3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení obsahu vzdlávání vlastním cílm, podmínkám, prostedkm, oekáváním a potebám klient, regionu apod. Pímo úmrn narostla profesní odpovdnost uitel za výsledky vzdlávání. Obecnou tendencí základního vzdlávání je tvrím zpsobem inovovat vzdlávací program každé školy vzhledem k jejímu specifiku, zmnit ustálené vyuovací postupy, metody, organizaní formy a pístupy k žákm ve smyslu aktivního uení, podpory logického myšlení, vtšího zapojení, individuálního pístupu, práce s informacemi a týmové spolupráce, spojení školy se životem. Orientace škol se mní na posilování inností zamených na získávání životn dležitých kompetencí u žák. Jedním z prostedk se stane širší nabídka povinn volitelných pedmt rozvíjejících zájmy a individuální pedpoklady žák. V našem pojetí základního vzdlávání obsaženém ve školním vzdlávacím programu si klademe vysoké cíle. Tím nejobecnjším je další zvyšování již vysoké prestiže školy, která celé století poskytuje kvalitní základ celoživotního uení, všeobecného vzdlání, kvalitní pípravu pro život, další studium. Jak náš motivaní název Uíme se, abychom se domluvili a v život neztratili napovídá, akcent klademe nejenom na výuku cizích jazyk, ale zárove také komunikaci mezi sebou navzájem, socializaci a prosociální chování, motivaci pro celoživotní vzdlávání, hledání svého místa a uplatnní v život. Nové poznatky z pedagogiky, psychologie a neurofyziologie hovoí o nových nárocích na kvalitu prostedí, v nmž proces uení probíhá. Jde pedevším o bezpené klima, podntnost, prostor pro co nejvtší aktivitu uících se osob. Vtší draz se klade na socializaní funkci školy. Ve výuce se upednostují aktivizující metody s omezováním frontální výuky. S tmito nároky a požadavky se ztotožujeme. Odmítáme však extrémní zavržení pamtného osvojování uiva, jak teme asto v jiných ŠVP nebo láncích v novinách, negujících vše, co uitelé dosud inili ve školách. Uvdomujeme si, že nap. zvládnutí násobilky, vyjmenovaných slov, anglických slovíek a celé ady dalších základních pojm a fakt, se bez uritého drilu neobejde, jako odborníci víme, že u školních dtí pevládá mechanická pam. Uivo nelze vyvozovat vždy a pouze cestou samostatného vyhledávání, zkoumání, i kooperativního uení. Objem získaných vdomostí by se výrazn zmenšil, obava z poklesu vzdlanosti školních žák by byla oprávnná. Naše úsilí smrujeme k promyšlené organizaci hodiny, dkladným pípravám na hodinu, innostnímu uení, motivaci žák, úinným metodám, stídání metod práce, pístup, organizaních forem s upednostnním takových, které vedou k maximální aktivizaci žák. Podporujeme tvoivost a iniciativu žák, seberealizaci jednotlivc stejn jako týmovou spolupráci. Jsme si vdomi, že základem úspšného plnní našich výchovn vzdlávacích cíl je zdravé psychosociální klima, interakce uitel-žák. Demokratický pístup upednostujeme ped autokrativním ízením, usilujeme o partnerské vztahy na všech úrovních. Škola by se mla stát místem aktivního a radostného poznávání. V souladu s tmito názory a po dkladné analýze dosavadní innosti školy jsme formulovali dva hlavní cíle našeho školního vzdlávacího programu: 1) VYTVÁET U DTÍ POZITIVNÍ VZTAH KE ŠKOLE A VZDLÁVÁNÍ VBEC - k uiteli, spolužákm, uivu a celé instituci

