Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14"

Transkript

1 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Výroční zpráva 2013/14 1

2 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537/7, Praha 4 www: www. eapraha.cz Zřizovatel: Českobratrská církev evangelická, Jungmannova 9, Praha 1 Ředitelka: Mgr. Jitka Jarošová Statutární zástupkyně ředitelky: PhDr. Jarmila Rollová Zástupce ředitelky: Mgr. Aleš Beran Rada ŠPO: Mgr. Martina Sklenářová Ing. Jan Kamenický Věra Štulcová Výroční zpráva 2013/14 2

3 1. Charakteristika školy 1.1 Historie školy Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola sdružuje vyšší odbornou školu a střední odbornou školu. Evangelická akademie byla zřízena Českobratrskou církví evangelickou jako střední škola zaměřená na výchovu sociálních pečovatelů a dalších odborných pracovníků zejména pro zařízení Diakonie ČCE. Žáci a studenti jsou připravováni podle učebních dokumentů schválených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, a proto je jejich uplatnění v celé sociální sféře, ve veřejnoprávních institucích státní správy a samosprávy, v církevních a nestátních neziskových organizacích. Škola byla zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení (dále jen síť ) dne pod č.j.: /90-22 s účinností od Od roku 1996 se místo Evangelické akademie ve vzdělávacím systému výrazně změnilo. Dodatkem zřizovací listiny ze dne 15. listopadu 1995 č.j.: 2923/95 byla v rámci Evangelické akademie zřízena vyšší odborná škola sociálně právní, která nahradila původní dvouleté nástavbové studium, jako jedna právnická osoba se střední sociální školou. Vyšší odborná škola sociálně právní byla zařazena do sítě škol rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ze dne pod č.j.: / , a to s účinností od Vzhledem k potřebě zabezpečovat bezproblémovou komunikaci některých Romů s úřady vyvstala v druhé polovině 90. let v naší společnosti potřeba sociálního vzdělání dospělých Romů, kteří by se stali nezávislými prostředníky mezi státní správou a místními komunitami. V průběhu jara 1997 byl na podnět nadace dr. Rajka Djuriče ve spolupráci nadace OSF, katedry sociální práce FF UK a Evangelické akademie vytvořen projekt dálkového vzdělávání na úrovni středoškolského studia jako studijní obor Sociální činnost v prostředí etnických minorit. Dne 5. září 1997 zahájil v prostorách Evangelické akademie první ročník tohoto studia. Rozhodnutím náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy čj.: /98-22 ze dne 17. dubna 1998 byl tento projekt po dobu pěti let experimentálně ověřován a s účinností od 1. září 2004 se stal řádným studijním oborem Sociální činnost v prostředí etnických minorit. V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. byla ke dni 1. července 2006 do školského rejstříku škola zapsána s názvem Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola jako školská právnická osoba. 1.2 Poslání školy Posláním Evangelické akademie je připravit sociální pracovníky a odborné pracovníky v sociálních službách, kteří budou schopni samostatně působit v sociální sféře ku prospěchu potřebných občanů, a to s ohledem na moderně koncipované komplexní služby a křesťanský přístup ke klientovi. Kromě kvality odborného vzdělání klademe důraz na kultivaci etických postojů žáků a studentů. Usilujeme o to, aby hodnoty milosrdenství, solidarity, důstojnosti klienta a tolerance získaly u studentů a žáků svou přesvědčivost a chtěli se na nich sami svobodně podílet. 1.3 Spolupráce s vysokými školami Evangelická akademie navázala v prosinci 2007 úzkou spolupráci s Evangelickou teologickou fakultou UK. Absolventům Vyšší odborné školy sociální práce je od září 2008 umožněno, aby si po složení přijímacích zkoušek na ETF UK během jednoho roku prezenčního studia doplnili vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce a získali titul bakalář (Bc.). Od školního roku 2008/09 využívalo této možnosti většina absolventů vyšší odborné školy Evangelické akademie. Absolventi najdou uplatnění jako pastorační a sociální pracovníci v církevních, neziskových i veřejných organizacích. Ve školním roce 2013/14 pokračovala živá spolupráce s ETF UK, vyučující naší školy jako každoročně pomáhali při přijímacích zkouškách na magisterský obor. Díky projektu OPPA došlo v tomto školní roce k prohloubení stávající spolupráce vedoucí ke sdílení poznatků v oblasti teoretické i praktické výuky za účelem zkvalitnění vzdělávacího programu VOŠ a zajištění co nejvyšší Výroční zpráva 2013/14 3

4 prostupnosti studia mezi VOŠ a ETF UK, včetně vytvoření kriterií pro přijetí absolventské práce VOŠ k rozšíření a dopracování na bakalářskou práci na ETF UK. Spolupráce probíhá také s Teologickou fakultou JU. Pokud jsou naši absolventi přijati na kombinované studium Sociální péče / Sociální a charitativní práce, jsou jim uznány některé předměty absolvované na naší škole. 1.4 Vzdělávací centrum Od školního roku 2008/09 je součástí Evangelické akademie centrum dalšího vzdělávání. Evangelická akademie je akreditována MPSV jako vzdělávací instituce pro oblast celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků a kvalifikační vzdělávání pracovníků v sociálních službách, dále je akreditována MŠMT jako vzdělávací instituce pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Absolventi kurzů získají certifikát uznávaný MPSV a MŠMT jako doklad o získání kvalifikace, popř. doklad o dalším vzdělávání. Ve školním roce 2013/14 škola nepořádala žádný z akreditovaných kurzů a zaměřila se na spolupráci s o.s. Náhradní rodiny Ústeckého kraje. Náhradním rodinám sdruženým v této organizaci zajišťovali vyučující VOŠ přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou. Od 1. ledna 2013 vstoupila v účinnost novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, která s sebou přináší celou řadu změn v oblasti náhradní rodinné péče a ukládá pěstounům povinnost zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti výchovy a péče o dítě v rozsahu 24 hodin za rok. Evangelická akademie se stala odborným garantem tohoto vzdělávání realizovaného občanským sdružením Náhradní rodiny Ústeckého kraje. 1.5 Materiální zajištění školy Evangelická akademie je malá škola, jejíž kapacita nepřesahuje 7 tříd denního studia a 6 tříd dálkového studia. Toto omezení je z hlediska zaměření školy velice důležité, protože žáci, studenti a vyučující se osobně všichni znají. Osobním kontaktem se vytváří i příznivá atmosféra školy, což přispívá k lepší přípravě budoucích sociálních pracovníků a dalších odborníků sociální péče. Škola se nachází v přebudovaném objektu bývalé mateřské školy pronajatém od Městské části Praha 4. Kromě kmenových učeben standardně vybavených audiotechnikou a videotechnikou pro jednotlivé třídy jsou ve škole odborné učebny pro výuku výtvarné výchovy, arteterapie a supervizí, výpočetní techniky a odborná knihovna. V knihovně se studovnou pro žáky, studenty i učitele školy jsou též počítačová pracoviště včetně připojení k internetu. Knihovnu, která obsahuje více než svazků odborné literatury, mohou žáci i učitelé využívat ve dnech výuky, část nově pořízených knih byla financovaná z prostředků OPPA. Počítače propojené do sítě a s připojením k internetu mají ve všech kabinetech i učitelé školy. Velké finanční prostředky jsou každoročně věnovány na nákup učebnic a další odborné literatury, modernizaci výpočetní techniky, audiovizuální techniky a dalších didaktických pomůcek. Škola má k dispozici dvě posluchárny vybavené audiotechnikou, videotechnikou a prezentační technikou, každá s kapacitou 45 osob. Prostory v Hrusické ulici nestačí pro výuku všech typů studia včetně celoživotního vzdělávání. Z tohoto důvodu má škola pronajaty tři učebny a kabinet v nedaleké bývalé knihovně v Postupické ulici. Zde byly v tomto školním roce některé učebny dovybaveny audiovizuální technikou z prostředků OPPA. Pro výuku tělesné výchovy si škola pronajímá tělocvičnu v blízké ZŠ Na Chodovci a ve spořilovské sokolovně. Žáci, studenti a vyučující školy mají možnost se stravovat v ZŠ Na Chodovci. Výroční zpráva 2013/14 4

