PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika"

Transkript

1 PhDr. Tereza Vacínová Pedagogika a andragogika

2 Program přednášek Základní informace, uvedení do studia oboru, odborná literatura Pedagogika jako vědecká disciplína, soustava pedagogických věd, pedagogika a andragogika Základní pedagogická terminologie, vývoj, výchova a vzdělání Pedagogické teorie výchovy - pedagogický optimismus a pesimismus Vzdělávací systém ČR a základní dokumenty Historicko-srovnávací analýza jednotlivých úrovní škol PhDr. Tereza Vacínová

3 Program přednášek Výchovný ideál starověku Řecko, Řím Výchovný ideál středověku. Scholastika Výchovné ideály humanismu, renesance a reformace. J. A. Komenský Pedagogický reformismus (Dewey, Příhoda), Alternativní školství: Waldorfská, Montessoriovská, Freinetovská, Daltonská ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍCH PRACÍ Úloha vzdělání v ekonomickém vývoji společnosti, efektivnost nákladů na vzdělání PhDr. Tereza Vacínová

4 Základní informace o studiu na UJAK 1. Harmonogram akademického roku 2. Studijní obor VD 3. Zabezpečené stránky studentů (Rozvrh, Dokumenty, Z, Zk, Nástěnka) 4. Studijní oddělení 5. Konzultační hodiny a kontakty na vyučující 6. Knihovna a vydavatelství UJAK 7. Zápočtová práce a její náležitosti 8. Praxe 2.ročník 9. Bakalářská práce 10. Státní závěrečné zkoušky 3.ročník PhDr. Tereza Vacínová

5 Harmonogram studijního roku 2009/2010 Zimní semestr Výuka: Vánoční prázdniny: Hlavní zkouškové období: Opravné termíny za ZS 09/10: do Období praxí: včetně víkendů Letní semestr Výuka: Hlavní zkouškové období: Hlavní prázdniny: zadání bakalářské práce - do PhDr. Tereza Vacínová

6 Studijní obor SMK 1.ročník ZS LS 2.ročník ZS LS 3.ročník ZS LS PhDr. Tereza Vacínová

7 Zabezpečené stránky studentů Rozvrh Dokumenty Z Zk Nástěnka Studijní oddělení - Kuncová Lenka Konzultační hodiny a kontakty na vyučující, budovy školy PhDr. Tereza Vacínová

8 Knihovna a vydavatelství UJAK Mgr. Jiří Vaňkát vedoucí knihovny Mgr. Jana Buzková výpůjční protokol Mgr. Michala Soškovákatalogizace, webové stránky knihovny Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle PhDr. Tereza Vacínová

9 Zápočtová práce Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3, ZÁPOČTOVÁ PRÁCE téma Studijní předmět: Jméno: ID : Forma studia: Obor studia: Ročník: Studijní skupina: Vyučující: PhDr. Tereza Vacínová

10 Bakalářská práce výběr a volba tématu do vedoucí BP odevzdání formuláře zadání forma BP harmonogram práce PhDr. Tereza Vacínová

11 Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3, Zadání bakalářské / diplomové*) práce Školní rok:... /... Jméno a příjmení:... Obor studia:...denní/kombinované *) Kontaktní adresa:... Telefon:... Mobil: Téma práce:... Zásady pro vypracování práce: Cíl práce (stručné vymezení zkoumaného problému): Teoretická východiska: Metody výzkumu: Osnova:

12 Základní odborná literatura: Vedoucí práce: Podpis vedoucího práce: Termín zadání práce: Termín odevzdání práce: 15. března 2012 V Praze dne: Podpis vedoucího katedry Podpis studenta stvrzující přijetí zadání práce:...