2 - co nejvíce píležitostí zažít zdar, pocit úspchu - podpora aktivity a tvoivosti - pozitivní dsledky v pevaze (pochvala, povzbuzení aj. namísto trest) - pracovní atmosféra bez stres - klasifikace a hodnocení znalostí žák (namísto vyhledávání nedostatk) 2) ROZVÍJET OSOBNOST DÍTTE S AKCENTEM NA VLASTNÍ ODPOVDNOST ZA VÝSLEDKY V UENÍ A CHOVÁNÍ - respektování individuálních zvláštností, práva na rznost - vytváení prostoru pro seberealizaci, rozvoj pirozeného nadání - úelové soužití žák s uiteli vedoucí k práci na osobní maximum každého žáka - partnerský vztah respektující povinnosti a práva - dodržování spolen vytvoených pravidel chování každé tídy - využívání prvk demokracie, fungování tídních samospráv - pravidelné setkávání zástupc tíd s vedením školy (školní parlament) Hlavní draz pi naplování našich cíl klademe na tyto oblasti: 1) mít vždy dvod, pro jít do školy rád - motivace (postupná pemna vnjší motivace ve vnitní) - asté píležitosti zažívání úspchu - využívání AHA momentu, radosti z pochopení uiva - didaktické hry, zajímavé a tvoivé innosti - projekty, akce školy, bohatá zájmová innost, nabídka volitelných pedmt - hrdost na školu (tvorba loga, veejné pochvaly za reprezentaci školy, spolená výzdoba, diplomy na estném míst aj.) 2) cílevdomá tvorba kolektivu, zdravého psychosociálního klimatu - podpora kamarádských vztah - odstraování nezdravého soutžení - spolené úkoly, vlastní odpovdnost ve prospch celku - vzájemné respektování názor, pravidel, norem - tídnické hodiny, diskuse na aktuální témata - spolené plánování, realizace aktivit - vzájemná pomoc a podpora

3 Bezpené klima považujeme za základní faktor rovného pístupu všech žák ke vzdlávání, podmínku zapojení každého žáka dle svých možností a podávání výkonu na osobní maximum. Tžko se soustedí na výuku ostrakizované dít, které se bojí o svoji dstojnost, prožívá každodenní strach, nejistotu z odmítavých postoj a reakcí spolužák. Podle výsledk výzkum fungování mozku je bezpené pozitivní klima základní podmínkou kvalitního uení. Uplatováním všech prvk tvorby zdravého kolektivu, spoleným vyvozováním pravidel, mezí a limit nerepresivními zpsoby, pravidelným sociometrickým šetením, sledováním vývoje vztah v žákovských skupinách a jejich pozitivním ovlivováním se snažíme pedcházet všem patologickým jevm. Vychováváme prosociáln, usilujeme o pevahu podpory, tolerance, radosti z úspchu druhých, vzájemnou pomoc, vnitní káze s uvdomním si hranic osobní svobody. Partnerské vztahy na všech úrovních ovlivují vzájemnou komunikaci. Podnty a pipomínky všech aktér výuky jsou ešeny, brány vážn a využívány. Pipravujeme píležitosti pro tuto zptnou vazbu, podporujeme dovednost argumentovat a obhájit vlastní názor. Usilujeme o otevenost školy dtem, rodim a všem, kteí mají o vzdlávání zájem. Vzdlávání realizujeme, jak již bylo výše popsáno, prostednictvím metod vhodn volených vzhledem k výchovn vzdlávacím cílm hodiny, pedagogickým zásadám (pedevším názornosti a pimenosti) a s upednostováním maximální aktivizace žák. Usilujeme v každé ásti hodiny o zapojení vtšiny žák, minimalizujeme frontální pístupy. Pi procviování nového uiva volíme innosti, pi nichž spolupracují dva i více žák, spolužák mnohdy zprostedkuje pedání uiva jednoduchým impulsem jinému, pomalejšímu žákovi. Draz klademe na rozvoj vnitní motivace žák, význam celoživotního vzdlávání. K udržení vnitní motivace jsou dležité ti faktory: smysluplnost inností a uiva, možnost ovlivování prbhu (dle možnosti i výbru) a spolupráce. Spolen uvažujeme o uivu z pohledu smysluplnosti, pro se to uím, namísto co se uím. Snahou celého programu je dosahovat funkního propojení života školy a života mimo školu, sjednocovat poznatky nabyté ve škole s poznatky a zkušenostmi osvojenými mimo školu a poskytovat prostor pro praktické ovování pravdivosti a funknosti pedkládaného uiva. Mimoškolní aktivity nabízíme našim žákm v hojném potu a s možností výbru zamení. Jsme spádovou školou také pro vzdálenjší oblasti (nap. Dlouhý Most, Jemanice aj.), proto usilujeme o maximální využití volného asu až do odjezdu autobus. Aktuáln reagujeme na požadavky dtí a rodi, nap. narstající zájem nejmladších žák o kroužek informatiky, který se snažíme uspokojit. Dv keramické pece umožují navýšit asovou dotaci velmi žádaných kroužk keramiky. Jsme si vdomi významu aktivního využívání volného asu z hlediska prevence patologických jev. Hlavní a dílí cíle vzdlávacího programu umožnit žákm osvojit si strategie uení a motivovat je pro celoživotní uení podncovat žáky k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém vést žáky k všestranné, úinné a otevené komunikaci podporovat týmovou spolupráci, rozvíjet schopnost kooperace, posilovat vlastní zodpovdnost za výsledky skupiny, toleranci, prosociální cítní (radost z úspchu spolužáka, podpora pi nezdaru) napomáhat socializaci a osobnostnímu rozvoji v pozitivním slova smyslu, vytváet citlivé vztahy k lidem, prostedí i pírod, ohleduplnost, uit se žít spolen s ostatními uit žáky aktivn rozvíjet a chránit zdraví své i ostatních, chovat se zodpovdn poznávat sám sebe, rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, uplatovat nabyté vdomosti a dovednosti se zetelem na další profesní orientaci

