PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo PRÁVO EVROPSKÉ UNIE A PŘÍMÉ DANĚ Law of the European Union and Direct Taxes Bakalářská práce Vedoucí práce: JUDr. David Sehnálek, Ph.D. Autor: Kristýna Lochmannová Brno, 2014

2 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí bakalářské práce: Kristýna Lochmannová Právo Evropské unie a přímé daně Law of the European Union and Direct Taxes Financí JUDr. David Sehnálek, Ph.D. Rok obhajoby: 2014 Anotace: Bakalářská práce se zabývá problematikou přímých daní v evropském právu. Čtenář je nejprve seznámen s daněmi jako takovými a s jejich rozdělením podle různých daňových systémů. Další části jsou již zaměřeny výhradně na daně přímé. Nejprve je přiblíženo jejich obecné rozdělení a následně rozdělení daní důchodových, které jsou Evropskou unií, na rozdíl od daní majetkových, alespoň částečně regulovány. Třetí a nejpodstatnější část práce je zaměřena právě na regulaci. V této závěrečné části jsou podrobněji popsány všechny směrnice týkající se přímého zdanění a také dvě rozhodnutí Evropského soudního dvora, která se rovněž týkají této problematiky. Annotation: The bachelor thesis deals with the issue of direct taxes in European law. The reader is at first acquianted with taxes as a whole and it's distribution by various tax systems. Other parts are focused solely on direct taxes. First the general division and consequently the allocation of income taxes, which are, unlike property taxes, at least partially regulated by the European Union. The third and most important part of the work is focused on the regulation. In this final part are described in detail all directives on direct taxation and also two judgements of the European Court of Justice, which are also related to this issue. Klíčová slova: Přímé daně, důchodové daně, regulace, Evropská unie, směrnice Key words: Direct taxes, income taxes, regulation, European Union, directives

3 Čestné prohlášení: Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Právo Evropské unie a přímé daně vypracovala samostatně pod vedením JUDr. Davida Sehnálka, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. V Brně, dne podpis autora

4 Poděkování: Na tomto místě bych ráda poděkovala JUDr. Davidu Sehnálkovi, Ph.D. za poskytnuté věcné připomínky, rady a vstřícnost při zpracování práce.

5 Obsah Úvod Úvod do daní Obecná daňová teorie Přímé daně Nepřímé daně Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění Daně v ČR Nepřímé daně Přímé daně Evropská úprava Základní pojmy Přímé daně Nepřímé daně Přímé daně v EU Majetkové daně Důchodové daně Daně pro fyzické osoby Daně pro právnické osoby Pravomoci Evropské unie Rudingův výbor Směrnice Evropský soudní dvůr Mezinárodní smlouvy Regulace přímých daní Směrnice Společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností Společný systém zdanění při fúzích Zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb Společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků Správní spolupráce v oblasti daní... 31

6 4.2. Rozhodnutí ESD Marks & Spencer plc Lenz Smlouvy o zamezení dvojího zdanění Závěr Použitá literatura a zdroje Seznam zkratek... 46

7 Úvod V posledních letech jsou téměř všechny oblasti našeho života podrobeny drobnohledu Evropské unie. A není tedy překvapující, že se Unie snaží řídit i oblast daní. Ovšem v této oblasti to nemá vůbec jednoduché. Ano, u daní nepřímých byla úspěšná, avšak u daní přímých již takových úspěchů nedosahuje. A to z toho důvodu, že daně tvoří největší položky příjmů členských států a ty se pochopitelně nechtějí vzdát jejich kontroly. A navíc by harmonizace těchto daní byla velmi obtížná, vzhledem ke značné různorodosti například majetkových daní, které se Evropská unie rozhodla vůbec neregulovat. Daně důchodové by sice regulovala ráda, ovšem to jí není umožněno do takové míry, do jaké by si Unie nejspíš představovala. Vzhledem k zavedení jednotného trhu bylo nutné, aby Evropská unie alespoň částečně zasáhla i do oblasti přímých daní. Bylo nezbytné vydat určité legislativní dokumenty, které by tuto oblast alespoň částečně regulovaly a zabránily vzniku překážek volného pohybu a jednotného trhu jako takového. V souvislosti s touto potřebou tak bylo vydáno celkem 5 směrnic a jedna konvence, které upravují problematiku přeshraničních pohybů kapitálu. Právě těmto dokumentům je věnována největší část práce. Cílem této práce je shrnout poznatky z oblasti regulace přímých daní v prostředí Evropské unie, podrobněji prozkoumat jednotlivé legislativní dokumenty, které byly v této oblasti vydány a také se zaměřit na některá rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie. Ke splnění tohoto cíle použijeme především metody deskripce, analýzy a syntézy. V práci se budeme řídit obvyklým postupem od obecného ke konkrétnímu. Nejprve si tedy objasníme, co jsou to daně a jak je dělí obecná daňová teorie, české právo a právo Evropské unie. Dále se již zaměříme pouze na jednu skupinu daní, a to na daně přímé. Řekneme si, které daně do této skupiny patří, proč sem patří, které z nich jsou z pohledu Evropské unie podstatné a které jsou naopak pro potřeby Unie nepodstatné. Po objasnění toho, které daně se Evropská unie snaží regulovat, se zaměříme na prostředky, kterými se o to snaží. Uvedeme si, jak se snaží dosáhnout regulace prostřednictvím směrnic, rozhodnutí Soudního dvora či mezinárodních smluv a také si v této části řekneme, co to byl a k čemu sloužil Rudingův 9

