ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006

2 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260 Rozvoj modulární skladby ekonomických disciplín na UP v návaznosti na RP 2005 č. 428 Modulární skladba ekonomických disciplín na UP. 1. vydání Zdeněk Puchinger, 2006 ISBN

3 OBSAH 1 Úvod Úvod do daňové teorie Smysl daní pro ekonomiku, vymezení pojmu daň Funkce daní Dańové principy Princip efektivnosti Princip pružnosti Princip administrativní jednoduchosti Princip spravedlnosti Pro zájemce o hlubší poznatky Členění daní Poznámky pro zájemce Struktura daňových systémů vybraných zemí Daňové systémy Základní pojmy z daňové techniky Daňový subjekt Daňový objekt Daňové sazby Správa daní Zásady daňového řízení Struktura daňového řízení Daňová soustava ČR Základní charakteristika daňové soustavy ČR Daně z příjmů Daň z příjmu fyzických osob Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Zdanění příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Efektivní zdanění u příjmů ze závislé činnosti Daň z příjmu právnických osob Daň z nemovitostí Daň z pozemků Daň ze staveb Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Společná ustanovení pro daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí Daň silniční Daň z přidané hodnoty Základní pojmy Vyčíslení daňové povinnosti

4 4.6.3 Další podstatné pojmy ze zákona Spotřební daně Poznámka na závěr Přílohy Příloha č. 1 tiskopis pro registraci plátce daně Příloha č. 2 klasifikace daní podle OECD Příloha č. 3 členění daní podle ESA Příloha č. 4 prohlášení poplatníka daně Příloha č. 5 potvrzení o zdanitelných příjmech Příloha č. 6 výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti Příloha č. 7 přiznání k dani z příjmu fyzických osob Příloha č. 8 daňové přiznání k dani z nemovitosti Příloha č. 9 daňové přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti Příloha č. 10 daňové přiznání k silniční dani Příloha č. 11 OECD Příloha č. 12 Příloha č. 1 k zákonu o DPH Použitá literatura

5 1 ÚVOD Vážení studenti, Problematika daní se setkává se stále větším zájmem široké veřejnosti, což je výrazně ovlivněno faktem, že každý z nás ji pociťuje bezprostředně při povinnosti některou z daní hradit, stejně tak, jako při užívání veřejně poskytovaných služeb, které jsou z daňových příjmů hrazeny. Tento studijní text zahrnuje ve velmi stručné podobě dvě základní části. Úvodní, zabývající se vybranými základními pojmy z oblasti daňové teorie a druhou, která je věnována daňovému systému naší republiky. Při vlastním studiu se ale neobejdete bez další literatury, u druhé části se zněním daňových zákonů. Text zahrnuje vybrané podstatné části, které charakterizují uplatnění příslušné daně a na řešených příkladech dávají základní pohled na aplikace daňových zákonů v praxi. Je nezbytné úvodem konstatovat i tu skutečnost, že v době, kdy budete tento text číst, nemusí být řešení uvedených příkladů v souladu s platným zněním daňových zákonů. Naše daňová soustava prochází velmi intenzivním procesem opakovaných novelizací a nelze předpokládat, že v nejbližších letech tomu bude jinak, protože měnící se podmínky vyžadují i v oblasti daňové najít optimální řešení. Závěrem bych chtěl poděkovat oběma oponentům tohoto textu za podnětné návrhy a připomínky vznesené v průběhu vlastní přípravy. Zdeněk Puchinger 5

6 2 ÚVOD DO DAŇOVÉ TEORIE 2.1 SMYSL DANÍ PRO EKONOMIKU, VYMEZENÍ POJMU DAŇ Pojem daň Pojem daň je spojován s existencí státu, nebo organizovaného celku a institucemi, které tento celek představují, tedy parlamentem, vládou a dalšími orgány státu v dnešním vyjádření. Na důvody vzniku a fungování státu je možno najít řadu teorií, z pohledu ekonomického je fungování státu vysvětlováno např. teorií veřejných statků, teorií selhání trhu i teoriemi jinými. Toto zjednodušené konstatování souvisí rovněž s pojmem veřejný sektor. Vznik a vývoj veřejného sektoru přímo navazuje na vývoj vlastnických vztahů. Vznikem vydělením soukromého vlastnictví vzniká na druhé straně vlastnictví nesoukromé, tedy veřejné. Veřejné vlastnictví je majetek, který má možnost užívat celá daná společnost a k jeho správě a využívání jeho funkcí jsou nezbytně potřebné ekonomické zdroje. Původ těchto zdrojů může být různý, ale postupně převážily zdroje získávané mocensky nařízením, zákonem, a to ve formě poplatků, cla a daní. Vznikají veřejné finance. Veřejné finance je možno definovat jako vztahy, které vznikají v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů spojených s činností veřejných institucí a jedním z podstatných subjektů v systému veřejných financí je právě stát. 1 Jiné vymezení veřejných financí, z pohledu kvalitativního, je možné např. definicí: specifická forma znovurozdělování ve prospěch realizace veřejných statků a služeb. 1 Viz. např.: HALÁSKOVÁ, M. Veřejná ekonomika. Ostrava: VŠB TU Ostrava,

