PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika"

Transkript

1 PhDr. Tereza Vacínová Pedagogika a andragogika

2 Program přednášek Základní informace, uvedení do studia oboru, odborná literatura Pedagogika jako vědecká disciplína, soustava pedagogických věd, pedagogika a andragogika Základní pedagogická terminologie, vývoj, výchova a vzdělání Pedagogické teorie výchovy - pedagogický optimismus a pesimismus Vzdělávací systém ČR a základní dokumenty Historicko-srovnávací analýza jednotlivých úrovní škol PhDr. Tereza Vacínová

3 Program přednášek Výchovný ideál starověku Řecko, Řím Výchovný ideál středověku. Scholastika Výchovné ideály humanismu, renesance a reformace. J. A. Komenský Pedagogický reformismus (Dewey, Příhoda), Alternativní školství: Waldorfská, Montessoriovská, Freinetovská, Daltonská ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍCH PRACÍ Úloha vzdělání v ekonomickém vývoji společnosti, efektivnost nákladů na vzdělání PhDr. Tereza Vacínová

4 Základní informace o studiu na UJAK 1. Harmonogram akademického roku 2. Studijní obor VD 3. Zabezpečené stránky studentů (Rozvrh, Dokumenty, Z, Zk, Nástěnka) 4. Studijní oddělení 5. Konzultační hodiny a kontakty na vyučující 6. Knihovna a vydavatelství UJAK 7. Zápočtová práce a její náležitosti 8. Praxe 2.ročník 9. Bakalářská práce 10. Státní závěrečné zkoušky 3.ročník PhDr. Tereza Vacínová

5 Harmonogram studijního roku 2009/2010 Zimní semestr Výuka: Vánoční prázdniny: Hlavní zkouškové období: Opravné termíny za ZS 09/10: do Období praxí: včetně víkendů Letní semestr Výuka: Hlavní zkouškové období: Hlavní prázdniny: zadání bakalářské práce - do PhDr. Tereza Vacínová

6 Studijní obor SMK 1.ročník ZS LS 2.ročník ZS LS 3.ročník ZS LS PhDr. Tereza Vacínová

7 Zabezpečené stránky studentů Rozvrh Dokumenty Z Zk Nástěnka Studijní oddělení - Kuncová Lenka Konzultační hodiny a kontakty na vyučující, budovy školy PhDr. Tereza Vacínová

8 Knihovna a vydavatelství UJAK Mgr. Jiří Vaňkát vedoucí knihovny Mgr. Jana Buzková výpůjční protokol Mgr. Michala Soškovákatalogizace, webové stránky knihovny Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle PhDr. Tereza Vacínová

9 Zápočtová práce Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3, ZÁPOČTOVÁ PRÁCE téma Studijní předmět: Jméno: ID : Forma studia: Obor studia: Ročník: Studijní skupina: Vyučující: PhDr. Tereza Vacínová

10 Bakalářská práce výběr a volba tématu do vedoucí BP odevzdání formuláře zadání forma BP harmonogram práce PhDr. Tereza Vacínová

11 Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3, Zadání bakalářské / diplomové*) práce Školní rok:... /... Jméno a příjmení:... Obor studia:...denní/kombinované *) Kontaktní adresa:... Telefon:... Mobil: Téma práce:... Zásady pro vypracování práce: Cíl práce (stručné vymezení zkoumaného problému): Teoretická východiska: Metody výzkumu: Osnova:

12 Základní odborná literatura: Vedoucí práce: Podpis vedoucího práce: Termín zadání práce: Termín odevzdání práce: 15. března 2012 V Praze dne: Podpis vedoucího katedry Podpis studenta stvrzující přijetí zadání práce:...

