Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014"

Transkript

1 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 68 konaného dne 5. února 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a přijatá usnesení. Přítomni: Ing. I. Brabcová, Z. Ohnoutek, F. Cívela, Mgr. R. Podlas, Ing. P. Ratiborský, Ing. J. Toufar Omluveni: Z. Tilšer Ověřovatel: Ing. P. Ratiborský Hosté: Bc. J. Foltýn, Ing. L. Náplava, Ing. M. Chrástová, D. Mikošková, Ing. I. Šlíma, S. Kozmíková, DiS. Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Stanovení ověřovatele zápisu 3. Kontrola zápisu z minulé schůze 4. Schválení programu jednání B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Navýšení základního kapitálu společnosti NTV cable s.r.o. 2. Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. stav pohledávek NTV cable s.r.o. k Rozhodnutí rady města v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. změna obchodních podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb NTV Cable s.r.o. 4. Žádost společnosti NTV cable s.r.o. o uzavření Dohody o uložení sítí do pozemků ve vlastnictví města 5. Změna nájemní smlouvy na byt 6. Výpůjčka části pozemku za účelem rozšíření stávajících vstupů do bytového domu v ulici Nábřeží 7. Výpůjčka části pozemku za účelem vybudování parkovací plochy v ulici Podzámčí 8. Žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a žádost o bezplatné užívání části pozemku p. č. 6480/1 za účelem umístění schodku do domu 9. Žádost o směnu nebo prodej části pozemku p. č. 5669/8 a pozemku p. č. 5745/12 ve vlastnictví Města Napajedla v lokalitě Zámoraví 10. Žádost spol. PERFECT spol. s r.o. o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení 11. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. O/0292/2010/DOP o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti 12. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Rekonstrukce VO v ul. Lány 1. etapa 13. Zadání zakázky malého rozsahu na akci Napajedla hřbitovní kaple obnova fasády 14. Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na akci Výměna baterií, kalibrace UPS, kompletní profylaxe evakuační výtah v objektu DPS, ul. Pod Kalvárií čp Stav elektroinstalace v objektu Klubu kultury Napajedla

2 2 16. Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o účasti na PROGRAMU č. PM 54517/2009-ZSM/V a dodatku č. 2 ke smlouvě o údržbě a provozování hráze 17. Změna termínu uzavření nájemní smlouvy na byt č. 3 v DPS Pod Kalvárií čp Úhrada nezpůsobilých výdajů na akci Naše Napajedla město pro život, revitalizace MPZ II. etapa, rozpočtové opatření č. 5/ Úpravy rozpočtu města rozpočtová opatření č. 3 a Smlouva na daňové poradenství 21. Stav finančních prostředků města k Svěření majetku příspěvkové organizaci Služby města Napajedla 23. Návrh na poskytnutí finančních příspěvků spolkům a organizacím na rok 2014 z rozpočtu města 24. Darovací smlouva pro Sdružení Šance sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. 25. Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů 26. Obecně závazná vyhláška o veřejném pořádku ochrana nočního klidu a regulace hlučných činností informace 27. Ekonomický rozbor nakládání s odpady města a návrh ceníku odpadů pro rok Lesopark Kalvárie návrh opatření 29. Monitoring stavu životního prostředí v průmyslové zóně Slavia Napajedla projednání 30. Směrnice pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Napajedla v souvislosti s výkonem práce 31. Stanovení zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Napajedla 32. Návrhy na udělení Medaile města Napajedla 33. Program zasedání zastupitelstva města dne Záštity starostky města v roce Dodatek ke Smlouvě k zajištění dopravní obslužnosti s ČSAD Vsetín a.s. C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé - Doplňující zpráva o ceně tepla v Napajedlích 2. Závěr A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Starostka města Ing. Irena Brabcová přivítala přítomné a ve 14:05 hodin jednání rady města zahájila. Konstatovala přítomnost 6 členů rady města. 2. Ověřovatelem zápisu byl určen Ing. P. Ratiborský. 3. Zápis z jednání dne 22. ledna 2014 byl řádně ověřen, a protože nebyly vzneseny žádné připomínky, je považován za schválený. 4. Starostka seznámila přítomné s programem, který byl schválen včetně změn.