7 S vývojem státu a společnosti se postupně rozšiřovaly i jeho základní úlohy (funkce), mezi které zařazujeme zejména obranu, zdravotnictví, školství, sociální oblast. Pro plnění těchto základních úkolů musí stát nezbytně získat finanční prostředky a jejich zdrojem jsou právě daně. Zdroje vytvořené z daní a plynoucí v různé formě zpět ve formě veřejných statků jsou jistě potřebnou i pozitivní skutečností. Současně ale, ve stejné době, kdy byly a jsou tvořeny, dávají impuls k diskusi a řešení otázek spojených s jejich velikostí a otázky spojené se spravedlností v přístupu ke všem, kteří mají daň platit. Na druhé straně vyvolává trvalou diskusi (v odborné i laické sféře) užití získaných zdrojů, a to z hlediska jejich členění na část určenou pro tvorbu a osobní spotřebu veřejných statků a část užitou pro jiné účely. Začneme-li hovořit o daních, je vhodné, abychom běžně a velmi často používaný pojem DAŇ naplnili obsahem, nejlépe ekonomickým. Toto prvotní vymezení pojmu daně pak umožní jednoznačněji chápat další část textu. Budeme-li hledat definici (vymezení) pojmu daň v nejdostupnějších a nejzávaznějších písemných materiálech používaných v běžné praxi, tedy v zákonech či předpisech, dojdeme k prvnímu závěru. Legislativní normy České republiky (daňové zákony) pojem daň vůbec nespecifikují, a to ani zákon o správě daní a poplatků. Pro vymezení pojmu daň je nutno použít zdrojů jiných, literatury ekonomické, právní a hlavně historické. Většina odborných publikací definuje pojem daň následovně: 2 2 Např.: MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVE, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Eurolex Bohemia,

8 D a ň je: povinná, zákonem stanovená platba, neúčelová platba, neekvivalentní platba, pravidelně (popř. i nepravidelně) se opakující platba, nenávratná platba, ve prospěch veřejného rozpočtu. Neúčelovostí platby rozumíme tu skutečnost, že vybraná daň není určena ke zcela konkrétnímu využití, ale je součástí celkových příjmů veřejných rozpočtů. Neekvivalentnost znamená, že poplatník daně nemá garantovánu konkrétní protihodnotu, která by odpovídala výši jeho daňové povinnosti. Veřejným rozpočtem pak budeme rozumět (v ČR): státní rozpočet ČR, rozpočty územních samosprávných celků, tedy: rozpočty krajů, rozpočty obcí, státní fondy (např. fond bydlení, fond dopravní infrastruktury), rozpočty veřejných zdravotních pojišťoven, a další. Klíčové pojmy stát * funkce státu * tržní mechanizmus * veřejná ekonomika * veřejné finance * daň * veřejný rozpočet 8

9 2.2 FUNKCE DANÍ Jednotlivé funkce daní jsou odvozeny od funkcí veřejných financí, neboť právě daňové příjmy tvoří jejich nejpodstatnější část a daně tedy plní totožné základní funkce. Těmito základními funkcemi jsou: Funkce fiskální: cílem daní je vytvořit dostatečný objem zdrojů pro úhradu veřejných výdajů. Tato funkce je funkcí nejstarší a je velmi úzce spjata s funkcí následující. Funkce alokační: část vytvořených zdrojů je užívána pro produkci veřejných statků, které jsou poskytovány buď zcela zdarma nebo za ceny nižší, než jsou vynaložené náklady na jejich produkci. Funkce (re)distribuční: bez vlivu státu by působení ekonomiky vedlo ke vzniku velmi výrazných rozdílů v dělení bohatství a celková úroveň by byla velmi nízká. Proto stát (vláda) prostřednictvím daní odebírá část vytvářených důchodů jejich vlastníkům a pomocí plateb různého druhu (transferů) vyrovnává tyto rozdíly. Způsob rozdělování a určení místa použití vytvořených zdrojů je pravděpodobně nejsložitější a politicky (veřejně) nejcitlivější záležitostí. Funkce stabilizační: zdroje získané prostřednictvím daní mohou být použity pro řešení rozdílů, nestability v tržním mechanizmu. Užití zdrojů v ekonomice z úrovně státu pak lze označit za makroekonomický nástroj, kterým jsou tedy i daně. Klíčové pojmy: fiskální funkce * distribuční funkce * stabilizační funkce * alokační funkce 9

