3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU"

Transkript

1 3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDLÁVACÍHO PROGRAMU 3. 1 Pojetí školního vzdlávacího programu Základní vzdlávání prochází zásadními zmnami. Každá škola získala více pedagogické autonomie s možností pizpsobení obsahu vzdlávání vlastním cílm, podmínkám, prostedkm, oekáváním a potebám klient, regionu apod. Pímo úmrn narostla profesní odpovdnost uitel za výsledky vzdlávání. Obecnou tendencí základního vzdlávání je tvrím zpsobem inovovat vzdlávací program každé školy vzhledem k jejímu specifiku, zmnit ustálené vyuovací postupy, metody, organizaní formy a pístupy k žákm ve smyslu aktivního uení, podpory logického myšlení, vtšího zapojení, individuálního pístupu, práce s informacemi a týmové spolupráce, spojení školy se životem. Orientace škol se mní na posilování inností zamených na získávání životn dležitých kompetencí u žák. Jedním z prostedk se stane širší nabídka povinn volitelných pedmt rozvíjejících zájmy a individuální pedpoklady žák. V našem pojetí základního vzdlávání obsaženém ve školním vzdlávacím programu si klademe vysoké cíle. Tím nejobecnjším je další zvyšování již vysoké prestiže školy, která celé století poskytuje kvalitní základ celoživotního uení, všeobecného vzdlání, kvalitní pípravu pro život, další studium. Jak náš motivaní název Uíme se, abychom se domluvili a v život neztratili napovídá, akcent klademe nejenom na výuku cizích jazyk, ale zárove také komunikaci mezi sebou navzájem, socializaci a prosociální chování, motivaci pro celoživotní vzdlávání, hledání svého místa a uplatnní v život. Nové poznatky z pedagogiky, psychologie a neurofyziologie hovoí o nových nárocích na kvalitu prostedí, v nmž proces uení probíhá. Jde pedevším o bezpené klima, podntnost, prostor pro co nejvtší aktivitu uících se osob. Vtší draz se klade na socializaní funkci školy. Ve výuce se upednostují aktivizující metody s omezováním frontální výuky. S tmito nároky a požadavky se ztotožujeme. Odmítáme však extrémní zavržení pamtného osvojování uiva, jak teme asto v jiných ŠVP nebo láncích v novinách, negujících vše, co uitelé dosud inili ve školách. Uvdomujeme si, že nap. zvládnutí násobilky, vyjmenovaných slov, anglických slovíek a celé ady dalších základních pojm a fakt, se bez uritého drilu neobejde, jako odborníci víme, že u školních dtí pevládá mechanická pam. Uivo nelze vyvozovat vždy a pouze cestou samostatného vyhledávání, zkoumání, i kooperativního uení. Objem získaných vdomostí by se výrazn zmenšil, obava z poklesu vzdlanosti školních žák by byla oprávnná. Naše úsilí smrujeme k promyšlené organizaci hodiny, dkladným pípravám na hodinu, innostnímu uení, motivaci žák, úinným metodám, stídání metod práce, pístup, organizaních forem s upednostnním takových, které vedou k maximální aktivizaci žák. Podporujeme tvoivost a iniciativu žák, seberealizaci jednotlivc stejn jako týmovou spolupráci. Jsme si vdomi, že základem úspšného plnní našich výchovn vzdlávacích cíl je zdravé psychosociální klima, interakce uitel-žák. Demokratický pístup upednostujeme ped autokrativním ízením, usilujeme o partnerské vztahy na všech úrovních. Škola by se mla stát místem aktivního a radostného poznávání. V souladu s tmito názory a po dkladné analýze dosavadní innosti školy jsme formulovali dva hlavní cíle našeho školního vzdlávacího programu: 1) VYTVÁET U DTÍ POZITIVNÍ VZTAH KE ŠKOLE A VZDLÁVÁNÍ VBEC - k uiteli, spolužákm, uivu a celé instituci

2 - co nejvíce píležitostí zažít zdar, pocit úspchu - podpora aktivity a tvoivosti - pozitivní dsledky v pevaze (pochvala, povzbuzení aj. namísto trest) - pracovní atmosféra bez stres - klasifikace a hodnocení znalostí žák (namísto vyhledávání nedostatk) 2) ROZVÍJET OSOBNOST DÍTTE S AKCENTEM NA VLASTNÍ ODPOVDNOST ZA VÝSLEDKY V UENÍ A CHOVÁNÍ - respektování individuálních zvláštností, práva na rznost - vytváení prostoru pro seberealizaci, rozvoj pirozeného nadání - úelové soužití žák s uiteli vedoucí k práci na osobní maximum každého žáka - partnerský vztah respektující povinnosti a práva - dodržování spolen vytvoených pravidel chování každé tídy - využívání prvk demokracie, fungování tídních samospráv - pravidelné setkávání zástupc tíd s vedením školy (školní parlament) Hlavní draz pi naplování našich cíl klademe na tyto oblasti: 1) mít vždy dvod, pro jít do školy rád - motivace (postupná pemna vnjší motivace ve vnitní) - asté píležitosti zažívání úspchu - využívání AHA momentu, radosti z pochopení uiva - didaktické hry, zajímavé a tvoivé innosti - projekty, akce školy, bohatá zájmová innost, nabídka volitelných pedmt - hrdost na školu (tvorba loga, veejné pochvaly za reprezentaci školy, spolená výzdoba, diplomy na estném míst aj.) 2) cílevdomá tvorba kolektivu, zdravého psychosociálního klimatu - podpora kamarádských vztah - odstraování nezdravého soutžení - spolené úkoly, vlastní odpovdnost ve prospch celku - vzájemné respektování názor, pravidel, norem - tídnické hodiny, diskuse na aktuální témata - spolené plánování, realizace aktivit - vzájemná pomoc a podpora

