3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení obsahu vzdlávání vlastním cílm, podmínkám, prostedkm, oekáváním a potebám klient, regionu apod. Pímo úmrn narostla profesní odpovdnost uitel za výsledky vzdlávání. Obecnou tendencí základního vzdlávání je tvrím zpsobem inovovat vzdlávací program každé školy vzhledem k jejímu specifiku, zmnit ustálené vyuovací postupy, metody, organizaní formy a pístupy k žákm ve smyslu aktivního uení, podpory logického myšlení, vtšího zapojení, individuálního pístupu, práce s informacemi a týmové spolupráce, spojení školy se životem. Orientace škol se mní na posilování inností zamených na získávání životn dležitých kompetencí u žák. Jedním z prostedk se stane širší nabídka povinn volitelných pedmt rozvíjejících zájmy a individuální pedpoklady žák. V našem pojetí základního vzdlávání obsaženém ve školním vzdlávacím programu si klademe vysoké cíle. Tím nejobecnjším je další zvyšování již vysoké prestiže školy, která celé století poskytuje kvalitní základ celoživotního uení, všeobecného vzdlání, kvalitní pípravu pro život, další studium. Jak náš motivaní název Uíme se, abychom se domluvili a v život neztratili napovídá, akcent klademe nejenom na výuku cizích jazyk, ale zárove také komunikaci mezi sebou navzájem, socializaci a prosociální chování, motivaci pro celoživotní vzdlávání, hledání svého místa a uplatnní v život. Nové poznatky z pedagogiky, psychologie a neurofyziologie hovoí o nových nárocích na kvalitu prostedí, v nmž proces uení probíhá. Jde pedevším o bezpené klima, podntnost, prostor pro co nejvtší aktivitu uících se osob. Vtší draz se klade na socializaní funkci školy. Ve výuce se upednostují aktivizující metody s omezováním frontální výuky. S tmito nároky a požadavky se ztotožujeme. Odmítáme však extrémní zavržení pamtného osvojování uiva, jak teme asto v jiných ŠVP nebo láncích v novinách, negujících vše, co uitelé dosud inili ve školách. Uvdomujeme si, že nap. zvládnutí násobilky, vyjmenovaných slov, anglických slovíek a celé ady dalších základních pojm a fakt, se bez uritého drilu neobejde, jako odborníci víme, že u školních dtí pevládá mechanická pam. Uivo nelze vyvozovat vždy a pouze cestou samostatného vyhledávání, zkoumání, i kooperativního uení. Objem získaných vdomostí by se výrazn zmenšil, obava z poklesu vzdlanosti školních žák by byla oprávnná. Naše úsilí smrujeme k promyšlené organizaci hodiny, dkladným pípravám na hodinu, innostnímu uení, motivaci žák, úinným metodám, stídání metod práce, pístup, organizaních forem s upednostnním takových, které vedou k maximální aktivizaci žák. Podporujeme tvoivost a iniciativu žák, seberealizaci jednotlivc stejn jako týmovou spolupráci. Jsme si vdomi, že základem úspšného plnní našich výchovn vzdlávacích cíl je zdravé psychosociální klima, interakce uitel-žák. Demokratický pístup upednostujeme ped autokrativním ízením, usilujeme o partnerské vztahy na všech úrovních. Škola by se mla stát místem aktivního a radostného poznávání. V souladu s tmito názory a po dkladné analýze dosavadní innosti školy jsme formulovali dva hlavní cíle našeho školního vzdlávacího programu: 1) VYTVÁET U DTÍ POZITIVNÍ VZTAH KE ŠKOLE A VZDLÁVÁNÍ VBEC - k uiteli, spolužákm, uivu a celé instituci

2 - co nejvíce píležitostí zažít zdar, pocit úspchu - podpora aktivity a tvoivosti - pozitivní dsledky v pevaze (pochvala, povzbuzení aj. namísto trest) - pracovní atmosféra bez stres - klasifikace a hodnocení znalostí žák (namísto vyhledávání nedostatk) 2) ROZVÍJET OSOBNOST DÍTTE S AKCENTEM NA VLASTNÍ ODPOVDNOST ZA VÝSLEDKY V UENÍ A CHOVÁNÍ - respektování individuálních zvláštností, práva na rznost - vytváení prostoru pro seberealizaci, rozvoj pirozeného nadání - úelové soužití žák s uiteli vedoucí k práci na osobní maximum každého žáka - partnerský vztah respektující povinnosti a práva - dodržování spolen vytvoených pravidel chování každé tídy - využívání prvk demokracie, fungování tídních samospráv - pravidelné setkávání zástupc tíd s vedením školy (školní parlament) Hlavní draz pi naplování našich cíl klademe na tyto oblasti: 1) mít vždy dvod, pro jít do školy rád - motivace (postupná pemna vnjší motivace ve vnitní) - asté píležitosti zažívání úspchu - využívání AHA momentu, radosti z pochopení uiva - didaktické hry, zajímavé a tvoivé innosti - projekty, akce školy, bohatá zájmová innost, nabídka volitelných pedmt - hrdost na školu (tvorba loga, veejné pochvaly za reprezentaci školy, spolená výzdoba, diplomy na estném míst aj.) 2) cílevdomá tvorba kolektivu, zdravého psychosociálního klimatu - podpora kamarádských vztah - odstraování nezdravého soutžení - spolené úkoly, vlastní odpovdnost ve prospch celku - vzájemné respektování názor, pravidel, norem - tídnické hodiny, diskuse na aktuální témata - spolené plánování, realizace aktivit - vzájemná pomoc a podpora