8 výbor. V poslední a nejdůležitější části práce se zaměříme na konkrétní směrnice vydané v souvislosti s přímými daněmi a každou z nich rozebereme. Kromě směrnice rozebereme i dvě rozhodnutí Soudního dvora, která nám poslouží jako příklady aplikace zmíněných směrnic v praxi. První z těchto dvou rozhodnutí se bude týkat zdanění společností a druhé naopak zdanění příjmů jedinců. Nakonec se podíváme na smlouvy o zamezení dvojího zdanění, které členské státy uzavírají jak mezi sebou navzájem, tak také se zeměmi mimo Evropskou unii. 10

9 1. Úvod do daní S daněmi se všichni setkáváme v podstatě denně. Jsou neodmyslitelnou součástí našich příjmů i výdajů. Ať už se týkají našich příjmů z dědictví, darů, převodů nemovitostí, zisků podniků v podobě daně přímé či našich výdajů jako daň z přidané hodnoty a daně spotřební v podobě daně nepřímé. I přes to, že se s daněmi setkáváme neustále a všichni tedy víme, co to daně jsou, uveďme si jejich základní definici: Daň je definována jako povinná, nenávratná, zákonem určená platba do veřejného rozpočtu. Je to platba víceúčelová a neekvivalentní. Pravidelně se opakuje v časových intervalech, nebo je nepravidelná a platí se za určitých okolností. 1 Existuje mnoho druhů dělení daní. Samozřejmě tím nejzákladnějším dělením se zabývá obecná daňová teorie. Z té dále vychází jednotlivé státní úpravy, které si do svého systému zařazují daně podle vlastní potřeby. A právě proto, že si každý stát vybírá daně podle svého uvážení, je možností dělení tolik. Pro naše potřeby postačí, když si přiblížíme dělení právě podle obecné daňové teorie, dále podle českého práva a samozřejmě nejpodstatnější pro nás bude dělení podle Evropské unie Obecná daňová teorie Jak jsme si již uvedli, nejzákladnějším daňovým dělením je to podle obecné daňové teorie. Dochází zde k rozdělení daní na dva základní druhy, a to na daně přímé a nepřímé. 2 Před uvedením definic jednotlivých druhů daní si nejprve objasníme dva pojmy, které se v těchto definicích budou vyskytovat. Jedná se o pojmy poplatník a plátce daně, které definuje dnes již zrušený zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Podle výše uvedeného zákona je poplatník definován takto: Poplatníkem daně je osoba, jejíž příjmy, majetek nebo úkony jsou přímo podrobeny dani. 3 1 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie a politika. 4., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2006, s. 16. ISBN DVOŘÁKOVÁ, Veronika. Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob vyd. Praha: Linde Praha, 2013, s. 18. ISBN odst. 2) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 11

10 Oproti tomu definice plátce daně zní následovně: Plátcem daně je osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí daň vybranou od poplatníků nebo daň poplatníkům sraženou správci daně Přímé daně Daně přímé platí poplatník na úkor svého důchodu a předpokládá se, že je nemůže přenést na jiný subjekt. 5 Jinak řečeno, jedná se o daně, které jsou přímo adresovány konkrétním osobám. Jsou to daně, kterými jsou zatěžovány naše příjmy, jako je například dědictví apod Nepřímé daně U daní nepřímých se předpokládá, že je subjekt, který daň odvádí, neplatí z vlastního důchodu, ale že je přenáší na jiný subjekt. 6 Jinými slovy, jsou to daně, které platíme v rámci plateb za jednotlivé druhy zboží či služeb. Jedná se o daně, které jsou v podstatě skryty v cenách veškerého zboží a služeb. Samozřejmě jsou tyto daně mnohem častější než daně přímé a tvoří tedy podstatnější část příjmů jak České republiky, tak i Evropské unie Příspěvky na sociální a zdravotní pojištění Mimo tyto dvě skupiny stojí třetí, v podstatě samostatná skupina, kterou tvoří příspěvky na sociální a zdravotní pojištění, které bychom v tomto přehledu neměli opomíjet. Tyto příspěvky jsou sporné, jelikož část autorů je řadí k daním přímým, jiní je řadí k daním nepřímým a někteří je k daním neřadí vůbec. A proč tyto odlišné přístupy? Záleží, z jakého pohledu na tyto příspěvky nahlížíme. Buď tak, že je platí zaměstnanec ze své mzdy (přímá daň) nebo zaměstnavatel, který o tuto částku sníží zaměstnancovu mzdu (nepřímá daň). Pokud bych se měla přiklonit k jednomu z těchto dvou přístupů, vybrala bych si daň přímou. Mzda, ať už hrubá nebo čistá, patří zaměstnanci, který si ji zasloužil svou prací. Příspěvky jsou tedy odváděny z jeho důchodu a ne ze zvýšení ceny nějakého statku, který by si dotyčný zaměstnanec koupil Daně v ČR Jak jsme již zmínili v předchozí podkapitole, česká daňová úprava vychází, stejně jako všechny ostatní úpravy, z obecné daňové teorie. Daně se tedy i zde primárně dělí 4 6 odst. 3) zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů 5 KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005, s. 29. ISBN KUBÁTOVÁ, Květa. Daňová teorie: úvod do problematiky. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005, s. 29. ISBN

