Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Ing. I. Brabcová, Z. Ohnoutek, F. Cívela, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský, Ing. J. Toufar Omluveni: Z. Tilšer Ověřovatel: Ing. P. Ratiborský Hosté: Bc. J. Foltýn, Ing. L. Náplava, Ing. M. Chrástová, D. Mikošková, Ing. I. Šlíma, S. Kozmíková, DiS. Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. 2. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. stav pohledávek NTV cable s.r.o. k Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. změna obchodních podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb NTV Cable s.r.o. 4. Žádost společnosti NTV cable s.r.o. o uzavření Dohody o uložení sítí do pozemků ve vlastnictví města 5. Změna nájemní smlouvy na byt 6. Výpůjčka části pozemku za účelem rozšíření stávajících vstupů do bytového domu v ulici Nábřeží 7. Výpůjčka části pozemku za účelem vybudování parkovací plochy v ulici Podzámčí 8. Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a žádost o bezplatné užívání části pozemku p. č. 6480/1 za účelem umístění schodku do domu 9. Žádost o směnu nebo prodej části pozemku p. č. 5669/8 a pozemku p. č. 5745/12 ve vlastnictví Města Napajedla v lokalitě Zámoraví 10. Žádost spol. PERFECT spol. s r.o. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení 11. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. O/0292/2010/DOP o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti 12. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce VO v ul. Lány 1. etapa 13. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Napajedla hřbitovní kaple obnova fasády 14. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Výměna baterií, kalibrace UPS, kompletní profylaxe evakuační výtah v objektu DPS, ul. Pod Kalvárií čp Stav elektroinstalace v objektu Klubu kultury Napajedla

2 2 16. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o účasti na PROGRAMU č. PM 54517/2009-ZSM/V a dodatku č. 2 ke smlouvě o údržbě a provozování hráze 17. Změna termínu uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v DPS Pod Kalvárií čp Úhrada nezpůsobilých výdajů na akci Naše Napajedla město pro život, revitalizace MPZ II. etapa, rozpočtové opatření č. 5/ Úpravy rozpočtu města rozpočtová opatření č. 3 a Smlouva na daňové poradenství 21. Stav finančních prostředků města k Svěření majetku příspěvkové organizaci Služby města Napajedla 23. Návrh na poskytnutí finančních příspěvků spolkům a organizacím na rok 2014 z rozpočtu města 24. Darovací smlouva pro Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. 25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 26. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností informace 27. Ekonomický rozbor nakládání s odpady města a návrh ceníku odpadů pro rok Lesopark Kalvárie návrh opatření 29. Monitoring stavu životního prostředí v průmyslové zóně Slavia Napajedla projednání 30. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Napajedla v souvislosti s výkonem práce 31. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Napajedla 32. Návrhy na udělení Medaile města Napajedla 33. Program zasedání zastupitelstva města dne Záštity starostky města v roce Dodatek ke Smlouvě k zajištění dopravní obslužnosti s ČSAD Vsetín a.s. C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé - Doplňující zpráva o ceně tepla v Napajedlích 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. Irena Brabcová přivítala přítomné a ve 14:05 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. P. Ratiborský. 3. Zápis z jednání dne 22. ledna 2014 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Starostka seznámila přítomné s programem, který byl schválen včetně změn.

3 3 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Bod týkající se navýšení základního kapitálu obchodní společnosti NTV cable s.r.o. byl staženo z programu jednání. 2. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila se stavem pohledávek k Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila se změnami obchodních podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti NTV cable s.r.o. ve vazbě na změnu Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a ve vazbě na nový Občanský zákoník. 4. Rada města Napajedla se seznámila s žádostí společnosti NTV cable s.r.o. o uzavření Dohody o uložení sítí do pozemků ve vlastnictví města a usnesením č. 68/1364/2014 uzavření Dohody o uložení sítí do pozemků ve vlastnictví města dle přiloženého seznamu parcel v příloze č. 6 a č. 7 a výkresové dokumentace v přílohách č. 1 až č. 5 v katastru města se společností NTV cable s.r.o. Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR uzavřít Dohodu o uložení sítí do pozemků ve vlastnictví města se společností NTV cable s.r.o. Termín: 14. února Rada města Napajedla se seznámila s žádostí týkající se změny nájemní smlouvy na byt v čl. 2 Doba nájmu a usnesením č. 68/1365/2014 a) souhlasí se změnou doby trvání nájemní smlouvy na byt č. 2, Jiráskova 718, Napajedla, na 5 let Ing. Miroslavu Poláškovi, řediteli NBTH, s.r.o. uzavřít nájemní smlouvu dle schválených podmínek Termín: 31. března Rada města Napajedla projednala žádost o využití části pozemku p. č. 130/87, 130/5 a p. č. 130/11 v k. ú. Napajedla za účelem rozšíření stávajících vstupů do bytového domu v ulici Nábřeží a usnesením č. 68/1366/2014

