Znalecký posudek. č

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1380-15-2013"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 283, s příslušenstvím a pozemky č. 324, 590 a 165/92, v katastrálním území Hostouň u Prahy, obec Hostouň, okres Kladno.. Objednatel posudku: JUDr. Monika Ejfmarková Exekutorský úřad, Praha 4 K Beránku Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz EX 203/ Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2013 Sb. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 47 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Hostouň u Prahy. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Hostouň u Prahy, je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 450/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 450/2013Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. 2

3 Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p. 283 Nová ulice 283/ Hostouň Region: Středočeský Okres: Kladno Katastrální území: Hostouň u Prahy 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti nemovitosti.. majitele 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 299 ze dne Kopie katastrální mapy Usnesení č. 115 Ex 203/12-058, ze dne Exekuční příkaz č. 115 Ex 203/12-020, ze dne

4 Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace sdělené synem majitelem nemovitosti 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 299, ze dne Vlastník: Kopernický František, Nová ulice 283, Hostouň 1/2 SJM Nepeřil Petr a Nepeřilová Eva, Nová ulice 283, Hostouň 1/2 6. Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 283, s příslušenstvím a pozemky č. 324, 590 a 165/92, v katastrálním území Hostouň u Prahy, obec Hostouň, okres Kladno. Obec Hostouň se nachází poblíž výpadové silnice Praha, Karlovy Vary. Obec je dopravně dostupná vlakem, ale i autobusovou dopravou. V době ocenění bylo trvale hlášeno 962 obyvatel. Oceňovaný rodinný dům se nachází v lokalitě obdobných rodinných domů, byl postavený v roce 1958, jako přízemní částečně podsklepený objekt s využitým podkrovím. Dům je krytý valbovou střechou z pálené krytiny, klempířské konstrukce kompletní, fasáda břizolit, okna plastová, podlahy keramické plovoucí a dlažby, vytápění ústřední, radiátory litina, boiler na teplou vodu, Dispoziční řešení: I. Nadzemní podlaží: veranda, 3x pokoj, kuchyň, koupelna, WC, spíž, chodba Podkroví: pokoj 2x, chodba, komora, schody a půdní prostor Dům je průměrně udržovaný, majitel v posledních letech provedl výměnu některých konstrukcí, takže celý objekt v dobrém stavu. 4

5 K zadní levé části domu je přistavěna takzvaná letní kuchyň a sklad zahradního vybavení, jedná se o půdorysný tvar protáhlého obdélníka se sedlovou střechou. Objekt je přízemní nepodsklepený jen s nízkým zastřešením. Součástí ocenění je i zděný přístřešek, který je také za domem a na tento přístřešek je přistavěna zděná garáž s pultovou střechou. Součástí ocenění jsou i venkovní úpravy, kopaná studna, trvalé porosty a pozemky dle L.V. č Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 283 a 2 ) Garáž b) Vedlejší stavby b 1 ) Sklad a dílna b 2 ) Přístřešek c) Studny c 1 ) Kopaná studna d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojka vody DN 40 mm d 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm d 3 ) Přípojky elektro 3 fázové 16 mm2 v zemi d 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel d 5 ) Plynová přípojka do DN 40 d 6 ) Podezdívka zděná d 7 ) Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty f) Ocenění porovnávacím způsobem f 1 ) Rodinný dům č.p. 283 g) Pozemky g 1 ) Pozemky 5

6 B. Posudek Administrativní cena (vyhláška 450/2012 Sb.) a) Ocenění staveb nákladovým způsobem 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p. 283 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 5, typ C Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Podzemní podlaží 11,75*8,58 = 100,81 I. Nadzemní podlaží 11,75*8,58+1,70*3,80 = 107,28 Podkroví + zastřešení 11,75*8,58 = 100,81 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. výška plocha I. Podzemní podlaží 100,81 m 2 1,94 m I. Nadzemní podlaží 107,28 m 2 2,70 m Podkroví + zastřešení 100,81 m 2 3,25 m 6

7 Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Podzemní podlaží (11,75*8,58)*(1,94) = 195,58 m 3 I. Nadzemní podlaží (11,75*8,58+1,70*3,80)*(2,70) = 289,64 m 3 Podkroví + zastřešení (11,75*8,58)*(3,25) = 327,65 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Podzemní podlaží PP 195,58 m 3 I. Nadzemní podlaží NP 289,64 m 3 Podkroví + zastřešení Z 327,65 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 812,87 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 5, ,46 2,48 2. Zdivo: S 23, ,00 23,40 3. Stropy: S 9, ,00 9,10 4. Střecha: S 5, ,00 5,40 5. Krytina: S 3, ,00 3,30 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,80 7. Vnitřní omítky: S 6, ,00 6,10 8. Fasádní omítky: S 2, ,00 2,80 9. Vnější obklady: S 0, ,00 0, Vnitřní obklady: S 2, ,00 2, Schody: S 2, ,00 2, Dveře: S 3, ,00 3, Okna: S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností: S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1, ,00 1, Vytápění: S 5, ,00 5, Elektroinstalace: S 4, ,00 4, Bleskosvod: S 0, ,00 0,60 7

8 19. Rozvod vody: S 2, ,00 2, Zdroj teplé vody: S 1, ,00 1, Instalace plynu: S 0, ,00 0, Kanalizace: S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně: S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: S 4, ,00 4, Záchod: S 0, ,00 0, Ostatní: C 4, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 93,08 Koeficient vybavení K 4 : 0,9308 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] St. Živ. Opot. části Opot. z celku 1. Základy: P 5,40 100,00 0,46 2,48 2, ,43 0, Zdivo: S 23,40 100,00 1,00 23,40 25, ,29 9, Stropy: S 9,10 100,00 1,00 9,10 9, ,29 3, Střecha: S 5,40 100,00 1,00 5,40 5, ,00 2, Krytina: S 3,30 100,00 1,00 3,30 3, ,67 3, Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 0, ,00 0, Vnitřní omítky: S 6,10 100,00 1,00 6,10 6, ,62 5, Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 3, ,00 2, Vnější obklady: S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnitřní obklady: S 2,20 100,00 1,00 2,20 2, ,00 1, Schody: S 2,30 100,00 1,00 2,30 2, ,29 0, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,69 0, Okna: S 5,10 100,00 1,00 5,10 5, ,69 0, Podlahy obytných místností: S 2,10 100,00 1,00 2,10 2, ,64 0, Podlahy ostatních místností: S 1,30 100,00 1,00 1,30 1, ,00 0, Vytápění: S 5,30 100,00 1,00 5,30 5, ,00 2, Elektroinstalace: S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,00 3, Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0,60 0, ,00 0, Rozvod vody: S 2,90 100,00 1,00 2,90 3, ,00 2, Zdroj teplé vody: S 1,70 100,00 1,00 1,70 1, ,00 1, Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,57 0, Kanalizace: S 2,70 100,00 1,00 2,70 2, ,00 1, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,30 100,00 1,00 4,30 4, ,00 2, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0,30 0, ,00 0,1600 Opotřebení: 48,0488 8