13 Státní závěrečné zkoušky Pedagogika Psychologie Masová komunikace PhDr. Tereza Vacínová

14 Pedagogika praxe

15 Odborná literatura a informační zdroje

16 Informační zdroje Jednotná informační brána Souborný katalog ČR Národní knihovna ČR Knihovna Akademie věd ČR Souborný katalog Univerzity Karlovy Souborný katalog Masarykovy univerzity Městská knihovna Praha Katalog Národní pedagogické knihovny Google books Google scholar PhDr. Tereza Vacínová

17 Pedagogické knihovny Národní pedagogická knihovna Komenského - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK -beta.pedf.cuni.cz Národní knihovna ČR - Knihovna Akademie věd Městská knihovna - Filosofický ústav AVČR - PhDr. Tereza Vacínová

18 Základní literatura k obecné pedagogice Cipro, M.: Galerie světových pedagogů Dvořáček, J.: Základy pedagogiky Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika Kasper, T., Kasperová, D.: Dějiny pedagogiky Kohout, K.: Úvod do pedagogiky Pařízek, V.: Základy obecné pedagogiky Petty, G.: Moderní vyučování Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině Průcha, J.: Moderní pedagogika Průcha, J.: Přehled pedagogiky Průcha, J.: Srovnávací pedagogika Švarcová, I.: Základy pedagogiky Vacínová, T.: Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského Vališová, A., Kasíková, H. : Pedagogika pro učitele Váňová, M.: Úvod do srovnávací pedagogiky Váňová, R.: Studijní texty k dějinám pedagogiky PhDr. Tereza Vacínová

19 České pedagogické časopisy Posel z Budče Pedagogické rozhledy, Věstník pedagogický, Nová škola Pedagogika - UK Pedagogická orientace - Paido Speciální pedagogika - UK Aula - UK Komenský - Paido Andragogika - Daha Zpravodaj NÚOV PhDr. Tereza Vacínová

20 Populárně vědecká periodika Informatorium 3-8 Rodina a škola -www.casopisy.portal.cz/ras/ Psychologie dnes Universum - Moderní vyučování Učitelské noviny Učitelské listy Paidagogos PhDr. Tereza Vacínová

21 Internetové zdroje MŠMT EDU ÚIV VÚP NÚOV CSVŠ NVF ČAPV PhDr. Tereza Vacínová

22 Internetové zdroje AIVD NIDV NIDM CERMAT NIDV - IPPP ŠČI - EURYDICE PhDr. Tereza Vacínová

23 Pedagogika jako vědecká disciplína

24 Pedagogika jako vědecká disciplína 1. Předmět - výchova, vzdělávání a vyučování 2. Odborná terminologie 3. Metody výzkumu 4. Infrastruktura výzkumu 5. Počet odborných publikací a časopisů 6. Komunikace mezi odborníky PhDr. Tereza Vacínová

25 ÚKOLY Ministr školství? PhDr. Miroslava Kopicová Pořadí současného ministra? 81, třetí žena PhDr. Tereza Vacínová

26 Spor o pojetí vědecké disciplíny 1. věda fenomenologická porozumění jevům 2. věda empiricky popisná 3. věda normativní návodná co, jak???? ÚKOLY PEDAGOGIKY: 1. Analytické - popis skutečnosti 2. Verifikační - ověření platnosti určitých poznatků 3. Prognostické - vytvoření výhledů do budoucna PhDr. Tereza Vacínová

27 Pojetí pedagogiky 1.věda zabývající se výchovou a vzděláváním v nejrůznějších sférách života a společnosti =>není vázána jen na vzdělávání ve školských institucích a na populaci dětí a mládeže PhDr. Tereza Vacínová

28 Pojetí pedagogiky 2. Věda o pernamentní výchově o celoživotním vzdělávání dětí, mládeže a dospělých 3. Studijní obor a předmět vzdělávání na vysokých školách PhDr. Tereza Vacínová

29 Pedagogika v systému věd PhDr. Tereza Vacínová

30 Struktura pedagogických věd PhDr. Tereza Vacínová

31 Kritéria členění pedagogických disciplín Předmět zkoumání širší předmět zkoumání obecná pedagogika obecná didaktika užší předmět zkoumání technologie vzdělávání předmětové didaktiky Použité metody zkoumání teoretické filozofie výchovy teoreticko-výzkumné sociologie výchovy ekonomie vzdělávání Školské stupně vzdělávání/věk pedagogika MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ andragogika gerontopedagogika Aplikace v praxi rodinná pedagogika sociální pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika PhDr. Tereza Vacínová

32 ÚKOL Současný termín pro pojem handicap? Znevýhodnění jedince v důsledku jeho postižení: tělesného mentálního smyslového příslušnosti k určité skupině Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Tereza Vacínová