4 4 a) vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 130/87 o výměře 7,5 m 2, části pozemku p. č. 130/5 o výměře cca 14 m 2 a části pozemku p. č. 130/11 o výměře 6,5 m 2 v k. ú. Napajedla, Společenství domu čp. 1519, 1520, 1521 a 1522 Nábřeží, Napajedla, za účelem rozšíření čtyř stávajících vstupů do tohoto činžovního domu, aby na nich mohly být umístěny lavičky a stojany na kola Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 13. února 2014 Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - sdělit stanovisko rady města žadateli a nechat vypracovat smlouvu o výpůjčce Termín: 10. března Rada města Napajedla projednala žádost o využití části pozemku p. č. 6477/6 v k. ú. Napajedla za účelem rozšíření stávajícího vjezdu v ulici Podzámčí a usnesením č. 68/1367/2014 a) vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 6477/6 o výměře cca 12,5 m 2 vk. ú. Napajedla za účelem rozšíření stávajícího vjezdu před RD č. p. 233, 232 a 214 v ulici Podzámčí Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 13. února 2014 Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - sdělit stanovisko rady města žadatelce a nechat vypracovat smlouvu o výpůjčce Termín: 10. března Rada města Napajedla projednala žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a žádost o bezplatné užívání části pozemku p. č. 6480/1 v k. ú. Napajedla za účelem umístění schodku do domu a usnesením č. 68/1368/2014 a) vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 6480/1 o výměře 1 m 2 dle zákresu v geometrickém plánu č /2010 za cenu 300,00 Kč/m 2 v k. ú. Napajedla b) vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 6480/1 o výměře cca 0,30 m 2 za účelem umístění schodku do domu v k. ú. Napajedla na dobu určitou, po dobu existence stavby RD c) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 10. února předložit návrh na uzavření dodatku č. 1 k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. února 2014

5 5 9. Rada města Napajedla projednala žádost o směnu nebo prodej části pozemku p. č. 5669/8 a pozemku p. č. 5745/12 ve vlastnictví Města Napajedla v lokalitě Zámoraví a usnesením č. 68/1369/2014 a) nevyhlašuje záměr směny části pozemku p. č. 5669/8 o výměře cca 14 m 2 a pozemku p. č. 5745/12 o výměře 133 m 2 ve vlastnictví města Napajedla za část pozemku p. č. 6450/13 o stejné výměře cca 147 m 2 ) v k. ú. Napajedla b) vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 5745/12 o výměře 41 m 2 vk. ú. Napajedla dle zákresu v geometrickém plánu č /2010 za cenu dle znaleckého posudku, formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní c) vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 5669/8 o výměře cca 14 m 2 a pozemku p.č. 5745/12 o výměře 92 m 2 v k. ú. Napajedla dle zákresu v geometrickém plánu č /2010 za cenu dle znaleckého posudku, formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní d) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 10. února předložit návrh prodeje k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. února Rada města Napajedla projednala žádost společnosti PERFECT, spol. s r.o. o uzavření smlouvy obudoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu Napajedla,Ondráček, přípojka NN a usnesením č. 68/1370/2014 zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu na pozemcích p. č. 402/8, 6477/48, 402/10 a p. č. 402/3 v k. ú. Napajedla za cenu 100,00 Kč/m za uložení inženýrské sítě a 50,00 Kč/m 2 za umístění pojistkové skříně; k dohodnuté ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platné sazby b) schvaluje Smlouvu č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu v příloze č. 2 c) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smlouvy Termín: 14. března 2014