5 2. Studijní obory/programy 2.1 Střední odborná škola M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství od denní forma vzdělávání délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 240 žáků M/03 Pedagogické lyceum od denní forma vzdělávání délka studia 4 roky Cílová kapacita oboru: 140 žáků M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost v prostředí etnických minorit od dálková forma vzdělávání délka studia 5 let Cílová kapacita oboru: 100 žáků Střední odborná škola vychovává ve studijním oboru Sociální činnost pracovníky v sociálních službách. Absolventi se uplatní jako pracovníci v sociálních službách, a to zejména při přímé péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb, při výkonu základní výchovné nepedagogické činnosti, uplatnění najdou také v terénních službách poskytovaných státními i nestátními organizacemi. V denní formě vzdělávání jsou žáci ve školním vzdělávacím programu Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství připraveni pro činnosti spojené s poskytováním sociálních služeb a pomoci zdravotně a sociálně handicapovaným lidem, především pro provádění základní výchovné nepedagogické činnosti v zařízeních pro děti i dospělé s tělesným, smyslovým či mentálním postižením, pro nemocné i seniory. Dálková forma vzdělávání ve školním vzdělávacím programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit navazuje na tradici původního experimentálního studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit s větším důrazem na všeobecnou složku vzdělání. Studijní obor je otevřen všem uchazečům a původní experiment se proměnil v projekt tzv. Druhé šance, kde si mohou doplnit středoškolské vzdělání dospělí, kteří z různých důvodů předčasně opustili vzdělávací systém. Zaměřuje se na přípravu pracovníků pro sociální činnost obzvláště v oblasti soužití romské menšiny se společenskou většinou. Příprava je orientována k přímé terénní práci s klienty žijícími v ohrožených lokalitách poskytované státními i nestátními organizacemi. Absolventi oboru sociální činnost (denní i dálková forma vzdělávání) získají odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu dle přílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů. Studijní obor Pedagogické lyceum je určen žákům se zájmem o humanitní obory, estetickovýchovné disciplíny, tělesnou výchovu či cizí jazyk, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat ve vysokoškolském studiu především na fakultách připravujících učitele či ve studiu humanitních oborů (např. sociální práce, andragogika, pedagogika, psychologie, dějepis), popř. na vyšších odborných školách pedagogického či sociálního zaměření. Své uplatnění najdou také ti, kteří chtějí hned po ukončení střední školy pracovat. Absolventi pedagogického lycea získávají odbornou kvalifikaci pro práci asistenta pedagoga ve školách, mohou se uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti jako pedagogové volného času. Výroční zpráva 2013/14 5

6 2.2 Vyšší odborná škola N/01 Sociální práce denní forma vzdělávání délka studia 3 roky N/01 Sociální práce kombinovaná forma vzdělávání N/01 Sociální práce dálková forma vzdělávání délka studia 4 roky délka studia 4 roky Nejvyšší povolený počet studentů vyšší odborné školy: 150 studentů Vyšší odborná škola komplexně připravuje absolventy na práci sociálních pracovníků, kteří jsou připraveni pomáhat lidem zlepšit jejich sociální funkci a zabránit jejich sociálnímu vyloučení. Cílem vzdělávacího programu Sociální práce je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem studia na Evangelické akademii je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a společnosti. Ve školním roce 2011/12 byl inovován vzdělávací program Sociální práce a od 1. září 2012 počínaje 1. ročníkem probíhá výuka na vyšší odborné škole podle nově akreditovaného programu. Kromě původní denní a dálkové formy nyní studenti mohou studovat v kombinované formě vzdělávání, která umožňuje zařazení předmětu Odborná praxe a supervize v rozsahu 30% hodinové dotace stejně jako v denním studiu. Výroční zpráva 2013/14 6

7 3. Výsledky vzdělávání 3.1 Střední odborná škola 3.1.1Počet žáků a tříd ve školním roce 2013/14 dle zahajovacích výkazů studijní obor kód oboru délka studia ročník počet tříd počet žáků Sociální činnost M/ * 16 denní Pedagogické lyceum 78-42M/ * 8 denní Sociální činnost M/ * 17 denní Pedagogické lyceum 78-42M/ * 11 denní Sociální činnost M/ * 10 denní Pedagogické lyceum 78-42M/ * 17 denní Sociální činnost M/ denní forma studia Sociální činnost M/ dálkové Sociální činnost M/ dálkové * Výuka v studijním oboru Pedagogické lyceum probíhá v některých předmětech společně s oborem Sociální činnost. Dálkové studium oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se otevírá každým druhým rokem. Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2013/14 denní studium 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy z výchovných důvodů vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností nepostoupili do vyššího ročníku 4 2 (1zdr.dův.) z toho nebylo povoleno opakování přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu Změny v počtech žáků v průběhu školního roku 2013/14 dálkové studium 2. ročník 4. ročník přerušili vzdělávání 4 1 nastoupili po přerušení vzdělávání 0 0 sami ukončili vzdělávání (1zdr.dův.) Výroční zpráva 2013/14 7

