Znalecký posudek. č

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znalecký posudek. č. 1380-15-2013"

Transkript

1 Znalecký posudek č Předmětem ocenění je: rodinný dům č.p. 283, s příslušenstvím a pozemky č. 324, 590 a 165/92, v katastrálním území Hostouň u Prahy, obec Hostouň, okres Kladno.. Objednatel posudku: JUDr. Monika Ejfmarková Exekutorský úřad, Praha 4 K Beránku Praha 4 Účel posudku: Exekuční příkaz EX 203/ Zjištění obvyklé ceny nemovitosti Dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku ve znění zákonů č. 121/2000 Sb., č. 237/2004 Sb., č. 257/2004 Sb., č. 296/2007 Sb. a č. 188/2011 Sb. a vyhlášky MF ČR č. 3/2008 Sb. ve znění vyhlášek č. 456/2008 Sb., č. 460/2009 Sb., č. 364/2010 Sb., č. 387/2011 Sb. a č. 450/2013 Sb. Podle stavu ke dni posudek vypracoval: J I Ř Í K O P E C K Ý, soudní znalec v oboru EKONOMIKA, CENY a ODHADY nemovitostí. Posudek obsahuje 47 stran textu včetně titulního listu. Objednateli se předává ve 2 vyhotoveních. V Praze,

2 A. Nález 1. Znalecký úkol Zjištění obvyklé ceny výše uvedené nemovitosti v katastrálním území Hostouň u Prahy. Obvyklou cenou pro účely zákona č. 403/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů se rozumí cena shodného nebo z hlediska užití porovnatelného nebo vzájemně zastupitelného zboží volně sjednávaná mezi prodávajícími a kupujícími, kteří jsou na sobě navzájem ekonomicky, kapitálově nebo personálně nezávislí na daném trhu, který není ohrožen účinky omezení hospodářské soutěže. Nelze-li zjistit cenu obvyklou na trhu, určí se cena pro posouzení, zda nedochází ke zneužití výhodnějšího hospodářského postavení, kalkulačním propočtem ekonomicky oprávněných nákladů a přiměřeného zisku. Obvyklou cenou se pro účely zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí např. stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních nebo jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. Z uvedených definic obvyklé ceny je zřejmé, že při zjišťování tržní hodnoty nelze brát v úvahu žádná sociální, příbuzenská či věková kritéria zúčastněných osob, tedy povinného či oprávněného ani žádné jiné okolnosti provázející obvyklou cenu. Je otázkou smluvního ujednání mezi svobodně jednajícími subjekty, avšak výše úhrady by s ohledem na dobré mravy měla vycházet ze všech výše uvedených aspektů, které determinují obvyklou cenu. V daném případě pro nemovitost v katastrálním území Hostouň u Prahy, je obvyklá cena zjištěná podle zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Metodika ocenění Pro zjištění Administrativní ceny je použita vyhláška Ministerstva financí č. 450/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Pro zjištění tržní hodnoty nemovitosti je použito metody, která vychází ze základní cenové úrovně zjištěné podle reálně nabízených, nebo uskutečněných smluvních převodů. Tato cenová úroveň zohledňuje jak administrativní cenu (vyhláška 450/2013Sb.), věcnou hodnotu dle THU, srovnávací hodnotu tak i porovnávací metodu a je dále upravena soustavou korekčních koeficientů, které zohledňují působení faktorů, které mají vliv na obvyklou cenu. 2

3 Za cenu obvyklou (tržní, obchodovatelnou, obecnou) považujeme při ocenění nemovitosti cenu zjištěnou v takové výši, kterou by bylo možno v den ocenění dosáhnout mezi dobrovolně prodávajícími a kupujícími nezávislými osobami, po řádném marketingu. Hodnota nemovitosti je zpracována k datu uvedenému na titulní straně. Jeho platnost je omezena faktory, které mohou nastat po uvedeném datu a mohou mít vliv na obvyklou cenu. 2. Informace o nemovitosti Adresa nemovitosti: Rodinný dům č.p. 283 Nová ulice 283/ Hostouň Region: Středočeský Okres: Kladno Katastrální území: Hostouň u Prahy 3. Prohlídka a zaměření nemovitosti: Prohlídka a zaměření nemovitosti bylo provedeno dne za přítomnosti nemovitosti.. majitele 4. Podklady pro vypracování posudku: Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 299 ze dne Kopie katastrální mapy Usnesení č. 115 Ex 203/12-058, ze dne Exekuční příkaz č. 115 Ex 203/12-020, ze dne

4 Údaje a podklady zjištěné při fyzické prohlídce a zaměření nemovitosti. Informace sdělené synem majitelem nemovitosti 5. Vlastnické a evidenční údaje: Výpis z katastru nemovitostí L.V. č. 299, ze dne Vlastník: Kopernický František, Nová ulice 283, Hostouň 1/2 SJM Nepeřil Petr a Nepeřilová Eva, Nová ulice 283, Hostouň 1/2 6. Celkový popis nemovitosti: Předmětem ocenění je rodinný dům č.p. 283, s příslušenstvím a pozemky č. 324, 590 a 165/92, v katastrálním území Hostouň u Prahy, obec Hostouň, okres Kladno. Obec Hostouň se nachází poblíž výpadové silnice Praha, Karlovy Vary. Obec je dopravně dostupná vlakem, ale i autobusovou dopravou. V době ocenění bylo trvale hlášeno 962 obyvatel. Oceňovaný rodinný dům se nachází v lokalitě obdobných rodinných domů, byl postavený v roce 1958, jako přízemní částečně podsklepený objekt s využitým podkrovím. Dům je krytý valbovou střechou z pálené krytiny, klempířské konstrukce kompletní, fasáda břizolit, okna plastová, podlahy keramické plovoucí a dlažby, vytápění ústřední, radiátory litina, boiler na teplou vodu, Dispoziční řešení: I. Nadzemní podlaží: veranda, 3x pokoj, kuchyň, koupelna, WC, spíž, chodba Podkroví: pokoj 2x, chodba, komora, schody a půdní prostor Dům je průměrně udržovaný, majitel v posledních letech provedl výměnu některých konstrukcí, takže celý objekt v dobrém stavu. 4

5 K zadní levé části domu je přistavěna takzvaná letní kuchyň a sklad zahradního vybavení, jedná se o půdorysný tvar protáhlého obdélníka se sedlovou střechou. Objekt je přízemní nepodsklepený jen s nízkým zastřešením. Součástí ocenění je i zděný přístřešek, který je také za domem a na tento přístřešek je přistavěna zděná garáž s pultovou střechou. Součástí ocenění jsou i venkovní úpravy, kopaná studna, trvalé porosty a pozemky dle L.V. č Obsah posudku: a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 283 a 2 ) Garáž b) Vedlejší stavby b 1 ) Sklad a dílna b 2 ) Přístřešek c) Studny c 1 ) Kopaná studna d) Venkovní úpravy d 1 ) Přípojka vody DN 40 mm d 2 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm d 3 ) Přípojky elektro 3 fázové 16 mm2 v zemi d 4 ) Pilíř zděný z obyč. cihel d 5 ) Plynová přípojka do DN 40 d 6 ) Podezdívka zděná d 7 ) Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky e) Porosty e 1 ) Trvalé porosty f) Ocenění porovnávacím způsobem f 1 ) Rodinný dům č.p. 283 g) Pozemky g 1 ) Pozemky 5

6 B. Posudek Administrativní cena (vyhláška 450/2012 Sb.) a) Ocenění staveb nákladovým způsobem 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p. 283 Zatřídění pro potřeby ocenění: Rodinný dům, rekreační chalupa nebo domek: 5, typ C Svislá nosná konstrukce: zděná Podsklepení: podsklepená Podkroví: má podkroví nad 2/3 zastavěné plochy 1.nadz. podlaží Střecha: se šikmou nebo strmou střechou Počet nadzemních podlaží: s jedním nadzemním podlažím Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Podzemní podlaží 11,75*8,58 = 100,81 I. Nadzemní podlaží 11,75*8,58+1,70*3,80 = 107,28 Podkroví + zastřešení 11,75*8,58 = 100,81 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. výška plocha I. Podzemní podlaží 100,81 m 2 1,94 m I. Nadzemní podlaží 107,28 m 2 2,70 m Podkroví + zastřešení 100,81 m 2 3,25 m 6