9 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): [Kč/m 3 ] = 2 130,- Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,1200 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9308 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 7 805,21 Plná cena: 812,87 m 3 * 7 805,21 Kč/m 3 = ,05 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou: Opotřebení analytickou metodou: 48,0488 % Úprava ceny za opotřebení ,28 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,77 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Garáž Zatřídění pro potřeby ocenění: Garáž 8: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná nebo železobetonová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

10 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 7,57*3,84 = 29,07 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I. Nadzemní podlaží 29,07 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (7,57*3,84)*(2,60) = 75,58 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 75,58 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 75,58 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 6, ,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30, ,00 30,10 3. Stropy S 26, ,00 26,20 4. Krov X 0, ,00 0,00 5. Krytina P 5, ,46 2,62 6. Klempířské konstrukce C 2, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 4, ,00 4,80 8. Dveře S 2, ,00 2,70 10

11 9. Okna S 1, ,00 1, Vrata S 6, ,00 6, Podlahy S 7, ,00 7, Elektroinstalace S 6, ,00 6,00 Součet upravených objemových podílů 94,02 Koeficient vybavení K 4 : 0,9402 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 9): [Kč/m 3 ] = 1 375,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9402 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 431,93 Plná cena: 75,58 m 3 * 4 431,93 Kč/m 3 = ,27 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 40 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 60 = 66,667 % ,30 Kč Garáž - zjištěná cena = ,97 Kč a.2 2 ) Sklad a dílna Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba 7: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

12 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 14,60*3,60 = 52,56 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I. Nadzemní podlaží 52,56 m 2 3,60 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (14,60*3,60)*(3,60) = 189,22 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 189,22 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 189,22 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7, ,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 8, ,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1, ,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1,10 12

13 11. Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 96,17 Koeficient vybavení K 4 : 0,9617 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9617 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 4 121,16 Plná cena: 189,22 m 3 * 4 121,16 Kč/m 3 = ,90 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 55 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 25 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 55 / 80 = 68,750 % ,56 Kč Sklad a dílna - zjištěná cena = ,34 Kč a.2 3 ) Přístřešek Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba 7: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

14 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 11,05*2,24 = 24,75 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I. Nadzemní podlaží 24,75 m 2 2,24 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (11,05*2,24)*(2,24) = 55,44 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 55,44 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 55,44 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7, ,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy C 19, ,00 0,00 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina P 8, ,46 3,73 6. Klempířské konstrukce C 1, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře C 3, ,00 0, Okna C 1, ,00 0,00 14

15 11. Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace C 5, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 60,40 Koeficient vybavení K 4 : 0,6040 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,6040 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 2 588,31 Plná cena: 55,44 m 3 * 2 588,31 Kč/m 3 = ,91 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 55 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 15 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 55 / 70 = 78,571 % ,17 Kč Přístřešek - zjištěná cena = ,74 Kč a.2 4 ) Kopaná studna Zatřídění pro potřeby ocenění: Studna 9 Typ studny: kopaná Hloubka studny: 11,00 m Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

16 Ocenění: Základní cena dle přílohy č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč druhých 5,00 m hloubky: 5,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 1,00 m * 5 200,- Kč/m ,- Kč elektrické čerpadlo: 1 ks * ,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem: = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,72 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 60 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 100 = 60,000 % ,03 Kč Kopaná studna - zjištěná cena = ,69 Kč a.2 5 ) Přípojka vody DN 40 mm Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Přípojka vody DN 40 mm Délka: 15,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2222 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 360,- Kč / m = 5 400,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,32 Kč 16

17 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 50 = 20,000 % ,66 Kč Přípojka vody DN 40 mm - zjištěná cena = ,66Kč a.2 6 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Přípojka kanalizace DN 150 mm Délka: 15,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 1 180,- Kč / m = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3140 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,83 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 55 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 60 = 8,333 % ,35 Kč Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = ,48Kč 17

18 a.2 7 ) Přípojky elektro 3 fázové 16 mm2 v zemi Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi Délka: 15,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2224 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 140,- Kč / m = 2 100,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2340 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = 7 684,28 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 6 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 44 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 6 / 50 = 12,000 % - 922,11 Kč Přípojky elektro 3 fázové 16 mm2 v zemi - zjištěná cena = 6 762,17Kč a.2 8 ) Pilíř zděný z obyč. cihel Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Pilíř zděný z obyčejných cihel Výměra: 0,3*1,40*0,60 = 0,25 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

19 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 0,25 m 3 * 2 810,- Kč / m 3 = 702,50 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2340 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = 2 570,57 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 6 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 54 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 6 / 60 = 10,000 % - 257,06 Kč Pilíř zděný z obyč. cihel - zjištěná cena = 2 313,51Kč a.2 9 ) Plynová přípojka do DN 40 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 Délka: 15,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2221 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 305,- Kč / m = 4 575,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2950 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,86 Kč 19

20 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 3 roky Předpokládaná další životnost (PDŽ): 37 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 3 / 40 = 7,500 % ,84 Kč Plynová přípojka do DN 40 - zjištěná cena = ,02Kč a.2 10 ) Podezdívka zděná Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Podezdívka cihelná tl. do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárování Délka: 8*1,96 = 15,68 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,68 m * 1 300,- Kč / m = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,59 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 35 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 35 / 45 = 77,778 % ,40 Kč Podezdívka zděná - zjištěná cena = ,19Kč 20

21 a.2 11 ) Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Plot z ocel. plotových rámů na ocel. sloupky do betonových patek Výměra: 8*1,96*1,0 = 15,68 m 2 pohledové plochy Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,68 m 2 * 450,- Kč / m 2 = 7 056,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,13 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 35 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 35 / 45 = 77,778 % ,60 Kč Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky - zjištěná cena = 5 511,53Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky Ocenění: Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: 21

22 Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: a Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,9270 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1460 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 35,01 1,00 2,1460 1, ,78 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 35,01 0,40 2,1460 1, ,91 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,28 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,12 28 odstavec 5 Zahrada 165/92 723,00 57, ,93 Stavební pozemky - celkem ,33 Pozemky - zjištěná cena = ,33 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Trvalé porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku: Kč ,00 Celková výměra pozemku m Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m Cena pokryvné plochy porostů Kč ,54 Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 1 693,87 Trvalé porosty - zjištěná cena 1 693,87 Kč 22