10 2.3 DAŃOVÉ PRINCIPY Vývoj daňové teorie je, tak jak vše, ovlivněn běžnou hospodářskou činností, s níž souvisí potřeby řešit nově vznikající problémy. Daňová teorie se v současné době zabývá zejména stanovením výše potřeb společnosti a způsobem jejich pokrytí, řešením otázek spojených s velikostí daňového břemene a jeho spravedlivého členění mezi jednotlivé daňové subjekty. Řešení uvedených i řady dalších problémů spojených s pojmem daň je názorově i v praktické podobě skutečně fungujících daňových soustav rozdílné. Přesto lze nalézt některé shodné principy řešení problémů tedy daňové principy (nebo daňové zásady). Jejich stručná charakteristika je shrnuta a následující části textu. Ekonomové se dnes shodnou na dvou hlavních daňových principech, a to na principu spravedlnosti a principu efektivnosti. Kromě toho je však předmětem zájmu a řešení rovněž princip pružnosti a princip administrativní jednoduchosti PRINCIP EFEKTIVNOSTI Podstatou tohoto principu je řešení otázek týkajících se: vlivu daní na změny v ekonomickém chování daňových subjektů, jak mohou daně omezit narušování tržního mechanizmu, které je projevem vznikajících externalit, velikosti daňového břemene. Poznámka Nadměrné daňové břemeno vzniká jako důsledek distorze v cenách, kterou způsobuje právě daň, a to u obou účastníků trhu. Pro prodávajícího znamená daň snížení užitku z prodeje mezní jednotky a pro kupujícího růst mezních 10

11 nákladů na pořízení statku. Oba se snaží dosáhnout nové rovnováhy, a to se většinou projeví substitučním efektem PRINCIP PRUŽNOSTI Znamená takovou konstrukci daňového systému, která umožňuje, aby potřebné změny vedoucí k řešení úkolů a potřeb na makroekonomické úrovni byly realizovány v co nejkratším možném čase PRINCIP ADMINISTRATIVNÍ JEDNODUCHOSTI Princip administrativní jednoduchosti vyjadřuje požadavek, aby daňový systém: umožňoval jednoduché vybírání a správu daní, vyžadoval pouze přiměřené náklady, a to jak v oblasti správy daní (přímé administrativní náklady veřejného sektoru), tak i v činnosti poplatníků (nepřímé administrativní náklady), spojené se zjišťováním a plněním daňové povinnosti PRINCIP SPRAVEDLNOSTI Tento princip se snaží najít kriterium, které je přijatelné tedy spravedlivé ke všem poplatníkům. V teoretických pracích je možno se setkat s řešením zdanění ve dvou základních možnostech, a to: zdaňovat podle užitku což znamená, že poplatník platí takový příspěvek do veřejných financí, který odpovídá užitku získanému ze spotřeby veřejných statků, 11

12 zdaňovat podle schopnosti daňové úhrady (podle platební kapacity), a to: a) v pojetí horizontální spravedlnosti poplatníci se stejnou platební kapacitou platí stejnou daň, b) v pojetí vertikální spravedlnosti poplatníci s různou platební kapacitou platí různé daně. Oba tyto prvky spravedlnosti musí platit současně, aby byl princip spravedlnosti dosažen. Pokud se zamyslíme trochu hlouběji nad užitím přístupu ke zdanění podle užitku, můžeme dospět k závěru, že různé druhy veřejných statků mohou jednotlivým osobám přinášet různě velký užitek, stejně tak jako identický jeden statek může různým osobám přinášet rozdílný užitek. Tato skutečnost plyne zcela přirozeně z osobních preferencí jednotlivců. Je tedy základním problémem jak vytvořit společné a objektivní kriterium pro zdaňování podle užitku. Vytvoření daňového systému, který bude považován za spravedlivý, je velmi obtížnou úlohou, ve které se střetnou zejména aspekty dvojího druhu: - ekonomické zahrnující např. z jedné strany únosné daňové břemeno pro poplatníky, ze strany druhé naplnění fiskální funkce daní, - psychologické zahrnující představu poplatníků o vztahu mezi placenými daněmi a užitkem z veřejných statků, o přijatelné míře zdanění, hledání optimálnější míry zdanění, která se může projevit v tzv. šedé ekonomice, daňových únicích (nelegálních) až po změny sídla poplatníka ( daňové ráje ). Oba aspekty se však úzce, vzájemně prolínají. 12