3 Bezpené klima považujeme za základní faktor rovného pístupu všech žák ke vzdlávání, podmínku zapojení každého žáka dle svých možností a podávání výkonu na osobní maximum. Tžko se soustedí na výuku ostrakizované dít, které se bojí o svoji dstojnost, prožívá každodenní strach, nejistotu z odmítavých postoj a reakcí spolužák. Podle výsledk výzkum fungování mozku je bezpené pozitivní klima základní podmínkou kvalitního uení. Uplatováním všech prvk tvorby zdravého kolektivu, spoleným vyvozováním pravidel, mezí a limit nerepresivními zpsoby, pravidelným sociometrickým šetením, sledováním vývoje vztah v žákovských skupinách a jejich pozitivním ovlivováním se snažíme pedcházet všem patologickým jevm. Vychováváme prosociáln, usilujeme o pevahu podpory, tolerance, radosti z úspchu druhých, vzájemnou pomoc, vnitní káze s uvdomním si hranic osobní svobody. Partnerské vztahy na všech úrovních ovlivují vzájemnou komunikaci. Podnty a pipomínky všech aktér výuky jsou ešeny, brány vážn a využívány. Pipravujeme píležitosti pro tuto zptnou vazbu, podporujeme dovednost argumentovat a obhájit vlastní názor. Usilujeme o otevenost školy dtem, rodim a všem, kteí mají o vzdlávání zájem. Vzdlávání realizujeme, jak již bylo výše popsáno, prostednictvím metod vhodn volených vzhledem k výchovn vzdlávacím cílm hodiny, pedagogickým zásadám (pedevším názornosti a pimenosti) a s upednostováním maximální aktivizace žák. Usilujeme v každé ásti hodiny o zapojení vtšiny žák, minimalizujeme frontální pístupy. Pi procviování nového uiva volíme innosti, pi nichž spolupracují dva i více žák, spolužák mnohdy zprostedkuje pedání uiva jednoduchým impulsem jinému, pomalejšímu žákovi. Draz klademe na rozvoj vnitní motivace žák, význam celoživotního vzdlávání. K udržení vnitní motivace jsou dležité ti faktory: smysluplnost inností a uiva, možnost ovlivování prbhu (dle možnosti i výbru) a spolupráce. Spolen uvažujeme o uivu z pohledu smysluplnosti, pro se to uím, namísto co se uím. Snahou celého programu je dosahovat funkního propojení života školy a života mimo školu, sjednocovat poznatky nabyté ve škole s poznatky a zkušenostmi osvojenými mimo školu a poskytovat prostor pro praktické ovování pravdivosti a funknosti pedkládaného uiva. Mimoškolní aktivity nabízíme našim žákm v hojném potu a s možností výbru zamení. Jsme spádovou školou také pro vzdálenjší oblasti (nap. Dlouhý Most, Jemanice aj.), proto usilujeme o maximální využití volného asu až do odjezdu autobus. Aktuáln reagujeme na požadavky dtí a rodi, nap. narstající zájem nejmladších žák o kroužek informatiky, který se snažíme uspokojit. Dv keramické pece umožují navýšit asovou dotaci velmi žádaných kroužk keramiky. Jsme si vdomi významu aktivního využívání volného asu z hlediska prevence patologických jev. Hlavní a dílí cíle vzdlávacího programu umožnit žákm osvojit si strategie uení a motivovat je pro celoživotní uení podncovat žáky k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém vést žáky k všestranné, úinné a otevené komunikaci podporovat týmovou spolupráci, rozvíjet schopnost kooperace, posilovat vlastní zodpovdnost za výsledky skupiny, toleranci, prosociální cítní (radost z úspchu spolužáka, podpora pi nezdaru) napomáhat socializaci a osobnostnímu rozvoji v pozitivním slova smyslu, vytváet citlivé vztahy k lidem, prostedí i pírod, ohleduplnost, uit se žít spolen s ostatními uit žáky aktivn rozvíjet a chránit zdraví své i ostatních, chovat se zodpovdn poznávat sám sebe, rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, uplatovat nabyté vdomosti a dovednosti se zetelem na další profesní orientaci

