ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR"

Transkript

1 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Zdeněk Puchinger ÚVODNÍ KAPITOLY K DAŇOVÉ TEORII DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Olomouc 2006

2 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260 Rozvoj modulární skladby ekonomických disciplín na UP v návaznosti na RP 2005 č. 428 Modulární skladba ekonomických disciplín na UP. 1. vydání Zdeněk Puchinger, 2006 ISBN

3 OBSAH 1 Úvod Úvod do daňové teorie Smysl daní pro ekonomiku, vymezení pojmu daň Funkce daní Dańové principy Princip efektivnosti Princip pružnosti Princip administrativní jednoduchosti Princip spravedlnosti Pro zájemce o hlubší poznatky Členění daní Poznámky pro zájemce Struktura daňových systémů vybraných zemí Daňové systémy Základní pojmy z daňové techniky Daňový subjekt Daňový objekt Daňové sazby Správa daní Zásady daňového řízení Struktura daňového řízení Daňová soustava ČR Základní charakteristika daňové soustavy ČR Daně z příjmů Daň z příjmu fyzických osob Zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků Zdanění příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti Efektivní zdanění u příjmů ze závislé činnosti Daň z příjmu právnických osob Daň z nemovitostí Daň z pozemků Daň ze staveb Daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitosti Daň dědická Daň darovací Daň z převodu nemovitostí Společná ustanovení pro daň dědickou, darovací a z převodu nemovitostí Daň silniční Daň z přidané hodnoty Základní pojmy Vyčíslení daňové povinnosti

4 4.6.3 Další podstatné pojmy ze zákona Spotřební daně Poznámka na závěr Přílohy Příloha č. 1 tiskopis pro registraci plátce daně Příloha č. 2 klasifikace daní podle OECD Příloha č. 3 členění daní podle ESA Příloha č. 4 prohlášení poplatníka daně Příloha č. 5 potvrzení o zdanitelných příjmech Příloha č. 6 výpočet daně z příjmu ze závislé činnosti Příloha č. 7 přiznání k dani z příjmu fyzických osob Příloha č. 8 daňové přiznání k dani z nemovitosti Příloha č. 9 daňové přiznání k dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti Příloha č. 10 daňové přiznání k silniční dani Příloha č. 11 OECD Příloha č. 12 Příloha č. 1 k zákonu o DPH Použitá literatura

5 1 ÚVOD Vážení studenti, Problematika daní se setkává se stále větším zájmem široké veřejnosti, což je výrazně ovlivněno faktem, že každý z nás ji pociťuje bezprostředně při povinnosti některou z daní hradit, stejně tak, jako při užívání veřejně poskytovaných služeb, které jsou z daňových příjmů hrazeny. Tento studijní text zahrnuje ve velmi stručné podobě dvě základní části. Úvodní, zabývající se vybranými základními pojmy z oblasti daňové teorie a druhou, která je věnována daňovému systému naší republiky. Při vlastním studiu se ale neobejdete bez další literatury, u druhé části se zněním daňových zákonů. Text zahrnuje vybrané podstatné části, které charakterizují uplatnění příslušné daně a na řešených příkladech dávají základní pohled na aplikace daňových zákonů v praxi. Je nezbytné úvodem konstatovat i tu skutečnost, že v době, kdy budete tento text číst, nemusí být řešení uvedených příkladů v souladu s platným zněním daňových zákonů. Naše daňová soustava prochází velmi intenzivním procesem opakovaných novelizací a nelze předpokládat, že v nejbližších letech tomu bude jinak, protože měnící se podmínky vyžadují i v oblasti daňové najít optimální řešení. Závěrem bych chtěl poděkovat oběma oponentům tohoto textu za podnětné návrhy a připomínky vznesené v průběhu vlastní přípravy. Zdeněk Puchinger 5

6 2 ÚVOD DO DAŇOVÉ TEORIE 2.1 SMYSL DANÍ PRO EKONOMIKU, VYMEZENÍ POJMU DAŇ Pojem daň Pojem daň je spojován s existencí státu, nebo organizovaného celku a institucemi, které tento celek představují, tedy parlamentem, vládou a dalšími orgány státu v dnešním vyjádření. Na důvody vzniku a fungování státu je možno najít řadu teorií, z pohledu ekonomického je fungování státu vysvětlováno např. teorií veřejných statků, teorií selhání trhu i teoriemi jinými. Toto zjednodušené konstatování souvisí rovněž s pojmem veřejný sektor. Vznik a vývoj veřejného sektoru přímo navazuje na vývoj vlastnických vztahů. Vznikem vydělením soukromého vlastnictví vzniká na druhé straně vlastnictví nesoukromé, tedy veřejné. Veřejné vlastnictví je majetek, který má možnost užívat celá daná společnost a k jeho správě a využívání jeho funkcí jsou nezbytně potřebné ekonomické zdroje. Původ těchto zdrojů může být různý, ale postupně převážily zdroje získávané mocensky nařízením, zákonem, a to ve formě poplatků, cla a daní. Vznikají veřejné finance. Veřejné finance je možno definovat jako vztahy, které vznikají v souvislosti s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů spojených s činností veřejných institucí a jedním z podstatných subjektů v systému veřejných financí je právě stát. 1 Jiné vymezení veřejných financí, z pohledu kvalitativního, je možné např. definicí: specifická forma znovurozdělování ve prospěch realizace veřejných statků a služeb. 1 Viz. např.: HALÁSKOVÁ, M. Veřejná ekonomika. Ostrava: VŠB TU Ostrava,