13 2.3.5 PRO ZÁJEMCE O HLUBŠÍ POZNATKY A) Stručný náhled do historie daní a daňových principů Období antiky již v této době byly řešeny otázky daňové spravedlnosti a velikosti daňového břemene, které zatěžovalo poplatníky. Středověk období charakterizované silným vlivem církevních dogmat. V oblasti názorů na daně vyniká T. Akvinský, který charakterizuje daň jako dovolenou loupež a rámci platných církevních dogmat je neplacení daní hříchem. Současně vyslovuje názor, že zdanění příjmů břemeno z práce by mělo být nízké, práce sama je značným břemenem. Několik historických údajů: Británie zavedení daně z hlavy, (dopady zavedení daně z hlavy možno sledovat např. na daňovém systému V. Británie v 80. letech 20. století opětovně uplatněna v daňovém systému vládou M. Thatcherové), na území českých zemí vydán berní předpis stavovského sněmu určující všeobecnou daň z majetku, na území českých zemí existují přímé daně (majetková, z příjmu a daň z hlavy) a nepřímé daně ( akcíz z piva, akcíz z vína), Británie zavedení cla na základní komodity. Období rozvoje klasické ekonomie 18.století počátek 19. století ve kterém názory na oblast daní vyjadřují názory známých ekonomických klasiků F. Quesnay, A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill. Novodobé teorie jsou spojeny opětovně s velmi známými jmény a jejich pracemi, a to: J. M. Keynes se zcela novým pohledem na úlohu daní. Považuje za nutné využívat fiskální politiku k řešení makroekonomických problémů a cílů. 13

14 M. Friedman zdůrazňující negativa administrativy spojené s daněmi a příliš rozsáhlý a nepřehledný systém daní, poplatků, příspěvků, převodů, atd. V teorii vysvětluje názor na zavedení tzv. negativní důchodové daně. Hospodářská politika států orientovaná na poznatky ekonomické teorie J. M. Keynese přinesla poznatky spočívající v závěrech: a) pokud je uplatňována dlouhodobě, vede k inflaci, b) hospodářský růst, který má být udržován i deficitním financováním, se zpomaluje (zastavuje). Řešení je ( léta minulého století) spatřováno v nutnosti změny v přístupu spočívající zejména v: a) orientaci na samoregulační mechanismy trhu, b) omezení státní regulace (přímé). Tyto myšlenky jsou pak náplní neokonzervativní ekonomické teorie, v jejímž rámci se objevuje tzv. ozdravovací daňová politika. Její základní myšlenkou je posílení úlohy nezdaněných důchodů pro ekonomický růst. K vyšší pracovní (ekonomické) aktivitě má vést snížení daňového zatížení, tedy snížení daňové kvóty. Tyto skutečnosti se pak promítají i do oblasti realizovaných výnosů z daní (fiskální funkce daní) a závislost vyjadřuje tzv. Lafferova křivka (A. B. Laffer) viz následující graf. daňový výnos Lafferův bod DV 1, 2 0 S1 S2 daňová sazba Graf č. 1 14

15 Z grafického znázornění závislosti výše daňových příjmů na výši sazby daně je možno dovodit závěr, že: a) stejnou výši daňových výnosů (DV1 a DV2) může stát dosáhnout při rozdílných sazbách daně (S1, S2), b) výše daňových výnosů se zvyšováním sazby daně roste jen do určité výše na grafu Lafferův bod po překročení této hranice daňové výnosy se zvyšující se sazbou klesají. Sazby daně, které jsou vyšší, než sazba daně odpovídající Lafferovu bodu se většinou označuje jako zakázaná zóna. Je nutno si uvědomit, že formulovaná závislost byla stanovena na základě dlouhodobých empirických zkušeností v rozvinutých tržních ekonomikách. B) Lafferova křivka v ekonomické realitě Použití výše uvedené závislosti daňových výnosů na výši daňové sazby je v praxi spojováno s pojmem reaganomika. Tímto pojmem je označována hospodářská politika administrativy amerického presidenta R. Reagana, která je většinou charakterizována: - restriktivní monetární politikou, - snahou o vyrovnaný rozpočet, - omezováním vládních regulací, - snižováním daňového zatížení. Je skutečností, že v daňové legislativě USA se projevily dramatické změny, zejména v roce 1981 přijatý zákon o ekonomickém oživení přinesl snížení daňových sazeb cca o 25 %. (Do té doby byla např. horní hranice sazby daně z příjmu fyzických osob na úrovni 70 %). Snižování daňových sazeb pokračovalo i následným zákonem o daňové reformě v roce Kritici postupu Reaganovy administrativy v oblasti daní jí vyčítají, že se nechala ovládnout logikou Lafferovy křivky, přičemž nikdo nedokázal přesně vymezit rozhodující skutečnost Lafferův bod, který je pro rozhodování tou nejpodstatnější skutečností. Někteří ekonomové označují za příznivce Lafferovy křivky i bývalého premiéra M. Zemana a jeho vládu. Je faktem, že v této době byla výrazně 15