3 3 B) PROJEDNÁNÍ PŘEDKLÁDANÝCH ZPRÁV 1. Bod týkající se navýšení základního kapitálu obchodní společnosti NTV cable s.r.o. byl staženo z programu jednání. 2. Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila se stavem pohledávek k Rada města Napajedla v působnosti valné hromady společnosti NTV cable s.r.o. se seznámila se změnami obchodních podmínek pro poskytování telekomunikačních služeb společnosti NTV cable s.r.o. ve vazbě na změnu Zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a ve vazbě na nový Občanský zákoník. 4. Rada města Napajedla se seznámila s žádostí společnosti NTV cable s.r.o. o uzavření Dohody o uložení sítí do pozemků ve vlastnictví města a usnesením č. 68/1364/2014 uzavření Dohody o uložení sítí do pozemků ve vlastnictví města dle přiloženého seznamu parcel v příloze č. 6 a č. 7 a výkresové dokumentace v přílohách č. 1 až č. 5 v katastru města se společností NTV cable s.r.o. Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR uzavřít Dohodu o uložení sítí do pozemků ve vlastnictví města se společností NTV cable s.r.o. Termín: 14. února Rada města Napajedla se seznámila s žádostí týkající se změny nájemní smlouvy na byt v čl. 2 Doba nájmu a usnesením č. 68/1365/2014 a) souhlasí se změnou doby trvání nájemní smlouvy na byt č. 2, Jiráskova 718, Napajedla, na 5 let Ing. Miroslavu Poláškovi, řediteli NBTH, s.r.o. uzavřít nájemní smlouvu dle schválených podmínek Termín: 31. března Rada města Napajedla projednala žádost o využití části pozemku p. č. 130/87, 130/5 a p. č. 130/11 v k. ú. Napajedla za účelem rozšíření stávajících vstupů do bytového domu v ulici Nábřeží a usnesením č. 68/1366/2014

4 4 a) vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 130/87 o výměře 7,5 m 2, části pozemku p. č. 130/5 o výměře cca 14 m 2 a části pozemku p. č. 130/11 o výměře 6,5 m 2 v k. ú. Napajedla, Společenství domu čp. 1519, 1520, 1521 a 1522 Nábřeží, Napajedla, za účelem rozšíření čtyř stávajících vstupů do tohoto činžovního domu, aby na nich mohly být umístěny lavičky a stojany na kola Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 13. února 2014 Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - sdělit stanovisko rady města žadateli a nechat vypracovat smlouvu o výpůjčce Termín: 10. března Rada města Napajedla projednala žádost o využití části pozemku p. č. 6477/6 v k. ú. Napajedla za účelem rozšíření stávajícího vjezdu v ulici Podzámčí a usnesením č. 68/1367/2014 a) vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 6477/6 o výměře cca 12,5 m 2 vk. ú. Napajedla za účelem rozšíření stávajícího vjezdu před RD č. p. 233, 232 a 214 v ulici Podzámčí Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 13. února 2014 Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - sdělit stanovisko rady města žadatelce a nechat vypracovat smlouvu o výpůjčce Termín: 10. března Rada města Napajedla projednala žádost o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy a žádost o bezplatné užívání části pozemku p. č. 6480/1 v k. ú. Napajedla za účelem umístění schodku do domu a usnesením č. 68/1368/2014 a) vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 6480/1 o výměře 1 m 2 dle zákresu v geometrickém plánu č /2010 za cenu 300,00 Kč/m 2 v k. ú. Napajedla b) vyhlašuje záměr výpůjčky části pozemku p. č. 6480/1 o výměře cca 0,30 m 2 za účelem umístění schodku do domu v k. ú. Napajedla na dobu určitou, po dobu existence stavby RD c) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 10. února předložit návrh na uzavření dodatku č. 1 k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. února 2014