13 Státní závěrečné zkoušky Pedagogika Psychologie Masová komunikace PhDr. Tereza Vacínová

14 Pedagogika praxe

15 Odborná literatura a informační zdroje

16 Informační zdroje Jednotná informační brána Souborný katalog ČR Národní knihovna ČR Knihovna Akademie věd ČR Souborný katalog Univerzity Karlovy Souborný katalog Masarykovy univerzity Městská knihovna Praha Katalog Národní pedagogické knihovny Google books Google scholar PhDr. Tereza Vacínová

17 Pedagogické knihovny Národní pedagogická knihovna Komenského - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK -beta.pedf.cuni.cz Národní knihovna ČR - Knihovna Akademie věd Městská knihovna - Filosofický ústav AVČR - PhDr. Tereza Vacínová

18 Základní literatura k obecné pedagogice Cipro, M.: Galerie světových pedagogů Dvořáček, J.: Základy pedagogiky Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika Kasper, T., Kasperová, D.: Dějiny pedagogiky Kohout, K.: Úvod do pedagogiky Pařízek, V.: Základy obecné pedagogiky Petty, G.: Moderní vyučování Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině Průcha, J.: Moderní pedagogika Průcha, J.: Přehled pedagogiky Průcha, J.: Srovnávací pedagogika Švarcová, I.: Základy pedagogiky Vacínová, T.: Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského Vališová, A., Kasíková, H. : Pedagogika pro učitele Váňová, M.: Úvod do srovnávací pedagogiky Váňová, R.: Studijní texty k dějinám pedagogiky PhDr. Tereza Vacínová

19 České pedagogické časopisy Posel z Budče Pedagogické rozhledy, Věstník pedagogický, Nová škola Pedagogika - UK Pedagogická orientace - Paido Speciální pedagogika - UK Aula - UK Komenský - Paido Andragogika - Daha Zpravodaj NÚOV PhDr. Tereza Vacínová

20 Populárně vědecká periodika Informatorium 3-8 Rodina a škola -www.casopisy.portal.cz/ras/ Psychologie dnes Universum - Moderní vyučování Učitelské noviny Učitelské listy Paidagogos PhDr. Tereza Vacínová

21 Internetové zdroje MŠMT EDU ÚIV VÚP NÚOV CSVŠ NVF ČAPV PhDr. Tereza Vacínová

22 Internetové zdroje AIVD NIDV NIDM CERMAT NIDV - IPPP ŠČI - EURYDICE PhDr. Tereza Vacínová

23 Pedagogika jako vědecká disciplína

24 Pedagogika jako vědecká disciplína 1. Předmět - výchova, vzdělávání a vyučování 2. Odborná terminologie 3. Metody výzkumu 4. Infrastruktura výzkumu 5. Počet odborných publikací a časopisů 6. Komunikace mezi odborníky PhDr. Tereza Vacínová

25 ÚKOLY Ministr školství? PhDr. Miroslava Kopicová Pořadí současného ministra? 81, třetí žena PhDr. Tereza Vacínová

26 Spor o pojetí vědecké disciplíny 1. věda fenomenologická porozumění jevům 2. věda empiricky popisná 3. věda normativní návodná co, jak???? ÚKOLY PEDAGOGIKY: 1. Analytické - popis skutečnosti 2. Verifikační - ověření platnosti určitých poznatků 3. Prognostické - vytvoření výhledů do budoucna PhDr. Tereza Vacínová

27 Pojetí pedagogiky 1.věda zabývající se výchovou a vzděláváním v nejrůznějších sférách života a společnosti =>není vázána jen na vzdělávání ve školských institucích a na populaci dětí a mládeže PhDr. Tereza Vacínová

28 Pojetí pedagogiky 2. Věda o pernamentní výchově o celoživotním vzdělávání dětí, mládeže a dospělých 3. Studijní obor a předmět vzdělávání na vysokých školách PhDr. Tereza Vacínová

29 Pedagogika v systému věd PhDr. Tereza Vacínová

30 Struktura pedagogických věd PhDr. Tereza Vacínová

31 Kritéria členění pedagogických disciplín Předmět zkoumání širší předmět zkoumání obecná pedagogika obecná didaktika užší předmět zkoumání technologie vzdělávání předmětové didaktiky Použité metody zkoumání teoretické filozofie výchovy teoreticko-výzkumné sociologie výchovy ekonomie vzdělávání Školské stupně vzdělávání/věk pedagogika MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ andragogika gerontopedagogika Aplikace v praxi rodinná pedagogika sociální pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika PhDr. Tereza Vacínová

32 ÚKOL Současný termín pro pojem handicap? Znevýhodnění jedince v důsledku jeho postižení: tělesného mentálního smyslového příslušnosti k určité skupině Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Tereza Vacínová