3 Bezpené klima považujeme za základní faktor rovného pístupu všech žák ke vzdlávání, podmínku zapojení každého žáka dle svých možností a podávání výkonu na osobní maximum. Tžko se soustedí na výuku ostrakizované dít, které se bojí o svoji dstojnost, prožívá každodenní strach, nejistotu z odmítavých postoj a reakcí spolužák. Podle výsledk výzkum fungování mozku je bezpené pozitivní klima základní podmínkou kvalitního uení. Uplatováním všech prvk tvorby zdravého kolektivu, spoleným vyvozováním pravidel, mezí a limit nerepresivními zpsoby, pravidelným sociometrickým šetením, sledováním vývoje vztah v žákovských skupinách a jejich pozitivním ovlivováním se snažíme pedcházet všem patologickým jevm. Vychováváme prosociáln, usilujeme o pevahu podpory, tolerance, radosti z úspchu druhých, vzájemnou pomoc, vnitní káze s uvdomním si hranic osobní svobody. Partnerské vztahy na všech úrovních ovlivují vzájemnou komunikaci. Podnty a pipomínky všech aktér výuky jsou ešeny, brány vážn a využívány. Pipravujeme píležitosti pro tuto zptnou vazbu, podporujeme dovednost argumentovat a obhájit vlastní názor. Usilujeme o otevenost školy dtem, rodim a všem, kteí mají o vzdlávání zájem. Vzdlávání realizujeme, jak již bylo výše popsáno, prostednictvím metod vhodn volených vzhledem k výchovn vzdlávacím cílm hodiny, pedagogickým zásadám (pedevším názornosti a pimenosti) a s upednostováním maximální aktivizace žák. Usilujeme v každé ásti hodiny o zapojení vtšiny žák, minimalizujeme frontální pístupy. Pi procviování nového uiva volíme innosti, pi nichž spolupracují dva i více žák, spolužák mnohdy zprostedkuje pedání uiva jednoduchým impulsem jinému, pomalejšímu žákovi. Draz klademe na rozvoj vnitní motivace žák, význam celoživotního vzdlávání. K udržení vnitní motivace jsou dležité ti faktory: smysluplnost inností a uiva, možnost ovlivování prbhu (dle možnosti i výbru) a spolupráce. Spolen uvažujeme o uivu z pohledu smysluplnosti, pro se to uím, namísto co se uím. Snahou celého programu je dosahovat funkního propojení života školy a života mimo školu, sjednocovat poznatky nabyté ve škole s poznatky a zkušenostmi osvojenými mimo školu a poskytovat prostor pro praktické ovování pravdivosti a funknosti pedkládaného uiva. Mimoškolní aktivity nabízíme našim žákm v hojném potu a s možností výbru zamení. Jsme spádovou školou také pro vzdálenjší oblasti (nap. Dlouhý Most, Jemanice aj.), proto usilujeme o maximální využití volného asu až do odjezdu autobus. Aktuáln reagujeme na požadavky dtí a rodi, nap. narstající zájem nejmladších žák o kroužek informatiky, který se snažíme uspokojit. Dv keramické pece umožují navýšit asovou dotaci velmi žádaných kroužk keramiky. Jsme si vdomi významu aktivního využívání volného asu z hlediska prevence patologických jev. Hlavní a dílí cíle vzdlávacího programu umožnit žákm osvojit si strategie uení a motivovat je pro celoživotní uení podncovat žáky k tvoivému myšlení, logickému uvažování a k ešení problém vést žáky k všestranné, úinné a otevené komunikaci podporovat týmovou spolupráci, rozvíjet schopnost kooperace, posilovat vlastní zodpovdnost za výsledky skupiny, toleranci, prosociální cítní (radost z úspchu spolužáka, podpora pi nezdaru) napomáhat socializaci a osobnostnímu rozvoji v pozitivním slova smyslu, vytváet citlivé vztahy k lidem, prostedí i pírod, ohleduplnost, uit se žít spolen s ostatními uit žáky aktivn rozvíjet a chránit zdraví své i ostatních, chovat se zodpovdn poznávat sám sebe, rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, uplatovat nabyté vdomosti a dovednosti se zetelem na další profesní orientaci

4 V centru naší pozornosti je žák, individualita každého dítte. Vhodnou motivací, podporou innostního uení, efektivních metod práce, individuálního pístupu zohledujícího možnosti žák usilujeme o dosahování osobního maxima každého žáka, pemnu vnjší motivace ve vnitní. Podporujeme tvoivost, samostatnost, logické myšlení, cílevdom budujeme zdravé tídní kolektivy s vlastní samosprávou, úelové soužití, demokratické prvky a pístupy, aktivní podíl na život školy. Klademe draz na zachování kolektiv, dívjší vnjší diferenciaci tíd na jazykové a nejazykové nahradí diferenciace vnitní na skupiny s hlubším zájmem o cizojazyné vzdlávání. Jsme si vdomi toho, že rovný pístup ke vzdlávání mají žáci pouze v píznivém psychosociálním klimatu tíd a celé vzdlávací instituce, pátelské a vstícné atmosfée. Všemi metodami a prostedky s drazem na prevenci a sociometrická šetení bojujeme proti všeobecn narstající agresivit mezi dtmi a všem patologickým jevm s ní souvisejícím. Prosazujeme zmny také v hodnocení žák s drazem na prbžnou diagnostiku, možnosti osobního maxima, ohledem na momentální indispozici. Hodnocení výkon a výsledk uení je postaveno na posuzování individuálních zmn a pozitivn ladných hodnotících soudech. Každému dítti se snažíme vytvoit podmínky a situace, aby zažilo úspch, pípadnou chybu vnímalo jako výzvu ke zlepšení. Podporujeme zdravé sebevdomí, vlastní názor. V neposlední ad zvýrazníme spolupráci s rodii, jejich pravidelnou informovanost, zapojení do chodu školy, akcí školy aj. Respektujeme jejich podnty, pipomínky, názory Výchovné a vzdlávací strategie K utváení a zajištní rozvoje klíových kompetencí žák si naše škola zvolila a zformulovala vlastní výchovn vzdlávací cíle a propojila je s klíovými kompetencemi. Pedagogové školy uplatují následující spolené postupy. Jsme si vdomi významu vlastního píkladu, snažíme se být zárove vzorem, což je jedna z nejúinnjších metod výchovy. Poslední odstavec u jednotlivých klíových kompetencí proto vždy zdrazuje náš osobní píklad. KOMPETENCE K UENÍ Cíl: vést žáky k autonomii vlastní zodpovdnosti za své vzdlávání, motivovat pro celoživotní vzdlávání, osvojit strategie uení - motivujeme k uení, usilujeme o pemnu vnjší motivace ve vnitní - vedeme žáky k autonomii, vlastní zodpovdnosti za své výsledky - posilujeme pozitivní vztah k uení spojováním školy se životem plnním praktických úkol - podporujeme tvoivost, vlastní alternativy ešení úkolu - vedeme žáky k organizaci práce, plánování - podporujeme samostatnost - upednostujeme innostní uení - uvážliv redukujeme uivo s akcentem na základní uivo, pojmy a fakta, pochopení vztah a souvislostí - zárove uíme žáky vyhledávat informace, ovovat, využívat je a zpracovávat - dle možností uplatujeme cizí jazyk a výpoetní techniku ve více pedmtech - zaazujeme do výuky experimenty, vlastní pozorování, uplatujeme v maximální míe zásadu názornosti - seznamujeme žáky s cíli vyuovacích hodin, vedeme je k sebereflexi - uplatujeme individuální pístup k žákovi s vdomím osobního maxima - promyšlenou organizací hodiny, stídáním inností udržujeme koncentraci pozornosti žák