5 5 9. Rada města Napajedla projednala žádost o směnu nebo prodej části pozemku p. č. 5669/8 a pozemku p. č. 5745/12 ve vlastnictví Města Napajedla v lokalitě Zámoraví a usnesením č. 68/1369/2014 a) nevyhlašuje záměr směny části pozemku p. č. 5669/8 o výměře cca 14 m 2 a pozemku p. č. 5745/12 o výměře 133 m 2 ve vlastnictví města Napajedla za část pozemku p. č. 6450/13 o stejné výměře cca 147 m 2 ) v k. ú. Napajedla b) vyhlašuje záměr prodeje pozemku p. č. 5745/12 o výměře 41 m 2 vk. ú. Napajedla dle zákresu v geometrickém plánu č /2010 za cenu dle znaleckého posudku, formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní c) vyhlašuje záměr prodeje části pozemku p. č. 5669/8 o výměře cca 14 m 2 a pozemku p.č. 5745/12 o výměře 92 m 2 v k. ú. Napajedla dle zákresu v geometrickém plánu č /2010 za cenu dle znaleckého posudku, formou smlouvy o smlouvě budoucí kupní d) ukládá Ing. Zdeňce Sukupové, vedoucí správního odboru - zajistit zveřejnění záměru prodeje na úřední desce po dobu 15 dnů Termín: 10. února předložit návrh prodeje k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. února Rada města Napajedla projednala žádost společnosti PERFECT, spol. s r.o. o uzavření smlouvy obudoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene souhlas s umístěním energetického zařízení se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu Napajedla,Ondráček, přípojka NN a usnesením č. 68/1370/2014 zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu na pozemcích p. č. 402/8, 6477/48, 402/10 a p. č. 402/3 v k. ú. Napajedla za cenu 100,00 Kč/m za uložení inženýrské sítě a 50,00 Kč/m 2 za umístění pojistkové skříně; k dohodnuté ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platné sazby b) schvaluje Smlouvu č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene dle předloženého návrhu v příloze č. 2 c) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR sdělit stanovisko rady města žadateli a zajistit uzavření smlouvy Termín: 14. března 2014

6 6 11. Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na rok 2014 a usnesením č. 68/1371/2014 Dodatek č. 1 smlouvy č. O/0292/2010/DOP o poskytnutí příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou, na rok 2014 b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě č. O/0292/2010/DOP Termín: ihned 12. Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 1. etapa a usnesením č. 68/1372/2014 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 1. etapa zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou města dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. na provedení akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 1. etapa za cenu ,97 Kč vč. DPH c) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností Stavební společnost Kněždub, spol. s r.o. na realizaci akce Rekonstrukce VO v ul. Lány 1. etapa Termín: 14. ledna 2014 d) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR zajistit realizaci akcí Termín: 31. května Rada města Napajedla se seznámila s přípravou realizace akce Napajedla hřbitovní kaple obnova fasády a usnesením č. 68/1373/2014 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Napajedla hřbitovní kaple obnova fasády zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou města dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na realizaci akce Napajedla hřbitovní kaple obnova fasády za cenu ,00 Kč vč. DPH

7 7 c) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností TRADIX REALIZACE s.r.o. na realizaci akce Napajedla hřbitovní kaple obnova fasády Termín: 14. ledna 2014 d) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR zajistit realizaci akce Termín: 31. srpna Rada města Napajedla se seznámila s přípravou veřejné zakázky malého rozsahu na realizaci akce Výměna baterií, kalibrace UPS, kompletní profylaxe evakuační výtah v objektu DPS, ul. Pod Kalvárií čp. 90 zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou města dne usnesením č. 50/994/2013 a usnesením č. 68/1374/2014 vyhodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na realizaci akce Výměna baterií, kalibrace UPS, kompletní profylaxe evakuační výtah v objektu DPS, ul. Pod Kalvárií čp. 90 zadané dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené radou města dne usnesením č. 50/994/2013 b) schvaluje smlouvu o dílo č. OZA se společností ELTECO UPS s.r.o. na provedení akce Výměna baterií, kalibrace UPS, kompletní profylaxe evakuační výtah v objektu DPS, ul. Pod Kalvárií čp. 90 za cenu ,- Kč vč. DPH c) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy o dílo se společností ELTECO UPS s.r.o. na realizaci akce Výměna baterií, kalibrace UPS, kompletní profylaxe evakuační výtah v objektu DPS, ul. Pod Kalvárií čp. 90 Termín: 12. února 2014 d) ukládá Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR zajistit realizaci akce Termín: 30. dubna Rada města Napajedla se seznámila se Zprávou o revizi elektrické instalace a s Vyjádřením ke stavu elektrorozvodů v objektu Klubu kultury a usnesením č. 68/1375/2014 a) rozhodla o uzavření objektu Klubu kultury divadelního sálu do doby odstranění závad uvedených ve Zprávě o revizi elektrické instalace a vyjádření ke stavu elektroměrů v objektu Klubu Kultury Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR, zadat vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace v objektu Klubu kultury vč. rozpočtu