8 vyloučeni ze školy z výchovných důvodů 0 0 vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností 7 0 nepostoupili do vyššího ročníku 1 3 z toho nebylo povoleno opakování 1 3 přestoupili z jiné školy 2 1 přestoupili na jinou školu 0 0 Vyloučeni pro neplnění studijních povinností byli v dálkovém studiu zejména ti žáci, kteří neplnili požadovanou docházku do výuky, a to z důvodů rodinných, pracovních, příp. nemoci. Denní studium Prospěch a chování žáků ve školním roce 2013/2014 (k ) počet žáků 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním neprospěli z toho povoleno opakovat ročník Dálkové studium počet žáků 2. ročník 4. ročník prospěli celkem z toho s vyznamenáním 0 1 neprospěli 2 3 z toho povoleno opakovat ročník opakovat lze 2016/17 opakovat lze 2016/17 Denní studium Hodnocení chování žáků ve školním roce 2013/2014 počet žáků velmi dobré uspokojivé neuspokojivé celkový počet zameškaných hodin: hodin z toho neomluvených: hodin průměr zameškaných hodin na žáka: 158 hodin Výsledky maturitních zkoušek 2013/2014 (k ) Sociální činnost sociální vychovatelství denní studium Počet žáků Počet žáků, kteří konali zkoušku 22 z toho opakovaně u zkoušky 4 Výroční zpráva 2013/14 8

9 Počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke 4 zkoušce v řádném termínu Počet žáků závěrečných ročníků, kteří ke zkoušce nepřistoupili 2 z důvodu nemoci prospěl s vyznamenáním 0 Počet žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl 19 neprospěl 3 Žákyně, které neprospěly, budou skládat opravnou zkoušku v květnu Přijímací řízení na vyšší typ školy, uplatnění absolventů Denní studium Většina absolventů denní formy studia střední odborné školy pokračuje ve studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole obvykle se zaměřením na sociální a charitativní práci nebo pedagogiku, někteří z nich souběžně pracují ve vystudovaném oboru. Uplatnění nacházejí často v zařízeních, kde absolvovali na střední škole odbornou praxi. Typ školy Studijní obor Počet přijatých studentů Vysoké školy Vyšší odborné školy Pedagogické fakulty 1 HTF UK Sociální a charitativní práce 1 HTF UK Specializace v pedagogice 2 Sociální práce 4 Cestovní ruch 1 Publicistiky 1 Ostatní Jazyková škola 1 Dálkové studium O absolventy dálkového studia SOŠ oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit je v terénu zájem. Ukazuje se, že komplexně sociálně vzdělaný pracovník, který je ochoten pracovat i v sociálně nejslabších lokalitách, nachází bez problému uplatnění prakticky v celé sociální oblasti, zejména v sociální oblasti menšin. Studenti, až na výjimky, již v průběhu studia pracují jako terénní pracovníci v nestátních neziskových organizacích či sociálních odborech státní správy, jako asistenti učitelů ve školách s romskými žáky nebo pečovatelé v domovech pro seniory. Řada absolventů si práci v oboru sociální práce najde při výkonu odborných praxí, kdy se osvědčí již při výkonu samotné odborné praxe přímo na pracovišti. Obzvláště nás těší, že se takto povede zařadit na trh práce osoby dlouhodobě nezaměstnané či příslušníky etnických minorit. Někteří z absolventů pak dlouhodobě působí jako dobrovolníci v pomáhajících profesích. Mnozí z nich si úspěšným ukončením středoškolského studia zajistili kvalifikovanou pracovní pozici. Někteří absolventi pokračují ve studiu na vysoké škole v oborech sociální a charitativní práce. Výroční zpráva 2013/14 9

10 3.1.6 Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2014/2015 Obor vzdělání: Sociální činnost M/01 Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství, denní forma Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní forma vzdělávání) počet přihlášek celkem 27 počet kol přijímacího řízení celkem 4 počet přijatých celkem 25 z toho v 1.kole 21 z toho ve 2.kole 1 z toho v dalších kolech 3 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 2 zápisový lístek odevzdalo 16 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Do vyšších ročníků bylo přijato 8 uchazečů Obor vzdělání: Pedagogické lyceum M/03, denní forma Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní forma vzdělávání) počet přihlášek celkem 32 počet kol přijímacího řízení celkem 3 počet přijatých celkem 25 z toho v 1.kole 22 z toho ve 2.kole 2 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 1 počet nepřijatých celkem 7 zápisový lístek odevzdalo 14 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Do vyšších ročníků bylo přijato 5 uchazečů Výroční zpráva 2013/14 10

11 Obor vzdělání: Sociální činnost M/01 Sociální činnost v prostředí etnických minorit, dálková forma Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (dálková forma vzdělávání) počet přihlášek celkem 65 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 45 z toho v 1.kole 30 z toho ve 2.kole 15 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 20 nastoupilo 38 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Do vyšších ročníků bylo přijato 11 uchazečů Dálkové studim se otevírá každým druhým rokem Školní vzdělávací programy V průběhu školních roků 2009/10 a 2010/11 byly vytvořeny školní vzdělávací programy oboru vzdělání M/01 Sociální činnost pro denní a dálkovou formu vzdělávání s názvem Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství a Sociální činnost v prostředí etnických minorit a školní vzdělávací program oboru vzdělání M/03 Pedagogické lyceum pro denní formu vzdělávání. 1. září 2010 byla zahájena výuka podle ŠVP v dálkovém studiu, od v oborech denního studia. Školní vzdělávací programy Sociální činnost v prostředí etnických minorit, Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství a Pedagogické lyceum vznikly v rámci projektu Cesta ke kvalitě inovace a modernizace vzdělávání na Evangelické akademii v rámci operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). V rámci tohoto projektu došlo na závěr školního roku 2011/12 k vyhodnocení stávajících zkušeností s výukou podle školních vzdělávacích programů a všechny tři programy (pro Pedagogické lyceum, Sociální činnost v denní i dálkové formě vzdělávání) byly inovovány. Od září 2012 již probíhala výuka podle 2. verze školních vzdělávacích programů. Na základě podnětu a připomínek ČŠI na podzim 2013 došlo k dalším úpravám, zejména ve školním vzdělávacím programu Sociální činnost pro denní formu vzdělávání, a od 1. září 2014 se počínaje žáci 1. ročníkem učí podle 3. verze ŠVP. Výroční zpráva 2013/14 11