33 ZÁKLADNÍ HRANIČNÍ z hlediska věku APLIKOVANÉ z hlediska společenských oblastí z hlediska výchovných zařízení Obecná pedagogika Filosofie výchovy Předškolní pedagogika Volného času Předškolní Dějiny pedagogiky, dějiny školství Školský management Primární pedagogika Podnikového vzdělávání Školní pedagogika Srovnávací pedagogika Pedagogická psychologie Pedagogika základní školy Teorie výchovy Vzdělávací politika Středoškolská Obecná didaktika Sociologie výchovy Vysokoškolská Pedeutologie Ekonomie vzdělávání Andragogika Masově sdělovacích prostředků Mimoškolská pedagogika rodiny mládežnických organizací vojenská dospělých Pedagogická diagnostika Technologie vzdělávání Gerontopedagogika Speciální pedagogika Školská statistika Výchova enviromentální multikulturní Vysokoškolská PhDr. Mgr. Tereza Vacínová,

34 PhDr. Tereza Vacínová

35 Vztah pedagogiky a andragogiky 1. vědy totožné 2. vědy nezávislé Pedagogika 3. andragogika jako součást pedagogiky Pedagogika Pedagogika dětí a mládeže andragogika Andragogika Gerontagogika Andragogika 4. vědy částečně se prolínající Pedagogika Andragogika PhDr. Tereza Vacínová

36 Vztah pedagogiky a andragogiky 5. Nejnovější pojetí systém věd vyššího řádu agogika (Palán, 1997) systém věd o výchově (Beneš, 2001) antropogogika (Malach, 2002) obecná věda o edukaci = edukologie (Prusáková, 2006) Pedagogika Andragogika Gerontagogika Edukologie PhDr. Tereza Vacínová

37 Faktory ovlivňující utváření osobnosti Základní pedagogická terminologie

38 Základní literatura BRUNER, J.S.: Vzdělávací proces FONTANA, D.: Psychologie ve školní praxi HELUS, Z.: Psychologické problémy socializace osobnosti KALHOUS, Z., OBST, O.: Školní didaktika KOHOUT, K.: Úvod do pedagogiky KREJČÍŘOVÁ, M., LANGMEIER, J.: Vývojová psychologie LEONTĚJEV, A. N.: Problémy psychického vývoje PAŘÍZEK, V.: Obecná pedagogika PIAGET, J.: Psychologie a pedagogika PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika ŠVARCOVÁ, E.: Základy pedagogiky VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie II. VYGOTSKYJ, J.: Myšlení a řeč PhDr. Tereza Vacínová

39 Utváření osobnosti Vnitřní záměrné vlivy Sebevzdělávání, sebevýchova Vnější, nezáměrné vlivy Životní prostředí přírodní a sociální Vnitřní nezáměrné vlivy Zrání biologické faktory Vnější, záměrné vlivy Výchovné působení 39 PhDr. Tereza Vacínová 2009

40 Základní pedagogické termíny 4. Vzdělání 3. Vzdělávání 2. Výchova 1. Vývoj PhDr. Tereza Vacínová

41 1. Vývoj proces kvalitativních i kvantitativních změn všech stránek osobnosti probíhá ve vývojových fázích Podmíněn faktory biologickými genetická výbava, zrání psychologickými ontogeneze lidské psychiky pedagogickými - výchova a vzdělávání sociálními socializace a enkulturace osobnosti PhDr. Tereza Vacínová

42 Pedagogické teorie vývoje dítěte 1. Zóna nejbližšího vývoje L. S. Vygotskij( ) učení má předcházet vývoji škola může dítě dostatečně stimulovat pomocí úkolů 2. Čtyři etapy vývoje dětského myšlení J.Piaget ( ) 3. Vůdčí typy činností v jednotlivých fázích dětského vývoje A. N. Leontějev ( ) PhDr. Tereza Vacínová

43 2. Výchova proces utváření osobnosti specificky lidská aktivita, jejíž podstata spočívá v navozování a řízení záměrných změn a procesů v osobnosti formování vztahu člověka k světu přírodě společnosti sobě působí především na: vůli city charakter Mgr. Tereza Vacínová,