8 8 Termín: ihned 16. Rada města Napajedla projednala návrh na uzavření dodatku ke Smlouvě o účasti na PROGRAMU č.pm 54517/2009-ZSM/V a u snesením č. 68/1376/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o účasti na PROGRAMU č. PM 54517/2009- ZSM/V, jímž se Město Napajedla zavazuje, že stavbu protipovodňového opatření nezcizí nebo nezmění způsob jejího užívání do , v předloženém znění dle přílohy č. 4 b) schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o údržbě a provozování hráze uzavřené dle ustanovení 50a občanského zákoníku se společností Fatra, a.s., kterým mění účinnost této smlouvy z původních 10 let od na nynější termín, a to do , v předloženém znění dle přílohy č. 8; Dodatek č. 2 nabude účinnosti po podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o spoluúčasti na PROGRAMU c) ukládá - předložit návrh na uzavření Dodatku č. 1 k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. února 2014 Ing. Monice Chrástové, vedoucí odboru SMIR - zajistit uzavření Dodatku č. 2 Termín: 5. března Rada města Napajedla se seznámila se změnou termínu uzavření nájemní smlouvy a plateb nájemného na byt č. 3 v DPS č. p. 90 a usnesením č. 68/1377/2014 změnu termínu uzavření nájemní smlouvy a plateb nájemného na byt č. 3 v DPS č. p. 90 z na z důvodu rekonstrukce sociálního zařízení přiděleného bytu Aleně Kašné, vedoucí odboru sociálních věcí - sdělit stanovisko rady města žadateli Termín 14. února 2014 Ing. Monice Chrástové, vedoucí oboru SMIR - zajistit realizaci rekonstrukce bytu č. 3 v DPS č. p. 90 Termín 23. května 2014 Ing. Miroslavu Poláškovi, řediteli NBTH, s.r.o. - uzavřít s žadatelem nájemní smlouvu na předmětný byt od Termín: 26. května Rada města Napajedla se seznámila s návrhem úpravy rozpočtu města na rok 2014 z důvodu úhrady nezpůsobilých výdajů u dotační akce Naše Napajedla město pro život, revitalizace MPZ II. etapa a usnesením č. 68/1378/2014

9 9 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 5/2014: - ve výdajové části rozpočtu navýšení oddílu 64 Ostatní činnosti o částku Kč ,00 na ORJ 2427 na odvod do rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava - v části financování rozpočtu navýšení položky 8115 o částku Kč ,00 předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. února Rada města Napajedla se seznámila s návrhem změn v rozpočtu města na rok 2014 a usnesením č. 68/1379/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtová opatření č. 3 a 4 dle návrhu v příloze č. 1 předložit změny rozpočtu k projednání zastupitelstvu města Termín: 26. února Rada města Napajedla se seznámila s návrhem smlouvy na daňové poradenství a usnesením č. 68/1380/2014 smlouvu na daňové poradenství dle předloženého návrhu v příloze č. 1 b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy Termín: 15. března 2014 c) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit odeslání smlouvy druhé smluvní straně Termín: 15. března Rada města Napajedla se seznámila s přehledem stavu finančních prostředků na účtech města k Rada města Napajedla se seznámila s návrhem na svěření majetku města k hospodaření příspěvkové organizaci a usnesením č. 68/1381/2014 svěření majetku uvedeného v příloze č. 1 k hospodaření příspěvkové organizaci Služby města Napajedla

10 10 Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit předání soupisu svěřeného majetku uvedené příspěvkové organizaci Termín: 31. března Rada města Napajedla projednala návrh na poskytnutí finančních příspěvků spolkům a organizacím a na sociální služby na rok 2014 z rozpočtu města a usnesením č. 68/1382/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit přidělení finančních příspěvků dle návrhu v příloze č. 1 a příloze č. 2 b) doporučuje zastupitelstvu města schválit smlouvy o poskytnutí finančních příspěvků dle návrhů v příloze č. 3 c) ukládá Zbyňkovi Ohnoutkovi, místostarostovi předložit materiál k projednání zastupitelstvu města Napajedla Termín: 26. února Rada města Napajedla se seznámila s návrhem darovací smlouvy a usnesením č. 68/1383/2014 darovaní finančního daru ve výši Kč 5.000,00 pro Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. na pomoc dětem v hematologickém a onkologickém oddělení Fakultní nemocnice v Olomouci b) schvaluje darovací smlouvu mezi městem Napajedla jako dárcem a obdarovaným Sdružení Šance - sdružení rodičů a přátel hematologicky a onkologicky nemocných dětí, o. s. na darování finančních prostředků ve výši Kč 5.000,00 dle návrhu v příloze č. 1 c) schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2014: ve výdajové části rozpočtu přesun finančních prostředků v objemu Kč 5.000,00 z rezervy na spolky do oddílu 35 Zdravotnictví na ORJ 2481 dar Sdružení Šance d) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města podpisem smlouvy Termín: 13. února Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů uzavřené se společností REVENGE, a.s. a usnesením č. 68/1384/2014 dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění a provozování kontejnerů se společností REVENGE, a.s.