6 6 11. Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2014 a usnesením č. 68/1371/2014 Dodatek č. 1 smlouvy č. O/0292/2010/DOP o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou, na rok 2014 b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O/0292/2010/DOP Termín: ihned 12. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 1. etapa a usnesením č. 68/1372/2014 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 1. etapa zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou města dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. na provedení akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 1. etapa za cenu ,97 Kč vč. DPH c) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. na realizaci akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 1. etapa Termín: 14. ledna 2014 d) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR zajistit realizaci akcí Termín: 31. května Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Napajedla hřbitovní kaple obnova fasády a usnesením č. 68/1373/2014 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Napajedla hřbitovní kaple obnova fasády zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou města dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na realizaci akce Napajedla hřbitovní kaple obnova fasády za cenu ,00 Kč vč. DPH

7 7 c) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na realizaci akce Napajedla hřbitovní kaple obnova fasády Termín: 14. ledna 2014 d) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR zajistit realizaci akce Termín: 31. srpna Rada města Napajedla se seznámila s přípravou veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Výměna baterií, kalibrace UPS, kompletní profylaxe evakuační výtah v objektu DPS, ul. Pod Kalvárií čp. 90 zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou města dne usnesením č. 50/994/2013 a usnesením č. 68/1374/2014 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Výměna baterií, kalibrace UPS, kompletní profylaxe evakuační výtah v objektu DPS, ul. Pod Kalvárií čp. 90 zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou města dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo č. OZA se společností ELTECO UPS s.r.o. na provedení akce Výměna baterií, kalibrace UPS, kompletní profylaxe evakuační výtah v objektu DPS, ul. Pod Kalvárií čp. 90 za cenu ,- Kč vč. DPH c) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností ELTECO UPS s.r.o. na realizaci akce Výměna baterií, kalibrace UPS, kompletní profylaxe evakuační výtah v objektu DPS, ul. Pod Kalvárií čp. 90 Termín: 12. února 2014 d) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR zajistit realizaci akce Termín: 30. dubna Rada města Napajedla se seznámila se Zprávou o revizi elektrické instalace a s Vyjádřením ke stavu elektrorozvodů v objektu Klubu kultury a usnesením č. 68/1375/2014 a) rozhodla o uzavření objektu Klubu kultury divadelního sálu do doby odstranění závad uvedených ve Zprávě o revizi elektrické instalace a vyjádření ke stavu elektroměrů v objektu Klubu Kultury Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR, zadat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v objektu Klubu kultury vč. rozpočtu

8 8 Termín: ihned 16. Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o účasti na PROGRAMU č.pm 54517/2009-ZSM/V a u snesením č. 68/1376/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na PROGRAMU č. PM 54517/2009- ZSM/V, jímž se Město Napajedla zavazuje, že stavbu protipovodňového opatření nezcizí nebo nezmění způsob jejího užívání do , v předloženém znění dle přílohy č. 4 b) schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o údržbě a provozování hráze uzavřené dle ustanovení 50a občanského zákoníku se společností Fatra, a.s., kterým mění účinnost této smlouvy z původních 10 let od na nynější termín, a to do , v předloženém znění dle přílohy č. 8; Dodatek č. 2 nabude účinnosti po podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spoluúčasti na PROGRAMU c) ukládá - předložit návrh na uzavření Dodatku č. 1 k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. února 2014 Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - zajistit uzavření Dodatku č. 2 Termín: 5. března Rada města Napajedla se seznámila se změnou termínu uzavření nájemní smlouvy a plateb nájemného na byt č. 3 v DPS č. p. 90 a usnesením č. 68/1377/2014 změnu termínu uzavření nájemní smlouvy a plateb nájemného na byt č. 3 v DPS č. p. 90 z na z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení přiděleného bytu Aleně Kašné, vedoucí odboru sociálních věcí - sdělit stanovisko rady města žadateli Termín 14. února 2014 Ing. Monice Chrástové, vedoucí oboru SMIR - zajistit realizaci rekonstrukce bytu č. 3 v DPS č. p. 90 Termín 23. května 2014 Ing. Miroslavu Poláškovi, řediteli NBTH, s.r.o. - uzavřít s žadatelem nájemní smlouvu na předmětný byt od Termín: 26. května Rada města Napajedla se seznámila s návrhem úpravy rozpočtu města na rok 2014 z důvodu úhrady nezpůsobilých výdajů u dotační akce Naše Napajedla město pro život, revitalizace MPZ II. etapa a usnesením č. 68/1378/2014