23 C. Rekapitulace Rekapitulace výsledných cen a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p ,80 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Garáž ,- Kč a.2 2 ) Sklad a dílna ,30 Kč a.2 3 ) Přístřešek ,70 Kč a.2 4 ) Kopaná studna ,70 Kč a.2 5 ) Přípojka vody DN 40 mm ,70 Kč a.2 6 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm ,50 Kč a.2 7 ) Přípojky elektro 3 fázové 16 mm2 v zemi 6 762,20 Kč a.2 8 ) Pilíř zděný z obyč. cihel 2 313,50 Kč a.2 9 ) Plynová přípojka do DN ,- Kč a.2 10 ) Podezdívka zděná ,20 Kč a.2 11 ) Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky 5 511,50 Kč a) Ocenění staveb celkem ,10 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky ,30 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,30 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Trvalé porosty 1 693,90 Kč c) Ocenění trvalých porostů celkem 1 693,90 Kč Celkem ,30 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,30 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč 23

24 Porovnávací metoda a) Ocenění staveb porovnávací metodou 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p. 283 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům 26a porovnávací metoda Poloha objektu: do obyvatel Stáří stavby: 55 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 5 006,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 11,75*8,58 = 100,81 m 2 I. Nadzemní podlaží: 11,75*8,58+1,70*3,80 = 107,28 m 2 Podkroví: 11,75*8,58 = 100,81 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 100,81 m 2 1,94 m I. Nadzemní podlaží: 107,28 m 2 2,70 m Podkroví: 100,81 m 2 3,25 m Obestavěný prostor: I. Podzemní podlaží: (11,75*8,58)*(1,94) = 195,58 m 3 I. Nadzemní podlaží: (11,75*8,58+1,70*3,80)*(2,70) = 289,64 m 3 Podkroví: (11,75*8,58)*(3,25) = 327,65 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 812,87 m 3 24

25 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 107,28 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 308,92 m 2 Podlažnost: ZP / ZP1 = 2,88 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou III typ C 1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - hodnota větší než 2 I 0,00 5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, kanalizace a V 0,08 plyn nebo propan butan 6. Způsob vytápění stavby - lokální vytápění el. nebo plynem, II -0,04 7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb II 0,00 nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - mírně snižující cenu II -0, Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 Koeficient pro stavby 5 let po celkové rekonstrukci: 1,00 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V 13 * 1,00 = 1,050 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - vyhledávané (např. láz. místa typu B, předměstí II 0,01 měst) 2. Poloha nemovitosti - uvnitř souvisle zastavěného území obce III 0,01 25

26 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním II 0,00 sortimentem 5. Školství a sport - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,960 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je I -0,10 výrazně nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - exekuce I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,850 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 1,050 * 0,960 * 0,850 = 0,857 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 5 006,- Kč/m 3 * 0,857 = 4 290,14 Kč/m 3 CP = CU * OP = 4 290,14 Kč/m 3 * 812,87 m 3 = ,10 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,10 Kč 26

27 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Garáž Zatřídění pro potřeby ocenění: Garáž 8: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná nebo železobetonová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: Nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 7,57*3,84 = 29,07 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I. Nadzemní podlaží 29,07 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (7,57*3,84)*(2,60) = 75,58 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 75,58 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 75,58 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy S 6, ,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30, ,00 30,10 27 Upravený obj. podíl

28 3. Stropy S 26, ,00 26,20 4. Krov X 0, ,00 0,00 5. Krytina P 5, ,46 2,62 6. Klempířské konstrukce C 2, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 4, ,00 4,80 8. Dveře S 2, ,00 2,70 9. Okna S 1, ,00 1, Vrata S 6, ,00 6, Podlahy S 7, ,00 7, Elektroinstalace S 6, ,00 6,00 Součet upravených objemových podílů 94,02 Koeficient vybavení K 4 : 0,9402 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 9): [Kč/m 3 ] = 1 375,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9402 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 431,93 Plná cena: 75,58 m 3 * 4 431,93 Kč/m 3 = ,27 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 40 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 60 = 66,667 % ,30 Kč Garáž - zjištěná cena = ,97 Kč a.2 2 ) Sklad a dílna Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba 7: Svislá nosná konstrukce: typ B zděná tl. nad 15 cm 28

29 Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: Nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 14,60*3,60 = 52,56 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. výška plocha I. Nadzemní podlaží 52,56 m 2 3,60 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (14,60*3,60)*(3,60) = 189,22 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 189,22 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 189,22 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7, ,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 8, ,00 8,10 29

30 6. Klempířské konstrukce S 1, ,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 96,17 Koeficient vybavení K 4 : 0,9617 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9617 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 4 121,16 Plná cena: 189,22 m 3 * 4 121,16 Kč/m 3 = ,90 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 55 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 25 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 55 / 80 = 68,750 % ,56 Kč Sklad a dílna - zjištěná cena = ,34 Kč a.2 3 ) Přístřešek Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba 7: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: typ B zděná tl. nad 15 cm nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 30

31 1.nadz. podlaží Podkroví: Nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 11,05*2,24 = 24,75 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. výška plocha I. Nadzemní podlaží 24,75 m 2 2,24 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (11,05*2,24)*(2,24) = 55,44 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 55,44 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 55,44 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7, ,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy C 19, ,00 0,00 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina P 8, ,46 3,73 6. Klempířské konstrukce C 1, ,00 0,00 31

32 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře C 3, ,00 0, Okna C 1, ,00 0, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace C 5, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 60,40 Koeficient vybavení K 4 : 0,6040 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,6040 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 2 588,31 Plná cena: 55,44 m 3 * 2 588,31 Kč/m 3 = ,91 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 55 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 15 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 55 / 70 = 78,571 % ,17 Kč Přístřešek - zjištěná cena = ,74 Kč a.2 4 ) Kopaná studna Zatřídění pro potřeby ocenění: Studna 9 Typ studny: Hloubka studny: kopaná 11,00 m 32

33 Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle přílohy č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč druhých 5,00 m hloubky: 5,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 1,00 m * 5 200,- Kč/m ,- Kč elektrické čerpadlo: 1 ks * ,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem: = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,72 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 60 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 100 = 60,000 % ,03 Kč Kopaná studna - zjištěná cena = ,69 Kč b) Ocenění pozemků Ocenění: b 1 ) Pozemky Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: a Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,9270 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,

34 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 35,01 1,00 2,1460 1, ,78 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 35,01 0,40 2,1460 1, ,91 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,28 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,12 28 odstavec 5 Zahrada 165/92 723,00 57, ,93 Stavební pozemky celkem ,33 Pozemky - zjištěná cena = ,33 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Trvalé porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku: Kč ,00 Celková výměra pozemku m Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m Cena pokryvné plochy porostů Kč ,54 Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 1 693,87 Trvalé porosty - zjištěná cena 1 693,87 Kč 34