5 - upednostujeme pozitivní dsledky chování - pracujeme s chybou, v 1. fázi osvojování uiva ji vnímáme jako výzvu - povzbuzujeme a chválíme - umožujeme žákm hodnotit svoji innost, vlastní pokrok, navozujeme situace pro hodnocení navzájem - snažíme se vytváet vzor, jít píkladem vlastním vzdláváním KOMPETENCE K EŠENÍ PROBLÉM Cíl: pomáhat rozvíjet logické myšlení, podporovat tvoivé pístupy, odvahu a chu ešit problémy - vedeme žáky k vytrvalosti a odvaze, pístupu k problému vždy jako k ešitelné situaci - zadáváme problémové úlohy a situace, uíme žáky praktickému ešení - u základního uiva žáky uíme algoritmu ešení problém - podporujeme hledání alternativ ešení - podporujeme originalitu, tvoivost v ešení problémových situací - rozvíjíme logické myšlení - podporujeme týmovou spolupráci pi ešení problémových úloh - smrujeme k využívaní moderní techniky pi ešení problém - využíváme moderní metody SWOT analýzy, brainstormingu, ízené diskuse aj. - uíme i problémm pedcházet - prbžn monitorujeme praktické zvládání problém - vždy podporujeme i samostatnost, vlastní podíl na vyešení problému, vlastní pínos skupin - jdeme píkladem vlastní racionalitou a nadhledem KOMPETENCE OBANSKÉ Cíl: vychovávat žáky jako demokratické obany plnící si vlastní povinnosti, uplatující svá práva a zárove respektující práva druhých, jako osobnosti zodpovdné za svj život, své zdraví a životní prostedí, jako ohleduplné bytosti schopné a ochotné pomáhat v rzných situacích - preventivn psobíme proti všem patologickým jevm, netolerujeme a odborn ešíme již náznaky - vysvtlujeme zhoubnost rasismu, xenofobie, nacionalismu, netolerujeme projevy - usilujeme o vytváení vzoru slušného jednání, výchovn psobíme proti hrubosti, vulgární mluv - vychováváme prosociáln podporujeme kamarádské projevy, vzájemnou pomoc - tvrd zasahujeme již jen pi náznacích patologického jednání - dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených vnitními normami - vedeme žáka k respektu a sebeúct - vytváíme situace s empatickým vcítním do rzných modelových rolí vhodného i nevhodného chování - pravideln se úastníme se žáky kurz Díky za život - upevujeme žádoucí formy chování využíváním vhodných vyuovacích témat - sledujeme chování žák, jejich postoje, aktuáln ešíme výchovné problémy - spolupracujeme s odborníky PPP, OPD, PR - týmov a s odborným vedením našich výchovných poradc hledáme úinná výchovná opatení

6 - nepipouštíme kolektivní vinu, netrestáme celé kolektivy, pestupky ešíme individuáln - nebereme osobn mimoádné situace, recese žák, hledáme alternativy ešení pracovní formou trestu, kterým pedcházíme opakování a neutrpí autorita uitele - usilujeme o racionální pístup, jednání bez emocí, afektu, pedcházíme konfrontaním situacím - užíváme popisného jazyka místo charakterizujícího, tzn. hodnotíme vždy jen výkon a chování, nevyjadujeme se o charakteru žáka, nevyjmenováváme jeho osobnostní vlastnosti - pistupujeme k ešení kauzálnímu, ne symptomatickému - v rámci vhodných pedmt seznamujeme žáky s právními normami - nabízíme žákm vhodné volnoasové aktivity, reagujeme na zájmy - upednostujeme pozitivní dsledky chování, pozitivní motivaci - nabízíme pomoc, vnujeme svj as žákm i mimo vyuovací hodiny - jdeme píkladem, respektujeme právní pedpisy, vnitní normy školy, plníme své povinnosti (nap. nikdo na pd školy nekouí, dodržujeme nástupy do hodin atd.) - respektujeme práva dítte, osobnost každého žáka - budujeme partnerské vztahy ve všech liniích - zapojujeme žáky do dní ve škole prostednictvím školního parlamentu, tídních samospráv - podporujeme prvky demokracie KOMPETENCE PRACOVNÍ Cíl: vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, používání vhodných materiál, nástroj a postup až technologií, nauit žáky ochran zdraví pi práci, pomoci žákm pi volb jejich budoucího povolání - vychováváme zdravý postoj k práci, motivujeme k odpovdnosti za plnní školních úkol - kvalitní práci pochválíme, chybnou netrestáme - vytváíme vhodné pracovní prostedí, podntnou a tvoivou atmosféru - vedeme k adaptabilit, mníme pracovní podmínky - dsledn dbáme na dodržování pravidel, vedeme žáky k ochran zdraví - dbáme na dokonení práce, splnní svých závazk - seznamujeme žáky s rznými profesemi - uíme práci organizovat - pomáháme vybírat a používat pi práci vhodné materiály, nástroje, technologie - pomáháme žákm pi hledání reálných možností jejich budoucí profese - pipravujeme žáky na další studium - cílen motivujeme a pomáháme k dosažení vhodn zvoleného studia vedoucího ke zvolenému povolání - píkladn si plníme své pracovní povinnosti, dodržujeme dané slovo, profesi a školu pozitivn prezentujeme ped žáky, rodii i širší veejností KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Cíl: vést žáky ke kultue ei a mluveného projevu, k otevené, všestranné a úinné komunikaci - v každém vyuovacím pedmtu se zamujeme na rozvoj komunikaních dovedností

