na danou výseč ekonomické problematiky a poskytuje celkový obraz ekonomického života, ukazuje, jak v ekonomii vše navzájem souvisí. Tím se ekonomie stává důležitým doplňkem i pro odborníka v oblasti účetnictví nebo právníka v oblasti obchodního práva, neboť mu umožňuje orientovat se i v širších souvislostech, kde není specialistou. Ekonomie předpokládá racionalitu v chování ekonomických subjektů. Zkoumá a sleduje pouze ekonomické cíle, zatímco mimoekonomické cíle nejsou předmětem jejího zkoumání. Za ekonomicky racionální chování považuje ekonomie takové chování, které vede nejefektivněji a nejkratší cestou k dosažení příslušného ekonomického cíle. 14

10 Lidé v ekonomickém životě vystupují buď jako jednotlivci (fyzické osoby), nebo jako skupinové subjekty (právnické osoby). Všechny subjekty lze zařadit do několika skupin, podle toho, jaké aktivity vykonávají a do jakých vztahů v ekonomice vstupují. Rozhodující jsou tři skupiny subjektů: domácnosti, firmy a vláda. 1. Domácnosti jsou rodiny nebo jednotlivci. Mají příjmy (např. mzda, plat, stipendium, starobní důchod) a tyto příjmy vydávají na nákupy spotřebních statků. Jak se dále dozvíme, domácnosti mohou rovněž část příjmů spořit a z úspor vytvářet kapitál, který mohou nejrůznějšími způsoby investovat. 2. Firmy jsou ekonomické subjekty, které organizují podnikání. Firmu může představovat její majitel (jde-li o živnost) nebo ředitel (jde-li např. o akciovou společnost). Podnikání může zahrnovat výrobu, ale také poskytování služeb či obchodování. Firmy jsou chápány jako subjekty, které usilují o takové podnikání, při kterém dosahují pokud možno maximálního zisku. 3. Vláda je subjekt, který zasahuje svou činností velmi výrazně do ekonomiky. V ekonomii chápeme pod pojmem vláda i další orgány státní správy: parlament, který zákony schvaluje, ministerstva a jiné vládní orgány, které zasahují do ekonomiky svými rozhodnutími, ale také územní orgány státní správy až po městské úřady apod. Vláda a její orgány většinou stanovují obecná pravidla ekonomické činnosti (zákony, předpisy), obecné podmínky hospodaření (daně, cla), ale vládní orgány také na trhu nakupují od firem značné množství statků (pro státní správu, státní školy a nemocnice, armádu, policii aj.), investují do stavby dálnic a železnic apod. a rovněž přerozdělují finanční prostředky např. formou programů sociální pomoci. Ekonomické subjekty se setkávají převážně na trhu. Trh je abstraktní pojem, který zahrnuje všechny možné formy vztahů mezi subjekty, v nichž jde o koupi a prodej. Patří sem tržnice i telefonní linka, na níž právě probíhá obchodní jednání. Laické veřejnosti je dobře znám trh statků a služeb, protože každý z nás nakupuje potraviny, jízdenky na vlak, autobus či městskou dopravu, a trh práce, kde lidé nabízejí firmám práci rozmanitých kvalifikací. Finanční trh se týká poskytování úvěru a jeho splácení, včetně úroku. Zvláštní součástí finančního trhu je trh cenných papírů, který je u nás rovněž velmi populární v souvislosti s kupónovou privatizací. Ekonomie vytváří ideální, modelovou představu o firmě, která obsahuje hlavní typické rysy skutečných firem, ale v čisté, zjednodušené podobě. Stejně tak si ekonomie vytváří obraz ideálního spotřebitele, ideální domácnosti, ideálního trhu atd. 1.3 Dvě základní složky moderní ekonomie Ekonomická teorie se dělí na dvě části, které od sebe nelze oddělit ani pochopit zvlášť, nebo se dokonce seznámit pouze s jednou z nich a s druhou nikoli. Jde o mikroekonomii a makroekonomii. Chování jednotlivých ekonomických subjektů a trhů se věnuje část ekonomie, které říkáme mikroekonomie (mikros = malý). Zabývá se tvorbou cen jednotlivých druhů statků a služeb, fungováním trhů v podmínkách dokonalé i nedokonalé konkurence. Analyzuje celou řadu dalších otázek, z nichž nejdůležitější je problematika rozmísťování a užití vzácných ekonomických zdrojů. Mikroekonomický pohled bychom mohli přirovnat k mikroskopu, kterým zkoumáme chování ekonomických subjektů a jeho 15