4 V centru naší pozornosti je žák, individualita každého dítte. Vhodnou motivací, podporou innostního uení, efektivních metod práce, individuálního pístupu zohledujícího možnosti žák usilujeme o dosahování osobního maxima každého žáka, pemnu vnjší motivace ve vnitní. Podporujeme tvoivost, samostatnost, logické myšlení, cílevdom budujeme zdravé tídní kolektivy s vlastní samosprávou, úelové soužití, demokratické prvky a pístupy, aktivní podíl na život školy. Klademe draz na zachování kolektiv, dívjší vnjší diferenciaci tíd na jazykové a nejazykové nahradí diferenciace vnitní na skupiny s hlubším zájmem o cizojazyné vzdlávání. Jsme si vdomi toho, že rovný pístup ke vzdlávání mají žáci pouze v píznivém psychosociálním klimatu tíd a celé vzdlávací instituce, pátelské a vstícné atmosfée. Všemi metodami a prostedky s drazem na prevenci a sociometrická šetení bojujeme proti všeobecn narstající agresivit mezi dtmi a všem patologickým jevm s ní souvisejícím. Prosazujeme zmny také v hodnocení žák s drazem na prbžnou diagnostiku, možnosti osobního maxima, ohledem na momentální indispozici. Hodnocení výkon a výsledk uení je postaveno na posuzování individuálních zmn a pozitivn ladných hodnotících soudech. Každému dítti se snažíme vytvoit podmínky a situace, aby zažilo úspch, pípadnou chybu vnímalo jako výzvu ke zlepšení. Podporujeme zdravé sebevdomí, vlastní názor. V neposlední ad zvýrazníme spolupráci s rodii, jejich pravidelnou informovanost, zapojení do chodu školy, akcí školy aj. Respektujeme jejich podnty, pipomínky, názory Výchovné a vzdlávací strategie K utváení a zajištní rozvoje klíových kompetencí žák si naše škola zvolila a zformulovala vlastní výchovn vzdlávací cíle a propojila je s klíovými kompetencemi. Pedagogové školy uplatují následující spolené postupy. Jsme si vdomi významu vlastního píkladu, snažíme se být zárove vzorem, což je jedna z nejúinnjších metod výchovy. Poslední odstavec u jednotlivých klíových kompetencí proto vždy zdrazuje náš osobní píklad. KOMPETENCE K UENÍ Cíl: vést žáky k autonomii vlastní zodpovdnosti za své vzdlávání, motivovat pro celoživotní vzdlávání, osvojit strategie uení - motivujeme k uení, usilujeme o pemnu vnjší motivace ve vnitní - vedeme žáky k autonomii, vlastní zodpovdnosti za své výsledky - posilujeme pozitivní vztah k uení spojováním školy se životem plnním praktických úkol - podporujeme tvoivost, vlastní alternativy ešení úkolu - vedeme žáky k organizaci práce, plánování - podporujeme samostatnost - upednostujeme innostní uení - uvážliv redukujeme uivo s akcentem na základní uivo, pojmy a fakta, pochopení vztah a souvislostí - zárove uíme žáky vyhledávat informace, ovovat, využívat je a zpracovávat - dle možností uplatujeme cizí jazyk a výpoetní techniku ve více pedmtech - zaazujeme do výuky experimenty, vlastní pozorování, uplatujeme v maximální míe zásadu názornosti - seznamujeme žáky s cíli vyuovacích hodin, vedeme je k sebereflexi - uplatujeme individuální pístup k žákovi s vdomím osobního maxima - promyšlenou organizací hodiny, stídáním inností udržujeme koncentraci pozornosti žák