7 - podporujeme využívání mateského jazyka a používání správné odborné terminologie - klademe draz na kulturu ei a mluveného projevu - vedeme ke spisovnému jazyku - netolerujeme vulgarismy, hrubé chování (nejenom my uitelé, všichni zamstnanci školy se snaží výchovn ovlivovat žáky) - podporujeme používání cizího jazyka, výpoetní techniky - podporujeme konstruktivní (sebe)kritiku - vedeme žáky k prezentování svých názor (školní parlament, rozhlas, asopis) - podporujeme pátelskou komunikaci mezi spolužáky (i rzného vku) - využíváme vyuovací témata vhodná pro pípravu náronjší komunikace (emon vypjaté situace, ohrožující apod.) - dsledn vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním ádu, ádu odborných ueben, pravidel chování pi rzných akcích - každoron spolen se žáky sestavujeme pravidla úelového chování ve tíd - uíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek mezilidské komunikace, spolupráce ve skupin aj. - z preventivních dvod vedeme žáky ke zdravému sebevdomí, asertivnímu chování - využíváme také nonverbální komunikaci, uíme ji žáky - jdeme píkladem, profesionalitou v komunikaci se žáky i rodii, zdvoilým vystupováním, kulturou ei, spisovností mluveného projevu KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ Cíl: nauit žáky pracovat v týmu, svým vlastním dílem práce pispt celkovému výsledku, nést zodpovdnost, hodnotit svoji práci - ustupujeme od frontální výuky, podporujeme aktivizaní metody a formy práce - zaazujeme dle poteby skupinové vyuování, využíváme kooperace, týmové spolupráce - zaazujeme výuku v rznorodých skupinách s možností zprostedkování uiva samostatným žákem slabším spolužákm - individuálním pístupem usilujeme o práci každého žáka na jeho osobní maximum - rozvíjíme schopnost žák uplatnit vlastní schopnosti v týmu, zadáváme konkrétní úkoly každému lenu skupiny pi skupinové práci - zaazujeme sebereflexi (nap. po skupinové práci), zhodnocení vlastního pínosu, podmínek práce, okolností, které lze odstranit, zlepšit - podporujeme vzájemnou pomoc žák, organizujeme práci tak, aby se žáci doplovali, pispli svým úkolem k celkovému výsledku - upednostujeme rzné formy spolupráce, zdrazujeme pozitiva a pínos - zodpovdn pistupujeme k integraci žák se speciálními vzdlávacími potebami - netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu - podporujeme tvorbu pátelských vazeb, mníme složení pracovních tým, zapojujeme do spolených úkol žáky z rzných prostedí - sledujeme sociální vztahy ve tíd a dále s nimi pracujeme - uíme žáky toleranci, podpoe slabších, prosociálnímu cítní - všichni dsledn vyžadujeme a dodržujeme pravidla chování spolen vytvoená na zaátku školního roku - jdeme píkladem, týmov spolupracujeme ve sboru, 1. stupe s 2. st., sjednocujeme výchovné strategie, pedáváme si vzájemn zkušenosti, pomáháme si

8 3. 3 Poskytování poradenských služeb ve škole Poradenství je v kompetenci výchovných poradc pro 1. a 2. stupe školy. Dle konkrétní oblasti se zapojují také další pedagogové, metodik prevence patologických jev, tídní uitel, v závažných pípadech také vedení školy. Zamení poradenských služeb: - poradenství žákm v oblasti uebních postup, styl, strategií - poradenství rodim žáka ve výchov a vzdlávání - prevence neprospchu žáka, poradenství pi školní neúspšnosti, postupy ešení neprospchu, individuální pístup s podporou zlepšení - poradenství pi prevenci a ešení sociáln patologických jev, správném postupu jejich odstranní - poradenství v obtížných životních situacích, prevence dopadu na výchovn vzdlávací dsledky - kariérové poradenství, volba školy - poradenství pi integraci žáka se speciálními vzdlávacími potebami - poradenství pi integraci žáka s odlišného kulturního prostedí, se sociálním znevýhodnním - poradenství ke vzdlávání mimoádn nadaných žák - metodické vedení uitel v psychologických a speciáln pedagogických pístupech k žákm - poskytování informací o službách dalších poradenských zaízení a odborných institucí Výchovný poradce realizuje konzultaní hodiny podle individuální poteby žák a rodi. Kariérové poradenství Výchovný poradce poskytuje kariérové poradenství, informaní materiály o stedním školství a trhu práce žákm a jejich rodim, ve spolupráci s tídním uitelem a vedením školy zajišuje organizaci pihlašování a pestupu k dalšímu vzdlávání. Ve vzdlávací oblasti lovk a svt práce probíhá rozvoj žák vzhledem k jejich profesnímu zamení, sebepoznání, orientaci ve svt práce. Prevence sociáln patologických jev Školní metodik prevence vytváí ve spolupráci s pedagogickým týmem Minimální preventivní program pro daný školní rok. Dále se vzdlává v dané oblasti a zprostedkuje informace ostatním. Podílí se na soustavném vzdlávání pedagogického sboru. Zajišuje autoevaluaci výsledk preventivních program. Prevence probíhá i v rámci výuky jednotlivých vzdlávacích oblastí a pi realizaci prezových témat. Celoškolní strategie pomáhá optimalizovat sociální klima školy, zamení proti sociáln patologickým jevm se stává souástí školní kultury. Postihuje všechny úastníky života školy. Metodik spolu s výchovnými poradci jsou v kontaktu s oddlením pée o dít, kurátory a sdruženími poskytujícími služby v této oblasti. Vedení školy iniciuje dvakrát do roka sociometrická šetení mapující vztahy ve tíd, postavení jednotlivých len, vdí typy i ohrožené jedince na okraji kolektivu. Na obou stupních škol i v mnoha tídách je k dispozici žákm schránka dvry. Jakékoli varovné signály jsou spouštcím mechanismem dalšího správného postupu zastavujícího nevhodné chování. Škola také spolupracuje s dalšími organizacemi s preventivními programy (nap. ÁP). Spolupracovníky na poli prevence jsou

