PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PhDr. Tereza Vacínová. Pedagogika. a andragogika"

Transkript

1 PhDr. Tereza Vacínová Pedagogika a andragogika

2 Program přednášek Základní informace, uvedení do studia oboru, odborná literatura Pedagogika jako vědecká disciplína, soustava pedagogických věd, pedagogika a andragogika Základní pedagogická terminologie, vývoj, výchova a vzdělání Pedagogické teorie výchovy - pedagogický optimismus a pesimismus Vzdělávací systém ČR a základní dokumenty Historicko-srovnávací analýza jednotlivých úrovní škol PhDr. Tereza Vacínová

3 Program přednášek Výchovný ideál starověku Řecko, Řím Výchovný ideál středověku. Scholastika Výchovné ideály humanismu, renesance a reformace. J. A. Komenský Pedagogický reformismus (Dewey, Příhoda), Alternativní školství: Waldorfská, Montessoriovská, Freinetovská, Daltonská ODEVZDÁNÍ SEMINÁRNÍCH PRACÍ Úloha vzdělání v ekonomickém vývoji společnosti, efektivnost nákladů na vzdělání PhDr. Tereza Vacínová

4 Základní informace o studiu na UJAK 1. Harmonogram akademického roku 2. Studijní obor VD 3. Zabezpečené stránky studentů (Rozvrh, Dokumenty, Z, Zk, Nástěnka) 4. Studijní oddělení 5. Konzultační hodiny a kontakty na vyučující 6. Knihovna a vydavatelství UJAK 7. Zápočtová práce a její náležitosti 8. Praxe 2.ročník 9. Bakalářská práce 10. Státní závěrečné zkoušky 3.ročník PhDr. Tereza Vacínová

5 Harmonogram studijního roku 2009/2010 Zimní semestr Výuka: Vánoční prázdniny: Hlavní zkouškové období: Opravné termíny za ZS 09/10: do Období praxí: včetně víkendů Letní semestr Výuka: Hlavní zkouškové období: Hlavní prázdniny: zadání bakalářské práce - do PhDr. Tereza Vacínová

6 Studijní obor SMK 1.ročník ZS LS 2.ročník ZS LS 3.ročník ZS LS PhDr. Tereza Vacínová

7 Zabezpečené stránky studentů Rozvrh Dokumenty Z Zk Nástěnka Studijní oddělení - Kuncová Lenka Konzultační hodiny a kontakty na vyučující, budovy školy PhDr. Tereza Vacínová

8 Knihovna a vydavatelství UJAK Mgr. Jiří Vaňkát vedoucí knihovny Mgr. Jana Buzková výpůjční protokol Mgr. Michala Soškovákatalogizace, webové stránky knihovny Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle PhDr. Tereza Vacínová

9 Zápočtová práce Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3, ZÁPOČTOVÁ PRÁCE téma Studijní předmět: Jméno: ID : Forma studia: Obor studia: Ročník: Studijní skupina: Vyučující: PhDr. Tereza Vacínová

10 Bakalářská práce výběr a volba tématu do vedoucí BP odevzdání formuláře zadání forma BP harmonogram práce PhDr. Tereza Vacínová

11 Univerzita J.A. Komenského Roháčova 63, Praha 3, Zadání bakalářské / diplomové*) práce Školní rok:... /... Jméno a příjmení:... Obor studia:...denní/kombinované *) Kontaktní adresa:... Telefon:... Mobil: Téma práce:... Zásady pro vypracování práce: Cíl práce (stručné vymezení zkoumaného problému): Teoretická východiska: Metody výzkumu: Osnova:

12 Základní odborná literatura: Vedoucí práce: Podpis vedoucího práce: Termín zadání práce: Termín odevzdání práce: 15. března 2012 V Praze dne: Podpis vedoucího katedry Podpis studenta stvrzující přijetí zadání práce:...