7 Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Podzemní podlaží (11,75*8,58)*(1,94) = 195,58 m 3 I. Nadzemní podlaží (11,75*8,58+1,70*3,80)*(2,70) = 289,64 m 3 Podkroví + zastřešení (11,75*8,58)*(3,25) = 327,65 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Podzemní podlaží PP 195,58 m 3 I. Nadzemní podlaží NP 289,64 m 3 Podkroví + zastřešení Z 327,65 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 812,87 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy: P 5, ,46 2,48 2. Zdivo: S 23, ,00 23,40 3. Stropy: S 9, ,00 9,10 4. Střecha: S 5, ,00 5,40 5. Krytina: S 3, ,00 3,30 6. Klempířské konstrukce: S 0, ,00 0,80 7. Vnitřní omítky: S 6, ,00 6,10 8. Fasádní omítky: S 2, ,00 2,80 9. Vnější obklady: S 0, ,00 0, Vnitřní obklady: S 2, ,00 2, Schody: S 2, ,00 2, Dveře: S 3, ,00 3, Okna: S 5, ,00 5, Podlahy obytných místností: S 2, ,00 2, Podlahy ostatních místností: S 1, ,00 1, Vytápění: S 5, ,00 5, Elektroinstalace: S 4, ,00 4, Bleskosvod: S 0, ,00 0,60 7

8 19. Rozvod vody: S 2, ,00 2, Zdroj teplé vody: S 1, ,00 1, Instalace plynu: S 0, ,00 0, Kanalizace: S 2, ,00 2, Vybavení kuchyně: S 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: S 4, ,00 4, Záchod: S 0, ,00 0, Ostatní: C 4, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 93,08 Koeficient vybavení K 4 : 0,9308 Výpočet opotřebení analytickou metodou: (OP = objemový podíl z přílohy č. 15, K = koeficient pro úpravu obj. podílu UP = upravený podíl v návaznosti na dělení konstrukce, PP = přepočítaný podíl na 100 %) Konstrukce, vybavení OP [%] Část [%] K UP [%] PP [%] St. Živ. Opot. části Opot. z celku 1. Základy: P 5,40 100,00 0,46 2,48 2, ,43 0, Zdivo: S 23,40 100,00 1,00 23,40 25, ,29 9, Stropy: S 9,10 100,00 1,00 9,10 9, ,29 3, Střecha: S 5,40 100,00 1,00 5,40 5, ,00 2, Krytina: S 3,30 100,00 1,00 3,30 3, ,67 3, Klempířské konstrukce: S 0,80 100,00 1,00 0,80 0, ,00 0, Vnitřní omítky: S 6,10 100,00 1,00 6,10 6, ,62 5, Fasádní omítky: S 2,80 100,00 1,00 2,80 3, ,00 2, Vnější obklady: S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnitřní obklady: S 2,20 100,00 1,00 2,20 2, ,00 1, Schody: S 2,30 100,00 1,00 2,30 2, ,29 0, Dveře: S 3,20 100,00 1,00 3,20 3, ,69 0, Okna: S 5,10 100,00 1,00 5,10 5, ,69 0, Podlahy obytných místností: S 2,10 100,00 1,00 2,10 2, ,64 0, Podlahy ostatních místností: S 1,30 100,00 1,00 1,30 1, ,00 0, Vytápění: S 5,30 100,00 1,00 5,30 5, ,00 2, Elektroinstalace: S 4,20 100,00 1,00 4,20 4, ,00 3, Bleskosvod: S 0,60 100,00 1,00 0,60 0, ,00 0, Rozvod vody: S 2,90 100,00 1,00 2,90 3, ,00 2, Zdroj teplé vody: S 1,70 100,00 1,00 1,70 1, ,00 1, Instalace plynu: S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,57 0, Kanalizace: S 2,70 100,00 1,00 2,70 2, ,00 1, Vybavení kuchyně: S 0,50 100,00 1,00 0,50 0, ,00 0, Vnitřní vybavení: S 4,30 100,00 1,00 4,30 4, ,00 2, Záchod: S 0,30 100,00 1,00 0,30 0, ,00 0,1600 Opotřebení: 48,0488 8

9 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 6): [Kč/m 3 ] = 2 130,- Koeficient využití podkroví (dle příl. č. 6): * 1,1200 Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9308 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 7 805,21 Plná cena: 812,87 m 3 * 7 805,21 Kč/m 3 = ,05 Kč Výpočet opotřebení analytickou metodou: Opotřebení analytickou metodou: 48,0488 % Úprava ceny za opotřebení ,28 Kč Rodinný dům č.p zjištěná cena = ,77 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Garáž Zatřídění pro potřeby ocenění: Garáž 8: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná nebo železobetonová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

10 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 7,57*3,84 = 29,07 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I. Nadzemní podlaží 29,07 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (7,57*3,84)*(2,60) = 75,58 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 75,58 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 75,58 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy S 6, ,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30, ,00 30,10 3. Stropy S 26, ,00 26,20 4. Krov X 0, ,00 0,00 5. Krytina P 5, ,46 2,62 6. Klempířské konstrukce C 2, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 4, ,00 4,80 8. Dveře S 2, ,00 2,70 10

11 9. Okna S 1, ,00 1, Vrata S 6, ,00 6, Podlahy S 7, ,00 7, Elektroinstalace S 6, ,00 6,00 Součet upravených objemových podílů 94,02 Koeficient vybavení K 4 : 0,9402 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 9): [Kč/m 3 ] = 1 375,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9402 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 431,93 Plná cena: 75,58 m 3 * 4 431,93 Kč/m 3 = ,27 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 40 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 60 = 66,667 % ,30 Kč Garáž - zjištěná cena = ,97 Kč a.2 2 ) Sklad a dílna Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba 7: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

12 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 14,60*3,60 = 52,56 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I. Nadzemní podlaží 52,56 m 2 3,60 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (14,60*3,60)*(3,60) = 189,22 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 189,22 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 189,22 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7, ,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 8, ,00 8,10 6. Klempířské konstrukce S 1, ,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1,10 12

13 11. Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 96,17 Koeficient vybavení K 4 : 0,9617 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9617 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 4 121,16 Plná cena: 189,22 m 3 * 4 121,16 Kč/m 3 = ,90 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 55 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 25 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 55 / 80 = 68,750 % ,56 Kč Sklad a dílna - zjištěná cena = ,34 Kč a.2 3 ) Přístřešek Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba 7: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná tl. nad 15 cm Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

14 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 11,05*2,24 = 24,75 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I. Nadzemní podlaží 24,75 m 2 2,24 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (11,05*2,24)*(2,24) = 55,44 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 55,44 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 55,44 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7, ,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy C 19, ,00 0,00 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina P 8, ,46 3,73 6. Klempířské konstrukce C 1, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře C 3, ,00 0, Okna C 1, ,00 0,00 14

15 11. Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace C 5, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 60,40 Koeficient vybavení K 4 : 0,6040 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,6040 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 2 588,31 Plná cena: 55,44 m 3 * 2 588,31 Kč/m 3 = ,91 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 55 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 15 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 55 / 70 = 78,571 % ,17 Kč Přístřešek - zjištěná cena = ,74 Kč a.2 4 ) Kopaná studna Zatřídění pro potřeby ocenění: Studna 9 Typ studny: kopaná Hloubka studny: 11,00 m Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

16 Ocenění: Základní cena dle přílohy č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč druhých 5,00 m hloubky: 5,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 1,00 m * 5 200,- Kč/m ,- Kč elektrické čerpadlo: 1 ks * ,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem: = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,72 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 60 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 100 = 60,000 % ,03 Kč Kopaná studna - zjištěná cena = ,69 Kč a.2 5 ) Přípojka vody DN 40 mm Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Přípojka vody DN 40 mm Délka: 15,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2222 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 360,- Kč / m = 5 400,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,32 Kč 16

17 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 10 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 10 / 50 = 20,000 % ,66 Kč Přípojka vody DN 40 mm - zjištěná cena = ,66Kč a.2 6 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Přípojka kanalizace DN 150 mm Délka: 15,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2223 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 1 180,- Kč / m = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3140 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,83 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 5 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 55 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 5 / 60 = 8,333 % ,35 Kč Přípojka kanalizace DN 150 mm - zjištěná cena = ,48Kč 17

18 a.2 7 ) Přípojky elektro 3 fázové 16 mm2 v zemi Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Přípojky elektro 3fázové, kabel Al 16 mm2 v zemi Délka: 15,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2224 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 140,- Kč / m = 2 100,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2340 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = 7 684,28 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 6 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 44 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 50 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 6 / 50 = 12,000 % - 922,11 Kč Přípojky elektro 3 fázové 16 mm2 v zemi - zjištěná cena = 6 762,17Kč a.2 8 ) Pilíř zděný z obyč. cihel Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Pilíř zděný z obyčejných cihel Výměra: 0,3*1,40*0,60 = 0,25 m 3 obestavěného prostoru Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC:

19 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 0,25 m 3 * 2 810,- Kč / m 3 = 702,50 Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2340 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = 2 570,57 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 6 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 54 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 6 / 60 = 10,000 % - 257,06 Kč Pilíř zděný z obyč. cihel - zjištěná cena = 2 313,51Kč a.2 9 ) Plynová přípojka do DN 40 Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: 4.1. Plynová přípojka do DN 40 Délka: 15,00 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2221 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,00 m * 305,- Kč / m = 4 575,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,2950 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,86 Kč 19