16 snížena sazba daně z příjmu právnických osob, a to ze 40 % na 32 % a přijetí významu závislosti vyjádřené Lafferovou křivkou lze dokumentovat i na vývoji sazeb daně z příjmu právnických osob porovnej údaje o sazbách uvedené v tabulce č. 10 a údaje o daňových příjmech v tabulce č. 2. Obdobnou představou je ovlivněn i volební program opoziční Občanské demokratické strany pro volby v roce 2006 návrhy na snižování daňových sazeb, zavedení jednotné sazby daně z příjmu pro fyzické osoby. C) Daňová soustava ČSR v roce Možná nebude nezajímavé srovnání platné legislativní úpravy daňového systému současného s úpravou v době úspěšně fungující ekonomiky ČR na konci dvacátých let minulého století. V roce 1927 proběhla významná reforma důležitých daňových zákonů, a to schválením nových zákonů: 1) č. 76 o přímých daních, který přinesl snížení daňové zátěže v podnikání, 2) č. 77 o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy limitující daňové přirážky orgánům územní samosprávy, 3) č. 78 o stabilizačních bilancích. Pro možnou jednoduchou komparaci je uvedena struktura daňového systému v roce 1927 a současná struktura je uvedena v kapitole 2.4 tohoto textu. Podle čl. 1 zákona č. 76, o přímých daních, se přímé daně dělí na: daň důchodovou, které podléhá: - příjem z pozemků, - příjem z budov, - příjem z podniků, - příjem ze služebního poměru, - příjem z kapitálů, - příjem z jiných pramenů. 3 Zákon č. 76 ze dne , zákon o přímých daních. 16

17 daně výnosové, a to: - všeobecnou daň výdělkovou, - zvláštní daň výdělkovou, - daň pozemkovou, - daň domovní, - daň rentovou, - daň z tantiém a vyššího služného. Kromě toho v českém daňovém systému dále funguje: systém daní nepřímých, do kterého patří: - daň z lihu (zavedena v r. 1888), - daň z cukru, - daň z minerálních olejů (zavedena v roce 1882), - daň z uhlí, - daň z vodní síly, - daň z masa, - všeobecná nápojová daň (předmětem daně jsou: víno, mošt, limonády,minerální vody, sodové vody, pivo), daň z obratu a přepychová daň. Blíže k parametrům některých daní: Daň důchodová Důchodové dani jsou podrobeny: a) fyzické osoby, které v tuzemsku bydlí nebo tu pobývají déle jednoho roku veškerým svým důchodem, b) jiné fyzické osoby důchodem z tuzemských nemovitostí, z výdělečných podniků nebo zaměstnání v tuzemsku provozovaných, ze služného nebo výslužného z některé tuzemské pokladny, z tantiém, c) fyzické osoby, které nebydlíce v tuzemsku pobývají tu dobu kratší jednoho roku za výdělkem, důchodem za pobytu v tuzemsku získaným. Poplatníkem daně je hlava rodiny. Sazba daně je sazbou progresivní s rozdělením důchodů do 20 pásem (stupňů), z nichž některé pro ilustraci zachycuje následující tabulka č

18 Tabulka č. 1: Vybrané sazby daně v roce 1927 Ve stupni z důchodu přes Kč až včetně do Kč % z důchodu a výše 29 Zákon dále stanovuje pravidla, která upravují výši daňové povinnosti, a to např. ustanovením o: - přirážkách pro rodiny s menšími břemeny, - srážkách pro mnohočlenné rodiny, - slevách na dani. Všeobecná daň výdělková Všeobecné dani výdělkové jsou podrobeny osoby, které provozují výdělečný podnik nebo vykonávají zaměstnání směřující k dosažení zisku. Základem daně je ryzí výtěžek, který je určen jako rozdíl mezi příjmy a zákonem uznanými výdaji ( výdaje učiněné v mezích provozování na dosažení příjmů ). Sazba daně činí 2,5 % s tím, že je současně odstupňována, a to: a) do Kč daňového základu činí 0,5 %, b) nad Kč daňového základu činí 4 %. 18