7 S vývojem státu a společnosti se postupně rozšiřovaly i jeho základní úlohy (funkce), mezi které zařazujeme zejména obranu, zdravotnictví, školství, sociální oblast. Pro plnění těchto základních úkolů musí stát nezbytně získat finanční prostředky a jejich zdrojem jsou právě daně. Zdroje vytvořené z daní a plynoucí v různé formě zpět ve formě veřejných statků jsou jistě potřebnou i pozitivní skutečností. Současně ale, ve stejné době, kdy byly a jsou tvořeny, dávají impuls k diskusi a řešení otázek spojených s jejich velikostí a otázky spojené se spravedlností v přístupu ke všem, kteří mají daň platit. Na druhé straně vyvolává trvalou diskusi (v odborné i laické sféře) užití získaných zdrojů, a to z hlediska jejich členění na část určenou pro tvorbu a osobní spotřebu veřejných statků a část užitou pro jiné účely. Začneme-li hovořit o daních, je vhodné, abychom běžně a velmi často používaný pojem DAŇ naplnili obsahem, nejlépe ekonomickým. Toto prvotní vymezení pojmu daně pak umožní jednoznačněji chápat další část textu. Budeme-li hledat definici (vymezení) pojmu daň v nejdostupnějších a nejzávaznějších písemných materiálech používaných v běžné praxi, tedy v zákonech či předpisech, dojdeme k prvnímu závěru. Legislativní normy České republiky (daňové zákony) pojem daň vůbec nespecifikují, a to ani zákon o správě daní a poplatků. Pro vymezení pojmu daň je nutno použít zdrojů jiných, literatury ekonomické, právní a hlavně historické. Většina odborných publikací definuje pojem daň následovně: 2 2 Např.: MUSGRAVE, R. A., MUSGRAVE, P. B. Veřejné finance v teorii a praxi. Praha: Management Press, KUBÁTOVÁ, K. Daňová teorie a politika. Praha: Eurolex Bohemia,

8 D a ň je: povinná, zákonem stanovená platba, neúčelová platba, neekvivalentní platba, pravidelně (popř. i nepravidelně) se opakující platba, nenávratná platba, ve prospěch veřejného rozpočtu. Neúčelovostí platby rozumíme tu skutečnost, že vybraná daň není určena ke zcela konkrétnímu využití, ale je součástí celkových příjmů veřejných rozpočtů. Neekvivalentnost znamená, že poplatník daně nemá garantovánu konkrétní protihodnotu, která by odpovídala výši jeho daňové povinnosti. Veřejným rozpočtem pak budeme rozumět (v ČR): státní rozpočet ČR, rozpočty územních samosprávných celků, tedy: rozpočty krajů, rozpočty obcí, státní fondy (např. fond bydlení, fond dopravní infrastruktury), rozpočty veřejných zdravotních pojišťoven, a další. Klíčové pojmy stát * funkce státu * tržní mechanizmus * veřejná ekonomika * veřejné finance * daň * veřejný rozpočet 8

9 2.2 FUNKCE DANÍ Jednotlivé funkce daní jsou odvozeny od funkcí veřejných financí, neboť právě daňové příjmy tvoří jejich nejpodstatnější část a daně tedy plní totožné základní funkce. Těmito základními funkcemi jsou: Funkce fiskální: cílem daní je vytvořit dostatečný objem zdrojů pro úhradu veřejných výdajů. Tato funkce je funkcí nejstarší a je velmi úzce spjata s funkcí následující. Funkce alokační: část vytvořených zdrojů je užívána pro produkci veřejných statků, které jsou poskytovány buď zcela zdarma nebo za ceny nižší, než jsou vynaložené náklady na jejich produkci. Funkce (re)distribuční: bez vlivu státu by působení ekonomiky vedlo ke vzniku velmi výrazných rozdílů v dělení bohatství a celková úroveň by byla velmi nízká. Proto stát (vláda) prostřednictvím daní odebírá část vytvářených důchodů jejich vlastníkům a pomocí plateb různého druhu (transferů) vyrovnává tyto rozdíly. Způsob rozdělování a určení místa použití vytvořených zdrojů je pravděpodobně nejsložitější a politicky (veřejně) nejcitlivější záležitostí. Funkce stabilizační: zdroje získané prostřednictvím daní mohou být použity pro řešení rozdílů, nestability v tržním mechanizmu. Užití zdrojů v ekonomice z úrovně státu pak lze označit za makroekonomický nástroj, kterým jsou tedy i daně. Klíčové pojmy: fiskální funkce * distribuční funkce * stabilizační funkce * alokační funkce 9

10 2.3 DAŃOVÉ PRINCIPY Vývoj daňové teorie je, tak jak vše, ovlivněn běžnou hospodářskou činností, s níž souvisí potřeby řešit nově vznikající problémy. Daňová teorie se v současné době zabývá zejména stanovením výše potřeb společnosti a způsobem jejich pokrytí, řešením otázek spojených s velikostí daňového břemene a jeho spravedlivého členění mezi jednotlivé daňové subjekty. Řešení uvedených i řady dalších problémů spojených s pojmem daň je názorově i v praktické podobě skutečně fungujících daňových soustav rozdílné. Přesto lze nalézt některé shodné principy řešení problémů tedy daňové principy (nebo daňové zásady). Jejich stručná charakteristika je shrnuta a následující části textu. Ekonomové se dnes shodnou na dvou hlavních daňových principech, a to na principu spravedlnosti a principu efektivnosti. Kromě toho je však předmětem zájmu a řešení rovněž princip pružnosti a princip administrativní jednoduchosti PRINCIP EFEKTIVNOSTI Podstatou tohoto principu je řešení otázek týkajících se: vlivu daní na změny v ekonomickém chování daňových subjektů, jak mohou daně omezit narušování tržního mechanizmu, které je projevem vznikajících externalit, velikosti daňového břemene. Poznámka Nadměrné daňové břemeno vzniká jako důsledek distorze v cenách, kterou způsobuje právě daň, a to u obou účastníků trhu. Pro prodávajícího znamená daň snížení užitku z prodeje mezní jednotky a pro kupujícího růst mezních 10