20 Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 3 roky Předpokládaná další životnost (PDŽ): 37 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 40 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 3 / 40 = 7,500 % ,84 Kč Plynová přípojka do DN 40 - zjištěná cena = ,02Kč a.2 10 ) Podezdívka zděná Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Podezdívka cihelná tl. do 30 cm, výška do 60 cm, omítka nebo spárování Délka: 8*1,96 = 15,68 m Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,68 m * 1 300,- Kč / m = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,59 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 35 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 35 / 45 = 77,778 % ,40 Kč Podezdívka zděná - zjištěná cena = ,19Kč 20

21 a.2 11 ) Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky Zatřídění pro potřeby ocenění: Venkovní úprava 10: Plot z ocel. plotových rámů na ocel. sloupky do betonových patek Výměra: 8*1,96*1,0 = 15,68 m 2 pohledové plochy Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 111 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 11): 15,68 m 2 * 450,- Kč / m 2 = 7 056,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,1460 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,13 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 35 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 10 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 45 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 35 / 45 = 77,778 % ,60 Kč Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky - zjištěná cena = 5 511,53Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky Ocenění: Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: 21

22 Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: a Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,9270 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1460 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek - zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 35,01 1,00 2,1460 1, ,78 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 35,01 0,40 2,1460 1, ,91 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,28 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,12 28 odstavec 5 Zahrada 165/92 723,00 57, ,93 Stavební pozemky - celkem ,33 Pozemky - zjištěná cena = ,33 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Trvalé porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku: Kč ,00 Celková výměra pozemku m Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m Cena pokryvné plochy porostů Kč ,54 Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 1 693,87 Trvalé porosty - zjištěná cena 1 693,87 Kč 22

23 C. Rekapitulace Rekapitulace výsledných cen a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p ,80 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Garáž ,- Kč a.2 2 ) Sklad a dílna ,30 Kč a.2 3 ) Přístřešek ,70 Kč a.2 4 ) Kopaná studna ,70 Kč a.2 5 ) Přípojka vody DN 40 mm ,70 Kč a.2 6 ) Přípojka kanalizace DN 150 mm ,50 Kč a.2 7 ) Přípojky elektro 3 fázové 16 mm2 v zemi 6 762,20 Kč a.2 8 ) Pilíř zděný z obyč. cihel 2 313,50 Kč a.2 9 ) Plynová přípojka do DN ,- Kč a.2 10 ) Podezdívka zděná ,20 Kč a.2 11 ) Plot z ocel. plotových rámů na ocel.sloupky 5 511,50 Kč a) Ocenění staveb celkem ,10 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky ,30 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,30 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Trvalé porosty 1 693,90 Kč c) Ocenění trvalých porostů celkem 1 693,90 Kč Celkem ,30 Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,30 Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč 23

24 Porovnávací metoda a) Ocenění staveb porovnávací metodou 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p. 283 Zatřídění pro potřeby ocenění: Typ objektu: Rodinný dům 26a porovnávací metoda Poloha objektu: do obyvatel Stáří stavby: 55 let Indexovaná průměrná cena IPC (příloha č. 20a): 5 006,- Kč/m 3 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 11,75*8,58 = 100,81 m 2 I. Nadzemní podlaží: 11,75*8,58+1,70*3,80 = 107,28 m 2 Podkroví: 11,75*8,58 = 100,81 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 100,81 m 2 1,94 m I. Nadzemní podlaží: 107,28 m 2 2,70 m Podkroví: 100,81 m 2 3,25 m Obestavěný prostor: I. Podzemní podlaží: (11,75*8,58)*(1,94) = 195,58 m 3 I. Nadzemní podlaží: (11,75*8,58+1,70*3,80)*(2,70) = 289,64 m 3 Podkroví: (11,75*8,58)*(3,25) = 327,65 m 3 Obestavěný prostor - celkem: = 812,87 m 3 24

25 Podlažnost: Zastavěná plocha prvního nadzemního podlaží: ZP1 = 107,28 m 2 Zastavěná plocha všech podlaží: ZP = 308,92 m 2 Podlažnost: ZP / ZP1 = 2,88 Výpočet indexu cenového porovnání Index vybavení: Název znaku č. V i 0. Typ stavby - podsklepený - se šikmou nebo strmou střechou III typ C 1. Druh stavby - samostatný rodinný dům III 0,00 2. Provedení obvodových stěn - cihelné nebo tvárnicové zdivo III 0,00 3. Tloušťka obvod. stěn - 45 cm II 0,00 4. Podlažnost - hodnota větší než 2 I 0,00 5. Napojení na sítě (přípojky) - přípojka elektro, voda, kanalizace a V 0,08 plyn nebo propan butan 6. Způsob vytápění stavby - lokální vytápění el. nebo plynem, II -0,04 7. Zákl. příslušenství v RD - úplné - standardní provedení III 0,00 8. Ostatní vybavení v RD - bez dalšího vybavení I 0,00 9. Venkovní úpravy - standardního rozsahu a provedení III 0, Vedlejší stavby tvořící příslušenství k RD - bez vedlejších staveb II 0,00 nebo jejich celkové zastavěné ploše nad 25 m2 11. Pozemky ve funkčním celku se stavbou - nad 800 m2 celkem III 0, Kriterium jinde neuvedené - mírně snižující cenu II -0, Stavebně - technický stav - stavba v dobrém stavu s pravidelnou údržbou II 1,05 Koeficient pro stavby 5 let po celkové rekonstrukci: 1,00 12 Index vybavení I V = (1 + V i ) * V 13 * 1,00 = 1,050 i = 1 Index polohy: Název znaku č. P i 1. Význam obce - vyhledávané (např. láz. místa typu B, předměstí II 0,01 měst) 2. Poloha nemovitosti - uvnitř souvisle zastavěného území obce III 0,01 25

26 3. Okolní zástavba a životní prostředí - objekty pro bydlení II 0,00 4. Obchod, služby, kultura v obci - pouze obchod se základním II 0,00 sortimentem 5. Školství a sport - žádná základní škola I -0,03 6. Zdravotní zařízení - žádné zdravotnické zařízení I -0,03 7. Veřejná doprava - omezené dopravní spojení II 0,00 8. Obyvatelstvo - bezproblémové okolí II 0,00 9. Nezaměstnanost v obci a okolí - průměrná nezaměstnanost II 0, Změny v okolí s vlivem na cenu nemovitosti - bez vlivu III 0, Vlivy neuvedené - bez dalších vlivů II 0,00 11 Index polohy I P = (1 + P i ) = 0,960 i = 1 Index trhu s nemovitostmi: Název znaku č. T i 1. Situace na dílčím (segmentu) trhu s nemovitostmi - poptávka je I -0,10 výrazně nižší než nabídka 2. Vlastnictví nemovitostí - stavba na vlastním pozemku (ve II 0,00 spoluvlastnictví) 3. Vliv právních vztahů na prodejnost - negativní - exekuce I -0,05 3 Index trhu I T = (1 + T i ) = 0,850 i = 1 Celkový index I = I V * I P * I T = 1,050 * 0,960 * 0,850 = 0,857 Ocenění: Cena upravená CU = IPC * I = 5 006,- Kč/m 3 * 0,857 = 4 290,14 Kč/m 3 CP = CU * OP = 4 290,14 Kč/m 3 * 812,87 m 3 = ,10 Kč Cena stanovená porovnávacím způsobem = ,10 Kč 26

27 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Garáž Zatřídění pro potřeby ocenění: Garáž 8: typ B Svislá nosná konstrukce: zděná nebo železobetonová Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: Nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 7,57*3,84 = 29,07 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Zastavěná. Konstr. výška Název plocha I. Nadzemní podlaží 29,07 m 2 2,60 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (7,57*3,84)*(2,60) = 75,58 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 75,58 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 75,58 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient 1. Základy S 6, ,00 6,20 2. Obvodové stěny S 30, ,00 30,10 27 Upravený obj. podíl

28 3. Stropy S 26, ,00 26,20 4. Krov X 0, ,00 0,00 5. Krytina P 5, ,46 2,62 6. Klempířské konstrukce C 2, ,00 0,00 7. Úprava povrchů S 4, ,00 4,80 8. Dveře S 2, ,00 2,70 9. Okna S 1, ,00 1, Vrata S 6, ,00 6, Podlahy S 7, ,00 7, Elektroinstalace S 6, ,00 6,00 Součet upravených objemových podílů 94,02 Koeficient vybavení K 4 : 0,9402 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 9): [Kč/m 3 ] = 1 375,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9402 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená [Kč/m 3 ] = 4 431,93 Plná cena: 75,58 m 3 * 4 431,93 Kč/m 3 = ,27 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 40 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 20 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 60 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 40 / 60 = 66,667 % ,30 Kč Garáž - zjištěná cena = ,97 Kč a.2 2 ) Sklad a dílna Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba 7: Svislá nosná konstrukce: typ B zděná tl. nad 15 cm 28