5 - upednostujeme pozitivní dsledky chování - pracujeme s chybou, v 1. fázi osvojování uiva ji vnímáme jako výzvu - povzbuzujeme a chválíme - umožujeme žákm hodnotit svoji innost, vlastní pokrok, navozujeme situace pro hodnocení navzájem - snažíme se vytváet vzor, jít píkladem vlastním vzdláváním KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM Cíl: pomáhat rozvíjet logické myšlení, podporovat tvoivé pístupy, odvahu a chu ešit problémy - vedeme žáky k vytrvalosti a odvaze, pístupu k problému vždy jako k ešitelné situaci - zadáváme problémové úlohy a situace, uíme žáky praktickému ešení - u základního uiva žáky uíme algoritmu ešení problém - podporujeme hledání alternativ ešení - podporujeme originalitu, tvoivost v ešení problémových situací - rozvíjíme logické myšlení - podporujeme týmovou spolupráci pi ešení problémových úloh - smrujeme k využívaní moderní techniky pi ešení problém - využíváme moderní metody SWOT analýzy, brainstormingu, ízené diskuse aj. - uíme i problémm pedcházet - prbžn monitorujeme praktické zvládání problém - vždy podporujeme i samostatnost, vlastní podíl na vyešení problému, vlastní pínos skupin - jdeme píkladem vlastní racionalitou a nadhledem KOMPETENCE OBANSKÉ Cíl: vychovávat žáky jako demokratické obany plnící si vlastní povinnosti, uplatující svá práva a zárove respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovdné za svj život, své zdraví a životní prostedí, jako ohleduplné bytosti schopné a ochotné pomáhat v rzných situacích - preventivn psobíme proti všem patologickým jevm, netolerujeme a odborn ešíme již náznaky - vysvtlujeme zhoubnost rasismu, xenofobie, nacionalismu, netolerujeme projevy - usilujeme o vytváení vzoru slušného jednání, výchovn psobíme proti hrubosti, vulgární mluv - vychováváme prosociáln podporujeme kamarádské projevy, vzájemnou pomoc - tvrd zasahujeme již jen pi náznacích patologického jednání - dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených vnitními normami - vedeme žáka k respektu a sebeúct - vytváíme situace s empatickým vcítním do rzných modelových rolí vhodného i nevhodného chování - pravideln se úastníme se žáky kurz Díky za život - upevujeme žádoucí formy chování využíváním vhodných vyuovacích témat - sledujeme chování žák, jejich postoje, aktuáln ešíme výchovné problémy - spolupracujeme s odborníky PPP, OPD, PR - týmov a s odborným vedením našich výchovných poradc hledáme úinná výchovná opatení

6 - nepipouštíme kolektivní vinu, netrestáme celé kolektivy, pestupky ešíme individuáln - nebereme osobn mimoádné situace, recese žák, hledáme alternativy ešení pracovní formou trestu, kterým pedcházíme opakování a neutrpí autorita uitele - usilujeme o racionální pístup, jednání bez emocí, afektu, pedcházíme konfrontaním situacím - užíváme popisného jazyka místo charakterizujícího, tzn. hodnotíme vždy jen výkon a chování, nevyjadujeme se o charakteru žáka, nevyjmenováváme jeho osobnostní vlastnosti - pistupujeme k ešení kauzálnímu, ne symptomatickému - v rámci vhodných pedmt seznamujeme žáky s právními normami - nabízíme žákm vhodné volnoasové aktivity, reagujeme na zájmy - upednostujeme pozitivní dsledky chování, pozitivní motivaci - nabízíme pomoc, vnujeme svj as žákm i mimo vyuovací hodiny - jdeme píkladem, respektujeme právní pedpisy, vnitní normy školy, plníme své povinnosti (nap. nikdo na pd školy nekouí, dodržujeme nástupy do hodin atd.) - respektujeme práva dítte, osobnost každého žáka - budujeme partnerské vztahy ve všech liniích - zapojujeme žáky do dní ve škole prostednictvím školního parlamentu, tídních samospráv - podporujeme prvky demokracie KOMPETENCE PRACOVNÍ Cíl: vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, používání vhodných materiál, nástroj a postup až technologií, nauit žáky ochran zdraví pi práci, pomoci žákm pi volb jejich budoucího povolání - vychováváme zdravý postoj k práci, motivujeme k odpovdnosti za plnní školních úkol - kvalitní práci pochválíme, chybnou netrestáme - vytváíme vhodné pracovní prostedí, podntnou a tvoivou atmosféru - vedeme k adaptabilit, mníme pracovní podmínky - dsledn dbáme na dodržování pravidel, vedeme žáky k ochran zdraví - dbáme na dokonení práce, splnní svých závazk - seznamujeme žáky s rznými profesemi - uíme práci organizovat - pomáháme vybírat a používat pi práci vhodné materiály, nástroje, technologie - pomáháme žákm pi hledání reálných možností jejich budoucí profese - pipravujeme žáky na další studium - cílen motivujeme a pomáháme k dosažení vhodn zvoleného studia vedoucího ke zvolenému povolání - píkladn si plníme své pracovní povinnosti, dodržujeme dané slovo, profesi a školu pozitivn prezentujeme ped žáky, rodii i širší veejností KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Cíl: vést žáky ke kultue ei a mluveného projevu, k otevené, všestranné a úinné komunikaci - v každém vyuovacím pedmtu se zamujeme na rozvoj komunikaních dovedností