9 9 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2014: - ve výdajové části rozpočtu navýšení oddílu 64 Ostatní činnosti o částku Kč ,00 na ORJ 2427 na odvod do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava - v části financování rozpočtu navýšení položky 8115 o částku Kč ,00 předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. února Rada města Napajedla se seznámila s návrhem změn v rozpočtu města na rok 2014 a usnesením č. 68/1379/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 3 a 4 dle návrhu v příloze č. 1 předložit změny rozpočtu k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. února Rada města Napajedla se seznámila s návrhem smlouvy na daňové poradenství a usnesením č. 68/1380/2014 smlouvu na daňové poradenství dle předloženého návrhu v příloze č. 1 b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy Termín: 15. března 2014 c) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit odeslání smlouvy druhé smluvní straně Termín: 15. března Rada města Napajedla se seznámila s přehledem stavu finančních prostředků na účtech města k Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na svěření majetku města k hospodaření příspěvkové organizaci a usnesením č. 68/1381/2014 svěření majetku uvedeného v příloze č. 1 k hospodaření příspěvkové organizaci Služby města Napajedla

10 10 Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit předání soupisu svěřeného majetku uvedené příspěvkové organizaci Termín: 31. března Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančních příspěvků spolkům a organizacím a na sociální služby na rok 2014 z rozpočtu města a usnesením č. 68/1382/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení finančních příspěvků dle návrhu v příloze č. 1 a příloze č. 2 b) doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle návrhů v příloze č. 3 c) ukládá Zbyňkovi Ohnoutkovi, místostarostovi předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Napajedla Termín: 26. února Rada města Napajedla se seznámila s návrhem darovací smlouvy a usnesením č. 68/1383/2014 darovaní finančního daru ve výši Kč 5.000,00 pro Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. na pomoc dětem v hematologickém a onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci b) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Napajedla jako dárcem a obdarovaným Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. na darování finančních prostředků ve výši Kč 5.000,00 dle návrhu v příloze č. 1 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč 5.000,00 z rezervy na spolky do oddílu 35 Zdravotnictví na ORJ 2481 dar Sdružení Šance d) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města podpisem smlouvy Termín: 13. února Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené se společností REVENGE, a.s. a usnesením č. 68/1384/2014 dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů se společností REVENGE, a.s.

11 11 b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy Termín: 21. února Rada města Napajedla se seznámila s vyjádřením Městského úřadu Napajedla, odboru správy majetku, investic a rozvoje životní prostředí, k možnému přijetí obecně závazné vyhlášky k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a usnesením č. 68/1385/2014 ukládá seznámit s materiálem zastupitelstvo města Termín: 26. února 2014 V 17:40 hodin odešli F. Cívela a Ing. J. Toufar, přítomni 4 členové rady města. 27. Rada města Napajedla se seznámila s předloženým ekonomickým rozborem nakládání s odpady města Napajedla za rok 2013 a snávrhy ceníku za svoz a zneškodnění odpadů pro občany na rok 2014 a usnesením č. 68/1386/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený ceník výše úhrad pro rok 2014 navržený odborem správy majetku, investic a rozvoje životní prostředí předložit návrh ceníku výše úhrad ke schválení zastupitelstvu města dne 26. února 2014 c) bere na vědomí ekonomický rozbor nakládání s odpady města Napajedla za rok 2013 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila se zprávou odboru správy majetku, investic a rozvoje životní prostředí ke stavu lesoparku Kalvárie a usnesením č. 68/1387/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení nejnutnějšího zásahu v lesoparku v souladu s novými lesními hospodářskými osnovami roce 2014 b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci regenerace lesoparku Kalvárie dle schváleného a veřejně projednaného projektu atelieru FLORART Uherský Brod po etapách ve finančním objemu cca ,00 Kč ročně v souladu s lesními hospodářskými osnovami c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vypracování nového projektu regenerace lesoparku Kalvárie dle připomínek komise životního prostředí