29 Podsklepení: nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 1.nadz. podlaží Podkroví: Nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 14,60*3,60 = 52,56 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. výška plocha I. Nadzemní podlaží 52,56 m 2 3,60 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (14,60*3,60)*(3,60) = 189,22 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 189,22 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 189,22 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7, ,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy S 19, ,00 19,80 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina S 8, ,00 8,10 29

30 6. Klempířské konstrukce S 1, ,00 1,70 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře S 3, ,00 3, Okna S 1, ,00 1, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace S 5, ,00 5,80 Součet upravených objemových podílů 96,17 Koeficient vybavení K 4 : 0,9617 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,9617 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 4 121,16 Plná cena: 189,22 m 3 * 4 121,16 Kč/m 3 = ,90 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 55 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 25 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 80 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 55 / 80 = 68,750 % ,56 Kč Sklad a dílna - zjištěná cena = ,34 Kč a.2 3 ) Přístřešek Zatřídění pro potřeby ocenění: Vedlejší stavba 7: Svislá nosná konstrukce: Podsklepení: typ B zděná tl. nad 15 cm nepodsklepená nebo podsklepená do poloviny 30

31 1.nadz. podlaží Podkroví: Nemá podkroví Krov: neumožňující zřízení podkroví Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 1274 Výpočet jednotlivých ploch: Název Plocha [m 2 ] I. Nadzemní podlaží 11,05*2,24 = 24,75 Zastavěné plochy a výšky podlaží: Název Zastavěná. Konstr. výška plocha I. Nadzemní podlaží 24,75 m 2 2,24 m Obestavěný prostor: Výpočet jednotlivých výměr: Název Obestavěný prostor [m 3 ] I. Nadzemní podlaží (11,05*2,24)*(2,24) = 55,44 m 3 (PP = podzemní podlaží, NP = nadzemní podlaží, Z = zastřešení) Název Typ Obestavěný prostor I. Nadzemní podlaží NP 55,44 m 3 Obestavěný prostor - celkem: 55,44 m 3 Výpočet koeficientu K 4 : Konstrukce, vybavení Hodnocení standardu Obj. podíl [%] Část [%] Koeficient Upravený obj. podíl 1. Základy P 7, ,46 3,27 2. Obvodové stěny S 31, ,00 31,80 3. Stropy C 19, ,00 0,00 4. Krov S 7, ,00 7,30 5. Krytina P 8, ,46 3,73 6. Klempířské konstrukce C 1, ,00 0,00 31

32 7. Úprava povrchů S 6, ,00 6,10 8. Schodiště X 0, ,00 0,00 9. Dveře C 3, ,00 0, Okna C 1, ,00 0, Podlahy S 8, ,00 8, Elektroinstalace C 5, ,00 0,00 Součet upravených objemových podílů 60,40 Koeficient vybavení K 4 : 0,6040 Ocenění: Základní cena (dle příl. č. 8): [Kč/m 3 ] = 1 250,- Koeficient vybavení stavby K 4 (dle výpočtu): * 0,6040 Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,0930 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Základní cena upravená: [Kč/m 3 ] = 2 588,31 Plná cena: 55,44 m 3 * 2 588,31 Kč/m 3 = ,91 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 55 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 15 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 70 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 55 / 70 = 78,571 % ,17 Kč Přístřešek - zjištěná cena = ,74 Kč a.2 4 ) Kopaná studna Zatřídění pro potřeby ocenění: Studna 9 Typ studny: Hloubka studny: kopaná 11,00 m 32

33 Elektrické čerpadlo: 1 ks Kód klasifikace stavebních děl CZ-CC: 2222 Ocenění: Základní cena dle přílohy č. 10: prvních 5,00 m hloubky: 5,00 m * 1 950,- Kč/m ,- Kč druhých 5,00 m hloubky: 5,00 m * 3 810,- Kč/m ,- Kč další hloubka: 1,00 m * 5 200,- Kč/m ,- Kč elektrické čerpadlo: 1 ks * ,- Kč/ks ,- Kč Základní cena celkem: = ,- Kč Polohový koeficient K 5 (příl. č dle významu obce): * 0,8500 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle SKP): * 2,3130 Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití): * 1,9270 Plná cena: = ,72 Kč Výpočet opotřebení lineární metodou: Stáří (S): 60 roků Předpokládaná další životnost (PDŽ): 40 roků Předpokládaná celková životnost (PCŽ): 100 roků Opotřebení: 100 % * S / PCŽ = 100 % * 60 / 100 = 60,000 % ,03 Kč Kopaná studna - zjištěná cena = ,69 Kč b) Ocenění pozemků Ocenění: b 1 ) Pozemky Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: a Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,9270 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,

34 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 35,01 1,00 2,1460 1, ,78 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 35,01 0,40 2,1460 1, ,91 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,28 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,12 28 odstavec 5 Zahrada 165/92 723,00 57, ,93 Stavební pozemky celkem ,33 Pozemky - zjištěná cena = ,33 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Trvalé porosty Smíšené trvalé porosty ovocných dřevin, ostatní vinné révy a okrasných rostlin oceněné zjednodušeným způsobem: 42 Celková cena pozemku: Kč ,00 Celková výměra pozemku m Celková pokryvná plocha trvalých porostů: m Cena pokryvné plochy porostů Kč ,54 Cena porostu je ve výši 6,5 % z ceny pokryvné plochy porostů: * 0,065 Cena smíšeného porostu: = 1 693,87 Trvalé porosty - zjištěná cena 1 693,87 Kč 34

35 C. Rekapitulace Rekapitulace výsledných cen a) Ocenění staveb 1.1. Hlavní stavby a.1 1 ) Rodinný dům č.p ,10 Kč 1.2. Příslušenství a.2 1 ) Garáž ,- Kč a.2 2 ) Sklad a dílna ,30 Kč a.2 3 ) Přístřešek ,70 Kč a.2 4 ) Kopaná studna ,70 Kč a) Ocenění staveb celkem ,80 Kč b) Ocenění pozemků b 1 ) Pozemky ,30 Kč b) Ocenění pozemků celkem ,30 Kč c) Ocenění trvalých porostů c 1 ) Trvalé porosty 1 693,90 Kč c) Ocenění trvalých porostů celkem 1 693,90 Kč Celkem ,- Kč Rekapitulace výsledných cen, celkem ,- Kč Výsledná cena po zaokrouhlení dle 46: ,- Kč 35

36 Věcná hodnota dle THU a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 283 Zastavěné plochy a výšky podlaží: I. Podzemní podlaží: 11,75*8,58 = 100,82 m 2 I. Nadzemní podlaží: 11,75*8,58+1,70*3,80 = 107,28 m 2 Podkroví + zastřešení: 11,75*8,58 = 100,82 m 2 Název podlaží Zastavěná plocha Konstrukční výška I. Podzemní podlaží: 100,82 m 2 1,94 m I. Nadzemní podlaží: 107,28 m 2 2,70 m Podkroví + zastřešení: 100,82 m 2 3,25 m Jednotkové množství: Jednotka: m3 I. Podzemní (11,75*8,58)*(1,94) = 195,58 m3 podlaží: I. Nadzemní (11,75*8,58+1,70*3,80)*(2,70) = 289,64 m3 podlaží: Podkroví + (11,75*8,58)*(3,25) = 327,65 m3 zastřešení: Jednotkové množství celkem: = 812,87 m3 Ocenění: Základní cena: 9 000,- Kč/m3 812,87 m3 * 9 000,- Kč/m3 = ,- Kč Určení opotřebení odborným odhadem Opotřebení: 48,050 % ,32 Kč Rodinný dům č.p výsledná cena = ,68 Kč 36

37 Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Hlavní stavby Hlavní stavby - celkem = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Porovnávací metoda a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 283 Popis porovnávaných objektů: Jednotka: ks Množství jednotek oceňované stavby: 1,00 Prodej, dům rodinný, 220 m² Celková cena: Kč za nemovitost Adresa: Na Pohoří, Hostouň Datum aktualizace: Dnes ID zakázky: Budova: Cihlová Stav objektu: Dobrý 37

38 Poloha domu: Samostatný Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního Plocha zastavěná: 120 m 2 Plocha užitná: 220 m 2 Plocha podlahová: 217 m 2 Plocha pozemku: 330 m 2 Plocha zahrady: 160 m 2 Voda: Dálkový vodovod Plyn: Plynovod Elektřina: 230V Doprava: Vlak Popis: Prodej staršího, prostorného a částečně podsklepeného RD 5+1 V Hostouni u Prahy, okres Kladno. RD má menší okrasnou zahradu 160 m2, na pozemku o 330 m2 je též zděná garáž a kůlna. Dům má plastová okna, vytápění vlastním plynovým kotlem. Z půdy se může vybudovat další bytová jednotka. Dům je udržovaný, čistý, suchý. Volný ihned. Vyřídíme veškerý právní a finanční servis Prodej, dům rodinný, 130 m² Celková cena: Kč za nemovitost Poznámka k ceně: plus provize Adresa: V Koutě, Hostouň Datum aktualizace: ID: Budova: Cihlová 38