11 nákladů na pořízení statku. Oba se snaží dosáhnout nové rovnováhy, a to se většinou projeví substitučním efektem PRINCIP PRUŽNOSTI Znamená takovou konstrukci daňového systému, která umožňuje, aby potřebné změny vedoucí k řešení úkolů a potřeb na makroekonomické úrovni byly realizovány v co nejkratším možném čase PRINCIP ADMINISTRATIVNÍ JEDNODUCHOSTI Princip administrativní jednoduchosti vyjadřuje požadavek, aby daňový systém: umožňoval jednoduché vybírání a správu daní, vyžadoval pouze přiměřené náklady, a to jak v oblasti správy daní (přímé administrativní náklady veřejného sektoru), tak i v činnosti poplatníků (nepřímé administrativní náklady), spojené se zjišťováním a plněním daňové povinnosti PRINCIP SPRAVEDLNOSTI Tento princip se snaží najít kriterium, které je přijatelné tedy spravedlivé ke všem poplatníkům. V teoretických pracích je možno se setkat s řešením zdanění ve dvou základních možnostech, a to: zdaňovat podle užitku což znamená, že poplatník platí takový příspěvek do veřejných financí, který odpovídá užitku získanému ze spotřeby veřejných statků, 11

12 zdaňovat podle schopnosti daňové úhrady (podle platební kapacity), a to: a) v pojetí horizontální spravedlnosti poplatníci se stejnou platební kapacitou platí stejnou daň, b) v pojetí vertikální spravedlnosti poplatníci s různou platební kapacitou platí různé daně. Oba tyto prvky spravedlnosti musí platit současně, aby byl princip spravedlnosti dosažen. Pokud se zamyslíme trochu hlouběji nad užitím přístupu ke zdanění podle užitku, můžeme dospět k závěru, že různé druhy veřejných statků mohou jednotlivým osobám přinášet různě velký užitek, stejně tak jako identický jeden statek může různým osobám přinášet rozdílný užitek. Tato skutečnost plyne zcela přirozeně z osobních preferencí jednotlivců. Je tedy základním problémem jak vytvořit společné a objektivní kriterium pro zdaňování podle užitku. Vytvoření daňového systému, který bude považován za spravedlivý, je velmi obtížnou úlohou, ve které se střetnou zejména aspekty dvojího druhu: - ekonomické zahrnující např. z jedné strany únosné daňové břemeno pro poplatníky, ze strany druhé naplnění fiskální funkce daní, - psychologické zahrnující představu poplatníků o vztahu mezi placenými daněmi a užitkem z veřejných statků, o přijatelné míře zdanění, hledání optimálnější míry zdanění, která se může projevit v tzv. šedé ekonomice, daňových únicích (nelegálních) až po změny sídla poplatníka ( daňové ráje ). Oba aspekty se však úzce, vzájemně prolínají. 12

13 2.3.5 PRO ZÁJEMCE O HLUBŠÍ POZNATKY A) Stručný náhled do historie daní a daňových principů Období antiky již v této době byly řešeny otázky daňové spravedlnosti a velikosti daňového břemene, které zatěžovalo poplatníky. Středověk období charakterizované silným vlivem církevních dogmat. V oblasti názorů na daně vyniká T. Akvinský, který charakterizuje daň jako dovolenou loupež a rámci platných církevních dogmat je neplacení daní hříchem. Současně vyslovuje názor, že zdanění příjmů břemeno z práce by mělo být nízké, práce sama je značným břemenem. Několik historických údajů: Británie zavedení daně z hlavy, (dopady zavedení daně z hlavy možno sledovat např. na daňovém systému V. Británie v 80. letech 20. století opětovně uplatněna v daňovém systému vládou M. Thatcherové), na území českých zemí vydán berní předpis stavovského sněmu určující všeobecnou daň z majetku, na území českých zemí existují přímé daně (majetková, z příjmu a daň z hlavy) a nepřímé daně ( akcíz z piva, akcíz z vína), Británie zavedení cla na základní komodity. Období rozvoje klasické ekonomie 18.století počátek 19. století ve kterém názory na oblast daní vyjadřují názory známých ekonomických klasiků F. Quesnay, A. Smith, D. Ricardo, J. S. Mill. Novodobé teorie jsou spojeny opětovně s velmi známými jmény a jejich pracemi, a to: J. M. Keynes se zcela novým pohledem na úlohu daní. Považuje za nutné využívat fiskální politiku k řešení makroekonomických problémů a cílů. 13

14 M. Friedman zdůrazňující negativa administrativy spojené s daněmi a příliš rozsáhlý a nepřehledný systém daní, poplatků, příspěvků, převodů, atd. V teorii vysvětluje názor na zavedení tzv. negativní důchodové daně. Hospodářská politika států orientovaná na poznatky ekonomické teorie J. M. Keynese přinesla poznatky spočívající v závěrech: a) pokud je uplatňována dlouhodobě, vede k inflaci, b) hospodářský růst, který má být udržován i deficitním financováním, se zpomaluje (zastavuje). Řešení je ( léta minulého století) spatřováno v nutnosti změny v přístupu spočívající zejména v: a) orientaci na samoregulační mechanismy trhu, b) omezení státní regulace (přímé). Tyto myšlenky jsou pak náplní neokonzervativní ekonomické teorie, v jejímž rámci se objevuje tzv. ozdravovací daňová politika. Její základní myšlenkou je posílení úlohy nezdaněných důchodů pro ekonomický růst. K vyšší pracovní (ekonomické) aktivitě má vést snížení daňového zatížení, tedy snížení daňové kvóty. Tyto skutečnosti se pak promítají i do oblasti realizovaných výnosů z daní (fiskální funkce daní) a závislost vyjadřuje tzv. Lafferova křivka (A. B. Laffer) viz následující graf. daňový výnos Lafferův bod DV 1, 2 0 S1 S2 daňová sazba Graf č. 1 14