12 12 d) ukládá zařadit projednání návrhu opatření lesoparku Kalvárie do programu zastupitelstva města dne 26. února 2014 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s předloženými výsledky monitoringu stavu životního prostředí v průmyslovém areálu Slavia Napajedla a usnesením č. 68/1388/2014 a) bere na vědomí závěrečné výsledky monitoringu zařadit projednání výsledků monitoringu do programu jednání Zastupitelstva města Napajedla dne s pozváním dotčených subjektů MUDr. Rychlíková Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Mgr. Maňas Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Občanské sdružení - Za zdravá Napajedla, zástupce společnosti L.A.S.T., spol. s r.o., Tečovice, zástupce společnosti Fe MARKET recycling, s.r.o., Praha, zástupce společnosti INTEX,spol. s r.o., Napajedla Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem Směrnice pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Napajedla v souvislosti s výkonem práce a usnesením č. 68/1389/2014 Směrnici pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Napajedla v souvislosti s výkonem práce s účinností od dle návrhu v příloze č. 1 Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit dodržování směrnice od data účinnosti Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla projednala předložený návrh Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Napajedla a usnesením č. 68/1390/2014 a) doporučuje zastupitelstva města schválit předložený návrh Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Napajedla dle důvodové zprávy předložit návrh Zásad k projednání zastupitelstvu města dne 26. února 2014 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s návrhy na udělení Medaile města Napajedla a

13 13 usnesením č. 68/1391/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení Medaile města Napajedla navrženým občanům Napajedel předložit materiál k projednání zastupitelstvu města dne 26. února 2014 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s programem zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 19, které se bude konat ve středu dne 26. února Rada města Napajedla bere na vědomí informaci o záštitách starostky města v roce 2013 uvedených v důvodové zprávě. 35. Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Dodatku ke smlouvě k zajištění dopravní obslužnosti a usnesením č. 68/1392/2014 Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro město Napajedla ze dne pro rok 2014 mezi objednatelem městem Napajedla a dopravcem ČSAD Vsetín a.s. b) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města podpisem Dodatku smlouvy Termín: ihned c) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit odeslání Dodatku smlouvy druhé smluvní straně Termín: ihned C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé Rada města Napajedla se seznámila s doplňující zprávou o ceně tepla v Napajedlech. 2. Závěr Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům. Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 18:30 hodin ukončila.

14 14 Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka místostarosta Ing. Pavel Ratiborský v. r. ověřovatel

15 15 Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům Bod č. Ing. Irena Brabcová František Cívela Zbyněk Ohnoutek Mgr. Robert Podlas Ing. Pavel Ratiborský Zbyněk Tilšer Ing. Jaroslav Toufar 1 / / / / / - / 2 S S S S S - S 3 S S S S S - S 4 A A A A A - A 5 A A A A A - A 6 A A A A A - A 7 A A A A A - A 8 A A A A A - A 9 A A A A A - A 10 A A A A A - A 11 A A A A A - A 12 A A A A A - A 13 A A A A A - A 14 A A A A A - A 15 A A A A A - A 16 A A A A A - A 17 A A A A A - A 18 A A A A A - A 19 A A A A A - A 20 A A A A A - A 21 S S S S S - S 22 A A A A A - A 23 A A A A A - A 24 A A A A A - A 25 A A A A A - A 26 A A A A A - A 27 A - A A A A - A A A - -

16 16 29 A - A A A A - A A A A - A A A A - A A A S - S S S B - B B B A - A A A - - Vysvětlivky: A pro přijetí navrhovaného usnesení 0 nehlasoval N proti přijetí navrhovaného usnesení / usnesení k bodu se nepřijímalo Z zdržel se - nepřítomen na RM S seznámení se B bere na vědomí

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 4 konaného dne 21. ledna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 79 konaného dne 25. srpna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 55 konaného dne 19. června 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 69 konaného dne 26. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 48 konaného dne 30. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 7 konaného dne 25.11.2015 v Napajedlích Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 4.

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 2 konaného dne 15. prosince 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 47 konaného dne 16. ledna 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 53 konaného dne 15. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 74 konaného dne 4. června 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 49 konaného dne 20. února 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 37 konaného dne 18. července 2012 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 67 konaného dne 22. ledna 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 29/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 31.08.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města.