13 Státní závěrečné zkoušky Pedagogika Psychologie Masová komunikace PhDr. Tereza Vacínová

14 Pedagogika praxe

15 Odborná literatura a informační zdroje

16 Informační zdroje Jednotná informační brána Souborný katalog ČR Národní knihovna ČR Knihovna Akademie věd ČR Souborný katalog Univerzity Karlovy Souborný katalog Masarykovy univerzity Městská knihovna Praha Katalog Národní pedagogické knihovny Google books Google scholar PhDr. Tereza Vacínová

17 Pedagogické knihovny Národní pedagogická knihovna Komenského - Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UK -beta.pedf.cuni.cz Národní knihovna ČR - Knihovna Akademie věd Městská knihovna - Filosofický ústav AVČR - PhDr. Tereza Vacínová

18 Základní literatura k obecné pedagogice Cipro, M.: Galerie světových pedagogů Dvořáček, J.: Základy pedagogiky Kalhous, Z., Obst, O.: Školní didaktika Kasper, T., Kasperová, D.: Dějiny pedagogiky Kohout, K.: Úvod do pedagogiky Pařízek, V.: Základy obecné pedagogiky Petty, G.: Moderní vyučování Pasch, M. a kol.: Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině Průcha, J.: Moderní pedagogika Průcha, J.: Přehled pedagogiky Průcha, J.: Srovnávací pedagogika Švarcová, I.: Základy pedagogiky Vacínová, T.: Dějiny vzdělávání od antiky po Komenského Vališová, A., Kasíková, H. : Pedagogika pro učitele Váňová, M.: Úvod do srovnávací pedagogiky Váňová, R.: Studijní texty k dějinám pedagogiky PhDr. Tereza Vacínová

19 České pedagogické časopisy Posel z Budče Pedagogické rozhledy, Věstník pedagogický, Nová škola Pedagogika - UK Pedagogická orientace - Paido Speciální pedagogika - UK Aula - UK Komenský - Paido Andragogika - Daha Zpravodaj NÚOV PhDr. Tereza Vacínová

20 Populárně vědecká periodika Informatorium 3-8 Rodina a škola -www.casopisy.portal.cz/ras/ Psychologie dnes Universum - Moderní vyučování Učitelské noviny Učitelské listy Paidagogos PhDr. Tereza Vacínová

21 Internetové zdroje MŠMT EDU ÚIV VÚP NÚOV CSVŠ NVF ČAPV PhDr. Tereza Vacínová

22 Internetové zdroje AIVD NIDV NIDM CERMAT NIDV - IPPP ŠČI - EURYDICE PhDr. Tereza Vacínová

23 Pedagogika jako vědecká disciplína

24 Pedagogika jako vědecká disciplína 1. Předmět - výchova, vzdělávání a vyučování 2. Odborná terminologie 3. Metody výzkumu 4. Infrastruktura výzkumu 5. Počet odborných publikací a časopisů 6. Komunikace mezi odborníky PhDr. Tereza Vacínová

25 ÚKOLY Ministr školství? PhDr. Miroslava Kopicová Pořadí současného ministra? 81, třetí žena PhDr. Tereza Vacínová

26 Spor o pojetí vědecké disciplíny 1. věda fenomenologická porozumění jevům 2. věda empiricky popisná 3. věda normativní návodná co, jak???? ÚKOLY PEDAGOGIKY: 1. Analytické - popis skutečnosti 2. Verifikační - ověření platnosti určitých poznatků 3. Prognostické - vytvoření výhledů do budoucna PhDr. Tereza Vacínová

27 Pojetí pedagogiky 1.věda zabývající se výchovou a vzděláváním v nejrůznějších sférách života a společnosti =>není vázána jen na vzdělávání ve školských institucích a na populaci dětí a mládeže PhDr. Tereza Vacínová

28 Pojetí pedagogiky 2. Věda o pernamentní výchově o celoživotním vzdělávání dětí, mládeže a dospělých 3. Studijní obor a předmět vzdělávání na vysokých školách PhDr. Tereza Vacínová

29 Pedagogika v systému věd PhDr. Tereza Vacínová

30 Struktura pedagogických věd PhDr. Tereza Vacínová

31 Kritéria členění pedagogických disciplín Předmět zkoumání širší předmět zkoumání obecná pedagogika obecná didaktika užší předmět zkoumání technologie vzdělávání předmětové didaktiky Použité metody zkoumání teoretické filozofie výchovy teoreticko-výzkumné sociologie výchovy ekonomie vzdělávání Školské stupně vzdělávání/věk pedagogika MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ andragogika gerontopedagogika Aplikace v praxi rodinná pedagogika sociální pedagogika pedagogika volného času speciální pedagogika PhDr. Tereza Vacínová