12 3.2 Vyšší odborná škola Počet studentů ve školní roce 2013/14 podle zahajovacích výkazů studijní obor kód oboru ročník počet studentů Sociální práce denní N/ Sociální práce denní N/ Sociální práce denní N/ Sociální práce kombinované N/ Sociální práce dálkové N/ Změny v počtech studentů v průběhu školního roku 2013/14 denní studium 1. ročník 2. ročník 3. ročník přerušili vzdělávání nastoupili po přerušení vzdělávání sami ukončili vzdělávání vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností nepostoupili do vyššího ročníku z toho nebylo povoleno opakování přestoupili z jiné školy přestoupili na jinou školu jiný důvod změny (uveďte jaký) Změny v počtech studentů v průběhu školního roku 2013/14 dálkové, kombinované studium 2. ročník 4. ročník přerušili vzdělávání 1 2 nastoupili po přerušení vzdělávání 1 2 sami ukončili vzdělávání 0 0 vyloučeni ze školy pro neplnění studijních povinností 3 2 nepostoupili do vyššího ročníku 0 0 z toho nebylo povoleno opakování 0 0 přestoupili z jiné školy 2 0 přestoupili na jinou školu 0 0 jiný důvod změny (uveďte jaký) 0 0 Výroční zpráva 2013/14 12

13 2.2.2 Údaje o přijímacím řízení na školní rok 2014/2015 Studijní obor N/01 Sociální práce denní studium Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní forma vzdělávání) počet přihlášek celkem 42 počet kol přijímacího řízení celkem 5 počet přijatých celkem 42 z toho v 1.kole 20 z toho ve 2.kole 8 z toho v dalších kolech 14 z toho na odvolání 0 nastoupili ke studiu 26 počet nepřijatých celkem 0 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: 0 Studijní obor N/01 Sociální práce kombinované studium Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (kombinovaná forma vzdělávání) počet přihlášek celkem 57 počet kol přijímacího řízení celkem 2 počet přijatých celkem 54 z toho v 1.kole 34 z toho ve 2.kole 20 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 nastoupili ke studiu 40 počet nepřijatých celkem 3 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: Výsledky absolutoria 2013/14 (k ) Počet studentů Denní forma Počet studentů v posledním ročníku K absolutoriu přistoupili Prospěli celkem Dálková forma Výroční zpráva 2013/14 13

14 z toho s vyznamenáním 2 2 Opravné zkoušky 1* 3* *Opravná zkouška se koná 23. října Uplatnění absolventů Na vyšší odborné škole tvoří 30% z celkové hodinové dotace učebního plánu odborné praxe na vybraných pracovištích. Výukovými pracovišti VOŠ jsou nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Během praxí si škola a studenti vytváří silné vazby na zaměstnavatele, a to pomáhá absolventům najít dobré zaměstnání ve studovaném oboru. V průběhu studia se studenti rozhodují o svém zaměření a závěrečnou čtrnáctitýdenní praxi ve většině případů absolvují již na svém budoucím pracovišti. Zájem o absolventy Evangelické akademie ve výše uvedených zařízeních je tradičně velký. Většina absolventů VOŠ zároveň usiluje o získání vysokoškolského titulu, a tudíž pokračuje distanční či denní formou ve studiu na vysoké škole, zejména na Evangelické teologické fakultě UK, kde se v ročním studiu snaží získat vysokoškolské bakalářské vzdělání ve studijním oboru Pastorační a sociální práce Akreditace vzdělávacích programů Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce vyučuje od 1. září 2007 podle akreditovaného vzdělávacího programu N/01 Sociální práce oboru vzdělávání N/.. Sociální práce a pedagogika. Vzdělávací program je koncipován v souladu se standardy vzdělávání v sociální práci schválenými Asociací vzdělavatelů v sociální práci. Cílem je připravit kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické tak, aby své získané postoje, vědomosti a dovednosti dokázali aplikovat při práci s klienty a v jejich prospěch. Specifikem vzdělávacího programu je důraz na kultivaci etických postojů studentů, na reflexi spirituality sociální práce jako oboru a budování profesionální hodnotové orientace studujících. Studium sociální práce ve vzdělávacím programu se opírá o křesťanské pojetí člověka a využívání potenciálu religiozity u klientů i pracovníků. Důsledně je aplikován individuální přístup ke studentům. Tyto akcenty odpovídají křesťanskému poslání školy. Počínaje 1. září 2012 probíhá výuka na vyšší odborné škole podle inovovaného vzdělávacího programu N/01 Sociální práce v denní či dálkové formě a nově též v kombinované formě vzdělávání. Inovované učební dokumenty byly schváleny Akreditační komisí pro vyšší odborné vzdělávání 11. dubna Výroční zpráva 2013/14 14

15 4. Aktivity školy a prezentace na veřejnosti 4.1 Vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy Místo pobytu Počet žáků/studentů Zaměření kurzu Boží Dar 25 Lyžařský kurz žáků SOŠ Chorvatsko 23 Sportovně-turistický kurz SOŠ Běleč na Orlicí 15 Výjezdní seminář k tvorbě absolventských prací 3 VOŠ Lyžařského kurzu na Božím Daru se v měsíci únoru zúčastnilo celkem 23 žáků střední školy, z toho 16 žáků prvního ročníku střední školy a 9 žáků z vyšších ročníků. Kromě hlavní náplně kurzu, tj. zvládnutí základních lyžařských, příp. snowboardových dovedností a podpora zdravého životního stylu, bylo cílem tohoto kurzu stmelení kolektivu žáků 1. ročníku a starších spolužáků. Začátkem června 2014 škola pořádala pro žáky 3. ročníku střední školy sportovně-turistický kurz v Chorvatsku, kterého se zúčastnili i žáci nižších ročníků. Obsahem kurzu byly sportovní hry a cyklistika, dále pak plavání a hry na podporu zodpovědnosti ke skupině a zvládání zátěžových situací. Sportovní a pohybové aktivity byly prokládány zajímavými literárními a výtvarnými programy. Pro studenty 3. ročníku VOŠ byl od 21. do 23. října 2013 uspořádán výjezdní seminář k tvorbě absolventských prací. 4.2 Zahraniční kontakty Škola udržuje již několik let kontakt zejména se zahraničními subjekty, ve kterých žáci SOŠ a studenti VOŠ mohou vykonávat odbornou praxi. Zahraniční praxe a exkurze žáků a studentů školy Zahraniční exkurze Drážďany Ve dnech se uskutečnila plánovaná stáž studentů VOŠ, žáků SOŠ a pedagogů do Drážďan. Stáže se zúčastnilo v rámci implementace projektu OPPA 15 studentů prvního ročníku VOŠ a tři pedagožky. Díky finanční podpoře Evangelické-reformované církve v Německu skupinu doplnilo 10 žáků střední školy studujících němčinu. Obsah výjezdu viz. projekt OPPA. Mezinárodní konference Spielmarkt v Postupimi Mezinárodní konference Spielmarkt v Postupimi měla téma Báječně nepovedené, od 8.5. do se jí zúčastnilo 6 studentů školy a dvě učitelky. Společně i individuálně navštěvovali vybrané semináře a spolupracovali s týmem Behidertendienst der Jungen Gemeinde z Drážďan, který studenty seznámil s možnostmi zahraniční praxe na jejich prázdninových aktivitách pro lidi s postižením. Na základě toho pozvání vyjela studentka 1.VOŠ Anna Kudelová na týdenní integrativní tábor v Heimbach-Hergartenen. Vyučující Marta Drápalová vedla interaktivní seminář na téma: Vývoj pohledu na roli chyby při vzdělávání reflexe vlastní práce se studenty na EA. Odborné praxe žáků a studentů v zahraničí V tomto školním roce vyjela na zahraniční praxi pouze studentka prvního ročníku vyšší odborné školy Anna Kudelová., poskytovala osobní asistenci lidem s kombinovaným postižením na integrativním táboře v Heimbach-Hergartenen. Výroční zpráva 2013/14 15