7 - podporujeme využívání mateského jazyka a používání správné odborné terminologie - klademe draz na kulturu ei a mluveného projevu - vedeme ke spisovnému jazyku - netolerujeme vulgarismy, hrubé chování (nejenom my uitelé, všichni zamstnanci školy se snaží výchovn ovlivovat žáky) - podporujeme používání cizího jazyka, výpoetní techniky - podporujeme konstruktivní (sebe)kritiku - vedeme žáky k prezentování svých názor (školní parlament, rozhlas, asopis) - podporujeme pátelskou komunikaci mezi spolužáky (i rzného vku) - využíváme vyuovací témata vhodná pro pípravu náronjší komunikace (emon vypjaté situace, ohrožující apod.) - dsledn vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním ádu, ádu odborných ueben, pravidel chování pi rzných akcích - každoron spolen se žáky sestavujeme pravidla úelového chování ve tíd - uíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek mezilidské komunikace, spolupráce ve skupin aj. - z preventivních dvod vedeme žáky ke zdravému sebevdomí, asertivnímu chování - využíváme také nonverbální komunikaci, uíme ji žáky - jdeme píkladem, profesionalitou v komunikaci se žáky i rodii, zdvoilým vystupováním, kulturou ei, spisovností mluveného projevu KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Cíl: nauit žáky pracovat v týmu, svým vlastním dílem práce pispt celkovému výsledku, nést zodpovdnost, hodnotit svoji práci - ustupujeme od frontální výuky, podporujeme aktivizaní metody a formy práce - zaazujeme dle poteby skupinové vyuování, využíváme kooperace, týmové spolupráce - zaazujeme výuku v rznorodých skupinách s možností zprostedkování uiva samostatným žákem slabším spolužákm - individuálním pístupem usilujeme o práci každého žáka na jeho osobní maximum - rozvíjíme schopnost žák uplatnit vlastní schopnosti v týmu, zadáváme konkrétní úkoly každému lenu skupiny pi skupinové práci - zaazujeme sebereflexi (nap. po skupinové práci), zhodnocení vlastního pínosu, podmínek práce, okolností, které lze odstranit, zlepšit - podporujeme vzájemnou pomoc žák, organizujeme práci tak, aby se žáci doplovali, pispli svým úkolem k celkovému výsledku - upednostujeme rzné formy spolupráce, zdrazujeme pozitiva a pínos - zodpovdn pistupujeme k integraci žák se speciálními vzdlávacími potebami - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu - podporujeme tvorbu pátelských vazeb, mníme složení pracovních tým, zapojujeme do spolených úkol žáky z rzných prostedí - sledujeme sociální vztahy ve tíd a dále s nimi pracujeme - uíme žáky toleranci, podpoe slabších, prosociálnímu cítní - všichni dsledn vyžadujeme a dodržujeme pravidla chování spolen vytvoená na zaátku školního roku - jdeme píkladem, týmov spolupracujeme ve sboru, 1. stupe s 2. st., sjednocujeme výchovné strategie, pedáváme si vzájemn zkušenosti, pomáháme si

8 3. 3 Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenství je v kompetenci výchovných poradc pro 1. a 2. stupe školy. Dle konkrétní oblasti se zapojují také další pedagogové, metodik prevence patologických jev, tídní uitel, v závažných pípadech také vedení školy. Zamení poradenských služeb: - poradenství žákm v oblasti uebních postup, styl, strategií - poradenství rodim žáka ve výchov a vzdlávání - prevence neprospchu žáka, poradenství pi školní neúspšnosti, postupy ešení neprospchu, individuální pístup s podporou zlepšení - poradenství pi prevenci a ešení sociáln patologických jev, správném postupu jejich odstranní - poradenství v obtížných životních situacích, prevence dopadu na výchovn vzdlávací dsledky - kariérové poradenství, volba školy - poradenství pi integraci žáka se speciálními vzdlávacími potebami - poradenství pi integraci žáka s odlišného kulturního prostedí, se sociálním znevýhodnním - poradenství ke vzdlávání mimoádn nadaných žák - metodické vedení uitel v psychologických a speciáln pedagogických pístupech k žákm - poskytování informací o službách dalších poradenských zaízení a odborných institucí Výchovný poradce realizuje konzultaní hodiny podle individuální poteby žák a rodi. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství, informaní materiály o stedním školství a trhu práce žákm a jejich rodim, ve spolupráci s tídním uitelem a vedením školy zajišuje organizaci pihlašování a pestupu k dalšímu vzdlávání. Ve vzdlávací oblasti lovk a svt práce probíhá rozvoj žák vzhledem k jejich profesnímu zamení, sebepoznání, orientaci ve svt práce. Prevence sociáln patologických jev Školní metodik prevence vytváí ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Dále se vzdlává v dané oblasti a zprostedkuje informace ostatním. Podílí se na soustavném vzdlávání pedagogického sboru. Zajišuje autoevaluaci výsledk preventivních program. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdlávacích oblastí a pi realizaci prezových témat. Celoškolní strategie pomáhá optimalizovat sociální klima školy, zamení proti sociáln patologickým jevm se stává souástí školní kultury. Postihuje všechny úastníky života školy. Metodik spolu s výchovnými poradci jsou v kontaktu s oddlením pée o dít, kurátory a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Vedení školy iniciuje dvakrát do roka sociometrická šetení mapující vztahy ve tíd, postavení jednotlivých len, vdí typy i ohrožené jedince na okraji kolektivu. Na obou stupních škol i v mnoha tídách je k dispozici žákm schránka dvry. Jakékoli varovné signály jsou spouštcím mechanismem dalšího správného postupu zastavujícího nevhodné chování. Škola také spolupracuje s dalšími organizacemi s preventivními programy (nap. ÁP). Spolupracovníky na poli prevence jsou