11 11 b) pověřuje Ing. Irenu Brabcovou, starostku města podpisem smlouvy Termín: 21. února Rada města Napajedla se seznámila s vyjádřením Městského úřadu Napajedla, odboru správy majetku, investic a rozvoje životní prostředí, k možnému přijetí obecně závazné vyhlášky k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a usnesením č. 68/1385/2014 ukládá seznámit s materiálem zastupitelstvo města Termín: 26. února 2014 V 17:40 hodin odešli F. Cívela a Ing. J. Toufar, přítomni 4 členové rady města. 27. Rada města Napajedla se seznámila s předloženým ekonomickým rozborem nakládání s odpady města Napajedla za rok 2013 a snávrhy ceníku za svoz a zneškodnění odpadů pro občany na rok 2014 a usnesením č. 68/1386/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit předložený ceník výše úhrad pro rok 2014 navržený odborem správy majetku, investic a rozvoje životní prostředí předložit návrh ceníku výše úhrad ke schválení zastupitelstvu města dne 26. února 2014 c) bere na vědomí ekonomický rozbor nakládání s odpady města Napajedla za rok 2013 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila se zprávou odboru správy majetku, investic a rozvoje životní prostředí ke stavu lesoparku Kalvárie a usnesením č. 68/1387/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit provedení nejnutnějšího zásahu v lesoparku v souladu s novými lesními hospodářskými osnovami roce 2014 b) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit realizaci regenerace lesoparku Kalvárie dle schváleného a veřejně projednaného projektu atelieru FLORART Uherský Brod po etapách ve finančním objemu cca ,00 Kč ročně v souladu s lesními hospodářskými osnovami c) nedoporučuje zastupitelstvu města schválit vypracování nového projektu regenerace lesoparku Kalvárie dle připomínek komise životního prostředí

12 12 d) ukládá zařadit projednání návrhu opatření lesoparku Kalvárie do programu zastupitelstva města dne 26. února 2014 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s předloženými výsledky monitoringu stavu životního prostředí v průmyslovém areálu Slavia Napajedla a usnesením č. 68/1388/2014 a) bere na vědomí závěrečné výsledky monitoringu zařadit projednání výsledků monitoringu do programu jednání Zastupitelstva města Napajedla dne s pozváním dotčených subjektů MUDr. Rychlíková Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem, Mgr. Maňas Kancelář veřejného ochránce práv, Brno, Občanské sdružení - Za zdravá Napajedla, zástupce společnosti L.A.S.T., spol. s r.o., Tečovice, zástupce společnosti Fe MARKET recycling, s.r.o., Praha, zástupce společnosti INTEX,spol. s r.o., Napajedla Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s předloženým návrhem Směrnice pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Napajedla v souvislosti s výkonem práce a usnesením č. 68/1389/2014 Směrnici pro poskytování cestovních náhrad zaměstnancům města Napajedla v souvislosti s výkonem práce s účinností od dle návrhu v příloze č. 1 Bc. Jiřímu Foltýnovi, tajemníkovi MěÚ zajistit dodržování směrnice od data účinnosti Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla projednala předložený návrh Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva města Napajedla a usnesením č. 68/1390/2014 a) doporučuje zastupitelstva města schválit předložený návrh Zásad pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Napajedla dle důvodové zprávy předložit návrh Zásad k projednání zastupitelstvu města dne 26. února 2014 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s návrhy na udělení Medaile města Napajedla a