16 4.3 Mimořádné přednášky a semináře VOŠ Přednáška Mgr. Anny Šourkové, která pracuje jako nemocniční kaplanka v Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze 2; v předmětu Pastorační poradenství, 3VOŠ 27. února komentovaná výstava Český papež v MeetFactory, 1V a 3L. Tématu víry, pobožnosti a s nimi spojeného spiritualismu a okultismu se ve svých dílech zhostila pětice mladých polských výtvarných umělců Ewa Axelrad, Ada Karczmarczyk, Bartosz Kokosiński, Mateusz Okoński a Jakub Woynarowski. Pokračovala dlouholetá spolupráce s Mgr. Pivoňkou z Vězeňské duchovenské služby VS ČR, a paní Renatou Balcarovou, ředitelkou Vězeňské duchovní péče, o.s. v listopadu 2013 se konal seminář o Vězeňské duchovní službě a Vězeňské duchovenské péči pro 3. ročník denního studia. Na seminář navazovala exkurze ve věznici Pankrác. Ředitelka VDP, o.s. přijala 6 studentek na odbornou praxi. Studující VOŠ individuálně využívají bohaté nabídky vzdělávacích seminářů a konferencí podle svého individuálního zájmu a vzdělávacích potřeb. Nabídku zajišťuje škola i jednotliví vyučující. Potvrzení o absolvování přednášek, seminářů, konferencí apod. si studující ukládají jako doklad svého osobního a profesionálního rozvoje do portfolia. Seminář o integraci muslimských migrantů pořádaný Evangelickou akademií v rámci projektu OPPA, 17. června 2014, 1.V a 2.V. SOŠ Studentské předčasné parlamentní volby října Projekt je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách, konkrétně projektu Kdo jiný? zaměřeného na podporu aktivní účasti mladých lidí v občanské společnosti s cílem seznámit žáky s volebním systémem České republiky a zvýšit účast prvovoličů ve volbách skutečných.. Dne se žáci 3. a 4. ročníku zúčastnili předvolební besedy mezipředmětový projekt (dějepis, český jazyk a dějiny umění) pro 2. ročník promítání Vláčilova filmu Údolí včel s úvodní přednáškou, následnou diskusí. Výstupem byla slohová práce recenze zhlédnutého filmu. 17. října 2013 Das Filmfest Festival německy mluvených filmů - 2L a 3L Projekt Blázníš? No a co! (Fokus Praha o.s.) proběhl ve 3. ročníku, jednalo se o program zaměřený na prevenci duševního zdraví a destigmatizaci lidí s duševním postižením. Program proběhl formou interaktivního zážitkového workshopu, 27. listopadu prosince 2013, 4. ročník, Fair Trade: program globálního vzdělávání pro studenty středních škol realizovaných organizací ADRA. Studenti se během programu seznámili s principy spravedlivého obchodu a s koloběhem Fair Trade výrobků. 13. ledna 2014 divadlo ABC, 3. a 4. ročník Ohlédni se v hněvu, John Osborne, v představení vystupuje absolvent naší školy 27. února komentovaná výstava Český papež v MeetFactory, 1V a 3L. Tématu víry, pobožnosti a s nimi spojeného spiritualismu a okultismu se ve svých dílech zhostila pětice mladých polských výtvarných umělců Ewa Axelrad, Ada Karczmarczyk, Bartosz Kokosiński, Mateusz Okoński a Jakub Woynarowski. V rámci festivalu Jeden svět 2014 se zúčastnili žáci 2. a 3. ročníku filmové projekce Chicago girl, 3. března 2014; Člověk v tísni. Výroční zpráva 2013/14 16

17 13. května 2014 se žáci 2. ročníku zúčastnili projektu 555 doprovodného programu 25. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého. Nominovaný výtvarník Richard Leskot připravil pro žáky workshop, kde je seznámil se svým dílem, metodou tvorby i jejím významem. Seminář o integraci muslimských migrantů pořádaný Evangelickou akademií v rámci projektu OPPA, 17. června 2014, 3. ročník. Filmová noc na půdě Evangelické akademie, pořádali žáci střední školy, a Přednášky v předmětu praxe: Křeslo pro hosta a psa jak se žije lidem s postižením beseda s nevidomou paní o správném nabízení pomoci nevidomým, obtížích plynoucích z toho, že nevidí, o tom, jak jí pomáhá vodící pes, o jejím životě, radostech i snech.; pro 3. ročník. Dne Mgr. Jana Vondráčková, vedoucí Poradenského centra OKAMŽIK sdružení pro podporu nejen nevidomých představila ve 4. ročníku činnost centra, nabídku služeb a klientku centra, která jejich služby využívá v plném rozsahu, což jí umožňuje studium na VŠ. Přednáška byla navazující aktivitou na účast našich studentů na podzimní sbírce Světluška, kde naši studenti vybrali Kč. SOŠ dálkové Seminář na téma Migrace v Evropské unii a České republice, Přednášející Michal Polák (pracovník multikulturního centra) svou přednášku zaměřil zejména na situaci uprchlíků v Řecku a vzestup neonacistických sil v této evropské zemi. V další části Ivana Mrázková představila nový projekt MVČR na podporu integrace cizinců v ČR. Semináře se zúčastnili také pedagogové školy. Projektové vyučování výjezd žáků a pedagogů dálkového studia SOŠ, června 2014 Výjezd byl určen pro žáky dálkového studia SOŠ a jeho cílem bylo rozšířit a prohloubit znalosti ve studovaném programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit zejména v předmětech multikulturní výchova, romistika, vybrané sociální problémy, sociální politika, dějepis, občanská nauka. Obsah výjezdu: Pietní místo Lety u Písku - přednáška vyučujícího dějepisu a občanské nauky Mgr. Vojtěcha Čurdy Návštěva sociálních služeb, kde pracují absolventi dálkového studia SOŠ, kteří seznámili účastníky výjezdu se základním provozem, cíli a posláním jednotlivých pracovišť: Naděje v Písku - Jitka Štědrá (absolventka EA Praha SOŠ dálkové) - Sociálně aktivizační služby pro rodiny Středisko Svatoplukova - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Terénní program Purkratice. Terapeutická komunita pro osoby závislé na návykových Magdaléna, v Mníšku pod Brdy - Amrit Sen (absolvent EA Praha SOŠ dálkové) Domov Kytín - Eliška Čadová (absolventka EA Praha SOŠ dálkové). 4.4 Spolupráce se zaměstnavateli, profesními organizacemi a dalšími sociálními partnery Podstatnou součástí studijního programu VOŠ a SOŠ jsou odborné praxe na vybraných pracovištích, které tvoří na VOŠ 30%, na SOŠ 10% z celkové hodinové dotace učebního plánu. Výukovými pracovišti VOŠ (podpořenými z projektu OPPA) jsou zejména pracoviště Diakonie ČCE a jiné nestátní neziskové organizace, dále též referáty sociálních věcí městských úřadů (oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení kurátorů) a poradny (poradna pro rodinu, manželské a mezilidské vztahy). Po ukončení studia zde absolventi zároveň nacházejí své uplatnění. Vzhledem Výroční zpráva 2013/14 17