19 Vyměřená daň se předepisuje obci, kde je provozovna podniku, nebo v případě její neexistence, je rozhodným místem bydliště poplatníka. Zvláštní daň výdělková Zvláštní dani výdělkové jsou podrobeny podniky: a) povinné veřejně účtovati - akciové a komanditní společnosti, - podniky těžířstev, - podniky pojišťovací, - veřejné úvěrní ústavy, - podniky státu a samosprávných svazků, - podniky obecně prospěšné jako spořitelny, vzájemné pojišťovny, okresní záložny. b) podniky společností s obmezeným ručením a právovárečných měšťanstev, c) jiné podniky výdělečné, u kterých se kapitálově, podílem na zisku nebo jiným způsobem podílí alespoň 50 % zahraniční subjekty. Základem daně je ryzí výtěžek zjištěný z bilance podniku ( rozvahový přebytek ) sestavené na podkladě podvojného účetnictví. Základní daňová sazba je 8 %, ke které se uplatňuje škála přirážek závislých na výši rentability podniku (od 1% do 6 %). Pozemková daň Poplatníkem pozemkové daně je držitel pozemku zapsaný v pozemkovém katastru. Pozemkové dani nepodléhají neplodné půdy, močály, jezera a rybníky, pokud nejsou hospodářsky obdělávány, zastavěná plocha a nádvoří, silnice a cesty, pokud jsou zapsány v pozemkové knize jako veřejný statek. 19

20 Základem pro vyměření daně je katastrální výtěžek (u lesů dvacetinásobek, u ostatní půdy sedmnáctinásobek katastrálního výtěžku). Sazba daně je 2 % daňového základu. Daň domovní Domovní dani jsou podrobeny všechny budovy pevně spojené se zemí. Budovy se zdaňují: - buď daní činžovní, která se vyměřuje z nájemného nebo z nájemní hodnoty a sazba daně je stanovena pro Prahu, Brno a Bratislavu ve výši 12 %, pro ostatní místa ve výši 8 %, - nebo daní třídní, která se vyměřuje za všechny nepronajaté (nepodléhající dani činžovní) budovy obsahující obytné místnosti, a to podle počtu obytných místností a sazby daně jsou určeny sazebníkem, který určuje např. sazbu třídní daně pro budovu s 1 místností ve výši 5 Kč ročně, pro budovu se 3 místnostmi ve výši 15 Kč ročně. D) Vztah mezi efektivností a spravedlností daní 4 Uvedený graf vyjadřuje závislost mezi užitky dvou poplatníků: - chudého s užitkem U 2 - bohatého s užitkem U 1 A U * B 0 U 2 Graf č. 2 4 podle: HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance. Praha: Eurolex Bohemia,

21 Rovnoměrné rozdělení užitku představuje přímka v ose (45 0 ) užitek na přímce je vždy stejný pro oba poplatníky. Vyjdeme-li ze situace zcela nerovnoměrného rozdělení, kdy veškerý užitek má poplatník U 1, tzn. z bodu A, můžeme sledovat, jak se budou měnit užitky obou poplatníků, když budeme přerozdělovat důchod od bohatého k chudému. Nejprve se přiblížíme k bodu B (k ose), tedy užitek poplatníka U 2 vzrostl, ale na úkor poplatníka prvního, kterému ubíráme důchod. Sazba daně nebyla taková, aby odrazovala prvního od práce. Od bodu B se situace mění a poplatník se snaží snížit svoji produktivitu daň je příliš vysoká. Pokud budeme dále přerozdělovat, dosáhneme optimální spravedlnosti oba budou ve stejné situaci v bodě 0 tedy oba budou mít nulový užitek. Efektivnost a spravedlnost daní jsou dva protikladné principy. V dobrém daňovém systému je nutno najít mezi nimi rovnováhu. 2.4 ČLENĚNÍ DANÍ Pro potřebu hodnocení daní, jejich významu a dopadu do činnosti těch, kteří daně platí (i těch, kteří řeší jejich užití), je vhodné daně roztřídit podle základních kritérií. Velmi zjednodušeně tedy za základní kriteria členění použijeme odpovědi na otázku KDO, CO, JAK a KOMU platí. Některá vybraná běžně používaná kriteria a jim odpovídající členění daní jsou uvedena v následující části textu. Členění podle subjektu daně Jeho základem je určení osoby (nebo skupiny osob), která je nucena daně platit. Podle tohoto kriteria pak lze rozdělit daně jako daně placené: jednotlivcem tedy individuální fyzickou osobou, domácností určena osoba, která platí daň za domácnost jako celek, 21