32 ÚKOL Současný termín pro pojem handicap? Znevýhodnění jedince v důsledku jeho postižení: tělesného mentálního smyslového příslušnosti k určité skupině Vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami PhDr. Tereza Vacínová

33 ZÁKLADNÍ HRANIČNÍ z hlediska věku APLIKOVANÉ z hlediska společenských oblastí z hlediska výchovných zařízení Obecná pedagogika Filosofie výchovy Předškolní pedagogika Volného času Předškolní Dějiny pedagogiky, dějiny školství Školský management Primární pedagogika Podnikového vzdělávání Školní pedagogika Srovnávací pedagogika Pedagogická psychologie Pedagogika základní školy Teorie výchovy Vzdělávací politika Středoškolská Obecná didaktika Sociologie výchovy Vysokoškolská Pedeutologie Ekonomie vzdělávání Andragogika Masově sdělovacích prostředků Mimoškolská pedagogika rodiny mládežnických organizací vojenská dospělých Pedagogická diagnostika Technologie vzdělávání Gerontopedagogika Speciální pedagogika Školská statistika Výchova enviromentální multikulturní Vysokoškolská PhDr. Mgr. Tereza Vacínová,

34 PhDr. Tereza Vacínová

35 Vztah pedagogiky a andragogiky 1. vědy totožné 2. vědy nezávislé Pedagogika 3. andragogika jako součást pedagogiky Pedagogika Pedagogika dětí a mládeže andragogika Andragogika Gerontagogika Andragogika 4. vědy částečně se prolínající Pedagogika Andragogika PhDr. Tereza Vacínová

36 Vztah pedagogiky a andragogiky 5. Nejnovější pojetí systém věd vyššího řádu agogika (Palán, 1997) systém věd o výchově (Beneš, 2001) antropogogika (Malach, 2002) obecná věda o edukaci = edukologie (Prusáková, 2006) Pedagogika Andragogika Gerontagogika Edukologie PhDr. Tereza Vacínová

37 Faktory ovlivňující utváření osobnosti Základní pedagogická terminologie

38 Základní literatura BRUNER, J.S.: Vzdělávací proces FONTANA, D.: Psychologie ve školní praxi HELUS, Z.: Psychologické problémy socializace osobnosti KALHOUS, Z., OBST, O.: Školní didaktika KOHOUT, K.: Úvod do pedagogiky KREJČÍŘOVÁ, M., LANGMEIER, J.: Vývojová psychologie LEONTĚJEV, A. N.: Problémy psychického vývoje PAŘÍZEK, V.: Obecná pedagogika PIAGET, J.: Psychologie a pedagogika PRŮCHA, J.: Moderní pedagogika ŠVARCOVÁ, E.: Základy pedagogiky VÁGNEROVÁ, M.: Vývojová psychologie II. VYGOTSKYJ, J.: Myšlení a řeč PhDr. Tereza Vacínová

39 Utváření osobnosti Vnitřní záměrné vlivy Sebevzdělávání, sebevýchova Vnější, nezáměrné vlivy Životní prostředí přírodní a sociální Vnitřní nezáměrné vlivy Zrání biologické faktory Vnější, záměrné vlivy Výchovné působení 39 PhDr. Tereza Vacínová 2009

40 Základní pedagogické termíny 4. Vzdělání 3. Vzdělávání 2. Výchova 1. Vývoj PhDr. Tereza Vacínová

41 1. Vývoj proces kvalitativních i kvantitativních změn všech stránek osobnosti probíhá ve vývojových fázích Podmíněn faktory biologickými genetická výbava, zrání psychologickými ontogeneze lidské psychiky pedagogickými - výchova a vzdělávání sociálními socializace a enkulturace osobnosti PhDr. Tereza Vacínová

42 Pedagogické teorie vývoje dítěte 1. Zóna nejbližšího vývoje L. S. Vygotskij( ) učení má předcházet vývoji škola může dítě dostatečně stimulovat pomocí úkolů 2. Čtyři etapy vývoje dětského myšlení J.Piaget ( ) 3. Vůdčí typy činností v jednotlivých fázích dětského vývoje A. N. Leontějev ( ) PhDr. Tereza Vacínová

43 2. Výchova proces utváření osobnosti specificky lidská aktivita, jejíž podstata spočívá v navozování a řízení záměrných změn a procesů v osobnosti formování vztahu člověka k světu přírodě společnosti sobě působí především na: vůli city charakter Mgr. Tereza Vacínová,