44 Pojetí výchovy 1. plně řízený proces učitele (J.A.Komenský, J.Locke, G.A.Lindner, A.S.Makarenko) PEDAGOGICKÝ OPTIMISMUS 2. vychovávaný jako subjekt vlastního formování (J.J.Rousseau, J.Dewey, E.Key, C.Freinet) PEDAGOGICKÝ PESIMISMUS 3. výchova jako interakce mezi pedagogem a žákem PhDr. Tereza Vacínová

45 Cíle výchovy Všestranný rozvoj osobnosti po stránce rozumové emocionální volní tělesné Obecný cíl Kognitivní cíle odvozeny z poznání vědy, umění a praktických zkušeností Hodnotové cíle citová oblast hodnotová orientace člověka ucelený názor na svět Volní cíle vzdělávací pracovní sociální. PhDr. Tereza Vacínová

46 Struktura výchovy propojenost cílů, obsahů, podmínek a prostředků výchovy PhDr. Tereza Vacínová

47 ŘECKO ŘÍM STŘEDOVĚK RENESANCE NOVOVĚK 19.století 20. století 21. století Zamyslete se nad souvislostmi výchovy a vzdělávání ve vývoji společnosti PODMÍNKY CÍL OBSAH PROSTŘEDKY 47 PhDr.Tereza Vacínová 2009

48 3. Vzdělávání proces dotváření osobnosti prostřednictvím předávání: informací dovedností návyků kultury 1. Formální prostřednictvím vzdělávacího systému organizované školskými institucemi 2. Neformální mimo vzdělávací systém organizováno různými institucemi 3. Informální celoživotní proces nekoordinované,nesystematické institucionálně nezajištěné PhDr. Tereza Vacínová

49 Celoživotní vzdělávání koncepce založená na potřebě permanentní kultivace člověka, jeho rozvoje a poznání ve všech obdobích života vzdělání nelze chápat jako hotové jednou pro vždy učící se společnost počtu vzdělaných lidí v populaci patří k prioritě každé země svědčí o její kultuře a ekonomickém postavení PhDr. Tereza Vacínová

50 Starší označení základních forem celoživotního vzdělávání 1. Korespondenční studium 2. Lidová univerzita 3. Dálkové studium 4. Distanční studium 5. Univerzita 3.věku 6. Otevřená univerzita PhDr. Tereza Vacínová

51 ÚKOL Jmenujte základní formy celoživotního vzdělávání realizované v současnosti PhDr. Tereza Vacínová

52 4. Vzdělání výsledek, cíl a ideál výchovy dosud ne zcela ujasněný pojem Pojetí vzdělání 1. Osobnostní soustava vědomostí, dovedností a vlastností 2. Obsahové systém informací předávaný a plánovaný v kurikulu a realizovaný ve výuce 3. Institucionální společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucemi 4. Socioekonomické charakterizuje populaci 5. Procesuální realizace všech pojetí PhDr. Tereza Vacínová

53 Vzdělání Funkce vzdělání kontinuita vývoje společnosti kultivace člověka (způsob trávení volného času.) příprava na změněné životní podmínky Závisí na dané historické době úrovni poznání (věda a technika) společnosti (systém hodnot a kulturní tradice) společenské funkci PhDr. Tereza Vacínová

54 Vzdělání Vzdělání lze získat různými cestami formálním vzděláváním neformálním vzděláváním informálním vzděláváním KDO JE TO VZDĚLANÝ ČLOVĚK????? PhDr. Tereza Vacínová

55 Kvalita vzdělání je vymezena úrovní vědomostí, dovedností, hodnot a vlastností uceleností hloubkou kvalitou délkou intenzitou praxí 55 PhDr. Tereza Vacínová 2009

56 Vzdělaný člověk Vědomosti Kognitivní složka poznatky souvislosti ucelený systém poznání Dovednosti Operační složka intelektuální senzomotorické motorické dalšího vzdělávání Hodnoty morální estetické etické hygienické návyky Vlastnosti tělesné duševní Vzdělaný člověk má utříděný systém poznatků a chápe vzájemné souvislosti PhDr. Tereza Vacínová

57 ÚKOL Zamyslete se nad označením vzdělaný člověk. Koho považujete za vzdělaného a proč? PhDr. Tereza Vacínová