33 ZÁKLADNÍ HRANIČNÍ z hlediska věku APLIKOVANÉ z hlediska společenských oblastí z hlediska výchovných zařízení Obecná pedagogika Filosofie výchovy Předškolní pedagogika Volného času Předškolní Dějiny pedagogiky, dějiny školství Školský management Primární pedagogika Podnikového vzdělávání Školní pedagogika Srovnávací pedagogika Pedagogická psychologie Pedagogika základní školy Teorie výchovy Vzdělávací politika Středoškolská Obecná didaktika Sociologie výchovy Vysokoškolská Pedeutologie Ekonomie vzdělávání Andragogika Masově sdělovacích prostředků Mimoškolská pedagogika rodiny mládežnických organizací vojenská dospělých Pedagogická diagnostika Technologie vzdělávání Gerontopedagogika Speciální pedagogika Školská statistika Výchova enviromentální multikulturní Vysokoškolská PhDr. Mgr. Tereza Vacínová,

34 PhDr. Tereza Vacínová

35 Vztah pedagogiky a andragogiky 1. vědy totožné 2. vědy nezávislé Pedagogika 3. andragogika jako součást pedagogiky Pedagogika Pedagogika dětí a mládeže andragogika Andragogika Gerontagogika Andragogika 4. vědy částečně se prolínající Pedagogika Andragogika PhDr. Tereza Vacínová

36 Vztah pedagogiky a andragogiky 5. Nejnovější pojetí systém věd vyššího řádu agogika (Palán, 1997) systém věd o výchově (Beneš, 2001) antropogogika (Malach, 2002) obecná věda o edukaci = edukologie (Prusáková, 2006) Pedagogika Andragogika Gerontagogika Edukologie PhDr. Tereza Vacínová

37 Faktory ovlivňující utváření osobnosti Základní pedagogická terminologie

38 Základní literatura BRUNER, J.S.: Vzdělávací proces FONTANA, D.: Psychologie ve školní praxi HELUS, Z.: Psychologické problémy socializace osobnosti KALHOUS, Z., OBST, O.: Školní didaktika KOHOUT, K.: Úvod do pedagogiky KREJČÍŘOVÁ, M., LANGMEIER, J.: Vývojová psychologie LEONTĚJEV, A. N.: Problémy psychického vývoje PAŘÍZEK, V.: Obecná pedagogika PIAGET, J.: Psychologie a pedagogika PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika ŠVARCOVÁ, E.: Základy pedagogiky VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie II. VYGOTSKYJ, J.: Myšlení a řeč PhDr. Tereza Vacínová

39 Utváření osobnosti Vnitřní záměrné vlivy Sebevzdělávání, sebevýchova Vnější, nezáměrné vlivy Životní prostředí přírodní a sociální Vnitřní nezáměrné vlivy Zrání biologické faktory Vnější, záměrné vlivy Výchovné působení 39 PhDr. Tereza Vacínová 2009

40 Základní pedagogické termíny 4. Vzdělání 3. Vzdělávání 2. Výchova 1. Vývoj PhDr. Tereza Vacínová

41 1. Vývoj proces kvalitativních i kvantitativních změn všech stránek osobnosti probíhá ve vývojových fázích Podmíněn faktory biologickými genetická výbava, zrání psychologickými ontogeneze lidské psychiky pedagogickými - výchova a vzdělávání sociálními socializace a enkulturace osobnosti PhDr. Tereza Vacínová

42 Pedagogické teorie vývoje dítěte 1. Zóna nejbližšího vývoje L. S. Vygotskij( ) učení má předcházet vývoji škola může dítě dostatečně stimulovat pomocí úkolů 2. Čtyři etapy vývoje dětského myšlení J.Piaget ( ) 3. Vůdčí typy činností v jednotlivých fázích dětského vývoje A. N. Leontějev ( ) PhDr. Tereza Vacínová

43 2. Výchova proces utváření osobnosti specificky lidská aktivita, jejíž podstata spočívá v navozování a řízení záměrných změn a procesů v osobnosti formování vztahu člověka k světu přírodě společnosti sobě působí především na: vůli city charakter Mgr. Tereza Vacínová,