44 Pojetí výchovy 1. plně řízený proces učitele (J.A.Komenský, J.Locke, G.A.Lindner, A.S.Makarenko) PEDAGOGICKÝ OPTIMISMUS 2. vychovávaný jako subjekt vlastního formování (J.J.Rousseau, J.Dewey, E.Key, C.Freinet) PEDAGOGICKÝ PESIMISMUS 3. výchova jako interakce mezi pedagogem a žákem PhDr. Tereza Vacínová

45 Cíle výchovy Všestranný rozvoj osobnosti po stránce rozumové emocionální volní tělesné Obecný cíl Kognitivní cíle odvozeny z poznání vědy, umění a praktických zkušeností Hodnotové cíle citová oblast hodnotová orientace člověka ucelený názor na svět Volní cíle vzdělávací pracovní sociální. PhDr. Tereza Vacínová

46 Struktura výchovy propojenost cílů, obsahů, podmínek a prostředků výchovy PhDr. Tereza Vacínová

47 ŘECKO ŘÍM STŘEDOVĚK RENESANCE NOVOVĚK 19.století 20. století 21. století Zamyslete se nad souvislostmi výchovy a vzdělávání ve vývoji společnosti PODMÍNKY CÍL OBSAH PROSTŘEDKY 47 PhDr.Tereza Vacínová 2009

48 3. Vzdělávání proces dotváření osobnosti prostřednictvím předávání: informací dovedností návyků kultury 1. Formální prostřednictvím vzdělávacího systému organizované školskými institucemi 2. Neformální mimo vzdělávací systém organizováno různými institucemi 3. Informální celoživotní proces nekoordinované,nesystematické institucionálně nezajištěné PhDr. Tereza Vacínová

49 Celoživotní vzdělávání koncepce založená na potřebě permanentní kultivace člověka, jeho rozvoje a poznání ve všech obdobích života vzdělání nelze chápat jako hotové jednou pro vždy učící se společnost počtu vzdělaných lidí v populaci patří k prioritě každé země svědčí o její kultuře a ekonomickém postavení PhDr. Tereza Vacínová

50 Starší označení základních forem celoživotního vzdělávání 1. Korespondenční studium 2. Lidová univerzita 3. Dálkové studium 4. Distanční studium 5. Univerzita 3.věku 6. Otevřená univerzita PhDr. Tereza Vacínová

51 ÚKOL Jmenujte základní formy celoživotního vzdělávání realizované v současnosti PhDr. Tereza Vacínová

52 4. Vzdělání výsledek, cíl a ideál výchovy dosud ne zcela ujasněný pojem Pojetí vzdělání 1. Osobnostní soustava vědomostí, dovedností a vlastností 2. Obsahové systém informací předávaný a plánovaný v kurikulu a realizovaný ve výuce 3. Institucionální společensky organizovaná činnost zabezpečovaná institucemi 4. Socioekonomické charakterizuje populaci 5. Procesuální realizace všech pojetí PhDr. Tereza Vacínová

53 Vzdělání Funkce vzdělání kontinuita vývoje společnosti kultivace člověka (způsob trávení volného času.) příprava na změněné životní podmínky Závisí na dané historické době úrovni poznání (věda a technika) společnosti (systém hodnot a kulturní tradice) společenské funkci PhDr. Tereza Vacínová

54 Vzdělání Vzdělání lze získat různými cestami formálním vzděláváním neformálním vzděláváním informálním vzděláváním KDO JE TO VZDĚLANÝ ČLOVĚK????? PhDr. Tereza Vacínová

55 Kvalita vzdělání je vymezena úrovní vědomostí, dovedností, hodnot a vlastností uceleností hloubkou kvalitou délkou intenzitou praxí 55 PhDr. Tereza Vacínová 2009

56 Vzdělaný člověk Vědomosti Kognitivní složka poznatky souvislosti ucelený systém poznání Dovednosti Operační složka intelektuální senzomotorické motorické dalšího vzdělávání Hodnoty morální estetické etické hygienické návyky Vlastnosti tělesné duševní Vzdělaný člověk má utříděný systém poznatků a chápe vzájemné souvislosti PhDr. Tereza Vacínová

57 ÚKOL Zamyslete se nad označením vzdělaný člověk. Koho považujete za vzdělaného a proč? PhDr. Tereza Vacínová