22 oběma manželi v případě, že je v systému daní zavedeno společné zdanění manželů (manželský splitting), všemi členy domácnosti pokud je tato varianta zavedena do daňového systému (plný splitting). Obecně znamená sumarizaci všech příjmů členů domácnosti a jejich rozdělení podle stanoveného kriteria (počtem, počtem výdělečně činných), firmou právnickou osobou. Členění podle objektu daně Podstatou je stanovení předmětu daně, jehož existence je základem placení daně. Podle tohoto kriteria pak lze daně členit na: důchodové dani podléhá důchod v peněžní i naturální formě (mzda, zisk, úrok, apod.), majetkové dani podléhá movitý a nemovitý majetek, spotřební předmětem daně je spotřeba (zboží a služeb). Lze uplatnit zdanění veškerého zboží a služeb, tedy univerzální daní (typický příklad je daň z přidané hodnoty) nebo část zboží či služeb, tedy selektivní daní (např. spotřební daň z lihu, tabákových výrobků, apod.), a řadu dalších, např. daň z hlavy, daň obratová, daň z obchodních operací. Členění podle způsobu placení Podle způsobu placení daně je možno vyčlenit: daně přímé jsou daně, které je povinen zaplatit poplatník daně na základě svého důchodu nebo vlastního majetku, a tak se jim nemůže vyhnout. Jsou tedy daněmi adresnými. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že lze přímé daně rozdělit na dvě skupiny podle předmětu daně, a to na: 22

23 daně důchodové (příjmové) tvorba daně zároveň přihlíží k výši důchodu poplatníka, daně majetkové. daně nepřímé jsou daně, které platí všichni při nákupu zboží nebo služeb, jsou tedy součástí ceny. Lze současně konstatovat, že jsou neadresné a zároveň nepřihlíží k majetkové situaci toho, kdo daň platí. Tato skupina daní je v praktické aplikaci nazývána daněmi spotřebními. Nepřímé (spotřební) daně lze rozdělit podle šíře záběru zboží a služeb na dvě skupiny, a to na: spotřební daně všeobecné stanoveny pro velkou skupinu zboží a služeb (typicky daň z přidané hodnoty), akcízy (z angl. excise duty ) stanoveny na jednotlivé vybrané komodity, v reálné praxi již na úrovni zpracovatelů (dovozců). Tímto zařazením akcízů se však dopouštíme nepřesnosti v obecném vymezení spotřební daně akcíz není uvalen v místě spotřeby, neměl by být tedy zahrnut do daní spotřebních. Členění podle způsobu úhrady Členění podle způsobu úhrady, respektive podle způsobu výběru daně, znamená základní členění na: daně vybírané srážkou u zdroje příjmu (např. srážková daň z přijatého úrokového výnosu na běžném či spořícím účtu v bance), daně vybírané na základě daňového přiznání. Členění daní podle národní právní úpravy Legislativní úprava daní České republiky je tvořena souhrnem následujících základních daňových zákonů: 23

24 zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění novel, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění novel, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění novel, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění novel, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění novel, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění novel zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění novel, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění novel. Tato struktura daňových zákonů ČR je přímo určena zákonem o soustavě daní, který současně v článku 2, 1 konstatuje, že jiné daně nelze stanovit. Ve výše uvedeném výčtu jednotlivých daňových zákonů není stále ještě uvedena jedna skupina, kterou zákon o soustavě daní uvádí, a to daně k ochraně životního prostředí. V ČR nebyly dosud daňové zákony tohoto typu přijaty. Členění podle daňového určení Daňovým určením je nutno rozumět přiřazení daňových pravomocí a daňových výnosů jednotlivým rozpočtovým úrovním v daném státě. Z hlediska konkrétního rozpočtu, do kterého vybírané daně plynou, pak můžeme vyčlenit: daně vybírané na úrovni centrální (státní, federální), daně vybírané na úrovni regionální, daně vybírané na úrovni místní (municipální daně). Pokud se budeme zabývat členěním daňového systému podle daňového určení, narazíme na běžně používaný pojem, kterým je fiskální federalismus. Fiskálním federalismem rozumíme vícestupňové uspořádání rozpočtové soustavy státu a řešení otázek spojených např. s rozdělením 24