9 také lenové Školního parlamentu. Zdravé psychosociální klima tíd i celé školy je jedním z hlavních cíl nového školního vzdlávacího programu. Psychologická pée V obtížných psychosociálních situacích se žáci mohou kdykoli obrátit na výchovné poradce školy nebo tídní ( i ostatní) uitele. Spolen eší pípadný konflikt mezi žáky, podporují optimální interakci mezi jednotlivými aktéry školního dní. Nabídka platí rovnž pro rodie, kterým je naznaena výchovná strategie vedoucí k odstranní nežádoucích jev. Konzultace a podpora je urena rovnž (zaínajícím) uitelm pracujícím se žáky s potížemi v uení, v chování, sebepojetí, vztazích. Všem jsou nabídnuty informace o dalších subjektech zajišujících psychologickou a sociální péi Pée o žáky se speciálními vzdlávacími potebami Jako bezbariérová škola jsme pipraveni vzdlávat také žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodnním. Tito žáci jsou integrováni do bžných tíd. Uitel na základ odborného posudku poradenského pracovišt a ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytváí a realizuje individuální vzdlávací plán (IVP). Jeho struktura vychází z platné právní úpravy, dle poteby je doplnna dohodou o form podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Obsahuje také asové rozvržení individuální pée uitele mimo vyuování Pée o talentované a mimoádn nadané žáky Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimoádné nadání žák. V diagnostice spolupracuje s poradenským pracovištm a na základ závr odborného vyšetení sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimoádn nadaní žáci mohou být peazeni do vyššího roníku na základ komisionální zkoušky. Pro nadaného žáka uitel pipravuje školní práci, realizuje problémové úkoly, které odpovídají úrovni dovedností žáka v oblasti jeho nadání a nadále je rozvíjejí. Tito žáci jsou zapojováni do soutží a olympiád, kde uplatní své znalosti a dovednosti. V rámci výuky volí uitel organizaní formy a aktivizaní metody práce, nap. vnitní diferenciaci pi skupinovém vyuování, které pln využívají potenciál dítte. Výuka anglického jazyka probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovn jazykových dovedností žáka s možností pestupu mezi skupinami Zalenní prezových témat V našem školním vzdlávacím programu nevytváíme pro prezová témata samostatné pedmty, ale integrujeme je do jednotlivých vyuovacích pedmt, jejich obsah realizujeme formou vhodných metod a forem práce, nap. oteveného vyuování, kooperativních forem a projekt, ve kterých musí žáci používat vdomosti a dovednosti rzných vzdlávacích obor. Tematické okruhy prezových témat procházejí napí vzdlávacími oblastmi a umožují propojení vzdlávacích obor. Lépe tak lze využít všech okruh aktuální problematiky souasného svta, které prezová témata pinášejí do základního vzdlávání.

10 Zaazení jednotlivých tematických okruh prezových témat je vždy souástí charakteristiky vzdlávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyuovacích pedmt. Pehled zalenní prezových témat do jednotlivých roník: PREZOVÁ TÉMATA Tématické okruhy Podokruhy 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV A - Osobnostní rozvoj a Rozvoj schopnosti poznávání b Sebepoznání a sebepojetí c Seberegulace a sebeorganizace d Psychohygiena e Kreativita B - Sociální rozvoj a Poznávání lidí b Mezilidské vztahy c Komunikace d Kooperace a kompetice C - Morální rozvoj a ešení problém a rozhodovací dovednosti b Hodnoty, postoje, praktická etika 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBANA - VDO A - Obanská spolenost a škola B - Oban, obanská spolenost a stát C - Formy participace oban v politickém život D - Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - VEG A - Evropa a svt nás zajímá B - Objevujeme Evropu a svt C - Jsme Evropané 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - MKV A Kulturní diference B - Lidské vztahy C - Etnický pvod D Multikulturalita E - Princip sociálního smíru a solidarity 5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA EV

11 A Ekosystémy B - Základní podmínky života C - Lidské aktivity a problémy životního prostedí D - Vztah lovka k prostedí 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MV A - Receptivní innosti a - Kritické tení a vnímání mediálních sdlení b - Interpretace vztahu mediálních sdlení a reality c - Stavba mediálních sdlení d - Vnímání autora mediálních sdlení e - Fungování a vliv médií ve spolenosti B - Produktivní innosti a - tvorba mediálního sdlení b - práce v realizaním týmu Prezová témata jsou na naší škole realizována dvmi základními formami: integrací obsahu tématického okruhu do pedmtu INT nebo projektem PRO. Pro poteby školy jsme zvolili zkratky jednotlivých prezových témat, okruh a podokruh (nap. OSV-B-c =prezové téma Osobnostní a sociální výchova tématický okruh Sociální rozvoj podokruh Komunikace).