18 k zaměření VOŠ je škola v úzkém kontaktu s úřadem práce, který je též jedním z odborných pracovišť praxí studentů. Výukovými pracovišti SOŠ jsou pracoviště Diakonie ČCE a další nestátní neziskové organizace, dále ústavy sociální péče, dětské domovy, domovy důchodců. I zde absolventi SOŠ po ukončení studia nacházejí své uplatnění. Vyšší odborná škola je od roku 2000 řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci (ASVSP), dobrovolným sdružením vyšších odborných a vysokých škol, které nabízejí vzdělání v sociální práci na území ČR. Cílem ASVSP je zvyšování odborné kvality vzdělávání v sociální práci a přispívat tím ke zdokonalování nabídky a výkonu služeb sociální práce v České republice. Zástupkyně ředitelky školy pro VOŠ, PhDr. Jarmila Rollová, od letošního školního roku působí jako místopředsedkyně výkonné rady ASVSP. 4.5 Účast v soutěžích, olympiádách, na festivalech Nominace na ocenění Gypsy Spirit 2013 Dne 10. prosince 2013 při příležitosti Mezinárodního dne lidských práv se po třech letech uskutečnilo předávání cen Gypsy Spirit 2013 v České republice. Realizátory byly Nadace Michaela Kocába a Otevřená společnost, o.p.s. Záštitu nad letošním ročníkem převzali Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský a Dagmar Havlová. Evangelická akademie Praha byla díky svému studijnímu programu Sociální činnost v prostředí etnických minorit a podpoře interkulturního a inkluzivního vzdělávání jednou za tří nominovaných organizací v kategorii 2.Ocenění pro společnost/firmu (za dlouhodobou podporu projektů zaměřených na sociální pomoc a podporu. Studující dálkového studijního oboru Sociální činnost v prostředí etnických minorit se zúčastnili 15. ročníku světového romského festivalu KHAMORO Další důležité aktivity školy Běh pro Afriku 2. května 2014 projekt společnosti Člověk v tísni Evangelická akademie se potřetí zúčastnila projektu organizace Člověk v tísni a uspořádala "Běh pro Afriku" s cílem získat finanční prostředky na stavbu školy v Etiopii ve vesnici Sorge, ale také informovat žáky školy a spořilovskou veřejnost o problematice rozvojových zemí. Běhu se zúčastnilo 33 žáků, uběhli celkem 231 km a vyběhali Kč, z toho Kč žáci 1. ročníku. https://www.facebook.com/media/set/?set=a &type=1 Seminář k vedení studentů a studentek Dne uspořádala Evangelická akademie v rámci projektu OPPA seminář pro mentory a vedoucí z výukových pracovišť, kde studenti VOŠ Evangelické akademie absolvují praxe, tutory, vyučující na VOŠ a zástupce studentů.. Cílem bylo sdílet zkušenosti s vedením studujících VOŠ v průběhu odborné praxe, vzájemně si poskytnout zpětnou vazbu a rozvíjet kvalitu odborné praxe na VOŠ. Dobrovolnické akce Žáci a studenti školy se pravidelně zapojují do dobrovolnických akcí na podporu sociální oblasti. Příkladem je účast žáků 3. a 4. ročníku střední školy na sbírce Světluška 11.září.2013, pravidelná pomoc žáků při osobní asistenci lidem s postižením. Škola tradičně spolupracuje s Diakonií ČCE SKP Praha a studenti se zapojují do dobrovolnických aktivit Diakonie; např. zajišťování Jarmarku u Ludmily, pomoc při organizaci konferencí. Na základě povinné praxe v NNO vznikla dlouhodobá dobrovolnická spolupráce dálkově studujících dospělých žáků střední školy a organizace ESET-HELP (výukové pracoviště VOŠ), organizace, která pomáhá lidem s duševním onemocněním a podporuje je. 4.7 Realizované projekty OPPA Výroční zpráva 2013/14 18