13 13 usnesením č. 68/1391/2014 a) doporučuje zastupitelstvu města schválit udělení Medaile města Napajedla navrženým občanům Napajedel předložit materiál k projednání zastupitelstvu města dne 26. února 2014 Hlasování: pro 4 proti 0 zdržel se Rada města Napajedla se seznámila s programem zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 19, které se bude konat ve středu dne 26. února Rada města Napajedla bere na vědomí informaci o záštitách starostky města v roce 2013 uvedených v důvodové zprávě. 35. Rada města Napajedla se seznámila s návrhem Dodatku ke smlouvě k zajištění dopravní obslužnosti a usnesením č. 68/1392/2014 Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro město Napajedla ze dne pro rok 2014 mezi objednatelem městem Napajedla a dopravcem ČSAD Vsetín a.s. b) pověřuje Zbyňka Ohnoutka, místostarostu města podpisem Dodatku smlouvy Termín: ihned c) ukládá Ing. Ivo Šlímovi, vedoucímu odboru finančního zajistit odeslání Dodatku smlouvy druhé smluvní straně Termín: ihned C) ZÁVĚREČNÁ ČÁST 1. Různé Rada města Napajedla se seznámila s doplňující zprávou o ceně tepla v Napajedlech. 2. Závěr Přílohou zápisu je hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům. Starostka města poděkovala přítomným za účast a jednání v 18:30 hodin ukončila.

14 14 Ing. Irena Brabcová v. r. Zbyněk Ohnoutek v. r. starostka místostarosta Ing. Pavel Ratiborský v. r. ověřovatel

15 15 Hlasování členů Rady města Napajedla k projednávaným bodům Bod č. Ing. Irena Brabcová František Cívela Zbyněk Ohnoutek Mgr. Robert Podlas Ing. Pavel Ratiborský Zbyněk Tilšer Ing. Jaroslav Toufar 1 / / / / / - / 2 S S S S S - S 3 S S S S S - S 4 A A A A A - A 5 A A A A A - A 6 A A A A A - A 7 A A A A A - A 8 A A A A A - A 9 A A A A A - A 10 A A A A A - A 11 A A A A A - A 12 A A A A A - A 13 A A A A A - A 14 A A A A A - A 15 A A A A A - A 16 A A A A A - A 17 A A A A A - A 18 A A A A A - A 19 A A A A A - A 20 A A A A A - A 21 S S S S S - S 22 A A A A A - A 23 A A A A A - A 24 A A A A A - A 25 A A A A A - A 26 A A A A A - A 27 A - A A A A - A A A - -

16 16 29 A - A A A A - A A A A - A A A A - A A A S - S S S B - B B B A - A A A - - Vysvětlivky: A pro přijetí navrhovaného usnesení 0 nehlasoval N proti přijetí navrhovaného usnesení / usnesení k bodu se nepřijímalo Z zdržel se - nepřítomen na RM S seznámení se B bere na vědomí

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 81 konaného dne 22. září 2014 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 5 konaného dne 4. února 2015 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 62 konaného dne 2. října 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování a

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Usnesení ze zasedání zastupitelstva města č. 3 konaného dne 25. 6. 2007 v Napajedlích Projednání předkládaných zpráv: 1. Schválení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území města Napajedel 2. Rozpočtové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 5 konaného dne 24. června 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011

Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Z á p i s č. 5 ze zasedání zastupitelstva obce dne 4. 5. 2011 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice, č.12/2007, které se konalo dne 18.12.2007 Přítomni: 9 Omluveni: 2 ( Havránková, Pokorný) Hosté: p. 0 Zahájení Starostka obce přivítala členy

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic:

Usnesení č. 09330371: Zastupitelstvo obce Babice u Rosic s c h v a l u j e následující program zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic: Z Á P I S o průběhu 33. zasedání zastupitelstva obce Babice u Rosic konaného dne 1. 7. 2009 na OÚ Babice u Rosic Starosta obce pan Vladimír Blažejovský (dále jen starosta obce) zahájil 33. zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing.

Z á p i s. Dále starosta určil zapisovatelku - Alenu Dunovskou. Navrhl ověřovatele zápisu p. Františka Vozobuleho a a p. Ing. Z á p i s z 14. zasedání zastupitelstva Městyse Čestice konaného dne 27.09.2012 od 18.00 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomno: 7 zastupitelů 4 zastupitelé omluveni 4 občané ( viz přiložené

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012

Usnesení RM č. 65/2012-RADA ze dne 25.10.2012 65/2012-RADA/2878-65. Rada města ověřovatelem zápisu Petra Procházku 65/2012-RADA/2879-65. Rada města předložený program jednání RM 65/2012-RADA/2880-65. Rada města -oznámení Stavebního úřadu MěÚ Žamberk

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Obec Vysokov ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 09/2014 dne 6. října 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: R. Fiedlerová, Z. Hovorková, H. Černá, J. Kosinka, P.