11 vnitřně nestabilní tržní ekonomiku státními zásahy. Jeho dílo vychází z představy, že kapitalistická tržní ekonomika prodělala ve svém vývoji takové změny, že ve 20. století již nemůže úspěšně fungovat pouze na základě samoregulačních tržních sil. V jeho teoretickém vývoji je možné odlišit dvě etapy. Etapu do vytvoření teorie efektivní poptávky, v níž ještě Keynes rozvíjí teoretické koncepce A. Marshalla a jeho pokračovatelů v tradici cembridgeské verze kvantitativní teorie peněz, i když zde narůstá váha prvků, které jsou s touto původní koncepcí v rozporu. V této fázi spatřuje Keynes hlavní příčiny vykyvů v nestálé kupní síle peněz. Vrcholným dílem tohoto období je Traktát o peněžní reformě z roku Mezníkem uzavírajícím tuto etapu a v mnoha ohledech zahajujícím druhou se stala práce Pojednání o penězích z roku 1930, v níž se již objevuje mnoho prvků, které sehrávají zásadní úlohu v Obecné teorii zaměstnanosti, úroku a peněz z roku 1936, která je vrcholným dílem druhé etapy v rozvoji Keynesovy teorie a jeho hlavím dílem. Druhá etapa v Keynesově díle je spojena s teorií efektivní poptávky, která je jeho hlavním přínosem rozvoji ekonomické teorie. Keynes zdůvodňuje recesi a nedobrovolnou nezaměstnanost nedostatečnou efektivní poptávkou a hlubinné příčiny tohoto stavu vyvozuje z nejistoty, která provází investiční rozhodnutí v tržní ekonomice, a z úsilí podnikatelů bránit se nejistotě preferencí likvidity. Keynes vytvořil koncepci principiálně peněžní ekonomiky, kde peníze plní důležité funkce v souvislosti se snahou bránit se negativním důsledkům nejistoty. Odmítl kvantitativní teorii peněz a nahradil ji teorií preference likvidity. Do makroekonomické analýzy zavedl množství nových pojmů: sklon ke spotřebě, sklon k úsporám, mezní efektivnost kapitálu aj. Pod pojmem Keynesova teorie dnes máme na mysli teoretické koncepce této druhé etapy ve vývoji jeho teoretických názorů. Vzhledem k tomu, že Keynes neformuloval vždy své teoretické koncepce zcela jednoznačně a nevytvořil vlastní teorii rozdělování a ceny, vzniklo po jeho smrti množství diskusí a interpretací jeho díla, které jsou často téměř protichůdné. Známé jsou názorové spory mezi příslušníky neokeynesovského a postkeynesovského směru. Hlavní práce: Economic Consequences of Peace (1919); Economic Consequences of Mr. Churchill (1925); Tract on Monetary Reform (1923); Treatise on Money (1930); General Theory of Employment, Interest and Money (1936, česky Obecná teorie zaměstnanosti, úroku a peněz. Praha, Academia 1963); How to pay for the War (1940); Collected Writings of J. M. Keynes ( ). Klaus Václav * 1941, významný český ekonom a politik. V roce 1995 byl jmenován profesorem Vysoké školy ekonomické v Praze. Po absolvování Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval až do roku 1970 v Ekonomickém ústavu ČSAV jako vědecký pracovník. Studoval rovněž v Itálii (1966) a v USA (1969). V letech pracoval v různých funkcích ve Státní bance Československé a v roce 1988 se stal vedoucím vědeckým pracovníkem Prognostického ústavu ČSAV. Ve své vědecké práci se věnoval zejména makroekonomické problematice, inflaci a peněžní teorii a problematice ekonomických reforem. Původně vycházel z keynesovské teorie, postupně však měl na jeho názorovou orientaci rozhodující vliv friedmanovský monetarismus, učení F. A. Hayeka a další liberální teoretické koncepce. Dnes je předním českým liberálním ekonomem a věnuje se zejména problematice transformace české ekonomiky. Po rozpadu Občanského fóra se stal v roce 1991 předsedou nově zformované Občanské demokratické strany. Již v prosinci 1989 se stal ministrem financí, stejnou funkci zastával i v nové 220