44 Pojetí výchovy 1. plně řízený proces učitele (J.A.Komenský, J.Locke, G.A.Lindner, A.S.Makarenko) PEDAGOGICKÝ OPTIMISMUS 2. vychovávaný jako subjekt vlastního formování (J.J.Rousseau, J.Dewey, E.Key, C.Freinet) PEDAGOGICKÝ PESIMISMUS 3. výchova jako interakce mezi pedagogem a žákem PhDr. Tereza Vacínová

45 Cíle výchovy Všestranný rozvoj osobnosti po stránce rozumové emocionální volní tělesné Obecný cíl Kognitivní cíle odvozeny z poznání vědy, umění a praktických zkušeností Hodnotové cíle citová oblast hodnotová orientace člověka ucelený názor na svět Volní cíle vzdělávací pracovní sociální. PhDr. Tereza Vacínová

46 Struktura výchovy propojenost cílů, obsahů, podmínek a prostředků výchovy PhDr. Tereza Vacínová

47 ŘECKO ŘÍM STŘEDOVĚK RENESANCE NOVOVĚK 19.století 20. století 21. století Zamyslete se nad souvislostmi výchovy a vzdělávání ve vývoji společnosti PODMÍNKY CÍL OBSAH PROSTŘEDKY 47 PhDr.Tereza Vacínová 2009

48 3. Vzdělávání proces dotváření osobnosti prostřednictvím předávání: informací dovedností návyků kultury 1. Formální prostřednictvím vzdělávacího systému organizované školskými institucemi 2. Neformální mimo vzdělávací systém organizováno různými institucemi 3. Informální celoživotní proces nekoordinované,nesystematické institucionálně nezajištěné PhDr. Tereza Vacínová

49 Celoživotní vzdělávání koncepce založená na potřebě permanentní kultivace člověka, jeho rozvoje a poznání ve všech obdobích života vzdělání nelze chápat jako hotové jednou pro vždy učící se společnost počtu vzdělaných lidí v populaci patří k prioritě každé země svědčí o její kultuře a ekonomickém postavení PhDr. Tereza Vacínová

50 Starší označení základních forem celoživotního vzdělávání 1. Korespondenční studium 2. Lidová univerzita 3. Dálkové studium 4. Distanční studium 5. Univerzita 3.věku 6. Otevřená univerzita PhDr. Tereza Vacínová

51 ÚKOL Jmenujte základní formy celoživotního vzdělávání realizované v současnosti PhDr. Tereza Vacínová

52 4. Vzdělání výsledek, cíl a ideál výchovy dosud ne zcela ujasněný pojem Pojetí vzdělání 1. Osobnostní soustava vědomostí, dovedností a vlastností 2. Obsahové systém informací předávaný a plánovaný v kurikulu a realizovaný ve výuce 3. Institucionální společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucemi 4. Socioekonomické charakterizuje populaci 5. Procesuální realizace všech pojetí PhDr. Tereza Vacínová

53 Vzdělání Funkce vzdělání kontinuita vývoje společnosti kultivace člověka (způsob trávení volného času.) příprava na změněné životní podmínky Závisí na dané historické době úrovni poznání (věda a technika) společnosti (systém hodnot a kulturní tradice) společenské funkci PhDr. Tereza Vacínová

54 Vzdělání Vzdělání lze získat různými cestami formálním vzděláváním neformálním vzděláváním informálním vzděláváním KDO JE TO VZDĚLANÝ ČLOVĚK????? PhDr. Tereza Vacínová

55 Kvalita vzdělání je vymezena úrovní vědomostí, dovedností, hodnot a vlastností uceleností hloubkou kvalitou délkou intenzitou praxí 55 PhDr. Tereza Vacínová 2009

56 Vzdělaný člověk Vědomosti Kognitivní složka poznatky souvislosti ucelený systém poznání Dovednosti Operační složka intelektuální senzomotorické motorické dalšího vzdělávání Hodnoty morální estetické etické hygienické návyky Vlastnosti tělesné duševní Vzdělaný člověk má utříděný systém poznatků a chápe vzájemné souvislosti PhDr. Tereza Vacínová