39 Stav objektu: Velmi dobrý Typ domu: Patrový Podlaží počet: 2 Plocha užitná: 130 m 2 Plocha pozemku: 480 m 2 Voda: Místní zdroj Topení: Ústřední plynové Plyn: Plynovod Odpad: Veřejná kanalizace Doprava: Vlak, Dálnice, Silnice, MHD, Autobus Prodej rodinného domu (4+1)v obci Hostouň. Dispozice jsou: vstup, chodba, koupelna s rohovou vanou a pračkou, WC, kuchyně, komora, obývací pokoj, ložnice. Z obývacího pokoje vstup do dvou podkrovních pokojů v patře. K dispozici prostorná zahrada, s krásným výhledem. U domu přístřešek, který lze využít na grilování či venkovní posezení. Dům prošel rekonstrukcemi odbornou firmou( zateplení, nová plastová okna, rozvody, nová koupelna, radiátory, WC). Topení plynový kotel. Je potřeba dodělat podlahy, natřít fasádu, schody do podkroví. Zbývající náklady na dodělání cca 100 tis. Obytná plocha 130 m2, zahrada 400 m2. Výborná dostupnost do Prahy. Z Ruzyně 12 km. V místě ZŠ, pošta, obchody. Městská MHD. Plus provize a realitní servis. Možno financovat hypotékou. Prodej, dům rodinný, 196 m² Celková cena: Kč za nemovitost včetně provize, včetně právního servisu Adresa: gen. Eliáše, Dubí Datum aktualizace: Včera ID: Budova: Cihlová 39

40 Stav objektu: Dobrý Poloha domu: Samostatný Vlastnictví: Osobní Umístění objektu: Klidná část obce Typ domu: Patrový Podlaží počet: 3 včetně 1 podzemního Plocha užitná: 196 m 2 Plocha pozemku: 305 m 2 Terasa: Ano Sklep: 16 m 2 Topení: Ústřední tuhá paliva, Ústřední elektrické Odpad: Veřejná kanalizace Nabízíme k prodeji patrový rodinný dům o dispozici 5+kk, sklep, půda, terasa (196m2) se zahradou cca 100m2 v klidné části Kladna čtvrti Dubí, ul. gen. Eliáše. Dům prošel v nedávné době rozsáhlou rekonstrukcí. Vnitřních částí se rekonstrukce týkala nového rozvodu kanalizace, nového rozvodu vody, nového rozvodu el., nových plastových oken/dveří, nových podlah ve dřevě, nového rozvodu topení v mědi včetně nových radiátorů, zateplení vnitřních stropů polystyrenem tl. 100mm, nové vnitřní štukové omítky. Na vnějších částech domu se rekonstrukce především týkala odizolování základů domu proti zemní vlhkosti, renovace střechy včetně nových klempířských prvků (okapy, žlaby apod.). V současné době se dokončuje vnější zateplení fasády polystyrenem tl. 100mm s finální fasádou v bílém provedení. Termín dokončení je plánován v jarních měsících tohoto roku. Dům sestává ze tří podlaží (jedno podzemní). V suterénu, který je ve zcela suchém stavu, se nachází sklep o velikosti 16m2 a kotelna. V přízemí se nachází předsíň, chodba, kuchyň (16m2) s kuchyňskou linkou z masivu dřeva, myčkou, el. troubou a sklokeramickou varnou deskou, pokoj (16m2), pokoj (20m2), koupelna s WC, spíž a schodiště vedoucí jak do sklepa a na zahradu, tak do prvního patra. V prvním patře se nachází nově postavená koupelna s WC, chodba, terasa, půda a dva pokoje (10 a 16m2). V domě bydlí rodina se dvěma dětmi a důvod stěhování je přestěhování zaměstnavatele jednoho z manželů. Na zahradě jsou vzrostlé ovocné stromy (1x višeň, 2x jabloň, 1x meruňka) a ovocné keře (rybízy, angrešt). Další výhodou tohoto domu je způsob vytápění kombinací tzv. zplynovacím kotlem zn. Atmos a elektrokotlem, čímž jsou dosaženy velmi nízké náklady na výtápění (za topnou sezónu Kč), což majitel doloží fakturami. Celkový stav domu je ve velmi dobrém stavu, což bude završeno právě probíhajícím vnějším zateplením poslední části fasády z čela domu do ulice. Vřele doporučujeme! Seznam porovnávaných objektů: Název Realizovaná cena K m K c K v K 1 K 2 K 3 [jedn] Množství Jedn. cena [Kč/jedn.] ,- Kč 1,05 1,20 1,15 0,95 1,00 1,00 0, , ,- Kč 1,00 1,10 1,10 0,95 1,00 1,00 0, , ,- Kč 0,98 1,15 1,15 0,95 1,00 1,00 0, ,59 Součet: ,88 Kč/jedn. / 3 Průměrná jednotková cena: ,29 Kč/jedn. Minimální jednotková cena: ,59 Kč/jedn. Maximální jednotková cena: ,29 Kč/jedn. 40

41 Základní cena: ,29 Kč 1,00 á ,29 Kč/ = ,29 Kč Rodinný dům č.p výsledná cena = ,29 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Hlavní stavby Hlavní stavby - celkem = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Srovnávací hodnota a) Hlavní stavby a 1 ) Rodinný dům č.p. 283 Jednotka: m3 Jednotkové množství: I. Podzemní podlaží: (11,75*8,58)*(1,94) = 195,58 jedn. I. Nadzemní podlaží: (11,75*8,58+1,70*3,80)*(2,70) = 289,64 jedn. Podkroví + zastřešení: (11,75*8,58)*(3,25) = 327,65 jedn. Jednotkové množství - celkem: = 812,87 jedn. Podlaží: I. Podzemní podlaží zp = 100,82 m 2 výška = 1,94 m I. Nadzemní podlaží zp = 107,28 m 2 výška = 2,70 m Podkroví + zastřešení zp = 100,82 m 2 výška = 3,25 m 41

42 Ocenění: Základní cena: 9 000,- Kč/jedn. 812,87 m 3 á 9 000,- Kč/m 3 = ,- Kč Věcná hodnota nemovitosti: = ,- Kč Výpočet cenových koeficientů: Druh objektu: Obytný objekt Minimální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Maximální cena srovnatelné nemovitosti: ,- Kč Cenové koeficienty: C A = 0,540 C B = 0,554 C C = 0,567 C D = 0,581 C E = 0,595 Hodnocení situování nemovitosti Název znaku znak vk ci * vk Trh s nemovitostmi: A 5 2,700 Orientace ke světovým stranám: C 5 2,835 Konfigurace terénu: E 3 1,785 Poloha vzhledem k centru obce: C 5 2,835 Převládající zástavba: E 5 2,975 Inženýrské sítě: C 5 2,835 Doprava: C 5 2,835 Obchod a služby: C 5 2,835 Školství: C 5 2,835 Zdravotnictví: C 5 2,835 Kultura, sport, ubytování: B 5 2,770 Úřady: C 2 1,134 Pracovní možnosti: C 5 2,835 Životní prostředí: D 5 2,905 Přírodní lokalita: C 5 2,835 Změna v zástavbě: C 5 2,835 Příslušenství nemovitosti: C 1 0,567 42

43 Typ stavby: C 5 2,835 Možnost dalšího rozšíření: B 1 0,554 Obyvatelstvo: D 5 2,905 Názor znalce: B 5 2, ,250 Koeficient k = 52,250 / 92 = 0,5679 Korekce ceny * 0,5679 Rodinný dům č.p výsledná cena = ,86 Kč Rekapitulace ocenění objektů včetně opotřebení a) Hlavní stavby Hlavní stavby - celkem = ,- Kč Cena objektů činí celkem ,- Kč Administrativní cena (vyhláška 450/2012 Sb.) Ocenění pozemků Ocenění: Pozemky Stavební pozemky oceněné dle 28 odst. 1 a 2 a pozemky od této ceny odvozené: Zdůvodnění použití či nepoužití přirážek a srážek: a Koeficient prodejnosti K p (příl. č dle obce a účelu užití) 1,9270 Koeficient změny cen staveb K i (příl. č dle hlavní stavby): 2,1460 Přehled použitých jednotkových cen stavebních pozemků: Zatřídění Zákl. cena [Kč/m 2 ] Koef. K i K p Úprava [%] Upr. cena [Kč/m 2 ] 28 odst. 1 a 2 - stavební pozemek zastavěná plocha a nádvoří 28 odst. 1 a 2 35,01 1,00 2,1460 1, ,78 28 odst. 5 - stavební pozemek - zahrada nebo ost. plocha ve funkčním celku 28 odstavec 5 35,01 0,40 2,1460 1, ,91 43