58 Teorie školského systému ČESKÉ REUBLIKY PhDr. Tereza Vacínová

59 PhDr. Tereza Vacínová

60 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 0 Preprimární vzdělávání Pre-primary uvedení dětí raného věku do prostředí školy kompenzační cíl pečovatelská a ochranná funkce MŠ přípravné třídy pro děti ze znevýhodněných rodin vstup: 2-7 roky ISCED 1 Primární vzdělávání Primary zahájení základního vzdělávání ELEMENTÁRNÍ ŠKOLY KOMPENZAČNÍ CÍL 1.stupeň ZŠ ( r.) speciální ZŠ vstup: 5-7 let délka: 3(USA)-6(Kanada)let PhDr. Tereza Vacínová

61 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 2 Nižší sekundární vzdělávání Lower Secondary návaznost na předchozí stupeň, předmětové uspořádání vstup: let délka: 3-6 roky 2.stupeň ZŠ (6.- 9.r.) r. šestiletého gymnázia r. osmiletého gymnázia r. osmileté konzervatoře 2A,2B, 2C ISCED 3 Vyšší sekundární vzdělávání Upper secondary podmínkou ukončení povinné docházky příprava na terciální stupeň vstup: let délka: 2-5 let gymnázium SOŠ (4,3,2) SOU (4,3,2,1) konzervatoř 3A,3B, 3C PhDr. Tereza Vacínová

62 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 4 Postsekundární vzdělávání Postsecondary Nonunivers vstup jen po úspěšném absolvování ISCED 3 vstup: od17 let délka: do 2 let nástavbové studium 4A pomaturitní studium 4A rekvalifikační kurzy 4C ISCED 5 První stupeň terciálního vzdělávání First stage of tertinary Education vstup podmíněn úspěšným zakončením ISCED 3 nebo ISCED 4 nesměřuje přímo k vědecké kvalifikaci vstup: let Bc. studium (3,4) 5A Mgr. studium 5A VOŠ (3.5,3) 5B další vzdělávání na VŠ 5B délka: od 2 let PhDr. Tereza Vacínová

63 Mezinárodní standardní klasifikace ISCED Stupeň Česky / Popis Situace v ČR ISCED Anglicky ISCED 6 Druhý stupeň terciálního vzdělávání Second stage of tertinary Education vstup podmíněn úspěšným zakončením ISCED 5 směřuje přímo k získání vědecké kvalifikace Doktorský program Ph.D. původně CSc., DrSc. vstup: od 22 let délka: 3 roky PhDr. Tereza Vacínová

64 STRUČNÝ EXKURZ DO DĚJIN ANDRAGOGIKY PhDr. Tereza Vacínová 2009

65 PhDr. Tereza Vacínová PhDr. Tereza Vacínová 2009

66 Dějiny vzdělávání dospělých První zmínky Čína, Japonsko, Indie, Egypt, Babylónie Střediska vzdělanosti Ramesseum, Platonova akademie, Aristotelovo Lykeion, Alexandrijská škola učenců Římská praktičnost Středověké univerzity J.A.Komenský F.S.Gruntvig 19.století lidové školy, dělnické spolky, univerzity A.Kapp x J.F.Herbart 20.století E.L.Thorndike (Adult Education), J.Dewey, Rosenstock-Huessy, vzdělávání vzdělavatelů, podnikové vzdělávání, večerní školy, otevřené univerzity PhDr. Tereza Vacínová 2009

67 Dějiny vzdělávání dospělých PhDr. Tereza Vacínová 2009

68 Struktura univerzity FAKULTY artistická právnická lékařská teologická UNIVERZITNÍ GRADY scholarové, bakaláři, magistři, doktoři UNIVERZITNÍ NÁRODY ORGÁNY UNIVERZITY rektor, děkan, kvestor, prokurátor ORGANIZACE - semestry METODY přednášky, diskuse, disputace UNIVERZÁLNÍ JAZYK UNIVERZITNÍ KOLEJE PhDr. Tereza Vacínová 2009