4 V centru naší pozornosti je žák, individualita každého dítte. Vhodnou motivací, podporou innostního uení, efektivních metod práce, individuálního pístupu zohledujícího možnosti žák usilujeme o dosahování osobního maxima každého žáka, pemnu vnjší motivace ve vnitní. Podporujeme tvoivost, samostatnost, logické myšlení, cílevdom budujeme zdravé tídní kolektivy s vlastní samosprávou, úelové soužití, demokratické prvky a pístupy, aktivní podíl na život školy. Klademe draz na zachování kolektiv, dívjší vnjší diferenciaci tíd na jazykové a nejazykové nahradí diferenciace vnitní na skupiny s hlubším zájmem o cizojazyné vzdlávání. Jsme si vdomi toho, že rovný pístup ke vzdlávání mají žáci pouze v píznivém psychosociálním klimatu tíd a celé vzdlávací instituce, pátelské a vstícné atmosfée. Všemi metodami a prostedky s drazem na prevenci a sociometrická šetení bojujeme proti všeobecn narstající agresivit mezi dtmi a všem patologickým jevm s ní souvisejícím. Prosazujeme zmny také v hodnocení žák s drazem na prbžnou diagnostiku, možnosti osobního maxima, ohledem na momentální indispozici. Hodnocení výkon a výsledk uení je postaveno na posuzování individuálních zmn a pozitivn ladných hodnotících soudech. Každému dítti se snažíme vytvoit podmínky a situace, aby zažilo úspch, pípadnou chybu vnímalo jako výzvu ke zlepšení. Podporujeme zdravé sebevdomí, vlastní názor. V neposlední ad zvýrazníme spolupráci s rodii, jejich pravidelnou informovanost, zapojení do chodu školy, akcí školy aj. Respektujeme jejich podnty, pipomínky, názory Výchovné a vzdlávací strategie K utváení a zajištní rozvoje klíových kompetencí žák si naše škola zvolila a zformulovala vlastní výchovn vzdlávací cíle a propojila je s klíovými kompetencemi. Pedagogové školy uplatují následující spolené postupy. Jsme si vdomi významu vlastního píkladu, snažíme se být zárove vzorem, což je jedna z nejúinnjších metod výchovy. Poslední odstavec u jednotlivých klíových kompetencí proto vždy zdrazuje náš osobní píklad. KOMPETENCE K UENÍ Cíl: vést žáky k autonomii vlastní zodpovdnosti za své vzdlávání, motivovat pro celoživotní vzdlávání, osvojit strategie uení - motivujeme k uení, usilujeme o pemnu vnjší motivace ve vnitní - vedeme žáky k autonomii, vlastní zodpovdnosti za své výsledky - posilujeme pozitivní vztah k uení spojováním školy se životem plnním praktických úkol - podporujeme tvoivost, vlastní alternativy ešení úkolu - vedeme žáky k organizaci práce, plánování - podporujeme samostatnost - upednostujeme innostní uení - uvážliv redukujeme uivo s akcentem na základní uivo, pojmy a fakta, pochopení vztah a souvislostí - zárove uíme žáky vyhledávat informace, ovovat, využívat je a zpracovávat - dle možností uplatujeme cizí jazyk a výpoetní techniku ve více pedmtech - zaazujeme do výuky experimenty, vlastní pozorování, uplatujeme v maximální míe zásadu názornosti - seznamujeme žáky s cíli vyuovacích hodin, vedeme je k sebereflexi - uplatujeme individuální pístup k žákovi s vdomím osobního maxima - promyšlenou organizací hodiny, stídáním inností udržujeme koncentraci pozornosti žák