11 na přímé a nepřímé. V následujících podkapitolách si ukážeme, jaké konkrétní daně patří do každé z těchto dvou skupina a proč tomu tak je Nepřímé daně I když se jedná na počet daní o menší skupinu, příjmy z nich jsou podstatně vyšší než z daní přímých. Důvod je jednoduchý. Jak vyplývá z výše uvedené definice, daně nepřímé neboli spotřební jsou ty daně, které platí plátce daně z peněz získaných od poplatníků. Jsou to tedy právě ty daně, se kterými se setkáváme v podstatě neustále a platíme je ze všeho, co spotřebováváme. Odtud tedy název spotřební. V rámci těchto daní můžeme opět vymezit dvě skupiny: všeobecná spotřební daň a selektivní spotřební daně tzv. akcízy. 7 Všeobecnou spotřební daní je všem známá daň z přidané hodnoty (dále jen DPH). Tato daň je zařazena do spotřebních z toho důvodu, že je uvalena na veškeré zboží a služby běžné i méně časté spotřeby. Ať už se jedná o nákup základních potravin či nového automobilu, cena je vždy zvýšena o DPH. Tato daň je tedy vybírána prostřednictvím plátců daně a to z prostého důvodu. Vybírat daň za každou nakoupenou položku přímo od každého poplatníka by bylo v podstatě nemožné. Plátci daně tak jednoduše zvýší cenu všeho prodávaného zboží o výši DPH a sumu, kterou za určité období získají na DPH, odvedou státu. Druhou skupinou patřící do nepřímých daní jsou selektivní spotřební daně. Tato daň se týká jasně určených komodit, jejichž cenu stát zvyšuje kromě DPH též uvalením selektivní spotřební daně. Stát ceny vybraných komodit reguluje buď s cílem zvýšení příjmů státního rozpočtu či snížení prodeje daných komodit. Česká republika mezi takto regulované komodity zařadila pivo, víno a jeho meziprodukt, tabákové výrobky, líh a minerální oleje. 8 Důvod pro zařazení těchto daní do nepřímých je stejný jako u DPH. Výběr daně od výrobce je značně jednodušší než následné vybírání daně od jednotlivých spotřebitelů za každou 7 VANČUROVÁ, Alena, Lenka LÁCHOVÁ a Jana VÍTKOVÁ. Daňový systém ČR aktualiz. vyd. Praha: 1. VOX, 2012, s. 52. Ekonomie (1. VOX). ISBN odst. 2) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů 13

12 koupenou láhev alkoholu či krabičku cigaret. Pochopitelně skutečná platba daně je částečně přenesena na spotřebitele Přímé daně Přímé daně tvoří oproti daním nepřímým početnější, ovšem co se státního, resp. evropského rozpočtu týká, méně podstatnou skupinu. Jak již bylo v práci zmíněno, jedná se o daně placené přímo poplatníkem, který se zde tedy stává i plátcem daně. Stejně jako daně nepřímé můžeme i ty přímé v české úpravě rozdělit do dvou skupin, a to na daně důchodové a majetkové. 9 Daně důchodové jsou v českém prostředí tvořeny daní z příjmu fyzických osob (DPFO) a daní z příjmu právnických osob (DPPO). 10 Do daní přímých patří obě tyto daně proto, že je platí poplatník, resp. plátce sám přímo státu prostřednictvím daňového přiznání, které musí tyto osoby každoročně podávat. Do majetkových daní jsou v České republice zařazeny daň z nemovitostí, daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí a daň silniční. 11 Všechny tyto daně platí daný subjekt přímo příslušnému úřadu. Jedná se o daně, které jsou přesně vyměřeny konkrétním osobám. Není tedy možné jejich platbu přesunout na někoho jiného a právě proto jsou zařazeny do přímých daní Evropská úprava Posledním a pro potřeby práce nejdůležitějším dělením, které si uvedeme, je dělení podle Evropské unie. Stejně jako v České republice, je i v celé Evropské unii základním dělením rozdělení na přímé a nepřímé daně. Ovšem u konkrétních daní už se úprava liší. Na některé daně je zde kladen podstatně větší důraz než v jednotlivých státních úpravách. Jiné daně jsou naopak odsunuty do pozadí a Evropská unie se jimi příliš nezabývá. 9 LÁCHOVÁ, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, s. 92. ISBN Daň důchodová. Sagit [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Majetkové daně. Penize.cz [online] [cit ]. Dostupné z: 14