Starostka města Ing. I. Brabcová přivítala přítomné a v 15:30 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. Zápis č. 21/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 08.02.2016 od 15:30 hodin a 10.02.2016 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 204 Dne 08.02.2016 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 12 konaného dne 15. července 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 2 konaného dne 16. 4. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků v lokalitě Malina III 2. Schválení výše půjček z Fondu rozvoje bydlení

Více

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 23/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 06.04.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 65 konaného dne 27. listopadu 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 01.02.2017 Zápis č. 35/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 01.02.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 32/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 09.11.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu zdůvodu dodržení přiměřenosti zveřejňování

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 77 konaného dne 16. července 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 1. 12. 2010 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej bytů Palackého 1503-4 2. Prodej pozemků Malina III 3. Žádost paní Nejezové o

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 70 konaného dne 19. března 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 22. 6. 2011 Projednání předkládaných zpráv: 1. Slib člena zastupitelstva města 2. Prodej pozemků ke stavbě rodinných domů v lokalitě

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 14 konaného dne 19. srpna 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 2/2015, konané dne 26. ledna 2015 Přítomni: Mgr. Mrzílková, p. Lenc, Mgr. Kořanová, Bc. Rajchertová, Ing. Hrodek, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svobodová Omluveni: Ing.

Více

Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 14.12.2016 Zápis č. 33/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 14.12.2016 od 14:10 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zápis č. 20/2016 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 20.01.2016 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Přítomni: Irena Brabcová, Zbyněk Ohnoutek, František Cívela, Kamil Koláček,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204

Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 1 RM 18.01.2017 Zápis č. 34/2017 z jednání Rady města Napajedla, které se uskutečnilo dne 18.01.2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 204 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 2 konaného dne 10. prosince 2014 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 28.12.2016 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Stanislav Hlava Ing. Karel Hudeček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 9 konaného dne 3. června 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne

U s n e s e n í ze schůze Rady města Beroun konané dne Poznámka: Zveřejněna je upravená verze usnesení rady a zastupitelstva města z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 4836/2012 spisová značka 4834/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 59. zasedání dne 24. října 2012 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 5 9 / 1 2 program

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 22 konaného dne 17. září 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření darovací smlouvy na základě budoucí darovací smlouvy 2. Návrh na

Více

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice

Z á p i s č. 4. ze zasedání Rady města Mělníka konané dne od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Z á p i s č. 4 ze zasedání Rady města Mělníka konané dne 2.2.2015 od 16:30 hod. v zasedací síni radnice Přítomni: MVDr. Ctirad Mikeš, Mgr. Milan Schweigstill, Petr Limprecht (příchod v 16:50), PhDr. Ilona

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.18 / 2014, které se konalo dne 12. 2. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Zdeněk

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 1 konaného dne 19. listopadu 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009

Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Zápis z 14. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. dubna 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne

Usnesení Zastupitelstva města Moravský Beroun č. 12 ze dne Usnesení Zastupitelstva města Moravský č. 12 ze dne 19.10.2016 1. USNESENÍ č. 2016/ 12/283/ZM Program Zastupitelstva města Moravský zařazení bodu dotazy a podněty občanů za bod volba ověřovatelů Celkem

Více

U S N E S E N Í č. 2. /2014

U S N E S E N Í č. 2. /2014 U S N E S E N Í č. 2. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 25. 3. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: 1. Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. 2. Rozpočtová změna

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 26. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 29.9. 2014 v 18. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 7 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi 06.01.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení z 52. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 26.09.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/52R/2016

Více

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň

ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň ZÁPIS ze 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města v Libáni, které se konalo dne 26. října 2015 od 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Libáň zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení

Více

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61

MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 NAPAJEDLA MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 87, 763 61 Obsah: I. Základní údaje společnosti II. Předmět podnikání a činnost společnosti III. Organizační struktura společnosti IV. Složení řídících orgánů společnosti Masarykovo

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 14. 12. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále

Více

Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 53. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Schváleno v předloženém znění

Rada města Chropyně. program zasedání Rady města Chropyně č. 53. Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 0 Schváleno v předloženém znění čj. zápisu MCH 3864/2012 spisová značka 3862/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 53. zasedání dne 16. srpna 2012 R M 1 / 5 3 / 1 2 program zasedání Rady města Chropyně č. 53. R

Více

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 11. 03. 2015 Omluveni: Neomluveni: - Hosté: - Zapisovatel: Ověřovatelé zápisu: Obecní úřad

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 10.10.2016 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Ing. Jan

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 4 konaného dne 22. dubna 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne

. VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne . VÝPIS USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 49 konané dne 10. 10. 2016 Usnesení č. 913/16 RM uzavření dodatků ke Smlouvám o nájmech bytů zvláštního určení, na dobu určitou od 1. 1. 2017 do 31.