5 - upednostujeme pozitivní dsledky chování - pracujeme s chybou, v 1. fázi osvojování uiva ji vnímáme jako výzvu - povzbuzujeme a chválíme - umožujeme žákm hodnotit svoji innost, vlastní pokrok, navozujeme situace pro hodnocení navzájem - snažíme se vytváet vzor, jít píkladem vlastním vzdláváním KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM Cíl: pomáhat rozvíjet logické myšlení, podporovat tvoivé pístupy, odvahu a chu ešit problémy - vedeme žáky k vytrvalosti a odvaze, pístupu k problému vždy jako k ešitelné situaci - zadáváme problémové úlohy a situace, uíme žáky praktickému ešení - u základního uiva žáky uíme algoritmu ešení problém - podporujeme hledání alternativ ešení - podporujeme originalitu, tvoivost v ešení problémových situací - rozvíjíme logické myšlení - podporujeme týmovou spolupráci pi ešení problémových úloh - smrujeme k využívaní moderní techniky pi ešení problém - využíváme moderní metody SWOT analýzy, brainstormingu, ízené diskuse aj. - uíme i problémm pedcházet - prbžn monitorujeme praktické zvládání problém - vždy podporujeme i samostatnost, vlastní podíl na vyešení problému, vlastní pínos skupin - jdeme píkladem vlastní racionalitou a nadhledem KOMPETENCE OBANSKÉ Cíl: vychovávat žáky jako demokratické obany plnící si vlastní povinnosti, uplatující svá práva a zárove respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovdné za svj život, své zdraví a životní prostedí, jako ohleduplné bytosti schopné a ochotné pomáhat v rzných situacích - preventivn psobíme proti všem patologickým jevm, netolerujeme a odborn ešíme již náznaky - vysvtlujeme zhoubnost rasismu, xenofobie, nacionalismu, netolerujeme projevy - usilujeme o vytváení vzoru slušného jednání, výchovn psobíme proti hrubosti, vulgární mluv - vychováváme prosociáln podporujeme kamarádské projevy, vzájemnou pomoc - tvrd zasahujeme již jen pi náznacích patologického jednání - dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených vnitními normami - vedeme žáka k respektu a sebeúct - vytváíme situace s empatickým vcítním do rzných modelových rolí vhodného i nevhodného chování - pravideln se úastníme se žáky kurz Díky za život - upevujeme žádoucí formy chování využíváním vhodných vyuovacích témat - sledujeme chování žák, jejich postoje, aktuáln ešíme výchovné problémy - spolupracujeme s odborníky PPP, OPD, PR - týmov a s odborným vedením našich výchovných poradc hledáme úinná výchovná opatení

6 - nepipouštíme kolektivní vinu, netrestáme celé kolektivy, pestupky ešíme individuáln - nebereme osobn mimoádné situace, recese žák, hledáme alternativy ešení pracovní formou trestu, kterým pedcházíme opakování a neutrpí autorita uitele - usilujeme o racionální pístup, jednání bez emocí, afektu, pedcházíme konfrontaním situacím - užíváme popisného jazyka místo charakterizujícího, tzn. hodnotíme vždy jen výkon a chování, nevyjadujeme se o charakteru žáka, nevyjmenováváme jeho osobnostní vlastnosti - pistupujeme k ešení kauzálnímu, ne symptomatickému - v rámci vhodných pedmt seznamujeme žáky s právními normami - nabízíme žákm vhodné volnoasové aktivity, reagujeme na zájmy - upednostujeme pozitivní dsledky chování, pozitivní motivaci - nabízíme pomoc, vnujeme svj as žákm i mimo vyuovací hodiny - jdeme píkladem, respektujeme právní pedpisy, vnitní normy školy, plníme své povinnosti (nap. nikdo na pd školy nekouí, dodržujeme nástupy do hodin atd.) - respektujeme práva dítte, osobnost každého žáka - budujeme partnerské vztahy ve všech liniích - zapojujeme žáky do dní ve škole prostednictvím školního parlamentu, tídních samospráv - podporujeme prvky demokracie KOMPETENCE PRACOVNÍ Cíl: vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, používání vhodných materiál, nástroj a postup až technologií, nauit žáky ochran zdraví pi práci, pomoci žákm pi volb jejich budoucího povolání - vychováváme zdravý postoj k práci, motivujeme k odpovdnosti za plnní školních úkol - kvalitní práci pochválíme, chybnou netrestáme - vytváíme vhodné pracovní prostedí, podntnou a tvoivou atmosféru - vedeme k adaptabilit, mníme pracovní podmínky - dsledn dbáme na dodržování pravidel, vedeme žáky k ochran zdraví - dbáme na dokonení práce, splnní svých závazk - seznamujeme žáky s rznými profesemi - uíme práci organizovat - pomáháme vybírat a používat pi práci vhodné materiály, nástroje, technologie - pomáháme žákm pi hledání reálných možností jejich budoucí profese - pipravujeme žáky na další studium - cílen motivujeme a pomáháme k dosažení vhodn zvoleného studia vedoucího ke zvolenému povolání - píkladn si plníme své pracovní povinnosti, dodržujeme dané slovo, profesi a školu pozitivn prezentujeme ped žáky, rodii i širší veejností KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Cíl: vést žáky ke kultue ei a mluveného projevu, k otevené, všestranné a úinné komunikaci - v každém vyuovacím pedmtu se zamujeme na rozvoj komunikaních dovedností