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral

ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013. Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral ZÁPIS z 21. zasedání finančního výboru ze dne 2. 12. 2013 Přítomni: Peštuková, Buchta, Švubová, Kubíček, Vysloužil, Zaoral Nepřítomni: Slavík - rezignace Hosté: Peitlová, Frenštátská, Vinklerová Zapisovatel:

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 8. srpna 2013 v 18.00 hod. Vladimír Korek, Hynek Čada (příchod v 18.15.), Pavel Havelka, Josef Šnábl, Vítězslav

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í z 17. zasedání Zastupitelstva města konaného dne 29.10.2008

Více

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014

Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Z á p i s č. 23 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19. 2. 2014 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013

Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Zápis z 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 16.10.2013 Program: 1. Volba předsedajícího 2. Schválení programu 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Kontrola úkolů z minulého zasedání 5. Prodej pozemku

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Zápis z 32. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 13. prosince 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Omluveni: 0 Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015

Město Horažďovice. Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Město Horažďovice Usnesení z 17. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 13.07.2015 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici

7. Výzva k podání nabídky na veřejnou stavební zakázku malého rozsahu Rekonstrukce sportovního hřiště u ZŠ Proboštov v Krátké ulici Zápis a usnesení 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Proboštov. Podle ustanovení 96 zákona č.126/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) v platném znění, svolané na úterý, dne 27. 9. 2011 v 20,00 hodin

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 9 Datum : 12.09.2011 Program: Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 12.09.2011 1. Zpráva výběrové komise provozovatel VaK Přezletice 2. Otevírání obálek

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2009 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2009 se konalo 21. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin.

Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 28.06.2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 22. června 2009 Přítomni: Ivana Vlková, Josef Brouček, Michaela Jůzková, Josef Lácha Omluven: Josef Novák, Vlasta Tišlerová, Stanislav

Více

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů!

Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Upraveno v souladu se zák. 10112000 Sb. o ochraně osobních údajů! Město Str á ž pod Ralskem USNESENÍ ze 4. zasedání Zastupitelstva města Stráž pod Ralskem, konaného dne 25.6.2014 Přítomni na začátku jednání:

Více

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka

OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka OBEC KYSELKA Kyselka část Radošov 118, 362 72 Kyselka Obec Kyselka Zastupitelstvo obce Kyselka 362 72 Kyselka, IČ:00254762 Č. j. : Kyselka/113/15/KY Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v

Více

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin.

Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1/5 ZM Přítomni: viz. presenční listina Omluven: p. Oldřich Panc Neomluveni: Hosté: Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.45 hodin. 1. Zahájení zasedání FV

Více

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015

Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Z á p i s č. 5 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 6. 5. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

Soubor usnesení - 2/ZM/2015

Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Soubor usnesení - 2/ZM/2015 Konáno dne: 25.2.2015 Řádné zastupitelstvo města Hrádek nad Nisou * Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou, IČ:00262854 * 2/19/ZM/15 - Program 2.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015

Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Přijatá usnesení z 13. Rady města Rousínova konané dne 10. června 2015 Usnesení 13/01/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení záměru prodeje části pozemku p.č. 820/8 Usnesení 13/02/15R: RM nedoporučuje ZM vyhlášení

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3)

Usn.č. 14/02 1) Usn.č. 14/02 2) Usn.č. 14/02 3) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 14. zasedání konaného dne 6. 5. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014

z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 z 31. zasedání Zastupitelstva města Rumburka, konaného dne 30. září 2014 1) Volba ověřovatelů zápisu a návrhové komise Zastupitelstvo města Rumburka projednalo a zvolilo: a) zvolit ověřovatele zápisu ve

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Bělov, konaného dne 21. 2. 2011, od 17:00 hodin. Přítomni: Jiří Přecechtěl, Mgr. Josef Šťourač, ing. Zdeňka Daňková, Milan Mazel, ing. Radek Kašík, Bedřich Zeman

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák.

1. Zahájení : Zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem zahájil v 17 hodin a řídil starosta města pan Josef Polák. Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 10-2010 z 10. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 13. 9. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty

Bc. Iva Dvořáčková, pověřena zastupováním dočasně neobsazené funkce tajemníka MěÚ Bc. Renáta Srstková, DiS., asistentka starosty ZÁPIS ze zasedání Rady města Tišnova č. 2/2013, konané dne 13. února 2013 Zahájení Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více