58 Teorie školského systému ČESKÉ REUBLIKY PhDr. Tereza Vacínová

59 PhDr. Tereza Vacínová

60 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 0 Preprimární vzdělávání Pre-primary uvedení dětí raného věku do prostředí školy kompenzační cíl pečovatelská a ochranná funkce MŠ přípravné třídy pro děti ze znevýhodněných rodin vstup: 2-7 roky ISCED 1 Primární vzdělávání Primary zahájení základního vzdělávání ELEMENTÁRNÍ ŠKOLY KOMPENZAČNÍ CÍL 1.stupeň ZŠ ( r.) speciální ZŠ vstup: 5-7 let délka: 3(USA)-6(Kanada)let PhDr. Tereza Vacínová

61 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 2 Nižší sekundární vzdělávání Lower Secondary návaznost na předchozí stupeň, předmětové uspořádání vstup: let délka: 3-6 roky 2.stupeň ZŠ (6.- 9.r.) r. šestiletého gymnázia r. osmiletého gymnázia r. osmileté konzervatoře 2A,2B, 2C ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání Upper secondary podmínkou ukončení povinné docházky příprava na terciální stupeň vstup: let délka: 2-5 let gymnázium SOŠ (4,3,2) SOU (4,3,2,1) konzervatoř 3A,3B, 3C PhDr. Tereza Vacínová

62 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 4 Postsekundární vzdělávání Postsecondary Nonunivers vstup jen po úspěšném absolvování ISCED 3 vstup: od17 let délka: do 2 let nástavbové studium 4A pomaturitní studium 4A rekvalifikační kurzy 4C ISCED 5 První stupeň terciálního vzdělávání First stage of tertinary Education vstup podmíněn úspěšným zakončením ISCED 3 nebo ISCED 4 nesměřuje přímo k vědecké kvalifikaci vstup: let Bc. studium (3,4) 5A Mgr. studium 5A VOŠ (3.5,3) 5B další vzdělávání na VŠ 5B délka: od 2 let PhDr. Tereza Vacínová

63 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 6 Druhý stupeň terciálního vzdělávání Second stage of tertinary Education vstup podmíněn úspěšným zakončením ISCED 5 směřuje přímo k získání vědecké kvalifikace Doktorský program Ph.D. původně CSc., DrSc. vstup: od 22 let délka: 3 roky PhDr. Tereza Vacínová

64 STRUČNÝ EXKURZ DO DĚJIN ANDRAGOGIKY PhDr. Tereza Vacínová 2009

65 PhDr. Tereza Vacínová PhDr. Tereza Vacínová 2009

66 Dějiny vzdělávání dospělých První zmínky Čína, Japonsko, Indie, Egypt, Babylónie Střediska vzdělanosti Ramesseum, Platonova akademie, Aristotelovo Lykeion, Alexandrijská škola učenců Římská praktičnost Středověké univerzity J.A.Komenský F.S.Gruntvig 19.století lidové školy, dělnické spolky, univerzity A.Kapp x J.F.Herbart 20.století E.L.Thorndike (Adult Education), J.Dewey, Rosenstock-Huessy, vzdělávání vzdělavatelů, podnikové vzdělávání, večerní školy, otevřené univerzity PhDr. Tereza Vacínová 2009

67 Dějiny vzdělávání dospělých PhDr. Tereza Vacínová 2009

68 Struktura univerzity FAKULTY artistická právnická lékařská teologická UNIVERZITNÍ GRADY scholarové, bakaláři, magistři, doktoři UNIVERZITNÍ NÁRODY ORGÁNY UNIVERZITY rektor, děkan, kvestor, prokurátor ORGANIZACE - semestry METODY přednášky, diskuse, disputace UNIVERZÁLNÍ JAZYK UNIVERZITNÍ KOLEJE PhDr. Tereza Vacínová 2009

69 Vznik univerzit PhDr. Tereza Vacínová 2009

70 PhDr. Tereza Vacínová 2009 Alexandr Kapp

71 PhDr. Tereza Vacínová PhDr. Tereza Vacínová 2009

72 Dějiny vzdělávání dospělých Počátky K+M J.A.Komenský Národní obrození J.Dobrovský, J.Jumgmann, F.Palacký, J.E.Purkyně 19.století lidová osvěta, vzdělávací spolky (Matice česká) T.G.Masaryk univerzitní extenze T.Baťa Socialistická éra závodní školy práce, podnikové technické školy a instituty T.Trnka, K.Škoda, A. Hyhlík, V.Jochmann, Současnost AIVD, AU3V, ČADUV PhDr. Tereza Vacínová 2009