7 - podporujeme využívání mateského jazyka a používání správné odborné terminologie - klademe draz na kulturu ei a mluveného projevu - vedeme ke spisovnému jazyku - netolerujeme vulgarismy, hrubé chování (nejenom my uitelé, všichni zamstnanci školy se snaží výchovn ovlivovat žáky) - podporujeme používání cizího jazyka, výpoetní techniky - podporujeme konstruktivní (sebe)kritiku - vedeme žáky k prezentování svých názor (školní parlament, rozhlas, asopis) - podporujeme pátelskou komunikaci mezi spolužáky (i rzného vku) - využíváme vyuovací témata vhodná pro pípravu náronjší komunikace (emon vypjaté situace, ohrožující apod.) - dsledn vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním ádu, ádu odborných ueben, pravidel chování pi rzných akcích - každoron spolen se žáky sestavujeme pravidla úelového chování ve tíd - uíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek mezilidské komunikace, spolupráce ve skupin aj. - z preventivních dvod vedeme žáky ke zdravému sebevdomí, asertivnímu chování - využíváme také nonverbální komunikaci, uíme ji žáky - jdeme píkladem, profesionalitou v komunikaci se žáky i rodii, zdvoilým vystupováním, kulturou ei, spisovností mluveného projevu KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Cíl: nauit žáky pracovat v týmu, svým vlastním dílem práce pispt celkovému výsledku, nést zodpovdnost, hodnotit svoji práci - ustupujeme od frontální výuky, podporujeme aktivizaní metody a formy práce - zaazujeme dle poteby skupinové vyuování, využíváme kooperace, týmové spolupráce - zaazujeme výuku v rznorodých skupinách s možností zprostedkování uiva samostatným žákem slabším spolužákm - individuálním pístupem usilujeme o práci každého žáka na jeho osobní maximum - rozvíjíme schopnost žák uplatnit vlastní schopnosti v týmu, zadáváme konkrétní úkoly každému lenu skupiny pi skupinové práci - zaazujeme sebereflexi (nap. po skupinové práci), zhodnocení vlastního pínosu, podmínek práce, okolností, které lze odstranit, zlepšit - podporujeme vzájemnou pomoc žák, organizujeme práci tak, aby se žáci doplovali, pispli svým úkolem k celkovému výsledku - upednostujeme rzné formy spolupráce, zdrazujeme pozitiva a pínos - zodpovdn pistupujeme k integraci žák se speciálními vzdlávacími potebami - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu - podporujeme tvorbu pátelských vazeb, mníme složení pracovních tým, zapojujeme do spolených úkol žáky z rzných prostedí - sledujeme sociální vztahy ve tíd a dále s nimi pracujeme - uíme žáky toleranci, podpoe slabších, prosociálnímu cítní - všichni dsledn vyžadujeme a dodržujeme pravidla chování spolen vytvoená na zaátku školního roku - jdeme píkladem, týmov spolupracujeme ve sboru, 1. stupe s 2. st., sjednocujeme výchovné strategie, pedáváme si vzájemn zkušenosti, pomáháme si