25 fiskálních funkcí, s transfery mezi jednotlivými úrovněmi rozpočtů a se stanovením daňového určení. V České republice řeší záležitosti daňového určení zákon 5 o rozpočtovém určení daní. Podle aktuálně platného znění zákona o rozpočtovém určení daní (2005) se rozděluje krajům 8,92 % a obcím 20,59 % z celostátního hrubého výnosu sdílených daní, kterými jsou: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob. Základem pro výpočet nároku obce nebo kraje je 100 % celostátního hrubého výnosu jednotlivých typů daní s výjimkou daně z příjmu fyzických osob (mimo daň ze závislé činnosti a vybírané srážkou podle zvláštní sazby), kde je základem 60 % celostátního hrubého výnosu daně a daně z příjmů právnických osob, u které je základ snížen o daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem sama obec nebo kraj. Členění daní podle metodiky OECD 6 Klasifikace daní podle metodiky OECD 7 je patrně nejužívanějším kritériem pro členění daní. Využití se projevuje při mezinárodním srovnávání a hodnocení daňových systémů. Konkrétní klasifikace daní podle metodiky OECD je uvedena v Příloze č Zákon č. 243/2000 Sb. 6 OECD Organisation for Economic Co-operation and Developement. 7 Základní charakteristika OECD viz Příloha č. 5 25

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti

Diplomová práce. Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra správního práva Studijní program: Právo a právní věda Studijní obor: Právo Diplomová práce Daň darovací, dědická a z převodu nemovitosti Zpracovala:

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Komparace zdanění příjmů fyzických osob v ČR a Švédsku The Comparison of personal income tax systems in the Czech republic and Sweden

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] Úvod... 3 1 Charakteristika daní... 4 1.1 Placení daně... 6 2 Klasifikace daní... 7 Příklad č. 1... 7 2.1. Přímé daně... 8 2.1.1 Daň z příjmu fyzických osob... 8 2.2 Poplatníci daně...

Více

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku DAŇ Z NEMOVITOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH

Více

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY

OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE DAŇOVÉ POVINNOSTI FYZICKÉ OSOBY OPTIMIZATION

Více

Státní rozpočet České republiky

Státní rozpočet České republiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Státní rozpočet České republiky Diplomová práce Autor: Aigerim Abdualiyeva Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Alena Maaytová,

Více

Státní dluh České republiky

Státní dluh České republiky Právnická fakulta Masarykovy univerzity Obor veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce Státní dluh České republiky Bc. Pavel Koďousek Brno, Květen 2012 Prohlašuji,

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH OSOB A ROZDÍLY MEZI DAŇOVOU EVIDENCÍ A ÚČETNICTVÍM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY PŘI VEDENÍ ÚČETNICTVÍ FYZICKÝCH

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice

Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Státní dluh a souvislosti jeho vývoje v České republice BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Vedoucí bakalářské

Více

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča

Veřejný dluh a jeho management. Bc. Dušan Jurča Veřejný dluh a jeho management Bc. Dušan Jurča Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce nazvané Veřejný dluh a jeho management je analýza managementu veřejného dluhu. Teoretická část

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ

ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ Ministerstvo financí Č.j. 10/46716/2003 ROZPOČTOVÝ VÝHLED 2003 2006: KONCEPCE REFORMY VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR USNESENÍM Č. 624/2003 - červen 2003-1 OBSAH: I. Usnesení vlády II. Předkládací

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU

OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU 2 MANUÁL SLUŽEB OBECNÉHO HOSPODÁŘSKÉHO ZÁJMU Příručka pro veřejnou správu 25. 4. 2013 Služby obecného hospodářského zájmu/sohz: Účel pravidel 1 Obsah manuálu Obsah manuálu 2 Organizace manuálu 4 První

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

Moderní společnost a její proměny. Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti

Moderní společnost a její proměny. Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti Moderní společnost a její proměny Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti program Moderní společnost a její proměny TP5 - DP1, registrační číslo projektu: 1J 047/05-DP1

Více

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění

III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění III. Podkladový materiál pro rozhodnutí o zavedení možnosti opt out ze základního důchodového pojištění Obsah Úvod 4 1. Dosavadní vývoj důchodového pojištění (systému) 6 2. Základní důchodové pojištění

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ DAŇOVÉ SPRÁVY Ústřední finanční a daňové ředitelství THE ANNUAL REPORT OF THE CZECH TAX ADMINISTRATION The Central Financial and Tax Directorate Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům

Více

1.1 Udržitelný rozvoj

1.1 Udržitelný rozvoj 1 UDRŽITELNÝ ROZVOJ, Ekonomické souvislosti ochrany ŽP Cíl: Pro prostudování této kapitoly jste schopni: rozšířit si svoji znalost o další důležité pojmy z oblasti udržitelného rozvoje, pochopit makroekonomické

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce DAŇOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více