73

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 INFORMACE O STUDIJNÍCH PROGRAMECH A OBORECH NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 Pedagogická fakulta uskutečňuje programy: Bakalářské standardní doba studia 3 roky, přihlásit se mohou všichni

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE

OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE OBOROVÁ DIDAKTIKA, HISTORIE DIDAKTIKY A VÝUKY CHEMIE RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to didaktika? didaktické...poučné umělecké dílo přednášené rytmicky, s fantazií, půvabně nebo energicky (J. W. Goethe

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy

Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická Sociální pedagogika Smysl, obsah a přesahy P. Kuchař, M. Kaplánek, M. Pařízek Proč sociální pedagogika Cílem je pomoc lidem: v socializaci (jako

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Struktura pedagogických disciplín

Struktura pedagogických disciplín Masarykova univerzita v Brně Pedagogická fakulta Struktura pedagogických disciplín (seminární práce ze semináře k úvodu do pedagogiky a základům pedagogického myšlení) Vypracovala: Romana Gottvaldová UČO

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina II (skup. E, F, G, I) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Vyučovací metody formy a metody vyučování. Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce 1 4.10. 2 11.10.* 3 18.10. 4 25.10. * datum téma Organizace výuky, podmínky zápočtu a zkoušky. Pravidla prezentace Vyučovací metody formy a metody vyučování Vyučovací jednotka, praktické dokumenty ve výuce

Více

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011)

Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) Zařazení českých vzdělávacích programů do Klasifikace vzdělání (CZ ISCED 2011) OBECNÁ PRAVIDLA Je nutné si uvědomit, že pomocí klasifikace ISCED 2011 se kóduje jak proces vzdělávání v současných vzdělávacích

Více

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1

CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 CZ054 Inženýrská pedagogika letní semestr 2016/17 navazující magisterský studijní program skupiny: P-C1E1, P-C1V1 Prezentace studentů (k jednomu tématu se mohou přihlásit maximálně 2 studenti) Vyberte

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.)

Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd dvouletý volitelný předmět pro 3. ročník (2h. 3.r.+3h. 4.r.) Seminář ze společenských věd navazuje na předmět ZSV a je určen zejména žákům, kteří se chtějí v budoucnu věnovat

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia:

Akreditované pracoviště MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vám nabízí studium v následujících oborech mimořádného studia: Centrum dalšího vzdělávání při PdF Reální 5, 701 03 Ostrava, t. č. 61 60 385, 61 60 412 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Akreditované pracoviště

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška magisterská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška magisterská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška magisterská I. Teorie výchovy a vzdělávání (otázky platné od ledna 2013) 1. Systém pedagogických věd. Interdisciplinarita a vztah pedagogických věd k

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni...

8.2.1 Celoživotní vzdělávání, celoživotní učeni a všeiivotni učeni Členění celoživotního učeni - formální, neformální a inform álni... Předmluva... 10 П Teoretická východiska a vývoj andragogické v é d y... 13 1 Vznik a rozvoj a n d m g o g ik y... 14 1.1 Vývoj andragogkkého myšleni... 14 1.2 Vznik pojmu andragogika... 16 1.3 Predvedecké

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Maturitní otázky ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. Předmět psychologie a význam psychologických poznatků, vznik a historický vývoj psychiky, determinace lidské psychiky. pojem a předmět psychologie metody psychologie,

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování:

Zpracovatel: Oddělení informačních služeb NTK. Datum zadání: Datum zpracování: Rešerše: 080402/2015 Téma rešerše: Bibliografie autora z vybraných databází Zadavatel: Jaroslav Mužík Zpracovatel: Datum zadání: 8. 4. 2015 Datum zpracování: 22. 4. 2015 20 mm 210 mm 1/6 Klíčová slova:

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ.