12 3. 7 Školní družina Školní vzdlávací program zahrnuje také zájmové vzdlávání a innost školní družiny. Naše cíle jsou spolené, pedevším sociální a osobnostní rozvoj dítte, dle podmínek a možností pispívají k jejich naplování pedagogití pracovníci školní družiny. Znalí vychovatelé se aktivn zapojují do naplování cíl formou zájmové a relaxaní innosti. K propojování dochází zejména pi realizaci projektového vyuování. Školní družina nabízí vedle kvalitní volnoasové obsahové nápln zájmové kroužky a vlastní akce, nap. A žijí duchové v dušikovém ase, Nocování se strašidly okolo Mikuláše, únorový karneval a další Školy v pírod, alternativní výuka ve zdravotn píznivém prostedí Do roních plán innosti uritých roník jsou zapracovány spolené zotavovací pobyty žák ve zdravotn píznivém prostedí. Výjezdy jsou realizovány podle vnitní smrnice školy a jejich cílem je naplnní tch oekávaných výstup vzdlávacích oblastí, jež je pirozené realizovat ve volné pírod. Školu v pírod pravideln absolvují 2. a 5. roníky. Alternativní výjezdy realizují nkteí uitelé 2. stupn školy se svými žáky v návaznosti na vybrané téma vyuovacího pedmtu. Specifickou nabídkou naší školy pro žáky 3. a 4. tíd je organizace týdenní lyžaské školy na svazích Ještdu. Lyžaský výcvik absolvují (dovolí-li to snhové podmínky) také 7. tídy vetn pobytu na horské chat Zájmové kroužky Škola nabízí jako doplkovou innost volnoasové aktivity pro žáky v rámci více než dvou desítek kroužk se zamením sportovním, výtvarným, hudebním, zábavn poznávacím.

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka:

U ební plán: Tabulace u ebního plánu pro 1. stupe : Poznámka: Uební plán: Tabulace uebního plánu pro 1. stupe: roník 1 2 3 4 5 celkem v RVP Jazyk a jazyková komunikace eský jazyk 9 10 9 8 8 44 35 Anglický jazyk 0 0 3 3 3 9 9 Matematika a její aplikace Matematika

Více

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina Latina 244 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Latina Vyuovací pedmt: Latina 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení pedmtu Pedmt Latina

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Charakteristika p edm tu

Charakteristika p edm tu Vzdlávací oblasti : Volitelné pedmty - lovka píroda, lovk a svt práce, prezové téma Environmentální výchova Vyuovacího pedmt: Pírodovdný seminá Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Pedmt Pírodovdný

Více

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu

Ekologická výchova ve vzd lávacích dokumentech a v eduka ním procesu Ekologická výchova ve vzdlávacích dokumentech a v edukaním procesu kolní environmentální vzdlávání, výchova a osvta kola jako instituce poznání a pochopení ekologických souvislostí - uvdomní si rizik z

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc?

Marta Jeklová. SUPERVIZE kontrola, nebo pomoc? Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Marta Jeklová Vyšší odborná

Více

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK

KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK KONVERZACE - ANGLICKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět KAJ je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Anglický jazyk a jeho oblasti. Svým vzdělávacím obsahem

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

"Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates

Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Sokrates CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU Pojetí školního vzdlávacího programu Vize školy: "Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit" Sokrates Školní vzdlávací program

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

Roní plán pro 1.roník

Roní plán pro 1.roník Roní plán pro 1.roník ( Nakladatelství Fraus) 1.období záí íjen dodržuje zásady bezpeného chování tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných. Orientuje se v budov školy, vysvtlí rozdíl v chování o

Více

MATEMATIKA MATEMATIKA

MATEMATIKA MATEMATIKA PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY MATEMATIKA MATEMATIKA Struktura vyuovací hodiny Metodický Struktura vyuovací list aplikace hodiny Ukázková Metodický hodina list aplikace materiál Záznamový Ukázková

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007

Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 Plán výchovného poradce Základní škola Choltice šk. rok 2006/2007 1.Doplnní plánu práce v souladu s celoroním plánem školy/tídní schzky/. 2.Seznámení se s dokumentací výchovného poradce. 3.Zaazení integrovaných

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Škola je samostatně zřízená pro výchovu a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z Rožmitálu p.tř. a širokého okolí. Jejími klienty jsou děti s

Více

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31

Školní vzdlávací plán. Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Školní vzdlávací plán Školní družina pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko, Jiráskovo nám. 31 Vychovatelky: I. oddlení Hana Kliková II. oddlení Alena Mrázová Úvod Školní družina je zízena pi ZŠ a MŠ Dolní Bukovsko,