57 ÚKOL Zamyslete se nad označením vzdělaný člověk. Koho považujete za vzdělaného a proč? PhDr. Tereza Vacínová

58 Teorie školského systému ČESKÉ REUBLIKY PhDr. Tereza Vacínová

59 PhDr. Tereza Vacínová

60 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 0 Preprimární vzdělávání Pre-primary uvedení dětí raného věku do prostředí školy kompenzační cíl pečovatelská a ochranná funkce MŠ přípravné třídy pro děti ze znevýhodněných rodin vstup: 2-7 roky ISCED 1 Primární vzdělávání Primary zahájení základního vzdělávání ELEMENTÁRNÍ ŠKOLY KOMPENZAČNÍ CÍL 1.stupeň ZŠ ( r.) speciální ZŠ vstup: 5-7 let délka: 3(USA)-6(Kanada)let PhDr. Tereza Vacínová

61 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 2 Nižší sekundární vzdělávání Lower Secondary návaznost na předchozí stupeň, předmětové uspořádání vstup: let délka: 3-6 roky 2.stupeň ZŠ (6.- 9.r.) r. šestiletého gymnázia r. osmiletého gymnázia r. osmileté konzervatoře 2A,2B, 2C ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání Upper secondary podmínkou ukončení povinné docházky příprava na terciální stupeň vstup: let délka: 2-5 let gymnázium SOŠ (4,3,2) SOU (4,3,2,1) konzervatoř 3A,3B, 3C PhDr. Tereza Vacínová

62 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 4 Postsekundární vzdělávání Postsecondary Nonunivers vstup jen po úspěšném absolvování ISCED 3 vstup: od17 let délka: do 2 let nástavbové studium 4A pomaturitní studium 4A rekvalifikační kurzy 4C ISCED 5 První stupeň terciálního vzdělávání First stage of tertinary Education vstup podmíněn úspěšným zakončením ISCED 3 nebo ISCED 4 nesměřuje přímo k vědecké kvalifikaci vstup: let Bc. studium (3,4) 5A Mgr. studium 5A VOŠ (3.5,3) 5B další vzdělávání na VŠ 5B délka: od 2 let PhDr. Tereza Vacínová

63 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 6 Druhý stupeň terciálního vzdělávání Second stage of tertinary Education vstup podmíněn úspěšným zakončením ISCED 5 směřuje přímo k získání vědecké kvalifikace Doktorský program Ph.D. původně CSc., DrSc. vstup: od 22 let délka: 3 roky PhDr. Tereza Vacínová

64 STRUČNÝ EXKURZ DO DĚJIN ANDRAGOGIKY PhDr. Tereza Vacínová 2009

65 PhDr. Tereza Vacínová PhDr. Tereza Vacínová 2009

66 Dějiny vzdělávání dospělých První zmínky Čína, Japonsko, Indie, Egypt, Babylónie Střediska vzdělanosti Ramesseum, Platonova akademie, Aristotelovo Lykeion, Alexandrijská škola učenců Římská praktičnost Středověké univerzity J.A.Komenský F.S.Gruntvig 19.století lidové školy, dělnické spolky, univerzity A.Kapp x J.F.Herbart 20.století E.L.Thorndike (Adult Education), J.Dewey, Rosenstock-Huessy, vzdělávání vzdělavatelů, podnikové vzdělávání, večerní školy, otevřené univerzity PhDr. Tereza Vacínová 2009

67 Dějiny vzdělávání dospělých PhDr. Tereza Vacínová 2009

68 Struktura univerzity FAKULTY artistická právnická lékařská teologická UNIVERZITNÍ GRADY scholarové, bakaláři, magistři, doktoři UNIVERZITNÍ NÁRODY ORGÁNY UNIVERZITY rektor, děkan, kvestor, prokurátor ORGANIZACE - semestry METODY přednášky, diskuse, disputace UNIVERZÁLNÍ JAZYK UNIVERZITNÍ KOLEJE PhDr. Tereza Vacínová 2009

69 Vznik univerzit PhDr. Tereza Vacínová 2009

70 PhDr. Tereza Vacínová 2009 Alexandr Kapp

71 PhDr. Tereza Vacínová PhDr. Tereza Vacínová 2009

72 Dějiny vzdělávání dospělých Počátky K+M J.A.Komenský Národní obrození J.Dobrovský, J.Jumgmann, F.Palacký, J.E.Purkyně 19.století lidová osvěta, vzdělávací spolky (Matice česká) T.G.Masaryk univerzitní extenze T.Baťa Socialistická éra závodní školy práce, podnikové technické školy a instituty T.Trnka, K.Škoda, A. Hyhlík, V.Jochmann, Současnost AIVD, AU3V, ČADUV PhDr. Tereza Vacínová 2009

73

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika.