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ. DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. KDEP FFÚ VŠE e-mail: krpp01@vse.cz Doporučená literatura a informační zdroje: Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce

Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Okruhy ke státní závěrečné zkoušce Název studijního oboru Speciální pedagogika Kód studijního oboru 7506T002 Typ studia navazující magisterský Forma studia kombinovaná Specializace Speciální pedagogika

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk. Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Maturitní okruhy - Sociální politika a služby Sociální politika Chudoba a sociální vyloučení Zdravotní politika Vzdělávací politika Sociální služby Sociální pracovník Sociální práce u seniorů Senior v

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) navazuje na Řád celoživotního

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERZITY PODMÍNKY PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2017/2018 BAKALÁŘSKÁ STUDIA (tříleté studium) Jednooborová Filologie Bohemistika v praxi Pedagogika Andragogika KS

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků

Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků Čj. MSMT-21271/2017-5 Rámcové požadavky na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků metodický materiál k procesu posuzování

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP

Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty UJEP Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tento řád Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyně (dále jen PF UJEP) upravuje podmínky v souladu se zákonem č.111/1998

Více

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika

Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám. Andragogika Navazující magisterské studium otázky ke státním závěrečným zkouškám Andragogika 1. Filozofické základy vzdělávání dospělých I Antická idea vzdělanosti (Sokrates, Platon, Aristoteles). Humanismus. Vzdělávání

Více

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky

Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I. Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky Téma číslo 4 Základy zkoumání v pedagogice I Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Systémový přístup v pedagogice. Základní pedagogické kategorie: cíle, podmínky, prostředky a výsledky výchovy. Vzájemná interakce

Více

Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR

Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR Nová struktura kurikulárních dokumentů v ČR Kateřina Vlčková Jak bude vypadat nová struktura hierarchie dokumentů určujících co, kdy, koho, proč, jak, za jakým účelem, za jakých podmínek a s jakými výsledky

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská)

STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) STÁTNÍ ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA (magisterská) Část státní závěrečné zkoušky: Studijní program: Studijní obory: Učitelská způsobilost Tělesná výchova a sport Aplikovaná tělesná výchova Aplikované pohybové aktivity

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj

5. Dítě jako subjekt vzdělávání, dítě se specifickými potřebami. 6. Vzdělávání dětí do 3 let. 7. Prostředí a jeho vliv na rozvoj PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA 1 Zora Syslová OBSAH 1. Předmět předškolní pedagogiky 2. Základní kategorie a pojmy 3. Předškolní pedagog, jeho kompetence 4. Komunikační dovednosti učitelky MŠ 5. Dítě jako subjekt

Více

Tomáš Janík, Eduard Hofmann

Tomáš Janík, Eduard Hofmann Oborová didaktika v učitelském studiu Tomáš Janík, Eduard Hofmann Pojetí oborových didaktik Jakou OD potřebujeme? OD je aplikovanou teoretickou disciplínou, jejíž klíčovou prověrkou je funkčnost vůči školní

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy

Standard studijního programu Učitelství chemie pro střední školy Standard studijního Učitelství chemie pro střední školy A. Specifika a obsah studijního : Typ navazující magisterský Oblast/oblasti vzdělávání Chemie/Učitelství, 60 % / 40 % 1 Základní tematické okruhy

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9

Správní úřad Škola podle 16 odst. 9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Povinnost předávat údaje stanoví 28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právnická osoba předá individuální údaje elektronicky do 15.

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity

Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity Článek 1 Úvodní ustanovení Tento Řád celoživotního vzdělávání Masarykovy univerzity (dále jen Řád ) upravuje v souladu s ustanovením 60 a 60a zákona č.

Více

ISCED 97 ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ

ISCED 97 ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ ISCED 97 ÚROVNĚ VZDĚLÁNÍ Popis každého vzdělávacího programu v sobě nese informaci o úrovni vzdělání, kterou tento program poskytuje, tedy jaké úrovně vzdělání jeho absolvent dosáhne. V popisu vzdělávacího

Více

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová

Pedagogika I. Akademický rok 2016/17. Vyučující: Pavla Zieleniecová Pedagogika I Akademický rok 2016/17 Vyučující: Pavla Zieleniecová pavla.zieleniecova@mff.cuni.cz Konzultace: středa 14.30 15.30; dobré je domluvit se předem mailem Výuka: středa 16.30 18.00 Informace k

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více