15 Z grafického znázornění závislosti výše daňových příjmů na výši sazby daně je možno dovodit závěr, že: a) stejnou výši daňových výnosů (DV1 a DV2) může stát dosáhnout při rozdílných sazbách daně (S1, S2), b) výše daňových výnosů se zvyšováním sazby daně roste jen do určité výše na grafu Lafferův bod po překročení této hranice daňové výnosy se zvyšující se sazbou klesají. Sazby daně, které jsou vyšší, než sazba daně odpovídající Lafferovu bodu se většinou označuje jako zakázaná zóna. Je nutno si uvědomit, že formulovaná závislost byla stanovena na základě dlouhodobých empirických zkušeností v rozvinutých tržních ekonomikách. B) Lafferova křivka v ekonomické realitě Použití výše uvedené závislosti daňových výnosů na výši daňové sazby je v praxi spojováno s pojmem reaganomika. Tímto pojmem je označována hospodářská politika administrativy amerického presidenta R. Reagana, která je většinou charakterizována: - restriktivní monetární politikou, - snahou o vyrovnaný rozpočet, - omezováním vládních regulací, - snižováním daňového zatížení. Je skutečností, že v daňové legislativě USA se projevily dramatické změny, zejména v roce 1981 přijatý zákon o ekonomickém oživení přinesl snížení daňových sazeb cca o 25 %. (Do té doby byla např. horní hranice sazby daně z příjmu fyzických osob na úrovni 70 %). Snižování daňových sazeb pokračovalo i následným zákonem o daňové reformě v roce Kritici postupu Reaganovy administrativy v oblasti daní jí vyčítají, že se nechala ovládnout logikou Lafferovy křivky, přičemž nikdo nedokázal přesně vymezit rozhodující skutečnost Lafferův bod, který je pro rozhodování tou nejpodstatnější skutečností. Někteří ekonomové označují za příznivce Lafferovy křivky i bývalého premiéra M. Zemana a jeho vládu. Je faktem, že v této době byla výrazně 15

16 snížena sazba daně z příjmu právnických osob, a to ze 40 % na 32 % a přijetí významu závislosti vyjádřené Lafferovou křivkou lze dokumentovat i na vývoji sazeb daně z příjmu právnických osob porovnej údaje o sazbách uvedené v tabulce č. 10 a údaje o daňových příjmech v tabulce č. 2. Obdobnou představou je ovlivněn i volební program opoziční Občanské demokratické strany pro volby v roce 2006 návrhy na snižování daňových sazeb, zavedení jednotné sazby daně z příjmu pro fyzické osoby. C) Daňová soustava ČSR v roce Možná nebude nezajímavé srovnání platné legislativní úpravy daňového systému současného s úpravou v době úspěšně fungující ekonomiky ČR na konci dvacátých let minulého století. V roce 1927 proběhla významná reforma důležitých daňových zákonů, a to schválením nových zákonů: 1) č. 76 o přímých daních, který přinesl snížení daňové zátěže v podnikání, 2) č. 77 o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy limitující daňové přirážky orgánům územní samosprávy, 3) č. 78 o stabilizačních bilancích. Pro možnou jednoduchou komparaci je uvedena struktura daňového systému v roce 1927 a současná struktura je uvedena v kapitole 2.4 tohoto textu. Podle čl. 1 zákona č. 76, o přímých daních, se přímé daně dělí na: daň důchodovou, které podléhá: - příjem z pozemků, - příjem z budov, - příjem z podniků, - příjem ze služebního poměru, - příjem z kapitálů, - příjem z jiných pramenů. 3 Zákon č. 76 ze dne , zákon o přímých daních. 16

17 daně výnosové, a to: - všeobecnou daň výdělkovou, - zvláštní daň výdělkovou, - daň pozemkovou, - daň domovní, - daň rentovou, - daň z tantiém a vyššího služného. Kromě toho v českém daňovém systému dále funguje: systém daní nepřímých, do kterého patří: - daň z lihu (zavedena v r. 1888), - daň z cukru, - daň z minerálních olejů (zavedena v roce 1882), - daň z uhlí, - daň z vodní síly, - daň z masa, - všeobecná nápojová daň (předmětem daně jsou: víno, mošt, limonády,minerální vody, sodové vody, pivo), daň z obratu a přepychová daň. Blíže k parametrům některých daní: Daň důchodová Důchodové dani jsou podrobeny: a) fyzické osoby, které v tuzemsku bydlí nebo tu pobývají déle jednoho roku veškerým svým důchodem, b) jiné fyzické osoby důchodem z tuzemských nemovitostí, z výdělečných podniků nebo zaměstnání v tuzemsku provozovaných, ze služného nebo výslužného z některé tuzemské pokladny, z tantiém, c) fyzické osoby, které nebydlíce v tuzemsku pobývají tu dobu kratší jednoho roku za výdělkem, důchodem za pobytu v tuzemsku získaným. Poplatníkem daně je hlava rodiny. Sazba daně je sazbou progresivní s rozdělením důchodů do 20 pásem (stupňů), z nichž některé pro ilustraci zachycuje následující tabulka č

18 Tabulka č. 1: Vybrané sazby daně v roce 1927 Ve stupni z důchodu přes Kč až včetně do Kč % z důchodu a výše 29 Zákon dále stanovuje pravidla, která upravují výši daňové povinnosti, a to např. ustanovením o: - přirážkách pro rodiny s menšími břemeny, - srážkách pro mnohočlenné rodiny, - slevách na dani. Všeobecná daň výdělková Všeobecné dani výdělkové jsou podrobeny osoby, které provozují výdělečný podnik nebo vykonávají zaměstnání směřující k dosažení zisku. Základem daně je ryzí výtěžek, který je určen jako rozdíl mezi příjmy a zákonem uznanými výdaji ( výdaje učiněné v mezích provozování na dosažení příjmů ). Sazba daně činí 2,5 % s tím, že je současně odstupňována, a to: a) do Kč daňového základu činí 0,5 %, b) nad Kč daňového základu činí 4 %. 18