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 18/2016 konané dne 5. října 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Mgr. Kořanová, Ing. Hrodek, p. Wiesner, p. Lenc Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 5. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 3.2.2014 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/5/RM/2014 Kontrola plnění usnesení splněná usnesení č. 14/1/RM/2014, 10/3/RM/2014, 11/3/RM/2014,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 21.4.2015 v 19.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se sedm členů

Více

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009

Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Zápis z 16. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 1. července 2009 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková ing. Jaroslav Jelínek Veronika Jiravová Tomáš Kopecký Jana

Více

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 77. mimořádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 10. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny Mgr.

Více

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013

ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 ze 126. schůze Rady města Rumburk, konané dne 8. srpna 2013 1. Schválení programu Usnesení č. 1959/2013 Rada města Rumburka projednala a schválila upravený program 126. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne

VÝPIS USNESENÍ. z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne VÝPIS USNESENÍ z 26. zasedání Zastupitelstva Obce Lidečko konaného dne 18. 5. 2017 Usnesení č. ZO-26-01-2017 Zastupitelstvo obce Lidečko schvaluje zapisovatele zápisu z 26. zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016

Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Zápis z jednání Rady města Neratovice č. 15/2016 konané dne 24. srpna 2016 Přítomni: Mgr. Mrzílková, Bc. Rajchertová, Ing. Dominik, Ing. Hrodek, Mgr. Kořanová, p. Wiesner Za MěÚ: Ing. Svoboda Omluven:

Více

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá

Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Zápis 20. veřejného jednání ZO Ostrá dne 28.7. 2016 od 19: 30 hodin, zasedací místnost OÚ Ostrá Přítomni: Mgr. Jana Kaucká, Ing. Jiří Čenský, Bc. Viktor Vokál, Jana Effenbergerová (od 19:35 hod), Kateřina

Více

Zápis 45/2016/VIII Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne

Zápis 45/2016/VIII Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne Zápis 45/2016/VIII Rady města Rokytnice v Orlických horách ze dne 29. 8. 2016 Přítomno 5 členů RM. Rada města schvaluje ověřovatelem zápisu paní Evu Tuhárskou. Rada města schvaluje zapisovatelkou zápisu

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.17 / 2013, které se konalo dne 9. 12. 2013 Přítomni : Leo Kordas, Martin

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 24. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 13. října 2015 v 8 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/24/2015 Schválení programu 24. schůze Rady města Uničova

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne

SOUBOR USNESENÍ. z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne SOUBOR USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje konaného dne 11. 2. 2003 Program: 1. Zpráva o činnosti Rady Jihočeského kraje od 1.12. 2002-15.1. 2003 Usnesení č. 1/2003/ZK 2. Zpráva o

Více

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 4/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 29.5.2013 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů zastupitelstva

Více

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE

Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE Z Á P I S Z 68. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KONANÉHO DNE 15.01.2014 Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 15.01.2014 Přítomni: p. Jaroslav Hložek, Mgr. Martin Hrabánek, p. Petr Čapek, p. Libor Dobner, p.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Hostinné P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 55. schůze Rady města Hostinné, konané dne 08.06.2016 858/55/RM/2016 Schválení programu 55. schůze rady města 1. program 55. schůze: 2. Městská správa

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen:

Zápis. z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí od 16:00 hodin. dle prezenční listiny. Nepřítomen: Zápis z 17. jednání rady města, které se konalo v pondělí 25. 7. 2016 od 16:00 hodin. Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Dana Kodrasová Ing. I. Božáková, Ing. V. Král, Program

Více

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin.

Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice. Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne od 17,00 hodin. Město Netolice Zastupitelstvo města Netolice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Netolice, konaného dne 19.12. 2016 od 17,00 hodin. Usnesení č. 105-119/2016 Zasedání Zastupitelstva města Netolice (dále

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 21.11.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU. ZÁPIS č. 6/2008 OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS č. 6/2008 ze zasedání zastupitelstva Obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 18.12.2008 v sále Hasičské zbrojnici v Teplicích nad Bečvou Přítomni: Ladislav Táborský Zdeněk

Více