69 Vznik univerzit PhDr. Tereza Vacínová 2009

70 PhDr. Tereza Vacínová 2009 Alexandr Kapp

71 PhDr. Tereza Vacínová PhDr. Tereza Vacínová 2009

72 Dějiny vzdělávání dospělých Počátky K+M J.A.Komenský Národní obrození J.Dobrovský, J.Jumgmann, F.Palacký, J.E.Purkyně 19.století lidová osvěta, vzdělávací spolky (Matice česká) T.G.Masaryk univerzitní extenze T.Baťa Socialistická éra závodní školy práce, podnikové technické školy a instituty T.Trnka, K.Škoda, A. Hyhlík, V.Jochmann, Současnost AIVD, AU3V, ČADUV PhDr. Tereza Vacínová 2009

73

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření

CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření CZ54 Inženýrská pedagogika zimní semestr 2015/16 2. ročník NMg. studia obor Pozemní stavby všechna zaměření Seminární práce studentů Vyberte si jedno z nabízených 63 témat. Pokud si někdo vybere knihu

Více

Lidské zdroje na trhu práce

Lidské zdroje na trhu práce Lidské zdroje na trhu práce Vzdělávání a trh práce v ČR Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání

1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN. Období: Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání 1. UČEBNÍ PLÁN UČEBNÍ PLÁN Název vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělání Forma vzdělávání Sociální pedagogika 75-32-N/.. Sociální práce a sociální pedagogika Názvy vyučovacích modulů 1. ročník

Více

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra

studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra Kombinovaná forma bakalářského studijního programu ošetřovatelství-všeobecná sestra EU sestra 0085 Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc MUDr. Vladimír Mašín Ph.D Jaroslava Pečenková Základní informace o projektu

Více

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková)

Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) EDUKACE Základní pedagogické kategorie a pojmy (pracovní podkladový materiál k výuce, zpracovala K. Vlčková) = výchova - v širším slova smyslu (výchova + vzdělávání), častěji používaný termín, ale nejednoznačný

Více

Základy pedagogiky a didaktiky

Základy pedagogiky a didaktiky Základy pedagogiky a didaktiky Pedagogika Pedagogika je věda zabývající se výchovou a vzdělání. První systém pedagogických poznatků a zásad vytvořil J.Á. Komenský a jako samostatný vědní obor existuje

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy

Základy pedagogiky a psychologie pro vychovatele zkušební okruhy Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta katedra pedagogiky Požadavky ke státní závěrečné zkoušce pro kombinované bakalářské studium VYCHOVATELSTVÍ (7505R008) Státní závěrečná zkouška v oboru vychovatelství

Více

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI PROFESNÍ STANDARD ABSOLVENTŮ OBORU UČITELSTVÍ SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH PŘEDMĚTŮ PRO STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI ZLATICA DORKOVÁ MARTINA CICHÁ USZP připravuje k výkonu povolání podle

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY...

I ÚVOD DO PEDAGOGIKY... Obsah 5 OBSAH PŘEDMLUVA............................................ 7 I ÚVOD DO PEDAGOGIKY.............................. 9 II PEDAGOGIKA VOLNÉHO ČASU....................... 25 III PŘEDŠKOLNÍ PEDAGOGIKA..........................

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7

KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR. Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Průcha, Jan Srovnávací pedagogika / Jan Průcha. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 264 s. ISBN 80 7367 155 7 37.013.74 srovnávací pedagogika studie 37 Výchova a vzdělávání

Více

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání),

Studijní text. - Vzdělávání v ČR (vzdělávací systém v ČR, alternativní systémy vzdělávání), Studijní text Název předmětu: Lidské zdroje na trhu práce Garant předmětu: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Zpracoval: Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Téma: Vzdělávání a trh práce v ČR Vzdělávací cíl: Seznámit

Více

Děti představují naši nesmrtelnost

Děti představují naši nesmrtelnost Děti představují naši nesmrtelnost 1 2 Osnova 1. Proč změny? 2. Evropská unie 3. Koncepce 4. Legislativní předpisy ř (zákony, vyhlášky) 5. Různé 6. Závěr 3 4 1. Proč změny? globální problémy světa problémy

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Centrum dalšího vzdělávání PdF OU ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY PEDAGOGICKÉHO STUDIA PRO UČITELE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 2. ST. ZŠ A SŠ, PRO UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ Předkládáme Vám zkušební okruhy k závěrečným

Více

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá

ŽIVOTOPIS. Zuzana Tichá ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zuzana Tichá PhDr., Ph.D. zuzana.ticha@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Hlavní pracovní náplň a odpovědnost

Více

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM

KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHO VY A SPORTU TEMATICKÉ OKRUHY KE STÁTNÍM MAGISTERSKÝM ZKOUŠKÁM VOJENSKÁ TĚLOVÝCHOVA I. SPOLEČENSKOVĚDNÍ PŘEDMĚTY Filosofie sportu 1. Pojmová reflexe kinantropologie

Více

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o.