19 Vyměřená daň se předepisuje obci, kde je provozovna podniku, nebo v případě její neexistence, je rozhodným místem bydliště poplatníka. Zvláštní daň výdělková Zvláštní dani výdělkové jsou podrobeny podniky: a) povinné veřejně účtovati - akciové a komanditní společnosti, - podniky těžířstev, - podniky pojišťovací, - veřejné úvěrní ústavy, - podniky státu a samosprávných svazků, - podniky obecně prospěšné jako spořitelny, vzájemné pojišťovny, okresní záložny. b) podniky společností s obmezeným ručením a právovárečných měšťanstev, c) jiné podniky výdělečné, u kterých se kapitálově, podílem na zisku nebo jiným způsobem podílí alespoň 50 % zahraniční subjekty. Základem daně je ryzí výtěžek zjištěný z bilance podniku ( rozvahový přebytek ) sestavené na podkladě podvojného účetnictví. Základní daňová sazba je 8 %, ke které se uplatňuje škála přirážek závislých na výši rentability podniku (od 1% do 6 %). Pozemková daň Poplatníkem pozemkové daně je držitel pozemku zapsaný v pozemkovém katastru. Pozemkové dani nepodléhají neplodné půdy, močály, jezera a rybníky, pokud nejsou hospodářsky obdělávány, zastavěná plocha a nádvoří, silnice a cesty, pokud jsou zapsány v pozemkové knize jako veřejný statek. 19

20 Základem pro vyměření daně je katastrální výtěžek (u lesů dvacetinásobek, u ostatní půdy sedmnáctinásobek katastrálního výtěžku). Sazba daně je 2 % daňového základu. Daň domovní Domovní dani jsou podrobeny všechny budovy pevně spojené se zemí. Budovy se zdaňují: - buď daní činžovní, která se vyměřuje z nájemného nebo z nájemní hodnoty a sazba daně je stanovena pro Prahu, Brno a Bratislavu ve výši 12 %, pro ostatní místa ve výši 8 %, - nebo daní třídní, která se vyměřuje za všechny nepronajaté (nepodléhající dani činžovní) budovy obsahující obytné místnosti, a to podle počtu obytných místností a sazby daně jsou určeny sazebníkem, který určuje např. sazbu třídní daně pro budovu s 1 místností ve výši 5 Kč ročně, pro budovu se 3 místnostmi ve výši 15 Kč ročně. D) Vztah mezi efektivností a spravedlností daní 4 Uvedený graf vyjadřuje závislost mezi užitky dvou poplatníků: - chudého s užitkem U 2 - bohatého s užitkem U 1 A U * B 0 U 2 Graf č. 2 4 podle: HAMERNÍKOVÁ, B., KUBÁTOVÁ, K. Veřejné finance. Praha: Eurolex Bohemia,

21 Rovnoměrné rozdělení užitku představuje přímka v ose (45 0 ) užitek na přímce je vždy stejný pro oba poplatníky. Vyjdeme-li ze situace zcela nerovnoměrného rozdělení, kdy veškerý užitek má poplatník U 1, tzn. z bodu A, můžeme sledovat, jak se budou měnit užitky obou poplatníků, když budeme přerozdělovat důchod od bohatého k chudému. Nejprve se přiblížíme k bodu B (k ose), tedy užitek poplatníka U 2 vzrostl, ale na úkor poplatníka prvního, kterému ubíráme důchod. Sazba daně nebyla taková, aby odrazovala prvního od práce. Od bodu B se situace mění a poplatník se snaží snížit svoji produktivitu daň je příliš vysoká. Pokud budeme dále přerozdělovat, dosáhneme optimální spravedlnosti oba budou ve stejné situaci v bodě 0 tedy oba budou mít nulový užitek. Efektivnost a spravedlnost daní jsou dva protikladné principy. V dobrém daňovém systému je nutno najít mezi nimi rovnováhu. 2.4 ČLENĚNÍ DANÍ Pro potřebu hodnocení daní, jejich významu a dopadu do činnosti těch, kteří daně platí (i těch, kteří řeší jejich užití), je vhodné daně roztřídit podle základních kritérií. Velmi zjednodušeně tedy za základní kriteria členění použijeme odpovědi na otázku KDO, CO, JAK a KOMU platí. Některá vybraná běžně používaná kriteria a jim odpovídající členění daní jsou uvedena v následující části textu. Členění podle subjektu daně Jeho základem je určení osoby (nebo skupiny osob), která je nucena daně platit. Podle tohoto kriteria pak lze rozdělit daně jako daně placené: jednotlivcem tedy individuální fyzickou osobou, domácností určena osoba, která platí daň za domácnost jako celek, 21

22 oběma manželi v případě, že je v systému daní zavedeno společné zdanění manželů (manželský splitting), všemi členy domácnosti pokud je tato varianta zavedena do daňového systému (plný splitting). Obecně znamená sumarizaci všech příjmů členů domácnosti a jejich rozdělení podle stanoveného kriteria (počtem, počtem výdělečně činných), firmou právnickou osobou. Členění podle objektu daně Podstatou je stanovení předmětu daně, jehož existence je základem placení daně. Podle tohoto kriteria pak lze daně členit na: důchodové dani podléhá důchod v peněžní i naturální formě (mzda, zisk, úrok, apod.), majetkové dani podléhá movitý a nemovitý majetek, spotřební předmětem daně je spotřeba (zboží a služeb). Lze uplatnit zdanění veškerého zboží a služeb, tedy univerzální daní (typický příklad je daň z přidané hodnoty) nebo část zboží či služeb, tedy selektivní daní (např. spotřební daň z lihu, tabákových výrobků, apod.), a řadu dalších, např. daň z hlavy, daň obratová, daň z obchodních operací. Členění podle způsobu placení Podle způsobu placení daně je možno vyčlenit: daně přímé jsou daně, které je povinen zaplatit poplatník daně na základě svého důchodu nebo vlastního majetku, a tak se jim nemůže vyhnout. Jsou tedy daněmi adresnými. Z uvedené charakteristiky vyplývá, že lze přímé daně rozdělit na dvě skupiny podle předmětu daně, a to na: 22