44 Typ Název Parcelní číslo Výměra [m 2 ] Jedn. cena [Kč/m 2 ] Cena [Kč] 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,28 28 odst. 1 a 2 Zastavěná plocha ,00 144, ,12 28 odstavec 5 Zahrada 165/92 723,00 57, ,93 Stavební pozemky celkem ,33 Pozemky - zjištěná cena = ,33 Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč Indexová metoda a) Pozemky a 1 ) Pozemky Výchozí cena: = 35,- Kč/m 2 Korekce výchozí ceny: A - územní struktura: * 1,10 B - typ stavebního pozemku: * 1,50 C - typ polohy: * 1,30 D - územní připravenost, infrastruktura: * 1,10 E - speciální charakteristiky: * 1,10 Výchozí cena upravená = 90,84 Kč/m 2 Jednotková cena stavebního pozemku: 90,84 Kč/m 2 Oceňované stavební pozemky: zastavěná plocha p.č m 2 zastavěná plocha p.č m 2 zahrada p.č. 165/ m 2 Výměra stavebních pozemků: 1153 m ,00 m 2 á 90,84 Kč/m 2 = ,52 Kč Pozemky oceněné indexovou metodou - celkem = ,52 Kč Pozemky - výsledná cena = ,52 Kč Cena pozemků činí celkem ,- Kč 44

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2068-77/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2068-77/2013 o ceně rodinného domu čp.1057 s příslušenstvím a s pozemky st.p.č.2263, p.č.1421/35 v Berouně-město, ul.malé Sídliště. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Beroun

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 156/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu rodinného domu č.p. 438 na pozemku parc.č. St. 816 s příslušenstvím a pozemky parc.č. St. 816 a 856/20 vše v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009

ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2514-2009 o ceně rodinného domu č.p.321 se staveb.parc.č.322 a zahradou č.3364/2, 3364/5 v obci a k.ú.chodová Planá, okres Tachov (LV č.317) Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011

Znalecký posudek. č. 1292-16-2011 Znalecký posudek č. 1292-16-2011 Předmětem ocenění jsou: stavební pozemky č. 615 a 3090/3 v katastrálním území Staré Křečany, obec Staré Křečany, okres Děčín. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2381-120/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2381-120/12 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 430 na pozemku p.č. 539 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Otaslavice, obec Otaslavice, okres Prostějov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1429-6-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1429-6-2014 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 104-09/2013. Americká 60 30100 Plzeň ZNALECKÝ POSUDEK č. 104-09/2013 O ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 1254/7 v budově čp. 1254, 1255, 1256, 1257, ulice Klostermannova, Plzeň, stojící na pozemcích parc. č. 6722/1, 6723/1, 6724/1, 6725/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3106-322/2012 O ceně rodinného domu v obci Zborovice, Lesní č.p.157, včetně příslušenství a pozemku p.č.402, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 269 m 2, vše zapsáno na LV č.1421 pro

Více

Znalecký posudek č. 5123-287/13

Znalecký posudek č. 5123-287/13 Znalecký posudek č. 5123-287/13 O obvyklé ceně nemovitosti - nebytového prostoru č. 1199/102, v prvním podzemním podlaží bytového domu v ulici Na Jezerce č.p. 1199, v obci Praha, na pozemku parc. č. 2129

Více

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013

Znalecký posudek. č. 1368-3-2013 Znalecký posudek č. 1368-3-2013 Předmětem ocenění je: Bytová jednotka č. 1071/24, která se nachází v bytovém domě č.p. 1071, s příslušenstvím a pozemky č. 3203/4, v katastrálním území Libeň, obec Praha,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2437-36/13. Č.j.: 169EX 1824/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2437-36/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 31 na pozemku p.č. 104 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Kokory, obec Kokory, okres Přerov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2580-179/13. Č.j.: 1697EX 1507/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2580-179/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 104 na pozemku p.č. 5 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Jiříkovice, obec Jiříkovice, okres Brno-venkov s pozemky a s příslušenstvím.

Více

Znalecký posudek č. 4087/2013

Znalecký posudek č. 4087/2013 Znalecký posudek č. 4087/2013 O ceně nemovitosti - rodinný dům čp.2014 ve Varnsdorfu stanovení obvyklé ceny ( Špičková) Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 249/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 249/13 o obvyklé ceně podílu id. 1/3 na nemovitostech - rodinném domě č.p. 15 na pozemku p. č. st. 33, zemědělské stavby bez č.p./č.e. na pozemku p.č. st. 34 a pozemků p. č. st. 33,

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1267-28-2010 Předmětem ocenění je: bytová jednotka č. 775/9 s příslušenstvím a pozemky dle L.V. č. 1560, v katastrálním území Vysočany, obec Praha, Hlavní město Praha. Objednatel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 422-20/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 422-20/2012 O ceně skladovací haly, v obci Džbánov, katastrální území Džbánov u Vysokého Mýta,, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno

Znalecký posudek č. 49/2013. Exekutorský úřad Kladno Petra Bezruče 1416 272 01 Kladno 1 Znalecký posudek č. 49/2013 O ceně rodinného domu čp. 653 na st.p.č. 677, včetně pozemku st.p.č. 677 a p.p.č. 953/8, vše v obci a k.ú. Luby. Objednatel posudku: JUDr. Jana Škofová Exekutorský úřad Kladno

Více

Dodatek znaleckého posudku

Dodatek znaleckého posudku 1 Dodatek znaleckého posudku č. 2997/26/2013 aktualizace ceny stejné nemovitosti - bývalá zemědělská usedlost čp. 142 včetně příslušenství postavená na pozemku st. 2/4 v katastru nemovitostí evidován jako

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012

ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 ZNALECKÝ POSUDEK 3066-282/2012 O ceně rodinného domu v obci Bučovice, Vícemilice, Urbáškova č.p.63, včetně příslušenství a pozemků p.č.438, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 412 m 2 a p.č.439, zahrada,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1902/2012 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1902/2012 O ceně obvyklé bytové jednotky č. 1 v ul. Tachovská 1383/63 s podílem na společných prostorech a pozemcích č.p. 3617 a 3618 vedených jako zastavěná plocha a nádvoří

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015

ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4447-246/2015 O ceně pozemku p.č.4413, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 456 m 2, jehož součástí je rodinný dům č.p.215 v ulici Drkolnovská, obec Příbram V-Zdaboř, včetně příslušenství

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3436-259/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3436-259/2013 O ceně rodinného domu v obci Šelešovice č.p.45 a zemědělského stavení bez čp/če, včetně příslušenství a pozemků p.č.st.5, zastavěná plocha a nádvoří, o velikosti 1360 m

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo 1310/41 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 1310/41 NEMOVITOST: Rodinný dům čp. 3231 Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Mělník, obec Mělník, k.ú. Mělník Adresa nemovitosti: Na Výsluní 3231, 276 01 Mělník OBJEDNATEL

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 12-851.2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 12-851.2014 o obvyklé ceně nemovitosti - rekreační chaty č.e. 656 na pozemku parc.č. 949 se všemi součástmi a příslušenstvím, k.ú. Káraný, obec Káraný, okres Praha východ Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11

ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 217/11 o obvyklé ceně podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech - rodinného domu č.p. 54 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 94 katastrální území : Staré Město u Bruntálu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou.