8 3. 3 Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenství je v kompetenci výchovných poradc pro 1. a 2. stupe školy. Dle konkrétní oblasti se zapojují také další pedagogové, metodik prevence patologických jev, tídní uitel, v závažných pípadech také vedení školy. Zamení poradenských služeb: - poradenství žákm v oblasti uebních postup, styl, strategií - poradenství rodim žáka ve výchov a vzdlávání - prevence neprospchu žáka, poradenství pi školní neúspšnosti, postupy ešení neprospchu, individuální pístup s podporou zlepšení - poradenství pi prevenci a ešení sociáln patologických jev, správném postupu jejich odstranní - poradenství v obtížných životních situacích, prevence dopadu na výchovn vzdlávací dsledky - kariérové poradenství, volba školy - poradenství pi integraci žáka se speciálními vzdlávacími potebami - poradenství pi integraci žáka s odlišného kulturního prostedí, se sociálním znevýhodnním - poradenství ke vzdlávání mimoádn nadaných žák - metodické vedení uitel v psychologických a speciáln pedagogických pístupech k žákm - poskytování informací o službách dalších poradenských zaízení a odborných institucí Výchovný poradce realizuje konzultaní hodiny podle individuální poteby žák a rodi. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství, informaní materiály o stedním školství a trhu práce žákm a jejich rodim, ve spolupráci s tídním uitelem a vedením školy zajišuje organizaci pihlašování a pestupu k dalšímu vzdlávání. Ve vzdlávací oblasti lovk a svt práce probíhá rozvoj žák vzhledem k jejich profesnímu zamení, sebepoznání, orientaci ve svt práce. Prevence sociáln patologických jev Školní metodik prevence vytváí ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Dále se vzdlává v dané oblasti a zprostedkuje informace ostatním. Podílí se na soustavném vzdlávání pedagogického sboru. Zajišuje autoevaluaci výsledk preventivních program. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdlávacích oblastí a pi realizaci prezových témat. Celoškolní strategie pomáhá optimalizovat sociální klima školy, zamení proti sociáln patologickým jevm se stává souástí školní kultury. Postihuje všechny úastníky života školy. Metodik spolu s výchovnými poradci jsou v kontaktu s oddlením pée o dít, kurátory a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Vedení školy iniciuje dvakrát do roka sociometrická šetení mapující vztahy ve tíd, postavení jednotlivých len, vdí typy i ohrožené jedince na okraji kolektivu. Na obou stupních škol i v mnoha tídách je k dispozici žákm schránka dvry. Jakékoli varovné signály jsou spouštcím mechanismem dalšího správného postupu zastavujícího nevhodné chování. Škola také spolupracuje s dalšími organizacemi s preventivními programy (nap. ÁP). Spolupracovníky na poli prevence jsou

9 také lenové Školního parlamentu. Zdravé psychosociální klima tíd i celé školy je jedním z hlavních cíl nového školního vzdlávacího programu. Psychologická pée V obtížných psychosociálních situacích se žáci mohou kdykoli obrátit na výchovné poradce školy nebo tídní ( i ostatní) uitele. Spolen eší pípadný konflikt mezi žáky, podporují optimální interakci mezi jednotlivými aktéry školního dní. Nabídka platí rovnž pro rodie, kterým je naznaena výchovná strategie vedoucí k odstranní nežádoucích jev. Konzultace a podpora je urena rovnž (zaínajícím) uitelm pracujícím se žáky s potížemi v uení, v chování, sebepojetí, vztazích. Všem jsou nabídnuty informace o dalších subjektech zajišujících psychologickou a sociální péi Pée o žáky se speciálními vzdlávacími potebami Jako bezbariérová škola jsme pipraveni vzdlávat také žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodnním. Tito žáci jsou integrováni do bžných tíd. Uitel na základ odborného posudku poradenského pracovišt a ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytváí a realizuje individuální vzdlávací plán (IVP). Jeho struktura vychází z platné právní úpravy, dle poteby je doplnna dohodou o form podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Obsahuje také asové rozvržení individuální pée uitele mimo vyuování Pée o talentované a mimoádn nadané žáky Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimoádné nadání žák. V diagnostice spolupracuje s poradenským pracovištm a na základ závr odborného vyšetení sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimoádn nadaní žáci mohou být peazeni do vyššího roníku na základ komisionální zkoušky. Pro nadaného žáka uitel pipravuje školní práci, realizuje problémové úkoly, které odpovídají úrovni dovedností žáka v oblasti jeho nadání a nadále je rozvíjejí. Tito žáci jsou zapojováni do soutží a olympiád, kde uplatní své znalosti a dovednosti. V rámci výuky volí uitel organizaní formy a aktivizaní metody práce, nap. vnitní diferenciaci pi skupinovém vyuování, které pln využívají potenciál dítte. Výuka anglického jazyka probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovn jazykových dovedností žáka s možností pestupu mezi skupinami Zalenní prezových témat V našem školním vzdlávacím programu nevytváíme pro prezová témata samostatné pedmty, ale integrujeme je do jednotlivých vyuovacích pedmt, jejich obsah realizujeme formou vhodných metod a forem práce, nap. oteveného vyuování, kooperativních forem a projekt, ve kterých musí žáci používat vdomosti a dovednosti rzných vzdlávacích obor. Tematické okruhy prezových témat procházejí napí vzdlávacími oblastmi a umožují propojení vzdlávacích obor. Lépe tak lze využít všech okruh aktuální problematiky souasného svta, které prezová témata pinášejí do základního vzdlávání.