13 Základní pojmy V daňovém právu Evropské unie se vyskytují základní pojmy, které bychom v úpravách jednotlivých států hledali marně. Jedná se totiž o pojmy související s mezinárodní úpravou daňových systémů. Konkrétně jde o daňovou harmonizaci, daňovou koordinaci a daňovou konkurenci. Daňová konkurence je snaha států přilákat mobilní daňové základy zvyšováním atraktivity daňového systému země formou výhodnějších daňových režimů, založených na snižování sazeb nebo různých formách preferencí. 12 Jinými slovy se jedná o boje mezi jednotlivými státy, který z nich nabídne lepší a atraktivnější daňové sazby, kterými přiláká více poplatníků do své země. V této souvislosti se velmi často používá velmi známý a hojně používaný pojem daňové ráje. Daňová koordinace je prvním stupněm mezinárodního sbližování daní a daňových systémů. 13 Jedná se tedy o první krok vedoucí k harmonizaci, během kterého dochází k uzavírání mezinárodních smluv týkajících se daňové oblasti. Daňovou koordinaci můžeme rozdělit na koordinaci smluvní a spontánní. Smluvní koordinace znamená, že dochází uzavírání dvoustranných smluv mezi státy. Spontánní koordinace je naopak aktem jednostranným, kdy daný stát pozměňuje svoji daňovou úpravu vlivem mezinárodní situace. 14 Příkladem daňové koordinace mohou být mezinárodní smlouvy v oblasti přímého zdanění, které se zabývají problematikou dvojího zdanění příjmů. Daňová harmonizace znamená přibližování a vzájemné přizpůsobení národních daňových soustav a jednotlivých daní na základě dodržování společných pravidel zúčastněných zemí. 15 U každé daně může být způsob harmonizace odlišný. V prostředí Evropské unie se jedná především o harmonizaci daňových sazeb u daní nepřímých. Snahy o harmonizaci probíhají i u daní přímých. V tomto případě je to však podstatně složitější a tak zde harmonizace neprobíhá do takové míry a tak úspěšně jako u daní nepřímých. Jako příklad daňové 12 LÁCHOVÁ, Lenka. Daňové systémy v globálním světě. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007, s. 10. ISBN HRUŠKA, Josef. Daňové teorie. vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 70. Studijní text pro distanční vzdělávání. ISBN NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 19. ISBN HRUŠKA, Josef. Daňové teorie. vyd. 1. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2007, s. 70. Studijní text pro distanční vzdělávání. ISBN

14 harmonizace můžeme uvést DPH v Evropské unii, kdy jsou stanoveny minimální sazby, které musí všechny státy dodržovat. Daňovou harmonizaci můžeme rozdělit několika způsoby. Pro potřeby této práce však bude stačit, když si přiblížíme pouze jedno z těchto dělení. A to dělení na harmonizaci pozitivní a negativní. Pozitivní harmonizace probíhá prostřednictvím vydávaných směrnic, nařízení či uzavíraných mezinárodních smluv. O negativní harmonizaci se pak stará Evropský soudní dvůr prostřednictvím vydávaných judikátů. 16 Jinými způsoby dělení pak jsou: dělení podle aktuální daňové situace na harmonizaci přímou a nepřímou, podle teritoriálního hlediska na harmonizaci vertikální a horizontální a jako poslední dělení je uváděnou rozdělení z hlediska daňového systému jako celku na harmonizaci celkovou a dílčí Přímé daně Stejně jako v české úpravě, i v té evropské rozdělujeme přímé daně na majetkové a důchodové. Nejpodstatnějším rozdílem oproti české úpravě je však důležitost jednotlivých daní. Evropská unie upozaďuje veškeré majetkové daně, které jsou i nadále v plné kompetenci jednotlivých členských států. Státy si tedy mohou určovat jak výši jednotlivých daní, tak také jednotlivé daně, které budou vybírány. Více než na daně majetkové se EU zaměřuje na daně důchodové, tedy na daně z příjmů fyzických a právnických osob. Důvod k tomuto zaměření je ten, že na rozdíl od daní majetkových mohou mít daně důchodové vliv na fungování základních svobod v rámci Unie. Tedy na volný pohyb, a to především kapitálu. A jsou tedy z pohledu Evropské unie podstatnější. I přes tento vliv na volný pohyb jsou tyto daně převážně v kompetenci členských států. Podrobněji se touto problematikou ovšem budeme zabývat až v dalších částech práce Nepřímé daně V oblasti nepřímých daní je úprava v podstatě stejná jako v České republice. A to hlavně z toho důvodu, že nepřímé daně jsou v Evropské unii, na rozdíl od těch přímých, harmonizovány a jsou tedy ve všech zemích téměř totožné. 16 NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2008, s. 17. ISBN NERUDOVÁ, Danuše. Harmonizace daňových systémů zemí Evropské unie. 2., aktualiz. vyd. Praha: ASPI, 2008, s ISBN