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny pro potřeby exekučního řízení a prodeje nemovitosti veřejnou dražbou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 6092-234/2010 o ceně nebytové jednotky č.187/20, situované v budově č.p.187, postavené na pozemku parc.č.1201, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.187 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2316-53/12. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 468/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2316-53/12 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.139/9 v obytném domě č.p. 1238, 1239 na pozemku p.č. 251/1, 2521/2 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Rychnov nad Kněžnou, obec

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1960/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1960/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1960/2013 O ceně obvyklé podílu 1/2 na rodinném domu v ul. Tyršova č.p.177 s příslušenstvím a pozemkem č.par. 345 zastavěná plocha a nádvoří v obci Velká Hleďsebe, okres Cheb. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013

ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013 ZNALECKÝ POSUDEK 2657/2013 O ceně nemovitosti - obvyklá cena rodinného domu čp. 245, ulice K parku, okres Praha - východ, obec Nupaky, včetně příslušenství a pozemku parcelní číslo 253 a 81/463 na katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4647 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4647 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 411/3 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 411-415 na pozemcích parc. č. 806/134-138 včetně spoluvlastnického podílu na budově

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1222-306/2013 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 1222-306/2013 o odhadu ceny obvyklé rodinného domu č.p. 50 na pozemku parc.č. 2067, včetně pozemků p.č. 2067 a 2068 a příslušenství, v k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, v obci

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2429-28/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 3664/09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2429-28/13 o ceně nemovitosti rodinného domu č.p. 94 na pozemku p.č. 77 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Dražůvky, obec Dražůvky, okres Hodonín s pozemky a s příslušenstvím.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4659. Školní 384 27033 Jesenice. dražbu dobrovolnou. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4659 odhad obvyklé ceny bytové jednotky č. 2090/51 v domě s bytovými jednotkami ve vlastnictví č.p. 2088-2095 na parcelách č. 2854-2859, 2861 a 2892 včetně spoluvlastnického podílu

Více

Znalecký posudek. č. 746-18/2014

Znalecký posudek. č. 746-18/2014 Znalecký posudek č. 746-18/2014 Objednatel: Královská dražební, a.s. Kateřinská 482/26 128 00 Praha-Nové Město Účel posudku: Stanovení obvyklé ceny rodinného domu č. p. 40, obec Havlíčkův Brod, místní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13353-213/12. Zjištění ceny nemovitosti pro účel exekučního řízení k č.j.162 EX 32/12 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13353-213/12 o ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/4 k rodinnému domu č.p.131 na parc.č.st.92, katastrální území a obec Slaný, okres Kladno, včetně pozemků a příslušenství.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 173/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 173/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinný dům č.p. 3247 s příslušenstvím a pozemků, zapsaných na LV číslo 32242 katastrální území : Boršov u Kyjova obec : Kyjov_ okres : Hodonín a

Více

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13

ODHAD OBVYKLÉ CENY. číslo 56-35.13 ODHAD OBVYKLÉ CENY číslo 56-35.13 NEMOVITOST: Bytová jednotka č.480/1 a č.480/2 v rodinném domě Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres Semily, obec Harrachov, k.ú. Harrachov Adresa nemovitosti: Harrachov

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03016-0096 / 2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 03016-0096 / 2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 03016-0096 / 2013 o ceně nemovitostí - rodinného domu č.p.377 v k.ú. Smržovka, obec Smržovka, kraj Liberecký, včetně příslušenství a pozemků. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3359/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3359/2012 O ceně nemovitosti - zemědělské usedlosti č.p. 39 na pozemku parc. č. 145 a pozemku tvořeného parcelami č. 144/1, 144/2 a 145 v kat. úz. Šafov, obec Šafov, okres Znojmo, ve

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3242-19/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3242-19/2015 o ceně rodinného domu č.p. 267 s příslušenstvím a s pozemky st.292 a p.p.149/9 v katastrálním území, části obce a obci Neratovice, okres Mělník. Objednavatel znaleckého

Více

Znalecký posudek č. 3849/2011

Znalecký posudek č. 3849/2011 Znalecký posudek č. 3849/2011 O ceně nemovitosti - rodinný dům č.p. 528 v Litoměřicích stanovení obvyklé ceny Objednatel posudku: Účel posudku: Ing. Aleš Klaudy Masarykovo nám. 191/18 405 02 Děčín ze dne:

Více

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice

Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI. Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem. Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Znalecký posudek číslo 155/12 6783 OCENĚNÍ NEMOVITOSTI NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemkem Pod rybníčkem 431, 691 42 Valtice Katastrální údaje: Kraj Jihomoravský, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 68/2012. O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. ZNALECKÝ POSUDEK č. 68/2012 O ceně nemovitosti bytové jednotky č. 942/31 v obci Lovosice, ul. Osvoboditelů, k.ú. Lovosice, okres Litoměřice. Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku: De -

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba

ZNALECKÝ POSUDEK. Hlavní třída 565/77 708 00 Ostrava - Poruba ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12880-160/11 o ceně budovy č.p.858 na parc.č.3416, katastrální území, obec a okres Vsetín, včetně pozemku. (LV č.6100) Objednavatel posudku: Vlastník nemovitosti: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13718-158/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13718-158/13 o ceně garáže bez čp/če na pozemku parc.č.st.21/2, katastrální území Otěvěk obec Trhové Sviny, okres České Budějovice, včetně pozemku a ceny obvyklé. (LV č.734) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 187/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 187/11 o obvyklé ceně nemovitostí - rodinného domu č.p. 211 s příslušenstvím a pozemku, zapsaných na LV číslo 596 katastrální území : Podivín obec : Podivín_ okres : Břeclav a ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka

ZNALECKÝ POSUDEK. Stanovení obvyklé ceny nemovitosti pro účely dražebníka č. vyhotovení: 1 č. j: 465/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 1417-22/2015 o ceně bytové jednotky č. 1073/5 (zapsané na listu vlastnictví č. 5922), umístěné v budově č.p. 1073 (zapsané na listu vlastnictví

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2446-45/13. Ing. Radim Opletal Pavelčákova 14 77200 Olomouc. Č.j.: 057EX 2548/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2446-45/13 o ceně nemovitosti jednotky bytu č.510/2 v obytném domě č.p. 510 na pozemku p.č. 4442 zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Třebíč, obec Třebíč, okres Třebíč s pozemky

Více

Znalecký posudek č. ZP-1205

Znalecký posudek č. ZP-1205 Znalecký posudek č. ZP-1205 o ceně obvyklé na - stavbě (budova) č.p. 237, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( oplocení, IS ) na pozemku st. parc. č. 184 ( zastavěná plocha a nádvoří ) v kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13821-261/13. JUDr.Ing.Petr Kučera nám.starosty Pavla 5 272 01 Kladno ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13821-261/13 o ceně rodinného domu č.p.1245 na parc.č.st.2124, katastrální území, obec a okres Pardubice, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.1521) Objednavatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2135/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2135/2013 O ceně obvyklé budovy č.p. 2353 administrativně skladovací v obci Most v ul. Chánovská na pozemku č.par. 6999 zastavěná plocha a nádvoří v obci Most, okres Most a kat. území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 790/260/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 790/260/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 190/16, v budově č.p. 190 na pozemku č. parc. 170, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu č.p. 190 a

Více

Znalecký posudek č. 1357-251/2011

Znalecký posudek č. 1357-251/2011 Znalecký posudek č. 1357-251/2011 O ceně nemovitosti - byt č. 2121/10 ve 4.NP bytového domu č.p. 2117, 2118, 2119, 2120, 2121 a 2122 včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemcích

Více

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00

Znalecký posudek. č. 1164-436/2014. Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Znalecký posudek č. 1164-436/2014 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. Ing. Eva Jeřábková Křenová 26 Brno 602 00 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny částečně rekonstruovaného podsklepeného jednopodlažního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013

ZNALECKÝ POSUDEK. Soudní exekutor Ječná 479 541 03 Trutnov. Účel znaleckého posudku: odhad obvyklé ceny nemovitosti k 16.5.2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 20/863/2013 o ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 867/63 včetně součástí, příslušenství, podílu na společných částech domu a zastavěné ploše č. 1636 v obci Hradec Králové a katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č.3518-341/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č.3518-341/2013 O ceně bytové jednotky č.805/11 v Hradci Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů 805/32, včetně příslušenství a podílu o velikosti 554/37703 na společných částech domu,

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1746/021/2015/18 NEMOVITOST: ½ bytové jednotky, č. 944/3 Adresa nemovitosti: Haškova 944, 460 01 Liberec Katastrální údaje : Kraj Liberecký, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3328-151/2013 O ceně bytové jednotky č.572/32 v Olomouci, U Cukrovaru 572/10, vč.příslušenství a podílu o velikosti 185/7986 na společných částech domu, vše zapsáno na LV č.2304 pro

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína

ZNALECKÝ POSUDEK. Unčice 6 798 30 Pavlovice u Kojetína ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12980-260/11 o ceně rodinného domu č.p.6 na parc.č.st.87, katastrální území a obec Pavlovice u Kojetína, okres Prostějov, včetně pozemků, příslušenství a ceny obvyklé. (LV č.97)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5294-149/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5294-149/2014 O ceně venkovních úprav a trvalých porostů zhodnocujících pozemky vnávaznosti na stavbu sportovní víceúčelové haly č.p. 2904 v kat. území Opava-Předměstí, obec Opava,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Klatovy, č. j.: 120 EX 10226/08 Za Beránkem 836 339 01 Klatovy ZNALECKÝ POSUDEK č. 170-25/2009 o obvyklé ceně bytu č. 286/9 v domě č. p. 286 ve Kdyni, Nádražní ulici včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu, příslušenství a stavebním pozemku st.

Více

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č.