10 Zaazení jednotlivých tematických okruh prezových témat je vždy souástí charakteristiky vzdlávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyuovacích pedmt. Pehled zalenní prezových témat do jednotlivých roník: PREZOVÁ TÉMATA Tématické okruhy Podokruhy 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV A - Osobnostní rozvoj a Rozvoj schopnosti poznávání b Sebepoznání a sebepojetí c Seberegulace a sebeorganizace d Psychohygiena e Kreativita B - Sociální rozvoj a Poznávání lidí b Mezilidské vztahy c Komunikace d Kooperace a kompetice C - Morální rozvoj a ešení problém a rozhodovací dovednosti b Hodnoty, postoje, praktická etika 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBANA - VDO A - Obanská spolenost a škola B - Oban, obanská spolenost a stát C - Formy participace oban v politickém život D - Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - VEG A - Evropa a svt nás zajímá B - Objevujeme Evropu a svt C - Jsme Evropané 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - MKV A Kulturní diference B - Lidské vztahy C - Etnický pvod D Multikulturalita E - Princip sociálního smíru a solidarity 5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA EV

11 A Ekosystémy B - Základní podmínky života C - Lidské aktivity a problémy životního prostedí D - Vztah lovka k prostedí 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MV A - Receptivní innosti a - Kritické tení a vnímání mediálních sdlení b - Interpretace vztahu mediálních sdlení a reality c - Stavba mediálních sdlení d - Vnímání autora mediálních sdlení e - Fungování a vliv médií ve spolenosti B - Produktivní innosti a - tvorba mediálního sdlení b - práce v realizaním týmu Prezová témata jsou na naší škole realizována dvmi základními formami: integrací obsahu tématického okruhu do pedmtu INT nebo projektem PRO. Pro poteby školy jsme zvolili zkratky jednotlivých prezových témat, okruh a podokruh (nap. OSV-B-c =prezové téma Osobnostní a sociální výchova tématický okruh Sociální rozvoj podokruh Komunikace).

12 3. 7 Školní družina Školní vzdlávací program zahrnuje také zájmové vzdlávání a innost školní družiny. Naše cíle jsou spolené, pedevším sociální a osobnostní rozvoj dítte, dle podmínek a možností pispívají k jejich naplování pedagogití pracovníci školní družiny. Znalí vychovatelé se aktivn zapojují do naplování cíl formou zájmové a relaxaní innosti. K propojování dochází zejména pi realizaci projektového vyuování. Školní družina nabízí vedle kvalitní volnoasové obsahové nápln zájmové kroužky a vlastní akce, nap. A žijí duchové v dušikovém ase, Nocování se strašidly okolo Mikuláše, únorový karneval a další Školy v pírod, alternativní výuka ve zdravotn píznivém prostedí Do roních plán innosti uritých roník jsou zapracovány spolené zotavovací pobyty žák ve zdravotn píznivém prostedí. Výjezdy jsou realizovány podle vnitní smrnice školy a jejich cílem je naplnní tch oekávaných výstup vzdlávacích oblastí, jež je pirozené realizovat ve volné pírod. Školu v pírod pravideln absolvují 2. a 5. roníky. Alternativní výjezdy realizují nkteí uitelé 2. stupn školy se svými žáky v návaznosti na vybrané téma vyuovacího pedmtu. Specifickou nabídkou naší školy pro žáky 3. a 4. tíd je organizace týdenní lyžaské školy na svazích Ještdu. Lyžaský výcvik absolvují (dovolí-li to snhové podmínky) také 7. tídy vetn pobytu na horské chat Zájmové kroužky Škola nabízí jako doplkovou innost volnoasové aktivity pro žáky v rámci více než dvou desítek kroužk se zamením sportovním, výtvarným, hudebním, zábavn poznávacím.

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání

Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání Praha 2004 Autoi Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání VÚP Praha Rámcový vzdlávací program pro základní vzdlávání zpracovali: Celková gesce pípravy

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ZDRAVÝ ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, příbram BALBÍNOVA 328 261 01 Příbram II se změnami k 1.9.2010 Dokument vstupuje v platnost dnem

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva

Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Vzdlávání žák základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva V Ostrav dne 27.10.2005 mjr. Ing. Jií Pokorný, Ph.D. editel odboru prevence pplk. Ing. Libor Folwarczny editel odboru ochrany

Více

! "# $% &'(')!" $ &*)'+, """ " " -!&.)'! $# /0! ",/ " # $!$ 1 "0 "$"' 0 %/$ " 2 3"' 3,4," " " "/ 3# ' " " ' $!/ "2 $ 56 $ 7

! # $% &'(')! $ &*)'+,    -!&.)'! $# /0! ,/  # $!$ 1 0 $' 0 %/$  2 3' 3,4,   / 3# '   ' $!/ 2 $ 56 $ 7 Sociální služby poskytované v ústavních zaízeních Zpráva modulu 2 esko-britského projektu na podporu MPSV pi reform sociálních služeb Milena Johnová, Praha 2003 Úvod...1 Popis služeb poskytovaných v ústavech...2