19 Dne 1. července 2013 škola zahájila realizaci projektu Partnerstvím ke kvalitě inovace vzdělávání a systému odborných praxí Evangelické akademie Vyšší odborné školy sociální práce v rámci operačního programu Praha Adaptabilita (OPPA). Díky projektu Evangelická akademie pokračuje ve zkvalitnění stávajícího vzdělávání a systému odborných praxí studentů VOŠ tak, aby odpovídaly aktuálním požadavkům trhu práce a připravovaly kompetentní sociální pracovníky po stránce etické, teoretické, metodologické i praktické. Cílem tohoto projektu (který bude probíhat do konce února 2015) je proto vytvořit systém výukových pracovišť, s nimiž VOŠ naváže dlouhodobou, smluvně podloženou spolupráci, garantující kvalitní vedení studentů na praxích. Druhým dílčím cílem je zkvalitnění teoretického vzdělávání na EA VOŠ. Vzhledem k tomu, že v současné době narůstá potřeba získávání a sdílení zahraničních zkušeností z oblasti sociální práce a je nutné získávat inspiraci pro další vzdělávání studentů i pedagogů i v zahraničí, škola připravuje v rámci projektu pro studenty stáž v Drážďanech a pro pedagogy stáž ve Vídni. Projekt je rozdělen do následujících klíčových aktivit: Vznik výukových pracovišť Cílem klíčové aktivity je zvýšit kvalitu odborných praxí prostřednictvím vytvoření výukových pracovišť tak, aby průběh praxí lépe odpovídal požadavkum pracovního trhu, požadavkum školy, které jsou dány akreditovaným vzdělávacím programem, vzdělávacím potřebám studentu a zároveň byl přínosem pro pracoviště. Cílem této aktivity je vytvořit výuková pracoviště, která se zavázala k dlouhodobé spolupráci s VOŠ na základě smluvně dohodnutých podmínek. Do projektu se zapojilo 20 oslovených pracovišť, která se stala výukovými pracovišti EA VOŠ. V rámci této klíčové aktivity bylo na Evangelické akademii proškoleno 20 mentorů a mentorek, byl vytvořen Standard výukového pracoviště EA VOŠ SP a na všech výukových pracovištích byla definována Pravidla pro vedení praxí. Výuková pracoviště praxí VOŠ: Arcidiecézní charita Praha (AD sv.terezie a Poradna pro lidi v tísni), Diakonie CČE Ratolest, Diakonie CČE Stodůlky, Diakonie CČE Zvonek, Diakonie CČE SKP v Praze (SOS centrum a AD pro matky s dětmi EZER), Jahoda o.p.s., CSS IC Kontakt, Sdružení Linka bezpečí, Palata Domov pro zrakově postižené, Domov pro seniory Kobylisy, ESET HELP o.s., Dětské centrum Paprsek, MČ Praha 12 - ÚMČ (OSP), Život 90 o.s., Klub Hornomlýnská o.p.s., Židovská obec v Praze Domov seniorů Hagibor, Židovská obec v Praze sociální oddělení a Kolpingova rodina Praha 8 o.s. (Kolpingův dům pro matky s dětmi). Spolupráce s ETF UK Cílem klíčové aktivity je prohloubení stávající spolupráce s ETF UK vedoucí ke sdílení poznatků v oblasti teoretické i praktické výuky za účelem zkvalitnění vzdělávacího programu VOŠ a zajištění co nejvyšší prostupnosti studia mezi VOŠ a ETF UK, včetně vytvoření kriterií pro přijetí absolventské práce VOŠ k rozšíření a dopracování na bakalářskou práci na ETF UK. Vzdělávání pedagogů Vyučující VOŠ se účastnili mnoha vzdělávacích seminářů, kurzů a konferencí zaměřených na prohloubení a rozšíření jejich odborných/profesních znalostí a dovedností. Zároveň se uskutečnila setkání vzájemného vzdělávání pedagogů. Ve spolupráci s ETF a zahraničními partnery (prof. Hetfleisch, dr. Cicek Univerzita Erlangen, Ústav Islám a právo v Evropě) a organizacemi pracujícími s migranty (Berkat) se dnech uskutečnil seminář a workshop o integraci muslimů v ČR. Zahraniční spolupráce Ve dnech se uskutečnila plánovaná stáž studentů a pedagogů v Drážďanech. V rámci stáže studenti navštívili přednášky o iniciativách českoněmecké nadace Brücke/Most, Akademie pro mír aktivity pro mládež představila pracovnice z odborné poradny pro prevenci sexuálního násilí u dětí. Dále navštívili nízkoprahové centrum mládeže Trinitatis Ruine, kde vyslechli přednášku o struktuře sociální práce v Německu. Součástí další přednášky bylo představení církevní vysoké školy sociální práce Evangelische Hochschule Dresden a informace o vzdělávání v sociální oblasti v Německu. Na závěr stáže navštívili studenti i pedagogové církevní středisko mládeže, kde se uskutečnila interaktivní přednáška na téma Inkluze a odlišnosti práce s lidmi s postižením a bez postižení. Výroční zpráva 2013/14 19

20 Od 2. do 4. dubna 2014 se uskutečnil výjezd pěti pedagožek školy do Vídně. Cílem stáže bylo seznámení se systémem sociální práce v Rakousku, rozvoj stávajících kontaktů a sjednání spolupráce při realizaci zahraničních praxí v některých z navštívených zařízení sociální práce. Program zahrnoval následující aktivity: Seznámení s projektem preventivní práce v městských parcích - sdílení dobré praxe v oblastech, které v ČR dosud chybí, tj. mezigenerační preventivní sociální práce v městských parcích zahrnující děti ohrožené sociálním vyloučením a seniory Navázání spolupráce se školou podobného zaměření - setkání s ředitelkou Evangelické akademie Wien a seznámení s aktivitami EA Wien. Přednášky Dr. Hanky Hančilové - Bellak Dr. Bellak je mezinárodní expertka více jak 15 let působící v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Připravila dvě přednášky Děti žádající azyl v 10 zemích světa a Pracovní vykořisťování migrantů. Kontrola projektu na místě provedená zástupci MHMP konstatovala, že projekt probíhá v souladu s grantovou smlouvou. Rozvojový program na podporu škol, které realizují inkluzivní vzdělávání a vzdělávání žáků se znevýhodněním (dotační program MŠMT) Účelem tohoto rozvojového programu je poskytnout finanční prostředky na rok 2013 a 2014 určené na nenárokové složky mezd a motivačních složek mezd pedagogických pracovníků v souvislosti se vzděláváním dětí a žáků se sociálním znevýhodněním a/ nebo žáků se zdravotním znevýhodněním. Díky tomuto rozvojovému programu může EA zajistit individuálních potřeby žáků při vstupu na střední školu formou doučování, dělených hodin, individuálních konzultací. Pozvání k poznání pro žáky a studenty Evangelické akademie Praha (v rámci dotačního programu MŠMT na podporu vzdělávání jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy 2013) Hlavním cílem projektu je žákům a studentům Evangelické akademie nabídnout přijatelnou a hravou formou, která je maximálním způsobem zapojí do projektu, příklady a ukázky života menšin jejich kulturu, tradice, tradiční pokrmy. Při jednotlivých aktivitách (literární soutěž, výtvarná soutěž, projektové dny, divadelní a hudební představení) se studenti setkají i s jazykem dané menšiny. Zahraniční výjezdy a praxe studentů Evangelické akademie Praha 2013 (VB, SRN) Finanční prostředky na zajištění zahraniční exkurze žáků SOŠ do Drážďan v prosinci 2013 byly poskytnuty prostřednictvím zřizovatele školy Evangelickou církví Hesenska-Nasavska v roce Zabezpečení provozu počítačové sítě Cílem projektu bylo vybavit školu moderním serverem, který zajišťuje bezpečný provoz počítačové sítě, interní a externí provoz IS Bakaláři, běh účetního programu a storage. Finanční prostředky na zajištění byly poskytnuty Nadačním fondem pro podporu církevního školství Odborné praxe studentů v zahraničí (VB, SRN, Rakousko) 2014 Finanční prostředky na zajištění zahraniční praxe v Německu, mezinárodní konference Spielmartk 2014 a exkurze do Drážďan (pro žáky SOŠ) byly poskytnuty Nadačním fondem pro podporu církevního školství. 4.8 Duchovní život školy Při zahájení školního roku, na jeho závěr, o Vánocích a Velikonocích se všichni žáci, studenti a pracovníci školy scházejí na slavnostních bohoslužbách v kostele Českobratrské církve evangelické, které druhým rokem vede školní kaplan ThMgr. Michal Šourek, ChLJ farář ČCE, Praha Jižní Město. ThMgr. Michal Šourek ve škole pracuje na částečný úvazek, jeho posláním je spolupráce při profilování Evangelické akademie jako církevní školy, pastorační provázení studentů i pedagogů, pomoc při hledání životní a duchovní orientace. Účastní se života školy, je k dispozici a nabízí svou pomoc žákům, v případě zájmu či potřeby i jejich rodičům, studentům a pedagogům při řešení jejich Výroční zpráva 2013/14 20