Opotřebení staveb. Příloha č. 15 k vyhlášce č. 98 Opotřebení staveb Příloha č. 15 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. 1. Cena stavby se přiměřeně sníží o opotřebení vzhledem k jejímu stáří, stavu a předpokládané další životnosti stavby nebo její části. Výpočet

Více

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306

Katastrální území: Libeň [730891] Číslo LV: 12395 Výměra [m2]: 306 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 4996-33/15 NEMOVITÁ VĚC: Katastrální údaje : Adresa nemovité věci: garážové stání č.2058/165 v osobním vlastnictví Kraj Hl.m. Praha, okres Hl.m. Praha, obec Praha,

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 26605//2012 6 NEMOVITOST: Byt č. 1230/1 Adresa nemovitosti: 1. května 1230 / 134, Mikulov Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Břeclav, obec Mikulov, k.ú. Mikulov

Více

Znalecký posudek č. 2014/176

Znalecký posudek č. 2014/176 Znalecký posudek č. 2014/176 o ceně nemovitosti, stavby bez čp/če - garáže na pozemku, parcele č. 5191/93, v katastrálním území Slezská Ostrava, obec Ostrava, okres Ostrava-město, kraj Moravskoslezský,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

Znalecký posudek č. 5753-135/15

Znalecký posudek č. 5753-135/15 Znalecký posudek č. 5753-135/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemku parc. č. st. 261, jehož součástí je stavba rodinného domu č.p. 190 a pozemku parc. č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 749/219/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 749/219/2011 o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 2033 na pozemku č. parc. 4457 vč. příslušenství a pozemků č. parc. 4457, č. parc. 4458, k. ú. Tábor, obec Tábor, zapsáno na LV č. 5203

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2727-66/2012. ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 015 Ex 1216/2010-55

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2727-66/2012. ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 015 Ex 1216/2010-55 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2727-66/2012 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI PRO EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ č.j.: 015 Ex 1216/2010-55 NEMOVITOST: Adresa nemovitosti: rodinný dům čp.550 na pozemcích p.č.st.89/2, p.č.st.89/5, rodinný

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6772-119/2012 o ceně obvyklé bytové jednotky č.573/2, situované v budově č.p.572, 573, postavené na pozemcích parc.č.26, parc.č.27, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 67/2010 O obvyklé ceně nemovitosti - bytové jednotky č. 362/6 v budově č.p. 360, 361, 362 na pozemcích parc.č. St. 542, St. 543, St. 544, vč. ideálního spoluvlastnického

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6230-82/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.1113/5 situované v budově č.p.1113,1114,1115, postavené na pozemcích parc.č.1652/6, 1652/7, 1652/8, včetně spoluvlastnického podílu na

Více

Znalecký posudek č. 3625/2012

Znalecký posudek č. 3625/2012 Znalecký posudek č. 3625/2012 o ceně obvyklé - 1/2 domu č.p. 43 umístěném na pozemku parc. č. St. 16 a 1/2 pozemků parc. č. St. 16 a parc. č. 24/10 v kat. úz. Pátek u Poděbrad, obec Pátek, okres Nymburk,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti

ZNALECKÝ POSUDEK. č.j. EX 251/06. Zjištění ceny nemovitosti ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 12608-313/10 o ceně rodinného domu č.p.125 na parc.č.809, katastrální území Rychlov u Bystřice pod Hostýnem včetně pozemků, příslušenství a pozemku parc.č.884/127, katastrální území

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2588/2013. Murmanská 1475/4 100 00 Praha 10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2588/2013 O ceně nemovitosti - obvyklé hodnoty bytové jednotky č. 464/39 v objektu čp. 464, Pod lysinami, obec Praha, včetně příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 2070-51/13. Mgr. Lenka Černošková, soudní exekutor Dolní čp. 71 796 01 Prostějov Čj. 018 EX 05035/11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 2070-51/13 o ceně bytu č. 2463/6 ulice Benešovo náměstí, v části obce Zelené Předměstí v budově označené čp. 2461, čp. 2462, čp. 2463 a čp. 2462 se stp.č. 5018, stp.č. 5019, stp.č.

Více

Znalecký posudek č. ZP-3244

Znalecký posudek č. ZP-3244 Znalecký posudek č. ZP-3244 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 98/9 s příslušenstvím v budově č.p. 98 na pozemku - stavební parcele parc. č. 782/3 včetně podílu na společných částech domu a pozemku o velikosti

Více

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09

Znalecký posudek č. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 76 EX 977/09 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé rodinného domu č.p. 236 Květnice s příslušenstvím na pozemku - stavební parcele parc. č. 569 a pozemků - stavební parcely parc. č. 569 (zastavěná plocha a nádvoří) a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 -

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 680/115/2011 - 1 - - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 680/115/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č. 1156/4, v budově č.p. 1156 na pozemku č. parc. 2061/288, vč. příslušenství a spoluvlastnického podílu na společných částech domu

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6839-187/2012 o ceně obvyklé budovy bez č.p. ( budova A ) postavené na pozemku parc.č.st.5027, budovy bez č.p. ( budova B ), postavené na pozemcích parc.č.st.5709/1, 5709/2 a pozemků

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2499/135/2010 6 NEMOVITOST: Rodinný dům s příslušenstvím a pozemky Adresa nemovitosti: Dolní Nětčice 20 Katastrální údaje : Kraj Olomoucký, okres Přerov, obec Dolní

Více

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B

Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B Znalecký posudek č. 2736/20/2013 - B O ceně obvyklé rodinného domu č.p.216 s příslušenstvím a pozemky parc.č. st.228 a 258/3 v k.ú.zlonice, obec Zlonice, okres Kladno Objednatel posudku: Účel posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6901/67-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6901/67-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 473/5 v bytovém domě čp. 473 v k.ú. Poříčí u Trutnova, obec Trutnov, okres Trutnov, včetně podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Praha 4 JUDr.Dagmar Kuželová-soudní exekutor Novodvorská 1010 140 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6298-150/2011 o ceně obvyklé bytové jednotky č.2618/8, situované v budově č.p.2618, postavené na pozemku parc.č.2315/106, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 2617/73/2012

Znalecký posudek č. 2617/73/2012 Znalecký posudek č. 2617/73/2012 O ceně obvyklé rodinného domu č.p.78 s příslušenstvím a pozemky parc.č. 84, 85, 5220 a 5616 v k.ú.české Meziříčí, obec České Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál

ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál ZNALECKÝ POSUDEK číslo 193-2013 o obvyklé ceně budovy bez č.p., k.ú. Bruntál NEMOVITOST: Nebytový prostor, Budova bez č.p. Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Bruntál, obec Bruntál, k.ú. Bruntál-město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4379/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4379/14 O ceně nemovitých věcí: Spoluvlastnického podílu o velikosti id. 2/8 na nemovitém majetku, zapsaném na LV č. 4749, včetně všech součástí a příslušenství, v katastrálním území

Více

Znalecký posudek č. ZP-2092

Znalecký posudek č. ZP-2092 Znalecký posudek č. ZP-2092 o ceně obvyklé ideálního spoluvlastnického podílu o velikosti 4/6 na - stavbě (budova) č.p. 64, způsob využití: bydlení s příslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc. č. 154 (

Více

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12

Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 Znalecký posudek - Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 1780/055/2015/12 NEMOVITOST: Garáž bez č.p. na p.č. 678/22 Adresa nemovitosti: Bezručova, 256 01 Benešov Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres

Více

Z N A L E C K Ý P O S U D E K

Z N A L E C K Ý P O S U D E K Z N A L E C K Ý P O S U D E K číslo 2816/25/2013 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka č. 1327/3 Adresa nemovitosti: Fučíkova 1327, Karviná - Nové Město Katastrální údaje: Kraj Moravskoslezský, okres Karviná,

Více

Znalecký posudek č. 3746/2012

Znalecký posudek č. 3746/2012 Znalecký posudek č. 3746/2012 o ceně obvyklé - 1/6 domu č.p. 1118 umístěného na pozemku parc. č. St. 1132 a 1/6 pozemků parc. č. St. 1132 a parc. č. 2277/122 v kat. úz. Vlašim, obec Vlašim, okres Benešov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje

ZNALECKÝ POSUDEK. č. ZP-8061. zjištění obvyklé ceny nemovitosti pro účely prodeje ZNALECKÝ POSUDEK č. ZP-8061 o ceně obvyklé nemovitých věcí rodinného domu č.p. 21 stojící na pozemku parc.č. st. 14 a pozemku parc.č. st. 14 o výměře 329 m 2, zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 60/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 60/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p.č. st. 86, na kterém stojí stavba rodinného domu č.p. 75 s příslušenstvím, LV číslo 133, katastrální území Štítina, obec Štítina, okres

Více

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14

Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 Znalecký posudek č. 5269-026-02/14 O obvyklé ceně nemovité věci - bytové jednotky č. 1357/7, ve druhém nadzemním podlaží bytového domu v ulici Klausova č.p. 1357, v obci Praha, na pozemcích parc. č. 2339/213,

Více