NABÍDKOVÝ LIST. UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. NABÍDKOVÝ LIST UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Odborné zaměření Soukromá univerzita s hlavní činností v oblasti terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. Hlavní zaměření v oblasti vzdělávání:

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 NEWSLETTER AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz BŘEZEN 2015 AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE AMAK je mezinárodní vysoká škola realizující bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy

Více

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP

Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP Tématické okruhy k absolutoriu VOŠ PMP 1. Osobnost dítěte předškolního a školního věku 2. Rodina a její vliv na vývoj dítěte 3. Osobnost pedagoga předškolního a zájmového vzdělávání 4. Institucionální

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH

OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH OTÁZKY STÁTNÍ MAGISTERSKÉ ZKOUŠKY ZSV - GEO SPOLEČENSKO-VĚDNÍ OKRUH 1) Teorie multikulturalismu 2) Teorie nacionalismu 3) Multikulturalismus praktické příklady ve státech a společnostech 4) Státy a typologie

Více

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR Výzvy a trendy ve vzdělávání v sociální práci Prešov 2012 Alois Křišťan Martin Bednář Osnova prezentace 1) ASVSP a systém vzdělávání v ČR 2) Legislativní zakotvení

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014

Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 Učební plány platné ve školním roce 2013/2014 79-41-K/41 Gymnázium... 2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.AG, 4.AG, 4.BG... 2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum... 4 Platné pro třídy: 1.L, 2.L... 4 78-42-M/003

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA NABÍDKA PROGRAMŮ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ... 3 KONTAKTY... 3 ADRESA SÍDLA STUDIJNÍHO

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012

Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Prezentace katedry www.csm-praha.cz www.pedf.cuni.cz 12. června 2012 1 2 Cíl katedry CŠM Cílem je nejen vzdělávat profesionální

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016

Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 Učební plány platné ve školním roce 2015/2016 79-41-K/41 Gymnázium...1 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.G...1 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L, 4.L...3 75-31-M/01 Předškolní

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015

Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 Učební plány platné ve školním roce 2014/2015 79-41-K/41 Gymnázium...2 Platné pro třídy: 1.G, 2.G, 3.G, 4.AG...2 78-42-M/03 Pedagogické lyceum...3 Platné pro třídy: 1.L, 2.L, 3.L...3 78-42-M/003 Pedagogické

Více

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015

Čj.: ČŠIG-2500/14-G2 a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam příloh Příloha č. 1 Příloha č. 2 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2014/2015 Seznam zkratek 1/5 Příloha č. 1 Prameny ke Kritériím hodnocení podmínek,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru

Předmět Pedagogika test Základní studijní literatura k předmětu Pedagogika Obsahová náplň přednášek zimního semestru Předmět Pedagogika Přednáška: 2 hodiny Uzavření: zápočet Vyučující: Mgr. Alena Bendová. Katedra: Katedra hudebních a humanitních věd Platnost: od 2012/2013 Získání zápočtu Podmínkou dosažení zápočtu bude

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY

3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3) VZDĚLÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ UČITELE AUTOŠKOLY 3.1 Výběr a výchova učitelů autoškol (jejich předpoklady, odbornost a vzdělání) Zákon 247/2000 Sb. v pozdějším znění specifikuje podmínky pro udělení profesního

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE

PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE PROJEKT ESF OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ "CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY CZ.04.1.03/3.2.15.1/0150 Číslo priority 3.3. Rozvoj celoživotního učení Číslo opatření 3.3.2

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2013

Studium pedagogiky pro učitele 2013 Studium pedagogiky pro učitele 2013 Obsah a průběh studia: Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové

Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Univerzita Karlova v Praze Lékařská fakulta v Hradci Králové Ústav lékařské biofyziky Biostatistika a e-learning na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové Josef Hanuš, Josef Bukač, Iva Selke-Krulichová,