15 Také zde se rozlišují všeobecná spotřební daň a selektivní spotřební daně. Na DPH je v Evropské unii kladen velký důraz. Proto je povinnou součástí daňových systémů všech členských států a také je to jedna z podmínek členství v EU. U všeobecné spotřební daně jsou v rámci harmonizace stanoveny minimální procentní sazby těchto daní. Minimální výše základní sazby je stanovena na 15%, u snížené sazby je to pak 5%, přičemž snížené sazby mohou být zavedeny maximálně dvě. 18 Příjmy z nepřímých daní pak plynou jak do rozpočtů jednotlivých členských států, na jejichž území byly vybrány, tak do rozpočtu Evropské unie, v němž v roce 2012 tvořily necelých 11% 19 z celé jeho výše. V případě selektivních spotřebních daní, které mohou být uvaleny pouze na vybrané komodity, jsou opět harmonizovány jejich sazby. Je zde stejně jako u DPH stanovena jejich minimální výše, kterou musí členské státy dodržovat. 18 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006, o společném systému daně z přidané hodnoty. In: EUR-Lex [právní informační systém]. Úřad pro publikace Evropské unie [cit ]. Dostupné z: 19 EVROPSKÁ KOMISE. Unijní rozpočet slouží stále více jako nástroj pro investice v EU. European Union [online] [cit ]. Dostupné z: 17

16 2. Přímé daně v EU Daně přímé můžeme rozdělit do dvou skupin, a to na daně důchodové a daně majetkové. Jak již názvy obou skupin napovídají, jedna skupina postihuje naše finanční příjmy a skupina druhá postihuje příjmy v podobě movitých či nemovitých věcí. V rámci práva Evropské unie je podstatně větší pozornost věnována daním důchodových. Naopak daně majetkové jsou v evropském prostředí upozaďovány a není jim zde věnována v podstatě žádná pozornost a jejich stanovování i správa jsou ponechány v rukou jednotlivých členských států, které si tyto daně upravují podle vlastních potřeb. Obecně jsou přímé daně v Evropské unii zařazeny mezi oblasti se sdílenými kompetencemi. Jinak řečeno členské státy mohou vydávat vlastní daňové předpisy, ovšem jen v oblasti, kde neexistují předpisy vytvořené Evropskou unií. 20 Otázku kompetencí však budeme podrobněji rozebírat až v příští kapitole Majetkové daně Jak již bylo zmíněno výše, každá země může mít stanoveny jiné majetkové daně. To je také jeden z důvodů, proč se Evropská unie nesnaží sjednotit právní úpravu této daňové skupiny. V první kapitole jsme si vyjmenovali, které daně patří mezi majetkové z pohledu českého práva. Jen pro připomenutí jsou to daně silniční, dědická, darovací, z nemovitostí a z převodu nemovitostí. Z názvů jednotlivých majetkových daní je jasně patrné, k čemu která z nich slouží. Proto není nutné každou z nich zvlášť rozebírat. V rámci Evropské unie se majetkové daně v některých zemích značně odlišují. Téměř ve všech zemích se do této kategorie řadí daně z nemovitostí. Dalšími velmi častými daněmi jsou daň dědická a darovací. Ty se nachází ve většině daňových systémů zemí EU. Méně obvyklou daní, která se v Evropské unii využívá pouze ve Francii 21 a ve Španělsku 22, je daň z čistého bohatství. Platba této daně se týká všech rezidentů dané země, kteří vlastní majetek, jehož čistá tržní hodnota přesahuje určitou zákonem stanovenou hranici. Minimální hodnota majetku, který podléhá této dani, byla například ve Francii v roce 2013 stanovena na částku 20 Daně v EU. In: Euroskop.cz: Věcně o Evropě [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.euroskop.cz/8817/sekce/dane-v-eu/ 21 French Wealth Tax. French-Property.com [online] [cit ]. Dostupné z: 22 Spanish Wealth Tax (Patrimonio). Spanish Property Insight [online] [cit ]. Dostupné z: 18

17 800 tisíc euro. Čím vyšší je pak hodnota majetku, tím vyšší je procento daně. 23 Pochopitelně tuto daň platí pouze fyzické osoby, nikoliv osoby právnické. 24 Nejodlišnější systém v otázce majetkových daní funguje na Maltě, kde tyto daně nejsou zavedeny Důchodové daně Druhou již zmíněnou skupinou přímých daní jsou daně důchodové, jimiž se budeme zabývat ve zbytku práce. Tyto daně jsou z pohledu Evropské unie řešeny podstatně více než daně majetkové. Unie se je snaží určitým způsobem harmonizovat. Ovšem stále jsou do značné míry v rukou jednotlivých států, kde také s největší pravděpodobností zůstanou. Otázkou harmonizace se však budeme zabývat v dalších částech práce. V této kapitole si pouze přiblížíme, které daně jsou v Evropské unii řazeny mezi přímé důchodové daně Daně pro fyzické osoby Daň z příjmů fyzických osob (dále jen DPFO ) může být v České republice uvalena na několik druhů příjmů, které jsou vymezeny v zákoně o daních z příjmů. Jedná se o příjmy ze závislé činnosti a z funkčních požitků, z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti, z kapitálového majetku, z pronájmu a z ostatních příjmů. 26 Jinými slovy jsou tuto daň povinni platit všichni občané daného státu, kteří jsou výdělečně činní. Za osoby, které jsou v zaměstnaneckém poměru, tuto daň v podstatě platí zaměstnavatel stržením této daně z hrubé mzdy. V evropské úpravě není DPFO věnováno zdaleka tolik pozornosti jako zdanění společností. A to vzhledem k tomu, že daně uvalené na fyzické osoby nemají, až na výjimky, v podstatě žádný vliv na správné fungování vnitřního trhu. 27 Proto je v předchozím odstavci uváděna nikoliv společná evropská, ale česká úprava této daně. V oblasti Evropské unie spadá do daní pro fyzické osoby také zdanění příjmů z úspor. Jak již název daně napovídá, týká se tato daň úrokových plateb ze spořených prostředků. Vzhledem k evropskému pojetí této daně se nejedná o příjmy ze státu, kde má daná osoba 23 French Wealth Tax. French-Property.com [online] [cit ]. Dostupné z: 24 RADVAN, Michal. Zdanění majetku v Evropě. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2007, xi, s ISBN ŠIROKÝ, Jan. Daně v Evropské unii: daňové systémy všech 28 členských států EU, legislativní základy daňové harmonizace včetně judikátů SD, odraz ekonomické krize v daňové politice EU, zdanění finančního sektoru. 6. aktualiz. a přeprac. vyd. včetně CD. Praha: Linde, 2013, s ISBN zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 27 TERRA, B a Peter Jacob ATT L. European tax law. 4th ed. Frederick, MD: Sold and distributed in North America by Aspen Publishers, 2005, s ISBN