Pedagogika. pro střední školy. Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová. pedagogika. volného času. dějiny pedagogiky. sociální. pedagogika. Pedagogika pro střední školy Eva Stodůlková & Eliška Zapletalová sociální pedagogika srovnávací pedagogika dějiny pedagogiky obecná pedagogika předškolní pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Zájmové vzdělávání dospělých UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav pedagogiky a sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Martina Spáčilová Zájmové vzdělávání dospělých Olomouc 2012 vedoucí práce: doc. PhDr. Iveta

Více

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky

Informatika s didaktikou. Okruhy. Povinné předměty: A) Technické prostředky Povinné předměty: Informatika s didaktikou Okruhy A) Technické prostředky a. kódování a jednotky informace, číselné soustavy, ukládání dat v počítači, formáty souborů b. architektura procesorů a architektura

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu

Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě. Vydání 2003. Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Generální ředitelství pro vzdělávání a kulturu Struktury systémů vzdělávání, odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě Vydání 2003 Evropská komise STRUKTURY SYSTÉMŮ VZDĚLÁVÁNÍ, ODBORNÉ PŘÍPRAVY

Více

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005

Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Počáteční odborné vzdělávání v České republice Podrobná zpráva Březen 2005 Autorský kolektiv: RNDr. Libor Berný, NÚOV (kap. 3) PhDr. Jana Bydžovská, NÚOV (kap. 7) Mgr. Kateřina Čechlovská, NÚOV (kap. 1)

Více

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Vývoj školství na našem území a současný školní systém. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Vývoj školství na našem území a současný školní systém Tereziánské reformy - počátky školského systému na našem území a jeho vývoj do r. 1869 hospodářský a politický vývoj ve 2. pol. 18. stol. (zakládání

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu

Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu Vybrané aktuální otázky obecné pedagogiky V historickém kontextu PhDr. Jiřina Novotná Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost

Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství. Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Školní vzdělávací program: Sociální činnost se zaměřením na vychovatelství Obor vzdělání: 75 41 M/01 Sociální činnost Obsah: 1. Úvodní identifikační údaje...2 2. Charakteristika školy...3 3. Charakteristika

Více

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk

TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk TRANSFORMACE OBORU TECHNICKÁ VÝCHOVA NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ Rudolf Ladislav, Dostál Pavel, Slovák Svatopluk Resumé Příspěvek přináší informace o transformaci studijního oboru Učitelství technické výchovy

Více

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016

Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Informace o vzdělávacích programech a kurzech ve studijním roce 2015-2016 Ostrava 2015 Centrum dalšího vzdělávání PdF OU Fráni Šrámka

Více

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová

Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Předškolní vzdělávání a jeho význam pro rozvoj jazyka a řeči Eliška Zajitzová Hnutí R Publikace vznikla v rámci řešení projektu Rozvojového fondu Fakulty humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Více

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO

ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ANALÝZA ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ VYBRANÉHO ŠKOLSKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA

UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA MAGISTERSKÉ KOMBINOVANÉ STUDIUM 2011 2013 DIPLOMOVÁ PRÁCE Patrik Hujdus Fotografický seriál jako specifický prostředek prevence sociálně-patologických jevů u žáků

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY V R O Č N Í K LXVII ĚSTNÍK MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY SEŠIT 6 Vydáno: ČERVEN 2011 Cena: 36 Kč OBSAH Část normativní Dohoda o Středoevropském výměnném programu univerzitních

Více

Bakalářská diplomová práce

Bakalářská diplomová práce Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie VĚKOVĚ SMÍŠENÉ TŘÍDY V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH Mixed-Age Groups in Kindergartens Bakalářská diplomová

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více