Více

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKU 2010/2011 Prezenční studium Zápis do vyššího ročníku AB, AT, AM 13. 17.9.2010 AB, AT, AM 29.9. 17.12.2010 AB, AT, AM 3.1. 7.1.2011 AB, AT, AM do 19.12.2010 období AB, AT,

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu. Inovace studijních oborů na PdF UHK reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0036. 1. Podstata aktivizačních metod výuky, kritického myšlení a konstruktivistického pojetí výuky Aktivizační metody výuky Aktivizační metody výuky jsou vyučovací postupy, kdy žáci aktivně získávají nové poznatky

Více

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ

UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ Celkový limit: 300 kreditů Povinné předměty: 252 kreditů Povinně volitelné předměty: 31 kreditů Výběrové: 17 kreditů Povinné předměty: UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ (kód studijního oboru AKVO: 7503T047) KSV/ZPE

Více

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP

Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Dodatek ke Směrnici ke státním závěrečným zkouškám na Pedagogické fakultě UP Zimní termín SZZ SZZ v zimním termínu (leden) lze v souladu s rozhodnutím děkanky konat v posledním roce studia. Podmínkou účasti

Více

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011

TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 TEMATICKÉ OKRUHY K STÁTNÍ ZAVĚREČNÉ ZKOUŠCE AKADEMICKÝ ROK 2010/2011 STUDIJNÍ PROGRAM: Ošetřovatelství 53-41-B STUDIJNÍ OBOR: Všeobecná sestra R009 FORMA STUDIA: Prezenční PŘEDMĚT: BEHAVIORÁLNÍ VĚDY 1.

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012

DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 VÝUKOVÝ MATERIÁL: JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.9. 2012 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: VY_32_INOVACE_ DUM - 6, S7 Bc. Blažena Nováková 1. ročník Studijního maturitního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Vyhláška děkanky č. 6/2009

Vyhláška děkanky č. 6/2009 Fakulta pedagogická Západočeské univerzity v Plzni Vyhláška děkanky č. 6/2009 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2010/2011 Děkanka Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle 49 Zákona č. 111/1998

Více

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika Výběr z nových knih 11/2015 pedagogika 1. 100 her pro děti do tří let: v dětských skupinách a mateřských školách / Katharina Bäcker-Braun ; z německých originálů Die 50 besten Spiele für unterdreijährige

Více

Quo vadis, speciální pedagogiko?

Quo vadis, speciální pedagogiko? Quo vadis, speciální pedagogiko? XXI. ročník Evropských dnů handicapu Konference Vzdělávání dětí s mládeže s mentálním postižením Ostrava 8. 10. 2013 1 Motto z pera J. A. Komenského Cílem vzdělání a moudrosti

Více

Modely struktury didaktiky odborných předmětů

Modely struktury didaktiky odborných předmětů Modely struktury didaktiky odborných předmětů Praha 14. 15. 9. 2009 Prof. Ing. Ondrej Asztalos, CSc. Katedra didaktiky ekon. předmětů VŠE v Praze Obsah 1. Stručný historický přehled pojetí didaktik 2.

Více

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je:

27) Profesionální poskytování odborné rady nebo návrhu řešení problémů druhého subjektu je: 1 VARIA TA I. B 26) Závislost na práci se nazývá. a) gambling b) workoholismus c) katalepsie d) sugesce 26) Závislost na hracích automatech se nazývá. e) gambling f) workoholismus g) katalepsie h) sugesce

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2

1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční)... 2 1 Obsah 1 M7503 Učitelství pro základní školy 2 1.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (prezenční).......................... 2 2 M7503 Učitelství pro základní školy 8 2.1 7503T047-Učitelství pro 1. stupeň

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.

Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc. Funkce: vedoucí Katedry psychologie a patopsychologie PdF UP v Olomouci Odborné zaměření: psychologické poradenství psychologie vysoké školy psychologická diagnostika patopsychologie

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. dubna 1999

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01

Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika zkrácené studium ve večerní formě 75 31 M/01 délka a forma vzdělávání zkrácené studium 2 roky ve večerní formě pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Leden 2011 Mgr. Monika Řezáčová věda o psychické regulaci chování a jednání člověka a o jeho vlastnostech

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 21.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S. R. O. POŽADAVKY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ ZKOUŠCE (SZZKB) Studijní obor: Sportovní a volnočasový pedagog Tematické okruhy SZZKb: I. DIDAKTIKA

Více