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/07 Název školy Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY

75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/16 Výroční zpráva 2015/16 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005

Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 Evangelická akademie vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2004/2005 1. Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2003/2004 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha Datum posledního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ

Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ Název projektu: KLÍČ K ÚSPĚCHU NA TRHU PRÁCE A MOŽNOSTI VSTUPU NA VŠ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s.,

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola

Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/06. Obecná část.. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-M/01 SOCIÁLNÍ ČINNOST OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 5 UČEBNÍ PLÁN... 6 OBSAH A FORMA

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ

KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ Název projektu: KLÍČ K ROZVOJI PROFESNÍCH KOMPETENCÍ (projekt je spolufinancován z prostředků ESF a Státního rozpočtu ČR) Příjemce podpory: Soukromá vyšší odborná škola sociální o.p.s., Jihlava WWW.SVOSS.CZ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Národní institut pro další vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání Národní institut pro další vzdělávání partner pedagogů v oblasti DVPP MAP Místní akční plány rozvoje vzdělávání Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání ve školách tím, že bude podpořena spolupráce zřizovatelů,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Název a sídlo školy: Evangelická akademie Vyšší odborná škola

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

Statut školské právnické osoby

Statut školské právnické osoby Statut školské právnické osoby I. JABOK Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sídlo: Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Identifikační číslo: 45769621 JABOK Vyšší sociálně pedagogická a teologická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s. Štefánikova 25, 400 01 Ústí nad Labem IČO: 265 93 661 č.ú.: 182796256/0300 www.krcentrum.cz info@krcentrum.cz Výroční zpráva za rok 2012 Odborné sociální

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma

Katedra antropologie a zdravovědy. Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. pořádá. 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma Katedra antropologie a zdravovědy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci pořádá 7. 11. 2012 ve 10:30 hod. odborný seminář na téma "Principy a fungování Agentury domací péče poskytující ošetřovatelskou

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s.

Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Soukromá vyšší odborná škola sociální, o. p. s. Matky Boží 15, 586 01 Jihlava tel: 567 312 629 e-mail: info@svoss.cz internetové stránky: www.svoss.cz člen Asociace vzdělavatelů v sociální práci od roku

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. z tematické inspekce. Základní škola Arménská 21, Brno ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát - oblastní pracoviště Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA z tematické inspekce Základní škola Arménská 21, 625 00 Brno Adresa: Arménská 21, 625 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Výroční zpráva "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza

Výroční zpráva V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva 2014 "V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé věci s velkou láskou. Matka Tereza Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2014 Dobrovolnické centrum

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová

Odbor sociálních služeb MPSV ČR. Mgr. Anna Kotoučová Odbor sociálních služeb MPSV ČR Mgr. Anna Kotoučová Obsah prezentace: 1. Informace o připravovaném zákonu o sociálních službách a) legislativní úprava pozice sociální pracovník b) legislativní úprava pracovníků

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy

Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy Evangelická akademie Praha, Hrusická 2537 Výroční zpráva školy za školní rok 2002/2003 1. Název školy: Evangelická akademie - vyšší odborná škola sociálně právní a střední sociální škola Praha IČO: 45

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát. Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, Brno Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola Emila Holuba, s.r.o. Dukelská 65, 614 00 Brno Identifikátor: 600 013 774 Termín konání inspekce: 6.- 7. února 2007

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Chyba!Chyba! Záložka není definována. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Střední Čechy Inspekční zpráva Romská střední škola sociální, s.r.o. Macharova, 280 00 Kolín Identifikátor školy: 610 450

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIG-1014/10-S. Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIG-1014/10-S Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932 Adresa: 284 80 Kutná Hora, Jaselská 932 Identifikátor: 600

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

563/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 24. září o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 24.4.2016 do částky 48/2016 Sb. a 9/2016 Sb.m.s. - RA852 563/2004 Sb. - o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - poslední stav textu Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI

JIŽ 10 LET JSME S VÁMI JIŽ 10 LET JSME S VÁMI Profil organizace Naše motto: Rovný přístup, kvalita a dostupnost vzdělávání Poslání Národního institutu pro další vzdělávání Jsme významným partnerem na cestě profesního rozvoje

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-41-E/01 PEČOVATELSKÉ SLUŽBY OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7 OBSAH

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Nabízené akce CŽV - Přírodovědecká fakulta OU, ak.r. 2016/2017 Rozšiřující studium pro učitele o Rozšiřující studium biologie rozšíření o obor učitele biologie tak, aby po jeho absolvování

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Louny, Osvoboditelů 497, příspěvková organizace Adresa: Osvoboditelů 497, 440 64 Louny Identifikátor:

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek,

30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIK-435/11-K. Sídlo: Náměstí Karla IV. 423, Nejdek, 30. Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIK-435/11-K Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Nejdek, náměstí Karla IV., příspěvková organizace Sídlo:

Více

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních

2. Specifické úkoly České školní inspekce v souvislosti s hodnocením a kontrolou vzdělávání ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce Plán hlavních úkolů ČŠI Čj.: ČŠIG-2499/14-G2 na školní rok 2014/2015 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 1. Inspekční činnost ve školách a školských

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho?

Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008. Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro koho? Křesťanská ZŠ a MŠ Jana Husa od roku 2008 Pro koho? Kde? Brno Líšeň, Masarova 11 (tramvaj č. 8, autobus č. 55 a 78, trolejbus č. 26 a 27, mapa zde) Pro děti z křesťanských rodin Pro děti respektující křesťanský

Více