35 C. Rekapitulace Rekapitulace výsledných cen a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p ,10 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Garáž ,- Kč a.2 2 ) Sklad a dílna ,30 Kč a.2 3 ) Přístřešek ,70 Kč a.2 4 ) Kopaná studna ,70 Kč a) Ocenění staveb celkem ,80 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky ,30 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,30 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Trvalé porosty 1 693,90 Kč c) Ocenění trvalých porostů celkem 1 693,90 Kč Celkem ,- Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,- Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč 35

36 Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 283 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 11,75*8,58 = 100,82 m 2 I. Nadzemní podlaží: 11,75*8,58+1,70*3,80 = 107,28 m 2 Podkroví + zastřešení: 11,75*8,58 = 100,82 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 100,82 m 2 1,94 m I. Nadzemní podlaží: 107,28 m 2 2,70 m Podkroví + zastřešení: 100,82 m 2 3,25 m Jednotkové množství: Jednotka: m3 I. Podzemní (11,75*8,58)*(1,94) = 195,58 m3 podlaží: I. Nadzemní (11,75*8,58+1,70*3,80)*(2,70) = 289,64 m3 podlaží: Podkroví + (11,75*8,58)*(3,25) = 327,65 m3 zastřešení: Jednotkové množství celkem: = 812,87 m3 Ocenění: Základní cena: 9 000,- Kč/m3 812,87 m3 * 9 000,- Kč/m3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 48,050 % ,32 Kč Rodinný dům č.p výsledná cena = ,68 Kč 36

37 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Hlavní stavby Hlavní stavby - celkem = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 283 Popis porovnávaných objektů: Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Prodej, dům rodinný, 220 m² Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: Na Pohoří, Hostouň Datum aktualizace: Dnes ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý 37

38 Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 120 m 2 Plocha užitná: 220 m 2 Plocha podlahová: 217 m 2 Plocha pozemku: 330 m 2 Plocha zahrady: 160 m 2 Voda: Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Elektřina: 230V Doprava: Vlak Popis: Prodej staršího, prostorného a částečně podsklepeného RD 5+1 V Hostouni u Prahy, okres Kladno. RD má menší okrasnou zahradu 160 m2, na pozemku o 330 m2 je též zděná garáž a kůlna. Dům má plastová okna, vytápění vlastním plynovým kotlem. Z půdy se může vybudovat další bytová jednotka. Dům je udržovaný, čistý, suchý. Volný ihned. Vyřídíme veškerý právní a finanční servis Prodej, dům rodinný, 130 m² Celková cena: Kč za nemovitost Poznámka k ceně: plus provize Adresa: V Koutě, Hostouň Datum aktualizace: ID: Budova: Cihlová 38

39 Stav objektu: Velmi dobrý Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 Plocha užitná: 130 m 2 Plocha pozemku: 480 m 2 Voda: Místní zdroj Topení: Ústřední plynové Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus Prodej rodinného domu (4+1)v obci Hostouň. Dispozice jsou: vstup, chodba, koupelna s rohovou vanou a pračkou, WC, kuchyně, komora, obývací pokoj, ložnice. Z obývacího pokoje vstup do dvou podkrovních pokojů v patře. K dispozici prostorná zahrada, s krásným výhledem. U domu přístřešek, který lze využít na grilování či venkovní posezení. Dům prošel rekonstrukcemi odbornou firmou( zateplení, nová plastová okna, rozvody, nová koupelna, radiátory, WC). Topení plynový kotel. Je potřeba dodělat podlahy, natřít fasádu, schody do podkroví. Zbývající náklady na dodělání cca 100 tis. Obytná plocha 130 m2, zahrada 400 m2. Výborná dostupnost do Prahy. Z Ruzyně 12 km. V místě ZŠ, pošta, obchody. Městská MHD. Plus provize a realitní servis. Možno financovat hypotékou. Prodej, dům rodinný, 196 m² Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize, včetně právního servisu Adresa: gen. Eliáše, Dubí Datum aktualizace: Včera ID: Budova: Cihlová 39

40 Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního Plocha užitná: 196 m 2 Plocha pozemku: 305 m 2 Terasa: Ano Sklep: 16 m 2 Topení: Ústřední tuhá paliva, Ústřední elektrické Odpad: Veřejná kanalizace Nabízíme k prodeji patrový rodinný dům o dispozici 5+kk, sklep, půda, terasa (196m2) se zahradou cca 100m2 v klidné části Kladna čtvrti Dubí, ul. gen. Eliáše. Dům prošel v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí. Vnitřních částí se rekonstrukce týkala nového rozvodu kanalizace, nového rozvodu vody, nového rozvodu el., nových plastových oken/dveří, nových podlah ve dřevě, nového rozvodu topení v mědi včetně nových radiátorů, zateplení vnitřních stropů polystyrenem tl. 100mm, nové vnitřní štukové omítky. Na vnějších částech domu se rekonstrukce především týkala odizolování základů domu proti zemní vlhkosti, renovace střechy včetně nových klempířských prvků (okapy, žlaby apod.). V současné době se dokončuje vnější zateplení fasády polystyrenem tl. 100mm s finální fasádou v bílém provedení. Termín dokončení je plánován v jarních měsících tohoto roku. Dům sestává ze tří podlaží (jedno podzemní). V suterénu, který je ve zcela suchém stavu, se nachází sklep o velikosti 16m2 a kotelna. V přízemí se nachází předsíň, chodba, kuchyň (16m2) s kuchyňskou linkou z masivu dřeva, myčkou, el. troubou a sklokeramickou varnou deskou, pokoj (16m2), pokoj (20m2), koupelna s WC, spíž a schodiště vedoucí jak do sklepa a na zahradu, tak do prvního patra. V prvním patře se nachází nově postavená koupelna s WC, chodba, terasa, půda a dva pokoje (10 a 16m2). V domě bydlí rodina se dvěma dětmi a důvod stěhování je přestěhování zaměstnavatele jednoho z manželů. Na zahradě jsou vzrostlé ovocné stromy (1x višeň, 2x jabloň, 1x meruňka) a ovocné keře (rybízy, angrešt). Další výhodou tohoto domu je způsob vytápění kombinací tzv. zplynovacím kotlem zn. Atmos a elektrokotlem, čímž jsou dosaženy velmi nízké náklady na výtápění (za topnou sezónu Kč), což majitel doloží fakturami. Celkový stav domu je ve velmi dobrém stavu, což bude završeno právě probíhajícím vnějším zateplením poslední části fasády z čela domu do ulice. Vřele doporučujeme! Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] ,- Kč 1,05 1,20 1,15 0,95 1,00 1,00 0, , ,- Kč 1,00 1,10 1,10 0,95 1,00 1,00 0, , ,- Kč 0,98 1,15 1,15 0,95 1,00 1,00 0, ,59 Součet: ,88 Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,29 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,59 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,29 Kč/jedn. 40