18 trvalé bydliště, ale z ostatních členských států. Pro zajištění správného fungování tohoto zdanění, je navíc nezbytné, aby docházelo k výměně potřebných informací mezi jednotlivými členskými státy. 28 Kromě zdanění příjmů z úspor do této skupiny řadíme také zdanění dividend na úrovni fyzických osob. Vzhledem k evropskému prostředí, kterého se toto zdanění týká, je jasné, že se jedná o zdanění zahraničních dividend. Pro zajištění dodržování jednotlivých svobod zaručených Evropskou unií je nezbytné, aby byly všechny dividendy zdaňovány stejnou sazbou. Není možné, aby na dividendy zahraniční byla uvalena vyšší daň než na dividendy domácí, jelikož by tímto docházelo k porušování základních svobod, konkrétně volného pohybu kapitálu. 29 Se zdaněním fyzických osob také velmi úzce souvisí daňové překážky pro přeshraniční podnikové důchodové pojištění. V rámci Evropské unie je nezbytné, aby byly tyto překážky odstraněny a bylo tak zachováno právo občanů EU na volný pohyb osob. Konkrétně se tyto překážky vztahují na případy, kdy občan pracuje v jiném členském státě, ve kterém si přispívá na důchodové pojištění. Pokud by tyto překážky nebyly odstraněny, docházelo by k odlišnému zdanění rezidentů daného států a ostatních občanů Evropské unie, kteří v daném státě žijí a pracují. Cílem je tedy především odstranění diskriminace zahraničních pracovníků, aby bylo zachováno právo všech občanů Evropské unie na volný pohyb a svobodu usazování ve kterémkoliv z členských států. 30 Pro oblast zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb a zdanění dividend na úrovni fyzických osob byly Radou Evropské unie vydány i speciální směrnice. Co je obsahem těchto směrnic a jaký mají vliv na právo Evropské unie i jednotlivých členských států, bude rozebráno v dalších částech práce. 28 Zdanění příjmů z úspor. Evropská unie [online] [cit ]. Dostupné z: 29 Dividend taxation of individuals. Evropská unie [online] [cit ]. Dostupné z: 30 Tackling tax obstacles to the cross-border provision of occupational pensions. Evropská unie [online] [cit ]. Dostupné z: 20

19 Daně pro právnické osoby Daň z příjmů právnických osob bývá v České republice uvalena na příjmy nebo výnosy 31 z veškeré činnosti či nakládání s majetkem právnických osob. 32 Mimo právnických osob založených za účelem podnikání a výdělku, se tato daň z příjmů vztahuje i na všechna občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti či veřejné vysoké školy, u kterých není cílem vysoký výdělek. 33 Této dani je z daní přímých v rámci Evropské unie věnována největší pozornost. Právě tato daň totiž jako jediná z daní přímých může vytvářet překážky volného pohybu zboží, služeb a kapitálu a bránit tak zásadám jednotného trhu. V Evropské unii existuje několik možností, jak upravit vybírání korporátních daní. Je několik různých systémů, které slouží k tomuto účelu a které mohou být v rámci Evropské unie využívány. Je to společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob, společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států a společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi. Všechny tyto systémy mají svá pro a proti, ovšem ani jeden z nich není pro potřeby Evropské unie naprosto ideální. Z tohoto důvodu není ustálen pouze jeden z nich, ale neustále se pracuje na hledání nejvhodnější varianty. První oblastí ve zdanění společností je společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob. 34 Jedná se o zjednodušení systému zdaňování společností v rámci Evropské unie, kdy je ve všech členských státech stanoven společný základ daně z příjmů. Nedochází tedy k přílišné daňové konkurenci, která by znevýhodňovala některé členské státy oproti jiným. V podstatě na stejném principu funguje také společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. 35 Tento systém se zabývá především rozdělováním zisků dceřiných společností. Jde zejména o sjednocení podmínek zdanění 31 Příjmy v případě, že daná osoba nevede účetnictví, výnosy v případě, že účetnictví vede odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 34 Common Consolidated Corporate Tax Base. Evropská unie [online] [cit ]. Dostupné z: 35 Společný systém zdanění mateřských a dceřiných společností. Evropská unie [online] [cit ]. Dostupné z: 21