9 také lenové Školního parlamentu. Zdravé psychosociální klima tíd i celé školy je jedním z hlavních cíl nového školního vzdlávacího programu. Psychologická pée V obtížných psychosociálních situacích se žáci mohou kdykoli obrátit na výchovné poradce školy nebo tídní ( i ostatní) uitele. Spolen eší pípadný konflikt mezi žáky, podporují optimální interakci mezi jednotlivými aktéry školního dní. Nabídka platí rovnž pro rodie, kterým je naznaena výchovná strategie vedoucí k odstranní nežádoucích jev. Konzultace a podpora je urena rovnž (zaínajícím) uitelm pracujícím se žáky s potížemi v uení, v chování, sebepojetí, vztazích. Všem jsou nabídnuty informace o dalších subjektech zajišujících psychologickou a sociální péi Pée o žáky se speciálními vzdlávacími potebami Jako bezbariérová škola jsme pipraveni vzdlávat také žáky se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodnním. Tito žáci jsou integrováni do bžných tíd. Uitel na základ odborného posudku poradenského pracovišt a ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka vytváí a realizuje individuální vzdlávací plán (IVP). Jeho struktura vychází z platné právní úpravy, dle poteby je doplnna dohodou o form podílu žáka a spolupráce se zákonnými zástupci. Obsahuje také asové rozvržení individuální pée uitele mimo vyuování Pée o talentované a mimoádn nadané žáky Škola vyhledává a rozvíjí talent a mimoádné nadání žák. V diagnostice spolupracuje s poradenským pracovištm a na základ závr odborného vyšetení sestavuje a realizuje IVP se strukturou dle právní úpravy. Mimoádn nadaní žáci mohou být peazeni do vyššího roníku na základ komisionální zkoušky. Pro nadaného žáka uitel pipravuje školní práci, realizuje problémové úkoly, které odpovídají úrovni dovedností žáka v oblasti jeho nadání a nadále je rozvíjejí. Tito žáci jsou zapojováni do soutží a olympiád, kde uplatní své znalosti a dovednosti. V rámci výuky volí uitel organizaní formy a aktivizaní metody práce, nap. vnitní diferenciaci pi skupinovém vyuování, které pln využívají potenciál dítte. Výuka anglického jazyka probíhá v diferencovaných skupinách podle úrovn jazykových dovedností žáka s možností pestupu mezi skupinami Zalenní prezových témat V našem školním vzdlávacím programu nevytváíme pro prezová témata samostatné pedmty, ale integrujeme je do jednotlivých vyuovacích pedmt, jejich obsah realizujeme formou vhodných metod a forem práce, nap. oteveného vyuování, kooperativních forem a projekt, ve kterých musí žáci používat vdomosti a dovednosti rzných vzdlávacích obor. Tematické okruhy prezových témat procházejí napí vzdlávacími oblastmi a umožují propojení vzdlávacích obor. Lépe tak lze využít všech okruh aktuální problematiky souasného svta, které prezová témata pinášejí do základního vzdlávání.

10 Zaazení jednotlivých tematických okruh prezových témat je vždy souástí charakteristiky vzdlávací oblasti a jednotlivá témata jsou uvedena v tabulkách vyuovacích pedmt. Pehled zalenní prezových témat do jednotlivých roník: PREZOVÁ TÉMATA Tématické okruhy Podokruhy 1. OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSV A - Osobnostní rozvoj a Rozvoj schopnosti poznávání b Sebepoznání a sebepojetí c Seberegulace a sebeorganizace d Psychohygiena e Kreativita B - Sociální rozvoj a Poznávání lidí b Mezilidské vztahy c Komunikace d Kooperace a kompetice C - Morální rozvoj a ešení problém a rozhodovací dovednosti b Hodnoty, postoje, praktická etika 2. VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBANA - VDO A - Obanská spolenost a škola B - Oban, obanská spolenost a stát C - Formy participace oban v politickém život D - Principy demokracie jako formy vlády a zpsobu rozhodování 3. VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH - VEG A - Evropa a svt nás zajímá B - Objevujeme Evropu a svt C - Jsme Evropané 4. MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - MKV A Kulturní diference B - Lidské vztahy C - Etnický pvod D Multikulturalita E - Princip sociálního smíru a solidarity 5. ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA EV

11 A Ekosystémy B - Základní podmínky života C - Lidské aktivity a problémy životního prostedí D - Vztah lovka k prostedí 6. MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - MV A - Receptivní innosti a - Kritické tení a vnímání mediálních sdlení b - Interpretace vztahu mediálních sdlení a reality c - Stavba mediálních sdlení d - Vnímání autora mediálních sdlení e - Fungování a vliv médií ve spolenosti B - Produktivní innosti a - tvorba mediálního sdlení b - práce v realizaním týmu Prezová témata jsou na naší škole realizována dvmi základními formami: integrací obsahu tématického okruhu do pedmtu INT nebo projektem PRO. Pro poteby školy jsme zvolili zkratky jednotlivých prezových témat, okruh a podokruh (nap. OSV-B-c =prezové téma Osobnostní a sociální výchova tématický okruh Sociální rozvoj podokruh Komunikace).