41 Základní cena: ,29 Kč 1,00 á ,29 Kč/ = ,29 Kč Rodinný dům č.p výsledná cena = ,29 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Hlavní stavby Hlavní stavby - celkem = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 283 Jednotka: m3 Jednotkové množství: I. Podzemní podlaží: (11,75*8,58)*(1,94) = 195,58 jedn. I. Nadzemní podlaží: (11,75*8,58+1,70*3,80)*(2,70) = 289,64 jedn. Podkroví + zastřešení: (11,75*8,58)*(3,25) = 327,65 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 812,87 jedn. Podlaží: I. Podzemní podlaží zp = 100,82 m 2 výška = 1,94 m I. Nadzemní podlaží zp = 107,28 m 2 výška = 2,70 m Podkroví + zastřešení zp = 100,82 m 2 výška = 3,25 m 41

42 Ocenění: Základní cena: 9 000,- Kč/jedn. 812,87 m 3 á 9 000,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,540 C B = 0,554 C C = 0,567 C D = 0,581 C E = 0,595 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 2,700 Orientace ke světovým stranám: C 5 2,835 Konfigurace terénu: E 3 1,785 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 2,835 Převládající zástavba: E 5 2,975 Inženýrské sítě: C 5 2,835 Doprava: C 5 2,835 Obchod a služby: C 5 2,835 Školství: C 5 2,835 Zdravotnictví: C 5 2,835 Kultura, sport, ubytování: B 5 2,770 Úřady: C 2 1,134 Pracovní možnosti: C 5 2,835 Životní prostředí: D 5 2,905 Přírodní lokalita: C 5 2,835 Změna v zástavbě: C 5 2,835 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,567 42

43 Typ stavby: C 5 2,835 Možnost dalšího rozšíření: B 1 0,554 Obyvatelstvo: D 5 2,905 Názor znalce: B 5 2, ,250 Koeficient k = 52,250 / 92 = 0,5679 Korekce ceny * 0,5679 Rodinný dům č.p výsledná cena = ,86 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Hlavní stavby Hlavní stavby - celkem = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 450/2012 Sb.) Ocenění pozemků Ocenění: Pozemky Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: a Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,9270 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1460 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 35,01 1,00 2,1460 1, ,78 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 35,01 0,40 2,1460 1, ,91 43

44 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,28 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,12 28 odstavec 5 Zahrada 165/92 723,00 57, ,93 Stavební pozemky celkem ,33 Pozemky - zjištěná cena = ,33 Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Indexová metoda a) Pozemky a 1 ) Pozemky Výchozí cena: = 35,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 1,10 B - typ stavebního pozemku: * 1,50 C - typ polohy: * 1,30 D - územní připravenost, infrastruktura: * 1,10 E - speciální charakteristiky: * 1,10 Výchozí cena upravená = 90,84 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 90,84 Kč/m 2 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha p.č m 2 zastavěná plocha p.č m 2 zahrada p.č. 165/ m 2 Výměra stavebních pozemků: 1153 m ,00 m 2 á 90,84 Kč/m 2 = ,52 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,52 Kč Pozemky - výsledná cena = ,52 Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 44

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 148502. Krakovská 1675/2 11000 Praha. pro účely daní a poplatků jako podklad pro převod nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 148502 O ceně rodinného domu č.p. 137 trvalých porostů a pozemků v k.ú. Neuměřice, obec Neuměřice Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: M&M Reality holding, a.s. Krakovská

Více

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011

Znalecký posudek. č. 1309-33-2011 Znalecký posudek č. 1309-33-2011 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 117 s příslušenstvím a pozemky č.148 a 165/30, v katastrálním území Býkev, obec Býkev, okres Mělník. Objednatel posudku: JUDr. Monika

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 273/8003/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 273/8003/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 128 s příslušenstvím a pozemky v kat. území Černé Budy, obec Sázava, Středočeský kraj Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1382-17-2013

Znalecký posudek. č. 1382-17-2013 Znalecký posudek č. 1382-17-2013 Předmětem ocenění je: krajní řadová garáž bez č.p., která je postavená na pozemku č. 91/40, v katastrálním území Honice, obec Stochov, okres Kladno. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 153/7883/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 153/7883/2013 o stanovení obvyklé ceny domu čp. 555 s příslušenstvím a pozemkem v kat. území Kostelec nad Černými lesy, obec Kostelec nad Černými lesy, Středočeský kraj Objednatel znaleckého

Více

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013

Znalecký posudek. č. 1395-31-2013 Znalecký posudek č. 1395-31-2013 Předmětem ocenění je : bytová jednotka č. 263/1, která se nachází v bytovém domě č.p. 263, v katastrálním území Cerhenice, obec Cerhenice, okres Kolín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012

Znalecký posudek. č. 1326-4-2012 Znalecký posudek č. 1326-4-2012 Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 466, s příslušenstvím a pozemky č. 854/1 a 854/3, v katastrálním území Hostavice, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek. č. 1402-38-2013

Znalecký posudek. č. 1402-38-2013 Znalecký posudek č. 1402-38-2013 Předmětem ocenění jsou: zemědělské pozemky dle L.V. č. 485, číslo 646/1, 647/1 a 678/7, v katastrálním území Lažánky u Blanska, obec Blansko, okres Blansko, Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 1435-12-2014 NEMOVITOST: Vlastník stavby: Vlastník pozemku: Průhonice, Rodinný dům č.p. 52, katastrální území Průhonice, obec Průhonice, okres Praha Západ Weedon Iveta,

Více

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013

Znalecký posudek. č. 1389-24-2013 Znalecký posudek č. 1389-24-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 254, s příslušenstvím a pozemky č. 2469 zastavěná plocha a 2518 zahrada, v katastrálním území Michle, obec Praha, Hlavní město Praha.

Více

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011

Znalecký posudek. č. 1320-44-2011 Znalecký posudek č. 1320-44-2011 Předmětem ocenění je: rekreační chalupa č.p. 117, s příslušenstvím a pozemky č. 9 a10 v katastrálním území Křesetice, obec Křesetice, okres Kutná Hora Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8868-117/11. o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 8868-117/11 o ceně rodinného domu č.p. 548, k.ú. Mikulášovice, obec Mikulášovice, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1123/163/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1123/163/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1123/163/2011 O ceně nemovitostí - 1/2 rodinného domu č.p. 1469 s příslušenstvím a s 1/2 pozemků p.č. 3876/1 a 3877 vše v obci Česká Lípa, katastrální území Česká Lípa. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 628-16/12 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu (id1/5) rodinného domu čp. 74 s příslušenstvím a pozemkem, vše uvedeno na LV č. 683 pro kat. území a obci Polní Voděrady, okres Kolín.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8639-292/10. o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8639-292/10 o ceně rodinného domu - Žižkova ul. č.p. 401, k.ú. Arnultovice u Nového Boru, obec Nový Bor, okres Česká Lípa. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno -

Více

Znalecký posudek. č. 1345-24-2012

Znalecký posudek. č. 1345-24-2012 Znalecký posudek č. 1345-24-2012 Předmětem ocenění je: řadová zděná garáž č.e. 459, s pozemkem č. 2571, v katastrálním území Žatec, obec Žatec, okres Louny Objednatel posudku: JUDr. Monika Elfmarková Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. 3797

Znalecký posudek č. 3797 Znalecký posudek č. 3797 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 216/1 v rodinném domu č.p. 216 na pozemku parc. č. st. 392 včetně pozemku v obci Moravská Třebová, katastrální území Boršov u Moravské Třebové,

Více

Znalecký posudek. č. 1361-41-2012

Znalecký posudek. č. 1361-41-2012 Znalecký posudek č. 1361-41-2012 Předmětem ocenění je : rodinný dům č.p. 23, s příslušenstvím a pozemky č. 26 a 75, v katastrálním území Pechova Lhota, obec Hrejkovice, okres Písek. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4663/243/2011 Ing. Libor HAMPL Oceňování majetku pro věci nemovité Koncesní listina ev.č. 380100-10293-00 Znalec z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí E.Krásnohorské 1706/27, 792 01 Bruntál, tel. 554 712252,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/4498/2013. o ceně 1/2 spoluvlastnického podílu na rodinném domku č.p. 122 v k.ú. a obec Staré Heřminovy, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 34/4498/2013. o ceně 1/2 spoluvlastnického podílu na rodinném domku č.p. 122 v k.ú. a obec Staré Heřminovy, okr. František Čuboň, znalec z oboru ekonomika ceny a odhady nemovitosti, jmenován rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne 28.07.1976, č.j.:3334/76 bytem :792 01 Bruntál, Lomená ul. 199/15, tel 554714027,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3073/85/2013. Odhad tržní hodnoty. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3073/85/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku č. 2386/85 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 2386/24 a 2386/83 v katastru

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek. č. 1347-27-2012. Předmětem ocenění je: zemědělský pozemek č. 387/7, v katastrálním území Rychnovek, obec Rychnovek, okres Náchod.

Znalecký posudek. č. 1347-27-2012. Předmětem ocenění je: zemědělský pozemek č. 387/7, v katastrálním území Rychnovek, obec Rychnovek, okres Náchod. Znalecký posudek č. 1347-27-2012 Předmětem ocenění je: zemědělský pozemek č. 387/7, v katastrálním území Rychnovek, obec Rychnovek, okres Náchod. Objednatel posudku: JUDr. Monika Elfmarková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4560. Školní 384 27033 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4560 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 361/4 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 361 na pozemku parc. č. st. 389/1 včetně spoluvlastnického podílu na budově a na pozemcích

Více

Znalecký posudek č. 3541-32/07

Znalecký posudek č. 3541-32/07 Znalecký posudek č. 3541-32/07 o ceně 1/4 rodinného domku čp.15 a pozemků parc.č.st.9 a parc.č.21 v kat.území Nedrahovické Podhájí, obec Nedrahovice, okres Příbram. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012

Znalecký posudek. č. 1323-1-2012 Znalecký posudek č. 1323-1-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 446, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 581, v katastrálním území Bystré u Poličky, obec Bystré, okres Svitavy. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1384-19-2013

Znalecký posudek. č. 1384-19-2013 Znalecký posudek č. 1384-19-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 422, s příslušenstvím a pozemky č. 402 a 403, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3768-225/12 O ceně č.p.588 na pozemku parc.č.1879 v kat.úz.podivín Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Brno-město Minská 54 616 00 Brno Stanovení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1372-0106/2013 o ceně rodinného domu č.p.97 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.129 v k.ú. Stránské, obci Rýmařov, okres Bruntál. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6149-8/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6149-8/2013 o ceně obvyklé rodinného domku nedokončeného na st.124/4 a přilehlého pozemku č.parc.124/2 a to se všemi součástmi a příslušenstvím v k.ú.lužkovice,obec Lužkovice,okr.Zlín.

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2064-73/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2064-73/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2064-73/2013 spoluvlastnického podílu 1/6 na rodinném domě čp.6 s příslušenstvím a s pozemky p.č.85, p.č.86 v obci Čistá (část: Kůzová), kat.území: Nová Ves u Rakovníka, okres: Rakovník

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2417-170/2011 o ceně bytové jednotky č.302/2, včetně příslušenství a podílu o velikosti 5/100 na společných částech domu a pozemku p.č.730/10, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti

Více

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010

Znalecký posudek. č. 1256-17-2010 Znalecký posudek č. 1256-17-2010 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 50, s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 400, v katastrálním území Chožov, obec Chožov, okres Louny. Objednatel posudku: JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8435-88/10/d. JUDr. Petr Kocián Veveří 125 616 45 Brno ZNALECKÝ POSUDEK č. 8435-88/10/d o ceně bytu č. 23/4 v domě č.p. 23, k.ú. Merklín u Karlových Var, obec Merklín, okres Karlovy Vary. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.

088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k. 088EX 1442/08-32 Znalecký posudek č. 3631/252/13 Š O ceně podílu 1/4 rodinného domu č.p 2485 ul. Libušínská, parc.č. 2262, 2263 v k.ú a obci Kladno Postup při zpracování posudku : dne 11.12.2013 byla provedena

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8809-58/11. o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8809-58/11 o ceně bytu č. 85/13 v domě č.p. 85, ul. Puškinova, k.ú. Pilínkov, obec Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr Kocián, soudní

Více

Znalecký posudek číslo /07

Znalecký posudek číslo /07 Znalecký posudek číslo 3571 241/07 O ceně nemovitosti: Rodinný dům č.p. 1111 Frýdlant nad Ostravicí katastrální území: Frýdlant nad Ostravicí bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/ Šumperk

ZNALECKÝ POSUDEK. č JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/ Šumperk ZNALECKÝ POSUDEK č. 70-2011 o obvyklé ceně rodinného domu s příslušenstvím a pozemky, k.ú. Hať, LV č. 872 Objednatel posudku: Soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň Exekutorský úřad Šumperk K. H. Máchy 1294/2

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 154/2010 O obvyklé ceně podílu 1/4 na nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 327 na pozemku parc.č. 305 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 305, 306, 2685 vše

Více

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012

Znalecký posudek. č. 1335-13-2012 Znalecký posudek č. 1335-13-2012 Předmětem ocenění je: obytný dům č.p. 207, s příslušenstvím a pozemky č. 233, 170/1 v katastrálním území Blatná, obec Blatná, okres Strakonice. Objednatel posudku: JUDr.