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný dle RVP ZV příloha pro LMP 2. verze Základní škola, Jablonec nad Nisou Liberecká 1734/31 příspěvková organizace Obsah 1 Identifikační údaje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19. č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV č.j. 982 / 2007 ze dne 31. 8. 2007 ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV MASARYKOVA 878 RUDNÁ 252 19 Úvod Dobrá cesta vede k dobrým cílům, pokud člověk nespěchá. Takto zpracovaný Školní

Více

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2

1 Identifikační údaje školy... 1. 2 Charakteristika školy... 2 Obsah 1 Identifikační údaje školy... 1 2 Charakteristika školy... 2 2.1 Velikost a úplnost školy... 2 2.2 Vybavení školy... 2 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 6 2.4 Charakteristika žáků... 6

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009.

Základní škola Brodek u Konice Školní vzdělávací program. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009. Platnost dokumentu 1.9.2007 Verze č.2. platnost od 1.9.2009 razítko školy Václav Růžička ředitel školy 1 1. Základní údaje o škole Škola název školy Základní škola a mateřská škola T.G.Masaryka Brodek

Více

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE.

KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. KDO MYSLÍ JENOM NA SEBE, OCHUDÍ JINÉ O SEBE, OCHUDÍ SEBE O JINÉ, ZAKRNÍ A ZAHYNE. JAN WERICH Zdice 2013 SPOLEČNĚ ZA VZDĚLÁNÍM Co chceme, o co usilujeme: umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT Základní škola Zubří, okres Vsetín č.j. ZŠ 218/2007 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: UČÍME SE PRO ŽIVOT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání a v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 80139 (IČ 02077469) OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5

Více

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194)

ŠVP - Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Strana 1 (celkem 194) MRAVNOST LIDSKOST - VZDĚLANOST Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 687 07 Tupesy 112 --- čtvrtá verze --- platnost od školního

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Struhl ovsko 1 79 5, 7 53 0 1 Hranice Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní škola Tachov, Zárečná Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO ŽIVOT Školní vzdělávací program Základní školy Tachov, Zárečná 1540,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta MASARYKOVA UNIVERZITA V BRN Pedagogická fakulta 2 Pedagogická praxe v pregraduální píprav uitel Sborník z mezinárodní konference konané dne 24. února 2004 na Pedagogické fakult MU v Brn Editoi: Jií Havel,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola Nížkov, Nížkov 11

Základní škola Nížkov, Nížkov 11 Škola pro život - školní vzdělávací program pro základní vzdělávání příloha upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením Škola pro život - Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Více

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013

ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA PRO ŽÁKY ŽÁCI PRO ŽIVOT Č. j.: 111/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY ROZTOKY U JILEMNICE ROZTOKY U JILEMNICE 190 Dokument vstupuje v platnost

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184

Poznáváme svět. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV. Základní škola Senožaty Senožaty 184 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV (Aktualizovaná verze dokumentu platného od 1.9.2007) Poznáváme svět Základní škola Senožaty Senožaty 184 1. Identifikační údaje

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZD LÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola a základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní družina při ZŠ a ZUŠ Jabloňová LIBEREC 1. ÚVOD Školní družina je

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a ateřská škola Ostrava - Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace Dokument vstupuje v platnost dnem 1. 9. 2013 RNDr. Věra Havelková,

Více

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola

Školní vzdělávací program Waldorfská škola. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace. Waldorfská škola ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OSTRAVA-PORUBA, Ľ. ŠTÚRA 1085 Příspěvková organizace Waldorfská škola Datum vydání: 1. dubna2014 Vydal: Mgr. Aleš Matoušek 1 I. Identifikační údaje Předkladatel: Základní škola, Ostrava-Poruba,

Více

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s.

Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. Vzdělávací program Mensa gymnázia, o. p. s. Identifikační údaje název ŠVP: Vzdělávací program Mensa gymnázia o.p.s. vzdělávací program: osmiletý studijní forma vzdělávání: denní název školy: Mensa gymnázium,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIA, MLADÁ BOLESLAV, PALACKÉHO 191/1 zpracovaný podle RVP ZV a RVP G Obsah Obsah... 2 1. Identifikační údaje školy:... 4 2. Charakteristika školy... 5 2.1Umístění a velikost

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček. Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Olomouc Dvorského 33 Olomouc - Svatý Kopeček Škola - základ života Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...4 2. CHARAKTERISTIKA

Více