23 daně důchodové (příjmové) tvorba daně zároveň přihlíží k výši důchodu poplatníka, daně majetkové. daně nepřímé jsou daně, které platí všichni při nákupu zboží nebo služeb, jsou tedy součástí ceny. Lze současně konstatovat, že jsou neadresné a zároveň nepřihlíží k majetkové situaci toho, kdo daň platí. Tato skupina daní je v praktické aplikaci nazývána daněmi spotřebními. Nepřímé (spotřební) daně lze rozdělit podle šíře záběru zboží a služeb na dvě skupiny, a to na: spotřební daně všeobecné stanoveny pro velkou skupinu zboží a služeb (typicky daň z přidané hodnoty), akcízy (z angl. excise duty ) stanoveny na jednotlivé vybrané komodity, v reálné praxi již na úrovni zpracovatelů (dovozců). Tímto zařazením akcízů se však dopouštíme nepřesnosti v obecném vymezení spotřební daně akcíz není uvalen v místě spotřeby, neměl by být tedy zahrnut do daní spotřebních. Členění podle způsobu úhrady Členění podle způsobu úhrady, respektive podle způsobu výběru daně, znamená základní členění na: daně vybírané srážkou u zdroje příjmu (např. srážková daň z přijatého úrokového výnosu na běžném či spořícím účtu v bance), daně vybírané na základě daňového přiznání. Členění daní podle národní právní úpravy Legislativní úprava daní České republiky je tvořena souhrnem následujících základních daňových zákonů: 23

24 zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní, ve znění novel, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění novel, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění novel, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění novel, zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění novel, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění novel zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitosti, ve znění novel, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění novel. Tato struktura daňových zákonů ČR je přímo určena zákonem o soustavě daní, který současně v článku 2, 1 konstatuje, že jiné daně nelze stanovit. Ve výše uvedeném výčtu jednotlivých daňových zákonů není stále ještě uvedena jedna skupina, kterou zákon o soustavě daní uvádí, a to daně k ochraně životního prostředí. V ČR nebyly dosud daňové zákony tohoto typu přijaty. Členění podle daňového určení Daňovým určením je nutno rozumět přiřazení daňových pravomocí a daňových výnosů jednotlivým rozpočtovým úrovním v daném státě. Z hlediska konkrétního rozpočtu, do kterého vybírané daně plynou, pak můžeme vyčlenit: daně vybírané na úrovni centrální (státní, federální), daně vybírané na úrovni regionální, daně vybírané na úrovni místní (municipální daně). Pokud se budeme zabývat členěním daňového systému podle daňového určení, narazíme na běžně používaný pojem, kterým je fiskální federalismus. Fiskálním federalismem rozumíme vícestupňové uspořádání rozpočtové soustavy státu a řešení otázek spojených např. s rozdělením 24

25 fiskálních funkcí, s transfery mezi jednotlivými úrovněmi rozpočtů a se stanovením daňového určení. V České republice řeší záležitosti daňového určení zákon 5 o rozpočtovém určení daní. Podle aktuálně platného znění zákona o rozpočtovém určení daní (2005) se rozděluje krajům 8,92 % a obcím 20,59 % z celostátního hrubého výnosu sdílených daní, kterými jsou: daň z přidané hodnoty, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob. Základem pro výpočet nároku obce nebo kraje je 100 % celostátního hrubého výnosu jednotlivých typů daní s výjimkou daně z příjmu fyzických osob (mimo daň ze závislé činnosti a vybírané srážkou podle zvláštní sazby), kde je základem 60 % celostátního hrubého výnosu daně a daně z příjmů právnických osob, u které je základ snížen o daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem sama obec nebo kraj. Členění daní podle metodiky OECD 6 Klasifikace daní podle metodiky OECD 7 je patrně nejužívanějším kritériem pro členění daní. Využití se projevuje při mezinárodním srovnávání a hodnocení daňových systémů. Konkrétní klasifikace daní podle metodiky OECD je uvedena v Příloze č Zákon č. 243/2000 Sb. 6 OECD Organisation for Economic Co-operation and Developement. 7 Základní charakteristika OECD viz Příloha č. 5 25

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Daňový systém, jeho charakteristika a geneze.. 3. Základní prvky daňové techniky. 4. Zdravotní pojištění. 5. Sociální pojištění. 6. Zdaňování příjmů fyzických

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí:

C. TŘÍDĚNÍ DANÍ 1C.1 Shrnutí: b) články BONĚK, V. K historii reforem v českých zemích. Daně a Finance, 2007, č. 11. BONĚK, V. Naše daňové reformy. Daně a Finance, 2013, č. 1. GRÚŇ, L. Z historie zdanění a daní. Daně a Finance, 2007,

Více

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje

Zdokonalování systému daní zejména za vlády Marie Terezie a Josefa II Polovina 19. stol. vznik daní nepřímých (daň potravní z vína, moštu, z prodeje DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Historie daní dobrovolné dary božstvům dávání pro potřeby knížete a jeho družiny zpočátku jednorázové (středověk až počátek novověku), později pravidelně odváděné dávky collecta generalis

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 1. ÚVOD DO TEORIE VEŘEJNÝCH FINANCÍ 1.1 Předmět studia 1.2 Charakteristika veřejných financí 1.3 Struktura a funkce veřejných financí 1.4 Makro a mikroekonomické aspekty existence veřejných

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR

Daňový systém. Veřejný příjem. Daňová kvóta. Požadavky na daňový systém. Daňový mix v ČR Podniková ekonomika Daňový systém Veřejný příjem Daňová kvóta Požadavky na daňový systém Daňový mix v ČR Právní úprava daní v ČR zákon o soustavě daní 212/1992 Sb., zákon o správě daní a poplatků č. 337/1992