20 těchto zisků, aby společnosti se zahraničními dceřinými společnostmi byly ve stejné pozici, jako jsou společnosti, jejichž mateřské společnosti mají sídlo ve stejném státě. Cílem tohoto systému je tedy odstranění rozdílného zdanění společností podle země původu zisků. Další oblastí problematiky spojené se zdaněním společností je společný systém zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi. 36 Toto zdanění bylo zavedeno především z toho důvodu, aby bylo zamezeno dvojímu zdanění v této oblasti. V případě přidružených společností z různých členských států tedy nedojde ke zdanění těchto úroků či poplatků v obou státech, ale pouze v jednom z nich. Je důležité, aby společnosti z různých států měly stejné podmínky, jako kdyby se jednalo o společnosti z jednoho členského státu a nedocházelo tak ke znevýhodňování zahraničních společností. Nejdůležitější součástí zdanění právnických osob je odstranění dvojího zdanění. 37 To se určitým způsobem prosazuje ve všech bodech, které byly v této podkapitole zmíněny. Ovšem žádná obecně platná povinnost pro členské státy v této oblasti neexistuje. Existují pouze úmluvy, podle kterých by se státy měly vynasnažit dvojímu zdanění zabránit, ale žádná z nich jim výslovně nenařizuje toto zdanění odstranit. Další součástí zdaňování právnických osob je také daň z finančních transakcí. 38 Cílem zavedení této daně je podílení se finančních institucí na nákladech spojených s ekonomickou krizí posledních let. A to především proto, že finanční sektor dosud podléhal jen minimálnímu zdanění a na krytí nákladů se tedy příliš nepodílel. Daná směrnice by se měla aplikovat jak na nákup, tak na prodej veškerých finančních nástrojů. Ať už se jedná o akcie, dluhopisy, nástroje kolektivního investování apod. A to v případě, že alespoň jeden z účastníků je z členského státu a jeden z účastníků je navíc finanční institucí. V této oblasti však neustále dochází ke sporům mezi jednotlivými členskými státy. Některé z nich jsou pro zavedení a některé ji razantně odmítají. Proto není součástí všech daňových systémů členských států. 36 Common system of taxation: interest and royalty payments made between associated companies. Evropská unie [online] [cit ]. Dostupné z: 37 Odstraňování dvojího zdanění (rozhodčí). Evropská unie [online] [cit ]. Dostupné z: 38 Daň z finančních transakcí. Evropská unie [online] [cit ]. Dostupné z: 22

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 232 9. funkční období 232 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a

Více

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU

MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU MEZINÁRODNÍ DVOJÍ ZDANĚNÍ, DVOJÍ ZDANĚNÍ V EVROPSKÉM MĚŘÍTKU PETRA SCHILLEROVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Dvojí zdanění se definuje jak situace,

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t

P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t P ř e d k l á d a c í z p r á v a p r o P a r l a m e n t Dne 2. prosince 2015 byla v Santiagu de Chile podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR

N á v r h u s n e s e n í S e n á t u PČR 187 10. funkční období 187 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Memorandum o porozumění

Memorandum o porozumění Memorandum o porozumění mezi Ministerstvem financí České Republiky a Švédskou daňovou správou o vzájemné administrativní pomoci v oblasti výměny informací pro daňové účely Preambule Ministerstvo financí

Více

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

Pozměňovací návrh. k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů (sněmovní tisk 1004) Poslankyně Heleny Langšádlové 1. 1. V části

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES Poznámka pod čarou č. 93 Celex č. Ustanovení Směrnice Rady 90/435/EHS ze dne 23. července 1990 o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států, ve znění směrnice

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015

FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ. 4. seminář 29. října 2015 FINANČNÍ PRÁVO DANĚ Z PŘÍJMŮ 4. seminář 29. října 2015 Daně z příjmů Daně z příjmů úvod, legislativa daně z příjmů právnických osob, odpisy, společná ustanovení. Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických

Více

4. téma. Mezinárodní zdanění

4. téma. Mezinárodní zdanění 4. téma Mezinárodní zdanění Mezinárodní zdanění - Osnova 1. Mezinárodní zdanění 2. Harmonizace daní v EU 3. Daňové ráje a boj OECD proti nim 4. Daňové plánování Daňový rezident FO: má bydliště na území

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu

Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Důsledky institucionálních změn v EU pro vybrané oblasti vnitřního trhu Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Potenciální ekonomické a

Více

10. přednáška. Daně ze zisku společností

10. přednáška. Daně ze zisku společností 10. přednáška Daně ze zisku společností Daně ze zisku společností - Osnova 1. Úvod, výnosy 2. Charakteristika daně 3. Technika daně 4. Dvojí zdanění dividend 5. Jiné daně placené společnostmi 6. Harmonizace