12 federální vládě od června 1990, po volbách v roce 1992 stanul v čele české vlády a 1993 až 1997 byl předsedou vlády samostatné České republiky působil jako předseda Parlamentu ČR a v březnu 2003 byl zvolen prezidentem ČR. Hlavní práce: Cesta k tržní ekonomice (1991); O tvář zítřka (1991); Ekonomická teorie a ekonomická reforma (1991); Nemám rád katastrofické scénáře (1991); Demontáž socialismu: Cesta k tržní ekonomice II (1992); Proč jsem konzervativcem (1992); Rok málo či mnoho v dějinách země? (1993); Česká cesta (1994); Rebirth of a Country (1994); Ekonomická teorie a realita transformačních procesů (1995); Mezi minulostí a budoucností (1996); Obhajoba zapomenutých myšlenek (1997); Proč nejsem sociálním demokratem (1998); Od opoziční smlouvy k tolerančnímu patentu (2000). Klein Lawrence Robert, * 1920, americký ekonom, profesor ekonomie na Pennsylvánské univerzitě. V roce 1980 se stal nositelem Nobelovy ceny za ekonomii za přínos k rozvoji ekonometrických prognostických modelů na bázi keynesovské makroekonomie. Z mnoha modelů, které jsou s jeho jménem spojeny, je nejznámější whartonský model, který je prognostickým ekonometrickým modelem pro ekonomiku USA. Klein se více zasloužil o aplikaci teoretických ekonometrických poznatků než o jejich teoretické rozpracování. Jeho práce však měla velký ohlas a ovlivnila budování ekonometrických modelů po celém světě. Hlavní práce: The Keynesian Revolution (1947, 1966); A Textbook of Econometrics (1953, 1974); An Introduction to Econometrics (1962, česky Úvod do ekonometrie. Praha, NPL 1966). Knies Karl, , německý národohospodář, příslušník starší německé historické školy, profesor na univerzitách v Heidelbergu, Marburgu a Freiburgu. Spolu s W. Roscherem a B. Hildebrandem prosazoval historický přístup k ekonomickým jevům a procesům. Jeho odpor k metodě abstrakce vyústil až v odmítání existence obecných vývojových tendencí ve společnosti, připouštěl nanejvýš historické analogie. Známý se stal pracemi o penězích a úvěru. Hlavní práce: Nationalökonomie vom geschichtlichen Standpunkte (1853). Knight Frank, , americký ekonom, od roku 1928 byl profesorem ekonomie na Chicagské univerzitě. Zabýval se zejména problematikou fungování tržního mechanismu, jeho hlavní přínos spočívá v zavedení časové dimenze do tržní ekonomiky a v analýze nejistoty. Přispěl rovněž k řešení problematiky etiky a metodologie ekonomické vědy. Byl stoupencem extrémního liberalismu. Hlavní práce: Risk, Uncertainty and Profit (1921); The Ethics of Competition (1935); Essays on the History and Method of Economics (1956). Kondratěv Nikolai Dmitrijevič, , ruský ekonom a statistik, zabýval se především ekonomikou zemědělství a rozvojem plánování v zemědělství v SSSR. Na základě statistické analýzy vyslovil domněnku o existenci dlouhých vln ve vývoji tržní ekonomiky, nevytvořil však žádnou teorii dlouhých vln, pouze poukázal na určité faktory. Dlouhé vlny byly po něm nazvány Kondratěvovými cykly. Svým úsilím o objektivní ekonomickou analýzu, kterou považoval za nezbytně nutný základ plánování, se postupně dostával do konfliktu se sovětskou mocí, v roce 1930 byl zatčen a zemřel v koncentračním táboře. Hlavní práce: Bolšije cikly konjunktury (1925). 221