Více

Daňová teorie a politika, úvod

Daňová teorie a politika, úvod Daňová teorie a politika, úvod Úvod Základní prvky daňové techniky a jejich uplatnění. Daňový systém ČR, jeho význam a vývoj. Veřejný rozpočet veřejné příjmy neúvěrové daňové nedaňové úvěrové veřejné výdaje

Více

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II

Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II Cvičení č. 10 Veřejné příjmy a daňová teorie II 1. Přímé daně Jedná se o takové daně, které zdaněný subjekt (poplatník) hradí na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo (viz Daňový přesun

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Soustava veřejných rozpočtů

Soustava veřejných rozpočtů 1 Soustava veřejných rozpočtů Státní rozpočet 2 Soustava veřejných rozpočtů Evropský rozpočet Státní rozpočet Rozpočet vyššího územně správního celku (rozpočet krajů) Rozpočet místní = municipální (rozpočet

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi

Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající státního rozpočtu k regulaci peněžních vztahů mezi státem a ostatními ekonomi Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Katedra finančního práva a národního hospodářství NÁRODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Fiskální politika I. Fiskální politika Fiskální politika je záměrná činnost vlády využívající

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

VEŘEJNÉ FINANCE. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. VEŘEJNÉ FINANCE 5 FISKÁLNÍ FEDERALISMUS Obsah: 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. 5.2 Fiskální federalismus. 5.3 Fiskální decentralizace. 5.1 Prostorové aspekty veřejných financí. Veřejné finance

Více

O autorce... 10 Úvodem... 11

O autorce... 10 Úvodem... 11 O autorce............................................ 10 Úvodem............................................. 11 1 Veřejné finance a jejich využití ve smíšené ekonomice.... 15 1.1 Příčiny tržního selhání

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra zemědělské ekonomiky TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Daňová soustava České republiky Autor diplomové práce: Bc. Lucie Ječná Vedoucí

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA

DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia DAŇOVÁ TEORIE A POLITIKA Název tematického celku: Úvod do daňové teorie Cíl: Seznámit studenty se základními pojmy z oblasti daňové teorie, pochopení

Více

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR

Podnik a daně. Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014. Jaromír Stemberg. daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Podnik a daně Vysoká škola finanční a správní zimní semestr 2014 Jaromír Stemberg daňový poradce, člen Komory daňových poradců ČR Český daňový systém Český daňový systém Český daňový systém zahrnuje tyto

Více

Veřejný rozpočet jako bilance

Veřejný rozpočet jako bilance Rozpočtová soustava 4. Rozpočtová soustava, veřejné výdaje a veřejné příjmy Veřejné rozpočty představují jeden z nejdůležitějších nástrojů veřejné správy. Rozpočtová soustava je tvořena veřejnými rozpočty

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Daň a její konstrukční prvky

Daň a její konstrukční prvky Daň a její konstrukční prvky Daň a její charakteristika Daň je platba: zákonem určená povinná plynoucí do rozpočtu v penězích neúčelová nenávratná neekvivalentní najdu ji ve Sbírce zákonů; v rámci legislativního

Více

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu

- Rozpočtová - daně mají zabezpečit plynulé financování státního rozpočtu Otázka: Přímé daně Předmět: Ekonomie a účetnictví Přidal(a): KAYTYN Daňový systém - v každé zemi je stanoven příslušným zákonem (odpovídá ekonomickému systém) - jednotlivé země se mohou v daních výrazně

Více

Daňová politika České republiky

Daňová politika České republiky Daňová politika České republiky Obsah 1. Úvod... 2 2. Rešerše... 2 2.1 Daňová soustava... 3 2.1.1 Daň z příjmů... 3 2.1.2 Daň z nemovitosti... 3 2.1.3 Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí... 3

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ SPOTŘEBY V ČR ZSCR (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Teorie daní ze spotřeby.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm

Pří. Klasifikace (člen. jmů: říjm Pří říjmy veřejn ejných rozpočtů Veřejné příjmy jsou základním zdrojem krytí veřejných výdajů tzn., že v případě politiky vyrovnaného rozpočtu jsou veřejné příjmy rozpočtovým omezením. Klasifikace (člen

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 14. Daně přímé Mgr. Zuzana Válková CHARAKTERISTIKA

Více

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby

Bilance příjmů a výdajů státního rozpočtu v druhovém členění rozpočtové skladby Strana 1 P Ř Í J M Y Daně z příjmů fyzických osob v tom: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických

Více

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň

Zdravotní a sociální pojištění. Daň z přidané hodnoty. Ekologické daně Správa daní a poplatků. silniční daň Obsah předmětu Daň z příjmů fyzických osob Zdravotní a sociální pojištění Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Majetkové daně silniční daň daň z nemovitostí daň dědická, darovací, z převodu

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.)

- koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost, vysoké tempo inflace aj.) Otázka: Fiskální politika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Nechci státní rozpočet, ekonomie strany, nabídky Hospodářská politika - koriguje nežádoucí vývojové tendence trhu (např. nezamětnanost,

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DANĚ základ pro praxi

DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR www.sluzbyapodnikani.cz DANĚ základ pro praxi Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2017 (MB) 1 I. Úvod DANĚ ZÁKLAD PRO PRAXI Daň

Více

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor

Ekonomika III. PC, POWER POINT, dataprojektor Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vzdělávací okruh Druh učebního materiálu Cílová

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu

CZ.1.07/1.5.00/34.0218. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Základy společenských věd. Test hospodářská politika státu Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu Šablona Označení materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_Zim17 Vypracoval, Dne

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DAŇOVÝ SYSTÉM V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha

Daňový systém České republiky. Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Daňový systém České republiky Ing. Jakub Fischer Politický klub Třídního fondu VŠE Praha Struktura přednášky Pojem daně Historické ohlédnutí Tři hlavní funkce daní Daňové principy Druhy daní Coffee break