12 3. 7 Školní družina Školní vzdlávací program zahrnuje také zájmové vzdlávání a innost školní družiny. Naše cíle jsou spolené, pedevším sociální a osobnostní rozvoj dítte, dle podmínek a možností pispívají k jejich naplování pedagogití pracovníci školní družiny. Znalí vychovatelé se aktivn zapojují do naplování cíl formou zájmové a relaxaní innosti. K propojování dochází zejména pi realizaci projektového vyuování. Školní družina nabízí vedle kvalitní volnoasové obsahové nápln zájmové kroužky a vlastní akce, nap. A žijí duchové v dušikovém ase, Nocování se strašidly okolo Mikuláše, únorový karneval a další Školy v pírod, alternativní výuka ve zdravotn píznivém prostedí Do roních plán innosti uritých roník jsou zapracovány spolené zotavovací pobyty žák ve zdravotn píznivém prostedí. Výjezdy jsou realizovány podle vnitní smrnice školy a jejich cílem je naplnní tch oekávaných výstup vzdlávacích oblastí, jež je pirozené realizovat ve volné pírod. Školu v pírod pravideln absolvují 2. a 5. roníky. Alternativní výjezdy realizují nkteí uitelé 2. stupn školy se svými žáky v návaznosti na vybrané téma vyuovacího pedmtu. Specifickou nabídkou naší školy pro žáky 3. a 4. tíd je organizace týdenní lyžaské školy na svazích Ještdu. Lyžaský výcvik absolvují (dovolí-li to snhové podmínky) také 7. tídy vetn pobytu na horské chat Zájmové kroužky Škola nabízí jako doplkovou innost volnoasové aktivity pro žáky v rámci více než dvou desítek kroužk se zamením sportovním, výtvarným, hudebním, zábavn poznávacím.

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace

Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace CHARAKTERISTIKA VYUOVACÍHO PEDMTU Multimediální seminá tvorba asopisu a rozhlasové relace 1. Obsahové, asové a organizaní vymezení Obsahové vymezení rozvíjení kultivovaného písemného a ústního projevu

Více

ESKÝ JAZYK A LITERATURA

ESKÝ JAZYK A LITERATURA ESKÝ JAZYK A LITERATURA CHARAKTERISTIKA PEDMTU 1. Obsahové vymezení Realizuje obsah vzdlávacího oboru eský jazyk a literatura RVP GV. Zaujímá dležité postavení ve výchovn vzdlávacím procesu. Je to povinný

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví

Vzd lávací oblast : lov k a zdraví Vyu ovací p edm t: Výchova ke zdraví Vzdlávací oblast : lovk a zdraví Vyuovací pedmt: Výchova ke zdraví Charakteristika pedmtu Vzdlávací obsah: Základem vzdlávacího obsahu pedmtu Výchova ke zdraví je vzdlávací obsah vzdlávacího oboru Výchova

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení

Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení PROJEKT CZ.1.07/1.3.10/01.0039 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOTEM ESKÉ REPUBLIKY Další vzdlávání pracovník škol a školských zaízení kurz DVPP Obsah - podrobný

Více

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci

8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE. 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci 8. HODNOCENÍ ŽÁK A AUTOEVALUACE 8.1 Základní východiska pro hodnocení a klasifikaci I. Úvod Nedílnou souástí výchovn vzdlávací innosti je hodnocení a klasifikace žák. Má funkci motivaní, diagnostickou

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: SEPSSTUD2011 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.9.2011 Plánovaný stav 1. ízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti

eská školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Pedmt inspekní innosti eská školní inspekce Liberecký inspektorát Název školy: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-025/09-08 Základní škola, Liberec, eská 354, píspvková organizace Adresa: eská 354, 463 12 Liberec 25 Identifikátor: 600 080

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti:

INSPEKNÍ ZPRÁVA. j. ŠI-159/08-02. Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Pedmt inspekní innosti: INSPEKNÍ ZPRÁVA j. ŠI-159/08-02 Název školy: Gymnázium J.S. Machara, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav Adresa: Královická 668, 250 50 Brandýs n.l. St. Boleslav Indetifikátor: 600 007 774 I: 61388939 Místo

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace

FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace. Charakteristika vyuovacího pedmtu. 1. Vzdlávací oblast pedmtu. 2. asová dotace. 3. Místo realizace FRANCOUZSKÝ JAZYK - konverzace Charakteristika vyuovacího pedmtu 1. Vzdlávací oblast pedmtu Rozvíjení receptivních, produktivních a interaktivních eových dovedností Hlasité, plynulé a foneticky správné

Více

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti:

Slezská diakonie. Dtské Paliativní oddlení Business plán. Realizátor projektu: Pedmt innosti: Realizátor projektu: Slezská diakonie Tento projekt je postaven na spolupráci dvou subjekt: Slezské diakonie (www.slezskadiakonoe.cz) a Fakultní nemocnice Brno (www.fnbrno.cz) z nichž každý ze subjekt

Více

16. Výtvarná výchova

16. Výtvarná výchova 16. Výtvarná výchova 505 Vzdlávací oblast: Umní a kultura Vzdlávací obor: Výtvarná výchova Vyuovací pedmt: Výtvarná výchova 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy

Charakteristika školního vzdělávacího programu. 1 Zaměření školy Charakteristika školního vzdělávacího programu 1 Zaměření školy Škola se zaměřuje především na využívání regionálních zvláštností. V prosinci 2006 jsme vstoupili do projektu Zdravá škola, kde škola realizuje

Více

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3. CHARAKTERISTIKA ŠVP 3.1 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY Zaměření školy vychází z výchovných a vzdělávacích potřeb žáků, z kvalifikovanosti pedagogického sboru a je v souladu s cíli základního vzdělávání. Škola má některá