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5893-275-01/15 O ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2838, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 915 a pozemku parc. č. 2839, v obci Praha, katastrální území Újezd nad Lesy,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 113/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 113/13 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 19 na pozemku p. č. st. 20 a pozemku p. č. st. 20 s příslušenstvím, LV číslo 177, katastrální území Nepřejov, obec Dolní Hbity,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3658-481/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3658-481/2013 O ceně rodinného domu v obci Rychnov na Moravě č.p.196, včetně příslušenství a pozemku p.č.st.290/2, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 817 m 2, vše zapsáno na LV

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8720-373/10. o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8720-373/10 o ceně rodinného domu - ul. J. Kodeše č.p. 214, k.ú. Frýdlant, obec Frýdlant, okres Liberec. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr. Petr

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1863-2012 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1863-2012 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122, Rodinný dům čp. 59, pozemky parcelní číslo 121,122 Katastrální údaje : Kraj Moravskoslezský, okres Nový

Více

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012

Znalecký posudek. č. 1338-16-2012 Znalecký posudek č. 1338-16-2012 Předmětem ocenění je : rekreační chata bez č.p., s příslušenstvím a pozemky parc. č. 11, 12 a 69/6 v katastrálním území Nezdín, obec Prosíčka, okres Havlíčkův Brod. Objednatel

Více

Znalecký posudek. č. 1396-32-2013

Znalecký posudek. č. 1396-32-2013 Znalecký posudek č. 1396-32-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 365, s příslušenstvím a pozemkem č. 140/2 zastavěná plocha, v katastrálním území Nové Benátky, obec Benátky nad Jizerou, okres Mladá

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2093-102/2013. o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2093-102/2013 o ceně bytu č.2723/16 v bytovém domě čp.2723-2724, ul.sportovní, v Mělníku. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j. 088 EX 3683/10 Petra Bezruče

Více

Znalecký posudek. č. 1365-45-2012

Znalecký posudek. č. 1365-45-2012 Znalecký posudek č. 1365-45-2012 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 265, s příslušenstvím a pozemkem č. 1928, v katastrálním území Kostelec nad Černými Lesy, obec Kostelec nad Černými Lesy, okres Praha-východ.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č

ZNALECKÝ POSUDEK. č ZNALECKÝ POSUDEK č. 1710-2012 O ceně podílu 1/4 na rodinném domě č.p. 838, pozemcích parcelní číslo 115 a 116, kú 707511 Žilina u Nového Jičína, obec 599191 Nový Jičín. Objednatel znaleckého posudku: Soudní

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 259/2012 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 11 na pozemku parc.č. St. 662 s příslušenstvím, objektu zemědělské stavby bez čp/če na pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2496/80/07-12. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2496/80/07-12. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK č. 2496/80/07-12 o obvyklé ceně rodinného domu na pozemku p.č.1335 v k.ú.těptín s příslušenstvím a pozemky parc.č.st.1335 a 704/4, obec Kamenice, okres Praha-východ Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2012. Americká Plzeň. JUDr. Miroslav Pelc Příkrá Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 86-54/2012 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 989/6 v budově čp. 989, 990, 991, ulice Ke Špitálskému lesu, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 834/43, 834/44, 834/45, včetně spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1429-6-2014 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

Znalecký posudek číslo /08

Znalecký posudek číslo /08 Znalecký posudek číslo 3850 190/08 O ceně nemovitosti: Rodinný dům čp. 440 B A Š K A katastrální území: Baška bývalý okres: Frýdek-Místek O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1377-12-2013. Hornokrčská 650/29. 140 00 Praha 4. Účel posudku: Exekuční příkaz 095 Ex 336/09/P 09-101

Znalecký posudek. č. 1377-12-2013. Hornokrčská 650/29. 140 00 Praha 4. Účel posudku: Exekuční příkaz 095 Ex 336/09/P 09-101 Znalecký posudek č. 1377-12-2013 Předmětem ocenění je : hodnota členského práva k bytu č. 4, který se nachází v bytovém domě č. 736, s příslušenstvím a pozemkem č. 1332, v katastrálním území Prosek, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2047-56/2013. o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v Kolíně IV. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2047-56/2013 o ceně bytu č.797/9 v bytovém domě čp.797-798, ul. Jateční, v ě IV. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun - č.j.015 EX 1362/2011 Palackého 31/2 26601 Beroun

Více

Znalecký posudek. č. 1386-21-2013

Znalecký posudek. č. 1386-21-2013 Znalecký posudek č. 1386-21-2013 Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 502, s příslušenstvím a pozemky č. 2472 zastavěná plocha a 2515 zahrada, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 27-25/2011 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 27-25/2011 o ceně budovy bez čp. a če. (garáž) stojící na pozemku parc. č. 3644/65, zapsané na LV č. 3901 vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p.

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13946-386/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno. povinný Tovární č.p. ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13946-386/13 o ceně rodinného domu č.p.828 na parc.č.2341/1, ul.tovární, katastrální území, obec a okres Tachov, včetně pozemku parc.č.2341/1, příslušenství a ceny obvyklé. (LV

Více

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena

Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena Znalecký posudek - tržní, obvyklá cena č. 1430-0164/2013 o ceně rodinného domu č.p 24 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.225/1 v k.ú. Zbytiny, obci Zbytiny, okres Prachatice. LV 194. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1362-42-2012

Znalecký posudek. č. 1362-42-2012 Znalecký posudek č. 1362-42-2012 Předmětem ocenění je : rekreační chata č.e. 555, s příslušenstvím a pozemky parc.č. 1057 a 360/11, v katastrálním území Stříbrná Skalice, obec Stříbrná Skalice, okres Praha-východ.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13902-342/13. Mgr.Jiří Král Exekutorský úřad Ostrava se sídlem Poděbradova 41. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13902-342/13 o ceně rodinného domu č.p.52 na parc.č.st.63/3, katastrální území a obec Velké Albrechtice, okres Nový Jičín, včetně příslušenství, pozemků parc.č.st.63/3, 279/1 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 13/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 13/14 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 86 na pozemku p. č. st. 253 a pozemků p. č. st. 253, st. 270/1, 133/1, 1372/2, 1373, 133/102 EN, 1374 PK, 1375 PK a 1376 PK s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012 V tomto dokumentu je znalecký posudek bez identifikace posuzované nemovitosti. Má sloužit jako příklad ukazující obsah, formu a rozsah relativně jednoduchého znaleckého posudku. ZNALECKÝ POSUDEK XX-XX/2012

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní

Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní Znalecký posudek - obvyklá, cena tržní č. 1442-0175/2013 o ceně chaty č.e.89 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.568 v k.ú. Vyžlovka, obci Vyžlovka, okres Praha-východ. LV č.380. Objednatel posudku:

Více

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU

1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU PŘÍLOHY 65 14 SEZNAM PŘÍLOH 1 VÝPOČET OBESTAVĚNÉHO PROSTORU... 67 2 OCENĚNÍ NÁKLADOVOU METODOU... 91 3 POROVNÁVACÍ ZPŮSOB NEVYHLÁŠKOVÝ... 132 4 METODA PŘÍMÉHO POROVNÁNÍ... 148 5 OCENĚNÍ POZEMKŮ... 153

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č 1 Znalecký posudek č. 01 2016 O obvyklé ceně nemovitostí ve výši ½ vlastnického podílu povinného a ½ oprávněné : - pozemku - č.parc. 903/1, zastavěná plocha a nádvoří - pozemku - č.parc. 903/2, zastavěná

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12

ZNALECKÝ POSUDEK. č /12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3749-206/12 O ceně rodinného domu č.p.313 na pozemku parc.č.76/2 v kat.úz.lanžhot Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad- Brno-město JUDr. Karek Urban Minská 54 616 00 Brno

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3640-463/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3640-463/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3640-463/2013 O ceně rodinného domu v obci Grešlové Mýto č.p.65, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.69, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 296 m 2 a p.č.477/13, zahrada, o velikosti

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 5954-89/2014 NEMOVITOST: Rodinný dům Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Ostrava-město, obec Ostrava, k.ú. Muglinov Adresa nemovitosti: Podvojná 120/10,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitostí k 12.1.

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny 1/2 nemovitostí k 12.1. ZNALECKÝ POSUDEK č. 02/845/2013 o ceně nemovitosti - rodinného domu č.p. 191 včetně součástí, příslušenství, garáže, vedlejší stavby, venkovních úprav, trvalých porostů, zastavěné plochy č. 272, pozemkových

Více

Znalecký posudek č. 4899-014/12

Znalecký posudek č. 4899-014/12 Znalecký posudek č. 4899-014/12 o obvyklé ceně nemovitosti rodinného domu Bělkovice-Lašťany č.p. 531, s pozemky parcelní číslo 292 - zastavěná plocha a nádvoří a 293 - ostatní plocha jiná plocha, katastrální

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 947-81/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 947-81/2013 O ceně RD s příslušenstvím v městské části Panenská č.p.33, obec Jemnice, na parcele č. st. 1, parcely č.st. 1, parcely č. 288/5, vše v k.ú. Panenská, zapsáno u Katastrálního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1480-049/2012

ZNALECKÝ POSUDEK č. 1480-049/2012 VLADÖ MORAVA s. r. o. - znalecká a ekonomická kancelář ev. číslo koncese 380801-30415-00 Čechova 656, Přerov I - Město, 750 02 Přerov, IČO: 25875761 ADRESÁT: JUDr. Tomáš Vrána Exekutorský úřad Přerov Komenského

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3050/62/2013. Odhad tržní hodnoty

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3050/62/2013. Odhad tržní hodnoty 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3050/62/2013 Odhad tržní hodnoty nemovitostí - rozestavěný rodinný dům bz čp. postavený na pozemku st. 905 zastavěná plocha a nádvoří, dále pozemky č. 183/12 a 183/32 v katastru nemovitostí

Více

Znalecký posudek č. 2828/101/2013

Znalecký posudek č. 2828/101/2013 Znalecký posudek č. 2828/101/2013 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.126 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 566, 568 a 1416 v k.ú. Bystřany, obec Bystřany, okres Teplice. Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín ZNALECKÝ POSUDEK č. 1652/96/17 o ceně nemovitosti čp.30 a pozemků p.č.st.46, p.č.st.47, p.č.9/1, p.č.9/2 v k.ú. Ježov, obec Ježov, okres Hodonín Objednavatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek. č. 1379-14-2013

Znalecký posudek. č. 1379-14-2013 Znalecký posudek č. 1379-14-2013 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 955/4, která se nachází v bytovém domě č.p. 955, v katastrálním území Vinohrady, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice

strana 1 Popis č. 3773/2013 Objednatel posudku: DRS IMMO a.s., IČ 262 85 011 Příkop 843/4, 602 00 Brno-Zábrdovice strana 1 Popis č. 3773/2013 o ceně nemovitostí rodinný dům č.p. 246 na pozemku parc.č. st. 14/1 a pozemky parc.č. st. 14/1, 3044/6 a 3044/8 včetně součástí a příslušenství; budova a pozemky k datu 24.1.2013

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2137-5/2014. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2137-5/2014. Petra Bezruče 1416 27201 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK č. 2137-5/2014 spoluvlastnické podílu:1/2 pozemků p.č.1694, p.č.1695 s rodinným domem čp.121 a příslušenstvím v kat.území: Újezd nad Lesy, ul.novosibřinská, v Praze 21. Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2071-52/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 02808/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2071-52/13 o ceně rodinného domu čp. 6 postaveného na pozemku označeném jako stavební parcela p.č. 118 v části obce Bumbalka, pozemku označeného jako stavební parcela p.č. 118 a pozemků

Více

Znalecký posudek. č. 1381-16-2013

Znalecký posudek. č. 1381-16-2013 Znalecký posudek č. 1381-16-2013 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 600/4, která se nachází v bytovém domě č. p. 600, s příslušenstvím a pozemkem č. 1763, v katastrálním území Střešovice, obec Praha,

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní

Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní Znalecký posudek - obvyklá cena, tržní č. 1463-0196/2013 o ceně chaty č.e.160 s příslušenstvím, stavební plocha p.č.528 v k.ú. Stříbrná Skalice, obci Stříbrná Skalice, okres Praha-východ. LV 651. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. o ceně bytu č.457/6 v bytovém domě čp , ul.draguš, v Postoloprtech, okres: Louny.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2013. o ceně bytu č.457/6 v bytovém domě čp , ul.draguš, v Postoloprtech, okres: Louny. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2075-84/2013 o ceně bytu č.457/6 v bytovém domě čp.457-460, ul.draguš, v Postoloprtech, okres: Louny. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Kladno - č.j.088ex 168/10 Petra

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2076-85/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2076-85/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2076-85/2013 spoluvlastnického podílu 1/4 na pozemku p.č.1408/2 (zahrada) v kat.území : Řisuty u Slaného, obec: Řisuty, okres: Kladno. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3663-486/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3663-486/2013 O ceně bytové jednotky č.2907/3 v Ostravě, Moravská Ostrava, Josefa Brabce 2907/17, včetně příslušenství a podílu o velikosti 760/13632 na společných částech domu a pozemku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Znalecký posudek č

Znalecký posudek č Znalecký posudek č. 06 2017 O obvyklé ceně nemovitosti včetně příslušenství : - pozemku - č.parc. st. 388 - součástí je stavba č.p. 255, rodinný dům - pozemku č.parc. 389 zahrada zapsané na LV č. 1466

Více