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY. Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Vladimír Hobza, Dora Assenza, Jaroslav Zlámal ZÁKLADY EKONOMIE Studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření Olomouc

Více

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU

VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku VÝVOJ HDP V ČR PŘED A PO VSTUPU DO EU Vedoucí diplomové

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

1 Nástroje používané v mikroekonomii

1 Nástroje používané v mikroekonomii 1 Nástroje používané v mikroekonomii 1.1 Předmět zkoumání Ekonomie se podle tradiční definice zabývá zkoumáním alokace vzácných zdrojů mezi různá alternativní užití tak, aby byly uspokojeny lidské potřeby.

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

TRH V ČASE A PROSTORU

TRH V ČASE A PROSTORU TRH V ČASE A PROSTORU Josef Šíma TRH V ČASE A PROSTORU Hayekovská témata v současné ekonomii Josef Šíma TRH V ČASE A PROSTORU Praha 2000 Vydal: Liberální institut Spálená 51, 110 00 Praha 1 Vydání zajistil:

Více

Vývoj ekonomického myšlení

Vývoj ekonomického myšlení Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj ekonomického myšlení Diplomová práce Bc. Marek Hytha Duben 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Vývoj ekonomického

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv

Regionální rozvoj. Jiří Ježek a kolektiv Regionální rozvoj 1 Jiří Ježek a kolektiv 2014 Tento studijní materiál vznikl v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost č. CZ.1.07/2.2.00/28.0290 InRegion Inovace výuky

Více

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY

STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY STRATEGIE HOSPODÁŘSKÉHO RŮSTU ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: Úvod...2 KAPITOLA 1 Česká republika v globalizovaném světě a Evropské unii...6 1.1 Šance pro Českou republiku...6 1.2 Hlavní cíl: Dosažení úrovně EU-25

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Foundation for Economic Education

Foundation for Economic Education LIBERÁLNÍ INSTITUT a CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla Foundation for Economic Education F. A. Hayek SOUKROMÉ PENÍZE: Potřebujeme centrální banku?

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MANAGEMENTU. učební text. Ivana Šajdlerová Miloslav Konečný

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MANAGEMENTU. učební text. Ivana Šajdlerová Miloslav Konečný Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ZÁKLADY MANAGEMENTU učební text Ivana Šajdlerová Miloslav Konečný Ostrava 2007 Recenze: Doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. Název: Základy managementu Autor:

Více

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková

Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace. Renáta Halásková Význam standardizace sociálních služeb v době jejich liberalizace Renáta Halásková VÚPSV, v.v.i. Praha 2013 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV,

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY

ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT OF THE COMPETITIVENESS OF COMPANY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT ROZVOJ KONKURENCESCHOPNOSTI PODNIKU DEVELOPMENT

Více

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly

EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. vybrané kapitoly ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA LESNICKÁ A ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA LESNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ vybrané kapitoly Prof. Ing. Karel Pulkrab, CSc. Prof. Ing. Luděk Šišák, CSc. Prof. Ing. Jiří Bartuněk,

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ

Konkurenční schopnost. České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ 2010 Konkurenční schopnost České republiky VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ Z H KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY KONKURENČNÍ SCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY 2010 VÝVOJ HLAVNÍCH INDIKÁTORŮ KONKURENČNÍ SCHOPNOST

Více

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE

ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. ANALÝZA DAT V REGIONALISTICE SOCIOEKONOMICKÉ ANALÝZY

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Základy ekonomie produktivní spotřeby

Základy ekonomie produktivní spotřeby Základy ekonomie produktivní spotřeby Doc. Radim Valenčík, CSc. Při přechodu ke vzdělanostní, resp. znalostní společnosti 1 roste význam produktivních složek spotřeby domácností, tj. toho, co má zpětný

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více