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí. eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice. Identifikátor školy: 650 058 941 eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola eské Hemanice, okres Ústí nad Orlicí eské Hemanice 50, 565 52 eské Hemanice Identifikátor školy: 650 058 941 Termín konání inspekce:

Více

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika Výbr z nových knih 6/2010 pedagogika 1. Inkluzivní vzdlávání / Vanda Hájková, Iva Strnadová Praha : Grada, 2010 -- 217 s. -- eština. ISBN 978-80-247-3070-7 (brož.) Sign.: II 107730V1 integrace žáka ; speciální

Více

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94

ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY. Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 ZPRÁVA Z VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY Škola: MATESKÁ ŠKOLA Adresa: Husovo nám. 94 Termín vlastního hodnocení : íjen 2007 1. VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY: V prbhu školního roku 2006/7 došlo k pepracování VP s pvodním

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015

Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy s.r.o. na období 2011 2015 V Brn 2010 Schváleno Akademickou radou Rašínovy vysoké školy s.r.o., dne 29. ervna 2010 1 Veškerá práva vyhrazena Brno 2010 Vydalo nakladatelství

Více

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

KERAMIKA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: KERAMIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Volitelný předmět keramika je jedním z vyučovacích předmětů tématického okruhu Umění a kultura. Svým vzdělávacím obsahem navazuje na předmět výtvarná

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk

Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk Nmecký jazyk 130 Vzdlávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdlávací obor: Další cizí jazyk Vyuovací pedmt: Nmecký jazyk 1. Charakteristika vyuovacího pedmtu a) Obsahové, asové a organizaní vymezení

Více

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu

4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4 Charakteristika školního vzdělávacího programu 4.1 Pojetí školního vzdělávacího programu Základní vzdělávání musí být užitečnou službou občanům a má reflektovat i jejich očekávání a individuální potřeby.

Více

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Soubor eduka ních materiál k vzd lávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Soubor edukaních materiál k vzdlávacímu programu BEZBARIÉROVÁ KOMUNIKACE S OSOBOU SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM Kolektiv autor projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0123 2012 Bezbariérová komunikace s osobou se zdravotním

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Zdravá škola pro každého,

Zdravá škola pro každého, Základní škola Stíbro, Gagarinova 1039, píspvková organizace Školní vzdlávací program pro základní vzdlávání - Zdravá škola pro každého,.j. ZSG-383/2009 Stíbro 2009.j.: ZSG-383/2009 Obsah: 1. IDENTIFIKANÍ

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová

Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník. Ing. Lenka Blahová Tvorba školního vzdlávacího programu na Stední škole MESIT, o.p.s. v pedmtu ICT pro 1. roník Ing. Lenka Blahová Bakaláská práce 2007 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** ABSTRAKT

Více

! "#$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 /

! #$%&' $$ ( ) *+, * -. ) - /0 / !"#$%&' $$ ()*+,* -.)- /0/ Úvod Školní družina je zízena podle zákona. 561/2004 Sb. o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), a ídí se podle vyhlášky MŠMT. 74/2005

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Charakteristika školy

Charakteristika školy Charakteristika školy Základní škola Průhonice je úplnou školou s 1. až 9. roníkem. V posledních letech se poet žáků pohyboval okolo 300. Škola je v provozu od 1. září 1965. Právní subjektivitu získala

Více

Výchovn vzdlávací program

Výchovn vzdlávací program Výchovn vzdlávací program Školní družina - ZŠ Brno, Novomstská 21 Školní družina : -dležitý výchovný partner rodiny a školy -plní vzdlávací cíle, rozvíjí specifické nadání dtí -pomáhá dtem pekonávat jejich

Více

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006

Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Plán práce školy. ve školním roce 2005/2006 Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Plán práce školy ve školním roce 2005/2006 Schváleno na pedagogické rad dne 1. 9. 2005 Mgr. Jaroslava Skácelíková editelka školy Schze

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie

Charakteristika ŠVP. Výchovné a vzdělávací strategie Charakteristika ŠVP aměření školy Školní vzdělávací program vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP V, z louhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy hlavního města

Více

Podnikání v gastronomii

Podnikání v gastronomii Název školního vzdlávacího programu: Podnikání v gastronomii Kód a název oboru vzdlání: 64-41-L/51 Podnikání Stupe poskytovaného vzdlávání: Stední vzdlání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: dvouleté

Více

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ)

Příloha č. 8. 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) Příloha č. 8 5.2.1.2. Anglický jazyk (AJ) a) Obsahové vymezení Předmět Anglický jazyk je součástí vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace a je vyučován v 6. 9. ročníku. Výuka plynule navazuje na

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád)

Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) Pravidla pro hodnocení výsledk vzdlávání žák (Klasifikaní ád) OBSAH I. Zásady hodnocení prbhu a výsledk vzdlávání a chování ve škole a na akcích poádaných školou, zásady a pravidla pro sebehodnocení žák

Více

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika Výbr z nových knih 12/2011 pedagogika 1. 100 vcí, které by ml znát každý pedškolák / Birgit Ebbert ; [peklad Dagmar Sklenáová] Brno : Computer Press, 2011 -- 138 s. :. -- eština. ISBN 978-80-251-3545-7

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu Název našeho ŠVP Učíme se s Amosem vychází z čestného názvu školy, který je spojený se jménem učitele národů Jana Amose Komenského. ŠVP vychází z obecných

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: BIOLOGICKÁ PRAKTIKA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Biologická praktika jsou volitelným předmětem, který se zabývá hlubším zkoumáním živé a neživé přírody. Vede žáky k samostatnému získávání

Více

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský

MOTIVACE U ENÍ NA ZŠ Úsilí o inovaci vnit ní práce škol se základním vzd láváním Pedagogika U it se se zájmem, u it se pro život Komenský MOTIVACE UENÍ NA ZŠ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika

Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika Výbr z nových knih 12/2010 pedagogika 1. eština expres 1 : [úrove] A1/1 : [nmecká verze] / Lída Holá, Pavla Boilová Praha : Akropolis, 2010 -- 96 s. :. -- nmina. ISBN 978-80-87310-14-4 (brož.) Sign.: III

Více

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13.

SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ. Otloukánek / [Outsider] / Nora Martincová -- eština In: Moderní vyuování -- [CZ] -- Ro. 6,.9 (2000), s.12-13. SOCIÁLNÍ VYLOUENÍ Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

DODATEK č. 1 ke straně 17

DODATEK č. 1 ke straně 17 DODATEK č. 1 ke straně 17 Osobnostní a sociální výchova První cesta OSV k žákovi probíhá nepřetržitě učitel je vzorem sociálního chování, ať chce nebo nechce. V běžných školních V běžných školních SPT

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Píloha.1 Školní družina je souástí Základní školy Blansko, Erbenova 13, poskytuje zájmové vzdlávání žákm prvního stupn, má ti oddlení a zajišuje ranní a odpolední

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) DRAMATICKÁ VÝCHOVA. Blok předmětů: Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: VOLITELNÉ PŘEDMĚTY ( DISPONABILNÍ HODINY) Název předmětu: DRAMATICKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Dramatická výchova Hlavním cílem vyučovacího předmětu

Více

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková

1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace. PaedDr. Hana Sedláková 1/3 Možnosti integrace dtí v mateské škole 1/3.1 Pojem integrace PaedDr. Hana Sedláková Obecné pojetí Obecn lze tento termín vysvtlit jako plné zalenní a splynutí jedince se spoleností, což úzce souvisí

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy 1 Dobrovolnictví Pod pojmem

Více

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky

ŠKOLNÍ KNIHOVNY Hola, d ti, do knihovny! aneb Za ínáme s eštinou.. eský jazyk a literatura Školní knihovna není jen pro žáky ŠKOLNÍ KNIHOVNY Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo v

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

Výroní zpráva o innosti školy

Výroní zpráva o innosti školy Výroní zpráva o innosti školy ve školním roce 2004/2005 1. Název školy: Tyršova základní škola, Praha 5 Jinonice, U Tyršovy školy 1/430 Poslední zaazení do sít škol: 1.9.2003 2. Zizovatel: ÚM Praha 5,

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Charakteristika školního vzdělávacího programu

Charakteristika školního vzdělávacího programu I. Sekaniny 1804 Charakteristika ŠVP Charakteristika školního vzdělávacího programu Zaměření školy Náš ŠVP vychází z nároků a potřeb současné společnosti s výhledem na budoucí vývoj. Dnešní společnost

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ. 4/2011 Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze. Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy. Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová eská školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Základní škola Moravská Tebová, Kostelní námstí 21, okres Svitavy Kostelní námstí 21, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor školy: 600 100 677

Více

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010

Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 Rašínova vysoká škola ( RaVŠ) Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy na období 2006 2010 V Brn 2005 1 1. ÚVOD Dlouhodobý zámr Rašínovy vysoké školy (dále RaVŠ) je zpracován na základ ustanovení 42 odst.

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 8 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu

3) Charakteristika školního vzdělávacího programu 3) Charakteristika školního vzdělávacího programu Školní vzdělávací program Škola šitá na míru naplňuje výchovné a vzdělávací cíle RVP ZV. Program je založen na principech kombinujících různé metody učení

Více

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství

Mami, pro nemáme peníze? D ti a my Projekt Rozumíme pen z m u í žáky zodpov dnému p ístupu k financím Školství FINANNÍ GRAMOTNOST Výbrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty lánk lze objednat v elektronické podob prostednictvím elektronické pedagogické knihovny (e-pk) http://www.epk.cz/ nebo

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Výchova k občanství (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy

eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy eská školní inspekce Oblastní pracovišt Pardubice Inspekní zpráva Základní škola Moravská Tebová, Kostelní nám. 2, okres Svitavy Kostelní nám. 2, 571 01 Moravská Tebová Identifikátor: 600 100 677 Zizovatel:

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9. Jaselská 7/9, 602 00 Brno. Identifikátor školy: 600 019 896 eská školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Stední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 Jaselská 7/9, 602 00 Brno Identifikátor školy: 600 019 896 Termín konání inspekce: 29. listopad

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Bezpenost a hygiena práce

Bezpenost a hygiena práce Bezpenost a hygiena práce Problematika bezpenosti tvoí nedílnou souást výuky obecn technických pedmt. Úelem tohoto textu je prezentovat pedevším obecnou problematiku i základní pojmy této oblasti. Mly

Více

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ

PREZOVÁ TÉMATA. Sebepoznání a J,AJ,,AJ,J,P P,J,AJ J,AJ,VV sebepojetí OV,VV OV,VV OV,VV OV, TV,HV TV,HV, TV,M,HV TV,HV ,VKZ PREZOVÁ TÉMATA Prezová témata jsou realizována v prvé ad formou integrace do jednotlivých pedmt. U nkterých témat je to potom formou krátkodobých i dlouhodobých projekt. Prezové téma Osobnostní a sociální

Více

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA

Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Vzdělávací předmět: ETICKÁ VÝCHOVA Obsahové, organizační a časové vymezení předmětu Etická výchova Doplňující vzdělávací obor Etická výchova je zařazen do výuky jako volitelný předmět v 7. a 8. ročníku.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy v Lanžhotě Šťasten národ, který má hojnost škol a pěkných knih. J.A. Komenský Předkladatel: Název školy: Adresa: Ředitel: Zástupce

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: OSOBNOSTNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Obsah předmětu osobnostní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Obsahově souvisí

Více

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989

Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 Praha 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz. Akademické gymnázium Praha Od do 9/1985 6/1989 ŽIVOTOPIS 1. Kontaktní údaje: Miroslav Lupa, Habrová 2640/5, 130 00 3, tel.: +420 775 339 333 e-mail: mirek@koniklec.cz 2. Píjmení Lupa 3. Jméno Miroslav 4. Datum narození 2. kv*tna 1971 5. Národnost eská

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více