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle

Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity Vzd lávací a sociální integrace osob s postižením prost ednictvím pohybových aktivit Cíle Tematická sí pro Aplikované Pohybové Aktivity sponzorována a uznána Evropskou komisí v rámci programu Sokrates Vzdlávací a sociální integrace osob s postižením prostednictvím pohybových aktivit Pes podporu

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Vnitní ád školní družiny

Vnitní ád školní družiny Školní družina pi Základní škole ve Fryovicích Fryovice 628, 73945 Vnitní ád školní družiny Vnitní ád je zpracován v souladu se zákonem. 561/2005 Sb.( školský zákon) a vyhláškou. 74/2005 Sb.( o zájmovém

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu

3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu 3.1. Zaměření školy Náš ŠVP vznikl na základě rozboru hodnocení školy v souladu s obecnými zásadami vymezenými rámcovým vzdělávacím programem pro základní

Více

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika Výbr z nových knih 3/2010 pedagogika 1. Hry a matematika na 1. stupni základní školy / Eva Krejová Praha : SPN - pedagogické nakladatelství, 2009 -- 163 s. :. -- eština. ISBN 978-80-7235-417-7 (brož.)

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat.

Charakteristika ŠVP. Chceme navázat na dobré tradice naší školy a dále je rozvíjet a obohacovat. Charakteristika ŠVP Chceme a dokážeme. Tento motivační název není nahodilý, vyjadřuje základní myšlenku našeho vzdělávacího programu, být školou, která připraví své žáky pro život. Chceme vést žáky k přátelství,

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová

Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová 3.1.Charakteristika školního vzdělávacího programu Ve výchově a vzdělání se spojuje dvojí odpovědnost, jak na život a vývoj dítěte, tak na pokračování světa H. Arendtová ŠVP vychází z cílů základního vzdělávání

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět:

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a zdraví Výchova ke zdraví. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Výchova ke zdraví vede žáky k aktivnímu rozvoji a ochraně zdraví v propojení

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti

4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 4.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vzdělávací obor: Člověk a svět práce 4.9.1, Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Obsahem vyučovacího

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím.

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) - kriticky pistupuje k mediálním informacím. Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu OBANSKÁ VÝCHOVA: 6.roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, - kriticky pistupuje k mediálním informacím -orientuje se v kalendái - vysvtli

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy

Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kriteria pro hodnocení a klasifikaci žák Základní školy Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy 1 Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci žák Pi hodnocení a pi prbžné i celkové klasifikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Vzd lávací oblast : lov k a spole nost Vyu ovací p edm t: Výchova k ob anství

Vzd lávací oblast : lov k a spole nost Vyu ovací p edm t: Výchova k ob anství Vzdlávací oblast : lovk a spolenost Vyuovací pedmt: Výchova k obanství Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova k obanství je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ % " =&???

$* +,! -./! - & 0&1&23,&! * 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& $ %  =&??? Projektu "Nastavení rovných píležitostí na MÚ Slaný, reg..: CZ.1.04/3.4.04/88.00208!"!"#$%! &! "#$' "#$'( ) $* +,! -./! - & 0&1&23,&! "* 4& -!! 5, -67&-!!0 & 87 --7,--! 0& 9! 0!!,! $: -7 ;'-

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Gastronomie - nástavba Kód a název oboru vzdlání: 65-41-L/51 Gastronomie Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: tíleté

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Cestovní ruch Kód a název oboru vzdlání: Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia:tyleté denní studium Platnost vzdlávacího

Více

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ PREZOVÁ TÉMATA Prezová témata jsou realizována v prvé ad formou integrace do jednotlivých pedmt. U nkterých témat je to potom formou krátkodobých i dlouhodobých projekt. Prezové téma Osobnostní a sociální

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Dolní Rožínka 2 Obsah Obsah... 3 I. Identifikační údaje... 5 II. Charakteristika školy... 7 III. Charakteristika školního

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Kucha-íšník Volitelná odborná zamení: pro výrobu pokrm / pro obsluhu Kód a název oboru vzdlání: Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s výuním listem Délka

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Dodatek č.2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 1 Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Základní škola

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold

Efektivní uení. Žádná zpráva dobrá zpráva. (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Efektivní uení (Structured training) Schopnost pracovat nezávisí od IQ. Marc Gold Žádná zpráva dobrá zpráva 1 ásti efektivního uení Stanovení cíle (+ kritéria) Analýza úkolu Použití pimené podpory Volba

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník

Stední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, 147 00 Praha 4 Braník Název školního vzdlávacího programu: Cukrá Kód a název oboru vzdlání: Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s výuním listem Délka a forma studia: tíleté denní studium Platnost vzdlávacího programu:

Více

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení. Kompetence Cíle školy (k čemu směřujeme) Strategie. 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie 3.2 Výchovné a vzdělávací strategie viz souhrnná tabulka V následujících tabulkách je zformulováno, na jakou úroveň chceme ve škole rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence u žáků 1. 5. ročníku. (Cíle školy

Více