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO Název DUMu EKO.2712.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle DANĚ Historie daní - Otrokářská společnost daně přímé, nepřímé, nepravidelné, dobrovolné - Feudální společnost daně naturální, nepravidelné, dobrovolné - Rozvinutý

Více

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta

Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta Obsah Metodický list daně a organizační jednotky Junáka českého skauta... 1 1 Základní pojmy... 2 2 Právní úprava jednotlivých daňových

Více

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012

VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA. Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 VEŘEJNÁ ROZPOČTOVÁ SOUSTAVA Ing. M. Červenka VŠFS Praha, 2012 Netržní činnosti státu Legislativní Alokační Redistribuční Regulační Stabilizační Mají pomoci předcházet a likvidovat důsledky tržního selhání

Více

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013

Finanční právo. 1. seminář 4. října 2013 Finanční právo 1. seminář 4. října 2013 Daňové právo Daňové právo je součástí zvláštní části finančního práva, řadí se do veřejnoprávních práv (převažuje zde kogentní úprava, práva a povinnosti vznikají

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_14_FINANČNÍ PRÁVO_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část

Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních), který se zákona (povinně) odčerpává část Otázka: Daně Předmět: Ekonomie Přidal(a): FIbicko Historicky je vznik daní spojen se vznikem a rozvojem státu. Setkáváme se s ní již ve Starém Řecku a Římě. Daň příjem veřejných rozpočtů (státních i místních),

Více

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatelské subjekty. Daně - základní principy. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. Podnikatel Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba, která soustavně podniká. Nezáleží přitom na objemu podnikatelských

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11)

Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Ing. Alena Šafrová Drášilová, Ph.D. Zakládání firmy (11) Obsah bloku Daně a zdanění Systém daní DPH DPFO Zdanění živnostníků, paušály DPPO Zdanění firem Odvody sociálního a zdravotního pojištění Úkolový

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_04_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou dopadají přímo na důchody fyzických i právnických osob - daň je

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR ANEŽKA ROHROVÁ ZS 2012/2013 K 126 MANAGEMENT PODNIKU ČVUT V PRAZE, STAVEBNÍ FAKULTA POJEM DAŇ UMĚNÍ VÝBĚRU DANÍ SPOČÍVÁ V TOM, JAK OŠKUBAT HUSU, TAK ABY CO NEJMÉNĚ SYČELA. JEAN-BAPTIST

Více

Společné podnikání fyzických osob

Společné podnikání fyzických osob Společné podnikání fyzických osob 1 Společné podnikání fyzických osob veřejná obchodní společnost komanditní společnost sdružení bez právní subjektivity rozdělování příjmů na spolupracující osobu: na manžela

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) AKADEMICKÝ ROK 2011/2012 LS 2012 Název tématického celku : Optimalizace

Více

Daňová soustava České republiky v roce 2013

Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daňová soustava České republiky v roce 2013 Daně z příjmů Daně majetkové Daně ze spotřeby Sociální pojištění Daň z příjmů fyzických osob právnických osob Daň z nemovitostí daň ze staveb daň z pozemků Převodové

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje..

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova Státní rozpočet sestavuje.. OPAKOVÁNÍ A 1. Státní rozpočet sestavuje.. 2. Hlavní zdroj příjmové části státního rozpočtu představují... 3. Napiš tři složky výdajové části státního rozpočtu: 4. Pojmenuj rozpočet: příjmová část je vyšší

Více

Hospodářská politika

Hospodářská politika Hospodářská politika doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. Hlavní cíl: zajištění ekonomického růstu, ekonomické rovnováhy, cenové stability, plné zaměstnanosti a sociálních úkolů státu. 1 Cílů HP je dosahováno

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie

OBSAH. Pfiedmluva... 11. I. ãást DaÀová teorie Pfiedmluva............................................ 11 I. ãást DaÀová teorie 1 Základní pojmy..................................... 15 1.1 Definice daně................................... 15 1.2 Funkce

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně

Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) Poplatníci daně Daň z příjmů fyzických osob (DP-FO) kritérium dělení: Poplatníci daně Místo bydliště / místo obvyklého zdržování daňový rezident neomezená daňová povinnost, tj. z celosvětových příjmů daňový nerezident

Více

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 9. Daně a daňová soustava v ČR. Daně a daňová soustava v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Integrovaná Integrovaná střední střední škola škola polygrafická, polygrafická, Brno, Brno, Šmahova Šmahova 110 110 Šmahova Šmahova

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50.

Maximální počet dosažitelných bodů: 100. Minimální počet bodů znamenající splnění testu: 50. Pozorně si pročtěte každou z 20 testovacích otázek. Každá otázka má pouze jedno správné řešení. Toto řešení si můžete zapsat do tohoto zadání. V každém případě nezapomeňte svoje řešení zapsat do oficiálního

Více

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu.

Luboš Černý. Poplatníci daně zpříjmů kdo daň platí nebo od koho se daň vybírá. Plátce - kdo daň odvádí státu. Luboš Černý daně přímé -daň zpříjmů fyzických a právnických osob -daň z nemovitostí -daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí daně nepřímé -daň z přidané hodnoty -spotřební daně -ekologické daně Správa

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR

Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR Veřejné příjmy, daně a daňový systém ČR 6. přednáška Základní literatura: Maaytová, A. a kol. Veřejné finance v teorii a praxi. Grada publishing. Praha 2015. ISBN 978-80-247-5561-8. 208 stran. Osnova Veřejné

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění měněných ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů s vyznačením navrhovaných změn 7 Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (1) Příjmy

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci.

Metodický list pro kombinované studium předmětu. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Cíl: Seznámit studenty přehledovou formou se základy daňové teorie a politiky v nejširším rámci. Charakteristika získaných vědomostí a dovedností: Tento předmět je určen zejména těm studentům, kteří nemají

Více