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ /

Ministerstvo financí Odbor 39. č.j.: 39/ / Ministerstvo financí Odbor 39 č.j.: 39/ 86 838/2009-393 Pokyn D 333 Sdělení Ministerstva financí k závaznému posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednávaná mezi spojenými osobami V rámci zákona

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní

4.1 Harmonizace nepfiím ch daní Evropská unie uvažuje o harmonizaci či alespoň koordinaci, neboť celá řada členských států finanční sektor zdaňuje, nicméně podoba zdanění se v jednotlivých členských státech liší. 4.1 Harmonizace nepfiím

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název DUMu EKO.2712.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem

Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Běloruskem Zuzana Potočková Praha, 26.1.2016 www.peterkapartners.com Účel smluv o zamezení dvojímu zdanění Určení základních pravidel pro možnost

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU)

OBECNÉ ZÁSADY (2014/647/EU) 6.9.2014 L 267/9 OBECNÉ ZÁSADY OBECNÉ ZÁSADY EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 3. června 2014, kterými se mění obecné zásady ECB/2013/23 o vládní finanční statistice (ECB/2014/21) (2014/647/EU) VÝKONNÁ RADA

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ

SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ SOUČASNOST A BUDOUCNOST TRANSFEROVÝCH DANÍ JAN NECKÁŘ Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika Abstrakt v rodném jazyce Příspěvek se zabývá současným a budoucím postavením transferových

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Rub a líc daňového plánování

Rub a líc daňového plánování Rub a líc daňového plánování Možnosti zdanění státem přímé daně Otázka - je Česká republika vůbec schopna daňovými nástroji významně ovlivnit výši vybrané daně z příjmů právnických osob u transakcí s mezinárodním

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Ing. Michal Proks. Příkop 6, Brno tel., fax:

Ing. Michal Proks.  Příkop 6, Brno tel., fax: METODICKÉ SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. EXPATRIOTI OSOBY EKONOMICKY AKTIVNÍ V ZAHRANIČÍ daň z příjmů l sociální a zdravotní pojištění Ing. Michal Proks ŘÍJEN 2012 www.auditucetnictvi.cz

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2016 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2016 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ právní úpravy EU v této oblasti rozvoj svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných částí

Více

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů. Pracovní list k DPFO Za pomoci zákona o daních z příjmů odpovězte na následující otázky: 1. Jaké příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny? 2. Vysvětlete, co znamená a kdy nastane zdanění starobních důchodů.

Více

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17)

Určení rezidence. Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) Daňová rezidence Určení rezidence Mezinárodní smlouva ZDP ( 2, 17) 1) poplatník s neomezenou daňovou povinností, tj. poplatník, jehož daňová povinnost se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území

Více

Mezinárodní zdaňování pasivních příjmů v judikatuře Soudního dvora Evropské unie Kristýna Bělušová

Mezinárodní zdaňování pasivních příjmů v judikatuře Soudního dvora Evropské unie Kristýna Bělušová Mezinárodní zdaňování pasivních příjmů v judikatuře Soudního dvora Evropské unie Kristýna Bělušová Abstrakt Tento článek se zabývá mezinárodním zdaňování pasivních příjmů, resp. dividend v návaznosti na

Více

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS)

Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) Rada Evropské unie Brusel 7. května 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0065 (CNS) 8214/15 FISC 34 ECOFIN 259 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se zrušuje směrnice 2003/48/EHS

Více

EU a problematika daní. 1. Zákaz daňové diskriminace zboží 2. Daňová harmonizace

EU a problematika daní. 1. Zákaz daňové diskriminace zboží 2. Daňová harmonizace EU a problematika daní 1. Zákaz daňové diskriminace zboží 2. Daňová harmonizace K daním obecně Rizikem pro volný pohyb zboží může být i rozdílné zdanění Sjednocení daňových soustav nereálné Daňová diskriminace

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE )

NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) NEPŘÍMÉ DANĚ ( TEORIE ) Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu VY_32_INOVACE_UCE1413 Autor Ing. Martina Macháčková

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2010 KOM(2010)331 v konečném znění 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e5_daňová soustava daně přímé Výpočet daně z příjmů fyzických osob Ekonomika M4D Anotace:

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

VZNIK A ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ

VZNIK A ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ VZNIK A ŘEŠENÍ MEZINÁRODNÍHO DVOJÍHO ZDANĚNÍ PETRA SCHILLEROVÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita Abstrakt Mezinárodní dvojí zdanění má od vnitrostátního odlišnou povahu. Jeho vznik není úmyslem

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN

Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN Finanční zpravodaj MINISTERSTVO FINANCÍ ISSN 2464-5540 Ročník: L V Praze dne 7. dubna 2016 částka 5 12. Sdělení k uplatňování Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE

Důvodová zpráva. I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Důvodová zpráva I. Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vymáhání práv duševního vlastnictví orgány Celní

Více

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.)

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.) Otázka: Fiskální politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nechci státní rozpočet, ekonomie strany, nabídky Hospodářská politika - koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost,

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více